Gorenje SBR800HC Ръководство за употреба

Gorenje SBR800HC  Ръководство за употреба

Kuhinjski robot Kuhinjski robot Kuhinjski robot Êó¼íñêè ðîáîò Food processor Robot de bucãtãrie Kuchyòský robot Robot kuchenny Robot kuchenny Konyhai robotgép Êóõíåíñêè ðîáîò Êóõîííèé êîìáàéí Êóõîííûé êîìáàéí Robot da cucina Küchenmaschine

SBR800HC

Navodila za uporabo Upute za uporabu Uputstvo za upotrebu Óïàòñòâà çà óïîòðåáà Instruction manual Manual de utilizare Návod na použití Návod na obsluhu Használati utasítás Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáà Instrukcja obs³ugi I íöòðóêö³ÿ ç åêñïëóàòàö³¿ Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè Istruzioni per l'uso Gebrauchsanweisung SI BIH HR BIH SRB MNE MK GB RO CZ SK H BG PL UA I RUS D

SL Navodila za uporabo ............................. 3 IT DE HR Upute za uporabu ................................. 8 SRB - MNE Uputstvo za upotrebu ........................ 13 МК Упатства за употреба

........................

18 EN Instruction manual .............................. 23 RO Instrucţiuni de utilizare ....................... 27 CS Návod k obsluze .................................. 32 SK Návod na obsluhu .............................. 37 HU BG PL UA РУС Haszn álati útmutató ............................ 42 Инструкция за употреба ................... 47 Instrukcja obs ługi ................................ 52 Інструкції з експлуатації ................... 57 Руководство пользования............... 62 Istruzioni d'uso .................................... 67 Gebrauchsanweisung ........................ 72

1

2

PRIROČNIK ZA UPORABO SLO

Splošni opis

1. 2. 3. 4. Ohišje z motorjem Gred Vrč Ročaj vrča 5. 6. 7. Podpora Rezilo Nastavek za mešanje 8. 9. Nastavek za stepanje Držalo v obliki diska 10. Nastavek za rezine 11. Nastavek za grobo strganje 12. Nastavek za fino strganje 13. Pokrov 14. Dovajalna cev 3 15. Zavihek 16. Bat za potiskanje hrane 17. 20. Dno vrča mešalnika 18. Sklop rezila 19. Tesnilo Vrč mešalnika 21. Držalo mešalnika 22. Pokrov 23. Odprtina 24. 26. Pokrovček (za odprtino v pokrovu) 25. Izboklini Podstavek mlinčka 27. Tesnilo 28. Posoda

Upravljalna plošča na dotik:

Legenda simbolov:

Stikalo za vklop/izklop (ON/OFF) Tipka za kratkotra jno (pulzirajoče) delovanje (PULSE) Visoka hitrost Nizka hitrost 1. Z dotikom tipke za vklop/izklop »ON/OFF« zaženete ali izklopite aparat. 2. Z izbiro funkcije »PULSE« izberete pulzirajoče delovanje. Uporabite jo tudi za čoščenje - po uporabi v vrč nalijte nekaj vode in z izbiro funkcije "PULSE" očistite vrč in rezilo. 3. Z dotikom tipke "MAX" izberete visoko hitrost. 4. Z dotikom tipke "MIN" izberete nizko hitrost.

Pozor

Preberite navodila in jih shranite. Če aparat podarite ali prodate, priložite tudi navodila. Pred uporabo odstranite vso embalažo.

Upoštevajte osnovne varnostne napotke, vključno z naslednjimi:

1. 2. Pred nameščanjem ali odstranjevanjem nastavka izklopite aparat iz električnega omrežja. 3. Aparat naj bo izklopljen , preden postavite vrč na ohišje z motorjem. 4. Ne potopite motorja oz. ohišja z motorjem v tekočino. Aparata ne uporabljajte v kopalnici, v bližini vode ali na prostem. Preden odstranite pokrov z vrča, izklopite aparat t er počakajte, da se rezila povsem ustavijo. 5. Ne dotikajte se rezil – zelo so ostra. 6. Ne uporabljajte aparata, če pokrov ni nameščen. 7. Vsebina vrča naj ne bo tako vroča, da se je ne bi mogli brez težav dotikati (naj torej ne bo toplejša od 40 °C). 8. 9. Ne segajte z žlico, kuhalnico ali z drugim predmetom v vrč, medtem ko je aparat priključen na električno omrežje. Aparata, priključenega na električno omrežje, ne pustite brez nadzora. 4 10. Ohišje motorja postavite na suho, trdno, ravno površino. 11. Priključno vrvico napeljite tako, da ne bo visela čez rob delovne površine in se obnjo ne bo mogoče sp otakniti oz. da se vanjo ne bo mogoče zaplesti. 12. Pazite, da v vrču ni preveč vsebine, da ta ne bi tekla čez rob. Motor lahko vsrka tekočino, razlito pod njim, to pa lahko povzroči poškodbo motorja. 13. Ne napolnite vrča čez oznako za maksimalno napolnjenost, saj lahko sicer ob zagonu motorja vsebina pljuskne ob pokrov in ga odpre. 14. Mešalnik ter disk za sekljanje ali strganje lahko neprekinjeno uporabljate do 2 minuti. V primeru kakršne koli druge uporabe aparata lahko le-tega neprekinjeno uporabljate največ minuto in pol. Po tem naj motor počiva vsaj 2 minuti. 15. Aparat uporabljajte le v namene, opisane v navodilih. 16. Ne uporabljajte aparata, če je poškodovan ali če je prišlo do napake pri delovanju. 17. Če je priključna vrvica poškodovana, vrnite aparat, da se izognete tveganju. 18. Če se vklopi zaščita pred preobremenitvijo in aparat neha delovati, se ga ne dotikajte. Počakajte, da se aparat ohladi. Nato lahko nadaljujete z uporabo. 19. Otroci stari osem let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in umskimi zmožnostmi ali s pomanjkljivim znanjem ter izkušnjami lahko uporabljajo ta aparat pod ustreznim nadzorom ali če so prejeli ustrezna navodila glede varne uporabe aparata in če razumejo nevarnosti, ki so povezane z uporabo aparata. 20. Otroci naj se z aparatom ne igrajo. Otroci naj aparata ne čistijo ali rokujejo z njim brez ustreznega nadzora. 21. Poškodovano priključno vrvico sme zamenjati le proizvajalec ali pooblaščeni serviser oz. druga strokovno usposobljena oseba, saj je sicer takšno 23. opravilo lahko nevarno. 22. Samo za uporabo v gospodinjstvu Pred menjavo pripomočkov ali preden se približate premičnim delom aparata, le tega izklopite in ga izključite iz električnega omrežja. 24. Bodite previdni, ko ravnate z ostrimi rezili, ko praznite posodo ter med čiščenjem aparata. 25. Posebej bodite previdni p aparata. ri vlivanju vroče tekočine v sekljalnik ali mešalnik, saj lahko zaradi nenadnega nastanka pare tekočina brizgne iz

Aparat je označen v skladu z Evropsko direktivo 2012/19/ES o Odpadni električni in elektronski opremi. Ta dire ktiva določa okvir vračila in recikliranja odpadne elek trične in elektronske opreme in velja za vso Evropo.

Kratka navodila

1. 2. Ohišje motorja postavite na suho, trdno, ravno površino. Priključno vrvico napeljite tako, da ne bo visela čez rob delovne površine in se obnjo ne bo mogoče spotakniti oz. se vanjo ne bo mogoče zaplesti. 3. 4. Odstranite pokrov. 5. Namestite vrč na motor in ga zasučite v smeri urinega kazalca, da se zaskoči. V vrč dodajte sestavine največ do oznake max. 6. Pokrijte vrč s pokrovom.

Vklop

Priključno vrvico priključite v vtičnico. Vklopite vtičnico, če ima stikalo za vklop.

Izbira hitrosti delovanja

1. Najprej s tipkama MIN ali MAX izberite nizko ali visoko hitrost delovanja. Nato pritisnite tipko za vklop/izklop. 2. Nizko hitrost delovanja (1) uporabite za lažja opravila, ko mešate pretežno tekoče sestavine. Visoko hitrost (2) uporabite za težja opravila, ko mešate pretežno trdne sestavine. 3. Ob ponovnem pritisku na tipko za vklop/izklop se motor izklopi. 4. Če izberete tipko za pulzno delovanje, bo aparat krate k čas (dokler boste tipko držali) deloval z visoko hitrostjo. Tako lahko natančneje nadzirate delovanje aparata. Ko tipko spustite, se aparat izklopi.

UPORABA MEŠALNIKA:

1. Namestite vrč na motor in ga zasučite v smeri urinega kazalca, da se zaskoči. 2. Privzdig nite pokrov in ga snemite z vrča. Zaradi tesnila se pokrov čvrsto oprijema vrča. 3. V vrč dodajte sestavine, vendar vrč napolnite največ do oznake max. 4. 5. Namestite pokrov na vrč in ga pritisnite navzdol, da ga tesno zaprete. Izboklini na pokrovčku poravnajte z zarezama v odprtini pokrova. Namestite pokrovček čez odprtino in ga zasučite v smeri urinega kazalca.

Ne zaženite mešalnika, ne da bi prej namestili pokrovček.

6. Dodajanje sestavin med delovanjem motorja: a) Zasučite pokrovček, da ga odklenete, nato pa ga privzdignite. b) Skozi odprtino v pokrovu dodajte sestavine. c) Ponovno namestite pokrovček in ga zasučite v nasprotni smeri urinega kazalca, da se zaklene. 7. Vrč zasučite v nasprotni smeri urinega kazalca, da se odklene, nato pa ga privzdignite iz ohišja motorja.

Drobljenje ledu

1. 2. 3. 4. Skodelico do polovice oz. treh četrtin napolnite z ledom (pribl. 4 do 6 kock). Dodajte 15 ml (1 žlico) vode. Namestite pokrov na mešalnik, s pritiskom na tipki ”MIN ali MAX" izberete večjo ali manjšo hitrost delovanja, za vklop ali izklop aparata, pa pritisnite na gumb ”ON / OFF". V kolikor želite uporabiti pulzno delovanje, držite tipko ”PULSE". Aparat bo deloval, dokler boste držali tipko. Če led ni dovolj zdrobljen, lahko postopek ponovite

Nega in vzdrževanje

1. 2. Pred čiščenjem aparat izklopite in ga izključite iz električnega omrežja. Zunanjost ohišja motorja obrišite s čisto vlažno krpo. 3. Odstranljive dele pomijte ročno. 4. V primeru uporabe pomivalnega stroja, lahko na površini nastanejo praske. 5. Tovrstne m orebitne poškodbe so le kozmetične narave in ne vplivajo na delovanje aparata.

Sklop rezila

1. Rezilo lahko odstranite, ko ga je treba očistiti. 2. 3. 5. To najlaže storite tako, da vrč obrnete na glavo. Z eno roko primite ročaj vrča. 4. Z drugo roko primite za dno sklopa rezila. Sklop rezila zasučite v smeri urinega kazalca, da se sprosti z dna vrča. 6. Previdno ga privzdignite in odstranite iz vrča. 7. Pomijte tesnilo in sklop rezila v topli vodi z nekaj detergenta, nato pa ju sperite in pustite, da se posušita. 8. Pri ravnanju z rezili bodite zelo previdni – ne pomivajte jih s prsti ali gobico, temveč uporabite ščetko za pomivanje s ščetinami iz PVC. 9. Ponovno namestite tesnilo okrog sklopa rezila. 10. Sklop rezila obrnite na glavo (s spodnjim delom navzgor) in ga ponovno namestite na dno vrča. 11. Zasučite sklop rezila v nasprotni smeri urinega kazalca, da ga privijete.

Uporaba sekljalnika

1. 2. Izklopite aparat iz električnega omrežja. Namestite gred na ohišje z motorjem. 3. Namestite vrč na motor in ga zasučite v smeri urinega kazalca, da se zaskoči. 4. Izberite nastavek, ki ga potrebujete. 5

Z nosilcem

1. Uporabite nastavek za sekljanje, če želite 2. sestavine zmleti v prah. Uporabite nastavek za mešanje, če želite zmešati sestavine. 3. Uporabite nastavek za stepanje, če želite stepsti smetano, jajca ali penasto umešati jajca in sladkor. 4. Nastavek namestite na nosilec, nato pa nosilec potisnite navzdol. 5. 6. 7. Spustite nosilec na sredino vrča in ga namestite čez gred. V vrč dodajte sestavine, vendar ne napolnite vrča čez oznako za največjo količino. Pokrov držite tako, da bo Odprtina za dodajanje sestavin nekoliko za ročajem vrča. Postavite pokrov na vrč in ga zasučite v smeri urinega kazalca, da se zavihek zaskoči v vrh ročaja. 8. Dodajanje sestavin med delovanjem motorja: a) Tlačilo za potiskanje hrane privzdignite iz dovajalne odprtine. b) Dodajte sestavine skozi dovajalno odprtino. c) Ponovno namestite tlačilo. 9. Pokrov odstranite tako, da ga obrnete v nasprotni smeri urinega kazalca, da ga tako odklenete, nato pa ga privzdignete.

Z nosilcem v obliki diska

1. Na nosilec v obliki diska namestite nastavek za rezanje ali eno od strgal. 2. Nosilec v obliki diska namestite na gred. 3. Pokrov držite tako, da bo odprtina za dodajanje nekoliko za ročajem vrča. Postavite pokrov na vrč in ga zasučite v smeri urinega kazalca, da se zavihek zaskoči v vrh ročaja. 4. Odstranite tlačilo in dodajte sestavine v dovajalno odprtino. 5. Ponovno namestite tlačilo za potiskanje hrane ter z njim nežno potisnite sestavine navzdol po cevi.

Ne potiskajte hrane skozi cev s prsti ali jedilnim priborom – uporabljajte samo tlačilo za potiskanje hrane.

6. Rezila na podstavku v obliki diska bodo narezala hrano na rezine ali jo nastrgala, narezana ali nastrgana hrana pa bo padla v posodo. 7. Posoda naj se ne napolni več kot do polovice. 8. Pokrov odstranite tako, da ga obrnete v nasprotni smeri urinega kazalca, da ga tako odklenete, nato pa ga privzdignete. 9. Obrnite podstavek v obliki diska naokrog (s spodnjim delom navzgor) in pritisnite enega od kovinskih delov navznoter in navzdol, da odstranite nastavek za rezanje oz. strganje.

Nega in vzdrževanje

1. Pred čiščenjem izklopite aparat in ga izključite iz električnega omrežja. 2. Zunanjost ohišja motorja obrišite s čisto vlažno krpo. 3. 4. 5. Odstranljive dele pomijte ročno. Če jih pomivate v pomivalnem stroju, bodo nastale praske na površini.

Ne pomivajte nobenega dela aparata v pomivalnem stroju.

Morebitne poškodbe bi bile le kozmetične narave in ne bi vplivale na delovanje aparata.

Uporaba mlinčka

1. 2. Izklopite aparat iz električnega omrežja. Mlinček obrnite na glavo (s spodnjim delom 3. navzgor). Podstavek mlinčka zasučite v smeri urinega kazalca, da ga sprostite, nato pa ga privzdignite iz mlinčka. 4. Sestavine, ki jih želite zmleti, postavite v posodo. Za mletje so primerne le suhe sestavine.

Za najboljše rezultate posode ne napolnite več kot do ene tretjine.

5. Ponovno namestite podstavek mlinčka in ga zasučite v nasprotni smeri urinega kazalca, da se zaklene v svoj položaj. 6. 7. Mlinček obrnite pravilno, s spodnjim delom navzdol. Namestite mlinček na motor in ga zasučite v smeri urinega kazalca, da se zaskoči. 8. Pritisnite tipko ”PULSE", da uporabite pulzno delovanje. Aparat bo deloval, dokler boste držali tipko. Ko ga ustavite, počakajte, da se rezila 9. povsem zaustavijo. Mlinček zasučite v nasprotni smeri urinega kazalca, da se odklene in ga privzdignite iz ohišja motorja. 10. Mlinček obrnite na glavo (s spodnjim delom navzgor). 11. Nekajkrat nežno udarite po mlinčku, da stresete celotno vsebino v posodo. 12. Podstavek mlinčka zasučite v smeri urinega kazalca, da ga sprostite, nato pa ga privzdignite iz mlinčka. 13. Izpraznite posodo. 6

Zaščita okolja

Ta oznaka pomeni, da proizvoda v Evropski uniji ne smete zavreči skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Da preprečite morebitno škodo za okolje in človeško zdravje, ki jo lahko povzroči nekontrolirano odlaganje odpadkov, poskrbite, da bo aparat ustrezno recikliran in tako prispevajte k trajnostni ponovni uporabi materialnih virov. Aparat vrnite preko sistema za vračanje in zbiranje ali pa se obrnite na prodajalca, pri katerem ste aparat kupili. Prodajalec lahko poskrbi za recikliranje aparata, ki bo varno za okolje.

Nega in vzdrževanje

14. Pred čiščenjem izklopite aparat in ga izključite iz električnega omrežja. 15. Zunanjost ohišja z motorjem ter podstavek mlinčka obrišite z vlažno krpo. 16. Posodo in tesnilo pomijte ročno. 17. Če ju pomivate v pomivalnem stroju, bodo nastale praske na površini.

Ne pomivajte nobenega dela aparata v pomivalnem stroju.

18. Morebitne poškodbe bi bile le kozmetične narave in ne bi vplivale na delovanje aparata.

Garancija in servis

Če potrebujete informacije ali imate težave pri uporabi aparata, p okličite Gorenjev Center za stik s strankami v svoji državi (telefonska številka je navedena na mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi ni Centra za stik s strankami, pokličite Gorenjev servisni oddelek za aparate za dom.

Samo za osebno uporabo!

GORENJE VAM ŽELI OBILO UŽITKA PRI UPORABI VAŠEGA APARATA.

sprememb. Pridržujemo si pravico do kakršnih koli

7

KORISNIČKI PRIRUČNIK CRO

Detaljan opis uređaja

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Motorna jedinica Osovina Vrč Drška vrča Nosač nastavaka Noževi (oštrice) Nož za miješanje 8. 9. Nastavak za izradu kreme Nosač diska 10. Sjeckalica (r ezač) 11. Grubi ribež 12. Fini ribež 13. Pokrov 14. Otvor za dodavanje 15. Zasun 8 16. Potiskivač 17. Podnožje vrča 18. Komplet noževa 19. Brtva 20. Posuda 21. 24. Drška blendera 22. Pokrov 23. Otvor Čep (kapica) 25. Spone 26. Postolje mlinca 27. Brtva 28. Posuda mlinca (zdjela)

Konzola za upravljanje na dodir:

Legenda značenja simbola:

Tipka za uključenje/isključenje (ON/OFF) Tipka za trenutno (pulsirajuće) djelovanje NAJVEĆA brzina djelovanja NAJMANJA brzina djelovanja 1. Dodirom tipke za uključenje/isključenje "ON/OFF" pokrećete ili zaustavljate rad uređaja. 2. Tipka "PULSE" (trenutno djelovanje) koristite za čišćenje vrča i oštrica uz dodatak nešto vode. 3. Dodirom tipke "MAX" birate NAJVE ĆU brzinu djelovanja. 4. Dodirom tipke "MIN" birate NAJMANJU brzinu djelovanja.

Upozorenje

Proučite dobro upute za uporabu, sačuvajte ih za kasnije, i predajte ih drugom korisniku ako stroj bude mijenjao vlasnika. Prije početka uporabe obvezno odstranite svu ambalažu.

Pridržavajte se slijedećih sigurnosnih predostrožnosti:

5. Motornu jedinicu nemojte uranjati u bilo kakvu tekućinu; uređaj nemojte koristiti u kupatilu niti nigdje drugdje u blizini vode, niti ga nemojte koristiti vani na otvorenom. 6. 7. 8. Uređaj uvijek iskopčajte iz električne energije prije stavljanja ili skidanja radnih dijelova i nastavaka. Uređaj isključite (položaj 0) prije stavljanja vrča na motorni pogon. Uređaj također isključite (položaj 0) i pričekajte da se oštrice u potpunosti prestanu vrtjeti prije nego što počnete skidati pokrov sa vrča. 9. Ruke držite podalje od noževa, jer su vrlo oštri. 10. Uređaj ne smijete pokretati ukoliko pokrov vrča nije na svom mjestu. 11. U vrč ne stavljajte nikakve vruće sastojke kojima inače zbog temperature ne bi mogli rukovati (neka budu ispod 40°C). 12. U vrč nemojte stavljati žlice, lopatice, i druge slične predmete dok je uređaj ukopčan u utičnicu električne energije. 13. Uređaj nemojte ostavljati bez nadzora dok je priključni kabel ukopčan u utičnicu električne energije. 14. Motor ni pogon (postolje uređaja) postavite na ravnu, čvrstu i suhu površinu. 15. Priključni kabel sprovedite tako da ne visi preko rubova, da se nitko ne može spotaknuti na njega, i da ne može biti čime prikliješten. 16. Pripazite da se sadržaj nikad ne prelijeva preko ruba vrča. Ukoliko tekućina dospije pod motorni pogon, moglo bi doći do usisavanja, čime se motor nepovratno ošteti. 17. Nemojte puniti vrč preko oznake za maksimalnu količinu – u suprotnom, sadržaj vrča mogao bi kod pokretanja motora u rad na silu otvoriti poklopac. 18. Uređaj odnosno diskove za obradu namirnica možete koristiti za rezanje odnosno struganje najviše dvije minute. Za sve druge oblike obrade namirnica imate na raspolaganju najviše 1½ minutu, nakon čega morate motor zaustaviti i ostaviti ga da se hladi 2 minute. 19. Uređaj nemojte koristiti u bilo koje druge svrhe osim onih koje su opisane u ovim uputama za uporabu. 20. Nemojte koristiti uređaj ako ustanovite da je oštećen ili da ne funkcionira pravilno. 21. Ukoliko utvrdite da je priključni kabel oštećen, vratit e uređaj trgovcu, čime ćete spriječiti moguće opasnosti. 22. Ako se je aktivirala zaštitna naprava za preopterećenje, nemojte dirati uređaj nego pričekajte da se ohladi. Nakon toga možete ponovno pokrenuti rad uređaja. 23. Djeca starija od osam godina, te osobe (u ključujući i djecu) smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, ili osobe s nedostatkom iskustava i znanja u rukovanju uređajem, smiju koristiti ovaj uređaj isključivo pod odgovarajućim nadzorom osoba, odgovornih za njihovu sigurnost, i ako su dobile odgovarajuće upute u vezi sa sigurnom uporabom uređaja, i ako razumiju opasnosti povezane s korištenjem uređaja. 24. Ne dozvolite djeci da koriste uređaj kao igračku. Također nemojte dozvoliti da djeca sudjeluju u čišćenju i održavanju uređaja bez odgovarajućeg nadzora. 25. Uređaj nije namijenjen da ga koriste osobe (uključujući i djecu) smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, ili osobe s nedostatnim iskustvom i znanjem, osim ako su pod nadzorom, odnosno ako su od osoba zaduženih za njihovu sigurnost dobile odgovarajuće upute u vezi s pravilnom uporabom uređaja. 26. Djeca moraju biti pod stalnim nadzorom kako se ne bi igrala uređajem. 9

27. Da bi izbjegli opasnosti od ozljeda, oštećen priključni kabel smije zamijeniti isključivo proizvođač, njegov ovlašteni servis, ili neka druga odgovarajuće stručno osposobljena osoba. 28. Ovaj uređaj je namijenjen isključivo za kućnu uporabu. 29. Prije promjene nastavaka i pomagala, kao i prije nego što se rukama približite pomičnim dijelovima, obvezno isključite pogon uređaja i iskopčajte ga iz utičnice električne instalacije. 30. Budite vrlo oprezni u rukovanju oštrim noževima za rezanje, naročito prilikom pražnjenja zdjele ili tijekom čišćenja uređaja i nastavaka. 31. Ako u uređaj za obradu sastojaka ili u blender lijevate vruću tekućinu, budite naročito pažljivi, jer bi zbog iznenadnog nastanka pare tekućina mogla biti naglo izbačena iz posude,

Ovaj uređaj označen je sukladno europskoj Direktivi 2012/19/EU u vezi otpadne električne i elektronske opreme (

engl. skraćenica WEEE

). Te smjernice opredjeljuju zahtjeve koji se primjenjuju u čitavoj Europskoj Uniji za zbrinjavanje i reciklažu otpadne električne i elektronske opreme.

Ukratko:

1. 2. Motorni pogon (postolje uređaja) postavite na ravnu, čvrstu i suhu površinu. Priključni kabel sprovedite tako da ne visi preko rubova, da se nitko ne može spotaknuti na njega, i da ne može biti čime prikliješten. 3. 4. Skinite pokrov. 5. Vrč stavite na motornu jedinicu, a zatim ga zaokrenite u smjeru kazaljki na satu dok se čujno ne zaglavi na svoje mjesto. Stavite sastojke u vrč – nemojte ih napuniti iznad oznake za maksimalnu količinu. 6. Vrč pokrijte pokrovom.

Priključenje na električnu energiju

1. Provjerite da li je tipka za upravljanje brzine postavljena na nulu. 2. Uključite utikač u utičnicu električne energije (i uključite je, ukoliko je to takva vrsta utičnice).

Podešavanje brzine rada

1. 2. 3. Pritiskom tipke za podešavanje brzine izaberite mogućnost niže ili više brzine rada. Nakon toga pritisnite tipku za uključenje/isključenje rada uređaja. Slijedećim pritiskom tipke za uključenje/isključenje zaustavljate rad motora. Za lakše namirnice, odnosno većinom za tekuće sastojke koristite nižu brzinu (1), a za teže 4. namirnice, odnosno tvrđe sastojke koristite veću brzinu (2). Pritiskom tipke za pulsirajuće djelovanje (trenu tačno) pokrećete uređaj u rad na kratko vrijeme na većoj brzini uz precizan nadzor rada. Tipka za upravljanje tim režimom rada izvedena je pomoću opruge. Kada tipku otpustite, prekida se i rad motora koji se vraća u položaj 0.

UPORABA BLENDERA:

1. 2. 3. Vrč stavite na motornu jedinicu, a zatim ga zaokrenite u smjeru kazaljki na satu dok se čujno ne zaglavi na svoje mjesto. Povucite pokrov nagore i skinite ga sa vrča – osjeti se određeni otpor zbog brtve. Stavite sastojke u vrč – nemojte ih napuniti iznad oznake za m aksimalnu količinu. Vratite pokrov na vrč i čvršće ga pritisnite nadolje 4. 5. da dobro zabrtvi otvor. Poravnajte spone na čepu s utorima na otvoru, namjestite čep na otvor i zaokrenite ga u smjeru kazaljki na satu.

Blender ne smijete upućivati u rad bez čepa na otvoru pokrova.

6. Dodavanje sastojaka dok je motor u pogonu: a) zaokrenite čep na pokrovu u smjeru kazaljki na satu i time ga otključajte, a zatim ga podignite i 7. skinite; b) kroz otvor dodajte željene sastojke; c) vratite čep natrag na svoje mjesto i zaokrenite u smjeru suprotnom od kazaljki na satu te ga time zabravite; Vrč otkočite zaokrenuvši ga u suprotnom smjeru od kazaljki na satu, i podignite ga sa postolja, odnosno sa motornog pogona. 10

Drobljenje leda

1. Započnite sa polovinom do tričetvrt šalice leda, odnosno 4 do 6 kocki, i k tome dodajte 15ml (1 velika žlica vode. 2. Na blender stavite poklopac i pritiskom na tipke „MIN“ ili „MAX“ odaberite veću ili manju brzinu rada, te za pokretanje rada uređaja pritisnite tipku za uključenje/isključenje ON/OFF. Ukoliko želite koristiti pulsirajuće djelovanje, pritisnite i držite pritisnutu tipku „PULSE“. Uređaj će raditi sve dok tipka bude pritisnuta. Ako led nije dovoljno usitnjen, možete ponoviti postupak.

Njega i održavanje uređaja

1. 2. Prije početka čišćenja isključite uređaj (položaj 0) i iskopčajte priključni kabel iz električne energije. Vanjštinu motornog pogona obrišite čistom vlažnom krpom. 3. Odstranjive dijelove operite ručno. 4. Ukoliko za pranje tih dijelova koristite perilicu posuđa, agresivna okolina unutrašnjosti perilice može utjecati na obrađene površine.

5. Možebitna šteta trebala bi biti samo kozmetičke prirode i ne bi smjela imati utjecaja na djelovanje uređaja.

Komplet noževa

1. 2. Komplet noževa možete skinuti da bi ih očistili. To možete najlakše učiniti tako da vrč preokrenete naopačke. 3. Jednom rukom uhvatite dršku vrča. 4. Drugom rukom uhvatite donju stranu kompleta okretnih noževa. 5. 6. Zaokrenite komplet noževa u smjeru kazaljki na satu da se odvoji od podnožja vrča. Sada ga pažljivo povucite nagore i izvucite iz sa dna vrča. 7. Toplom sapunicom operite brtvu i komplet okretnih noževa, zatim isperite i ostavite da se osuši na zraku. 8. Budite izrazito pažljivi u čišćenju noževa – nemojte ih dodirivati neposredno rukama nego za čišćenje koristite prikladnu četku za pranje posuđa sa plastičnim vlaknima. 9. Vratite brtvu natrag na svoje mjesto oko kompleta okretnih noževa. 10. Preokrenite komplet noževa naopačke i uvucite ga natrag na dno vrča. 11. Zaokrenite komplet noževa u suprotnom smjeru od kazaljki na satu da bi ga pričvrstili na svoje mjesto.

Rukovanje uređajem za obradu hrane

1. Uređaj iskopčajte iz električne instalacije. 2. Na gornju stranu motornog pogona fiksirajte nosivu osovinu. 3. Posudu (zdjelu) spustite na motorni pogon i zaokrenite je u smjeru kazaljki na satu da se zabravi na svoje mjesto. 4. Odaberite potreban nastavak za obradu.

Rad pomoću nosive osovine

1. Sjeckalicu koristite za usitnjavanje (mljevenje) sastojaka u prah. 2. Mikser koristite za miješanje sastojaka. 3. Nastavak za kremu koristite za zgušnjavanje krema odnosno vrhnja, spustite ga do dna. za mućenje jaja, ili za miksanje jaja i šećera u kremu. 4. Izabrani nastavak nataknite na nosivu osovinu i 5. Nosivu osovinu montirajte na sredinu posude, na nosač motornog pogona. 6. Stavite potrebne namirnice u posudu – nemojte je napuniti preko oznake za maksimalnu količinu. 7. Pokrov namjestite na posudu držeći ga tako da okomiti otvor bude u položaju nešto iza drške, a zatim ga zaokrenite u smjeru kazaljki na satu i time zabravite sigurnosni zasun u gornji dio drške. 8. Ukoliko želite dodavati sastojke kada je motor u pogonu, to možete napraviti na slijedeći način: a) podignite potiskivač iz okomitog otvora; b) kroz otvor ubacite nedostajuće sastojke; c) vratite potiskivač natrag na svoje mjesto; 9. Pokrov posude skidate tako da ga zaokrenete u obrnutom smjeru od kazaljki na satu i time oslobodite zasun, a zatim ga jednostavno podignete.

Rad pomoću diska

1. Na disk fiksirajte sjeckalicu ili jedan od odabranih ribeža. 2. Disk nataknite na gornji dio nosive osovine. 3. Pokrov namjestite na posudu držeći ga tako da okomit i otvor bude u položaju nešto iza drške, a zatim ga zaokrenite u smjeru kazaljki na satu i time zabravite sigurnosni zasun u gornji dio drške. 4. 5. Izvadite potiskivač i spustite sastojke po otvoru nadolje. Potiskivač vratite na otvor i njime lagano gurajte 6. sastojke prema dolje.

Za guranje sastojaka kroz otvor na sjeckalicu ili ribež nikad ne smijete koristiti prste ili bilo kakve dijelove pribora za kuhanje – koristite isključivo potiskivač.

Noževi (oštrice) na vrhu diska sjeckaju odnosno ribaju gurnute namirnice koje zatim padaju u posudu. 7. Posudu nemojte nikad napuniti više od polovine njene zapremine. 8. Pokrov posude skidate tako da ga zaokrenete u obrnutom smjeru od kazaljki na satu i time oslobodite zasun, a zatim ga jednostavno podignete. 9. Sjeckalicu odnosno r ibež skidate sa diska tako da disk preokrenete i pritisnete metalni dio na jednom kraju prema unutra i nadolje.

Njega i održavanje

1. 2. Prije početka čišćenja isključite uređaj (položaj 0) i iskopčajte priključni kabel iz električne energije. Vanjštinu motornog pogona obrišite čistom vlažnom krpom. 3. Odstranjive dijelove operite ručno. 4. Ukoliko za pranje tih dijelova koristite perilicu posuđa, agresivna okolina unutrašnjosti perilice može utjecati na obrađene površine.

Nemojte stavljati dijelove uređaja u perilicu posuđa

. 5. Možebitna šteta trebala bi biti samo kozmetičke prirode i ne bi smjela imati utjecaja na djelovanje uređaja. 11

Uporaba mlinca

1. Uređaj iskopčajte iz električne mreže. 2. 3. Mlinac preokrenite naopačke. Podnožje mlinca oslobodite zaokrenuvši ga u smjeru kazaljki na satu, i izvadite ga iz mlina. 4. U mlinac stavite sastojke za mljevenje. Koristite isključivo suhe sastojke.

Najbolje rezultate ćete dobiti ako mlinac ne napunite više od jedne trećine njegove zapremine.

5. Stavite postolje mlinca natrag u posudu i zaokrenite ga u suprotnom smjeru od kazaljki na satu da ga zabravite u ležište. 6. Sada posudu mlinca okrenite da stoji uspravno. 7. Stavite mlinac na motorni pogon i zaokrenite ga u smjeru kazaljki na satu da ga zabravite u ležište. 8. Pritiskom tipke „PULSE“ birate kratkotrajno, pulsirajuće djelovanje. Uređaj će raditi sve dok tipku držite pritisnutu. Kada tipku ispustite, pričekajte da se okretni noževi posve zaustave. 9. Zaokrenite mlin u suprotnom smjeru od kazaljki na satu i tako oslobodite zasun, a zatim ga podignite sa motorne jedinice. 10. Preokrenite posudu mlina naopačke. 11. Nekoliko puta lagano udarite po mlincu da svi samljeveni sastojci ispadnu u posudu. 12. Sada podnožje mlinca zaokrenite u smjeru kazaljki na satu i tako oslobodite zasun, te ga izvadite iz mlina. 13. Ispraznite posudu (zdjelu) mlinca.

Briga za okolinu

Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje, da u cjelokupnoj Europskoj Uniji ovim proizvodom ne smijete postupati kao i s ostalim kućanskim otpacima. Da bi spriječili potencijalne negativne posljedi ce na okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti neodgovornim zbrinjavanjem, postupite odgovorno i uručite uređaj prikladnim sabirnim točkama za recikliranje elektroničkih i električnih aparata, i time pridonesite k održivom rješenju ponovne uporabe sirovina. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, službu za odvoženje otpada iz kućanstva ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod. Vaš će trgovac postupiti na ispravan način i pobrinuti se za okolini prijazno recikliranje.

Njega i održavanje

1. 2. Prije početka čišćenja isključite uređaj (položaj 0) i iskopčajte priključni kabel iz električne energije. Vanjštinu motornog pogona obrišite čistom vlažnom krpom. 12 3. Odstranjive dijelove operite r učno. 4. Ukoliko za pranje tih dijelova koristite perilicu posuđa, agresivna okolina unutrašnjosti perilice može utjecati na obrađene površine.

Nemojte stavljati dijelove uređaja u perilicu posuđa

. 5. Možebitna šteta trebala bi biti samo kozmetičke prirode i ne bi smjela imati utjecaja na djelovanje uređaja.

Garancija i servisiranje uređaja

Ukoliko vam bude potrebna bilo kakva informacija u vezi uređaja, ili ako naletite na neki problem u vezi njegova rada, obratite se Centru za korisnike Gorenje u vašoj državi (telefonski broj takvog centra naveden je u globalnom garancijskom listu koji važi u čitavom svijetu). Ukoliko u vašoj državi nema Centra za korisnike Gorenje, obratite se vašem lokalnom prodavaču Gorenje, ili pozovite odjel Gorenja za servisiranje kućanskih aparata.

Uređaj je namijenjen isključivo za osobnu uporabu!

GORENJE VAM ŽELI MNOGO UŽITAKA PRILIKOM UPORABE VAŠEG NOVOG UREĐAJA

Pridržavamo pravo na izmjene!

PRIRUČNIK ZA RUKOVANJE SRB

Detaljan opis aparata

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Motorni pogon Osovina Vrč Drška vrča Nosač nastavaka Sečiva Nož za miksanje 8. 9. 10. Nastavak za izradu kreme (pavlake) Nosač šajbe (diska) Seckalica (rezač) 11. Nastavak za grubo rendanje 12. Nastavak za fino rendanje 13. Poklopac 14. Otvor za dodavanje 13 15. Klin (i zbočina) 16. 17. Potiskivač Podnožje vrča 18. 19. 21. 24. 27. Komplet sečiva Zaptivač 20. Posuda Drška blendera 22. Poklopac 23. Otvor (cev) na posudi Zapušač (kapica) 25. Spone 26. Postolje mlinca Zaptivač 28. Posuda mlinca

Kontrolna tabla za upravljanje na dodir:

Legenda značenja simbola:

Taster za u ključenje/isključenje (ON/OFF) Taster za trenutno upućivanje NAJVEĆA brzina rada NAJMANJA brzina rada 1. Dodirom tastera za uključenje/isključenje "ON/OFF" upućujete ili zaustavljate rad aparata. 2. Taster "PULSE" (trenutno čišćenje vrča i sečiva uz dodatak nešto vode. 3. Dodirom taster upućivanje) koristite za a "MAX" birate NAJVEĆU brzinu rada motora. 4. Dodirom tastera "MIN" birate NAJMANJU brzinu rada motora.

Upozorenje

P ažljivo proučite uputstva za upotrebu, sačuvajte ih za kasnije, i predajte ih drugom korisniku ukoliko naprava bude menjala vlasnika. Pre početka upotrebe obavezno uklon ite svu ambalažu.

Pridržavajte se narednih bezbednosnih predostrožnosti:

1. Motornu jedinicu ne smete potapati u vodu ili u bilo kakvu drugu tečnost; aparat nemojte koristiti u kupatilu ili bilo gde drugde u blizini vode, niti ga nemojte koristiti napolju na otvorenom. 2. Aparat uvek iskopčajte iz električne energije pre stavljanja ili skidanja radnih delova i nastavaka. 3. Aparat isključite (položaj 0) pre stavljanja vrča na 4. 5. Ruke držite podalje od noževa, jer su sečiva veoma oštra. 6. Aparat ne smete upućivati u rad ukoliko poklopac vrča nije na svom mestu. 7. motorni pogon. Aparat takođe isključite (položaj 0) i pričekajte da sečiva u potpunosti prestanu da se okreću pre nego što počnete skidati poklopac sa vrča. U vrč nemojte sipati nikakve vruće sastojke kojima inače zbog temperature ne bi mogli rukovati (neka budu ispod 40°C). 14 8. U vrč nemojte stavljati kašike, lopatice, i druge delove pribora energije. dok je aparat ukopčan u utičnicu električne energije. 9. Aparat nemojte ostavljati bez nadzora dok je priključni kabl ukopčan u utičnicu električne 10. Motorni pogon (postolje aparata) postavite na ravnu, čvrstu i suvu površinu. 11. Priključni kabl provedite tako da ne visi preko ivica, da niko ne može o njega da se spotakne, i da ne može čime da bude priklješten. 12. Pripazite da se sadržaj nikad ne preliva preko ivice vrča. Ukoliko tečnost dospe pod motorni pogon, moglo bi doći do usisavanja, čime će se motor nepovratno oštetiti. 13. Nemojte puniti vrč preko oznake za maksimalnu količinu – u suprotnom, sadržaj vrča mogao bi kod upućivanja motora u rad na silu otvoriti poklopac. 14. Aparat odnosno diskove za obradu namirnica možete koristiti za sečenje odnosno rendanje najviše dva minuta. Za sve druge oblike obrade namirnica imate na raspolaganju najviše 1½ minut, nakon čega motor treba zaustaviti i ostaviti ga da se hladi 2 minuta. 15. Aparat ne smete koristiti za bilo kakvu drugu namenu izuzev onih koje su opisane u ovim uputstvima za upotrebu. 16. Nemojte koristiti aparat ako ste opazili da je oštećen ili da ne funkcioniše pravilno. 17. Ukoliko utvrdite da je priključni kabl oštećen, vratite aparat prodavc u, čime ćete sprečiti moguće opasnosti. 18. Za aparate sa zaštitom od preopterećenja: kada zaštitna naprava zaustavi rad aparata zbog preopterećenja, nemojte ništa dirati. Aparat će sam automatski ponovno uputiti motor u rad kada za to budu ostvareni uslovi. 19. Deca starija od osam godina kao i lica (uključujući i decu) smanjenih psiho aparatom, sme fizičkih sposobnosti, ili lica sa nedostatkom iskustava i znanja u rukovanju ju koristiti ovaj aparat isključivo pod odgovarajućim nadzorom lica zaduženih za njihovu bezbednost, i ako su dobila odgovarajuća uputstva u vezi bezbedne upotrebe aparata, i ako razumeju opasnosti povezane sa kori šćenjem aparata. 20. Deci nemojte dozvoliti da koriste aparat kao igračku. Takođe, nemojte dozvoliti da deca učestvuju u čišćenju i održavanju aparata bez odgovarajućeg nadzora. 21. Aparat nije namenjen za korišćenje licima (uključujući i decu) smanjenih psiho-fizičkih ili mentalnih sposobnosti, ili licima sa nedostatkom iskustva i znanja, izuzev ukoliko su pod nadzorom, odnosno ako su od lica zaduženih za njihovu bezbednost dobila odgovarajuća uputstva u vezi ispravne upotrebe aparata. 22. Deca treba da budu pod stalnim nadzorom kako se ne bi igrala aparatom.

23. Da bi izbegli opasnosti od povre da, oštećen priključni kabl sme zameniti isključivo proizvođač, njegov ovlašćeni servis, ili neko drugo odgovarajuće stručno osposobljeno lice. 24. Ovaj aparat je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu. 25. Pre promene nastavaka i pomagala, kao i pre nego što se rukama približite pomičnim delovima, oba vezno isključite pogon aparata i iskopčajte ga iz utičnice električne instalacije. 26. Budite veoma posude ili to sipa oprezni u rukovanju oštrim sečivima noževa za rezanje, naročito prilikom pražnjenja kom čišćenja aparata i nastavaka. 27. Ako u aparat za obradu sastojaka ili u blender te vruću tečnost, budite izuzetno pažljivi, jer bi zbog iznenadnog nastanka pare te čnost mogla da bude naglo izba čena iz posude,

Ovaj aparat označen je u skladu s Evropskom direktivom 2012/19/EU u vezi otpadne električne i elektronske opreme (

engl. skraćenica WEEE

)). Smernice iz te direktive opredeljuju zahteve za postupke sakupljanje i recikliranje otpadne elektr Evropskoj Uniji.

ične i elektronske opreme, važeće u celoj

Ukratko:

1. Motorni pogon (postolje aparata) postavite na ravnu, čvrstu i suhu površinu. 2. Priključni kabl provedite tako da ne visi preko ivica, da niko ne može o njega da se spotakne, i da ne može čime da bude priklješten. 3. 4. Skinite poklopac. 5. Vrč stavite na motornu jedinicu, a zatim ga obrnite u smeru kazaljki na satu dok ne osetite da se je zaglavio na svoje mesto. Stavite sastojke u vrč – nemojte ga napuniti iznad oznake za maksimalnu količinu. 6. Vrč pokrijte poklopcem.

Priključenje na električnu energiju

1. Proverite da li je taster za biranje brzine postavljen na nulu. 2. Uk opčajte utikač u utičnicu električne energije (i uključite je, ukoliko je to takva vrsta utičnice).

Regulisanje brzine rada

1. Pritiskom tipke za regulisanje brzine izaberite mogućnost niže ili više brzine rada. Nakon toga pritisnite taster za uključenje/isključenje rada aparata. 2. Narednim pritiskom tastera za uključenje/isključenje zaustavljate rad motora. 3. Za lakše namirnice, odnosno većinom za tečne sastojke koristite nižu brzinu (1), a za teže 4. namirnice, odnosno tvrđe sastojke koristite veću brzinu (2). Pritiskom tastera za pulsirajuće djelovanje (momentalan rad) upućujete aparat u rad na kratko vreme na većoj brzini uz preciznu kontrolu rada . Taster za upravljanje tim režimom rada deluje preko federa. Kada taster otpustite, prekida se i rad motora koji se vraća u položaj 0.

UPOTREBA BLENDERA:

1. Vrč stavite na motornu jedinicu, a zatim ga obrnite u smeru kazaljki na satu dok ne osetite da se je zaglavio na svoje mesto. 2. Povucite poklopac prema gore i skinite ga sa vrča – osetićete određeni otpor zbog zaptivača. 3. 4. Stavite sastojke u vrč – nemojte ih napuniti iznad oznake za maksimalnu količinu. Vratite poklopac na vrč i čvršće ga pritisnite prema 5. dole da temeljito za puši otvor. Poravnajte spone na čepu sa žlebovima na otvoru, names tite čep na otvor i obrnite ga u smeru kazaljki na satu.

Blender ne smete upućivati u rad bez zapušača na otvoru poklopca.

a) obrnite podignite i skinite; b) kroz otvor ubacite c) vratite tražene sastojke; smeru suprotnom od kazaljki na satu 6. Dodavanje sastojaka dok je motor u pogonu: zapušač otvora na poklopcu u smeru kazaljki na satu i tako ga oslobodite, a zatim ga zapušač nazad na svoje mesto i obrnite u , čime ste ga 7. zabravili; Vrč otkočite obrnuvši ga u suprotnom smeru od kazaljki na satu, i podignite ga sa postolja, odnosno sa motornog pogona. 15

Drobljenje leda

1. Započnite sa polovinom do tri četvrtine šolje leda, odnosno 4 do 6 kocki, i k tome dodajte 15ml (1 velika kašika vode. 2. Na blender stavite poklopac i pritiskom tastera „MIN“ ili „MAX“ izaberite veću ili manju brzinu rada, te za upućivanje aparata pritisnite taster za uključenje/isključenje ON/OFF. Ukoliko želite koristiti pulsirajući način rada, pritisnite i držite pritisnut taster „PULSE“. Aparat će raditi sve dok taster bude pritisnut. Ako led nije dovoljno usitnjen, možete ponoviti postupak.

Nega i održavanje aparata

1. 2. Pre početka čišćenja isključite aparat (položaj 0) i iskopčajte priključni kabl iz električne energije. Spoljašnji deo motornog pogona obrišite čistom vlažnom krpom. 3. Odvojive del ove operite ručno. 4. Ukoliko za pranje tih delova koristite mašinu za sudove , agresivna okolina unutrašnjosti mašine može uticati na obrađene površine.

5. Eventualna šteta trebala bi da bude samo kozmetičke prirode i ne bi smela imati uticaj na funkcionisanje aparata.

Komplet sečiva

1. Komplet sečiva (noževa) možete skinuti da bi ih očistili. 2. To ćete najlakše uraditi tako da vrč izokrenete naopačke. 3. Jednom rukom uhvatite dršku vrča. 4. Drugom rukom uhvatite donju stranu kompleta okretnih sečiva. 5. Obrnite komplet sečiva u smeru kazaljki na satu da se odvoji od podnožja vrča. 6. Sada ga pažljivo povucite prema gore i izvucite iz sa dna vrča. 7. Toplom sapunicom operite zaptivač i komplet 8. okretnih sečiva, zatim isperite i ostavite da se osuši na vazduhu. Budite izrazito pažljivi prilikom čišćenja sečiva – nemojte ih dodirivati direktno rukama nego za čišćenje koristite prikladnu četku za pranje sudova sa plastičnim vlaknima. 9. Vratite zaptivač nazad na svoje mesto oko kompleta okretnih sečiva. 10. Izokrenite komplet sečiva naopačke i uvucite ga nazad na dno vrča. 11. Obrnite komplet sečiva u suprotnom smeru od kazaljki na satu da bi ga pričvrstili na svoje mesto.

Rukovanje aparatom za obradu hrane

1. Aparat iskopčajte iz električne instalacije. 2. Na gornju stranu motornog pogona fiksirajte nosivu osovinu. 3. Posudu spustite na motorni pogon i obrnite je u smeru kazaljki na satu da se zabravi na svoje mesto. 4. Odaberite potreban nastavak za obradu.

Rad pomoću nosive osovine

1. Seckalicu koristite za usitnjavanje (mlevenje) sastojaka u prah. 2. Mikser koristite za miksanje (mešanje) sastojaka. 3. Nastavak za kremu koristite za z gušnjavanje krema odnosno pavlake spustite ga do dna. , za mućenje jaja, ili za miksanje jaja i šećera u kremu. 4. Izabrani nastavak nataknite na nosivu osovinu i 5. Nosivu osovinu montirajte na sredinu posude, na nosač motornog pogona. 6. Stavite potrebne namirnice u posudu 7. Poklopac names vertikalan otvor (cev) – nemojte je napuniti preko oznake za maksimalnu količinu. tite na posudu držeći ga tako da bude u položaju nešto iza drške, a zatim ga obrnite u smeru kazaljki na satu i time zabravite bezbednosni zasun u gornji deo drške. 16 8. Ukoliko želite dodavati sastojke kada je motor u pogonu, to možete uraditi na naredni način: a ) podignite potiskivač iz vertikalnog otvora (cevi); b) kroz otvor ubacite nedostajuće sastojke; c) vratite potiskivač nazad na svoje mesto; 9. Poklopac posude skidate tako da ga obrnete u obratnom smeru od kazaljki na satu i time oslobodite zasun, a zatim ga jednostavno podignete.

Rad pomoću šajbe (diska)

1. Na disk fiksirajte seckalicu ili jedan od odabranih nastavaka za rendanje. 2. Disk nataknite na gornji deo nosive osovine. 3. Poklopac names drške. tite na posudu držeći ga tako da vertikalan otvor (cev) bude u položaju nešto iza drške, a zatim ga obrnite u smeru kazaljki na satu i time zabravite bezbednosni zasun u gornji deo 4. 5. Izvadite potiskivač i spustite sastojke po otvoru (cevi) prema dole. Potiskivač vratite na otvor i njime lagano gurajte sastojke prema dole.

Za guranje sastojaka kroz otvor na seckalicu ili nastavak za rendanje nikad ne smete koristiti prste ili bilo kakve delove pribora za kuvanje –

6.

koristite isključivo potiskivač.

Noževi (sečiva) na vrhu diska seckaju odnosno rendaju ubačene namirnice koje zatim padaju u posudu. 7. Posudu nemojte nikad napuniti više od polovine njene zapremine. 8. Poklopac posude skidate tako da ga obrnete u obrnutom smeru od kazaljki na satu i time oslobodite zasun, a zatim ga jednostavno podignete. 9. Seckalicu odnosno nastavak za rendanje skidate sa diska tako da disk izokrenete i pritisnete metalni deo na jednom kraju prema unutra i nadole.

Nega i održavanje

1. Pre početka čišćenja isključite aparat (položaj 0) i iskopčajte priključni kabl iz električne energije. 2. Spoljašnji deo motornog pogona obrišite čistom vlažnom krpom. 3. Odvojive del ove operite ručno. 4. Ukoliko za pranje tih delova koristite mašinu za sudove , agresivna okolina unutrašnjosti mašine može uticati na obrađene površine.

Nemojte stavljati delove aparata u mašinu za pranje sudova

. 5. Eventualna šteta trebala bi da bude samo kozmetičke prirode i ne bi smela imati uticaj na funkcionisanje aparata.

Upotreba mlinca

1. Aparat iskopčajte iz električne mreže. 2. Mlinac preokrenite naopačke. 3. Podnožje mlina oslobodite obrnuvši ga u smeru kazaljki na satu, i izvadite ga iz mlinca. 4. U mlinac stavite sastojke za mlevenje. Koristite isključivo suve sastojke.

Najbolje rezultate dobićete ako mlinac ne napunite više od jedne trećine njegove zapremine.

5. Stavite postolje mlinca natrag u posudu i obrnite ga u suprotnom smeru od kazaljki na satu da ga zabravite u ležište. 6. Sada posudu mlinca obrnite da stoji uspravno. 7. Stavite mlin na motorni pogon i obrnite ga u smeru kazaljki na satu da ga zabravite u ležište. 8. Pritiskom tastera „PULSE“ birate kratkotrajan, pulsirajući način rada. Aparat će raditi sve dok taster držite pritisnut. Kada taster ispustite, pričekajte da se okretna sečiva posve zaustave. 9. Mlinac obrnite u suprotnom smeru od kazaljki na satu i tako oslobodite zasun, a zatim ga podignite sa motorne jedinice. 10. Preokrenite posudu mlinc a naopačke. 11. Nekoliko puta lagano udarite po mlincu da svi samleveni sastojci ispadnu u posudu. 12. Sada podnožje mlinca obrnite u smeru kazaljki na satu i tako oslobodite zasun, te ga izvadite iz mlinca. 13. Ispraznite posudu mlinca.

Briga za životnu sredinu

Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje, da u celoj Evropskoj Uniji ovim proizvodom ne smete postupati kao sa običnim otpadom iz domaćinstva. Da bi spre čili potencijalne negativne posledice na okolinu i zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti neodgovornim odlaganjem, postupite odgovorno i uručite aparat sabirnim centrima za recikliranje elektroničkih i električnih aparata, čime ćete pridoneti ka održivom rešenju ponovne upotrebe sirovina. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaše lokalne gradske vlasti, službu za odvoz smeća iz domaćinstava, ili radnju u kojoj ste kupili proizvod. Vaš prodavac će postupiti na ispravan način i pobrinuti se za okolini prijazno recikliranje.

Nega i održavanje

1. 2. Pre početka čišćenja isključite aparat (položaj 0) i iskopčajte priključni kabl iz električne energije. Spoljašnji deo motornog pogona obrišite čistom vlažnom krpom. 3. Odvojive del ove operite ručno. 4. Ukoliko za pranje tih delova koristite mašinu za sudove , agresivna okolina unutrašnjosti mašine 17 može uticati na obrađene površine.

Nemojte stavljati delove aparata u mašinu za pranje sudova

. 5. Eventualna šteta trebala bi da bude samo kozmetičke prirode i ne bi smela imati uticaj na funkcionisanje aparata.

Garancija i servisiranje aparata

Ukoliko vam bude potrebna bilo kakva informacija u vezi aparata, ili ako naletite na neki problem u vezi njegovog rada, obratite se Centru za korisnike Gorenje u vašoj državi (telefonski broj takvog centra naveden je u globalnom garantnom listu koji važi u celom svetu). Ukoliko u vašoj državi nema Centra za korisnike Gorenje, obratite se vašem lokalnom prodavcu Gorenje, ili pozovite odeljenje Gorenja za servisiranje kućanskih aparata.

Aparat je namenjen isk ljučivo za ličnu upotrebu!

UPOTREB GORENJE VAM ŽELI MNOGO UŽITAKA PRILIKOM E VAŠEG NOVOG APARATA

Pridržavamo pravo na izmene!

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА МК

ОПШТИ УПАТСТВА

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Мотор Осовина Сад Рачка на садот Држач Нож Сечило Перка за матење Држач на дискот Секач Крупно ренде Ситно ренде Капак Цевка 18 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Јазиче Притискач Лежиште за садот на блендерот Сечило Гума Сад за блендирање Рачка на садот Капак Дупка Затворач Запци Дел за мелење Гума Сад

K онтролна табла на допир:

Легенда на симболи:

КОПЧЕOFF/ON КОПЧЕ PULSE МАКСИМАЛНА БРЗИНА БАВНО РАБОТЕЊЕ 1. 2. 3. 4. Притиснете го копчето „ON/OFF“. Притиснете го копчето „PULSE“ за да се измие садот и ножот со малку вода. Притиснете го копчето „Максимална брзина“ за да одберете најбрз режим на работење. Притиснете го копчето „бавно работење“ за да одберете бавен режим на работење.

Предупредување

Прочитајте го упатството, чувајте го на безбедно место, доколку го дадете апаратот на друго лице, дајте го и упатството. Отстранете го пакувањето пред да го употребувате. Следете ги основните препораки, вклучително: 1. Не ставајте го моторот во течност, не го употребувајте во бањата, близу до вода или на отворено. 2. 3. Исклучете го пред да го монтирате или да одстраните дел. Исклучете го апаратот пред да го наместите садот на моторот. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Исклучете го апаратот и причекајте додека сечилото сосема сопре, пред да го отстраните капакот на садот. Не допирајте ги ножевите, тие се многу остри. Не употребувајте го апаратот без капак. Не полнете го со премногу топли течности, не потопли од она што може да се поднесе (т.е. под 40°C) Не ставајте во него лажици, мешалки, или било каков друг предмет додека апратот е вклучен. Не оставајте го апаратот без надзор додека работи. 10. Поставете го моторот на сува, цврста и рамна подлога. 11. Наместете го кабелот за да не виси, да не може да биде прегазен или зафатен. 12. Не преполнувајте го садот. Ако течноста дојде до моторот, тој може да биде потопен и оштетен. 13. Не полнете го садот над одбележаната граница за максимално полнење – ако го направите тоа, содржината може да направи притисок и да го отвори капакот кога ќе се вклучи моторот. 14. Процесорот и дискот за сечење / рендање користете го само до 2 минути. Секоја друга употреба треба да трае максимум до 1½ минута. После тоа, оставете го моторот да мирува 2 минути. 15. Не употребувајте го апаратот за ништо друго освен она што е наведено во упатството. 16. Не употребувајте го апаратот ако е оштетен или има дефект. 17. Ако кабелот е оштетен, вратете го апаратот, за да избегнете оштетување. 18. Кога апаратот има заштита од преоптоварување, продолжете со употреба кога ќе се врати во нормална состојба. 19. Овој апарат може да го користат деца над 8 годишна возраст и лица со намалена физичка, сетилна или ментална способност, или недостаток на искуство или знаење, само доколку се под надзор или се обучени за безбедна употреба и се свесни за штетите коишто можат да настанат. 20. Децата не смеат да си играат со апаратот. Чистењето, употребата и одржувањето не смеат да го прават деца без надзор. 21. Овој апарат не смеат да го користат лица (вклучително и деца) со намалена физичка, сетилна или ментална способност или лица со недоволно искуство и знаење освен ако не се под надзор или не се обучени за безбедна употреба на апаратот од лице одговорно за нивната безбедност. 22. Децата треба да се надгледуваат за да не си играат со апаратот. 23. Доколку кабелот за напојување е оштетен, мора да биде заменет од производителот, негов сервисен агент или обучено лице за да се избегне штета. 24. Само за домашна употреба 25. Исклучете го кабелот пред да допрете некој од деловите што се движат при употреба. Внимателно кога ракувате со острите ножеви, го празните садот или го миете апаратот. Внимателно истурајте топла вода во блендерот за мелење храна бидејќи поради пареа, содржината може да биде ненадајно исфрлена. 19

1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2.

Апаратот е означен согласно Европската директива 2012/19/EУ за Електричен и електронски отпад (WEEE).Овие насоки се рамката за враќање и рециклирање на електричен и електронски отпад во целата ЕУ.

На кусо

Поставете го моторот на сува, цврста и рамна површина. Наместете го кабелот да не виси, да не може да биде прегазен или зафатен. Наместете го садот на моторот, потоа завртете го во насока на стрелките на часовникот, за да се заглави. Отстранете го капакот. Ставете ги состојките во садот – не полнете над дозволената граница. Ставете го капакот на садот.

Вклучување во струја

Проверете дали контролата на брзината е на 0. Ставете го кабелот за струја во штекерот (ако има копче за вклучување, притиснете го). 5. 6. 7.

Дробење мраз

1. 2. Дотерајте ги запците на капакот до отворите во дупката, наместете го капакот во дупката и завртете го во насока на стрелките на часовникот.

Не пуштајте го блендерот без капакот.

За додавање на состојки додека моторот работи: - - завртете го капакот во насока на стрелките на часовникот за да го отклучите и извадете го додајте ги состојките преку дупката - вратете го капакот на место и завртете го во насока обратна од стрелките на часовникот за да го заклучите. Завртете го садот во насока обратна од стрелките на часовникот за да го отклучите и извадете го. Почнете со половина до три четвртини полна чаша мраз (или 4 до 6 коцки мраз) и додајте 15ml (1 лажичка) вода. Ставете го капакот на блендерот и завртете го копчето за контрола до Р и држете го така 1-2 секунди, проверете ја состојбата на мразот и повторувајте ја постапката додека мразот не биде со цврстината што ви е потребна.

Чување и одржување Контрола на брзината

1. 2. 3. 4. Притиснете го копчето за контрола на брзината за помала или за поголема брзина. Потоа притиснете го копчето за вклучување/исклучување. Притиснете го копчето за вклучување/исклучување, а потоа исклучете го моторот. За „полесни“ пијалаци, користете мала брзина (1) со главно течни состојки, а за „потешки“ користете голема брзина (2) и главно цврсти состојки. Притиснете го копчето „pulse“ и тоа веднаш ќе му даде голема брзина на апаратот, за попрецизна контрола. Во таа позиција, контролното копче е на федер. Штом го ипуштите, се враќа на 0. 1. 2. 3. 4. 5. Исклучете го апаратот (0) и извадете го кабелот од струја пред чистење. Надворешноста на делот со моторот пребришете го со чиста и влажна крпа. Рачно измијте ги деловите што се вадат. Ако користите машина за садови, грубата внатрешност на машината ќе ги оштети површините на апаратот. Оштетувањето може да биде само козметичко и не би требало да влијае врз работењето на апаратот.

Ножеви

1. 2. 3. 4.

КОРИСТЕЊЕ НА БЛЕНДЕРОТ:

1. 2. 3. 4. Спуштете го садот на моторот и завртете го во насока на стрелките на часовникот, за да го заклучите. Повлечете го капакот угоре и одвојте го од садот - прицврстен е поради гумата. Ставете ги состојките во садот - не полнете го над цртата за максимум. Ставете го капакот на садот и притиснете го удолу за да го прицврстите. 20 5. 6. 7. За да ги исчитите ножевите, може да ги извадите. Тоа најдбро се прави со садот превртен наопаку. Фатете ја рачката на садот со една рака. Фатете го долниот дел на ножот со другата рака. Завртете го ножот во насока на стрелките на часовникот додека не се оддели од подлогата на садот. Внимателно повлечете го угоре и извадете го. Измијте ги гумата и ножот со топла вода и сапун, исплакнете ги и оставете ги да се исушат на воздух.

8. Многу внимавајте со ножевите - не чистете ги со голи раце, користете пластична четка за чистење. 9. Вратете ја гумата на ножот. 10. Превртете го ножот наопаку и вратете го на подлогата на садот. 11. Завртете го ножот во насока на стрелките на часовникот за да го стегнете.

Употреба на апаратот

1. 2. 3. 4. Исклучете го апаратот од струја. Наместете ја осовината на врвот на делот со моторот. Спуштете го садот на делот со моторот и потоа завртете го во насока на стрелките на часовникот, за да се заклучи. Изберете го помошниот дел што ви треба.

5.

6. 7. 8. 9. Вратете го притискачот на место и користете го за да ги притискате состојките полека низ цевката.

Не користете прсти или прибор за да ги притискате состојките удолу низ цевката - користете го единствено притискачот.

Ножот (ножевите) на врвот на дискот ќе ја сецкаат или ќе ја рендаат храната во садот. Не дозволувајте садот да се наполни повеќе од половина. За да го извадите капакот, завртете го во насока спротивна од стрелките на часовникот и кренете го. Превртете го дискот и притиснете еден од металните краеви навнатре и надолу, за да го извадите секачот/рендето.

Со држачот

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Користете го секачот за дробење на состојките. Користете го сечилото за да ги измешате состојките. Користете ја перката за матење за да ја згуснете пената, да матите јајца и да направите пена од јајцата и шеќерот. Ставете го помошнинот дел на држачот и слизнете го удолу. Спуштете ја подлогата во центарот на садот, над осовината. Ставете ги состојките во садот - не полнете го садот над ознаката за максимум. Држете го капакот со цевка малку зад рачката на садот, наместете го на садот, потоа завртете го во насока на стрелките на часовникот, за да го заклучите на врвот на рачката. За додавање на состојки додека моторот работи: a) извадете го притискачот од цевката b) додајте ги состојките преку цевката c) вратете го притискачот на место За да го извадите капакот, завртете го во насока спротивна од стрелките на часовникот и кренете го.

Со дискот

1. 2. 3. 4. Наместете го секачот или едно од рендињата на дискот. Спуштете го дискот на врвот на осовината. Држете го капакот со цевка малку зад рачката на садот, наместете го на садот, потоа завртете го во насока на стрелките на часовникот, за да го заклучите на врвот на рачката. Извадете го притискачот и ставете ги состојките низ цевката.

Чистење и чување

1. 2. 3. 4. 5. Исклучете го апаратот и извлечете го кабелот од струја пред да го чистите апаратот. Делот со моторот пребришете го со чиста и влажна крпа. Рачно измијте ги деловите што се вадат. Ако користите машина за садови, грубата внатрешност на машината ќе ги оштети површините на апаратот.

садови.

Не ставајте ниту еден дел од апаратот во машина за миење

Оштетувањето може да биде само козметичко и не би требало да влијае врз работењето на апаратот. 21

Користење на делот за мелење

1. 2. 3.

4.

Исклучете го апаратот од струја. Превртете го делот за мелење наопаку. Завртете ја осовината на делот за мелење во насока на стрелките на часовникот за да ја ослободите и извадете ја. Ставете ги продуктите што ќе се мелат во садот. Ставајте само суви продукти.

една третина од садот. За најдобри резултати, не ставајте повеќе од 5.

6. 7. Вратете ја основата на делот за мелење во самиот дел и завртете ја во насока спротивна од стрелките на часовникот, за да ја заклучите. Свртете го делот за мелење како што треба. Спуштете го делот за мелење на моторот и потоа завртете го во насока на стрелките на часовникот, за да го заклучите. 8. 9. Завртете го копчето за контрола на брзината до „Р“ со отсечни потези, за да ја постигнете саканата големина на мелење на состојките. Оставете го контролното копче на брзината да се врати на 0 и почекајте додека ножевите да престанат да се вртат. 10. Завртете го делот за мелење во насока спротивна на стрелките на часовникот за да го отклучите и извадете го од моторот.

11. Завртете го делот за мелење наопаку. 12. Потчукнете го делот за мелење неколку пати за да сите сомелени состојки се истурат во садот. 13. Завртете ја осовината на делот за мелење во насока на стрелките на часовникот за да ја ослободите и извадете ја. 14. Испразнете го садот.

Животна средина

Оваа ознака значи дека овој производ не треба да се одлага заедно со другиот отпад од домаќинството на територијата на ЕУ. За да спречите евентуално штета по животната средина или човечкото здравје со неконтролирано одлагање на отпадот, рециклирајте го дговорно, за да промовирате одржливо користење на материјалните ресурси. За да го вратите искористениот апарат, ве молиме користете ги системите за прибирање и враќање или контактирајте ја продавницата во која производот е купен. Тие можат да го однесат производот на рециклирање кое е безбедно во поглед на животната средина.

Чистење и чување

1. 2. 3. 4. 5. Исклучете го апаратот и извлечете го кабелот од струја пред да го чистите апаратот. Надворешноста на делот со мотор и основата на делот за мелење пребришете ги со влажна крпа. Рачно измијте ги садот и гумата. Ако користите машина за садови, грубата внатрешност на машината ќе ги оштети површините на апаратот.

садови.

Не ставајте ниту еден дел од апаратот во машина за миење

Оштетувањето може да биде само козметичко и не би требало да влијае врз работењето на апаратот.

Гаранција и сервис

Доколку ви се потребни информации или имате проблем, ве молиме контактирајте со Центарот за грижа за корисниците на Горење во вашата земја (телефонските броеви се наведени во Меѓународната гаранција). Ако во вашата земја нема Центар за грижа за корисниците, отидете до вашиот локален дистрибутер на Горење или контактирајте го овластениот сервис на Горење.

Само за лична употреба!

22

ГОРЕЊЕ ВИ ПОСАКУВА МНОГУ ЗАДОВОЛСТВО ВО КОРИСТЕЊЕТО НА АПАРАТОТ

Го задржуваме правото на измени!

INSTRUCTION MANUAL EN

General description

1. 2. 3. 4. 5. 6. Motor unit Spindle Jug Jug handle Support Blade 7. 8. Mixer Creamer 9. Disc holder 10. Slicer 11. Coarse grater 12. Fine grater 13. Lid 14. Tube 23 15. Tab 16. Pusher 17. Blender jar underside 18. Blade unit 19. Seal 20. Blender jug 21. Blender handle 22. Lid 23. Hole 24. Cap 25. Pips 26. Mill base 27. Seal 28. Bowl

Touch control panel:

Legend of symbols:

ON/OFF button PULSE button HIGH speed LOW speed 1. Touch "ON/OFF" to start or stop appliance. 2. Touch "PULSE" for pulse function and to clean the jar and blades after use. 3. Touch "MAX" to choose HIGH speed. 4. Touch "MIN" to choose LOW speed

Warning

Read the instructions, keep them safe, pass them on if you pass the appliance on. Remove all packaging before use.

Follow basic safety precautions, including:

1. Don’t put the motor unit in liquid, don’t use it in a bathroom, near water, or outdoors. 2. Unplug before fitting or removing an attachment. 3. Switch off before fitting the jug to the motor unit. 4. Switch off and wait till the blades come to a complete stop before removing the lid from the jug. 5. Keep your hands away from the blades – they’re 6. 7. 8. sharp. Don’t use the appliance unless the lid is in place. Don’t fill with anything hotter than you can comfortably handle (i.e. below 40°C). Don’t put spoons, spatulas, or any other object into the jug while the appliance is plugged in. 9. 10. Sit the motor unit on a dry, firm, level surface. 11. Don’t leave the appliance unattended while plugged in. Route the cable so it doesn’t overhang, and can’t be tripped over or caught. 12. Don’t let the jug overflow. If liquid gets under the motor unit, it may be sucked into the motor, damaging it. 13. Don’t fill the jug above the max mark – if you do, the contents may force the lid open when you start the motor. 24 14. You may use the processor and disc for cutting/grating for up to 2 minutes. Any other use should be restricted to 1½ minutes. After this, let the motor rest for 2 minutes. 15. Don’t use the appliance for any purpose other than those described in these instructions. 16. Don’t use the appliance if it’s damaged or malfunctions. 17. If the cable is damaged, return the appliance, to avoid hazard. 18. When the machine stops because of overload protection , do not touch the machine. Continue with use after the machine is back to normal. 19. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. 20. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. 21. If the electrical cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. 22. Household use only 23. Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use. 24. Be careful when handling the sharp cutting blades, emptying the bowl and during cleaning the appliances. 25. Be careful if hot liquid is poured into the food processor or blender as it can be ejected out of the appliance due to a sudden steaming.

This appliance is marked according to the European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). This guideline is the frame of a European-wide validity of return and recycling on Waste Electrical and Electronic Equipment.

In Brief

1. Sit the motor unit on a dry, firm, level surface. 2. Route the cable so it doesn’t overhang, and won’t trip or catch. 3. Lower the jug on to the motor unit, then turn the jug clockwise, to lock it in place. 4. Remove the lid. 5. Put the ingredients into the jug – don’t fill above the mark max. 6. Put the lid on the jug.

Power up

Put the plug into the power socket. Switch on the socket if needed.

Speed control

1. Press the speed control button for low speed (MIN) or high (MAX) speed. Then press the on/off button. 2. Use low speed (MIN) for lighter applications, using mainly liquid ingredients, and high speed (MAX) for heavier applications, using mainly solid ingredients. 3. Press the on/off button again and the motor shuts off. 4. Press the button PULSE which will give you a short burst at high speed, for more precise control. It turns off automatically when you release the button.

USING BLENDER:

1. Lower the jug to the motor unit, then turn the jug clockwise, to lock it in place. 2. Pull the lid up and off the jug - it’s stiff, because of the seal. 3. Put the ingredients into the jug - don’t fill above the mark max. 4. Put the lid on the jug, and push it down to seal it. 5. Align the pips on the cap with the slits in the lid opening, fit the cover over the hole, and turn clockwise.

Don’t run the blender without the cap.

6. To add ingredients while the motor is running: a)turn the cap clockwise to unlock it, and lift it off b) add the ingredients via the hole c)replace the cap and turn it anti-clockwise to lock it 7. Turn the jug anti-clockwise to unlock, and lift it off the motor unit.

Crushing Ice

1. Fill the cup with ice (up to half or three quarters) or 4 to 6 cubes, and add 15ml (1 tbsp) of water. 2. Put the lid on the blender, then turn on function PULSE for a few second or so. 3. Check the state of the ice. 4. Repeat if necessary

Care and Maintenance

1. Switch off and unplug before cleaning. 2. Wipe the outside of the motor unit with a clean damp cloth. 3. Handwash the removable parts. 4. If you use a dishwasher, the harsh environment inside the dishwasher will affect the surface finishes. 5. The damage should be cosmetic only, and should not affect the operation of the appliance.

Blade Unit

1. You may remove the blade unit for cleaning. 2. This is best done with the jug upside down. 3. Grip the jug handle with one hand. 4. Grip the bottom of the blade unit with the other hand. 5. Turn the blade unit clockwise till it comes loose from the jug base. 6. Carefully, pull it up and out of the bottom of the jug. 7. Wash the seal and blade unit in warm soapy water, rinse and air dry. 8. Take great care with the blades the bottom of the jug base. – don’t handle them directly, use a nylon washing-up brush. 9. Replace the seal round the blade unit. 10. Turn the blade unit upside down, and replace it in 11. Turn the blade unit anti-clockwise to tighten it.

Using the processor

1. Unplug the appliance. 2. Fit the spindle to the top of the motor unit. 3. Lower the jug on to the motor unit, then turn the jug clockwise, to lock it in place. 4. Choose the attachment you need.

With the Support

1. Use the chopper for pulverizing ingredients. 2. Use the mixer to mix ingredients together. 3. Use the creamer to thicken cream, to beat eggs, and to cream eggs and sugar together. 4. Fit the attachment over the support, and slide it to the bottom. 5. Lower the support into the centre of the jug, over the spindle. 6. Put the ingredients into the jug - don’t fill it above the mark max. 7. Hold the lid with the tube slightly behind the jug handle, set it on the jug, then turn it clockwise, to lock the tab into the top of the handle. 8. To add ingredients while the motor is running: a)lift the pusher out of the tube b)add the ingredients via the tube c)replace the pusher 25

9. To remove the lid, turn it anti-clockwise to unlock it, then lift it off.

With the Disc

1. Fit the slicer or one of the graters into the disc. 2. Lower the disc over the top of the spindle. 3. Hold the lid with the tube slightly behind the jug handle, set it on the jug, then turn it clockwise, to lock the tab into the top of the handle. 4. Remove the pusher, and drop the ingredients down the tube. 5. Replace the pusher, and use it to push the ingredients gently down the tube.

Don’t use fingers or cutlery to push food down the tube - use pusher only.

6. The blade on top of the disc will slice or grate the food into the bowl. 7. Don’t let the bowl gets more than about half full. 8. To remove the lid, turn it anti-clockwise to unlock it, then lift it off. 9. Turn the disc over, and press one of the metal ends in and down, to remove the slicer/grater. 11. Turn the mill upside down. 12. Tap the mill a couple of times to move all the grounds into the bowl. 13. Turn the mill base clockwise, to release it, and lift it out of the mill. 14. Empty the bowl.

Environment

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

Care and Maintenance

1. Switch off and unplug before cleaning. 2. Wipe the outside of the motor unit with a clean damp cloth. 3. Handwash the removable parts. 4. If you use a dishwasher, the harsh environment inside the dishwasher will affect the surface finishes.

Don’t put any part of the appliance in a dishwasher.

5. The damage should be cosmetic only, and should not affect the operation of the appliance.

Using the mill

1. Unplug the appliance. 2. Turn the mill upside down. 3. Turn the mill base clockwise, to release it, and lift it out of the mill. 4. Put the goods to be ground into the bowl. Dry goods only.

For best results, don’t fill in more than one third.

5. Replace the mill base, inside the mill, and turn it anti-clockwise, to lock it in place. 6. Turn the mill right way up. 7. Lower the mill onto the motor unit, then turn it clockwise, to lock it in place. 8. Choose the PULSE function and use short bursts till you achieve the size of grind you want. 9. After releasing the button PULSE wait till the blades stop moving. 10. Turn the mill anti-clockwise to unlock it, and lift it off the motor unit. 26

Care and Maintenance

1. Switch off (0) and unplug before cleaning. 2. Wipe the outside of the motor unit and the mill base with a damp cloth. 3. Handwash the bowl and seal. 4. If you use a dishwasher, the harsh environment inside the dishwasher will affect the surface finishes. Don’t put any part of the appliance 5. in a dishwasher. 6. The damage should be cosmetic only, and should not affect the operation of the appliance.

Guarantee & service

If you need information or if you have a problem, please contact the Gorenje Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, go to your local Gorenje dealer or contact the Service department of Gorenje domestic appliances.

For personal use only!

GORENJE WISHES YOU A LOT OF PLEASURE WHEN USING YOUR APPLIANCE

We reserve the right to any modifications!

MANUAL DE UTILIZARE RO

Descriere generală

1. 2. 3. 4. Unitate motor Ax Cană Mâner cană 5. 6. 7. 8. Suport Lamă Mixer Accesoriu pentru creme 9. 10. Feliator 11. Suport disc Răzătoare mare 12. Răzătoare fină 13. Capac 14. Tub 27 15. Tab 16. Dispozitiv de împingere 17. 18. Unitatea lamei 19. 20. Cana mixerului 21. 22. Capac 23. Orificiu 24. Capac interior 25. Partea inferioară a cănii mixerului Garnitura de etanşare Mânerul mixerului Picioruşe 26. Baza râşniţei 27. Garnitura de etanşare 28. Pahar

Panou de control tactil:

Legendă simboluri:

Buton ON/OFF Buton PULSE Viteză MARE Viteză MICĂ 1. Atingeţi „ON/OFF” pentru a porni sau opri aparatul. 2. Atingeţi „PULSE” pentru a curăţa cana şi lamele cu apă. 3. 4. Atingeţi „MAX” pentru viteză MARE. Atingeţi „MIN” pentru viteză MICĂ.

Avertisment

Citiţi instrucţiunile, păstraţi-le în loc sigur şi transmiteţi-le împreună cu aparatul, dacă este cazul. Înlăturaţi toate ambalajele înainte de utilizare.

Respectaţi măsurile de siguranţă de bază, inclusiv:

1. Nu aşezaţi unitatea motorului în lichid, nu o folosiţi în baie, în apropierea apei sau la exterior. 2. 3. Scoateţi din priză înainte de montarea sau de demontarea unui accesoriu. Opriţi (0) înainte de montarea cănii pe unitatea motorului. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Opriţi (0) şi aşteptaţi oprirea completă a lamelor înainte de a scoate capacul de pe cană. Nu atingeţi lamele cu mâna - acestea sunt ascuţite. Folosiţi aparatul doar cu capac. Nu umpleţi cu produse mai fierbinţi decât cele pe care le puteţi manipula în mod confortabil (adică, sub 40°C). Nu introduceţi linguri, spatule sau orice alt obiect în cană în timp ce aparatul în priză. Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat atunci când este în priză. 10. Aşezaţi unitatea motorului pe o suprafaţă uscată, stabilă şi dreaptă. 11. Poziţionaţi cablul astfel încât să nu atârne, în caz contrar vă puteţi împiedica sau agăţa. 12. Nu permiteţi supraîncărcarea cănii. În cazul în care intră lichid în unitatea motorului, acesta poate fi aspirat în motor şi îl poate avaria. 13. Nu umpleţi cana mai sus de marcajul maxim - făcând acest lucru, puteţi forţa capacul atunci când porniţi motorul. 14. Puteţi folosi procesorul şi discul pentru tăiere/radere timp de maxim 2 minute. Orice altă utilizare se va limita la un interval de 1½ minute. După ce faceţi acest lucru, aşteptaţi 2 minute. 15. Nu utilizaţi aparatul în alt scop decât cele descrise în aceste instrucţiuni. 16. Nu utilizaţi aparatul atunci când acesta este deteriorat sau d isfuncţional. 17. În cazul în care cablul este avariat, returnaţi aparatul, pentru a evita pericolele. 18. Nu atingeţi aparatul dacă acesta are protecţie la supraîncărcare ,.

Pentru a continua utilizarea, aşteptaţi ca aparatul să revină la normal. 19. Acest aparat poate fi folosit de copiii cu vârsta peste 8 ani şi de către persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu deţin experienţa şi cunoştinţele necesare pentru a-l utiliza, numai sub supravegherea sau îndrumarea referitoare la utilizarea aparatului în condiţii de siguranţă şi luând la cunoştinţă riscurile implicate. 20. Nu lăsaţi la îndemâna copiilor. Curăţarea şi întreţinerea se va efectua de către copii numai cu supraveghere. 21. Acest aparat poate fi utilizat de către persoane (incluzând copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu deţin experienţa şi cunoştinţele necesare pentru a-l utiliza, numai sub supravegherea sau îndrumarea referitoare la utilizarea aparatului oferită de o persoană responsabilă pentru siguranţa acestora. 22. Supravegheați copiii pentru a evita utilizarea aparatului de către aceștia. 23. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie sã fie înlocuit de către producător, reprezentantul sãu de service sau persoane cu calificare similar ă 25. pentru a evita pericolele. 24. Exclusiv pentru uz casnic Opriţi aparatul şi scoateţi-l din priză înainte de a schimba accesoriile sau înainte de a vă apropia de părţile care se mişcă în timp ce sunt folosite. Atenţie la manipularea lamelor de tăiat ascuţite, la golirea paharului şi în timpul curăţării aparatelor. 28

Atenţie dacă se toarnă lichid fierbinte pe procesorul de alimente sau pe mixer, dat fiind că acestea pot fi evacuate din aparat ca urmare a aburului evacuat brusc

Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Acest ghid reprezintă cadrul european de valabilitate pentru returnarea și reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

Sumar

1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 1. 2. 3. 4. Aşezaţi unitatea motorului pe o suprafaţă uscată, stabilă şi dreaptă. Poziţionaţi cablul astfel încât să nu atârne, în caz contrar vă puteţi împiedica sau agăţa. Coborâţi cana pe unitatea motorului, apoi rotiţi cana în sensul acelor de ceasornic, pentru blocare în poziţie. Scoateţi capacul. Introduceţi ingredientele în cană - nu depăşiţi marcajul pentru cantităţi maxime. Puneţi capacul pe cană.

Pornirea

Verificaţi comutatorul pentru viteză. Acesta trebuie să fie în poziţia 0. Introduceţi ştecherul în priză (porniţi priza, dacă aceasta are întrerupător).

Controlul vitezei

Apăsaţi butonul de control al vitezei pentru viteză mică sau mare. Apăsaţi apoi butonul ON/OFF. Apăsaţi butonul ON/OFF, apoi opriţi opriţi motorul. Utilizaţi viteza mică (1) pentru aplicaţii mai u şoare, folosind în principal ingrediente lichide, şi viteza mare (2) pentru aplicaţii mai grele, folosind în principal ingrediente solide. Apăsaţi butonul PULSE pentru un scurt interval la viteză maximă, pentru control mai precis. În această direcţie, mecanismul este acţionat pe bază de arc. Atunci când eliberaţi, acesta va reveni la 0.

UTILIZAREA MIXERULUI:

1. 2. 3. Coborâţi cana pe unitatea motorului, apoi rotiţi cana în sensul acelor de ceasornic, pentru blocare în poziţie. Ridicaţi capacul şi scoateţi-l - din cauza garniturii de etanşare, acesta va fi mai greu de scos. Introduceţi ingredientele în cană - nu depăşiţi marcajul pentru cantităţi maxime. 29 4. 5. 6. 7. Puneţi capacul pe cană şi apăsaţi pentru etanşare. Aliniaţi picioruşele de pe capacul interior cu sloturile din ori ficiu, introduceţi capacul interior în orificiu şi rotiţi în sensul acelor de ceasornic.

Nu utilizaţi mixerul fără capacul interior.

Pentru adăugarea ingredientelor în timpul funcţionării motorului: A) rotiţi capacul interior în sensul acelor de ceasornic pentru deblocare şi ridicaţi-l b) adăugaţi ingredientele prin orificiu C) reintroduceţi capacul interior şi rotiţi-l în sensul invers acelor de ceasornic pentru blocare Rotiţi cana în sensul invers acelor de ceasornic pentru deblocare şi ridicaţi-o de pe unitatea motorului.

Zdrobire gheaţă

1. 2. Începeţi cu jumătate până la trei sferturi de cană de gheaţă sau 4-6 cuburi, şi adăugaţi 15ml (1 linguriţă) de apă. Aşezaţi capacul pe mixer, apoi comutaţi viteza pe P pentru o secundă, aproximativ. Verificaţi gheaţa şi repetaţi până ajungeţi la consistenţa dorită.

Îngrijire și întreținere

1. 2. 3. 4. 5. Opriţi (0) şi scoateţi din priză aparatul înainte de curăţare. Ştergeţi exteriorul unităţii motorului cu o cârpă umedă, curată. Spălaţi manual piesele demontabile. În cazul în care folosiţi o maşină de spălat vase, mediul dur din interiorul acesteia pot afecta finisajele surpafeţei. Avariile ar trebui să fie doar estetice, însă nu trebuie să afecteze operarea aparatului.

Unitatea lamei

1. Puteţi scoate unitatea lamei pentru curăţare. 2. Acest lucru se face cel mai bine ţinând cana cu faţa în jos. 3. Prindeţi mânerul cănii cu o mână. 4. Prindeţi partea de jos a unităţii lamei cu cealaltă mână. 5. 6. 7. Rotiţi unitatea lamei în sensul acelor de ceasornic, până ce aceasta se desprinde de pe baza cănii. Atenţie, trageţi în sus şi scoateţi partea de jos a cănii. Spălaţi garnitura de etanşare şi unitatea lamei cu apă călduţă cu săpun. Clătiţi şi uscaţi la aer.

8. Atenţie la manipularea lamelor - nu le manipulaţi direct. Folosiţi o perie de curăţare din nailon. 9. Reintro duceţi garnitura de etanşare din jurul unităţii lamei. 10. Întoarceţi unitatea lamei cu faţa în jos şi reintroduceţi-o în partea de jos a bazei cănii. 11. Rotiţi unitatea lamei în sensul invers acelor de ceasornic pentru a o asigura.

Utilizarea procesorului

1. Scoate ţi din priză aparatul. 2. Prindeţi axul pe partea de sus a unităţii motorului. 3. 4. Coborâţi cana pe unitatea motorului, apoi rotiţi cana în sensul acelor de ceasornic, pentru blocare în poziţie. Alegeţi ataşamentul dorit.

Cu suportul

1. 2. 3. 4. Folosiţi tocătorul pentru ingredientele de pulverizat. Folosiţi mixerul pentru a amesteca ingredientele. Folosiţi accesoriul pentru cremă pentru a bate frişca, pentru a bate ouă şi pentru a bate ouăle cu zahăr. Fixaţi accesoriul pe suport şi glisaţi-l în partea de jos. 5. 6. 7. Coborâţi suportul spre centrul cănii, deasupra axului. Introduceţi ingredientele în cană - nu depăşiţi marcajul pentru cantităţi maxime. Ţineţi uşor capacul, împreună cu tubul, în spatele mânerului cănii. Aşezaţi-l pe cană şi rotiţi în sensul acelor de ceasornic pentru a bloca tabul în partea superioară a mânerului. 8. Pentru adăugarea ingredientelor în timpul funcţionării motorului: a) ridicaţi partea exterioară a tubului b) adăugaţi ingredientele prin tub c) reintroduceţi dispozitivul de împingere 9. Pentru a scoate capacul, acelor de ceasornic pentru deblocare, apoi ridicaţi-l. rotiţi în sensul invers

Cu discul

1. 2. 3. Aşezaţi feliatorul sau una dintre răzătoare pe disc. Coborâţi discul pe partea de sus a axului. Ţineţi uşor capacul, împreună cu tubul, în spatele mânerului cănii. Aşezaţi-l pe cană şi rotiţi în sensul acelor de ceasornic pentru a bloca tabul în partea superioară a mânerului. 4. 5. Reintroduceţi dispozitivul de împingere şi folosiţi-l pentru a împinge alimentele prin tub - folosiţi doar dispozitivul de împingere.

Nu folosiţi degetele sau tacâmuri pentru a împinge alimentele prin tub - folosiţi doar dispozitivul de împingere.

6. Lama(le) din partea de sus a discului vor felia sau radealimentele în pahar. 7. Scoateţi dispozitivul de împingere şi introduceţi ingredientele prin tub. Nu umpleţi paharul mai mult de jumătate. 8. 9. Pentru a scoate capacul, rotiţi în sensul invers acelor de ceasornic pentru deblocare, apoi ridicaţi-l. Răsturnaţi discul şi apăsaţi unul dintre capetele metalice în interior şi în jos pentru a scoate feliatorul/răzătoarea.

Îngrijire și întreținere

1. 2. 3. 4. 5. Opriţi (0) şi scoateţi din priză aparatul înainte de curăţare. Ştergeţi exteriorul unităţii motorului cu o cârpă umedă, curată. Spălaţi manual piesele demontabile. În cazul în care folosiţi o maşină de spălat vase, mediul dur din interiorul acesteia poate afecta finisajele suprafeţei.

Nu introduceţi niciuna dintre componentele aparatului în maşina de spălat vase.

Avariile ar trebui să fie doar estetice, însă nu trebuie să afecteze operarea aparatului.

Utilizarea râşniţei

1. Sc oateţi din priză aparatul. 2. Răsturnaţi râşniţa cu faţa în jos. 3. 4. Rotiţi baza râşniţei în sensul acelor de ceasornic pentru eliberare şi ridicaţi-o din râşniţă. Introduceţi alimentele de măcinat în pahar. Folosiţi doar produse uscate.

Pentru a obţine cele mai bune rezultate, nu umpleţi decât o treime din pahar.

5. 6. 7. Reintroduceţi baza râşniţei în interiorul râşniţei şi rotiţi în sensul invers acelor de ceasornic pentru fixare în poziţie. Răsturnaţi râşniţa în poziţia corectă. Coborâţi râşniţa pe unitatea motorului, apoi rotiţi-o în sensul acelor de ceasornic, pentru blocare în poziţie. 8. 9. Comutaţi pe P pentru scurte intervale, până pe obţineţi granularitatea dorită. Lăsaţi comutatorul să revină la 0 şi aşteptaţi până la oprirea lamelor. 10. Rotiţi râşniţa în sensul invers acelor de ceasornic pentru deblocare şi ridicaţi-o de pe unitatea motorului. 11. Răsturnaţi râşniţa cu faţa în jos. 30

12. Bateţi de câteva ori pentru a muta ăntreaga cantitate de produs în pahar. 13. Rotiţi baza râşniţei în sensul acelor de ceasornic pentru eliberare şi ridicaţi-o din râşniţă. 14. Goliţi paharul.

Mediul înconjurător

Acest marcaj indică faptul că produsul nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere în întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele efecte dăunătoare asupra mediului sau a sănătății umane ca urmare a eliminării necontrolate a deșeurilor, reciclați-le în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul utilizat, vă rugăm să folosiți sistemele de returnare și colectare sau contactați distribuitorul de la care aţi achiziţionat produsul. Acestea pot prelua produsul pentru reciclare în condiții de siguranță pentru mediul înconjurător.

Îngrijire și întreținere

1. 2. 3. 4. 5. Opriţi (0) şi scoateţi din priză aparatul înainte de curăţare. Ştergeţi exteriorul unităţii motorului şi baza râşniţei cu o cârpă umedă. Spălaţi manual paharul şi garnitura de etanşare. În cazul în care folosiţi o maşină de spălat vase, mediul dur din interiorul acesteia poate afecta finisajele suprafeţei.

Nu introduceţi niciuna dintre componentele aparatului în maşina de spălat vase.

Avariile ar trebui să fie doar estetice, însă nu trebuie să afecteze operarea aparatului.

Garanţie şi service

Pentru mai multe informaţii sau dacă aveți o problemă, vă rugăm să contactați Centrul de Asistenţă pentru Clienţi Gorenje din țara dumneavoastră (veți găsi numărul de telefon în broșura de garanție internațională). Dacă nu există astfel de centru în țara dumneavoastră, adresaţi vă distribuitorului local Gorenje sau contactați departamentul de service pentru aparate de uz casnic al Gorenje.

Acest produs este exclusiv pentru uz casnic!

GORENJE VĂ URĂM UTILIZARE PLĂCUTĂ A APARATULUI DUMNEAVOASTRĂ!

31

Ne rezervăm dreptul la orice modificare a acestui manual!

NÁVOD K POUŽITÍ CZ

Obecný popis

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Blok motoru Hřídel Nádoba Madlo nádoby Vzpěra Čepel Mixér Šlehač Držák disku Kráječ Hrubé struhadlo Jemné struhadlo Víko Šachta 32 15. 16. 17. 18. Úchyt Píst Dolní strana nádoby mixéru Čepel Těsnění 19. 20. 21. 22. Madlo mixéru 24. Víko 23. Otvor Víčko 25. Nádoba mixéru Značky 26. 27. 28. Základna mlýnku Těsnění Mísa

Dotykový ovládací panel:

Význam symbolů:

Vypínač (ZAP/VYP) Tlačítko PULSE VYSOKÁ rychlost NÍZKÁ rychlost 1. Tlačítkem "ON/OFF" se spotřebič zapíná a vypíná. 2. St iskem tlačítka "PULSE" se nádoba a čepele vyčistí s pomocí vody. 3. 4. Stisknutím tlačítka "MAX" se spotřebič zapne na VYSOKOU rychlost. Stisknutím tlačítka "MIN" se spotřebič zapne na NÍZKOU rychlost

Varování

Přečtěte si návod, uschovejte jej a předejte je případnému dalšímu majiteli spotřebiče. Před použitím sejměte ze spotřebiče veškerý obalový materiál.

Dodržujte následující bezpečnostní zásady

1. Nevkládejte motor do kapaliny a nepoužívejte spotřebič v koupelně, poblíž vody ani ve vnějších prostorách. 2. Před nasazením nebo demontáží příslušenství spotřebič odpojte od přívodu elektrické energie. 3. 4. 5. 6. Před nasazením nádoby na motor spotřebič vypněte (0). Před sejmutím víčka z nádoby spotřebič vypněte (0) a vyčkejte, dokud se čepele zcela nezastaví. Nedotýkejte se rukama čepelí – jsou ostré. Nepoužívejte spotřebič bez nasazeného víka. 7. 8. Nevkládejte do spotřebiče suroviny, které neudržíte pohodlně v ruce (teplota musí být nižší než 40 °C). Nevkládejte do nádoby lžíce, stěrky ani jiné předměty, je-li spotřebič zapnutý do zásuvky. 9. Nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru. 10. Postavte motor na suchý, pevný a rovný povrch. 11. Kabel veďte tak, aby nevisel přes okraj stolu a nemohlo dojít k převržení spotřebiče. 12. Nenechte nádobu přetéct. Jestliže se pod motor dostane kapalina, může dojít k jejímu nasání do motoru a k poškození spotřebiče. 13. Neplňte nádobu nad značku maxima – v opačném případě může dojít při spuštění motoru k neočekávanému otevření víka. 14. Mixér s diskem pro sekání či strouhání se smí používat nejdéle 2 minuty. Opakované použití by nemělo překročit 1,5 minuty. Poté nechte motor 2 minuty vychladnout. 15. Nepoužívejte spotřebič pro jiné účely než popsané v tomto návodu. 16. Nepoužívejte spotřebič, je-li poškozený nebo porouchaný. 17. Je li kabel spotřebiče poškozený, vraťte spotřebič prodej ci, aby nemohlo dojít k úrazu. 18. Zasáhne-li ochrana proti přetížení, nechte spotřebič v klidu a vyčkejte, než jej začnete znovu používat. 19. Děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, případně s nedostatkem zkušeností a znalostí, mohou spotřebič používat pouze tehdy, pokud budou pod dozorem nebo budou mít pokyny, jak používat spotřebič bezpečným způsobem, a porozumějí souvisejícímu nebezpečí. 20. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí vykonávat děti bez dozoru. 21. Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností ani pro osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud jim tato osoba nedává pokyny týkající se používání tohoto spotřebiče. 22. Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály. 23. Pokud dojde k poškození přívodní šňůry, je třeba požádat výrobce, jeho odborného opraváře nebo podobně kvalifikovanou osobu, aby šňůru vyměnili, protože by mohlo dojít k těžkému úrazu. 24. Pouze pro domácí použití 25. Před výměnou příslušenství nebo před kontaktem se součástmi, které se za provozu pohybují, je nutné spotřebič vypnout a odpojit od přívodu elektrické energie. Při manipulaci s ostrými řezacími čepelemi, při vyprazdňování nádoby i během čištění spotřebiče buďte opatrní. Dejte pozor, když do robotu nebo do mixéru naléváte horkou kapalinu. Může dojít k jejímu prudkému vystříknutí 33

Stručný návod

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice 2012/19/EU o odpadním elektrickém a elektronickém zařízení (WEEE). Tato směrnice je rámcem s celoevropskou platností pro sběr a recyklaci odpadů z elektrických a elektronických zařízení.

Postavte motor na suchý, pevný a rovný povrch. Kabel veďte tak, aby nevisel přes okraj stolu a nemohlo dojít k převržení spotřebiče. Usaďte nádobu na motor a otáčením ve směru hodinových ručiček ji zajistěte na místě. Sejměte víčko. Vložte suroviny do nádoby – nepřeplňujte nádobu nad značku maxima. Uzavřete nádobu víkem.

Sekání ledu

1. 2. Začněte polovinou až třemi čtvrtinami šálku ledu nebo 4 až 6 kostkami a přidejte 15 ml (1 pol. lžíce) vody. Nasaďte víčko na mixér a otočte ovladačem rychlosti zhruba na jednu sekundu do polohy P. Zkontrolujte stav ledu a opakujte, dokud led nedosáhne potřebné konzistence.

Péče a údržba

1. 2. 3. 4. 5. Před čištěním spotřebič vypněte (0) a odpojte jej ze zásuvky. Očistěte vnější součásti motoru čistou navlhčenou látkou. Ručně umyjte všechny vyjímatelné součásti. Jestliže využijete myčku nádobí, může dojít k narušení povrchu součástí spotřebiče. Poškození by mělo být pouze kosmetické a neovlivnit provoz spotřebiče.

Připojení do zásuvky

1. 2. 1. 2. 3. 4. Zkontrolujte, že ovladač rychlosti je nastaven na hodnotu 0. Zapojte kabel do zásuvky (zapněte zásuvku, má-li vypínač).

Ovladač rychlosti

Stiskněte tlačítko pro nízkou nebo vysokou rychlost. Poté stiskněte vypínač (on/off). Opakovaným stisknutím vypínače se motor vypne. Nízkou rychlost (1) použijte pro lehčí suroviny, především tekutiny. Vysoká rychlost (2) je vhodná pro náročnější použití, hlavně pro tuhé suroviny. Stisknutím tlačítka PULSE se motor krátce rozběhne vysokou rychlostí, Je tak možné jemněji ovládat zpracování. Ovládací prvek má pružinu. Když jej pustíte, vrátí se zpět na 0.

POUŽITÍ MIXÉRU:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Usaďte nádobu na motor a otáčením ve směru hodinových ručiček ji zajistěte na místě. Vytáhněte víčko z nádoby – drží pevně kvůli těsnění. Vložte suroviny do nádoby – nepřeplňujte nádobu nad značku maxima. Vložte víčko do nádoby a zatlačte je dolů do těsnění. Srovnejte tečky na víčku se štěrbinami v otvoru. Usaďte víčko v otvoru a otočte jím ve směru hodinových ručiček.

Nespouštějte mixér bez víčka.

Přidávání surovin za běhu: a) uvolněte víčko otáčením ve směru hodinových ručiček a vytáhněte je b) přidejte suroviny skrze otvor c) vložte víčko zpět a zajistěte je otáčením proti směru hodinových ručiček Otáčejte nádobou proti směru hodinových ručiček a sejměte ji z motoru. 34

Čepele

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Před vyčištěním je vhodné čepele demontovat. Při demontáži je nejlepší otočit nádobu dnem vzhůru. Uchopte madlo nádoby jednou rukou. Uchopte dno konstrukce čepelí druhou rukou. Otáčejte čepelemi ve směru hodinových ručiček, dokud se neuvolní z dolní části nádoby. Pečlivě vytáhněte čepele vzhůru ze dna nádoby. Omyjte těsnění a čepele v teplé mýdlové vodě, opláchněte a osušte. Dejte velký pozor na čepele – nečistěte je přímo, použijte nylonový kartáč. 9. Nasaďte těsnění zpět na konstrukci čepelí. 10. Otočte konstrukci čepelí vzhůru nohama a nasaďte ji na dno nádoby. 11. Utáhněte konstrukci čepelí otáčením proti směru hodinových ručiček. 1. 2. 3. 4.

Práce s robotem

Spotřebič vypojte ze zásuvky. Vložte hřídel na motor. Usaďte nádobu na motor a otáčením ve směru hodinových ručiček ji zajistěte na místě. Zvolte potřebné příslušenství.

Se vzpěrou

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. K rozmělnění ingrediencí použijte sekací disk. Ke smíchání ingrediencí použijte mixér. K zahuštění smetany, k našlehání vajec a ke smíchání vajec a cukru použijte šlehač. Nasaďte příslušenství na vzpěru a zatlačte ji do dna. Zatlačte vzpěru doprostřed nádoby nad hřídel. Vložte suroviny do nádoby – nepřeplňujte nádobu nad značku maxima. Přidržte víko se šachtou mírně za madlem nádoby, nasaďte je na nádobu a otáčením ve směru hodinových ručiček zajistěte západku víka do otvoru v horní části madla. Přidávání surovin za běhu: a) vytáhněte píst ze šachty b) přidejte suroviny skrze šachtu c) vložte píst zpět Víko uvolněte otáčením proti směru hodinových ručiček a poté je zvedněte.

S diskem

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vložte na disk kráječ nebo jedno ze struhadel. Spusťte disk přes vrchol vzpěry. Přidržte víko se šachtou mírně za madlem nádoby, nasaďte je na nádobu a otáčením ve směru hodinových ručiček zajistěte západku víka do otvoru v horní části madla. Vyjměte píst a vložte suroviny do šachty. Vložte píst zpět a s jeho pomocí jemně zatlačte suroviny do šachty.

Nepoužívejte k zatlačení surovin prsty ani příbor, pouze píst.

Čepele na horní straně disku nakrájejí nebo nastrouhají suroviny do mísy. Dbejte, aby se mísa nenaplnila více než do poloviny. Víko uvolněte otáčením proti směru hodinových ručiček a poté je zvedněte. Otočte disk na druhou stranu a zatlačením jednoho z kovových konců dovnitř a dolů kráječ či struhadlo vyjměte.

Péče a údržba

1. 2. 3. 4. 5. Před čištěním spotřebič vypněte (0) a odpojte jej ze zásuvky. Očistěte vnější součásti motoru čistou navlhčenou látkou. Ručně umyjte všechny vyjímatelné součásti. Jestliže využijete myčku nádobí, může dojít k narušení povrchu součástí spotřebiče.

Nevkládejte žádné součásti spotřebiče do myčky nádobí.

Poškození by mělo být pouze kosmetické a neovlivnit provoz spotřebiče.

Práce s mlýnkem

1. 2. 3. 4. 5. Spotřebič vypojte ze zásuvky. Otočte mlýnek vzhůru nohama. Uvolněte základnu mlýnku otáčením ve směru hodinových ručiček a sejměte ji z mlýnku. Vložte suroviny, které chcete namlít do mísy. Pouze suché suroviny.

Aby byl výsledek co nejlepší, je třeba mísu neplnit více než do jedné třetiny.

Vložte zpět základnu mlýnku a zajistěte ji otáčením proti směru hodinových ručiček. Otočte mlýnek zpět do správné polohy. 6. 7. 8. Usaďte mlýnek na motor a otáčením ve směru hodinových ručiček jej zajistěte na místě. Opakovaně krátce otáčejte ovladač rychlosti do polohy P, dokud nedocílíte požadované velikosti kousků namletých surovin. 9. Vraťte ovladač rychlosti zpět do polohy 0 a vyčkejte, dokud se čepele nezastaví. 10. Otáčejte mlýnek proti směru hodinových ručiček a sejměte jej z motoru. 11. Otočte mlýnek vzhůru nohama. 12. Několikrát klepněte mlýnkem, aby veškeré namleté suroviny spadly do mísy. 13. Uvolněte základnu mlýnku otáčením ve směru hodinových ručiček a sejměte ji z mlýnku. 14. Vyprázdněte mísu. 35

Ochrana životního prostředí

Toto označení znamená, že tento výrobek se nesmí v rámci celé EU likvidovat s ostatním odpadem z domácností. Aby nedošlo k případné škodě na životním prostředí nebo k poškození lidského zdraví v důsledku neřízené likvidace odpadu, provádějte recyklac i odpovědným způsobem, abyste tak podpořili udržitelné opětné použití materiálových zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Zajistí ekologicky bezpečnou recyklaci.

Péče a údržba

1. 2. 3. 4. 5. Před čištěním spotřebič vypněte (0) a odpojte jej ze zásuvky. Očistěte vnější součásti motoru a základnu mlýnku čistou navlhčenou látkou. Ručně umyjte mísu a těsnění. Jestliže využijete myčku nádobí, může dojít k narušení povrchu součástí spotřebiče.

Nevkládejte žádné součásti spotřebiče do myčky nádobí.

Poškození by mělo být pouze kosmetické a neovlivnit provoz spotřebiče.

Záruka a servis

S případnými žádostmi o informace nebo v případě problémů se prosím obracejte na centrum péče o zákazníky společnosti Gorenje ve své zemi (telefonní číslo na centrum péče o zákazníky najdete na univerzálním záručním listě). Jestliže se ve vaší zemi žádné centrum péče o zákazníky nenachází, obraťte se na svého místního obchodního zástupce společnosti Gorenje nebo na servisní oddělení společnosti Gorenje pro domácí spotřebiče.

Pouze pro osobní použití!

SPOLEČNOST GORENJE VÁM PŘEJE MNOHO PŘÍJEMNÝCH ZÁŽITKŮ PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SPOTŘEBIČE

Vyhrazujeme si právo na jakékoli úpravy!

36

NÁVOD NA POUŽITIE SK

Všeobecný popis

1. 2. 3. Jednotka motora Hriadeľ motora Nádoba krájača Ucho nádoby 4. 5. 6. 7. Držiak príslušenstva Čepeľ Mixovacia čepeľ Šľahač 8. 9. 10. 11. Držiak diskov Krájač Strúhadlo na hrubé strúhanie 12. 13. Veko 14. Strúhadlo na jemné strúhanie Vrchnák krájača 37 15. Hrdlo 16. Posúvač krájača 17. 18. Spodok nádoby mixéra 20. Krájacia čepeľ 19. Tesnenie Nádoba mixéra 21. Ucho nádoby mixéra 22. 23. Otvor 24. Veko mixéra Vrchnák 25. Výstupok na vrchnáku 26. 27. Tesnenie 28. Základňa mlynčeka Nádoba

Dotykový ovládací panel:

Legenda symbolov:

Tlačidlo ON/OFF Tlačidlo PULSE Rýchlosť HIGH Rýchlosť LOW 1. Stlačte tlačidlo „ON/OFF“ pre zapnutie alebo vypnutie spotrebiča. 2. Stlačte tlačidlo „PULSE“ pre vyčistenie nádoby a čepelí vodou. 3. 4. Stlačte tlačidlo „MAX“ pre výber vysokej rýchlosti HIGH. Stlačte tlačidlo „MAX“ pre výber nízkej rýchlosti LOW.

Upozornenie

Návod na použitie si prečítajte, uchovávajte ho v bezpečí a posúvajte ich ďalej v prípade, že spotrebič posúvate ďalej. Pred použitím odstráňte všetok obal.

Riaďte sa základnými bezpečnostnými opatreniami, vrátane:

1. 2. Neponárajte jednotku motora do tekutiny, nepoužívajte ju v kúpeľni, v blízkosti vody alebo vonku. Pred nasadzovaním alebo odnímaním príslušenstva spotrebič odpojte zo siete. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pred nasadzovaním nádoby na jednotku motora, stlačte tlačidlo „OFF“ (0). Pred odnímaním veka z nádoby stlačte tlačidlo „OFF“ a počkajte, kým sa čepele úplne nezastavia. Nedotýkajte sa čepelí, sú ostré. Nepoužívajte spotrebič bez toho, aby nebolo veko na svojom mieste. Nenapĺňajte ho príliš horúcimi potravinami (používajte napríklad ingrediencie, ktoré majú menej ako 40°C). Do nádoby nevkladajte lyžice, stierky alebo iné predmety, kým je spotrebič zapojený do siete. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, kým je zapojený do siete. 38 10. Jednotku motora umiestni te na suchý, pevný a rovný povrch. 11. Kábel nasmerujte tak, aby neprevísal a nikto sa o ňho nemohol potknúť alebo zachytiť. 12. Nedopusťte, aby nádoba pretekala. Ak sa pod jednotku motora dostane tekutina, môže vsiaknuť do motora a poškodiť ho. 13. Nenapĺňajte nádobu nad označenie maxima – ak tak urobíte, pri zapnutí motora môže obsah nádoby vytlačiť veko a otvoriť ho. 14. Kuchynský robot a disk na krájanie/strúhanie môžete používať po dobu 2 minút. Ďalšie použitie by sa malo obmedziť na 1½ minúty. Potom nechajte motor 2 minúty chladnúť. 15. Spotrebič nepoužívajte na iné účely ako tie, opísané v tomto návode na použitie. 16. Nepoužívajte spotrebič v prípade, že je poškodený alebo nefunguje správne. 17. Ak je poškodený napájací kábel, spotrebič vŕaťte, aby ste predišli nebezpečenstvu. 18. Keď je prístroj vybavený ochranou proti preťaženiu , nedotýkajte sa ho , aby ste prístroj mohli použiť, keď už bude v poriadku. 19. Spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so slabšími fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ktoré sú pod dozorom alebo boli oboznámené s bezpečným použitím spotrebiča a uvedomujú si možné nebezpečenstvá. 20. So spotrebičom by sa deti nemali hrať. Deti bez dozoru by nemali vykonávať čistenie a užívateľskú údržbu zariadenia. 21. Spotrebič nie je určený na použitie pre osoby (vrátane detí) so slabšími fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, s výnimkou prípadov, keď sú pod dozorom alebo boli oboznámené s použitím spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. 22. Nenechávajte deti bez dozoru, aby sa so spotrebičom nehrali. 23. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný pracovník alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa tak zabránilo nebezpečenstvu. 24. U rčené len pre domáce použitie 25. Pred výmenou príslušenstva alebo pri dotyku pohyblivých častí spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete. Pri ovládaní ostrých čepelí, vyprázdňovaní nádoby a počas čistenia spotrebiča buďte opatrní. Dávajte si pozor pri nalievaní horúcej tekutiny do kuchynského robota alebo mixéra, pretože môže zo spotrebiča vystreknúť alebo vás môže zasiahnuť para.

Tento spotrebič je označený podľa európskej smernice 2012/19/EU o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Táto smernica

tvorí rámec pre recyklovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení platný pre celú Európu.

V skratke

1. 2. 3. 4. 5. 6. Jednotku motora umiestnite na suchý, pevný a rovný povrch. Kábel nasmerujte tak, aby neprevísal a nikto sa o ňho nemohol potknúť alebo zachytiť. Nádobu položte na jednotku motora a zaistite ju otočením v smere hodinových ručičiek. Odstráňte veko. Ingrediencie dajte do nádoby – nenapĺňajte nádobu viac, ako je označenie maxima. Na nádobu položte veko.

Zapínanie

1. 2. Skontrolujte, či je kontrolka rýchlosti nastavená do pozície 0. Zapojte zástrčku do zásuvky (v prípade potreby ju zapnite).

Ovládanie rýchlostí

1. 2. 3. 4. Na nastavenie nízkej alebo vysokej rýchlosti stlačte tlačidlo ovládajúce rýchlosť. Potom stlačte tlačidlo „ON/OFF“. Stlačte tlačidlo „ON/OFF“ a spotrebič zapnite. Nízku rýchlosť (LOW – 1) použite pre ľahšie spracovanie najmä tekutých ingrediencií a vysokú rýchlosť (HIGH – 2) pre náročnejšie spracovanie najmä pevných ingrediencií. Pre presnejšie ovládanie stlačte tlačidlo „PULSE“, po čom bude nasledovať krátky pulz pri vysokej rýchlosti. Takto je ovládanie pružinové. Ak ho pustíte, vrátite sa do pozície 0.

POUŽITIE MIXÉRA:

1. 2. 3. 4. 5. 6. Nádobu položte na jednotku motora a uistite ju otočením v smere hodinových ručičiek. Vytiahnite veko z nádoby – je neohybné kvôli tesneniu. Ingrediencie dajte do nádoby – nenapĺňajte nádobu viac, ako je označenie maxima. Na nádobu položte veko a stlačte ho smerom dolu, aby ste ho utesnili. Výstupok na vrchnáku vyrovnajte podľa vstupu v otvore, zakryte otvor vrchnákom a otočte v smere hodinových ručičiek.

Mixér nespúšťajte bez vrchnáka.

Na pridávanie ingrediencií počas používania spotrebiča: a) otočte vrchnák v smere hodinových ručičiek, aby ste ho uvoľnili, a dajte ho dolu; b) ingrediencie pridajte cez otvor; 7. c) vrchnák znovu nasaďte, otočte proti smeru hodinových ručičiek a uzamknite. Nádobu uvoľnite otočením v smere hodinových ručičiek a vytiahnite ju z jednotky motora.

Drvenie ľadu

1. 2. Začnite s polovicou až trištvrtinou pohára alebo 4 až 6 kockami ľadu a pridajte 15 ml (1 PL) vody. Zakryte mixér vekom, otočte kontrolku rýchlosti na P na približne sekundu, skontrolujte stav ľadu a postup opakujte, až kým bude mať ľad požadovanú konzistenciu.

Starostlivosť a údržba

1. 2. 3. 4. 5. Pred čistením spotrebiča stlačte tlačidlo „OFF“ (0) a odpojte ho zo siete. Vonkajšok jednotky motora utrite čistou navlhčenou utierkou. Odnímateľné časti umyte v rukách. Pri použití umývačky riadu, drsné prostredie vo vnútri poškodí povrchovú úpravu. Škoda by mala byť len kozmetická a nemala by ovplyvniť prevádzku spotrebiča.

Krájacia čepeľ

1. 2. 3. Krájaciu čepeľ môžete vybrať pre čistenie. Najlepšie sa tak robí s nádobou otočenou dolu hlavou. Ucho nádoby uchopte jednou rukou. Druhou rukou uchopte spodok krájacej čepele. 4. 5. Otočte krájaciu čepeľ v smere hodinových ručičiek, a ž kým sa neuvoľní zo základne nádoby. 6. Opatr ne ju vytiahnite zo spodku nádoby. 7. Tesnenie a krájaciu čepeľ umyte v teplej mydlovej vode, opláchnite a nechajte vyschnúť. 8. 9. S čepeľami zaobchádzajte veľmi opatrne – nedotýkajte sa ich priamo, použite nylonovú kefku na umývanie. Odstráňte tesnenie okolo jednotky motora. 10. Krájaciu čepeľ otočte dolu hlavou a vložte ju na spodok základne nádoby. 11. Utiahnite ju otočením proti smeru hodinových ručičiek.

Použitie kuchynského robota

1. 2. 3. 4. Odpojte spotrebič zo siete. Hriadeľ motora pripevnite na jednotku motora. Nádobu položte na jednotku motora a uzamknite ju otočením v smere hodinových ručičiek. Vyberte si nadstavec, ktorý potrebujete. 39

S držiakom príslušenstva

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Na rozdrvenie ingrediencií použite sekáčik. Na zmiešanie ingrediencií dokopy použite mixovaciu čepeľ. Na zhustenie šľahačky, šľahanie vajec alebo šľahanie vajec s cukrom použite šľahač. Nadstavec nasaďte na držiak a vsuňte ho až na jeho spodok. Držiak vložte do stredu nádoby na hriadeľ motora. Ingrediencie dajte do nádoby – nenapĺňajte nádobu viac, ako je označenie maxima. Podržte veko s vrchnákom mixéra kúsok za uchom nádoby, nasaďte ho na nádobu, potom otočte v smere hodinových ručičiek, aby sa hrdlo usadilo na vrchu ucha nádoby. Na pridávanie ingrediencií počas používania spotrebiča: a) posúvač krájača vyberte z hrdla; b) ingrediencie pridajte cez hrdlo; c) posúvač krájača vráťte naspäť. Na odstránenie veka ho pootočte proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho odomkli, a zodvihnite ho.

S diskom

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Krájač alebo jedno zo strúhadiel pripevnite na disk. Položte disk na vrchnú časť hriadeľa motora. Podržte veko s vrchnákom mixéra kúsok za uchom nádoby, nasaďte ho na nádobu, potom otočte v smere hodinových ručičiek, aby sa hrdlo usadilo na vrch u ucha nádoby. Vyberte posúvač krájača a ingrediencie vložte cez hrdlo. Posúvač krájača vráťte späť a použite ho na jemné vtlačenie ingrediencií cez hrdlo.

Na vtlačenie jedla dolu hrdlom nepoužívajte prsty ani príbor – len posúvač krájača.

Čepeľ (-e) na disku pokrája (-jú) alebo nastrúha ( jú) jedlo do nádoby. Nádobu nenapĺňajte viac ako do polovice. Na odstránenie veka ho pootočte proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho odomkli, a zodvihnite ho. Disk otočte a stlačte jeden z kovových koncov smerom dovnútra a nadol, aby ste krájač/strúhadlo vybrali.

Starostlivosť a údržba

1. 2. 3. Pred čistením spotrebiča stlačte tlačidlo „OFF“ (0) a odpojte ho zo siete. Vonkajšok jednotky motora utrite čistou navlhčenou utierkou. Odnímateľné časti umyte v rukách. 4. 5. Pri použití umývačky riadu, drsné prostredie vo vnútri poškodí povrchovú úpravu.

Žiadnu časť spotrebiča nedávajte do umývačky.

Škoda by mala byť len kozmetická a nemala by ovplyvniť prevádzku spotrebiča.

Použitie mlynčeka

1. 2. 3. 4. 5. Odpojte spotrebič zo siete. Mlynček otočte dolu hlavou. Základňu mlynčeka otočte v smere hodinových ručičiek, aby ste ju uvoľnili, a vytiahnite ju z mlynčeka. To, čo chcete zomlieť, dajte do nádoby. Používajte len suché potraviny.

Aby ste dosiahli lepšie výsledky, nenapĺňajte mlynček viac ako do jednej tretiny.

Základňu mlynčeka vráťte späť a uzamknite ju otočením proti smeru hodinových ručičiek. Otočte mlynček smerom nahor. 6. 7. 8. Položte mlynček na jednotku motora a uzamknite ho otočením v smere hodinových ručičiek. Otočte kontrolku rýchlosti do pozície P v krátkych intervaloch, až kým nedosiahnete požadovanú veľkosť zomletých ingrediencií. 9. Vráťte kontrolku rýchlosti späť do pozície 0 a počkajte, kým sa čepele úplne nezastavia. 10. Mlynček otočte v smere hodinových ručičiek, aby ste ho uvoľnili, a vytiahnite ho z jednotky motora. 11. Mlynček otočte dolu hlavou. 12. Párkrát mlynček pobúchajte, aby ste všetky zomle té ingrediencie dostali do nádoby. 13. Základňu mlynčeka otočte v smere hodinových ručičiek, aby ste ju uvoľnili, a vytiahnite ju z mlynčeka. 14. Nádobu vyprázdnite. 40

Životné prostredie

Toto označenie v EÚ znamená, že tento výrobok by sa nemal vyhadzovať s bežným domácim odpadom. Aby ste likvidáciou odpadu predišli možnému ohrozeniu zdravia alebo životného prostredia, zodpovedne výrobok recyklujte, aby ste podporili udržateľné opätovné použitie materiálnych zdrojov. Na vrátenie použitého spotrebiča, prosím, využite systémy na vrátenie a zber alebo kontaktujte svojho predajcu. Ten sa postará o recyklovanie šetrné k životnému prostrediu.

Starostlivosť a údržba

1. 2. 3. 4. 5. Pred čistením spotrebiča stlačte tlačidlo „OFF“ (0) a odpojte ho zo siete. Vonkajšok jednotky motota a základne mlynčeka utrite vlhkou utierkou. Tesnenie a nádobu umyte v rukách. Pri použití umývačky riadu, drsné prostredie vo vnútri poškodí povrchovú úpravu.

Žiadnu časť spotrebiča nedávajte do umývačky.

Škoda by mala byť len kozmetická a nemala by ovplyvniť prevádzku spotrebiča.

Záruka a servis

Ak potrebujete informácie alebo ak máte problém, kontaktujte stredisko pre starostlivosť o zákazníkov Gorenje vo vašej krajine (číslo telefónu nájdete na záručnom liste). Ak sa vo vašej krajine nenachádza stredisko pre starostlivosť o zákazníkov, navštívte miestneho predajcu Gorenje alebo kontaktujte servisné oddelenie spoločnosti Gorenje pre domáce spotrebiče.

Určené len pre osobné účely!

GORENJE VÁM ŽELÁ MNOHO RADOSTI PRI POUŽÍVANÍ VÁŠHO SPOTREBIČA

Vyhradzujeme si právo na akékoľvek zmeny!

41

HASZNÁLATI UTASÍTÁS HU

Általános leírás

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Motor egység Tengely Edény Edény fül Oszlop Penge Mixer Krémesítő Lemez tartó Szeletelő Durva aprító Finom aprító Fedél Cső 42 15. 16. 17. 18. Szél Nyomó Keverőedény alja Penge egység 19. 20. 21. 22. Keverőedény Keverőedény fül Fedél 23. Lyuk 24. 25. Pontok 26. 27. Fedél Daráló talp Tömítés 28. Tömítés Edény

Érintésre reagáló vezérlő panel:

Jelmagyarázat:

BE/KIKAPCSOLÁS gomb PULSE gomb MAGAS sebességfokozat ALACSONY sebességfokozat 1. 2. 3. 4. A készülék elindításához vagy leállításához érintse meg a »BE/KIKAPCSOLÁS« gombot. Az edény és a készülék pengéinek vízzel történő megtisztításához nyomja meg a "PULSE" gombot. A MAGAS sebességfokozat kiválasztásához érintse meg a "MAX" gombot. Az ALACSONY sebességfokozat kiválasztásához érintse meg a "MIN" gombot.

Figyelmeztetés

Olvassa el a használati utasítást, tartsa biztonságos helyen és ha a készüléket továbbadja, mellékelje hozzá a használati utasítást is. Használat előtt távolítsa el a csomagolóanyagokat a készülékről.

Tartsa be az alapvető biztonsági előírásokat, beleértve az alábbiakat:

1. 2. A motor egységet ne tegye vízbe, ne használja fürdőszobában, víz mellett vagy kültéren. A tartozékok felhelyezése vagy levétele előtt áramtalanítsa a készüléket. 3. 4. Mielőtt az edényt a motor egységre helyezné, kapcsolja ki (0) a készüléket. Mielőtt a fedelet levenné az edényről, kapcsolja ki (0) a készüléket és várja meg, amíg a pengék teljesen leállnak. 5. 6. 7. Ne töltsön az edénybe a kényelmesen kezelhetőnél (pl. 40°C) forróbb ételeket. 8. Ne tegyen kanalat, fakanalat vagy más tárgyat az edénybe, ha a készülék csatlakoztatva van az elektromos hálózatra. 9. Kezeit tartsa távol a pengéktől – nagyon élesek. Csak akkor használja a készüléket, ha a fedél a helyén van. Ne hagyja felügyelet nélkül a a készüléket, ha az csatlakoztatva van az elektromos hálózatra. 43 10. A motor egységet száraz, stabil, vízszintes felületen helyezze el. 11. A kábelt úgy vezesse el, hogy ne lógjon túl, ne törjön meg és ne szoruljon be. 12. Ügyeljen rá, hogy az edény tartalma ne fusson ki. Ha folyadék kerül a motor egység alá, azt a motor beszívhatja, ami károsodást idézhet elő a motorban. 13. Ne töltse meg az edényt a max jel fölé, ellenkező esetben az e dény tartalma a motor beindításakor kinyithatja a fedelet. 14. A robotgépet és a szeletelő/aprító lemezt maximum 2 percig használhatja. Minden más munkafolyamat maximum 1½ percig végezhető, azt követően a motort 2 percig pihentetni szükséges. 15. A készüléket kizárólag a használati utasításban leírt célokra használja. 16. Ne használja a készüléket, ha az sérült vagy hibásan működik. 17. Ha a csatlakozó kábel sérült, vigye vissza a készüléket, a sérülések elkerülése érdekében. 18. Ha a készüléknél bekapcsolt a túltöltés-védelem, ne érintse meg – akkor folytassa a készülék használatát, ha az ismét normál üzemmódra váltott. 19. A készüléket abban az esetben használhatják 8 évnél idősebb gyerekek, illetve csökkent fizikális, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, vagy olyanok, akik nem rendelkeznek megfelelő tudással és tapasztalattal a készülék használatához, ha felügyeletük biztosított, illetve ha megfelelő útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatáról és m egértették az azzal járó veszélyeket. 20. A gyerekek nem szabad, hogy játsszanak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül. 21. A készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyerekeket is), akik csökkent fizikális, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, vagy nincs meg a készülék használatához szükséges tudásuk és tapasztalatuk részéről. – kivéve, ha felügyeletük biztosított, vagy megfelelő utasításokat kaptak a készülék használatáról a biztonságukért felelős személy 22. A gyerekeket felügyelni szükséges, hogy ne játszhassanak a készülékkel. 23. Ha a csatlakozó kábel sérült, azt csak a gyártó, annak szakszervizet vagy más megfelelően képzett személy cserélheti ki, a veszélyek elkerülése érdekében. 24. Kizárólag háztartásban való használatra. 25. Tartozékok vagy mozgó alkatrészek cseréje előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a villásdugót a konnektorból.

Legyen óvatos az éles pengékkel, az edény kiürítésekor és a készülék tisztítása során. Leg yen elővigyázatos, ha forró folyadékot tölt a robotgépbe vagy a turmixba, mivel a hirtelen habképződés miatt a folyadék kifröccsenhet.

Ez a készülék a 2012/19/EU számú, hulladék elektromos és elektronikus felszerelésekről szóló (WEEE) Európai Uniós irányelvnek megfelelően van jelölve. Ez az irányelv alkotja a keretét a hulladék elektromos és elektronikus felszerelések EU szerte érvényes begyűjtésének és újrahasznosításának .

Röviden

1. 2. A motor egységet száraz, stabil, vízszintes felületen helyezze el. A kábelt úgy vezesse el, hogy ne lógjon túl, ne törjön meg és ne szoruljon be. 3. 4. Vegye le a fedelet. 5. Helyezze az edényt a motor egységre, majd a rögzítéshez forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba. Töltse a hozzávalókat az edénybe – ne töltse a max jelölés fölé. 6. Helyezze vissza a fedelet az edényre.

Beindítás

1. 2. Ellenőrizze, hogy a sebesség-szabályozó gomb 0 helyzetben van-e. Illessze a villásdugót a konnektorba (kapcsolja be, ha bekapcsolható).

A TURMIX HASZNÁLATA:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Jégzúzás

1. 2. Helyezze az edényt a motor egységre, majd a rögzítéshez forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba. Húzza a fedelet felfelé és vegye le az edényről – ez a tömítés miatt nehezen megy. Töltse a hozzávalókat az edénybe – ne töltse a max jelölés fölé. Helyezze a fedelet az edényre és nyomja le, hogy megfelelően a helyére kerüljön. Állítsa egyvonalba a fedélen található pontokat és a lyuknál található bemetszéseket, helyezze a fedelet a lyukba és forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba.

Ne működtesse a turmixot fedél nélkül.

Hozzávalók betöltése a motor működése közben: a) forgassa el a fedelet az óramutató járásával megegyező irányba és emelje le b) a lyukon keresztül töltse be a hozzávalókat c) helye zze vissza a fedelet és az óramutató járásának irányába elforgatva zárja le Forgassa el az edényt az óramutató járásával ellentétes irányba és emelje le a motor egységről. Kezdje egy pohár jég felével vagy háromnegyedével, vagy 4-6 kockával és adjon hozzá 15 ml (1 evőkanál) vizet. Helyezze fel a turmix fedelét, majd forgassa el a sebesség-szabályozó gombot P helyzetbe körülbelül egy másodpercre. Ezután ellenőrizze a jég állapotát, és ha szükséges, ismételje meg a folyamatot, így a kívánt állagú jég el nem készül.

A sebesség szabályozása

1. 2. 3. 4.

Tisztítás és karbantartás

Nyomja meg a sebességszabályozó gombot az alacsony vagy magas sebesség beállításához, majd nyomja meg a be/kikapcsolás gombot. Nyomja meg a be/kikapcsolás gombot, a motor ekkor leáll. Az alacsony sebességfokozatot (1) könnyebb, főként folyékony összetevőkhöz, míg a magasabb fokozato t (2) nehezebb, főként szilárd összetevőkhöz használja. A pulse gomb megnyomásával nagy sebességű, rövid turmixolás érhető el – így a folyamat könnyebben felügyelhető. Ebbe az irányba a vezérlés rugós – így amikor a gombot elengedi, az visszaáll 0 helyzetbe. 1. 2. Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket (0) és húzza ki a villásdugót a konnektorból. Egy tiszta, nedves ruhával törölje át a készülék motor egységének külső részét. 3. Kézzel mosogassa el a levehető részeket. 4. Ha mosogatógépet használ, az annak belsejében lévő nyers környezet kihatással lehet a felületekre. 5. A sérülés csak esztétikai jellegű lesz, és nem fogja befolyásolni a készülék működését.

Penge egység

44 1. A penge egység a készülék tisztításakor eltávolítható. 2. A penge egység úgy távolítható el a legegyszerűbben, ha az edényt fejjel lefelé fordítjuk. 3. 4. Tartsa az egyik kezével az edényt a fülénél fogva. Másik kezével fogja meg a penge egység alját. 5. 6. Forgassa el a penge egységet az óramutató járásával megegyező irányba, amíg az egység ki nem lazul és el nem válik az edény aljától. Óvatosan húzza ki az egységet az edény aljából.

7. 8. Mosogassa el a tömítést és a penge egységet meleg, szappanos vízben, öblítse le és szárítsa meg. Legyen nagyon óvatos a pengékkel – ne érintse meg őket közvetlenül, használjon műanyag mosogatókefét. 9. Helyezze vissza a tömítést a penge egység köré. 10. Fordítsa a penge egységet fejjel lefelé és helyezze vissza az edény aljába. 11. Rögzítse a penge egységet az edény aljához az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva.

A robotgép használata

1. 2. 3. 4. Húzza ki a készülék villásdugóját a konnektorból. Helyezze tengelyt a motor egységre. Helyezze az edényt a motor egységre, majd forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a helyére kerüljön. Válassza ki a kívánt tartozékot.

Az oszloppal

1. 2. A hozzávalók szétzúzásához használja a pengét. A hozzávalók összekeveréséhez használja a turmixot. 3. Krém sűrítéséhez, tojás felveréséhez, tojás és cukor krémesítéséhez használja a krémesítőt. 4. Helyez ze a tartozékot az oszlopra és csúsztassa le az aljára. 5. 6. 7. 8. 9. Helyezze az oszlopot az edény közepébe, a tengely köré. Tegye a hozzávalókat az edénybe – ne töltse a max. jelölésen túl. Tartsa a csővel ellátott fedelet egy kicsit az edény füle mögé, helyezze az edényre, majd forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a széle az edény fülének tetejéhez záródjon. Hozzávalók betöltése a motor működése közben: a) emelje ki a nyomót a csőből b) töltse be a hozzávalókat a csövön keresztül c) helyezz e vissza a nyomót. A fedél levételéhez forgassa azt el az óramutató járásával ellentétes irányba, majd emelje fel.

A lemezzel

1. 2. 3. 4. 5. Helyezze a szeletelőt vagy az egyik aprítót a lemezre. Helyezze a lemezt az oszlop tetejére. Tartsa a csővel ellátott fedelet egy kicsit az edény füle mögé, helyezze az edényre, majd forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a széle az edény fülének tetejéhez záródjon. Vegye ki a nyomót és szórja a hozzávalókat a csőbe. Helyezze vissza a nyomót és a segítségével nyomja enyhén lefelé a csőben a hozzávalókat. 6. 7. 8. 9.

Az ételek lenyomásához a csőben ne használja az ujjait vagy valamilyen evőeszközt – kizárólag a nyomót használja!

A lemez tetején elhelyezett penge/pengék az edénybe szeletelik vagy aprítják az ételt. Ügyeljen rá, hogy az edény maximum a feléig teljen meg. A fedél levételéhez forgassa azt el az óramutató járásával ellentétes irányba, majd emelje le. Fordítsa meg a lemezt és nyomja az egyik fém véget befelé és lefelé a szeletelő/aprító levételéhez.

Tis ztítás és karbantartás

1. 2. 3. 4. 5. Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket (0) és húzza ki a villásdugót a konnektorból. Egy tiszta, nedves ruhával törölje át a készülék motor egységének külső részét. Kézzel mosogassa el a levehető részeket. Ha mosogatógépet használ, az annak belsejében lévő nyers környezet kihatással lehet a felületekre. Ezért

ne tegye a készülék egyetlen részét sem mosogatógépbe .

A sérülés csak esztétikai jellegű lesz, és nem fogja befolyásolni a készülék működését.

A daráló használata

1. 2. 3. 4. Húzza ki a készülék villásdugóját a konnektorból. Fordítsa a darálót fejjel lefelé. Helyezze a darálandó ételt az edénybe. Csak száraz hozzávalókat használjon.

A legjobb teljesítmény elérése érdekében csak egyharmadáig töltse meg az edényt.

Helyezze a daráló alját a darálóba és forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a helyére nem kerül. 5. 6. Fordítsa felfelé a darálót. Helyezze a darálót a motor egységre és forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a helyére kerüljön. 7. Forgassa nem éri. el a sebesség-szabályozó gombot P helyzetbe és tartsa ott, amíg a kívánt eredményt el 8. Engedje vissza sebesség-szabályozót 0 helyzetbe és várja meg, amíg a pengék működése leáll. 9. Forgassa el a darálót az óramutató járásával ellentétes irányba és emelje le a motor egységről. 10. Fordítsa a darálót fejjel lefelé. 11. Ütögesse meg néhányszor a darálót, hogy az őrlemény az edénybe hulljon. 12. Forgassa el a daráló talpát az óramutató járásával megegyező irányba, hogy kilazuljon és emelje le a darálóról. 13. Ürítse ki az edényt. 45

Környezetvédelem

Ez a jel azt jelenti, hogy a készüléket az Európai Unióban nem szabad közönséges háztartási hulladékként kezelni. A nem megfelelő hulladékkezelés következtében a környezet és az emberi egészség vonatkozásában jelentkező esetleges károk elkerülése érdekében cselekedjen felelősen, így hozzájárulhat az anyagi erőforrások fenntartható újrahasznosításához. A már nem használt készüléket vigye el egy gyűjtőhelyre vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, akitől a terméket meg vásárolta. Ők környezetbarát módon tudnak gondoskodni a készülék újrahasznosításáról.

Ápolás és karbantartás

1. 2. 3. 4. Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket (0) és húzza ki a villásdugót a konnektorból. Egy tiszta, nedves ruhával törölje át a készülék motor egys égének külső részét. Az edényt és a tömítést kézzel mosogassa el. Ha mosogatógépet használ, az annak belsejében lévő nyers környezet kihatással lehet a felületekre. Ezért

ne tegye a készülék egyetlen részét sem mosogatógépbe

.

A sérülés csak esztétikai jellegű lesz, és nem fogja befolyásolni a készülék működését.

Garancia & szerviz

Ha további információra van szüksége vagy problémája van, vegye fel a kapcsolatot az országában működő Gorenje ügyfélszolgálati központtal (ennek telefonszámát a garancialevélen találhatja meg). Amennyiben az ön országában nem működik ilyen ügyfélszolgálat, forduljon a helyi Gorenje márkakereskedőhöz vagy vegye fel a kapcsolatot a Gorenje háztartási készülékek szervizével.

Kizárólag személyes használatra!

A GORENJE SOK ÖRÖMET KÍVÁN ÖNNEK A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA SORÁN!

A módosítások jogát fenntartjuk!

46

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА BG

Общо описание

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Основа, съдържаща мотора Въртящ се вал Кана Дръжка на каната Поддържаща тръба Нож Миксер Приставка за разбиване на крем Дискова поставка Нож за рязане на шайби Едро ренде Фино ренде Капак Тръба 47 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Ухо Приставка за натискане Долна страна на каната на блендера Сглобка с ножове Уплътнение Кана на блендера Дръжка на блендера Капак Отвор Вътрешно капаче Издатини Основа на мелничката Уплътнение Купа

Сензорен контролен панел:

Легенда за символите:

Бутон ON/OFF (Вкл./Изкл.) Бутон PULSE (Импулс) ВИСОКА скорост НИСКА скорост 1. Докоснете "ON/OFF", за да стартирате или спрете уреда. 2. Докоснете "PULSE", за да почистите каната и ножовете с малко вода. 3. 4. Докоснете "MAX", за да изберете ВИСОКА скорост. Докоснете "MIN", за да изберете НИСКА скорост.

Предупреждение

Прочетете инструкциите, запазете ги на сигурно място и ги предайте заедно с уреда, ако го предавате на друг собственик. Отстранете всички опаковки преди употреба.

Следвайте основните предпазни мерки, включително:

1. 2. 3. Не поставяйте основата, съдържаща мотора, в течност, не я използвайте в банята, близо до вода или на открито. Изключете от електрическата мрежа преди да поставите или извадите приставка. Изключете (0) преди да поставите каната върху основата с мотора. 4. 5. 6. 7. Изключете (0) и изчакайте докато ножовете спрат напълно преди да свалите капака на каната. Пазете ръцете си далеч от ножовете - те са остри. Не използвайте уреда, ако капакът не е на мястото си. Не пълнете с нещо прекалено топло, което не ви позволява да работите удобно (температурата трябва да е под 40°C). 8. 9. Не поставайте лъжици, шпатули или други предмети в каната, когато уредът е включен в електрическата мрежа. Не оставяйте уреда без надзор, когато е включен в електрическата мрежа. 10. Поставете основата с мотора на суха, твърда, равна повърхност. 11. Поставете кабела така, че да не виси, да не бъде прищипан и да не можете да се спънете в него. 12. Не позволявайте каната да прелее. Ако под основата с мотора попадне течност, тя може да бъде засмукана от мотора и да го повреди. 13. Не пълнете каната над максималното ниво - в противен случай съдържанието може принудително да отвори капака, когато включите мотора. 14. Можете да използвате кухненския робот и диска за рязане/настъргване за максимум 2 минути. Всяка друга употреба трябва да бъде ограничена до 1½ минути. След това оставете мотора да почине за 2 минути. 15. Не използвайте уреда за цели, различни от описаните в тези инструкции. 16. Не използвайте уреда, ако е повреден или не функционира правилно. 17. Ако кабелът е повреден, върнете уреда, за да избегнете опасност. 18. Този уред може да бъде използван от деца, навършили 8-годишна възраст, или по-големи, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или без опит и познания за работа с уреда само ако са под наблюдение или са инструктирани за безопасната му употреба и са наясно с евентуалните опасности. 19. Не позволявайте на деца да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършва от деца без наблюдение от възрастен. 20. Този уред не е предназначен за употреба от хора (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности или от хора без опит и познания, освен ако не са наблюдавани или инструктирани относно употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. 21. Децата трябва да бъдат наглеждани, за да се уверите, че не си играят с уреда. 22. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя, негов упълномощен сервиз или квалифициран техник, за да се избегне всякаква опасност. 23. Само за домашна употреба 24. Изключвайте уреда и прекъсвайте електрическото захранване преди да смените аксесоар или да хванете части, които се движат по време на употреба. 48

Бъдете внимателни при работа с острите ножове, при изпразването на купата и при почистване. Бъдете внимателни при наливане на горещи течности в кухненския робот или приставката блендер, тъй като тя може да се извади от уреда поради внезапното образуване на пара.

Този уред има маркировка съгласно европейска директива 2012/19/EC относно изхвърлянето на използвано електрическо и електронно оборудване (WEEE). Тази маркировка представлява обозначение за валидност в цяла Европа на възможността за връщане и рециклиране на използвано електрическо и електронно оборудване.

Накратко

1. 2. 3. 4. 5. 6. Поставете основата с мотора на суха, твърда, равна повърхност. Поставете кабела така, че да не виси, да не бъде прищипан и да не може да се спънете в него. Поставете каната върху основата с мотора, после завъртете каната по посока на часовниковата стрелка и я заключете на мястото й. Отстранете капака. Поставете продуктите в каната - не пълнете над максималното ниво. Поставете капака на каната.

Мощност

1. 2. Проверете дали регулаторът на скоростта е зададен на 0. Пъхнете щепсела в контакта на електрическата мрежа (включете уреда, ако има копче за включване).

Регулиране на скоростта

1. 2. 3. 4. Натиснете бутона за регулиране на скоростта на ниска или висока скорост. После натиснете бутона за включване/изключване. Натиснете бутона за включване/изключване, след това моторът се изключва. Използвайте ниска скорост (1) за леки смеси от предимно течни съставки и висока скорост (2) за по-тежки смеси от предимно твърди съставки. Натискането на импулсния бутон ще ви даде висока скорост за кратко, за по-прецизен контрол. В тази посока регулирането е чрез пружина. Когато продължите, ще се върне в положение 0.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЛЕНДЕРА:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Поставете каната върху основата с мотора, после завъртете каната по посока на часовниковата стрелка и я заключете на мястото й. Издърпайте капака и го свалете от каната - той не поддава лесно заради уплътнението. Поставете продуктите в каната - не пълнете над максималното ниво. Поставете капака на каната и го натиснете надолу, за да се получи уплътнение. Изравнете издатините на вътрешното капаче със слотовете на отвора, поставете вътрешното капаче върху отвора и завъртете по посока на часовниковата стрелка.

капаче.

Не стартирайте блендера без вътрешното

За да добавите продукти, когато моторът работи: а) Завъртете вътрешното капаче по посока на часовниковата стрелка, за да го отключите и го вдигнете. б) добавете продуктите през отвора. в) върнете вътрешното капаче и го завъртете в посока обратна на часовниковата стрелка, за да го заключите. Завъртете каната в посока обратна на часовниковата стрелка, за да я отключите и я вдигнете от основата с мотора.

Натрошаване на лед

1. 2. Започнете с половин до три-четвърти чаша с лед или 4 до 6 кубчета и добавете 15 мл (1 супена лъжица) вода. Сложете капака на блендера, после завъртете регулатора на скоростта в позиция Р за около секунда, проверете състоянието на леда и продължете, докато ледът добие консистенцията, която желаете.

Почистване и поддръжка

1. 2. 3. 4. 5. Преди почистване изключете (0) и извадете щепсела от контакта. Почистете корпуса на основата с мотора с чиста влажна кърпа. Измийте на ръка частите, които подлежат на изваждане. Ако използвате съдомиялна, грубата среда в машината ще повлияе на покритието на повърхностите. Влиянието ще бъде само козметично и няма да се отрази на работата на уреда. 49

Сглобка с ножове

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Можете да извадите сглобката с ножове и да ги почистите. Това се прави най-добре, ако каната е обърната обратно. Хванете дръжката на каната с една ръка. Хванете долната част на сглобката с ножове с другата ръка. Завъртете сглобката с ножове по посока на часовниковата стрелка докато се разхлаби от основата на каната. Внимателно я вдигнете и извадете от долната част на каната. Измийте уплътнението и сглобката с ножове в топла, сапунена вода, изплакнете и оставете да изсъхне. Много внимавайте с ножовете - не ги пипайте директно, използвайте пластмасова четка за миене на съдове. 9. Върнете уплътнението около сглобката с ножове. 10. Обърнете сглобката с ножове обратно и я върнете на дъното на основата за каната. 11. Завъртете сглобката с ножове в посока обратна на часовниковата стрелка, за да я затегнете.

Използване на кухненския робот

1. 2. 3. 4. Изключете уреда от контакта. Поставете въртящия се вал върху основата с мотора. Поставете каната върху основата с мотора, после завъртете каната по посока на часовниковата стрелка и я заключете на мястото й. Изберете приставката, от която се нуждаете.

С поддържащата тръба

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Използвайте чопъра за кълцане на продукти. Използвайте миксера за смесване на продукти. Използвайте приставката за разбиване на крем за сгъстяване на сметана, разбиване на яйца, както и яйца и захар заедно. Поставете приставката върху поддържащата тръба и я спуснете до дъното. Свалете поддържащата тръба в центъра на каната, върху въртящия се вал. Поставете продуктите в каната - не пълнете над максималното ниво. Хванете капака с тръбата малко зад дръжката на каната, поставете го върху каната, после завъртете в посока на часовниковата стрелка и заключете ухото в горната част на дръжката. За да добавите продукти, когато моторът работи: а) извадете приставката за натискане от тръбата 50 9. б) добавете продуктите през тръбата в) върнете приставката за натискане За да отстраните капака, завъртете го в посока обратна на часовниковата стрелка, за да го отключите и след това го вдигнете.

С диска

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Поставете ножа за рязане на шайби или някое от рендетата в диска. Свалете диска надолу от горната част на въртящия се вал. Хванете капака с тръбата малко зад дръжката на каната, поставете го върху каната, после завъртете в посока на часовниковата стрелка и заключете ухото в горната част на дръжката. Извадете приставката за натискане и пуснете продуктите през тръбата. Върнете приставката за натискане и я използвайте да натискате продуктите внимателно надолу по тръбата.

Не използвайте пръстите си или прибори за хранене, за да натискате храната надолу по тръбата - само приставката за натискане.

Ножът(овете) върху диска ще нарежат на шайби или ще настържат храната в купата. Не допускайте купата да се напълни повече от половината. За да отстраните капака, завъртете го в посока обратна на часовниковата стрелка, за да го отключите и след това го вдигнете. Извадете диска и натиснете единия от металните краища навъртре и надолу, за да извадите ножа или рендето.

Почистване и поддръжка

1. 2. 3. 4. 5. Преди почистване изключете (0) и извадете щепсела от контакта. Почистете корпуса на основата с мотора с чиста влажна кърпа. Измивайте ръчно частите, които подлежат на изваждане. Ако използвате съдомиялна, грубата среда в машината ще повлияе на покритието на повърхностите.

Не поставяйте никоя част от уреда в съдомиялна.

Влиянието ще бъде само козметично и няма да се отрази на работата на уреда.

Използване на мелничката

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Изключете уреда от контакта. Обърнете мелничката с горната част надолу. Завъртете основата й по посока на часовниковата стрелка, за да я освободите и я изтеглете от мелничката. Поставете продуктите, които ще се мелят, в купата. Слагайте само сухи продукти.

За най-добър резултат не я пълнете повече от една трета.

Върнете основата на мелничката вътре и я завъртете по посока обратна на часовниковата стрелка, за да я заключите на мястото й. Върнете мелничката в нормално положение. Поставете мелничката върху основата с мотора, после завъртете мелничката по посока на часовниковата стрелка и я заключете на мястото й. Завъртете регулатора на скоростта в позиция Р за кратки завъртания, докато получите желаната степен на смилане. Върнете регулатора на скоростта в позиця 0 и изчакайте ножовете да спрат да се движат. 10. Завъртете мелничката в посока обратна на часовниковата стрелка, за да я отключите и я вдигнете от основата с мотора. 11. Обърнете мелничката с горната част надолу. 12. Потупайте мелничката няколко пъти, за да изсипете цялото съдържание в купата. 13. Завъртете основата й по посока на часовниковата стрелка, за да я освободите и я изтеглете от мелничката. 14. Изпразнете купата.

Околна среда

Този знак указва, че продуктът не трябва да бъде изхвърлян заедно с обикновените домакински отпадъци в страните от Европейския съюз. За предотвратяване на евентуални вреди върху околната среда и човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте уреда отговорно за насърчаване на устойчивата повторна употреба на материалите. За да върнете обратно своя използван уред, използвайте системите за събиране и връщане на електрически уреди или се свържете с търговеца, от който сте закупили продукта. Те могат да предадат уреда за безопасно за околната среда рециклиране.

Почистване и поддръжка

1. 2. 3. 4. Преди почистване изключете (0) и извадете щепсела от контакта. Почиствайте корпуса на основата с мотора и основата на мелничката с влажна кърпа. Измивайте ръчно купата и уплътнението. Ако използвате съдомиялна, грубата среда в машината ще повлияе на покритието на повърхностите.

Не поставяйте никоя част от уреда в съдомиялна.

Влиянието ще бъде само козметично и няма да се отрази на работата на уреда.

Гаранция и сервиз

Ако имате нужда от допълнителна информация или възникне някакъв проблем при употребата на уреда, моля, обърнете се към центъра за обслужване на клиенти на Gorenje във вашата страна (ще намерите съответния телефонен номер в гаранционната книжка за международна гаранция на уреда). Ако във вашата страна няма център за обслужване на клиенти, отидете при местния представител на Gorenje или се свържете със специализирания сервиз на домакински уреди Gorenje.

Само за лична употреба!

GORENJE ВИ ПОЖЕЛАВА ПРИЯТНО ПОЛЗВАНЕ НА ВАШИЯ УРЕД.

Запазваме си правото на всякакви промени!

51

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL

Opis ogólny

1. 2. Zespół napędowy Wrzeciono 3. 4. 5. 6. 7. 8. Dzbanek Uchwyt dzbanka Trzpień Ostrze Mieszadło Ubijarka 9. Oprawka tarczy 10. Krajarka 11. Gruba tarka 12. Cienka tarka 13. Pokrywka 14. Rurka 52 15. Wypustka 16. Popychacz 17. Spód dzbanka blendera 18. 23. Zespół ostrzy 19. Uszczelka 20. Dzbanek blendera 21. Uchwyt blendera 22. Pokrywka Otwór 24. 25. Odprowadzacz pestek 26. Nakrętka Podstawa młynka 27. Uszczelka 28. Miska

Dotykowy panel sterowania:

Objaśnienie symboli:

Wyłącznik Przycisk trybu impulsowego Duża prędkość Mała prędkość 1. 2. 3. 4. Dotknięcie wyłącznika powoduje uruchomienie lub zatr zymanie urządzenia. Dotknięcie przycisku trybu impulsowego uruchamia procedurę przemycia dzbanka i ostrzy niewielką ilością wody. Dotknięcie przycisku „MAX” umożliwia wybranie DUŻEJ prędkości. Dotknięcie przycisku „MIN” umożliwia wybranie MAŁEJ prędkości.

Ostrzeżenie

Zapoznać się z instrukcją, przechowywać ją w bezpiecznym miejscu i przekazywać ją wraz z urządzeniem. Przed rozpoczęciem użytkowania zdjąć całe opakowanie.

Zachowywać podstawowe środki ostrożności, w tym:

1. Chronić zespół napędowy przed kontaktem z płynami. Nie korzystać z urządzenia w łazience, w pobliżu wody lub na zewnątrz budynków. 2. 3. Przed założeniem lub zdjęciem końcówki odłączyć urządzenie z prądu. Przed założeniem dzbanka w zespole napędowym wyłączyć (0) urządzenie. 4. 5. 6. 7. 8. Przed zdjęciem pokrywki z dzbanka wyłączyć (0) urządzenie i poczekać aż ostrza całkowicie się zatrzymają. Trzymać ręce z dala od ostrzy, ponieważ, jak sama nazwa wskazuje, są one ostre. Nie używać urządzenia, dopóki nie zostanie założona pokrywka. Wlewana zawartość nie może być zbyt gorąca (tzn. poniżej 40°C). Gdy urządzenie jest podłączone do prądu, nie wkładać do dzbanka łyżek, łopatek lub innych przedmiotów. 53 9. Nie pozostawiać urządzenia bez dozoru, gdy jest ono podłączone do prądu. 10. Postawić zespół napędowy na suchej, stabilnej i równiej powierzchni. 11. Przeprowadzić kabel, tak by nie zwisał i nie można się było o niego przewrócić lub w nim zaplątać. 12. Nie dopuścić do przelania się dzbanka. Gdy pod zespół napędowy dostanie się jakiś płyn, to może on zostać zassany do wnętrza silnika uszkadzając go. 13. Przy napełnianiu dzbanka nie przekraczać znacznika maksymalnego poziomu. Przy uruchamianiu silnika zawartość dzbanka mogłaby wówczas wysadzić pokrywkę. 14. Z robota kuchennego i tarczy tnącej/trącej można za jednym razem skorzystać przez maksymalnie 2 minuty. W pozostałych przypadkach czas pracy należy ograniczyć do 1½ minut. Następnie pozwolić, by silnik przez 2 minuty odpoczął. 15. Nie używać urządzenia do innych celów niż przewidziany w niniejszej instrukcji. 16. Nie używać urządzenia, gdy uległo uszkodzeniu lub działa nieprawidłowo. 17. W razie uszkodzenia kabla zwrócić urządzenie, by uniknąć niebezpieczeństwa. 18. Gdy urządzenie jest wyposażone w zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe, nie dotykać urządzenia. Kontynuować korzystanie z niego, gdy powróci do normy. 19. Dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub umysłowej lub nie posiadające doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z niniejszego urządzenia, o ile będą one znajdować się pod nadzorem lub zostaną pouczone w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i uświadomią sobie towarzyszące temu niebezpieczeństwa. 20. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieciom bez dozoru nie wolno powierzać czyszczenia i przewidzianych dla użytkownika czynności konserwacyjnych. 21. Nin iejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub umysłowej lub nie posiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że będą się one znajdować pod nadzorem lub zostaną pouczone odnośnie zasad korzystania z urządzenia przez osobę odpowiadającą za ich bezpieczeństwo. 22. Dzieci powinny być pod nadzorem, być mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem. 23. W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, dla uniknięcia niebezpieczeństwa musi on zostać wymieniony przez producenta, jego serwisanta lub osoby o podobnych kwalifikacjach. 24. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.

25. Przed przystąpieniem do wymiany akcesoriów lub zbliżeniem się do części pozostających w ruchu wyłączyć urządzenie i odłączyć je z prądu. Zachować ostrożność przy obchodzeniu się z ostrymi ostrzami, opróżnianiu miski oraz czyszczeniu urządzenia. Uważać, by do wnętrza robota kuchennego lub blendera nie przedostał się gorący płyn, ponieważ na skutek gwałtownego parowania może on zostać wyrzucony z urządzenia.

Niniejsze urządzenie zostało oznaczone zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Dyrektywa ta określa ramy prawne europejskiej polityki dotyczącej zbiórki i ponownego przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W skrócie

1. 2. 3. 4. 5. 6. Postawić zespół napędowy na suchej, stabilnej i równiej powierzchni. Przeprowadzić kabel, tak by nie zwisał i nie można się było o niego przewrócić lub w nim zaplątać. Opuścić dzbanek na zespół napędowy, a następnie obrócić dzbankiem w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i zablokować go w tym położeniu. Zdjąć pokrywkę. Umieścić składniki w dzbanku – nie napełniać powyżej znacznika maksymalnego poziomu. Założyć pokrywkę na dzbanek.

Podłączanie do prądu

1. 2. Sprawdzić, czy regulator prędkości jest ustawiony na 0. Włożyć wtyczkę do gniazdka elektrycznego (włączyć ją, gdy jest wyposażona w przełącznik).

Regulacja prędkości

1. 2. 3. 4. Nacisnąć przycisk regulatora prędkości, by zmnie jszyć lub zwiększyć prędkość. Następnie nacisnąć przycisk ON/OFF. Naciśnięcie przycisku ON/OFF spowoduje wyłączenie silnika. Mniejszej prędkości (1) używać w przypadku lżejszych zastosowań, gdy składniki mają głównie formę płynną, natomiast większej prędkości (2) w przypadku cięższych zastosowań, gdy używane są głównie składniki w formie stałej. Naciśnięcie przycisku trybu impulsowego wywoła krótkotrwałe, gwałtowne zwiększenie prędkości umożliwiające precyzyjniejszą kontrolę. W tym kierunku układ sterowania jest obciążony sprężyną. Po zwolnieniu powróci do pozycji 0.

ZASADY KORZYSTANIA Z BLENDERA:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Opuścić naczynie na zespół napędowy, a następnie obrócić dzbankiem w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, by zablokować go w tym położeniu. Zdjąć pokrywkę z dzbanka pociągając ją do góry – ze względu na uszczelkę jest sztywna. Umieścić składniki w dzbanku - nie napełniać powyżej znacznika maksymalnego poziomu. Założyć pokrywkę na dzbanek, a następnie dla uszczelnienia wcisnąć ją w dół.. Wyrównać odprowadzacz pestek na nakrętce z rowkami w otworze. Zakryć otwór nakrętką, a następnie obrócić nią w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Nie uruchamiać blendera bez nakrętki.

Aby dodać składników, gdy silnik jest uruchomiony: a) przekręcić nakrętkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby ją odblokować, a następnie ją zdjąć, b) dodać składników przez otwór, c) założyć z powrotem nakrętkę i przekręcić ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją zablokować. Obrócić dzbankiem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby go odblokować, a następnie zdjąć go z zespołu napędowego.

Rozdrabnianie lodu

1. 2. Zacząć od napełnienia naczynia w połowie lub w ¾ lodem lub 4-6 kostkami lodu oraz dodania 15 ml (1 łyżki) wody. Założyć pokrywkę na blender, a następnie przekręcić regulator prędkości na mniej więcej sekundę w pozycję P. Sprawdzić stan lodu i powtarzać aż do uzyskania pożądanej konsystencji lodu.

Czyszczenie i pielęgnacja

1. 2. 3. 4. 5. Przed przystąpieniem do czyszczenia wyłączyć (0) urządzenie, a następnie odłączyć je z prądu. Przetrzeć zespół napędowy z zewnątrz czystą, wilgotną szmatką. Umyć ręcznie demontowalne części. W przypadku użycia zmywarki surowe warunki panujące w jej wnętrzu naruszyłyby wykończenie powierzchni. Uszkodzenia miałyby wyłącznie charakter kosmetyczny i nie wpływałyby na pracę urządzenia. 54

Zespół ostrzy

1. Zespół ostrzy można wyjmować do 2. 3. 4. 5. 6. 7. przeczyszczenia. Najlepiej robi się to odwracając dzbanek do góry nogami. Chwycić za uchwyt dzbanka jedną ręką. Drugą ręką złapać od spodu za zespół ostrzy. Obracać zespołem ostrzy w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż odłączy się od podstawy dzbanka. Ostrożnie wyjąć go z podstawy dzbanka poprzez wyciągnięcie go do góry. Przemyć uszczelkę i zespół ostrzy w ciepłej, mydlanej wodzie. Następnie elementy te opłukać i wysuszyć. 8. 9. Zachować szczególną ostrożność, jeśli chodzi o ostrza. Nie dotykać ich bezpośrednio. Posłużyć się nylonową myjką. Założyć uszczelkę wokół zespołu ostrzy. 10. Odwrócić zespół ostrzy do góry nogami, a następnie założyć go z powrotem w podstawie dzbanka. 11. Przekręcić zespołem ostrzy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby go dokręcić.

Zasady korzystania z robota kuchennego

1. 2. 3. 4. Odłączyć urządzenie z prądu. Założyć wrzeciono w górnej części zespołu napędowego. Opuścić naczynie na zespół napędowy, a następnie obrócić dzbankiem w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, by zablokować go w tym położeniu. Wybrać żądaną końcówkę. 9. b) dodać składniki przez rurkę c) użyć popychacza Zdjąć pokrywkę, przekręcić ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją odblokować, a następnie zdjąć poprzez podniesienie do góry.

Z tarczą

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Założyć na tarczę krajarkę lub jedną z tarek. Opuścić tarczę na wrzeciono. Przytrzymując pokrywkę z rurką nieznacznie za uchwytem dzbanka umieścić ją na dzbanku, a następnie przekręcić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować wypustkę w górnej części uchwytu. Wyjąć popychacz i wrzucić składniki przez rurkę. Włożyć popychacz z powrotem i delikatnie popchnąć nim składniki, tak by przesunęły się w dół rurki.

Do popychania żywności przez rurkę nie używać palców lub sztućców – używać do tego wyłącznie popychacza.

Znajdujące się na tarczy ostrza pokroją lub zetrą żywność, która trafi do miski. Nie dopuścić do zapełnienia miski ponad jej połowę. Aby zdjąć pokrywkę, obrócić ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją odblokować, a następnie podnieść ją do góry. By wyjąć krajarkę/tarka, przewrócić tarczę na druga stronę, a następnie wcisnąć jedno z metalowych zakończeń.

Z trzpieniem

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Rozdrabniacz służy do rozdrabniania składników. Mikser służy do tego, by móc wymieszać składniki ze sobą. Ubijarka służy do zagęszczania śmietany, ubijania jajek oraz rozcierania jajek z cukrem. Założyć końcówkę na trzpień i wsunąć ją w podstawę. Opuścić trzpień do środka dzbanka, nad wrzecionem. Umieścić składniki w dzbanku. Nie przekroczyć poziomu maksymalnego poziomu. Przytrzymując pokrywkę z rurką nieznacznie za uchwytem dzbanka umieścić ją na dzbanku, a następnie przekręcić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować wypustkę w górnej części uchwytu. Aby dodać składników w czasie, gdy silnik jest uruchomiony: a) podnieść do góry wystający element rurki 55

Czyszczenie i konserwacja

1. 2. 3. 4. 5. Przed przystąpieniem do czyszczenia wyłączyć (0) urządzenie, a następnie odłączyć je z prądu. Przetrzeć zespół napędowy z zewnątrz czystą, wilgotną szmatką. Umyć ręcznie demontowalne części. W przypadku użycia zmywarki surowe warunki panujące w jej wnętrzu naruszyłyby wykończenie powierzchni.

Nie wkładać do zmywarki żadnych części urządzenia.

Uszkodzenia miałyby wyłącznie charakter kosmetyczny i nie wpływałyby na pracę urządzenia.

Korzystanie z młynka

1. 2. 3. 4. Odłączyć urządzenie z prądu. Przewrócić młynek do góry nogami. Przekręcić podstawę młynka w kierunku zgodnym z r uchem wskazówek zegara, aby ją zwolnić i wyjąć z młynka. Umieścić w misce składniki, które mają zostać zmielone. Składniki muszą być suche.

5. 6. 7. 8.

Dla uzyskania najlepszych rezultatów, nie napełniać więcej niż jednej trzeciej miski.

Założyć podstawę młynka z powrotem w młynku i przekręcić ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, by zablokować ją w tym położeniu. Obrócić młynek właściwą stroną do góry. Opuścić młynek na zespół napędowy, a następnie obrócić go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, by zablokować go w tym położeniu. Krótkimi seriami przestawić regulator prędkości na P, tak by uzyskać żądaną grubość mielenia. 9. Pozwolić regulatorowi prędkości, by powrócił do 0, i poczekać aż ostrza przestaną się poruszać. 10. Przekręcić młynek w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, tak by go odblokować, a następnie wyjąć z zespołu napędowego. 11. Przewrócić młynek do góry nogami. 12. Kilka razy stuknąć w młynek, by strząsnąć zmielone składniki do miski. 13. Przekręcić podstawę młynka w kierunku zgodnym z ruche m wskazówek zegara, aby ją zwolnić i wyjąć z młynka. 14. Opróżnić miskę.

Ochrona środowiska

Oznaczenie to oznacza, że w UE produktu tego nie wolno utylizować razem z innymi odpadami domowymi. Dla zapobieżenia ewentualnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzi spowodowanym niekontrolowaną utylizacją odpadów przekazać produkt do zakładu utylizacji odpadów, aby w sposób odpowiedzialny promować zrównoważone ponowne wykorzystanie surowców wtórnych. Aby zwrócić używane urządzenie, proszę skorzystać z systemów przyjmowania i zbierania odpadów lub skontaktować się z punktem sprzedaży, gdzie produkt został nabyty. Produkt może zostać przyjęty do bezpiecznego dla środowiska przetworzenia.

Czyszczenie i konserwacja

1. 2. 3. 4. Przed przystąpieniem do czyszczenia wyłączyć (0) urządzenie, a następnie odłączyć je z prądu. Przetrzeć zespół napędowy z zewnątrz czystą, wilgotną szmatką. Umyć ręcznie demontowalne części. W przypadku użycia zmywarki surowe warunki panujące w jej wnętrzu naruszyłyby wykończenie powierzchni.

Nie wkładać do zmywarki żadnych części urządzenia.

5. Uszkodzenia miałyby wyłącznie charakter kosmetyczny i nie wpływałyby na pracę urządzenia.

Gwarancja i serwis

Jeśli potrzebują Państwo informacji lub w razie problemów, proszę kontaktować się z centrum obsługi klienta Gorenje w swoim kraju (jego numer telefoniczny znajdą Państwo w ulotce dotyczącej obowiązującej na całym świecie gwarancji). Jeśli w danym kraju brak jest centrum obsługi klienta, proszę udać się do najbliższego dystrybutora Gorenje lub skontaktować się z działem serwisu artykułów gospodarstwa domowego Gorenje.

Wyłącznie do użytku osobistego!

GORENJE ŻYCZY PAŃSTWU DUŻO PRZYJEMNOŚCI Z UŻYWANIA URZĄDZENIA

zmian! Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania

56

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ UA

Опис елементів

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Блок двигуна Шпиндель Чаша Ручка чаші Опора Ніж Насадка для змішування Насадка для збивання вершків Тримач диска Насадка для нарізання Насадка для грубого натирання Насадка для тонкого натирання Кришка Трубка 57 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Виступ Штовхач Нижня частина глечика блендера Блок ножів Прокладка Глечик блендера Ручка блендера Кришка Отвір Заглушка Позначки Основа кавомолки Прокладка Кавомолка

Сенсорна панель керування

Значення символів:

Кнопка «ON/OFF» (УВІМК./ВИМК.) Кнопка «PULSE» (ІМПУЛЬСНИЙ РЕЖИМ) Кнопка «MAX» (ВИСОКА швидкість) Кнопка «MIN» (НИЗЬКА швидкість) 1. Натисніть кнопку «ON/OFF», щоб увімкнути або вимкнути прилад. 2. Натисніть кнопку «PULSE», щоб очистити чашу та ножі водою. 3. 4. Натисніть кнопку «MAX», щоб вибрати ВИСОКУ швидкість. Натисніть кнопку «MIN», щоб вибрати НИЗЬКУ швидкість.

Увага!

1. 2.

3.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Прочитайте інструкцію та зберігайте її в безпечному місці. У разі передачі приладу іншому власникові передайте йому також інструкцію. Перед використанням приладу зніміть усі пакувальні матеріали.

Дотримуйтесь основних правил техніки безпеки, з окрема:

Не занурюйте блок двигуна у воду, не використовуйте його у ванній кімнаті, біля води або на вулиці. Перед тим як установити або зняти насадку, від’єднайте прилад від електромережі. Перед тим як приєднати чашу до блока двигуна, вимкніть прилад (символ «0» на екрані). Перед тим як зняти кришку з чаші, вимкніть прилад (символ «0») і дочекайтеся повної зупинки ножів. Тримайте руки подалі від гострих ножів. Не використовуйте прилад, якщо кришку не закрито. Не кладіть у блендер продукти, температура яких вища ніж та, за якої їх комфортно тримати в руці (приблизно 40 °C). 8. 9. Не кладіть у чашу ложки, лопатки чи будь-які інші речі, коли прилад приєднано до електромережі. Не залишайте приєднаний до електромережі прилад без нагляду. 10. Розміщуйте блок двигуна на сухій, твердій і рівній поверхні. 11. Розміщуйте шнур живлення так, щоб він не звисав і за нього не можна було зачепитися. 12. Не допускайте переповнення глечика. Якщо рідина потрапить під блок двигуна, її може засмоктати у двигун, що призведе до його пошкодження. 13. Щоб кришка не відкрилася після ввімкнення двигуна, не заповнюйте глечик и чашу вище позначки максимального рівня. 14. Кухонний комбайн із дисками для нарізання чи натирання можна вмикати не більше ніж на 2 хвилини. Безперервна робота приладу з іншими насадками допускається не довше 1½ хвилини. Після цього дайте двигуну охолонути протягом 2 хвилин. 15. Не використовуйте прилад в інших цілях, окрім зазначених у цій інструкції. 16. Не використовуйте прилад, якщо він пошкоджений або несправний. 17. Якщо шнур живлення пошкоджено, для уникнення небезпеки віднесіть прилад до сервісного центру. 18. У разі спрацювання системи захисту від перенавантаження не торкайтеся приладу, щоб дати йому можливість відновити нормальну роботу. 19. Цей прилад можна використовувати дітям віком від 8 років і старше, а також особам з обмеженими фізичними, тактильними або розумовими здібностями чи з нестачею досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали вказівки стосовно безпечного використання приладу та розуміють пов’язану з цим небезпеку. 20. Не дозволяйте дітям грати з приладом. Чищення пристрою й догляд за ним не слід доручати дітям без нагляду. 21. Цей прилад не призначений для використання особами (зокрема дітьми) з обмеженими фізичними, тактильними або розумовими можливостями чи без належних знань і досвіду, окрім випадків, коли вони перебувають під наглядом або отримали інструкції від осіб, відповідальних за їхню безпеку. 22. Стежте, щоб діти не гралися з приладом. 23. Якщо шнур живлення пошкоджено, для уникнення небезпеки необхідно, щоб його замінив виробник, агент з обслуговування або інший кваліфікований спеціаліст. 24. Прилад призначено виключно для побутового використання. 58

25. Якщо потрібно змінити насадку або дістатися рухомих частин приладу, вимкніть його та від’єднайте від електромережі. 26. Обережно поводьтеся з гострими лезами під час спорожнення глечика і чаші або чищення приладу. 27. Будьте обережними під час наливання гарячої рідини в кухонний комбайн або блендер, оскільки вона може виплеснутися з приладу через раптовий вихід пари.

Цей прилад позначено відповідно до Директиви ЄС 2012/19/EU щодо відходів електричного та електронного обладнання (WEEE). Ця директива є основою законодавства щодо збору та вторинної переробки відходів електричного й електронного обладнання в країнах Європи.

Коротко

1. 2. 3. 4. 5. 6. Розмістіть блок двигуна на сухій, твердій і рівній поверхні. Розмістіть шнур живлення так, щоб він не звисав і за нього не можна було зачепитися. Поставте чашу на блок двигуна й зафіксуйте, повернувши за годинниковою стрілкою. Зніміть кришку. Покладіть у чашу інгредієнти (не вище позначки максимального рівня). Закрийте чашу кришкою.

Підключення до електромережі

1. 2. Переконайтеся, що регулятор швидкості встановлено на «0». Вставте штепсельну вилку в розетку (увімкніть її, якщо потрібно).

Регулювання швидкості

1. 2. 3. Натисніть відповідну кнопку, щоб вибрати низьку або високу швидкість. Далі натисніть кнопку «Увімк./вимк.». Натисніть кнопку живлення, двигун зупиниться. Вибирайте низьку швидкість («1») для роботи з переважно рідкими інгредієнтами й високу («2») для здебільшого твердих продуктів. Кнопкою імпульсного режиму можна запускати прилад на високій швидкості на короткі проміжки часу, що дає змогу краще контролювати процес. Для цього кнопку підпружинено. Коли ви відпускаєте її, вона повертається в початкове положення.

ВИКОРИСТАННЯ БЛЕНДЕРА

1. 2. 3. 4.

5.

6. Поставте глечик на блок двигуна й зафіксуйте, повернувши за годинниковою стрілкою. Потягніть кришку догори та від глечика: завдяки прокладці вона дещо туга. Покладіть у глечик інгредієнти (не вище позначки максимального рівня). Закрийте глечик кришкою й натисніть її донизу для щільної фіксації.

Сумістіть виступи на заглушці з пазами в отворі кришки, вставте заглушку в отвір і поверніть за годинниковою стрілкою.

Не користуйтеся блендером без заглушки.

Щоб додати інгредієнти, коли двигун працює: а) поверніть заглушку за годинниковою стрілкою для розблокування та витягніть її; б) додайте інгредієнти через отвір, що утворився; в) помістіть заглушку на місце й поверніть її проти годинникової стрілки до фіксації. Поверніть глечик проти годинникової стрілки для розблокування та зніміть її з блоку двигуна.

Подрібнення льоду

1. 2. Спочатку покладіть у глечик половину або три чверті склянки льоду чи 4–6 кубиків, потім додайте 15 мл (1 столову ложку) води. Накрийте блендер кришкою, далі приблизно на секунду натисніть кнопку імпульсного режиму й перевірте стан льоду. Повторюйте те саме, доки лід не досягне потрібної консистенції.

Догляд і обслуговування

1. 2. 3. 4. 5. Перед чищенням вимкніть і від’єднайте прилад від електромережі. Протріть зовнішню поверхню блока двигуна чистою вологою тканиною. Вимийте знімні частини вручну. Якщо застосувати посудомийну машину, їх покриття зазнає впливу агресивного середовища всередині неї. Це може зашкодити лише зовнішньому вигляду, але не вплине на нормальну роботу приладу.

Блок ножів

1. 2. 3. 4. 5. 6. Блок ножів можна зняти для очищення. Це краще робити, перевернувши глечик догори дном. Однією рукою тримайте глечик за ручку. Другою рукою візьміться за дно блока ножів. Поверніть блок ножів за годинниковою стрілкою, доки його не можна буде відокремити від глечика. Обережно витягніть його з дна глечика нагору. 59

7. 8. Вимийте прокладку та блок ножів у теплій воді з милом, сполосніть і висушіть на повітрі. Будьте дуже обережні з ножами — не мийте їх руками, користуйтеся нейлоновою щіточкою для миття посуду. 9. Поставте прокладку на блок ножів. 10. Переверніть блок ножів догори дном і помістіть його на дно глечика. 11. Поверніть блок ножів проти годинникової стрілки, щоб закріпити його.

Використання кухонного комбайна

1. 2. 3. 4. Від’єднайте прилад від електромережі. Приєднайте шпиндель до верхньої частини блока двигуна. Поставте чашу на блок двигуна й зафіксуйте, повернувши за годинниковою стрілкою. Виберіть потрібну насадку.

З опорою

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Використовуйте насадку для тонкого натирання, щоб дрібно натерти інгредієнти. Використовуйте насадку для змішування, щоб змішати інгредієнти. Використовуйте насадку для збивання вершків, щоб збити вершки, яйця та яйця з цукром. Надіньте насадку на опору та протягніть її донизу. Надіньте опору на шпиндель посередині чаші. Покладіть у чашу інгредієнти (не вище позначки максимального рівня). Тримаючи кришку з трубкою трохи позаду ручки чаші, надіньте її на чашу та поверніть за годинниковою стрілкою так, щоб виступ кришки зафіксувався у верхній частині ручки. Щоб додати інгредієнти, коли двигун працює: а) витягніть штовхач із трубки; б) додайте інгредієнти через трубку; в) поверніть штовхач на місце. Щоб зняти кришку, поверніть її проти годинникової стрілки для розблокування та витягніть її з чаші.

З диском

1. 2. 3. 4. Вставте насадку для нарізання або одну з насадок для натирання в диск. Надіньте диск на верхню частину шпинделя. Тримаючи кришку з трубкою трохи позаду ручки чаші, надіньте її на чашу та поверніть за годинниковою стрілкою так, щоб виступ кришки зафіксувався у верхній частині ручки. Вийміть штовхач і завантажте інгредієнти через трубку. 5. 6. 7. 8. 9. Поверніть штовхач на місце та скористайтеся ним, щоб обережно проштовхнути інгредієнти по трубці донизу.

Не використовуйте для проштовхування продуктів по трубці пальці або столове приладдя — тільки штовхач.

Леза у верхній частині диска нарізатимуть або натиратимуть продукти в чашу. Не допускайте наповнення чаші більше ніж на половину. Щоб зняти кришку, поверніть її проти годинникової стрілки для розблокування та витягніть її з чаші. Переверніть диск і натисніть одне з металевих вушок усередину й донизу, щоб зняти насадку для нарізання чи натирання.

Догляд і обслуговування

1. 2. 3. 4. 5. 6. Перед чищенням вимкніть і від’єднайте прилад від електромережі. Протріть зовнішню поверхню блока двигуна чистою вологою тканиною. Вимийте знімні частини вручну. Якщо застосувати посудомийну машину, їх покриття зазнає впливу агресивного середовища всередині неї. Це може зашкодити лише зовнішньому вигляду, але не вплине на нормальну роботу приладу.

Не кладіть деталі приладу в посудомийну машину.

Використання кавомолки

1. 2. 3. 4.

5.

6. 7. 8. Від’єднайте прилад від електромережі. Переверніть кавомолку догори дном. Поверніть основу кавомолки за годинниковою стрілкою, щоб від’єднати її. Покладіть у чашу продукти, які потрібно змолоти. Вони мають бути сухими.

Для кращого результату не заповнюйте чашу більше ніж на третину.

Помістіть основу кавомолки на місце та поверніть її проти годинникової стрілки до фіксації. Переверніть кавомолку у звичайне положення. Поставте кавомолку на блок двигуна та поверніть її за годинниковою стрілкою до фіксації. 9. За допомогою коротких натискань кнопки імпульсного режиму отримайте бажаний помел. 10. Відпустіть кнопку та зачекайте, доки ножі зупиняться. 11. Поверніть кавомолку проти годинникової стрілки для розблокування та зніміть її з блоку двигуна. 12. Переверніть кавомолку догори дном. 60

13. Злегка постукайте по кавомолці, щоб усе змелене потрапило в чашу. 14. Поверніть основу кавомолки за годинниковою стрілкою, щоб від’єднати її. 15. Спорожніть чашу.

Захист довкілля

Ця позначка означає, що відповідно до норм ЄС цей прилад не можна викидати разом із побутовим сміттям. Щоб уникнути можливих негативних наслідків для навколишнього середовища та здоров’я людей, а також задля екологічно безпечного повторного використання матеріалів слід забезпечити належну утилізацію приладу. Після закінчення терміну служби приладу зверніться до служби збору побутових відходів або продавця, у якого був придбаний виріб. Вони можуть забезпечити екологічно безпечну переробку приладу.

Догляд і обслуговування

1. 2. 3.

4.

5.

6.

Перед чищенням вимкніть і від’єднайте прилад від електромережі. Протріть зовнішню поверхню блока двигуна та основи кавомолки вологою тканиною. Чашу та прокладку вимийте вручну. Якщо застосувати посудомийну машину, їх покриття зазнає впливу агресивного середовища всередині неї. Це може зашкодити лише зовнішньому вигляду, але не вплине на нормальну роботу приладу.

Не кладіть деталі приладу в посудомийну машину.

Гарантія та обслуговування

Якщо у вас виникнуть запитання або проблеми, зверніться в Центр обслуговування споживачів Gorenje у своїй країні (його номер телефону можна знайти на талоні всесвітньої гарантії). Якщо у вашій країні немає Центру обслуговування споживачів, зверніться до місцевого дилера компанії Gorenje або сервісного центру, де обслуговуються побутові прилади Gorenje.

Лише для особистого використання!

КОМПАНІЯ GORENJE БАЖАЄ ВАМ ОТРИМАТИ МАКСИМАЛЬНЕ ЗАДОВОЛЕННЯ ВІД КОРИСТУВАННЯ ЦИМ

будь-які зміни.

ПРИЛАДОМ

Ми залишаємо за собою право вносити

61

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ RU

Описание прибора

1. 2. 3. 4. Блок электродвигателя Шток Чаша кухонного комбайна Ручка чаши кухонного комбайна Держатель насадок 5. 6. 7. 8. 9. Нож Насадка для теста Насадка для взбивания Держатель дисков 10. Диск-ломтерезка 11. Диск-терка крупная 12. Диск-терка тонкая 13. Крышка кухонного комбайна 14. Загрузочное отверстие 15. Защелка 62 16. Толкатель 17. Дно блендера 18. Ножевой блок 19. Уплотнительное кольцо 20. Кувшин блендера 21. Ручка кувшина блендера 22. Крышка 23. Загрузочное отверстие 24. Колпачок загрузочного отверстия 25. Язычок 26. Основание измельчителя 27. Уплотнительное кольцо 28. Чаша измельчителя

Панель управления

Описание символов

ВКЛ./ВЫКЛ. ИМПУЛЬСНЫЙ режим МАКСИМАЛЬНАЯ скорость МИНИМАЛЬНАЯ скорость 5. 6. 3. 4. ВКЛ./ВЫКЛ. включает и выключает работу прибора. ИМПУЛЬСНЫЙ режим: с небольшим количеством воды помогает очистить кувшин и лезвия ножа. МАКСИМАЛЬНАЯ скорость работы прибора. МИНИМАЛЬНАЯ скорость работы прибора.

Предупреждения

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Удалите все упаковочные материалы с прибора перед началом использования.

Следуйте указаниям по безопасности, приведенным ниже:

1. 2. Не погружайте блок электромотора в жидкость, не пользуйтесь им во влажных помещениях, рядом с водой или на открытом воздухе. Всегда выключайте прибор и отключайте его от электросети, прежде чем сменить аксессуары или прикоснуться к движущимся деталям. 3. 4. 5. 6. Выключите прибор (0) перед установкой чаши/кувшина на блок электродвигателя. Выключите прибор (0) и дайте ножу полностью остановиться, перед тем как снимать крышку с чаши/кувшина. Будьте осторожны во время эксплуатации ножей. Лезвия очень острые. Запрещается включать прибор без установленной крышки. 63 7. 8. Температура загружаемых продуктов не должна превышать комфортную для рук температуру (ниже 40°С). Не опускайте в чашу/кувшин никакие предметы (например, лопатки, ложки), когда прибор подключен к электросети. 9. Не оставляйте подключенный к электросети прибор без присмотра. 10. Устанавливайте прибор на ровную, сухую, устойчивую поверхность. 11. Следите, чтобы сетевой шнур не свисал с края стола или рабочей поверхности и не перегибался через острые края. 12. Не переполняйте чашу/кувшин. Попадание жидкости в мотор может привести к его поломке. 13. Не наполняйте чашу/кувшин выше отметки МАХ, так как после пуска работы продукты могут открыть крышку. 14. Максимальная продолжительность работы комбайна с ломтерезкой и терками составляет 2 минуты, в остальных случаях — менее 1,5 минут. Спустя это время сделайте 2-минутный перерыв в работе. 15. Запрещается использование прибора для иных целей, кроме указанных в настоящей инструкции. 16. Не используйте прибор, если он поврежден или сломан. 17. Во избежание опасности верните прибор в торговую организацию, если присоединительный кабель поврежден. 18. Если прибор оборудован защитой от перегрузки, не меняйте настройки, чтобы возобновить работу с предыдущими параметрами, когда можно будет снова включить прибор. 19. Допускается использование прибора детьми старше восьми лет и людьми с ограниченными физическими, двигательными и психическими способностями, а также людьми, не имеющими достаточного опыта или знаний для его использования, только под присмотром или если они были обучены пользованию прибором и осознают возможную опасность, связанную с неправильной эксплуатацией прибора. 20. Не позволяйте детям играть с прибором! Дети могут очищать и осуществлять обслуживание прибора только под присмотром! 21. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, двигательными и психическими способностями, а также лицами с

недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность. 22. Следите, чтобы дети не играли с прибором! 23. Замену поврежденного сетевого шнура может производить только специалист сервисного центра. 24. Прибор предназначен только для использования в быту. 25. Всегда выключайте прибор и отключайте его от электросети, прежде чем сменить аксессуары или прикоснуться к движущимся деталям. Соблюдайте осторожность при извлечении ингредиентов из чаши/кувшина, во время эксплуатации дисков и ножевого блока, а также при очистке прибора. Режущие края очень острые. Во избежание ожога горячим паром соблюдайте особую осторожность, наливая горячую жидкость в чашу/кувшин.

Данный прибор маркирован в соответствии с Европейской директивой 2012/19/EU по обращению с отходами от электрического и электронного оборудования (Waste Electrical and Electronic Equipment — WEEE). Данная директива определяет требования по сбору и утилизации отходов электрического и электронного оборудования, действующие во всех странах ЕС.

Перед началом использования

1. 2. 3. 4. 5. 6. Установите прибор на ровную, сухую, устойчивую поверхность. Поместите кабель так, чтобы он не свисал, не сползал с рабочей поверхности и ни за что не цеплялся. Установите чашу/кувшин на блок электродвигателя и зафиксируйте, повернув по часовой стрелке. Снимите крышку. Добавьте продукты в чашу/кувшин, не превышая отметку МАХ. Закройте крышку.

Подключение к электропитанию

1. 2. Убедитесь, что установлена скорость 0. Вставьте вилку в розетку (включите розетку, если она включается).

Выбор скорости работы

1. 2. Нажмите на кнопку минимальной или максимальной скорости. Затем нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. Чтобы выключить мотор, нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. 64 3. 4. Используйте минимальную (1) скорость для работы преимущественно с жидкими продуктами и максимальную (2) для работы с твердыми ингредиентами. В импульсном режиме прибор работает с максимальной скоростью, и при этом позволяет более точно контролировать процесс измельчения. В импульсном режиме двигатель работает до тех пор, пока кнопка удерживается в нажатом состоянии.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛЕНДЕРА

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Установите кувшин на блок электродвигателя и зафиксируйте, повернув по часовой стрелке. Снимите крышку. Из-за уплотнителя она может туго открываться. Добавьте продукты в кувшин, не превышая отметку МАХ. Плотно закройте кувшин крышкой. Совместите язычок колпачка с пазами на загрузочном отверстии, опустите колпачок и поверните по часовой стрелке.

Запрещается включать блендер без установленного колпачка.

Во время работы мотора в кувшин можно добавить ингредиенты: а) поверните колпачок по часовой стрелке и извлеките его, б) добавьте ингредиенты через загрузочное отверстие, в) установите колпачок и поверните против часовой стрелки. Чтобы снять кувшин с блока электродвигателя, поверните его против часовой стрелки и поднимите.

Измельчение льда

1. 2. Загрузите ½-¾ чашки льда (4-6 кубиков) и добавьте 15 миллилитров (1 ст. л.) воды. Закройте кувшин крышкой. Включите импульсный режим на одну секунду. Проверьте, достаточно ли измельчился лед. При необходимости повторите.

Очистка и обслуживание

1. 2. 3. 4. Перед очисткой выключите прибор (0) и отключите от электросети. Протрите блок электродвигателя мягкой влажной тканью. Съемные детали вымойте вручную. При мытье в посудомоечной машине поверхность съемных деталей может стать шероховатой.

5. Такие повреждения носят эстетический характер и не влияют на функциональность прибора.

Ножевой блок

1. 2. 3. 4. 5. Ножевой блок можно снять для очистки. Для этого переверните кувшин. Одной рукой возьмитесь за ручку кувшина. Другой рукой возьмитесь за основание ножевого блока. Поверните ножевой блок по часовой стрелке и открутите от кувшина. 6. 7. 8. 9. Осторожно снимите ножевой блок. Промойте уплотнительное кольцо и ножевой блок теплой водой с небольшим добавлением мягкого моющего средства, сполосните и просушите. Будьте осторожны с лезвиями ножа. Не прикасайтесь к ним руками, для мытья используйте нейлоновую щетку. Установите уплотнительное кольцо на ножевой блок. 10. Переверните ножевой блок и установите на кувшин. 11. Закрутите ножевой блок против часовой стрелки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУХОННОГО КОМБАЙНА

1. 2. 3. 4. Отключите прибор от электросети. Установите шток на блок электродвигателя. Установите чашу на блок электродвигателя и зафиксируйте, повернув по часовой стрелке. Установите насадку.

С держателем насадок

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Используйте нож для измельчения продуктов. Используйте насадку для теста для соединения ингредиентов. Используйте насадку для взбивания для взбивания сливок, яиц. Установите насадку на держатель. Наденьте держатель на шток. Добавьте продукты в чашу, не превышая отметку МАХ. Накройте чашу крышкой так, чтобы загрузочное отверстие осталось за ручкой. Поверните крышку по часовой стрелке до полной фиксации защелки в пазу в верхней части ручки. 8. 9. Во время работы мотора в чашу можно добавить ингредиенты: а) извлеките толкатель из загрузочного отверстия, б) добавьте ингредиенты через загрузочное отверстие, в) вставьте толкатель в загрузочное отверстие. Чтобы снять крышку, поверните ее против часовой стрелки и поднимите.

С держателем дисков

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Вставьте один из дисков в держатель дисков. Поместите держатель дисков на шток. Накройте чашу крышкой так, чтобы загрузочное отверстие осталось за ручкой. Поверните крышку по часовой стрелке до полной фиксации защелки в пазу в верхней части ручки. Извлеките толкатель и опустите ингредиенты в загрузочное отверстие. Равномерно нажимайте на толкатель для подачи ингредиентов к диску.

Не проталкивайте ингредиенты в загрузочное отверстие пальцами, для этого пользуйтесь только толкателем.

Нарезанные/натертые продукты собираются в чаше. Объем обработанных продуктов в чаше не должен превышать половины ее объема. Чтобы снять крышку, поверните ее против часовой стрелки и поднимите. Снимите держатель дисков. Чтобы извлечь диск из держателя, нажмите на диск сбоку и вниз. 65

Очистка и обслуживание

1. 2. 3. 4. 5. Перед очисткой выключите прибор (0) и отключите от электросети. Протрите блок электродвигателя мягкой влажной тканью. Съемные детали вымойте вручную. При мытье в посудомоечной машине поверхность съемных деталей может стать шероховатой.

Не мойте детали прибора в посудомоечной машине.

Такие повреждения носят эстетический характер и не влияют на функциональность прибора.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Отключите прибор от электросети. Переверните измельчитель. Открутите основание измельчителя по часовой стрелке и снимите. Поместите ингредиенты в стакан измельчителя. Используйте только сухие продукты.

Для эффективной работы наполняйте измельчитель не более чем на одну треть.

Установите основание и закрутите против часовой стрелки. Обратно переверните измельчитель. Установите измельчитель на блок электродвигателя и зафиксируйте, повернув по часовой стрелке. Включайте импульсный режим на короткие интервалы времени, пока не достигнете нужной степени измельчения. 9. Установите скорость на 0 и подождите, пока нож остановится. 10. Открутите измельчитель против часовой стрелки и снимите с блока электродвигателя. 11. Переверните измельчитель. 12. Встряхните измельчитель, чтобы измельченные продукты осели на дне. 13. Открутите основание по часовой стрелке и снимите. 14. Извлеките продукты из чаши измельчителя.

Окружающая среда

Изделие не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Его следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, вы поможете предотвратить причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей.

Очистка и обслуживание

1. 2. 3. 4. Перед очисткой выключите прибор (0) и отключите от электросети. Протрите блок электродвигателя и основание измельчителя мягкой влажной тканью. Чашу измельчителя и уплотнительное кольцо вымойте вручную. При мытье в посудомоечной машине поверхность съемных деталей может стать 5. шероховатой.

Не мойте детали прибора в посудомоечной машине.

Такие повреждения носят эстетический характер и не влияют на функциональность прибора.

Гарантия и сервис

При возникновении неисправностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр. Список авторизованных сервисных центров вы можете найти в брошюре «Гарантийные обязательства» и на сайте www.gorenje.com.

Только для личного использования!

GORENJE ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРОМ ДОСТАВИЛО ВАМ УДОВОЛЬСТВИЕ!

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений!

66

MANUALE DI ISTRUZIONI IT

Descrizione generale

1. 2. 3. 4. Corpo con motore Albero Contenitore Maniglia del contenitore 5. 6. Supporto Lama 7. Adattatore per la miscelazione 8. Frusta per frullare 9. Supporto a forma di disco 10. Adattatore per affettare 11. Adattatore per grattugiare grossolanamente 12. Adattatore per grattugiare finemente 13. Coperchio 14. Apertura di alimentazione 67 15. Cianfrino 16. Coperchio per spingere il cibo 17. Parte inferiore del contenitore del mixer 18. Serie di lame 19. Guarnizione 20. Contenitore del frullatore 21. Manico del frullatore 22. Coperchio 23. Apertura 24. Tappo (per l'apertura del coperchio) 25. Sporgenze 26. Base del macinino 27. Guarnizione 28. Contenitore

Pannello di controllo touch screen:

Legenda dei simboli:

Interruttore per accendere/spegnere (ON/OFF) Tasto per il funzionamento breve (PULSE) Velocit à alta Velocità bassa 6. Toccare l'interruttore on/off per accendere o spegnere l’apparecchio. 7. Dopo l'uso, versare un po' d'acqua nel contenitore, poi toccare il tasto "PULSE" per pulire il contenitore e la lama. 8. Toccare il tasto "MAX" per selezionare la velocit à 9. alta. Toccare il tasto "MIN" per selezionare la velocità bassa.

Importante

Leggere questo manuale e conservarlo. Se regalate o vendete questo apparecchio, allegare le istruzioni. Prima di usarlo, togliere tutto l'imballaggio.

Seguire le precauzioni di sicurezza di base,

1. Non immergere mai il motore, o il corpo col motore 2. Prima di installare o rimuovere l'adattatore, 6.

comprese le seguenti:

in liquidi. Non usare mail l’apparecchio in bagno, nelle vicinanze di acqua o all’aperto. scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica. 3. Spegnere l'apparecchio (0) prima di mettere il contenitore sul corpo col motore. 4. Prima di togliere il coperchio dal contenitore spegnere l'apparecchio (0) e attendere che le lame si fermino completamente. 5. Non toccare le lame: sono molto taglienti. Non utilizzare l'apparecchio se il coperchio non è inserito. 7. Il contenuto del contenitore non dove essere mai così caldo da non poter toccare il contenitore senza problemi (quindi non deve essere più caldo di 40° C). 8. Non inserire il cucchiaio, mestolo o qualsiasi altro oggetto nel contenitore quando l'apparecchio è collegato alla corrente elettrica. 9. Non lasciare incustodito l'apparecchio collegato alla rete elettrica. 10. Il corpo del motore deve essere posto su una superficie piana e asciutta. 11. Il cavo di collegamento non deve sporgere dal bordo del piano di lavoro per evitare che ci si possa incastrare su questo o che si possa restare impigliati. 12. Assicurarsi che nel contenitore non ci sia eccessivo contenuto affinch é non trabocchi. Il motore può assorbire il liquido versato su di esso, ci ò può causare danni al motore. 13. Non riempire il contenitore oltre al segno di massima capacità in quanto accendendo il motore potrebbe schizzare fuori dal coperchio alzandolo. 14. Il mixer e il disco per grattugiare e affettare può venire usato di continuo per un massimo di 2 minuti. Nel caso di qualsiasi altro uso dell'apparecchio, può essere usato di continuo solo per un minuto e mezzo. Dopo di che il motore deve riposare almeno 2 minuti. 15. Non utilizzare l'apparecchio per nessun altro scopo che non sia descritto in queste istruzioni.

16. Non usare l'apparecchio se è danneggiato o se si è verificato un difetto nel funzionamento.

17. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, restituire l'apparecchio per evitare rischi . 18. Se si è inserita la protezione da sovraccarico, non toccare l'apparecchio, lasciare che si raffreddi, poi può continuare a funzionare. 19. I bambini di età di otto anni e più, e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali o con conoscenze ed esperienze insufficienti possono utilizzare questo apparecchio sotto adeguato controllo, o se hanno ricevuto adeguate istruzioni per l'uso sicuro dell'apparecchio e se capiscono i pericoli associati all'uso dell'apparecchio. 20. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. I bambini non devono pulire l'apparecchio e non effettuare lavori di manutenzione senza una adeguata supervisione. 21. Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte, o da persone con esperienze e conoscenze insufficienti, tranne se l'apparecchio viene usato sotto adeguato controllo, o se hanno ricevuto adeguate istruzioni da persone responsabili della loro sicurezza. 22. Controllare i bambini quando sono in prossimità dell'apparecchio e impedite loro di giocarci. 23. Il cavo danneggiato deve essere sostituito solo dal produttore, dall’assistenza clienti autorizzata o da un tecnico professionista abilitato, in caso contrario un tale compito può risultare pericoloso. 68

24. Solo per uso domestico 25. Prima di sostituire gli accessori o prima di avvicinarsi alla parte mobile del dell'apparecchio. l’apparecchio, staccare la spina dalla presa di corrente. Siate cauti quando si maneggiano le lame affilate, quando si svuota il contenitore e durante la pulizia Quando si versa il liquido caldo nel tritatutto o mixer bisogna essere molto attenti in quanto, a causa della formazione di vapore dall'apparecchio, il liquido potrebbe spruzzare fuori dall'apparecchio.

Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva europea 2012/19/ UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La presente direttiva stabilisce l'ambito della gestione dei rifiuti e del riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche che si applica a tutta l'Europa.

Brevi istruzioni

1. Sistemare il corpo del motore su una superficie asciutta, dura e piana. 2. Collegare il cavo di alimentazione in modo che non sporga dal bordo del piano di lavoro, per evitare che ci si possa incastrare su questo o che si possa restare impigliati. 3. Posizionare il contenitore sul motore e ruotarlo in senso orario fino allo scatto. 4. Togliere il coperchio. 5. Aggiungere gli ingredienti nel contenitore ma non riempirlo oltre il segno di capacit à massima. 6. Coprire il contenitore col coperchio. questa direzione funziona il tasto a molla per il controllo della velocità. Quando questo viene rilasciato, ritorna alla posizione 0.

USO DEL MIXER:

1. 2. 3. 4. Posizionare il contenitore sul motore e ruotarlo in senso orario fino allo scatto.

Sollevare il coperchio e rimuoverlo dal contenitore. Per via della guarnizione il coperchio è ben saldo al contenitore Aggiungere nel contenitore gli ingredienti, ma non riempirlo oltre il segno di capacit à massima.

Mettere il coperchio sul contenitore e premere verso il basso per chiuderlo ermeticamente.

5. Allineare le sporgenze sul coperchio con le fessure nell'apertura del coperchio. Mettere il coperchio sopra l'apertura e ruotarlo in senso orario.

accendere il mixer senza prima mettere il coperchio sopra

rimuoverlo. gli ingredienti.

.

6. Per aggiungere gli ingredienti durante il funzionamento del motore: a) Ruotare il coperchietto per sbloccarlo e quindi b) Attraverso l'apertura nel coperchio aggiungere c) Rimettere il coperchietto e girare in senso antiorario per bloccarlo. 7. Girare il contenitore in senso antiorario per

Non

sbloccarlo e quindi rimuoverlo dal corpo motore.

Tritaghiaccio Accensione

1. Controllare se la velocità di funzionamento è impostata su 0. 2. Collegare il cavo di alimentazione alla presa (accendere la presa se avete l'interruttore di accensione).

Selezione della velocit funzionamento

à

di

1. 2. Iniziare con una metà fino a tre quarti di una tazza di ghiaccio, o da 4 a 6 cubetti. Aggiungere 15 ml (1 cucchiaio) di acqua.

Posizionare il coperchio sul mixer, poi premere sul tasto “MIN o MAX” per selezionare la velocità minima o massima di funzionamento, poi per spegnere o accendere l’apparecchio premere il tasto “ON/OFF. Se si desidera usare il funzionamento breve “PULSE”, premere quel tasto. L’apparecchio resta in moto fin quando tenete premuto quel tasto. Se il ghiaccio non è abbastanza tritato, ripetere la procedura . 1. Premere il tasto per il funzionamento a bassa o ad alta velocità. Quindi premere l'interruttore per accendere / spegnere.

2. 3. Quando si preme nuovamente il pulsante per accendere / spegnere il motore si spegne.

Il funzionamento a bassa velocità (1) si usa per compiti più facili quando si mescolano ingredienti prevalentemente liquidi. L'alta velocità (2) si usa per compiti più difficili quando si mescolano ingredienti prevalentemente solidi . 4. Se si preme il funzionamento a impulsi (PULSE), l'apparecchio funzionerà brevemente ad alta velocità. È possibile in tal modo controllare con più precisione il funzionamento dell'apparecchio. In 69

Manutenzione e cura

1. Prima della pulizia spegnere l'apparecchio (0) e staccare la spina dalla presa di corrente. 2. Pulire l'esterno del corpo del motore con un panno umido e pulito. 3. Pulire le parti rimovibili a mano. 4. Se si lavano in lavastoviglie, si formeranno graffi sulla superficie. 5. Qualsiasi danno di natura estetica non influisce sul funzionamento dell'apparecchio.

Insieme di lame

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 4. La lama può essere rimossa quando deve essere pulita.

Il modo più semplice per farlo è ruotare il contenitore a testa in giù.

Con una mano afferrare la maniglia del contenitore.

Con l'altra mano afferrare la parte inferiore dell'insieme di lame.

Ruotare l'insieme delle lame in senso orario per liberarsi dal fondo del contenitore.

Alzarlo e rimuoverlo dal contenitore con attenzione.

Lavare la guarnizione e l'inisieme di lame in acqua calda con un po' di detergente, poi sciacquare e lasciare asciugare.

Maneggiando le lame fare molta attenzione: non lavarle con le dita o con una spugna ma utilizzare la spazzola per la pulizia con setole in PVC.

a) Alzare il bastone per spingere il cibo dall’apertura di alimentazione. b) Attraverso l'apertura aggiungere gli ingredienti. c) Rimettere il bastone per spingere il cibo. 9. Togliere il coperchio ruotandolo in senso antiorario per sbloccarlo così, poi alzarlo.

Con il supporto a forma di disco

1. Sul supporto a forma di disco posizionare l'applicatore per affettare o per grattugiare. 2. Mettere il supporto a forma di disco sull’albero. 3. Tenere il coperchio in modo che l'apertura di alimentazione sia un po' oltre il manico del contenitore. Posizionare il coperchio sul contenitore e ruotare in senso orario fino allo scatto del cianfrino nella parte superiore del manico. 9. Risistemare la guarnizione intorno all'insieme di lame..

10. Capovolgere l’insieme di lame (con il fondo in alto) e risistemarlo sul fondo del contenitore.

11. Ruotare l'insieme di lame in senso antiorario per avvitarlo .

Uso del tritatutto

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica.

Installare l'albero nel corpo col motore.

Posizionare il contenitore sul motore e ruotarlo in senso orario fino allo scatto.

Scegliere l'adattatore di cui avete bisogno

Con l’adattatore

polverizzare gli ingredienti.

mescolare gli ingredienti.

spuma sbattendo le uova e lo zucchero.

. Utilizzare l'adattatore per tritare se si desidera Utilizzare l'adattatore per mescolare se si desidera Utilizzare l'adattatore per frustare se si desidera frullare/sbattere la panna, le uova o creare una 4. Rimuovere il bastone per spingere il cibo e mettere gli ingredienti nell'apertura di alimentazione.

5. 6.

Rimettere il bastone per spingere il cibo e con questo spingere gli ingredienti delicatamente verso il basso

spingere il cibo.

.

Non spingere il cibo attraverso l’apertura di alimentazione con le dita o le posate, usare solo il bastone per

Le lame sul supporto a forma di disco taglieranno il cibo a fettine o lo grattugeranno cadendo nel contenitore. 7.

8.

Il contenitore non deve essere riempito oltre la metà. Rimuovere il coperchio ruotandolo in senso antiorario per sbloccarlo, poi alzarlo. 9. Ruotare il supporto a forma di disco con la parte inferiore verso l’alto e premere una delle parti metalliche all'interno e verso il basso per rimuovere il supporto per affettare o grattugiare.

Manutenzione e cura

Mettere l'adattatore sul supporto, quindi premere il supporto verso il basso.

5. Mettere il supporto al centro del contenitore e posizionarlo sull'albero.

capacit à manico. massima. 6. Aggiungere gli ingredienti nel contenitore ma non riempire il vaso oltre il segno della 7. Tenere il coperchio in modo che l'apertura di alimentazione sia un po' oltre alla maniglia del contenitore. Posizionare il coperchio sul contenitore e ruotare in senso orario fino allo scatto del cianfrino nella parte superiore del 8. Aggiunta degli ingredienti durante il funzionamento del motore: 1. Prima della pulizia spegnere l'apparecchio (0) e staccare la spina dalla presa di corrente. 2. Pulire l'esterno del corpo del motore con un panno umido e pulito. 3. Pulire le parti rimovibili a mano. 4. Se si lavano in lavastoviglie, si formeranno graffi sulla superficie.

Non pulire nessuna parte dell'apparecchio in lavastoviglie

funzionamento dell'apparecchio. . 5. Qualsiasi danno di natura estetica non influisce sul

Uso del macinino

1. 2. Spegnere l'apparecchio dalla rete elettrica.

Capovolgere il macinino a testa in giù (con la parte inferiore in alto).

70

3. 4. 5. Girare la base del macinino in senso orario per sbloccarlo, quindi rimuoverlo dal macinino.

Mettere gli ingredienti che si desidera macinare nel contenitore. Solo gli ingredienti secchi sono adatti per essere macinati.

Per ottenere i migliori risultati, non riempire il contenitore più di un terzo.

Rimettere la base del macinino e girare in senso antiorario per bloccarlo.

6. 8. Girare il macinino nella corretta posizione con la parte inferiore verso il basso 7. Posizionare il macinino sul motore e ruotarlo in senso orario fino allo scatto. Premere il tasto “PULSE” per usare la funzione breve a impulso. L’apparecchio funzionerà fin quando terrete premuto il tasto; poi attendere che le lame si fermino del tutto. 9. Girare il macinino in senso antiorario per sbloccarlo e quindi rimuoverlo dal corpo col motore.

. 10. Mettere il macinino a testa in giù (con il fondo in alto). 11. Un paio di volte scuotere delicatamente il macino per versare tutta la polvere (ingredienti macinati) nel contenitore. 12. Girare la base del macinino in senso orario per sbloccarlo, quindi rimuoverlo dal macinino. 13. Svuotare il contenitore.

Protezione dell'ambiente

Questo contrassegno indica che il prodotto entro l'Unione europea non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. Per evitare eventuali danni all'ambiente e alla salute umana, che potrebbe provocare uno smaltimento dei rifiuti incontrollato, assicurarsi che l'apparecchio sia correttamente riciclato, contribuendo in tal modo al riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. L'apparecchio deve essere smaltito attraverso il sistema di restituzione e raccolta o rivolgersi al rivenditore presso il per l'ambiente. quale è stato acquistato l'apparecchio. Il rivenditore può occuparsi di un riciclaggio dell'apparecchio sicuro

Manutenzione e cura

1. Prima della pulizia spegnere l'apparecchio (0) e staccare la spina dalla presa di corrente. 2. Pulire l'esterno del corpo del motore e la base del macinino con un panno umido. 3. Pulire il contenitore e la guarnizione a mano. 4. Se si lavano in lavastoviglie, si formeranno graffi sulla superficie.

Non pulire nessuna parte dell'apparecchio in lavastoviglie

. 5. Qualsiasi danno di natura estetica non influisce sul funzionamento dell'apparecchio.

Garanzia e assistenza clienti

Se avete bisogno di informazioni o avete problemi con l'uso dell'apparecchio, si prega di chiamare il Centro Gorenje per il contatto con i clienti del proprio Paese (il numero di telefono è riportato sul certificato di garanzia internazionale). Se nel vostro Paese non vi è un Centro di contatto con i clienti, contattate il servizio assistenza di elettrodomestici domestici Gorenje.

Solo per uso personale!

LA GORENJE VI AUGURA MOLTO PIACERE UTILIZZANDO QUESTO APPARECCHIO Ci riserviamo il diritto di apportare qualsiasi cambiamento.

71

BEDIENUNGSHANDBUCH DE

Beschreibung

1. 2. 3. 4. 5. Grundgerät Antriebsachse Schüssel Schüsselgriff Trägerachse 6. 7. Messer Rühreinsatz 8. Schlageinsatz 9. 14. Trägerscheibe 10. Schneideinsatz 11. Raspeleinsatz grob 12. Raspeleinsatz fein 13. Deckel Einfülltrichter 15. Schlitz für Schließdorn 72 16. Stopfer 17. Boden des Mixbechers 18. Schneidwerk 19. Dichtung 20. Mixbecher 21. Mixbechergriff 22. Deckel 23. Öffnung 24. Abdeck ung (für die Öffnung im Deckel) 25. 26. Schließdorn 28. Mühlenuntersatz 27. Dichtung Mühle

Touch-Bedienfeld:

Symbole:

Ein-/Aus-Taste (ON/OFF) Taste für kurzzeitigen (pulsierenden) Betrieb (PULSE) Hohe Geschwindigkeit Niedrige Geschwindigkeit 1. Berühren Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät ein- oder auszuschalten. 2. Gießen Sie nach dem Gebrauch des Geräts etwas Wasser in den Behälter und drücken Sie die Taste „PULSE“, um den Behälter und das Messer zu 3. 4. reinigen. Berühren Sie die Taste „MAX“, um die hohe Geschwindigkeit einzuschalten. Berühren Sie die Taste „MIN“, um die niedrige Geschwindigkeit einzuschalten.

Achtung

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Falls Sie das Gerät verkaufen oder verschenken, übergeben Sie diese Gebrauchsanleitung dem neuen Besitzer. Entfernen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts die komplette Verpackung.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Sicherheitshinweise sowie folgende Hinweise:

1. 2. 3. 4. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung, in der Nähe von fließendem Wasser oder im Freien. Trennen Sie das Gerät vor dem Aufsetzen oder Abnehmen der Vorsätze immer vom Stromnetz. Bevor Sie den Behälter auf das Grundgerät aufsetzen, müssen Sie das Gerät ausschalten (Schalterposition 0). Bevor Sie die Abdeckung vom Behälter abnehmen, müssen Sie das Gerät ausschalten 5. (Schalterposition 0) und abwarten, bis das Schneidwerk anhält. Die Messer auf keinen Fall berühren, sie sind sehr 6. scharf. Benutzen Sie das Gerät nur, wenn der Deckel aufgesetzt ist. 7. Die Temperatur des Mixguts darf 40 C nicht überschreiten. 8. Auf keinen Fall Gabel, Kochlöffel oder andere Gegenstände in den Behälter stecken, während das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist. 9. Das ans Stromnetz angeschlossene Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen. 10. Stellen Sie das Grundgerät auf eine ebene, stabile, saubere und trockene Arbeitsfläche. 11. Das Anschlusskabel so verlegen, dass es nicht über den Rand der Arbeitsfläche hängt, damit man nicht darüber stolpern kann. 12. Achten Sie darauf, dass der Behälter nicht überfüllt wird und der Inhalt nicht über den Rand fließt. Der Motor kann ausgeflossene Flüssigkeit aufsaugen, wodurch er beschädigt werden kann. 13. Füllen Sie den Behälter nicht über die Markierung „MAX“, da der Inhalt bei Betriebsstart überschwappen kann und der Deckel dabei aufgemacht wird. 14. Sie können das Gerät zum Zerkleinern oder Raspeln bis zu zwei Minuten ununterbrochen benutzen. Bei anderer Verwendung können Sie das Ger ruhen. ät maximal eineinhalb Minuten benutzen. Danach soll der Motor mindestens zwei Minuten 15. Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck gemäß diesem Bedienungshandbuch. 16. Falls das Gerät beschädigt ist oder es zu einer Störung gekommen ist, sollten Sie das Gerät nicht benutzen. 17. Ein defektes Anschlusskabel darf nur vom Hersteller, seinem autorisierten Kundendienst oder einer fachkundigen Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden. 18. Falls sich der Überlastungsschutz aktiviert hat, berühren Sie das Gerät nicht, sondern warten Sie ab, bis es sich das Gerät abgekühlt hat. Danach können Sie mit der Bearbeitung fortfahren. 19. Dieses Gerät darf von Kindern über 8 Jahren sowie Personen mit entsprechender verminderten Aufsicht körperlichen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder mangelhaften Erfahrungen und Wissen bedient werden, jedoch nur, wenn sie das Gerät unter verstanden haben. bedienen oder entsprechende Anweisungen über den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die mit dem Gebrauch des Geräts verbundenen Gefahren 73

20. Kinder sollten mit dem Gerät nicht spielen. Kinder sollen das Gerät auch nicht reinigen und keine Instandhaltungsarbeiten ohne die entsprechende Aufsicht von Erwachsenen ausführen. 21. Das Gerät ist nicht zur Verwendung durch Person von en (einschließlich Kindern) mit verminderten physischen, Kenntnissen Person. sensorischen bestimmt, oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrung bzw. ausgenommen sie verwenden das Gerät unter entsprechender Aufsicht oder berücksichtigen die Anweisungen einer für ihre Sicherheit verantwortlichen 22. In der Nähe des Geräts spielende Kinder sollten beaufsichtigt werden, ebenso sollten Sie verhindern, dass Kinder mit dem Gerät spielen. 23. Ein beschädigtes Anschlusskabel darf nur vom Hersteller, von seinem autorisierten Kundendienst oder von einer anderen fachlich befähigten Person ausgetauscht werden, da ein solcher Eingriff für Laien sehr gefährlich sein kann. 24. Das Gerät ist nur zu Verwendung im Haushalt bestimmt. 25. Bevor Sie Einsätze austauschen oder sich be weglichen Teilen des Geräts nähern, sollten Sie das Gerät ausschalten und vom Stromnetz trennen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie mit scharfen Messern umgehen, wenn Sie den Behälter entleeren und das Gerät reinigen. Seien Sie beim Einfüllen von heißen Flüssigkeiten in den Behälter besonders vorsichtig, da die Flüssigkeit wegen plötzlichen Entstehens von Dampf aus dem Behälter spritzen kann.

Das Gerät ist gemäß der Richtlinie der Europäischen Union 2012/19/EG über die Entsorgung von elektrischen und elektron ischen Altgeräten gekennzeichnet. Wiederverwertung gelten. Diese von Richtlinie legt die Rahmenbedingungen für die Rückgabe und elektrischen und elektronischen Altgeräten fest, die für ganz Europa

Kurzanleitung

1. Stellen Sie das Grundgerät auf eine ebene, stabile, saubere und trockene Arbeitsfläche. 2. Das Anschlusskabel so verlegen, dass es nicht über den Rand der Arbeitsfläche hängt, damit man nicht darüber stolpern kann. 3. Setzen Sie den Behälter auf das Grundgerät auf und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er einrastet. 4. Nehmen Sie den Deckel ab. 5. 6. Geben Sie das Mixgut in den Behälter, achten Sie jedoch darauf, dass Sie den Behälter nicht überfüllen (nur bis zur Markierung MAX füllen). Setzen Sie den Deckel auf den Behälter auf.

Einschalten

1. Prüfen Sie, ob die Geschwindigkeit auf den Wert 0 eingestellt ist. 2. Stecken Sie den Stecker des Anschlusskabels in die Wandsteckdose.

Auswahl der Geschwindigkeit

3. 4. 5. 6. Drücken Sie die Taste für hohe oder niedrige Geschwindigkeit. Drücken Sie danach die Taste Ein/Aus. Bei erneutem Drücken dieser Taste wird der Motor ausgeschaltet. Verwenden Sie die niedrige Geschwindigkeit (1) für leichtere Aufgaben z.B. Rühren von flüssigen Zutaten. Verwenden Sie die hohe Geschwindigkeit (2) für anspruchsvollere Bearbeitung z.B. Rühren von zähen Zutaten. Wenn Sie die Taste PULSE drücken, wird das Gerät kurzzeitig mit einer sehr hohen Geschwindigkeit arbeiten. Dadurch können Sie die Geschwindigkeit leichter kontrollieren. Der Schalter besitzt eine Feder und stellt sich beim Loslassen automatisch auf die Position 0.

GEBRAUCH DES RÜHRWERKS

1. Setzen Sie den Behälter auf das Grundgerät auf und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er einrastet. 2. Heben Sie den Deckel ab und nehmen Sie ihn vom Behälter ab. Wegen der Dichtung sitzt der Deckel fest auf dem Behälter. 3. Geben Sie das Mixgut in den Behälter, achten Sie jedoch darauf, dass Sie den Behälter nicht überfüllen (nur bis zur Markierung MAX füllen). 4. Setzen Sie den Deckel auf den Behälter auf und drücken Sie ihn nach unten, damit er gut dichtet. 5. Richten Sie den Dorn auf dem Deckel mit der Einkerbung in der Deckelöffnung aus. Setzen Sie den Deckel auf die Öffnung auf und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn.

in Betrieb, bevor Sie den Deckel aufgesetzt haben.

Setzen Sie das Rührwerk nicht

6. Einfüllen der Zutaten während des Betriebs: a) Drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn, um ihn zu entriegeln und heben Sie ihn an. b) Füllen Sie die Zutaten durch die Öffnung im Deckel. c) Setzen Sie den Deckel wieder auf und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, bis er einrastet. 74

7. Um den Behälter abzunehmen, drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, bis er entriegelt ist und heben Sie ihn dann vom Grundgerät ab.

Eis zerkleinern

1. Beginnen Sie mit einer halbvollen oder 3/4-vollen Schüssel Eiswürfel (4 bis 6 Eiswürfel). Geben Sie 15 ml (1 EL) Wasser dazu. 2. Setzen Sie den Deckel auf den Behälter auf und wählen Sie durch drücken der Taste „MIN“ oder „MAX“ die hohe oder niedrige Geschwindigkeit. Drücken Sie zum Ein- oder Ausschalten des Geräts die Taste „ON/OFF“. Falls Sie den Pulsbetrieb verwenden möchten, halten Sie die Taste „PULSE“ gedrückt. Das Gerät arbeitet nur, wenn die Taste gedrückt gehalten wird. Falls das Eis nicht genug zerkleinert wurde, können Sie die Bearbeitung wiederholen.

Reinigung und Pflege

1. Schalten Sie vor dem Reinigen das Gerät aus (Position 0) und ziehen sie den Netzstecker aus der Steckdose. 2. 3. 4. Reinigen Sie das Gehäuse mit einem sauberen und feuchten Tuch. Spülen Sie die abnehmbaren Teile manuell. Die Geräteteile nicht im Geschirrspüler reinigen, da sie zerkratzt werden können. 5. M ögliche Schäden sind von kosmetischer Natur und üben keinen Einfluss auf den Betrieb des Geräts aus.

Schneidwerk

1. Zum Reinigen kann das Schneidwerk demontiert werden. 2. Das geht am leichtesten, wenn Sie den Behälter umdrehen (Oberseite zeigt nach unten). 3. Ha lten Sie mit einer Hand den Behälter am Griff. 4. Greifen Sie mit der anderen Hand das Schneidwerk. 5. Drehen Sie das Schneidwerk im Uhrzeigersinn, damit es vom Behälter losgelöst wird. 6. Heben Sie es vorsichtig an und nehmen Sie es aus dem Behälter heraus. 7. Spülen Sie die Dichtung und das Schneidwerk im warmen Wasser mit etwas Spülmittel, danach ausspülen und trocknen lassen. 8. Seien Sie beim Reinigen vorsichtig ein e Bürste mit PVC-Borsten. Schneidwerk auf. – reinigen Sie das Schneidwerk nicht mit den Händen oder mit einem Schwamm, sondern verwenden Sie dazu 9. Setzen Sie die Dichtung wieder auf das 10. Drehen Sie das Schneidwerk um (mit dem unteren Teil nach oben) und befestigen Sie es auf den Boden des Behälters. 11. Drehen Sie das Schneidwerk gegen den Uhrzeigersinn, um es festzuschrauben.

Gebrauch des Zerkleinerers

1. 2. 3. 4. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. Setzen Sie die Antriebsachse in das Grundgerät ein. Setzen Sie den Behälter auf das Grundgerät auf und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er einrastet. Wählen Sie den Einsatz, den Sie benötigen.

Mit Trägerachse

1. Verwenden Sie den Schneideinsatz, wenn Sie die Zutaten fein zerkleinern möchten. 2. Verwenden Sie den Rühreinsatz, wenn Sie die Zutaten rühren möchten. 3. Verwenden Sie den Schlageinsatz, wenn Sie Eier (z.B. mit Zucker) oder Schlagsahne schlagen möchten. 4. 5. Stecken Sie den Einsatz auf die Trägerachse auf und drücken Sie die Trägerachse nach unten. Senken Sie die Trägerachse mittig in den Behälter ab und stecken Sie ihn über die Antriebsachse. 6. Geben Sie das Mixgut in den Behälter, achten Sie jedoch darauf, dass Sie den Behälter nicht überfüllen (nur bis zur Markierung MAX füllen). 7. Halten Sie den Deckel so, dass sich der Einfülltrichter hinter dem Schüsselgriff befindet. Setzen Sie nun den Deckel auf den Behälter und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis der Dorn im Schlitz einrastet. 8. Einfüllen der Zutaten während des Betriebs: a) Nehmen Sie den Stopfer aus dem Einfülltrichter. b) Füllen Sie die Zutaten in den Einfülltrichter. c) Danach den Stopfer wieder in die Einfüllöffnung stecken. 9. Entfernen Sie den Deckel, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis er entriegelt ist und nehmen Sie ihn ab. 75

Mit Trägerscheibe

1. Montieren Sie das Schneidmesser oder eines der Raspelmesser auf die Trägerscheibe. 2. Montieren Sie die Trägerscheibe auf die Antriebsachse. 3. Halten Sie den Deckel so, dass sich der Einfülltrichter hinter dem Schüsselgriff befindet. Setzen Sie nun den Deckel auf den Behälter und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis der Dorn im Schlitz einrastet. 4. Nehmen Sie den Stopfe r aus der Einfüllöffnung und füllen Sie die Zutaten in den Behälter. 5. Stecken Sie den Stopfer wieder in die Einfüllöffnung und drücken Sie die Zutaten behutsam nach unten.

Auf keinen Fall die Zutaten mit den Fingern oder mit Besteck in den Behälter drücken – verwenden Sie dazu immer den Original Stopfer.

6. Die Messer /Raspeleinsätze auf der Trägerscheibe werden die Zutaten zerkleinern bzw. raspeln; die Zutaten fallen in den Behälter. 7. Den Behälter nur bis zur Hälfte füllen. 8. Entfernen Sie den Deckel, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis er entriegelt ist und nehmen Sie ihn ab. 9. Drehen Sie die Trägerscheibe um (mit dem unteren Teil nach oben) und drücken Sie den Teil aus Metall hinein und nach unten, um das Messer bzw. die Raspel zu entfernen.

Reinigung und Pflege

1. 2. 3. 4. 5. Schalten Sie vor dem Reinigen das Gerät aus (Position 0) und ziehen sie den Netzstecker aus der Steckdose. Reinigen Sie das Gehäuse mit einem sauberen und feuchten Tuch. Spülen Sie die abnehmbaren Teile manuell. Wenn Sie Geräteteile im Geschirrspüler reinigen, können diese zerkratzt werden.

Geräteteile nicht in der Geschirrspülmaschine reinigen.

Mögliche Schäden sind von kosmetischer Natur und üben keinen Einfluss auf den Betrieb des Geräts aus.

Gebrauch der Mühle

1. 2. 3. 4. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. Drehen Sie die Mühle um (mit dem unteren Teil nach oben). Drehen Sie den Untersatz der Mühle im Uhrzeigersinn, um ihn zu entriegeln und heben Sie ihn aus der Mühle heraus. Füllen Sie die Zutaten, die Sie mahlen möchten, in den Behälter. Zum Mahlen sind nur trockene Zutaten geeignet. 76 5.

Um das beste Ergebnis zu erhalten, sollten Sie den Behälter nur bis zu einem Drittel füllen.

Setzen Sie den Untersatz der Mühle auf und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, damit er in seiner Stellung einrastet. 6. Drehen Sie die Mühle wieder um (der untere Teil zeigt nach unten). 7. Setzen Sie die Mühle auf das Grundgerät auf und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet. 8. Drücken Sie die Taste „PULSE“, um den Pulsbetrieb einzuschalten. Das Gerät ist nur so lange in Betrieb, während Sie die Taste gedrückt halten. Warten Sie nach der Bearbeitung, bis das Mahlwerk anhält. 9. Um die Mühle abzunehmen, drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, bis sie entriegelt ist und heben Sie sie dann vom Grundgerät ab. 10. Drehen Sie die Mühle um (mit dem unteren Teil nach oben). 11. Schlagen Sie ein paar Mal mit der Hand behutsam auf die Mühle, damit das Malgut in den Behälter entleert wird. 12. Drehen Sie den Untersatz der Mühle im Uhrzeigersinn, um ihn zu entriegeln und heben Sie ihn aus der Mühle heraus. 13. Entleeren Sie den Behälter.

Umweltschutz

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um eventuelle Risiken und Schäden für Mensch und Umwelt zu verhindern, die durch unkontrollierte Entsorgung von Abfällen entstehen können, sorgen Sie bitte dafür, dass das Gerät vorschriftsmäßig entsorgt bzw. recycelt wird. Übergeben Sie das Gerät einer Sammelstelle für elektrische und el ektronische Altgeräte oder wenden Sie sich an den Verkäufer, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Er wird dafür sorgen, dass das Gerät vorschriftsmäßig entsorgt oder recycelt wird.

Reinigung und Pflege

1. 2. 3. 4. 5. Schalten Sie vor dem Reinigen das Gerät aus (Position 0) und ziehen sie den Netzstecker aus der Steckdose. Wischen Sie die Außenfläche des Grundgeräts und den Untersatz der Mühle mit einem sauberen und feuchten Tuch ab. Spülen Sie den Behälter und die Dichtung manuell. Wenn Sie den Behälter im Geschirrspüler reinigen, können Kratzer auf der Oberfläche entstehen.

Geräteteile nicht in der Geschirrspülmaschine reinigen.

Mögliche Schäden sind von kosmetischer Natur und üben keinen Einfluss auf den Betrieb des Geräts aus.

Garantie und Wartung

Wenden Sie sich für weitere Informationen oder bei Problemen bitte an das Gorenje Kundendienst-Center in Ihrem Land (die Telefonnummer finden Sie in der internationalen Garantiekarte). Falls es in Ihrem Land kein Gorenje Kundendienst-Center gibt, kontaktieren Sie die Verkaufsst elle, wo Sie das Gerät gekauft haben oder rufen Sie den Gorenje Kundendienst an.

Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt!

GORENJE WÜNSCHT IHNEN VIEL FREUDE BEIM GEBRAUCH IHRES NEUEN GERÄTS!

Wir behalten uns das Recht zu Änderungen vor.

77

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement