Gorenje ECT693ORAB Pianurë xhamqeramikë Manuali i perdoruesit

Gorenje ECT693ORAB Pianurë xhamqeramikë Manuali i perdoruesit
AL
UDHËZIME TË
DETAJUARA
PËR PËRDORIMIN
E PIANURËS SË
GATIMIT INKASO ME
XHAM QERAMIKË
www.gorenje.com
Pllaka qelq qeramike instaluese për zierje
I nderuar blerës!
Pllaka qelq qeramike instaluese është e prodhuar
për përdorim në amvisëri.
Për paketim përdorim materiale të pranueshme për ambientin,
të cilat pa rrezik për ambientin përsëri mund të përpunohen
(reciklohen), deponohen ose të asgjësohen.
Për këte qëllim janë shenjuar edhe materialet e ambalazhit në
mënyrë adekuate.
Udhëzime për përdorim
Udhëzimet për përdorim jan të dedikuara përdorësit.
Përshkruajnë aparatin dhe komandimin me te. Janë të
përshtatura llojeve të ndryshme të aparateve, ata përbajnë edhe
përshkrime të funksioneve të cilat aparati i juaj ndoshta nuk i
përban.
Udhëzime për aderim
Aderimin nevojitet të realizohet në ujdi me kapitullin Aderimi në
rrjetën elektrike dhe rregullat e standardet në fuqi. Ate mund të
kryej vetëm profesionisti.
Pllaka e shënimeve
Pllaka e shënimeve me të dhënat elementare është e përforcuar
në anën e poshtme të pllakës për zierje.
Mbrojtja nga rreziku i
zjarrit
Aparatet mund të jenë në njërën anë pranë elementit të lartë
mobiljar, i cili është më i lartë se aparati. Në anën tjetër mund
të jetë i vënduar vetëm elementi mobiljar me lartësi të njejtë siç
është aparati.
601576
E rëndësishme - Lexoni para përdorimit të aparatit.... 3
Përshkrimi i aparatit ....................................................... 5
Vendet e zierjes............................................................... 7
Komandimi i vendeve për zierje .................................... 9
Pastrimi dhe mirëmbajtja ............................................. 17
Instalimi i pllakës për zierje ......................................... 18
Aderimi i pllakës për zierje në rrjetën elektrike ......... 21
Të dhënat teknike ......................................................... 23
2
E rëndësishme - Lexoni para përdorimit të aparatit
Vërejtje për sigurinë
601576
• Fëmijët e moshës tetë vjeçare e më shumë dhe personat me
kapacitet të dobët fizik, sensorik dhe mental ose me njohuri dhe
eksperiencë të mangshme, mund të përdorin aparatin në fjalë
nën mbikqyrje adekuate ose në qoftë se kanë marrë udhëzime
të përshtatshme sa i takon përdorimit të aparatit dhe në qoftë se
i kuptojnë rreziqet lidhur me përdorimin e aparatit. Nuk lejohet
që fëmijët të pastrojnë aparatin dhe të ndërmarrin veprime për
mirëmbajtje në të, pa mbikqyrje adekuate.
• KUJDES: Aparati dhe disa pjesë qasëse të aparatit gajtë
përdorimit të tij tejenxehen. Kujdeseni që të mos prekni
elementet për nxehje. Fëmijët në moshën nën 8 vjet le të jenë
tërë kohën nën mbikqyrje.
• KUJDES: Rreziku i zjarrit: mos ruani asnjë lloj sendesh mbi
sipërfaqen për gatim.
• KUJDES: Gatimi me dhjam ose vaj në sipërfaqen për zierje pa
mbikqyrje mund të jetë i rrezikshëm dhe mund të shkaktojë zjarr.
Kurrë mos tentoni të shuani zjarrin me ujë. Shkyçni aparatin dhe
mbuloni flakën me kapak ose me leckë të lagshtë.
• Pas përdorimit, shkyçni fushën për zierje me elementet
adekuate; mos mbështeteni vetëm në sistemin për njohjen e
enës.
• KUJDES: Nëqoftëse sipërfaqja për zierje është e plasur,
shkyçni aparatin, që të parandaloni goditjen elektrike. Shkyçni
të gjitha butonet e vendeve për gatim dhe zhvidhoni siguresën,
respektivisht shkyçni siguresën kryesore, ashtu që aparati të
jetë në tërësi i shkyçur nga rrjeta elektrike.
• Për pastrimin e aparatit mos përdorni mbaresa me avull të
nxehtë ose pastrues me presion të lartë, sepse kjo mund të
shkaktojë goditje elektrike.
• Aparati nuk është i dedikuar për komandim me orët programuse
të jashtme ose me sistem të posaçëm për mbikqyrje.
3
Vërejtje
• Aparatin ka të drejtë ta aderojë vetëm servisi ose profesionisti i autorizuar.
• Te ndërhyrjet joprofesionale dhe ndreqjet e aparatit ekziston rreziku i madh i
lëndimeve trupore dhe dëmtimeve të aparatit. Ndreqjet mund t'i zbatojë vetëm servisi
ose profesionisti i autorizuar.
• Aparati është i dedikuar vetëm për gatim. Mos e përdorni aparatin për asnjë dedikim
tjetër, p.sh. për ngrohjen e ambientit. Mos vëndoni mbi sipërfaqje për gatim enë të
zbrazëta.
• Nëqoftëse në afërsi të aparatit keni të kyçur në prizë aparat tjetër, kujdeseni që
kablloja kyçëse të mos vijë në kontakt me vendet e nxehta për gatim.
• Mos ruani nën aparat sende të ndjeshme në temperatura të larta, p.sh. lëndë larëse,
spreje dhe të ngjashme.
• Nëqoftëse përdorni sipërfaqen qelq qeramike për gatim si sipërfaqe për vënduarje të
sendeve, mund të vijë deri te dëmtimi ose gërvishtja. për shkak të rrezikut të shkrirjes
respektivisht të zjarrit dhe dëmtimit të sipërfaqes për gatim, nuk lejohet kursesi që
mbi te të ngrohni ushqim në foli të aluminës ose enë nga masat artificiale.
• Mospërputhjet eventuale në nuancat e ngjyrave mes pajisjeve ose komponentëve të
ndryshëm brenda një linje të vetme të dizajnit mund të ndodhin për shkak të faktorëve
të ndryshëm, siç p.sh. kënde të ndryshme nën të cilat vërehen pajisjet, sfonde të
ndryshme ngjyrash, materialet dhe ndriçimi i dhomës.
Ky aparat përmban shënjën e aparaturave elektrike dhe elektroteknike sipas Udhëzimit
2002/96/EG (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Udhëzimi jep kuadrin ligjor për te drejtën e kthimit mbrapsht të aparaturave të përdorura në
të gjithë BE.
601576
4
Përshkrimi i aparatit
601576
1. Fusha për zierje prapas majtë
2. Fusha për zierje para majtas
3. Njësia për komandimin e fushës për zierje
4. Fusha për zierje para djathtas
5. Fusha për zierje prapa djathtas
5
Elementet për
komandimin e pllakës
(varësisht nga modeli)
K
J
FE
L
I
H
K
G
F1
Tastet sensorike të rregullimeve:
A Tasti për kyçje/shkyçje të pllakës
B Tasti shkyçja e mbylljes – mbrojtja për fëmijt
B1 Llambëza sinjalizuse për indikacionin e
mbylljes – mbrojtja për fëmijt
C Tasti i ndërprerjes së përkohëshme të zierjes
C1 Llambëza sinjalizuese për indikacionin e
ndërprerjes së përkohëshme të zierjes
D Tasti për rregullimin e paralajmëruesit ose
orës shkyçëse
E Llambëza sinjalizuese për indikacionin e
rrethit shtesë për ngrohje
F Indikatorët e shkallës së fuqisë respektivisht
Pika decimale për indikacionin e funksionit të
aktivizuar
G Tasti rritja e vlerës së rregullimit
601576
6
F E
D
C1
C
B1
B
A
H Tasti zgjedhja e fushës për zierje
I Tasti për uljen e vlerës së rregullimit
J Tasti kyçje/shkyçje e rrethit shtesë për
ngrohje
K Llambëza sinjalizuese për indikacionin e
fushave për zierje të drejtuara kohësisht
L Indikatori i kohës
Vendet e zierjes
Para përdorimit të parë
Sipërfaqen qelq qeramike e pastroni me leckë të lagësht dhe ca
lëndë pastruese për pastrimin e enëve me dorë.
Mos përdorni lëndë pastruese agresive, siç janë lëndët e
vrazhdëta të cilat shkaktojnë gërvishtje, spuzhva për enë, evitues
të dryshkut ose njollave.
Vërejtje të rëndësishme
• Mos kyçni vendet për zierje pa enë dhe se kurrë mos i
përdorni për ngrohjen e hapësirës!
• Jeni të kujdesshëm që vendet për zierje dhe fundi i enës të
jenë të pastërta dhe të thata, që të mundësohet përçimi i mirë i
ngrohjes dhe sipërfaqja e ngrohjes të mos dëmtohet.
• Në vendet e zerjes, yndyra e tejnxehur dhe vaji mund të
dhezen shpejtë. Prandaj, gjellat me yndyrë ose vaj (p.sh.
pomfritin) përgatitni me kujdes dhe nën mbikqyrje.
• Nuk lejohet venduarja e enëve të lagshta ose kapakëve të
mbuluar me avull mbi pllakat për zierj. Lagështia dëmton
vendet për zierje.
• Kurrë mos ftohni enën e nxehtë në vendet për zierje që nuk
i përdorni, sepse nën enë krijohet kondensi, i cili përshpejton
korodimin.
601576
Vërejtje të rëndësishme në lidhje me pllakën qelq qeramike
• Fusha e ngrohjes arrin shpejtë fuqinë e rregulluar respektivisht
temperaturën e ngrohjes, por rrethi i fushave për ngrohje
mbetet i ftohtë.
• Pllaka është rezistuese në ndryshimet temperaturiale.
• Pllaka është rezistuese edhe në goditje. Enët mund të vendoni
mbi te edhe më fuqishëm dhe se nuk do të dëmtohet.
• Mos përdorni pllakën qelqeramike si sipërfaqe pune. Me
gjësendet e prehta mund të shkaktoni gërvishtje.
• Nuk lejohet përgatitja e ushqimit në enët prej palstike mbi
vendet e nxehta për zierje. Mbi pllakën qelq qeramike mos
vendoni asnjë lloj sendesh nga plastika ose folia e aluminit.
• Mos përdorni pllakën qelq qeramike të plasur ose të thyer.
Rrënia e gjësendit me maje ose skaj të prehtë mund të
shkaktojë plasjen e pllakës. Pasojat shihen menjëherë ose
pas një kohe. Nëqoftëse paraqitet ndonjë plasje që shihet,
menjëherë ndërpreni furnizimin e aparatit me energji elektrike.
• Nëqoftëse mbi pllakën e nxehtë qelq qeramike derdhet sheqer
ose ndonjë gjellë me sheqer, pllakën menjëherë pastroni.
7
Enët
Këshilla te përdorimi i enës
Përdorni enë cilësore me fundin e rrafshë dhe stabil.
• Transferimi i ngrohjes është më i mirë kur fundi i enës dhe
vendi i zierjes janë me diametër të njejtë dhe se ena është e
venduar në mes të vendit për zierje.
• Te zierja në enë me rezistencë nga zjarri ose në enën nga
qelqi i rezistueshëm në temperatura ose porcelani, merrni në
përfillje udhëzimet e prodhuesit të enës.
• Nëqoftëse përdorni tenxhere me presion (ekonom tenxhere),
ate mbikqyrni, derisa të arrihet shtypja e rregullt. Vendi i
zierjes le të funksionojë së pari me fuqinë më të lartë, pastaj
sipas udhëzimeve të prodhuesit të tenxheresë, me sensorin
përkatës zvogëloni fuqinë funksionuese.
• Kujdeseni që në tenxherenë me shtypje, resp. në të gjithë
tenxheretë dhe fulteretë tjera gjithmonë të ketë mjaft lëndë
fluide, sespe përdorimi i tenxheresë së zbrazët mbi pllakën
për zierje për shkak të tejnxehjes dëmton si tenxherenë ashtu
fushën për zierje.
• Ena nga qelqi zjarr rezistues me fundin e lëmushur është e
përshtatshme për përdorim në pllakat për zierje, nëqoftëse i
përgjigjet diametrit të vendit për zierje. Enët me diametrin më
të madh mund të plasin për shkak të shtypjes termike.
• Te përdorimi i enës së posaçme nevojitet të merrni në përfillje
udhëzimet e prodhuesit.
• Kur zieni (vlen për pllakën qelq qeramike) në enën me fundin
reflektues ose të trashë (sipërfaqja e bardhë metalike) deri
në vluarje mund të zgjatet për ca minuta (deri në 10 minuta).
Nëqoftëse dëshironi të vloni sasi të madhe të lëndës fluide,
rekomandojmë që të përdorni enë me fundin e trashë dhe të errët.
• Mos përdorni enë nga argjyli, sepse, mbi sipërfaqen qelq
qeramike shkakton gërvishtje.
Kursimi i energjisë
601576
8
• Diametrat e fundeve të fultereve dhe tenxhereve nevojitet të
jenë të përshatshëm me vendet për zierje. Nëqoftëse ena
është tejet e vogël, vjen deri te humbja e ngrohtësisë, kurse
vendi i zierjes mund të dëmtohet.
• Përdorni kapakun, nëqoftëse gatitja e ushqimit këte e
mundëson.
• Le të jetë ena me madhësi dekuate edhe në bazë të sasisë
së ushqimit. Gaditja e sasisë së vogël të ushqimit në enën e
madhe dmth. humbje të energjisë.
• Gjellat me zierjen gjatëkohëshe i gatitni në tenxhere me
presion (ekonom tenxhere).
• Perimet e ndryshme, patatet dhe të ngj. mund të zieni në sasi
të vogël të ujit. Kështu gjella zihet, por është e rëndësishme që
të jetë kapaku mirë i mbyllët. Pas vluarjes, ndaloni fuqinë në
shkallën e cila mundëson vluarje të ngadalshme.
Komandimi i vendeve për zierje
• Sipërfaqja është e pajisur me sensorë elektronik, të cilët kyçen
nëqoftëse së paku 1 sekondë me gisht prekni sipërfaqet e
shenjuara.
• Çdo kyçje të tasteve sensorike vërteton sinjali akustik.
• Në sipërfaqe të tasteve sensorike nuk lejohet të vendoni
sende (i mundëshëm lajmërimi i gabimeve).
• Poskrbite, da bo površina senzorskih tipk vedno čista.
Kyçja e vendeve për zierje
B1
C
Rregullimin vijues nevojitet të realizoni në kohë prej 10
sekondash, përndryshe vendi i zierjes përsëri shuhet.
B
A
Kyçja e fushave për zierje
J
FE
I
H
G
F1
F E
D
• Nëqoftëse vendet e zierjes i keni kyçur me tastin për kyçje/
shkyçje (A), në 10 sekondat vijues kyçni fushën e dëshiruar
për zierje. Fushën për zierje e zgjedhnime prekjen e tastit (H).
Pranë indikatorit të shkallës së fuqisë ndriçon pika decimale
(F1).
• Me prekjen e tastit »+« (G) e rregulloni shkallën e fuqisë prej19. Nëqoftëse pas zgjedhjes së fushës prekni së pari tastin »-»
(I), menjëherë mund të rregulloni vlerën në 9.
Me prekjen e pandërprerë të tasteve »+» (G) resp. »-« (I)
shkallët automatikisht zbriten resp. rriten. Këte mund
të realizoni edhe ashtu, që me prekjen e veçantë të
tasteve shkallën e fuqisë e ndryshoni për një shkallë.
Gjithmonë është i mundëshëm rregullimi vetëm te
një fushë e zgjedhur për zierje, te e cila ndriçon pika
decimale (F1).
Ndryshimi rregullimeve të fuqive të fushave për zierje
• Fushën për zierje e zgjedhni me prekjen e tastit (H). Në
indikator të fushës së zgjedhur për zierje (F) ndriçon pika
decimale (F1).
• Me trusjen e tatsit »+« (G) ose të tastit »–» (I) ndryshoni
shkallën e fuqisë.
Funksioni i ngrohjes së fushave për zierje
• Zona ngrohëse është e dedikuar për vuarjen e enëve me
gjellat e ziera, që ata të mbesin të ngrohëta.
• Funksionin e ngrohjes e kyçni ashtu që me trusjen e tastit »-«
(I) zbritni shkallën e fuqisë prej vlerës 1 në indikacion .
9
601576
C1
• Tastet për kyçje/shkyçje (A) i prekni së paku 1 sekondë. Vendi
i zierjes aktivizohet dhe te secili indikator i shkallës së fuqisë
(F) ndriçon »0« dhe rreh pika decimale (F1).
Shkyçja e fushave për
zierje
J
FE
I
H
G
F1
F E
• Zgjedhni fushë për zierje me prekjen në tastin përkatës (H).
Pika decimale pranë indikatorit ndriçon (F1).
• Me prekjen e tastit «–» (I) shkallën e fuqisë e poziciononi në
»0«.
• Shkyçja e shpejtë: me trusjen e njëkohëshme në tastet »+«
(G) dhe »–» (I) shkallën mund të rregulloni menjëherë në »0«.
D
Shkyçja e vendeve për
zierje
• Vendet për zierje mund të shkyçni kurdo me prekjen e tastit për
kyçje/shkyçje (A).
• Të gjithë indikatorët shuhen, përveç të atyre fushave për zierje
të cilat janë akoma të nxehta dhe në indikatorë ndriçon ‘’H’’ si
indikator i ngrohjes së mbetur.
• Nëqoftëse vendet e zierjes i shkyçni para përfundimit të zierjes,
shfrytëzojeni ngrohjen e mbetur, që të kurseni energjinë elektrike.
Mbyllja e njësisë
komanduese/mbrojtja
për fëmijtë
Me aktivizimin e mbylljes mbrojtëse mund të parandaloni
funksionimin resp. përdorimin e fushave për zierje. Në këte
mënyrë mbyllja funksionon edhe si mbrojtje për fëmijtë.
C1
C
B1
B
A
Kyçja e mbylljes së njësisë komanduese
• Mbylljen siguruese e kyçni me trusjen përafërsisht 3
sekondëshe në tastin (B), dhizet llambëza sinjalizuese (B1).
• Mbylljen siguruese mund të aktivizoni kur janë vendet e zierjes
të kyçur.
• Mbyllja siguruese parandalon aktivizimin e të gjithë tasteve,
përveç të tasteve të shkyçjes së tastit kryesor (A) dhe tastit të
mbylljes (B).
Shkyçja e mbylljes së njësisë komanduese
• Mbylljen mund të shkyçni me trusjen 3 sekondëshe në tastin
(B), kjo vërtetohet me sinjalin akustik të shkurtër. Shuhet
llambëza sinjalizuese mbi sensor.
Indikatorët e ngrohjes së
mbetur
601576
10
Menjëherë posa shkyçet fusha për zierje ose shkyçet tërë vendi i
zierjes, në indikator paraqitet:
- “H” fusha e zierjes është e nxehtë;
- “h” fusha e zierjes ftohet dhe është e ngrohtë në prekje.
Koha e sinjalizimit është e llogaritur në bazë të shkallës dhe varet
nga ajo se sa kohë ka qenë e kyçur fusha e veçantë për zierje.
Pasi shenja “H” ose “h” zhduket, fusha e zierjes në raste të
caktuara (rënia e tensionit elektrik, enën me ushqim të nxehtë e
leni mbi fushën për zierje) mund të jetë akoma e nxehtë. Jeni të
kujdesshëm, ekziston rreziku i djegëjes!
Nëqoftëse te fushat e nxehta për zierje vjen deri te rënia e
tensionit elektrik, shenja “H” ose “h” do të rreh. Kjo njofton që
fusha për zierje është e nxehtë ose jo, varësisht sa kohë ka
zgjatë rënia e tensionit.
Aparati ka qenë i provuar në fabrikë dhe fushat për
zierje të nxehura, prandaj, te kyçja e juaj e parë një
kohë të caktuar rreh indikacioni “H”.
Automatika për ngrohje
Me aktivizimin e funksionit në fjalë, fusha e zierjes në varësi
nga shkalla e zgjedhur kohë të caktuar do të funksionojë me
fuqinë më të lartë, pas skadimit të kësaj kohe do të ndërçelet në
shkallën e zgjedhur të zierjes në vijim. Automatikën për zierje
mund të kyçni në çdo fushë për zierje, për çdo shkallë të zierjes,
përveç të ‘’9’’ ku fuqia është tërë kohën maksimale.
Kyçja e automatikës për ngrohje
• Fuqinë e zierjes rregullojeni në shkallën 9.
• Trusni tastin ‘’+’’ (G). Në indikator në mënyrë alternuese shihen
shenjat A dhe 9.
• Ulni shkallën e zierjes në cilëndo shkallë të zierjes.
J
FE
I
H
G
F1
F E
D
Në indikator të shkallës së zierjes në mënyrë alternuese shihen
shenjat ‘’A’’ dhe shkalla e zgjedhur. Pasiqë koha e ngrohjes me
fuqinë shtesë kalon, fusha e zierjes ndërçelet në shkallën e
zgjedhur, e cila shihet pandërprerë në indikator.
Nëqoftëse në ndërkohë të funksionimit të automatikës
për zierje ndryshoni fuqinë e zierjes, automatika e
zierjes shkyçet.
Supa/ngrohja
Qumështi/ngrohja
Orizi/zierja
Patatja e njelmët/
zierja në lëvore
Perimete e freskëta/
zierja, të prera
sasia
shkalla e fuqisë
zgjatja e gatitjes (min)
0,5 - 1 litra
A7 - 8
4-7
0,2 - 0,4 litra
A1 - 2
4-7
125g - 250g
cca 300ml - 600ml ujë
A2 - 3
20 - 25
A5 - 6
25 - 38
A4 - 5
18 - 25
750g - 1,5kg
0,5 - 1 kg
cca 400ml - 600ml ujë
• Në tabelë janë të cekura shembujt e disa gjellave për të cilat është e përshtatshme automatika
për ngrohjen e shpejtë.
• Janë të cekura vlerat orientuese dhe varen nga parametrat tjerë të zierjes (p.sh. lloji dhe cilësia e
enës, sasia e ujit shtesë).
• Sasitë e vogëla të cekura janë për fushat e vogla të zierjes, kurse të mëdhatë për fushat e mëdha
të zierjes.
• Zierja është realizuar në tenxheretë e mbuluara në dy pllakat e vogla prapa majtas, para
djathtas dhe në pllakën dy rrethore para majtas.
11
601576
Gjella/mënyra e gatitjes
Automatika për ngrohje është e përshtatshme për..
• Gjellat, të cilat në fillim të gatitjes janë të ftohta, pastaj i ngrohni te
fuqia e lartë e fushës për zierje, pastaj i leni të zihen gjatë kohë, pa
mbikqyrjen e tërëkohshme të zierjes (p.sh. gatitja e mishit të lopës).
Automatika për ngrohje nuk është e përshtatshme për...
• Gjellat, të cilat fërgohen, tiganisen dhe se shpesh herë nevojitet
të kthehen, t’u futet ujë ose të përzihen; pilafi ose makaronat
me shum lëndë fluide; gjellat që nevojitet të vlojnë gjat kohë në
tenxhere me presion.
Fusha ngrohëse shtesë
(varësisht nga modeli)
J
FE
I
H
G
F1
F E
Fusha e gatimit me
fuqinë e rritur Power
zone (varësisht nga
modeli)
Kyçja e fushës ngrohëse shtesë
• Në fushën e zgjedhur për zierje (pranë indikacionit të shkallës
së fuqisë ndriçon pika decimale) mund të kyçni rrethin ngrohës
shtesë me trusjen e tastit (J). Llambëza sinjalizuese (E) pranë
indikacionit ndriçon.
• Shkallën për zierje mund të zgjedhni për të dy rrethet bashkë.
D
Shkyçja e fushës ngrohëse shtesë
• E zgjedhni fushën për zierje (pranë indikacionit të shkallës së
fuqisë ndriçon pika decimale).
• Rrethin shtesë mund të shkyçni me trusjen me rradhë në tastin
(J) të fushës së zgjedhur për zierje.
Te modelet e caktuara, në fushën për gatim majtas para të
shënuar me P, kyçni fuqinë e rritur të ngrohjes. Kjo ju mundëson
ngrohjen më të shpejtë të enës dhe gjellës.
Kyçja e fuqisë së rritur
Përzgjedhni fushën e gatimit majtas para, pranë indikacionit të
shkallës së fuqisë ndriçon pika decimale.
Shtypni butonin (J) për rrethin shtesë të ngrohjes për rritjen e
fuqisë. Në indikator të shkallës së fuqisë shfaqet shkronja P dhe
pas një kohe të shkurtër fusha e gatimit shkëlqen fuqishëm.
601576
Shkyçja e fuqisë së rritur
Fuqinë e rritur mund të shkyçni në dy mënyra:
• Përzgjedhni fushën për gatim majtas para, dhe shtypni butonin
(J). Fuqia e rritur shkyçet dhe rikthehet në ngrohje të njejtë,
siç ka qenë para kyçjes. Nëqoftëse keni kyçur fuqinë e rritur
prej shkallës 0, pas kyçjes fusha e gatimit do të shkyçet.
• Përzgjedhni fushën për gatim majtas para dhe shtypni butonin
(-), fuqia e rritur shkyçet dhe shfaqet shkalla 9. Me shtypje
vijuese në butonin (-) fuqinë mund të ulni në shkallën e
dëshiruar.
12
VËREJTJE:
• Fusha e gatimit me fuqinë e rritur P ka fuqi të madhe të ngrohjes,
prandaj, fusha fqinjë e sipërme nuk mund të jetë njëkohësisht e
rregulluar në fuqinë maksimale, por më së shumti në fuqinë 7.
Në rast se keni pasur fushën e majtë prapa për gatim të rregulluar
në shkallën 8, 9, ose të kyçur automatikën për gatim atëherë keni
aktivizuar fuqinë e rritur në fushën e majtë para, ngrohja e fushës
së majtë prapa automatikisht ulet në shkallën 7.
• Çdo fushë gatimi ka të instaluar mbrojtje nga tejngrohja.
Nëqoftëse mbi fushë nuk keni enë ose transmetimi i ngrohjes
në gjellë nuk është i mjaftueshëm, për ca sekonda ngrohja
automatikisht shkyçet. Kjo shprehet apostafat në fushën për gatim
me fuqinë e rritur, ku fuqia është shum e lartë dhe më shpejtë
mund të vijë deri te tejngrohja.
Kufizimi i zgjatjes së
funksionimit
Për sigurinë më të madhe te funksionimi, vendet e zierjes janë
të pajisur me kufizuesin e zgjatjes së funksionimit për çdo fushë
të veçantë të zierjes. Zgjatja e funksionimit vepron sipas shkallës
së rregulluar më në fund për zierje.
Nëqoftëse shkallët e fuqisë së zierjes gjatë kohë nuk i ndryshoni,
pas kalimit të kohës së caktuar, fusha e zierjes, varësisht nga
rregullimi i shkallës së zierjes (rregullimi i lartë – koha e shkurtër
– shiqo tabelën) shkyçet automatikisht.
Shkalla e zierjes
u
1
2
3
4
5
6
7
8
9
P
Koha maksimale e
funksionimit në orë
6
6
6
5
5
4
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
C1
C
B1
B
A
Funksioni STOP&GO ju mundëson që përkohësisht të
ndërpreni zierjen (punë tjera urgjente), këtu të gjithë rregullimet
memorohen.
Kyçja e ndërprerjes së zierjes
• Zierjen e ndërpreni përkohësisht ashtu, që e prekni tastin
STOP&GO (C).
• Mbi tastin ndriçon llambëza sinjalizuese (C1).
• Të gjithë rregullimet ngrijnë, fushat për zierje nuk ngrohen. Na
indikatorë shënohet S T O P.
Shkyçja e ndërprerjes
• Funksionimin e përsërishëm të vendeve për zierje i arrini me
prekjen e sërishme të tastit STOP&GO (C).
• Llambëza sinjalizuese (C1) shuhet.
Nëqoftëse funksionin STOP&GO nuk e shkyçni, tërë
vendet zierëse pas 10 min. shkyçen automatikisht.
13
601576
Ndërprerja e përkohëshme
e zierjes - STOP&GO
(varës. nga modeli)
Funksioni kohor (Timer)
(varësisht nga modeli)
Aparati mundëson përdorimin e dy llojeve të funksioneve
kohore:
A Funksioni paralajmërues – llogaritja e kohës me zbritje e
funksionit shkyçës.
B Funksioni shkyçës – llogaritja e kohës me zbritje me funksionin
shkyçës për fushat e veçanta të zierjes.
A Funksioni paralajmërues – llogaritje e kohës pa funksionin
shkyçës.
Paralajmëruesi ju paralajmëron që ka kaluar koha e rregulluar pa
funksionin shkyçës. Paralajmëruesin mund të rregulloni te vendet
e kyçura për zierje.
• Me prekjen e tastit për rregullimin e orës shkyçëse/
paralajmëruesit (D) e kyçni orën. Në indikatorin e orës (L)
shihet »00« dhe ndriçon pika decimale (F1).
• Me prekjen e tastit »+« (G) dhe »-» (I) rregulloni kohën në
zonën 1 - 99 minuta.
• Pas kalimit të kohës së rregulluar, paraqitet alarmi, kurse
fusha e zierjes nuk shkyçet.
• Alarmin e shkyçni me prekjen e çdo tasti, respektivisht pas
kohës së caktuar shkyçet vetë.
• Funksioni paralajmërues mbetet aktiv edhe pasiqë vendet e
zierjes i shkyçni me tastin (A).
K
J
FE
L
I
H
K
G
F1
F E
D
B Funksioni shkyçës për fushat e gatimit veças.
Ora shkyçëse lehtëson procesin e zierjes me rregullimin e kohës
së funksionimit të vendeve për zierje. Parakushti për rregullimin
e orës shkyçëse është rregullimi i kryer i fuqisë së zierjes (shiqo
kap. Kyçja e fushave për zierje).
• Me prekjen e tastit për rregullimin e orës shkyçëse /
paralajmëruesit (D) e kyçni orën. Në indikatorin e orës
(L) shihet »00«, ndriçon pika decimale (F1). Me prekjen e
sërishme të tastit (D) fillon të rreh pika përkatëse (K), e cila
shënon fushën e zgjedhur për zierje.
• Derisa ndriçon pika decimale, me prekjen e tastit »+« (G) dhe
»-» (I) rregulloni kohën në zonën 1 - 99 minuta. Nëqoftëse
tastin e prekni gjat kohë, pas kohës së caktuar, shpejtësia e
ndryshimit të vlerës shpejtësohet.
• Pasiqë e keni rregulluar vlerën, fillon matja e kohës me zbritje.
Edhe më tutje rreh pika përkatëse (K), e cila shënon fushën
për zierje të drejtuar kohore.
601576
Mund të rregulloni kohën e zierjes veças për çdo fushë
për zierje. Nëqoftëse keni të rregulluara më shum
funksione kohore, në indikator gjithmonë shihet koha
që do të përfundojë më parë. Kjo shihet ashtu, që rreh
llambëza sinjalizuese përkatëse (L), e cila shenjon
fushën e zierjes.
14
Ndryshimi i kohës së rregulluar të zierjes
• Kohën e zierjes mund të ndryshoni kurdo në ndërkohë të
funksionimit.
• Me prekjen e tastit për rregullimin e orës shkyçëse (D)
zgjedhni indikacionin kohor të fushës së dëshiruar për zierje.
Rreh llambëza sinjalizuese përkatëse (K).
• Me prekjen e tastit »+» ose »-« (G ose I) rregulloni kohën e re
të dëshiruar të zierjes.
Kontrolli i kohës së mbetur për zierje
Nëqoftëse keni të aktivizuara më shum rregullime të kohës,
kohën e mbetur të zierjes mund të ktheni me trusjen e tastit (D).
Shkyçja e orës
Pas kalimit të kohës së rregulluar të funksionimit, paraqitet sinjali
akustik, kurse fusha e zierjes shkyçet. Në orë rreh vlera »00«.
Alarmin e shkyçni me trusjen e çdo tasti, respektivisht pas kohës
së caktuar shkyçet vetë.
J
FE
L
I
H
K
G
Nëqoftëse dëshironi të shkyçni orën para se të kalojë koha
e rregulluar:
• Zgjedhni mënyrën e indikacionit të orës (shiqo kap. Ndryshimi
i kohës së rregulluar për zierje)–rreh ora e rregulluar dhe pika
përkatëse e cila shënon fushën e zierjes.
• Me prekjen e tastit »-» (I) vlerën e rregulloni në »00« ose me
trusjen e tastit »+« (G) dhe »–» (I) kohë pas kohe e vendoni
vlerën menjëherë në »00«.
F1
Fusha për ngrohje
(varës. nga modeli)
M
N1
N
N2
F E
D
Fusha për ngrohje është e dedikuar për venduarjen e enëve me
gjellat e ziera që të mbesin të ngrohta. Nuk janë të dedikuara për
zierje dhe jo për ngrohjen e gjellave të ftohta.
Fusha për ngrohje ngrohet ngadalë dhe ngrohet në përafërsisht
100°C, prandaj jeni të kujdesshëm në sigurinë për djegiet dhe
mos vendoni mbi sipërfaqe sendet e ndjeshme në ngrohje.
Kyçja e fushës për ngrohje
- Prekni tastin (M) për kyçjen/shkyçjen kryesore të fushës për
ngrohje. Llambëza sinjalizuese (N1) fillon të rreh (ca sekonda).
- Tash e prekni tastin për aktivizimin e fushës për ngrohje
(N). Llambëza sinjalizuese (N1) fillon të ndriçojë. Fusha për
ngrohje është e kyçur.
601576
K
15
Shkyçja e fushës për ngrohje
- Prekni tastin (M) për kyçje/shkyçje të fushës për ngrohje.
Llambëza sinjalizuese (N1) shuhet.
- Fushën për ngrohje mund të shkyçni edhe me prekjen e tastit
për aktivizimin e fushës për ngrohje (N).
Paralajmërin i fushës për ngrohje nga tejnxehja
- Kur bëhet fusha për ngrohje e nxehtë në prekje, dhizet
llambëza paralajmëruese (N2).
- Llambëza paralajmëruese ndriçon edhe ca kohë pasiqë e keni
shkyçur fushën e ngrohjes.
Paralajmërimet e
posaçme dhe lajmërimi i
gabimeve
601576
16
• Nëqoftëse të gjithë shkallët për zierje janë në ‘’00’’, vendi i
zierjes shkyçet pas 10 sekondash.
• Nëqoftëse ndonjëri nga tastet është i aktivizuar më gjatë se 10
sekonda, vendi i zierjes shkyçet, paraqitet sinjali akustik, në
indikator shihet shenja rrehëse ‘’F’’.
• Nëqoftëse janë më shum taste të mbuluara me ndonjë send
ose lëndë fluide e derdhur mbi sipërfaqe, vendet e zierjes pas
një kohe automatikisht shkyçen.
• Nëqoftëse tastet nuk kundërpërgjigjen, atëherë për ca minuta
shkyçni vendet për zierje nga rrjeta elektrike (zhvidhoni
siguresën ose shkyçni tastin kryesor), pastaj përsëri aderoni
në rrjetë dhe kyçni tastin e tastit kryesor.
Pastrimi dhe mirëmbajtja
Pastrimi
fotosi 1
fotosi 2
fotosi 3
Sipërfaqen qelq qeramike pastrojeni pas çdo përdorimi, sepse,
çdo ndyrësi më e vogël gjatë përdorimit të ardhëshëm digjet në
sipërfaqen e nxehtë. Për mirëmbajtjen e rregullt të sipërfaqes
nga qelq qeramika përdorni lëndë përkujdesëse speciale, të
cilat mbi te shkaktojnë film mbrojtës nga ndyrësirat. Para çdo
përdorimi, nga sipërfaqja qelq qeramike dhe nga fundi i enës të
fshini pluhurin ose mbeturinat tjera, të cilat do të gërvishtëshin
sipërfaqen (fotosi.1).
Kujdes: me lesh çeliku, me spuzhvat pastruese dhe me pluhurat
abraziv mund të gërvishtni sipërfaqen. Gjithashtu ate e dëmtoni
edhe me sprucuesit agresiv ose me lëndët jo adekuate pastruese
fluide (fotosi 1 dhe fotosi 2).
Signacioni mund të harxhohet për shkak të përdorimit të
lëndëve pastruese agresive ose të vrazhdëta, respektivisht të
enëve të dëmtuara në pjesën e përfundëshme (fotosi 2).
Ndyrësirën e vogël e evitoni me leckë të butë dhe të lagshtë,
pastaj, sipërfaqen e fshini derisa të thahet (fotosi 3).
Njollat e ujit i evitoni me tretësirë të lehtë të uthullës, e me ate
nuk lejohet të fshini kornizën (te disa modele), sepse ai e humb
shkëlqimin. Nuk lejohet përdorimi i sprucuesve agresiv dhe i
lëndëve për evitimin e gurit gëlqeror (fotosi 3).
Ndyrësirën e madhe e evitoni me lëndët speciale për pastrimin
e sipërfaqes qelq qeramike. Këtu merrni në konsiderim
udhëzimet e prodhuesit të lëndës pastruese. Kujdeseni që pas
pastrimit me përpikshmëri të evitoni mbeturinat e lëndëve
pastruese, sepse, te ngrohja e nxehësve mund të dëmtoni
sipërfaqen qelq qeramike (fotosi 3).
Ndyrësirat kokëforte dhe të ngjitura në enë i evitoni me këruese
(fotosi 4).
Te përdorimi i kërueses jeni të kujdesshëm që të mos lëndoheni.
Këruesen përdorjeni vetëm në rastet kur ndyrësirat
nuk mund t'i evitoni me reckë të lagshtë ose me lëndët
speciale për pastrimin e sipërfaqes qelq qeramike.
Mos vendoni këruesen nën kënd dhe mos gërvishtni
sipërfaqen e qelqit me majen e kërueses.
601576
fotosi 4
Këruesen e mbani nën këndin e rregullt (45°deri në 60°). Me
trusjen e lehtë rrëshqitni nëpër qelqin përmbi signacionin, që të
evitoni ndyrësinë. Kujdeseni që doreza e kërueses nga plastika
(te disa modele) të mos vijë në kontakt me sipërfaqen e nxehtë
për zierje.
17
fotosi 5
Sheqeri, ushqimi i cili përban sheqer, mund të dëmtojë
përgjithmonë sipërfaqen qelq qeramike (fotosi 5), prandaj sheqeri
dhe ushqimet e ëmbëla nevojitet që menjëherë të evitohen nga
sipërfaqëja e qelq qeramikës, megjithate që vendi i zierjes është
akoma i nxehtë (fotosi 4). Ndryshimi i ngjyrës së sipërfaqes
së qelq qeramikës nuk ndikon në funksionimin dhe stabilitetin
e sipërfaqes. Shpesh herë është kjo pasojë e mbeturinave të
ushqimit, i cili është djegë, respektivisht ate e shkakton fundi
i enës (p.sh. nga alumina ose bakri), e këte është vështirë të
evitohet në tërësi.
Kujdes: të gjithë gabimet e përmendura janë para së gjithash
të karakterit estetik dhe se nuk ndikojnë në mënyrë direkte në
funksionimin e aparatit. Evitimi i këtyre gabime nuk është lëndë
garancioni.
Instalimi i pllakës për zierje
Vërejtje të rëndësishme
• Aparatin ka të drejtë të instalojë në elementin mobiljar dhe aderojë në rrjetën elektrike vetëm
profesionisti.
• Rimesonë respektivisht mbështjellëset e elementit instalues mobiljar nevojitet të përpunohet
me ngjitësit rezistues ndaj temperaturave (100°C), përndryshepër shkak të rezistencës së ulët
temperaturiale mund të ndryshojnë ngjyrën dhe formën.
• Pllaka për zierje është e përshtatshme për instalim në pultën punuese mbi elementin kuzhinor
me gjërësi prej 600 mm dhe më shumë.
• Pllaka instaluese për zierje nevojitet që pas montimit përfundimtar të jetë e instaluar ashtu që deri
te dy elementet e para përforcuese të jetë e mundëshme qasja nga ana e poshtme.
• Elementet kuzhinore të varura mbi pllakën e zierjes nevojitet të jenë aq lartë, saqë të mos
pengojnë procesin e punës.
• Largësia ndërmjet të pllakës për zierje dhe napës kuzhinore nevojitet të jetë aq sa është e cekur
në udhëzimet për montimin e napës. Largësia më e vogël është 650 mm.
• Largësia më e vogël ndërmjet skajit të aparatit dhe elementit fqinj të lartë kuzhinor është 40 mm.
• Përdorimi i qeshërave përfunduese nga druri masiv në pllakat e punës pas vendeve për zierje
lejohet, nëqoftëse mbetet zbrazëtirë minimale aq sa është e shënuar në fotosat për instalim.
• Largësia më e vogël ndërmjet të pllakës instaluese për zierje dhe murinë e prapme është e
shënuar në fotosin për istalim.
601576
18
Ngjitja e guarnicionit nga
shkuma
Para instalimit të aparatit në pultonë kuzhinore nevojitet, që
në anën e përfundshme të furnelës qelq qeramike (zierësja
nga qelqi) të ngjitet guarnicioni nga shkuma, i cili i është i
bashkangjitur aparatit (shiqo fotosin). Nuk lejohet instalimi pa
shkumë i aparatit!
Guarnicioni ngjitet në aparat në këte mënyrë:
- nga guarnicioni nevojitet të evitohet folia mbrojtëse,
- pastaj, guarnicionin nevojitet të ngjitim në anën e
përfundëshme të qelqit edhe ate, 2 deri më 3 mm prej skajit
(siç tregon fotosi). Guarnicioni nevojitet të jetë i ngjitur nëpër
tërë skajin e qelqit dhe se në kënde nuk lejohet të mbulohet.
- te ngjitja e guarnicionit, nevojitet të parandalohet që qelqi të
vijë në kontakt me ndonjë send të prehët.
Vërejtje!
Në disa aparate, guarnicioni është i ngjitur!
Masat e prerjes për
instalim të pllakës për
zierje
595-600
520
min 20
47
51-55
min 40
488-490
min 600
min 50
558-560
601576
SVK6
19
750-755
520
47
min 20
51-55
min 40
488-490
min 600
min 50
708-710
SVK7
850-855
520
min 20
47
51-55
min 40
488-490
min 600
min 50
808-810
SVK8
• Pllakën për zierje mund të instaloni në pllaka të trasha për
punë prej 30 -50 mm.
• Nuk lejohet që elementi i poshtëm kuzhinor të ketë sirtar.
Nëqoftëse elementi kuzhinor ka të instaluar ndarje horizontale
ajo le të jetë e së paku 60 mm larg nga sipërfaqja e poshtme
e pllakës për punë. Hapësira ndërmjet të ndarjes dhe vendeve
të zierjes le të jetë e zbrazët dhe se në te të mos futen sende.
• Në anën e prapme të elementit mobiljar patjetër të jetë prerje me
lartësi minimale prej 175 mm, nëpër tërë gjërësinë e elementit.
• Instalimi i furrës nën pllakën për zierje është i mundëshëm te
llojet e furrave EVP4, EVP2,.. të pajisura me ventilator ftohës.
601576
20
Procesi i instalimit
• Pllakat e punës nevojitet të jenë të montuara krejtësisht
rrafshë.
• Sipërfaqet e vendprerjeve të sigurohen përkatësisht.
• Elementet përforcuese të bashkangjitura (4x - SVK6…600
mm; 6x - SVK7…750 mm; 6x - SVK8…850 mm) me vidhat
përforcuese (4x - SVK6…600 mm; 6x - SVK7…750 mm; 6x
- SVK8…850 mm) i vidhoni në murinë e majtë dhe djathtë të
pllakës për zierje në birën dhe prerjen e përgatitur.
• Pllakën për zierje kyçni në rrjetën elektrike (shiqoni udhëzimet
për kyçjen e pllakës për zierje në rrjetën elektrike).
• Pllakën për zierje instaloni në hapësirën e prerë dhe prej naltë
trusni poshtas në pllakën e punës.
• Për vidhimin e sumbullës përforcuese nuk lejohet përdorimi i
vidhave më të gjata se 6,5 mm.
Aderimi i pllakës për zierje në rrjetën elektrike
Vërejtje të rëndësishme
•
•
•
•
•
•
•
•
Aderimin ka të drejtë të kryej vetëm mjeshtri i autorizuar.
Mbrojtja e instalimit elektrik nevojitet të jetë në ujdi me rregullat në fuqi.
Sumbullat aderuese janë në qasje, kur hapni kapakun e sumbullës aderuese.
Para aderimit kontrolloni se tensioni i cekur në pllakën e shënimeve të jetë adekuat me tension
në rrjetë.
Pllaka e shënimeve me të dhënat elementare është e përforcuar në anën e poshtme të pllakës
për zierje.
Në instalimin elektrik nevojitet të jetë e paraparë mbaresa kontaktues e cila e ndan aparatin
nga rrjeta në të gjithë polet dhe ku në pozicion të hapur hapësira është së paku 3 mm. Janë të
përshtatshme siguresat, tastet mbrojtëse nga tensioni dhe të ngj.
Aderuesi nevojitet të jetë i zgjedhur në bazë të tensionit në instalim dhe të siguresave.
Bazuar në mbrojtjen nga rreziku i zjarrit, aparatet e llojit të tillë mund të jenë të instaluar në
njërën anë pranë elementit mobiljar i cili është më i lartë se aparati. Në anën tjetër mund të jetë i
venduar vetëm element mobiljar me lartësi të njejtë siç aparati.
601576
KUJDES!
• Para çdo ndërhyrje gjithmonë ndërpreni furnizimin me energji elektrike në aparat. Në bazë të
tensionit në rrjetë, aparati nevojitet të kyçet sipas skemës së parashtruar. Përçuesin mbrojtës
(PE) e kyçni në sumbull, e shenjuar me shenjën e tokëzimit.
• Kabllonë aderuese nevojitet të përçoni nëpërmjet të mbaresës shkarkuese e cila kabllonë e
mbron nga tërheqëja.
• Pas aderimit kyçni të gjithë nxehësit për përafërsisht 3 minuta, që të kontrolloni funksionimin e tyre.
21
Skema e aderimit
• Për shkak të kyçjes së gabimshme mund të prishen pjesët e
aparatit dhe në këto raste nuk keni të drejtë për garancion!
• Para aderimit të kontrolloni se tensioni i cekur në pllakën e
shënimeve a është i njejtë me tensionin e rrjetës elektrike.
Tensionin kyçës të përdorësit (220 - 240 V proti N) nevojitet të
mat profesionisti me mjet matës!
• Kabllonë kyçëse në anën e prapme të aparatit nevojitet të
përçoni ashtu, që të mos preket me anën shpinore të furnelës,
sepse ai në ndërkohë të funksionimit të furnelës nxehet.
380- 415V
220 - 240
VËREJTJE:
Urëzat e lidhura jan të venduara në vendin e paraparë për ta në
sumbull. Vidhat e kyçësve jan në gjendje të hapur, prandaj nuk
nevojitet të zhvidhohen. Te vidhimi dëgjohet ‘kliku’ i lehtë, kjo
dmth. që vidha nevojitet të vidhohet fortë deri në fund.
Për aderim mund të përdoren:
• kabllotë kyçëse nga goma të llojit H05 RR-F 4x1,5 me
përçuesin mbrojtës verdhë – gjelbërt,
• PVC kabllo kyçëse të izoluara të llojit H05 VV-F 4x1,5 me
përçuesin mbrojtës verdhë – gjelbërt, ose kabllo tjera me vlerë
të njejtë ose më të lartë.
601576
22
Të dhënat teknike
Pllaka e shënimeve
Numri serik
Shifra
Modeli
Tipi (lloji)
Marka
Të dhënat teknike
Shenjat e standardit
MARRIM TË DREJTË PËR NDRYSHIME TË CILAT NUK
NDIKOJNË NË FUNKSIONALITETIN E APARATIT
Udhëzimet për përdorimin e aparatit mund t'i gjeni edhe në WEB
faqen tonë: www.gorenje.com / < http://www.gorenje.com />
23
601576
A
B
C
D
E
F
G
SVK67,73,82CS_ORAITO2
sq (08-17)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement