Gorenje HB451W Ръководство за употреба

Gorenje HB451W  Ръководство за употреба
PALIÈNI MEŠALNIK
ŠTAPNI MIKSER
ŠTAPNI MIKSER
HAND BLENDER
MANUAL MIXER
KÉZI MIXER
ÐÚ×ÅÍ ÌÈÊÑÅÐ
RÆCZNY MIKSER
ÐÓ×ÍÈÉ Ì²ÊÑÅÐ
ÐÓ×ÍÎÉ ÌÈÊÑÅÐ
HB 400 W
HB 451 W
Navodilo za uporabo
Upute za uporabu
Uputstva za upotrebu
Instructions for use
Instrucþiuni de utilizare
Használati útmutató
Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáa
Návod na obsluhu
²íñòðóêö³¿ ç åêñïëóàòàö³¿
Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè
SI
BIH HR
BIH SRB MNE
GB
RO
H
BG
PL
UA
RUS
SL
Navodila za uporabo........................... 3
HR
Upute za uporabu .............................. 5
SRB - MNE Uputstvo za upotrebu ........................ 7
EN
Instruction manual ............................. 9
RO
Instrucţiuni de utilizare......................11
HU
Használati útmutató ..........................13
BG
Инструкция за употреба ..................15
PL
Instrukcja obsługi ..............................17
UA
Інструкції з експлуатації ..................20
РУС
Руководство пользования ..............23
2
NAVODILA ZA UPORABO
SL
A – Soft/Touch gumb za vklop in izklop
B – Soft/Touch gumb za TURBO delovanje
C – Pogonska enota
D – Mešalna noga
Kako uporabljati aparat

Vaš palični mešalnik je namenjen uporabi v
gospodinjstvu in ni predviden za uporabo v lokalih.
Uporabljajte ga za obdelavo količin hrane, ki so
običajne za gospodinjstva. Skrbno jih shranite in
jih po potrebi posredujte naslednjemu uporabniku.
Pred prvo uporabo obrišite mešalnik in nastavke z
vlažno krpo. Pred vklopom v omrežno vtičnico
aparat najprej pravilno sestavite. Večje sestavine
pred obdelavo narežite na 2 cm velike koščke.
Vroče sestavine naj se, preden jih boste sekljali ali
nalili v vrč, ohladijo (najvišja temperatura
80 °C).



Pomembna varnostna opozorila
Da bi zmanjšali tveganje požara, električnega
udara in/ali telesnih poškodb, je pri uporabi
električnih aparatov potrebno upoštevati nekatera
osnovna varnostna navodila, med katerimi so tudi
naslednja:
 Pozorno preberite navodila, tudi ţe aparat ņe
poznate.
 Da preprečite morebiten električni udar, ne
namakajte aparata, kabla ali vtikača v vodo ali
drugo tekočino.



Ta oprem a je oznaţena v skladu z
evropsko sm ernico 2002/96/EG o odpadni
elektriţni in elektronski oprem i (w aste
electrical and electronic equipment WEEE). Sm ernica opredeljuje zahteve za
zbiranje in ravnanje z odpadno elektriţno
in elektronsko opremo, ki veljajo v celotni
Evropski Uniji.



 Aparat očistite tako, da zunanji del ohišja obrišete z
vlažno krpo.
 Ko aparata ne uporabljate, ko ga sestavljate in
razstavljate ter pred čiščenjem vedno izključite

3
aparat iz električnega omrežja. Pri tem nikoli ne
vlecite za kabel.
Če sta električni priključni kabel ali vtikač
poškodovana, če je prišlo do napake pri delovanju
aparata ali če je ta padel na tla oz. je drugače
poškodovan, ne uporabljajte aparata. Celoten
aparat vrnite najbližjemu pooblaščenemu
serviserju, kjer ga bodo pregledali in po potrebi
popravili električni ali mehanski del ter opravili
potrebne nastavitve.
Če za aparatom uporabljate nastavke ali
pripomočke, ki jih ne prodaja ali priporoča
proizvajalec aparata, lahko pride do požara,
električnega udara ali telesne poškodbe.
Ne prenapolnite aparata.
Pazite, da električni priključni kabel ne bo visel čez
rob mize ali druge delovne površine ter da ne bo v
stiku z vročimi površinami.
Ne dotikajte se vročih površin, uporabljajte ročice
ter gumbe.
Ne uporabljajte aparata v bližini vročih površin (npr.
plinski ali električni kuhalnik ali vroča pečica); prav
tako ne postavljajte posameznih delov aparata v
bližino teh virov vročine.
Pazite, da ne poškodujete kabla. Nikoli ne nosite
aparata tako, da držite le za kabel in nikoli ne
vlecite za kabel, ko želite izklopiti aparat iz
električnega omrežja; to pravilno storite tako, da
držite za vtikač.
Če uporabljate podaljšek ali razdelilnik za električni
kabel, se prepričajte, da ta ustreza zahtevam
aparata.
Aparat je namenjen izkljuţno uporabi v
gospodinjstvu.
Ne poskušajte sami popraviti aparata. Odnesite ga
v najbližji servisni center ali pooblaščenemu
distributerju.
Aparat ni namenjen, da bi ga uporabljali otroci in
osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi
sposobnostmi in tudi ne osebe s pomanjkljivimi
izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi






ŢIŃŢENJE IN NEGA
nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za
njihovo varnost. Otroci naj se ne igrajo z aparatom.
Previdno ravnajte z ostrimi rezili, ńe posebej
m ed odstranjevanjem ali praznjenjem posode
ter med ţińţenjem.
Ne dotikajte se rezil paličnega mešalnika, še
posebej takrat, ko je aparat priključen na električno
omrežje. Rezila so zelo ostra.
Če se rezila zataknejo, aparat izključite iz
električnega omrežja in šele nato odstranite hrano,
ki jih ovira.
Pri uporabi ali čiščenju rezilne enote ali
kombinirane plošče bodite nadvse previdni, saj so
rezilni robovi izredno ostri. Bodite posebej previdni
pri njunem čiščenju in praznjenju posode.
Posoda ni primerna za uporabo v mikrovalovni
pečici.
Raven hrupa: Lc < 72 dB (A)
Opozorilo! Aparata ne potapljajte v vodo in ne
čistite v pomivalnem stroju.

Aparat obrišite z vlažno in nato suho krpo.

Mešalno nogo (D) obrišite z vlažno ali s ščetko
pod tekočo vodo.
Opom ba: Pri obdelavi na primer rdečega zelja se
plastični deli rdeče obarvajo. To rdečo prevleko
lahko odstranite z nekaj kapljicami jedilnega olja.
OKOLJE
Aparata po preteku življenjske dobe ne zavrzite
skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki,
temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za
recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja.
Uporaba
GARANCIJA IN SERVIS
Za mešanje majoneze, omak, napitkov, otroške
hrane in za rezanje čebule, ledu, kuhanega sadja
in zelenjave.
Opozorilo! Palični mešalnik ni primeren za
pripravo krompirjevega pireja.
Za informacije ali v primeru težav se obrnite na
Gorenjev center za pomoč uporabnikom v vaši
državi (telefonsko številko najdete v
mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši
državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega
Gorenjevega prodajalca ali Gorenjev oddelek za
male gospodinjske aparate.
Samo za osebno uporabo!
 Popolnoma odvijte priključno vrvico.
 Mešalno nogo (D) priključite na pogonsko enoto
(C), tako da jo vrtite v smeri urinega kazalca, dokler
ne zaskoči.
 V priloženo ali drugo posodo dodajte sestavine.
 Primite aparat in posodo in pritisnite tipko za vklop.
 Za vklop aparata pritisnite in držite gumb za
običajno hitrost (A) ali gumb za turbo hitrost (B).
GORENJE VAM ŅELI OBILO
ZADOVOLJSTVA PRI UPORABI
VAŃEGA PALIŢNEGA MEŃALNIKA!
POZOR: Aparat naj ne deluje neprekinjeno veţ
kot 30 sekund. Nikoli ne vklopite aparata, ko
je prazen.
Opom ba: mešalnik najprej izklopite, potem ga
dvignite iz hrane.
Pridržujemo si pravico do sprememb!
4
UPUTE ZA UPORABU
HR
A – Soft/Touch gumb za uključenje/isključenje
B – Soft/Touch gumb za brzo djelovanje
C – Pogonska jedinica
D – Noga za miješanje
 Korištenje priključaka ili opreme koji nisu kupljeni
uz ureĎaj i bez preporuke proizvoĎača, može
rezultirati požarom, strujnim udarom (kratkim
spojem) ili čak i ozljeĎivanjem korisnika.
 Nemojte nikada prepuniti ureĎaj.
 Nikada ne dozvolite da kabel visi preko ruba stola,
pulta ili da dodiruje vruče predmete.
 Izbjegavajte dodirivati vruće oplošje, koristite ručku
i gumbe.
 Nikada ne koristite i ne stavljajte bilo koji dio
ureĎaja na ili pored vrućih predmeta (kao
plamenik, električne ploče za kuhanje, zagrijanu
pećnicu)
 Ne oštećujte kabel. Nikada ne nosite ureĎaj tako
da visi o kabelu, i ne isključujte utikač iz utičnice na
način da povlačite za kabel, već na način da držite
utikač i izvučete ga iz utičnice.
 Ukoliko koristite produžni kabel u koji je proključen
Vaš ureĎaj, budite sigurni da je produžni kabel
predviĎen za takovu uporabu, te da je ispravan.
 Ovaj proizvod je namijenjen jedino za uporabu
u dom ašinstvu.
 Nikada sami ne popravljajte aparat, već ga
odnesite na pregled ili popravak u najbliži ovlašteni
servis.
 Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući
djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim
sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno
iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna
za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u
korištenje aparata. Malu djecu potrebno je nadzirati
kako se ne bi igrala s aparatom.
 Pozorno rukujte s ońtrim noņevima, naroţito
prilikom praņnjenja posude i za vrijeme
ţińšenja.
 Nemojte dodirivati rezače štapa za miješanje,
naročito kada je aparat ukopčan. Rezači su vrlo
oštri.
 Ako se rezači zaglave, iskopčajte aparat prije
uklanjanja sastojaka koji blokiraju rezače.
Kako ga koristiti
Aparat je namijenjen upotrebi u domaćinstvu i nije
predviĎen za upotrebu u lokalima. Koristite ga za
obradu količina hrane koje su uobičajene za
domaćinstvo.
Uputstva spremite i priložite aparatu prilikom
promjene vlasništva. Prije prve uporabe obrišite
mikser i nastavke vlažnom krpom.
Ispravno sastavite aparat prije no što stavite utikač
u zidnu utičnicu. Prije obrade velike sastojke
narežite na dijelove veličine otprilike 2 cm. Vruće
sastojke ostavite da se ohlade prije sjeckanja ili
izlijevanja u vrč (maks. Temperature (80°C).
Vaņne napomene
Prilikom korištenja električnih ureĎaja, u cilju
smanjenja rizika od požara, strujnog udara
(kratkog spoja), i/ili ozljeĎivanja osoba, trebate se
pridržavati osnovnih sigurnosnih uputstva,
uključujući slijedeće:
 Pozorno proţitajte kompleta uputstva , ţak i
ako Vam je ureŤaj poznat.
 Da bi se zaštitili od strujnog udara NE
URANJAJTE ureĎaj, kabel ili utičncu u vodu ili
drugu tekućinu.
 Za čišćenje oplošja, koristite meku tkaninu.
 Isključite ureĎaj, te isključite utikač iz utićnice
ukoliko ureĎaj ne upotrebljavate, naročito prije
sastavljanja ili rastavljanja, te prije čišćenja. Nikada
ne isključujte utikač iz utićnice tako da navlačite
kabel. pull cord.
 Nikada ne koristite ureĎaj s oštećenim kabelom ili
utikačem, jednako kao i ako je pao ili je oštećen na
bilo koji način.Odnesite kompletan ureĎaj u najbliži
ovlašteni servis na ispitivanje, mehanički ili
električni popravak.
 Ukolko radite na drvenom namještaju, koristite
zaštitni jastučić kako bi spriječili oštećenje ureĎaja.
5
 Budite vrlo oprezni prilikom rukovanja jedinicom s
rezačima ili kombiniranim diskom ili njihovog
čišćenja. Njihovi bridovi za rezanje vrlo su oštri.
Naročito budite oprezni prilikom čišćenja i
pražnjenja zdjele.
 Zdjela nije pogodna za korištenje u mikrovalnim
pećnicama.
 Razina buke: Lc < 72 dB (A)
Okolina
Simbol na proizvodu ili na njegovoj
ambalaži označuje, da se s tim
proizvodom ne smije postupiti kao s
otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga treba biti
uručen prikladnim sabirnim točkama za recikliranje
elektroničkih i električkih aparata. Ispravnim
odvoženjem ovog proizvoda spriječit ćete
potencijalne negativne posljedice na okoliš i
zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti
neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog
proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju
ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš
lokalni gradski ured, uslugu za odvoženje otpada
iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste kupili
proizvod.
Upotreba
Za miješanje majoneza, umaka, napitaka, dječje
hrane, i za rezanje luka, leda, kuhanog voća i
povrća.
Upozorenje! Štapni mikser nije podesan za
pripremu pire krompira.
Garancija i servis
Za informacije ili u slučaju problema obratite se
Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj
državi (telefonski broj naći ćete u meĎunarodnom
garancijskom listu). Ako u vašoj državi nema
takvog centra, obratite se lokalnom trgovcu
Gorenja, ili odjelu Gorenja za male kućanske
aparate.
 Potpuno odmotajte priključni kabel.
 Priključite nastavak za miješanje (D) na aparat (C).
 U priloženu posudu, ili u neku drugu prikladnu
posudu stavite hranu.
 Uhvatite mikser i posudu. Da hrana ne prska
naokolo, najprije potopite mikser u hranu, a zatim
pritisnite tipku za uključenje (A ili B).
 Kada koristite gumb za normalnu brzinu, možete je
podesiti gumbom za odabir brzine. Što je brzina
viša, to je potrebno manje vremena za obradu.
Nije za profesionalnu uporabu!
Napom ena: Kad završite, najprije isključite mikser, a
tek zatim ga izvucite iz hrane.
PAŅNJA: Aparat neka ne djeluje neprekidno
vińe od 30 sekundi.
Nikad ne upušujte prazan aparat.
Ţińšenje
Upozorenje ! Aparat ne uranjajte u vodu, niti ga
ne smijete prati u stroju za pranje suĎa.
 Aparat obrišite vlažnom, a zatim i suhom krpom.
 Nogo za miješanje (D) obrišite vlažnom, a zatim i
suhom krpom.
GORENJE VAM ŅELI OBILJE
ZADOVOLJSTVA PRI UPORABI
VAŃOG ŃTAPNOG MIKSERA!
Napom ena: prilikom obrade npr. crvenog zelja,
plastični će djelovi vjerojatno poprimiti crvenkastu
boju. Ovo možete odstraniti s nekoliko kapljica
jestivog ulja.
Pridrņavamo pravo promjena!
6
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
SRB - MNE
A – Soft/Tač dugme za uključenje /isključenje
B – Soft/Tač dugme za brzo delovanje
C – Pogonska jedinica
D – Noga za mešanje
 Korišćenje dodataka ili delova koje ne preporučuje
ili prodaje proizvoĎač, može prouzrokovati požar,
električni udar ili povredu.
 Nemojte prepunjavati aparat.
 Nemojte dopustiti da električni gajtan visi preko
ivice stola i radne povšine ili da dodiruje vrele
površine.
 Izbegavajte dodirivanje vrelih površina, koristite
ručke i dugmad.
 Nemojte koristiti ili stavljati ovaj aparat na vrele
površine ili u njihovu blizinu (kao što su plinske ili
električne ringle ili zagrejana rerna).
 Nemojte savijati električni gajtan. Nemojte nikada
nositi aparat držeći ga za električni gajtan ili ga vući
da biste ga iz struje; umesto toga, uhvatite utikač i
izvucite ga iz utičnice.
 Kada koristite produžni električni gajtan za Vaš
aparat, proverite da li je ispravno uzemljen i da li
ima odgovarajući napon.
 Ovaj proizvod je namenjen iskljuţivo upotrebi
u dom ašinstvu.
 Nemojte pokušavati da sami popravite aparat;
umesto toga, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis
ili prodavcu na popravku.
 Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane
osoba (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim,
senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili
nedostatkom iskustva i znanja, osim pod
nadzorom ili na osnovu instrukcija za upotrebu
aparata datih od strane osobe koja odgovara za
njihovu bezbednost. Deca moraju da budu pod
nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.
 Paņljivo rukujte ońtrim noņevima, posebno
prilikom skidanja i praņnjenja posude i za
vreme ţińšenja.
 Nemojte dodirivati sečiva cilindričnog blendera,
naročito kada je aparat priključen na napajanje.
Sečiva su veoma oštra.
Kako ga koristiti
Aparat je namenjen korištenju u kućanstvu i nije
predviĎen za korištenje u komercijalne svrhe.
Koristite ga za obradu količina hrane koje su
uobičajene za domaćinstvo. Uputstva spremite i
priložite aparatu u slučaju. Pre prve upotrebe
obrišite mikser i nastavke vlažnom krpom.
Propisno sastavite aparat pre nego što utikač
uključite u zidnu utičnicu. Isecite velike sastojke na
male delove veličine oko 2 cm pre obrade. Pustite
da se sastojci ohlade pre nego što ih iseckate ili
sipate u posudu (maks. Temperature (80°C).
Vaņna upozorenja
Prilikom upotrebe električnih aparata, a radi
smanjivanja rizika od požara, strujnog udara i/ili
povreda, treba uvek poštovati posebne osnovne
mere predostrožnosti, uključujući sledeće:
 Paņljivo proţitajte sva uputstva, ţak i ako
poznajete aparat.
 Radi zaštite od strujnog udara, NEMOJTE
POTAPATI aparat, električni gajtan ili utikač u vodu
ili drugu tečnost.
 Spoljašnost aparata čisti se vlažnom krpom.
 Isključite i izvadite električni gajtan iz utičnice kada
se aparat ne koristi, pre stavljanja ili skidanja
delova i pre čišćenja. Prilikom isključivanja aparata,
uhvatite i izvucite utikač. Nemojte nikada vući
aparat za električni gajtan.
 Nemojte koristiti aparat sa oštećenim električnim
gajtanom ili utikačem ili kada je aparat pokvaren,
ispušten, ili oštećen na bilo koji način. Odnesite
kompletan aparat u najbliži ovlašćeni servis na
ispitivanje, električnu ili mehaničku popravku ili
podešavanje.
 Ako aparat radi položen na nameštaj od drveta,
koristite zaštitnu podlogu radi sprečavanja
oštećivanja osetljivih ivica.
7
 Ako se sečiva zaglave, isključite aparat iz
električne mreže pre uklanjanja sastojaka koji
blokiraju sečiva.
 Budite izuzetno pažljivi prilikom korišćenja ili
čišćenja jedinice sa sečivima i kombinovanog
diska. Sečiva su veoma oštra. Posebno budite
pažljivi prilikom njihovog čišćenja i prilikom
pražnjenja posude.
 Posuda nije pogodna za upotrebu u mikrotalasnoj
pećnici.
 Jačina buke: Lc < 72 dB (A)
boju. Ovo možete odstraniti s nekoliko kapljica
jestivog zejtina.
Zańţita okoline
Simbol na proizvodu ili na njegovoj
ambalaži označava, da se sa tim
proizvodom ne sme postupati kao sa
otpadom iz domaćinstva. Umesto toga, proizvod
treba predati odgovarajućim sabirnim centrima za
reciklažu elektronskih I električnih aparata.
Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda
sprečićete potencijalne negativne posledice na
životnu sredine I zdravlje ljudi, koji bi inače mogli
biti ugroženi neodgovarajućim rukovanjem
otpadom ovog proizvoda. Za dobijanje detaljnih
informacija o tretmanu, odbacivanju I ponovnom
korišćenju ovog proizvoda, stupite u kontakt sa
prikladnim lokalnim ustanovama, službom za
sakupljanje kućnog otpada ili sa prodavnicom u
kojoj ste kupili ovaj proizvod.
Upotreba
Za mešanje majoneza, soseva, napitaka, dečje
hrane, i za rezanje luka, leda, kuvanog voća i
povrća.
Upozorenje! Štapni mikser nije prikladan za
pripremu pire krompira.
Garancija i servis
Za informacije ili u slučaju problema obratite se
Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj
državi (telefonski broj naći ćete u meĎunarodnom
garantnom listu). Ako u vašoj državi nema takvog
centra, obratite se lokalnom prodavcu Gorenja, ili
odelu Gorenja za male kućanske aparate.
Nije za kom ercialnu upotrebu!
 Potpuno odmotajte priključni gajtan.
 Priključite nastavak za mešanje (D) na aparat (C).
 U priložen sud, ili u neku drugu prikladnu posudu
stavite hranu.
 Pridržite mikser i posudu. Da hrana ne prska
naokolo, najpre potopite mikser u hranu, a zatim
pritisnite tipku za paljenje (A,B).
 Pritisnite i zadržite dugme za normalnu brzinu (A) ili
dugme za turbo brzinu (B) da biste uključili
aparat.
Napom ena: Kad završite, najpre isključite mikser,
a tek zatim ga izvucite iz hrane.
PAŅNJA: Aparat neka ne deluje neprekidno
vińe od 30 sekundi. Nikad ne upušujte prazan
aparat.
Ţińšenje
GORENJE VAM ŅELI MNOGO
ZADOVOLJSTVA U KORIŃŠENJU
VAŃEG ŃTAPNOG MIKSERA!
Upozorenje ! Aparat ne uranjajte u vodu, niti ne
smete da ga perete u mašini za pranje sudova.
 Aparat obrišite vlažnom, a zatim i suvom krpom.
 Noga za mešanje (D) obrišite vlažnom, a zatim i
suvom krpom.
Pridrņavamo pravo do promena!
Napom ena: prilikom obrade npr. crvenog kupusa,
plastični će delovi verojatno poprimiti crvenkastu
8
INSTRUCTION MANUAL
EN
A – Soft Touch On / Off Button
B – Soft Touch Turbo button
C – Motor Body Unit
D – Blending Attachment
How to use

This hand blender is a household appliance and is
not intended for commercial use. Use it for
processing of food in the usual quantities for
domestic use.
Store these instructions in a safe place and pass
them on in case the appliance changes hands.
Before first use, wipe of the handle of the blender
w ith a damp cloth. Assemble the appliance
properly before you put the plug in the w all socket.
Cut large ingredients into pieces of approximately
2cm before you process them.Let hot ingredients
cool dow n before you chop them or pour them into
the beaker (max. temperature 80°C).




Important safeguards

When using electrical appliances, in order to
reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury
to persons, basic safety precautions should
alw ays be followed, including the follow ing:
 Read all instructions carefully, even if you are
fam iliar with the appliance.

This appliance is marked according to the
European directive 2002/96/EC on Waste
Electrical and Electronic Equipm ent
(WEEE). This guideline is the fram e of a
European-w ide validity of return and
recycling on Waste Electrical and
Electronic Equipm ent.

 To protect against the risk of electric shock DO
NOT IMMERSE the appliance, Cordset or Plug in
w ater or other liquid.
 To clean, wipe exterior with a damp cloth.
 Never leave an appliance unattended when in use.
 Sw itch off and remove the plug from the power
outlet w hen not in use, before assembling or
disassembling parts and before cleaning.To



9
unplug, grasp plug and pull from power
outlet.Never pull cord.
Do not operate any appliance with a damaged cord
or plug, or after the appliance malfunctions or is
dropped or damaged in any manner.Return the
complete appliance to your nearest authorised
service facility for examination, electrical repair,
mechanical repair or adjustment.
The use of attachments or accessories not
recommended or sold by this appliance
manufacturer may result in fire, electric shock or
personal injury.
Do not overfull.
Do not let cord hang over edge of a table, counter,
or touch hot surface.
Avoid touching hot surfaces, use handles and
knobs.
Do not operate or place any part of this appliance
on or near any hot surface ( such as a gas or
electric burner, or in a heated oven ).
Do not abuse the cord.Never carry the appliance
by the cord or yank it to disconnect it from the
outlet; instead, grasp the plug and pull to
disconnect.
When using the extension cord with your appliance
make sure the extension cord is correctly wired
and rated for its use.
This product is intended for household use
only.
Do not attempt to repair the appliance yourself;
instead, take it your nearest Service Centre or
Authorised Service Agent for repair.
This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
know ledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they
do not play with the appliance.
 Handle carefully the sharp blades especially
during removing and emptying the container
and during cleaning.
 Do not touch the blades of the blender bar,
especially when the appliance is plugged in. The
blades are very sharp.
 If the blades get stuck, unplug the appliance before
you remove the ingredients that block the blades.
 Be very careful when you handle or clean the
blade unit or the combination disc. Their cutting
edges are very sharp. Be especially careful when
you clean them and when you empty the bowl.
 The bow l is not suitable for use in microwave
ovens.
 Noise level: Lc < 72 dB(A)
 Blending Attachment (D) wipe first with damp and
then w ith dry cloth.
Rem ark: During the processing of vegetables with
aggressive coloring, e.g. red cabbage, plastic
parts may be subject to discoloration. This may be
removed by rubbing such surfaces with a few
drops of cooking oil.
Environment
Do not throw away the appliance w ith the normal
household w aste at the end of its life, but hand it in
at an official collection point for recycling. By doing
this, you help to preserve the environment.
Guarantee & service
Handling the appliance
If you need information or if you have a problem,
please contact the Gorenje Customer Care Centre
in your country (you find its phone number in the
w orldwide guarantee leaflet). If there is no
Customer Care Centre in your country, go to your
local Gorenje dealer or contact the Service
department of Gorenje domestic appliances.
The appliance is used for mixing mayonnaise,
gravy, shakes, baby food, and for chopping
onions, ice, cooked fruit and vegetables.
Caution! Hand blender is not suitable for the
preparation of mashed potatoes.
For personal use only!
 Attach the blending device (D) to the appliance (C).
 Insert food into the beaker or any other suitable
bow l.
 Grip both the blender and the bowl. To prevent
splashing first dip the blender blade into the food
and then press the ON button (A, B).
 Press and hold the normal (A) or turbo speed (B)
button to switch on the appliance.
Caution! When finished first switch the blender off
and then lift it from the bow l.
Warning: Do not process more than 30
seconds w ithout interruption. Let the
appliance cool down to room temperature
before you continue processing.
GORENJE
WISHES YOU A LOT OF PLEASURE
WHILE USING YOUR APPLIANCE
Cleaning and Maintenance
Caution! Do not immerse the appliance in w ater
and do not w ash it in the dishw asher.
 Wipe the appliance first with damp and then with
dry cloth.
We reserve the right to any
modifications!
10
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
RO
A – Buton Pornit/Oprit Atingere Delicată
B – Buton Turbo Pornit/Oprit
C – Corp Unitate Motor
D – Dispozitiv de Amestecare
 Pentru a îl curăţa, ştergeţi exteriorul cu un material
umed.
 Opriţi şi scoateţi ştecărul din priza de alimentare
atunci când nu este în funcţionare, înaintea de a
asambla sau demonta piesele şi înainte de a le
curăţa. Pentru a scoate ştecărul, ţineţi de ştecăr şi
trageţi-l din priza de alimentare. Niciodată nu
trageţi de cablul de alimentare.
 Nu utilizaţi niciun dispozitiv cu un cablu de
alimentare sau ştecăr deteriorat sau după ce
dispozitivul prezintă defecţiuni sau este scăpat sau
deteriorat în orice mod. Returnaţi dispozitivul
complet către serviciul autorizat cel mai apropiat cu
scopul de a fi examinat, reparare electrică,
reparare mecanică sau ajustări.
 Utilizarea dispozitivelor sau accesoriilor care nu
sunt recomandate sau vândute de către acest
producător al dispozitivului pot produce incendiu,
electrocutare sau prejudiciu personal.
 Nu îl umpleţi excesiv.
 Nu permiteţi să atârne cablul pe marginea mesei,
tejghea sau să atingă suprafeţe calde.
 Evitaţi să atingeţi suprafeţele calde, utilizaţi mânere
şi capace.
 Nu utilizaţi sau plasaţi nicio piesă a acestui
dispozitiv pe sau în apropierea suprafeţelor calde
(cum ar fi arzătoarele de gaz sau cele electrice sau
într-un cuptor încălzit).
 Nu faceţi abuz de cablul de alimentare. Niciodată
nu transportaţi dispozitivul de prin cablul de
alimentare sau încercaţi să deconectaţi prin
smulgerea cablului de alimentare din priză, în loc
să ţineţi de ştecăr şi să trageţi pentru a deconecta
dispozitivul.
 Atunci când utilizaţi cablul de prelungire pentru
dispozitivul dumneavoastră asiguraţi-vă că acest
cablu de extensie este în mod corect conectat şi
fixat pentru utilizarea acestuia.
 Acest produs este destinat doar pentru
utilizarea casnică
MOD DE UTILIZARE
Acest blender manual este un dispozitiv casnic şi
nu este destinat pentru utilizarea comercială.
Utilizaţi-l pentru prelucrarea alimentelor în cantităţi
normale pentru consum casnic.
Păstraţi aceste instrucţiuni într-un loc sigur şi
oferiţi-le mai departe în cazul în care dispozitivul
este folosit de o altă persoană. Înainte de prima
utilizare, ştergeţi mânerul blender-ului cu un
material umed.
Asamblaţi aparatul corect înainte de a introduce
ştecherul în priză. Tăiaţi ingredientele mari în
bucăţi de aprox. 2 cm înainte de a le procesa.
Lăsaţi ingredientele fierbinţi să se răcească înainte
de a le tăia, de a le amesteca sau de a le
turna în cană (temperatură max. 80°C).
PRECAUŢII IMPORTANTE
Atunci când utilizaţi dispozitivele electrice, pentru
a reduce riscul de incendiu, electrocutare şi/sau
prejudiciu altor persoane, precauţii de siguranţă ar
trebui să fie luate în considerare, inclusiv
următoarele:
 Citiţi cu atenţie toate instrucţiunile, chiar dacă
sunteţi familiarizat cu dispozitivul.
Acest aparat este m arcat corespunzător
directivei europene 2002/9/CE în privinţa
aparatelor electrice şi electronice vechi
(w aste electrical and electronic
equipm ent - WEEE).
Directiva prescrie cadrul pentru o preluare
înapoi, valabilă în întreaga UE, şi
valorificarea aparatelor vechi.
 Pentru a îl proteja împotriva riscului de
electrocutare NU CUFUNDAŢI dispozitivul, cablul
de alimentare sau ştecărul în apă sau orice alt
lichid.
11
 Nu încercaţi să reparaţi dumneavoastră
dispozitivul, duceţi-l la cel mai apropiat Centru sau
Agent Autorizat al Serviciului pentru reparaţii.
 Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane
(inclusiv copii) care au capacităţi fizice, mentale
sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de
experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazului în
care sunt supravegheaţi sau instruiţi cu privire la
utilizarea aparatului de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor. Copiii trebuie
supravegheaţi pentru a nu se juca cu aparatul.
 Manevraţi cu grijă lamele ascuţite în special în
tim pul înlăturării sau golirii recipientului sau în
tim pul curăţării.
 Nu atingeţi cuţitele accesoriului blender, în special
atunci când aparatul este conectat. Cuţitele sunt
foarte ascuţite.
 Dacă lamele cuţitului se blochează, scoateţi
ştecherul din priză înainte de a îndepărta
ingredientele care blochează cuţitul.
 Aveţi mare grijă când mânuiţi sau curăţaţi blocul
tăietor sau discul mixt. Muchiile pentru tăiere sunt
foarte ascuţite. Aveţi grijă în special atunci când le
curăţaţi şi când goliţi bolul.
 Bolul nu este adecvat pentru utilizare în cuptoare
cu microunde.
 Nivel de zgomot: Lc < 72 dB [A]
 Apucaţi atât blender-ul cât şi bolul. Pentru a
preveni stropirea întâi băgaţi lama blender-ului în
aliment şi apoi apăsaţi butonul PORNIT (A sau B).
MANEVRAREA DISPOZITIVULUI
Nu aruncaţi aparatul împreună cu deşeurile
casnice atunci când nu mai este utilizabil, ci
înmânaţi-l la un punct oficial de colectare pentru
reciclare. Astfel ajutaţi la conservarea mediului.
Precauţie! Atunci când aţi terminat, întâi opriţi
blender-ul şi apoi ridicaţi-l din bol.
Atenţie: Nu folosiţi aparatul m ai mult de 30 de
secunde fără întrerupere. Lăsaţi aparatul să se
răcească la temperatura camerei înainte de a
continua procesarea.
CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA
 Precauţie! Nu cufundaţi dispozitivul în apă şi nu îl
 Ştergeţi aparatul mai intai cu o cârpă umedă şi
apoi cu o cârpă uscată.
 Dispozitivul de amestecare din oţel inoxidabil (D),
si corpul paleta vor fi mai intai şterse cu o cârpă
umedă şi apoi cu o cârpă uscată.
Notă: În timpul prelucrării legumelor cu o agresivă
colorare, ca de exemplu varza roşie, piesele din
plastic pot fi decolorate. Acest lucru poate fi
înlăturat prin frecarea unor asemenea suprafeţe
cu câteva picături de ulei de gătit.
Mediul înconjurător
Dispozitivul este utilizat pentru mixarea maionezei,
sosului de friptură, amestecurilor, alimentelor
pentru copii sau pentru mărunţirea cepei, gheţii,
fructelor şi legumelor gătite.
Precauţii! Blender-ul manual nu este potrivit
pentru prelucrarea cartofilor piure.
Garanţie & service
Dacă aveţi nevoie de informaţii sau aveţi o
problemă, contactaţi Centrul Relaţii Clienţi Gorenje
din ţara dumneavoastră (veţi găsi numărul de
telefon în broşura de garanţie tradusă în mai multe
limbi). Dacă nu există niciun Centru de Relaţii
Clienţi în ţara dumneavoastră, mergeţi la dealer-ul
local Gorenje sau contactaţi Departamentul de
Service al Aparatelor Domestice Gorenje.
Num ai pentru uz personal!
 Desfaceţi alimentarea cu energie electrică până la
capăt.
 Ataşaţi unitatea de amestecat la dispozitiv (D).
 Introduceţi alimentarea cu energie electrică la priza
de alimentare.
 Introduceţi mâncarea în cupă sau orice alt bol
corespunzător.
GORENJE
VĂ DOREŞTE O UTILIZARE
PLĂCUTĂ A DISPOZITIVULUI
Ne rezervăm dreptul la orice
modificare ulterioară!
12
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
HU
A – Soft Touch Be / Ki gomb
B – Soft Touch Turbó gomb
C – Motor egység
D – Rozsdamentes vágókés egység
 A gyártó csak az általa ajánlott és forgalmazott
kiegészítők használatát javasolja, ellenkező
esetben fennáll a tűzveszély, illetve áramütés
kockázata.
 Ne töltse túl.
 Ne engedje, hogy a kábel lelógjon az asztal, pult,
vagy egyéb forró felület fölé.
 A forró felületek elkerülése érdekében használja a
fogantyúkat és gombokat.
 A készüléket, vagy annak részeit ne helyezze forró
felületre vagy annak közelébe (pl. Gáztűzhely,
elektromos tűzhely, forró sütő).
 Ne rongálja a tápkábelt! A készüléket soha ne a
tápkábelnél fogva szállítsa, a tápkábelnél fogva ne
rántsa ki a falból a készüléket.
 Amikor hosszabbítót használ a készülékkel,
minden esetben győződjön meg arról, hogy a
hosszabbító vezetékezése megfelelő, illetve
használható a hálózaton.
 Ne kísérelje meg önállóan szétszerelni a
készüléket, keresse fel a legközelebbi
márkaszervizt.
 Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok
elkerülése érdekében Gorenje szakszervizben,
vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni. A
készülék működtetésében járatlan személyek,
gyerekek, nem beszámítható személyek felügyelet
nélkül soha ne használják a készüléket.
Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játszanak a
készülékkel. Működés közben soha ne hagyja a
készüléket felügyelet nélkül.
 Óvatosan dolgozzon a készülék éles
egységeivel, különösen, amikor kiüríti vagy
tisztítja a kancsó egységet.
 Ne nyúljon az rúdmixer késeihez, kiváltképpen ha
a készülék csatlakoztatva van a hálózatra, mert a
kések rendkívül élesek!
 Ha a vágókések elakadnak, húzza ki a hálózati
csatlakozódugót a fali aljzatból, és vegye ki a
hozzávalókat, amelyek akadályozzák a vágókések
működését.
Használat
Ez a kézi mixer kizárólag háztartási felhasználásra
készült. Csak a háztartásban használt
mennyiségű étel feldolgozására használja!
Őrizze meg a használati utasítást, tárolja elérhető
helyen, és adja át a készülék következő
tulajdonosának. Első használat előtt nedves
ruhával törölje át a készüléket.
A készüléket a hálózati csatlakoztatás előtt
szerelje össze.A nagyobb élelmiszer vágja kb. 2
cm nagyságúra feldolgozás előtt.
A forró alapanyagokat aprítás, illetve edénybe
töltés előtt hagyja lehűlni (max. hőmérséklet:
80°C).
Fontos biztonsági előírások
Figyelem! Amikor elektromos árammal
működtetett készüléket használ, minden esetben
tartsa be az alábbi alapvető biztonsági előírásokat
a tűz- és elektromos áramütésveszély, valamint a
személyi sérülések elkerülése érdekében:
 Minden előírást alaposan olvasson el, még
akkor is, ha ismeri a készüléket.
 Az áramütés elkerülése érdekében SOHA NE
MERÍTSE vízbe vagy más folyadékba a
készüléket, a tápkábelt, vagy a villásdugót.
 Enyhén nedves ruhával tisztítsa a készüléket.
 Fokozott körültekintéssel dolgozzon, ha gyerekek
is tartózkodnak a készülék közelében, soha ne
hagyja felügyelet nélkül a bekapcsolt készüléket.
 Tisztítás, szétszerelés, vagy összeszerelés előtt
minden esetben kapcsolja ki és áramtalanítsa a
készüléket. A tápkábelt mindig a villásdugónál
fogva húzza ki a fali aljzatból.
 A készüléket ne működtesse sérült tápkábellel,
vagy villásdugóval, illetve ha a készüléket leejtette,
vagy az hibásan működik. Azonnal juttassa el a
készüléket a legközelebbi hivatalos
márkaszervizbe (mechanikus, elektromos javítás,
beállítás).
13
 Használat vagy tisztítás során nagyon ügyeljen a
késekre és a kombinált tárcsára. Vágóéleik
rendkívül élesek. Fokozott óvatossággal járjon el
azok tisztítása és a tál kiürítése során.
 A tál nem használható mikrohullámú sütőben.
 Zajkibocsátás: Lc < 72 dB(A)
Tisztítás és karbantartás
Figyelem! Ne merítse a készüléket folyadékba,
illetve ne mosogassa mosogatógépben.
 Először törölje le nedves, majd száraz ruhával a
készüléket.
 A rozsdamentes vágókés egységet, az aprító
egységet és a habverő egységet törölje le először
nedves, majd száraz ruhával.
A berendezés az elektromos és elektronikus
készülékek hulladékairól (WEEE) szóló
2002/96/EK Európai Irányelvnek m egfelelő
jelzéssel rendelkezik. Ez az irányelv
európaszerte az elektrom os és elektronikus
készülékek hulladékainak visszaváltására és
újrahasznosítására vonatkozik
Megjegyzés: Ha olyan zöldségekkel használja a
készüléket, amelyek agresszív színezőanyagot
tartalmaznak (pl. lilakáposzta) a műanyag
alkatrészek elszíneződhetnek. Csepegtessen
olajat a felületre majd dörzsölje be.
Használat
Környezetvédelem
A készülék majonéz, páclevek, turmixok, bébiétel,
keverésére, illetve hagyma, jég, vagy főtt
gyümölcsök aprítására szolgál.
Figyelem! A kézi mixer nem alkalmas
burgonyapüré készítésére.
A feleslegessé vált készülék szelektív
hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos
újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le, így hozzájárul
a környezet védelméhez.
Jótállás és szerviz
Ha információra van szüksége, vagy forduljon az
adott ország Gorenje vevőszolgálatához (a
telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes
garancialevélen). Ha országában nem működik
vevőszolgálat, forduljon a Gorenje helyi
szaküzletéhez vagy a Gorenje háztartási kisgépek
és szépségápolási termékek üzletágának
vevőszolgálatához.




Teljesen tekerje le a tápkábelt.
Szerelje fel a keverőfejet a készülékre (D).
Csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzathoz.
Helyezze a feldolgozni kívánt hozzávalókat a
tartályba vagy tálba.
 Fogja meg a keverő egységet és a tartályt. Nyomja
a keverőfejet az ételbe, elkerülendő annak
kispriccelését a tálból, majd nyomja meg a BE
gombot (A vagy B).
 A készüléket a normál vagy a turbó sebesség
gomb nyomva tartásával kapcsolhatja be. A
normál sebesség gomb használatakor a
sebességválasztó segítségével beállíthatja a
sebességet.
Csak személyes használatra!
Figyelem! Amikor készen van, először kapcsolja
ki a készüléket, majd emelje ki a keverőfejet a
tálból.
A GORENJE
SOK ÖRÖMÖT KÍVÁN A KÉSZÜLÉK
HASZNÁLATÁHOZ
Figyelem! Ne használja folyamatosan 30
m ásodpercnél hosszabb ideig. Hagyja lehülni
szobahőmérsékletre a készüléket, mielőtt újból
használni kezdi.
A módosítás jogát fenntartjuk!
14
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
BG
A – Бутон Включено / Изключено
B–
Турбо бутон
C–
Тяло за управ ление с мотор
D–
Пасатор
 Никога не дърпайте кабела за да извадите от
контакта. Дръжте кабела на разстояние от
източници на топлина, масла и остри предмети.
 Използвайте кухненски ръкавици при допир на
топлите повърхности.
 Не поставяйте уреда близо до горещи
пов ърхности, които могат да повредят кабела.
 Не пов реждайте кабела. Не го дърпайте за да
изключите уреда.
 Когато използвате удължител, уверете се, че е
подходящ за употреба с уреда.
 Уреда е предназначен само за домашна
употреба.
 Поправ ки могат да извършват само
оторизирани сервизи. Неправомерни поправки
могат да доведат до нежелани наранявания.
 Този уред не е предназначен за ползване от
хора (включително деца) с намалени
физически усещания или умствени недъзи или
без опит и познания, ако са оставени без
наблюдение и не са инструктирани от страна
на отговарящо за тяхната безопасност лице
относно начина на използване на уреда.
Наглеждайте децата, за да не си играят с
уреда.
 Внимание: може да се нараните с
остриетата на ножовете. Работете с
повишено внимание с тях по време на
употреба или почистване – много са остри.
 Не се допирайте до ножовете на оста на
пасатора, особено когато уредът е включен в
контакта. Ножовете са много остри.
 Ако ножовете заседнат, изключете уреда от
контакта, преди да отстранявате продуктите,
блокирали ножовете.
 Бъдете много в нимателни, когато боравите с
режещия блок или комбинирания диск, както
 и когато ги почиствате. Техните режещи ръбове
са много остри. Особено в нимавайте, когато ги
почиствате и когато изсипвате купата.
Употреба
Уреда е предназначен за домашна употреба.
Използв айте за обработка на храна в
количества за домашни нужди.
Съхраняв айте инструкциите на сигурно място,
при необходимост за в бъдеще. Преди първ а
употреба почистете уреда с в лажна кърпа.
Преди да в ключите щепсела в контакта,
сглобете прав илно уреда. Нарязв айте едрите
продукти на парчета с големина приблизително
2 см, преди да ги обработв ате.
Изчакайте горещите продукти да изстинат,
преди да ги кълцате или изсипв ате в
разграфената кана (макс. температура 80°C).
Важни съвети за безопасност
Когато използв ате електически уреди, е
необходимо да спазв ате основни съвети за
безопасност, в ключващи следното:
 Прочете внимателно инструкциите преди
употреба.
 Не потапяйте уреда, кабела или щепсъла в
течност за да не предизвикате електрически
удър.
 За да почистите изпозлвайте влажна кърпа.
 Пряко наблюдение е необходимо когато уреда
се използва близо до деца.
 Изключете уреда от електрическата мрежа
преди да сглобявате или разглобявате
приставките.
 Не използвайте уреда ако е повреден кабела
или щепсъла или ако уреда е счупен или
изпускан. Обърнете се към сервиз ако
забележите че уреда е неизправен.
 Не използвайте други приставки, освен тези в
окомплектовката на уреда, Употребата на други
накрайници може д апредизвика токов удър,
може да се нараните.
 Не препълвайте.
15
 Купата не е подходяща за употреба в
микровълнови фурни.
 Нив о на шума: Lc< 72 dB[A]
Почистване и поддръжка
Внимание! Не потапяйте уреда в ъв в ода и не
го почиствайте в съдомиална машина.
Уредът е обозначен съгласно
Европейска директива 2002/96/EC,
касаеща излязло от употреба
електрическо и електронно оборудване
(ИУЕЕО). Директивата очертава
основните принципи, валидни в Европа,
за връщане и рециклиране на излязло от
употреба елекрическо и електронно
оборудване .
 Избършете уреда с влажна първо и след това
със суха кърпа.
 Метален пасатор (5) избършете първо с
в лажен и след това със суха кърпа.
Забележка: По в реме на обработка на
зеленчуци със силен цв ят, например червено
зеле, пластмасовите части могат да се
оцв етят. Тов а може да се премахне с помощта
н аняколко капки олио за готв ене.
Употреба
Уреда е подходящ за разбъркаване на майонеза,
сокове, шейк, храна за бебета, рязане на
зеленчуци, разбиване на лед, обработка на
плодове и заленчуци.
Опазване на околната среда
След края на срока на експлоатация на уреда
не го изхв ърляйте заедно с нормалните битови
отпадъци, а го предайте в официален пункт за
събиране, където да бъде рециклиран. По този
начин в ие помагате за опазв ането на околната
среда
Внимание! Пасатора не е подходящ за
приготв яне на картофено пюре.
Гаранция и сервизно обслужване
Ако се нуждаете от информация или имате
проблем, се обърнете към Центъра за
обслужв ане на клиенти на Gorenje в ъв вашата
страна (телефонния му номер можете да
намерите в международната гаранционна
карта). Ако в ъв вашата страна няма Център за
обслужв ане на клиенти, обърнете се към
местния търговец на уреди на Gorenje или се
св ържете с Отдела за серв изно обслужване на
битов и уреди на Gorenje [Service Department of
Gorenje Domestic Appliances.





Разв ийте кабела докрай.
Поставете металния пасатор (D).
Включете уреда в електрическата мрежа.
Поставете храната в купата.
Хв анете и двете блендера и купата. За да се
предпазите от пръскане първо потопете
пасатора в купата и след това натиснете
бутона Включена / Изключено. (A или B).
 4 Натиснете и задръжте бутона за нормална
или за турбо скорост, за да в ключите уреда.
Когато използвате бутона за нормална скорост,
можете да регулирате скоростта със селектора
за скорост.
Само за лична употреба!
Внимание! Когато приключите първо
изключете уреда и тогав а изв адете пасатора от
купата.
Gorenje Ви пожелава приятни
часове с използването на уредите.
Забележка: Да не се обработват повече от
30 секунди без прекъсване. Оставете уреда
да изстине до стайна температура, преди да
продължи обработката.
Запазваме си правата за
извършване на модификации!
16
INSTRUKCJA OBSŁUGI
PL
A – Przycisk szybkości standardowej
B – Przycisk Turbo
C – Część silnikow a
D – Końców ka blendera
 Gdy urządzenie nie jest używane, podczas
składania i rozkładania oraz przed czyszczeniem,
urządzenie należy zawsze odłączyć z sieci
elektrycznej. Nie należy przy tym nigdy ciągnąć za
kabel.
 Jeżeli uszkodzony jest elektryczny kabel
przyłączeniowy lub wtyczka, jeżeli doszło do
usterki podczas działania urządzenia lub jeżeli
spadło ono na podłogę bądź jest w jakikolwiek inny
sposób uszkodzone, wówczas urządzenia nie
należy używać. Urządzenie wraz z wyposażeniem
należy oddać do najbliższego upoważnionego
serwisu naprawczego, gdzie będzie poddane
przeglądowi i gdzie, jeżeli okaże się to konieczne,
zostaną naprawione jego części elektryczne lub
mechaniczne oraz wykonane zostaną potrzebne
ustawienia.
 Jeżeli pomiędzy urządzeniem a instalacją znajdują
się adaptery lub inne akcesoria, które nie są
sprzedawane czy zalecane przez producenta
urządzenia, wówczas może to spowodować pożar,
porażenie prądem lub obrażenia ciała.
 Nie należy przepełniać urządzenia.
 Należy uważać, aby elektryczny kabel
przyłączeniowy nie zwisał poza krawędź stołu lub
innej pow ierzchni roboczej oraz aby nie dotykał
gorących powierzchni.
 Nie należy dotykać gorących powierzchni, używać
należy uchwytów i pokręteł.
 Urządzenia nie należy użytkować w pobliżu
gorących powierzchni (np. kuchenki gazowej bądź
elektrycznej czy też gorącego piekarnika); również
poszczególnych elementów urządzenia nie należy
stawiać w pobliżu tych źródeł ciepła.
 Należy uważać, aby nie uszkodzić kabla. Nigdy nie
należy nosić urządzenia, trzymając je tylko za
kabel i nigdy nie należy ciągnąć za kabel, jeżeli
zamierza się odłączyć urządzenie z sieci;
prawidłowo należy tego dokonać, trzymając za
w tyczkę.
ZASTOSOWANIE urządzenia
Blender jest przeznaczony do użytku w
gospodarstwie domowym, nie jest natomiast
przewidziane jego użytkowanie w lokalach.
Urządzenie należy używać do obróbki takich ilości
produktów spożywczych, które są przyjęte dla
potrzeb gospodarstwa domowego. Instrukcję
obsługi należy chronić przed zniszczeniem i w
razie potrzeby przekazać kolejnemu
użytkow nikowi. Przed pierwszym uruchomieniem
blender i przystawki należy wytrzeć wilgotną
ściereczką. Przed podłączeniem do gniazdka
elektrycznego, prawidłowo złóż elementy
urządzenia. Przed zmiksow aniem w iększe
składniki pokrój na ok. 2 cm kaw ałki.
Przed rozdrabnianiem lub w laniem gorących
składników do dzbanka blendera odczekaj, aż
ostygną (maksymalna temperatura to 80°C).
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃS TWA
Aby zapobiec niebezpieczeństwom pożaru,
porażenia prądem i/ lub obrażeniom ciała,
podczas używania urządzeń elektrycznych należy
przestrzegać podstawowych przepisów
bezpieczeństwa, między innymi:
 Uw ażnie należy zapoznać się z instrukcją obsługi,
naw et jeśli użytkowanie urządzenia nie jest nam
obce.
 Aby zapobiec ewentualnemu niebezpieczeństwu
porażenia prądem, urządzenia, kabla lub wtyczki
nie należy zanurzać w wodzie lub w innej cieczy.
 Urządzenie należy czyścić, wycierając zewnętrzną
część jego obudowy wilgotną ściereczką.
 Jeżeli jakiekolwiek urządzenie używane jest przez
dzieci lub też podczas jego użytkowania w pobliżu
znajdują się dzieci, należy mieć wszystko pod
kontrolą. Nigdy nie należy pozostawiać
działającego urządzenia bez nadzoru.
17
 Używając przedłużacza lub rozgałęziacza kabla
elektrycznego, należy się upewnić, czy odpowiada
on parametrom urządzenia.
 Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku
w gospodarstwie domowym.
 Nie należy próbować naprawić urządzenia
samemu. Należy je oddać do najbliższego serwisu
naprawczego lub upoważnionego dystrybutora.
 Ostrożnie należy obchodzić się z ostrymi nożami,
szczególnie uważając podczas ich wyjmowania lub
podczas opróżniania naczynia oraz czyszczenia.
 Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez
osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami
fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a
także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w
użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą
one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na
temat korzystania z tego urządzenia przez
opiekuna. Nie pozw alaj dzieciom bawić się
urządzeniem.
 Nie dotykaj ostrzy końcówki blendera, zwłaszcza
gdy w tyczka urządzenia jest włożona do gniazdka
elektrycznego. Ostrza są bardzo ostre.
 W przypadku zablokowania ostrzy przed
usunięciem składników, które je blokują, wyjmij
w tyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego.
 Zachowaj szczególną ostrożność przy dotykaniu
lub czyszczeniu części tnącej lub tarczy
uniw ersalnej. Ostrza ich elementu tnącego są
bardzo ostre. Zachowaj ostrożność podczas ich
mycia i podczas opróżniania pojemnika.
 Pojemnik nie jest odpowiedni do użytku w
mikrofalówce.
 Poziom hałasu: Lc < 72 dB (A)
 Przystawkę blendera (D) należy zamocować do
urządzenia, obracając ją zgodnie z ruchem
w skazówek zegara, dopóki nie zaskoczy.
 Wtyczkę należy umieścić w gniazdku.
 Do załączonego lub innego naczynia należy
w łożyć produkty spożywcze.
 Blender i naczynie należy przytrzymywać ręką.
Aby jedzenie nie rozpryskiwało się wokół, blender
należy najpierw zanurzyć w naczyniu i dopiero
potem przycisnąć przycisk włącznika (A lub B).
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk szybkości
standardowej lub przycisk Turbo, aby włączyć
urządzenie.
Uw aga: Blender należy najpierw wyłączyć, a
następnie w yjąć z naczynia.
UWAGA: Urządzenie nie powinno działaš bez
przerwy dłużej niż 30 sekund. Nigdy nie
w łączaj urządzenia gdy jest puste.
CZYSZCZENI E I KONSERWACJA
Ostrzeżenie! Urządzenia nie należy zanurzać w
w odzie lub myć w zmywarce.
 Przetrzyj urządzenie wilgotną a następnie suchą
szmatką.
 Końcówkę blendera (D) przetrzyj wilgotną
szmatką lub umyj pod bieżącą wodą za pomocą
szczoteczki.
Urządzenie to jest oznaczone zgodnie z
europejską dyrektyw ą 2002/96/WE w spraw ie
zużytego sprzętu elektrotechnicznego i
elektronicznego (w aste electrical and
electronic equipm ent - WEEE). Dyrektyw a ta
reguluje w ym ogi dotyczące zbierania i
zagospodarow yw ania zużytego sprzętu
elektrotechnicznego i elektronicznego,
obow iązujące w całej Unii Europejskiej.
Uw aga: Podczas obróbki, na przykład czerwonej
kapusty, plastykow e części zabarwiają się na
czerwono. Tę czerwoną warstwę można usunąć
przy pomocy kilku kropel oleju jadalnego.
Sposób użycia
Do miksow ania majonezów , sosów, napojów,
jedzenia dla niemow ląt oraz do rozdrabniania
cebuli, lodu, gotow anych warzyw i ow oców.
Ostrzeżenie! Blender nie jest przeznaczony do
przygotowywania ziemniaków puree.
18
Środowisko
Urządzenia po upływ ie okresu eksploatacyjnego
nie należy usunąć w raz ze zwykłymi odpadami
komunalnymi, lecz oddać na urzędowo określone
składow isko do recyklingu. Postępując w ten
sposób, przyczyniają się Państw o do zachowania
czystego środowiska.
Gwarancja i serwis naprawczy
W celu uzyskania informacji lub w razie
problemów z urządzeniem, zw rócić się do centrum
pomocy użytkow nikom Gorenja w danym państwie
(numer telefonu znajduje się na międzynarodow ej
karcie gw arancyjnej). Jeżeli w danym kraju nie ma
takiego centrum, należy zw rócić się do lokalnego
sprzedawcy Gorenja lub Działu małych urządzeń
AGD.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian!
GORENJE
ŻYCZY PAŃSTWU WIELE
SATYSFAKCJI PRZY UŻYTKOWANIU
BLENDERA!
Zastrzegamy sobie prawo do zmian!
19
ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
UK
A – Кнопка в ключення/виключення
B – Кнопка ТУРБО
C – Основ ний блок
D – Ніжка блендера з нержав іючої сталі
 Прилад треба обов’язково відключити та
в итягнути штепсель з розетки, якщо Ви не
користуєтеся ним, перед тим, як надіти або
зняти його частини, і перед чищенням. Щоб
в итягнути штепсель з розетки, тримайте його
рукою і тягніть на себе. Ніколи не тягніть за
шнур живлення.
 Не користуйтеся приладом, якщо шнур
жив лення або штепсель пошкоджено, якщо в
його роботі виникли певні несправності, якщо
в ін падав і має будь-які пошкодження.
Зв ерніться до найближчого авторизованого
серв існого центру з проханням про огляд
Вашого приладу та аксесуарів для усунення
механічних пошкоджень, ремонту електрики
або регулювання роботи.
 Користування приладдям та аксесуарами, які
не рекомендовані або не продаються
в иробником даного приладу, можуть стати
причиною виникнення пожежі, травмування або
в раження електричним струмом.
 Не перев антажуйте прилад.
 Шнур живлення не повинен звисати з краю
столу або іншої пов ерхні, на якій Ви працюєте із
приладом, а також, він не повинен торкатися
гарячої поверхні.
 Уникайте контакту з гарячими поверхнями,
користуйтеся ручками.
 Не працюйте і не розташовуйте будь-які
частини приладу на, або поблизу гарячих
пов ерхонь (напр., газові та електричні
конфорки, розігріта духовка).
 Не перекручуйте шнур. Ніколи не тримайте
прилад за шнур і не тягніть за нього, щоб
в имкнути прилад з електромережі.
 Якщо Ви користуєтеся подовжувачем,
переконайтеся, що в ін має сертифікат і
прийнятний для в икористання з даним
приладом.
 Цей продукт призначений тільки для
використання у домашньому господарстві.
Користування приладом
Цей ручний блендер призначений для
в икористання у домашньому господарстві, в ін
не розрахов аний на промислове в икористання.
За допомогою цього приладу можна
переробити тільки таку кількість продуктів, яку
ми зазв ичай в икористовуємо в дома.
Зберігайте, будь ласка, цю інструкцію в
надійному місці. Якщо Ви передав ат име цей
прилад сторонній особі, передайте його разом
із цією інструкцією. Перед першим
користуванням протріть ручку блендера
в ологою ганчіркою.
Перед тим, як в ставити шнур у розетку, зберіть
пристрій належним чином. Перед тим, як
обробляти в еликі продукти, поріжте їх на
шматки прибл. 2 см. Перед тим, як подрібнити
чи в лити продукти у чашу, дайте їм охолонути
(макс.температура 80°C).
Важливі застереження
Під час користування електричними
приладами, щоб уникнути ризику виникнення
пожежі, в раження електричним струмом та/або
трав мування, треба дотримуватися основних
прав ил безпеки, складов ою частиною яких є
наступне:
 Уваж но прочитайте інструкції від початку до
кінця, навіть якщо Вам добре знайомий
даний прилад.
 Щоб уникнути враження електричним струмом
НЕ ЗАНУРЮЙТЕ прилад, штепсель або шнур
жив лення у воду чи іншу рідину.
 Щоб почистити прилад, просто протріть його
в ологою ганчіркою.
 Будьте особливо уважні, якщо Ви користуєтеся
приладом у присутності дітей, або самі діти
користуються приладом. Ніколи не залишайте
працюючий прилад без нагляду.
20
 Не намагайтеся самостійно ремонтувати
прилад; зв ерніться до найближчого сервісного
центру або авторизованого сервісного центру
по допомогу.
 Обережно поводьтеся із гострими лезами,
особливо коли знімаєте їх, забираєте
інгредієнти з чаші та під час чищення.
 Не торкайтеся ножів корпуса блендера,
особливо якщо пристрій під’єднано до розетки.
Леза дуже гострі.
 Якщо до ножів прилипають продукти, перед тим
як чистити ножі, витягніть штекер із розетки.
 Будьте обережні під час роботи або чищення
ріжучого блока чи комбінованого диска. Леза
дуже гострі. Будьте особливо обережні, коли
чистите їх та спорожняєте чашу.
 Чаша не придатна для використання у
мікрохвильових печах.
 Рів ень шуму: Lc < 72 дБ (A)
занурити ніжку блендера у продукти, які треба
переробити, і тільки після цього натиснути
кнопку включення ON (A або B).
 Щоб ув імкнути пристрій, натисніть та утримуйте
кнопку звичайної шв идкості або
турбошвидкості.
Увага! Перед тим, як в итягти блендер з стакану
із переробленими продуктами, його треба
в имкнути.
Попередження: не користуйтеся приладом
більше, ніж 30 секунд без перерви. Прилад
повинен охолонути до кімнатної
температури, перед тим як Ви продовжите
використання.
Чищення та догляд
Увага! Не занурюйте прилад у в оду і не мийте
його у посудомийній машині.
 Витріть прилад спочатку вологою ганчіркою,
потім сухою.
 ніжку блендера із нержавіючої сталі (D) для
очищення необхідно витерти спочатку вологою,
потім сухою ганчіркою.
Цей прилад має маркування відповідно
вимогам Європейської Директиви
2002/96/EC про електричні та електронні
прилади, що відпрацювали свій термін
(WEEE). У цій директиві наведені
правила, що діють по всій території ЄС
щодо прийому та утилізації старих
приладів.
Зауваж ення: під час подрібнення ов очів , що
мають яскравий колір, напр. черв онокачанна
капуста, пластмасові частини забруднюються.
Цей кольоров ий наліт можна в идалити з
пов ерхні пластмасовий деталей за допомогою
кількох крапель рослинної олії.
Робота з приладом
Блендер в икористовується для приготування
майонезу, підлив и, шейків , дитячого
харчув ання, а також для шаткування цибулі,
льоду, готув ання фруктів та овочів.
Увага! Блендер не призначений для
приготування картопляного пюре.
 Пов ністю розмотайте шнур живлення.
 Приєднайте ніжку блендера до основного блоку
(D).
 Вставте штепсель у розетку.
 Покладіть продукти у стакан для змішування
або інший прийнятний посуд.
 Блендер і стакан треба міцно тримати в руках.
Щоб уникнути розбризкування, спочатку треба
21
Навколишнє середовище
Не в икидайте пристрій разом із зв ичайними
побутов ими в ідходами, а здав айте його в
офіційний пункт прийому для пов торної
переробки. Таким чином Ви допомагаєте
захистити дов кілля
Гарантія та обслуговування
Якщо Вам необхідна інформація або у Вас
в иникла проблема, зв ерніться до Центру
обслугов ування клієнтів компанії Gorenje у
Вашій країні (телефон можна знайти на
гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні
немає Центру обслугов ування клієнтів,
зв ерніться до місцев ого дилера або у в ідділ
технічного обслуговування компанії Gorenje
Domestic Appliаnces.
Для використання тільки в домашньому
господарстві!
GORENJE
БАЖАЄ ВАМ ОТРИМАТИ
СПРАВЖНЄ ЗАДОВОЛЕННЯ ВІД
КОРИСТУВАННЯ ВАШИМ
ПРИЛАДОМ
Ми зберігаємо за собою право на
будь-які модифікації!
22
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
РУС
A – Сенсорная кнопка в ключения / в ыключения
B - Сенсорная кнопка «Турбо»
C – Моторный блок
D – Блендерная насадка из нержав еющей стали

ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Данный ручной блендер – бытов ой прибор и
не предназначен для коммерческого
использов ания. Пользуйтесь им для
приготов ления пищи в обычных количествах
в домашних услов иях.
Сохраните эти инструкции в надежном
месте и передав айте их в месте с прибором
в случае смены пользователя. Перед
перв ой эксплуатацией прибора, протрите
ручку блендера в лажной тканью.
Прежде чем подключать прибор к сети
электропитания, проверяйте правильность
сборки. Перед тем, как готовить пищу в
блендере, в сегда нарезайте ее на
небольшие кусочки (около 2 см). Если
собираетесь измельчать или помещать
горячие продукты в мерный стакан, дав айте
им остыть (максимальная температура
продуктов 80°C).


Важно! Меры безопасности
Внимание! При использов ании приборов ,
работающих от сети, следует всегда
соблюдать основ ные меры безопасности, в
том числе следующие, в о избежание риска
пожара, удара электрическим током и
получения трав мы:

Внимательно прочитайте все
инструкции, даже если прибор вам уже
знаком.

Во избежание риска удара электрического
тока НЕ ПОГРУЖ АЙТЕ прибор, сетевой
шнур или штепсель в воду или другую
жидкость.

Для чистки прибора протрите внешнюю
пов ерхность влажной тканью.





23
Необходим строгий надзор, когда прибор
используется или находится рядом с
детьми. Никогда не оставляйте прибор
без присмотра.
Отключайте прибор и отсоединяйте
штепсель от розетки, когда он не
используется, перед сборкой или
разбором, а также перед чисткой. Для
отсоединения в озьмитесь за штепсель и
в ытяните его из розетки. Никогда не
тяните за шнур.
Не эксплуатируйте прибор с
пов режденным шнуром или штепселем,
если в работе прибора есть неполадки, а
также если вы его уронили или повредили
каким-либо иным способом. В таких
случаях, передайте прибор в полном
комплекте вашей ближайшей
ав торизированной службе сервиса на
осмотр, электрический ремонт,
механический ремонт или наладку.
Использование приспособлений или
дополнений, не рекомендованных или не
предоставленных производителем
данного прибора, может привести к
пожару, удару электрическим током или
травме.
Не переполняйте прибор.
Не оставляйте шнур болтающимся на
краю стола, или соприкасающимся с
нагретой поверхностью.
Избегайте прикосновения к нагретым
пов ерхностям, используйте ручки и
рукоятки.
Не эксплуатируйте и не помещайте
любую часть данного прибора на
нагретую поверхность или возле нее
(например, газовая или электрическая
горелка или нагретая печь).
Не рв ите шнур. Никогда не тяните прибор
за шнур и не дергайте за него, чтобы
отсоединить от розетки, вместо этого,






в озьмитесь за штепсель и в ытяните из
розетки.
При использовании удлинителя
убедитесь, что удлинитель правильно
подсоединен и соответствует стандартам.
Данный прибор предназначен только
для бытового использования.
Не пытайтесь самостоятельно
ремонтировать прибор; при
в озникновении неполадок отнесите
прибор в ближайший сервис-центр или
уполномоченному сервисному агенту на
ремонт.
Обращайтесь осторожно с острыми
лезвиями, особенно во время снятия
или опорожнения контейнера и во
время мытья.
Данный прибор не предназначен для
использования лицами (включая детей) с
ограниченными возможностями
сенсорной системы или ограниченными
интеллектуальными возможностями, а так
же лицами с недостаточным опытом и
знаниями, кроме случаев контроля или
инструктирования по вопросам
использования прибора со стороны лиц,
отв етственных за их безопасность. Не
позв оляйте детям играть с прибором.
Уров ень шума 72 дБ (A).






Распрямите сетевой шнур.
Прикрепите блендерную насадку (D) к
моторному блоку (C).
Включите сетевой шнур в розетку.
Наполните продукт ами мерный стакан
или другую подходящую ѐмкость.
Возьмитесь одной рукой за блендер, а
другой за чашу. Чтобы не допустить
разбрызгив ания, сначала погрузите
блендер в продукт, а затем нажмите
кнопку «ВКЛ» (A или B).
Чтобы в ключить прибор, нажмите и
удерживайте кнопку включения обычного
скоростного режима или кнопку
в ключения турборежима.
Внимание! По окончанию работы сначала
отключите блендер, а затем вынимайте его из
чаши.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте
прибор непрерывно более 30 секунд.
Дайте прибору остыть до комнатной
температуры и продолжайте работу.
Это оборудование промаркировано в
соответствии с европейской
директивой 2002/96/EG об отходах
электрического и электронного
оборудования (WEEE).
Данная директива определяет
действующие во всех странах ЕС
требования по сбору и устранению
отходов электрического и
электронного оборудования.
ЧИСТКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
Внимание! Не погружайте прибор в в оду и
не мойте его в посудомойке.
 Для чистки протрите прибор сначала
в лажной, затем сухой тканью.
 Блендерную насадку (D) протирайте
сначала влажной, затем сухой тканью.
Сборка
Прибор предназначен для приготов ления
майонеза, коктейлей, соусов, дет ского
питания, а также для для измельчения лука,
льда, предв арительно подготовленных
фруктов и ов ощей.
Примечание: Во в ремя приготовления
ов ощей с ярким окрасом, например,
краснокочанной капусты, пластмассовые
части могут подв ергнуться окрашив анию.
Для очистки протрите окрашенную
пов ерхность растительным маслом.
Внимание! Ручной блендер не
предназначен для приготов ления
картофельного пюре.
24
Защита окружающей среды
После окончания срока службы не
в ыбрасывайте прибор в месте с бытовыми
отходами. Передайте его в
специализиров анный пункт для дальнейшей
утилизации. Этим в ы поможете защитить
окружающую среду.
Гарантия и обслуживание
Для получения дополнительной
информации или в случае в озникновения
проблем обратитесь в Центр поддержки
покупателей в в ашей стране (номер
телефона центра указан на гарантийном
талоне). Если подобный центр в в ашей
стране отсутствует, обратитесь в в ашу
местную торговую организацию Gorenje или
в отдел поддержки покупателей компании
Gorenje Domestic Appliances.д
Адреса и телефоны ав торизованных
серв исных центров размещены в брошюре
«Гарантийные обязательства» или в
гарантийном талоне.ы
Только для домашнего использования!
Производитель оставляет за собой право
на внесение изменений.
CHO1
GORENJE
ЖЕЛАЕТ ВАМ ПРИЯТНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРОМ!
Мы оставляем за собой право на
любые модификации.
0501001
25
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement