Gorenje MO20DGE Ръководство за употреба

Gorenje MO20DGE  Ръководство за употреба
Mikrovalovna peèica
Mikrovalovna peænica
Mikrotalasna rerna
Ìèêðîáðàíîâàòà ïå÷êà
Microwave oven
Mikrohullámú sütõ
Kuchenka mikrofalowa
Microunde
Mikrovlnná rúra
Mikrovlnná trouba
̳êðîõâèëüîâà ï³÷
Ìèêðîâîëíîâàÿ ïå÷ü
MO 20 DCE
Navodila za uporabo
Upute za uporabu
Uputstvo za upotrebu
Óïàòñòâà çà óïîòðåáà
Instruction manual
Használati útmutató
Instrukcja obs³ugi
Manual de utilizare
Návod na obsluhu
Návod na použití
Iíöòðóêö³ÿ ç åêñïëóàòàö³¿
Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
SI
BIH HR
BIH SRB MNE
MK
GB
H
PL
RO
SK
CZ
UA
RUS
SI
Navodila za uporabo .............................................. 3
HR
Upute za uporabu ................................................. 10
SRB-MNE
Uputstvo za upotrebu .......................................... 17
MK
Упатства за употреба ......................................... 24
GB
Instruction manual .............................................. 32
HU
Használati utasítás ............................................... 39
PL
Instrukcja obsługi ............................................... 47
RO
Manual de utilizare ............................................... 55
SK
Návod na obsluhu ................................................ 62
BG
Инструкции за употреба .................................... 69
UA
Iнструкція з експлуатації ................................... 77
RU
Инструкция по зксплуатации ........................... 84
2
NAVODILA ZA UPORABO
SI
Pozorno preberite navodila in jih shranite!
Specifikacije
Poraba el. Energije…………………………………………………............................... 230V~50Hz,1200W
Izhodna moč ................................................................................................................................ 800W
Grelnik za žar: ........................................................................................................................... 1200W
Konvekcija ................................................................................................................................. 2200W
Delovna frekvenca: ................................................................................................................ 2450MHz
Zunanje mere: ............................................................................ 452mm(Š) X 260mm(V) X 395mm(G)
Mere komore (notranjosti) pečice: ............................................... 315mm(Š) X 198mm(V) X 297mm(G)
Prostornina pečice: ................................................................................................................... 20 litrov
Masa brez embalaže:...................................................................................................Približno 14,4 kg
Raven hrupa: .................................................................................................................. Lc < 58 dB (A)
energije. Aparat uporabljajte le v zaprtih
prostorih.
Ta oprema je označena v skladu z
evropsko smernico 2002/96/EG o odpadni
Radijske motnje (interference)
električni in elektronski opremi (waste
electrical and electronic equipment Mikrovalovna pečica lahko povzroča motnje
WEEE). Smernica opredeljuje zahteve za
sprejema pri Vašem radijskem sprejemniku, TV
zbiranje in ravnanje z odpadno električno
sprejemniku in podobnih napravah. Če pride do
in elektronsko opremo, ki veljajo v celotni
motenj (interference), je te možno odpraviti ali
Evropski Uniji.
zmanjšati z naslednjimi ukrepi:
Preden pokličete serviserja
a)
b)
1.
c)
2.
Če pečica sploh ne deluje, če se na ekranu
ne pojavi nič ali če se ekran ugasne:
a) Preverite, če je pečica pravilno
priključena na električno omrežje. Če
ni, odstranite vtikač iz vtičnice,
počakajte 10 sekund in ga ponovno
vključite.
b) Preverite, če je na električni napeljavi
pregorela varovalka ali če je tok
prekinjen na glavni varovalki. Če na
varovalkah ni videti napake,
preizkusite vtičnico z nekim drugim
aparatom.
Če mikrovalovna pečica ne greje, t.j. ne
oddaja mikrovalovne energije:
a) Preverite, če je programska ura
pravilno nastavljena.
b) Preverite, če so vrata trdno zaprta in
varnostne ključavnice zaklenjene. Če
niso, se mikrovalovna energija ne bo
sproščala.
Če s pomočjo zgornjih napotkov niste
uspeli odpraviti težav, se obrnite na
najbližjega pooblaščenega serviserja.
Očistite vrata in površine tesnil na pečici.
Postavite radijski sprejemnik, TV sprejemnik
itd. čim dlje od mikrovalovne pečice.
Za radijski sprejemnik, TV sprejemnik itd.
uporabite ustrezno nameščeno anteno, ki
bo omogočala močan sprejem signala.
Namestitev
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Opomba:
Aparat je namenjen izključno uporabi v
gospodinjstvu, in sicer za segrevanje hrane
in pijače s pomočjo elektromagnetne
7.
3
Preverite, če ste iz notranjosti vrat odstranili
ves embalažni material.
Ko odstranite embalažo, preglejte pečico,
če je prišlo do vidnih poškodb, kot na
primer:
- nagnjena vrata,
- poškodovana vrata,
- udrtine ali luknje v steklu (oknu) na vratih
ter na zaslonu,
- udrtin v notranjosti pečice.
Če opazite kakšno izmed zgornjih poškodb,
ne uporabljajte pečice.
Mikrovalovna pečica tehta okoli 14,4 kg;
postavite jo na vodoravno površino, ki je
dovolj trdna, da bo zdržala težo pečice.
Pečico postavite proč od virov visoke
temperature in pare.
Ne postavljajte ničesar na pečico.
Da bi zagotovili zadostno zračenje, naj bo
ob straneh pečice vsaj 8 cm prostora, nad
njo pa 10 cm.
Ne odstranjujte pogonske gredi vrtljivega
podstavka.

8.
Kot pri vseh drugih aparatih je tudi pri tem
potreben skrben nadzor, ko ga uporabljajo
otroci.
OPOZORILO: TA APARAT JE
POTREBNO OZEMLJITI.
9. Vtičnica, na katero je priključen aparat, naj
bo lahko dosegljiva za priključni kabel.
10. Pečica potrebuje 1,2 kVA vhodne moči.
Priporočamo, da se ob namestitvi pečice
posvetujete s serviserjem oz. ustreznim
strokovnjakom.



POZOR: Pečica ima lastno zaščito, in sicer
varovalko 250V, 10A.

POMEMBNO
Barve žic v priključnem kablu imajo naslednji
pomen:
Zeleno-rumena:
ozemljitveni vod
Modra:
nevtralni vod
Rjava:
fazni vod
Ker barve žic v priključnem kablu morda ne
odgovarjajo barvnim oznakam na terminalih
vtikača, upoštevajte tudi naslednje:
- Žico zeleno-rumene barve priključite na
terminal v vtikaču, ki je označen s črko E ali s
simbolom za ozemljitev.
- Žico modre barve priključite na terminal v
vtikaču, ki je označen s črko N.
- Žico rjave barve priključite na terminal v
vtikaču, ki je označen s črko L.




Pomembna varnostna
navodila

 OPOZORILO: Ko aparat deluje v
kombiniranem načinu, smejo otroci zaradi zelo
visokih temperatur, ki nastajajo, uporabljati
aparat le pod skrbnim nadzorom odraslih (le
za aparate s funkcijo žara).
 OPOZORILO: Če so vrata ali tesnila vrat
poškodovana, aparata ne smete uporabljati,
dokler ga ne popravi za to usposobljena
oseba.
 OPOZORILO: Popravilo aparata sme
opravljati le pooblaščen serviser.
 OPOZORILO: tekočine in druge hrane ne
segrevajte v zaprtih oz. zatesnjenih posodah
ali zatesnjeni embalaži, saj lahko ta
eksplodira.
 OPOZORILO::Aparat ni namenjen, da bi ga
uporabljali otroci in osebe z zmanjšanimi
fizičnimi ali psihičnimisposobnostmi in tudi ne
osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem,
razen če jih pri uporabinadzoruje ali jim
svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo
varnost.
 Otroci naj se ne igrajo z aparatom.

Okoli pečice je potrebno zagotoviti
zadostno kroženje zraka. Za pečico naj bo
vsaj 8 cm prostora, ob straneh vsaj 10 cm,
nad pečico pa 10 cm. Ne odstranjujte nožic
pečice in ne prekrivajte prezračevalnih rež.
Uporabljajte le pripomočke, ustrezne za
uporabo v mikrovalovni pečici.
Ko segrevate hrano v plastični ali papirnati
embalaži oz. posodi, nadzorujte proces
segrevanja zaradi nevarnosti, da se takšna
embalaža oz. posoda vname.
Če opazite dim, izklopite aparat ali ga
izključite iz električnega omrežja, vrata pa
pustite zaprta, da zadušite morebiten ogenj.
Ko v mikrovalovni pečici segrevate pijačo,
lahko čez nekaj časa pijača zavre in prekipi,
zato v tem primeru ravnajte posebej
previdno.
Da ne bi prišlo do opeklin, pred uporabo
premešajte ali pretresite vsebino stekleničk
za dojenčke ali steklenk s hrano za
dojenčke ter preverite temperaturo vsebine.
V mikrovalovni pečici ne segrevajte jajc v
lupini ali celih trdo kuhanih jajc, saj lahko
eksplodirajo. To se lahko zgodi tudi potem,
ko je segrevanje v pečici že končano.
Ko čistite površino vrat, tesnila in notranjost
pečice, uporabite le blaga in nežna (ne
abrazivna) čistilna sredstva, nanesite pa jih
z gobo ali mehko krpo.
Redno čistite pečico in odstranjujte
morebitne ostanke hrane.
Če redno ne vzdržujete in čistite pečice,
lahko pride do obrabe površin, kar
negativno vpliva na življenjsko dobo
aparata in povečuje tveganje nevarnosti pri
njegovi uporabi.
Če je priključni kabel poškodovan, ga sme v
izogib nevarnosti zamenjati le proizvajalec,
pooblaščen serviser ali drug ustrezno
usposobljen strokovnjak.
Varnostna navodila za
splošno uporabo
V nadaljevanju so našteta nekatera pravila in
nekateri varnostni ukrepi, ki jih, podobno kot pri
uporabi drugih aparatov, velja upoštevati, da bi
zagotovili varno in kar najbolj učinkovito
delovanje pečice:
1. Med delovanjem pečice naj bodo stekleni
pladenj, ročice valja, spojnica ter utor za
valj vedno na svojem mestu.
2. Pečice ne uporabljajte v noben drug namen
razen za pripravo hrane; ne sušite v njej
obleke, papirja ali drugih predmetov in je ne
uporabljajte za sterilizacijo.
4
3.
Nikoli ne vklopite pečice, če je ta prazna,
saj jo lahko tako poškodujete.
4. V notranjosti pečice ne shranjujte ničesar,
npr. papirja, kuharskih knjig ipd.
5. Ne kuhajte hrane, ki je obdana z
membrano, npr. jajčnih rumenjakov,
krompirja, piščančjih jeter idr., ne da bi pred
tem membrano na več koncih prebodli z
vilicami.
6. Ne vstavljajte nobenih predmetov v odprtine
na zunanji strani pečice.
7. Nikoli ne odstranjujte delov pečice, npr.
nožic, zapaha, vijakov, idr.
8. Ne kuhajte hrane neposredno na steklenem
podstavku. Preden hrano postavite v
pečico, jo postavite v ustrezno posodo ali
podoben pripomoček.
POMEMBNO: Kuhinjski pripomočki, ki jih
ne smete uporabljati v mikrovalovni pečici:
Ne uporabljajte kovinskih ponev ali
posod s kovinskimi ročaji.
Ne uporabljajte posode s kovinsko
obrobo.
Ne uporabljajte s papirjem prekritih
kovinskih žičk za zapiranje plastičnih
vrečk.
Ne uporabljajte posode iz melamina,
saj vsebujejo material, ki vsrkava
mikrovalovno energijo. To lahko
povzroči, da posoda razpoka ali se
ožge, poleg tega pa upočasni
segrevanje / kuhanje.
Ne uporabljajte posode brez
ustreznega premaza za uporabo v
mikrovalovni pečici. Prav tako ne
uporabljajte zaprtih skodelic z ročajem.
Ne pripravljajte hrane oz. pijače v
posodi, ki ima zožano odrtino, npr. v
steklenici, saj lahko ta med
segrevanjem poči.
Ne uporabljajte običajnih termometrov
za meso ali slaščice. Uporabljati smete
le termometre, ki so namenjeni prav
uporabi v mikrovalovnih pečicah.
9. Pripomočke za mikrovalovno pečico
uporabljajte le v skladu z navodili njihovega
proizvajalca.
10. Ne poskušajte cvreti hrane v mikrovalovni
pečici.
11. Bodite pozorni, da se v mikrovalovni pečici
segreje le tekočina, ne pa tudi posoda, v
kateri se ta nahaja. Zato je možno, da
potem, ko odstranite pokrov, tekočina v
posodi oddaja paro ali iz nje škropijo
kapljice, tudi če sam pokrov posode ni vroč.
12. Pred uporabo vedno preverite temperaturo
hrane, še posebej, če jo boste dajali
13.
14.
15.
16.
5
otrokom. Priporočamo, da nikoli ne užijete
hrane/pijače neposredno iz pečice, temveč
jo pustite stati nekaj minut in po možnosti
premešate, da se temperatura enakomerno
porazdeli.
Hrana, ki vsebuje mešanico masti in vode,
npr. jušna osnova, naj po izklopu pečice
ostane v njej še približno 30 do 60 sekund.
Tako boste omogočili, da se mešanica
ustali in preprečili uhajanje mehurčkov, ko
boste v tekočino segli z žlico ali vanjo vrgli
jušno kocko.
Pri pripravi hrane bodite pozorni, da se
nekatere vrste hrane, npr. božični puding,
marmelada ali mleto meso, segrejejo zelo
hitro. Ko segrevate ali kuhate hrano z
visoko vsebnostjo masti ali sladkorja, ne
uporabljajte plastične posode.
Pripomočki, ki jih uporabljate pri pripravi
hrane v mikrovalovni pečici, se lahko
močno segrejejo, saj hrana oddaja toploto.
To velja še posebej, če so vrh posode in
ročaji prekriti s plastičnim pokrovom ali s
plastično prevleko. Pri prijemanju te posode
boste morda potrebovali kuhinjske rokavice.
Da bi zmanjšali tveganje požara v
notranjosti pečice:
a) Pazite, da hrane ne kuhate predolgo.
Skrbno nadzorujte potek segrevanja,
kadar so v pečici prisotni pripomočki iz
papirja, plastike ali drugih lahko
vnetljivih oz. gorljivih materialov.
b) Preden postavite vrečko v pečico,
odstranite žičke za zapiranje vrečke.
c) Če se predmet v pečici vname, pustite
vrata pečice zaprta, izklopite pečico z
električnega omrežja ali izklopite
glavno varovalko na plošči z
varovalkami.
Diagram pečice
 PRIKAZOVALNIK
(prikaže čas kuhanja, moč delovanja, ura)

POWER LEVEL
(gumb za nastavitev moči mikrovalov)
 GRILL / MICRO. + COMBI.
(gumb za nastavitev kuhanja z žarom ter kombiniranega kuhanja
mikrovalovi + žar)
 CONVECTION
(pritisnite gumb za nastavitev peke s konvekcijo)
 MICRO + CONVECTION
(Pritisnite tipko za izbiro ene od štirih kombinacij peke)

CLOCK / WEIGHT
(gumb za nastavitev ure, izbira želene hrane iz spodnje tabele)
 STOP / CANCEL
(gumb za prekinitev/preklic delovanja)
 MENU / TIME
(Gumb za nastavitev časa, teže, ter časa kuhanja)
 START / QUICK START (WEIGHT / TIME BUTTON)
(gumb za pričetek delovanja; z večkratnim pritiskom lahko hitro
nastavite čas kuhanja z maksimalno močjo)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6
Zapiralo vrat
Okno pečice
Prezračevalne reže aliventilator za
prezračevanje
Obroč pladnja
Stekleni pladenj
Nadzorna plošča
Rešetka za žar
3.
Navodila za upravljanje
1.
URA
Pečica ima tudi 12 ali 24-urno digitalno uro.
Za vnos časa, npr.4:30 ali 16:30, storite
naslednje:
a) Pritisnite tipko "Clock/Weight ".
Izberete 12 ali 24 urni zapis ure. Napis
na prikazovalniku bo začel utripati. Uro
nastavite zzasukom tipke „MENU /
TIME"
b) Ponovno pritisnite tipko "Clock/Weight"
in nastavite minute zzasukom tipke
„MENU / TIME"
c) Znova pritisnite tipko "Clock/Weight "
in nov čas bo nastavljen.
d) Če želite spremeniti nastavitve ure,
ponovite zgornji postopek.
2.
4.
Ta funkcija ima dve možnosti.
a) Hitro segrevanje z mikrovalovnimi
žarki (100% moči).
Primer: Kuhanje s 100% močjo 5
minut.
1. Nastavite čas na "5:00" (zasučite
gumb MENU / TIME v desno).
2. Pritisnite "START / QUICK START".
b) Segrevanje z mikrovalovnimi žarki z
ročnim nadzorom
Primer: Segrevanje hrane s 60%
močjo 10 minut.
1. Pritisnite tipko "POWER LEVEL",
izberite stopnjo moči 60%;
2. Zasučite gumb MENU / TIME v desno,
da nastavite čas na "10:00".
3. Pritisnite "START / QUICK START".
5.
3x
4x
5x
6x
7x
8x
80%
70%
60%
50%
40%
30%
9x
10x
11x
20%
10%
00%
COMBINATION 1
Najdaljši čas kuhanja je 95 minut. Kombinirano
delovanje (30% mikrovalovni žarki, 70% žar)
uporabimo za pripravo rib ter lazanj.
Recimo, da želite kombinirano kuhati hrano 25
minut:
1. Pritisnite gumb STOP / CANCEL
2. Dvakrat pritisnite na gumb GRILL / MICRO
+ GRILL.
3. Obrnite gumb MENU / TIME za nastavitev
časa 25:00 minut.
4. Pritisnite START / QUICK START za
pričetek delovanja.
6.
COMBINATION 2
Najdaljši čas kuhanja je 95 minut. Kombinirano
delovanje (55% mikrovalovni žarki, 45% žar)je
najprimernejše za pripravo omlete, pečenega
krompirja, ter peritnine.
Recimo, da želite kombinirano kuhati hrano 12
minut:
1. Pritisnite gumbSTOP / CANCEL.
2. Trikrat pritisnite na gumb GRILL / MICRO +
GRILL.
3. Obrnite gumbMENU / TIMEza nastavitev
časa 12:00 minut.
4. Pritisnite START / QUICK START gumb za
pričetek delovanja.
Nastavite lahko 5 ravni moči segrevanja,
najdaljši čas delovanja pa je 95 minut.
Moč mikrovalovnih
žarkov
100%
90%
GRILL (ŽAR)
Najdaljši čas kuhanja je 95 minut. Žar kuhanje je
še posebej koristno za tanke rezine mesa,
zrezke, kebabe, klobase ter kose piščanca. Prav
tako je primeren za tople sendviče in gratinirane
jedi.
Recimo, da želite peči hrano na žaru 12 minut:
1. Pritisnite STOP / CANCEL gumb.
2. Pritisnite gumb GRILL / MICRO + GRILL .
3. Obrnite gumb MENU / TIME in nastavite
čas na 12:00.
4. Za pričetek pritisnite gumb START / QUICK
START.
SEGREVANJE Z MIKROVALOVNIMI
ŽARKI
Število pritiskov
na tipko "Power level"
1x
2x
START / QUICK START
To funkcijo uporabljamo za hitro pogrevanje
oziroma kuhanje hrane. V pripravljenosti
pritisnite tipko START / QUICK START pečica bo
delovala s 100% močjo. Za povečanje časa
večkrat pritisnete tipko START / QUICK
START.Najdaljši čas kuhanja je 10 minut.
7
7.
KONVEKCIJA
8.
Pri konvekcijski peki vroč zrak kroži po
notranjosti pečice. S tem se jed hitro in
enakomerno speče, lepo porjavi in ima hrustljavo
skorjo. Ta model pečice se lahko programira za
deset različnih temperatur kuhanja. Najdaljši čas
peke s konvekcijo, ki ga lahko nastavite, je 9 ur
in 30 minut. Privzet čas predgretja je 30 minut;
tega ni možno spremeniti.
MIKROVALOVI + KONVEKCIJA
Pečica ima štiri predhodno programirane
nastavitve, s katerimi preprosto in samodejno
spečete jed tako s konvekcijo kot z mikrovalovi.
Najdaljši čas peke, ki ga lahko nastavite, je 9 ur
in 30 minut.
S pritiskom na gumb MICRO.+ CONVECTION
(mikrovalovi + konvekcija) nastavite temperaturo
peke s konvekcijo.
temperatura (℃)
COMB1 (kombinacija 1)
110
COMB2 (kombinacija 2)
140
COMB3 (kombinacija 3)
170
COMB4 (kombinacija 4)
200
Kuha v konvekcijskem režimu
Za peko s konvekcijovečkrat pritisnite gumb
CONVECTION (konvekcija), da vnesete želeno
temperaturo (110 °C ~ 200 °C).
Denimo, da želite peči jed pri 180 °C, 40 minut.
1. Večkrat pritisnite gumb CONVECTION, da
izberete ustrezno temperaturo. Ta je
prikazana na ekranu.
2. z gumbom MENU/TIME (meni/čas)
nastavite čas kuhanja.
3. Pritisnite gumb START/QUICK START
(zagon/hitri zagon) za začetek peke.
Denimo, da želite jed peči 24 minut s
kombinacijo 3.
1. Večkrat pritisnite na gumb MICRO.+
CONVECTION (mikrovalovi + konvekcija),
dokler na ekranu ni prikazana želena
temperatura.
2. z gumbom MENU/TIME (meni/čas)
nastavite želeni čas kuhanja.
3. Pritisnite gumb START/QUICK START
(zagon/hitri zagon) za začetek peke.
OPOMBA:
Med peko lahko preverite nastavljeno
konvekcijsko temperaturo s pritiskom na gumb
MICRO.+CONVECTION.
OPOMBA: S pritiskom na gumb CONVECTION
lahko med peko preverite nastavljeno
temperaturo delovanja.
Pogrevanje in kuha v režimi konvekcije
Pečico lahko programirate za kombinacijo
pogrevanja in kuhe v konvekcijskem načinu.
Denimo, da želite najprej segreti jed na 170 °C,
nato pa jo peči 30 minut.
1. Večkrat pritisnite gumb CONVECTION, da
izberete ustrezno temperaturo. Ta je
prikazana na ekranu.
2. Pritisnite gumb START/QUICK START
(zagon/hitri zagon) za začetek peke. Ko je
dosežena nastavljena temperatura, vas na
to opozori zvočni signal.
3. Odprite vrata in postavite posodo z jedjo na
sredino vrtljivega pladnja.
4. z gumbom MENU/TIME (meni/čas)
nastavite čas kuhanja.
5. Pritisnite gumb START/QUICK START
(zagon/hitri zagon) za začetek peke.
9.
PEKA V VEČ FAZAH
Pečico lahko programirate tudi tako, da peče v
do treh samodejnih zaporednih fazah.
Denimo, da želite naslednji program priprave
hrane:
Kuhanje z mikrovalovi
↓
Peka s konvekcijo
1. Pritisnite gumb POWER LEVEL (moč), da
nastavite moč mikrovalov.
2. Gumb MENU/TIME (meni/čas) obrnite tako,
da bo nastavljen želen čas kuhanja.
3. S pritiskom na gumb CONVECTION
nastavite temperaturo peke s konvekcijo.
4. Gumb MENU/TIME (meni/čas) obrnite tako,
da bo nastavljen želen čas kuhanja.
5. Pritisnite gumb START/QUICK START
(zagon/hitri zagon) za začetek peke.
Opomba: Če morate pred začetkom kuhanja oz.
peke hrano odtajati, lahko nastavite program za
odtajanje kot prvo fazo večstopenjskega
programa.
Programov Quick Start (hitri začetek), Auto
(samodejni program) ter Preheat (predgretje) ni
8
možno uporabiti v večstopenjskem programu
priprave hrane.
10.
4.
5.
AUTO COOK (SAMODEJNI MENI)
Za živila v samodejnem meniju je potrebno
nastaviti le vrsto hrane in težo, pečica pa vam bo
pomagala pri nastavitvi moči in časa.
Opomba: Med samim odmrzovanjem se bo
odmrzovanje ustavilo, dva piska pa vas bosta
opomnila, da hrano obrnete in pritisnete START /
QUICK START za nadaljevanje.
Primer:
1. Prtitisnite gumb STOP / CANCEL.
2. Obrnite gumb MENU / TIME v levo in
izberite samodejni meni pod zaporedno
številko.
3. Za nastavitev teže hrane pritisnite gumb
CLOCK / WEIGHT.
4. Pritisnite tipko START / QUICK START za
pričetek delovanja.
Zap.
Št.
1
Hrana
Krompir
(obrok 230g)
Mleko/Kava
2
(200
ml/skodelica)
3
4
Kokice (99g)
Automatsko
pogrevanje
več dejavnikov, kot so oblike in velikosti
hrane, nihanje napetosti, ter vaše osebne
nastavitve. Če z rezultatom kuhanja niste
zadovoljni vas prosimo, da nastavite
ustreznejši čas kuhanja.
Za mleko in krompir ne nastavljamo teže,
ampak število obrokov.
6
Pizza
7
Piščanec (g)
(zaslišite pisk), da vas opomni da je
8
Torta (475g)
potrebno hrano med kuhanjem obrniti. Za
Hitro
nadaljevanje pritisnete na tipko START /
odtaljevanje
Uporaba je za preprečevanje nenadzorovane
uporabe pečicepred otroci.Ko je pečica
zaklenjena se na prikazovalniku prikaže rdeča
ikona in uporaba pečice je onemogočena, dokler
je seveda ne odklenemo.
Če želite mikrovalovko zakleniti držite tipko
STOP / CANCEL 3 sekunde, ko zaslišite pisk se
mikrovalovna pečica zaklene. V zaklenjenem
stanju so vse tipke onemogočene.
Če želite preklicati oziroma odkleniti
mikrovalovno pečico, zopet držite tipko STOP /
CANCEL 3 sekunde in ko zaslišite pisk, je
mikrovalovka odklenjena.
Rezultati AUTO kuhanja so odvisni od
Špageti (g)
9
12. ZAKLEPANJE PRED OTROCI
Opomba
5
Zasučite gumb MENU / TIME da nastavite
čas odtaljevanja (maksimalno 95minut).
Pritisnite tipko START / QUICK START za
pričetek delovanja.
Za piščančje, ovčje, goveje meso, se
med kuhanjem proces kuhanja ustavi
QUICK START.
11. HITRO ODMRZOVANJE HRANE
(JET DEFROST)
Pečica omogoča odmrzovanje živil na osnovi
teže, ki ste jo vnesli. Čas odmrzovanja in moč se
prilagodijo samodejno, ko izberemo težo, ki je
programirana. Težo hrane porazdeli v razponu
od 100 g do 1800g.
Primer:hitrega odtaljevanja:
1. Prtitisnite gumb STOP / CANCEL.
2. Obrnite gumb MENU / TIME v levo in
izberite samodejni meni pod zaporedno
številko (9).
3. Z enim pritiskom na tipko CLOCK /
WEIGHT boste potrdili težo.
9
Skrb za mikrovalovno pečico
– nega in vzdrževanje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
OKOLJE
Aparata po preteku življenjske dobe ne zavrzite
skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki,
temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu
za recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi
okolja.
Pred čiščenjem izklopite pečico in izvlecite
vtikač iz vtičnice.
Notranjost pečice naj bo vedno čista. Ko se
delci hrane, tekočina, ki škropi iz nje, ali
razlita tekočina, zasuši na stene pečice, lete obrišite z vlažno krpo. Uporaba grobih
detergentov ali abrazivnih čistilnih sredstev
ni priporočljiva.
Zunanjo površina pečice očistite z vlažno
krpo. Da preprečite poškodbe delov v
notranjosti pečice pazite, da se voda ne
razlije v reže za prezračevanje.
Ne dopustite, da se nadzorna plošča zmoči.
Očistite jo z mehko, vlažno krpo. Za
čiščenje nadzorne plošče ne uporabljajte
detergentov, grobih (abrazivnih) sredstev ali
čistil v razpršilu.
Če se v notranjosti ali okoli zunanjih
ploskev ohišja nabere para, jo obrišite z
mehko krpo. Do tega lahko pride, ko
mikrovalovno pečico uporabljate v zelo
vlažnih prostorih in nikakor ne pomeni
napako pri delovanju pečice.
Občasno je potrebno odstraniti tudi steklen
pladenj in ga očistiti. Pladenj pomijte v topli
vodi z nekaj detergenta ali v pomivalnem
stroju.
Ležajni obroč ter dno (spodnja ploskev)
notranjosti pečice je potrebno redno čistiti,
saj lahko sicer med delovanjem pečica
oddaja hrup. Preprosto obrišite dno
notranjosti pečice z blagim detergentom,
vodo ali sredstvom za čiščenje stekla ter
posušite. Ležajni obroč lahko pomijete v
topli vodi z nekaj detergenta ali v
pomivalnem stroju. po daljši uporabi se
lahko na kolesih ležajnega obroča naberejo
hlapi od kuhanja, vendar to ne vpliva na
njegovo delovanje. Ko odstranjujete ležajni
obroč iz utora na dnu komore (notranjosti
pečice), pazite, da ga boste pravilno
ponovno namestili.
Morebiten neprijeten vonj iz pečice lahko
odstranite tako, da v globoko posodo za
pripravo hrane v mikrovalovni pečici vlijete
skodelico vode ter narežete lupino ene
limone. Posodo nato za pet minut postavite
v mikrovalovno pečico in le-to vklopite. Po
koncu delovanja temeljito posušite
notranjost pečice in jo obrišite z mehko
krpo.
Če je potrebno zamenjati žarnico v pečici,
se, prosimo, obrnite na prodajalca.
GARANCIJA IN SERVIS
Za informacije ali v primeru težav se obrnite na
Gorenjev center za pomoč uporabnikom v vaši
državi (telefonsko številko najdete
vmednarodnem garancijskem listu). Če v vaši
državi takšnega centra ni, se obrnite na
lokalnega Gorenjevega prodajalca ali Gorenjev
oddelek za male gospodinjske aparate.
Samo za osebno uporabo!
Dodatna priporočila za pečenje z mikrovalovi
in žarom ter koristne nasvete najdete na
spletni strani:
http://microwave.gorenje.com
VELIKO UŽITKA OB UPORABI
VAŠE MIKROVALOVNE PEČICE
VAM ŽELI
10
UPUTE ZA UPORABU
HR
Pozorno proučite upute, te ih sačuvajte.
Specifikacija
Potrošnja el. energije .............................................................................................. 230V~50Hz,1200W
Radna snaga ............................................................................................................................... 800W
Roštilj......................................................................................................................................... 1200W
Konvekcija ................................................................................................................................. 2200W
Radna frekvencija: ................................................................................................................. 2450MHz
Vanjske dimenzije: ...................................................................... 452mm(Š) X 260mm(V) X 395mm(G)
Dimenzije otvora (unutrašnjosti) pećnice:…… ............................. 315mm(Š) X 198mm(V) X 297mm(G)
Volumen pećnice: ..................................................................................................................... 20 litara
Težina bez ambalaže: ..................................................................................................Približno 14,4 kg
Razina buke:....................................................................................................................Lc < 58 dB (A)
prijamniku i sličnim uređajima. Ukoliko dođe do
smetnji (interferencije), moguće ih je otkloniti ili
smanjiti na jedan od slijedećih načina:
a) Očistite vrata i brtvene površine.
b) Postavite radio prijamnik, TV prijamnik itd.
što dalje od mikrovalne pećnice.
c) Za radio prijamnik, TV prijamnik itd.
Upotrijebite ispravno namještenu antenu,
koja će omogućiti prijem snažnog signala.
Prije nego pozovete servisera
1.
2.
Ukoliko pećnica stvarno ne radi, ukoliko se
na ekranu ništa ne pojavi ili se ekran ugasi:
a) Provjerite, da li je pećnica ispravno
priključena na električnu mrežu.
Ukoliko nije, izvucite utikač iz utićnice,
te nakon 10 sekundi ponovno ga
uključite.
b) Provjerite, da li je na električnim
instalacijama pregorio osigurač, ili je
tok isključen na glavnom osiguraču.
Ukoliko na osiguraču nema vidljivog
oštećenja, isprobajte utićnicu s nekim
drugim uređajem.
Ukoliko mikrovalna pećnica ne grije, t.j. ne
odaje mikrovalnu energiju:
a) Provjerite, da li je programski sat
pravilno postavljen.
b) Provjerite, da li su vrata pećnice
tijesno zatvorena i sigurnosna brava
zaključana. Ukoliko nisu, mikrovalna
energija neće funkcionirati.
Ukoliko uz gore navedene upute
niste uspjeli otkloniti neprilike,
obratite se najbližem ovlaštenom
serviseru.
Postavljanje
1.
2.
3.
Napomena:
Uređaj je namijenjen za uporabu jedino u
domaćinstvu, te za zagrijavanje hrane i pića
uz pomoć elektromagnetske energije. Uređaj
koristite samo u zatvorenom prostoru.
4.
5.
6.
7.
Radijske smetnje
(interferencija)
Moguće je da mikrovalna pećnica prouzroči
smetnje kod prijema na Vašem radio uređaju, TV
11
Provjerite, da li ste iz unutrašnosti pećnice
uklonili svu ambalažu.
Nakon što odstranite ambalažu, pregledajte
pećnicu, i ukoliko ste primjetili vidljiva
oštećenja, kao na primjer:
- vrata koja vise,
- oštećena vrata,
- ogrebotine ili ulegnuće na staklu
(prozoru) vrata ili na ekranu,
- ogrebotina u unutrašnjosti pećnice.
Ukoliko opazite bilo koje od gore
navedenih oštećenja, pećnicu NE
UPOTREBLJAVAJTE. Mikrovalovna
pećnica je teška 14,4 kg; postavite je na
vodoravnu površinu, koja je dovoljno
čvrsta, da bi izdržala težinu pećnice.
Pećnicu odmaknite od izvora visoke
temperature ili pare.
Ne odlažite nikakve predmete na pećnicu.
Kako bi osigurali kvalitetno provjetravanje,
neka bude sa strane pećnice 8 cm prostora,
a nad njom 10 cm.
NE skidajte vodilice okretnog pladnja.
Kao i kod svih drugih uređaja, i kod ovog je
nužan brižan nadzor, ukoliko ga
upotrebljavaju dijeca.
UPOZORENJE: OVAJ UREĐAJ MORA
BITI UZEMLJEN.
8.
9.
Utićnica, na koju je priključen uređaj, neka
bude lako dostupna za priključni kabel.
Za djelovanje pećnice potrebna je snaga od
1,2 kVA. Preporučamo, da se pred
priključenjem na električnu mrežu
posavjetujete sa serviserom ili
odgovarajućim stručnjakom.

POZOR: Pećnica ima svoju zaštitu,i to
osigurač 250V, 10A.


VAŽNO
Boje vodiča u priključnom kabelu imaju
slijedeće značenje:
Zeleno-žuta:
uzemljenje
Plava:
neutralna
Smeđa:
struja
Ukoliko boja vodiča ne odgovara bojama,
kojima su označeni terminali na Vašoj utićnici.
U tom slučaju postupite kako slijedi:
Žicu zeleno-žute boje priključite na
terminal na utikaču, koji je označen
slovom E ili simbolom za uzemljenjem.
Žicu plave boje priključite na terminal na
utikaču, koji je označen slovom N ili je
crne boje.
Žico smeđe boje priključite na terminal na
utikaču, koji je označen slovom L ili je
crvene boje.





Važne sigurnosne upute





UPOZORENJE: Ukoliko uređaj djeluje u
kombiniranom načinu, radi veoma visoke
temperature, koja se razvija, dijeca smije
koristiti uređaj samo pod nadzorom odraslih
osoba (i za uređaje s funkcijom žara).
UPOZORENJE: Ukoliko su vrata ili brtva
vrata oštećeni, uređaj ne smijete koristiti,
sve dok ga ne popravi za to ovlaštena
osoba.
UPOZORENJE: Svaki popravak ili servis,
koji bi izvršila osoba osim ovaštenoh
servisera, a pri kojem je potrebno odstraniti
poklopac za zaštitu od mikrovalnog
isijavanja, je opasno i nesigurno.
UPOZORENJE: tekućinu i ostalu hranu ne
zagrijavajte u zatvorenim odnosno
zadihtanim posudama ili ambalaži, jer će
lagano eksplodirati.
UPOZORENJE:Ovaj aparat nije namijenjen
osobama (uključujući djecu) sa smanjenim
fizičkim ili mentalnim sposobnostima niti
osobama koje nemaju dovoljno iskustva i
znanja, osim ako im je osoba odgovorna za
njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih
uputila u korištenje aparata.



Oko pećnice je potrebno osigurati
zadovoljavajuće kruženje zraka. Neka za
pećnicu bude bar 8 cm prostora, sa strane
bar 10cm, iznad pećnice 10cm. Ne
odstranjujte nogice pećnice i ne
prekrivajteotvor za prozračivanje.
Koristite pomagala, prikladne za korištenje
mikrovalne pećnice.
Ukoliko zagrijavate hranu u plastičnoj ili
papirnatoj ambalaži, odnosno posudi,
nadzirite proces zagrijavanja radi sigurnosti,
da se takva ambalaža, odnosno posuda ne
zapali.
Ukoliko primjetite dim, isključite uređaj ili ga
isključite iz električne mreže, vrata ostavite
zatvorenim, kako bi zagušili mogući
plamen.
Ako u mikrovalnoj pećnici zagrijavate piće,
u kratkom vremenu piće će provreti i iskipiti,
zbog toga u tom slučaju pažljivo rukujte.
Da bi izbjegli opekline, prije uporebe
protresite staklenku za dojenčad ili
staklenku za hranu za dojenčad, provjerite
temperaturu sadržaja.
U mikrovalnoj pećnici ne zagrijavajte jaja u
ljusci ili cijela tvrdokuhana jaja, jer će
eksplodirati, čak i kada je sagrijavanje u
pećnici završeno.
Kada čistite površinu vrata, brtve,
unutrašnjost pećnice, koristite blaga i
nježna (ne abrazivna) sredstva za čišćenje,
nanesite ih sa spužvom ili mekanom
tkaninom.
Redovito čistite pećnicu i odstranjujte
moguće ostatke hrane.
Ukoliko redovito ne čistite i ne održavate
pećnicupovršina će se lagano oštetiti, što
ima negativan utjecaj na životnu dom
uređaja i povećanje nesigurne uporabe
samog uređaja.
Ukoliko je priključni kabel oštećen, u cilju
sigurnosti zamijeniti ga treba proizvođač,
ovlašteni serviser ili drugi za to prikladno
osposobljen stručnjak.
Sigurnosne upute za općenitu
uporabu
U nastavku su navedena određena pravila i
određeni sigurnosni savjeti, koje, jednako kao i
kod ostalih uređaja, treba poštivati, da bi
omogućili sigurno i najučinkovitije djelovanje
pećnice:
1. Dok pećnica radi neka stakleni pladanj,
ručice valja, sklopka i utor za valj budu na
svom mjestu.
12
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pećnicu ne upotrebljavajte niti u koju drugu
svrhu osim za pripremu hrane; ne sušite u
njoj tkanine, papir ili druge predmete i ne
upotrebljavajte ju za sterilizaciju.
Nikada ne uključite pećnicu, ukoliko je
prazna, jer će te ju tako oštetiti.
Ništa ne odlažite u unutrašnjost pećnice,
npr. papir, knjige o kuhanju itd.
Ne kuhajte hranu, koja je okružena
membranom, npr. žumanjak, krumpir, pileća
jetrica itd., prije nego membranu više puta
probodete vilicom.
Ne stavljajte nikakve predmete u otvore s
vanjske strane pećnice.
Ne odstranjujte dijelove iz pećnice, npr.
nogice, zasun, vijke td.
Ne kuhajte hranu neposredno na staklenom
postolju. Prije nego hranu postavite u
pećnicu, odložite ju u prikladnu posudu.
12. Prije uporabe stvarno provjerite
temperaturu hrane, naročito, ukoliko čete ju
dati dijeci. Preporučamo, da nikada ne
konzumirate hranu/piće neposredno iz
pećnice, već ju ostavite koju minutu i po
mogućnosti promiješajte, kako bi se
temperatura ravnomjerno razdijelila.
13. Hrana koja sadrži mješavinu masti i vode,
npr. jušna osnova, neka po isključenju
pećnice ostane u njoj još približno 30 do 60
sekundi. Tako čete omogućiti, da se
mješavina umiri te čete sprijećiti izlazak
mjehurića (pjenjenje), kada čete u tekućinu
staviti žlicu ili u nju ubacili kocku.
14. Pri pripremanju hrane budite oprezni, da se
naka vrsta hrane hrane, npr. božični puding,
marmelada ili mljeveno meso, zagriju
veoma brzo. Kada zagrijavate ili kuhate
hranu s visokim sadržajem masti ili šečera,
ne koristite plastične posude.
15. Pomagala, koje koristite kod pripremanja
hrane u mikrovalnoj pećnici, se jako zagriju,
tako da hrana otpušta toplinu. Naročito, ako
su vrh posudei ručke prekriveni plastikom ili
plastičnom prevlakom. Kod primanja takve
posude, poželjno je koristiti rukavce za
kuhanje.
16. Da bi smanjili rizik požara u unutrašnjosti
pećnice:
a) Pazite, da hranu ne kuhate predugo.
Pozorno nadzirite proces zagrijavanja,
kada su u pećnici prisutna pomagala
od papira, plastike ili drugih lako
gorivih materijala.
b) Prije nego postavite vrečicu u pećnicu,
odstranite žicu za zatvaranje vrećice.
c) Ukoliko se predmet u pećnici zapali,
ostavite vrata pećnice zatvorenim,
isključite pećnicu iz električne mreže ili
isključite glavni osigurač na ploči s
osiguračima.
VAŽNO: Kuhinjska pomagala, koje ne
smijete koristiti u mikrovalnoj pećnici:
- Ne upotrebljavajte metalno posuđe ili
posuđe s metalnim ručkama.
- Ne upotrebljavajte posuđe s metalnim
okvirom.
- Ne upotrebljavajte papirom prekrivenu
žicu za zatvaranje plastičnih vrećica.
- Ne upotrebljavajte posuđe od melamina,
koje sadrže materijal, koje upijaju
mikrovalnu energiju. Moglo bi prouzročiti
da posuđe pougljeni ili se zapali, pored
toga usporava zagrijavanje/kuhanje
- Ne upotrebljavajte posuđe bez
odgovarajućeg premaza za uporabu u
mikrovalovnoj pećnici. Jednako teko ne
upotrebljavajte zatvorene šalice s
ručkom.
- Ne pripremajte hranu odn. piče u posudi,
koja ima suženi otvor, npr. u staklenki,
jer bi se za vrijeme grijanja mogla
raspuknuti.
- Ne upotrebljavajte uobičajene
termometre za meso ili slatstice.
Upotreijebiti možete samo termometre,
koji su namijenjeni baš za uporabu u
mikrovalnoj pećnici.
9. Pomagala za mikrovalnu pećnicu
upotrebljavajte u skladu s uputama njihovog
proizvođača.
10. Ne pokušavajte pržiti hranu u mikrovalnoj
pećnici.
11. Budite oprezni, da seu mikrovalnoj pećnici
grije samo tekućina, a ne i posuda,u kojoj
se nalazi. Moguće je, da nakon, što
odstranite poklopac, tekućina u posudi
otpušta paru ili iz nje škrope kapljice, iako
sam poklopac posude nije vruč.
13
Diagram pećnice
 EKRAN
(prikaže vrijeme kuhanja, snagu djelovanja, sat)
 POWER LEVEL
(gumb za podešavanje snage mikrovalova)

GRILL / MICRO + GRILL
(gumb za podešavanje snage roštilja i kombiniranog kuhanja sa
roštiljem i mikrovalovi.)

CONVECTION
(Pritiskom birate temperaturu konvekcije.)

MICRO + CONVECTION
(Pritiskom birate jednu od četiri moguće kombinacije kuhanja)
 CLOCK / WEIGHT
(gumb za podešavanje satai vremena težine)
 STOP / CANCEL
(gumb za prekid/poništenje djelovanja)
 WEIGHT / TIME
(Gumb za podešavanje vremena, težine, i vremena kuhanja)
 START / QUICK START
(gumb za početak djelovanja. Višekratnim pritiskom možete brzo
izabrati vrijeme kuhanja na maksimalnoj snazi)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
14
Sigurnosni sustav za zatvaranje vrata
Prozor pećnice
Otvor za prozračivanje ili ventilator za
prozračivanje
Ležajni obruč
Stakleni pladanj
Nadzorna ploča
Rešetka za roštilj
3.
Uputstva za upravljanje
1.
SAT
Pećnica ima i 12 ali 24-satni digitalni sat. Za
unos vremena, npr. 16:30, učinite slijedeće:
a) Pritisnite tipku "Clock/Weight ".
Izaberite 12 ali 24-satni zapis sata.
Natpis na ekranu počinje treperiti. Sat
podešavate okretanjem tipke „MENU /
TIME"
b) Ponovno pritisnite tipku "Clock/Weight
" i podesite minute okretanjem tipke
„MENU / TIME"
c) Ponovno pritisnite tipku "Clock/Weight
", i novo vrijeme je podešeno.
d) Ako želite promijeniti podešenost sata,
ponovite gornji postupak.
2.
4.
Ova funkcija ima dvije mogućnosti.
a) Brzo zagrijavanje mikrovalnim
zrakama (100% snage)
Primjer: Kuhanje s 100% snagom 5
minuta.
1. Podesite vrijeme na "5:00".
2. Pritisnite "Start/Reset".
b) Zagrijavanje mikrovalnim zrakama s
ručnim nadzorom
Primjer: Zagrijavanje hrane s 60%
snagom 10 minuta.
1. Pritisnite tipku "POWER LEVEL",
izaberite stupanj snage 60%;
2. Podesite vrijeme na "10:00".
3. Pritisnite "START / QUICK START".
5.
Snaga mikrovalnih
zraka
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
11x
00%
COMBINATION 1
Najduže vrijeme kuhanja je 95 minuta.
Kombinirano djelovanje (30% mikrovalne zrake,
70% žar). Ovu kombinaciju možete koristiti za
pripremu riba i lazanja.
Recimo, da želite hranu kuhati kombinirano 25
minuta:
1. Pritisnite gumb STOP / CANCEL.
2. Dvaputpritisnite gumb GRILL / MICRO +
GRILL
3. Okretanjem gumbaMENU / TIMEpodesite
vrijeme 25:00 minuta.
4. Pritisnite START / QUICK START za
početak djelovanja.
Možete birati 5 razina snage zagrijavanja, a
najduže vrijeme djelovanja je 95 minuta.
5x
6x
7x
8x
9x
10x
GRILL
Najduže vrijeme kuhanja je 95 minuta. Pečenje
na žaru naročito je preporučljivo kod pripreme
tanjih komada mesa, odrezaka, kebaba,
kobasica i komada piletine. Može se također
upotrebljavati i za tople sendviče te gratinirana
(zapečena) jela.
Recimo, da želite pripremiti hranu na žaru, za
koju trebate 12 minuta.
1. Pritisnite gumb STOP / CANCEL.
2. Jednom pritisnite gumb GRILL / MICRO +
GRILL
3. Okretanjem gumba MENU / TIME podesite
vrijeme na 12:00.
4. Za početak pritisnite gumb START / QUICK
START.
ZAGRIJAVANJE MIKROVALNIM
ZRAKAMA
Broj pritisaka
na tipku "Power level"
1x
2x
3x
4x
Quick start
Ova funkcija koristi se za brzo podgrijavanje,
odnosno kuhanje hrane. Ustanju pripremljenosti
pritisnite tipku START / QUICK START - pećnica
započinje rad na 100% snage. Za povećanje
vremena više puta pritisnite tipku START /
QUICK START. Najduže vrijeme kuhanja je 10
minuta.
6.
COMBINATION 2
Najduže vrijeme kuhanja je 95 minuta.
Kombinirano djelovanje (55% mikrovalne zrake,
45% žar). Ovu kombinaciju preporučujemo za
pripremu omleta, pečenog krumpira te peradi.
Recimo, da želite pripremiti hranu kombiniranima
načinom i za to trebate 12 minuta:
1. Pritisnite gumb STOP / CANCEL.
2. Triput pritisnite gumb GRILL / MICRO +
GRILL
3. Okretanjem gumbaMENU / TIMEpodesite
vrijeme12:00 minuta.
4. Pritisnite START / QUICK START gumb za
početak djelovanja.
15
7.
KONVEKCIJA
8.
U konvekcijskom načinu kuhanja vrući zrak kruži
po unutrašnjosti pećnice i brzo i ravnomjerno
skuha hranu. Pećnica ima mogućnost izbora
deset različitih temperatura kuhanja. Maksimalno
vrijeme kuhanja u konvekcijskom načinu je 9 satii
30 minuta. Prethodno zagrijavanje pećnice
tvornički je podešeno na 30 minuta, i to se ne
može mijenjati.
MIKROVALOVI + KONVEKCIJA
Vaša pećnica ima četiri unaprijed programirane
postavke, koje vam automatski olakšavaju
kuhanje koristeći kako konvekcijsku toplotu tako i
mikrovalove.Najduže moguće podešeno vrijeme
kuhanja je 9 sati i 30 minuta.
Više puta uzastopce pritisnite tipkuMICRO +
CONVECTION i izaberite temperaturu kuhanja:
temperatura(°C)
COMB1
110
COMB2
140
COMB3
170
COMB4
200
Želite primjerice peći kolač 24 minute na
programskoj kombinaciji COMB3.
1. Više puta uzastopce pritisnite tipkuMICRO
+ CONVECTION, sve dok zaslon ne
prikaže željenu temperaturu.
2. Gumbom MENU/TIME podesite vrijeme
kuhanja.
3. Pritiskom tipke START/QUICK START
uputite uređaj u rad.
Napomena:
Pritiskom na tipku MICRO + CONVECTION
možete tijekom kuhanja provjeriti izabranu
konvekcijsku temperaturu.
Kuhanje konvekcijom
Više puta uzastopce pritisnite tipku
CONVECTION i izaberite temperaturu kuhanja
(110℃~200℃).
Želite primjerice kuhati 40 minuta natemperaturi
180℃.
1. Više puta uzastopce pritisnite tipku
CONVECTION i izaberite temperaturu
kuhanja, koja je prikazana na zaslonu.
2. Gumbom MENU/TIME podesite vrijeme
kuhanja.
3. Za upućivanje rada uređaja pritisnitetipku
START/QUICK START.
NAPOMENA: pritiskom na tipku CONVECTION
možete tijekom kuhanja provjeriti izabranu
temperaturu.
9.
Prethodno zagrijavanje i kuhanje
konvekcijom
Pećnicu možete programirati za kombinaciju
prethodnog ugrijavanja i kuhanja konvekcijom.
Želite primjerice zagrijati pećnicu na 170℃, a
nakon toga kuhati 30 minuta.
1. Više puta uzastopce pritisnite tipku
CONVECTION i izaberite temperaturu
kuhanja, koja je prikazana na zaslonu.
2. Za upućivanje pritisnitetipku START/QUICK
START. Kad je postignuta izabrana
temperatura začuje se zvučni signal.
3. Otvorite vrata i stavite posudu s hranom na
sredinu okretnog pladnja.
4. Gumbom MENU/TIME podesite vrijeme
kuhanja.
5. Pritiskom tipke START/QUICK START
uputite uređaj u rad.
PROGRAMIRANJE VIŠE FAZA
KUHANJA
Vaša pećnicu moguće je programirati za tri
automatske uzastopne faze kuhanja.
Želite primjerice podesiti slijedeći program
kuhanja:
Mikrovalno kuhanje
↓
Konvekcijsko kuhanje
1. Pritiskom tipke POWER LEVEL birate
jačinu.
2. Okretanjem gumba MENU/TIME
programirate vrijeme kuhanja.
3. Pritiskom tipke CONVECTION birate
temperaturu konvekcije.
4. Okretanjem gumba MENU/TIME
programirate vrijeme kuhanja.
5. Pritiskom tipke START/QUICK START
uputite uređaj u rad.
Napomena: ako morate prije kuhanja odlediti
hranu, postavku Jet defrost za odleđivanje
možete podesiti samo u prvoj fazivišefaznog
programa kuhanja.
U ovom režimu kuhanja ne možete koristiti
postavke Quick start (brzo upućivanje), Auto
menu (automatski izbornik), te prethodno
zagrijavanje za konvekcijsko kuhanje.
16
10. AUTO COOK
12. SIGURNOSNA BLOKADA
Za slijedeće namirnice ne trebate posebno
podešavati jačinu ili vrijeme kuhanja. Iz donje
tablice izaberete samo vrstu namirnice i podesite
njenu težinu (masu).
Primjer:
1. Pritisnite gumb STOP / CANCEL
2. Višekratnim pritiskom na tipkuCLOCK /
WEIGHT izaberete broj pod kojim se nalazi
izabrana hrana..
3. Okretanjem gumbaMENU / TIME birate
izaberete težinu hrane.
4. Pritisnite tipku START / QUICK START za
početak djelovanja.
Služi za sprječavanje nekontrolirane uporabe
pećnice, kao zaštita za malu djecu. Kad je
pećnica zaključana, na ekranu se prikaže crvena
ikona, i uporaba pećnice je onemogućena, sve
dok je, dakako, ne otključamo.
Ako želite zaključati mikrovalnu pećnicu, držite
tipku STOP / CANCEL 3 sekunde dokle ne
začujete pisak: pećnica je zaključana. U
zaključanom stanju su sve tipke onemogućene.
Da bi pećnicu ponovno otključali, ponovno držite
tipku STOP / CANCEL 3 sekunde, i kad začujete
signal, mikrovalna pećnica je otključana.
Redni
broj
1
2
3
4
5
Hrana
Krumpir (obrok
230g)
Mlijeko/Kava
(200 ml/šalica)
Kokice (90g)
Auto
Rezultati automatskog kuhanja
ovise o više čimbenika, kao što
su oblik i veličina hrane,
promjena napona, te vaša
osobna podešavanja. Ako s
rezultatom kuhanja niste
zadovoljni, molimo vas da sami
izaberete odgovarajuće vrijeme
kuhanja.
podgrevanje
Špageti (g)
6
Pizza
7
Piletina (g)
8
Torta (475g)
9
Primjedba
Brzo
odmrzavanje
Za mlijeko/kavu i krumpir ne
birate težinu nego broj obroka.
Postupak kuhanja pilećeg,
ovčjeg, i goveđeg mesa
zaustavi se tijekom kuhanja.
Začujete pisak koji vas
opominje da morate hranu
okrenuti. Za nastavak pritisnite
tipku START / QUICK START.
11. ODMRZAVANJE HRANE (JET
DEFROST)
Pećnica omogućuje odmrzavanje namirnica na
osnovi težine koju ste unijeli.
Primjer: Brzo odmrzavanje.
1. Meso kojeg odmrzavate, stavite u pećnicu i
zatvorite vrata.
2. Okretanjem gumba MENU / TIMEu
suprotnom smjeru od kazaljki na satu, do
oznake automatskog odmrzavanja “A-09”.
3. Pritisnite gumbCLOCK / WEIGHTi izaberite
težinu hrane.
4. Pritisnite Start / QUICK START gumb za
početak djelovanja.
Napomena: nakon nekog vremena, tijekom
postupka odmrzavanje se zaustavi, a dva piska
vas upozore da hranu okrenete, i za nastavak
pritisnete START / QUICK START.
17
9.
Njega mikrovalovne pećnice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Prije čišćenja isključite pećnicu i izvucite
utikač iz utićnice.
Unutrašnjost pećnice neka bude vidljivo
čista. Ako se ostaci hrane, tekućine, koja
curi iz nje, ili razlita tekućina, zasuši na
stijenama pećnice, obrišite s vlažnom
krpom. Uporaba grubih deterđenata ili
abrazivnih sredstava za čišćenje nije
preporučljiva.
Vanjsku površinu pećnice očistite s vlažnom
krpom. Da bi spriječili oštećenje dijelova u
unutrašnjosti pećnice, pripazite da se voda
ne razlije kroz otvor za prozračivanje.
Ne dopustite, da se nadzorna ploča smoći.
Očistite ju s mekanom, vlažnom krpom. Za
čiščenje nadzorne ploče ne koristite
deterđente, gruba (abrazivna) sredstva ili
sprejeve za čišćenje.
Ako se na unutrašnjoj ili vanjskoj strani
vrata pećnice nakupi para, obrišite je
mekanom krpom. Ova je pojava moguća,
ako mikrovalna pećnica djeluje u vlažnom
okruženju i ne predstavlja nikakvu grešku u
djelovanju pećnice.
Povremeno izvadite i stakleni pladanj te ga
očistite. Pladanj operite u toploj vodi s malo
deterđenta ili u stroju za pranje posuđa.
Ležajni obruč i pod komore (unutrašnjost
kučišta) pećnice potrebno je redovito
čistiti.Time izbjegavate prekomjernu buku
prilikom djelovanja. Operite površinu poda
kučišta blagim deterđentom, ili sredstvom
za čišćenje stakla te posušite. Ležajnio
obruč jednostavno operite u vodi s malo
deterđenta ili u suđerici. Redovitom
uporabom nakupi se vlaga, koja izlazi iz
hrane, no to ne utječe na površinu
unutrašnjosti ili na ležajni obruč.
Eventualan neprijatan vonj u pećnici
možete odstraniti tako, da u duboku
posudu, prikladnu za uporabu u mikrovalnoj
pećnici,ulijete šalicu vode te narežete koru
jednog limuna. Zatuim posudu stavite u
mikrovalnu pećnicu te je uključite. Poslije
rada, temeljito posušite unutrašnjost
pećnice te ju obrišite mekanom krpom.
Ukoliko je potrebno promijeniti žaruljicu u
pećnici, molimo Vas posavjetujte se s
prodavateljem, odnosno odgovarajuće
osposobljenim serviserom.
Okolina
Simbol na proizvodu ili na njegovoj
ambalaži označuje, da se s tim
proizvodom ne smije postupiti kao s
otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga treba biti
uručen prikladnim sabirnim točkama za
recikliranje elektroničkih i električkih aparata.
Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda spriječit
ćete potencijalne negativne posljedice na okoliš i
zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti
neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog
proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju
ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš
lokalni gradski ured, uslugu za odvoženje otpada
iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste kupili
proizvod.
Garancija i servis
Za informacije ili u slučaju problema obratite se
Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj
državi (telefonski broj naći ćete u
međunarodnom garancijskom listu). Ako u vašoj
državi nema takvog centra, obratite se lokalnom
trgovcu Gorenja, ili odjelu Gorenja za male
kućanske aparate.
Nije za profesionalnu uporabu!
Dodatna pojašnjenja za pećenje s
mikrovalovima i grilom, te korisne savjete,
možete pronaći na internet stranici:
http://microwave.gorenje.com
MNOŠTVO UŽITAKA PRI UPORABI
VAŠE MIKROVALNE PEĆNICE VAM
ŽELI
18
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
SRB MNE
Pažljivo pročitajte uputstva i sačuvajte ih.
Specifikacije
Potrošnja el. energije: ............................................................................................. 230V~50Hz,1200W
Izlazna snaga: ............................................................................................................................. 800W
Roštilj:........................................................................................................................................ 1200W
Konvekcija: ................................................................................................................................ 2200W
Radna frekvencija: ................................................................................................................. 2450MHz
Dimenzije: ................................................................................... 452mm(Š) X 260mm(V) X 395mm(G)
Dimenzije komore (unutrašnjosti) pećnice: .................................. 315mm(Š) X 198mm(V) X 297mm(G)
Kapacitet pećnice: ..................................................................................................................... 20litara
Masa bez ambalaže: ....................................................................................................Približno 14,4 kg
Jačina buke: .................................................................................................................. Lc < 58 dB (A)
Pre nego što pozovete
servisera
1.
2.
Radio-smetnje (interferencije)
Mikrotalasna pećnica može prouzrokovati
smetnje u prijemu Vašeg radio-prijemnika, TV
prijemnika i sličnih uređaja. Ako dođe do smetnji
(interferencije), to se može otkloniti ili smanjiti
sledećim merama:
a) Očistite vrata i površine zaptivki na pećnici.
b) Stavite radio-prijemnik, TV prijemnik itd. što
dalje od mikrotalasne pećnice.
c) Za radio-prijemnik, TV prijemnik itd. koristite
adekvatno podešenu antenu koja
omogućava jak prijem signala.
Ako pećnica uopšte ne radi, ako se na
ekranu ništa ne pojavljuje ili ako se ekran
ugasi:
a) Proverite da li je pećnica pravilno
priključena na električnu mrežu. Ako
nije, izvadite utikač iz utičnice,
pričekajte 10 sekundi i ponovo ga
uključite.
b) Proverite da li je na električnoj
instalaciji pregoreo osigurač ili je
prekinut dovod struje na glavnom
osiguraču. Ako su osigurači ispravni,
isprobajte utičnicu sa nekim drugim
aparatom.
Ako mikrotalasna pećnica ne greje, tj. ne
emituje mikrotalasnu energiju:
a) Proverite da li je tajmer za
programiranje starta i rada pravilno
podešen.
b) Proverite da li su vrata čvrsto
zatvorena i sigurnosne brave
zaključane. Ako nisu, mikrotalasna
energija se neće oslobađati.
Postavljanje
1.
Proverite da li ste iz unutrašnjosti vrata
uklonili sav ambalažni materijal.
2. Kada uklonite ambalažu, proverite da li je
na pećnici došlo do vidnih oštećenja, kao
na primer:
- iskrivljena vrata,
- oštećena vrata,
- ulegnuća ili rupa na staklu (prozoru) na
vratima, kao i na ekranu,
- ulegnuća u unutrašnjosti pećnice.
Ako primetite bilo koje od gore
navedenih oštećenja, nemojte koristiti
pećnicu.
Mikrotalasna pećnica teži 14,4 kg; postavite je na
vodoravnu površinu koja je dovoljno čvrsta
da izdrži težinu pećnice.
Pećnicu postavite dalje od izvora visoke
temperature i pare.
Ne stavljajte ništa na pećnicu.
Da biste obezbedili dovoljnu ventilaciju, neka
pećnica bude udaljena od drugih površina
sa strane bar 8 cm, a iznad nje 10cm.
NEMOJTE skidati pogonsku osovinu rotacionog
tanjira.
Ako uz pomoć gornjih uputstava niste uspeli
da rešite probleme, obratite se najbližem
ovlašćenom serviseru.
Napomena:
Aparat je namenjen isključivo upotrebi u
domaćinstvu, i to za pripremu namirnica u
čvrstom i tečnom stanju pomoću
elektromagnetne energije. Aparat koristite
samo u zatvorenim prostorijama.
19
Kao kod svih drugih aparata, i ovde je potreban
brižljiv nadzor kada ga koriste deca.
UPOZORENJE: ZA OVAJ APARAT JE
POTREBNO UZEMLJENJE.
Priključni kabl mora da ima lak pristup utičnici.
Pećnici je potrebno 1,2 kVA ulazne snage.
Preporučujemo da se u vezi sa
postavljanjem pećnice posavetujete sa
serviserom odnosno odgovarajućim
stručnim licem.

PAŽNJA: Pećnica ima vlastitu zaštitu, i to
osigurač od 250V, 10A.

VAŽNO
Boje žica u priključnom kablu imaju sledeće
značenje:
Zeleno-žuta:
vod za uzemljenje
Plava:
neutralni vod
Braon:
živi vod
Pošto boje žica u priključnom kablu možda ne
odgovaraju oznakama u boji na terminalima
utikača, uzmite u obzir i sledeće:
- Žicu zeleno-žute boje priključite na terminal
u utikaču koji je označen slovom E ili
simbolom za uzemljenje.
- Žicu plave boje priključite na terminal u
utikaču koji je označen slovom N ili je crne
boje.
- Žicu braon boje priključite na terminal u
utikaču koji je označen slovom L ili je
crvene boje.





Važna uputstva za bezbednu
upotrebu






UPOZORENJE: Kada aparat deluje u
kombinovanom modu, zbog veoma visokih
temperatura koje nastaju, deca smeju
koristiti aparat samo pod brižljivim
nadzorom odraslih (samo za aparate sa
funkcijom roštilja).
UPOZORENJE: Ako su vrata ili zaptivci na
vratima oštećeni, aparat ne smete da
koristite dok ga ne popravi ovlašćeno
stručno lice.
UPOZORENJE: Svaka popravka ili servis
od strane neovlašćenog stručnog lica, kada
treba skidati zaštitni poklopac od
mikrotalasnih zraka, opasna je i rizična.
UPOZORENJE: Tečnost i druge namirnice
nemojte pripremati u zatvorenim odnosno
zaptivenim posudama ili zaptivenoj
amabalaži jer mogu da eksplodiraju.
UPOZORENJE:Ovaj aparat nije namenjen
za upotrebu od strane osoba (uključujući i
decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili



mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom
iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili na
osnovu instrukcija za upotrebu aparata
datih od strane osobe koja odgovara za
njihovu bezbednost.
Deca moraju da budu pod nadzorom da se
ne bi igrala sa aparatom.
Oko pećnice treba obezbediti dovoljnu
ventilaciju. Za pećnicu treba da bude bar
8cm prostora, sa strane bar 10cm, a iznad
pećnice 10cm. Nemojte skidati nožice
pećnice i nemojte pokrivati otvore za
ventilaciju.
Koristite samo pomagala adekvatna za
korišćenje u mikrotalasnoj pećnici.
Kada pripremate hranu u plastičnoj ili
papirnatoj ambalaži odnosno posudi,
nadgledajte proces pripreme zbog
opasnosti da se takva ambalaža odnosno
posuda na zapali.
Ako primetite dim, isključite aparat ili
izvadite kabl iz utičnice, a vrata ostavite
zatvorena da biste ugušili eventualan
plamen.
Kada u mikrotalasnoj pećnici pripremate
tečnost, posle nekog vremena tečnost
može provreti i prekipeti, zato u takvim
slučajevima postupajte posebno pažljivo.
Da ne bi došlo do opekotina, pre upotrebe
promešajte i protresite sadržaj flašica za
bebe ili teglica sa hranom za bebe i
proverite temperaturu sadržaja.
U mikrotalasnoj pećnici nemojte pripremati
jaja u ljusci ili cela tvrdo kuvana jaja, jer
mogu eksplodirati i pošto se kuvanje u
pećnici već završilo.
Kada čistite površinu vrata, za zaptivke i
unutrašnjost pećnice koristite samo blaga i
nežna (ne abrazivna) sredstva za čišćenje a
nanosite ih sunđerom ili mekom krpom.
Redovno čistite pećnicu i uklanjajte
eventualne ostatke hrane.
Ako redovno ne održavate i čistite pećnicu,
može doći do oštećenja površina, što
negativno utiče na vek trajanja aparata i
povećava rizik opasnosti prilikom njegove
upotrebe.
Ako je priključni kabl oštećen, da bi se
izbegla opasnost, može ga zameniti samo
proizvođač, ovlašćeni serviser ili drugo
adekvatno osposobljeno stručno lice.
Opšta uputstva za bezbednu
upotrebu
U daljem tekstu nabrojana su neka pravila i neke
bezbednosne mere koje važe i kod drugih
20
aparata i koje treba uzimati u obzir radi
bezbednog i što efikasnijeg rada pećnice:
1. U toku rada pećnice, stakleni tanjir, ručice
valjka, spojnica i žljeb za valjak treba da su
uvek na svom mestu.
2. Pećnicu nemojte nikada koristiti u druge
svrhe osim za pripremu hrane, nemojte
sušiti u njoj odeću, papir ili druge predmete i
nemojte je koristiti za sterilizaciju.
3. Nemojte nikada uključiti pećnicu ako je
prazna jer je tako možete oštetiti.
4. U unutrašnjosti pećnice nemojte čuvati
ništa, npr. papir, knjige o kuvanju i sl.
5. Nemojte kuvati hranu sa opnom, npr.
žumanca, krompir, pileću džigericu itd., a da
pre toga ne probušite opnu na više mesta
viljuškom.
6. Nemojte stavljati nikakve predmete u otvore
na spoljnoj strani pećnice.
7. Nemojte nikada skidati delove pećnice, npr.
nožice, sigurnosni deo za zatvaranje,
zavrtnje itd.
8. Nemojte kuvati hranu neposredno na
staklenom tanjiru. Pre nego što hranu
stavite u pećnicu, neka to bude u
adekvatnoj posudi ili sličnom posuđu.
VAŽNO: Kuhinjsko posuđe koja ne smete
koristiti u mikrotalasnoj pećnici:
- Nemojte koristiti metalno posuđe ili
posuđe sa metalnim ručkama.
- Nemojte koristiti posude sa metalnom
ivicom.
- Nemojte koristiti papirom prekrivene
metalne žičice za zatvaranje plastičnih
kesica.
- Nemojte koristiti posude od melamina,
jer sadrže materijal koji apsorbuje
mikrotalasnu energiju. To može
prouzrokovati da se posuda raspukne ili
oprlji, a pored toga usporava grejanje /
kuvanje.
- Nemojte koristiti posudu bez
odgovarajućeg premaza za korišćenje u
mikrotalasnoj pećnici. Isto tako, nemojte
koristiti zatvorene šolje sa ručkom.
- Nemojte pripremati hranu odnosno piće
u posudi koja ima sužen otvor, npr. na
flaši, jer može pući u toku zagrevanja.
- Nemojte koristiti obične termometre za
pripremu mesa ili slatkiša. Možete
koristiti samo termometre koji su
namenjeni upravo upotrebi u
mikrotalasnoj pećnici.
9. Posuđe za mikrotalasne pećnice koristite
samo u skladu sa uputstvima njihovog
proizvođača.
10. Nemojte pokušavati da pržite hranu u
mikrotalasnoj pećnici.
11. Pazite da se u mikrotalasnoj pećnici zagreje
samo tečnost, a ne i posuda u kojoj se ona
nalazi. Ako se to desi, moguće je da kad
skinete poklopac, tečnost u posudi emituje
paru ili da iz nje prskaju kapljice i u slučaju
da sam poklopac posude nije vreo.
12. Pre upotrebe, uvek proverite temperaturu
namirnica, posebno ako hranu dajete deci.
Preporučujemo da nikada ne jedete/pijete
hranu/piće koje ste tek izvadili iz pećnice,
već ih ostavite nekoliko minuta i po
mogućstvu promešajte da bi se temperatura
izjednačila.
13. Hrana koja sadrži mešavinu masti i vode,
npr. osnova za supu, treba da posle
isključivanja pećnice u njoj ostane još
približno 30 do 60 sekundi. Tako ćete
omogućiti da se mešavina slegne i spreči
prskanje mehurića kada u tečnost stavite
kašiku ili ubacite kocku za supu.
14. U pripremi namirnica, imajte na umu da se
neke vrste hrane, npr. božićni puding,
marmelada ili mleveno meso veoma brzo
pripremaju. Kada grejete ili kuvate
namirnice sa visokim sadržajem masti ili
šećera, nemojte koristiti plastične posude.
15. Posuđe koje koristite za pripremu hrane u
mikrotalasnoj pećnici može se mnogo
zagrejati jer hrana emituje toplotu. To
posebno važi ako su vrh posude i ručke
pokriveni plastikom. Kada hvatate takve
posude, možda ćete morati da koristite
rukavice.
16. Da biste smanjili rizik od požara u
unutrašnjosti pećnice:
a) Pazite da hranu ne kuvate predugo.
Pažljivo pratite tok pripreme kada su u
pećnici posude od papira, plastike ili
drugih lako zapaljivih materijala.
b) Pre nego što stavite kesicu u pećnicu,
skinite žičicu za zatvaranje kesice.
c) Ako se predmet u pećnici zapali, držite
zatvorena vrata od pećnice, isključite
pećnicu iz struje ili isključite glavni
osigurač na tabli sa osiguračima.
21
Crtež pećnice
 EKRAN
(prikaže vreme kuvanja, snagu delovanja, časovnik)
 POWER LEVEL
(dugme za regulisanje snage mikrotalasa)
 GRILL / MICRO + GRILL
(Pritisnite ovaj gumb za postavljanje grill kuhanje
programa.)

CONVECTION
(Pritiskom birate temperaturu konvekcije.)

MICRO + CONVECTION
(Pritiskom birate jednu od četiri moguće kombinacije
kuvanja)
 CLOCK / WEIGHT
(dugme za regulisanje časovnika, regulisanje vremena,
težine, i vremena kuvanja)
 WEIGHT / TIME
(Dugme za regulisanje vremena, težine, i vremena
kuvanja)
 START / QUICK START
(dugme za početak rada. Višekratnim pritiskom možete
brzo izabrati vreme kuvanja na maksimalnoj snazi)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
22
Sigurnosni sistem za zatvaranje vrata
Prozor pećnice
Ventilacioni otvori ili ventilator za
provetravanje
Rotacioni tanjir
Stakleni tanjir
Kontrolna tabla
Rešetka za roštilj
3.
Uputstva za rukovanje
1.
ČASOVNIK
Rerna ima i 12 ali 24-časovni digitalni
časovnik. Za unos vremena, npr. 16:30,
uradite sledeće:
a) Pritisnite tipku "Clock/Weight ".
Izaberite 12 ali 24-časovni zapis
tačnog vremena. Natpis na ekranu
počinje da trepće. Časovnik regulišete
okretanjem tipke „MENU / TIME"
b) Ponovno pritisnite tipku "Clock/Weight
" i regulišite minute okretanjem tipke
„MENU / TIME"
c) Ponovno pritisnite tipku "Clock/Weight
", i novo vreme je izabrano.
d) Ako želite promeniti tačno vreme na
časovniku, ponovite gornji postupak.
2.
4.
Ova funkcija ima dve mogućnosti.
a) Brzo zagrejavanje mikrotalasnim
zrakama (100% snage)
Primer: Kuvanje s 100% snagom 5
minuta.
3. Postavite vreme na "5:00".
4. Pritisnite "Start/Reset".
b) Zagrejavanje mikrotalasnim zrakama s
ručnim nadzorom
Primer: Zagrejavanje hrane 60%
snagom 10 minuta.
4. Pritisnite tipku "POWER LEVEL",
izaberite stepen snage 60%;
5. Postavite vreme na "10:00".
6. Pritisnite "START / QUICK START".
5.
4x
5x
6x
7x
8x
9x
10x
11x
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
00%
COMBINATION 1
Najduže vreme kuvanja je 95 minuta.
Kombinovan rad (30% mikrotalasne zrake, 70%
žar). Ovu kombinaciju možete koristiti za
pripremu riba i lazanja.
Recimo, da želite hranu kuvati kombinovano 25
minuta:
1. Pritisnite dugmeSTOP / CANCEL
2. Dvaput pritisnite dugmeGRILL / MICRO +
GRILL
3. Obrtanjem dugmetaMENU / TIMEpostavite
vremena 25:00 minuta.
4. Pritisnite START / QUICK START za
početak rada.
Možete podesiti 5 nivoa snage zagrevanja, a
najduže vreme delovanja je 95 minuta.
Snaga mikrotalasnih
zraka
100%
90%
80%
GRILL
Najduže vreme kuvanja je 95 minuta. Pečenje na
žaru (roštilj) naročito je preporučljivo kod
pripreme tanjih komada mesa, šnicla, kebaba,
kobasica i parčadi piletine. Može se takođe
koristiti i za tople sendviče te gratinirana
(zapečena) jela.
Recimo, da želite pripremiti hranu na žaru, za
koju trebate 12 minuta.
1. Pritisnite dugme STOP / CANCEL.
2. Jednom pritisnite dugme GRILL / MICRO +
GRILL
3. Obrtanjem dugmeta MENU / TIME regulišite
vreme na 12:00.
4. Za početak pritisnite dugme START /
QUICK START.
ZAGREJAVANJE MIKROTALASNIM
ZRAKAMA
Broj pritisaka
na tipku "Pover Level"
1x
2x
3x
QUICK START
Ova funkcija koristi se za brzo podgrejavanje,
odnosno kuvanje hrane. U stanju pripremljenosti
pritisnite tipku START / QUICK START - rerna
započinje s radom na 100% snage. Za
povećanje vremena više puta pritisnite tipku
START / QUICK START. Najduže vremekuvanja
je 10 minuta.
6.
COMBINATION 2
Najduže vreme kuvanja je 95 minuta.
Kombinovan rad (55% mikrotalasne zrake, 45%
žar). Ovu kombinaciju preporučujemo za
pripremu kajgana, pečenog krompira te peradi.
Recimo, da želite pripremiti hranu
kombinovanima načinom i za to trebate 12
minuta:
1. Pritisnite dugmeSTOP / CANCEL.
2. Triput pritisnite dugmeGRILL / MICRO +
GRILL
3. Obrtanjem dugmetaMENU / TIMEpostavite
vremena 12:00 minuta.
4. Pritisnite START / QUICK START dugme
za početak rada.
23
7.
KONVEKCIJA
U konvekcijskom načinu kuvanja vruć zrak kruži
po unutrašnjosti pećnice i brzo i ravnomerno
skuva hranu. Pećnica ima mogućnost izbora
deset različitih temperatura kuvanja. Maksimalno
vreme kuvanja u konvekcijskom načinu je 9
časova i 30 minuta. Prethodno zagrevanje
pećnice fabrički je regulisano na 30 minuta, i to
ne može da se menja.
COMB1
COMB2
COMB3
COMB4
Želite na primerda ispečete kolač 24 minuta na
programskoj kombinaciji COMB3.
1. Više puta zaredom pritisnite tipku MICRO +
CONVECTION, sve dok na ekranu ne
dobijetetraženu temperaturu.
2. Dugmetom MENU/TIME regulišite vreme
kuvanja.
3. Pritiskom tipke START/QUICK START
uputite aparat u rad.
Kuvanje konvekcijom
Više puta zaredom pritisnite tipku CONVECTION
i izaberite temperaturu kuvanja (110℃~200℃).
Želite na primer dakuvate 40 minuta na
temperaturi 180℃.
1. Više puta zaredom pritisnite tipku
CONVECTION i izaberite temperaturu
kuvanja, koja je prikazana na ekranu.
2. Dugmetom MENU/TIME odaberite vreme
kuvanja.
3. Za upućivanje rada aparata pritisnite tipku
START/QUICK START.
Napomena:
Pritiskom na tipku MICRO + CONVECTION
možete u tokukuvanja da proverite izabranu
konvekcijsku temperaturu.
9.
NAPOMENA: pritiskom na tipku CONVECTION
možete u tokukuvanja proveriti izabranu
temperaturu.
PROGRAMIRANJE VIŠE FAZA
KUVANJA
Vaša pećnicu moguće je programirati za tri
automatske uzastopne faze kuvanja.
Želite na primerda podesite sledeći program
kuvanja:
Mikrotalasno kuvanje
Prethodno ugrejavanje i kuvanje
konvekcijom
↓
Pećnicu možete programirati za kombinaciju
prethodnog ugrejavanja i kuvanja konvekcijom.
Želite na primerda zagrejete pećnicu na 170℃, a
nakon toga da kuvate30 minuta.
1. Više puta zaredom pritisnite tipku
CONVECTION i izaberite temperaturu
kuvanja, koja je prikazana na ekranu.
2. Za upućivanje pritisnite tipku
START/QUICK START. Kad je postignuta
izabrana temperatura začuje se zvučni
signal.
3. Otvorite vrata i stavite sud s hranom na
sredinu okretnog pladnja.
4. Dugmetom MENU/TIME odaberite vreme
kuvanja.
5. Pritiskom tipke START/QUICK START
uputite aparat u rad.
8.
temperatura(℃)
110
140
170
200
Konvekcijsko kuvanje
1. Pritiskom tipke POWER LEVEL birate
jačinu.
2. Okretanjem dugmeta MENU/TIME
programirate vreme kuvanja.
3. Pritiskom tipke CONVECTION birate
temperaturu konvekcije.
4. Okretanjem dugmeta MENU/TIME
programirate vreme kuvanja.
5. Pritiskom tipke START/QUICK START
uputite aparat u rad.
Napomena: ako pre kuvanja morate odmrznuti
hranu, regulaciju Jet defrost za odmrzavanje
možete da podesite samo u prvoj fazi višefaznog
programa kuvanja.
U ovom režimu kuvanja ne možete koristiti
postavke Quick start (brzo upućivanje), Auto
menu (automatski meni), te prethodno
zagrejavanje za konvekcijsko kuvanje.
MIKROTALASI + KONVEKCIJA
Vaša pećnica ima četiri unapred programirana
programa, koji vam automatski olakšavaju
kuvanje koristeći kako konvekcijsku toplotu tako i
mikrotalase. Najduže moguće regulisano vreme
kuvanja je 9 časova i 30 minuta.
Više puta zaredom pritisnite tipku MICRO +
CONVECTION i izaberite temperaturu kuvanja:
24
vas upozore da hranu okrenete, i za nastavak
pritisnete START / QUICK START.
10. AUTO COOK
10. BEZBEDNOSNA BLOKADA
Za sledeće namirnice ne trebate posebno
regulisati jačinu ili vreme kuvanja. Iz donje
tablice izaberete samo vrstu namirnice i njenu
težinu (masu).
Služi za sprečavanje nekontrolisane
upotrebe rerne, kao zaštita za malu decu.
Kad je rerna zaključana, na ekranu se
prikaže crvena ikona, i upotreba rerne je
onemogućena, sve dok je, dakako, ne
otključamo.
Ako želite zaključati mikrotalasnu rernu,
držite tipku STOP / CANCEL 3 sekunde
dokle ne začujete pisak: rerna je
zaključana. U zaključanom stanju su sve
tipke onemogućene.
Da bi rernu ponovno otključali, ponovno
držite tipku STOP / CANCEL 3 sekunde, i
kad začujete signal, mikrotalasna rerna je
otključana.
Primer:
1. Pritisnite dugmeSTOP / CANCEL
2. Obrtanjem dugmetaMENU / TIMEulevo
birate redni broj pod kojim se nalazi
izabrana hrana.
3. Višekratnim pritiskom na tipku CLOCK /
WEIGHTizaberete težinu hrane.
4. Pritisnite tipku START / QUICK START za
početak rada.
Redni
broj
1
2
Hrana
Krompir (obrok
230g)
Mleko/Kafa (200
ml/šolja)
3
Kokice (99g)
4
Auto podgrevanje
5
Špageti (g)
6
Pizza (g)
7
Piletina (g)
8
Torta (g)
9
Primedba
Brzo odmrzavanje
Rezultati automatskog kuvanja
ovise o više faktora, kao što su
oblik i veličina hrane, promena
napona, te vaše lične regulacije.
Ako s rezultatom kuvanja niste
zadovoljni, molimo vas da sami
izaberete odgovarajuće vreme
kuvanja.
Za mleko/kafu i krompir ne birate
težinu nego broj obroka.
Postupak kuvanja pilećeg,
ovčjeg, i goveđeg mesa zaustavi
se u toku kuvanja. Začujete pisak
koji vas opominje da morate
hranu obrnuti. Za nastavak
pritisnite tipku START / QUICK
START.
(g)
11. ODMRZAVANJE HRANE
Pećnica omogućuje odmrzavanje namirnica na
osnovi težine koju ste unijeli.
Primjer: Odmrzavanje zamrznutog mesa
1. Meso kojeg odmrzavate, stavite u pećnicu i
zatvorite vrata.
2. Okretanjem gumba MENU / TIME podesite
težinu na 600g.Okrenite brojčanik MENU /
TIME u suprotnom smeru od kazaljki na
časovniku, do oznake automatskog
odmrzavanja “A-09”.
3. Pritisnite dugmeCLOCK / WEIGHT i
izaberite težinu hrane.
4. Pritisnite Start / QUICK START gumb za
početak djelovanja.
Napomena: nakon nekog vremena, tijekom
postupka odmrzavanje se zaustavi, a dva piska
25
9.
Održavanje mikrotalasne
rerne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ako treba zameniti sijalicu u rerni, molimo
Vas da se obratite servisu.
Zaščita okoline
Pre čišćenja, isključite rernu i izvucite utikač
iz utičnice.
Unutrašnjost rerne treba da je uvek čista.
Kada se delići hrane i tečnost koja prska ili
se prolije osuše na zidovima rerne, obrišite
ih vlažnom krpom. Upotreba grubih
deterdženata ili abrazivnih sredstava za
čišćenje nije preporučljiva.
Spoljnu površinu rerne očistite vlažnom
krpom. Da biste sprečili oštećenje delova u
unutrašnjosti rerni, pazite da voda ne dospe
u ventilacione otvore.
Nemojte dopustiti da se kontrolna tabla
pokvasi. Očistite je mekom, vlažnom krpom.
Za čišćenje kontrolne table nemojte koristiti
deterdžente, abrazivna sredstva za čišćenje
ili sredstva za čišćenje u spreju.
Ako se u unutrašnjosti ili oko spoljnih
površina kućišta skuplja para, obrišite je
mekom krpom. Do toga može doći kada
mikrotalasnu rernu koristite u veoma
vlažnim prostorijama i uopšte ne znači kvar
rerne.
Povremeno treba izvaditi i stakleni tanjir i
očistiti ga. Tanjir operite u toploj vodi sa
malo deterdženta ili u mašini za pranje
sudova.
Rotacioni tanjir i dno (donju površinu)
unutrašnjosti pećnice treba redovno čistiti,
jer inače pećnica u toku rada može
emitovati buku. Samo obrišite dno
unutrašnjosti pećnice blagim deterdžentom,
vodom ili sredstvom za čišćenje stakla i
osušite. Rotacioni tanjir možete oprati u
toploj vodi sa malo deterdženta ili u mašini
za pranje sudova. Posle duže upotrebe, na
točkićima rotacionog tanjira mogu se
nakupiti isparenja od kuvanja, ali to ne utiče
na njegovo delovanje. Kada vadite rotacioni
tanjir iz žleba na dnu komore (unutrašnjosti
rerne), pazite da ga pravilno vratite.
Eventualan neprijatan miris iz pećnice
možete odstranite tako što ćete u duboku
posudu za pripremu namirnica u
mikrotalasnoj rerni sipati šolju vode i dodati
iseckanu koru jednog limuna. Posudu zatim
ostavite pet minuta u uključenoj
mikrotalasnoj rerni. Na kraju, dobro osušite
unutrašnjost rerni i obrišite je mekom
krpom.
Simbol na proizvodu ili na njegovoj
ambalaži označava, da se sa tim
proizvodom ne sme postupati kao sa
otpadom iz domaćinstva. Umesto toga, proizvod
treba predati odgovarajućim sabirnim centrima
za reciklažu elektronskih I električnih aparata.
Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda
sprečićete potencijalne negativne posledice na
životnu sredine I zdravlje ljudi, koji bi inače mogli
biti ugroženi neodgovarajućim rukovanjem
otpadom ovog proizvoda. Za dobijanje detaljnih
informacija o tretmanu, odbacivanju I ponovnom
korišćenju ovog proizvoda, stupite u kontakt sa
prikladnim lokalnim ustanovama, službom za
sakupljanje kućnog otpada ili sa prodavnicom u
kojoj ste kupili ovaj proizvod.
Garancija i servis
Za informacije ili u slučaju problema obratite se
Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj
državi (telefonski broj naći ćete u
međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj
državi nema takvog centra, obratite se lokalnom
prodavcu Gorenja, ili odelu Gorenja za male
kućanske aparate.
Nije za komercialnu upotrebu!
Za dodatne preporuke za pečenje sa
mikrotalasima ili grilom naći če te u korisnim
savetima na internet strani:
http://microwave.gorenje.com
MNOGO UŽITAKA U KORIŠĆENJU
VAŠE MIKROVALNE RERNE ŽELI
VAM
26
УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА
МК
Внимателно прочитајте ги упатствата и чувајте ги.
Спецификации
Потрошувачка на ел. енергија: ............................................................................. 230V~50Hz,1200W
Излезна моќ::.............................................................................................................................. 800W
Грејач за жар: ........................................................................................................................... 1200W
Конвекциско:............................................................................................................................. 2200W
Работна фреквенцијa:.......................................................................................................... 2450MHz
Надворешни димензии: ............................................................ 452mm(Š) X 260mm(V) X 395mm(G)
Димензии на комората
(внатрешност) на печката: ........................................................ 315mm(Š) X 198mm(V) X 297mm(G)
Димензии на печката ............................................................................................................. 20литри
Маса без амбалажа: ............................................................................................ Приближнo 14,4 kg
Ниво на бучава: .............................................................................................................. Lc<58 dB (A)
обратете се до најблискиот овластен
сервисер.
Овој апарат е означен според
европскиот пропис 2002/96/ЕЗ за
електро и електронски апарати (waste
electrical and electronic equipment WEEE).
Прописот ја дава рамката за враќање и
искористување на старите апарати,
важечко ширум Европа.
Радиски пречки
(итерференции)
Микробрановата печка може да предизвика
пречки во приемот на вашиот радиоприемник,
ТВ-приемник и слични уреди. Ако дојде до
пречки (интерференции), истите можете да ги
отстраните или да ги намалите со преземање
на следниве мерки:
a) Исчистете ја вратата и површините за
дихтување.
б) Ставете го радиоприемникот, ТВприемникот и друго што подалеку од
микробрановата печка.
ц) Зад радискиот, ТВ-приемникот итн.
употребете соодветно наместена антена
што ќе овозможува јак прием на
сигналот.
Пред да повикате сервис
1.
2.
Ако печката воопшто не работи, ако на
екранот ништо не се појавува или, пак,
ако екранот се изгасне:
a) Проверете дали печката е правилно
вклучена на електричната мрежа.
Ако не е, исклучете го кабелот од
штекерот, почекајте 10 секунди и
потоа повторно вклучете го.
б) Проверете дали осигурувачот за
штекерот е прегорен или, пак, дали
струјното коло е прекинато на
главниот осигурувач. Ако
осигурувачите се исправни ,
тестирајте го штекерот со некој друг
апарат.
Ако микробрановата печка не грее, т.е.
не емитува микробранова енергија:
a) Проверете дали е правилно
наместен часовникот за
програмирање.
б) Проверете дали е цврсто затворена
вратата, а сигурносните брави
заклучени. Ако не се, икробрановата
енергија нема да се ослободува.
Напомена:
Апартот е наменет само за користење во
домаќинство и тоа за загревање на храна и
пијалаци со помош на електромагнетна
енергија. Употребувајте го апаратот само во
затворени простории.
Инсталација
1.
2.
Ако со помош на горниве упатства не
успеавте да го отстраните проблемот,
27
Проверете дали од внатрешноста на
вратата го извадивте целокупниот
амбалажен материјал.
Кога ќе ја отстраните амбалажата,
прегледајте ја печката за да утврдите
дали има видливи оштетувања, како на
пример:
- искривена врата,
- оштетена врата,
-
набиеници или дупки на стаклото
(прозорецот) на вратата или пак на
екранот
- набиеници во внатрешноста на
печката.
3. Ако забележите некое од
горенаведените оштетувања, не
употребувајте ја печката.
4. Микробрановата печка тежи околу 14,4
kg, поставете ја на рамна површина што
е доволно тврда за да ја издржи
тежината на печката.
5. Печката поставете ја подалеку од извори
на висока температура и пареа.
6. Не ставајте ништо на печката.
7. За да обезбедите доволно зрачење,
околу страните на печката треба да има
барем 8 cm простор, а над неа 10 cm.
8. Не отстранувајте ги погонските оски на
ротационото лежиште.
9. Како и кај сите други апарати така и кај
овој е потеребен грижлив надзор кога го
употребуваат децата.
ПРЕДУПРЕУВАЊЕ: ОВОЈ АПАРАТ Е
ПОТРЕБНО ДА СЕ ЗАЗЕМЈИ.
10. Штекерот на кој е приклучен апаратот
треба да биде лесно достапен за
приклучниот кабел.
11. На печката и е потребна влезна моќ од
1,2 kVA. Препорачуваме при инсталација
на печката да се посоветувате со
сервисер, односно со копметентен
стручњак.
ВНИМАНИЕ: Печката има сопствена
заштита и тоа осигурувач 250V, 10A.
Важни безбедносни
упатства






ВАЖНО
Боите на жиците во приклучниот кабел го
имаат следново значење:
Зелено- жолта: заземјување
Сина:
нулта
Кафена:
фаза
Бидејќи боите на жиците можеби не
одговараат на обоените ознаки на
терминалите во приклучниот кабел, имајте го
предвид и следново:
- Жицата со зелено-жолта боја приклучете ја
на терминалот во прикличниот кабел што е
означен со буквата E или со симболот за
заземјување.
- Жицата со сина боја приклучете ја на
терминалот во приклучниот кабел што е
означен со буквата N или е со црна боја.
- Жицата со кафена боја приклучете ја на
терминалот во приклучниот кабел што е
означен со буквата L или е со црвена боја.




28
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Кога апаратот
работи во комбиниран начин, а поради
многу високите температури што тогаш
настануваат, децата смеат да го
употребуваат апаратот само под грижлив
надзор на возрасните (само за апарати
со функцијата жар)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ако вратата или
дихтувачите за вратата се оштетени,
апаратот не смеете да го употребувате,
додека не го поправи стручно лице.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секоја поправка
или сервис изведена од кој било друг
освен од овластен сервисер и при која е
потребно да се отстрани покривот за
заштита од микробрановите зраци е
опасна и ризична.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Течностите и
другата храна не загревајте ги во
затворени, односно во покриени садови
или, пак, во затворена амбалажа, бидејќи
истите може да експлодираат.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:Децата може да го
употребуват апаратот и без надзор од
возрасните само во случај доколку им
дадете соодветни упатства, за да можат
безбедно да ја употребуваат печката и
да бидат свесни за опасностите што
произлегуваат од несоодвотното
ракување.
Околу печката е потребно да се
обезбеди доволно кружење на воздух.
Зад печката треба да има најмалку 8cm
простор, од страните барем 10 cm, над
печката 10 cm.. не отстранувајте ги
нозете на печката и не покривајте ги
отворите за венталиција.
Употребувајте ги помагалата (помошните
средатва), соодветно за употреба во
микробанова печка.
Кога загревате храна во пластична или
во хартиена амбалажа, односно чинија,
надгледувајте го процесот на загревање
поради опасноста таквата амбалажа, т.е.
сад, да се запали.
Ако забележите чад, апаратот исклучете
го од електричната мрежа, а вратата
оставете ја затворена, за да го изгаснете
можниот оган.
Кога во микробрановата печка загревате
пијалак, по некое време може пијалокот
да зоврие и да претече, па затоа во
таков случај однесувајте се особено
внимателно.






прободете мембраната со виљушка на
повеќе места.
6. Не ставајте никакви предмети во
отворите на надворешната страна од
печката.
7. Никогаш не отстранувајте ги деловите на
печката, на пр.: нозете,
резето(внатрешен затворач), шрафовите
итн.
8. Не гответе ја храната непосредно на
стаклената основа. Пред да ја ставите
храната во печката, ставете ја во
соодветен сад или во слично помагало.
ВАЖНО: Кујнски помагала што не
смеете да ги употербувате во
микробранова печка:
- Не употребувајте метални тави или
садови со метални рачки.
- Не употребувајте садови со метални
рабови.
- Не употребувајте метални жици
прекриени со хартија за затворање на
пластични кеси.
- Не употребувајте садови од меламим
бидејќи содржат материјал што ја
вшмукува микробрановата енергија.
Тоа може да предизвика чинијата да
напукне или да се усвити, а покрај тоа
и да го забави загревањето /
готвењето.
- Не употребувајте ги садовите без
соодветното премачкување за
употреба во микробранова печка.
Исто така не употребувајте затворени
шолји со рачки.
- Не подготвувајте храна, т.е. пијалаци
во сад што има стеснет отвор, на пр.
во шише, бидејќи истото може да
пукне при загревање.
- Не употребувајте обични термометри
за месо или за слатки. Можете да
употребувате само термометри што
се наменети за употреба во
микробранови печки.
9. Помагалата за микробрановата печка
употребувајте ги само согласно со
упатствата од нивниот производител.
10. Не обидувајте се да потпечувате храна
во микробрановата печка.
11. Бидете претпазливи, во микробрановата
печка треба да се загрее само течноста,
а не и садот во кој истата се наоѓа.Затоа
е можно, откако ќе го отстраните капакот,
течноста во садот да испарува или од
неа да претекуваат капки иако капакот на
садот не е жежок.
12. Пред користење секогаш проверете ја
температурата на храната, а особено ако
За да не дојде до изгореници, пред
употребата промешајте ја или
протресете ја содржината на шишенцето
за доенчиња или шишенцата со храна за
доенчиња и проверете ја температурата
на содржината.
Во микробрановата печка не загревајте
јајца со лушпа или тврдо варени јајца
бидејќи може да експлодираат, дури и
откако загревањето во печката е веќе
завршено.
Кога ја чистите површината на вратата,
дихтувачката површина, внатрешноста
на печката, употребувајте само благи и
нежни (не абразивни) средства за
чистење, нанесете ги со сунѓер или со
мека крпа.
Редовно чистете ја печката и
отстранувајте ги можните остатоци од
храна.
Ако редовно не ја одржувате и чистите
печката, може да дојде до нагризување
на површината, што негативно влијае на
животниот век на апаратот и го
зголемува ризикот од опасност при
неговата употреба.
Ако приклучниот кабел е оштетен, за да
се избегне опасност, истиот може да го
замени само производителот,
овластениот сервисер или друг
соодветно оспособен стручњак.
Безбедносни упатства за
општа употреба
Во продолжение се наброени некои правила и
безбедносни мерки што слично како при
користење на други апарати, треба да ги
почитувате за да обезбедите безбедно и
најефикасно функционирање на печката:
1. Додека работи печката, стаклената
основа, рачките на валјакот, склопката и
жлебот за валјакот секогаш треба да
бидат на своето место.
2. Печката не користитете ја за никаква
друга намена освен за подготвување
храна; не сушете во неа облека, хартија
или други предмети и не употребувајте ја
за стерилизација.
3. Никогаш не вклучувајте ја печката ако
таа е празна, бидејќи можете да ја
оштетите.
4. Во внатрешноста на печката не чувајте
ништо, на пр. хартија, готварски книги
итн.
5. Не гответе храна што е покриена со
мембрана, на пр., жолчки од јајца,
компир, пилешки џигер итн. пред да ја
29
13.
14.
15.
16.
им ја давате на деца. Препорачуваме
храната/пијалакот никогаш да не ги
консумирате непосредно по вадењето од
печката, туку да почеката неколку минути
и по можност да ја промешате за
температурата еднакво да се
распредели.
Храната што содржи мешавина од вода и
маст, на пр. основа за супа, по
исклучувањето на печката треба да
остане во неа приближно 30 до 60
секунди. Така ќе овозможите смесата да
се изедначи и ќе спречите навлегување
на меурчиња кога во течноста ќе ставите
лажица или коцка за супа.
При подготовка на храна бидете
внимателни бидејќи некои видови, на пр.
божиќен пудинг, мармалад или мелено
месо се загреваат многу брзо. Кога
загревате или подготвувате храна со
висока содржина на масти или шеќер, не
употребувајте пластични садови.
Помагалата што ги употребувате при
подготовка на храна во микробранова
печка можат силно да се загреат бидејќи
храната оддава топлина. Ова важи
посебно ако врвот на садот и рачките се
прекриени со пластична обвивка или со
пластична наметка. При вадење на таков
сад може да ви бидат потребни кујнски
ракавици.
За да го намалите ризикот од пожар во
внатрешноста на печката:
a) внимавајте предолго да не ја
готвите храната. Грижливо
надгледувајте го процесот на
загревање кога во печката се
присутни помагала од хартија,
пластика или други лесно
запалливи, т.е. горечки материјали.
б) Пред да го ставите ќесето во
печката, отстранете ја жицата за
затворање на ќесето.
ц) Ако предметот во печката се запали,
оставете ја вратата на печката
затворена, исклучете ја истата од
електрична мрежа или исклучете го
главниот осигурувач од разводната
табла.
30
Дијаграм на печката
 ПОКАЖУВАЧ
(покажува време за готвење, моќност на работењето,
часовник)
 POWER LEVEL
(копче за дотерување моќност на микробрановите)
 GRILL / MICRO + GRILL (Енергетско ниво)
(Копче за готвење на скара или комбинирано готвење
микробранови + скара)
 CONVECTION
(Притисните за дотерување температура на печење со
конвекција).
 MICRO + CONVECTION
(Притисните за избирање една од четирите комбинации за
печење.)
 CLOCK / WEIGHT
(копче за дотерување на часовникот/ Копче за дотерување
време, тежина и време за готвење)
 STOP / CANCEL
(копче за прекинување на повикот за работење)
 START / QUICK START
(копче за почеток на работењето. Со повеќекратно
притиснување можете брзо да дотерате време за готвење со
максимална моќност)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
31
Затворач на вратата
Прозорец на печката
Отвори за вентилација вентилатор за
проветрување
Обрач на основата
Стаклена основа
Контролна плоча
Решетка за жар
Упатства за употреба
1.
ЧАСОВНИК
Рерната има исто така и 12 или 24-часовен
дигитален часовник. За внесување време, на
пр. 16:30, направите го следново:
a) Притисните го тастерот
"Clock/Weight ". Изберите 12 или 24
часовен запис на
часовникот.Написот на покажувачот
ќе почна да трепка. Дотерајте го
часовникот со завртување на
тастерот „MENU / TIME"
b) Повторно притисните го тастерот
"Clock/Weight " и дотерајте минути
со завртување на тастерот „MENU /
TIME"
c) Повторно притисните го тастерот
"Clock/Weight " и ново време ќе
биде дотерано.
d) Ако сакате да го промените
дотерувањето на часовникот,
повторете ја горната постапка.
2.
3.
4.
20%
10%
11x
00%
QUICK СТАРТ
ГРИЛ
Најдолго време за готвење е 95 минути.
Готвење на жар е уште посебно корисно за
танки резанки месо, шницли, ќебапи, колбаси
и парчиња од пиле. Исто така е примерно за
топли сендвичи и гратинирани јадења.
Да речеме дека сакате да приготвите на жар
храна за 12 минути.
1. Притисните го копчетоSTOP / CANCEL
2. Еднаш притисните на копчето GRILL /
MICRO + GRILL
3. Завртите го копчетоMENU / TIMEи
дотерајте време на 12:00.
4. За започнување притисните го копчето
START / QUICK START.
Оваа функција има две можности.
a) Брзо загревање со микробранови
зраци (100% моќност)
Пример:Готвење со 100% моќност 5
минути.
1. Доптерајте време на "5:00".
2. Притисните "Start/Reset".
b) Загревање со микробранови зраци
со рачен надзор
Пример:Загревање храна со 60%
моќност 10 минути.
1. Притисните го тастерот "POWER
LEVEL", изберите степен на
моќност60%;
2. Дотерајте време на "10:00".
3. Притисните "START / QUICK
START".
5. КОМБИНАЦИЈА 1
Најдолго време за готвење е 95
минути.Комбинирано работење (30%
микробранови зраци, 70% жар). Оваа
комбинација ќе ја употребиме за
приготвување риби и лазањи.
Да речеме дека сакате комбинирано да
готвите храна 25 минути:
1. Притисните го копчетоSTOP / CANCEL
2. Двапати притисните на копчетоGRILL /
MICRO + GRILL
3. Завртите го копчетоMENU / TIMEза
дотерување време 25:00 минути.
4. Притисните START / QUICK START за
започнување на работењето.
Можете да дотерате 5 нивоа на моќност за
загревање, најдолго време на работење па
е 95 минути.
3x
4x
5x
6x
7x
30%
9x
10x
Оваа функција ја употребуваме за брзо
подгревање, односно приготвување храна. Во
подготвеност притисните го тастерот START /
QUICK START рерната ќе работи со 100%
моќност. За зголемување на времето
повеќепати притисните го тастерот START /
QUICK START.Најдолго време за готвење е
10 минути.
ЗАГРЕВАЊЕ СО МИКРОБРАНОВИ
ЗРАЦИ
Број на притиснувања
на тастерот"Power
level"
1x
2x
8x
Моќност на
микробрановите
зраци
100%
90%
6. КОМБИНАЦИЈА2
најдолго време за готвење е 95
минути.комбинирано работење (55%
микробранови зраци, 45% жар). оваа
комбинација е најпримерна за приготвување
омлет, пржен компир и живина.
Да речеме дека сакате комбинирано да
готвите храна 12 минути:
1. Притисните го копчетоSTOP / CANCEL.
80%
70%
60%
50%
40%
32
2.
3.
4.
7.
Три пати притисните на копчетоGRILL /
MICRO + GRILL
Завртите го копчетоMENU / TIMEза
дотерување време 12:00 минути.
Притиснитего копчето START / QUICK
START за започнување на работењето.
3.
4.
КОНВЕКЦИЈА
5.
Кај конвекциско печење жежок воздух
циркулира по внетрешноста на рерната. Со
тоа јадењето брзо и рамномерно ќе се
испече, убаво ќе стане кафеаво и има
крцкава кора. Овој модел на рерна може да
се програмира за десет различни
температури на готвење. Најдолго време за
печење со конвекција што можете да го
дотерате е 9 часа и 30 минути. Преземено
време за предгревање е 30 минути; тоа не
може да се промени.
8.
температура, на тоа ќе ве предупреди
звучен сигнал.
Отворите ја вратата и ставите го садот
со јадењето на средина од вртливиот
послужавник.
со копчето MENU/TIME (мени/време)
дотерајте време за готвење.
Притисните го копчето START/QUICK
START (старт/брз старт) за почеток на
печењето.
МИКРОБРАНОВИ + КОНВЕКЦИЈА
Рерната има четири претходно програмирани
дотерувања, со кои едноставно и самодејно
ќе испечете јадење со конвекција или со
микробранови. Најдолго време за печење со
конвекција што можете да го дотерате е 9
часа и 30 минути.
Со притиснување на копчето MICRO.+
CONVECTION (микробранови + конвекција) ќе
дотерате температура на печење со
конвекција.
Готвење во конвекциски режим
За печење со конвекција повеќепати
притисните го копчето CONVECTION
(конвекција), да внесете сакана температура
(110 °C ~ 200 °C).
Да речеме дека сакате да печете јадење при
180 °C, 40 минути.
1. Повеќепати притисните го копчето
CONVECTION да изберете соодветна
температура. Таа е прикажана на
екранот.
2. со копчето MENU/TIME (мени/време)
дотерајте време за готвење.
3. Притисните го копчето START/QUICK
START (старт/брз старт) за почеток на
печењето.
COMB1 (комбинација 1)
COMB2 (комбинација 2)
COMB3 (комбинација 3)
COMB4 (комбинација 4)
температура
(℃)
110
140
170
200
Да речеме дека сакатејадењето да го печете
24 минути со комбинацијата 3.
1. Повеќепати притисните го копчето
MICRO.+ CONVECTION (микробранови +
конвекција), додека на екранот не е
прикажана саканата температура.
2. со копчето MENU/TIME (мени/време)
дотерајте сакано време за готвење.
3. Притисните го копчето START/QUICK
START (старт/брз старт) за почеток на
печењето.
ЗАБЕЛЕШКА: Со притиснување на копчето
CONVECTION можете за време печење да ја
проверите дотераната температура на
работење.
ЗАБЕЛЕШКА:
За времепечење можете да ја проверите
дотераната конвекциска температура со
притиснување на копчето
MICRO.+CONVECTION.
Подгревање и готвење во режими на
конвекција
Рерната можете да ја програмирате за
комбинација на погревање и готвење во
конвекциски начин.
Да речеме дека сакате најпрвин да го
загреете јадењето на 170 °C, потоа па до го
печете 30 минути.
1. Повеќепати притисните го копчето
CONVECTION да изберете соодветна
температура. Таа е прикажана на
екранот.
2. Притисните го копчето START/QUICK
START (старт/брз старт) за почеток на
печењето. Штом е достигната дотераната
9.
ПЕЧЕЊЕ ВО ПОВЕЌЕ ФАЗИ
Рерната можете да ја програмирате и на тој
начин да печете во до три самодејни
едноподруго фази.
Да речеме дека ја сакатеследнава програма
на приготвување храна:
Варење со микробранови
↓
33
Печење со конвекција
1. Притисните го копчето POWER LEVEL
(моќност), да дотерате моќност на
микробрановите.
2. Копчето MENU/TIME (мени/време)
завртите го така да биде дотерано
саканото време за варење.
3. Со притиснување на копчето
CONVECTION дотерајте температура на
печењето со конвекција.
4. Копчето MENU/TIME (мени/време)
завртите го така да биде дотерано
саканото време за варење.
5. Притисните го копчето START/QUICK
START (старт/брз старт) за почеток на
печењето.
1.
2.
3.
4.
бр.
1
2
Храна
Компир (оброк
230g)
Млеко/Кафе (200
ml/шолја)
3
Пуканки (99g)
4
Авто подгревате
7
Пиле (g)
8
Торта (475g)
9
Одмрзнување
За млеко/кафе и компир
не дотеруваме тежина,
туку број оброци.
За пилешко, овчо,
говедско месо за време
готвење процесот за
готвење ќе запре (ќе
слушнете писок), да ве
потсети дека за време
готвење треба храната
да се преврти. За
продолжување
притисните на тастерот
START / QUICK START.
Притисните го копчето STOP / CANCEL.
Завртите го копчето MENU / TIME в
левои изберите реден број, под кој е
саканата храна (A-9).
Со повеќекратно птритискање на
тастеротCLOCK / WEIGHT ќе изберете
тежина на храната.
Притиснитего тастерот START / QUICK
STARTза започнување на работењето.
Забелешка: Зе време самото одмрзнување
одмрзнувањето ќе запре, два писока ве
потсетуваат да ја превртите храната и
притисните START / QUICK START за
продолжување.
Притисните го копчето STOP / CANCEL.
Завртите го копчето MENU / TIME в
левои изберите реден број, под кој е
саканата храна.
Со повеќекратно птритискање на
тастеротCLOCK / WEIGHT ќе изберете
тежина на храната.
Притиснитего тастерот START / QUICK
STARTза започнување на работењето.
Реден
Пица (g)
Пример:Одмрзнување 600g замрзнато месо.
За следниве прехранбени производи не ви е
потребно да дотерувате моќност или време
за готвење. Од долната табела изберите
само вид на прехранбениот производ и
дотерајте тежина на истиот.
4.
6
време за готвење.
Рерната овозможува одмрзнување
прехранбени производи врз основа на
тежината што сте ја внесле.
10. AUTO COOK
3.
Шпагети (g)
11. ОДМРЗНУВАЊЕ ХРАНА
Забелешка: Ако морате пред почетокот на
варење, односно печење храната да ја
одмрзнете, можете да дотерате програма за
одмрзнување како прва фаза на
повеќестепената програма.
Програмите Quick Start (брз старт), Auto
(самодејна програма) и Preheat
(предгревање) не е можно да се употребат во
повеќестепена програма за приготвување
храна.
1.
2.
5
12. ЗАКЛУЧУВАЊЕ ЗАРАДИ ДЕЦА
Употребата е за препречување употреба без
надзор на рерната од страна на мали
деца.Кога е рерната заклучена на
покажувачот ќе се покаже црвена икона и
употребата на рерната е оневозможена, се
разбира додека не ја отклучиме.
Ако скате микробрановата рерна да ја
заклучите, држите го тастеротSTOP / CANCEL
3 секунди, штом слушнете писок,
микробрановата рерна ќе се заклучи. Во
заклучена состојба сите тастери се
оневозможени.
Ако сакате да отповикате, односно да ја
отклучите микробрановата рерна, повторно
држете ги тастерот STOP / CANCEL 3 секунди
и штом слушнете писок, микроваловната
рерна е отклучена.
Забелешка
Резултатите на AUTO
готвење се зависни од
повеќе фактори, како што
се обликот и големината
на храната, варирањето
на напонот и вашите
лични дотерувања. Ако
со резултатите од
готвењето не сте
задоволни, ве молиме
дотерајте попримерно
34
8.
Грижа за микробрановата
печка - нега и одржување
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Пред чистењето исклучете ја печката и
исклучете го кабелот од штекерот.
Внатрешноста на печката треба секогаш
да биде чиста. Кога делови од храна,
течност што прска од неа или истурена
течност ќе се засуши на ѕидовите на
печката, само пребришете ги со влажна
крпа. Користењето на груби детергенти
или на абразивни средства за чистење
не е препорачливо.
Надворешната површина на печката
исчистете ја со влажна крпа. За да го
спречите оштетувањето на деловите во
внатрешноста на печката, внимавајте да
не ви се истури вода во отворите за
вентилација.
Не дозволувајте контролната табла да се
намокри. Исчистете ја со мека и влажна
крпа. За чистење на контролната табла
не употребувајте детергенти, груби
(абразивни) средства или распрскувачки
средства за чистење.
Ако во внатрешноста или околу
надворешнитата обвивка на куќишето се
насобере пареа, избрижете ја со мека
крпа. Ова се случува кога
микробрановата печка ја употребувате
во многу влажни простории и во никој
случај не укажува на грешка во
работењето на печката.
Понекогаш е потребно да ја отстраните
и стаклената основа и да ја исчистите.
Стаклената основа измијте ја во топла
вода со малку детергент или, пак, во
машина за миење садови
Лежечкиот обрач, како и дното (долната
површина) на внатреноста на печката
треба редовно да се чистат, бидејќи,
додека работи печката, може да создава
бучава. Едноставно пребришете го дното
на внатрешноста на печката со благ
детергент, вода или со средство за
чистење стакло и исушете je. Лежечкиот
обрач можете да го измиете во топла
вода со малку детергент или во машина
за миење садови, по подолга употреба
на тркалата на лежечкиот обрач може да
се наталожат остаоци од испарувањето
на храната, сепак, тоа не влијае врз
неговата работа. Кога го отстранувате
лежечкиот обрач од жлебот на дното на
комората (во внатрешноста на печката)
внимавајте повторно да го наместите
правилно.
9.
Можниот непријатен мирис од печката ќе
го отсраните на тој начин што во длабок
сад за подготовка на храна во
микробранова печка ќе налеете една
шолја вода, а во водата ќе ставите кора
од еден лимон. Потоа садот оставете го
во микробрановата печка пет минути. На
крај, темелно исушете ја внатрешноста
на печката и избришете ја со мека крпа.
Ако треба да ја замените светилката во
печката, ве молиме,да се обратите кај
продавачот.
ЖИВОТНА СРЕДИНА
Не го фрлајте на апаратот во нормален
домашен отпад,туку во официјална колекција
наменета за рециклирање. Со ова, вие
помагате да се зачува животната средина.
ГАРАНЦИЈА И СЕРВИС
Ако ви требаат информации, или ако имате
проблем, Ве молиме контактирајте го Gorenje
центарот за грижа на корисници во вашата
земја (види телефонски број во
меѓународната гаранција). Ако вашата земја
нема таков центар, контактирајте го вашиот
локален дилер или Gorenje, Gorenje делот за
мали апарати за домаќинство.
Не е за комерцијална употреба!
Корисни совети како и дополнителни
упатства за печење со микробранови и
грил можете да најдете на нашата
webстрана:
http://microwave.gorenje.com
ГОЛЕМО УЖИВАЊЕ ПРИ
КОРИСТЕЊЕТО НА
МИКРОБРАНОВАТА ПЕЧКА ВИ
ПОСАКУВА
35
OWNERS INSTRUCTION MANUAL
GB
Read the Instructions carefully and Keep for Future Reference.
SPECIFICATIONS
Power consumption: ............................................................................................... 230V~50Hz,1200W
Output:......................................................................................................................................... 800W
Grill heater: ................................................................................................................................ 1200W
Convection:................................................................................................................................ 2200W
Operating Frequency: ............................................................................................................ 2450MHz
Outside Dimensions: .................................................................. 452mm(W) X 260mm(H) X 395mm(D)
Oven Cavity Dimensions: ........................................................... 315mm(W) X 198mm(H) X 297mm(D)
Oven Capacity: .......................................................................................................................... 20litres
Uncrated Weight: .......................................................................................................... Approx. 14,4 kg
Noise level: ..................................................................................................................... Lc < 58 dB(A)
This appliance is marked according to the
European directive 2002/96/EC on Waste
Electrical and Electronic Equipment
(WEEE).
This guideline is the frame of a Europeanwide validity of return and recycling on
Waste Electrical and Electronic
Equipment.
Radio interference
Microwave oven may cause interference to your
radio, TV, or similar equipment. When
interference occurs, it may be eliminated or
reduced by the following procedures.
a) Clean the door and sealing surface of the
oven.
b) Place the radio, TV, etc. as far away from
your microwave oven as possible.
c) Use a properly installed antenna for your
radio, TV, etc. to get a strong signal
reception.
Before you call for service
1.
2.
If the oven will not perform at all, the display
does not appear or the display disappeared:
a) Check to ensure that the oven is
plugged in securely. If it is not, remove
the plug from the outlet, wait 10
seconds and plug it in again securely.
b) Check the premises for a blown circuit
fuse or a tripped main circuit breaker.
If these seem to be operating properly,
test the outlet with another appliance.
If the microwave power will not function:
a) Check to see whether the timer is set.
b) Check to make sure that the door is
securely closed to engage the safety
interlocks. Otherwise, the microwave
energy will not flow into the oven.
If none of the above rectify the situation,
then contact the nearest authorized
service agent.
Installation
1.
2.
3.
4.
The appliance for household use for heating
food and beverages using electromagnetic
energy, for indoor use only.
5.
6.
7.
8.
36
Make sure all the packing materials are
removed from the inside of the door.
Inspect the oven after unpacking for any
visual damage such as:
- Misaligned Door
- Damaged Door
- Dents or Holes in Door Window and
Screen
- Dents in Cavity
If any of the above are visible, DO NOT
use the oven.
This Microwave Oven weighs 14,4 kg and
must be placed on a horizontal surface
strong enough to support this weight.
The oven must be placed away from high
temperature and steam.
DO NOT place anything on top of the oven.
Keep the oven at least 8 cm away from both
sidewalls and 10 cm away from rear wall to
ensure the correct ventilation.
DO NOT remove the turn -table drive shaft.
As with any appliance, close supervision is
necessary when used by
children.WARNING-THIS APPLIANCE
MUST BE EARTHED.
9. The plug socket should be within easy
reach of the power cord
10. This oven requires 1.2 KVA for its input
consultation with service engineer is
suggested when installing the
oven.CAUTION: This oven is protected
internally by a 250V,10 Amp Fuse.



IMPORTANT
The wires in this mains lead are coloured in
accordance with the following code:
Green-and-yellow:
Earth
Blue:
Neutral
Brown:
Live
As the colours of the wires in the mains leads
of the appliance may not correspond with the
coloured markings indentifying the terminals
in your plug, proceed as follows:
- The wire which is coloured green-andyellow must be connected to the terminal in
the plug which is marked with the letter E or
by the earth symbol coloured green of
green-and-yellow.
- The wire which is coloured blue must be
connected to the terminal which is marked
with the letter N or coloured black.
- The wire which is coloured brown must be
connected to the terminal which is marked
with the letter L or coloured red.






Important safety instructions






WARNING: When the appliance is
operated in the combination mode, children
should only use the oven under adult
supervision due to the temperatures
generated; (Only for the model with grill
function)
WARNING: If the door or door seals are
damaged, the oven must not be operated
until it has been repaired by a competent
person;
WARNING: It is hazardous for anyone
other than a competent person to carry out
any service or repair operation that involves
the removal of a cover which gives
protection against exposure to microwave
energy;
WARNING: liquids and other foods must
not be heated in sealed containers since
they are liable to explode.
WARNING:This appliance is not intended
for use by persons (including children) with
reduced physical,sensory or mental
capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been


givensupervision or instruction concerning
use of the appliance by a person
responsible for theirsafety.
Children should be supervised to ensure
that they do not play with the appliance.
The oven must have sufficient air flow.
Keep 8 cm space at back; 10 cm at both
sides and 10cms from top of the oven. Don't
remove oven's feet, do not block air events
of the oven.
Only use utensils that are suitable for use in
microwave ovens.
When heating food in plastic or paper
containers, keep an eye on the oven due to
the possibility of ignition;
If smoke is observed, switch off or unplug
the appliance and keep the door closed in
order to stifle any flames;
Microwave heating of beverages can result
in delayed eruptive boiling, therefore care
must be taken when handling the container;
The contents of feeding bottles and baby
food jars shall be stirred or shaken and the
temperature checked before consumption,
in order to avoid burns;
Eggs in their shell and whole hard-boiled
eggs should not be heated in microwave
ovens since they may explode, even after
microwave heating has ended;
When cleaning surfaces of door, door seal,
cavity of the oven, use only mild,
nonabrasive soaps, or detergents applied
with a sponge or soft cloth.
The oven should be cleaned regularly and
any food deposits removed;
Failure to maintain the oven in a clean
condition could lead to deterioration of the
surface that could adversely affect the life of
the appliance and possibly result in a
hazardous situation;
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in order
to avoid a hazard.
Safety instructions for general
use
Listed below are, as with all appliances,
certain rules to follow and safeguards to
assure top performance from this oven:
1. Always have the glass tray, roller arms,
coupling and roller track in place when
operating the oven.
2. Do not use the oven for any reason other
than food preparation, such as for drying
37
clothes, paper, or any other nonfood items,
or for sterilizing purposes.
3. Do not operate the oven when empty. This
could damage the oven.
4. Do not use the oven cavity for any type of
storage, such a papers, cookbooks, etc.
5. Do not cook any food surrounded by a
membrane,such as egg yolks, potatoes,
chicken livers, etc without first being pierced
several times with a fork.
6. Do not insert any object into the openings
on the outer case.
7. Do not at any time remove parts from the
oven such as the feet, coupling, screws,
etc.
8. Do not cook food directly on the glass tray.
Place food in/on proper cooking utensil
before placing in the oven.
IMPORTANT-COOKWARE NOT TO USE
IN YOUR MICROWAVE OVEN
- Do not use metal pans or dishes with
metal handles.
- Do not use anything with metal trim.
- Do not use paper covered wire twist-ties
on plastic bags.
- Do not use melamine dishes as they
contain a material which will absorb
microwave energy. This may cause the
dishes to crack or char and will slow
down the cooking speed.
- Do not use Centura Tableware. The
glaze is not suitable for microwave use.
Corelle Livingware closed handle cups
should not be used.
- Do not cook in a container with a
restricted opening, such as a pop bottle
or salaed oil bottle, as they may explode
if heated in a microwave oven.
- Do not use conventional meat or candy
thermometers.
- There are the thermometers available
specifically for microwave cooking.
These may be used.
9. Microwave utensils should be used only in
accordance with manufacturer's
instructions.
10. Do not attempt to deep-fry foods in this
oven.
11. Please remember that a microwave oven
only heats the liquid in a container rather
than the container itself.Therefore, even
though the lid of a container is not hot to the
touch when removed from the oven, please
remember that the food/liquid inside will be
releasing the same amount of steam and/or
spitting when the lid is removed as in
conventional cooking.
12
13.
14.
15.
16.
38
Always test the temperature of cooked food
yourself especially if you are heating or
cooking food/liquid for babies. It is
advisable never to consume food/liquid
straight from the oven but allow it to stand
for a few minutes and stir food/liquid to
distribute heat evenly.
Food containing a mixture of fat and water,
e.g.stock,should stand for 30-60 seconds in
the oven after it has been turned off. This is
to allow the mixture to settle and to prevent
bubbling when a spoon is placed in the
food/liquid or a stock cube is added.
When preparing/cooking food/liquid and
remember that there are certain foods, e.g.
Christmas puddings, jam and mincemeat,
which heat up very quickly. When heating
or cooking foods with a high fat or sugar
content do not use plastic containers.
Cooking utensil may become hot because
of heat transferred from the heated food.
This is especially true if plastic wrap has
been covering the top and handles of the
utensil. Potholders may be needed to
handle the utensil.
To reduce the risk of fire in the oven cavity:
a) Do not overcook food. Carefully attend
microwave oven if paper, plastic, or
other combustible materials are placed
inside the oven to facilitate cooking.
b) Remove wire twist-ties from bags
before placing bag in oven.
c) If materials inside the oven should
ignite, keep oven door closed, turn the
oven off at the wall switch, or shut off
power at the fuse or circuit breaker
panel.
Computer control panel
 MENU ACTION SCREEN
Cooking time, power, action indicators, and clock time are displayed.
 POWER LEVEL
Touch this button a number of times to set microwave cooking power
level.
 GRILL / MICRO + GRILL
Press this button to selectone of two combination cooking settings.
 WEIGHT / TIME (Dial)
Turn the dial to set the oven clock time and imput cooking time. Turn
the WEIGHT / TIME dial to select an auto cook menu.
 CONVECTION
Touch this button to program convection temperature.
 MICRO + CONVECTION
Touch this button to select one of four combination cooking settings.
 CLOCK / WEIGHT
Touch this button to select amount of food; press and hold to set time
 STOP /CANCEL
Press to cancel setting or reset the oven before setting a cooking
program.
Press once to temporarily stop cooking, or twice to cancel cooking
altogether.
It is also used for setting child lock.

START / QUICK START (WEIGHT / TIME BUTTON)
Touch to start a cooking program. Simply touch it a namber of times to
ser cooking timeand cook immediately at full pover level
Feature diagram
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
39
Door Safety Lock System
Oven Window
Oven Air Vent
Roller Ring
Glass Tray
Control Panel
Grill rack
3.
Operation Instruction
1.
SETTING DIGITAL CLOCK/WEIGHT
Suppose you want to set the oven Clock/Weight
time to 8:30.
1.
Press STOP / CANCEL button.
2.
Press CLOCK / WEIGHT button once.
3.
Turn MENU / TIMEto set 8 hours.
4.
Press CLOCK / WEIGHT button once.
5.
Turn MENU / TIMEto set 30 min.
6.
Press START / QUICK START button
once to confirm the setting.
4.
MICROWAVE COOKING
For microwave cooking, the longest cooking time
is 95 minutes; you can select power level by
pressing POWER LEVEL repeatedly:
Pres POWER LEVEL
Cooking Power
1x
100%
2x
90%
3x
80%
4x
70%
5x
60%
6x
50%
7x
40%
8x
30%
8x
20%
10x
10%
11x
5.
2.
3.
COMBINATION 1
The longest cooking time is 95 minutes.
30% time for microwave cooking, 70% for grill
cooking. Use for fish or au gratin.
Suppose you want to set combination 1 cooking
for 25 minutes.
1. Press STOP/CANCEL button.
2. Press GRILL / MICRO + GRILLbutton twice.
3. Turn MENU / TIME to 25:00.
4. Press START/QUICK START button.
6.
COMBINATION 2
The longest cooking time is 95 minutes.
55% time for microwave cooking, 45% for grill
cooking. Use for puddings omelettes, baked
potatoes and poultry.
Suppose you want to set combination 2 cooking
for 12 minutes.
1. Press STOP/CANCEL button.
2. Press GRILL / MICRO + GRILLtriple.
3. Turn MENU / TIME to 12:00.
4. Press START/QUICK START button.
00%
For example, suppose you want to cook for 1
minute at 60% of microwave power.
1.
Grill
The longest cooking time is 95 minutes. The grill
cooking is particularly useful for thin slices of
meat, steaks, chops, kebabs, sausages of piece
of chicken. It is also suitable for hot sandwiches
and au gratin dishes.
For example, suppose you want to grill for 12
minutes.
1. Press STOP/CANCEL button.
2. Press GRILL / MICRO + GRILLbutton once.
3. Turn the MENU / TIME to 12:00.
4. Press START/QUICK START button.
Note: You can press the CLOCK/WEIGHT
button once to check Clock/Weight time during
cooking.
2.
QUICK START
This feature allows you to start the oven quickly.
The longest cooking time is 10 minutes.
In standby mode, press the START/QUICK
START button in quick succession to set the
cooking time, the oven starts working at full
power level immediately.
You can extend the cooking time during cooking
process by pressing START/QUICK.
Press the POWER LEVEL button
repeatedly to select power level.
Turn the MENU / TIMEdial to 1:00.
Press the START/QUICK START button.
Note: You can check the cooking power when
cooking is in progress by pressing the POWER
LEVEL button.
After the cooking/defrosting time elapses, the
oven will signal and “End” will show up on the
screen, press the STOP/CANCEL button or open
the oven door to clear the screen.
7.
CONVECTION
During convection cooking, hot air is circulated
throughout the oven cavity to make crisp foods
quickly and evenly. This oven can be
programmed for ten different cooking
temperatures. Maximum cooking time for
convection is 9 hours and 30 minutes.the default
preheat time is 30 minutes which can’t be
cahnged.
40
3.
Press START/QUICK START button to
start.
4.
NOTE:
You can check the convection temperature while
cooking is in progress by pressing the
MICRO.+CONVECTION button.
To Cook with Convection
To cook with convection, press CONVECTION
button repeatedly to enter the desired convection
temperature.(110℃~200℃)
Suppose you want to cook at 180℃ for 40
minutes.
1.
Press CONVECTION button repeatedly to
select cooking temperature as shown on
screen.
2.
Use the MENU/TIME dial to enter cooking
time.
3.
Press START/QUICK START button to
start.
NOTE: You can check the convection
temperature while cooking is in progress by
pressing the CONVECTION button.
9.
To Preheat and Cook with Convection
Your oven can be programmed to combine
preheating and convection cooking operations.
Suppose you want to preheat to 170℃and then
cook 30 minutes.
1. Press CONVECTION button repeatedly, to
select cooking temperature as shown on
screen.
2. Press START/QUICK START button to
start. Beeps will sound when the designated
temperature is reached.
3. Open the door and place container of food
at the center of the turntable.
4. Use the MENU/TIME dial to enter cooking
time.
5. Press START/QUICK START button to
start.
8.
10.
AUTO COOK
For the following foods or cooking operation, you
do not need to input cooking power and time. Try
to focus on telling the oven what you want to
cook and how much the food weighs.
Steps:
1. Press STOP/CANCEL button.
2. Press AUTO COOK button in order to select
the number of the desired food displayed in
the table below
3. Press START/QUICK START button.
MICROWAVE +CONVECTION
This oven has four pre-programmed settings that
make it easy to cook with both convection heat
and microwave automatically .the longest time
you can set here is 9 hours and 30 minutes.
Press MICRO.+CONVECTION button repeatedly
to program convection temperature:
COMB1
COMB2
COMB3
COMB4
MULTI-STAGE COOKING
Your oven can be programmed for up to 3
automatic cooking sequences.
Suppose you want to set the following cooking
program.
Microwave cooking
↓
Convection cooking
1.
Press POWER LEVEL button to set power
level.
2.
Rotate the MENU/TIME dial to program
cooking time.
3.
Press CONVECTION button to set
convection temperature.
4.
Rotate the MENU/TIME dial to program
cooking time.
5.
Press START/QUICK START button to
start.
Note: If need to defrost the food before cooking,
you can only set Jet defrost program in the first
stage of multi-stage cooking program.
Quick start, Auto menu, Preheat program of
convenction can not be set in multi-stage
cooking program.
1.
2.
temperature(℃)
110
140
170
200
3.
4.
Suppose you want to bake a cake for 24 minutes
on COMB3.
1.
Press MICRO+CONVECTION button
repeatedly until display the desired
temperature.
2.
Use the MENU/TIME dial to enter cooking
time as desired.
41
Press STOP/CANCELbutton.
Turn MENU / TIME dial counterclockwise to
select food code.
Press CLOCK / WEIGHT button a number
of times to indicate food weight.
Press START / QUICK STARTbutton.
Cooking menu:
Code
1
2
3
4
5
Food
Potato
The result of auto cook depends on
factors such as the shape and size of
Milk/Coffee food, your personal preference as to the
doneness of certain foods and even how
(200 ml/cup) well you happen to place food in the
oven. If you find the result at any rate not
Popcorn
quite satisfactory, please adjust the
cooking time a little bit accordingly.
(99g)
(each 230g)
Auto reheat
(g)
Spaghetti
(g)
6
Pizza (g)
7
Chicken (g)
8
Cake (475g)
9
Jet defrost
11.
Note
For milk/coffee and potato, parameters on
display are not weight but number of
servings.
For chicken, beef/mutton and steaks, the
oven STOPs and beeps during cooking to
remind you to turn food over for uniform
cooking, after that, press START/QUICK
START to resume.
JET DEFROST
Suppose you want to defrost frozen food for 5
minutes.
1.
In standby mode, rotate the MENU/TIME
dial anti-clockwise to select corresponding
code (09).
2.
Press CLOCK/WEIGHT button once.
3.
Rotate the MENU/TIME dial to enter
defrost time (maximum of 95 minutes).
4.
Press START/QUICK START to start.
Note: During defrosting process, the system will
STOP and signal to remind you to turn over the
food, after that, press START/QUICK START to
resume.
12.
CHILD LOCK
Use to prevent unsupervised operation of the
oven by little children. The child lock indicator will
show up on display screen, and the oven can not
be operated while the Child Lock is set.
To set: In standby or preset mode, hold down the
STOP/CANCEL button for 3 seconds, a beep
sounds and lock indicator lights. In the locked
mode, all buttons are disabled.
To cancel: Hold down the STOP/CANCEL button
for 3 seconds until lock indicator on display goes
off.
42
Centre in your country (you find its phone
number in the worldwide guarantee leaflet). If
there is no Customer Care Centre in your
country, go to your local Gorenje dealer or
contact the Service department of Gorenje
domestic appliances.
Care of your microwave oven
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Turn the oven off and remove the power
plug from the wall socket before cleaning.
Keep the inside of the oven clean. When
food splatters of spilled liquids adhere to
oven walls,wipe with a damp cloth. The use
of harsh detergent or abrasives is not
recommended.
The outside oven surface should be
cleaned with a damp colth. To prevent
damage to the operating parts inside the
oven, water should not be allowed to seep
into the ventilation openings.
Do not allow the Control Panel to become
wet. Clean with a soft, damp cloth, Do not
use detergents, abrasives or spray-on
cleaners on the control Panel.
If steam accumulates inside or around the
outside of the oven door, wipe with a soft
cloth.This may occur when the microwave
oven is operated under high humidity
conditions and in no way indicates
malfunction of the unit.
It is occasionally necessary to remove the
glass tray for cleaning. Wash the tray in
warm sudsy water or in a dishwasher.
The roller ring and oven cavity floor should
be cleaned regularly to avoid excessive
noise. Simply wipe the bottom surface of
the oven with mild detergent, water or
window cleaner and dry. The roller ring may
be washed in mild sudsy water or sish
washer. Cooking vapours collect during
repeated use but in no way affect the
bottom surface or roller ring wheels.
When removing the roller ring from cavity
floor for cleaning, be sure to replace it in the
proper position.
Remove odors from your oven by
combining a cup of water with the juice and
skin of one lemon in a deep microwaveable
bowl. Microwave for 5 minutes, wipe
thoroughly and dry with a soft cloth.
When it becomes necessary to replace the
oven light, please consult a dealer to have it
replaced.
For personal use only!
Additional recommendations for cooking with
microwave, grill and useful advices can be
found on web side:
http://microwave.gorenje.com
Environment
Do not throw away the appliance with the normal
household waste at the end of its life, but hand it
in at an official collection point for recycling. By
doing this, you help to preserve the environment.
WISHES YOU A LOT OF PLEASURE
WHILE USING YOUR APPLIANCE
Guarantee & service
If you need information or if you have a problem,
please contact the Gorenje Customer Care
43
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
HU
Az utasításokat olvassuk át figyelmesen és őrizzük meg!
Specifikáció
Energia-felhasználás…………………………………………… .................................. 230V~50Hz,1200W
Kimeneti teljesítmény ................................................................................................................... 800W
Grill-égő...................................................................................................................................... 1200W
Hagyományos fűtés ................................................................................................................... 2200W
Működési frekvencia: .............................................................................................................. 2450MHz
Külső méretek: ......................................................................... 452mm(Sz) X 260mm(M) X 395mm(M)
A sütőtér (belső) méretei: ......................................................... 315mm(Sz) X 198mm(M) X 297mm(M)
Sütő-űrtartalom:.......................................................................................................................... 20 liter
Tömeg csomagolás nélkül: .................................................................................................. Kb. 14,4 kg
Zajkibocsátás:..................................................................................................................... Lc < 58 dB(A)
b) Ellenőrizzük, hogy az ajtó megfelelően
be van-e csukva. Ha nincs, nem fog
mikrohullámú energia felszabadulni.
Ha a fenti tanácsok segítségével sem tudtuk
elhárítani a hibát, vegyük fel a kapcsolatot a
legközelebbi szakszervizzel.
A készülék a hulladék elektromos és
elektronikus felszerelésekről szóló
2002/96/EC (WEEE) direktívának
megfelelően jelölve van.
A direktíva meghatározza a hulladék
Megjegyzés:
elektromos és elektronikus felszerelések
gyűjtésével és kezelésével kapcsolatos,
A készülék kizárólag a háztartásban való
használatra készült, ételek és italok
elekromágneses energia segítségével
történő melegítésére. A készüléket csak
zárt térben használjuk.
az Európai Unióban érvényes
követelményeket.
Mielőtt szerelőt hívnánk
1.
2.
Ha a sütő egyáltalán nem működik, ha a
kijelzőn semmi nem jelenik meg, vagy ha a
kijelző kikapcsol:
a) Ellenőrizzük, hogy a sütő megfelelően
csatlakoztatva van-e az elektromos
hálózathoz. Ha nincs, húzzuk ki a
villásdugót a konnektorból, várjunk 10
másodpercet és dugjuk be újból.
b) Ellenőrizzük, hogy az elektromos
hálózatban nem égett-e ki egy biztosíték,
illetve hogy a főbiztosítéknál nem
szakadt-e meg az áram-ellátás. Ha a
biztosítékokon nem látható semmilyen
hiba, próbáljuk ki a villásdugót
valamilyen más készülékkel.
Ha a mikrohullámú sütő nem melegít, azaz
nem ad le mikrohullámú energiát:
a) Ellenőrizzük, hogy a programozó óra
megfelelően van-e beállítva.
Rádió-zavarok (interferencia)
A mikrohullámú sütő vételi zavarokat okozhat a
rádió- és televízió-készülékeknél, valamint
hasonló szerkezeteknél. Amennyiben ilyen
jellegű zavar (interferencia) lép fel, azt a
következő módokon lehet elhárítani vagy
csökkenteni:
a) Tisztítsuk meg a sütő ajtaját és
tömítéseinek felületét.
b) Helyezzük a rádió- vagy televíziókészüléket minél messzebb a sütőtől.
c) A rádió- illetve televízió-készülékhez
használjunk megfelelően elhelyezett
antennát, amely a jelek erős vételét teszi
lehetővé.
44
Elhelyezés
- A barna színű kábelt abba a terminálba
kössük, amely L betűvel, vagy piros színnel
van jelölve.
1.
Ellenőrizzük, hogy az ajtó belső részéről
eltávolítottunk-e minden
csomagolóanyagot.
2. A csomagolás eltávolításakor vizsgáljuk
meg a sütőt, nem láthatóak-e rajta
sérülések, például:
- lógó ajtó,
- sérült ajtó,
- horpadások vagy lyukak az ajtó üvegében
(ablakában), valamint a kijelzőn,
- horpadások a sütő belsejében.
Ha a fenti sérülések bármelyikét észleljük,
ne használjuk a sütőt.
3. A mikrohullámú sütő tömege körülbelül 14,4
kg. Olyan vízszintes felületen helyezzük el,
amely elég erős ahhoz, hogy megtartsa a
sütőt.
4. A sütőt hő- és pára-forrásoktól távol
helyezzük el.
5. Ne tegyünk semmit a sütőre.
6. A megfelelő szellőzés biztosítása
érdekében a sütő két oldalán legalább 8-8
cm, fölötte pedig legalább 10 cm rés kell
hogy legyen.
7. Ne távolítsuk el a forgó alátét
hajtótengelyét.
8. Mint minden más készülék esetében, itt is
gondos felügyeletre van szükség, ha a sütőt
gyerekek használják.
FIGYELEM: A KÉSZÜLÉKET FÖLDELNI
SZÜKSÉGES.
9. A konnektor, amelyikbe a készüléket
csatlakoztatjuk, könnyen elérhető kell, hogy
legyen.
10. A sütőnek 1,2 kVA bemeneti teljesítményre
van szüksége. A sütő elhelyezésekor
javasolt szerelővel vagy megfelelő
szakemberrel konzultálni.
FIGYELEM: A sütő saját védelemmel,
250V, 10A biztosítékkal rendelkezik.
Fontos biztonsági utasítások
 FIGYELEM: Amikor a készülék kombinált
üzemmódban működik, a keletkező igen
magas hőmérsékletek miatt a gyerekek csak
felnőttek gondos felügyelete mellett
használhatják a készüléket (csak a grill
funkcióval rendelkező készülékek esetében).
 FIGYELEM: Ha az ajtó, vagy annak tömítései
megsérültek, a készüléket nem szabad
használni mindaddig, amíg a sérüléseket a
szerelő ki nem javította.
 FIGYELEM: Minden olyan javítás vagy
szerelés, amelyet nem a szakszerviz végez,
és amely során eltávolításra kerül a
mikrohullámokkal szembeni védelmet szolgáló
fedél, veszélyes és kockázatos.
 FIGYELEM: folyadékokat vagy más ételeket
ne melegítsünk zárt edényekben vagy lezárt
csomagolásban, mert ezek könnyen
felrobbanhatnak.
 FIGYELEM:Ha a hálózati kábel
meghibásodott, a kockázatok elkerülése
érdekében Gorenje szakszervizben,vagy
hivatalos szakszervizben ki kell cserélni.A
készülék működtetésében járatlan személyek,
gyerekek, nem beszámítható
személyekfelügyelet nélkül soha ne
használják a készüléket.Vigyázzon, hogy a
gyerekek ne játszanak a készülékkel.
Működés közben soha ne hagyja a készüléket
felügyelet nélkül.
 A sütő körül biztosítani szükséges a levegő
megfelelő áramlását. A sütő mögött legyen
legalább 8 cm hely, az oldalainál 10 cm,
fölötte pedig legalább 10 cm. Ne távolítsuk el s
sütő lábait és ne fedjük be a szellőző
nyílásokat.
 Csak mikrohullámú sütőben való használatra
alkalmas eszközöket használjunk.
 Ha műanyag, vagy papír edényekben vagy
csomagolásban melegítünk ételeket,
felügyeljük a folyamatot, mivel az ilyen
csomagolás, illetve edény kigyulladhat.
 A füstöt észlelünk, kapcsoljuk ki a készüléket,
húzzuk ki a villásdugót a konnektorból, a sütő
ajtaját pedig hagyjuk becsukva, hogy elfojtsuk
az esetleges lángokat.
 A italt melegítünk a mikrohullámú sütőben,
bizonyos idő elteltével az felforrhat és kifuthat,
ezért ilyen esetekben legyünk különösen
elővigyázatosak.
 Az égésveszély elkerülése érdekében
használat előtt keverjük fel vagy rázzuk össze
FONTOS
A csatlakozó kábel színeinek jelentése a
következő:
Zöld-sárga:
földelő vezető
Kék:
semleges vezető
Barna:
fázis-vezető
Mivel a csatlakozó kábel színei nem feltétlenül
felelnek meg a konnektor szín-jelzéseinek,
vegyük figyelembe a következőket is:
- A zöld-sárga színű kábelt abba a terminálba
kössük, amely E betűvel, vagy a földelés
jelével van jelölve.
- A kék színű kábelt abba a terminálba kössük,
amely N betűvel, vagy fekete színnel van
jelölve.
45





a bébiételes üvegek tartalmát, valamint
ellenőrizzük azok hőfokát.
A mikrohullámú sütőben ne melegítsünk héjas
tojásokat, vagy egész főtt tojásokat, mert azok
könnyen felrobbanhatnak, azt követően is,
hogy a sütőben való melegítést már
befejeztük.
Az ajtó, a tömítések, illetve sütő belső
felületének tisztításához használjunk kímélő
(nem súroló) tisztítószereket. Ezeket
szivaccsal vagy puha ruhával vigyük fel a
felületekre.
A sütőt tisztítsuk rendszeresen és távolítsuk el
az esetleges ételmaradékokat.
A sütőt nem tartjuk karban és nem tisztítjuk
rendszeresen, a felületei elhasználódhatnak,
ami negatív hatással van a készülék
élettartamára és megnöveli a veszélyek
kockázatát a sütő használata során.
Ha a csatlakozó kábel sérült, azt a veszélyek
elkerülése érdekében csak a gyártó, vagy a
szakszerviz, illetve megfelelően képzett
szakember cserélheti ki.
Az általános használatra
vonatkozó biztonsági
utasítások
A folytatásban kerülnek felsorolásra azok a
szabályok és biztonsági intézkedések, amelyeket
– hasonlóan más készülékek használatához – be
kell tartani ahhoz, hogy a sütő biztonságosan és
hatékonyan működjön:
1. A sütő működése közben az üveglap, a
henger karjai, az összekötő és a henger
tartója mindig legyenek a helyükön.
2. A sütőt ételkészítésen kívül semmilyen más
célra ne használjuk: ne szárítsunk benne
ruhát, papírt vagy más tárgyat és ne
használjuk sterilizálásra.
3. Üres állapotban soha ne kapcsoljuk be a
sütőt, mert ezzel kárt okozhatunk benne.
4. Ne tároljunk semmit a sütő belsejében, pl.
papírt, szakácskönyveket, stb.
5. Ne készítsünk a sütőben olyan ételt, amely
membrán-réteggel van bevonva: pl.
tojássárgája, burgonya, csirkemáj, stb., úgy,
hogy előzetesen nem szúrjuk át a
membránt több helyen villával.
6. Ne tegyünk semmilyen tárgyakat a sütő
külső részén található nyílásokba.
7. Soha ne távolítsuk el a sütő részeit, pl. a
lábakat, a reteszt, a csavarokat, stb.
8. Ne készítsünk ételt közvetlenül az
üveglapon. Mielőtt az ételt a sütőbe
helyeznénk, tegyük megfelelő edénybe
vagy hasonló segédeszközre.
9.
10.
11.
12.
13.
46
FONTOS: A mikrohullámú sütőben nem
használhatók a következő konyhai
eszközök:
- Ne használjunk fém edényeket, vagy
fém füllel rendelkező edényeket.
- Ne használjunk fém szegéllyel ellátott
edényeket.
- Ne használjunk papírral bevont fém
huzalokat a műanyag zacskók
lezárására.
- Ne használjunk melaminból készült
edényeket, mivel azok olyan anyagot
tartalmaznak, amely magába szívja a
mikrohullámú energiát. Ennek
következtében az edény szétrepedhet
vagy megéghet, emellett pedig a
melegítés / főzés lassabb lesz.
- Ne használjunk olyan edényeket,
amelyek nem rendelkeznek megfelelő
bevonattal mikrohullámú sütőben való
használatra. Ugyanígy ne használjunk
lefedett, füles csészéket.
- Ne készítsünk ételt, illetve italt olyan
edényben, amely felül összeszűkül (pl.
üvegpalack), mert az melegítés közben
megrepedhet.
- Ne használjunk hagyományos
hőmérőket a húsokhoz vagy
édességekhez. Csak olyan hőmérőket
használjunk, amelyek alkalmasak
mikrohullámú sütőben való használatra.
A mikrohullámú sütőhöz való
segédeszközöket csak gyártójuk
utasításainak megfelelően használjuk.
Ne próbáljunk a mikrohullámú sütőben
kirántani ételeket.
Ügyeljünk arra, hogy a mikrohullámú
sütőben csak a folyadék melegedjen fel, és
ne az edény is, amelyben van. Lehetséges,
hogy azután, hogy eltávolítottuk a fedelet,
az edényben lévő folyadékból pára
csapódik ki, vagy cseppek fröccsennek ki
belőle akkor is, ha maga a fedél nem forró.
Használat előtt mindig ellenőrizzük az étel
hőmérsékletét, különösen, ha gyerekeknek
szeretnénk adni. Javasolt az ételt/italt nem
azonnal elfogyasztani a sütőből való kivétel
után, hanem néhány percig állni hagyni és
lehetőség szerint felkeverni, hogy a
hőmérséklet egyenletesen eloszoljon
benne.
Az olyan étel, ami zsír és víz keverékét
tartalmazza, pl. leves-alap, a sütő
kikapcsolása után maradjon körülbelül 3060 másodpercig még a sütőben. Ezáltal
lehetővé válik, hogy a keverék leülepedjen
és megelőzhetjük azt, hogy buborékok
képződjenek, amikor kanállal a folyadékba
nyúlunk, vagy amikor beledobjuk a
leveskockát.
14. Az ételkészítés során ügyeljünk arra, hogy
egyes étel-típusok, pl. karácsonyi puding,
lekvár vagy darált hús, nagyon gyorsan
felmelegszenek. Amikor nagy zsír- vagy
cukortartalmú ételt melegítünk vagy főzünk,
ne használjunk műanyag edényt.
15. A mikrohullámú sütőben való ételkészítés
során használt segédeszközök erősen
felmelegedhetnek, mivel az étel hőt ad le.
Ez különösen érvényes abban az esetben,
ha az edény teteje és fülei műanyag fedővel
vannak bevonva, vagy műanyag bevonattal
rendelkeznek. Az ilyen edényekhez
szükséges lehet konyhai kesztyű
használata.
16. A sütő belsejében esetlegesen fellépő
tűzveszély csökkentése érdekében:
a) ügyeljünk arra, hogy ne főzzük az
ételeket túl hosszú ideig. Felügyeljük a
melegítés folyamatát, ha a sütőben
papír, műanyag vagy más gyúlékony
anyagból készült segédeszközök
vannak.
b) Mielőtt a zacskót a sütőbe tesszük,
távolítsuk el az azt lezáró fémhuzalokat.
c) Ha a sütőben lévő tárgy kigyullad,
hagyjuk zárva a sütő ajtaját, kapcsoljuk
ki a készüléket, húzzuk ki a villásdugót a
konnektorból, vagy kapcsoljuk ki a
biztosíték-tábla fő biztosítékát.
47
A sütő ábrája
 KIJELZŐ
(a főzési idő, teljesítmény, óra kijelzése)
 POWER LEVEL
(teljesítmény-fokozat beállítása gomb)

GRILL / MICRO + GRILL
(Nyomja meg a gombot a grill vagy kombinált sütési program
kiválasztásához.)

CONVECTION
(Nyomjuk meg a légkeverés hőfokának beállításához )
 MICRO + CONVECTION
(Megnyomásával választhatjuk ki a négy kombinált sütési
beállítás egyikét)
 CLOCK
(óra beállítása, kiolvasztás tömeg alapján gomb)
 PAUSE / CANCEL
(a működés megszakítása / leállítása gomb)
 START / QUICK START
(a működés megkezdése gomb. Többszöri megnyomásával
gyorsan beállíthatjuk a főzési időt maximális teljesítményfokozat mellett)
Press once to temporarily stop cooking, or twice to cancel
cooking altogether.
It is also used for setting child lock.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
48
Ajtózár
Sütő ablak
Szellőző rácsok, vagy szellőztető
ventilátor
A tálca szegélye
Üveg tálca
Vezérlő egység
Grill rács
3.
Vezérlési útmutató
1.
ÓRA
A sütő 12 vagy 24 órás digitális órával
rendelkezik. Az idő – pl. 16:30 – beviteléhez
tegyük a következőket:
a) Nyomjuk meg a STOP / CANCEL gombot.
b) A kijelző felirata ekkor villogni kezd. Állítsuk
be az órát a MENU / TIME gomb
segítségével.
c) Nyomjuk meg ismét a CLOCK / WEIGHT
gombot és állítsuk be a percet a MENU /
TIME gomb segítségével.
d) Nyomjuk meg ismét a CLOCK /
TIMEgombot – ezzel az idő beállításra
került.
Ha szeretnénk megváltoztatni az óra beállítását,
ismételjük meg a fenti folyamatot.
2.
4. GRILL
A leghosszabb sütési idő 95 perc. A grillezés
különösen hasznos vékony hússzeletek, steak,
kebab, kolbász, csirke sütésére, de használható
melegszendvicsek és gratinírozott ételek
készítésekor is.
Tegyük fel például, hogy 12 percig szeretnénk
grillezni.
1. Nyomjuk meg a STOP/CANCEL gombot.
2. Nyomjuk meg egyszer a GRILL / MICRO +
GRILLgombot.
3. Forgassuk el a MENU / TIME gombot 12:00
percre.
4. Nyomjuk meg a START/QUICK START
gombot.
MELEGÍTÉS MIKROHULLÁMON
A funkció két lehetőséget kínál. .
a) Gyors melegítés mikrohullámon
(100% teljesítmény)
Példa: Főzés 100% teljesítménnyel 5
percig.
1. Állítsuk az időt "5:00"-re.
2. Nyomjuk meg a "Start/Reset" gombot.
b) Melegítés mikrohullámon kézi
vezérléssel
Példa: Ételmelegítés 60%
teljesítménnyel 10 percig.
1. Nyomjuk meg a "POWER LEVEL"
gombot és válasszuk ki a 60%
teljesítmény-fokozatot;
2. Állítsuk az órát "10:00"-re.
3. Nyomjuk meg a "START / QUICK
START" gombot.
5. KOMBINÁLT ÜZEMMÓD 1
A leghosszabb sütési idő 95 perc.
Az időtartam 30%-a mikrohullámú sütés, 70%-a
grillezés. Használható halak vagy gratinírozott
ételek készítéséhez.
Tegyük fel, hogy 25 percig szeretnénk használni
az 1. kombinált üzemmódot.
1. Nyomjuk meg a STOP/CANCEL gombot.
2. Nyomjuk meg egyszer a GRILL / MICRO +
GRILLgombot.
3. Forgassuk el a MENU / TIME gombot 25:00
percre.
4. Nyomjuk meg a START/QUICK START
gombot.
5 teljesítmény-fokozat állítható be, a
leghosszabb működési idő pedig 95 perc.
A "Power level"
gomb
megnyomásának
száma
1x
2x
3x
4x
5x
6x
7x
8x
9x
10x
11x
QUICK START
Ennél a funkciónál a sütő 100%-os teljesítményfokozaton működik. A leghosszabb működési idő
10 perc.
Készenléti üzemmódban nyomjuk meg egymás
után többször a START/QUICK START gombot
a működés időtartamának beállításához. A sütő
automatikusan a legmagasabb teljesítményfokozaton kezd működni.
A működés időtartamát a START/QUICK START
gomb megnyomásával meghosszabbíthatjuk.
Mikrohullámteljesítmény
6. KOMBINÁLT ÜZEMMÓD 2
100%
90%
A leghosszabb sütési idő 95 perc.
Az időtartam 55%-a mikrohullámú sütés, 45%-a
grillezés. Használható puding, sült burgonya és
szárnyas készítéséhez.
Tegyük fel, hogy 12 percre szeretnénk beállítani
a 2. kombinált üzemmódot.
1. Nyomjuk meg a STOP/CANCEL gombot.
2. Nyomjuk meg kétszer aGRILL / MICRO +
GRILLgombot.
3. Forgassuk el a MENU / TIME gombot 12:00
percre.
4. Nyomjuk meg a START/QUICK START
gombot.
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
00%
49
7.
LÉGKEVERÉS
8.
A légkeveréses sütésnél a forró levegő kering a
sütőtérben, lehetővé téve ezzel, hogy az ételek
gyorsan és egyenletesen süljenek ropogósra.
Ennél a sütőnél tíz különböző sütési hőfok
állítható be. A maximális sütési időtartam
légkeveréses üzemmódban 9 óra 30 perc, a
javasolt előmelegítés 30 perc, ami nem
változtatható meg.
MIKROHULLÁM +LÉGKEVERÉS
A sütő négy olyan előre beprogramozott
beállítással rendelkezik, amelyeknél lehetséges
a légkeveréses sütés és a mikrohullám
automatikus kombinációja. A leghosszabb
beállítható időtartam ennél a funkciónál 9 óra és
30 perc.
Nyomjuk meg többször egymás után a
MICRO.+CONVECTION gombot a légkeveréses
sütés hőfokának beállításához:
Légkeveréses sütés
Légkeveréses sütéshez nyomjuk meg a
CONVECTION gombot többször egymás után,
így választhatjuk ki a kívánt sütési hőfokot
(110℃~200℃).
Tegyük fel, hogy 180℃-on szeretnénk sütni, 40
percen keresztül.
1. A kívánt hőfok beállításához – ami a
kijelzőn lesz látható – nyomjuk meg
többször egymás után a CONVECTION
gombot.
2. A sütési idő beállításához használjuk a
MENU/TIME gombot.
3. A sütés megkezdéséhez nyomjuk meg a
START/QUICK START gombot.
MEGJEGYZÉS: Sütés közben a sütési hőfokot a
CONVECTION gomb megnyomásával
ellenőrizhetjük.
COMB1
COMB2
COMB3
COMB4
hőfok (℃)
110
140
170
200
Tegyük fel, hogy 24 percig szeretnénk süteményt
sütni COMB3 funkcióval.
1. Nyomjuk meg többször egymás után a
MICRO+CONVECTION gombot, amíg a
kijelzőn meg nem jelenik a kívánt hőfok.
2. A MENU/TIME gomb segítségével állítsuk
be a kívánt sütési időt.
3. A működés megkezdéséhez nyomjuk meg
a START/QUICK START gombot.
MEGJEGYZÉS: Sütés közben a MICRO +
CONVENTION gomb megnyomásával
ellenőrizhetjük a légkeveréses sütés hőfokát.
Előmelegítés és sütés légkeveréses
üzemmódban
A sütő beprogramozható úgy, hogy kombinálva
használja az előmelegítés és a légkeveréses
sütés funkciókat.
Tegyük fel, hogy 170 ℃-ra szeretnénk
előmelegíteni a sütőt, majd pedig 30 percig
szeretnénk sütni.
1. A kívánt hőfok beállításához – ami a
kijelzőn lesz látható – nyomjuk meg
többször egymás után a CONVECTION
gombot.
2. A működés megkezdéséhez nyomjuk meg
a START/QUICK START gombot. Sípolás
lesz hallható, amikor a sütő eléri a kívánt
hőfokot.
3. Nyissuk ki a sütő ajtaját és helyezzük az
ételt tartalmazó edényt a forgótányér
közepére.
4. A sütési idő beállításához használjuk a
MENU/TIME gombot.
5. A működés megkezdéséhez nyomjuk meg
a START/QUICK START gombot.
9.
ÉTELKÉSZÍTÉS TÖBB FÁZISBAN
A sütő maximum 3 automatikus ételkészítési
fázisra programozható be.
Tegyük fel, hogy a következő ételkészítési
programot szeretnénk beállítani:
Mikrohullámú sütés
↓
Légkeveréses sütés
1. A teljesítmény-fokozat beállításához
nyomjuk meg a POWER LEVEL gombot.
2. A sütés időtartamának beállításához
forgassuk el a MENU/TIME gombot.
3. A légkeveréses sütés hőfokának
beállításához nyomjuk meg a
CONVECTION gombot.
4. A sütés időtartamának beállításához
forgassuk el a MENU/TIME gombot.
5. A működés megkezdéséhez nyomjuk meg
a START/QUICK START gombot.
Megjegyzés: Ha sütés előtt ki kell olvasztanunk
az ételt, a többfázisú ételkészítési program első
fázisaként csak a Jet defrost program állítható
be.
A Quick start, Auto menu, Preheat programok
nem állíthatók be a többfázisú ételkészítés
programnál.
50
10. AUTO COOK
11. ÉTELEK KIOLVASZTÁSA
A következő ételek és sütési műveletek
esetében nem kell beállítanunk a teljesítményfokozatot és az időt. Csak azt kell beállítanunk,
hogy mit szeretnénk elkészíteni és mennyi az
étel tömege.
Lépések:
1. Nyomja meg a STOP / CANCEL gombot.
2. Nyomja meg a CLOCK / WEIGHT gombot
egyszer.
3. Fordítsa el MENU / TIME 12:00-ig.
4. Nyomja meg a START / QUICK START
gombot.
A sütőben lehetséges az ételek tömeg alapján
történő kiolvasztása.
Példa: 600g fagyasztott hús kiolvasztása
1. Nyomja meg a STOP / CANCEL gombot.
2. Forgassa el MENU / TIME az óramutató
járásával ellentétes irányba az “A-09”
kiolvasztási kód megjelenítéséig.
3. Nyomja meg a CLOCK / WEIGHT gombot
az étel súlyának kiválasztásához.
4. Nyomja meg a START / QUICK START
gombot.
Megjegyzés: A kiolvasztás közben a folyamat
leáll és két sípolás lesz hallható ami arra
figyelmeztet, hogy fordítsuk meg az ételt. Ezután
nyomjuk meg a START / QUICK START gombot
a kiolvasztás folytatásához.
Menü:
Kód
1
Étel
Burgonya
(230g/adag)
Tej/kávé
2
(200
ml/csésze)
Pattogatott
3
kukorica
(99g)
4
Auto
melegítés
5
Spagetti (g)
6
Pizza
7
Csirke (g)
Megjegyzés
Az automata sütés eredménye függ
12. GYEREKZÁR
olyan tényezőktől, mint az étel
E funkció segítségével megelőzhető, hogy a
gyerekek felügyelet nélkül használhassák a
készüléket. Amikor a gyerekzár be van
kapcsolva, a kijlezőn piros ikon látható és a sütő
használata nem lehetséges mindaddig, amíg a
funkciót ki nem kapcsoljuk.
A funkció bekapcsolásához tartsuk lenyomva a
STOP / CANCEL gombot 3 másodpercig. A
gyerekzár bekapcsolását sípszó jelzi. Ebben az
állapotban egyetlen gomb használata sem
lehetséges.
A funkció kikapcsolásához tartsuk ismét 3
másodpercig lenyomva a STOP / CANCEL
gombot. A gyerekzár kikapcsolását is sípolás
jelzi.
formája és mérete, saját elvárásaink
az étel átsültségére vonatkozóan,
illetve attól is, hogyan sikerül
elhelyeznünk az ételt a sütőben. Ha
nem vagyunk megelégedve az
eredménnyel, próbáljuk átállítani
kicsit a sütési időt.
A tej/kávé és burgonya
vonatkozásában a kijelzőn látható
8
Sütemény
(475g)
paraméterek nem a tömeget, hanem
az adagokat jelzik.
Csirke, marha/bárány és steak
esetében a sütő működés közben
megáll és sípol, így figyelmeztetve
arra, hogy az ételt az egyenletes
9
Gyros
kiolvasztása
sütés érdekében meg kell fordítani.
Ezt követően nyomjuk meg a
START/QUICK START gombot.
51
A mikrohullámú sütő ápolása
és karbantartása
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Környezetvédelem
A feleslegessé vált készülék szelektív
hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos
újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le, így
hozzájárul a környezet védelméhez.
Tisztítás előtt kapcsoljuk ki a mikrohullámú
sütőt és húzzuk ki a villásdugót a
konnektorból.
A sütő belsejét tartsuk mindig tisztán. Ha
ételmaradék, az ételből kifröccsenő szaft,
vagy kiömlött folyadék szárad rá a sütő
falaira, azt nedves rongy segítségével
távolítsuk el. Erős tisztítószerek,
súrolószerek használata nem javasolt.
A sütő külső felületét nedves ruhával
tisztíthatjuk. Hogy meg ne sértsük a
készülék belső részeit, ügyeljünk arra, hogy
ne folyjon be víz a szellőzőnyílásokon.
Ügyeljünk rá, hogy a vezérlő panel ne
legyen nedves. Puha, nedves ruhával
tisztítsuk. A vezérlő panel tisztításához ne
használjunk erős tisztítószereket,
súrolószereket vagy tisztító sprayket.
Ha a készülék belsejében vagy háza körül
pára gyűlik fel, nedves ruhával töröljük le.
Ez akkor történhet meg, ha a sütőt nagyon
nedves helyiségben használjuk és nem
jelenti azt, hogy a sütő meghibásodott.
Időnként ki kell venni az üveg tányért is és
meg kell tisztítani. Tisztíthatjuk meleg
vízzel, egy kis tisztítószer hozzáadásával,
vagy mosogatógépben.
A görgős gyűrűt és a sütő alját (alsó lemez)
rendszeresen tisztítani kell, egyébként a
sütő működése zajos lesz. A sütő
belsejének alsó lapját egyszerűen töröljük
át kímélő tisztítószerrel, vízzel vagy
ablaktisztítóval, majd szárítsuk meg. A
görgős gyűrűt tisztíthatjuk meleg vízben,
egy kis tisztítószer hozzáadásával, vagy
mosogatógépben. Hosszabb használat után
a gyűrű görgőin a főzéstől pára gyűlhet fel,
ez azonban nincs kihatással a sütő
működésére. Ha eltávolítjuk a görgős
gyűrűt a sütőből, ügyeljünk arra, hogy
megfelelően helyezzük vissza.
Az esetleges kellemetlen szagokat úgy
távolíthatjuk el a sütőből, hogy egy mély,
mikrohullámú sütőben használható
edénybe beleöntünk egy pohár vizet és
hozzáadjuk egy citrom levét és héját. Ezt
követően az edényt 5 percre a sütőbe
helyezzük és bekapcsoljuk a sütőt. Ezután
alaposan szárítsuk meg a sütő belsejét és
töröljük ki puha ruhával.
Ha a sütő izzójának cseréje válik
szükségessé, forduljunk az értékesítőhöz.
Jótállás és szerviz
Ha információra van szüksége, vagy forduljon az
adott ország Gorenje vevőszolgálatához (a
telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes
garancialevélen). Ha országában nem működik
vevőszolgálat, forduljon a Gorenje helyi
szaküzletéhez vagy a Gorenje háztartási
kisgépek és szépségápolási termékek
üzletágának vevőszolgálatához.
Csak személyes használatra!
A mikrohullám és a grill használatával
kapcsolatos további hasznos tanácsokat
találhat az alábbi honlapon:
http://microwave.gorenje.com
A
SOK ÖRÖMET KÍVÁN ÖNNEK
MIKROHULLÁMÚ SÜTŐJE
HASZNÁLATA SORÁN!
52
INSTRUKCJA OBSŁUGI
PL
Instrukcję obsługi należy uważnie przeczytać i zachować.
Charakterystyki techniczne
Zasilanie elektryczne .............................................................................................. 230V~50Hz,1200W
Moc użyteczna ............................................................................................................................. 800W
Moc grilowania, grzałka grilowa ................................................................................................. 1200W
Konwekcja ................................................................................................................................. 2200W
Częstotliwość robocza: .......................................................................................................... 2450MHz
Wymiary zewnętrzne:.................................................................452mm(Šz) X 260mm(V) X 395mm(G)
Wymiary wnętrza (komory): .......................................................315mm(Sz) X 198mm(V) X 297mm(G)
Pojemność kuchenki: ............................................................................................................... 20 litrόw
Waga netto: ......................................................................................................................około 14,4 kg
Poziom hałasu: ................................................................................................................Lc < 58 dB (A)
Zakłócenia w odbiorze fal
radiowych i telewizyjnych
Urządzenie to oznaczono zgodnie z
europejską wytyczną 2002/96/EG o
zużytych urządzeniach elektrycznych i
elektronicznych (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Wytyczna ta określa ramy
obowiązującego w całej Unii
Europejskiej odbioru i wtórnego
wykorzystania starych urządzeń.
Kuchenka mikrofalowa może spowodować
zakłócenia w działaniu odbiornikόw
telewizyjnych, radiowych itp. By usunąć lub
zmniejszyć zakłócenia, należy:
a) Oczyścić drzwiczki kuchenki i powierzchnie
uszczelek.
b) Umieścić odbiorniki televizyjne lub radiowe
jak najdalej od kuchenki mikrofalowej.
c) Wyposażenie odbiornikόw w anteny i
umieszczenie ich w sposόb, ktόry umożliwi
najsilniejszy odbiόr sygnału.
Przed wezwaniem serwisu
1.
Jeśli kuchenka nie działa, jeśli wyświetlacz
wyłączył się lub nie wyświetla komunikatόw:
a) Należy sprawdzić czy urządzenie jest
prawidłowo podłączone do sieci zasilania
elektrycznego. Jeśli nie, należy
wyciągnać przewόd elektryczny kuchenki
z gniazdka zasilania elektrycznego i po
10 sekundach powtόrnie włączyć
urządzenie.
b) Należy sprawdzić bezpieczniki i
gniazdko przewodu zasilającego.
Gniazdko najłatwiej sprawdzić,
podłączając do niego inne urządzenie
elektryczne.
2. Jeśli kuchenka nie grzeje tzn. nie dochodzi
do emisji energii mikrofalowej, należy:
a) Sprawdzić ustawienie timera.
b) Sprawdzić, czy drzwiczki kuchenki
zostały domknięte a zamki
bezpieczeństwa zamknięte. W
przeciwnym razie emisja enerii
mikrofalowej została uniemożliwiona.
W przypadku nie możności rozwiązania
problemu, mimo wykonania w/wczynności,
należy zwrόcić się do autoryzowanego punktu
serwisowego.
Ostrzeżenie:
Urządzenie przeznaczone jest do użytku w
gastronomii. Oddziaływaniem energii
elektromagnetycznej, służy wyłącznie do
podgrzewania żywności oraz napojόw. Kuchenki
należy używać tylko w zamkniętych
pomieszczeniach.
Instalacja
1.
2.
53
Należy przekonać się, że opakowanie
zostało usunięte, przede wszystkim z
wnętrza komory i z wewnętrznej strony
drzwiczek.
Po rozpakowaniu kuchenki należy upewnić
się, że kuchenka nie posiada
następujących uszkodzeń:
- pochyłe drzwiczki,
- uszkodzone drzwiczki,
- wgniecenia lub dziury w szkle (oknie)
nadrzwiczkach lub wyświetlaczu,
- wgniecenia w komorze kuchenki.
Kuchenki mikrofalowej nie należy używać,
jeśli znalezione zostanie ktόreś z podanych
wyżej uszkodzeń.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ciężar kuchenki mikrofalowej wynosi około
14,4 kg; zaleca się, aby
kuchenkęmikrofalową umieścić na twardej,
stabilnej powierzchni poziomej, ktόra będzie
w stanie utrzymać jej ciężar.
Kuchenkę należy umieścić zdala od źrόdeł
wysokich temperatur i pary.
Na kuchence nie powinno stawiać się
niczego.
Kuchenka mikrofalowa powinna być
ustawiona tak, aby jej tylna część oddalona
była od ściany o co najmniej 10 cm,
natomiast przedmioty lub ściany po jej
bokach winny być w odległości przynajmniej
8 cm. Taki sposób ustawienia kuchenki
gwarantuje najlepszą wentylację.
NIE WOLNO USUWAĆ podstawy
obrotowej talerza.
Podobnie jak w przypadku innych urządzeń
elektrycznych, używanie kuchenki
mikrofalowej przez dzieci powinno
przebiegać pod kontrolą rodziców lub osoby
dorosłej.
literą L lub oznaczoną kolorem
czerwonym.
Ważne wskazόwki
bezpieczeństwa
 UWAGA: Podczas korzystania z funkcji
mikrofale + grill dochodzi do znacznego
wzrostu temperatury. W tym wypadku zaleca
się, by dzieciom podczas użytkowania
kuchenki towarzyszyła osoba dorosła (tylko
dla kuchenek posiadających funkcję
grilowania).
 UWAGA: Jeśli uszkodzone są drzwiczki lub
powierzchnie uszczelniające, kuchenka nie
powinna być uruchamiana do czasu jej
naprawy przez wykwalifikowaną osobę.
 UWAGA: Wykonywanie jakichkolwiek
czynności serwisowych lub naprawczych
związanych ze zdejmowaniem ktόrejkolwiek z
pokryw lub części obudowy, dających osłonę
przed energią mikrofalową jest niebezpieczne
dla każdego i łączy się z ryzykiem. Dlatego
tego rodzaju czynności powinna dokonywać
wyłącznie osoba wykwalifikowana.
 UWAGA: Cieczy i innych artykułόw
żywnościowych nie wolno ogrzewać w
szczelnych pojemnikach, gdyż są one podatne
na eksplozję.
 UWAGA:Urządzenie nie jest przeznaczone do
użytku przez osoby (w tym dzieci) z
ograniczonymi zdolnościami fizycznymi,
sensorycznymi lubumysłowymi, a także
nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w
użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że
będą one nadzorowanelub zostaną
poinstruowane na temat korzystania z tego
urządzenia przez opiekuna.
Nie pozwalaj dzieciom bawić się
urządzeniem.
 Kuchenka mikrofalowa powinna działać w
warunkach umożliwiających dostateczne
krążenie powietrza. Dlatego musimy za
kuchenką zapewnić co najmniej 8 cm
przestrzeni, po bokach przynajmniej 10 cm a
nad nią 10 cm. Usuwanie nóżek kuchenki oraz
pokrywanie odwietrzników jest zabronione.
 Do gotowania należy używać wyłącznie
naczyń i przyrządόw specjalnie
przeznaczonych do zastosowania w
kuchenkach mikrofalowych.
 Podczas podgrzewania żywności w
pojemnikach plastykowych lub papierowych,
należy często sprawdzać proces gotowania ze
względu na możliwość zapłonu pojemnikόw.
 W przypadku pojawienia się dymu, wyłączyć
kuchenkę lub odłączyć ją od sieci zasilania i
OSTRZEŻENIE: URZĄDZENIE NALEŻY
UZIEMIĆ
Gniazdko przewodu zasilającego kuchenkę,
musi być łatwo dostępne.
Kuchenka mikrofalowa wymaga mocy 1,2 kVA –
przed podłączeniem należy zasięgnąć porady
pracownika punktu serwisowego lub
wykwalifikowanej osoby.
UWAGA:Kuchenka mikrofalowa jest
zabezpieczona. Posiada ona wewnętrzny
bezpiecznik o właściwościach: 250V, 10A.
WAŻNE:
Kolor i znaczenie poszczególnych przewodnikόw
przewodu zasilającego:
Zieleno-żόłty:
uziemienie
Niebieski:
neutralny
Brązowy:
prąd
Ponieważ kolor przewodnikόw może odbiegać
od kolorόw podanych w gniazdku, należy
uwzględnić co następuje:

przewodnik koloru zielono-żόłtego
należy podłączyć na końcόwkę
oznaczoną literą E lub symbolem
uziemienia.

przewodnik koloru niebieskiego należy
podłączyć na końcόwkę oznaczoną
literą N lub oznaczoną kolorem
czarnym.

przewodnik koloru brązowego należy
podłączyć na końcόwkę oznaczoną
54







nie otwierać drzwiczek, by stłumić możliwe
płomienie.
Mikrofalowe podgrzewanie napojόw może
powodować opόźnione nagłe wykipienie,
dlatego też zaleca się uważne manipulowanie
naczyniami w których były one podgrzewane.
Po podgrzaniu pożywienia dla dzieci
(niemowląt) w butelkach lub słoikach (bez
zakrętki i smoczka), należy zawartość dobrze
wymieszać lub wstrząsnąć. Przed podaniem
pożywienia należy sprawdzić jego
temperaturę, aby uniknąć możliwości oparzeń.
Nie należy gotować jajek w skorupie ani
podgrzewać ugotowanych jajek na twardo,
gdyż mogą pęknąć, nawet po zakończonym
już podgrzewaniu.
Do czyszczenia drzwiczek kuchenki,
powierzchni uszczelniających oraz wnętrza,
należy używać łagodnych środkόw
czyszczacych oraz gąbek lub miękkich
szmatek.
Kuchenkę mikrofalową należy systematycznie
i dokładnie czyścić, oraz usunąć z jej wnętrza
resztki jedzenia.
Nieregularna pielęgnacja kuchenki
mikrofalowej może spowodować uszkodzenia
jej powierzchni, co z kolei może ujemnie
wpłynąć na wiek trwania urządzenia, oraz
może wywołać niebezpieczeństwo.
W przypadku uszkodzenia przewodu
zasilającego, wymiany może dokonać
producent, autoryzowany serwis lub
odpowiednio do tego celu wykwalifikowana
osoba.
4.
5.
6.
7.
8.
W wnętrzu kuchenki nie należy
przechowywć przedmiotόw, a w
szczególności książek kucharskich, gazet
itp.
Potrawy, które posiadają błonę, czy otacza
ich skórka tj. żółtka, ziemniaki, wątróbki
drobiowe i tym podobne, należy przed
gotowaniem kilkakrotnie nakłóć widelcem.
Do otworów znajdujących się po
zewnętrznej stronie kuchenki nie wolno
wkładać żadnych przedmiotów.
Z kuchenki nie wolno usuwać żadnych
części, takich jak nóżki, śruby, złącza itp.
Potraw nie należy gotować bezpośrednio
na szklanym talerzu.
Żywność zawsze należy włożyć do
odpowiedniego naczynia.
WAŻNE: W kuchence mikrofalowej nie należy
używać:
- naczyń metalowych lub naczyń z metalowymi
uchwytami.
- naczyń z metalowym wykończeniem lub
dekoracją.
- klamer drucianych powlekanych papierem do
wiązania worków foliowych.
- naczyń z melaminu, ponieważ zawierają one
substancje wchłaniające energię mikrofalową.
Grozi to pęknięciem naczynia lub jego
zwęgleniem. Co więcej, przedłuża to czas
przygotowywania żywności.
- naczyń, ktόrych powierzchnia nie jest
przystosowana do użycia w kuchence
mikrofalowej. Nie należy również używać
zamkniętych filiżanek z uchwytami.
- pojemników o małych otworach lub butelek z
wąskimi szyjkami, gdyż mogą one podczas
podgrzewania pęknąć.
- zwykłych termometrów do mięsa lub
wypieków. Na rynku dostępne są specjalne
termometry, które przystosowane są do
zastosowania w kuchenkach mikrofalowych.
Wskazόwki dotyczące
bezpiecznego użytkowania
kuchenki
Poniżej podane zostały niektόre zasady i
wskazόwki dotyczące bezpieczeństwa, ktόre
(podobnie jak w przypadku użytkowania innych
urządzeń elektrycznych) należałoby uwzględnić.
Zapewni to bezpieczne i najskuteczniejsze
działanie kuchenki.
1. Podczas działania kuchenki talerz obrotowy,
nośniki rolek, podstawek (sprzęgło) i
pierścień zawsze powinny być umieszczone
na swoim miejscu.
2. Kuchenki należy używać wyłącznie do
przyrządzania potraw. Nie wolno używać jej
do suszenia ubrań, papieru lub innych
przedmiotów. Nie nadaje się ona również
do procesu sterylizacji przedmiotów czy
żywności.
3. Nie wolno włączać pustej kuchenki, gdyż
może to spowodować jej uszkodzenie.
9.
Przyrządy przeznaczone do użycia w
kuchence mikrofalowej należy używać
zgodnie z instrukcją obsługi ich producenta.
10. Kuchenka mikrofalowa nie nadaje się do
smażenia potraw.
11. Należy pamiętać, iż energia mikrofalowa nie
nagrzewa naczyń w których
przygotowywana jest żywność. Mimo iż
naczynie, będzie na dotyk chłodne,
temperatura artykułu żywnościowego
będzie tak samo wysoka jak po zwykłym
gotowaniu. Dlatego po odsłonięciu
(chłodnej) przykrywki potrawa będzie
parować.
55
12. Przed spożyciem należy sprawdzić
temperaturę żywności, szczególnie jeśli
chodzi o artykuły żywnościowe dla dzieci i
niemowląt.
Radzi się, aby po wyjęciu żywności z
kuchenki poczekać kilka minut, potrawę
należy przemieszać lub wstrząsnąć aby
temperatura pożywienia była rόwnomiernie
rozprowadzona.
13. Żywność zawierającą tłuszcze i wodę
należy po wyłączeniu się kuchenki
przetrzymać w niej przez kolejnych 30 - 60
sekund. Spowoduje to uspokojenie się
składników. Potrawa po wstawieniu do niej
łyżki lub dodaniu kostki Maggi nie będzie
się pienić.
14. Należy pamiętać, że czas przygotowywania
niektórych potraw (np. budyniu wigilijnego,
marmolady lub mielonego mięsa), jest
krótszy w porównaniu z ich tradycyjnym
przygotowywaniem. Do podgrzewania
potraw zawierających dużą ilość tłuszczu
lub cukru nie wolno używać naczyń z
tworzyw sztucznych.
15. Mimo, iż energia mikrofalowa nie nagrzewa
naczyń, naczynie może absorbować ciepło
pochodzące z potrawy. Najczęściej pojawia
się to w przypadku pokrycia żywności folią.
By zapobiec poparzeniom, zaleca się
używanie rękawiczek ochronnych, podczas
wyjmowania naczyń z kuchenki.
16. Aby zmniejszyć możliwość wystąpienia
pożaru w komorze kuchenki:
a) Należy dokładnie określić czas
przygotowywania żywności i uważać by
jej nie podgrzewać za długo. Uważnie
należy sprawdzać proces podgrzewania
żywności jeśli używamy do tego
przyrządów papierowych, z tworzyw
sztucznych lub innych łatwo palnych
materiałów.
b) Należy usunąć druciane spinki czy
sznurki, którymi związana jest pakowana
w woreczkach żywność.
c) Nie wolno otwierać drzwiczek kuchenki
w przypadku zapalenia się wsadu.
Kuchenkę należy natychmiast odciąć od
zasilania prądu przez wyciągnięcie
wtyczki z gniadzka lub przez odkręcenie
bezpiecznika z głównej tablicy
rozdzielczej.
56
Opis kuchenki
 WYŚWIETLACZ
(na nim pojawi się czas gotowania, moc działania,
zegar)
 POWER LEVEL
(przycisk ustawienia mocy mikrofali )
 GRILL / MICRO + GRILL
(Naciśnij ten przycisk aby ustawić grill lub inny sposób
gotowania.)

CONVECTION
(Przycisnąć należy na ustawienie temperatury
pieczenia przy pomocy konwekcji.)

MICRO + CONVECTION
(Przyciskając, należy wybrać jedną spośród czterech
kombinacji pieczenia).
 CLOCK
(Przycisk ustawienia zegara, czasu, ciężaru oraz
czasu gotowania)
 STOP / CANCEL
(Przycisk przerwania lub odwołania działania kuchenki
mikrofalowej)
 START / QUICK START
(Przycisk rozpoczęcia działania. Kilkakrotne dotknięcie
przycisku umożliwia szybkie ustawienie czasu
gotowania na maksymalnej mocy działania)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
57
Ochronny system zatrzaskόw drzwi
Okno kuchenki
Odwietrznik
Pierścień łożyska
Szklany talerz
Panel sterujący
Ruszt do grilowania
Instrukcja obsługi
1.
ZEGAR
3.
Kuchenka mikrofalowa wyposażona jest w 12 lub
24 godzinny zegar elektroniczny.
4.
Funkcja ta posiada dwie możliwości ogrzewania.
a) Szybkie ogrzewanie za pomocą mikrofali
(100% moc)
Przykład: Ogrzewanie z 100 % mocą w ciągu 5
minut.
1. Ustawiamy czas na "5:00".
2. Naciskamy "START/RESET".
3. Ogrzewanie za pomocą mikrofali z
możliwością ustawienia ręcznego.
5.
Możliwe jest ustawienie 5 poziomów mocy
ogrzewania, najdłuższy czas działania wynosi
95 minut.
6.
Moc mikrofali
5x
6x
7x
8x
9x
60%
50%
40%
30%
20%
GRILL
COMBINATION 1
COMBINATION 2
Najdłuższy czas gotowania wynosi 95 minut.
Gotowanie kombinowane (55 % promienie
mikrofalowe, 45 % grill). Kombinację tę zaleca
się do przygotowywania omletów, pieczonych
ziemniaków oraz drobiu.
Zamierzając przygotować jedzenie w trybie
gotowania kombinowanego w czasie 12 minut,
należy:
1. przycisnąć przyciskSTOP/ CANCEL;
2. dwukrotnie przycisnąć przycisk GRILL /
MICRO + GRILL
100%
90%
80%
70%
QUICK START
Najdłuższy czas gotowania wynosi 95 minut.
Gotowanie kombinowane (30 % promienie
mikrofalowe, 70 % grill). Kombinację tę zaleca
się do przygotowywania ryb oraz lazanii.
Zamierzając przygotować jedzenie w trybie
gotowania kombinowanego w czasie 25
minut,należy:
1. przycisnąć przycisk STOP/ CANCEL;
2. jednokrotnie przycisnąć przycisk GRILL /
MICRO + GRILL
3. dwukrotnieprzekręcić pokrętło MENU /
TIME, aby nastawić czas na 25:00 minut;
4.
w celu rozpoczęcia działania, przycisnąć
przycisk START/ QUICK START.
Przykład: Ogrzewanie potraw z 60 % mocą w
ciągu 10 minut.
1. Naciskamy sensor "POWER LEVEL",
wybieramy 60% mocy;
2. Ustawiamy czas na "10:00".
3. Naciskamy "START / QUICK START".
3x
4x
00%
Najdłuższy czas gotowania wynosi 95 minut.
Gotowanie z grillowaniem szczególnie zalecane
jest w przypadku cienkich kawałków mięsa,
kotletów, kebabów, kiełbasek lub porcji kurczaka.
Nadaje się również do zapiekanych kanapek i
różnego typu zapiekanek.
Zamierzając przygotować jedzenie z grilla w
czasie 12 minut, należy:
1. przycisnąć przycisk STOP/ CANCEL;
2. jednokrotnieprzycisnąć przycisk GRILL /
MICRO + GRILL
3. przekręcić pokrętło MENU / TIMEi nastawić
czas na 12:00;
4. w celu rozpoczęcia działania, przycisnąć
przycisk START/ QUICK START.
OGRZEWANIE ZA POMOCĄ
MIKROFALI
Ilość przyciśnięć
przycisku "Micro"
1x
2x
10%
11x
Funkcji tej używa się do szybkiego podgrzewania
bądź gotowania jedzenia. W razie potrzeby
należy przycisnąć przycisk START/ QUICK
START, kuchenka będzie działać ze 100 %
mocą. Aby przedłużyć czas, należy wielokrotnie
przycisnąć przycisk START/ QUICK
START.Najdłuższy czas gotowania wynosi 10
minut.
Aby ustawić czas np. 16:30 należy:
a) Przez naciśnięcie przycisku „Clock/Weight ”
wybieramy 12 lub 24 godzinny zapis
elektroniczny. Napis na wskaźniku zaczyna
mrugać. Zegar ustawiamy przez
przekręcenie pokrętła „MENU / TIME";
b) Powtórnie naciskamy przycisk
„Clock/Weight ” i przez przekręcenie
pokrętła „MENU / TIME" ustawiamy minuty;
c) Po kolejnym naciśnięciu przycisku
„Clock/Weight ” pojawi się nowy ustawiony
czas;
W przypadku zmiany ustawienia zegara należy
wyżej opisaną procedurę powtórzyć.
2.
10x
58
3.
4.
7.
potrójnegoprzekręcić pokrętło MENU /
TIME,aby nastawić czas na 12:00 minut.
w celu rozpoczęcia działania, przycisnąć
przycisk START/ QUICK START.
4.
KONWEKCJA
W przypadku pieczenia za pomocą konwekcji,
gorące powietrze krąży wewnątrz piekarnika.
Dzięki temu potrawa może się szybko i
równomiernie upiec, ładnie przyrumienić i ma
chrupiącą skórkę. Ten model kuchenkimoże
zostać zaprogramowany na dziesięć różnych
temperatur gotowania. Najdłuższy czas
pieczenia przy pomocy konwekcji, jaki można
nastawić, to 9 godzin i 30 minut. Fabrycznie
nastawiony czas grzania wstępnego to 30 minut,
tego ustawienia nie można zmienić.
5.
Za pomocą pokrętła MENU/ TIME (menu/
czas) nastawić czas gotowania.
Przycisnąć przycisk START/ QUICK
START (uruchomienie/ szybkie
uruchomienie), aby rozpocząć pieczenie.
8.
MIKROFALE + KONWEKCJA
Kuchenka ma cztery wstępnie zaprogramowane
ustawienia, za pomocą których w prosty sposób,
automatycznie można upiec potrawę, zarówno
za pomocą konwekcji jak i mikrofali. Najdłuższy
czas pieczenia, jaki można nastawić, to 9 godzin
i 30 minut.
Przyciskając przycisk MICRO.+ CONVECTION
(mikrofale + konwekcja), należy nastawić
temperaturę pieczenia za pomocą konwekcji.
COMB1 (kombinacja 1)
COMB2 (kombinacja 2)
COMB3 (kombinacja 3)
COMB4 (kombinacia 4)
Gotowanie w trybie konwekcji
W celu pieczenia za pomocą konwekcji, należy
wielokrotnie przycisnąć przycisk CONVECTION
(konwekcja), wnosząc żądaną temperaturę (110
°C ~ 200 °C).
Przypuśćmy, że zamierza się piec potrawę w
temperaturze 180 °C, przez 40 minut.
1. Wielokrotnie należy przycisnąć przycisk
CONVECTION, aby wybrać odpowiednią
temperaturę. Ukaże się ona na ekranie.
2. Za pomocą pokrętła MENU/ TIME (menu/
czas) nastawić czas gotowania.
3. Przycisnąć przycisk START/ QUICK
START (uruchomienie/ szybkie
uruchomienie), aby rozpocząć pieczenie.
UWAGA: Za pomocą przycisku CONVECTION
można podczas pieczenia sprawdzić nastawioną
temperaturę działania.
temperatura (℃)
110
140
170
200
Przypuśćmy, że zamierza się piec potrawę przez
24 minuty w kombinacji 3.
1. Wielokrotnie należy przycisnąć przycisk
MICRO.+ CONVECTION (mikrofale +
konwekcja), dopóki na ekranie nie ukaże
się żądana temperatura.
2. Za pomocą pokrętła MENU/ TIME (menu/
czas) nastawić czas gotowania.
3. Przycisnąć przycisk START/ QUICK
START (uruchomienie/ szybkie
uruchomienie) aby rozpocząć pieczenie.
UWAGA:
Podczas pieczenia należy, przyciskając przycisk
MICRO.+ CONVECTION, sprawdzić nastawioną
temperaturę konwekcji.
Odgrzewanie i gotowanie w trybie konwekcji
Kuchenkę można zaprogramować na
kombinację podgrzewania i gotowania w trybie
konwekcyjnym.
Przypuśćmy, że zamierza się najpierw podgrzać
potrawę na 170 °C, a następnie piec ją przez 30
minut.
1. Wielokrotnie należy przycisnąć przycisk
CONVECTION, aby wybrać odpowiednią
temperaturę. Ukaże się ona na ekranie.
2. Przycisnąć przycisk START/ QUICK
START (uruchomienie/ szybkie
uruchomienie), aby rozpocząć
pieczenie.Gdy osiągnięta zostanie
nastawiona temperatura, poinformuje nas o
tym sygnał dźwiękowy.
3. Otworzyć drzwiczki i naczyniez
potrawąpostawić na środku talerza
obrotowego.
9.
PIECZENIE W KILKU FAZACH
Kuchenkę można zaprogramować również w taki
sposób, aby piekła w maksymalnie trzech
automatycznych, następujących po sobie fazach.
Przypuśćmy, że zamierza się włączyć
następujący program przygotowania jedzenia:
Gotowanie za pomocą mikrofali
↓
Pieczenie za pomocą konwekcji
1. Przycisnąć przycisk POWER LEVEL (moc),
aby nastawić moc mikrofali.
2. Pokrętło MENU/TIME (menu/ czas) należy
obrócić, nastawiającżądany czas
gotowania.
59
3.
Za pomocą przycisku CONVECTION
nastawić żądaną temperaturę pieczenia za
pomocąkonwekcji.
4. Pokrętło MENU/ TIME (menu/ czas) należy
obrócić, nastawiając żądany czas
gotowania..
5. Przycisnąć przycisk START/ QUICK
START (uruchomienie/ szybkie
uruchomienie), aby rozpocząć pieczenie.
Uwaga: Jeżeli konieczne jest rozmrożenie
jedzenia przed rozpoczęciem gotowania bądź
pieczenia, można nastawić program rozmrażania
jako pierwszą fazę wielostopniowego programu.
Programów Quick Start (szybkie włączenie),
Auto (program automatyczny) oraz Preheat
(grzanie wstępne) nie można wykorzystać w
wielostopniowym programie przygotowania
jedzenia.
produktu można określić w skali od 100 g do
1800 g.
Przykład: Rozmrażanie zamrożonego mięsa.
1. Naciśnij przycisk STOP / CANCEL.
2. Obróć MENU / TIME w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara,
tak aby wyświetlił się kod rozmrażania auto
defrost “A-09”.
3. Naciśnij przycisk CLOCK / WEIGHT i
wprowadź wagę produktu.
4. Naciśnij przycisk START / QUICK START.
Uwaga: Podczas rozmrażania, proces
rozmrażania ustawi się, dwukrotny sygnał
dźwiękowy zwróci uwagę, że produkt należy
odwrócić, w celu kontynuowania procesu
rozmrażania należy nacisnąć START / QUICK
START.
10. AUTO COOK
12. BLOKADA – ZABEZPIECZENIE
PRZED DZIEĆMI
W przypadku następujących produktów
żywnościowych nie jest konieczne ustawianie
mocy lub czasu gotowania. Z poniższej tabeli
należy wybrać jedynie rodzaj żywności oraz
podać jej wagę.
Działanie kuchenki mikrofalowej można
zablokować w celu uniemożliwienia dzieciom z
korzystania z niej. Gdy kuchenka mikrofalowa
jest zablokowana na wyświetlaczu pojawi się
czerwona ikona, wskazuje to, że użycie kuchenki
jest niemożliwe bez odblokowania jej.
Przykład:
1. Naciśnij przcisk STOP / CANCEL
2. Naciśnij przycisk AUTO COOK aby wybrać
liczbę wybranej potrawy wyświetlonej w
tabelce poniżej
3. Naciśnij przycisk START / QUICK START
Lp.
1
Produkt
żywnościowy
Mleko/ kawa
(200 ml/
filiżanka)
2
Ryż (g)
3
Spagetti (g)
4
Ziemniaki
(porcja 230 g)
5
Pozostała
żywność (g)
6
Ryby (g)
7
Kurczak (g)
8
Wołowina/
baraniny (g)
9
Szaszłyki (g)
W celu zablokowania kuchenki mikrofalowej
należy przez 3 sekundy nacisnąć przycisk STOP
/ CANCEL.
Po uaktywnieniu się sygnału dźwiękowego,
kuchenka jest zablokowana. W tym stanie
zablokowane są wszystkie przyciski.
Uwaga
Rezultaty AUTO gotowania są
zależne od wielu czynników, na
przykład od kształtu i wielkości
produktu, spadków napięcia
oraz indywidulnych ustawień.
Jeżeli rezultat gotowania nie jest
zadowalający, należy ustawić
bardziej odpowiedni czas
gotowania.
W przypadku mleka/ kawy i
ziemniaków nie należy podawać
wagi, lecz ilość porcji.
W przypadku drobiu, baraniny,
wołowiny proces gotowania
ulega zatrzymaniu (słychać
krótki sygnał dźwiękowy), należy
wówczas obrócić gotowane
jedzenie. Aby kontynuować,
należy przycisnąć przycisk
START/ QUICK START.
W celu jej odblokowania należy przez 3 sekundy
nacisnąć przycisk STOP / CANCEL , po
usłyszeniu sygnału dźwiękowego kuchenka jest
odblokowana.
11. ROZMRAŻANIE POTRAW
Kuchenka mikrofalowa umożliwia rozmrażanie
produktów w zależności od wprowadzonego
ciężaru. Czas oraz moc rozmrażania zostają
ustawione automatycznie po wprowadzeniu
wartości ciężaru danego produktu. Ciężar
60
Pielęgnacja kuchenki
mikrofalowej – czyszczenie i
konserwacja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Przed przystąpieniem do czyszczenia
należy kuchenkę obowiazkowo wyłaczyć i
wyciągnąć kabel zasilający z gniazdka.
Wnętrze kuchenki powinno być zawsze
czyste. Jeżeli po zakończonym gotowaniu
na ściankach kuchenki zostały okruchy
potraw lub krople płynu, powinno się je
wytrzeć wilgotną szmatką. Do czyszczenia
należy używać łagodnych środkόw
czyszczących. Nie zaleca się używania
silnych detergentów oraz środków
ściernych.
Powierzchnię zewnętrzną należy czyścić
wilgotną ściereczką. Aby zapobiec
uszkodzeniom lub awarii części
znajdujących się wewnątrz kuchenki, należy
uważać by woda lub inne płyny nie dostały
się do odwietrzników.
Nie wolno zmoczyć panelu sterującego.
Należy czyścić go miękką, wilgotną
ściereczką. Nie powinno się używać silnych
środków czyszczących, środków ściernych,
jak również środków czyszczących w
aerosolu.
Jeśli na wewnętrznych lub zewnętrznych
powierzchniach kuchenki osiada para,
należy zetrzeć ją miękką ściereczką. Para
pojawia się, gdy kuchenka umieszczona
jest w środowisku bardzo wilgotnym. Nie
oznacza to jednak usterki jej działania lub
jej uszkodzenia.
Od czasu do czasu należy oczyścić rόwnież
szklany talerz. Można umyć go w ciepłej
wodzie i płynem do naczyń lub w zmywarce
do naczyń.
Aby zapobiec powstawaniu hałasu podczas
pracy kuchenki, należy regularnie czyścić
pierścień łożyska i dolną część komory
kuchenki. Zaleca się, aby wnętrze kuchenki
czyścić łagodnymi środkami, wodą lub
środkiem do mycia powierzchni szklanych.
Po czym, należy ją starannie wysuszyć.
Podczas przygotowywania żywności w
wnętrzu kuchenki kumuluje się para, która
wydostaje się z potraw. Para nie wywiara
żadnego wpływu ani na wewnętrzne
powierzchnie kuchenki ani na pierścień
łożyska. Po usunięciu pierścienia łożyska
podczas czyszczenia kuchenki należy
uważać aby później został on
9.
umiejscowiony prawidłowo na pierwotne
miejsce.
W celu usunięcia nieprzyjemnych
zapachów w kuchence należy umieścić w
niej głębokie naczynie (przystosowane do
użytku w kuchence mikrofalowe) z wodą.
Do wody należy wycisnąć sok jednej
cytryny i dodać pozostałą skόrkę. Gotować
przez 5 minut. Po zakończonym gotowaniu
należy kuchenkę dokładnie i starannie
osuszyć za pomocą miękkiej ściereczki.
Przed zamianą żarówki w kuchence
mikrofalowej neleży zasięgnąć rady u
sprzedawcy lub w autoryzowanym
zakładzie serwisowym.
Środowisko
Urządzenia po upływie okresu eksploatacyjnego
nie należy usunąć wraz ze zwykłymi odpadami
komunalnymi, lecz oddać na urzędowo
określone składowisko do recyklingu. Postępując
w ten sposób, przyczyniają się Państwo do
zachowania czystego środowiska.
Gwarancja i serwis naprawczy
W celu uzyskania informacji lub w razie
problemów z urządzeniem, zwrócić się do
centrum pomocy użytkownikom Gorenja w
danym państwie (numer telefonu znajduje się na
międzynarodowej karcie gwarancyjnej). Jeżeli w
danym kraju nie ma takiego centrum, należy
zwrócić się do lokalnego sprzedawcy Gorenja
lub Działu małych urządzeń AGD.
Wyłącznie do własnego użytku!
Dodatkowe zalecenia i wskazówki dotyczące
pieczenia za pomocą mikrofali i grilla
znajduja się na stronie internetowej:
http://microwave.gorenje.com
WIELE SATYSFAKCJI Z
KORZYSTANIA KUCHENKI
MIKROFALOWEJ ŻYCZY PAŃSTWU
61
MANUAL DE UTILIZARE
RO
Înainte de a utiliza cuptorul, vă rugăm să citiţi aceste instrucţiuni cu atenţie.
CARACTERISTICI
Consum ................................................................................................................. 230V~50Hz, 1200W
Capacitate ................................................................................................................................... 800W
Grill ............................................................................................................................................ 1200W
Convectie………………...............................………………………………………………………...….2200W
Frecvenţă de operare............................................................................................................. 2450MHz
Dimensiuni exterioare .................................................................. 452mm(L) x 260mm(H) x 395mm(W)
Dimensiuni cavitate cuptor ........................................................... 315mm(L) x 198mm(H) x 297mm(W)
Capacitate cuptor......................................................................................................................... 20 litri
Greutate ....................................................................................................................... Approx. 14,4 kg
Nivel de zgomot: ..............................................................................................................Lc < 58 dB (A)
Interferenţe radio
Acest aparat este marcat corespunzător
directivei europene 2002/9/CE în privinţa
aparatelor electrice şi electronice vechi
(waste electrical and electronic
equipment - WEEE).
Directiva prescrie cadrul pentru o
preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, şi
valorificarea aparatelor vechi.
Cuptoarele cu microunde pot avea interferenţe
cu radio-ul, televizorul sau alte echipamente
similare. Interferenţele pot fi eliminitate sau
reduse, dacă urmaţi următoarele proceduri:
a) Curăţaţi uşa sau garnitura;
b) Puneţi aparatul de radio sau TV cât mai
departe de cuptorul cu microunde;
c) Folosiţi o antenă corect instalată pentru
radio, televizor etc., pentru a obţine un
semnal cât mai bun.
Înainte de a suna la service
1.
2.
Dacă cuptorul nu funcţionează, dacă
afişajul nu se aprinde sau dacă se stinge:
a) Verificaţi dacă cuptorul este în priză.
Dacă ştecherul nu este bine fixat,
scoateţi-l din priză , aşteptaţi 10
secunde şi puneţi-l la loc.
b) Verificaţi dacă siguranţele sunt bune
sau dacă nu este un scurt circuit. Dacă
totul este în regulă, verificaţi priza cu
un alt aparat.
Dacă nu porneşte:
a) Verificaţi dacă timer-ul este setat.
b) Verificaţi dacă uşa este bine închisă.
Dacă aceasta nu este închisă, cuptorul
nu va porni.
Instalare
1.
2.
3.
Dacă cuptorul tot nu funcţionează nici după
ce aţi verificat situaţiile de mai sus, chemaţi
cea mai apropiată unitate de service.
4.
5.
6.
7.
8.
62
Scoateţi toate materialele de ambalare din
interiorul aparatului.
Verificaţi cuptorul după despachetare,
pentru a vedea dacă:
- uşa este bine aliniată,
- uşa nu este deteriorată,
- nu sunt crestături sau găuri pe geamul
de la uşă şi pe ecran,
- nu sunt crestături în interiorul aparatului,
- în cazul unor defecţiuni ca cele de mai
sus NU folosiţi cuptorul.
Acest cuptor are o greutate de 14,4 kg şi
trebuie plasat pe o suprafaţă orizontală,
suficient de puternică pentru a-i suporta
greutatea.
Aparatul nu trebuie pus într-un loc unde
sunt temperaturi ridicate şi aburi.
NU PUNEŢI nimic pe cuptor.
Distanţa dintre zidurile laterale şi cuptor
trebuie să fie de cel puţin 8 cm, iar distanţa
dintre zidul din spate şi cuptor trebuie să fie
de cel puţin 10 cm pentru o ventilare
corectă.
NU SCOATEŢI axul de rotire al platoului.
Nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi atunci când
utilizează aparatul.
6.
ATENŢIE – ACEST APARAT TREBUIE
ÎMPĂMÂNTAT
Cablul de alimentare trebuie să ajungă cu
uşurinţă la priză.
Pentru acest cuptor este nevoie de o putere
de alimentare de 1.2 KVA, de aceea este
recomandat să consultaţi un tehnician atunci
când instalaţi aparatul.
ATENŢIE: Cuptorul este protejat de o
siguranţă internă de 250V 10 Amp.
IMPORTANT – Cablurile sunt colorate
conform următorului cod:
Verde şi galben
Albastru
Maro
Pământ
Neutru
Activ
Pentru a reduce riscul de incendii în
cavitatea cuptorului respectaţi următoarele
instrucţiuni:
a) Nu gătiţi prea mult mâncarea.
Supravegheaţi funcţionarea aparatului
dacă aţi introdus în interior hârtie,
plastic sau alte materiale care ajută la
prepararea mâncării, dar pot fi
inflamabile.
b) Înainte de a pune pungile în cuptor
îndepărtaţi legăturile de sârmă.
c) Dacă materialele din interior iau foc,
lăsaţi uşa închisă, scoateţi aparatul din
priză sau opriţi alimentarea cu curent
de la siguranţă.
Instrucţiuni generale pentru
siguranţa dvs.
Deoarece culorile cablurilor pot să nu
corespundă cu marcajele de pe priza dvs.,
trebuie procedat în felul următor:
Cablul verde şi galben trebuie conectat la
terminalul marcat cu litera E sau cu simbolul
de pământ colorat în verde.
Cablul albastru trebuie conectat la terminalul
marcat cu litera N sau colorat în negru. Cablul
maro trebuie conectat la terminalul marcat cu
litera L sau colorat în roşu.
Mai jos sunt câteva instrucţiuni şi precauţii de
care trebuie să ţineţi seama atât pentru siguranţa
dvs., cât şi pentru a asigura o funcţionare cât mai
bună a aparatului:
1. Atunci când folosiţi cuptorul, asiguraţi-vă că
tava de sticlă şi suportul pe care stă
aceasta sunt la locul lor.
2. Cuptorul nu trebuie folosit în alt scop decât
acela de a prepara mâncarea. Nu folosiţi
cuptorul pentru a usca rufe, hârtie sau alte
produse care nu sunt alimentare, sau
pentru a steriliza anumite lucruri.
3. Cuptorul nu trebuie pornit dacă este gol,
deoarece se poate strica.
4. Nu folosiţi cavitatea cuptorului ca spaţiu de
depozitare pentru hârtie, cărţi de bucate
etc.
5. Nu folosiţi cuptorul pentru pregătirea
conservelor, deoarece cuptoarele cu
microunde nu sunt echipate în acest sens,
iar alimentele care nu sunt bine conservate
pot dăuna sănătăţii.
6. Ouăle cu coajă pot exploda, de aceea nu
este bine să le preparaţi în cuptor. Chiar şi
ouăle curăţate pot exploda uneori în timpul
preparării, de aceea este bine să folosiţi un
capac când gătiţi ouă. După ce terminaţi,
mai lăsaţi capacul pe vas timp de
aproximativ un minut.
7. Nu gătiţi alimente în membrană cum ar fi
gălbenuşul de la ou, cartofii, ficatul de pui,
înainte de a le fi înţepat de câteva ori cu o
furculiţă.
8. Nu puneţi nimic în fantele de aerisire de pe
corpul aparatului.
9. Nu îndepărtaţi piese din cuptor cum ar fi
picioruşele, şuruburile şi altele
asemănătoare.
Instrucţiuni importante
ATENŢIE – pentru a reduce riscul de arderi,
şocuri electrice, incendiu, accidente sau energie
excesivă a microundelor:
1. Citiţi cu atenţie aceste instrcţiuni, înainte de
a utiliza cuptorul
2. Unele produse cum ar fi ouăle întregi şi
recipientele sigilate (cum ar fi, de exemplu,
borcanele închise de sticlă şi biberoanele)
pot exploda, de aceea nu este recomandat
să le încălziţi în cuptorul cu microunde.
Pentru detalii, consultaţi o carte de bucate.
3. Cuptorul trebuie utilizat doar pentru
scopurile menţionate în instrucţiuni.
4. Acest aparat nu trebuie utilizat de către
persoane (inclusiv copii) care au capacităţi
fizice, mentale sau senzoriale reduse sau
sunt lipsite deexperienţă şi cunoştinţe, cu
excepţia cazului în care sunt supravegheaţi
sau instruiţi cu privire la utilizarea aparatului
de către o persoană responsabilă pentru
siguranţa lor.
Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se
juca cu aparatul.
5. Nu utilizaţi cuptorul dacă nu funcţionează
corect, dacă a căzut pe jos sau dacă este
deteriorat.
63
10. Nu puneţi alimentele direct pe farfuria de
sticlă. Alimentele trebuie să stea în/pe vase
speciale pentru gătit.
IMPORTANT – CE VASE NU TREBUIE
FOLOSITE ÎN CUPTORUL CU
MICROUNDE:
Nu folosiţi tigăi de metal sau vase cu
mânere de metal.
Nu folosiţi vase ce au margini de metal.
Nu folosiţi pungi de plastic legate cu
sârmă.
Nu folosiţi vase din melamină, deoarece
conţin un material care absoarbe energia
microundelor. Vasele pot crăpa, iar
procesul de preparare va fi încetinit.
Nu folosiţi pentru gătit sticle cu gât
îngust, deoarece pot exploda.
Nu folosiţi termometre obişnuite pentru
carne sau prăjituri. Pe piaţă există
termometre speciale pentru cuptoarele cu
microunde.
11. Instrumentele pentru microunde trebuie
folosite în concordanţă cu instrucţiunile
producătorului.
12. Cuptorul nu trebuie folosit pentru prăjirea
alimentelor.
13. Nu uitaţi că cuptorul cu microunde
încălzeşte numai lichidul dintr-un recipient.
De aceea nu uitaţi că atunci când scoateţi
vasele din cuptor, chiar dacă nu sunt calde,
mâncarea sau lichidele din interior sunt
fierbinţi şi vor emite aburi atunci când luaţi
capacul de pe vas.
14. Testaţi dvs. temperatura alimentelor şi a
lichidelor, mai ales dacă gătiţi pentru
bebeluşi. Este recomandabil să nu
consumaţi alimentele imediat ce le-aţi scos
din cuptor, ci să le lăsaţi câteva minute şi să
le amestecaţi pentru a distribui în mod egal
temperatura.
15. Mâncarea care conţine un amestec de apă
cu grăsime trebuie să stea cam 30-60 de
secunde în cuptor după ce acesta s-a oprit.
Astfel, amestecul nu va bolborosi dacă
puneţi o lingură în el.
16. Nu trebuie să uitaţi că anumite alimente
cum ar fi budincile, gemul, carnea tocată
etc., se încălzesc foarte repede. Dacă
preparaţi mâncăruri cu conţinut mare de
grăsime sau zahăr nu folosiţi recipiente din
plastic.
17. Vasele se pot încinge, mai ales dacă au
fost acoperite cu o folie din plastic. Nu uitaţi
să folosiţi mănuşile pentru protecţie.
64
PANOU DE COMENZI
 MENU ACTION SCREEN
Sunt afişate timpul de gătire, puterea, indicatorii de comandă, şi
timpul.
 POWER LEVEL
Atingeţi acest buton de câteva ori pentru a seta nivelul puterii
pentru gătirea la microunde.

GRILL / MICRO + GRILL.
(Apăsaţi acest buton pentru a seta grill-ul sau programul de gătire
combinat)
 CLOCK
Atingeţi acest buton pentru a introduce ora corectă a zileitimpul de
gătit sau pentru a introduce greutatea alimentelor.
 CONVECTION
Apăsaţi pentru a programa temperatura de convecţie.

MICRO + CONVECTION
Apăsaţi pentru a selecta una dintre combinaţiile de setări gătire
pentru produsele din făină
 PAUSE/CANCEL (Pauză/anulare)
Apăsaţi pentru a anula setarea sau resetaţi cuptorul înainte de a
seta un program de gătit.
Apăsaţi o dată pentru a opri temporar gătitul, sau de două ori
pentru a opri gătitul definitiv.
Este de asemenea folosit pentru a seta funcţia de blocare acces
copii.
 START / QUICK START (Pornire - apăsaţi)
Atingeţi pentru a porni un program de gătire.
1. Sistem de blocare a usii
2. Geam
3. Ventilare
4. Inel rotativ
5. Tava
6. Panou de comenzi
7. Grill
65
După ce se scurge timpul de gătire/ decongelare,
cuptorul va emite un semnal sonor şi pe ecran va
apărea “End” (sfârşit), apăsaţi butonul
STOP/CANCEL (oprire/anulare) sau deschideţi
uşa cuptorului pentru ca pe ecran să nu mai
apară nimic.
Instructiuni de funtionare
1.
SETAREA CEASULUI DIGITAL
Să presupunem că doriţi să setaţi ora cuptorului
la 8:30.
1.
În modul standby, apăsaţi butonul
CLOCK/WEIGHT (ceas) în mod repetat
pentru a seta ceasul în ciclu de 12 sau 24
de ore.
2. Apăsaţi MENU / TIME(timp/meniu) pentru a
indica ora 8.
3. Apăsaţi butonul CLOCK/WEIGHT (CEAS).
4. Apăsaţi MENU / TIME(timp/meniu) pentru a
indica minutele până când ecranul arată 8:
30.
5. Apăsaţi CLOCK/WEIGHT (ceas) pentru a
confirma setarea.
Notă: puteţi apăsa butonul CLOCK/WEIGHT
(ceas) pentru a verifica ceasul pe durata
gătitului.
2.
3.
4.
Pentru gătitul cu microunde, timpul cel mai lung
de gătit este de 95 de minute; puteţi selecta
nivelul puterii apăsând în mod repetat POWER
LEVEL (nivelul puterii):
Putere de gătire
1x
100%
2x
90%
3x
80%
4x
70%
5x
60%
6x
50%
7x
40%
8x
30%
9x
20%
10x
10%
11x
00%
GRILL
Cel mai mare timp de gătit este de 95 minute.
Gătitul pe grill este în special util în cazul
bucăţilor subţiri de carne, fripturilor, cotletelor,
kebaburilor, cârnaţilor din bucăţi de carne de pui.
Este de asemenea recomandabil pentru
sandvişuri calde şi pentru felurile de mâncare
gratinate.
De exemplu, să presupunem că doriţi să faceţi o
friptură pe grill timp de 12 minute.
1. Apăsaţi butonul PAUSE/CANCEL (PAUZĂ /
ANULARE).
2. Apăsaţi o dată butonul GRILL / MICRO +
GRILL
3. Setaţi timpul meniului MENU/TIME la 12:00.
4. Apăsaţi butonul START/QUICK START
(PORNIRE / PORNIRE RAPIDĂ).
GĂTITUL LA MICROUNDE
Afişaj (Power level)
QUICK START (pornire rapidă)
Cuptorul va funcţiona la puterea maximă 100%
cu programul Quick Start (Pornire Rapidă). Cel
mai mare timp de gătit este de 10 minute.
În modul standby, apăsaţi butonul
START/QUICK START (PORNIRE / PORNIRE
RAPIDĂ) de mai multe ori pentru a seta timpul
de gătit, cuptorul începe să funcţioneze automat
la puterea maximă.
Puteţi mări timpul de gătit apăsând butonul
START/QUICK START (PORNIRE / PORNIRE
RAPIDĂ).
5.
COMBINAŢIA 1
Cel mai mare timp de gătit este de 95 minute.
30% din timp pentru gătitul la cuptorul cu
microunde, 70% pentru gătitul pe grill. Folosiţi
această combinaţie pentru a găti peşte sau
mâncare gratinată.
Să presupunem că doriţi să setaţi combinaţia1
de gătit la25 minute.
1. Apăsaţi butonul PAUSE/CANCEL (PAUZĂ /
ANULARE).
2. Apăsaţi de două ori butonul GRILL / MICRO
+ GRILL.
3. Setaţi timpul meniului MENU/TIME
(MENIU/TIMP) la 25:00.
4. Apăsaţi butonul START/QUICK START
(PORNIRE / PORNIRE RAPIDĂ).
De exemplu, să presupunem că doriţi să gătiţi
timp de 1 minut la 60% din puterea microundelor.
1. Apăsaţi butonul POWER LEVEL (nivelul
puterii) în mod repetat pentru a selecta
nivelul puterii.
2. Apăsaţi şi potriviţi MENU /
TIME(timp/meniu) la 1:00.
3. Apăsaţi butonul START/QUICK START
(pornire/pornire rapidă).
Notă:
Puteţi verifica puterea gătitului atunci când gătitul
este în curs apăsând butonul POWER LEVEL
(nivelul puterii).
66
6.
COMBINAŢIA 2
3.
Cel mai mare timp de gătit este de 95 minute.
55% din timp este pentru gătitul la cuptorul cu
microunde, iar 45% pentru gătitul pe grill. Folosiţi
această combinaţie pentru a prepara budinci,
omlete, cartofi copţi şi carne de pui. Să
presupunem că doriţi să setaţi combinaţia 2de
gătit la12 minute.
1. Apăsaţi butonul PAUSE/CANCEL (PAUZĂ /
ANULARE).
2. Apăsaţi de tripluori butonul GRILL / MICRO
+ GRILL
3. Setaţi timpul meniului MENU/TIME
(MENIU/TIMP) la 12:00.
4. Apăsaţi butonul START/QUICK START
(PORNIRE / PORNIRE RAPIDĂ).
7.
Deschideţi uşa şi plasaţi recipientul cu
alimente în centrul mesei rotative.
Utilizaţi cadranul MENU/TIME pentru a
introduce timpul de gătit.
Apăsaţi butonul START/QUICK START
pentru a începe.
4.
5.
8.
MICROUNDE şI CONVECŢIE
Acest cuptor are patru setări pre-programate
care uşurează gătitul atât cu căldura de
convecţie cât şi cu microunde în mod automat.
Cea mai lungă perioadă de timp pe care o puteţi
seta aici este de 9 ore şi 30 de minute.
Apăsaţi butonul MICRO.+CONVECTION în mod
repetat pentru a programa temperatura de
convecţie:
CONVECŢIE
COMB1
COMB2
COMB3
COMB4
În timpul gătitului cu convecţie, aerul cald circulă
prin cavitatea cuptorului pentru a prepara rapid şi
uniform alimente crocante. Acest cuptor poate fi
programat la zece temperaturi de gătire diferite.
Timpul maxim de gătit cu convecţie este de 9 ore
şi 30 de minute. Timpul de preîncălzire implicit
este de 30 de minute şi nu poate fi modificat.
temperatura(℃)
110
140
170
200
Să presupunem că doriţi să coaceţi o prăjitură
timp de 24 de minute la COMB3.
1. Apăsaţi butonul MICRO+CONVECTION în
mod repetat până la afişarea temperaturii
dorite.
2. Utilizaţi cadranul MENU/TIME pentru a
introduce timpul de gătit dorit.
3. Apăsaţi butonul START/QUICK START
pentru a începe.
NOTĂ:
Puteţi verifica temperatura de convecţie pe
parcursul procesului de gătit apăsând butonul
MICRO.+CONVECTION.
Pentru gătitul cu convecţie
Pentru gătitul cu convecţie, apăsaţi butonul
CONVECTION în mod repetat pentru a introduce
temperatura de convecţie dorită. (1100~2000)
Să presupunem că doriţi să gătiţi la 1800 timp de
40 de minute.
1. Apăsaţi butonul CONVECŢIE în mod
repetat pentru a selecta temperatura de
gătit afişată pe ecran.
2. Utilizaţi cadranul MENU/TIME pentru a
introduce timpul de gătit.
3. Apăsaţi butonul START/QUICK START
pentru a începe.
NOTĂ: Puteţi verifica temperatura de convecţie
în timp ce procesul de gătit este în desfăşurare
apăsând butonul CONVECTION.
9.
GĂTITUL ÎN ETAPE MULTIPLE
Cuptorul dumneavoastră poate fi programat
pentru până la 3 serii automate de gătit.
Să presupunem că doriţi să setaţi următorul
program de gătit.
Gătitul la microunde
↓
Gătitul cu convecţie
1. Apăsaţi butonul POWER LEVEL pentru a
seta capacitatea.
2. Rotiţi cadranul MENU/TIME pentru a
programa timpul de gătit.
3. Apăsaţi butonul CONVECTION pentru a
seta temperatura de convecţie.
4. Rotiţi cadranul MENU/TIME pentru a
programa timpul de gătit.
5. Apăsaţi butonul START/QUICK START
pentru pornire.
Notă: Dacă este nevoie ca alimentele să se
dezgheţe înainte de gătit, puteţi seta doar
Pentru a preîncălzi şi a găti cu convecţie
Cuptorul dumneavoastră poate fi programat
pentru a combina preîncălzirea cu operaţiile de
gătit cu convecţie.
Să presupunem că doriţi să preîncălziţi la 1700şi
ulterior să gătiţi timp de 30 de minute.
1. Apăsaţi butonul CONVECTION în mod
repetat, pentru a selecta temperatura de
gătit afişată pe ecran.
2. Apăsaţi butonul START/QUICK START
pentru a începe. Se vor auzi bipuri atunci
când temperatura selectată va fi atinsă.
67
programul de dezgheţare Jet, în prima etapă a
programului de gătit în mai multe etape.
Pornirea rapidă, meniul Auto, programul de
preîncălzire al convecţiei nu pot fi setate în
programul de gătit în mai multe etape.
3.
4.
10. AUTO GĂTIT
Notă: Pe durata procesului de decongelare,
sistemul se va întrerupe şi va emite un semnal
sonor pentru a vă reaminti să întoarceţi
alimentele, după care, apăsaţi butonul
START/QUICK START (pornire/pornire rapidă)
pentru a relua ciclul.
Pentru următoarele feluri de mâncare sau pentru
gătit, nu trebuie să introduceţi puterea şi timpul
de gătit. Încercaţi să vă concentraţi pentur a
transmite cuptorului ce doriţi să gătiţi şi cât
cântăreşte mâncarea.
Paşi:
1. Przycisnąć należy przycisk STOP /
CANCEL.
2. Przekręcić pokrętło MENU / TIME w lewą
stronę, a następnie wybrać kolejny numer,
pod którym znajduje się żądany produkt.
3. Wielokrotnie przyciskając przycisk CLOCK /
WEIGHT, należy podać wagę jedzenia.
4. W celu rozpoczęcia działania, należy
przycisnąć przycisk START / QUICK
START.
Cod
1
Tipul de
mâncare
Lapte/Cafea
(200
ml/ceaşcă)
2
Orez (g)
3
Spaghete (g)
4
5
Cartof
(fiecare
230g)
Reîncălzire
automată (g)
6
Peşte (g)
7
Pui (g)
8
Carne de
vită/oaie (g)
9
Kebab (g)
tak aby wyświetlił się kod rozmrażania auto
defrost “A-09”.
Naciśnij przycisk CLOCK / WEIGHT i
wprowadź wagę produktu.
Naciśnij przycisk START / QUICK START.
12. CHILD LOCK (Blocare copii)
Utilizaţi pentru a preveni operarea
nesupravegheată a cuptorului de către copii.
Indicatorul pentru blocare copii va apărea pe
ecran iar cuptorul nu poate fi pus în funcţiune
atâta timp cât funcţia de blocare copii este
activată.
Pentru a seta modul standby sau modul presetat,
ţineţi apăsat butonul STOP/CANCEL
(oprire/anulare) timp de 3 secunde, se va auzi un
bip şi vor apărea ledurile de la indicatorul de
blocare. În modul blocare, nu mai funcţionează
nici un buton.
Pentru a anula: Ţineţi apăsat butonul
STOP/CANCEL (oprire/anulare) timp de 3
secunde până când dispare indicatorul de
blocare de pe afişaj.
Observaţie
Rezultatul gătitului automat
depinde de anumiţi factori, cum
ar fi forma şi mărimea mâncării,
preferinţa personală în ceea ce
priveşte fierberea sau prăjirea
anumitor feluri de mâncare şi
chiar de cât de bine plasaţi
mâncarea în cuptor. Dacă veţi
considera că rezultatul pentru
orice cantitate de mâncare nu
este satisfăcător, vă rugăm
reglaţi corespunzător timpul de
gătit.
Pentru lapte/cafea şi cartofi,
parametrii de pe display nu se
referă la greutate, ci la numărul
de porţii.
Pentru carne de pui, vită sau
oaie şi fripturi, cuptorul va face
o pauză şi se va auzi un semnal
sonor în timpului gătitului pentru
a vă reaminti să întoarceţi
mâncarea pe partea cealaltă
pentru o prăjire uniformă, iar
după aceea apăsaţi butonul
START/QUICK START
(PORNIRE /PORNIRE RAPIDĂ)
pentru a continua.
11. DECONGELAREA ÎN FUNCŢIE DE
GREUTATE (Weight defrost)
Cuptorul permite decongelarea alimentelor în
funcţie de greutatea pe care aţi introdus-o.
Să presupunem că doriţi să decongelaţi 600g de
creveţi.
1. Naciśnij przycisk STOP / CANCEL.
2. Obróć MENU / TIME w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara,
68
Curăţare şi întreţinere
Garanţie & service
1.
Dacă aveţi nevoie de informaţii sau aveţi o
problemă, contactaţi Centrul Relaţii Clienţi
Gorenje din ţara dumneavoastră (veţi găsi
numărul de telefon în broşura de garanţie
tradusă în mai multe limbi). Dacă nu există niciun
Centru de Relaţii Clienţi în ţara dumneavoastră,
mergeţi la dealer-ul local Gorenje sau contactaţi
Departamentul de Service al Aparatelor
Domestice Gorenje
NUMAI PENTRU UZ PERSONAL!
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Opriţi cuptorul şi scoateţi-l din priză înainte
de a-l curăţa.
Interiorul cuptorului trebuie să fie tot timpul
curat. Dacă pe pereţi se depun resturi de
mâncare sau lichide, ştergeţi-le cu o cârpă
umedă. Puteţi folosi şi un detergent neutru,
dacă cuptorul este foarte murdar. Nu vă
recomandăm utilizarea unor detergenţi
puternici sau abrazivi.
Exteriorul trebuie curăţat cu o cârpă umedă.
Pentru a nu deteriora părţile din interior, nu
lăsaţi apa să se scurgă în fantele de
ventilare.
Panoul de comenzi nu trebuie să se ude.
Curăţaţi-l cu o cârpă moale puţin umezită.
Nu folosiţi detergent, substanţe abrazive
sau spayuri pentru panoul de comenzi.
Dacă se adună abur în interior, sau în jurul
uşii, stergeţi cu o cârpă moale. Acest lucru
se poate întâmpla dacă cuptorul
funcţionează într-un mediu umed, şi nu
reprezintă un semn de defectare a
aparatului.
Din când în când trebuie să curăţaţi tava de
sticlă. Spălaţi-o cu apă caldă cu detergent
neutru sau în maşina de spălat vasele.
Inelul şi cavitatea interioară trebuie curăţate
în mod regulat pentru a evita zgomotul
excesiv. Partea de jos se şterge cu
detergent neutru, apă sau soluţie de curăţat
geamurile, după care se şterge. Inelul poate
fi spălat cu apă călduţă cu detergent neutru
sau în maşina de spălat. Vaporii care se
acumulează în timpul gătitului nu
influenţează suprafaţa de jos sau roţile de
la inel. Dacă scoateţi inelul, aveţi grijă să îl
puneţi la loc exact în aceeaşi poziţie.
Mirosul neplăcut din cuptor poate fi
îndepărtat amestecând într-un vas o cană
de apă cu suc şi coajă de lămâie. Lăsaţi
vasul să se încălzească în cuptor timp de 5
minute, apoi ştergeţi cu o cârpă moale şi
curată.
Dacă trebuie să înlocuiţi becul din cuptor,
chemaţi un tehnicina autorizat.
Mai multe informatii privind gatitul la
microunde, grill si sfaturi utile puteti gasi pe::
http://microwave.gorenje.com
Mediul înconjurător
Nu aruncaţi aparatul împreună cu deşeurile
casnice atunci când nu mai este utilizabil, ci
înmânaţi-l la un punct oficial de colectare pentru
reciclare. Astfel ajutaţi la conservarea mediului.
VA DORESTE SA FOLOSITI CU
PLACERE ACEST APARAT
69
NÁVOD NA OBSLUHU
SK
Návod na obsluhu si pozorne prečítajte a odložte pre prípad budúceho použitia.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Spotreba energie: ................................................................................................... 230V~50Hz,1200W
Výkon: ......................................................................................................................................... 800W
Výkon grilu: ................................................................................................................................ 1200W
Konvekčný ohrev: ...................................................................................................................... 2200W
Pracovná frekvencia: ............................................................................................................. 2450MHz
Vonkajšie rozmery: .......................................................................452mm(Š) X260mm(V) X 395mm(H)
Vnútorné rozmery rúry: ................................................................315mm(Š) X 198mm(V) X 297mm(H)
Obsah rúry: ................................................................................................................................ 20litrov
Hmotnosť: ....................................................................................................................Približne 14,4 kg
Deklarovaná hodnota emisie hluku je....................................................................................< 58 dB(A)
Toto zariadenie je označené podľa
Európskej smernice 2002/96/EC
o Doslúžilých elektrických
a elektronických zariadení (WEEE).
Táto smernica určuje v rámci Európskej
únie pokyny pre vrátenie a recykláciu
starých elektrických a elektronických
zariadení.
a)
b)
Skôr ako sa obrátite na servis
1.
c)
Vyčistite dvere a tesnenie rúry.
Rádio, TV, atď. umiestnite čo najďalej od
mikrovlnnej rúry.
Na dosiahnutie silného signálu použite
správne nainštalovanú anténu pre vaše
rádio, TV, atď.
Inštalácia
Skontrolujte, či ste odstránili všetky obalové
materiály z vnútra dverí.
2. Po vybalení rúry skontrolujte, či nie je
poškodená:
- Nedosadanie dverí
- Poškodenie dverí
- Vydutia alebo diery v okne dverí alebo
obrazovke
- Vydutia vo vnútri rúry
Ak nájdete jedno z vyššie uvedených
poškodení, NEPOUŽÍVAJTE rúru.
3. Mikrovlnná rúra váži 14,4 kg a musí byť
umiestnená na silnom vodorovnom
povrchu, ktorý unesie túto hmotnosť.
4. Rúru neumiestňujte na miestach s vysokou
teplotou a parou.
5. Na rúru NEUMIESTŇUJTE žiadne
predmety.
6. Pre dostatočnú ventiláciu nechajte po
stranách rúry minimálne 8 cm voľný priestor
a vzadu 10 cm.
7. NEODSTRAŇUJTE hnací hriadeľ otočného
taniera.
8. Tak ako pri každom zariadení je pri
používaní deťmi potrebný dozor.
VAROVANIE-TOTO ZARIADENIE MUSÍ
BYŤ UZEMNENÉ.
9. Zásuvka by mala byť v malej vzdialenosti.
10. Táto rúra požaduje 1.2 KVA pre jej vstup,
pri inštalácii je odporúčané konzultácia
s kvalifikovaným pracovníkom.
1.
Ak rúra nefunguje, displej nezobrazuje
alebo zobrazenie zmizne:
a) a)
Skontrolujte, či je rúra
správne pripojená. Ak nie, odpojte
zástrčku zo zásuvky, počkajte 10
sekúnd a opäť ju správne pripojte.
b) Skontrolujte poistky pre daný obvod
a hlavný istič. Ak sa javia byť
v poriadku, skúste skontrolovať
zásuvku pripojením iného zariadenia.
2. Ak mikrovlnná energia nepracuje:
a) Skontrolujte, či sú nastavené hodiny.
b) Skontrolujte, či sú dvere správne
zatvorené. Inak mikrovlnná energia
nebude prúdiť do rúry.
Ak sa podľa vyšsie uvedených pokynov
nepodarí odstrániť problém, obráťte sa na
najbližší servis.
Toto zariadenie pre domáce použitie na
ohrievanie jedla a nápojov používa
elektromagnetickú energiu, len pre domáce
použitie.
Rušenie
Mikrovlnná rúra môže spôsobiť rušenie vášho
rádia, TV alebo podobného zariadenia. Ak
nastane toto rušenie môžete ho odstrániť alebo
znížiť nasledovnými opatreniami.
70

UPOZORNENIE: Táto rúra je chránená
vnútornou 250V,10 Amp poistkou.
DÔLEŽITÉ
Vodiče v sieťovej šnúre sú sfarbené
nasledovne:
Zelený a žltý:
Zem
Modrý:
Neutrálny
Hnedý:
Fáza
Pretože farby vodičov sieťovej šnúry
zariadenia nemusia súhlasiť s farebným
označením vašej zásuvky, pokračujte
nasledovne:
- Zelený a žltý vodič musí byť pripojený ku
konektoru označeným písmenom E alebo
symbolom uzemnenia, zelená alebo
zeleno-žltá farba.
- Modrý vodič musí byť pripojený ku
konektoru označeným písmenom N alebo
čiernou farbou.
- Hnedý vodič musí byť pripojený ku
konektoru označeným písmenom L alebo
červenou farbou.







Dôležité bezpečnostné
pokyny






VAROVANIE: Pri používaní zariadenia
v kombinovanom režime, by mali deti
používať rúru len pod dohľadom dospelých
kvôli generovaným teplotám; (Len pre
modely s funkciou grilovania)
VAROVANIE: Ak sú dvere alebo tesnenie
dverí poškodené, rúru nesmiete používať,
pokiaľ nebude opravená kompetentnou
osobou;
VAROVANIE: Pre každého, okrem
kompetentnej osoby, je nebezpečné
vykonávať opravy a údržbu, ktorá zahŕňa
demontáž krytu, ktorý chráni pred
mikrovlnnou energiou.;
VAROVANIE: Tekutiny a iné potraviny
nesmú byť ohrievané v uzatvorených
nádobách, pretože môžu explodovať.
WARNING:Zariadenie nepoužívajte, ak sú
zástrčka, sieťový kábel alebo iné súčiastky
poškodené. Toto zariadenie nesmú
používať osoby (vrátane detí), ktoré majú
obmedzené telesné, zmyslové alebo
mentálne schopnosti alebo ktoré nemajú
dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ nie
sú pod dozoromalebo im nebolo vysvetlené
používanie tohto zariadenia osobou
zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti
musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so
zariadením.


Rúra musí mať dostatočnú ventiláciu.
Dodržte 8 cm voľný priestor v zadu; 10 cm
po stranách a 30cm z hora. Neodstraňujte
nožičky rúry a neblokujte ventilačné otvory.
Používajte len kuchynský riad určený na
použitie v mikrovlnnej rúre.
Keď ohrievate potraviny v plastových alebo
papierových obaloch, dávajte pozor, aby sa
nevznietili;
Ak spozorujete dym, vypnite alebo odpojte
zariadenie a dvere nechajte zatvorené na
uhasenie ohňa;
Mikrovlnné ohrievanie môže mať za
následok oneskorené prevretie, preto buďte
pri narábaní s nádobou opatrný;
Obsah fľaše pre kojencov a detské poháre
premiešajte alebo pretrepte a pred
podávaním deťom skontrolujte teplotu na
zabránenie popálenia;
Vajcia v škrupine a celé vajcia na tvrdo
neohrievajte v mikrovlnnej rúre, pretože
môžu explodovať, dokonca aj po skončení
ohrievania;
Na čistenie povrchov dverí, tesnenia dverí,
interiéru rúry použite len jemné nebrúsne
mydlá, alebo čistiace prostriedky aplikované
špongiou alebo jemnou tkaninou.
Rúra by mala byť čistená pravidelne a mali
by byť odstránené všetky zvyšky pokrmov;
Neudržiavanie rúry v čistých podmienkach
môže viesť k poškodeniu povrchu, ktorý
môže nepriaznivo ovplyvniť životnosť
zariadenia a môže byť výsledkom
nebezpečnej situácie;
Ak je sieťová šnúra poškodená, musí byť
vymenená výrobcom, servisom alebo
podobne oprávnenou osobou na
zabránenie rizika.
Bezpečnostné pokyny pre
všeobecné použitie
Nižšie sú uvedené, tak ako pri všetkých
spotrebičoch, určité zásady na ovládanie
a bezpečnosť na zaistenie špičkového výkonu
tejto rúry:
1. Pri používaní rúry vždy majte na svojom
mieste všetky potrebné súčasti (otočný
sklený tanier, valčekový prstenec a spojky).
2. Rúru používajte len na prípravu pokrmov,
nepoužívajte na sušenie oblečenia, papiera
alebo iných nepotravinových predmetov a
na sterilizovanie.
3. Rúru nepoužívajte, keď je prázdna. Toto ju
môže poškodiť.
4. Rúru nepoužívajte ako odkladací priestor,
napríklad papiera, kníh, atď.
71
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Nevarte žiadny pokrm s blanou, ako je
žĺtok, zemiaky, kurča, atď, bez
niekoľkonásobného prepichnutia vidličkou.
Do vonkajších otvorov nevkladajte žiadne
predmety.
Neodstraňujte žiadne časti rúry ako sú
nožičky, skrutky, atď.
Pokrm nevarte priamo na otočnom tanieri.
Pokrm umiestnite do/na správny kuchynský
riad.
DÔLEŽITÉ-V MIKROVLNNEJ RÚRE
NEPOUŽÍVAJTE
- Nepoužívajte kovové panvice alebo riad
s kovovými rúčkami.
- Nepoužívajte riad s kovovými ozdobami.
- Nepoužívajte plastové vrecká
uzatvorené drôtom.
- Nepoužívajte melamínový riad ak
obsahuje materiál, ktorý pohlcuje
mikrovlnnú energiu. To môže spôsobiť
prasknutie riadu alebo opálenie
a spomaľuje rýchlosť varenia.
- Nepoužívajte starožitný riad. Glazúra nie
je vhodná pre mikrovlnné použitie. Šálky
typu „Corelle Livingware“ by nemali byť
použité.
- Nepoužívajte na varenie nádoby
s obmedzeným otvorom, pretože môžu
explodovať.
- Nepoužívajte bežné mäsové a pekárske
teplomery.
- Existujú teplomery výslovne na
mikrovlnné varenie. Tieto môžu byť
použité.
Mikrovlnný riad by mal byť používaný len
s pokynmi výrobcu.
Nepokúšajte sa smažiť pokrmy v rúre.
Zapamätajte si, že mikrovlnná rúra ohrieva
len tekutinu v nádobe. Preto kryt nádoby nie
je po vybratí z rúry horúci. Zapamätajte si,
že pokrm/tekutina vnútri uvoľní rovnaké
množstvo pary po otvorení krytu ako pri
bežnom varení.
Vždy skontrolujte teplotu vareného pokrmu,
obzvlášť ak ohrievate alebo varíte
pokrm/tekutinu pre deti. Je vhodné nikdy
nekonzumovať pokrm ihneď po vybratí
z rúry, ale ho nechať niekoľko minút odstáť
a premiešať, aby sa rovnomerne rozložilo
teplo.
Pokrm obsahuje zmes tuku a vody, napr.
vývar by ste mali nechať odstáť 30-60
sekúnd v rúre po dokončení. To umožní
zmesi vyrovnať teplotu a zamedziť bublaniu
keď ponoríte lyžicu do pokrmu/tekutiny
alebo pridáte bujón.
Keď pripravujete/varíte pokrm/tekutinu
a pamätáte, že sú určité pokrmy, napríklad
puding, džem a mleté mäso, ktoré sa
zohrejú veľmi rýchlo. Keď ohrievate alebo
varíte pokrmy s vysokým obsahom tuku
alebo cukru, nepoužívajte plastové nádoby.
15. Kuchynský riad sa môže zohriať z dôvodu
prenosu tepla z ohrievaného pokrmu. Zvlášť
pri riade s plastovými povrchmi. Preto na
vybratie nádoby môžu byť potrebné
kuchynské rukavice.
16. Zníženie rizika vzniku ohňa v rúre:
a) Pokrm neprevárajte. Ak sú v rúre
umiestnené papierové, plastové alebo
iné horľavé materiály potrebné pri
varení, neustále kontrolujte mikrovlnnú
rúru.
b) Pred vložením vreciek do mikrovlnnej
rúry z nich odstráňte uzatváracie drôty.
c) Ak by sa materiály vnútri rúry mali
zapáliť, nechajte dvere rúry zatvorené,
odpojte rúru z elektrickej zásuvky,
vypnite stenový istič alebo vypnite
hlavný istič v poistkovej skrini.
72
OVLÁDACÍ PANEL
 MENU ACTION SCREEN(meniul Acţiune SCREEN)
(Timp de gatire, putere, indicatori de acţiune, şi timpul de ceas
sunt afişate).
 POWER LEVEL
(Atingeţi acest buton pe un anumit număr de ori pentru a seta
nivelul de putere microunde gătit.)
 GRILL / MICRO + GRILL
(Stlačte pre nastavenie grilu alebo programu kombinovaného
varenia.)
 CLOCK
(Atingeţi acest buton pentru a introduce ora corectă de zi.
Întoarceţi Dial pentru a seta ora cuptor ceas şi imput de timp de
preparare. Întoarceţi WEIGHT / TIME de apelare pentru a
selecta un meniu de auto Cook)
 CONVECTION
(Stlačením naprogramujete teplotu prúdenia.)

MICRO + CONVECTION
(Stlačením zvolíte jednu zo štyroch kombinácií nastavenia
varenia.)
 PAUSE / CANCEL
(Comunicat de presă de a anula sau de a nu putea suporta
setarea cuptor înainte de stabilirea unui program de gătit.
Apăsaţi o dată pentru a opri temporar de gatit, sau de două ori
pentru a anula de gătit cu totul.
De asemenea, este folosită pentru stabilirea de blocare copil.)
 START / QUICK START BUTON
(Atingeţi pentru a începe un program de gătit. Pur şi simplu
atingeţi it un namber de ori pentru a ser gătit gătesc timeand
imediat la nivel pover completă)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
73
Bezpečnostný uzatvárací systém
dverí
Okno rúry
Vetracie otvory rúry
Valčekový prstenec
Otočný tanier
Ovládací panel
Grilovací stojan
alebo otvorte dvierka rúry pre vymazanie
obrazovky.
Pokyny k obsluhe
1.
NASTAVENIE DIGITÁLNYCH HODÍN
3.
Predpokladajme, že chcete nastaviť hodiny rúry
na 8:30.
1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo
CLOCK/WEIGHT (HODINY) opakovane
pre nastavenie hodín v 12 alebo 24
hodinovom cykle.
2. Otáčajte ovládač TIME / MENU (ČAS /
MENU) kým sa nezobrazí číslica hodiny 8.
3. Stlačte tlačidlo CLOCK/WEIGHT .
4. Otáčajte ovládač TIME / MENU, aby ste
zobrazili minúty, kým obrazovka neukáže 8:
30.
5. Stlačte CLOCK/WEIGHT pre potvrdenie
nastavenia.
4.
MIKROVLNNÉ VARENIE
Pre mikrovlnné varenie je najdlhší čas varenia 95
minút; môžete zvoliť úroveň výkonu opakovaným
stlačením „POWER LEVEL“:
Zobrazenie
Varný výkon
1x
2x
3x
4x
5x
6x
7x
8x
9x
10x
11x
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
00%
GRIL
Najdlhšia doba varenia je 95 minút. Varenie
pomocou grilu je obzvlášť užitočné pre tenké
kusy mäsa, stejky, rezne, kotlety, kebaby,
klobásy z kusov kurčaťa. Je tiež vhodný pre
horúce sendviče a pre gratinované jedlá.
Napríklad, predpokladajme, že chcete grilovať
12 minút.
1. StlačtetlačidloSTOP / CANCEL (PAUZA /
ZRUŠIŤ).
2. Stlačte jedenkrát tlačidloGRILL / MICRO +
GRILL
3. Otočte ovládač MENU / TIME (MENU /
ČAS) na 12:00.
4. Stlačte tlačidlo START / QUICK START
(ŠTART / RÝCHLY ŠTART).
Poznámka: Môžete stlačiť tlačidlo
CLOCK/WEIGHT jedenkrát pre skontrolovanie
času počas varenia.
2.
RÝCHLY ŠTART (QUICK START)
Rúra bude pracovať na 100% výstupný výkon pri
programe Rýchly štart. Najdlhšia doba varenia je
10 minút.
V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo START /
QUICK START toľkokrát, aby ste nastavili dobu
varenia, rúra začne pracovať automaticky na
plný výkon.
Môžete predĺžiť dobu varenia počas varenia
stlačením START / QUICK START.
5.
KOMBINÁCIA 1
Najdlhšia doba varenia je 95 minút.
30% doby pre mikrovlnné varenie, 70% doby pre
varenie na grile. Používajte pre ryby alebo
gratinovanie. Predpokladajme, že chcete
nastaviť kombináciu 1 na 25 minút.
1. StlačtetlačidloSTOP / CANCEL (PAUZA /
ZRUŠIŤ).
2. Stlačte dvakrát tlačidlo GRILL / MICRO +
GRILL
3. Otočte ovládač MENU / TIME (MENU /
ČAS) na 25:00.
4. Stlačte tlačidlo START / QUICK START
(ŠTART / RÝCHLY ŠTART).
Predpokladajme napr., že chcete variť 1 minútu
pri 60% mikrovlnnom výkone.
1. Stlačte opakovane tlačidlo „POWER
LEVEL“ (Úroveň výkonu) pre voľbu úrovne
výkonu.
2. Otáčajte ovládač „TIME / MENU“ na 1:00.
3. Stlačte tlačidlo „START / QUICK START“.
Poznámka:
Môžete si skontrolovať varný výkon v priebehu
varenia stlačením tlačidlo „POWER LEVEL.
Po uplynutí doby varenia / rozmrazovania rúra
vydá akustický signál a na obrazovke sa objaví
„End“ (koniec), stlačte tlačidlo „STOP / CANCEL“
74
6.
KOMBINÁCIA 2
11. WEIGHT DEFROST
(ROZMRAZOVANIE PODĽA
HMOTNOSTI)
Najdlhšia doba varenia je 95 minút.
55% doby pre mikrovlnné varenie, 45% pre
varenie na grile. Používajte pre nákypy, omelety,
opekané zemiaky a hydinu.
Predpokladajme, že chcete nastaviť kombináciu
2 na 12 minút.
1. StlačtetlačidloSTOP / CANCEL (PAUZA /
ZRUŠIŤ).
2. Stlačte trojitý tlačidlo GRILL / MICRO +
GRILL
3. Otočte ovládač MENU / TIME (MENU /
ČAS) na 12:00.
4. Stlačte tlačidlo START / QUICK START
(ŠTART / RÝCHLY ŠTART).
Rúra umožňuje rozmrazovanie jedla na základe
jeho hmotnosti, ktorú zadáte. Doba
a rozmrazovací výkon sa nastavia automaticky,
ako náhle naprogramujete hmotnosť.
1. Stlačte tlačidlo STOP / CANCEL.
2. Otočením MENU / TIME proti smeru
hodinových ručičiek zobrazte kód
automatického rozmrazovania“A-09”.
3. Stlačením tlačidla CLOKC / WEIGHT zvoľte
hmotnosť pokrmu.
4. Stlačte tlačidlo START / QUICK START.
Poznámka: V priebehu rozmrazovania sa
systém pozastaví a zaznie signál, ktorý vás
upozorní, aby ste otočili jedlo, potom stlačte
tlačidlo „START / QUICK START“ pre obnovenie.
10. AUTOMATICKÉ VARENIE
Pre nasledujúce jedlá alebo postupy varenia
nepotrebujete zadávať varný výkon a dobu.
Pokúste sa sústrediť na to, aby ste rúre prikázali,
čo chcete variť a koľko jedlo váži.
Kroky:
1. StlačtetlačidloSTOP / CANCEL.
2. Otočte ovládač MENU / TIME proti smeru
hodinových ručičiek, aby ste zvolili kód
jedla.
3. Stlačte tlačidlo CLOCK / WEIGHT
(nastavenie hmotnosti) toľkokrát, kým sa
nezobrazí hmotnosť jedla.
4. Stlačte tlačidlo START / QUICK START.
Kód
Jedlo
Poznámka
1
Zemiaky (každý
230g)
2
Mlieko / káva
(200 ml / šálka)
3
Pražená kukurica
(99g)
4
Automatický
ohrev
Výsledok automatického varenia
závisí na faktoroch ako tvar
a veľkosť jedla, vaše osobné
preferencie k dokončeniu
určitých jedál a dokonca, ako sa
vám podarí vložiť jedlo do rúry.
Ak výsledky varenia nie sú úplne
uspokojivé, prosím, upravte
podľa toho mierne dobu varenia.
5
Špagety (g)
6
Pizza
7
Kurča (g)
8
Torta (475g)
9
Rýchle
odmrazovanie
10. CHILD LOCK (DETSKÁ ZÁMKA)
Použite na zabránenie neželaného ovládania
rúry malými deťmi. Na displeji sa objaví kontrolka
detskej zámky a rúru nie je možné ovládať, keď
je nastavená detská zámka.
Na nastavenie v pohotovostnom režime alebo
režime prednastavenia držte 3 sekundy stlačené
tlačidlo „STOP / CANCEL“, zaznie pípnutie
a kontrolka zablokovanie svieti.
V režime zablokovania sú neaktívne všetky
tlačidlá.
Na zrušenie: Držte 3 sekundy stlačené tlačidlo
„STOP / CANCEL“, kým nezhasne kontrolka
zablokovania na displeji.
Pre mlieko / kávu a zemiaky nie
sú parametrami na displeji
hmotnosť alebo počet porcií.
Pri kurčati, hovädzine / baranine
a stejkoch sa rúra zastaví
a pípne počas varenia, aby vás
upozornila, že máte jedlo otočiť
pre rovnomerné uvarenie, potom
stlačte tlačidlo START / QUICK
START (ŠTART / RÝCHLY
ŠTART) na obnovenie varenia.
75
Starostlivosť o vašu
mikrovlnnú rúru
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Záruka & servis
Ak potrebujete informácie, alebo ak máte
problém, sa spojte so strediskom pre
starostlivosť o zákazníkov Gorenje vo vašej
krajine (číslo telefónu nájdete na záručnom liste).
Ak sa vo vašej krajine nenachádza stredisko pre
starostlivosť o zákazníkov, navštívte miestneho
predajcu Gorenje, alebo sa spojte servisné
oddelenie spoločnosti Gorenje domáce
spotrebiče.
Pred čistením vypnite rúru a odpojte sieťovú
zástrčku z elektrickej zásuvky.
Interiér rúry udržiavajte čistý. Keď sa kúsky
pokrmu a tekutín dostanú na steny rúry,
utrite ich navlhčenou tkaninou.
Neodporúčame používať nešetrné saponáty
alebo brúsne čističe.
Exteriér rúry by ste mali čistiť navlhčenou
tkaninou. Na zabránenie operačných častí
vnútri rúry by sa nemala dostať voda do
ventilačných otvorov.
Nedovoľte, aby namokol ovládací panel.
Čistite jemnou mierne navlhčenou tkaninou.
Na čistenie ovládacieho panelu
nepoužívajte saponáty, brúsne čističe alebo
sprejové čističe.
Ak sa para nahromadí vnútri alebo okolo
vonkajšej časti dverí rúry, utrite ju jemnou
tkaninou. Toto môže nastať, keď je rúra
používaná v podmienkach s vysokou
vlhkosťou a nie je indikovaná porucha
zariadenia.
Niekedy je nutné vyčistiť otočný tanier.
Umyte ho v teplej mydlovej vode alebo
v umývačke riadu.
Valčekový prstenec a interiér rúry by mal
byť pravidelne čistený na zabránenie
nadbytočnému hluku. Spodnú plochu utrite
jemným saponátom, vodou alebo čističom
okien a osušte. Valčekový prstenec môže
byť umytý v miernej mydlovej vode alebo
v umývačke riadu. Počas opakovaného
používania sa zbierajú v rúre výpary ale
nijako neovplyvňujú spodnú plochu
a kolieska valčekového prstenca.
Keď vyberiete valčekový prstenec na
čistenie, potom ho správne vložte späť.
Na odstránenie pachov s rúry použite pohár
vody so šťavou a kôrou citróna v hlbokej
mise. Zapnite mikrovlnný ohrev na 5 minút,
potom dôkladne utrite a osušte jemnou
tkaninou.
Keď je potrebné vymeniť žiarovku
osvetlenia interiéru rúry, obráťte sa na
predajcu.
Len pre použitie v domácnosti!
Ďalšie doporučenie pre pečenie a grilovanie v
mikrovlnnej rúre s ďalšími užitočnými
informáciami nájdete na web stránke:
http://microwave.gorenje.com
Zastrzegamy sobie prawo do zmian!
Životné prostredie
Nevyhadzujte spotrebič po ukončení životnosti
s bežným domácim odpadom, ale odovzdajte ho
v oficiálnej miestnej zberni na recykláciu. Týmto
konaním pomôžete chrániť životné prostredie.
VEĽA RADOSTI PRI POUŽÍVANÍ
SPOTREBIČAVÁM PRAJE
76
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
BG
Внимателно прочетете инструкциите и запазете за бъдещо позоваване.
Технически характеристики
Захранване: ........................................................................................................... 230V~50Hz,1200W
Изходяща мощност на микровълните: ...................................................................................... 800W
Мощност на грил нагревателя: ................................................................................................ 1200W
Конвенционалност: .................................................................................................................. 2200W
Честота на микровълните: ................................................................................................... 2450MHz
Външни размери: ..................................................................... 452mm(W) X 260mm(H) X 395mm(D)
Вътрешни размери на фурната: .............................................. 315mm(W) X 198mm(H) X 297mm(D)
Вместимост на фурната: ....................................................................................................... 20литра
Тегло: ................................................................................................................................ Около12,5кг
Ниво на шума: ..................................................................................................................Lc< 58 dB(A)
блокирано и не може да задейства
фурната.
Ако горните действия не доведат до
включване, обърнете се към най-близкия
оторизиран сервиз.
Уредът е обозначен съгласно
Европейска директива 2002/96/EC,
касаеща излязло от употреба
електрическо и електронно
оборудване (ИУЕЕО).
Директивата очертава основните
принципи, валидни в Европа, за
връщане и рециклиране на излязло от
употреба елекрическо и електронно
оборудване.
Уредът е предназначен за използване в
домашни условия за загряване на храна и
напитки чрез използване на
електромагнитна енергия, да се използва
само в помещения.
Преди да се обадите в
сервиза
1.
2.
Смущения на радио вълните
Микровълновата фурна може да предизвика
смущения в работата на вашето радио,
телевизор или подобни уреди. Възникалото
смущение може да бъде отстранено или
намалено посредством следните процедури:
a) Почистете вратата и изолиращата
повърхност на фурната.
b) Поставете радиото, телевизора и т.н. на
възможно най-голямо разстояние от
микровълновата фурна.
c) Използвайте правилно монтирана антена
за вашите приемници, за да си осигурите
добро приемане на сигнала.
В случай, че фурната изобщо не
функционира, изображенията на дисплея
не се появяват или изчезнат:
a) Проверете дали фурната е добре
включена в електрическата мрежа.
Ако не е, изключете захранващия
кабел от електрическия контакт,
изчакайте 10 секунди и отново
включете, като се уверите, че е
включен правилно.
b) Проверете цялото помещение за
изгорял електрически предпазител
или изключил главен прекъсвач.
Ако функционират правилно,
проверете с друг уред дали
контактът е в изправност.
Ако микровълновата фурна не
функционира:
a) Проверете дали е задействан
таймера.
b) Проверете дали вратата е плътно
затворена, с което се задейства
съединяване на електрическата
верига. Ако вратата не е добре
затворена, захранването е
Монтаж
1.
2.
77
Уверете се, че всички опаковъчни
материали са отстранени от
вътрешността на уреда.
След като разопаковате фурната,
проверете за видими дефекти, напр.:
- Подвисване на вратата
- Повредена врата
- Вдлъбнатини или дупчици върху
прозореца на вратата и мрежата.
- Вдлъбнатини във вътрешността на
фурната
Ако са налице видими повреди, НЕ
използвайте фурната.
3. Микровълновата фурна е с тегло 12,5 кг
и трябва да бъде поставена на
хоризонтална повърхност, способна да
издържи тежестта й.
4. Поставете фурната далеч от източници
на висока температура и пара.
5. НЕ поставяйте предмети върху фурната.
6. За да осигурите добра вентилация на
уреда, поставете го така, че страничните
стени на корпуса да е на разстояние наймалко 8 см, а задната му част най-малко
на 10 см от стена.
7. НЕ вадете въртящия водач на
стъклената поставка.
8. Както и при всеки друг уред,
използването му от деца трябва да става
под родителско наблюдение.
ВНИМАНИЕ - УРЕДЪТ ТРЯБВА ДА
БЪДЕ ЗАЗЕМЕН
9. Електрическият контакт трябва да е
разположен в близост, за да се
предотврати опъване на захранващия
кабел.
10. Необходимата входяща мощност за
фурната е 1.2 KVA. Препоръчваме
консултация със сервизен техник при
монтажа й.
ВНИМАНИЕ: Фурната е оборудвана с
250V,10 Amp прекъсвач за вътрешна
защита.
Важни инструкции за
безопасност





ВАЖНО
Проводниците в главния захранващ кабел
са оцветени съгласно следния код:
Зелени и жълти: Заземяване
Сини:
Нула
Кафяви:
Под
напрежение
Тъй като е възможно цветовете на
проводниците в главния захранващ кабел
на уреда да не съвпадат с цветовите
обозначения, показващи изводите на
щепсела, процедирайте по следния начин:
- Проводникът, оцветен в зелено и жълто
трябва да се свърже с извода на
щепсела, обозначен с буквата F или
обозначен със символ за заземяване,
оцветен в зелено или зелено и жълто.
- Проводникът, оцветен в синьо трябва да
се свърже към извода, който е
обозначен с буква N или е оцветен в
черно.
- Проводникът, оцветен в кафяво се
свързва към извода, обозначен с буква
L или е оцветен в червено.





78
ВНИМАНИЕ: При използване на уреда в
комбинация между грил и микровълни,
поради високата температура, която
фурната развива, децата да използват
уреда под родителски контрол; (само за
модели, с грил функция)
ВНИМАНИЕ: Ако вратата или
уплътненията на вратата са повредени,
не използвайте уреда, докато не бъде
отремонтиран от компетентно лице;
ВНИМАНИЕ: Извършването на
обслужване или отстраняване на
повреда, при които се налага
премахване на покритие, служещо за
предпазване от излагане на микровълни
е опасно и следва да се извършва
единствено от компетентно лице.
ВНИМАНИЕ: не загрявайте течности или
друга храна в запечатани съдове/бутилки
поради опасност от екслодиране.
ВНИМАНИЕ:Този уред не е
предназначен за ползване от хора
(включително деца) с намалени
физически усещания или умствени
недъзи или без опит и познания, ако са
оставени без наблюдение и не са
инструктирани от страна на отговарящо
за тяхната безопасност лице относно
начина на използване на уреда.
Наглеждайте децата, за да не си играят с
уреда.
Осигурете достатъчен приток на въздух
до фурната. Задната страна на корпуса
да е разположен на 8 см от стена;
страничните да са разположени на 10 см
от стени; горната страна да е на
разстояние 10 см от друга повърхност.
Не махайте крачетата на фурната, не
блокирайте вентилационните изходи на
уреда.
Използвайте единствено съдове и
прибори, подходящи за употреба в
микровълнови фурни.
Не оставяйте фурната без надзор когата
подгрявате храна в пластмасови или
хартиени опаковки поради опасност от
запалването им;
Ако забележите дим, спрете уреда или
изключете от електрическата мрежа,
като оставите вратата затворена с цел
задушаване на пламъците;
При загряване на напитки чрез
микровълни е възможно в последствие
напитката да започне да ври;






7.
По никакъв начин не отстранявайте
части от фурната, например, крачета,
куплунг, болтчета и др.
8. Не гответе храна като я поставите
директно върху стъклената поставка.
Поставяйте храната на/в подходящ съд
преди да я поставите във фурната.
ВАЖНО- НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНИТЕ
ГОТВАРСКИ СЪДОВЕ И ПРИБОРИ В
МИКРОВЪЛНОВАТА ФУРНА
- Не използвайте метални тигани или
съдове с метални дръжки.
- Не използвайте съдове и прибори с
метални кантове.
- Убедете се, че сте махнали металните
телчета с хартиено покритие, които се
използват за затваряне на
пластмасови пликове.
- Не използвайте меламинови съдове,
тъй като съдържат материал, който
абсорбира енергията на
микровълните. Това може да доведе
до напукване или овъгляване на
съдовете и ще намали скоростта на
готвене.
- Не използвайте съдове на Centura
Tableware. Емайлът им не е подходящ
за използване в микровълнова фурна.
Не използвайте чаши на Corelle
Livingware.
- Не гответе в съд със запечатани
отвори поради опасност от
експлодирането им при нагряване във
фурната.
- Не използвайте обикновените
термометри за месо или сладкиши,
подходящи за конвенционални
готварски печки.
- На пазара се предлагат специални
термометри за готвене в
микровълнова фурна, които можете
да използвате.
9. Използвайте съдовете и приборите,
подходящи за употреба в микровълнова
фурна, съгласно инструкциите на
производителя.
10. Не правете опити да пържите във
фурната.
11. Моля, не забравяйте, че микровълновата
фурна загрява само течността в съда, но
не и самия съд. Дори когато капакът на
съда не е горещ на пипане, при
изваждането му от фурната, не
забравяйте, че храната/течността в него
излъчва пара и/или пръски при махане
на капака, както при готвене на
обикновена готварска печка.
Съдържанието на бутилки или
бурканчета с бебешка храна да се
разбърква или разклаща. Преди хранене
проверете температурата на храната, за
да предотвратите изгаряния;
Не загрявайте цели яйца в черупки и
цели твърдо сварени яйца поради
опасност от експлодирането им дори и
след като подгряването е приключило;
При почистване на повърхностите и
уплътненията на вратата, вътрешността
на фурната, използвайте само меки,
неабразивни сапуни или почистващи
препарати с помощта на домакинска
гъба или мека кърпа;
Почиствайте редовно фурната и
премахвайте всички остатъци от храна;
Неподдържането на фурната чиста може
да доведе до повреди в повърхностите,
което пък да повлияе неблагоприятно на
живота на уреда и да ви изложи на
опасност при употребата му;
Ако захранващият кабел е повреден,
следва да бъде подменен от
производителя, оторизиран от него
сервиз или друго квалифицирано лице за
да се избегнат опасните последствия.
Общи съвети за
безопасност
Както при всички други уреди, по-долу са
изложени определени правила за
използване и предпазни мерки, които
гарантират отличното функциониране на
фурната:
1. При използване на фурната се убедете,
че стъклената поставка, въртящата
основа, куплунга и въртящия водач са на
място.
2. Не използвайте фурната за цели,
различни от нейното предназначение,
например за сушене на дрехи, хартиени
продукти или други нехранителни
изделия, както и за стерилизиране.
3. Не включвайте фурната да работи без
наличие на храни/напитки в нея. Това
може да доведе до повреда.
4. Не използвайте фурната за съхранение
на предмети, например, вестници,
готварски книги и др.
5. Не гответе хранителни продукти с ципа,
например, жълтъци, картофи, пилешки
дробчета и др., без предварително да
сте пробили ципата на няколко места с
помощта на вилица.
6. Не поставяйте предмети в отворите на
външния корпус.
79
12. Винаги проверявайте температурата,
особено ако подгрявате или готвите
храна/течност за малки деца.
Препоръчваме приготвената
храна/течност да не се консумира
веднага след изваждане от фурната.
Оставете я да изстине за няколко минути
като я разбърквате за равномерно
разпределяне на топлината.
13. Оставяйте във фурната за около 30-60
секунди храна, съдържаща смес от
мазнина и вода, напр. бульон, след като
фурната е изключила. Целта е да се
успокои вренето на течността и да се
предотвратят пръски при поставяне на
лъжица в храната/течността или при
прибавяне на кубче бульон в нея.
14. Когато приготвяте/готвите храна/течност,
не забравяйте, че има някои храни, напр.
коледен пудинг, пай с месо, които се
загряват много бързо. При загряване
или готвене на храни с високо
съдържание на наситени мазнини или
захар не използвайте пластмасови
съдове.
15. Възможно е нагорещяване на приборите
за готвене тъй като топлината преминава
от храната върху тях. Това се случва
най-вече ако съдовете и дръжките се
покрият с пластмасово покритие. В
такъв случай използвайте текстилни
домакински ръкавици за захващане на
дръжките на съдовете.
16. За да намалите риска от пожар във
вътрешността на фурната:
a) Не гответе повече от необходимото
време. Внимателно наглеждайте
фурната ако сте поставили
хартиени, пластмасови или други
запалими материали, необходими
за готвенето.
b) Махнете металните телчета,
служещи за затваряне на пликовете
на храните преди да ги поставите
във фурната.
c) В случай на запалване на
поставените във фурната
материали, оставете вратата
затворена, изключете фурната от
контакта или изключете
захранващото електричество от
бушона или прекъсвача.
80
КОМЮТЪРЕН КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ
 SCREEN (МЕНЮ)
Видими са време за готвене, мощност, индикатори за работа и
часовник
 POVER LEVEL НИВО НА МОЩНОСТ
Докоснете този бутон толкова пъти колкото е необходимо за да
зададете желаната от Вас мощност.

GRILL / MICRO + GRILL
(Натиснете този бутон за да изберете грил или комбинирано
готвене.)

CONVECTION
Докоснете, за да изберете от предварително програмирани
режими на готвене.

MICRO + CONVECTION
Докоснете, за да изберете от предварително програмирани
режими на готвене.
 CLOCK / WEIGHT
Докоснете, за да настроете точно време.Завъртете за избор
време за готвене. Завъртете за избор на режим
 PAUSE / CANCEL (ПАУЗА/ОТКАЗ)
Докоснете за отказ или рестартиране на режима.
Докоснете веднъж временно за прекъсване на готвенето или два
пъти за спирането му изцяло.Използва се за заключване.
 START / QUICK START (СТАРТ)
Докоснете за стартиране на избрания режим.
ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ
1.
Система за безопасно
затваряне на вратата
2. Прозорец
3. Вентилационни отвори
4. Въртяща основа
5. Стъклена тава
6. Контролен панел
7.Грил скара
81
След изтичане на времето, че чуете звуков
сигнал и символа „Край” ще се визуализира
на екрана., докоснете СТАРТ/ОТКАЗ бутона,
за да отворите вратата и да върнете
първоначалното положение на дисплея.
Инструкции за използване
1.
НАСТРОЙКА НА ДИГИТАЛНИЯ
ЧАСОВНИК
За пример да предположим че желаете да
настроете времето на 8.30.
1. Докато фурната не функционира,
докоснете бутона CLOCK / WEIGHT
последователно за да зададете рижим
на показване на чосовника в цикъл от 24
часа.
2. Завъртете бутона MENU / TIME, за да
зададете число 8.
3. Докоснете бутона CLOCK / WEIGHT.
4. Завъртете бутона MENU / TIME, за да
зададете минути докато на екрана се
визуализира 8: 30.
3.
4.
ГРИЛ
Максималното време за готвене е 95 минути.
Този режим е подходящ за запичане на тънки
парчета месо, пържоли, наденички или
парчета пиле, както и сандвичи и тестени
ястия. Например, да допуснем, че желаете да
приготвите ясие на грил за 12 минути.
1. Натиснете бутона STOP / CANCEL.
2. Натиснете бутона GRILL / MICRO +
GRILL .
3. Завъртете копчето MENU / TIMEна 12:00.
4. Натиснете бутона START / QUICK
START.
Забележка:Докоснете CLOCK / WEIGHT за
потвърждение на часа.
2.
БЪРЗ СТАРТ
Фурната ще работи на 100% мощност.
Максималното време за готвене е 10 минути.
В режим на готовност, натиснете
СТАРТ/БЪРЗ СТАРТ бутона няколко пъти, за
да зададете време, фурната започва да
работи автоматично на максимална мощност.
Можа да увеличите времето за готвене като
натиснете СТАРТ/БЪРЗ СТАРТ бутона.
ГОТВЕНЕ С МИКРОВЪЛНИ
За готвене с микровълни, максималното
време за готвене е 95 мин. Може да избирате
нива на мощност като докосвате
последователно бутона НИВО НА МОЩНОСТ
както следва:
Дисплей(Power level)
Ниво на мощност
1x
100%
5.
2x
90%
3x
80%
4x
70%
5x
60%
6x
50%
7x
40%
8x
30%
9x
20%
10x
10%
Максималното време за готвене е 95 минути.
30% време за готвене на микровълни, 70% за
запичане на грил. Използвайте за риба и
оргетен. Например, да допуснем, че желаете
да приготвите ясие на КОМБИНАЦИЯ 1 за 25
минути.
1. Натиснете бутона STOP / CANCEL.
2. Натиснете бутонаGRILL / MICRO +
GRILLведнъж.
3. Завърете копчетоMENU / TIMEна 25:00.
4. НатиснетеSTART / QUICK .
11x
00%
6.
КОМБИНАЦИЯ 1
КОМБИНАЦИЯ 2
Максималното време за готвене е 95 минути.
55% време за готвене на микровълни, 45% за
запичане на грил. Използвайте з априготвяне
на омлети, запечени картофи и птици.
Например, да допуснем, че желаете да
приготвите ясие на КОМБИНАЦИЯ 2 за 12
минути.
1. Натиснете бутона STOP / CANCEL.
2. Натиснете бутонаGRILL / MICRO +
GRILLведнъж.
3. Завъртете копчетоMENU / TIMEна 12:00.
4. НатиснетеSTART / QUICK .
Например, ако желаете да използвате
фурната за 1 мин. На 60% ниво на мощност.
1. Натиснете бутона STOP / CANCEL.
2. Натиснете бутона POWER LEVEL3 пъти.
3. Завъртете копчето MENU / TIMEна 1:00.
4. Натиснете START / QUICK START.
Забележка:
Можа да проверите нивото на мощност по
време на готвене като докоснете бутона
НИВО НА МОЩНОСТ.
82
10. АВТОМАТИЧНО ГОТВЕНЕ
12. ЗАКЛЮЧВАНЕ
За следните храни и режими на работа не е
необходимо да въвеждате мощност и време.
Опитайте да зададете настройки за това
какъв вид храна приготвяте и какво тегло.
Стъпки:
1. Натиснете STOP / CANCEL бутона.
2. Завъртете MENU / TIME по обратна на
часовниковата стрелка посока за да
изберете кода на храната. .
3. Натиснете бутона CLOCK / WEIGHT
толкова пъти, колкото е необходимо за
да изберете теглото на храната.
4. Натиснете START / QUICK START
бутона.
Използвайте като защита от неконтролиран
достъп до фурната от деца. На дисплея ще се
появи символ индикиращ заключването и
фурната няма да може да бъде стартиране.
За заключване:В режим на готовност,
натиснете и задръжте за няколко секунди
STOP / CANCEL бутона докато чуете звуков
сигнал и индикатора с епояви на екрана.
След това всички бутоан иса неактивни.
За отключване: натиснете и задръжте за
няколко секунди STOP / CANCEL бутона
докато индикатора изчезне от екрана.
Код
Храна
Забележка
1
Картофи (всяко
230g)
2
Мляко/Кафе (200
ml/чаша)
3
Пуканки (99g)
4
автоматично
претопляне (g)
5
Картофи (всяко
230g)
6
Пица
7
Пиле (g)
8
Торта (475g)
9
Бързопретопляне
Резултатът от
автоматичното готвене
зависи от фактори като
формата и размера на
храната, вашите лични
предпочитания за начина
на приготвяне на храната
и дори как сте поставили
храната във фурната. Ако
не намирате резултата от
автоматичното готвене за
задоволителен, моля
задайте по-прецизно
настройките.
За мляко/кафе и картофи
параметрите на дисплея
не са за тегло, а за брой.
За пиле, говеждо/овче и
пържоли, фурната спира
работа и се чува звуков
сигнал по средата на
готвенето, за да ви
напомни да обърнете
ястието. След това
натиснете СТАРТ/БЪРЗ
СТАРТ бутона, за да
продължите.
11. РАЗМРАЗЯВАНЕ
Имате възможност да размразявате храна в
зависимост от тегло, което вие въвеждате.
Пример.
1.
Натиснете бутона STOP / CANCEL.
2.
Завъртете копчето MENU /
TIMEобратно на часовниковата
стрелка, докато на дисплея се появи
символа за автоматично размразяване
“A-09”.
3.
Натиснете бутонаCLOCK / WEIGHT, за
да изберете теглото на храната.
4.
Натиснете бутона START / QUICK
START .
83
Почистване и поддръжка
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Преди почистване, изключете фурната и
след това захранващия кабел от
контакта.
Поддържайте чиста вътрешността на
фурната. Ако по стените й се разлее
храна или течност, избършете с влажна
кърпа. Не се препоръчва употреба на
почистващ препарат с агресивно
действие или препарат с абразивни
частици.
Почиствайте външната повърхност на
фурната с влажна кърпа. За да не
повредите работните части във
вътрешността на фурната, не
позволявайте проникването на вода във
вентилационните отвори.
Не позволявайте овлажняване на
контролния панел. Почиствайте с мека,
влажна кърпа. Не използвайте
почистващи материали, материали с
абразиви или почистващи спрейове при
почистване на контролния панел.
Ако се натрупа пара във вътрешността
или около външната част на вратата на
фурната, избършете с мека кърпа. Това
може да възникне при използване на
фурната при условия на висока влажност
и не означава, че уредът проявява
дефекти.
През определен период от време е
необходимо да се почиства стъклената
тава. Измивайте тавата с топъл сапунен
разтвор или в съдомиялна машина.
Въртящата основа и вътрешността на
фурната трябва да се почистват редовно
ако искате да избегнете повишена
шумност при работа на уреда. Просто
избършете долната повърхност на
фурната с почистващ препарат с меко
действие, вода или препарат за
почистване на прозорци и подсушете.
Въртящата основа може да се измие в
мек сапунен разтвор вода. Изпаренията
от готвенето се натрупват при редовна
употреба, но по никакъв начин не влияят
на долната повърхност или на
въртящата основа.
При изваждане и почистване на
въртящата основа от долната част на
фурната, се уверете в правилното й
поставяне след това.
Премахвайте остатъчните миризми от
готвене като в чаша вода прибавите сока
и кората от един лимон в дълбок съд,
подходящ за микровълнова фурна.
Поставете във фурната и пуснете в
9.
действие в продължение на 5 минути,
след това избършете добре фурната и
подсушете със суха кърпа.
Ако се налага подмяна на крушката на
фурната, моля обърнете се към
доставчика относно нейната подмяна.
Опазване на околната среда
След края на срока на експлоатация на уреда
не го изхвърляйте заедно с нормалните
битови отпадъци, а го предайте в официален
пункт за събиране, където да бъде
рециклиран. По този начин вие помагате за
опазването на околната среда
Гаранция и сервизно
обслужване
Ако се нуждаете от информация или имате
проблем, се обърнете към Центъра за
обслужване на клиенти на Gorenje във
вашата страна (телефонния му номер можете
да намерите в международната гаранционна
карта). Ако във вашата страна няма Център
за обслужване на клиенти, обърнете се
къмместния търговец на уреди на Gorenje или
се свържете с Отдела за сервизно
обслужване на битови уреди на Gorenje
[Service Department of Gorenje Domestic
Appliances.
Допълнителна информация за използване
на микровълновата печка може да бъде
намерена на адрес:
http://microwave.gorenje.com
Само за лична употреба!
ВИ ПОЖЕЛАВА МНОГО
УДОВОЛСТВИЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ
НА УРЕДА
84
IНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
UA
Перед використанням приладу уважно прочитайте інструкцію.
Специфікація
Споживча потужність: ........................................................................................... 230В~50Гц,1200Вт
Вихідна потужність: .................................................................................................................... 800Вт
Гриль: ....................................................................................................................................... 1200Вт
Конвекція: ................................................................................................................................ 2000 Вт
Частота .................................................................................................................................. 2450мГц
Розміри приладу зовні: ................................................................. 452мм(д) X 260мм(в) X 395мм(ш)
Розміри внутрішнього простору приладу: .................................... 315мм(д) X 198мм(в) X 297мм(ш)
Об'єм:..............................................................................................................................................20л
Вага:..........................................................................................................................приблизно 12,5кг
Рівень шуму: ...................................................................................................................Lc < 58 дБ (A)
електромагнітної енергії. Використовувати
тільки всередині будинку.
Перед дзвінком до сервісного центру
1. Якщо піч не функціонує взагалі, дисплей
не висвічується або ж зникає:
a) перевірте, чи піч підключена до
електромережі належним чином.
Якщо ні – витягніть вилку з розетки,
почекайте 10 секунд і щільно
вставте вилку назад.
б) перевірте, чи немає замикання в
електромережі. Якщо все в нормі,
протестуйте розетку за допомогою
іншого приладу.
2. Якщо не функціонує мікрохвильовий
режим:
a) перевірте, чи встановлено таймер.
б) впевніться, що дверцята закрито
належним чином. Інакше
мікрохвильова енергія не
поступатиме до печі.
Якщо ви не можете усунути
вищезазначені пошкодження
самостійно, зв'яжіться з найближчим
авторизованим сервісним центром.
Радіо перешкоди
Мікрохвильова піч може спричинити
перешкоди вашому радіо, телевізору та
подібним приладам. Ці перешкоди можна
знешкодити або зменшити таким чином:
a) почистіть дверцята та ущільнювач печі.
б) помістіть радіо, телевізор, тощо
якнайдалі від мікрохвильової печі.
ц) правильно користуйтеся антеною для
радіо, телебачення, тощо, щоб отримати
сильний сигнал.
Установка
1.
2.
Цей прилад маркіровано згідно
положень європейської Директиви
2002/96/EG стосовно електронних та
електроприладів, що були у
використанні (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Директивою визначаються можливості,
які є дійсними у межах Європейського
союзу, щодо прийняття назад та
утилізації бувших у використанні
приладів.
3.
4.
5.
6.
Примітка:
Прилад призначений тільки для
використання в домашніх умовах для
підігрівання їжі, за використання
85
Впевніться, що весь пакувальний
матеріал знято та витягнуто з приладу.
Огляньте прилад на наявність видимих
пошкоджень, таких як:
- невідрегульовані дверцята
- пошкоджені дверцята
- вм'ятини та отвори на скляній поверхні
дверцят
- вм'ятини в порожнині печі
- якщо хоч одне з вищезазначених
ушкоджень наявне,
- не користуйтесь піччю.
Вага цієї мікрохвильової печі становить
12,5 кг, тому її слід встановити на
поверхню, що здатна витримати цю вагу.
Розташуйте піч подалі від високої
температури і пари.
Не кладіть жодних речей на поверхню
печі.
Відстань між піччю і боковими стінами
має становити 8 см, і 10 cм – від задньої
стінки, щоб забезпечити належну
вентиляцію.
7.
Не витягайте штифт двигуна тарілки, що
обертається.
8. Пильно слідкуйте за дітьми, коли вони
користуються приладом.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – ПРИЛАД СЛІД
ЗАЗЕМЛИТИ.
9. До розетки має бути забезпечено вільний
доступ
10. Даний прилад споживає 1.2 кВт.
Рекомендуємо проконсультуватися із
спеціалістом сервісного центру щодо
установки приладу.
4.
5.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Прилад захищений
внутрішнім захисним запобіжником на
250 В, 10 А.
6.
ВАЖЛИВО
Провода основного кабелю пофарбовані
згідно наступної таблиці:
Жовто-зелений
синій
коричневий
заземлення
нейтральний
під напругою
Оскільки кольори проводів можуть не
відповідати кольоровим позначкам на
клемах вашої штепсельної вилки,
необхідно зробити наступне:
- Жовто-зелений провід необхідно
під’єднати до клеми, яке позначена
буквою E або символом заземлення,
що пофарбовано у зелений колір жовтозеленого проводу.
- синій провід слід під’єднати до клеми,
позначеної буквою N або ж
пофарбованої в чорний.
- коричневий провід слід під'єднати до
клеми, яка позначена буквою L або
пофарбована в червоний колір.
Цей пристрій не призначено для
користування особами (включаючи дітей)
зпослабленими фізичними відчуттями чи
розумовими здібностями, або без
належногодосвіду та знань, крім випадків
користування під наглядом чи за
вказівками особи, якавідповідає за
безпеку їх життя.
Дорослі повинні стежити, щоб діти не
бавилися пристроєм.
Ніколи не залишайте увімкнений пристрій
без нагляду.
Не користуйтесь піччю, якщо вона
функціонує неповністю, якщо вона має
ушкодження.
Щоб зменшити ризик виникнення пожежі
в порожнині:
a) не готуйте довше зазначеного часу.
Будьте уважні при використанні паперу,
пластмаси та інших горючих
матеріалів для приготування страв у
мікрохвильовій печі.
б) зніміть дротяні засувки на пакетах
перед тим, як покласти їх у піч.
ц) якщо ж матеріали всередині печі
загорілись, не відкривайте дверцята,
вимкніть прилад з електромережі
або витягніть запобіжник.
Вказівки по техніці безпеки
Цей прилад функціонує відповідно до
загально прийнятих правил та вимог по
техніці безпеки при експлуатації електричних
приладів.
1. Перед використанням приладу
правильно встановіть все приладдя
(опору на роликах, тарілку, що
обертається та ін.).
2. Використовуйте піч тільки для
приготування їжі. В жодному разі не
сушіть одяг, папір та інші неїстівні
предмети в печі. Не використовуйте піч
для стерилізації.
3. Не включайте піч порожньою. Це може її
пошкодити.
4. Не використовуйте піч для зберігання
книг, паперу та ін.
5. Не використовуйте піч для
консервування продуктів, оскільки вона
для цього не призначена. Законсервовані
неналежним чином продукти можуть
зіпсуватись і становити загрозу для
здоров’я людини.
6. Не готуйте яйця в шкаралупі: вони
можуть вибухнути. Коли ви готуєте яйця,
накрийте їх кришкою і дайте постояти
протягом хвилини після приготування.
Важливі застереження
УВАГА! Щоб знизити ризик виникнення
пожежі, електричного шоку, поранення людей
та надмірної мікрохвильової потужності,
необхідно:
1. Уважно прочитати інструкцію перед
використанням приладу;
2. Не розігрівати у мікрохвильовій печі такі
продукти, як яйця та щільно закритий
посуд (напр., закриті скляні фляги або
дитячі пляшечки), тому що вони можуть
вибухнути, по рекомендації зверніться до
книги по куховаренню.
3. Використовуйте прилад тільки згідно
інструкції з експлуатації.
86
7.
Перед тим, як готувати такі продукти, як
сосиски, яєчні жовтки, картоплю, курячу
печінку та ін. (тобто ті, які вкриті
оболонкою), проколіть їх кілька разів
виделкою.
8. Не вставляйте будь-які предмети в
отвори між дверцятами та корпусом печі.
9. Ніколи не знімайте деталі печі (ніжки,
кріплення, гвинти, тощо).
10. Не готуйте їжу безпосередньо на тарілці,
що обертається. Перед готуванням
покладіть продукти на відповідний посуд.
11. Посуд для мікрохвильової печі
використовуйте тільки згідно інструкцій
виробника.
12. Не намагайтесь смажити продукти в
мікрохвильовій печі.
13. У мікрохвильовій печі продукти
нагріваються швидше за контейнер.
Пам’ятайте: навіть якщо кришка не
гаряча на дотик, то продукти під нею
мають високу температуру і
створюватимуть стільки ж пари, скільки і
при готуванні на звичайній плиті.
14. Завжди перевіряйте температуру
приготованої страви, особливо, якщо ви
готуєте для немовлят. Бажано не
споживати страву безпосередньо відразу
після приготування. Дайте їй постояти
протягом кількох хвилин і перемішайте
для рівномірного розподілення
температури.
15. Продукти з вмістом жиру та води
необхідно залишити в печі на 30-60
секунд після приготування. Це дає змогу
суміші настоятись і запобігає утворенню
бульбашок.
16. Деякі продукти (напр., Різдвяний пудинг,
джем, тощо) дуже швидко нагріваються.
При готуванні страв, що містять багато
жиру або цукру, не можна
використовувати пластиковий посуд.
17. Ємність, що в ній знаходиться страва,
теж може нагріватись від страви. Це
особливо важливо, якщо в посуді
присутні елементи пластику. Тут може
знадобитись утримувач, щоб дістати
посуд з печі.
ВАЖЛИВО – ПОСУД, НЕПРИДАТНИЙ
ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У
МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ
- металеві сковороди чи каструлі або
посуд з металевими ручками.
- посуд з металевим оздобленням.
- паперовий посуд з дротяними засувками
або ж пластикові пакунки.
- меламіновий посуд, оскільки матеріал,
що входить до його складу, поглинає
мікрохвильову енергію. Це може
призвести до псування посуду і
зменшення швидкості готування.
- глянцевий посуд.
- посуд з вузьким горлечком.
- звичайні термометри для м’яса та
солодощів. Для мікрохвильової печі існує
спеціально розроблений термометр,
яким можна користуватись за
необхідності.
87
ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ
 ЕКРАН МЕНЮ(Menu action screen)
Показує час готування, потужність, індикатори дій і поточний
час.
 РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ (POWER LEVEL)
Торкніться цієї кнопки певну кількість разів, щоб установити
відповідний рівень потужності готування за допомогою
мікрохвиль.

GRILL / MICRO + GRILL
(Натисніть кнопку для вибору програми гриль або комбінованої
програми приготування).
 CLOCK / WEIGHT
Торкніться цієї кнопки, щоб установити реальний час.Поверніть,
щоб установити час готування.Поверніть, щоб обрати меню
готування.

CONVECTION
Натискайте, щоб запрограмувати температуру конвекції.

MICRO + CONVECTION
Натискайте, щоб вибрати один із чотирьох комбінованих
режимів готування.
 PAUSE/CANCEL
Натисніть, щоб скасувати установку або підготувати піч для
установки нової програми готування.
Натисніть один раз для тимчасового переривання процесу
готування, або двічі, щоб скасувати процес готування.
Також служить для установлення блокування від дітей.
 START / QUICK START(dial)
Натисніть, щоб почати процес готування.
ОПИС ПРИЛАДУ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
88
Дверні замки
Оглядове вікно
Вентиляційні отвори
Опора на роликах
Скляна тарілка
Панель управління
Решітка гриля
Запам’ятайте:
Під час готування Ви можете перевірити
рівень потужності, натиснувши кнопку POWER
LEVEL.
Після завершення часу
готування/розморожування, коли пролунає
звуковий сигнал і на екрані з’явилося слово
“End”, натисніть кнопку STOP/CANCEL або
відкрийте дверцята печі, щоб очистити екран.
УПРАВЛІННЯ
1.
УСТАНОВЛЕННЯ ЦИФРОВОГО
ГОДИННИКА
Припустимо, Вам треба установити реальний
час на 8:30.
1. У відповідному режимі натисніть кнопку
CLOCK / WEIGHTкілька разів, щоб
установити годинник на 24-х годинний
цикл.
2. Установіть MENU / TIME - цифра 8.
3. Натисніть кнопку CLOCK / WEIGHT.
4. За допомогою MENU / TIMEустановіть
хвилини, поки на екрані не з’явиться
повідомлення 8: 30.
5. НатиснітьCLOCK/WEIGHT , щоб
підтвердити установку.
3.
Запам’ятайте:Ви можете натиснути кнопку
CLOCK/WEIGHT один раз, що перевірити
потчнийчас протягом готування.
2.
4.
ГОТУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ
МІКРОХВИЛЬ
Потужність
готуванняooking
Power
1x
100%
2x
90%
3x
80%
4x
70%
5x
60%
6x
50%
7x
40%
8x
30%
9x
20%
10x
10%
11x
00%
ГРИЛЬ
Найдовший час готування складає 95 хвилин.
Готування за допомогою гриля найбільш
доречне для тонких шматочків м’яса, стейків,
битків, кебабу, сосисок або шматочків
курчати. За допомогою гриля також зручно
готувати гарячі бутерброди та страви augratin.
Наприклад, Ви бажаете приготувати страву на
грилі за 12 хвилин.
1. Натисніть кнопку STOP/CANCEL.
2. Один раз натисніть кнопкуGRILL / MICRO
+ GRILL
3. Установіть MENU / TIME на 12:00.
4. Натисніть кнопку START/QUICK START.
Найдовший час готування за допомогою
мікрохвиль складає 95 хвилин; Ви можете
обрати рівень потужності, повторно
натиснувши кнопку POWER LEVEL:
Дисплей
(Power level)
QUICK START (прискорений старт)
Ця особливість дозволяє Вам швидко
розпочати роботу печі. Найдовший час
готування 10 хвилин.
Натисніть кнопку START/QUICK START
поспіль, щоб установити час готування, піч
негайно почне працювати на максимальному
рівні потужності.
Ви можете подовжити час готування під час
роботи печі, натиснувши кнопку
START/QUICK.
5.
КОМБІНАЦІЯ 1
Найдовший час готування складає 95 хвилин.
30% часу складає готування за допомогою
мікрохвиль, 70% часу складає готування за
допомогою гриля. Можна користуватися для
готування риби та augratin.
Наприклад, Ви бажаєте установити
комбінацію 1 для готування протягом 25
хвилин.
1. Натисніть кнопку STOP/CANCEL.
2. Двічі натисніть кнопку GRILL / MICRO +
GRILL
3. Установіть MENU / TIME на 25:00.
4. Натисніть кнопку START/QUICK START.
Припустимо Ви бажаєте готувати протягом 1
хвилини на рівні потужності мікрохвиль 60%:
1. Повторно натисніть кнопку POWER
LEVEL, щоб обрати рівень потужності.
2. Установіть MENU / TIMEна значення
1:00.
3. Натисніть кнопку START/QUICK START.
89
6.
КОМБІНАЦІЯ 2
1.
Найдовший час готування складає 95 хвилин.
55% часу складає готування за допомогою
мікрохвиль, 45% часу складає готування за
допомогою гриля. Можна користуватися для
готування омлету, печеної картоплі на птиці.
Наприклад, Ви бажаєте установити
комбінацію 2 для готування протягом 12
хвилин.
1. Натисніть кнопку STOP/CANCEL.
2. потрійний натисніть кнопку GRILL /
MICRO + GRILL
3. Установіть MENU / TIME на 12:00.
4. Натисніть кнопку START/QUICK START.
7.
2.
3.
4.
5.
КОНВЕКЦІЯ
8.
Під час готування в режимі конвекції
всередині печі циркулює гаряче повітря,
забезпечуючи швидке й рівномірне
підрум’янення продуктів, що випікаються.Пічку
можна запрограмувати на десять різних
температур готування страв.Максимальний
час готування в режимі конвекції складає 9
годин 30 хвилин. Установлений виробником
час попереднього розігрівання, який складає
30 хвилин, змінити не можна.
Готування в режимі конвекції
Для готування в режимі конвекції,
натискайте кнопку «Конвекція»
(«CONVECTION»), щоб установити потрібну
температуру конвекції(110~200 °C).
Наприклад, продукт необхідно готувати при
температурі 180 °C впродовж 40 хвилин.
1. Натискайте кнопку «Конвекція»
(«CONVECTION»), щоб вибрати
температуру готування (відображається
на екрані).
2. Установіть час готування, повертаючи
перемикач «Меню/Час» («MENU/TIME»).
3. Щоб розпочати приготування, натисніть
кнопку «Старт/Швидкий Старт»
(«START/QUICK START»).
Натискайте кнопку «Конвекція»
(«CONVECTION»), щоб вибрати
температуру готування (відображається
на екрані).
Щоб розпочати приготування, натисніть
кнопку «Старт/Швидкий Старт»
(«START/QUICK START»).Після
досягнення заданої температури
пролунає звуковий сигнал.
Відкрийте дверцята та помістіть ємність
зі стравою в центр тарілки, що
обертається.
Установіть час готування, повертаючи
перемикач «Меню/Час» («MENU/TIME»).
Щоб розпочати приготування, натисніть
кнопку «Старт/Швидкий Старт»
(«START/QUICK START»).
МІКРОХВИЛІ + КОНВЕКЦІЯ
Піч має чотири запрограмовані режими, які
полегшують готування в автоматичному
режимі з використанням як конвекції, так і
мікрохвиль. Максимальний час, який можна
встановити у цьому випадку, складає 9 годин
30 хвилин.
Натискайте кнопку «Мікрохвилі+Конвекція»
(«MICRO+CONVECTION»), щоб
запрограмувати температуру конвекції.
«Комб.1 (COMB1)
«Комб.2»(COMB2)
«Комб.3»(COMB3)
«Комб.4»(COMB4)
Температура (℃)
110
140
170
200
Наприклад, пиріг потрібно випікати 24
хвилини в режимі «Комб. 3» («COMB3»).
1. Натискайте кнопку
«Мікрохвилі+Конвекція»
(«MICRO+CONVECTION»), доки на
дисплеї не відобразиться потрібна
температура.
2. Установіть потрібний час готування,
повертаючи перемикач «Меню/Час»
(«MENU/TIME»).
3. Щоб розпочати приготування, натисніть
кнопку «Старт/Швидкий Старт»
(«START/QUICK START»).
ПРИМІТКА.
Перевірити температуру конвекції під час
готування страви можна за допомогою кнопки
«МІКРОХВИЛІ+КОНВЕКЦІЯ»
«MICRO+CONVECTION».
ПРИМІТКА. Перевірити температуру конвекції
під час готування страви можна за допомогою
кнопки»«Конвекція» («CONVECTION») .
Попереднє розігрівання та готування в
режимі конвекції
Піч можна запрограмувати, щоб поєднати
попереднє розігрівання та готування в режимі
конвекції.
Наприклад, піч потрібно попередньо розігріти
до температури 170 °C, а потім готувати
страву впродовж 30 хвилин.
90
9.
БАГАТОЕТАПНЕ ГОТУВАННЯ
Код
Піч передбачає можливість запрограмувати
до 3 автоматичних циклів готування.
Наприклад, потрібно встановити наведену
нижче програму готування страви.
Готування за допомогою мікрохвиль
↓
Готування в режимі конвекції
1. Натисніть кнопку «Рівень Потужності»
(«POWER LEVEL»), щоб установити
рівень потужності.
2. Запрограмуйте час готування,
повертаючи перемикач «Меню/Час»
(«MENU/TIME»).
3. Натисніть кнопку «Конвекція»
(«CONVECTION») , щоб установити
температуру конвекції.
4. Запрограмуйте час готування,
повертаючи перемикач «Меню/Час»
(«MENU/TIME»).
5. Щоб розпочати приготування, натисніть
кнопку «Старт/Швидкий Старт»
(«START/QUICK START»).
Примітка. Якщо перед готуванням продукт
потрібно розморозити, установити програму
швидкого розморожування «Швидке
розморожування» («Jet defrost») можна лише
на першому етапі програми багатоетапного
готування.
У програмі багатоетапного готування не
можна використовувати функції швидкого
запуску «Швидкий старт» («Quick start»),
автоматичного меню «Авто меню» («Auto
menu») та програму попереднього
розігрівання в режимі конвекції.
1
2
3
Продукт
Зауваження
Картопля
(кожна 230g)
Молоко/Кава
(200
мл/чашка)
Попкорн
(99g)
Результат автоматичного
готування залежить від таких
факторів, як форма та розмір
продукту, Ваш особистий
смак щодо готовності певних
продуктів, і навіть від того, як
ви розташували продукт у
печі. Якщо Ви незадоволені
результатом готування, будь
ласка, відрегулюйте час
готування відповідним чином.
Для молока/кави або
картоплі параметри на
дисплеї стосуються не ваги,
а кількості порцій.
Під час готування курки,
яловичини/баранини або
стейків піч зупиняє роботу і
повідомляє звуковим
сигналом про те, що Вам
треба перегорнути Вашу
страву для досконалого
готування, після цього
натисніть кнопку
START/QUICK START, щоб
продовжити процес
готування.
4
Автоматичне
розігрівання
5
Спагетті (g)
6
Піца
7
Курка (g)
8
Торт (475g)
9
Швидке
готування
11. Швидке розморожування
Вам потрібно, наприклад, встановити режим
розморзки на п’ять хвилин.
1. Поверніть кнопку MENU/TIME проти
годинникової стрілки, доки не з’явиться
код розморожування А-09.
2. Один раз натисніть кнопку CLOCK /
WEIGHT.
3.
Оберіть бажаний час розморозки
( максимальний час 95 хв.) повертаючи
кнопку MENU/TIME за годинниковою
стрілкою.
4.
Натисніть кнопку START / QUICK START.
10. АВТОМАТИЧНЕ ГОТУВАННЯ
12. БЛОКУВАННЯ ВІД ДІТЕЙ
Для зазначених продуктів або операцій
приготування Вам не треба вказувати
потужність та час готування. Просто
повідомне печі, що Ви бажаєте приготувати і
вкажіть вагу продукту.
Порядок дій:
1. Натисніть кнопку STOP / CANCEL
2. Поверніть ручку MENU / TIMEу напрямку
протилежному руху стрілки годинника,
щоб обрати код продукту.
3. Натисніть кнопку CLOCK / TIME певну
кількість разів, щоб зазначити вагу
продукту.
4. Натисніть кнопку START / QUICK START.
Необхідне для попередження втручання
маленьких дітей у роботу печі. Індикатор
блокування від дітей з’являється на екрані
дисплея, і поки блокування від дітей
установлено, будь-яке управління роботою
печі не можливе.
Щоб установити: У діючому або попередньо
установленому режимі, продовжуйте тиснути
кнопку STOP/CANCEL протягом 3-х секунд,
пролунає сигнал, і висвітиться світловий
індикатор. У цьому режимі усі кнопки
заблоковано.
Щоб скасувати:Продовжуйте тиснути кнопку
STOP/CANCEL протягом 3-х секунд, поки
світловий індикатор і дисплей не погаснуть.
91
уВашій країні (телефон можна знайти на
гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні
немає Центру обслуговування клієнтів,
зверніться до місцевого дилера або у відділ
технічного обслуговування компанії Gorenje
Domestic Appliаnces.
Догляд
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Вимкніть піч з електромережі.
Зберігайте порожнину печі завжди
чистою. Якщо частинки їжі або напою
потрапили на стінки печі, витріть їх
вологою ганчіркою. Не рекомендується
використання агресивних та абразивних
миючих засобів.
Зовнішню поверхню печі слід чистити за
допомогою вологої ганчірки. Щоб
запобігти ушкодженню функціональних
деталей всередині печі, пильнуйте, щоб
вода не потрапила у вентиляційні отвори.
Слідкуйте, щоб волога не потрапляла на
панель керування. Протирайте її м'якою
вологою ганчіркою. Не використовуйте
для чищення панелі керування абразивні
засоби або ж спреї.
Якщо навколо печі збирається пара,
протріть вологу ганчіркою. Це може
відбуватись, коли у приміщенні високий
рівень вологості.
Час від часу слід чистити скляну тарілку.
Мийте її у мильній воді або за допомогою
засобу для миття посуду.
Роликову опору та дно слід чистити
регулярно, щоб уникнути шуму під час
роботи печі. Просто протріть їх м'яким
детергентом, водою або засобом для
миття скла. Під час готування
утворюються випаровування, але вони
не є шкідливими для поверхні дна печі
коліщаток опори. Коли Ви повертаєте все
приладдя печі на місце, впевніться, що
воно встановлене правильно.
Щоб усунути неприємний запах з печі,
налийте у глибокий посуд чашку води і
додайте сік та цедру одного лимона.
Включіть піч на 5 хвилин, а потім протріть
м'якою ганчіркою.
Коли необхідно замінити лампочку,
зверніться до сервісного центру.
Навколишнє середовище
Не викидайте пристрій разом із звичайними
побутовими відходами, а здавайте його в
офіційний пункт прийому для повторної
переробки. Таким чином Ви допомагаєте
захистити довкілля
Гарантія та обслуговування
Якщо Вам необхідна інформація або у Вас
виникла проблема, зверніться до Центру
обслуговування клієнтів компанії Gorenje
уВашій країні (телефон можна знайти на
гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні
немає Центру обслуговування клієнтів,
зверніться до місцевого дилера або у відділ
технічного обслуговування компанії Gorenje
Domestic Appliаnces.
Для використання тільки в домашньому
господарстві!
Додаткові рекомендації щодо
приготування режимами гриль та
мікрохвилі, а також корисні поради можна
знайти на веб-сайті:
http://microwave.gorenje.com
Навколишнє середовище
Не викидайте пристрій разом із звичайними
побутовими відходами, а здавайте його в
офіційний пункт прийому для повторної
переробки. Таким чином Ви допомагаєте
захистити довкілля
БАЖАЄ ВАМ ОТРИМАТИ БАГАТО
ЗАДОВОЛЕННЯ ПІД ЧАС
КОРИСТУВАННЯ
МІКРОХВИЛЬОВОЮ ПІЧЧЮ!
Гарантія та обслуговування
Якщо Вам необхідна інформація або у Вас
виникла проблема, зверніться до Центру
обслуговування клієнтів компанії Gorenje
92
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗКСПЛУАТАЦИИ
RU
Перед использованием прибора внимательно прочитайте эту инструкцию.
СПЕЦИФИКАЦИИ
Потребляемая мощность: .................................................................................... 230В~50Гц,1200Вт
Исходящая мощность:.............................................................................................................. 800Вт
Гриль: ....................................................................................................................................... 1200Вт
Конвекция, Вт ........................................................................................................................... 2200Вт
Частота: ................................................................................................................................ 2450мГц
Внешние размеры прибора: ......................................................... 452мм(д) X 262мм(ш) X 370мм(в)
Внутренние размеры прибора: .................................................... 315мм(д) X 210мм(ш) X 329мм(в)
Объём: ...........................................................................................................................................20л
Вес: ............................................................................................................... приблизительно 12,5 кг
Уровень шума: …………………………………………………………………………………. Lc < 58 дБ (A)
Принадлежности:
Стеклянная тарелка поворотного стола:..................................................................... мм: 270
Pешетка: ............................................................................................................................................
Это оборудование маркировано в
соответствии с европейской
директивой 2002/96/EG об отходах
электрического и электронного
оборудования (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Данная директива определяет
действующие во всех странах ЕС
требования по сбору и устранению
отходов электрического и
электронного оборудования.
ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ УСТРАНИТЬ
ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
САМОСТОЯТЕЛЬНО, СВЯЖИТЕСЬ С
БЛИЖАЙШИМ АВТОРИЗОВАННЫМ
СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРОМ.
РАДИО ПОМЕХИ
Микроволновая печь может спровоцировать
помехи в работе вашего радио, телевизора и
др. подобных приборов. Эти помехи можно
нейтрализовать таким образом:
a) почистите дверцу и уплотнитель печи.
б) переставьте радио, телевизор и др.
подальше от печи.
в) правильно пользуйтесь антенной для
радио, телевидения, чтобы получить
сильный сигнал.
ПЕРЕД ЗВОНКОМ В
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
1.
2.
Если печь не функционирует совсем, не
светится или пропадает дисплей:
a) проверьте, верно ли печь подключена
к электросети.
Если нет – вытащите вилку из розетки,
подождите 10 секунд и плотно
вставьте вилку назад.
б) проверьте, нет ли замыкания в
электросети. Если всё в норме,
протестируйте розетку с помощью
другого прибора.
Если не функционирует микроволновый
режим:
a) проверьте, установлен ли таймер.
б) убедитесь, что дверца надёжно
закрыта. Иначе микроволновая
энергия не будет поступать в печь.
УСТАНОВКА
1.
2.
93
Убедитесь, что весь упаковочный
материал снят и вытянут из прибора.
Осмотрите прибор на наличие
визуальных повреждений, таких как:
- неотрегулированная дверца
- повреждённая дверца
- вмятины и отверстия на стеклянной
поверхности дверцы
- вмятины в полости печи
- если присутствует хотя бы одно из
указанных повреждений – не
пользуйтесь печью.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Вес этой микроволновой печи составляет
12,5 кг, потому её следует устанавливать
на поверхность, способную выдержать
этот вес.
Поместите печь подальше от источников
высокой температуры и пара.
Не кладите никакие предметы на печь.
Расстояние между печью и боковыми
стенами должно быть 15 см, і 10 cм – от
задней стенки, чтобы обеспечить
соответствующую вентиляцию.
Не вытягивайте штифт двигателя
вращающейся тарелки.
Следите за детьми, когда они
пользуются печью.
ранения людей и чрезмерной микроволновой
мощности, необходимо:
1. внимательно прочитать инструкцию
перед использованием прибора;
2. не разогревать в микроволновой печи
такие продукты, как яйца, и плотно
закрытую посуду (напр., закрытые
стеклянные фляги или детские
бутылочки), потому что они могут
взорваться. За рекомендациями
обратитесь к книге по приготовлению
пищи.
3. Используйте прибор только согласно
инструкции по эксплуатации.
4. Данный прибор не предназначен для
использования лицами (включая детей) с
ограниченными возможностями
сенсорной системы или ограниченными
интеллектуальными возможностями, а
так же лицами с недостаточным опытом
и знаниями, кроме случаев контроля или
инструктирования по вопросам
использования
прибора со стороны лиц, ответственных
за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с прибором.
5. Не пользуйтесь печью, если она
функционирует не полностью, если она
повреждена.
6. Чтобы снизить риск возникновения
пожара в полости:
a) не готовьте дольше указанного
времени. Будьте внимательны при
использовании бумаги, пластмассы и
других воспламеняющихся
материалов для приготовления пищи
в микроволновой печи.
б) снимите проволочные завязки с
пакетов перед тем, как положить их в
печь.
ц) если же материалы внутри печи
загорелись, не открывайте дверцу,
отключите прибор от электросети или
снимите предохранитель.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – ПРИБОР
НЕОБХОДИМО ЗАЗЕМЛИТЬ.
Необходимо обеспечить свободный доступ
к розетке.
Данный прибор потребляет 1.2 кВт.
Рекомендуем проконсультироваться со
специалистом сервисного центра
касательно установки прибора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прибор защищён
внутренним защитным предохранителем
на 250 В, 10 А.
ВАЖНО
Провода основного кабеля окрашены
соответственно данной таблице:
жёлто-зелёныйзаземление
синийнейтральный
коричневыйпод напряжением
Так как цвета проводов могут не
соответствовать цветовым обозначениям
на клеммах Вашей штепсельной вилки, не
обходимо сделать следующее:
- жёлто-зелёный провод нужно
подсоединить к клемме, обозначенной
буквой E или символом заземления, что
окрашено в зелёный цвет жёлто-зелёного
провода.
- синий провод следует подсоединить к
клемме, обозначенной буквой N или же
окрашенной в чёрный.
- коричневый провод следует
подсоединить к клемме, которая
обозначена буквой L или окрашена в
красный цвет.
ВКАЗІВКИ ПО ТЕХНІЦІ
БЕЗПЕКИ
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
Этот прибор функционирует согласно
общепринятым правилам и требований по
технике безопасности касательно
эксплуатации электрических приборов.
1. Перед использованием прибора
правильно установите всё оборудование
(опору на роликах, вращающуюся
тарелки др.).
ВАЖНЫЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ВНИМАНИЕ! Чтобы снизить риск
возникновения пожара, электрического шока,
94
2.
Используйте печь только для
приготовления пищи. Категорически
запрещается сушить одежду, бумагу и
другие предметы в печи. Не используйте
печь для стерилизации.
3. Не включайте печь пустой. Это может её
повредить.
4. Не используйте печь для хранения книг,
бумагу и др.
5. Не используйте печь для консервации
продуктов, так как она не предназначена
для этого. Законсервированные
неправильным образом продукты могут
испортиться и таким образом являться
опасными для здоровья человека.
6. Не готовьте яйца в скорлупе: они могут
взорваться. Когда вы готовите яйца,
накройте их крышкой и дайте постоять
минуту после приготовления.
7. Перед тем, как готовить такие продукты,
как сосиски, яичные желтки, картофель,
куриная печень и др. (то есть продукты,
покрытые оболочкой), проколите их
несколько раз вилкой.
8. Не вставляйте предметы в отверстия
между дверцей и корпусом печи.
9. Никогда не снимайте детали печи (ножки,
крепления, винты и т. д.).
10. Не готовьте пищу непосредственно на
вращающейся тарелке. Перед
приготовлением положите продукты в
соответствующую посуду.
12. Не пытайтесь жарить продукты в
микроволновой печи.
13. В микроволновой печи продукты
нагреваются быстрее, чем контейнер.
Помните: даже если крышка не горячая
на ощупь, то продукты под ней имеют
высокую температуру, и будут создавать
столько же пара, как и на обычной плите.
14. Всегда проверяйте температуру
приготовленной пищи, особенно, если вы
готовите её для младенцев. Желательно
не употреблять пищу сразу после
приготовления. Дайте ей постоять
несколько минут и перемешайте для
равномерного распределения
температуры.
15. Продукты с содержанием жира и воды
необходимо оставить в печи на 30-60
секунд после приготовления. Это даёт
возможность смеси настояться и
предотвращает образование пузырей.
16. Некоторые продукты (напр.,
Рождественский пудинг, джем, и др.)
очень быстро нагреваются. При
приготовлении пищи, которая содержит
много жира или сахара, нельзя
использовать пластиковую посуду.
17. Ёмкость, в которой находится пища, тоже
может нагреваться от пищи. Это
особенно важно, если в посуде
присутствуют элементы пластика. Здесь
понадобится держатель, чтобы достать
посуду из печи.
ВАЖНО – ПОСУДА, НЕПОДХОДЯЩАЯ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МИКРОВОЛНОВОЙ
ПЕЧИ
- металлические сковороды или кастрюли
или посуда с металлическими ручками.
- посуда с металлическими элементами.
- бумажная посуда с проволочными
завязками или же пластиковые упаковки.
1. меламиновая посуда, так как материал,
который входит в его состав, поглощает
микроволновую энергию. Это может
привести к порче посуды и уменьшению
скорости приготовления.
2. глянцевая посуда.
3. посуда с узким горлышком.
4. обычные термометры для мяса и
сладостей. Для микроволновой печи
существует специально разработанный
термометр, которым можно пользоваться
при необходимости.
11. Посуду для микроволновой печи
используйте только согласно
инструкциям производителя.
95
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
 ЭКРАН МЕНЮ
Время приготовления, мощность, индикация функций и время
демонстрируются на дисплее
 POWER LEVEL
Коснитесь этой кнопки несколько раз, чтобы установить уровень
мощности микроволн, необходимый для приготовления

GRILL / MICRO + GRILL
Нажмите кнопку для выбора программы гриль или
комбинированной программы приготовления.

CONVECTION
Нажимайте, чтобы запрограммировать температуру конвекции.
 MICRO + CONVECTION
Нажимайте, чтобы выбрать один из четырех комбинированных
режимов приготовления.
 ЧАСЫ / УСТАНОВКА ВЕСА
Используйте кнопку для установки времени суток.Нажмите кнопку,
чтобы установить вес продукта или количество порций.
 ПАУЗА/ОТМЕНА
Нажмите кнопку, чтобы отменить или сбросить настройки перед
установкой программы приготовления.
Нажмите один раз для временной остановки программы или
дважды для отмены программы.
Этой кнопкой также включается блокировка от детей.
 СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ
Нажмите кнопку, чтобы начать программу приготовления.
Нажмите кнопку несколько раз, чтобы установить время
приготовления и сразу начать приготовление на максимальном
уровне мощности.
1. Дверне замки
2. Смотровое окно печи
3. Вентиляционные отверстия
4. Опора на роликах
5. Стеклянная тарелка
6. Панель управления
7. Решётка гриля
96
3.
Инструкцию по управлению
1.
УСТАНОВЛЕНИЕ ЦИФРОВЫХ
ЧАСОВ
Допустим, Вам нужно установить реальное
время на 8:30.
1. В соответственном режиме нажмите
кнопку "Clock/Weight " несколько раз,
чтобы установить часы на 24-х часовой
цикл.
2. Установите „MENU / TIME" на цифру8.
3. Нажмите кнопку "CLOCK/WEIGHT".
4. С помощью „MENU / TIME"установите
минуты, пока на экране не появится
сообщение 8:30.
5. Нажмите "CLOCK/WEIGHT", чтобы
подтвердить установку.
4.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ
ВОЛН
Для пригтування на мікрохвилях, просто
натискайте на кнопку"POWER LEVEL"щоб
обрати бажаний рівень, та скористайтеся
регулятором MENU / TIME, щоб встановити
бажаний час приготування. Максимально –
95хвилин.
Дисплей"Power level"
Мощность
приготовления
1x
2x
100%
90%
3x
80%
4x
5x
70%
60%
6x
7x
8x
9x
10x
11x
50%
40%
30%
20%
10%
00%
ГРИЛЬ
Максимальное время приготовления
95 минут. Приготовление на гриле особенно
подходит для тонких кусков мяса, стейков,
шашлыка, сосисок, кусочков курицы, а для
приготовления горячих бутербродов и блюд,
запеченных под сыром.
НАПРИМЕР, для приготовления на гриле в
течение 12 минут:
1. Нажмите кнопкуSTOP / CANCEL.
2. Один раз нажмите кнопкуGRILL / MICRO
+ GRILL
3. ПереключателемMENU / TIMEустановите
12:00.
4. НажмитекнопкуSTART / QUICK START.
Запомните: Вы можете нажать кнопку
"CLOCK/WEIGHT " один раз, чтобы
проверить реальное время в течение
приготовления.
2.
УСКОРЕННЫЙ СТАРТ
Эта особенность позволяет Вам быстро
начать работу печи. Самое длинное время
приготовления 10 минут.
Нажмите кнопку START / QUICK START
одновременно, чтобы установить время
приготовления, печь сразу же начнет
работатьна максимальном уровне мощности.
Вы можете продлить время приготовления во
время работы печи, нажав кнопку START /
QUICK START.
5.
КОМБІНАЦІЯ 1
Максимальное время приготовления
95 минут.30% времени микроволны + 70%
гриль. Подходит для приготовления рыбы и
блюд, запеченных под сыром.
НАПРИМЕР, для приготовления в
комбинированном режиме 1 в течение
25 минут:
1. Нажмите кнопкуSTOP CANCEL.
2. Один раз нажмите кнопку GRILL /
COMBI.
3. ПереключателемMENU / TIMEустановите
25:00.
4. НажмитекнопкуSTART / QUICK START.
6.
КОМБИНАЦИЯ 2
Максимальное время приготовления
95 минут.
55% времени микроволны + 45% гриль.
Подходит для приготовления пудингов,
омлета, запекания картофеля и курицы.
НАПРИМЕР, для приготовления в
комбинированном режиме 2 в течение
12 минут:
1. Нажмите кнопкуSTOP CANCEL.
2. тройной раза нажмите кнопку GRILL /
MICRO + GRILL
3. ПереключателемMENU / TIMEустановите
12:00.
4. НажмитекнопкуSTART / QUICK START.
Оберіть рівень потужності натискаючи кнопку
POWER LEVEL, наприклад, якщо Ви хочете
готувати протягом 1 хвилини на 60%
потужності мікрохвилей.
1. Натисніть кнопку STOP CANCEL.
2. Натисніть кнопку POWEER LEVELтричі
3. Встановіть MENU / TIME на 1:00
4. НажмитекнопкуSTART / QUICK START.
97
7.
КОНВЕКЦИЯ
4.
Во время приготовления в режиме конвекции
внутри печи циркулирует горячий воздух,
обеспечивая быстрое и равномерное
подрумянивание выпекаемых продуктов.Печь
можно запрограммировать на десять разных
температур приготовления.Максимальное
время приготовления в режиме конвекции
составляет 9 часов 30 минут. Установленное
изготовителем время предварительного
разогрева, которое составляет 30 минут,
изменить нельзя.
5.
8.
Установите время приготовления,
вращая переключатель «Меню/Час»
(«MENU/TIME»).
Чтобы начать приготовление, нажмите
кнопку «Старт/Быстрый Старт»
(«START/QUICK START») .
МИКРОВОЛНЫ + КОНВЕКЦИЯ
Четыре запрограммированных режима,
предлагаемые для печи, облегчают
приготовление в автоматическом режиме с
использованием как конвекции, так и
микроволн. Максимальное время, которое
можно установить в этом случае, составляет
9 часов 30 минут.
Нажимайте кнопку «Микроволны+Конвекция»
(«MICRO+CONVECTION»), чтобы
запрограммировать температуру конвекции.
Приготовление в режиме конвекции
Для приготовления в режиме конвекции,
нажимайте кнопку «Конвекция»
(«CONVECTION»), чтобы установить нужную
температуру конвекции (110~200 °C).
Например, продукт необходимо готовить при
температуре 180 °C в течение 40 минут.
1. Нажимайте кнопку «Конвекция»
(«CONVECTION»), чтобы выбрать
температуру приготовления
(отображается на экране).
2. Установите время приготовления,
вращая переключатель «Меню/Час»
(«MENU/TIME»).
3. Чтобы начать приготовление, нажмите
кнопку «Старт/Быстрый Старт»
(«START/QUICK START»).
ПРИМЕЧАНИЕ.Проверить температуру
конвекции во время приготовления можно с
помощью кнопки «Конвекция»
(«CONVECTION»).
Комб.1(COMB1)
Комб.2(COMB2)
Комб.3(COMB)3
Комб.4(COMB4)
Температура (℃)
110
140
170
200
Например, пирог нужно выпекать 24 минуты в
режиме «Комб.3» («COMB3»).
1. Нажимайте кнопку
«Микроволны+Конвекция»
(«MICRO+CONVECTION»), пока на
дисплее не отобразится нужная
температура.
2. Установите нужное время
приготовления, вращая переключатель
«Меню/Час» («MENU/TIME»).
3. Чтобы начать приготовление, нажмите
кнопку «Старт/Быстрый Старт»
(«START/QUICK START») .
ПРИМЕЧАНИЕ.
Проверить температуру конвекции во время
приготовления можно с помощью кнопки
«Микроволны+Конвекция»
(«MICRO+CONVECTION»).
Предварительный разогрев и
приготовление в режиме конвекции
Печь можно запрограммировать, чтобы
совместить предварительный разогрев и
приготовление в режиме конвекции.
Например, печь необходимо предварительно
разогреть до температуры 170 °C, а затем
готовить продукт в течение 30 минут.
1. Нажимайте кнопку «Конвекция»
(«CONVECTION») , чтобы выбрать
температуру приготовления
(отображается на экране).
2. Чтобы начать приготовление, нажмите
кнопку «Старт/Быстрый Старт»
(«START/QUICK START»).После
достижения установленной температуры
прозвучит звуковой сигнал.
3. Откройте дверцу и установите емкость с
приготовляемым блюдом в центре
вращающейся тарелки.
9.
МНОГОЭТАПНОЕ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Печь позволяет запрограммировать до 3
автоматических циклов приготовления.
Например, нужно установить указанную ниже
программу приготовления.
Приготовление с использованием микроволн
↓
Приготовление в режиме конвекции
1. Нажмите кнопку « Уровень мощности»
(«POWER LEVEL»), чтобы установить
уровень мощности.
98
2.
Запрограммируйте время приготовления,
вращая переключатель «Меню/Время»
(«MENU/TIME»).
3. Нажимайте кнопку «Конвекция»
(«CONVECTION»), чтобы установить
температуру конвекции.
4. Запрограммируйте время приготовления,
вращая переключатель «Меню/Время»
(«MENU/TIME»).
5. Чтобы начать приготовление, нажмите
кнопку «Старт/Быстрый Старт»
(«START/QUICK START») .
Примечание.Если перед приготовлением
продукт нужно разморозить, установить
программу быстрой разморозки «Быстрая
Разморозка» («Jet defrost») можно только на
первом этапе программы многоэтапного
приготовления.
В программе многоэтапного приготовления
нельзя использовать функции быстрого
запуска «Быстрый Старт» («Quick start»),
автоменю («Auto menu») и программу
предварительного разогрева в режиме
конвекции.
07
08
09
4.
Št.
2.
3.
01
02
03
04
05
06
4.
Спагетти (г)
Пицца
Нажмите один раз на кнопку CLOCK /
WEIGHT
Поверните переключатель NENU / TIME
по часовой стрелке и установите
желаемое время разморозки.
Нажмите кнопку START / QUICK START
12. Блокировка от детей
Необходима для предотвращения
вмешательства детей в работу печи.
Индикатор блокирования от детей появляется
на экране дисплея, и пока блокировка от
детей установлена, любое управление
работой печи невозможно.
Чтобы установить: В действующем или
предварительно установленном режиме,
продолжайте нажимать кнопку STOP CANCEL
на протяжении 3-х секунд, прозвучит сигнал и
высветится световой индикатор. В этом
режиме все кнопки заблокированы.
Чтобы отменить: Нажимайте на кнопку STOP
CANCEL на протяжении 3-х секунд, пока
световой индикатор и дисплей не погаснут.
Нажмите кнопку PAUSE / CANCEL.
Поверните переключатель TIME / MENU
против часовой стрелки и установите код
продукта.
Кнопкой CLOCK / WEIGHT установите
вес.
Нажмите кнопку START / QUICK START.
Продукт/режим
приготовления
Картофель
(230г/порция)
Молоко/Кофе
(200мл/чашка)
Попкорн (99r)
Автоматическо
го подогрева
Быстроеразмо
раживание
Допустим, Вам необходимо разморозить еду
в течении пяти минут.
1. Поверните переключатель NENU / TIME
против часовой стрелки и установите код
«А-09».
Для следующих продуктов или режима
приготовления не нужно программировать
время приготовления и необходимый для
этого уровень мощности. Достаточно лишь
выбрать тип продукта, который Вы желаете
приготовить, и вес этого продукта. Возможно
Вам будет необходимо перевернуть продукт
после завершения первой половины времени
приготовления, чтобы обеспечить
равномерность приготовления.
Например, чтобы приготовить 400 г грибов:
3.
Торт (475 r)
колебания напряженияб,
форма и размер продукта,
Ваш личный вкус
касательно степеня
готовности некоторых
блюд, и даже от того,
наскольки верно ви
размистили продукты в
печи. Если Вас не
устраивает результат
приготовления,
пожалуйста,
отрегулируйте время
приготовления
соответственно Вашим
требованиям.
11. Быстрая разморозка
10. Автоматическое приготовление
1.
2.
Курица (r)
Для молока/кофе,
картофеля - параметри
состоят не из веса, а из
порций.
Для попкорна существует
тольки один вариант.
Для спагетти – нужно
добавить кипяченую воду
перед приготовлением.
Результат
автоматического
приготовления зависит от
ряда факторов, таких как,
99
Уход за прибором
Гарантия и обслуживание
1.
2.
Для получения дополнительной информации
или в случае возникновения проблем
обратитесь в Центр поддержки покупателей в
вашей стране (номер телефона центра указан
на гарантийном талоне). Если подобный
центр в вашей стране отсутствует,
обратитесь в вашу местную торговую
организацию Gorenje или в отдел поддержки
покупателей компании Gorenje Domestic
Appliances.д
Адреса и телефоны авторизованных
сервисных центров размещены в брошюре
«Гарантийные обязательства» или в
гарантийном талоне.ы
Только для домашнего использования!
Производитель оставляет за собой право
на внесение изменений!
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Отключите печь от электросети.
Содержите полость печи в чистоте. Если
частицы пищи или напитка попали на
стенки печи, вытрите их влажной
тряпкой. Не рекомендуется
использование абразивных и
агрессивных чистящих средств.
Внешнюю поверхность печи нужно
чистить при помощи влажной тряпки.
Чтобы предотвратить повреждение
функциональных деталей внутри печи,
следите, чтобы вода не попала в
вентиляционные отверстия.
Следите, чтобы влага не попадала на
панель управления. Протирайте её
мягкой влажной тряпкой. Не используйте
для чистки панели управления
абразивные и агрессивные моющие
средства.
Если вокруг печи собирается пар,
протрите печь влажной тряпкой. Это
может происходить, когда в помещение
высокий уровень влажности.
Стеклянную тарелку следует регулярно
чистить. Мойте её в мыльной воде или
при помощи средства для мытья посуды.
Роликовую опору и дно следует чистить
регулярно, чтобы избежать шума во
время работы печи. Просто протрите их
мягким детергентом, водой или
средством для мытья секла. Во время
приготовления образовываются
испарения, но они безвредны для
поверхности дна печи и колёсиков
опоры. Когда Вы возвращаете всё
оборудование печи на место, убедитесь,
что оно установлено правильно.
Чтобы устранить неприятный запах из
печи, налейте в глубокую ёмкость чашку
воды и добавьте сок и цедру одного
лимона. Включите печь на 5 минут, а
потом протрите её мягкой тряпкой.
Когда необходимо заменить лампочку,
обратитесь в сервисный центр.
CHO1
Только для домашнего использования!
Дополнительные рекомендации по
приготовлению методами микроволн,
гриль и полезные советы можно найти на
веб-сайте:
http://microwave.gorenje.com
Защита окружающей среды
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА
СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕ
ВЛИЯЮТ НА РАБОТУ ПРИБОРА
После окончания срока службы не
выбрасывайте прибор вместе с бытовыми
отходами. Передайте его в
специализированный пункт для дальнейшей
утилизации. Этим вы поможете защитить
окружающую среду.
1103001
100
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement