Gorenje SGT2400V PRO Stație de călcat cu generator de abur Ръководство за употреба

Gorenje SGT2400V PRO Stație de călcat cu generator de abur Ръководство за употреба
Parni generator
Generator pare
Generator pare
Steam generator
Parný žehliaci systém
Generator de aburi
Urządzenie do prasowania na parę
Vasaló
Паровые системы
Парогенератор
Ютия
Žehlička
SGT 2400V PRO
Navodila za uporabo SI
Upute za uporabu BIH HR
Uputstvo za upotrebu BIH SRB MNE
Упатства за употреба MK
Instruction manual GB
Návod na obsluhu SK
Instrukcja obsługi PL
Návod k obsluze CZ
Használati útmutató HU
Інструкції з експлуатації UA
Инструкции за употреба BG
Instrucţiuni de utilizare RO
Руководство по эксплуатации RUS
56
789 88 8 8 8
57 9 8 !"
# $%&'(')&*&+%,'-./&0
7 23 5 3 N 5# 799 38 OP
16 23 4568 78"
8 3988 :9 ;"
< 2=('-+>?@A*.>(%B+&'&?@C00
D EF>,),G('),*&+%,'-./&
H5 799 4 I:!
J 838 8
E+>,),G('),%,K>(%B+&'&?LLM;
1
NAVODILA ZA UPORABO
SL
POMEMBNO
Iz varnostnih razlogov pred prvo uporabo aparata pozorno preberite
navodila. Navodila shranite, če bi jih v prihodnje še potrebovali.
Aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu. Uporabljajte ga izključno v
skladu z navodili za uporabo v tem priročniku.
Aparat proizvaja vročo paro, zato z njim vedno ravnajte previdno ter
ostale uporabnike opozorite na morebitne nevarnosti.
VARNOSTNA OPOZORILA-KAJ MORATE STORITI
1. Preverite, če napetost, navedena na napisni tablici, ustreza napetosti v
vašem omrežju.
2. Pred uporabo odvijte in izravnajte priključno vrvico ter dovodno cev
likalnika (cev za paro).
3. Aparat postavite na trdno in stabilno podlago.
4. Podlaga, na kateri uporabljate ali na katero odlagate likalnik, mora biti
stabilna.
5. Pazite, da se priključna vrvica ter dovodna cev likalnika (cev za paro) ne
dotikata likalne plošče.
6. Pred uporabo vstavite kartušo proti vodnemu kamnu.
7. Pred polnjenjem rezervoarja za vodo izklopite vtikač priključne vrvice iz
vtičnice.
8. Kartušo in granule proti vodnemu kamnu vedno hranite izven dosega otrok.
9. Električne aparate shranjujte tako, da ne bodo dosegljivi otrokom ali
onemoglim osebam. Ne dovolite jim, da bi aparate uporabljali brez
nadzora.
10. Poskrbite, da bo podstavek stal na stabilni podlagi, preden nanj odložite
aparat.
11. Da bi preprečili nevarnost, sme poškodovano priključno vrvico ali cev za
paro zamenjati le proizvajalec ali pooblaščeni serviser oz. druga strokovno
usposobljena oseba.
12. Po uporabi Izpraznite rezervoar z vodo.
13. Otroci naj se ne igrajo z aparatom.
14. Otroci stari osem let in več ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi
in umskimi zmožnostmi ali s pomanjkljivim znanjem ter izkušnjami lahko
uporabljajo ta aparat pod ustreznim nadzorom ali če so prejeli ustrezna
navodila glede varne uporabe aparata in če razumejo nevarnosti, ki so
povezane z uporabo aparata.
3
15. Ko je aparat pod napetostjo ali se ohlaja, naj bosta likalnik in priključna
vrvica nedosegljiva otrokom, mlajšim od 8 let.
VARNOSTNA OPOZORILA-ČESA NE SMETE STORITI
1.
2.
3.
4.
Ne dovolite otrokom, da bi se med likanjem dotikali aparata.
Ko je aparat priključen na vtičnico, ga ne puščajte brez nadzora.
Ne uporabljajte podaljškov, če jih ni predhodno odobril za to pristojni organ.
V rezervoar za vodo ne dodajajte odišavljenih tekočin, kisa ali drugih
kemikalij, saj lahko resno poškodujejo aparat.
5. Nikoli ne potopite aparata v vodo ali katero koli drugo tekočino.
6. Ne uporabljajte aparata, če je poškodovan ali če deluje neobičajno.
7. Likalnika ne uporabljajte, če vam je padel na tla, če so na njem vidne
poškodbe ali če pušča.
8. Ne dotikajte se podstavka za likalnik tik po likanju, saj je še vroče.
9. Ne zavijajte priključne vrvice ali dovodne cevi okrog likalnika ali podstavka,
preden se aparat popolnoma ohladi.
10. Ne poskušajte odpreti ohišja oz. podstavka ali odstraniti kateri koli del
aparata. V notranjosti aparata ni delov, ki bi jih uporabnik lahko popravil
sam.
11. Med uporabo ne odpirajte pokrova za dodajanje vode. V tem priročniku so
podana navodila za varno dolivanje vode v rezervoar.
12. Otroci naj ne čistijo aparata in naj ne opravljajo vzdrževalnih opravil na
njem brez ustreznega nadzora.
13. Med likanjem ali tik po likanju se ne dotikajte se površin, označenih s
simbolom
, saj so te površine še vroče.
(Prosimo, glejte spodnji sliki 1 in 2.)
Slika 1
Slika-2
4
DELI
APARATA
1. Rezervoar za vodo
2. Pokrov odprtine za dolivanje vode
3. Ohišje za kartušo proti vodnemu
kamnu
4. Kartuša proti vodnemu kamnu
5. Gumb za izpust pare
6. Gumb za uravnavanje pare
7. Likalna plošča
8. Odlagalna površina za likalnik
9. Signalna lučka za segrevanje likalnika 10. Signalna lučka pripravljenosti likalnika
11. Nadzorna plošča
12. Dovodna cev likalnika (cev za paro)
13. Priključna vrvica
14. Sponka za zvijanje priključne vrvice
15. Likalnik
16. Podstavek
5
NADZORNA PLOŠČA:
1. Indikator trdote vode
8. Indikator načina P-TEMP
2. Nastavitev temperature
9. Indikator izbire vrste tkanine
3. Indikator: vstavite ali zamenjajte kartušo proti 10. Gumb P-TEMP
vodnemu kamnu
4. Indikator ravni pare
11. Gumb za izbiro vrste tkanine '+'
5. Indikator ECO
12. Gumb za izbiro vrste tkanine '-'
6. Indikator za samodejni izklop
13. Gumb za vklop/izklop
7. Indikator: dodajte vodo
PRED PRVO UPORABO
1. Z aparata odstranite vse zaščitne folije in nalepke.
2. Odvijte in izravnajte priključno vrvico (kabel).
3. Za boljše delovanje pred prvo uporabo za 5 minut namočite novo kartušo proti vodnemu
kamnu v vodo (glej poglavje "KARTUŠA PROTI VODNEMU KAMNU").
Opomba: Ko prvič uporabljate paro, je ne uporabljajte na svojem perilu. V aparatu lahko ostanejo
tujki, zato pri prvem likanju uporabite staro brisačo. Pritisnite gumb za izpust pare; tako boste
poskrbeli, da bodo vsi tujki povsem odstranjeni.
UPORABA VAŠEGA APARATA
1. Aparat je namenjen uporabi z običajno vodo iz vodovodne pipe. Druge tekočine ali kondenzat
lahko poškodujejo aparat.
2. Aparat priključite na ustrezno vtičnico.
3. Likati začnite šele, ko ikone na nadzorni plošči prenehajo utripati. To pomeni, da je dosežena
nastavljena temperatura in da je aparat pripravljen za uporabo.
4. Po uporabi vedno izklopite aparat iz električnega omrežja.
6
Uporaba držala za dovodno cev likalnika
1.
2.
3.
Odvijte in izravnajte dovodno cev likalnika (cev za
paro).
Namestite držalo za dovodno cev, kot kaže slika.
Dovodno cev obesite preko kljuke držala, kot kaže
Slika 3.
Slika 3
POLNJENJE REZERVOARJA ZA VODO
1. Izklopite aparat iz električnega omrežja.
2. Pritisnite gumb za odstranitev rezervoarja za
vodo na dnu rezervoarja ter ga izvlecite.
3. Odprite pokrov odprtine za dolivanje vode
ter v rezervoar nalijte vodo do oznake za
maksimalno količino.
4. Pritisnite in držite gumb za odstranitev
rezervoarja za vodo ter rezervoar ponovno
namestite na njegovo prvotno mesto.
Prepričajte se, da je trdno nameščen na
svoje mesto.
PROGRAMIRANA TEMPERATURA (način P-Temp)
Aparat ima funkcijo programirane oz. predhodno nastavljene temperature, ki omogoča likanje
vseh vrst tkanine, ki so primerne za likanje, ne da bi nastavljali temperaturo likalnika. To je
privzeti način delovanja tega aparata.
S temi simboli so označene vrste tkanin, ki so primerne za
likanje, na primer poliester, svila, viskoza, volna, bombaž ter
lan.
S tem simbolom so označene vrste tkanin, ki niso primerne za
likanje, na primer polipropilen in elastan.
7
UPORABA FUNKCIJE P-TEMP
Ko vklopite aparat, bo kot privzeta nastavitev vklopljen način delovanja oz. funkcija P-TEMP.
Tudi če je parna likalna postaja nastavljena za likanje druge vrste tkanine, lahko s pritiskom na
tipko P-TEMP vedno aktivirate ta način oz. to funkcijo.
NASTAVITEV APARATA ZA LIKANJE DRUGE VRSTE TKANINE
Aparat ima različne temperaturne nastavitve za likanje različnih vrst tkanine. Nastavitev za
posamezno vrsto tkanine lahko izberete s pritiskom na tipko
ali
. Tako lahko izbirate
med naslednjimi nastavitvami aparata: akril ("Acryl") <-> najlon ("Nylon") <-> svila ("Silk") <->
poliester ("Polyester") <-> mešanica vlaken ("Blend") <-> volna ("Wool") <-> bombaž ("Cotton")
<-> "Jeans" <-> lan ("Linen"), in sicer v naslednjem vrstnem redu:
POMEMBNO: Pred začetkom likanja preberite oznake na listku z napotki za vzdrževanje na
obleki ter upoštevajte proizvajalčeva navodila glede likanja. Ta so pogosto prikazana s
simboli, kakršni so naslednji:
Nastavitev temperature
. Acetat
. Elastan
. Poliamid
. Poliester
. Svila
. Triacetat
. Viskoza
. Volna
. Bombaž
. Lan
Če niste prepričani o tkanini, uporabite način/funkcijo P-TEMP ali pa začnite z likanjem na
najnižji temperaturi.
FUNKCIJA SAMODEJNEGA PROIZVAJANJA PARE
Aparat bo količino pare samodejno prilagodil izbrani vrsti tkanine. Funkcija zagotavlja ravno
pravšnjo količino pare ob vsaki temperaturi za natančno likanje.
8
POSTOPEK ZA LIKANJE
1. Pritisnite tipko za vklop/izklop (on/off), da vklopite
aparat. Nato izberite želeno temperaturo likanja.
2. Odvisno od izbrane temperaturne nastavitve bo na
nadzorni plošči utripal ustrezni temperaturni simbol. Ko
je likalnik pripravljen za uporabo, temperaturni simbol
preneha utripati in ostane vklopljen.
3. Za suho likanje začnite likati, ko je likalnik pripravljen.
4. Likanje s paro je na voljo za mešanico vlaken, volno,
bombaž, jeans in lan.
Za likanje s paro pritisnite gumb za izpust pare, da
aparat pripravi paro. Če indikator za paro pri izbrani
nastavitvi vrste tkanine utripa, to pomeni, da aparat
pripravlja oz. proizvaja paro. Spustite gumb za izpust
pare, da aparat preneha proizvajati paro.
5. Nastavitev vrste tkanine na aparatu lahko spremenite s
tipkama
ali
, lahko pa s pritiskom na tipko
P-TEMP izberete tudi način delovanja oz. funkcijo
P-TEMP.
6. Po uporabi pritisnite tipko za vklop/izklop (Power on/off),
da izklopite aparat.
7. Po vsaki uporabi sledite navodilom za "Praznjenje
rezervoarja za vodo". Priporočamo, da po vsaki uporabi
izpraznite rezervoar za vodo.
9
NADZOR NAD PARO
Aparat ima dve različni nastavitvi za dovajanje pare:
1. običajna nastavitev na paro: para se
porazdeli po vsej likalni plošči za
enakomerno likanje tkanine (Slika 4).
Slika 4
2. Nastavitev za posebej močan curek pare:
para je koncentrirana na sprednjem delu
likalne plošče, kjer je tlak višji, kar
omogoča odstranjevanje posebej vztrajnih
gub (Slika 5).
Slika 5
3. Gumb za uravnavanje pare lahko obrnete v levi ali v desni položaj, da izberete eno od dveh
nastavitev izpuha pare.
NAVPIČNO LIKANJE S PARO
Pri obleki iz občutljivih tkanin, zavesah in drugih visečih
tkaninah se lahko odstranjevanja gub lotite tudi, ko je
tkanina obešena.
1.
Izberite želeno nastavitev temperature, ko je na
voljo parno likanje.
2.
Držite likalnik v navpičnem položaju (Slika 6) 15 do
30 centimetrov proč od tkanine.
3.
Pritisnite gumb za izpust pare.
Opozorilo: Ne spuščajte pare v obleko ali tkanino,
medtem ko jo nosijo ljudje ali hišni ljubljenčki.
Temperatura pare je zelo visoka.
10
Slika 6
VARNOSTNI IZKLOP
Funkcija varnostnega izklopa se aktivira samodejno, če likalnika ne premaknete 10 minut.
1.
V tem primeru bo indikator za samodejni izklop utripal, kar označuje, da se je aparat
zaradi varnosti samodejno izklopil.
2.
Za ponovno aktiviranje likalnika pritisnite gumb za vklop/izklop. Nadzorna plošča se vrne
na predhodno temperaturno nastavitev in aparat se ponovno začne segrevati. Lahko je
potrebnih do 60 sekund, da je likalnik ponovno pripravljen.
Opomba: Ko aparat izklopi zaradi funkcije samodejnega varnostnega izklopa, ni
povsem izklopljen. Če želite aparat povsem izklopiti, pritisnite in držite tipko za
izklop ter izvlecite vtikač priključne vrvice iz vtičnice.
PRAZNJENJE REZERVOARJA ZA VODO
1.
Izklopite aparat iz električnega
omrežja.
2. Pritisnite tipko za odstranitev
vodnega rezervoarja in odstranite
rezervoar.
3. Odprite pokrov za dolivanje vode in
odlijte vodo iz rezervoarja.
4. Ponovno namestite rezervoar za
vodo in poskrbite, da je čvrsto na
svojem mestu.
IZBIRA JEZIKA
Aparat ima tri različne jezikovne nastavitve: ANGLEŠČINA, FRANCOŠČINA in
NEMŠČINA.
1. Če želite spremeniti jezik, hkrati pritisnite gumba
in
ter ju držite 5 sekund.
Odprl se bo meni za izbiro jezika.
2. S tipkama
in
izberite drug jezik.
3. Počakajte nekaj sekund in aparat bo samodejno preklopil za vašo izbiri ter se vrnil
na prikaz glavnih nastavitev.
11
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
SISTEM ZA ZAŠČITO PRED VODNIM KAMNOM TER OPOMNIKI
Aparat je za daljšo življenjsko dobo opremljen z dvojnim sistemom za zaščito pred
vodnim kamnom. Oba sistema filtrirata in odstranita kalcij iz vode.
A. Zamenljivi sistem proti nalaganju vodnega kamna
Odvisno od trdote vode in dejansko uporabe je treba občasno zamenjati kartušo. Aparat
ima elektronski sistem za spremljanje življenjske dobe oz. stanja kartuše proti vodnemu
kamnu. Odvisno od nastavitve trdote vode vas bo znak
občasno opozoril, da je čas
za zamenjavo kartuše proti vodnemu kamnu. Če takrat nimate nove kartuše, lahko
namesto vode iz vodovodne pipe uporabite destilirano vodo.
Menjava kartuše proti vodnemu kamnu:
1. Novo kartušo proti vodnemu kamnu za 5 minut namočite (potopite) v vodo.
2. Odstranite rezervoar za vodo.
3. Izvlecite ohišje za kartuše proti vodnemu kamnu in zamenjajte kartušo.
4. Počakajte 5 sekund, nato pa ponovno namestite ohišje za kartuše proti vodnemu
kamnu na svoje mesto v aparatu.
5. Ponovno namestite rezervoar za vodo.
Opomba:
Če ohišje za kartuše proti vodnemu kamnu ni pravilno nameščeno, bo znak
utripal
in aparat bo piskal, kar pomeni, da kartuša ni nameščena. Če kartušo proti vodnemu
kamnu zamenjate, medtem ko je aparat izklopljen, ta ne bo mogel zaznati zamenjave.
Pomembno:
1. Ne poskušajte ponovno uporabiti izrabljene kartuše proti vodnemu kamnu, saj
lahko tako poškodujete aparat.
2. Ne pustite ohišja za kartušo proti vodnemu kamnu praznega, saj lahko tako
poškodujete aparat.
NASTAVITEV TRDOTE VODE
Preverite raven trdote vode
Trdoto vode v vaši vodovodni napeljavi lahko preverite s testnim trakom, ki je priložen knjižici z
navodili ter opravite ustrezen preskus, kot je prikazano spodaj.
Testni trak za eno sekundo potopite v vodo.
1. Otresite odvečno vodo s traku in primerjajte spremembo barve testnega traku po eni minuti z
barvno razpredelnico.
2. Nastavitev trdote vode prilagodite izmerjeni ravni trdote vode.
Nastavitev ravni trdote vode
1. Hkrati pritisnite gumb
ter gumb P-TEMP in ju držite 5 sekund, da izberete način za
nastavitev trdote vode.
2. S pritiskom na gumb za izbiro vrste tkanine
izberite raven trdote vode v skladu s spodnjo
tabelo.
12
Aparat je namenjen uporabi z vodo iz pipe.
Če živite na območju z zelo trdo vodo, lahko pride do hitrega nabiranja vodnega
kamna. V tem primeru priporočamo, da za podaljšanje življenjske dobe aparata
uporabite destilirano vodo !!
PRIPOROČILA /NASTAVITEV RAVNI TRDOTE VODE
Zelo mehka voda (0 dH)
Uporabite vodo iz pipe / LO
Mehka voda
Uporabite vodo iz pipe / MI
(3-7dH)
Srednje trda voda (8-12 dH)
Uporabite mešanico 50 % vode iz pipe in 50 % destilirane vode* /HI
Trda voda/Zelo trda voda(12-25dH)
Uporabite mešanico max 30 % vode iz pipe in 70 % destilirane/HI
Opomba: ne dodajajte dišav, vode iz sušilnika, kisa, magnetno obdelane vode ,
škroba, sredstev za odstranjevanje vodnega kamna,pripomočkov za
likanje,kemično omehčane vode ali drugih kemikalij, ker lahko uhaja voda,
nastanejo rjavi madeži ali se poškoduje aparat.
SHRANJEVANJE APARATA
1.
2.
3.
4.
5.
Izklopite aparat iz električnega omrežja.
Počakajte, da se aparat povsem ohladi.
Izpraznite rezervoar za vodo (glej poglavje "Praznjenje
rezervoarja za vodo").
Likalnik postavite vodoravno na podstavek (odlagalno
površino) parne likalne postaje.
Zvijte priključno vrvico ter dovodno cev likalnika ter ju
pritrdite s sponko.
Slika 7
Opomba:
1. Z vlažno krpo ali drugim čistilnim pripomočkom, ki ne opraska površine, odstranite morebitne
ostanke z likalne površine ter z ohišja.
2. Nikoli ne uporabljajte ostrih ali grobih predmetov za odstranjevanje ostankov z likalne
površine.
3. Nikoli ne uporabljajte grobih pripomočkov ali čistil, kisa ali sredstev za odstranjevanje
vodnega kamna.
OKOLJE
Aparata po preteku življenjske dobe ne zavrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi
odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako pripomorete
k ohranitvi okolja.
Ta oprema je označena v skladu z evropsko smernico 2012/19/EU o odpadni
električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Smernica opredeljuje zahteve za zbiranje in ravnanje z odpadno električno in
elektronsko opremo, ki veljajo v celotni Evropski Uniji.
13
GARANCIJA IN SERVIS
Za informacije ali v primeru težav se obrnite na Gorenjev center za pomoč uporabnikom v
vaši državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši
državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Gorenjevega prodajalca ali Gorenjev
oddelek za male gospodinjske aparate.
ODPRAVLJANJE TEŽAV
Težava
Aparat ne deluje.
Vzrok
Aparat se še segreva.
Rešitev
Pred uporabo počakajte nekaj minut.
Aparat ni priključen.
Priključite aparat na električno omrežje.
Gumb za vklop/izklop je v
položaju za izklop (off).
Pritisnite gumb za vklop/izklop aparata
na aparatu.
Vtičnica ne deluje.
Aparat priključite na delujočo vtičnico.
Rezervoar za vodo je
prazen.
V rezervoar za vodo dolijte zadostno
količino vode.
Neustrezna nastavitev
vrste tkanine.
Pritisnite gumb za uravnavanje pare ter
izberite ustrezno vrsto tkanine.
Iz likalne površine
kaplja voda.
Para, ki je ostala v cevi,
se je ohladila ter se
kondenzirala v vodo.
Nekaj sekund spuščajte paro iz likalnika,
ki ga usmerite proč od oblačil.
Iz aparata ne prihaja
para.
Kartuša proti vodnemu
kamnu je suha.
Poškodba tkanine
Pregrevanje
Odstranite kartušo proti vodnemu kamnu
in jo za pet minut potopite v vodo, nato
pa jo ponovno namestite.
Upoštevajte napotke za likanje oblačila
ali pa preskusite likanje z izbranimi
nastavitvami na skritem delu oblačila.
Iz ohišja teče ali
kaplja voda.
Filter za kalcij ni ustrezno
nameščen.
Pravilno namestite filter.
Hrup
Prva uporaba
To je normalno.
Črpanje vode v grelnik
To je normalno.
Rezervoar za vodo je
prazen.
Napolnite rezervoar za vodo.
Indikator za
polnjenje rezervoarja
za vodo je vklopljen.
Likalna površina se
ne segreje dovolj.
Samo za osebno uporabo!
Pridržujemo si pravico do sprememb!
GORENJE
VAM ŽELI OBILO ZADOVOLJSTVA PRI UPORABI VAŠEGA APARATA!
14
UPUTE ZA UPORABU
HR
VAŽNA UPOZORENJA
Iz sigurnosnih razloga, prije prvog korištenja uređaja pažljivo pročitajte i
proučite upute za uporabu. Također ih sačuvajte za kasniju uporabu.
Uređaj je namijenjen isključivo za uporabu u kućanstvu i smije se
koristiti samo u skladu s uputama iz ovog priručnika.
Uređaj proizvodi vrelu paru. Uređajem uvijek rukujte vrlo pažljivo, te
upozorite ostale korisnike na moguće opasnosti.
VAŽNA UPOZORENJA -ŠTO MORATE OBVEZNO NAPRAVITI
1. Provjerite dali napon, naveden na natpisnoj tablici odgovara naponu
vaše kućne instalacije.
2. Prije početka korištenja odvijte i izravnajte priključni kabel za struju i
cijev za dovod pare u glačalo.
3. Uređaj postavite na tvrdu i stabilnu podlogu.
4. Podloga koju koristite za glačanje, kao i oslonac na kojega ćete
stavljati uređaj tijekom glačanja, moraju također biti čvrsti i stabilni.
5. Pazite da priključni kabel za struju i cijev za dovod pare u glačalo ne
dodiruju vruću radnu ploču glačala.
6. Prije početka uporabe stavite obavezno kasetu protiv vodenog
kamenca u uređaj.
7. Prije punjenja spremnika za vodu izvucite utikač priključnog kabela iz
utičnice.
8. Kasetu i zrnca protiv vodenog kamenca držite izvan domašaja djece.
9. Električne uređaje čuvajte na mjestu gdje neće biti na domašaju djece
ili nemoćnih osoba, i nemojte im dozvoliti da koriste uređaj bez
nadzora.
10. Provjerite da li oslonac na kojeg stavljate glačalo stoji na stabilnoj
podlozi, da se uređaj ne može prevrnuti.
11. Ako je priključni kabel oštećen, smije ga zamijeniti samo
proizvođač ili njegov ovlašteni serviser, odnosno neka druga stručno
osposobljena osoba, da bi izbjegli moguće rizike od ozljeda.
12. Nakon uporabe ispraznite spremnik s vodom.
13. Djeci nemojte dozvoliti da se igraju uređajem.
14. Djeca starija od osam godina, kao i osobe smanjenih fizičkih,
osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, ili osobe sa nedostatkom
iskustava i znanja, smiju koristiti uređaj isključivo ako su pod
15
odgovarajućim nadzorom, i ako dobile odgovarajuće upute o sigurnoj
uporabi uređaja, te su svjesne opasnosti povezanih sa njegovim
korištenjem.
15. Kada je uređaj pod naponom, ili kada se hladi nakon uporabe,
glačalo i njen priključni kabel nikako ne smiju biti na domašaju djece
mlađe od 8 godina.
VAŽNA UPOZORENJA- ŠTO NE SMIJETE ČINITI
1. Ne dozvolite djeci da dodiruju uređaj kada njime glačate.
2. Ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je uključen u struju.
3. Nemojte koristiti produžne kabele koje nije odobrila ovlaštena
ustanova.
4. U spremnik nemojte ulijevati mirišljave tekućine, ocat, niti bilo kakve
druge kemikalije, jer mogu ozbiljno oštetiti uređaj.
5. Uređaj nemojte uranjati u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
6. Nemojte koristiti uređaj koji je oštećen ili za koji ste utvrdili da
nepravilno radi.
7. Nemojte koristiti glačalo koja vam je palo na pod, ili na kome su
vidljiva oštećenja, odnosno ako utvrdite da uređaj propušta.
8. Nemojte dodirivati oslonac glačala tijekom ili netom nakon glačanja,
jer je vrlo vruć.
9. Priključni kabel za struju i za dovod pare nemojte omotavati oko
glačala ili njenog oslonca da bi ga spremili nakon glačanja, sve dok
se uređaj potpuno ne ohladi.
10.Nemojte pokušavati otvoriti kućište uređaja niti demontirati bilo kakve
dijelove, jer uređaj nema upotrebljivih dijelova koje bi korisnik mogao
koristiti za popravke.
11.Nemojte otvarati poklopac za dolijevanje vode tijekom uporabe
uređaja. Ovaj priručnik sadrži upute za sigurno dolijevanje vode u
spremnik.
12.Djeca ne smiju čistiti uređaj niti obavljati bilo kakve radove na
održavanju bez odgovarajućeg nadzora.
13. Tijekom glačanja ili netom nakon završetka nemojte dodirivati
površine označene simbolom
, jer su te površine još uvijek vrlo
vruće (molimo vas da pogledate donje slike 1 i 2.)
PAŽNJA: Vruća površina!
16
UPOZNAJTE VAŠU PARNU POSTAJU ZA GLAČANJE
1. Spremnik za vodu
2. Poklopac otvora za dolijevanje vode
3. Kućište kasete za vodeni kamenac
4. Kaseta za vodeni kamenac
5. Gumb za ispuštanje pare
6. Gumb za podešavanje pare
7. Radna ploča za glačanje
8. Oslonac za odlaganje glačala
9. Signalna lampica za zagrijavanje glačala
10. Signalna lampica pripremljenosti glačala
11. Ploča za upravljanje
12. Dovodna cijev glačala (cijev za paru)
13. Priključni kabel
14. Konzola za navijanje priključnog kabela
15. Glačalo
16. Postolje
17
PLOČA ZA UPRAVLJANJE:
1. Pokazivač tvrdoće vode
8. Pokazivač načina P-TEMP
2. Podešavanje temperature
9. Pokazivač izbora vrste tkanine
3. Pokazivač: stavite ili zamijenite kasetu za
zaštitu od kamenca
10. Gumb P-TEMP
4. Pokazivač količine pare
11. Gumb za izbor vrste tkanine '+'
5. Pokazivač ECO
12. Gumb za izbor vrste tkanine '-'
6. Pokazivač automatskog isključenja
13. Gumb za uključenje/isključenje
7. Pokazivač: doliti vodu
PRIJE PRVE UPORABE
1. Sa uređaja odstranite sve zaštitne folije i naljepnice.
2. Odvijte i izravnajte priključni kabel.
3. Za bolje djelovanje, prije prve uporabe glačala namočite novu kasetu za zaštitu od
kamenca u vodu i ostavite 5 minuta (pogledati poglavlje "KASETA ZA ZAŠTITU OD KAMENCA").
Napomena: kad po prvi puta koristite paru, nemojte glačati odjeću ili rublje. U uređaju mogu
ostati razne strane čestice, stoga za prvo glačanje uzmite stari ručnik. Pritisnite gumb za
ispuštanje pare; tako ćete izbaciti i odstraniti eventualne ostatke raznih prljavih čestica.
UPORABA VAŠEG UREĐAJA
1. Uređaj je namijenjen za rad s običnom vodom iz vodovodne slavine. Druge tekućine ili
kondenzati mogli bi oštetiti uređaj.
2. Uređaj priključite na odgovarajuću zidnu utičnicu.
3. Glačanje počnite tek kada ikone na ploči za upravljanje prestanu bljeskati. To je znak da je
postignuta prethodno odabrana temperatura, i da je uređaj spreman za uporabu.
4. Nakon uporabe uređaj uvijek isključite iz električne instalacije.
18
Uporaba držača za dovodnu cijev pare u
glačalo
1.
2.
3.
Odvijte i izravnajte dovodnu cijev glačala (cijev za
paru).
Držač dovodne cijevi namjestite kao što to pokazuje
slika.
Dovodnu cijev objesite preko kvake držača kao što je to
prikazano na slici 3.
Slika 3
PUNJENJE SPREMNIKA ZA VODU
1. Uređaj mora biti isključen iz električne
instalacije.
2. Pritisnite gumb za vađenje spremnika za
vodu na dnu spremnika, i izvucite ga.
3. Otvorite poklopac otvora za dolijevanje
vode, i u spremnik nalijte vodu do oznake
za maksimalnu količinu.
4. Pritisnite i držite pritisnut gumb za vađenje
spremnika za vodu. Sada spremnik ponovno
vratite na svoje mjesto. Provjerite da li je
čvrsto nasjeo na svoje mjesto.
PROGRAMIRANA TEMPERATURA (način P-Temp)
Uređaj ima funkciju programirane, odnosno prethodno odabrane i podešene temperature koja
omogućuje glačanje svih vrsta tkanina podesnih za glačanje, a da nema potrebe za
podešavanjem temperature glačala. To je tvornički dodijeljen način rada ovoga uređaja.
Simbolima prikazanim na lijevoj slici označene su vrste tkanina
koje su primjerene za glačanje, na primjer poliester, svila,
viskoza, vuna, pamuk, i lan.
Simbolom na lijevoj slici označene su vrste tkanina koje nisu
primjerene za glačanje, na primjer polipropilen i elastan.
19
UPORABA FUNKCIJE P-TEMP
Kada uključite uređaj, automatski će biti izabran tvornički dodijeljen režim rada, odnosno
funkcija P-TEMP. Čak i kada je parna postaja podešena za glačanje neke druge vrste tkanine,
jednostavnim pritiskom na tipku P-TEMP možete u svakom trenutku aktivirati ovaj režim rada,
odnosno tu funkciju.
PODEŠAVANJE UREĐAJA ZA GLAČANJE DRUGIH VRSTA TKANINA
Uređaj ima različite temperaturne postavke koje služe za glačanje različitih vrsta tkanine.
Pojedinu regulaciju za odabranu vrstu tkanine birate pritiskom na tipka
ili
. Tako možete
birati slijedeće postavke uređaja: akril ("Acryl") <-> najlon ("Nylon") <-> svila ("Silk") <-> poliester
("Polyester") <-> mješavina vlakana ("Blend") <-> vuna ("Wool") <-> pamuk ("Cotton") <-> "Jeans"
<-> lan ("Linen"), i to slijedećim redoslijedom:
VAŽNO UPOZORENJE: Prije početka glačanja obvezno pročitajte oznake na našivenom
privjesku s uputama za održavanje na odjeći, i pridržavajte se uputa proizvođača u vezi
glačanja. Upute su često prikazane korištenjem određenih simbola, kao što su:
Podešavanje temperature
. Poliester
. Acetat
. Svila
. Elastan
. Triacetat
. Poliamid
. Viskoza
. Pamuk
. Lan
. Vuna
Ako niste sasvim uvjereni o kojoj vrsti tkanine se radi, koristite način/funkciju P-TEMP, ili
započnite glačanje na najnižoj temperaturi.
20
FUNKCIJA AUTOMATSKE IZRADE PARE
Uređaj će automatski prilagoditi količinu pare za izabranu vrstu tkanine. Funkcija omogućuje
ispuštanje točno određene količine pare za pojedinu temperaturu koja će omogućiti precizno
glačanje.
POSTUPAK GLAČANJA
1. Pritiskom tipke za uključenje/isključenje (ON/OFF)
upućujete
uređaj
u
rad.
Zatim
birate
traženu
temperaturu glačanja.
2. Ovisno o izabranoj temperaturnoj regulaciji, na ploči za
upravljanje bljeska odgovarajući temperaturni simbol.
Kada je glačalo spremno za uporabu, temperaturni
simbol prestaje bljeskati i ostaje stalno upaljen.
3. Za suho glačanje počnite glačati čim je glačalo
spremno.
4. Glačanje parom primjereno je za mješavinu vlakana,
vunu, pamuk, džins i lan.
Za glačanje parom pritisnite gumb za ispuštanje pare,
da uređaj pripremi paru. Ukoliko pokazivač za paru na
izabranoj postavci vrste tkanine bljeska, to znači da
uređaj priprema, odnosno proizvodi paru. Kada
ispustite gumb za ispuštanje pare, uređaj će prestati
proizvoditi paru.
5. Postavku za izbor vrste tkanine na uređaju možete
ili
, a možete i
pritiskom na tipka P-TEMP izabrati i režim rada,
odnosno funkciju P-TEMP.
mijenjati koristeći tipke
6. Nakon završetka uporabe pritisnite tipku za
uključenje/isključenje (Power ON/OFF), čime ste
isključili rad uređaja.
7. Nakon svake uporabe postupite u skladu s uputama za
"Pražnjenje spremnika za vodu". Preporučljivo je da
nakon svake uporabe ispraznite spremnik za vodu.
21
KONTROLA PARE
Uređaj ima dvije različite podešenosti za dovod pare:
1. Uobičajena način ispuštanja pare: para se
raspodijeli po čitavoj površini radne ploče
za glačanje i omogućuje ravnomjerno
glačanje određene tkanine (slika 4).
Slika 4
2. Postavka za izrazito jak mlaz pare: para je
koncentrirana na prednjem dijelu ploče za
glačanje gdje je pritisak veći, što omogućuje
glačanje izrazito zgužvanih tkanina (slika 5).
Slika 5
3. Gumb za podešavanje pare možete okrenuti u lijevi ili u desni položaj, čime birate jednu od
dvije postavke odnosno načina ispuštanja pare.
USPRAVNO ISPUŠTANJE PARE
Za odjeću iz osjetljivih tkanina, za zavjese i za druge
viseće tkanine, izgužvane površine možete izglačati i
kada je tkanina obješena.
1.
Izaberite postavku temperature za parno glačanje.
2.
Držite glačalo u uspravnom položaju (slika 6) na
razmaku 15 do 30 centimetara od tkanine.
3.
Pritisnite gumb za ispuštanje pare.
Upozorenje: paru ne smijete nikad ispuštati na odjeću
ili na tkanine kada ih na sebi nose ljudi ili kućne
životinje. To je opasno jer je temperatura pare vrlo
visoka.
22
Slika 6
SIGURNOSNO ISKLJUČENJE
Funkcija sigurnosnog isključenja aktivira se automatski ako glačalo ne pomaknete u roku 10
minuta.
1.
U tom slučaju pokazivač za automatsko isključenje bljeska, što znači da se je uređaj iz
sigurnosnih razloga automatski isključio.
2.
Za ponovno aktiviranje glačala pritisnite gumb za uključenje/isključenje. Ploča za
upravljanje vraća se na prethodno izabranu temperaturnu regulaciju, i uređaj se ponovno
počne zagrijavati. Možda će biti potrebno do 60 sekundi da glačalo bude ponovno spremno
za uporabu.
Napomena: kad se uređaj isključi zbog aktivirane funkcije automatskog isključenja, on nije
posve isključen. Ako želite uređaj posve isključiti, pritisnite i držite pritisnutu tipku za
isključenje, a nakon toga izvucite i utikač priključnog kabela iz utičnice.
PRAŽNJENJE SPREMNIKA ZA VODU
1.
Isključite
mreže.
uređaj
iz
električne
2. Pritisnite
tipku
za
vađenje
spremnika za vodu, i izvadite
spremnik.
3. Otvorite poklopac za dolijevanje
vode
i
ispraznite
vodu
iz
spremnika.
4. Spremnik za vodu vratite na natrag
svoje mjesto i provjerite dali je u
potpunosti nasjeo u ležište.
IZBOR JEZIKA
Uređaj ima na raspolaganju tri različite jezičke varijante: ENGLESKI, FRANCUSKI i NJEMAČKI JEZIK.
1. Ako želite promijeniti jezik, istovremeno pritisnite gumbe
i
i držite ih pritisnute
5 sekundi. Otvara se izbornik za izbor jezika.
2. Tipkama
i
izaberite drugi jezik.
3. Pričekajte nekoliko sekundi, i uređaj će se automatski prebaciti na vaš novi izbor, a nakon
toga će se vratiti na prikaz glavnih postavki.
23
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
SUSTAV ZA ZAŠTITU OD VODENOG KAMENCA I SIMBOLI UPOZORENJA
Za što duži vijek trajanja uređaj je opremljen dvostrukim sustavom za zaštitu od vodenog kamenca.
Oba sustava filtriraju i odstranjuju kalcij iz vode.
A. Zamjenjiv sustav zaštite od naslaga kamenca
U ovisnosti od tvrdoće vode i stvarne uporabe, povremeno je potrebno zamijeniti kasetu. Uređaj
ima elektronski sustav za praćenje životnog vijeka, odnosno stanja kasete za zaštitu od vodenog
kamenca. Ovisno o izabranoj regulaciji tvrdoće vode, znak
povremeno će vas upozoriti da je
vrijeme za zamjenu kasete protiv kamenca. Ukoliko tada nemate na raspolaganju novu kasetu,
možete umjesto vode iz vodovodne slavine koristiti destiliranu vodu.
Zamjena kasete protiv vodenog kamenca:
1. Novu kasetu za zaštitu od kamenca za 5 minuta uronite u vodu.
2. Izvadite spremnik za vodu.
3. Izvucite kućište kasete za zaštitu od kamenca i zamijenite kasetu.
4. Pričekajte 5 sekundi, i nakon toga ponovno vratite kućište kasete za kamenac na svoje
mjesto u uređaju.
5. Ponovo namjestite spremnik za vodu.
Napomena:
Ako kućište kasete za zaštitu od kamenca nije pravilno namješteno, znak
bljeska, a uređaj
ispušta zvučni signal što je znak da kaseta nije namještena. Ako kasetu za kamenac zamijenite dok je
uređaj isključen, zamjena neće biti prepoznata.
Važno:
1. Nemojte pokušavati ponovno uporabiti potrošenu kasetu za zaštitu od kamenca, jer time
možete oštetiti uređaj.
2. Kućište kasete za zaštitu od kamenca nemojte ostavljati prazno, jer možete također
oštetiti uređaj.
PODEŠAVANJE TVRDOĆE VODE
Provjerite tvrdoću vode
Tvrdoću vode u vašoj vodovodnoj instalaciji možete provjeriti probnom trakom koja je priložena u
priručniku s uputama. Probu napravite kao što je opisano u nastavku.
1. Probnu traku uronite u vodu i držite jednu sekundu.
2. Istresite višak vode sa trake, i nakon jedne minute usporedite promjenu boje probne trake sa
tabelom boja.
3. Regulaciju tvrdoće vode prilagodite izmjerenoj razini tvrdoće vode.
Podešavanje razine tvrdoće vode
1. Istovremeno pritisnite gumb
i gumb P-TEMP, i držite ih pritisnute 5 sekundi; tako ulazite u
način za podešavanje tvrdoće vode.
2. Pritiskom na gumb za izbor vrste tkanine
izaberite razinu tvrdoće vode u skladu s tabelom u
nastavku.
24
Aparat je dizajniran za uporabu s vodom iz slavine. Ako živite u području s vrlo tvrdom vodom,
može doći do brzog nakupljanja kamenca. U tom slučaju, preporučuje se uporaba demineralizirane
ili destilirane vode kako bi se produžio vijek trajanja aparata !!
* Vrlo mekana voda(0°dH)
* Mekana voda(3°-7°dH)
-Koristite vodu iz slavine /LO tvrdoća vode
-Koristite vodu iz slavine/MI
tvrdoća vode
* Srednje tvrda voda(8-12°dH)
-Koristite mješavinu od 50% destilirane vode i 50%vode iz slavine*/HI
*Tvrda voda/ Vrlo tvrda voda(12-25°dH)
-Koristite mješavinu od 30% destilirane vode i 70% vode iz slavine / HI
-------------------------------------------------------------------------------------------------Nemojte dodavati parfem, vodu iz sušilice, ocat, vodu tretiranu magnetima štirku,sredstva
za uklanjanje kamenca, sredstva za olakšavanje glačanja, vodu koja je kemijskim
postupkom očišćena od kamenca ili neka druga kemijska sredstva jer mogu uzrokovati
naglo izbacivanje vode, smeđe mrlje ili oštećenje aparata.
ČUVANJE UREĐAJA
1.
2.
3.
4.
5.
Isključite uređaj iz električne mreže.
Pričekajte da se uređaj posve ohladi.
Ispraznite spremnik za vodu (pogledati poglavlje
"Pražnjenje spremnika za vodu").
Glačalo stavite horizontalno na postolje (oslonac) parne
postaje za glačanje.
Smotajte priključni kabel i dovodnu cijev glačala, i
pričvrstite ih sponom.
Slika 7
Napomena:
1. Vlažnom krpom ili nekim drugim pomagalom za čišćenje koje neće izgrepsti površinu,
uklonite eventualne ostatke sa površine za glačanje i sa kućišta.
2. Nikad nemojte koristiti oštre ili grube predmete za skidanje ostataka sa površine za glačanje.
3. Također nemojte nikad koristiti grubi pribor ili sredstva za čišćenje, ocat, ili sredstva za
uklanjanje kamenca.
25
OTKLANJANJE KVAROVA
Problem
Uređaj ne radi.
Uzrok
Uređaj se još zagrijava.
Rješenje
Prije uporabe pričekajte nekoliko minuta.
Uređaj nije priključen.
Priključite uređaj na električnu mrežu.
Gumb za
uključenje/isključenje je u
isključenom položaju
(OFF).
Utičnica je neispravna.
Pritisnite gumb za uključenje/isključenje
na uređaju.
Pokazivač za
punjenje spremnika
za vodu je upaljen.
Površina za glačanje
se ne zagrije
dovoljno.
Spremnik za vodu je
prazan.
U spremnik za vodu dolijte dovoljnu
količinu vode.
Nepravilan izbor regulacije
za vrstu tkanine.
Pritisnite gumb za podešavanje pare, i
odaberite pravilnu regulaciju za vrstu
tkanine.
Iz radne površine za
glačanje kaplje voda.
Iz uređaja ne izlazi
para.
Para koja je ostala u cijevi
se je ohladila i
kondenzirala.
Kaseta za zaštitu od
kamenca je suha.
Oštećenje tkanine
Pregrijavanje
Nekoliko sekundi puštajte paru iz glačala,
a mlaz okrenite na drugu stranu od
odjeće.
Izvadite kasetu za zaštitu od kamenca,
uronite u vodu i držite pet minuta, a zatim
ju ponovno stavite u uređaj.
Pridržavajte se uputa za glačanje odjeće,
ili isprobajte glačanje sa izabranim
postavkama na sakrivenom dijelu odjeće.
Iz kućišta teče ili
kaplje voda.
Filtar za kalcij nije
pravilno namješten.
Pravilno namjestite filtar.
Šumovi (buka)
Prva uporaba
To je normalno.
Crpenje vode u grijač
To je normalno.
Spremnik za vodu je
prazan.
Napunite spremnik za vodu.
Uređaj priključite na ispravnu utičnicu.
Okolina
Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje, da se s tim proizvodom ne smije postupiti kao s otpadom iz
domaćinstva. Umjesto toga treba biti uručen prikladnim sabirnim točkama za recikliranje elektroničkih i električkih aparata.
Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda spriječit ćete potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inače
mogli ugroziti neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas
da kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu za odvoženje otpada iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
Garancija i servis
Za informacije ili u slučaju problema obratite se Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj državi
(telefonski broj naći ćete u međunarodnom garancijskom listu). Ako u vašoj državi nema takvog centra,
obratite se lokalnom trgovcu Gorenja, ili odjelu Gorenja za male kućanske aparate.
Nije za profesionalnu uporabu! Pridržavamo pravo do promjena!
GORENJE
VAM ŽELI PUNO ZADOVOLJSTVA U RADU S VAŠIM APARATOM
26
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
SRB-MNE
VAŽNA UPOZORENJA
Iz bezbednosnih razloga, pre prvog korišćenja aparata pažljivo pročitajte
i proučite uputstva za upotrebu. Takođe ih sačuvajte za kasniju
upotrebu.
Aparat je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu i sme da
se koristi samo u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika.
Aparat proizvodi vrelu paru. Uvek rukujte aparatom veoma pažljivo, te
upozorite ostale korisnike na moguće opasnosti.
BEZBEDNOSTNA UPOZORENJA -ŠTA MORATE DA URADITE
1. Proverite dali napon, naveden na natpisnoj tablici odgovara naponu
vaše kućne instalacije.
2. Pre početka korišćenja odmotajte i izravnajte priključni kabl za struju i
crevo za dovod pare u peglu.
3. Aparat postavite na tvrdu i stabilnu podlogu.
4. Podloga koju koristite za peglanje, kao i oslonac na kog ćete stavljati
aparat tokom peglanja, treba takođe da budu čvrsti i stabilni.
5. Pazite da priključni kabl za struju i crevo za dovod pare u peglu ne
dodiruju vruću radnu ploču pegle.
6. Pre upotrebe ubacite kasetu protiv vodenog kamenca u aparat.
7. Pre punjenja rezervoara za vodu izvucite utikač priključnog kabla iz
utičnice.
8. Kasetu i zrnca protiv vodenog kamenca držite izvan domašaja dece.
9. Električne aparate čuvajte na mestu gde neće biti na domašaju dece ili
nemoćnih lica, i nemojte im dozvoliti da upotrebljavaju aparat bez
nadzora.
10. Proverite da li oslonac na kog stavljate peglu stoji na stabilnoj podlozi,
da aparat ne može da se izvrne.
11. Ako je priključni kabl oštećen, sme ga zameniti samo proizvođač ili
njegov ovlašćeni serviser, odnosno neko drugo stručno lice da bi se
izbegao rizik povreda.
12. Nakon upotrebe ispraznite rezervoar sa vodom.
13. Deci nemojte dozvoliti da se igraju aparatom.
14. Deca starija od osam godina, kao i lica smanjenih fizičkih, osetilnih ili
mentalnih sposobnosti, ili lica sa nedostatkom iskustava i znanja, smeju
koristiti aparat isključivo ako su pod odgovarajućom kontrolom, i ako
27
dobila odgovarajuća uputstva o bezbednoj upotrebi aparata, te su
svesna opasnosti povezanih sa njegovim korišćenjem.
15. Kada je aparat pod naponom, ili kada se hladi nakon upotrebe, pegla
i njen priključni kabl nikako ne smeju biti na domašaju dece mlađe od 8
godina.
BEZBEDNOSTNA UPOZORENJA-ŠTA SE NESME
1. Ne dozvolite deci da dodiruju aparat kada njime peglate.
2. Ne ostavljajte aparat bez nadzora dok je uključen u struju.
3. Nemojte koristiti produžne kablove, koje nije odobrila ovlašćena
ustanova.
4. U rezervoar nemojte sipati mirišljave tečnosti, sirće, niti bilo kakve druge
kemikalije, jer mogu ozbiljno da oštete aparat.
5. Aparat nemojte potapati u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
6. Nemojte upotrebljavati aparat koji je oštećen ili ako nepravilno
funkcioniše.
7. Nemojte upotrebljavati peglu koja vam je pala na pod, ili na kojoj su
vidljiva oštećenja, odnosno ako utvrdite da propušta.
8. Nemojte dodirivati oslonac pegle u toku ili netom nakon peglanja, jer je
veoma vruć.
9. Priključni kabel za struju i za dovod pare nemojte omotavati oko pegle ili
njenog oslonca da bi ga spremili nakon peglanja, sve dok se aparat
potpuno ne ohladi.
10.Nemojte pokušavati otvoriti kućište aparata niti demontirati bilo kakve
delove, jer aparat nema upotrebljivih delova koje bi korisnik mogao
koristiti za popravke.
11.Nemojte otvarati poklopac za sipanje vode tokom upotrebe aparata.
Ovaj priručnik sadrži uputstva za bezbedno sipanje vode u rezervoar.
12.Deca ne smeju čistiti aparat niti obavljati bilo kakve radove na
održavanju bez odgovarajućeg nadzora.
13.U toku peglanja, ili odmah nakon završetka nemojte dodirivati površine
označene simbolom
, jer su te površine još uvek veoma vruće
(molimo vas da pogledate donje slike 1 i 2.)
28
OPOZNAJTE VAŠU PARNU STANICU ZA PEGLANJE
1. Rezervoar za vodu
2. Poklopac otvora za sipanje vode
3. Kućište kasete za vodeni kamenac
4. Kaseta za vodeni kamenac
5. Dugme za ispuštanje pare
6. Dugme za regulisanje pare
7. Ploča za peglanje
8. Oslonac za stavljanje pegle
9. Signalna lampica za zagrejavanje pegle
10. Signalna lampica pripremljenosti pegle
11. Kontrolna tabla
12. Dovodno crevo pegle (crevo za paru)
13. Priključni kabl
14. Konzola za namotavanje priključnog kabla
15. Pegla
16. Postolje
29
KONTROLNA TABLA:
1. Indikator tvrdoće vode
8. Indikator načina P-TEMP
2. Regulisanje temperature
9. Indikator izbora vrste tkanine
3. Indikator: stavite ili zamenite kasetu za zaštitu 10. Dugme P-TEMP
od kamenca
4. Indikator količine pare
11. Dugme za izbor vrste tkanine '+'
5. Indikator ECO
12. Dugme za izbor vrste tkanine '-'
6. Indikator automatskog isključenja
13. Dugme za uključenje/isključenje
7. Indikator: sipati vodu u rezervoar
PRE PRVE UPOTREBE
1. Sa aparata odstranite sve zaštitne folije i nalepnice.
2. Odmotajte i izravnajte priključni kabl.
3. Za bolje delovanje, pre prve upotrebe pegle potopite novu kasetu za zaštitu od kamenca u
vodu i ostavite 5 minuta (pogledati poglavlje "KASETA ZA ZAŠTITU OD KAMENCA").
Napomena: Kada po prvi puta koristite paru, nemojte peglati svoju odeću ili veš. U aparatu
mogu da ostanu razni delići, zato za prvo peglanje uzmite stari peškir. Pritisnite dugme za
ispuštanje pare; tako ćete izbaciti i odstraniti eventualne ostatke raznih prljavih delića.
UPOTREBA VAŠEG APARATA
1. Aparat je namenjen za rad sa običnom vodom iz vodovodne česme. Druge tečnosti ili
kondenzat mogu da oštete aparat.
2. Aparat priključite na odgovarajuću zidnu utičnicu.
3. Peglanje počnite tek kada ikone na kontrolnoj tabli prestanu da trepću. To je znak da je
postignuta prethodno odabrana temperatura, i da je aparat spreman za upotrebu.
4. Nakon upotrebe aparat uvek isključite iz električne instalacije.
30
Upotreba držača za dovodno crevo pare u
peglu
1.
2.
3.
Odmotajte i izravnajte dovodno crevo pegle (cev za
paru).
Držač dovodnog creva namestite kao što to pokazuje
slika.
Dovodno crevo obesite preko kvake držača kao što je to
prikazano na slici 3.
Slika 3
PUNJENJE REZERVOARA ZA VODU
1. Aparat treba da je isključen iz električne
mreže.
2. Pritisnite dugme za vađenje rezervoara za
vodu na dnu rezervoara, i izvucite ga.
3. Otvorite poklopac otvora za sipanje vode, i
u rezervoar sipajte vodu do oznake za
maksimalnu količinu.
4. Pritisnite i držite pritisnuto dugme za
vađenje rezervoara za vodu. Sada rezervoar
ponovno vratite na svoje mesto. Proverite
da li je čvrsto naseo na svoje mesto.
PROGRAMIRANA TEMPERATURA (način P-Temp)
Aparat ima funkciju programirane, odnosno prethodno odabrane i podešene temperature koja
omogućuje peglanje svih vrsta tkanina podesnih za peglanje, a da nema potrebe za
podešavanjem temperature pegle. To je fabrički dodeljen način rada ovoga aparata.
Simbolima prikazanim na levoj slici označene su vrste tkanina
koje su primerene za peglanje, na primer poliester, svila,
viskoza, vuna, pamuk, i lan.
Simbolom na levoj slici označene su vrste tkanina koje nisu
primerene za peglanje, na primer polipropilen i elastan.
31
UPOTREBA FUNKCIJE P-TEMP
Kada uključite aparat, automatski će biti izabran fabrički dodeljen režim rada, odnosno funkcija
P-TEMP. Čak i kada je parna stanica podešena za peglanje neke druge vrste tkanine,
jednostavnim pritiskom na tipku P-TEMP možete u svakom momentu aktivirati ovaj režim rada,
odnosno tu funkciju.
PODEŠAVANJE APARATA ZA PEGLANJE DRUGIH VRSTA TKANINA
Aparat ima različite temperaturne regulacije koje služe za peglanje različitih vrsta tkanine.
Pojedinu regulaciju za odabranu vrstu tkanine birate pritiskom na taster
ili
. Tako
možete da birate naredne regulacije aparata: akril ("Acryl") <-> najlon ("Nylon") <-> svila ("Silk")
<-> poliester ("Polyester") <-> mešavina vlakana ("Blend") <-> vuna ("Wool") <-> pamuk ("Cotton")
<-> "Džins" <-> lan ("Linen"), i to narednim redosledom:
VAŽNO UPOZORENJE: Pre početka peglanja obavezno pročitajte oznake na ceduljčetu sa
uputstvima za održavanje na odeći, i pridržavajte se uputstava proizvođača u vezi peglanja.
Uputstva su često prikazana koristeći određene simbole, kao što su:
Podešavanje temperature
. Acetat
. Elastan
. Poliamid
. Poliester
. Svila
. Triacetat
. Viskoza
. Vuna
. Pamuk
. Lan
Ako niste posve uvereni o kojoj vrsti tkanine je reč, koristite način/funkciju P-TEMP, ili
započnite peglanje na najnižoj temperaturi.
32
FUNKCIJA AUTOMATSKE IZRADE PARE
Aparat će automatski prilagoditi količinu pare za izabranu vrstu tkanine. Funkcija obezbeđuje
ispuštanje tačno određene količine pare za pojedinu temperaturu koja će omogućiti precizno
peglanje.
POSTUPAK PEGLANJA
1. Pritiskom tastera za uključenje/isključenje (ON/OFF)
upućujete
aparat
u
rad.
Zatim
birate
traženu
temperaturu peglanja.
2. Ovisno o izabranoj temperaturnoj regulaciji, na
kontrolnoj tabli trepće odgovarajući temperaturni
simbol.
Kada
je
pegla
spremna
za
upotrebu,
temperaturni simbol prestaje treptati i ostane upaljen.
3. Za suvo peglanje počnite peglati čim je pegla spremna.
4. Peglanje parom na raspolaganju je za mešavinu
vlakana, vunu, pamuk, džins i lan.
Za peglanje parom pritisnite dugme za ispuštanje pare,
da aparat pripremi paru. Ukoliko indikator za paru na
izabranoj regulaciji vrste tkanine trepće, to znači da
aparat priprema, odnosno proizvodi paru. Kada
ispustite dugme za ispuštanje pare, aparat će prestati
sa izradom pare.
5. Regulaciju (izbor) vrste tkanine na aparatu možete
ili
, a možete i
pritiskom na taster P-TEMP izabrati i režim rada,
odnosno funkciju P-TEMP.
menjati koristeći tastere
6. Nakon završetka upotrebe pritisnite taster za
uključenje/isključenje (Power ON/OFF), čime ste
isključili rad aparata.
7. Nakon svake upotrebe postupite u skladu s uputstvima
za "Pražnjenje rezervoara za vodu". Preporučljivo je da
nakon svake upotrebe ispraznite rezervoar za vodu.
33
KONTROLA PARE
Aparat ima dve različite regulacije za dovod pare:
1. Uobičajena regulacija za paru: para se
raspodeli po celoj radnoj površini ploče za
peglanje i omogućuje ravnomerno peglanje
određene tkanine (slika 4).
Slika 4
2. Regulacija za izrazito jak mlaz pare: para je
koncentrisana na prednjem delu ploče za
peglanje gde je pritisak veći, što omogućuje
dubinsko peglanje izrazito zgužvanih tkanina
(slika 5).
Slika 5
3. Dugme za regulisanje pare možete okrenuti u levi ili u desni položaj, čime birate jednu od
dve mogućnosti ispuštanja pare.
VERTIKALNO ISPUŠTANJE PARE
Za odeću iz osetljivih tkanina, za zavese i za druge viseće
tkanine, izgužvane površine možete ispeglati i kada je
tkanina obešena.
1.
Izaberite regulaciju temperature za parno peglanje.
2.
Držite peglu u uspravnom položaju (slika 6) na
razmaku 15 do 30 centimetara od tkanine.
3.
Pritisnite dugme za ispuštanje pare.
Upozorenje: paru ne smete nikad ispuštati na odeću ili
na tkanine kada ih na sebi nose ljudi ili kućne životinje.
To je opasno jer je temperatura pare veoma visoka.
34
Slika 6
BEZBEDNOSNO ISKLJUČENJE
Funkcija bezbednosnog isključenja aktivira se automatski ako peglu ne pomerite u roku 10
minuta.
1.
U tom slučaju indikator za automatsko isključenje trepće, što znači da se je aparat iz
bezbednosnih razloga automatski isključio.
2.
Za ponovno aktiviranje pegle pritisnite dugme za uključenje/isključenje. Kontrolna tabla
vraća se na prethodno izabranu temperaturnu regulaciju, i aparat ponovno počne da se
zagrejava. Možda će biti potrebno do 60 sekundi da pegla bude ponovno spremna za
upotrebu.
Napomena: kada se aparat isključi zbog aktivirane funkcije automatskog isključenja, on
nije posve isključen. Ako želite aparat posve isključiti, pritisnite i držite pritisnut taster
za isključenje, a nakon toga izvucite i utikač priključnog kabla iz utičnice.
PRAŽNJENJE REZERVOARA ZA VODU
1.
Isključite
mreže.
aparat
iz
električne
2. Pritisnite
taster
za
vađenje
rezervoara za vodu, i izvadite
rezervoar.
3. Otvorite poklopac za sipanje vode i
ispraznite vodu iz rezervoara.
4. Rezervoar za vodu vratite na nazad
svoje mesto i proverite dali je u
potpunosti naseo u ležište.
IZBOR JEZIKA
Aparat nudi na izbor tri različite jezičke varijante: ENGLESKI, FRANCUSKI i NEMAČKI JEZIK.
1. Ako želite promeniti jezik, istovremeno pritisnite dugmeta
i
i držite ih pritisnuta
5 sekundi. Otvoriće se meni za izbor jezika.
2. Tasterima
i
izaberite drugi jezik.
3. Pričekajte nekoliko sekundi, i aparat će automatski da se prebaci na vaš novi izbor, a
nakon toga vratiće se na prikaz glavnih regulacija.
35
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
SISTEM ZA ZAŠTITU OD VODENOG KAMENCA I SIMBOLI UPOZORENJA
Za što duži vek trajanja aparat je opremljen duplim sistemom za zaštitu od vodenog kamenca. Oba
sistema filtriraju i odstranjuju kalcijum iz vode.
A. Uklonjiv sistem zaštite od naslaga kamenca
U ovisnosti od tvrdoće vode i stvarne upotrebe, povremeno treba da se zameni kaseta. Aparat
ima elektronski sistem za praćenje životnog veka, odnosno stanja kasete za zaštitu od vodenog
kamenca. Ovisno o izabranoj regulaciji tvrdoće vode, znak
povremeno će vas upozoriti da je
vreme za zamenu kasete protiv kamenca. Ukoliko tada nemate na raspolaganju novu kasetu,
možete umesto vode iz vodovodne česme koristiti destilovanu vodu.
Zamena kasete protiv vodenog kamenca:
1. Novu kasetu za zaštitu od kamenca potopite u vodu na 5 minuta.
2. Izvadite rezervoar za vodu.
3. Izvucite kućište kasete za zaštitu od kamenca i zamenite kasetu.
4. Pričekajte 5 sekundi, i nakon toga ponovno vratite kućište kasete za kamenac na svoje
mesto u aparatu.
5. Ponovo namestite rezervoar za vodu.
Napomena:
Ako kućište kasete za zaštitu od kamenca nije pravilno namešteno, znak
trepće, a aparat
ispušta zvučni signal što je znak da kaseta nije nameštena. Ako kasetu za kamenac zamenite dok je
aparat isključen, zamena neće biti prepoznata.
Važno:
1. Nemojte pokušavati ponovno upotrebiti potrošenu kasetu za zaštitu od kamenca, jer time
možete oštetiti aparat.
2. Kućište kasete za zaštitu od kamenca nemojte ostavljati praznu, jer možete takođe oštetiti
aparat.
PODEŠAVANJE TVRDOĆE VODE
Proverite nivo tvrdoće vode
Tvrdoću vode u vašoj vodovodnoj instalaciji možete proveriti probnom trakom koja je priložena u
priručniku s uputstvima. Probu uradite kao što je opisano u nastavku.
1. Probnu traku potopite u vodu i držite jedan sekund.
2. Istresite višak vode sa trake, i nakon jednog minuta uporedite promenu boje probne trake sa
tabelom boja.
3. Regulaciju tvrdoće vode prilagodite izmerenom nivou tvrdoće vode.
Podešavanje nivoa tvrdoće vode
1. Istovremeno pritisnite dugme
i dugme P-TEMP, i držite ih pritisnute 5 sekundi; tako ulazite u
način za regulisanje tvrdoće vode.
2. Pritiskom na dugme za izbor vrste tkanine
izaberite nivo tvrdoće vode u skladu sa tabelom u
nastavku.
36
Ovaj aparat je predviđen za korišćenje savodom sa česme.
Ako živite u oblasti ukojoj je voda izuzetno tvrda, može da dođedo brzog stvaranja
naslaga kamenca. U tom slučaju preporučuje se korišćenje samo demineralizovane
ili destilovane vode radi produžavanja radnog veka aparata !!
*Veoma meka voda(0°dH )
*Meka voda(3°-7°dH)
-Koristite vodu sa česme /LO nivo tvrdoče
-Koristite vodu sa česme /MI nivo tvrdoče
*Srednje tvrda voda(8°-12°dH)
-Koristite mešavinu 50% vode sa česme i 50%destilovane vode* /HI nivo tvrdoče
*Tvrda voda /Veoma tvrda voda(12°-25°dH)
-Koristite mešavinu 30% vode sa česme i 70% destilovane vode /HI nivo tvrdoče
Napomena: Nemojte da dodajete u rezervoar parfem, vodu iz mašine za sušenje
veša,sirće, magnetno tretiranu vodu štirak, sredstva za uklanjanje kamenca, aditive
za peglanje, vodu čiji je sadržaj kamenca smanjen hemijskim putem niti druge
hemikalije zato što to može da dovede do prskanja vode, pojave braon fleka ili
oštećenja aparata .
ČUVANJE APARATA
1.
2.
3.
4.
5.
Isključite aparat iz električne mreže.
Pričekajte da se aparat posve ohladi.
Ispraznite rezervoar za vodu (pogledati poglavlje
"Pražnjenje rezervoara za vodu").
Peglu stavite horizontalno na postolje (oslonac) parne
stanice za peglanje.
Smotajte priključni kabl i dovodno crevo pegle, i pričvrstite
ih sponom.
Slika 7
Napomena:
1. Vlažnom krpom ili nekim drugim pomagalom za čišćenje koje neće izgrepsti površinu,
uklonite eventualne ostatke sa površine za peglanje i sa kućišta.
2. Nikad nemojte koristiti oštre ili grube predmete za skidanje ostataka sa površine za
peglanje.
3. Takođe nemojte nikad koristiti grub pribor ili sredstva za čišćenje, sirće, ili sredstva za
uklanjanje kamenca.
37
OTKLANJANJE KVAROVA
Problem
Aparat ne radi.
Uzrok
Aparat se još zagrejava.
Rešenje
Pre upotrebe pričekajte nekoliko minuta.
Aparat nije priključen.
Priključite aparat na električnu mrežu.
Dugme za
uključenje/isključenje je u
isključenom položaju
(OFF).
Utičnica je neispravna.
Pritisnite dugme za
uključenje/isključenje na aparatu.
Aparat priključite na ispravnu utičnicu.
Rezervoar za vodu je
prazan.
U rezervoar za vodu sipajte dovoljnu
količinu vode.
Nepravilan izbor regulacije
za vrstu tkanine.
Pritisnite dugme za podešavanje pare, i
odaberite pravilnu regulaciju za vrstu
tkanine.
Nekoliko sekundi ispuštajte paru iz pegle,
a mlaz okrenite na drugu stranu od odeće.
Iz aparata ne izlazi
para.
Para koja je ostala u crevu
se je ohladila i
kondenzovala.
Kaseta za zaštitu od
kamenca je suva.
Oštećenje tkanine
Pregrejavanje
Iz kućišta teče ili
kaplje voda.
Filter za kalcijum nije
pravilno namešten.
Pravilno namestite filter.
Šumovi (buka)
Prva upotreba
To je normalno.
Pumpanje vode u grejač
To je normalno.
Rezervoar za vodu je
prazan.
Napunite rezervoar za vodu.
Indikator za punjenje
rezervoara za vodu je
upaljen.
Površina za peglanje
ne ugreje se
dovoljno.
Iz površine za
peglanje kaplje voda.
Izvadite kasetu za zaštitu od kamenca,
potopite u vodu i držite pet minuta, a
zatim ju ponovno stavite u aparat.
Pridržavajte se uputa za peglanje odeće,
ili isprobajte peglanje sa izabranim
regulacijama na sakrivenom delu odeće.
Zaščita okoline
Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označava, da se sa tim proizvodom ne sme postupati kao sa otpadom iz
domaćinstva. Umesto toga, proizvod treba predati odgovarajućim sabirnim centrima za reciklažu elektronskih I električnih
aparata. Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda sprečićete potencijalne negativne posledice na životnu sredine I zdravlje
ljudi, koji bi inače mogli biti ugroženi neodgovarajućim rukovanjem otpadom ovog proizvoda. Za dobijanje detaljnih informacija o
tretmanu, odbacivanju I ponovnom korišćenju ovog proizvoda, stupite u kontakt sa prikladnim lokalnim ustanovama, službom za
sakupljanje kućnog otpada ili sa prodavnicom u kojoj ste kupili ovaj proizvod.
Garancija i servis
Za informacije ili u slučaju problema obratite se Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj državi (telefonski broj naći ćete u
međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj državi nema takvog centra, obratite se lokalnom prodavcu Gorenja, ili odelu Gorenja za
male kućanske aparate.
Nije za komercialnu upotrebu! Pridržavamo pravo do promena!
GORENJE
VAM ŽELI MNOGO ZADOVOLJSTVA U RADU S VAŠIM APARATOM
38
УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА
MK
ВАЖНО
Од безбедносни причини, внимателно прочитајте го упатството пред да го
употребите апаратот по првпат. Сочувајте го упатството заради идно
користење.
Апаратот е наменет за употреба во домаќинството и со него треба да се
ракува единствено според ова упатство за употреба.
Апаратот генерира пареа со висока температура. Употребувајте го со
внимание и предупредете ги другите корисници на можната опасност.
РАБОТИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ПРАВИТЕ
1. Проверете дали напонот наведен на плочката со спецификации
одговара на напонот на локалниот довод на електрична енергија.
2. Одмотајте го и исправете го струјниот кабел и цревото за довод
на пареа пред да го користите апаратот.
3. Ставете го апаратот на цврста и стабилна површина.
4. Пеглата мора да се користи и да се остава да стои на стабилна
површина.
5. Избегнувајте кабелот за струја и цревото за пареа да го допираат
дното на пеглата.
6. Пред употреба, ставете го патронот против бигор.
7. Струјниот кабел мора да се извади од штекерот пред
резервоарот за вода да се наполни со вода.
8. Секогаш чувајте ги патронот против бигор и гранулите вон дофат
на деца.
9. Чувајте ги електричните апарати вон дофат на деца или болни
лица. Не дозволувајте им да ги користат апаратите без надзор.
10. Проверете дали подлогата е ставена на стабилна површина пред
да го ставите апаратот на неа.
11. Доколку струјниот кабел или цревото за пареа се оштетени,
треба да ги заменат производителот или овластениот сервисер
или слично квалификувано лице, за да се избегне опасност.
12. По употребата, испразнете го резервоарот за вода.
13. Деца не треба да си играат со апаратот.
14. Апаратот може да го користат деца на возраст од 8 години и
повеќе, како и лица со намалени физички, сетилни или ментални
способности или без искуство и знаење, доколку им се дадени
упатства во врска со употребата на апаратот на безбеден начин и
39
доколку се свесни за опасностите.
15. Чувајте ја пеглата и нејзиниот кабел вон дофат на деца помали
од 8 години кога истата е вклучена во струја или додека се лади.
ШТО НЕ ТРЕБА ДА ПРАВИТЕ
1. Не дозволувајте им на децата да го допираат апаратот додека
пеглате.
2. Не оставајте го апаратот без надзор кога е приклучен на струја.
3. Не користете продолжен кабел, освен доколку тоа не го одобри
надлежно лице.
4. Не додавајте парфимирани течности, оцет или други хемиски
течности во резервоарот за вода; тие може сериозно да го
оштетат апаратот.
5. Не потопувајте го апаратот во вода или во други течности.
6. Не користете го апаратот кога е оштетен или кога не работи
нормално.
7. Пеглата не треба да се користи доколку ви паднала, доколку има
видливи знаци на оштетување или доколку од неа истекува вода.
8. Не допирајте ја подлогата на пеглата во текот на пеглањето или
веднаш потоа. Врела е!
9. Не замотувајте го струјниот кабел или цревото за пареа околу
пеглата или околу подлогата додека не се изладат целосно.
10.Не обидувајте се да го отворите куќиштето или да расклопите
некој дел од апаратот, зашто внатре нема делови што може да се
сервисираат.
11.Капакот на отворот за ставање вода не смее да биде отворен во
текот на употребата. Подолу се дадени упатства за безбедно
дополнување на резервоарот за вода.
12.Деца не треба да го чистат и да го одржуваат апаратот без
надзор.
13.Не допирајте ја површината означена со симболот
во текот
на употребата или веднаш потоа. Врела е! (Погледнете ги слика 1
и слика 2)
40
ОЗНАЈТЕ ЈА ВАШАТА ПЕГЛА НА ПАРЕА
1. Резервоар за вода
2. Капак на отворот за вода
3. Сад за патрон против бигор
4. Патрон против бигор
5. Активатор на пареа
6. Копче за контрола на пареата
7. Дно
8. Подлога на пеглата
9. Индикатор на загревање на пеглата 10. Индикатор дека пеглата е подготвена
11. Контролен панел
12. Црево за пареа
13. Струен кабел
14. Штипка за собирање на цревото
15. Пегла
16. Основа
41
КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ:
1. Индикатор на тврдост на водата
8. Индикатор на програмирана
температура
2. Дотерувач на температурата
9. Индикатор за избор на материјал
3. Индикатор кој јавува дека нема патрон против 10. Копче за програмирање температура
бигор или дека треба да се замени
4. Индикатор на нивото на пареа
11. Копче за избор на материјал '+'
5. EКО индикатор
12. Копче за избор на материјал '-'
6. Индикатор за автоматско исклучување
13. Копче за вклучување/исклучување
7. Индикатор за дополнување вода
ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА
1. Отстранете ги сите заштитни фолии или лепенки на апаратот.
2. Одмотајте го и исправете го струјниот кабел.
3. Потопете го новиот патрон против бигор во вода и оставете го во вода 5 минути пред
првата употреба, заради подобро работење на апаратот (види „ПАТРОН ПРОТИВ
БИГОР“).
Белешка: Кога за првпат ја користите функцијата со пареа, не правете го тоа со вашите
алишта. Во апаратот може да има остатоци. Првиот пат почнете со пеглање стара крпа.
Притиснете го активаторот на пареа, за да бидете сигурни дека сите остатоци се целосно
исфрлени.
КОРИСТЕЊЕ НА АПАРАТОТ
1. Со овој апарат треба да се користи нормална вода од чешма. Други течности или
кондензирана вода може да го оштетат.
2. Приклучете го апаратот на струја во соодветен штекер.
42
3. Почнете да пеглате откако иконите на екранот ќе престанат да трепкаат, што е знак дека
е постигната потребната температура и пеглата е подготвена за употреба.
4. Секогаш исклучувајте го апаратот од струја по употреба.
Користење на држачот на кабел
1.
2.
3.
Одмотајте го и исправете го струјниот кабел.
Инсталирајте го држачот за кабел како на сликата.
Ставете го струјниот кабел на ченгелот на држачот
за кабел како што е прикажано на Слика 3.
Слика 3
ПОЛНЕЊЕ НА РЕЗЕРВОАРОТ ЗА ВОДА
1. Извадете го струјниот кабел од
штекерот.
2. Притиснете го копчето за
ослободување на резервоарот за вода
на дното на резервоарот и извлечете
го резервоарот.
3. Отворете го капакот на отворот за
вода и наполнете го резервоарот со
вода до ознаката за максимум на
самиот резервоар.
4. Држете го копчето за ослободување на
резервоарот за вода притиснато и
вратете го резервоарот во првичната
положба. Проверете дали е цврсто
ставен на своето место.
43
ПРОГРАМИРАНА ТЕМПЕРАТУРА (Работа со програмирана
температура)
Апаратот има можност да работи со програмирана температура, што овозможува со апаратот
да се пеглаат сите материјали што може да се пеглаат, без да се дотерува температурата на
пеглата. Температурата на апаратот е фабрички дотерана.
Материјалите со овие симболи може да се пеглаат, како, на
пример, полиестер, свила, вискоза, волна, памук и лен.
Материјалите со овие симболи не може да се пеглаат, како,
на пример, полипропилен и еластин
ПЕГЛАЊЕ СО ПРОГРАМИРАНА ТЕМПЕРАТУРА
Кога го вклучувате апаратот, тој автоматски почнува да работи со програмирана
температура. Може да го користите копчето за програмирање на температурата кога
пеглата е дотерана да работи со поинаков материјал.
ДОТЕРУВАЊЕ НА АПАРАТОТ СПОРЕД РАЗНИТЕ МАТЕРИЈАЛИ
Апаратот има можност да се дотера на различни температури, за да се пеглаат разни видови
материјали. Може да го одберете дотерувањето на апаратот според материјалот со
притискање на копчето + или . Апаратот може да се дотера за работа со следните
материјали: „Акрил“ <-> „Најлон“<-> „Свила“ <-> „Полиестер“<-> „Мешан материјал“<->
„Волна“<-> „Памук“ <-> „Фармерки“<-> „Лен“, според долниот редослед:
-
ВАЖНО: Пред да почнете со пеглање, прочитајте ја етикетата на облеката и следете ги
инструкциите за пеглање на производителот, кои се често означени со симболи слични
на следниве:
Дотерување на контролата
. Полиестер
. Ацетат
. Свила
. еластин
. Памук
. Триацетат
. Полиамид
. Лен
. Вискоза
. Волна
44
Ако не сте сигурни од каков материјал е облеката, пеглајте со програмираната
температура или почнете да пеглате на ниска температура.
ФУНКЦИЈА НА АВТОМАТСКО ИСПУШТАЊЕ ПАРЕА
Апаратот автоматски го прилагодува нивото на пареа што се испушта, според одбраниот
начин на работа со одреден материјал. Оваа функција го обезбедува правилното количество
пареа за секоја температура, за да се постигнат саканите резултати од пеглањето.
ЗА ДА ПЕГЛАТЕ
1. Притиснете го копчето вклучи/исклучи, за да го
вклучите апаратот и да ја изберете саканата
температура на која ќе пеглате.
2. Во зависност од тоа која температура сте ја избрале,
на
контролниот
панел
ќе
почне
да
трепка
соодветниот симбол за температура. Кога пеглата е
подготвена за употреба, симболот за температура ќе
престане да трепка и останува постојано запален.
3. Ако сакате да пеглате „на суво“, може да почнете со
пеглање веднаш штом пеглата биде подготвена за
употреба.
4. Со пареа може да се пеглаат материјалите „Волна“,
„Мешан материјал“, „Памук“, „Фармерки“ и „Лен“.
Може да го држите активаторот на пареа притиснат,
за да создадете пареа за пеглање. Индикаторот на
пареа за материјалот што сте го одбрале ќе трепка,
означувајќи дека испушта пареа. За апаратот да
престане лида пушта пареа, отпуштете го
активаторот на пареа.
5. Може да го смените дотерувањето на материјалот со
притискање на копчињата + или
– или работете на
програмирана температура со притискање на
копчето за програмирана температура.
6. По употребата, притиснете го копчето
вклучи/исклучи, за да го исклучите апаратот.
7. По секоја употреба, следете го делот од упатството
за „Празнење на резервоарот за вода“. Се
препорачува по употребата водата што е
останата во резервоарот да се исфрли.
45
КОНТРОЛА НА ПАРЕАТА
Апаратот има два различни начина на испуштање на пареата:
1. Нормално испуштање: пареата се
испушта по целото дно на пеглата, за
рамномерно пеглање на материјалот
(Слика 4).
Слика 4
Figure 4
2. Засилено парење: пареата се концентрира
на предниот дел од дното на пеглата, со
што се создава поголем притисок и може
да се израмнат наборите кои потешко се
пеглаат (Слика 5).
Слика 5
3. За да изберете еден од начините на испуштање на пареата, свртете го контролното
копче налево или надесно.
ВЕРТИКАЛНО ПАРЕЊЕ
Може и да ги отстраните наборите на деликатните
алишта додека се обесени, на висечки завеси или на
други материјали што висат:
1.
Одберете ја саканата температура за пеглање со
пареа.
2.
Држете ја пеглата во вертикална положба (Слика
6) на оддалеченост од 15 до 30 сантиметри од
материјалот.
3.
Притиснете го активаторот на пареа.
Слика 6
Предупредување: Не парете алишта или материјали што ги носат луѓето или
миленичињата. Температурата на пареата е многу висока.
46
БЕЗБЕДНО АВТОМАТСКО ИСКЛУЧУВАЊЕ
Безбедното автоматско исклучување се вклучува автоматски кога пеглата ќе се остави
неподвижна 10 минути.
1.
2.
Индикаторот за автоматско исклучување трепка, за да означи дека апаратот е
безбедно автоматски исклучен.
За повторно да ја пуштите пеглата, притиснете на копчето вклучи/исклучи.
Контролниот панел ќе се врати на претходно избраната температура и ќе почне да се
загрева. Може да поминат околу 60 секунди пред пеглата да биде подготвена за
употреба.
Белешка: Апаратот не е сосема исклучен кога е избрана функцијата безбедно
автоматско исклучување. Притиснете го копчето за функции и држете го
притиснато за да го исклучите апаратот и исклучете го од струја.
ПРАЗНЕЊЕ НА РЕЗЕРВОАРОТ ЗА ВОДА
1.
Исклучете ја пеглата од струја.
2. Извадете го резервоарот за вода
со притискање на копчето за
негово ослободување.
3. Отворете го капакот на отворот за
вода и испразнете го резервоарот
за вода.
4. Вратете го резервоарот за вода и
проверете
дали
е
цврсто
наместен на своето место.
ИЗБОР НА ЈАЗИК
Апаратот има три јазични подесувања – АНГЛИСКИ, ФРАНЦУСКИ И ГЕРМАНСКИ.
1. За да го промените јазикот, притиснете ги истовремено копчињата + и – и држете ги
притиснати 5 секунди, по што ќе може да го изберете јазикот.
2. Со притискање на
и
може да изберете еден од јазиците.
3. Почекајте неколку секунди и апаратот автоматски ќе се ажурира според вашиот избор и
ќе прејде на екранот за главни подесувања.
47
ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ
СИСТЕМ ПРОТИВ БИГОР И СИСТЕМ НА ПОТСЕТУВАЊЕ
Апаратот има двоен систем против бигор, за да се продолжи неговиот век на траење. И двата
система го филтрираат и го отстрануваат бигорот во водата:
A. Заменлив систем против бигор:
Во зависност од тврдоста на водата и честотата на користењето на апаратот, патронот треба
од време на време да се менува. Апаратот има електронски систем кој ја следи
истрошеноста на патронот против бигор. Во зависност од дотераната тврдост на водата,
логото
повремено ќе ве потсетува да го замените патронот против бигор. Доколку не
може да се најде нов патрон, може да користите дестилирана вода наместо вода од чешма,
за да продолжите да го користите апаратот.
За да го замените патронот против бигор:
1. Потопете го новиот патрон против бигор во вода и оставете го 5 минути во водата.
2. Извадете го резервоарот за вода.
3. Извлечете го садот за патрон против бигор и заменете го патронот.
4. Почекајте 5 секунди пред да го вратите садот за патронот.
5. Вратете го резервоарот за вода на место.
Белешка:
Доколку садот за патрон против бигор не е наместен како што треба, знакот
ќе
трепка и ќе се чуе звучен сигнал, кој означува дека недостига патронот. Освен тоа, доколку
патронот се замени додека апаратот е исклучен, апаратот нема да може да препознае дека
се менува патронот.
Важно:
1. Не обидувајте се да користите истрошен патрон против бигор. Тоа ќе го оштети
апаратот.
2. Не оставајте со садот за патрон против бигор празен. Тоа ќе го оштети апаратот.
ДОТЕРУВАЊЕ НА ТВРДОСТА НА ВОДАТА
Проверете ја тврдоста на водата
Може да ја проверите тврдоста на водата во местото во кое живеете со лентата за проверка на
тврдоста приложена во упатството и да ја примените следната метода на испитување:
1. Потопете ја лентата за проверка во вода накратко, само 1 секунда.
2. Истресете ја лентата од вода и по 1 минута споредете ја промената на бојата на лентата за
проверка со дијаграмот со бои.
3. Усогласете ја тврдоста на водата во вашата пегла на пареа со притискање на копчето за
дотерување на тврдоста на водата.
Дотерајте го нивото на тврдост на водата
1. Притиснете го копчето
& P-TEMP и држете го притиснато 5 секунди, за да ја одберете
саканата тврдост на водата.
2. Притискајте го копчето
за избор на материјал, за да го изберете нивото на тврдост на
водата според долната табела.
48
ЛЕНТА ЗА ПРОВЕРКА НА ТВРДОСТА НА ВОДАТА
5
1
2
3
4
5
зелена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
00 dH/ 0.000 e/ 00f
50 dH/ 6.250 e/ 90f
100 dH/12.500 e/180f
150 dH/18.750 e/270f
200 dH/25.000 e/360f
250 dH/31.250 e/450f
ДОТЕРУВАЊЕ НА ТВРДОСТА
МАЛА
СРЕДНА
ГОЛЕМА
ГОЛЕМА
ГОЛЕМА
ГОЛЕМА
LO
MI
HI
СКЛАДИРАЊЕ НА АПАРАТОТ
1.
2.
3.
4.
5.
Исклучете го струјниот кабел од штекерот.
Пуштете го апаратот сосема да се излади.
Испразнете ја водата од резервоарот за вода (види
„Празнење на резервоарот за вода“).
Ставете ја пеглата хоризонтално на основата за
генерирање пареа.
Соберете го струјниот кабел и цревото за пареа со помош
на штипката (Слика 7).
Слика 7
Забелешка:
1. За отстранување на остатоци на дното од пеглата или на куќиштето, користете влажна
крпа или неабразивно средство за чистење.
2. Никогаш не употребувајте остри предмети за отстранување на остатоците на дното од
пеглата.
3. Никогаш не користете абразивни средства за чистење, оцет или средства против бигор за
чистење на пеглата.
ЖИВОТНА СРЕДИНА
Не го фрлајте на апаратот во нормален домашен отпад,туку во официјална колекција наменета за
рециклирање. Со ова, вие помагате да се зачува животната средина.
ГАРАНЦИЈА И СЕРВИС
Ако ви требаат информации, или ако имате проблем, Ве молиме контактирајте го Gorenje центарот за
грижа на корисници во вашата земја (види телефонски број во меѓународната гаранција). Ако вашата
земја нема таков центар, контактирајте го вашиот локален дилер или Gorenje, Gorenje делот за мали
апарати за домаќинство.
Не е за комерцијална употреба!
Го задржуваме правото на промени!
49
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ
Проблем
Апаратот не работи
Причина
Апаратот се загрева.
Не е вклучен во струја.
Решение
Почекајте неколку минути пред да го
употребите.
Приклучете го на соодветен штекер.
Копчето вклучи/исклучи
е во положба „исклучи“.
Притиснете го копчето вклучи/исклучи,
за да го вклучите апаратот.
Штекерот не е исправен.
Ставете друг, исправен штекер.
Индикаторот за ниво
на вода свети.
Дното не го загрева
материјалот
доволно.
Од дното на пеглата
капат капки вода.
Резервоарот за вода е
празен.
Неточно дотерување на
пеглата за тој материјал.
Наполнете го резервоарот со доволно
вода.
Притискајте на копчињата за одбирање
на ниво на пареа за да го одберете
саканиот вид материјал.
Пуштете пареа нека излегува од пеглата
настрана од облеката неколку секунди.
Апаратот не испушта
пареа.
Оштетен материјал.
Патронот против бигор е
сув или е ставен нов
патрон.
Прегревање.
Од основата
истекува вода.
Патронот против бигор не
е ставен правилно.
Голема бучава.
Употреба по прв пат.
Ова е нормално.
Вода се пумпа во
грејачот.
Резервоарот за вода е
празен.
Ова е нормално.
Пареата која останала во
цревото се изладила и се
кондензирала во вода.
Извадете го патронот против бигор од
апаратот, потопете го во вода 5 минути и
потоа вратете го во апаратот.
Следете го упатството или тестот за тој
материјал на внатрешноста на работ од
материјалот.
Ставете го прописно.
Наполнете го резервоарот за вода.
GORENJE
ВИ ПОСАКУВА ГОЛЕМО ЗАДОВОЛСТВО ПРИ УПОТРEБАТА НА ВАШИОТ АПАРАТ!
50
INSTRUCTION FOR USE
EN
IMPORTANT
For your safety, please read the instructions carefully before using
the appliance for the first time. Save the instructions for future
reference.
The appliance is designed for domestic use and may only be
operated in accordance with these instructions for use.
The appliance generates hot steam. Always handle with care and
warn other users of potential danger.
DO’S
1. Check if the mains voltage stated on the rating plate corresponds to
the local electricity supply.
2. Unwind and straighten the power cord and steam hose before use.
3. Place the appliance on a firm and steady surface.
4. The iron must be used and rested on a stable surface
5. Make sure the power cord or steam hose do not touch the soleplate.
6. Insert the anti-scale cartridge before use.
7. Unplug the power cord from the socket before filling the water tank
with water.
8. Keep the anti-scale cartridge and granules away from children at all
times.
9. Keep electrical appliances out of reach from children or infirm
persons. Do not let them use the appliances without supervision.
10. Ensure the stand is placed on a stable surface before placing iron on it
11. If the power cord or steam hose are damaged, have them replaced by
the manufacturer, a service agent or a similarly qualified person, in
order to avoid hazard.
12. Empty the water tank after use.
13. Do not allow children to play with the appliance.
14. This appliance may be used by children aged 8 years and above, and
by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or
lack of experience and knowledge, if they are supervised or if they
have been instructed on how to use the appliance in a safe way, and if
they understand the hazards involved.
15. Keep the iron and its cord out of reach of children less than 8 years of
age when it is energized or cooling down.
51
DO NOT’S
1. Do not allow children to touch the appliance when ironing.
2. Do not leave the appliance unattended when it is connected to a mains
supply outlet.
3. Do not use an extension power cord unless a competent authority has
approved it.
4. Do not add perfumed water, vinegar or other chemicals into the water
tank as they can seriously damage the appliance.
5. Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
6. Do not use the appliance when it is damaged or performs abnormally.
7. Do not use the iron if it has been dropped, if there are visible signs of
damage, or if it is leaking.
8. Do not touch the iron rest during or just after ironing. It is hot!
9. Do not roll the power cord or steam hose around the iron unit or base
for storage until the appliance has cooled down completely.
10.Do not attempt to open the cabinet or disassemble any parts from the
appliance. There are no serviceable parts inside.
11.Do not open the water inlet cover during use. Instructions for safe
refilling of the water tank are provided in this manual.
12.Do not allow children to perform cleaning and user maintenance tasks
without supervision.
13. Do not touch the surfaces marked with symbol
during or just after
ironing. They are hot! (Please refer to the Figure 1 and Figure 2 below)
Figure 1: Left Side: hot surface
Figure 2: Right Side: hot surface
52
GET TO KNOW YOUR STEAM GENERATOR
1. Water tank
2. Water inlet cover
3. Anti-scale cartridge container
4. Anti-scale cartridge
5. Steam trigger
6. Steam control button
7. Soleplate
8. Iron rest
9. Iron heating up light
10. Iron ready light
11. Control panel
12. Steam hose
13. Power cord
14. Cord storage clip
15. Iron unit
16. Base
53
CONTROL PANEL:
1. Water hardness level indicator
8. P-TEMP mode indicator
2. Temperature control setting
9. Fabric selection indicator
3. ANTI-scale cartridge replace/missing indicator
10. P-TEMP button
4. Steam level indicator
11. Fabric selection button '+'
5. ECO indicator
12. Fabric selection button '-'
6. Auto shut off indicator
13. Power ON/OFF button
7. Water refill Indicator
BEFORE USING THE APPLIANCE FOR THE FIRST TIME
1. Remove any protective films or stickers from the appliance
2. Unwind and straighten the power cord.
3. Immerse a new anti-scale cartridge into water for 5 minutes before first use for better
performance (see “Replaceable anti-scale system”)
Note: When using the steam function for the first time, do not use it on your laundry. Some
residue may remain inside the appliance. Use an old towel when ironing for the first time. Press
the steam trigger to make sure the residues are completely released.
USING YOUR APPLIANCE
1. This appliance is designed for use with regular tap water. Other liquids or condensate might
damage the appliance.
2. Connect the appliance to a suitable power outlet.
3. When the required temperature is reached and the appliance is ready to use, the icons on the
display panel stop flashing. You can then begin ironing.
4. Always disconnect the appliance from the power mains after use.
54
Using the Cable Support Accessory,
1.
2.
3.
Unwind and straighten the supply cord.
Install the cable support as shown in the figure.
Place the supply cord onto the cable support hook as
shown in Figure 3.
Figure 3
FILLING THE WATER TANK
1. Disconnect the power cord from electric
outlet.
2. Press the water tank release trigger at
the bottom of the water tank and pull
out the water tank.
3. Open the Water Inlet Cover and fill the
water tank with water up to the max
level mark.
4. Hold down the water tank release
trigger and return the water tank to its
original position. Make sure that it is
firmly positioned in place
PROGRAMMED TEMPERATURE (P-Temp Mode)
The appliance features the Programmed Temperature mode which allows ironing all ironable
fabrics without adjusting the temperature of the iron. It is the default mode of this appliance.
Fabrics with these symbols are ironable, for example, polyester,
silk, viscose, wool, cotton and linen.
Fabrics with this symbol are not ironable, for example,
polypropylene and elastin
55
USING P-TEMP MODE
When the appliance is switched on, it will be in P-temp mode by default. You can always press
the P-temp button to use the P-temp mode when another fabric setting is selected.
SETTING THE APPLIANCE ACCORDING TO DIFFERENT FABRIC
The appliance has different temperature settings to handle different kinds of fabrics. You can
select the setting for a particular type of fabric by pressing the
or
button. The
appliance will cycle the setting between “Acryl” <-> “Nylon” <-> “Silk” <-> “Polyester” <->
“Blend” <-> “Wool” <-> “Cotton” <-> “Jeans” <-> “Linen” as shown in below sequence:
IMPORTANT: Before you start ironing, read the garment labels and follow the manufacturer’s
ironing instructions which are normally indicated with symbols such as the following:
Temperature control setting
. Polyester
. Acetate
. Silk
. Elastane
. Triacetate
. Polyamide
. Viscose
. Cotton
. Linen
. Wool
If you are not sure about which fabric your garment is made of, use the P-temp mode or begin
the ironing at a low temperature.
AUTO STEAM FUNCTION
The appliance will automatically adjust the steam output to the selected fabric setting. The
function provides the right amount of steam for each temperature to achieve the desired ironing
result.
56
USING YOUR IRON
1. Press the Power On/Off button to turn on the appliance
and select the desired temperature.
2. Depending on the selected temperature setting, the
corresponding temperature symbol on the control panel
will be flashing. When the iron is ready for use, the
temperature symbol stops flashing and stays unsteadily.
3. If you would like to do dry ironing, you can start ironing
once the iron is ready for use.
4. Steam ironing is available for “Blend”, “Wool”,
“Cotton”, “Jeans”, and “Linen”.
To generate steam for steam ironing, hold the steam
trigger. The respective steam indicator for the fabric
setting you selected will flash, indicating that it is
generating steam. Release the steam trigger to stop
generating steam.
5. You can change the fabric setting by pressing the
or
button, or switch to P-temp mode by pressing the
P-temp button.
6. After use, press the Power On/Off button to turn off the
appliance.
7. After every use, follow the instructions in “Draining the
water tank”. It is recommended to drain the water
from the water tank after use.
57
STEAM CONTROL
The appliance allows two different steam distribution settings:
1. Regular steam setting: distribute the steam
from the entire soleplate to evenly iron the
fabric (Figure 4).
Figure 4
2. Steam boost setting: concentrate the steam
at the front part of the soleplate for higher
pressure of steam when removing stubborn
creases (Figure 5).
Figure 5
3. You can move the steam control button to left or right position to select the two steam
distribution setting.
VERTICAL STEAMING
You can also remove creases on items that are hung, such
as delicate garments, curtains or other hanging fabrics:
1.
Select your temperature setting with steam ironing
available.
2.
Hold the iron in vertical position (Figure 6) 15 to 30
centimetres away from the fabric.
3.
Press the steam trigger.
Warning: Do not apply steam on any clothes or fabrics
when they are worn by human or pets. The steam is very
hot.
58
Figure 6
SAFETY AUTO SHUT-OFF FUNCTION
The safety auto shut-off function will be activated automatically when the iron unit is not moved
for 10 minutes.
1.
The Auto Shut -off indicator will flash to indicate the safety auto shut-off function is
activated.
2.
To reactivate the iron, press the Power On/Off button. The control panel will return to its
previous temperature setting and start heating up. It may take about 60 seconds for the iron
to be ready for use.
Note: The appliance is not switched off completely when it is in safety auto shut off state.
Press and hold the function button to turn the appliance off and unplug it from the power
outlet.
DRAINING THE WATER TANK
1.
Disconnect the iron from the mains
supply outlet.
2. Pull the water tank out by pressing
the water tank release button.
3. Open the water inlet cover and
drain the water tank
4. Replace the water tank and make
sure that it is firmly positioned in
place
LANGUAGE SELECTION
This appliance has three different language settings: ENGLISH, FRENCH and GERMAN.
1. To change the language, press the
and
buttons simultaneously and hold them for
5 seconds. The language selection mode will open.
2. Press
and
to choose a different language.
3. Wait for a few seconds. Language setting will be automatically updated and the appliance
will return to main settings display.
59
CLEANING AND MAINTENANCE
ANTI-SCALE SYSTEM AND REMINDER SYSTEM
The appliance is equipped with a double anti-scale system to prolong its useful life. Both systems filter
and eliminate the calcium from the water:
A. Replaceable anti-scale system:
Depending on the water hardness and actual usage, the cartridge needs to be replaced
periodically. The appliance has an electronic system to monitor the useful life of anti-scale
cartridges. According to the water hardness setting, the symbol
will remind you to replace
the anti-scale cartridge. If a new cartridge is not available, you may continue to use the
appliance with distilled water instead of tap water.
To replace the anti-scale cartridge:
1. Immerse the new anti-scale cartridge in water for 5 minutes.
2. Remove the water tank.
3. Slide out the anti-scale cartridge container and replace the anti-scale cartridge.
4. Wait for 5 seconds to reinstall the anti-scale cartridge container.
5. Reinstall the water tank.
Note:
If the anti-scale cartridge container is not properly installed, the flashing symbol
and a beep
will indicate that the cartridge is missing. Moreover, if the anti-scale cartridge is replaced while the
appliance is switched off, it will not be able to recognize that the cartridge has been replaced.
Important:
1. Do not attempt to use a used anti-scale cartridge. This will cause damage to the appliance.
2. Do not let the anti-scale cartridge container empty. This will cause damage to the
appliance.
WATER HARDNESS SETTING
Check the Water Hardness Level
You can check the water hardness in your area with the test strip supplied with the instruction
booklet, by following the following instructions:
Immerse the test strip into water for 1 second.
1. Shake off excess water and compare the colour change on test strip after 1 minute to the colour
chart.
2. Match the water hardness rating for your steam generator by selecting the water hardness setting.
Set the Water Hardness level,
1. Press and hold the
TEMP buttons simultaneously for 5 seconds to select the water hardness
setting mode.
2. Press the fabric selection button
to select the water hardness level according to the following
table.
60
Your appliance has been designed to be used with tap water. If you live in
an area with very hard water, fast scale build-up will occur. It is therefore
recommended to use distillated water !!
*Very soft water(0° dH)
*Soft water (3°-7° dH)
Use tap water/LO
Use tap water/MI
water hardness setting
water hardenss setting
*Medium hard water(8°-7° dH)
-Use mixture of 50% tap water and 50% distilled water/ HI water hardness setting
*Hard water/Very had water(12°-25° dH)
-Use mixture of 30% tap water and 50% distilled water or filtered water/HI
Do not put perfume, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids or other chemicals in
the water tank, as your appliance is notdesigned to work with these chemicals.
STORING THE APPLIANCE
1.
2.
3.
4.
5.
Disconnect the power cord from the mains supply outlet.
Allow the appliance to cool down completely.
Drain the water from the water tank (See “Draining the
water tank”)
Place the iron on the steam generator base horizontally.
Store the main cord and steam hose by using the cord
storage clip (Figure 7).
Figure 7
Note:
1. Use a damp cloth or a non-abrasive cleaner to remove the deposits from the soleplate or
the housing.
2. Never use any sharp or rough objects to remove the deposits on the soleplate.
3. Never use any abrasive agents, vinegar or descaling agents to clean the iron.
Environment
Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an
official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.
This appliance is marked according to the European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment
(WEEE).This guideline is the frame of a European-wide validity of return and recycling on Waste Electrical and Electronic
Equipment.
61
TROUBLESHOOTING
Problem
The appliance does
not work
Cause
The appliance is heating
up.
It is not plugged in.
Solution
Wait for a few minutes before use.
The power on/off button is
in off position.
Press the power On/Off button to switch
on the appliance.
Socket doesn’t work.
Plug into a working socket.
The water fill
indicator is ON
Soleplate does not
heat well
Water tank empty
Fill the water tank with a sufficient
amount of water.
Use the steam selection buttons to select
the desired type of fabric.
Water droplets come
out of soleplate
The steam that remained
in the hose has cooled
down and condensed into
water.
Anti-scale cartridge is dry.
No steam coming out
of the appliance
Incorrect fabric setting
Plug into a suitable mains supply socket.
Release steam away from the garment for
a few seconds.
Remove the anti-scale cartridge from the
appliance and immerse it into water for 5
minutes, then replace it into the
appliance.
Follow the garment guide or test on the
inside of the hem of the garment.
Damage to the fabric
Excessive heat
Water leakage from
base
Anti-scale filter not
inserted correctly.
Fit it correctly.
Loud noise
First time use
This is normal.
Water is being pumped into
the heater.
Water tank is empty.
This is normal.
Fill the water tank.
Guarantee & service
If you need information or if you have a problem, please contact the Gorenje Customer Care Centre in your
country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in
your country, go to your local Gorenje dealer or contact the Service department of Gorenje domestic
appliances.
For personal use only!
We reserve the right to any modifications!
GORENJE
WISHES YOU A LOT OF PLEASURE WHEN USING YOUR APPLIANCE
62
NÁVOD NA OBSLUHU
SK
DÔLEŽITÉ
Z bezpečnostných dôvodov by ste si pred prvým použitím
spotrebiča pozorne prečítať návod na použitie. Návod na použitie si
odložte pre prípad budúceho použitia.
Spotrebič je navrhnutý pre domáce použitie a môžete ho
prevádzkovať len v súlade s týmto návodom na použitie.
Spotrebič vytvára paru s vysokou teplotou. Vždy ho obsluhujte
opatrne a upozornite ostatných užívateľov na možné
nebezpečenstvo.
VYKONAJTE
1. Skontrolujte, či napätie elektrickej siete na typovom štítku vyhovuje
miestnemu elektrickému napätiu.
2. Pred použitím rozviňte a narovnajte sieťový kábel.
3. Spotrebič umiestnite na rovný a stabilný povrch.
4. Žehliacu plochu musíte používať a odkladať na stabilný povrch.
5. Zabráňte dotyku napájacieho kábla so žehliacou plochou.
6. Pred použitím vložte Anti-vápnikový filter.
7. Pred naplnením nádržky na vodu musíte odpojiť sieťovú zástrčku od
elektrickej zásuvky.
8. Anti-vápnikový filter a granule udržujte po celý čas mimo dosahu detí.
9. Elektrické spotrebiče udržujte mimo dosahu detí a nepoučených
osôb. Nenechávajte ich obsluhovať spotrebič bez dozoru.
10. Pred položením spotrebiča na stojan sa uistite, že stojan je
umiestnený na stabilnom povrchu.
11. Ak je poškodený napájací kábel, môže ho vymeniť len výrobca alebo
servisný technik, alebo kvalifikovaná osoba, aby ste sa vyhli
nebezpečenstvu.
12. Po použití vylejte vodu z nádržky.
13. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa nehrali so spotrebičom.
14. Tento spotrebič môžu používať deti deti staršie ako 8 rokov, osoby
s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami, alebo bez patričných skúseností a znalostí môžu
používať spotrebič len pod dohľadom osoby skúsenej obsluhovať
tento spotrebič, prípadne ak boli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa
63
použitia spotrebiča bezpečným spôsobom a táto osoba rozumie
nebezpečenstvám plynúcim so zapojenia spotrebiča.
15. Ak je spotrebič pod prúdom alebo sa ochladzuje, držte spotrebič
a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
NEDOVOĽTE
1. Nedovoľte sa deťom dotýkať spotrebiča počas jeho prevádzky.
2. Spotrebič nenechávajte bez dozoru, keď je pripojený k elektrickej
zásuvke.
3. Nepoužívajte predlžovacie káble, ktoré nie sú schválené príslušnými
úradmi.
4. Do nádržky na vodu nelejte parfumované, kyslé alebo iné chemické
kvapaliny, pretože môžu poškodiť spotrebič.
5. Spotrebič neponárajte do vody alebo inej kvapaliny.
6. Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený alebo nepracuje správne.
7. Spotrebič nepoužívajte v prípade, že došlo k jeho pádu, sú na ňom
viditeľné znaky poškodenia alebo z neho vyteká voda.
8. Nedotýkajte sa žehliacej plochy počas prevádzky alebo tesne po nej.
Je veľmi horúca!
9. Napájací kábel neovíjajte okolo spotrebiča, pokiaľ úplne nevychladne.
10.Nepokúšajte sa otvárať skrinku, alebo rozoberať akúkoľvek časť
spotrebiča, spotrebič nesmiete opravovať.
11.Plniaci otvor nesmie byť počas prevádzky otvorený. Pokyny
k správnemu naplneniu nádržky na vodu vám poskytneme.
12.Čistenie a údržbu spotrebiča nesmú robiť deti bez dozoru.
13.Nedotýkajte sa povrchov označených symbolom
počas prevádzky
alebo tesne po nej. Sú veľmi horúce! (Prosím pozrite si obrázok 1
a obrázok 2)
VAROVANIE: Horúci povrch!
64
SPOZNAJTE SVOJ PARNÝ GENERÁTOR
1. Nádržka na vodu
2. Kryt nádržky na vodu
3. Anti-vápnikový zásobník
4. Anti-vápnikový filter
5. Tlačidlo pary
6. Tlačidlo ovládania pary
7. Žehliaca plocha
8. Železná odkladacia plocha
9. Indikátor teploty
10. Indikátor pripravenia spotrebiča
11. Ovládací panel
12. Parná hadica
13. Napájací kábel
14. Uloženie kábla
15. Žehlička
16. Základňa
65
OVLÁDACÍ PANEL:
1. Indikátor úrovne tvrdosti vody
8. Indikátor režimu P-TEMP
2. Nastavenie teploty
9. Indikátor nastavenia
3. Indikátor vložte/chýba anti-vápnikový filter
10. Tlačidlo P-TEMP
4. Indikátor úrovne pary
11. Tlačidlo nastavenia '+'
5. Indikátor ECO
12. Tlačidlo nastavenia '-'
6. Indikátor automatického vypnutia
13. Tlačidlo ON/OFF
7. Indikátor naplnenia vody
PRED PRVÝM POUŽITÍM
1. Zo spotrebiča odstráňte všetky nálepky a ochranné fólie.
2. Rozviňte a vyrovnajte napájací kábel.
3. Pred prvým použitím ponorte nový filter do vody na 5 minút pre lepší výkon (pozri
“ANTI-VÁPNIKOVÝ FILTER ”)
Poznámka: Pri prvom použití pary nepoužívajte spotrebič na oblečení. Vo vnútri spotrebiča môžu
zostať zvyšky. Začnite žehliť starý uterák. Stlačte tlačidlo pary, aby sa zabezpečilo uvoľnenie
všetkých zvyškov zo spotrebiča.
POUŽITIE SPOTREBIČA
1. Spotrebič je navrhnutý na použitie bežnej vody z vodovodu. Iné kvapaliny môžu poškodiť
spotrebič.
2. Spotrebič pripojte k vhodnej elektrickej zásuvke.
3. Po ukončení blikania indikátora na paneli je dosiahnutá požadovaná teplota a môžete začať
žehliť.
4. Po použití vždy odpojte spotrebič od napájania.
66
Použitie držiaku kábla
1.
2.
3.
Rozviňte a vyrovnajte napájací kábel.
Nainštalujte držiak kábla.
Umiestnite kábel do háčiku na držiaku tak ako je
zobrazené na obrázku 3.
Obrázok 3
NAPLNENIE NÁDRŽKY NA VODU
1. Napájací kábel odpojte od napájania.
2. Stlačte tlačidlo na nádržke na vodu
a vytiahnite nádržku von.
3. Otvorte kryt a naplňte nádržku na vodu
až po označenie maxima.
4. Stlačte tlačidlo na nádržke na vodu
a zasuňte ju späť do jej pôvodnej
pozície. Skontrolujte, že je pevne
umiestnená na svojom mieste.
NAPROGRAMOVANÁ TEPLOTA (Režim P-Temp)
Spotrebič je vybavený naprogramovanou teplotou, ktorá umožňuje, aby sa zariadenie zahrialo na
požadovanú teplotu na žehlenie tkanín bez dodatočného nastavovania teploty. Je to východiskový
režim spotrebiča.
Tkaniny označené s týmito symbolmi je možné žehliť, napríklad
polyester, hodváb, vlna, bavlna a ľan.
Tkaniny označené s týmto symbolom nie je možné žehliť,
napríklad polypropylén a elastén.
67
POUŽITIE REŽIMU P-TEMP
Po zapnutí spotrebiča bude nastavený režim P-temp. Ak ste v inom nastavení tkaniny, stlačením
tlačidla P-temp môžete kedykoľvek nastaviť režim P-temp.
NASTAVENIE SPOTREBIČA PODĽA ROZDIELNYCH TKANÍN
Na spotrebiči môžete nastaviť rozdielnu teplotu v závislosti rozdielnych tkanín. Nastavenie
môžete vykonať pomocou stlačenia tlačidla
alebo
. Spotrebič upraví svoje nastavenie
medzi “Acryl” <-> “Nylon” <-> “Silk” <-> “Polyester” <-> “Blend” <-> “Wool” <-> “Cotton” <->
“Jeans” <-> “Linen” v postupnosti tak, ako je zobrazené na obrázku:
DÔLEŽITÉ: Pred začatím žehlenia si pozrite na štítku oblečenia pokyny výrobcu na žehlenie,
ktoré sú často uvedené v podobe symbolov nasledovne:
Nastavenie teploty
. Acetát
. Polyester
. Bavlna
. Elastén
. Hodváb
. Bielizeň
. Polyamid
. Triacetát
. Viskóza
. Vlna
Ak si nie ste istý, z akej tkaniny je vyrobené oblečenie, použite režim P-temp alebo začnite
žehliť na nízkej teplote.
FUNKCIA AUTOMATICKEJ PARY
Spotrebič automaticky nastaví výstup pary v závislosti od zvoleného druhu tkaniny. Táto funkcia
zaisťuje správne množstvo pary pre každú teplotu, aby sa dosiahol precízny výsledok žehlenia.
68
ŽEHLENIE
1. Stlačením tlačidla On/Off zapnite spotrebič a nastavte
požadovanú teplotu.
2. V závislosti od teploty, ktorú ste nastavili, bude na
ovládacom paneli blikať indikátor. Po dosiahnutí
nastavenej teploty indikátor prestane blikať a zostane
svietiť.
3. Ak chcete vykonať suché žehlenie, môžete začať hneď
ako je spotrebič pripravený na použitie.
4. Parné žehlenie je dostupné pre “Blend”, “Vlna”,
“Bavlna”, “Jeans”, “Bielizeň”.
Pre parné žehlenie stlačte tlačidlo pary. Pri generovaní
pary začne blikať indikátor zvoleného nastavenia.
Pustite tlačidlo pary pre zastavenie generovania pary.
5. Nastavenie pre tkaniny môžete zmeniť stlačením
tlačidla alebo
alebo použite režim P-temp
stlačením tlačidla P-temp.
6. Po použití stlačením tlačidla On/Off vypnite spotrebič.
7. Po každom použití postupujte podľa pokynov
“Vyprázdnenie nádržky na vodu”. Po použití sa
odporúča vypustite vodu vnútri nádržky na vodu.
69
OVLÁDANIE PARY
Spotrebič je vybavený dvoma nastaveniami pre distribúciu pary:
1. Pravidelná distribúcia pary: para je
distribuovaná po celej žehliacej ploche, aby
zabezpečila rovnomerné žehlenie (Obrázok
4).
Obrázok 4
2. Zosilnená distribúcia pary: para je
distribuovaná z prednej časti žehliacej plochy,
ktorá vydáva vyšší tlak pary na odstránenie
nepoddajných záhybov (Obrázok 5).
Obrázok 5
3. Presunutím ovládača pary doľava alebo doprava zvolíte spôsob distribúcie pary.
VERTIKÁLNE NAPAROVANIE
Môžete tiež odstrániť záhyby na jemných odevoch vo
zvislej polohe, na záclonách alebo iných zavesených
tkaninách:
1.
Zvoľte požadovanú teplotu, ktorá je k dispozícii s
parou.
2.
Spotrebič držte vo vertikálnej pozícii (Obrázok 6) 15
- 30 centimetrov od odevu.
3.
Stlačte tlačidlo pary.
Varovanie: Nepoužívajte paru na žiadne oblečenie alebo
tkaniny, ktoré má oblečené človek alebo domáce zviera.
Teplota pary je veľmi horúca.
70
Obrázok 6
BEZPEČNOSTNÁ FUNKCIA AUTOMATICKÉHO VYPNUTIA
Bezpečnostná funkcia automatického vypnutia sa automaticky aktivuje, pokiaľ žehlička bude bez
pohnutia 10 minút.
1.
Indikátor automatického vypnutia bude blikať na označenie, že spotrebič je vypnutý
bezpečnostnou funkciou automatického vypnutia.
2.
Pre aktiváciu spotrebiča stlačte tlačidlo On/Off. Ovládací panel sa nastaví do
predchádzajúceho nastavenia a spotrebič sa začne zohrievať. To môže trvať približne 60
sekúnd, pokiaľ je spotrebič pripravený na použitie.
Poznámka: Pri aktivácii bezpečnostnej funkcii automatického vypnutia spotrebič nie je
úplne vypnutý. Stlačte a podržte funkčné tlačidlo na vypnutie spotrebiča a odpojte ho od
elektrického napájania.
VYPUSTENIE VODY
1. Odpojte spotrebič od napájania.
2. Stlačte
tlačidlo
uvoľnenia
vytiahnite nádržku na vodu.
a
3. Otvorte kryt a vylejte vodu.
4. Vložte nádržku späť a skontrolujte,
či je pevne umiestnená na svojom
mieste.
VÝBER JAZYKA
Spotrebič má tri rôzne nastavenia jazyka: ENGLISH (anglický), FRENCH (francúzsky) a GERMAN
(nemecký).
1. Ak chcete zmeniť jazyk, stlačte naraz tlačidlo
a
na 5 sekúnd. Spotrebič vstúpi do
režimu nastavenia jazyka.
2. Stlačením tlačidla
a
vyberte požadovaný jazyk.
3. Počkajte niekoľko sekúnd, zvolený jazyk sa automaticky aktualizuje a zobrazí sa hlavné menu.
71
ČISTENIE A ÚDRŽBA
ANTI-VÁPNIKOVÝ FILTER A SYSTÉM VÝMENY
Spotrebič je vybavený dvojitým anti-vápnikovým systémom na predĺženie životnosti. Obidva systémy
zabezpečujú odstraňovanie vápnika z vody:
A. Výmena filtra
Filtre sa vymieňajú v závislosti od tvrdosti vody a aktuálnom použití spotrebiča. Spotrebič má
elektronický systém na sledovanie životnosti anti-vápnikového filtra. Podľa tvrdosti vody logo
bude oznamovať výmenu filtra. Ak nemáte k dispozícii nový filter, môžete použiť namiesto vody
z vodovodu destilovanú vodu.
Výmena anti-vápnikového filtra:
1. Ponorte nový filter na 5 minút do vody.
2. Vyberte nádržku na vodu.
3. Vyberte filter a nahraďte ho novým.
4. Počkajte 5 sekúnd na reinštaláciu filtra.
5. Vložte nádržku na vodu na svoje miesto.
Poznámka:
Ak filter nie je správne nainštalovaný,
bude blikať a zaznie zvukový signál na oznámenie, že
filter nie je nainštalovaný. Ak filter vymeníte, keď je spotrebič vypnutý, spotrebič nebude schopný
rozpoznať výmenu filtra.
Dôležité:
1. Nepokúšajte sa používať starý filter. Môže spôsobiť poškodenie spotrebiča.
2. Nikdy nevkladajte filter do prázdnej nádržky. Môže spôsobiť poškodenie spotrebiča.
NASTENIE TVRDOSTI VODY
Kontrola tvrdosti vody
Môžete skontrolovať tvrdosť vody pomocou testovacieho prúžku a použiť zodpovedajúci spôsob
testovanie, ako je uvedené nižšie.
1. Na jednu sekundu ponorte testovací prúžok do vody.
2. Po jednej minúte porovnajte zmenu farby na testovacom prúžku podľa farebnej stupnice.
3. Prispôsobte nastavenie tvrdosti vody pre váš parný generátor stlačením tlačidla tvrdosti vody.
Nastavenie úrovne tvrdosti vody
1. Stlačením a podržaním tlačidla
& P-TEMP na 5 sekúnd zvolíte režim nastavenia tvrdosti vody.
2. Stlačte tlačidlo pre výber úrovne nastavenia tvrdosti vody podľa nasledujúcej tabuľky.
72
Toto zariadenie je navrhnuté na používanie s vodou z vodovodu. Ak žijete v oblasti s veľmi tvrdou
vodou, môže dôjsť k rýchlej tvorbe vodného kameňa. Na predĺženie životnosti vášho zariadenia
preto odporúčame používať len demineralizovanú alebo destilovanú vodu !!
*Veľmi mäkká voda (0°dH)
-Používajte vodu z vodovodu/LO tvrdosti vody
* Mäkká voda (3-7°dH)
- Používajte vodu z vodovodu/MI tvrdosti vody
*Stredne tvrdá voda (8-12°dH)
-Používajte zmes 50 % vody z vodovodu a 50 % destilovanej vody*
*Tvrdá voda /Veľmi tvrdá voda (12-25°dH)
-Používajte zmes 30 % vody z vodovodu a 70 %destilovanej vody /HI tvrdosti vody
Poznámka: Nepridávajte parfumy, vodu zo sušičky bielizne, ocot, magneticky upravenú vodu ,
škrob, prostriedky naodstránenie vodného kameňa, prostriedky na uľahčenie žehlenia, chemicky
zmäkčenú vodu ani žiadne iné chemické látky, pretožemôžu spôsobiť únik vody, hnedé škvrny
alebo poškodiť vaše zariadenie.
SKLADVANIE SPOTREBIČA
1.
2.
3.
4.
5.
Odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky.
Nechajte spotrebič úplne vychladnúť.
Vypustite vodu z nádržky (Pozri “Vypustenie nádržky na
vodu”)
Spotrebič umiestnite vodorovne na základňu.
Kábel vložte do držiaku (Obrázok 7).
Obrázok 7
Poznámka:
1. Na odstránenie usadenín na žehliacej ploche alebo skrinke použite vlhkú utierku alebo
nebrúsny čistič.
2. Nikdy nepoužívajte na odstránenie nečistôt na žehliacej ploche ostré alebo tvrdé predmety.
3. Na čistenie spotrebiča nikdy nepoužívajte abrazívne a kyslé čistiace prostriedky alebo
odstraňovač vodného kameňa.
Životné prostredie
Nevyhadzujte spotrebič po ukončení životnosti s bežným domácim odpadom, ale odovzdajte ho v oficiálnej miestnej zberni na
recykláciu. Týmto konaním pomôžete chrániť životné prostredie.
Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EU o nakladaní s použitými elektrickými a
elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.
73
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Problém
Spotrebič nefunguje.
Príčina
Spotrebič sa zahrieva.
Riešenie
Počkajte niekoľko minút.
Nie je pripojený.
Pripojte k napájaniu.
Tlačidlo On/Off je v polohe
vypnuté.
Stlačte tlačidlo On/Off.
V zásuvke nie je napätie.
Pripojte k inej zásuvke.
Svieti indikátor
naplnenia vody.
Žehliaca plocha sa
neohrieva správne.
Nádržka na vodu je
prázdna.
Nesprávne nastavenie
tkaniny.
Naplňte nádržku na vodu.
Zo žehliacej plochy
kvapká voda.
Para, ktorá je ešte
prítomná v hadici sa
ochladí a kondenzuje.
Filter je suchý alebo
vymenený za nový.
Prehriatie.
Naparujte niekoľko sekúnd preč od odevu.
Únik vody zo
základne.
Nesprávne vložený filter.
Vložte správne.
Hlasný hluk
Pri prvom použití.
To je normálne.
Voda je prečerpávaná do
ohrievača.
Prázdna nádržka na vodu.
To je normálne.
Nevychádza žiadna
para.
Poškodenie textílie.
Stlačením tlačidla pre výber pary nastavte
požadovaný typ tkaniny.
Vyberte filter, vložte ho do vody, počkajte
5 minút a opäť vložte.
Postupujte podľa pokynov výrobcu odevu
alebo otestujte na vnútornej strane lemu
odevu.
Naplňte nádržku.
Záruka & servis
Ak potrebujete informácie, alebo ak máte problém, sa spojte so strediskom pre starostlivosť
o zákazníkov Gorenje vo vašej krajine (číslo telefónu nájdete na záručnom liste). Ak sa vo vašej
krajine nenachádza stredisko pre starostlivosť o zákazníkov, navštívte miestneho predajcu
Gorenje, alebo sa spojte servisné oddelenie spoločnosti Gorenje domáce spotrebiče.
Len pre použitie v domácnosti!
Zastrzegamy sobie prawo do zmian!
74
INSTRUKCJA OBSŁUGI
PL
WAŻNE
Dla celów bezpieczeństwa, przed pierwszym użyciem urządzenia
należy dokładnie zapoznać się z instrukcją. Zachować instrukcję do
późniejszego wykorzystania.
Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i może być
używane zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.
Urządzenie wytwarza gorąca parę. Zawsze zachowywać ostrożność
i ostrzegać inne osoby o potencjalnym zagrożeniu.
ZALECENIA
1. Sprawdzić, czy podane na tabliczce znamionowej napięcie zasilania
jest zgodne z lokalnym zasilaniem elektrycznym.
2. Przed użyciem odwinąć i rozprostować kabel zasilający i przewód
doprowadzający parę.
3. Postawić urządzenie na stabilnym i równym podłożu.
4. Żelazka należy używać i odstawiać je na stabilnym podłożu.
5. Nie dopuszczać do tego, by kabel zasilający lub przewód
doprowadzający parę dotykały stopy żelazka.
6. Przed użyciem założyć wkład antywapienny.
7. Przed napełnieniem zbiornika wodą z gniazdka należy wyjąć wtyczkę
kabla zasilającego.
8. Wkład antywapienny i granulki chronić przez cały czas przed
dostępem dzieci.
9. Chronić urządzenia elektryczne przed dostępem dzieci i osób
chorych. Nie pozwolić na to, by korzystały one z tych urządzeń bez
nadzoru.
10. Przed umieszczeniem żelazka w stojaku upewnić się, że stoi on na
stabilnym podłożu.
11. W razie uszkodzenia kabla zasilającego lub przewodu
doprowadzającego parę producent, jego serwisant lub osoba
posiadająca podobne kwalifikacje powinna wymienić go, aby uniknąć
zagrożenia.
12. Po użyciu wylać wodę ze zbiornika.
13. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
14. Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby
o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub umysłowej lub nie
posiadające doświadczenia lub wiedzy, jeśli będą to robić pod
75
nadzorem lub zostaną przeszkolone w zakresie bezpiecznej obsługi
urządzenia i uświadomią sobie związane z tym zagrożenia.
15. Chronić żelazko i przewód zasilający przed dziećmi poniżej 8 roku
życia, gdy żelazko jest podłączone do prądu lub w trakcie stygnięcia.
PRZECIWWSKAZANIA
1. Nie pozwolić na to, by w czasie prasowania dzieci dotykały
urządzenia.
2. Nie pozostawiać urządzenia bez dozoru, gdy jest ono podłączone do
gniazdka elektrycznego.
3. Nie używać przedłużaczy, chyba że posiadają one zatwierdzenie
właściwych władz.
4. Nie wlewać do zbiornika na wodę żadnych substancji zapachowych,
octu lub innych płynnych substancji chemicznych, ponieważ mogą one
poważnie uszkodzić urządzenie.
5. Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.
6. Nie używać urządzenia, gdy jest ono uszkodzone lub działa
nieprawidłowo.
7. Nie należy używać żelazka po upadku, gdy widoczne są ślady
uszkodzenia lub gdy przecieka.
8. W trakcie prasowania i bezpośrednio po jego zakończeniu nie dotykać
podstawki na żelazko, ponieważ jest ona gorąca!
9. Nie owijać żelazka lub jego podstawy kablem zasilającym lub
przewodem doprowadzającym parę, dopóki całkowicie nie ostygnie.
10.Nie próbować otwierać obudowy lub wymontowywać z urządzenia
jakichkolwiek części, ponieważ nie ma w nim żadnych elementów
wymagających serwisowania.
11.W czasie używania żelazka nie wolno otwierać pokrywki wlotu wody.
Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpiecznego
napełniania zbiornika wodą.
12.Czyszczenia i konserwacji wykonywanej przez użytkownika nie wolno
powierzać dzieciom bez dozoru.
13. W trakcie prasowania i bezpośrednio po jego zakończeniu nie dotykać
powierzchni oznaczonych symbolem
, ponieważ są one gorące
(patrz rysunek 1 i 2 poniżej)!
Rysunek 2: Gorąca powierzchnia z prawej strony
Rysunek 1: Gorąca powierzchnia z lewej strony
76
A ŻELAZKA PAROWEGO
1. Zbiornik na wodę
2. Pokrywka wlotu wody
3. Przegroda wkładu antywapiennego
4. Wkład antywapienny
5. Przycisk pary
6. Przycisk sterowania parą
7. Stopa żelazka
8. Podstawka na żelazko
9. Wskaźnik nagrzewania żelazka
10. Wskaźnik gotowości żelazka
11. Panel sterowania
12. Przewód doprowadzający parę
13. Kabel zasilający
14. Zacisk do przechowywania kabla
15. Korpus żelazka
16. Podstawa
77
PANEL STEROWANIA:
1. Wskaźnik poziomu twardości wody
8. Wskaźnik trybu P-TEMP
2. Ustawienie regulatora temperatury
9. Wskaźnik wyboru tkaniny
3. Wskaźnik wymiany/braku wkładu
antywapiennego
10. Przycisk P-TEMP
4. Wskaźnik poziomu pary
11. Przycisk wyboru tkaniny „+”
5. Wskaźnik ECO
12. Przycisk wyboru tkaniny „-”
6. Wskaźnik automatycznego wyłączenia
13. Wyłącznik ON/OFF
7. Wskaźnik napełniania wody
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1. Usunąć z urządzenia wszelkie folie ochronne i naklejki.
2. Rozwinąć i rozprostować kabel zasilający.
3. Dla osiągnięcia lepszych parametrów eksploatacyjnych zanurzyć na 5 minut przed
pierwszym użyciem nowy wkład antywapienny w wodzie (patrz „WKŁAD ANTYWAPIENNY”).
Uwaga: Przy korzystaniu z funkcji pary po raz pierwszy nie używać jej do prania. W urządzeniu
mogą pozostawać jeszcze jakieś osady. Pierwsze prasowanie należy zacząć od starego ręcznika.
Nacisnąć przycisk pary, aby upewnić się, że osady zostały całkowicie usunięte.
ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA
1. Urządzenie to jest przeznaczone do korzystania ze zwykłej wody z kranu. Inne płyny lub
skroplona woda mogą uszkodzić urządzenie.
2. Podłączyć urządzenie do odpowiedniego gniazdka elektrycznego.
3. Rozpocząć prasowanie dopiero wtedy, gdy ikony na panelu sterowania przestaną migać
sygnalizując w ten sposób, że żądana temperatura została osiągnięta a urządzenie jest gotowe
do użytku.
4. Po użyciu zawsze odłączać urządzenie z sieci.
78
Korzystanie z podpórki na kabel
1.
2.
3.
Rozwinąć i rozprostować kabel zasilający.
Zamontować podpórkę na kabel w przedstawiony
sposób.
Zaczepić kabel zasilający na haku podpórki na kabel
sposób przedstawiony na rysunku 3.
w
Rysunek 3
NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA WODĄ
1. Wyciągnąć kabel zasilający z gniazdka
elektrycznego.
2. Nacisnąć znajdujący się pod zbiornikiem
na wodę przycisk zwalniający zbiornik
na wodę i wyjąć zbiornik na wodę.
3. Otworzyć pokrywkę wlotu wody i
napełnić zbiornik wodą aż po znacznik
maksymalnego poziomu.
4. Przytrzymać przycisk zwalniający
zbiornik na wodę i założyć zbiornik z
powrotem na swoje miejsce. Sprawdzić,
czy został w tej pozycji unieruchomiony.
ZAPROGRAMOWANA TEMPERATURA (tryb P-Temp)
Urządzenie jest wyposażone w funkcję zaprogramowanej temperatury, dzięki której można
żelazkiem wyprasować każdą nadającą się do prasowania tkaninę bez konieczności ustawiania
temperatury żelazka. Jest to fabryczne ustawienie tego urządzenia.
Tkaniny oznaczone tymi symbolami nadają się do prasowania,
np. poliester, jedwab, wiskoza, wełna, bawełna i len.
Tkaniny oznaczone tym symbolem nie nadają się do prasowania,
np. polipropylen i lycra.
79
KORZYSTANIE Z TRYBU P-TEMP
Po włączeniu urządzenia znajduje się ono domyślnie w trybie P-temp. W przypadku innego
ustawienia tkaniny zawsze można nacisnąć przycisk P-temp, aby skorzystać z trybu P-temp.
USTAWIANIE URZĄDZENIA W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU TKANINY
Urządzenie posiada różne ustawienia temperatury umożliwiające prasowanie różnych rodzajów
tkanin. Urządzenie można ustawić na prasowanie danego rodzaju tkaniny naciskając przycisk
lub
. Urządzenie będzie zmieniać swoje ustawienie pomiędzy „Acryl” („akryl”) <-> „Nylon”
(„nylon”) <-> „Silk” („jedwab”) <-> „Polyester” („poliester”) <-> „Blend” („tkaniny mieszane”)
<-> „Wool” („wełna”) <-> „Cotton” („bawełna”) <-> „Jeans” („dżins”) <-> „Linen” („len”) w
następującej kolejności:
WAŻNE: Przed przystąpieniem do prasowania zapoznać się z etykietami na ubraniach, a
następnie postępować zgodnie z podanymi przez producenta instrukcjami prasowania, które
często mają formę symboli podobnych do przedstawionych poniżej:
Jeśli nie jest się pewnym, z czego tkanina została wykonana, skorzystać z trybu P-temp lub
Ustawienie regulatora temperatury
. poliester
. octan
. jedwab
. lycra
. trójoctan
. poliamid
. wiskoza
. bawełna
. len
. wełna
rozpocząć prasowanie przy niskiej temperaturze.
FUNKCJA AUTOMATYCZNEJ PARY
Urządzenie automatycznie reguluje ilość pary w zależności od wybranego ustawienia tkaniny. Dla
każdej temperatury funkcja zapewnia odpowiednią ilość pary, aby uzyskać precyzyjne wyniki
prasowania.
80
PRASOWANIE
1. Włączyć urządzenie naciskając wyłącznik On/Off i
wybrać żądaną temperaturę prasowania.
2. W zależności od wybranego ustawienia temperatury, na
panelu sterowania zacznie migać odpowiedni symbol
temperatury. Gdy żelazko będzie gotowe do użytku,
symbol temperatury przestanie migać i zacznie palić się
na stałe.
3. Jeśli chce się prasować na sucho, można rozpocząć
prasowanie, gdy tylko żelazko będzie gotowe do użytku.
4. Prasowanie parowe jest dostępne dla tkanin
mieszanych, wełny, bawełny, dżinsu i lnu.
Przytrzymując przycisk pary można wytworzyć parę
potrzebną do prasowania parowego. Odpowiedni
wskaźnik pary dla wybranego rodzaju tkaniny zacznie
migać wskazując na przygotowywanie pary. Zwolnić
przycisk pary, aby zatrzymać proces tworzenia pary.
5. Ustawienie tkaniny można zmienić na urządzeniu
naciskając przycisk
lub
lub wybierając tryb
P-temp przy pomocy przycisku P-temp.
6. Po użyciu wyłączyć urządzenie naciskając przycisk
wyłącznika On/Off.
7. Po każdym użyciu postępować zgodnie z instrukcjami
podanymi w „Spuszczanie wody ze zbiornika”. Zaleca
się spuścić wodę ze zbiornika po każdym użyciu.
81
REGULACJA PARY
Urządzenie jest wyposażone w dwa różne ustawienia rozpylania pary:
1. Normalne ustawienie pary: Para jest
rozprowadzana po całej stopie żelazka, aby
zapewnić równomierne prasowanie tkaniny
(rysunek 4).
Figure 4
2. Ustawienie wzmocnienia pary: Para zostaje
skoncentrowana w przedniej części stopy
żelazka zwiększając ciśnienie pary dla
usunięcia opornych zagnieceń (rysunek 5).
Figure 5
3. Przesunąć przycisk sterowania parą w lewo lub prawo, aby wybrać jedno z dwóch ustawień
sposobu rozprowadzania pary.
PRASOWANIE W PIONIE
Istnieje także możliwość usuwania zagnieceń na
delikatnych ubraniach w pozycji wiszącej, na wiszących
zasłonach lub innych wiszących tkaninach:
1.
Wybrać żądane ustawienie temperatury przy
włączonym prasowaniu parowym.
2.
Trzymać żelazko w pozycji pionowej (rysunek 6) w
odległości 15-30 centymetrów od ubrania.
3.
Nacisnąć przycisk pary.
Ostrzeżenie: Nie stosować pary na ubrania lub tkaniny
znajdujące się na człowieku lub zwierzęciu. Temperatura
pary jest bardzo wysoka.
82
Rysunek
6
FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA
Poprawiająca bezpieczeństwo funkcja automatycznego wyłączenia zadziała automatycznie, gdy
żelazko pozostanie nieruchome przez 10 minut.
1.
Włączenie się funkcji automatycznego wyłączenia żelazka jest sygnalizowane migającym
wskaźnikiem automatycznego wyłączenia.
2.
Aby ponownie włączyć żelazko, nacisnąć przycisk wyłącznika On/Off. Panel sterowania
powróci do swojego poprzedniego ustawienia temperatury i zacznie się nagrzewać.
Przygotowanie żelazka do użytku może zająć ok. 60 sekund.
Uwaga: Włączenie się funkcji automatycznego wyłączenia nie powoduje całkowitego
wyłączenia urządzenia. Aby wyłączyć urządzenie, nacisnąć i przytrzymać przycisk
funkcyjny oraz odłączyć urządzenie z gniazdka elektrycznego.
SPUSZCZANIE WODY ZE ZBIORNIKA
1.
Odłączyć żelazko
elektrycznego.
z
gniazdka
2. Wyjąć zbiornik z wodą naciskając
przycisk zwalniający.
3. Otworzyć pokrywkę wlotu wody i
spuścić wodę ze zbiornika.
4. Ponownie założyć zbiornik na wodę
sprawdzając,
czy
został
unieruchomiony na swoim miejscu.
WYBÓR JĘZYKA
Urządzenie posiada 3 ustawienia języka: ANGIELSKI, FRANCUSKI I NIEMIECKI.
1. Aby dokonać zmiany języka, nacisnąć na 5 sekund równocześnie przycisk
i w celu
przejścia w tryb wyboru języka.
2. Naciskając
i
wybrać inny język.
3. Odczekać kilka sekund aż urządzenie automatycznie zaktualizuje się według dokonaego
wyboru i przejdzie do ekranu głównych ustawień
83
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
SYSTEM ANTYWAPIENNY I PRZYPOMINAJĄCY
Urządzenie jest wyposażone w podwójny system antywapienny, który pozwala przedłużyć okres jego
przydatności użytkowej. Oba systemy filtrują i usuwają wapno znajdujące się w wodzie:
A. Wymienny system antywapienny:
Wkład wymaga okresowej wymiany, w zależności od twardości wody i faktycznego zużycia.
Urządzenie posiada elektroniczny system monitorowania żywotności wkład antywapiennego. W
zależności od ustawionej twardości wody, symbol
od czasu do czasu przypomina
użytkownikowi o konieczności wymiany wkładu antywapiennego. W przypadku braku nowego
wkładu zamiast wody z kranu do dalszego użytkowania urządzenia można użyć wody
destylowanej.
Wymiana wkładu antywapiennego:
1. Zanurzyć nowy wkład antywapienny na 5 minut w wodzie.
2. Wyjąć zbiornik na wodę.
3. Wysunąć pojemnik na wkład antywapienny i dokonać wymiany wkładu antywapiennego.
4. Przed ponownym założeniem pojemnika z wkładem antywapiennym odczekać 5 sekund.
5. Ponownie założyć zbiornik z wodą.
Uwaga:
Jeśli pojemnik z wkładem antywapiennym zostanie założony nieprawidłowo, zacznie migać symbol
, któremu towarzyszyć będzie sygnał dźwiękowy informujący o braku wkładu. Ponadto
urządzenie nie będzie w stanie rozpoznać, że wkład antywapienny został wymieniony, jeśli wymiana
została dokonana w czasie, gdy urządzenie było wyłączone.
WAŻNE:
1. Nie próbować używać zużytego wkładu antywapiennego. Spowoduje to uszkodzenie
urządzenia.
2. Nie pozostawiać pustego pojemnika na wkład antywapienny. Spowoduje to uszkodzenie
urządzenia.
USTAWIANIE TWARDOŚCI WODY
Sprawdzanie poziomu twardości wody
Twardość wody w danym regionie można sprawdzić przy pomocy dołączonego do instrukcji paska
testowego przy zastosowaniu odpowiedniej metody badania opisanej poniżej.
1. Zanurzyć pasek testowy na 1 sekundę w wodzie.
2. Strząsnąć nadmiar wody i po upływie 1 minuty porównać zmianę koloru na pasku testowym z
tabelą kolorów.
3. Dostosować ustawienie twardości wody żelazka parowego poprzez naciśnięcie przycisku
ustawienia twardości wody.
Ustawianie poziomu twardości wody
1. Aby wybrać tryb ustawiania twardości wody, nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund przycisk
i
P-TEMP.
2. Aby ustawić poziom twardości wody zgodnie z poniższą tabelą, nacisnąć przycisk wyboru tkaniny
.
84
Urządzenie jest przystosowane do wody z kranu. Jeśli w Twojej okolicy
woda jest bardzo twarda, w urządzeniu szybko osadzi się kamień.
*Bardzo miękka woda(0°dH)
-Można używać wody z kranu /LO
*Miękka woda (3-7°dH)
-Można używać wody z kranu /MI
*Średnio twarda woda(8-12°dH)
-Należy używać mieszanki 50% wody destylowanej i 50%wody z kranu*/HI
*Twarda woda/ Bardzo twarda (12-25°dH)
-Należy używać mieszanki 30% wody z kranu i 70% wody destylowanej /HI
--------------------------------------------------------------------------------------------Nie wlewaj do zbiorniczka wody perfum, octu, krochmalu,środków do usuwania kamienia,
ułatwiających prasowanie aniżadnych innych środków chemicznych, ponieważ urządzenie nie jest
przystosowane do ich użycia.
PRZCHOWYWANIE URZĄDZENIA
1.
2.
3.
4.
5.
Odłączyć kabel zasilający od gniazdka elektrycznego.
Odczekać aż urządzenie całkowicie ostygnie.
Spuścić wodę ze zbiornika (patrz „Spuszczanie wody ze
zbiornika”).
Odstawić żelazko poziomo na podstawce.
Kabel zasilający i przewód doprowadzający parę
przechowywać przy użyciu zacisku do przechowywania
kabla (rysunek 7).
Rysunek 7
Uwaga:
1. Do usuwania osadów ze stopy lub obudowy żelazka używać nawilżonej szmatki lub
nierysujących zmywaków.
2. Do usuwania osadów ze stopy żelazka nigdy nie używać ostrych lub chropowatych
przedmiotów.
3. Do czyszczenia żelazka nigdy nie używać środków ściernych, octu lub preparatów do
odkamieniania.
Środowisko
Urządzenia po upływie okresu eksploatacyjnego nie należy usunąć wraz ze zwykłymi odpadami
komunalnymi, lecz oddać na urzędowo określone składowisko do recyklingu. Postępując w ten sposób,
przyczyniają się Państwo do zachowania czystego środowiska.
Urządzenie to oznaczono zgodnie z europejską wytyczną 2012/19/EU o zużytych urządzeniach elektrycznych i
elektronicznych (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Wytyczna ta określa ramy obowiązującego w całej Unii Europejskiej odbioru i wtórnego wykorzystania starych urządzeń.
85
WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK
Problem
Urządzenie nie działa
Przyczyna
Urządzenie nagrzewa się
Rozwiązanie
Odczekać kilka minut przed użyciem.
Nie zostało podłączone do
sieci
Przycisk wyłącznika On/Off
znajduje się w położeniu
Off
Gniazdko nie działa
Podłączyć do odpowiedniego gniazdka
elektrycznego.
Włączyć urządzenie przy pomocy
przycisku wyłącznika On/Off.
Podłączyć do innego dobrze działającego
gniazdka
Napełnić zbiornik odpowiednią ilością
wody.
Przy pomocy przycisków wyboru pary
wybrać odpowiedni rodzaj tkaniny.
Wskaźnik napełnienia
wodą jest włączony
Stopa żelazka nie
nagrzewa się
prawidłowo
Zbiornik z woda jest pusty
Kropelki wody na
stopie żelazka
Para, która pozostała w
przewodzie, ostygła i
skropliła się do stanu wody.
Na kilka sekund odstawić parę od tkaniny.
Brak pary
Uszkodzenie tkaniny
Wkład antywapienny jest
suchy lub został–
wymieniony na nowy
Przegrzanie
Wyjąć wkład antywapienny z urządzenia i
zanurzyć go w wodzie na 5 minut, a
następnie ponownie założyć w urządzeniu.
Postępować zgodnie z instrukcją przy
odzieży lub wypróbować po wewnętrznej
stronie brzegu ubrania.
Wyciek wody z
podstawy
Filtr antywapienny nie
pasuje
Prawidłowo założyć.
Głośny hałas
Pierwsze użycie
Jest to normalne
Woda jest pompowana do
grzałki
Pusty zbiornik na wodę
Jest to normalne
Nieprawidłowe ustawienie
tkaniny
Napełnić zbiornik wodą
Gwarancja i serwis naprawczy
W celu uzyskania informacji lub w razie problemów z urządzeniem, zwrócić się do centrum pomocy
użytkownikom Gorenja w danym państwie (numer telefonu znajduje się na międzynarodowej karcie
gwarancyjnej). Jeżeli w danym kraju nie ma takiego centrum, należy zwrócić się do lokalnego sprzedawcy
Gorenja lub Działu małych urządzeń AGD.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian!
GORENJE
ŻYCZY PAŃSTWU WIELE SATYSFAKCJI PODCZAS UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA
86
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
HU
FONTOS
A készülék első használata előtt biztonsági okokból olvassa át figyelmesen a
használati utasítást. Őrizze meg a dokumentumot, később is szüksége lehet rá.
A készülék háztartásban való használatra készült és kizárólag a használati
utasításban foglaltakkal összhangban működtethető.
A készülék magas hőfokú gőzt generál. A használat során legyen mindig
elővigyázatos és a többi használót is figyelmeztesse a potenciális veszélyre.
EZT TEGYE
1. Ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján feltüntetett hálózati
feszültség megfelel-e otthona elektromos hálózatának.
2. Használat előtt tekerje szét és egyenesítse ki a csatlakozó kábelt.
3. A készüléket szilárd és stabil felületen helyezze el.
4. A vasalót stabil felületen kell használni és tárolni is.
5. Ügyeljen rá, hogy a csatlakozó kábel vagy a gőzvezeték ne érjen
hozzá a vasaló talpához.
6. Használat előtt helyezze be az anti-cal patront.
7. A víztartály vízzel való feltöltése előtt a csatlakozó kábel
villásdugóját ki kell húzni az aljzatból.
8. Az anti-cal patront és a szemcséket mindig tartsa távol a
gyerekektől.
9. Az elektromos készülékeket mindig tartsa távol a gyerekektől és a
sérült személyektől. Ne engedje, hogy felügyelet nélkül használják a
készüléket.
10. Mielőtt a készüléket ráhelyezné, győződjön meg róla, hogy az
állvány stabil felületen van.
11. Ha a csatlakozó kábel vagy a gőzvezeték sérült, azt a veszélyek
elkerülése érdekében csak a gyártó vagy annak márkaszervizet
cserélheti ki.
12. Használat után ürítse ki a víztartályt.
13. A gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
14. A készüléket csak akkor használhatják 8 éves vagy annál idősebb
gyerekek, illetve olyan személyek, akik csökkent fizikális, érzékszervi
vagy mentális képességekkel rendelkeznek, vagy nincs meg a
szükséges tapasztalatuk és tudásuk, ha felügyeletük biztosított, vagy
ha megfelelő utasításokat kaptak a készülék biztonságos
használatát illetően és megértették az ezzel járó veszélyeket.
87
15. Tartsa távol a 8 éven aluli gyerekektől a vasalót és a csatlakozó
kábelt, ha az áram alatt van, vagy használat után még nem hűlt le.
NE TEGYE
1. Vasalás közben ne engedje a gyerekeknek, hogy hozzáérjenek a
készülékhez.
2. Ha a készülék csatlakoztatva van az elektromos hálózatra, ne hagyja
felügyelet nélkül.
3. Ne használjon hosszabbítót, kivéve, ha a kompetens hatóság azt
jóváhagyta.
4. Ne töltsön illatosított vizet, ecetet vagy más vegyi anyagot a
tartályba, mert ezek komoly kárt okozhatnak a készülékben.
5. Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
6. Ne használja a készüléket, ha sérült, vagy ha nem megfelelően
működik.
7. Ne használja a vasalót, ha az leesett, ha látható sérülés van rajta
vagy ha szivárog.
8. Vasalás közben vagy közvetlenül utána ne érintse meg állványt, mert
az forró lehet.
9. Csak akkor tekerje a vasaló vagy az állvány köré a csatlakozó kábelt,
ha a készülék már teljesen kihűlt.
10.Ne próbálja meg kinyitni a készüléket vagy szétszerelni a készülék
bármely részét – nincsenek benne szervizelhető alkatrészek.
11.A vízbevezetés fedelét használat közben nem szabad kinyitni. A
víztartály biztonságos feltöltésére vonatkozó utasításokat be kell
tartani.
12.A készülék tisztítását és karbantartását nem végezhetik gyerekek
felügyelet nélkül.
13. Vasalás közben vagy utána ne érintse meg a
ikonnal jelölt
felületeket, mert azok forróak lehetnek. (Lásd a következő, 1. és 2.
ábrát.)
88
ISMERJE MEG A GŐZÁLLOMÁST!
1. Víztartály
2. Vízbevezetés fedél
3. Anti-cal patron rekesz
4. Anti-cal patron
5. Gőzkioldó gomb
6. Gőzszabályozó gomb
7. Vasaló talp
8. Vasaló állvány
9. Vasaló melegedése jelfény
10. Vasaló kész jelfény
11. Vezérlő panel
12. Gőzvezeték
13. Csatlakozó kábel
14. Kábeltartó kampó
15. Vasaló egység
16. Talp
89
VEZÉRLŐ PANEL:
1. Vízkeménység jelző
8. P-TEMP üzemmód jelfény
2. Hőmérséklet-szabályozó
9. Anyagválasztás jelfény
3. ANTI-CAL patron cseréje / hiánya jelfény
10. P-TEMP gomb
4. Gőzszint jelző
11. Anyagválasztás gomb '+'
5. ECO jelfény
12. Anyagválasztás gomb '-'
6. Automatikus kikapcsolás jelfény
13. ON/OFF (be-/kikapcsolás) gomb
7. Víztartály feltöltése jelfény
AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
1. Távolítsa el a készülékről a védő filmrétegeket és a matricákat.
2. Tekerje szét és egyenesítse ki a csatlakozó kábelt.
3. Az első használat előtt áztassa 5 percig vízben az új anti-cal patront, a jobb teljesítmény
érdekében (lásd az “ANTI-CAL PATRON” részt)
Megjegyzés: A gőz funkciót az első alkalommal ne használja ruhákon, mert a készülékben
lerakódások lehetnek. Kezdje a vasalást egy régi törölközővel. Nyomja meg a gőzkioldó gombot,
hogy a lerakódások teljesen eltávolításra kerüljenek.
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
1. A készülék normál csapvízzel használható. Más folyadék vagy kondenzvíz kárt okozhat a
készülékben.
2. Csatlakoztassa a készüléket egy megfelelő aljzathoz.
3. Akkor kezdje meg a vasalást, ha a kijelzőn látható ikonok villogása leállt, ami azt jelenti,
hogy a szükséges hőmérséklet elérésre került és a készülék használatra kész.
4. Használat után mindig húzza ki a készülék villásdugóját az aljzatból.
90
A kábeltartó tartozék használata
1.
2.
3.
Tekerje szét és egyenesítse ki a csatlakozó kábelt.
Helyezze fel a kábeltartót az ábrán látható módon.
Helyezze a csatlakozó kábelt a kábeltartó
kampójába, a 3. ábrán látható módon.
3. ábra
A VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE
1. Húzza ki a villásdugót az aljzatból.
2. Nyomja meg a víztartály kioldó gombját
a tartály alsó részén és húzza ki a
víztartályt.
3. Nyissa ki a vízbevezetés fedelét és töltse
meg a tartály vízzel, a max szintig.
4. Nyomja le a víztartály kioldó gombját
és helyezze vissza a tartály az eredeti
helyére. Ügyeljen rá, hogy megfelelően
a helyén legyen.
PROGRAMOZOTT HŐMÉRSÉKLET (P-Temp üzemmód)
A készülék programozott hőmérséklet üzemmóddal is rendelkezik, ami lehetővé teszi mindenféle
anyag vasalását, a hőmérséklet szabályozása nélkül. Ez a készülék javasolt üzemmódja.
Az ilyen jelzésekkel ellátott anyagok vasalhatók, például a
poliészter, a selyem, a viszkóz, a gyapjú, a pamut és a len.
Az ezzel a jellel ellátott anyagok nem vasalhatók. Ilyenek például
a polipropilén vagy az elasztán.
91
A P-TEMP ÜZEMMÓD HASZNÁLATA
A készülék bekapcsolásakor automatikusan P-temp üzemmódban van. Ha más anyag-beállítás van
bekapcsolva, a P-temp gomb megnyomásával válthat P-temp üzemmódra.
A KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSA KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ ANYAGOKHOZ
A készülék különböző hőfok-beállításokkal rendelkezik a különféle típusú anyagokhoz. A
a
vagy
gombok segítségével választható ki a megfelelő beállítás, az anyag típusától függően. A
lehetséges beállítások a következő sorrendben váltakoznak a kijelzőn: “Akril” <-> “Nylon” <->
“Selyem” <-> “Poliészter” <-> “Kevert” <-> “Gyapjú” <-> “Pamut” <-> “Farmer” <-> “Len”:
FONTOS: A vasalás megkezdése előtt tanulmányozza át a ruhák cimkéit és kövesse a gyártó
utasításait a vasalás vonatkozásában, amelyek gyakran az alábbiakhoz hasonló ikonokként
Hőfok beállítás
. Poliészter
. Acetát
. Selyem
. Elasztán
. Triacetát
. Poliamid
. Viszkóz
. Pamut
. Len
. Wool
vannak feltüntetve a ruhákon:
Ha nem biztos az anyag összetételében, használja a P-temp üzemmódot vagy kezdte alacsony
hőfokon a vasalást.
AUTO STEAM FUNKCIÓ
A készülék automatikusan szabályozza a gőz mennyiségét a választott anyag-beállításnak
megfelelően. Ez a funkció megfelelő mennyiségű gőzt biztosít minden hőmérséklethez, a
tökéletes vasalási eredmény érdekében.
92
VASALÁS
1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a Power
On/Off gombot, majd válassza ki a vasaláshoz használni
kívánt hőfokot.
2. A hőfok-beállításnak megfelelő ikon villogni kezd a
kijelzőn. Ha a vasaló használatra kész, a hőfok-ikon
villogása leáll és folyamatosan fog világítani.
3. Ha szárazon szeretne vasalni, megkezdheti a vasalást,
amint a vasaló használatra kész.
4. A gőzvasalás a “Kevert”, “Gyapjú”, “Pamut”,
“Farmer”, “Len” beállítások esetében lehetséges.
A gőzvasaláshoz benyomva kell tartani a gőzkioldó
gombot. Az anyag-beállításhoz kapcsolódó gőz jelfény
villogni fog, jelezve, hogy gőz képződik. A gőzképződés
leállítára engedje el a gőzkioldó gombot.
5. Az anyag-beállítást a
vagy a
gombok
segítségével módosíthatja, vagy a P-temp gomb
megnyomásával P-temp üzemmódra válthat.
6. Használat után a készülék kikapcsolásához nyomja meg
a Power On/Off gombot.
7. Minden egyes használat után kövesse a “Víztartály
kiürítése” fejezetben foglalt utasításokat. Javasolt a
víztartályban lévő víz kiürítése minden egyes használat
után.
93
GŐZSZABÁLYOZÁS
A készülék két különböző beállítással rendelkezik a gőz szabályozására:
1. Normál beállítás: egyenletesen osztja el a
gőzt a vasaló talpán, az anyag egyenletes
vasalásához (4. ábra).
Figure 4
2. Intenzív gőz beállítás: a gőzt a vasaló
talpának elejére koncentrálja, ami magasabb
nyomást biztosít, a makacs gyűrődések
eltávolítására (5. ábra).
5. ábra
3. A gőzszabályozó gomb jobbra vagy balra mozgatásával lehet választan a két lehetséges
gőz-beállítás közül.
FÜGGŐLEGES VASALÁS
A kényes ruhadarabok gyűrődései függőleges helyzetben
is eltávolíthatók, ugyanígy vasalhatók a függönyök vagy
más függő anyagok:
1.
Válassza ki a kívánt, gőzvasalásnál lehetséges
hőfokot.
2.
Tartsa a vasalót függőlegesen (6. ábra) 15 - 30
centiméterre az anyagtól.
3.
Nyomja meg a gőzkioldó gombot.
Figyelmeztetés: Ne gőzölje a ruhákat, ha azok emberen
vagy háziállaton vannak. A gőz hőfoka nagyon magas.
6. ábra
BIZTONSÁGI AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS FUNKCIÓ
A biztonsági automatikus kikapcsolás funkció akkor lép működésbe, ha a készülék 10 percig
mozdulatlan marad.
1.
Az automatikus kikapcsolás jelfény villog annak jelzésére, hogy működésbe lépett az
automatikus kikapcsolás.
94
2.
A vasaló újbóli bekapcsolásához nyomja meg a Power On/Off gombot. A vezérlő panel
ekkor visszaáll a korábbi hőfok-beállításra és melegedni kezd. Körülbelül 60 másodpercbe
telhet, mire a vasaló ismét működésre kész lesz.
Megjegyzés: A készülék a biztonsági automatikus kikapcsolás esetén nem kerül teljesen
kikapcsolásra. Nyomja meg és tartsa benyomva a funkciógombot a készülék
kikapcsolásához, majd húzza ki a villásdugót az aljzatból.
A VÍZTARTÁLY KIÜRÍTÉSE
1. Húzza ki a villásdugót az aljzatból.
2. Húzza ki a víztartályt a kioldó gomb
megnyomásával.
3. Nyissa ki a vízbevezetés fedelét és
ürítse ki a víztartályt.
4. Helyezze vissza a víztartályt és
ellenőrizze, hogy megfelelően a
helyén van-e.
NYELVVÁLASZTÁS
A készüléknél három lehetséges nyelv-beállítás lehetséges: ANGOL, FRANCIA és NÉMET
1. A nyelv módosításához nyomja meg egyszerre a
és a
gombokat és tartsa 5
másodpercig benyomva őket, ekkor megnyílik a nyelvválasztás menü.
2. Egy másik nyelv kiválasztásához nyomja meg a
és a
gombokat.
3. Néhány másodperc elteltével a nyelv módosul és ismét megjelenik a fő beállítások kijelzése.
95
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
ANTI-CAL RENDSZER ÉS FIGYELMEZTETÉS
A készülék, élettartamának növelése érdekében kettős vízkő elleni védelemmel van ellátva. Mindkét
rendszer szűri és eltávolítja a vízből a kalciumot.
A. Cserélhető vízkő-védelmi rendszer:
A víz keménységétől és az aktuális használattól függően a patront időnként cserélni kell. A
készülék elektronikus rendszerrel rendelkezik a vízkő-eltávolító patron ellenőrzésére. A
beállított vízkeménységtől függően a
ikon fog figyelmeztetni időről időre a patron
cseréjének szükségességére. Ha nem áll rendelkezésre új patron, használjon csapvíz helyett
desztillált vizet a készülék működéséhez.
A patron cseréje:
1. Áztassa az új patront legalább 5 percig vízben.
2. Vegye ki a víztartályt.
3. Csúsztassa ki a patrontartó rekeszt és cserélje ki a patront.
4. Várjon 5 másodpercet, majd helyezze vissza a rekeszt.
5. Tegye vissza a víztartály a helyére.
Megjegyzés:
Ha a patron rekesze nincs megfelelően a helyén, a
ikon villogni fog és sípolás lesz hallható
annak jelzésére, hogy a patron hiányzik. Továbbá, ha a patron cseréjére akkor került sor, amikor a
készülék ki volt kapcsolva, a készülék nem lesz képes felismerni, hogy a patron cseréje megtörtént.
Fontos:
1. Ne próbálja meg használni a már elhasznált patront. Ez kárt okozhat a készülékben.
2. Ne hagyja üresen a patrontartó rekeszt. Ez kárt okozhat a készülékben.
A VÍZKEMÉNYSÉG BEÁLLÍTÁSA
Ellenőrizze a vízkeménységet
A víz keménységét a használati utasításhoz mellékelt tesztcsík segítségével ellenőrizheti, az alábbi
módszer segítségével.
1. Merítse a tesztcsíkot a vízbe 1 másodpercre.
2. Rázza le róla a fölösleges vizet és 1 perc elteltével hasonlítsa össze a tesztcsík színét a
színskálával.
3. Állítsa be a vízkeménységet a gőzállomáson.
A vízkeménység beállítása
1. Nyomja meg és tartsa benyomva a
és a P-TEMP gombot 5 másodpercig a vízkeménység menü
kiválasztásához.
2. Az anyagválasztó gomb
segítségével válassza ki a vízkeménységet, az alábbi táblázatban
foglaltaknak megfelelően.
VÍZKEMÉNYSÉG TESZTCSÍK JELÖLÉSE
BEÁLLÍTÁS
5 zöld
1 piros
2 piros
3 piros
4 piros
5 piros
VÍZKEMÉNYSÉG
ALACSONY
KÖZEPES
MAGAS
MAGAS
MAGAS
MAGAS
96
LO
MI
HI
A készüléket csapvízzel való használatra tervezték. Ha olyan helyen él, ahol nagyon
kemény a víz, rövid idő alatt vízkőlerakódás képződhet. Ebben az esetben javasolt a
csapvíz és a desztillált víz használata a készülék élettartamának megnövelése
érdekében!!
*Nagyon lágy víz (0° dH )
*Lágy víz (3-7° dH )
A csapvíz használható/LO
A csapvíz használható/MI
*Közepesen kemény víz(8-12° dH )
-Használjon 50% csapvízből és 50% desztillált vízből álló keveréket*/HI
*Kemény víz / Nagyon kemény víz(12-25° dH )
-Használjon 30% csapvízből és 70% desztillált vízből vagy/HI
Megjegyzés: Ne öntsön bele parfümöt, szárítógépből származó vizet,
ecetet, mágnesesen kezelt vizet , keményítőt, vízkőmentesítő
szert, vasalási segédanyagokat, vegyileg vízkőmentesített vizet és más vegyi anyagokat, mivel
ezek vízszivárgáshoz, barna foltok képződéséhez, illetve a készülék károsodásához vezethetnek.
A KÉSZÜLÉK TÁROLÁSA
1.
2.
3.
4.
5.
Húzza ki a csatlakozó kábelt az aljzatból.
Hagyja a készüléket teljesen lehűlni.
Ürítse ki a víztartályt (lásd “A víztartály kiürítése” részt)
Helyezze a vasalót vízszintesen a gőzgenerátor-talpra.
Tárolja a csatlakozó kábelt és a gőzvezetéket a tároló
kampóhoz rögzítve (7. ábra).
7. ábra
Megjegyzés:
1. A lerakódásokat nedves ruha és nem súroló hatású tisztítószer segítségével távolíthatja el a
vasaló talpáról vagy a készülék házáról.
2. Soha ne használjon éles vagy durva tárgyakat a lerakódások eltávolítására a vasaló talpán.
3. A vasaló tisztítására soha ne használjon súrolószereket, ecetet vagy vízkőoldót.
Környezetvédelem
A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen
adja le, így hozzájárul a környezet védelméhez.
Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai készülékekről szóló 2012/19/EK irányelvnek megfelelő jelölést kapott.
Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza
meg.
97
HIBAELHÁRÍTÁS
Probléma
A készülék nem
működik
Ok
A készülék felmelegedése
folyamatban van
A készülék nincs bedugva
Megoldás
Várjon néhány percet használat előtt.
A Power On/Off gomb off
pozícióban van
Dugja be a készülék villásdugóját az
aljzatba.
Nyomja meg a Power On/Off gombot a
készülék bekapcsolásához.
Az aljzat nem működik
Dugja be a villásdugót egy jó aljzatba.
Világít a vízfeltöltés
jelfény
A vasaló talpa nem
melegszik fel eléggé
A víztartály üres
Töltse fel a víztartályt megfelelő
mennyiségű vízzel.
Nyomja meg a gőz választás gombokat a
megfelelő anyagtípus kiválasztásához.
Vízcseppek jönnek ki
a vasaló talpán
A gőzvezetékben jelen lévő
gőz lehűlt és vízzé
kondenzálódott.
Gőzöljön néhány másodpercig a ruhán
kívülre.
A készülékből nem
jön gőz
Az anyag megsérült
Az anti-cal patron száraz
Vegye ki a patront és áztassa 5 percig
vízbe, majd helyezze vissza.
Kövesse a ruhán feltüntetett utasításokat
vagy tesztelje a vasalót a ruha belső
részén.
Víz szivárog a vasaló
talpából
A patron nincs megfelelően
a helyén
Igazítsa meg a patront.
Hangos zaj
Első használat
Természetes jelenség
Víz szivattyúzása a
melegítőbe
A víztartály üres
Természetes jelenség
Nem megfelelő
anyag-beállítás
Túl meleg hőmérséklet
Töltse fel a víztartályt
Jótállás és szerviz
Ha információra van szüksége, vagy forduljon az adott ország Gorenje vevőszolgálatához
(a
telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem
működik vevőszolgálat, forduljon a Gorenje helyi szaküzletéhez vagy a Gorenje háztartási
kisgépek és szépségápolási termékek üzletágának vevőszolgálatához.
Csak személyes használatra!
A modositas jogat fenntartjuk!
A GORENJE
SOK OROMOT KIVAN A KESZULEK HASZNALATAHOZ
98
IНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
UA
ВАЖЛИВО
З міркувань безпеки необхідно уважно прочитати посібник перед першим
використанням пристрою. Збережіть цей посібник для використання в
майбутньому.
Цей пристрій призначено лише для домашнього використання. Він може
використовуватися тільки відповідно до цих інструкцій з експлуатації.
Пристрій виробляє пару високої температури. Завжди поводьтеся з ним уважно
та попереджайте інших користувачів про потенційну небезпеку.
НЕОБХІДНІ ДІЇ
1. Переконайтеся, що напруга, зазначена на паспортній табличці,
відповідає напрузі в електромережі.
2. Розмотайте та розпряміть кабель живлення та подавальний шланг
перед використанням.
3. Установіть пристрій на тверду та стійку поверхню.
4. Праску необхідно використовувати та зберігати на стійкій поверхні.
5. Стежте, щоб кабель живлення та шланг для подавання пари не
торкалися підошви праски.
6. Перед використанням вставте картридж проти накипу.
7. Перш ніж наповнювати резервуар водою, необхідно вийняти штепсель
кабелю живлення з електричної розетки
8. Завжди тримайте картридж проти накипу та гранули подалі від дітей.
9. Тримайте електричні пристрої в місцях, недоступних для дітей і осіб з
обмеженими фізичними або розумовими можливостями. Не дозволяйте
їм використовувати такі пристрої без нагляду.
10. Перед розміщенням пристрою на підставці, переконайтеся, що поверхня,
на якій його встановлено, є стійкою.
11. Якщо кабель живлення або шланг для подавання пари пошкоджено, для
уникнення небезпеки необхідно, щоб його замінив виробник, агент з
обслуговування або інший фахівець із подібною кваліфікацією.
12. Спорожнюйте резервуар для води після використання.
13. Не дозволяйте дітям грати з приладом.
14. Цей прилад можна використовувати дітям віком від 8 років і старше, а
також особам з обмеженими фізичними, тактильними або розумовими
здібностями або з нестачею досвіду та знань, якщо вони перебувають
під наглядом або отримали вказівки стосовно безпечного використання
приладу та розуміють небезпеку, пов’язану з цим.
15. Зберігайте праску та кабель живлення в місці, недоступному для дітей
99
до 8 років, коли пристрій під напругою або охолоджується.
ЗАБОРОНЕНІ ДІЇ
1. Не дозволяйте дітям торкатися пристрою під час прасування.
2. Не залишайте пристрій без нагляду, якщо його підключено до
електричної розетки.
3. Не використовуйте подовжувач кабелю живлення, якщо він не схвалений
компетентними органами.
4. Не додавайте парфумовану рідину, оцет або інші хімічні рідини в
резервуар для води, оскільки вони можуть серйозно пошкодити пристрій.
5. Не занурюйте пристрій у воду або жодну іншу рідину.
6. Не використовуйте пристрій, якщо він пошкоджений або працює
неналежним чином.
7. Забороняється використовувати праску, якщо вона впала, має видимі
ознаки пошкодження або тече.
8. Не торкайтеся підставки для праски під час або одразу після прасування.
Вона сильно нагрівається!
9. У разі зберігання не обмотуйте кабель живлення або подавальний шланг
навколо праски або основи, доки праска повністю не охолоне.
10. Не намагайтеся відкрити корпус або зняти будь-які частини з корпусу —
усередині праски немає частин, які потребують обслуговування.
11. Під час використання кришка водоприймача має бути закрита. Інструкції
щодо безпечного наповнення резервуара для води надані нижче.
12. Чищення пристрою й догляд за ним не слід доручати дітям без нагляду.
13. Не торкайтеся поверхонь, позначених символом
під час або одразу
після прасування. Вони сильно нагріваються! (Див. зазначені нижче
малюнки 1 і 2)
Малюнок 1: Ліва сторона — гаряча поверхня
Малюнок 2: Права сторона — гаряча поверхня
100
ЗНАЙОМСТВО З ПАРОГЕНЕРАТОРОМ
1. Резервуар для води
2. Кришка водоприймача
3. Контейнер картриджа проти накипу 4. Картридж проти накипу
5. Кнопка подавання пари
6. Кнопка керування парою
7. Підошва
8. Підставка для праски
9. Індикатор нагрівання праски
10. Індикатор готовності праски
11. Панель керування
12. Шланг для подавання пари
13. Кабель живлення
14. Скоба для намотування кабелю
15. Праска
16. Основа
101
ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ:
1. Індикатор рівня жорсткості води
8. Індикатор режиму запрограмованої
температури
2. Регулювання температури
9. Індикатор вибору типу тканини
3. Індикатор заміни або відсутності картриджа
проти накипу
10. Кнопка запрограмованої температури
4. Індикатор рівня інтенсивності пари
11. Кнопка вибору типу тканини «+»
5. Індикатор ЕКО-режиму
12. Кнопка вибору типу тканини «–»
6. Індикатор автоматичного вимкнення
13. Кнопка ввімкнення/вимкнення
7. Індикатор наповнення води
ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ
1. Зніміть із пристрою всі захисні плівки та наклейки
2. Розмотайте та розпряміть кабель живлення.
3. Перед першим використанням занурте новий картридж проти накипу у воду на
5 хвилин для поліпшення його робочих характеристик (див. розділ «КАРТРИДЖ ПРОТИ
НАКИПУ»)
Примітка. Під час першого використання функції пари не застосовуйте її до білизни.
Усередині пристрою можуть бути залишки накипу. Виконайте перше прасування,
використовуючи старий рушник. Натисніть кнопку подавання пари, щоб переконатись у
відсутності залишків накипу.
КОРИСТУВАННЯ ЦИМ ПРИСТРОЄМ
1. Цей пристрій призначено для використання зі звичайною водопровідною водою. Інша
рідина або конденсована вода може пошкодити пристрій.
2. Приєднайте пристрій до належної електричної розетки.
3. Почніть прасування після того, як значки на дисплеї панелі керування перестануть
блимати. Це вказує на те, що досягнуто необхідної температури та пристрій готовий до
використання.
4. Завжди відключайте пристрій від мережі після використання.
102
Використання аксесуара опори для
шнурів
1.
2.
3.
Розмотайте та розпряміть подавальний шланг.
Установіть опору для шнурів, як показано на
малюнку.
Розташуйте подавальний шланг на опорі для
шнурів, зачепивши його за гачок, як це показано на
малюнку 3.
Малюнок 3
НАПОВНЕННЯ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДИ
1. Відключіть кабель живлення від
електричної розетки.
2. Натисніть кнопку розблокування
резервуара для води знизу цього
резервуара та витягніть його.
3. Відкрийте кришку водоприймача та
наповніть резервуар для води до
максимального рівня.
4. Утримуйте кнопку розблокування
резервуара для води та вставте його в
початкове положення. Переконайтеся,
що його міцно встановлено
ЗАПРОГРАМОВАНА ТЕМПЕРАТУРА (режим запрограмованої
температури)
Пристрій оснащено функцією запрограмованої температури, за допомогою якої можна
прасувати всі можливі для прасування типи тканини без необхідності регулювання
температури праски. Цей режим установлено в пристрої за промовчанням.
Типи тканин із цими символами можна прасувати. Наприклад,
поліестер, шовк, віскоза, вовна, бавовна та льон.
Типи тканин із цим символом не можна прасувати.
Наприклад, поліпропілен і еластан.
103
ВИКОРИСТАННЯ РЕЖИМУ ЗАПРОГРАМОВАНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ
Під час увімкнення пристрою він буде в режимі запрограмованої температури за
промовчанням. Завжди можна натиснути кнопку запрограмованої температури для
використання цього режиму, коли вибрано режим для іншого типу тканини
НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ВІДПОВІДНО ДО ІНШОГО ТИПУ ТКАНИНИ
Прилад має різні температурні режими для різних типів тканин. Можна вибрати режим
пристрою відповідно до типу тканини, натиснувши кнопку
або
. Пристрій вибере
один із таких режимів: «Акрил» <-> «Нейлон» <-> «Шовк» <-> «Поліестер» <-> «Синтетика»
<-> «Вовна» <-> «Бавовна» <-> «Джинси» <-> «Льон», як показано на малюнку нижче в тексті.
ВАЖЛИВО. Читайте інформацію на етикетках одягу та виконуйте інструкції виробника
Регулювання температури
. Поліестер
. Ацетат
. Шовк
. Еластан
. Триацетат
. Поліамід
. Віскоза
. Бавовна
. Льон
. Вовна
щодо прасування, які часто позначаються символами, схожими на наведені нижче.
Якщо ви не впевнені щодо типу тканини, використовуйте режим запрограмованої
температури або почніть прасування за невисокої температури.
ФУНКЦІЯ АВТОМАТИЧНОГО ПОДАВАННЯ ПАРИ
Пристрій автоматично регулюватиме подавання пари відповідно до вибраного типу тканини.
Ця функція забезпечує необхідну кількість пари для кожного температурного режиму, що
дає змогу досягти бажаного результату прасування.
104
ПОЧАТОК ПРАСУВАННЯ
1. Натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення, щоб
увімкнути пристрій і вибрати потрібну температуру
для прасування.
2. Залежно від вибраної температури на панелі
керування буде блимати відповідний символ
температури. Коли праска буде готова для
використання, символ температури перестане
блимати та буде світитися постійно.
3. Для сухого прасування можна почати прасування
відразу, як праска буде готова для використання.
4. Прасування з парою доступне для режимів:
«Синтетика», «Вовна», «Бавовна», «Джинси», «Льон»
Утримуйте кнопку подавання пари, щоб випустити
пару під час прасування з парою. Відповідний
індикатор пари для вибраного типу тканини буде
блимати, показуючи подавання пари. Відпустіть
кнопку подавання пари, щоб припинити подавання
пари.
5. Можна змінити тип тканини на пристрої, натиснувши
кнопки
або
, або скористатися режимом
запрограмованої температури (для цього
натисніть кнопку запрограмованої температури).
6. Після використання натисніть кнопку
ввімкнення/вимкнення, щоб вимкнути пристрій.
7. Після кожного використання дотримуйтеся вказівок у
розділі «Виливання води з резервуара».
Рекомендуємо виливати воду з резервуара після
використання.
105
РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАВАННЯ ПАРИ
Пристрій оснащено двома різними режимами для розподілу пари:
1. Звичайний режим пари: розподіл пари по
всій підошві для рівномірного прасування
тканини (рисунок 4).
Рисунок 4
2. Режим потужної пари: концентрація пари в
передній частині підошви, що створює
вищий тиск пари й усуває важкі для
розгладжування зморшки (рисунок 5).
Рисунок 5
3. Можна переміщувати кнопку керування парою ліворуч або праворуч, щоб вибрати один
із двох режимів розподілу пари.
ВЕРТИКАЛЬНЕ ПОДАВАННЯ ПАРИ
Можна також усувати зморшки парою на висячому
одязі з тонкої тканини, шторах або інших тканинах, які
висять:
1.
Виберіть потрібну температуру для режиму
прасування з парою.
2.
Тримайте праску у вертикальному положенні
(рисунок 6) на відстані 15–30 сантиметрів від
одягу.
3.
Натисніть кнопку подавання пари.
Попередження. Не застосовуйте пару до одягу або
тканин на людях або тваринах. Температура пари дуже висока.
106
Рисунок 6
ФУНКЦІЯ АВТОМАТИЧНОГО БЕЗПЕЧНОГО ВИМКНЕННЯ
Функція автоматичного безпечного вимкнення спрацьовує автоматично, якщо залишити
праску нерухомою на 10 хвилин.
1.
Індикатор автоматичного вимкнення буде блимати: це показує, що на пристрої задіяно
функцію автоматичного безпечного вимкнення.
2.
Натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення, щоб знову ввімкнути праску. Панель
керування повернеться до попередньо вибраної температури та почне нагрівання.
Може знадобитися приблизно 60 секунд, щоб праска нагрілася.
Примітка. Коли спрацьовує функція автоматичного безпечного вимкнення, праска не
вимикається повністю. Натисніть і утримуйте кнопку цієї функції, щоб вимкнути
пристрій, а потім витягніть кабель живлення з електричної розетки.
ВИЛИВАННЯ ВОДИ З РЕЗЕРВУАРА
1.
Витягніть
кабель
живлення
праски з електричної розетки.
2. Витягніть резервуар для води,
натиснувши
кнопку
розблокування на ньому.
3. Відкрийте кришку водоприймача
та вилийте воду з резервуара
4. Установіть резервуар для води на
місце та переконайтеся, що його
міцно закріплено
ВИБІР МОВИ
На цьому пристрої можна вибрати три різні мови: АНГЛІЙСЬКУ, ФРАНЦУЗЬКУ або НІМЕЦЬКУ.
1. Щоб змінити мову, натисніть і утримуйте кнопки
та
разом протягом 5 секунд,
щоб увійти в меню вибору мови.
2. Натисніть
та
, щоб вибрати іншу мову.
3. Зачекайте кілька секунд, щоб відбулися зміна на вибрану мову та перехід у головне
меню.
107
ЧИЩЕННЯ Й ОБСЛУГОВУВАННЯ
СИСТЕМА ПРОТИ УТВОРЕННЯ НАКИПУ ТА СИСТЕМА НАГАДУВАНЬ
Пристрій оснащено подвійною системою проти утворення накипу , щоб подовжити
термін експлуатації. Обидві системи фільтрують і усувають кальцій у воді:
A. Змінна система проти утворення накипу:
Залежно від жорсткості води та частоти використання, картридж необхідно час від часу
міняти. У пристрої є електронна система, яка стежить за станом картриджа проти накипу.
Залежно від вибраного параметра жорсткості води час від часу значок
буде нагадувати
вам про заміну картриджа проти накипу. Якщо нового картриджа немає в наявності, можна
використовувати дистильовану воду замість води з крана та продовжувати користуватися
пристроєм.
Дії для заміни картриджа проти накипу.
1. Занурте новий картридж проти накипу у воду на 5 хвилин !
2. Витягніть резервуар для води.
3. Витягніть контейнер картриджа проти накипу та замініть картридж на новий.
4. Зачекайте 5 секунд, перш ніж установлювати контейнер картриджа проти накипу на
місце.
5. Установіть резервуар для води на місце.
Примітка.
Якщо контейнер картриджа проти накипу встановлено неправильно,
у разі натискання
кнопки подавання пари безперервно лунатиме звуковий сигнал про відсутність картриджа.
Крім того, у разі заміни картриджа проти накипу у вимкненому стані, пристрій не розпізнає,
що встановлюється новий картридж.
Важливо!
1. Не намагайтеся використовувати відпрацьований картридж проти накипу. Такі дії
призведуть до пошкодження пристрою.
2. Не залишайте контейнер картриджа проти накипу пустим. Такі дії призведуть до
пошкодження пристрою.
ВСТАНОВЛЕННЯ ЖОРСТКОСТІ ВОДИ
Перевірка рівня жорсткості води
Для визначення жорсткості води у вашій місцевості скористайтеся прикріпленою до буклета
інструкції контрольною смужкою та застосуйте відповідний спосіб перевірки, який наведено
нижче в тексті.
1. Занурте контрольну смужку у воду на 1 секунду.
2. Струсіть зайву воду та порівняйте зміну кольору на контрольній смужці через 1 хвилину з
кольорами в таблиці.
3. Виберіть відповідний рівень жорсткості води в настройках на парогенераторі.
Встановлення рівня жорсткості води
1. Натисніть і утримуйте кнопку
запрограмованої температури протягом 5 секунд, щоб
вибрати режим встановлення жорсткості води.
2. Натисніть кнопку вибору тканини
, щоб вибрати рівень жорсткості води відповідно до
наведеної нижче таблиці.
108
Цей пристрій розраховано на використання води з-під крана.
Якщо Ви живете в регіоні з дуже жорсткою водою, може швидко накопичуватися накип. У
такому разі для подовження терміну експлуатації пристрою рекомендується використовувати
лишедемінералізовану або дистильовану воду.
*Дуже м’яка вода (O°dH)
-Використовуйте воду з-під крана/LO
*М’яка вода (3-7°dH)
-Використовуйте воду з-під крана/MI
*Вода середньої жорсткості(8-12°dH)
-Використовуйте суміш 50% води з-під крана та 50%дистильованої води/HI
*Жорстка вода/ Дуже жорстка вода(12-25°dH)
-Використовуйте суміш 30% води з-під крана та 70%дистильованої води/HI
Примітка. Не додавайте парфуми, воду із сушильної машини, оцет, оброблену магнітним
способом воду , крохмаль, речовини для видалення накипу, засоби для прасування, воду
після хімічного видалення накипу чи інші хімічні речовини, оскільки вони
можуть спричинити розбризкування води, появу коричневих плям чи
пошкодження пристрою
ЗБЕРІГАННЯ ПРИСТРОЮ
1.
2.
3.
4.
5.
Від’єднайте кабель живлення від розетки.
Дайте пристрою повністю охолонути.
Вилийте воду з резервуара (див. розділ «Виливання води
з резервуара»)
Установіть праску на основу парогенератора
горизонтально.
Зберігайте кабель живлення та шланг подавання пари за
допомогою скоби для намотування кабелю (рисунок 7).
Рисунок 7
Примітка.
1. Для чищення будь-яких відкладень на підошві або корпусі використовуйте зволожену
тканину або засіб для чищення, що не залишає
подряпин.
2. У жодному разі не використовуйте гострі або шершаві предмети для видалення
відкладень на підошві.
3. Для чищення праски в жодному разі не використовуйте абразивні речовини, оцет або
речовини для видалення накипу.
Навколишнє середовище
Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими відходами, а здавайте його в офіційний пункт
прийому для повторної переробки. Таким чином Ви допомагаєте захистити довкілля.
109
УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Несправність
Пристрій не працює
Причина
Пристрій нагрівається
Штепсель не вставлено в
розетку
Кнопка
ввімкнення/вимкнення
перебуває у вимкнутому
положенні
Розетка не працює
Спосіб усунення
Зачекайте кілька хвилин перед
використанням.
Вставте штепсель у належну розетку.
Натисніть кнопку
ввімкнення/вимкнення, щоб увімкнути
пристрій
Вставте штепсель в іншу справну
розетку
Налийте в резервуар достатній обсяг
води.
Натискайте кнопки вибору пари, щоб
вибрати потрібний тип тканини.
Світиться індикатор
наповнення води
Підошва погано
нагрівається
Пустий резервуар для
води
Вибрано неправильний
тип тканини
Через підошву
проходять краплі
води
Пара, яка залишалася в
шлангу, охолола та
конденсувалась у вигляді
води.
Кілька секунд випускайте пару не на
одяг.
З пристрою не
виходить пара
Сухий картридж проти
накипу або його потрібно
замінити
Пошкодження
тканини
Надмірне нагрівання
Витягніть картридж проти накипу з
пристрою та занурте його у воду на
5 хвилин. Потім знову вставте його в
пристрій.
Дотримуйтесь указівок на етикетці
одягу або випробуйте на внутрішньому
боці одягу.
З основи витікає
вода
Фільтр проти накипу
вставлено неправильно
Вставте його правильно.
Гучний шум
Перше використання
Це нормально
Вода потрапляє в нагрівач
Це нормально
Пустий резервуар для
води
Налийте воду в резервуар
Гарантія та обслуговування
Якщо Вам необхідна інформація або у Вас виникла проблема, зверніться до Центру обслуговування
клієнтів компанії Gorenje у Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у Вашій
країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера або у відділ технічного
обслуговування компанії Gorenje Domestic Appliаnces.
Для використання тільки в домашньому господарстві!
GORENJE
БАЖАЄ ВАМ ОТРИМАТИ БАГАТО ЗАДОВОЛЕННЯ ПІД ЧАС КОРИСТУВАННЯ
ДАНИМ ПРИЛАДОМ.!
110
РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
BG
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
За ваша безопасност е необходимо да прочетете инструкциите внимателно,
преди да използвате уреда за първи път. Запазете инструкциите за бъдещи
справки.
Уредът е предназначен за домашна употреба и с него трябва да се работи само в
съответствие с тези инструкции за употреба.
Уредът генерира пара с висока температура. Винаги работете внимателно с
него и предупреждавайте другите потребители за потенциалната опасност
при неговата употреба.
КАКВО ТРЯБВА ДА ПРАВИТЕ
1. Проверете дали напрежението за захранването на уреда, посочено на
табелата с производствени данни, съответства на напрежението на
електрическата мрежа в дома ви.
2. Развийте и изпънете захранващите кабели преди употреба.
3. Поставете уреда върху твърда и здрава повърхност.
4. Ютията трябва да се използва и да се оставя върху стабилна повърхност.
5. Внимавайте захранващият кабел или маркучът за парата да не се
докосват до плочата на ютията.
6. Преди употреба поставете филтъра срещу котлен камък.
7. Преди да напълните резервоара с вода е необходимо да изключите
щепсела на захранващия кабел от контакта.
8. Винаги дръжте филтъра и гранулите срещу котлен камък далеч от деца.
9. Пазете електрическите уреди далеч от досега на деца или лица с
намалени физически способности. Не ги оставяйте да използват уреда
без наблюдение.
10. Уверете се, че стойката е разположена върху стабилна повърхност,
преди да поставите уреда върху нея.
11. Ако захранващият кабел или маркучът за парата са повредени, е
необходимо да бъдат подменени от производителя, негов оторизиран
сервиз или квалифициран техник, за да се избегне евентуална опасност.
12. След употреба изливайте водата от резервоара.
13. Децата не трябва да си играят с уреда.
14. Този уред може да бъде използван от деца на възраст 8 години и
по-големи, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени
способности или липса на опит и познания за работа с уреда, само ако
бъдат наблюдавани или инструктирани как да използват уреда безопасно
и са наясно с евентуалните опасности при употребата му.
111
15. Пазете ютията и кабела й далеч от досега на деца под 8 години, докато
ютията е нагорещена или докато се охлажда.
КАКВО НЕ ТРЯБВА ДА ПРАВИТЕ
1. Не позволявайте на децата да докосват уреда, докато гладите.
2. Не оставяйте уреда без надзор, когато е включен в контакта.
3. Не използвайте удължители, освен такива, които са одобрени от
компетентните органи.
4. Не добавяйте парфюм, оцет или други течни химикали в резервоара за
вода, тъй като е възможно да нанесат сериозни повреди на уреда.
5. Не потапяйте уреда във вода или друга течност.
6. Не използвайте уреда, ако е повреден или не работи нормално.
7. Не трябва да използвате ютията, ако сте я изпуснали, ако по нея има
видими белези от повреда или ако от нея тече вода.
8. Не докосвайте поставката за ютията по време или непосредствено след
гладене. Тя е гореща!
9. Не навивайте захранващите кабели около ютията или около основата за
съхранение, докато уредът не се охлади напълно.
10. Не се опитвайте да отваряте корпуса или да демонтирате каквито и да е
части от уреда, в него няма елементи, които можете да ремонтирате сами.
11. По време на употреба капачето на отвора за наливане на вода не трябва
да бъде отворено. По-долу са дадени инструкции за безопасното
напълване на резервоара с вода.
12. Почистването и поддръжката на уреда не трябва да бъдат извършвани от
деца без наблюдение.
13.Не докосвайте повърхностите, маркирани със символа
по време или
непосредствено след гладене. Те са горещи! (Вижте следващата фигура 1
и фигура 2).
Фигура 1: Гореща повърхност от лявата страна
Фигура 2: Гореща повърхност от дясната страна
112
ОПИСАНИЕ НА ПАРНАТА ЮТИЯ
1. Резервоар за вода
2. Капаче на отвора за наливане на вода
3. Контейнер на филтъра срещу
котлен камък
4. Филтър срещу котлен камък
5. Бутон за парата
6. Бутон за контрол на парата
7. Плоча
8. Поставка за ютията
9. Светлинен индикатор за гореща
повърхност
10. Светлинен индикатор за готовност на
11. Контролен панел
12. Маркуч за парата
13. Захранващ кабел
14. Щипка за фиксиране на кабела
15. Ютия
16. Основа
ютията
113
КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ:
1. Индикатор за твърдостта на водата
8. Индикатор за режим P-TEMP
2. Настройка на температурата
9. Индикатор за избор на тъкани
3. Индикатор за необходимост от подмяна/
липсващ филтър срещу КОТЛЕН КАМЪК
10. Бутон P-TEMP
4. Индикатор за нивото на парата
11. Бутон за избор на тъкани '+'
5. Индикатор ECO
12. Бутон за избор на тъкани '-'
6. Индикатор за функцията Автоматично
изключване
13. Бутон за захранването ON/OFF
(ВКЛЮЧЕНО/ ИЗКЛЮЧЕНО)
7. Индикатор за нивото на водата
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА ЗА ПЪРВИ ПЪТ
1. Отстранете предпазното фолио и всички стикери от уреда.
2. Развийте и изпънете захранващия кабел.
3. Потопете новия филтър срещу котлен камък във вода за 5 минути преди да използвате
уреда за първи път, за да осигурите по-ефективната му работа (вижте раздел
"ФИЛТЪР СРЕЩУ КОТЛЕН КАМЪК")
Забележка: Когато използвате за първи път функцията за гладене с пара, не я изпробвайте
директно върху вашите дрехи. Възможно е в уреда да има някакви остатъци от материал
или вещество. Ето защо, първият път започнете гладенето върху стара кърпа. Натиснете
бутона за парата, за да се уверите, че остатъците са изхвърлени напълно.
УПОТРЕБА НА УРЕДА
1. Уредът е предназначен за употреба с обикновена вода от чешмата. Ако използвате други
течности или кондензирана вода е възможно уредът да се повреди.
2. Включете уреда в подходящ контакт от електрическата мрежа.
114
3. Започнете гладенето, след като иконките на дисплея спрат да мигат, което означава, че е
достигната необходимата температура и ютията е готова за употреба.
4. След употреба винаги изключвайте уреда от контакта.
Използване на приставката за
придържане на кабела
1.
2.
3.
Развийте и изпънете захранващия кабел.
Монтирайте приставката за кабела, както е
показано на илюстрацията.
Поставете захранващия кабел върху кукичката на
приставката за кабела, както е показано на фигура
3.
Фигура 3
ПЪЛНЕНЕ НА РЕЗЕРВОАРА С ВОДА
1. Изключете захранващия кабел от
контакта.
2. Натиснете бутона за освобождаване на
резервоара за вода отдолу на
резервоара и издърпайте резервоара.
3. Отворете капачето на отвора за
наливане на вода и налейте вода в
резервоара до маркировката за
максимално ниво на водата.
4. Задръжте натиснат бутона за
освобождаване на резервоара и
поставете резервоара за вода обратно
в първоначално положение. Уверете
се, че е закрепен здраво на мястото
му.
115
ПРОГРАМАТОР ЗА ТЕМПЕРАТУРАТА (Режим P-Temp)
Уредът е оборудван с Програматор за температурата, който му позволява да глади всички
възможни за гладене тъкани, без да е необходимо вие да регулирате температурата на
ютията. Това е режимът по подразбиране на уреда.
Тъканите, обозначени с тези символи, могат да се гладят с
ютия, например Полиестер, Коприна, Вискоза, Вълна, Памук и
Лен.
Тъканите, обозначени с този символ, не могат да се гладят с
ютия, например Полипропилен и Еластан.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕЖИМ P-TEMP
Когато включите ютията, тя ще бъде в режим P-temp по подразбиране. По всяко време
можете да натиснете бутона P-temp, за да използвате този режим, ако сте задали друга
настройка на тъканите за гладене.
НАСТРОЙКА НА УРЕДА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ВИДА НА ТЪКАНИТЕ
Уредът има различни настройки за температурата в зависимост от вида на тъканите.
Можете да изберете настройката на уреда според вида на тъканите, като натиснете
бутона
или
. Можете да избирате настройки измежду “Acryl” (Акрил) <->
“Nylon” (Найлон) <-> “Silk” (Коприна) <-> “Polyester” (Полиестер) <-> “Blend”
(Смесени тъкани) <-> “Wool” (Вълна) <-> “Cotton” (Памук) <-> “Jeans” (Дънки) <->
“Linen” (Лен), както е показано в следната последователност:
ВАЖНО: Преди да започнете гладене, прочетете етикета на дрехата и следвайте
указанията за гладене на производителя, които обикновено са показани чрез символи,
подобни на следните:
Настройка на температурата
. Ацетат
. Полиестер
. Памук
. Еластан
. Коприна
. Лен
. Полиамид
. Триацетат
. Вискоза
. Вълна
116
Ако не сте сигурни за вида на тъканите, използвайте режим P-temp или започнете
гладенето първо на ниска температура.
ФУНКЦИЯ ЗА АВТОМАТИЧНО ГЛАДЕНЕ С ПАРА
Уредът ще настрои автоматично силата на парата според настройката за тъканите. Тази
функция осигурява подходящото количество пара за всяка настройка на температурата с
оглед постигане на прецизен резултат от гладенето.
ГЛАДЕНЕ
1. Натиснете бутона за захранването On/Off, за да включите
уреда, и изберете желаната температура за гладене.
2. В зависимост от настройката на температурата, която сте
избрали, на контролния панел ще започне да мига
съответният символ. Когато ютията е готова за употреба,
символът за температурата ще спре да мига и ще остане
да свети.
3. Ако желаете да гладите без пара, можете да започнете
гладенето веднага след като ютията бъде готова за
употреба.
4. Парното гладене е възможно само за програми “Blend”
(Смесени тъкани), “Wool” (Вълна), “Cotton” (Памук),
“Jeans” (Дънки), “Linen” (Лен). Можете да натиснете и
задържите бутона за парата, за да генерирате пара по
време на гладене. В зависимост от избраната от вас
настройка на тъканите, ще светне съответният индикатор
за парата, указвайки, че се генерира пара. Освободете
бутона за парата, за да спрете генерирането на пара.
5. Можете да промените фабричната настройка на уреда,
като натиснете бутоните
или
или като използвате
режим P-temp, който можете да изберете с бутона
P-temp.
6. След употреба натиснете бутона за захранването On/Off,
за да изключите уреда.
7. След всяка употреба следвайте инструкциите в раздел
"Изпразване на резервоара за вода". След употреба е
препоръчително да изливате водата от резервоара.
117
КОНТРОЛ НА ПАРАТА
Уредът е оборудван с две различни настройки за разпределение на парата:
1. Настройка за нормална пара: разпределя
парата по цялата плоча на ютията за
равномерно гладене (Фигура 4).
Фигура 4
2. Настройка за силна пара: концентрира
парата в предната част на плочата, което
осигурява по-високо налягане на парата за
изглаждане на упорити гънки (Фигура 5).
Фигура 5
3. Можете да преместите бутона за контролиране на парата наляво или надясно, за да
изберете една от двете настройки за разпределяне на парата.
ВЕРТИКАЛНО ГЛАДЕНЕ
Можете да отстраните гънки от деликатни дрехи,
докато са на закачалка, завеси или други окачени
платове:
1.
Изберете желаната настройка на температурата,
позволяваща парно гладене.
2.
Хванете ютията във вертикална позиция (Фигура
6) и я дръжте на разстояние от 15 до 30
сантиметра от дрехата.
3.
Натиснете бутона за парата.
Предупреждение: Не използвайте пара, за да
гладите дрехи, докато са облечени от хора или животни.
Температурата на парата е много висока.
118
Фигура 6
ФУНКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНО АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ
Функцията за безопасно автоматично изключване ще се активира автоматично, когато
уредът бъде оставен без да се движи за 10 минути.
1.
2.
Индикаторът за функцията Автоматично изключване ще мига, за да укаже, че
функцията е активна.
За да включите ютията отново, натиснете бутона за захранването On/Off. Контролният
панел ще се върне към предходната настройка на температурата и уредът ще започне
да се нагрява. Възможно е да отнеме около 60 секунди, докато ютията стане готова за
употреба.
Забележка: Уредът не е изключен напълно, докато е под действието на функцията
за безопасно автоматично изключване. Натиснете и задръжте бутона за функцията,
за да изключите уреда и извадете щепсела от контакта.
ИЗПРАЗВАНЕ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ВОДА
1.
Изключете ютията от контакта.
2. Издърпайте резервоара за вода,
като
натиснете
бутона
за
освобождаване на резервоара.
3. Отворете капачето на отвора за
наливане на вода и изпразнете
резервоара.
4. Поставете резервоара обратно и
се уверете, че е здраво закрепен
на мястото му.
ИЗБОР НА ЕЗИК
Този уред има три различни настройки за езика - АНГЛИЙСКИ, ФРЕНСКИ И НЕМСКИ.
1. За да смените езика, натиснете едновременно бутоните
и
за 5 секунди и ще
влезете в режима за избор на език.
2. Натиснете бутоните
и
, за да изберете друг език.
3. Изчакайте няколко секунди, докато уредът се настрои съобразно избрания от вас
език, след което ще се изведе менюто с основните настройки.
119
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
СИСТЕМА ПРОТИВ КОТЛЕН КАМЪК И СИСТЕМА ЗА НАПОМНЯНЕ
Уредът е оборудван с двойна система против образуване на котлен камък за удължаване
живота на ютията. Двете системи филтрират и отстраняват котления камък във водата:
A. Сменяема система против котлен камък:
В зависимост от твърдостта на водата и действителната употреба на уреда, е необходимо
периодично да сменяте филтъра. Уредът притежава електронна система, която следи
живота на филтъра против котлен камък. В зависимост от настройката за твърдостта на
водата, логото
ще ви напомня, че е необходимо периодично да сменяте филтъра против
котлен камък. Ако не разполагате с нов филтър, можете да използвате дестилирана вода,
вместо вода от чешмата, за да продължите да работите с уреда.
За да смените филтъра против котлен камък:
1. Потопете новия филтър против котлен камък във вода за 5 минути.
2. Извадете резервоара за вода.
3. Плъзнете навън контейнера на филтъра против котлен камък и сменете филтъра.
4. Изчакайте 5 секунди и след това поставете обратно контейнера на филтъра против
котлен камък.
5. Върнете резервоара за вода на мястото му.
Забележка:
Ако контейнерът на филтъра против котлен камък не е поставен правилно, индикаторът
ще мига и ще се възпроизведе звуков сигнал, за да укаже, че филтърът липсва. Нещо
повече, ако филтърът е бил сменен, докато уредът е изключен, той няма да може да
разпознае, че филтърът е сменен.
Важно:
1. Не се опитвайте да използвате уреда с изразходван филтър против котлен камък.
Това може да повреди уреда.
2. Не оставяйте празен контейнера за филтъра против котлен камък. Това може да
повреди уреда.
НАСТРОЙКА ЗА ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА
Проверете нивото на твърдост на водата
Можете да проверите твърдостта на водата във вашия регион с тест лентичката, приложена към
книжката с инструкции и изпълнете съответния тестови метод по начина, описан по-долу:
1. Потопете тест лентичката във вода за 1 секунда.
2. Изтръскайте излишната вода и след 1 минута сравнете променения цвят на тест лентичката с
таблицата с цветове.
3. Задайте настройката за твърдостта на водата на вашата парна ютия според показанията за
твърдостта на водата, която използвате.
Настройка на нивото за твърдостта на водата
1. Натиснете и задръжте бутона
и бутона P-TEMP за 5 секунди, за да изберете режима за
настройка на твърдостта на водата.
2. Натиснете бутона за избор на тъкани , за да изберете твърдостта на водата съобразно
таблицата по-долу.
120
ПОКАЗАНИЯ НА ТЕСТ ЛЕНТИЧКАТА ЗА ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА
5 зелено
1 червено
2 червено
3 червено
4 червено
5 червено
НАСТРОЙКА ЗА ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА
ниска
средна
висока
висока
висока
висока
Този уред е предназначен за използване с чешмяна вода. Ако чешмяната вода във вашия
регион е много твърда, може бързо да се отложи накип. При такива случаи е препоръчително
да използвате деминерализирана или дестилирана вода,за да удължите живота на уреда.
*Много мека вода (0°dH)
-Използвайте чешмяна вода/LO
*Мека вода (3-7°dH)
-Използвайте чешмяна вода/MI
*Средно твърда вода(8-12°dH) -Използвайте смес от 50% чешмяна и 50% дестилирана вода/HI
*Твърда вода/ Много твърда вода (12-25°dH)
-Използвайте смес от 30% чешмяна вода и 70% дестилирана/HI
Забележка: Не добавяйте парфюм, вода от сушилна машина, оцет, намагнитена вода, нишесте,
препарати за отстраняване на накип,помощни препарати за гладене, химически декалцирана
вода или други химикали, тъй като това може да доведе до разливане на вода, образуване на
кафеви петна или може да причини повреда в уреда.
СЪХРАНЕНИЕ НА УРЕДА
1.
2.
3.
4.
5.
Изключете захранващия кабел от контакта.
Оставете уреда да се охлади напълно.
Излейте водата от резервоара (Вижте раздел "Изпразване
на резервоара за вода")
Поставете ютията хоризонтално върху основата.
Приберете захранващия кабел и кабела за парата като
използвате щипката за фиксиране на кабелите (Фигура
7).
Фигура 7
Забележка:
1. За почистване на плочата и корпуса на ютията използвайте влажна кърпа или
почистващ препарат, който няма да остави драскотини по повърхността на уреда.
2. Никога не използвайте остри или груби предмети, за да отстраните наслояванията
върху плочата на ютията.
3. Никога не използвайте каквито и да е абразивни препарати, оцет или препарати за
отстраняване на котлен камък, за да почистите ютията.
Опазване на околната среда
След изтичане на експлоатационния срок на уреда, не го изхвърляйте заедно с битовите отпадъци, а
го предайте в някой от специализираните пунктове за събиране на вторични суровини.
Така вие ще спомогнете за опазване на околната среда.
121
ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ
Проблем
Уредът не работи
Причина
Уредът се нагрява.
Уредът не е включен в
контакта.
Бутонът за захранването
On/Off е в позиция Off
(Изключено).
Контактът не работи.
Решение
Изчакайте няколко минути преди
употреба.
Включете уреда в подходящ контакт.
Натиснете бутона On/Off, за да
включите уреда.
Включете уреда в друг контакт.
Индикаторът за
нивото на водата е в
положение ON
(Включено)
Плочата на ютията
не загрява добре
Резервоарът за вода е
празен.
Напълнете резервоара с достатъчно
количество вода.
Неправилно сте задали
настройката за тъканите.
Натиснете бутоните за избор на пара, за
да зададете желания вид на плата.
От плочата на ютията
капе вода
Парата, която се е
задържала в маркуча, се
охлажда и се кондензира
във вода.
Филтърът против котлен
камък е сух или е
поставен нов филтър.
Освободете парата далеч от дрехите за
няколко секунди.
От уреда не излиза
пара
Извадете филтъра против котлен камък
от уреда и го потопете във вода за 5
минути, след това го поставете обратно
в уреда.
Спазвайте указанията за гладене на
дрехата или изпробвайте плата първо от
вътрешната страна.
Повредили сте плата
на дрехата, която
гладите
Температурата на ютията
е била прекалено висока.
От основата на
ютията тече вода
Филтърът против котлен
камък не е поставен
правилно.
Поставете правилно филтъра против
котлен камък.
Чува се силен шум
Използвате уреда за
първи път.
Водата се изпомпва към
нагревателя.
Резервоарът за вода е
празен.
Това е нормално.
Това е нормално.
Напълнете резервоара с вода.
Гаранционно и сервизно обслужване
В случай че ви е необходима допълнителна информация или ако имате някакъв проблем, обърнете
се към Центъра за връзка с клиенти на Gorenje във вашата страна (ще намерите телефон за контакт в
гаранционната карта на уреда валидна за цял свят). Ако във вашата страна няма такъв център, идете
в магазина, откъдето сте купили уреда или посетете оторизиран от Gorenje сервиз за домакински
уреди.
Уредът е предназначен само за домашно ползване!
Фирмата-производител си запазва правото на промени!
GORENJE
ВИ ПОЖЕЛАВА ПРИЯТНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАШИЯ НОВ УРЕД!
122
NÁVOD K POUŽITÍ
CZ
DŮLEŽITÉ
Z bezpečnostních důvodů byste si měli před použitím tohoto spotřebiče pečlivě
přečíst tyto pokyny. Uschovejte tento návod pro budoucí nahlédnutí.
Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití a může se používat pouze v
souladu s tímto návodem k použití.
Tento spotřebič vyvíjí páru vysoké teploty. Vždy s ním manipulujte opatrně a
upozorněte ostatní na možné nebezpečí.
PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ
1. Ověřte, zda síťové napětí uvedené na typovém štítku odpovídá
místnímu elektrickému napájení.
2. Před použitím odmotejte a narovnejte napájecí a přívodní kabel.
3. Umístěte spotřebič na pevný a stabilní povrch.
4. Tato žehlička se musí používat a být uložena na stabilním povrchu.
5. Dbejte na to, aby se napájecí šňůra ani hadice přívodu páry
nedotýkaly žehlicí plochy.
6. Před používáním vložte náplň pro ochranu před usazováním vápníku
(anti-cal).
7. Zástrčka napájecí šňůry se nesmí vytahovat ze zásuvky, dokud
nebude naplněna nádržka na vodu.
8. V každém případě uchovávejte vložku a granule proti usazování
vápníku mimo dosah dětí.
9. Udržujte elektrické spotřebiče mimo dosah dětí a nezpůsobilých osob.
Nenechávejte je používat spotřebiče bez dohledu.
10. Před položením spotřebiče na stojan zkontrolujte, zda je stojan
umístěný na pevném povrchu.
11. Jestliže je napájecí šňůra nebo hadice pro přívod páry poškozená,
musí ji vyměnit výrobce, jeho zástupce nebo podobným způsobem
kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo nebezpečné situaci.
12. Po každém použití vyprázdněte nádržku na vodu.
13. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
14. Děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo mentálními schopnostmi, případně s nedostatkem zkušeností a
znalostí, mohou spotřebič používat pouze tehdy, pokud budou pod
dozorem nebo budou mít pokyny, jak používat spotřebič bezpečným
způsobem, a porozumějí souvisejícímu nebezpečí.
123
15. Pokud je žehlička pod napětím, nebo když chladne, udržujte ji a její
napájecí šňůru mimo dosah dětí mladších než 8 let.
ZAMEZTE NÁSLEDUJÍCÍMU
1. Nedovolte dětem dotýkat se spotřebiče při žehlení.
2. Nenechávejte spotřebič bez dohledu, když je připojený k síťové
elektrické zásuvce.
3. Nepoužívejte prodlužovací napájecí šňůry, pokud nejsou schválené
odpovědným úřadem.
4. Neplňte nádržku na vodu parfémovanými látkami, octem ani jinými
chemickými kapalinami, mohly by vážně poškodit spotřebič.
5. Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.
6. Pokud je přístroj poškozený nebo nefunguje správně, nepoužívejte jej.
7. Žehličku nemůžete používat, pokud spadla, vykazuje viditelné známky
poškození nebo netěsní.
8. Během žehlení ani bezprostředně po něm se nedotýkejte žehlicí
plochy žehličky. Je horká!
9. Nenavíjejte napájecí ani přívodní šňůru kolem žehličky nebo její
základny, abyste ji uložili, dokud úplně nevychladne.
10. Nepokoušejte se otvírat kryt ani demontovat nějaké části ze
spotřebiče; uvnitř nejsou žádné části, které je možné opravit.
11. Kryt vstupního otvoru pro vodu se během používání nesmí otevírat.
Pokyny pro bezpečné doplňování nádržky na vodu jsou dále uvedeny.
12. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí vykonávat děti bez dozoru.
13. Během žehlení nebo těsně po něm se nedotýkejte povrchů
označených symbolem . Jsou horké! (Viz následující obrázky 1 a 2)
POZOR: horký povrch!
Obrázek 1: Horký povrch na levé straně
Obrázek 2: Horký povrch na pravé straně
124
SEZNAMTE SE S VAŠÍM GENERÁTOREM PÁRY
1. Nádržka na vodu
2. Kryt vstupního otvoru pro vodu
3. Zásobník pro náplň na ochranu před
usazováním vápníku
4. Náplň pro ochranu před usazováním
vápníku (anti-cal)
5. Spouštěč páry
6. Tlačítko regulace páry
7. Žehlicí plocha
8. Plocha pro odkládání žehličky
9. Kontrolka zahřívání žehličky
10. Kontrolka připravenosti žehličky
11. Ovládací panel
12. Hadice pro přívod páry
13. Napájecí šňůra
14. Spona pro uložení šňůry
15. Jednotka žehličky
16. Základna
125
OVLÁDACÍ PANEL:
1. Ukazatel úrovně tvrdosti vody
8. Ukazatel režimu P-TEMP
2. Regulace teploty
9. Ukazatel volby typu látky
3. Ukazatel potřeby výměny / chybějící náplně na 10. Tlačítko režimu P-TEMP
ochranu proti usazování vápníku (ANTI-CAL)
4. Ukazatel úrovně páry
11. Tlačítko volby látky ‚+‘
5. Ukazatel režimu ECO
12. Tlačítko volby látky ‚-‘
6. Ukazatel automatického vypnutí
13. Hlavní vypínač
7. Ukazatel doplnění vody
PŘEDTÍM NEŽ SPOTŘEBIČ POUŽIJETE POPRVÉ
1. Ze spotřebiče odstraňte všechny ochranné fólie nebo samolepicí štítky.
2. Rozviňte a narovnejte napájecí šňůru.
3. Před prvním použitím ponořte novou náplň na ochranu proti usazování kotelního kamene
na 5 minut do vody (viz „NÁPLŇ PROTI USAZOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE“).
Poznámka: Jestliže používáte funkci páry poprvé, nepoužívejte ji na vašem běžném prádle.
Uvnitř spotřebiče mohou zůstat nějaké zbytky. První žehlení vyzkoušejte na starém ručníku.
Stiskněte spouštěč páry tak, abyste zajistili, že dojde k úplnému odstranění zbytků.
POUŽÍVÁNÍ VAŠEHO SPOTŘEBIČE
1. Tento spotřebič je určen pro používání normální vody z vodovodu. Jiná kapalina nebo voda po
kondenzaci může spotřebič poškodit.
2. Spotřebič připojte ke vhodné zásuvce napájení ze sítě.
3. Začněte žehlit teprve potom, co ikony na panelu displeje
přestanou blikat; to je signál, že je dosaženo požadované
teploty a žehlička je připravena k používání.
4. Po používání spotřebič vždy odpojte od sítě.
126
Používání příslušenství pro přidržování kabelu
1.
2.
3.
Odviňte a narovnejte přívodní kabel.
Nainstalujte držák kabelu podle obrázku.
Nasaďte napájecí šňůru na háček držáku kabelu podle obrázku 3.
PLNĚNÍ NÁDRŽKY NA VODU
Obrázek 3
1. Odpojte napájecí šňůru od elektrické
zásuvky.
2. Stiskněte tlačítko pro uvolnění nádržky
na vodu v jejím dně a vytáhněte nádržku
na vodu ven.
3. Otevřete kryt vstupního otvoru pro vodu
a doplňujte vodu do nádržky až po
dosažení maximální úrovně na nádržce.
4. Přidržte tlačítko pro uvolnění nádržky
na vodu a vložte nádržku zpět na její
původní místo. Zkontrolujte, zda pevně
drží na svém místě.
NAPROGRAMOVANÁ TEPLOTA (režim P-Temp)
Tento spotřebič je vybaven funkcí naprogramované teploty, která umožňuje, aby dokázal žehlit
všechny látky, které lze žehlit, bez nastavování teploty žehličky. Je to výchozí režim tohoto
spotřebiče.
Lze žehlit látky s následujícími symboly, například polyester,
hedvábí, viskózu, vlnu, bavlnu a len.
Látky s tímto symbolem nelze žehlit, jedná se například o
polypropylen a elastan.
POUŽÍVÁNÍ REŽIMU P-TEMP
Při zapnutí spotřebiče bude režim P-Temp nastaven jako výchozí. Vždy můžete stisknout tlačítko
P-temp, abyste režim P-temp mohli použít, když budete žehlit při jiném nastavení látky.
127
NASTAVENÍ SPOTŘEBIČE PODLE RŮZNÝCH LÁTEK
Tento spotřebič má různá nastavení teploty pro žehlení různých druhů látek. Nastavení
spotřebiče můžete zvolit podle látky stisknutím tlačítka
nebo
. Spotřebič bude přepínat
své nastavení mezi „Acryl“ <-> „Nylon“ <-> „Silk (hedvábí)“ <-> „Polyester“ <-> „Blend (směs)“
<-> „Wool (vlna)“ <-> „Cotton (bavlna)“ <-> „Jeans“ <-> „Linen (len)“ v pořadí uvedeném níže:
DŮLEŽITÉ: Před zahájením žehlení si přečtěte štítky na jednotlivých částech oděvu a
dodržujte pokyny výrobce určené pro žehlení, které jsou často uvedeny pomocí symbolů
Nastavení regulátoru teploty
. Polyester
. Acetát
. Hedvábí
. Elastan
. Triacetát
. Polyamid
. Viskóza
. Bavlna
. Len
. Vlna
podobných následujícím:
Pokud si nebudete jistí, z čeho je látka vyrobená, použijte režim P-temp nebo začněte žehlit za
nízké teploty.
FUNKCE AUTOMATICKÉ DODÁVKY PÁRY
Tento spotřebič automaticky nastaví výstup páry podle zvoleného nastavení látky. Tato funkce
poskytuje přesně to správné množství páry pro každou teplotu tak, aby se dosáhlo dokonalého
výsledku žehlení.
128
VLASTNÍ ŽEHLENÍ
1. Stiskněte hlavní vypínač, abyste spotřebič zapnuli, a
zvolte
vámi
požadovanou
teplotu
pro
provádění
žehlení.
2. Podle toho, jaké nastavení teploty zvolíte, bude blikat
odpovídající symbol teploty na ovládacím panelu.
Jakmile bude žehlička připravená k používání, symbol
teploty přestane blikat a začne svítit trvale.
3. Pokud chcete provádět žehlení zasucha, můžete začít
žehlit ihned, jakmile bude žehlička připravená k
používání.
4. Parní žehlení je k dispozici pro „Blend (směs)“, „Wool
(vlna)“, „Cotton (bavlna)“, „Jeans“, „Linen (len)“
Aby došlo k vytváření páry pro parní žehlení, můžete
přidržet spouštěč páry. Příslušný ukazatel páry pro vámi
zvolenou látku bude blikat, a signalizovat tak, že se
vytváří pára. Jestliže chcete vytváření páry zastavit,
uvolněte spouštěč páry.
5. Nastavení látky můžete změnit stisknutím tlačítka
nebo
, nebo můžete použít režim P-temp
stisknutím tlačítka P-temp.
6. Po používání stiskněte hlavní vypínač, abyste spotřebič
vypnuli.
7. Po každém používání postupujte podle pokynů v
odstavci „Vypouštění nádržky na vodu“. Po použití se
doporučuje vypustit vodu z nádržky.
129
REGULACE PÁRY
Spotřebič je vybaven dvěma různými nastaveními pro distribuci páry:
1. Standardní nastavení páry: distribuuje páru v
celé žehlicí ploše tak, aby se dosahovalo
stejnoměrného žehlení látky (obrázek 4).
Obrázek 4
2. Nastavení se zvýšenou dodávkou páry: pára
se soustřeďuje na přední část žehlicí plochy,
která poskytuje vyšší tlak páry pro
odstraňování úporných záhybů (obrázek 5).
Obrázek 5
3. Tlačítko regulace páry můžete přesunout do polohy vlevo nebo vpravo, a volit tak dvě různá
nastavení distribuce páry.
SVISLÉ NAPAŘOVÁNÍ
Můžete také odstraňovat záhyby na jemných částech
oděvu v zavěšené poloze, na visících záclonách nebo
jiných zavěšených látkách:
1.
Zvolte nastavení teploty, když bude k dispozici parní
žehlení.
2.
Přidržujte žehličku ve svislé poloze (obrázek 6) 15 až
30 centimetrů od části oděvu.
3.
Stiskněte spouštěč páry.
Výstraha: Nepřivádějte páru na žádné části oděvu ani
látky, které na sobě právě mají osoby nebo domácí
zvířata. Pára má velmi vysokou teplotu.
130
Obrázek 6
FUNKCE BEZPEČNOSTNÍHO VYPNUTÍ
Funkce bezpečnostního vypnutí zasáhne automaticky, když žehlička bude ponechána v nečinnosti
po dobu 10 minut.
1.
Bude blikat kontrolka automatického vypnutí, a signalizovat tak, že spotřebič je v režimu
funkce automatického vypnutí.
2.
Jestliže budete chtít žehličku znovu aktivovat, stiskněte tlačítko hlavního vypínače.
Ovládací panel se vrátí na své předchozí nastavení teploty a spustí ohřev. Dosažení stavu
připravenosti žehličky k používání může trvat přibližně 60 sekund.
Poznámka: Spotřebič se při přepnutí na funkci bezpečnostního automatického vypnutí
nevypne úplně. Jestliže chcete spotřebič vypnout, stiskněte a přidržte tlačítko funkce a
vytáhněte zástrčku z napájecí zásuvky.
VYPOUŠTĚNÍ NÁDRŽKY NA VODU
1.
Vytáhněte žehličku ze zásuvky.
2. Stisknutím tlačítka pro uvolnění
vytáhněte nádržku na vodu ven.
3. Otevřete kryt vstupního otvoru pro
vodu a vypusťte nádržku na vodu.
4. Zasuňte nádržku na vodu zpět a
zkontrolujte, jestli pevně drží na
svém místě.
VOLBA JAZYKA
Tento spotřebič má tři různé možnosti nastavení jazyka: ANGLIČTINU, FRANCOUZŠTINU a NĚMČINU.
1. Jestliže chcete jazyk změnit, stiskněte současně tlačítka
a
na dobu 5 sekund; tím
vstoupíte do režimu volby jazyka.
2. Jestliže chcete zvolit odlišný jazyk, stiskněte
a
.
3. Vyčkejte několik sekund, dojde k automatické aktualizaci podle vaší volby a k přepnutí na
hlavní obrazovku nastavení.
131
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
SYSTÉM ANTI-CAL (OCHRANA PROTI USAZOVÁNÍ VÁPNÍKU) A REMINDER (PŘIPOMÍNÁNÍ)
Tento spotřebič je vybaven dvojitým systémem ochrany proti usazování vápníku, aby se prodloužila
jeho životnost. Oba systémy filtrují a odstraňují vápník obsažený ve vodě:
A. Vyměnitelný systém ochrany proti usazování kotelního kamene
Náplň je třeba občas vyměnit podle tvrdosti vody a skutečného používání. Tento spotřebič má
elektronický systém pro sledování životnosti vložky pro ochranu proti usazování vápníku. Logo
vám podle nastavení tvrdosti vody občas připomene, že máte vyměnit vložku pro ochranu
proti usazování vápníku. Jestliže nová vložka není k dispozici, můžete místo vody z vodovodu
použít destilovanou vodu, abyste mohli pokračovat v provozu spotřebiče.
Postup výměny vložky pro ochranu proti usazování vápníku:
1. Ponořte novou náplň pro ochranu proti usazování vápníku (anti-cal) na dobu 5 minut do vody.
2. Vyndejte nádržku na vodu.
3. Vysuňte zásobník s náplní pro ochranu proti usazování vápníku a vyměňte náplň.
4. Vyčkejte 5 sekund na opětovnou instalaci zásobníku s náplní pro ochranu proti usazování
vápníku.
5. Nasaďte nádržku na vodu zpět.
Poznámka:
Jestliže zásobník s náplní anti-cal nebude řádně nainstalovaný, kontrolka
bude blikat a zazní
pípnutí, které signalizuje, že náplň není na svém místě. Jestliže navíc budete náplň anti-cal měnit
během vypnutí, spotřebič nedokáže rozeznat, že náplň byla vyměněna.
Důležité:
1. Nesnažte se používat již spotřebovanou náplň anti-cal. To způsobí poškození spotřebiče.
2. Neponechávejte zásobník náplně anti-cal prázdný. To způsobí poškození spotřebiče.
TESTOVÁNÍ TVRDOSTI VODY
Postup kontroly tvrdosti vody
Tvrdost vody ve vaší oblasti můžete zkontrolovat pomocí testovacího proužku pro zkoušení tvrdosti
vody, který je přiložen k návodu k používání, a použít příslušný postup zkoušky podle popisu níže.
1. Ponořte testovací proužek do vody na dobu 1 sekundy.
2. Otřepejte přebytečnou vodu a po 1 minutě porovnejte změnu barvy testovacího proužku podle
vzorníku.
3. Upravte hodnotu tvrdosti vody pro váš generátor páry pomocí tlačítka nastavení tvrdosti vody.
Nastavení úrovně tvrdosti vody
1. Stiskněte a přidržte tlačítko
a P-TEMP na dobu 5 sekund, aby došlo k volbě režimu
nastavování tvrdosti vody.
2. Stiskněte tlačítko volby druhu látky
, aby došlo k volbě úrovně tvrdosti vody podle tabulky níže.
132
WATER HARDNESS TEST STRIP RATING = HODNOCENÍ TVRDOSTI VODY POMOCÍ
TESTOVACÍHO PROUŽKU
WATER HARDNESS SETTING = NASTAVENÍ TVRDOSTI VODY
green = zelená
red = červená
LOW = NÍZKÁ
MEDIUM = STŘEDNÍ
HIGH = VYSOKÁ
Přístroj je určen pro použití s vodou z vodovodního kohoutku. Pokud žijete v oblasti s
velmi tvrdou vodou, může docházet k rychlé tvorbě vodníh kamene.
*Velmi měkká voda(0°dH)
-Používejte vodu z vodovodního kohoutku
*Měkká voda(3-7°dH)
-Používejte vodu z vodovodního kohoutku
*Středně tvrdá voda(8-12°dH)
-Používejte směs 50 % destilované vody a 50 % vody z vodovodního kohoutku*
*Tvrdá voda/ Velmi tvrdá voda(12-25°dH)
-Použijte směs 30 % vody z kohoutku a 70 % distilované nebo filtrované vody
Do nádržky na vodu nenalévejte parfém, ocet, škrob, prostředky na odstranění vodního
kamene, prostředky usnadňující žehlení ani jiné chemické látky, protože jim přístroj není
přizpůsoben.
SKLADOVÁNÍ SPOTŘEBIČE
1.
2.
3.
4.
5.
Vytáhněte napájecí šňůru ze zásuvky.
Nechte spotřebič úplně vychladnout.
Vypusťte vodu z nádržky (viz „Vypouštění nádržky na
vodu“).
Položte žehličku vodorovně na základnu generátoru páry.
Uložte šňůru přívodu napájení a vedení pro dodávku páry
pomocí spony pro ukládání vedení (obrázek 7).
Obrázek
Poznámka:
1. Pro odstraňování nánosů nečistot z žehlicí plochy nebo nádržek používejte utěrku nebo čisticí
prostředek, který nezpůsobuje škrábance.
2. K odstraňování usazenin z žehlicí plochy nikdy nepoužívejte ostré nebo hrubé předměty.
3. Pro čištění žehličky nikdy nepoužívejte žádné abrazivní prostředky, ocet ani přípravky pro
odstraňování vápníku.
133
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Závada
Příčina
Řešení
Spotřebič nefunguje.
Spotřebič se zahřívá.
Před používáním několik minut vyčkejte.
Přístroj není připojený.
Připojte ho ke vhodné zásuvce pro
dodávku napájení ze sítě.
Hlavní vypínač je ve
vypnuté poloze.
Stiskněte tlačítko hlavního vypínače, aby
došlo k zapnutí spotřebiče.
Zásuvka nefunguje.
Připojte spotřebič k jiné zásuvce.
Svítí kontrolka
doplňování vody.
Nádržka na vodu je
prázdná.
Naplňte nádržku na vodu dostatečným
množstvím vody.
Žehlicí plocha se
nezahřívá správně.
Nesprávné nastavení druhu
látky.
Nastavte požadovaný typ látky pomocí
tlačítek pro volbu páry.
Z žehlicí plochy
odkapává voda.
Pára, která byla dosud
přítomná v hadici, se
ochladila a zkondenzovala
na vodu.
Několik sekund nepoužívejte páru pro
žehlení částí oděvu.
Ze spotřebiče
nevychází žádná
pára.
Náplň Anti-cal je suchá
nebo byla provedena
výměna náplně za novou.
Vyndejte náplň anti-cal ze spotřebiče a
ponořte ji na dobu 5 minut, potom ji
vraťte zpět do spotřebiče.
Poškozená textilie.
Nadměrné teplo.
Postupujte podle návodu k příslušné části
oděvu nebo proveďte test na vnitřním
lemu části oděvu.
Únik vody ze
základny.
Filtr anti-cal nezapadl na
své místo.
Nasaďte ho správně.
Hlasitý zvuk.
První používání.
To je normální.
Dochází k čerpání vody do
topného tělesa.
To je normální.
Nádržka na vodu je
prázdná.
Naplňte nádržku na vodu.
Záruka a servis
S případnými žádostmi o informace nebo s problémem se prosím obracejte na centrum péče o zákazníky
společnosti Gorenje ve vaší zemi (telefonní číslo na centrum péče o zákazníky najdete v celosvětovém
záručním listě). Jestliže ve vaší zemi není žádné centrum péče o zákazníky, obraťte se na svého místního
obchodního zástupce společnosti Gorenje nebo na servisní oddělení společnosti Gorenje pro domácí
spotřebiče.
Životní prostředí
Spotřebič na konci jeho životnosti nevyhazujte do běžného domovního odpadu, ale předejte jej k recyklaci na
oficiálním sběrném místě. Tímto způsobem pomůžete chránit životní prostředí.
Pouze pro osobní použití!
Vyhrazujeme si právo na jakékoli úpravy!
SPOLEČNOST GORENJE
VÁM PŘEJE MNOHO PŘÍJEMNÝCH ZÁŽITKŮ PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SPOTŘEBIČE.
134
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
RO
IMPORTANT
Din motive legate de siguranţă, vă recomandă să citiţi instrucţiunile cu atenţie,
înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată. Păstraţi instrucţiunile pentru
referinţe viitoare.
Aparatul a fost proiectat pentru utilizare domestică și poate fi utilizat doar în
conformitate cu aceste instrucţiuni de utilizare.
Aparatul generează abur cu nivel ridicat de temperatură. Manevraţi întotdeauna cu
grijă și avertizaţi alte persoane în privinţa pericolului posibil.
INDICAŢII
1. Verificaţi dacă tensiunea reţelei de alimentare, menţionată pe
plăcuţa indicatoare, corespundă alimentării electrice locale.
2. Desfășuraţi și întindeţi cablul electric și cablul de alimentare,
înainte de utilizare.
3. Amplasaţi aparatul pe o suprafaţă fermă și stabilă.
4. Fierul trebuie utilizat și depozitat pe o suprafaţă stabilă.
5. Talpa fierului de călcat nu trebuie să atingă cablul electric sau
furtunul de abur.
6. Introduceţi cartușul anticalcar, înainte de utilizare.
7. Fișa cablului electric trebuie scoasă din priză, înainte de
umplerea rezervorului cu apă.
8. Cartușul anticalcar și granulele trebuie întotdeauna ferite de
accesul copiilor.
9. Dispozitivele electrice trebuie întotdeauna ferite de accesul
copiilor și al persoanelor cu dizabilităţi. Nu permiteţi ca
persoanele respective și copiii să utilizeze aceste dispozitive,
fără supraveghere.
10. Asiguraţi-vă că suportul este amplasat pe o suprafaţă stabilă,
înainte de a așeza aparatul pe acesta.
11. În situaţia în care cablul electric sau furtunul de abur este
avariat, producătorul sau operatorul de service al acestuia ori
altă persoană calificată trebuie să îl înlocuiască, pentru a evita
pericolele.
12. Goliţi rezervorul de apă, după utilizare.
13. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
14. Acest dispozitiv poate fi utilizat de copii cu vârste de 8 ani sau
mai mari și de persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse, ori cu lipsă de experienţă sau cunoștinţe, dacă
135
li s-a oferit supraveghere sau instrucţiuni cu privire la utilizarea
aparatului în mod sigur și dacă înţeleg pericolele implicate.
15. Fierul de călcat și cablul său trebuie ferite de accesul copiilor
mai mici de 8 ani, când sunt conectate sau lăsate să se
răcească.
INTERDICŢII
1. Nu permiteţi copiilor să atingă aparatul, când călcaţi.
2. Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat, când este conectat la priza
de alimentare de la reţeaua electrică.
3. Nu utilizaţi un prelungitor neaprobat de o autoritate
competentă.
4. Nu adăugaţi lichide parfumate, oţet sau alte lichide chimice, în
rezervorul de apă; acestea pot cauza defecţiuni grave
aparatului.
5. Nu introduceţi aparatul în apă sau orice alt lichid.
6. Nu utilizaţi aparatul când este avariat sau funcţionează în mod
anormal.
7. Nu utilizaţi aparatul dacă a fost scăpat, dacă există semne
vizibile de defecţiuni sau dacă se scurge apă.
8. Nu atingeţi suportul fierului în timpul sau imediat după călcare.
Acesta este fierbinte!
9. Nu înfășuraţi cablul electric sau de alimentare în jurul unităţii
sau bazei fierului, pentru depozitare, fără să se fi răcit
complet.
10. Nu încercaţi să deschideţi carcasa ori să demontaţi orice piese
ale aparatului; nu se poate executa service în interior.
11. Admisia de apă nu trebuie deschisă în timpul utilizării. Se vor
oferi instrucţiunile de reumplere sigură a rezervorului de apă.
12. Curăţarea și întreţinerea asigurate de utilizator nu vor fi
efectuate de copii, fără supraveghere.
13. Nu atingeţi suprafeţele marcate cu simbolul
, în timpul
sau imediat după călcare. Acestea sunt fierbinţi! (Vă rugăm să
consultaţi figura 1 și figura 2)
136
AVERTISMENT: Suprafaţă fierbinte!
Figura 1: Suprafaţă fierbinte, pe partea stângă
AVERTISMENT: Suprafaţă fierbinte!
Figura 2: Suprafaţă fierbinte, pe partea dreaptă
137
INFORMAŢII DESPRE GENERATORUL DUMNEAVOASTRĂ DE ABUR
1. Rezervor de apă
2. Capac pentru admisie de apă
3. Recipient pentru cartușul anticalcar
4. Cartuș anticalcar
5. Buton de abur
6. Buton de control al aburului
7. Talpa aparatului
8. Suport pentru fier
9. Lumină indicatoare a încălzirii fierului 10. Lumină ce indică faptul că fierul e
pregătit
11. Panou de control
12. Furtun de abur
13. Cablu electric
14. Agrafă pentru depozitarea cablului
15. Unitate de călcare
16. Bază
138
PANOU DE CONTROL:
1. Indicator al nivelului de duritate a apei
8. Indicator de mod P-TEMP
2. Setare de control al temperaturii
9. Indicator de selecţie a materialului
3. Indicator de înlocuire/absenţă a cartușului
ANTI-CAL
10. Buton P-TEMP
4. Indicator al nivelului de abur
11. Buton de selecţie a materialului '+'
5. Indicator ECO
12. Buton de selecţie a materialului '-'
6. Indicator de autostingere
13. Buton de pornire/oprire ON/OFF
7. Indicator de reumplere cu apă
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
1. Îndepărtaţi orice pelicule protectoare sau abţibilduri de pe aparat.
2. Desfășuraţi și întindeţi cablul electric.
3. Cufundaţi în apă noul cartuș anti-piatră, timp de 5 minute, înainte de prima utilizare,
pentru performanţă mai bună (consultaţi secţiunea ”CARTUȘ ANTICALCAR”).
Notă: Când utilizaţi funcţia de abur, pentru prima dată, nu utilizaţi aparatul pe rufe. Este posibil
să rămână reziduuri în aparat. Efectuaţi prima călcare pe un prosop vechi. Apăsaţi butonul de
abur, pentru a vă asigura că reziduurile sunt complet eliberate.
UTILIZAREA APARATULUI
1. Acest aparat a fost proiectat pentru a fi utilizat cu apă de la robinet. Alte lichide pot defecta
aparatul.
2. Conectaţi aparatul la o priză de alimentare adecvată.
3. Începeţi să călcaţi după ce iconiţa de pe panoul de control nu se mai aprinde intermitent,
indicând că a fost atinsă temperatura adecvată și aparatul este pregătit pentru utilizare.
4. Deconectaţi întotdeauna aparatul de la priză, după utilizare.
139
Utilizarea accesoriului de suport pentru
cablu
1.
2.
3.
Desfășuraţi și întindeţi cablul de alimentare.
Instalaţi suportul de cablu, conform imaginii.
Așezaţi cablul de alimentare în cârligul suportului de
cablu, conform Figurii 3.
Figura 3
UMPLEREA REZERVORULUI DE APĂ
1. Deconectaţi cablul electric de la priză.
2. Apăsaţi butonul declanșator de pe
fundul rezervorului de apă și extrageţi
rezervorul.
3. Deschideţi capacul admisiei de apă și
turnaţi apă în rezervor, până la nivelul
maxim al acestuia.
Ţineţi apăsat butonul declanșator și
introduceţi
rezervorul
în
poziţia
originală. Asiguraţi-vă că acesta este
fixat în poziţia sa.
TEMPERATURĂ PROGRAMATĂ (Mod P-Temp)
Aparatul este echipat cu temperatură programată, care permite călcarea tuturor materialelor
călcabile, fără a regla temperatura fierului. Acesta este modul implicit al aparatului.
Materialele cu aceste simboluri se pot călca. De exemplu,
poliester, mătase, viscoză, lână, bumbac și in.
Materialele cu acest simbol nu se pot călca. De exemplu,
polipropilenă sau elastan.
140
UTILIZAREA MODULUI P-TEMP
Când porniţi aparatul, acesta va fi setat implicit pe modul P-tem. Puteţi apăsa întotdeauna
butonul P-temp, pentru a utiliza modul P-temp când aparatul este setat pentru alt material.
SETAREA APARATULUI PENTRU ALT MATERIAL
Aparatul are setări diferite de temperatură, pentru materiale diferite. Puteţi selecta setarea
aparatului în funcţie de material, apăsând butonul
sau
.
Aparatul se va regla între “Acryl” (Acrilic) <-> “Nylon” (Nailon)<-> “Silk” (Mătase) <-> “Polyester”
(Poliester) <-> “Blend” (Amestec) <-> “Wool” (Lână) <-> “Cotton” (Bumbac) <-> “Jeans” (Denim)
<-> “Linen” (In)
IMPORTANT: Înainte de a începe procesul de călcare, citiţi etichetele de pe haine și urmaţi
instrucţiunile de călcare oferite de producător, prezentate adesea prin simboluri similare
simbolurilor următoare:
Setarea controlului temperaturii
. Poliester
. Acetat
. Mătase
. Elastan
. Triacetat
. Poliamidă
. Viscoză
. Bumbac
. In
. Lână
Dacă nu sunteţi sigur(ă) în privinţa tipului de material, utilizaţi modul P-temp sau începeţi
călcarea cu o temperatură redusă.
141
FUNCŢIE AUTO STEAM
Aparatul va regla în mod automat cantitatea de abur, în funcţie de setarea de material
selectată. Funcţia oferă cantitatea adecvată de abur pentru fiecare temperatură, pentru a
obţine un rezultat de călcare precis.
INDICAŢII DE CĂLCARE
1. Apăsaţi butonul On/Off, pentru a porni aparatul și
selectaţi temperatura dorită pentru călcare.
2. În funcţie de setarea de temperatură selectată, pe
panoul de control se va aprinde intermitent simbolul de
temperatură corespunzător. Când fierul este gata de
utilizare, simbolul de temperatură încetează să se
aprindă intermitent și rămâne aprins.
3. Dacă doriţi să călcaţi uscat, puteţi începe imediat ce
fierul este pregătit pentru utilizare.
Călcarea cu aburi este disponibilă pentru setările
“Blend”, “Wool”, “Cotton”, “Jeans”, “Linen”.
Puteţi ţine apăsat butonul declanșator de abur, pentru
călcarea cu abur. Indicatorul de abur pentru setarea de
material
selectată
se
va
aprinde
intermitent,
semnalând faptul că aparatul generează abur. Eliberaţi
butonul declanșator, pentru a nu mai produce abur.
4. Puteţi schimba setarea de material a aparatului,
apăsând butonul
sau
, sau utilizaţi modul P-temp,
apăsând butonul P-temp.
5. După utilizare, apăsaţi butonul On/Off, pentru a stinge
aparatul.
6. După
fiecare
utilizare,
urmaţi
instrucţiunile
din
secţiunea ”Golirea rezervorului de apă”. Se recomandă
golirea rezervorului de apă, după utilizare.
142
CONTROLUL ABURULUI
Aparatul este prevăzut cu două setări diferite pentru distribuirea aburului:
1. Setare de abur obișnuită: distribuie aburul
pe toată suprafaţa tălpii, pentru călcare
uniformă a materialului (Figura 4).
Figure 4
2. Setare pentru cantitate de abur sporită:
concentrează aburul pe partea frontală a tălpii
și oferă presiune ridicată, pentru îndepărtarea
cutelor încăpăţânate (Figura 5).
Figure 5
3. Puteţi muta butonul de control al aburului către stânga sau dreapta, pentru a selecta două
setări de distribuţie a aburului.
CĂLCARE VERTICALĂ CU ABURI
Puteţi, de asemenea, îndepărta cutele de pe hainele
delicate, întinse pe umeraș, perdele și alte materiale
agăţate:
1.
Selectaţi setarea dorită de temperatură, pentru
călcarea cu abur disponibilă.
2.
Ţineţi fierul de călcat în poziţie verticală (Figura 6),
la o distanţă de între 15 și 30 de centimetri de
articolul de îmbrăcăminte.
3.
Apăsaţi butonul declanșator de abur.
Avertisment: Nu utilizaţi abur pe haine sau materiale în
timp ce sunt purtate de oameni sau animale. Temperatura aburului este foarte ridicată.
143
FUNCŢIE DE AUTOSTINGERE PENTRU SIGURANŢĂ
Funcţia de autostingere pentru siguranţă se va activa în mod automat, când unitatea fierului nu
este utilizată timp de 10 minute.
1.
2.
Indicatorul de autostingere se va aprinde intermitent, pentru a indica faptul că funcţia de
autostingere a aparatului este activă.
Pentru reactivarea fierului, apăsaţi butonul On/Off. Panoul de control va reveni la setarea
anterioară de temperatură și aparatul va începe să se încălzească. În aproximativ 60 de
secunde, fierul va fi gata de utilizare.
Notă: Aparatul nu este complet stins, când este activă funcţia de autostingere. Ţineţi
apăsat butonul funcţiei, pentru a stinge aparatul și deconectaţi-l de la alimentarea
electrică.
GOLIREA REZERVORULUI DE APĂ
1.
Deconectaţi fierul de călcat de la
priza de alimentare electrică.
2. Extrageţi rezervorul de apă,
apăsând butonul de eliberare.
3. Deschideţi capacul de admisie și
vărsaţi apa.
4. Montaţi rezervorul în aparat și
asiguraţi-vă că este bine fixat.
SELECTAREA LIMBII
Acest aparat are trei setări diferite de limbă, și anume ENGLEZĂ, FRANCEZĂ ȘI GERMANĂ.
1. Pentru schimbarea limbii, apăsaţi butoanele
și
împreună, timp de 5 secunde, și veţi
intra în modul de selectare a limbii.
2. Apăsaţi butoanele
și
, pentru a alege o limbă diferită.
3. Așteptaţi câteva secunde, aparatul se va actualiza în mod automat, în funcţie de selecţie, și
veţi reveni la setările principale.
144
CURĂŢARE ȘI ÎNTREŢINERE
SISTEM ANTICALCAR ȘI SISTEM DE MEMENTO
Aparatul este prevăzut cu sistem dublu anticalcar, pentru a-i prelungi durata de viaţă. Ambele sisteme
filtrează și îndepărtează calciul din apă:
A. Sistem anti-piatră înlocuibil:
În funcţie de duritatea apei și nivelul efectiv de utilizare, cartușul trebuie înlocuit din când în
când. Aparatul este prevăzut cu un sistem electronic, ce monitorizează durata de viaţă a
cartușului anticalcar. În funcţie de setarea de duritate a apei, iconiţa
vă va reaminti să
schimbaţi cartușul anticalcar, din când în când. Dacă nu este disponibil un cartuș nou, puteţi
utiliza apă distilată în locul apei de la robinet, pentru a continua să utilizaţi aparatul.
Pentru a înlocui cartușul anticalcar:
1. Cufundaţi noul cartuș anticalcar în apă, timp de 5 minute.
2. Îndepărtaţi rezervorul de apă.
3. Extrageţi recipientul pentru cartușul anticalcar și schimbaţi cartușul anticalcar.
4. Așteptaţi 5 secunde, pentru a reintroduce recipientul pentru cartușul anticalcar.
5. Reintroduceţi cartușul anticalcar.
6.
Notă:
Dacă recipientul pentru cartușul anticalcar nu este instalat în mod adecvat, iconiţa
se va
aprinde intermitent și se va produce un sunet de avertizare, care indică faptul că lipsește cartușul.
De asemenea, în situaţia în care cartușul este înlocuit când aparatul este închis, aparatul nu va
recunoaște că este înlocuit cartușul.
Important:
1. Nu încercaţi să utilizaţi cartușul anticalcar. Acesta va cauza defecţiuni aparatului.
2. Nu lăsaţi recipientul pentru cartuș anticalcar gol. Acesta va cauza defecţiuni aparatului.
SETAREA NIVELULUI DE DURITATE A APEI
Verificaţi nivelul de duritate a apei
Puteţi verifica nivelul de duritate a apei în zona dumneavoastră, cu ajutorul benzii de testare a
durităţii atașate manualului de instrucţiuni, și utilizaţi metoda de testare corespunzătoare, conform
indicaţiilor de mai jos.
1. Introduceţi banda de testare în apă, timp de o secundă.
2. Îndepărtaţi excesul de apă scuturând banda și comparaţi culoarea acesteia, după un minut, cu
graficul de culori.
3. Reglaţi setarea nivelului de duritate a apei, pe generatorul de abur, în funcţie de nota obţinută.
Setarea nivelului de duritate a apei
1. Apăsaţi și ţineţi apăsat butonul
și P-TEMP, timp de cinci secunde, pentru a selecta
modul de setare a nivelului de duritate a apei.
2. Apăsaţi butonul
, de selectare a materialului, pentru a selecta nivelul de duritate a
apei, în conformitate cu tabelul de mai jos.
145
Verificarea durităţii apei
Aparatul a fost proiectat pentru utilizare cu apă de la robinet. Dacă locuiţi într-o zonă cu apă foarte
dură, calcarul se depune rapid. Prin urmare, se recomandă să verificaţi mai întâi duritatea apei cu
benzile de test furnizate.Înmuiaţi banda de test în apa de la robinet pentru 1 secundă.
Scuturaţi banda pentru 60 secunde.Verificaţi câte pătrăţele de pe banda de test şi-au schimbat
culoarea şi comparaţi cu detaliile din tabelul pentru duritatea apei de mai jos.
Duritate apă Recomandare
(1) Niciunul Apă foarte moale Utilizaţi apa de la robinet
(2) Unu Apă moale Utilizaţi apa de la robinet
(3) Doi Apă mediu dură Utilizaţi un amestec de 50% apă de la robinet şi 50%
apă distilată*
(4) Trei Apă dură Utilizaţi un amestec de 50% apă de la robinet şi 50%
apă distilată sau apă filtrată
(5) Patru Apă foarte dură Utilizaţi un amestec de 30% apă de la robinet şi 70%
apă distilată sau apă filtrată
Nu puneţi parfum, oţet, amidon, agenţi de detartrare, aditivi de
călcare sau alte produse chimice în rezervorul de apă, pentru că aparatul
dvs. nu este conceput pentru a funcţiona cu aceste produse chimice.
146
DEPOZITAREA APARATULUI
1.
2.
3.
4.
5.
Deconectaţi cablul electric de la priza de alimentare
electrică.
Lăsaţi aparatul să se răcească complet.
Vărsaţi apa din rezervor (Consultaţi secţiunea ”Golirea
rezervorului de apă”.
Așezaţi fierul de călcat în poziţie orizontală, pe baza
generatorului de abur.
Depozitaţi cablul principal și cablul de alimentare cu abur,
utilizând agrafa de depozitare a cablului (Figura 7)
Figura 7
Notă:
1.
Utilizaţi o bucată de material umedă sau un agent de curăţare non-abraziv, pentru a îndepărta
depozitele de pe talpă sau carcase.
2.
Nu utilizaţi niciodată obiecte ascuţite sau dure, pentru a îndepărta depozitele de pe talpă.
3.
Nu utilizaţi substanţe abrazive, oţet sau agenţi de îndepărtare a pietrei, pentru curăţarea
fierului de călcat.
Acest aparat este marcat corespunzător directivei europene 2012/19/EU în privinţ aparatelor
electrice şi electronice vechi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, şi valorificarea
aparatelor vechi.
147
REZOLVAREA PROBLEMELOR
Problemă
Aparatul nu
funcţionează
Cauză
Aparatul se încălzește.
Aparatul nu este conectat
la priză.
Butonul On/Off este în
poziţia Off.
Soluţie
Așteptaţi câteva minute, înainte de
utilizare.
Conectaţi aparatul la sursa de alimentare
electrică adecvată.
Apăsaţi butonul On/Off, pentru a porni
aparatul.
Priza nu funcţionează.
Conectaţi la altă priză funcţională.
Indicatorul de
umplere a
rezervorului este
aprins
Talpa fierului nu se
încălzește bine
Rezervorul de apă este gol.
Umpleţi rezervorul de apă cu suficientă
apă.
Setare incorectă a
materialului
Apăsaţi butoanele de selecţie a aburului,
pentru a seta tipul de material dorit.
Curg picături de apă
din talpă
Aburul încă prezent în
furtun s-a răcit și s-a
condensat.
Pulverizaţi abur în aer, câteva secunde.
Nu iese abur din
aparat
Material stricat
Cartușul anticalcar este
uscat sau a fost înlocuit cu
un cartuș nou
Supraîncălzire
Îndepărtaţi cartușul anticalcar din aparat
și cufundaţi-l în apă, timp de 5 minute,
apoi reintroduceţi-l în aparat.
Urmaţi indicaţiile din ghid sau testaţi
fierul pe interiorul tivului.
Scurgere de apă din
bază
Filtrul anticalcar nu este
fixat corect
Fixaţi filtrul în mod corect
Zgomot puternic
Prima utilizare
Este normal
Apa este pompată în
unitatea de încălzire
Rezervorul de apă este gol
Este normal
148
Umpleţi rezervorul de apă
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
RU
ВАЖНО
Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с инструкцией по
эксплуатации и сохраните ее вместе с гарантийным талоном для дальнейшего
использования в качестве справочного материала.
Прибор предназначен исключительно для бытового использования. Его можно
использовать только в соответствии с данной инструкцией.
Прибор производит пар высокой температуры. Обращайтесь с прибором
осторожно и предупреждайте других пользователей о потенциальной опасности.
НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ
1. Перед подключением к электросети проверьте, совпадает ли напряжение, указанное на
шильде прибора, с фактическими параметрами сети.
2. Перед использованием размотайте и распрямите сетевой шнур и шланг подачи пара.
3. Поместите прибор на ровную, устойчивую поверхность.
4. Храните и используйте прибор на устойчивой поверхности.
5. Следите, чтобы сетевой шнур и шланг подачи пара не касались подошвы утюга.
6. Перед использованием вставьте картридж от накипи.
7. Перед наполнением резервуара водой извлеките вилку сетевого шнура из розетки.
8. Храните картридж от накипи и гранулы в недоступном для детей месте.
9. Храните электроприборы в месте, недоступном для детей и людей с ограниченными
физическими возможностями. Не допускайте, чтобы они пользовались
электроприборами без присмотра.
10. При установке утюга на подставку убедитесь, что подставка находится на устойчивой
поверхности.
11. Замену поврежденного сетевого шнура и шланга подачи пара может производить только
авторизованный сервисный центр или квалифицированный специалист!
12. После использования слейте воду из резервуара для воды.
13. Не позволяйте детям играть с прибором!
14. Допускается использование прибора детьми старше восьми лет и людьми с
ограниченными физическими, двигательными и психическими способностями, а также
людьми, не имеющими достаточного опыта или знаний для его использования, только
под присмотром или если они были обучены пользованию прибором и осознают
возможную опасность, связанную с неправильной эксплуатацией прибора.
15. Утюг и сетевой шнур должны находиться в местах, недоступных для детей младше 8 лет,
когда прибор включен в розетку или остывает после использования.
ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Не позволяйте детям прикасаться к прибору во время глажки.
Не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра.
Запрещается использовать несертифицированные электрические удлинители.
Не наливайте в резервуар для воды духи, уксус, крахмал, средства от накипи, средства
для глажки и другие химические вещества, так как они могут привести к поломке
прибора.
Не погружайте прибор в воду и любую другую жидкость.
Не используйте прибор, если он поврежден или работает неправильно.
Не пользуйтесь прибором, если на нем имеются видимые повреждения, а также если
прибор роняли или он протекает.
Не касайтесь подставки для утюга во время или после глажки. Она горячая!
Не наматывайте сетевой шнур и шланг подачи пара вокруг утюга или базы, пока они
полностью не остынут.
148
10. Не открывайте корпус прибора и не производите замену деталей. Конструкция прибора
не имеет деталей, которые пользователь может отремонтировать самостоятельно.
11. Заливное отверстие должно быть закрыто во время использования. Указания по
безопасному наполнению резервуара для воды приведены далее в инструкции.
12. Дети могут очищать и осуществлять обслуживание прибора только под присмотром!
13. Не прикасайтесь к поверхностям, обозначенным символом , во время и после глажки!
Горячая поверхность! (См. рис. 1 и 2.)
ВНИМАНИЕ! Горячая поверхность!
Рис. 1. Левая сторона: горячие поверхности
ВНИМАНИЕ! Горячая поверхность!
Рис. 2. Правая сторона: горячие поверхности
149
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
Резервуар для воды
Крышка заливного отверстия
Контейнер картриджа от накипи
Картридж от накипи
Кнопка подачи пара
Переключатель режима подачи
пара
7. Подошва
8. Железная подставка
1.
2.
3.
4.
5.
6.
9. Индикатор нагрева
10. Индикатор готовности утюга
11. Панель управления
12. Шланг подачи пара
13. Сетевой шнур
14. Клипса для хранения сетевого
шнура и шланга подачи пара
15. Утюг
16. База
150
Панель управления
1. Индикатор жесткости воды
2. Регулятор температуры
3. Индикатор замены/отсутствия
картриджа от накипи
4. Индикатор интенсивности подачи
пара
5. Индикатор режима ЕСО
6. Индикатор автоматического
отключения
7. Индикатор пустого резервуара
8. Индикатор режима
«Автотемпература»
9. Индикатор выбора типа ткани
10. Кнопка режима «Автотемпература»
11. Выбор типа ткани
12. Выбор типа ткани
13. Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.
ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
1. Удалите защитную пленку и наклейки с прибора.
2. Размотайте и распрямите сетевой шнур.
3. Перед первым использованием погрузите новый картридж от накипи на 5 минут в воду для
обеспечения наилучших результатов глажки (см. раздел «Сменный картридж от накипи»).
Примечание При первом глажении с паром не используйте одежду на случай, если в
отверстиях подачи пара остались загрязнения. Используйте старое полотенце. Нажмите на
кнопку подачи пара и убедитесь, что отверстия очистились от загрязнений.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
1. Прибор предназначен для использования с водопроводной водой. Другие жидкости и
конденсированная вода могут привести к поломке прибора.
2. Подключите прибор к розетке с соответствующим напряжением.
3. Глажение можно начать, когда перестанут мигать индикаторы: это означает, что
достигнута заданная температура, и прибор готов к работе.
4. Всегда выключайте прибор из розетки после завершения работы.
Использование держателя шланга подачи пара
1. Размотайте и распрямите шланг подачи пара.
2. Установите держатель, как показано на рисунке.
3. Вставьте шланг в выемки держателя, как показано на
рисунке 3.
Рис. 3
151
НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ
1. Отключите сетевой шнур из розетки.
2. Нажмите на фиксатор в основании
резервуара для воды и извлеките
резервуар.
3. Откройте крышку заливного отверстия и
наполните резервуар, не превышая
отметку максимального уровня
заполнения.
4. Потяните фиксатор резервуара вниз и
установите резервуар на место.
Убедитесь, что резервуар плотно
установлен в гнезде.
РЕЖИМ «АВТОТЕМПЕРАТУРА» (Р-ТЕМР)
Прибор оснащен режимом «Автотемпература». При выборе этого режима вам не нужно
регулировать температуру глажения тканей, которые допускают глажение. Этот режим
устанавливается автоматически при включении прибора.
Ткани, предназначенные для глажения, например, полиэстер,
шелк, вискоза, шерсть, хлопок, лен.
Ткани, не предназначенные для глажения, например,
полипропилен, эластан.
Использование режима «Автотемпература»
Режим «Автотемпература» автоматически выбирается при включении прибора. Также
режим можно включить из режима любой ткани, нажав на кнопку Р-ТЕМР.
РЕЖИМЫ ГЛАЖЕНИЯ ПО ТИПАМ ТКАНЕЙ
Прибор оснащен температурными настройками для глажения различных типов тканей.
Настройка на тип ткани осуществляется с помощью кнопок
и
. Прибор предлагает
следующие типы тканей: Акрил (Acryl) <-> Нейлон (Nylon) <-> Шелк (Silk) <-> Полиэстер
(Polyester) <-> Смесовые ткани (Blend) <-> Шерсть (Wool) <-> Хлопок (Cotton) <-> Джинсы
(Jeans) <-> Лен (Linen) — в следующей последовательности:
152
ВАЖНО! Соблюдайте указания производителя по глажению, приведенные на ярлыке
текстильного изделия. Указания часто даны в виде символов, как показано ниже в
таблице.
Настройка температуры
• Ацетат
• Эластан
• Полиамид
• Полиэстер
• Хлопок
• Шелк
• Лен
• Триацетат
• Вискоза
• Шерсть
При сомнениях в точности определения типа ткани
используйте режим «Автотемпература» или начните
гладить на низкой температуре.
ФУНКЦИЯ «АВТОПАР»
Прибор автоматически регулирует подачу пара в соответствии с выбранным типом ткани.
Функция обеспечивает необходимое количество пара для каждой температуры, чтобы
достичь безупречного разглаживания.
ГЛАЖЕНИЕ
1. Включите прибор кнопкой ВКЛ./ВЫКЛ. и установите
температуру.
2. В зависимости от выбранной температуры на панели
управления мигает соответствующий индикатор
температуры. Когда прибор будет готов к работе,
индикатор перестанет мигать и будет гореть
постоянно.
3. Если вы собираетесь гладить без пара, начинайте
гладить, когда прибор будет готов к работе.
4. Глажение с паром возможно при режимах «Смесовые
ткани» (Blend), «Шерсть» (Wool), «Хлопок» (Cotton),
«Джинсы» (Jeans), «Лен» (Linen).
Для подачи пара удерживайте кнопку подачи пара.
Мигающий индикатор в соответствии с выбранным
типом ткани показывает, что идет подача пара. Чтобы
прекратить подачу пара, отпустите кнопку.
5. Поменять тип ткани можно кнопками
и
или
установите режим «Автотемпература» кнопкой РТЕМР.
6. После завершения глажения выключите прибор, нажав
на кнопку ВКЛ./ВЫКЛ.
7. После использования следуйте указаниям раздела
«Слив воды из резервуара». Рекомендуется сливать
воду из резервуара после каждого глажения.
153
РЕЖИМ ПОДАЧИ ПАРА
Прибор имеет два режима подачи пара.
1. Стандартный пар: пар подается по всей
поверхности подошвы для равномерного
разглаживания ткани (рис. 4).
Рис. 4
2. Паровой удар: мощный поток пара
подается через носовую часть для
разглаживания глубоких складок (рис.5).
Рис. 5
3. Нужный режим выбирается переключением регулятора режима подачи пара влево и
вправо.
ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТПАРИВАНИЕ
Данную функцию можно использовать для
разглаживания складок на висящей одежде,
шторах и т. п.
1. Установите температуру на одном из
режимов по типу ткани, использующем
подачу пара.
2. Держите утюг в вертикальном положении
на расстоянии 15-30 сантиметров от
текстильного изделия, обрабатываемом
паром (рис. 6).
3. Нажмите кнопку подачи пара.
Предупреждение! Запрещается
отпаривать текстильные изделия на людях
и животных. Опасность ожога!
154
Рис. 6
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ
В целях безопасности прибор отключается автоматически, если им не пользоваться свыше
10 минут.
1. Индикатор автоматического отключения мигает, предупреждая, что прибор отключен.
2. Для возобновления нагрева нажмите на кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. Прибор возобновит работу с
последними установленными настройками. Для нагрева может потребоваться до 60
секунд.
Примечание Прибор не выключается полностью, срабатывает только функция защитного
автоотключения. Для полного выключения прибора нажмите и удерживайте кнопку
ВКЛ./ВЫКЛ. и затем извлеките вилку из розетки.
СЛИВ ВОДЫ ИЗ РЕЗЕРВУАРА
1. Отключите прибор от электросети.
2. Нажмите на фиксатор в основании
резервуара для воды и извлеките
резервуар.
3. Откройте крышку заливного отверстия и
слейте воду из резервуара.
4. Потяните фиксатор резервуара вниз и
установите резервуар на место.
Убедитесь, что он плотно установлен в
гнезде.
ВЫБОР ЯЗЫКА
Прибор предлагает на выбор АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ и НЕМЕЦКИЙ языки.
1. Для входа в меню выбора языка нажмите и удерживайте 5 секунд кнопки
и
.
2. Затем кнопками
и
выберите язык.
3. Подождите несколько секунд, выбранный язык сохранится в памяти прибора, и затем
панель управления вернется к отображению основных настроек.
155
ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ НАКИПИ И НАПОМИНАНИЕ ОБ ОЧИСТКЕ
Прибор оснащен двойной системой защиты от накипи для обеспечения длительного срока
службы прибора. Система очищает воду и предотвращает образование известкового
налета.
Сменный картридж от накипи
Картридж от накипи необходимо периодически менять. Частота замены зависит от
жесткости воды и частоты использования прибора. Прибор оснащен электронной системой,
следящей за состоянием картриджа от накипи. О необходимости замены картриджа
предупреждает включение символа
на панели управления (периодичность загорания
символа зависит от жесткости воды). Если у вас нет запасного картриджа, для работы
прибора используйте дистиллированную воду.
Замена картриджа
1. Погрузите новый картридж от накипи в воду на 5 минут.
2. Извлеките резервуар для воды.
3. Извлеките из резервуара контейнер картриджа и замените старый картридж на новый.
4. Перед установкой контейнера на место подождите 5 секунд.
5. Установите резервуар для воды на место.
Примечание При неправильной установке контейнера картриджа на панели управления
мигает символ
и раздается звуковой сигнал, предупреждающий об отсутствии
картриджа. Если замена картриджа была произведена в то время, когда прибор был
выключен, прибор считает, что картридж не менялся.
ВАЖНО!
1. Не используйте израсходованный картридж повторно, так как это может привести к
поломке прибора.
2. Не используйте прибор с пустым контейнером картриджа. Это может привести к
поломке прибора.
156
НАСТРОЙКА ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ
Определение жесткости воды
Жесткость воды можно определить с помощью тест-полоски, которая прилагается в
комплекте с прибором. Следуйте указаниям ниже для определения жесткости воды.
1. Погрузите тест-полоску в воду на 1 секунду.
2. Стряхните с тест-полоски воду и сравните окрасившиеся зоны с таблицей.
3. Настройте жесткость воды на приборе.
Установка жесткости воды
1. Для входа в меню установки жесткости воды нажмите и удерживайте 5 секунд кнопки
и Р-ТЕМР.
2. Нажимая на кнопку , установите жесткость воды в соответствии с таблицей ниже.
НАСТРОЙКА
ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ
ИНДИКАЦИЯ НА ТЕСТ-ПОЛОСКЕ
5 зеленых штрихов
0°dH/0.00°e/0°f
НИЗКАЯ
1 красный штрих
5°dH/6.25°e/9°f
СРЕДНЯЯ
2 красных штриха
10°dH/12.50°e/18°f
ВЫСОКАЯ
3 красных штриха
15°dH/18.75°e/27°f
ВЫСОКАЯ
4 красных штриха
20°dH/25.00°e/36°f
ВЫСОКАЯ
5 красных штрихов
25°dH/31.25°e/45°f
ВЫСОКАЯ
ХРАНЕНИЕ
1. Отключите утюг от электросети, для этого извлеките
вилку из розетки.
2. Дайте прибору полностью остыть.
3. Слейте воду из резервуара (см. раздел «Слив воды из
резервуара»).
4. Установите утюг на подставку подошвой вниз.
5. Сложите сетевой шнур и шланг подачи пара и
закрепите в клипсе (рис. 7).
Рис. 7
Примечание
1. Протирайте подошву утюга и корпус прибора влажной мягкой тряпкой.
2. Запрещается использовать острые и грубые приспособления для удаления остатков с
подошвы утюга.
3. Запрещается использовать абразивные чистящие средства, уксус и средства от накипи
для очистки утюга.
157
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Неисправность
Возможная причина
Прибор нагревается.
Прибор не работает.
Прибор не подключен к
электропитанию.
Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ. находится
в положении ВЫКЛ.
Не работает электророзетка.
Горит индикатор пустого
резервуара.
Утюг недостаточно
нагревается.
Из подошвы капает
вода.
Прибор не
вырабатывает пар.
Пустой резервуар для воды.
Неправильно выбран тип
ткани.
Пар, находящийся в шланге
подачи пара, остыл и
конденсировался.
Картридж от накипи сухой или
установлен новый картридж.
Установлена слишком
высокая температура.
Повреждена ткань при
глажении.
Из подошвы течет вода.
Громкий шум при работе
прибора.
Картридж от накипи
неправильно установлен.
Первое использование
прибора.
Вода подается к нагревателю.
Пустой резервуар для воды.
Устранение
Подождите несколько минут,
прежде чем начать
пользоваться прибором.
Подключите прибор к розетке
с соответствующим
напряжением.
Включите прибор кнопкой
ВКЛ./ВЫКЛ.
Подключите прибор к
исправной розетке.
Наполните резервуар для
воды.
Установите правильный тип
ткани.
Отведите утюг от зоны
глажения и нажмите кнопку
подачи пара несколько раз,
пока не образуется пар.
Извлеките картридж из
прибора, поместите на
5 минут в воду и установите
обратно на место.
Следуйте указаниям по уходу
на ярлыке изделия или
попробуйте погладить
небольшой участок на
изнаночной или внутренней
стороне изделия.
Правильно установите
картридж от накипи.
Это нормальное явление.
Это нормальное явление.
Наполните резервуар для
воды.
Импортер: ООО «Горенье БТ»
119180, Москва, Якиманская наб., 4, стр. 1
1604002
158
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement