Gorenje NRK612ST-L Ψυγειοκαταψύκτης Εγχειρίδιο χρήστη

Gorenje NRK612ST-L Ψυγειοκαταψύκτης Εγχειρίδιο χρήστη

GR

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗ

www.gorenje.com

2

Σας ευχαριστούμε για

την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά της συσκευής μας. Ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από τη χρήση της.

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

Ψυγείοκαταψύκτης (στο εξής: η συσκευή) αποτελείται από δύο μέρη: το πάνω μέρος είναι το ψυγείο και το κάτω μέρος είναι ο καταψύκτης.

Το ψυγείο προορίζεται για την αποθήκευση των φρέσκων τροφίμων σε θερμοκρασίες άνω των 0 °C. Ο καταψύκτης προορίζεται για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων και για τη μακροπρόθεσμη αποθήκευση των κατεψυγμένων τροφίμων (μέχρι ένα χρόνο, ανάλογα με το είδος της τροφής).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

4 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 7 ΜΕΡΙΚΈΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΝΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΊΤΕ ΕΝΈΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ 8 ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ 9 ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΎΝΔΕΣΗ 11 ΑΛΛΑΓΉ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΆΣ ΑΝΟΊΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΌΡΤΑΣ 12 ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΣΥΣΚΕΥΉΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΆ ΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΑ 14 ΣΥΣΚΕΥΉ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ ΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΑ 18 ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΣΥΣΚΕΥΉΣ 22 ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΟΜΉ ΤΡΟΦΊΜΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΉ 23 ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΊΜΩΝ ΣΤΟ ΘΆΛΑΜΟ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ 24 ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΊΜΩΝ ΣΤΟ ΣΥΡΤΆΡΙ FRESH ZONE 25 ΚΑΤΆΨΥΞΗ ΝΩΠΏΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΈΝΩΝ ΤΡΟΦΊΜΩΝ 25 26 Σημαντικές οδηγίες για την κατάψυξη νωπών τροφίμων 26 Αποθήκευση προκατεψυγμένων τροφίμων 27 Χρόνοι αποθήκευσης κατεψυγμένων τροφίμων 27 Απόψυξη κατεψυγμένων τροφίμων ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 28 ΑΠΌΨΥΞΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ 29 ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ 32 ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΌΡΥΒΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ ΑΠΟΨΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΑ 3

4

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένη σωματική, πνευματική ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αν έχουν επιτήρηση ή αν έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και έτσι κατανοούν τους εμπλεκόμενους κινδύνους.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνει από τα παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Πριν συνδέσετε τη συσκευή σε πρίζα, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης που περιγράφουν τη συσκευή και τη σωστή και ασφαλή χρήση της. Οι οδηγίες ισχύουν για διάφορους τύπους συσκευών / μοντέλα. Έτσι, οι ρυθμίσεις ή ο εξοπλισμός που περιγράφονται στο παρόν μπορεί να μην είναι διαθέσιμα στην συσκευή σας. Το εγχειρίδιο χρήσης περιλαμβάνει την έκδοση / μοντέλο NO FROST του ψυγειοκαταψύκτη που είναι εξοπλισμένη με έναν ανεμιστήρα και στην οποία η διαδικασία απόψυξης είναι αυτόματη.

Αφαιρέστε τη συσκευασία ή συγκεκριμένα μέρη που προορίζονται για την προστασία της συσκευής κατά τη μεταφορά.

Οι αποστάτες τοποθετούνται στις γωνίες από τις πόρτες.

Αφαιρέστε τους και τοποθετήστε τα παρεχόμενα βύσματα στις υποδοχές τους (μόνο σε ορισμένα μοντέλα).

Πριν συνδέσετε τη συσκευή με το δίκτυο ρεύματος, αφήστε τη συσκευής να ‘’ξεκουραστεί’’ σε όρθια θέση για περίπου 2 ώρες. Αυτό θα μειώσει την πιθανότητα σφαλμάτων λειτουργίας λόγω της επίδρασης της μεταφοράς στο σύστημα ψύξης.

Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και γείωσης σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς.

Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους και δεν μπορεί να εκτεθεί σε βροχή.

Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες, όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτο περιερχόμενο.

Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε τη από την πρίζα (αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα).

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από έναν τεχνικό ή από κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο.

Εάν η συσκευή θα είναι εκτός λειτουργίας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε τη χρησιμοποιώντας το σχετικό πλήκτρο και αποσυνδέστε τη από την πρίζα. Αδειάστε τη συσκευή, κάντε την απόψυξη, καθαρίστε τη και αφήστε την πόρτα της μισάνοιχτη.

Αν ο φωτισμός LED δεν λειτουργεί, καλέστε έναν τεχνικό. Μην επιχειρήσετε από μόνοι σας την επισκευή του LED φωτισμού της συσκευής, καθώς υπάρχει κίνδυνος επαφής με υψηλή τάση!

Για την προστασία του περιβάλλοντος, παραχωρείτε την παλαιωμένη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο συλλογής οικιακών συσκευών.

5

Η συσκευασία αποτελείται από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν, να διατίθονται, ή να καταστρέφονται χωρίς να προκαλούν κίνδυνο στο περιβάλλον.

Το πινακάκι στοιχείων μπορείτε να το βρείτε στο εσωτερικό της συσκευής. Εάν η γλώσσα στο πινακάκι δεν είναι η γλώσσα της επιλογής σας ή η γλώσσα της χώρας σας, αντικαταστήστε το με το παρεχόμενο.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Διατηρήστε τα ανοίγματα του εξαερισμού χωρίς να παρεμποδίζονται, μέσα στο περίβλημα της συσκευής ή στην ενσωματωμένη δομή.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην καταστρέφετε το κύκλωμα ψύξης.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό της συσκευής, εκτός αν είναι του τύπου που συνιστά ο κατασκευαστής.

Bu cihaz, 2002/96/EC sayılı Avrupa Atık Elektrikli ve Elektronik Donanımlar (WEEE) Direktifine uygun olarak işaretlenmiştir. Bu Direktif Avrupa’nın Atık Elektrikli ve Elektronik Donanımların geri dönüştürülmesi ve geri kazanımı konusundaki geniş geçirlilik çerçevesidir.

6

ΜΕΡΙΚΈΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΝΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΊΤΕ ΕΝΈΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗ ΣΑΣ

• Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες εγκατάστασης.

• Μην ανοίγετε την πόρτα της συσκευής συχνότερα απ’ότι χρειάζεται.

• Περιστασιακά ελέγχετε εάν ο αέρας μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα πίσω από την συσκευή.

• Ο συμπυκνωτής που είναι τοποθετημένος στον πίσω τοίχο της συσκευής πρέπει να διατηρείται συνέχεια καθαρός (βλέπε κεφάλαιο “Καθαρισμός της συσκευής”).

• Εάν το λάστιχο της πόρτας είναι χαλασμένο ή χαλαρό, αντικαταστείστε το το γρηγορότερο δυνατό.

• Να αποθηκεύετε τα τρόφιμά σας σε κλειστά δοχεία ή άλλες κατάλληλες συσκευασίες.

• Πριν βάλετε το φαγητό μέσα στο ψυγείο, αφήστε το πρώτα να κρυώσει με την θερμοκρασία του δωματίου.

• Να ξεπαγώνετε τα κατεψυγμένα φαγητά σας μέσα στο ψυγείο.

• Αφαιρέστε μερικά από τα συρτάρια από την κατάψυξη, όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο οδηγιών, προκειμένου να κάνετε χρήση ολόκληρου του εσωτερικού.

• Να ξεπαγώνετε τον καταψύκτη σας όταν στρώμα πάγου πάχους περίπου 3-5 mm έχει συγκεντρωθεί πάνω στις επιφάνειες του καταψύκτη.

• Βεβαιωθείτε ότι τα ράφια είναι σωστά κατανεμημένα και ότι τα τρόφιμα είναι έτσι τοποθετημένα που να επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα (συμβουλευτείτε την συνιστώμενη ταξινόμηση των τροφίμων όπως περιγράφεται στις οδηγίες).

• Στις συσκευές που είναι εξοπλισμένες με ανεμιστήρα, μην μπλοκάρετε την χαραμάδα του ανεμιστήρα.

7

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ

A 1 2 3 4 3 5 6 8 7 Α. Ψυγείο 1.

Πίνακας 2.

Φωτισμός LED στο εσωτερικό του ψυγείου 3.

Αποσπόμενα γυάλινα ράφια (ρυθμιζόμενα στο ύψοε) 4.

Ράφι συγκράτησης μπουκαλιών* 5.

Συρτάρι 6.

Λεκάνη για φρούτα και λαχανικά (CrispZone) 7.

Ράφι πόρτας ρυθμιζόμενο καθ 'ύψος SimpleSlide 8.

Ράφι για μπουκάλια Β. Κατάψυξη 9.

Συρτάρια 10.

Γυάλινα ράφια B 9 10 • Ο εσωτερικός εξοπλισμός της συσκευής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.

• Τα συρτάρια προστατεύονται από το τράβηγμα προς έξω. Για να αφαιρέσετε ένα συρτάρι από τη συσκευή, τραβήξτε έξω όσο θα πάει και στη συνέχεια ανασηκώστε μπροστά και τραβήξτε προς τα έξω εντελώς.

* Μόνο σε ορισμένα μοντέλα 8

ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΎΝΔΕΣΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

• Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σε έναν ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο. Η συσκευή θα λειτουργεί σωστά εάν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος κυμαίνεται μέσα στα όρια που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Η κατηγορία της συσκευής αναφέρεται στην πινακίδα με τις βασικές πληροφορίες για τη συσκευή.

Κατηγορία SN (ψυχρό) N (κανονικό) ST (υποτροπικό) T (τροπικό) Θερμοκρασία από +10°C ως+32°C από +16°C ως+32°C από +16°C ως+38°C από +16°C ως+43°C Προειδοποίηση: Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος τοποθέτησης της συσκευής είναι επαρκής. Αντιστοιχούν τουλάχιστον 1 m 3 χώρου ανά 8 γραμμάρια ψυκτικού υλικού. Η ποσότητα του ψυκτικού αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων στο εσωτερικό της συσκευής.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

max 30 mm > 90° Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνει από δύο τουλάχιστον άτομα για την αποφυγή πιθανού τραυματισμού ή ζημιάς της συσκευής.

• Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε όρθια θέση και σε σταθερό έδαφος. Η συσκευή διαθέτει δύο ρυθμιζόμενα πόδια στο εμπρός μέρος που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ευθυγράμμισή της. Η πίσω πλευρά της συσκευής διαθέτει ροδάκια (σε επιλεγμένα μοντέλα μόνο) που διευκολύνουν την τοποθέτησή της στον επιλεγμένο χώρο.

• Πρέπει πάνω από τη συσκευή να υπάρχει κενός χώρος τουλάχιστον 5 εκατοστών, για να εξασφαλίζεται ο ικανοποιητικός αερισμός της μονάδας του συμπυκνωτή.

• Με τη συσκευή παρέχονται δύο αποστάτες που πρέπει να τοποθετηθούνστο κάτω μέρος του χώρου τοποθέτησης για την σωστή απόσταση της συσκευής από τον τοίχο. Τοποθέτηση χωρίς τους αποστάτες ίσως προκαλέσει αυξημένη κατανάλωση ρεύματος.

• Μην εκθέτετε τη συσκευή στο άμεσο ηλιακό φως και μην την τοποθετήσετε κοντά σε πηγές θερμότητας. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, εγκαταστήστε κατάλληλο μονωτικό.

9

• Η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί ανεξάρτητη ή εντοιχισμένη σε έπιπλα κουζίνας ή τον τοίχο. Φροντίστε να υπάρχει κατάλληλη απόσταση για να ανοίγει η πόρτα και να βγαίνουν τα συρτάρια και τα ράφια (δείτε το διάγραμμα εγκατάστασης).

600 mm

min 36 mm

max 90° 634 mm

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

• Χρησιμοποιήστε το καλώδιο για να συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος. Η πρίζα πρέπει να διαθέτει γείωση (πρίζα ασφάλειας). Η τάση και η συχνότητα αναφέρονται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων της συσκευής.

• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στην παροχή και να γειωθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς. Η συσκευή δεν επηρεάζεται από μικρής διάρκειας αποκλίσεις από την ονομαστική τάση, αρκεί να μην ξεπερνούν το +/-6%.

10

ΑΛΛΑΓΉ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΆΣ ΑΝΟΊΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΌΡΤΑΣ

Η κατεύθυνση ανοίγματος της πόρτας δεν μπορεί να αλλάξει για αυτή τη συσκευή.

11

12

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΣΥΣΚΕΥΉΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΆ ΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΑ

A A Επιλογέας ρύθμισης θερμοκρασίας και επιλογέας on/off B Ένδειξη on/off B

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ON/OFF

Ενεργοποίηση: περιστρέψτετον επιλογέα A προς τα δεξιά.

Απενεργοποίηση: περιστρέψτε τον επιλογέα A στη θέση με το βέλος στο σύμβολο (προσοχή: η συσκευή παραμένει σε σύνδεση, δηλ.τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα).

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

• Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, περιστρέψτε τον επιλογέα A προς τα δεξιά.

• Αλλαγή στη θερμοκρασία περιβάλλοντος επηρεάζει τη θερμοκρασία της συσκευής. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία ανάλογα με τον επιλογέα A . Οι θέσεις προς το παχύ μέρος της σήμανσης σημαίνει χαμηλότερες θερμοκρασίες στη συσκευή (πιο ψυχρή). Ρυθμίσεις προς το λεπτό μέρος της σήμανσης σημαίνει υψηλότερες θερμοκρασίες (πιο θερμή).

Αν η θερμοκρασία του χώρου τοποθέτησης της συσκευής είναι κάτω από 16°C, σας προτείνουμε να ρυθμίσετε τη θέση A της θερμοκρασίας προς το παχύ μέρος της σήμανσης.

13

ΣΥΣΚΕΥΉ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ ΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΑ

C B D A A Διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας και ενίσχυσης κατάψυξης B Ένδειξη θερμοκρασίας ψυγείου C Ένδειξη λειτουργίας ενίσχυσης καταψύκτη D Ένδειξη συναγερμού

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ON / OFF

Όταν συνδέσετε τη συσκευή με το ηλεκτρικό δίκτυο για πρώτη φορά, θα είναι σε κατάσταση αναμονής (τροφοδοτείται, αλλά δεν έχει ενεργοποιηθεί).

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή πιέστε τον διακόπτη Α για 3 δευτερόλεπτα.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή πιέστε ξανά τον διακόπτη Α για 3 δευτερόλεπτα. Η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (ακόμα τροφοδοτείται).

• Ρυθμίστε τη θερμοκρασία όπως επιθυμείτε με σύντομο πάτημα του διακόπτη Α .

• Πατήστε τον διακόπτη A όσες φορές χρειάζεται μέχρι να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία.

14

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ

• Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία με τον διακόπτη A .

• Πιέστε το διακόπτη A μέχρι να ρυθμιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία.

B Η συσκευή εμφανίζει την θερμοκρασία ψυγείου.

• Η πραγματική θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής εξαρτάται από τη χρήση (ποσότητα και κατανομή τροφίμων, την θερμοκρασία περιβάλλοντος, τη συχνότητα ανοίγματος πόρτας, τη λειτουργία του συμπιεστή ή τη λειτουργία αναμονής, τη λειτουργία ανεμιστήρα κλπ.).

• Συνιστάται ρύθμιση θερμοκρασίας στους 3°C.

• Εάν η θερμοκρασία του δωματίου όπου έχει εγκατασταθεί η συσκευή είναι κάτω από 16°C, συνιστούμε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία χαμηλότερα από 5°C.

• Επιπλέον, όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 16°C, συνιστούμε τη ρύθμιση του χειροκίνητα ρυθμιζόμενου μοχλού στη θέση 1 (ο χειροκίνητα ρυθμιζόμενος μοχλός είναι διαθέσιμος μόνο σε ορισμένα μοντέλα της συσκευής).

15

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ενίσχυσης καταψύκτη, πατήστε το πλήκτρο Α μέχρι να ανάψει το σύμβολο C .

• Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση μετά την ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά, πριν τον καθαρισμό, ή 24 ώρες πριν την προσθήκη μεγάλης ποσότητας τροφίμων.

• Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ενίσχυσης καταψύκτη, πατήστε το πλήκτρο A για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία ( Β ). Εάν η λειτουργία δεν απενεργοποιηθεί χειροκίνητα, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από περίπου δύο ημέρες.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Αν η θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής είναι πολύ υψηλή, θα ενεργοποιηθεί ακουστικός συναγερμός ( διακοπτόμενος ήχος ) και το σύμβολο D θα αναβοσβήνει.

• Πιέστε το πλήκτρο Α για να απενεργοποιήσετε τον ακουστικό συναγερμό. Εάν ο συναγερμός δεν απενεργοποιηθεί, θα ακούγεται για πέντε λεπτά ανά μία ώρα.

• Το σύμβολο D θα αναβοσβήνει έως ότου η συσκευή φτάσει την κατάλληλη θερμοκρασία.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

Αν η πόρτα του ψυγείου ή του καταψύκτη παραμείνει ανοιχτή για περισσότερο από δύο λεπτά, ένας ακουστικός συναγερμός (συνεχής ήχος) θα ενεργοποιηθεί.

Βεβαιώστε και απενεργοποιήστε την ειδοποίηση πιέζοντας το διακόπτη A ή κλείνοντας την πόρτα.

16

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΟΧΛΟΣ (ΜΟΝΟ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ NOFROST)

Ο μοχλός βρίσκεται πίσω από το συρτάρι φρούτων και λαχανικών. Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι στη θέση 2 ή 3.

Εάν δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί η σωστή θερμοκρασία, ρυθμίστε τον όπως περιγράφεται στην ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων".

Συσκευές με ύψος 1850 χιλιοστά Συσκευές με ύψος 2000 χιλιοστά 17

ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΣΥΣΚΕΥΉΣ

(* Ο εξοπλισμός εξαρτάται από το μοντέλο)

ΡΑΦΙ

1 2 • Για ευκολότερη πρόσβαση στα τρόφιμα, υπάρχει δυνατότητα να σύρετε μερικώς τα ράφια προς τα έξω.

• Τα ράφια μπορούν να ρυθμιστούν σε επιλεγμένες θέσεις πάνω στους οδηγούς στο εσωτερικό της συσκευής. Για να αφαιρέσετε ένα ράφι από το ψυγείο, τραβήξτε μέχρι το σημείο τερματισμού στον οδηγό. Μετά, ανασηκώστε το ελαφρώς και τραβήξτε το.

Αποθηκεύετε τα ευαίσθητα τρόφιμα στο πίσω μέρος που η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη.

ΡΑΦΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ *

• Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν ένα ράφι ασφαλεία για μπουκάλια.

• Τα ράφια μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις προτιμήσεις σας, χρησιμοποιώντας τους οδηγούς στο εσωτερικό ψυγείο. Για να αφαιρέσετε ένα ράφι από τη συσκευή, ανασηκώστε το ελαφρώς μπροστά και τραβήξτε το έξω.

• Τα ράφια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση των τροφίμων, μπουκαλιών, δοχείων κλπ.

• Εάν τα μπουκάλια είναι αποθηκευμένα στο ράφι, χρησιμοποιήστε τις ασφάλειες μπουκαλιών. Τοποθετήστε τις ασφάλειες στις υποδοχές στο ράφι και τοποθετήστε τα μπουκάλια μεταξύ τους (όπως φαίνεται στο σχήμα).

• Μέγιστο φορτίο για κάθε ράφι είναι 9 μπουκάλια με χωρητικότητα 0,75 λίτρα ή 13 κιλά του συνολικού βάρους. 18

ΛΕΚΑΝΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

• Η λεκάνη στο κάτω μέρος του ψυγείου προορίζεται για την αποθήκευση φρούτων και λαχανικών. Παρέχει υγρασία και αποτρέπει τα τρόφιμα από το στέγνωμα. • Αποθηκεύστε τα τρόφιμα σε κατάλληλες συσκευασίες για να τους αποτραπεί η εκπομπή ή η λήψη οσμών.

• Αφαίρεση του δοχείου: - Τραβήξτε το δοχείο ως το τέλος. Μετά, ανασηκώστε το εμπρός μέρος και τραβήξτε το πλήρως.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

Στην πόρτα του ψυγείου βρίσκονται χώροι (ράφια ή δοχεία), που προορίζονται για την αποθήκευση τυριού, βουτύρου, αυγών, γιαουρτιού και άλλων μικρότερων πακέτων, σωληναρίων, αναψυκτικών, κλπ. Υπάρχει ένα ράφι για φιάλες στο κάτω μέρος της πόρτας.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ

Το ύψος των ραφιών στην πόρτα μπορεί να προσαρμοστεί στις προτιμήσεις σας χωρίς να χρειάζεται να τα βγάλετε από τη συσκευή.

Πιέστε τις προεξοχές και στις δύο πλευρές και μετακινήσετε το ράφι προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Για να αφαιρέσετε ένα ράφι από τη συσκευή, σηκώστε το όσο πάει και τραβήξτε το προς τα έξω.

19

ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (MULTIBOX)*

• Το δοχείο MultiBox προσφέρει ένα βολικό τρόπο αποθήκευσης τροφίμων με έντονη μυρωδιά, π.χ.bluecheese, λουκάνικα, κρεμμύδια, βούτυρο, κλπ.

• Το καπάκι σιλικόνης σφραγίζει αεροστεγώς το δοχείο για την αποτροπή της ξήρανσης των τροφίμων και της διαρροής οσμών σε όλο το ψυγείο.

• Tο καπάκι σιλικόνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυγοθήκη ή παγοθήκες.

• Αν το εύκαμπτο καπάκι χρησιμοποιηθεί ως αυγοθήκη, τοποθε- τήστε το στο κάτω μέρος του δοχείου της πόρτας και το ανοικτό κάτω τμήμα του δοχείου Multibox για να αποθηκεύσετε μικρότερες συσκευασίες τροφίμων – πατέ, μαρμελάδες, μικρότερα δοχεία.

ΙΟΝΙΣΤΗΣ (IONAIR)*

• Ο ιονιστής του αέρα είναι εγκατεστημένος στο χώρο του ψυγείου και διατηρεί τον αέρα μόνιμα φρέσκο. Ως αποτέλεσμα, το φαγητό παραμένει φρέσκο και νόστιμο για περισσότερο χρόνο.

• Ο ιονιστής του αέρα μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί χρησιμοποιώντας το διακόπτη που βρίσκεται στο περίβλημα του ανεμιστήρα ή στην πλευρά του πύργου ψύξης (ανάλογα με το μοντέλο).

20

NO FROST ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Ιονιστής ενεργοποιημένος Ιονιστής απενεργοποιημένος

ADAPTIVE INTELLIGENT TECHNOLOGY

(μόνο με ηλεκτρονικό έλεγχο) Πρωτοποριακή τεχνολογία αισθητήρων επιτρέπει τη ρύθμιση της λειτουργίας της συσκευής σύμφωνα με τις συνήθειες του χρήστη. Ένα προσαρμοσμέν έξυπνο σύστημα παρακολουθεί, αναλύει και καταγράφει σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση τη χρήση της συσκευής και προσαρμόζει τη λειτουργία της ανάλογα.. Εάν η συσκευή είναι σε θέση να προβλέψει αυξημένη συχνότητα ανοίγματος της πόρτας, η συσκευή θα μειώσει αυτόματα τη θερμοκρασία πριν από το χρονικό διάστημα για να αποφευχθεί η αύξηση της θερμοκρασίας των τροφίμων καθώς η πόρτα ανοίγει πιο συχνά. Η συσκευή θα προβλέψει επίσης την τοποθέτηση μεγαλύτερων ποσοτήτων τροφίμων στο ψυγείο ή στην κατάψυξη και θα προσαρμοσει την ψύξη ή την κατάψυξη πιο εντατικά.

21

ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΟΜΉ ΤΡΟΦΊΜΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΉ

Περιοχές θαλάμου συντήρησης: - πάνω περιοχή: τρόφιμα σε κονσέρβα/ με συντηρητικά, ψωμί, κρασί, γλυκά, κτλ - μ έση περιοχή: γαλακτοκομικά, έτοιμα γεύματα, επιδόρπια, χυμοί, μπύρες, μαγειρεμένα τρόφιμα, κτλ.

- - Δοχείο Fresh/Zero: κρέας, προϊόντα κρέατος,delicatessen; Δοχείο φρούτων και λαχανικών: φρέσκα φρούτα, λαχανικά, σαλάτες, βολβοί, πατάτες, κρεμμύδια, σκόρδο, ντομάτες, τροπικά φρούτα, ξινολάχανο, γογγύλια, κτλ.

Περιοχές πόρτας θαλάμου συντήρησης: - Δοχεία πάνω. Μέση πόρτας: αυγά, βούτυρο, τυρά κτλ.

- Δοχεία κάτω μέρος πόρτας: ποτά, αναψυκτικά, φιάλεςκτλ.

Τμήματα καταψύκτη: - κατεψυγμένα, αποθήκευση παγωμένων τροφίμων (δείτε Κατάψυξη και αποθήκευση παγωμένων τροφίμων).

22

ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΊΜΩΝ ΣΤΟ ΘΆΛΑΜΟ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η σωστή χρήση της συσκευής, η κατάλληλη συσκευασία των τροφίμων, η ρύθμιση της κατάλληλης θερμοκρασίας και η συμμόρφωση με τις οδηγίες υγιεινής επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα της αποθήκευσης τροφίμων.

Παρατηρήστε το χρόνο λήξης των προϊόντων που αναφέρεται στη συσκευασία.

Τα τρόφιμα που αποθηκεύονται στο ψυγείο πρέπει να τοποθετηθούν σε κλειστά δοχεία ή σε κατάλληλες συσκευασίες για την αποφυγή συγκέντρωσης οσμών και υγρασίας.

Μην τοποθετείτε εύφλεκτες, πτητικές, και εκρηκτικές ουσίες στο ψυγείο.

Τα μπουκάλια με υψηλή περιεκτικότητα σε οινόπνευμα πρέπει να είναι καλά σφραγισμένα και να τοποθετούνται σε όρθια θέση.

Μερικά οργανικά διαλύματα, αιθέρια έλαια από φλούδες λεμονιού και πορτοκαλιού, βουτυρικό οξύ, κλπ. μπορεί να φθείρουν τις πλαστικές επιφάνειες σε περίπτωση παρατεταμένης επαφής, προκαλώντας πρόωρη φθορά αυτών των υλικών.

Η τυχόν δυσάρεστη οσμή αποτελεί ένδειξη κακού καθαρισμού της συσκευής ή χαλασμένων τροφίμων (δείτε την ενότητα Καθαρισμός και Συντήρηση).

Απομακρύνετε τα υπολείμματα από το ψυγείο αν πρόκειται να απουσιάσετε για μεγάλη περίοδο από το σπίτι.

ΧΡΟΝΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Συνιστώμενος χρόνος αποθήκευσης στο θάλαμο συντήρησης Τύπος τροφίμων αυγά, μαριναρισμένο κρέας, καπνιστό τυρί βολβοί βούτυρο επιδόρπια, φρούτα, έτοιμα γεύματα, ωμές μπριζόλες ψάρι, ωμός κιμάς, θαλασσινά Χρόνος έως 10 ημέρες έως 10 ημέρες έως 8 ημέρες έως 7 ημέρες έως 2 ημέρες έως 1 ημέρα 23

ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΊΜΩΝ ΣΤΟ ΣΥΡΤΆΡΙ FRESH ZONE

Στο θάλαμο FreshZone , τα τρόφιμα παραμένουν φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απ’ ότι σε ένα συμβατικό ψυγείο, διατηρώντας την γεύση τους και τα θρεπτικά τους στοιχεία. Η αλλοίωση και η απώλεια μάζας καθυστερούν, με συνέπεια τα φρούτα και τα λαχανικά να παραμένουν φρέσκα και φυσικά για μεγαλύτερο διάστημα.

Για καλύτερη απόδοση, το συρτάρι πρέπει να παραμένει κλειστό.

• Όταν αγοράζετε τρόφιμα, βεβαιωθείτε ότι είναι φρέσκα γιατί αυτό θα καθορίσει την ποιότητα του τροφίμου, όπως και το χρόνο διατήρησης στο ψυγείο.

• Φυλάσσετε τα τρόφιμα σε κλειστά δοχείο ή κατάλληλα συσκευασμένα για να εμποδίσετε την εκπομπή ή απορρόφηση δυσάρεστων οσμών.

• Βγάλτε τα τρόφιμα από το συρτάρι 30-60 λεπτά πριν τη χρήση για αναπτυχθεί το άρωμα και η γεύση τους σε θερμοκρασία δωματίου.

• Ευαίσθητα στη χαμηλή θερμοκρασία τρόφιμα ή ακατάλληλα για φύλαξη στο συρτάρι FreshZone είναι τα ακόλουθα: ανανάς, αβοκάντο, μπανάνες, ελιές, πατάτες, μελιτζάνες, αγγούρια, φασόλια, πιπεριές, πεπόνια, καρπούζια, κολοκύθες, σκουός, κολοκύθια, κλπ.

• Για να αφαιρέσετε το συρτάρι: - Τραβήξτε το συρτάρι μέχρι το τέρμα.

- Στη συνέχεια, ανασηκώστε το εμπρός και τραβήξτε το.

24

ΚΑΤΆΨΥΞΗ ΝΩΠΏΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΈΝΩΝ ΤΡΟΦΊΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

Η μέγιστη ποσότητα φρέσκων τροφίμων που μπορούν να εισαχθούν κάθε φορά στη συσκευή αναφέρεται στην πινακίδα με τις βασικές πληροφορίες για τη συσκευή. Εάν υπερβείτε αυτή την ποσότητα, η ποιότητα κατάψυξης θα επιδεινωθεί, όπως και η ποιότητα των ήδη κατεψυγμένων τροφίμων.

• Για να κάνετε χρήση όλης της κατάψυξης, αφαιρέστε όλα τα συρτάρια. Τοποθετήστε το φαγητό κατευθείαν στα ράφια και στο κάτω μέρος του καταψύκτη. Μην αφαιρείτε το κάτω συρτάρι σε συσκευές ΝΟ FROST με ενεργειακή κλάση Α+++.

• Ενεργοποιήστε τη λειτουργία superfreeze 24 ώρες πριν από το πάγωμα νωπών τροφίμων: - περιστρέψτε το διακόπτη Α προς το παχύτερο μέρος της σήμανσης - Πατήστε το πλήκτρο A μέχρι το σύμβολο C να ανάψει.

Μετά από αυτό, τοποθετήστε νωπά τρόφιμα στον καταψύκτη.

Βεβαιωθείτε ότι τα νωπά τρόφιμα δεν έρχονται σε επαφή με τα ήδη παγωμένα.

Το πιο κατάλληλο μέρος για την καταψύξετε μια μεγάλη ποσότητα φρέσκων τροφίμων είναι το ανώτερο τμήμα του καταψύκτη.

• Όταν παγώνετε μικρότερες ποσότητες τροφίμων (1-2 κιλά), δεν απαιτείται η ενεργοποίηση της λειτουργίας superfreeze.

• 24 ώρεςμετά, μπορείτε να μεταφέρετε τα παγωμένα τρόφιμα σε άλλα τμήματα του καταψύκτη και μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία.

• Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παγώματος, περιστρέψτε τον επιλογέα A στην επιθυμητή θέση (μόνο με ηλεκτρονικό έλεγχο).

25

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΝΩΠΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Σημαντικές οδηγίες για την κατάψυξη νωπών τροφίμων Επιλέξτε μια κατάλληλη συσκευασία για τα τρόφιμα και συσκευάστε τα σωστά.

Η συσκευασία πρέπει να είναι αεροστεγής και υδατοστεγής για την αποφυγή απώλειας της υγρασίας ή των βιταμινών από τα τρόφιμα.

Σημειώστε τον τύπο τροφίμων, την ποσότητα, και την ημερομηνία κατάψυξης σε κάθε συσκευασία τροφίμων.

Είναι σημαντικό τα τρόφιμα να καταψύχονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα, επομένως, πρέπει να προτιμηθούν μικρότερες συσκευασίες. Πριν καταψυχθούν τα τρόφιμα πρέπει να κρυώσουν.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

• Κατά την αποθήκευση ή τη χρήση κατεψυγμένων τροφίμων, σημειώστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η θερμοκρασία και η ημερομηνία λήξης αναφέρονται στη συσκευασία.

• Επιλέγετε μόνο τρόφιμα με άθικτη τη συσκευασία, που αποθηκεύονται σε καταψύκτες σε θερμοκρασία -18°C ή χαμηλότερη.

• Μην αγοράζετε μια συσκευασία τροφίμων καλυμμένη με πάγο, γιατί αυτό είναι σημάδι ότι τα τρόφιμα έχουν ξεπαγώσει ελαφρώς αρκετές φορές. Τέτοια τρόφιμα είναι χαμηλότερης ποιότητας.

• Κατά τη μεταφορά των κατεψυγμένων τροφίμων, αποφύγετε το ξεπάγωμα / απόψυξη. Η υψηλότερη θερμοκρασία θα οδηγήσει σε μικρότερο χρόνο αποθήκευσης και χαμηλότερη ποιότητα τροφίμων.

26

ΧΡΟΝΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ

Τρόφιμο φρούτα, βοδινό λαχανικά, μοσχάρι, πουλερικά ελάφι χοιρινό κιμάς ή τεμαχισμένο κρέας ψωμί, ζυμαρικά, έτοιμα γεύματα, άπαχο ψάρι εντόσθια καπνιστό λουκάνικο, λιπαρό ψάρι Χρόνος από 10 έως 12 μήνες από 8 έως 10 μήνες από 6 έως 8 μήνες από 4 έως 6 μήνες 4 μήνας 3 μήνας 2 μήνας 1 μήνας

ΑΠΟΨΥΞΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οι μικροοργανισμοί δεν καταστρέφονται με την κατάψυξη. Μετά την απόψυξη, επαναδραστηριοποιούνται, πιο έντονα, και τα τρόφιμα μπορούν να χαλάσουν γρήγορα. Επομένως, καταναλώστε τα ξεπαγωμένα τρόφιμα όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Η μερική απόψυξη μειώνει τη θρεπτική αξία των τροφίμων, ιδιαίτερα των φρούτων, των λαχανικών, και των έτοιμων φαγητών.

27

ΑΠΌΨΥΞΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΨΥΞΗ ΨΥΓΕΙΟΥ

Το ψυγείο δεν χρειάζεται απόψυξη, καθώς ο πάγος που συσσωρεύεται στο πίσω τοίχωμα του εσωτερικού του θαλάμου συντήρησης λειώνει αυτόματα.

Ο συσσωρευμένος πάγος λιώνει όταν δεν λειτουργεί ο συμπιεστής. Οι σταγόνες στάζουν μέσα από το άνοιγμα στο πίσω τοίχωμα του ψυγείου σε ένα δοχείο πάνω από το συμπιεστή, όπου και εξατμίζονται.

Εάν συσσωρευτεί υπερβολικό στρώμα πάγου στο πίσω τοίχωμα του ψυγείου (3-5 mm), η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί και να απομακρυνθεί ο πάγος με το χέρι.

ΑΠΟΨΥΞΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ

• Η απόψυξη του καταψύκτη είναι αναγκαία όταν σχηματιστεί στρώμα πάγου πάχους 3-5 mm.

• 24 ώρες πριν την απόψυξη, ενεργοποιήστε τη λειτουργία superfreeze για πρόσθετη ψύξη των τροφίμων (δείτε την ενότητα «Διαδικασία παγώματος»).

Μετά από αυτή την περίοδο, αφαιρέστε τα παγωμένα τρόφιμα από τον καταψύκτη και φροντίστε να μην αποψυχθούν.

• Απενεργοποιήστε τη συσκευή (δείτε το κεφάλαιο on/off της συσκευής) και βγάλτε τη από την πρίζα.

• Μη χρησιμοποιείτε σπρέι απόψυξης γιατί μπορεί να λιώσουν τα πλαστικά μέρη ή να βλάψουν την υγεία σας.

• Μη χρησιμοποιείται μαχαίρια ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέστε τον πάγο,μπορεί να καταστρέψετε τις σωληνώσεις του συστήματος ψύξης.

• Για να επιταχύνετετη διαδικασία απόψυξης, τοποθετήστε ένα δοχείο με ζεστό νερό στο γυάλινο ράφι.

• Καθαρίστε και σκουπίστε το εσωτερικό της συσκευής (δείτε Καθαρισμός της Συσκευής).

• Πριν τοποθετήσετε πάλι τα τρόφιμα στον καταψύκτη, ενεργοποιήστε τη συσκευή και περιστρέψτε το διακόπτη A στην επιθυμητή θέση (μόνο με ηλεκτρονικό έλεγχο).

ΑΠΟΨΥΞΗ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΜΕ NOFROST

• Ο καταψύκτης NOFROSTαποψύχεται αυτόματα. Πάγος μπορεί να εμφανίζεται περιοδικά στα τοιχώματα που θα λιώνει αυτόματα.

• Η συσσώρευση πάγου στην κατάψυξη μπορεί να είναι αποτέλεσμα της μη σωστής χρήσης της συσκευής (όταν η πόρτα ανοίγει πολύ συχνά και/ή πάρα πολύ ώρα, η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά κ.λπ.). Σε αυτή την περίπτωση, αποσυνδέστε τη συσκευή, αφαιρέστε τα τρόφιμα από την κατάψυξη και προστατέψτε τα από την απόψυξη.

Καθαρίστε και στεγνώστε το εσωτερικό της κατάψυξης. Πριν τοποθετήσετε ξανά τα κατεψυγμένα τρόφιμα στην κατάψυξη, ενεργοποιήστε τη συσκευή και επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.

28

ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ

Πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα – απενεργοποιήστε της συσκευή (δείτε On/Off της συσκευής και βγάλτε τη από την πρίζα.

• Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα για να καθαρίσετε όλες τις επιφάνειες. Τα καθαριστικά που περιέχουν τραχιές επιφάνειες, οξέα, ή διαλύτες, δεν είναι κατάλληλα δεδομένου ότι θα βλάψουν την επιφάνεια.

Καθαρίστε τη συσκευή εξωτερικά με νερό ή με διάλυμα μαλακού απορρυπαντικού. Επιφάνειες λάκας ή αλουμινίου μπορούν να καθαριστούν με χλιαρό νερό με μαλακό απορρυπαντικό.

Επιτρέπεται η χρήση καθαριστικών με χαμηλή συγκέντρωση οινοπνεύματος (π.χ.καθαριστικά τζαμιών).

Τα καθαριστικά που περιέχουν οινόπνευμα δεν είναι κατάλληλα για τον καθαρισμό των πλαστικών περιοχών.

Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής με χλιαρό νερό στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε λίγο ξίδι .

• Κάτω από τον πίνακα ψύξης που ψύχει το εσωτερικό του ψυγείου βρίσκεται ένα αυλάκι με ένα άνοιγμα μέσω του οποίου απομακρύνεται το νερό απόψυξης από το εσωτερικό της συσκευής. Το αυλάκι και το άνοιγμα δεν πρέπει ποτέ να είναι φραγμένα, επομένως να το ελέγχετε συχνά και να το καθαρίζετε αν είναι ανάγκη (π.χ. με ένα πλαστικό καλαμάκι).

• Ένα στρώμα πάγου πάχους 3-5 mm προκαλεί αύξηση στην κατανάλωση ρεύματος, επομένως πρέπει να αφαιρείται περιοδικά (αυτό δεν ισχύει για τον καταψύκτη NOFROST). Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, διαλύτες, ή σπρέι.

• Η μονάδα συμπυκνωτή στο (εξωτερικό) πίσω τοίχωμα πρέπει να είναι καθαρή, χωρίς σκόνη ή αποθέσεις από καπνιά της κουζίνας. Περιοδικά καθαρίστε τη σκόνη με μια μαλακή μη μεταλλική βούρτσα ή ηλεκτρική σκούπα.

• Μετά τον καθαρισμό, ενεργοποιήστε τη συσκευή και τοποθετήστε μέσα τα τρόφιμα.

29

ΕΠΊΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ

Πρόβλημα: Μετά τη σύνδεση της συσκευής με το ρεύμα αυτή δεν λειτουργεί: Το σύστημα ψύξης λειτουργεί συνεχώς για μεγάλη χρονική περίοδο: Αιτία ή επίλυση • Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα τροφοδοτείται με ρεύμα και ότι έχετε τοποθετήσει το βύσμα στην πρίζα.

• Πολύ υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος.

• Η πόρτα ανοίγει πολύ συχνά ή για μεγάλο διάστημα.

• Η πόρτα δεν κλείνει σωστά (ρύποι ανάμεσα στην πόρτα και το ψυγείο, η πόρτα έχει γείρει, έλεγχος λάστιχου, κλπ.).

• Τοποθετήθηκαν πάρα πολλά νωπά τρόφιμα.

• Ο αισθητήρας στο ψυγείο (A) εμποδίζεται από νωπά τρόφιμα. Εξασφαλίστε την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα γύρω από τον αισθητήρα (μόνο για επιλεγμένα μοντέλα).

• Ανεπαρκής ψύξη του συμπιεστή και του συμπυκνωτή. Ελέγξτε ότι κυκλοφορεί αέρας πίσω από τη συσκευή. Καθαρίστε τον συμπυκνωτή.

Υπερβολική συγκέντρωση πάγου στο πίσω τοίχωμα του εσωτερικού του ψυγείου μπορεί να προκύψει από τα εξής: Συσσώρευση πάγου στο εσωτερικό της κατάψυξης μπορεί να είναι αποτέλεσμα των ακόλουθων: Συγκέντρωση υγρασίας στο ράφι πάνω από τα συρτάρια: Διαρροή νερού από το ψυγείο: • Η πόρτα ανοίγει πολύ συχνά ή για μεγάλο διάστημα.

• Τοποθετήθηκαν θερμά τρόφιμα στο ψυγείο.

• Τρόφιμα σε επαφή με το εσωτερικό πίσω τοίχωμα του ψυγείου.

• Η πόρτα δεν ασφαλίζει καλά. Εάν το λάστιχο είναι βρώμικο ή χαλασμένο, καθαρίστε το ή αντικαταστήστε το.

• Η πόρτα ανοίγει πολύ συχνά ή για πολύ ώρα.

• Η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά.

• Κακή στεγανοποίηση πόρτας.

• Εάν η στεγανοποίηση είναι βρώμικη ή έχει υποστεί ζημιά, καθαρίστε την ή αντικαταστήστε την.

• Αυτό είναι ένα παροδικό φαινόμενο που δεν μπορεί να αποφευχθεί εντελώς σε περιόδους υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας του περιβάλλοντος. Υποχωρεί όταν η θερμοκρασία και η υγρασία ομαλοποιούνται. Σας συνιστούμε να καθαρίζετε τα συρτάρια πιο συχνά και σκουπίζετε τα σταγονίδια περιστασιακά.

• Ανοίξτε τον έλεγχο υγρασίας.

• Συσκευάστε τα τρόφιμα σε σακούλες ή αεροστεγή συσκευασία.

• Έφραξε το άνοιγμα απορροής νερού ή στάζει νερό από την απορροή νερού.

• Καθαρίστε το φραγμένο άνοιγμα, με ένα καλαμάκι.

• Αν σχηματιστεί στρώμα πάγου, αποψύξτε τη συσκευή (δείτε Απόψυξη της συσκευής).

30

Πρόβλημα: Η πόρτα ανοίγει δύσκολα: Δεν λειτουργεί η ένδειξη LED: Πολύ υψηλή θερμοκρασία στον καταψύκτη: Αιτία ή επίλυση • Αν προσπαθήσετε να ανοίξετε την πόρτα του καταψύκτη αμέσως αφού την έχετε κλείσει, θα συναντήσετε δυσκολία. Όταν ανοίγετε την πόρτα, ψυχρός αέρας εξέρχεται της συσκευής και εισέρχεται θερμός αέρας. Όταν αυτός ψύχεται, δημιουργείται υποπίεση που εμποδίζει το άνοιγμα της πόρτας. Μετά από λίγα λεπτά, οι συνθήκες γίνονται κανονικές και η πόρτα ανοίγει πάλι εύκολα.

• Καλέστε έναν τεχνικό.

• Ρυθμίστε το πτερύγιο χειροκίνητα (βρίσκεται πίσω από το δοχείο φρούτων και λαχανικών) πατώντας το κουμπί και βάλτε το στη θέση 1 (μόνο για επιλεγμένα μοντέλα).

Αν κάποια από τις παραπάνω οδηγίες δεν επιλύσουν το πρόβλημα, καλέστε το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο τμήμα τεχνικού ελέγχου και δηλώστε τον τύπο, το μοντέλο και τον αριθμό σειράς που βρίσκεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων που βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής.

31

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΌΡΥΒΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ

Η ψύξη στους ψυγειοκαταψύκτες οφείλεται στο σύστημα ψύξης μέσω συμπιεστή (και σε μερικές συσκευές μέσω ενός ανεμιστήρα), ο οποίος παράγει ένα ορισμένο επίπεδο θορύβου κατά τη λειτουργία. Το επίπεδο του θορύβου εξαρτάται από την εγκατάσταση, την κατάλληλη χρήση, και την ηλικία της συσκευής.

• Μετά την έναρξη λειτουργίας της συσκευής, ο συμπιεστής μπορεί να λειτουργεί, ή ο ήχος ροής υγρού, ελαφρώς πιο έντονα. Αυτό δεν είναι σημάδι δυσλειτουργίας και δεν έχει επιπτώσεις στο χρόνο ζωής της συσκευής. Σταδιακά, το επίπεδο αυτού του θορύβου θα μειωθεί.

• Περιστασιακά, μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικός ή δυνατότερος θόρυβος κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής, που θα φαίνεται ασυνήθιστος: είναι συνήθως αποτέλεσμα λανθασμένης εγκατάστασης: - Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί οριζόντια και σταθερά σε μια στερεή βάση.

- Η συσκευή δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τον τοίχο ή με παρακείμενα στοιχεία.

- Σιγουρευτείτε ότι ο εσωτερικός εξοπλισμός της συσκευής έχει τοποθετηθεί κατάλληλα και ότι ο θόρυβος δεν προκαλείται από δοχεία που ακουμπούν, μπουκάλια, ή άλλα δοχεία που βρίσκονται σε επαφή μεταξύ τους.

• Λόγω του υψηλού φόρτου εργασίας για το σύστημα ψύξης όταν η πόρτα ανοίγει πιο συχνά ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ή όταν μια μεγάλη ποσότητα φρέσκων τροφίμων έχει εισαχθεί ή όταν η εντατική κατάψυξη ή οι λειτουργίες ψύξης ενεργοποιούνται, η συσκευή μπορεί να παράγει περισσότερο θόρυβο προσωρινά.

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥΔΕΝΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.

Οδηγίες για τη χρήση της συσκευής μπορούν επίσης να βρεθούν την ιστοσελίδα μας στο www.gorenje.com / 32

FS_600_STARCK el (02-18)

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement