Gorenje KT05NS Cântar de bucătărie Uputstvo za upotrebu

Gorenje KT05NS Cântar de bucătărie Uputstvo za upotrebu
Elektronska kuhinjska tehtnica
Elektronska kuhinjska vaga
Elektronska kuhinjska vaga
Electronic kitchen scale
Cântar de bucătărie electronic
Електронні кухонні ваги
Elektroniczna waga kuchenna
Elektronická kuchynská váha
Электронные кухонные весы
KT 05 NS
Navodila za uporabo SI
Priručnik za upotrebu BIH HR
Priručnik za korištenje BIH SRB MNE
Instruction manuals GB
Instrucţiuni de utilizare RO
Инцтрукція з експлуатації UA
Návod na obsluhu SK
Instrukcja obsługi PL
Инструкция по эксплуатации RU
NAVODILA ZA UPORABO
SI
Hvala, ker ste se odloĉili za nakup kuhinjske tehtnice KT 05 NS. Za uĉinkovito uporabo, prosimo, natanĉno
preberite navodila. Upamo, da boste uživali ob uporabi naše tehtnice.
Ta tehtnica je namenjena samo uporabi v gospodinjstvu, torej, le za domaĉo uporabo!
Ta oprema je oznaĉena v skladu z evropsko smernico 2002/96/EG o odpadni elektriĉni in elektronski
opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica opredeljuje zahteve za zbiranje in
ravnanje z odpadno elektriĉno in elektronsko opremo, ki veljajo v celotni Evropski Uniji.
PREGLED
1.
2.
3.
4.
5.
On/Off/Tare gumb
Unit gumb
Prikazovalnik
Posoda
Prostor za baterije
NAMEN UPORABE
Vaša tehtnica je namenjena za tehtanje hrane in živilskih izdelkov in je namenjena uporabi v gospodinjstvu.
POMEMBNA NAVODILA ZA VARNOST
Ko uporabljate aparate, ki jih napajajo baterije, morate iz previdnostnih ukrepov paziti, da ne pride do požara, da
baterije ne steĉejo, osebnih poškodb ali materialne škode.
V tem priroĉniku so opisana navodila za normalno uporabo. V kolikor uporabljate kakšne dodatke ali opravljate
posege, ki jih v navodilih ni opisanih lahko poškodujete in uniĉite aparat. Navodila shranite.
Ne dopustite, da neznana oseba ali otroci z nepoznavanjem navodil uporabljajo aparat.
UPORABA VAŃEGA APARATA





Ne uporabljajte aparata v bližini vroĉih virov in vnetljivih materialov
Ne uporabljajte aparata na prostem
Vedno zavarujte aparat pred vodo ali prekomerno vlago
Ne uporabljajte aparata v prostoru, kjer je temperatura pod 10 ºC ali nad 30 ºC
Ne uporabljajte posode v mikrovalovni peĉici
PO UPORABI


Ĉe aparata dalj ĉasa ne uporabljate, vzemite baterije iz ležajev za baterije.
Ĉe aparata ne uporabljate, ga shranite v suh prostor, kjer bo nedostopen otrokom.
3
PREGLED IN VZDRŅEVANJE




Pred uporabo preglejte aparat, ĉe je sluĉajno kje poškodovan. To bi lahko vplivalo na njegovo delovanje.
Ne uporabljajte aparata, ĉe je kateri od delov poškodovan.
Ĉe ste opazili, da je kateri od delov poškodovan, naj vam ga zamenja za to usposobljena oseba.
Nikoli ne poskušajte odstraniti ali zamenjati delov, ki niso navedeni v teh navodilih.
ELEKTRIĈNA VARNOST




Da se izognete nevarnosti kratkega stika, ne postavljajte aparata v vodo ali kakšno drugo tekoĉino
Uporabljajte ustrezne baterije (glejte tehniĉne podatke)
Nikoli ne poskušajte polniti baterij, ĉe niso za veĉkratno uporabo
Na elektronske komponente znotraj aparata lahko vplivajo ostale naprave, ĉe so v neposredni bližini (npr.
mobilni telefoni, mikrovalovne peĉice,…). V tem primeru se bodo na ekranu pokazali napaĉni podatki Ĉe
želite to prepreĉiti ugasnite napravo, ki moti delovanje ali pa jo odstranite.
UPORABA
Vklop / izklop
 Ĉe želite vklopiti aparat pritisnite on / off / tare.
 Aparat je opremljen z funkcijo, ki samodejno izklopi aparat približno po 2 minutah.
Nastavljanje ĉiste teņe
 Pritisnite on / off / tare gumb (1), in na ekranu se vam prikaže »0«
 Ko uporabljate posodo najprej postavite prazno posodo na tehtnico in pritisnite on / off / tare, da se vam
prikaže »0«.
Nastavljanje merske enote
 Merska enota je lahko nastavljena na grame (g), unĉe(oz), libre (Lb) ali kilograme (kg).
 Pritisnite gumb unit (2), dokler pušĉica ne pokaže želene enote.
 Enota teže se lahko med tehtanjem kadarkoli spremeni.
Tehtanje
 Postavite tehtnico na ravno površino.
 Postavite predmet na tehtnico in na prikazovalniku odĉitajte težo.
 Ko uporabljate posodo najprej popravite težo posode kot je navedeno zgoraj (nastavljanje
 ĉiste teže). Nato postavite hrano v posodo ter posodo na tehtnico in odĉitajte težo.
 Ĉe teža presega maksimalne kapacitete se bo na prikazovalniku prikazalo »O-Ld«. Da
 prepreĉite okvare na aparatu, takoj odstranite predmet s tehtnice.
ĈIŃĈENJE, VZDRŅEVANJE IN SHRANJEVANJE
Pred ĉišĉenjem oz. vzdrževanje izklopite aparat.
 Za ĉišĉenje uporabite milo in vlažno krpo.
 Za ĉišĉenje ne uporabljajte nobenih jedkih in razkrojevalnih ĉistil.
 Posodo pomivajte v topli milnici, nato pa jo dobro osušite.
Nobenega dela aparata (razen posode) ne postavljajte v vodo ali kakšno drugo tekoĉino.
Preverjanje in menjava baterij




Ĉe se na prikazovalniku (3) prikaže
pomeni, da so baterije prazne in da jih je potrebno
zamenjati.
Veĉkrat preverite baterije in ugotovite njihovo stanje. Stekle ali zarjavele baterije lahko uniĉijo aparat.
Ĉe želite zamenjati baterije, odprite pokrovĉek za baterije in odstranite stare baterije, nato vstavite nove
baterije.
Nikoli ne odvrzite praznih baterij v koš za smeti, ampak na za to oznaĉeno mesto.Varujte okolje! NE
MEĈITE JIH V SMETI!
OKOLJE
Aparata po preteku življenjske dobe ne zavrzite skupaj z obiĉajnimi gospodinjskimi odpadki, temveĉ
ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja.
VELIKO UŅITKOV PRI UPORABI VAŃE TEHTNICE VAM ŅELI
gorenje
4
UPUTE ZA UPORABU
HR
Hvala, što ste se odluĉili za kupnju kuhinjske vage KT 05 NS. Za uĉinkovitu uporabu, molimo, pozorno prouĉite
ove upute. Sigurni smo, da ĉete uživati pri uporabi naše vage.
Ova vaga je namijenjena iskljuĉivo za uporabu u domaćinstvu, dakle,samo za kućnu uporabu!
PREGLED
1.
2.
3.
4.
5.
On / off / Tare gumb
Unit gumb
Prikazivaĉ
Posuda
Prostor za baterije
NAMJENA UPORABE
Vaša vaga je namijenjena za vaganje hrane i živežnih namirnica, te je namijenjena uporabi u domaćinstvu.
VAŅNE SIGURNOSNE UPUTE
Za vrijeme korištenja ureĊaja, koje napajaju baterije, iz sigurnosnih razloga morate paziti, da ne doĊe do
požara, da baterije ne isteĉu, inaĉe bi moglo doći do osobnog ozlijeĊivanja ili do materijalne štete.
U ovom priruĉniku su opisane upute za normalnu uporabu. Ukoliko koristite bilokakve dodatke – ili provodite
intervencije, koje u uputama nisu navedene, postoji velika mogućnost da oštetite ili uništite ureĊaj. Upute za
uporabu saĉuvajte za daljnje korištenje.
Ne dopustite, da nepoznata osoba ili dijeca koja ne poznaju upute za uporabu, upotrebljavaju ureĊaj.
UPORABA VAŃEGA UREĐAJA





Ne koristite ureĊaj u blizini izvora toplote i zapaljivih materijala
Ne koristite ureĊaj na otvorenom
Vidljivo osigurajte ureĊaj od vode ili prekomjerne vlage
Ne koristite ureĊaj u prostoru, gdje je temperatura ispod 10 ºC ili iznad 30 ºC
Ne koristite posudu u mikrovalovni peĉnici
NAKON KORIŃTENJA


Ukoliko ureĊaj neĉete koristiti na duže vrijeme, izvadite baterije iz prostora za baterije.
Ukoliko ureĊaj ne koristite, odložite ga u suh prostor, gdje će biti nedostupan djeci.
PREGLED I ODRŅAVANJE



Prije uporabe pregledajte ureĊaj, da ne bi bio sluĉajno oštećen.To bi svakako utjecalo na djelovanje
ureĊaja.
Ne koristite ureĊaj, ukoliko je neki dio oštećen.
Ukoliko ste primjetili, da je neki dio oštećen, neka Vam ga zamijeni za to osposobljena osoba.
5

Nikako nemojte pokušati odstraniti ili zamijeniti dijelove, koji nisu navedeni u ovim uputama.
ELEKTRIĈNA SIGURNOST




U cilju izbjegavanja kratkog spoja, ne uranjajte ureĊaj u vodu ili neku drugu tekućinu.
Koristite prikladne baterije (pogledajte tehniĉke podatke)
Nikako ne pokušavajte puniti baterije, ukoliko nisu za višekratnu uporabu
Na elektronske komponente unutar ureĊaja lagano mogu utjecati ostali ureĊaji, ukoliko su u neposrednoj
blizini (npr. mobilni telefoni, mikrovalovne peĉnice,…). U tom sluĉaju, na ekranu će se prikazati pogrešni
podaci Ukoliko to želite sprijeĉiti, iskljuĉite ureĊaj, koji je izvor smetnji ili ga odstranite.
UPORABA
Ukljuĉenje / iskljuĉenje
 Ukoliko želite ukljuĉiti ureĊaj pritisnite on / off / tare.
 UreĊaj je opremljen s funkcijom, koja će samostalno iskljuĉiti ureĊaj nako što proĊe 2 minute.
OdreĊivanje ĉiste teņine
 Pritisnite on / off / tare gumb (1), i na ekranu će Vam se prikazati »0«
 Ukoliko upotrebljavate posudu najprije postavite praznu posudu na vagu i pritisnite on / off / tare, da bi se
prikazalo »0«.
OdreĊivanje jedinice mjere
 Jedinicu mjere jednostavno je podesiti na (g), (oz), (lb), (kg).
 Pritisnite unit gumb (2), sve dok strijelica ne pokaže željenu jedinicu mjere.
 Jedinica mjere se lako za vrijeme mjerenja, ukoliko vi to želite, promijeni.
Vaganje
 Postavite vagu na ravnu površinu.
 Postavite predmet na vagu i na prikazivaĉu oĉitajte težinu.
 Ukoliko upotrebljavate posudu, najprije odredite težinu posude kao što je navedeno gore (odreĊivanje ĉiste
težine).Zatim postavite namirnicu u posudu, te posudicu na vagu i oĉitajte težinu.
 Ukolko težina prelazi makimalne kapacitete na prikazivaĉu će se pokazati »O-Ld«. U cilju sprijeĉavanja
oštećenja ureĊaja, odmah uklonite ureĊaj s vage.
ĈIŃĆENJE, ODRŅAVANJE I ODLAGANJE
Iskljuĉite ureĊaj prije ĉišćenja ili održavanja.
 Za ĉišćenje upotrijebite mekanu i vlažnu krpu.
 Za ĉišćenje ne upotrebljavajte nikakva agresivna i koncentrirana sredstva za ĉišćenje.
 Posudu operite u mlakoj kupki, zatim je dobro osušite.
Niti jedan dio ureĊaja (osim posude) ne uranjajte u vodu ili nekakvu drugu tekućinu.
Provjera i zamijena baterija




Ukoliko se na prikazivaĉu (3) pokaže
znaĉi, da su baterije prazne i da ih je potrebno
zamijeniti.
Više puta provjerite baterije i budite sigurni u njihovo stanje. Isteĉene ili prohrĊane baterije mogu jdnostavno
uništiti ureĊaj.
Ukoliko želite zamijeniti baterije, otvorite poklopac za baterije i odstranite stare baterije,zatim ubacite nove
baterije.
Nikada ne odlažite prazne baterije u koš za smeće, nego na za to predviĊeno mjesto. Ĉuvajte okoliš! NE
BACAJTE IH U SMEĆE!
Okolina
Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži oznaĉuje, da se s tim proizvodom ne smije
postupiti kao s otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga treba biti uruĉen prikladnim sabirnim
toĉkama za recikliranje elektroniĉkih i elektriĉkih aparata. Ispravnim odvoženjem ovog
proizvoda sprijeĉit ćete potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inaĉe mogli
ugroziti neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju
ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu za odvoženje otpada iz
domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
VELIK UŅITAK PRI UPORABI VAŃE VAGE VAM ŅELI
gorenje
6
UPUTSTVA ZA UPOTREBU
SRB-MNE
Zahvaljujemo se što ste izabrali vago KT 05 NS. Nadamo se da će te dugo godina uživati koristeći ovaj
proizvod.
Ovaj proizvod je namenjen iskljuĉivo za kućnu upotrebu - nije za trgovinski promet.
PREGLED
Ovaj kućni ureĊaj poseduje neke ili sve od dole navedenih osobina:
1. Dugme za (ukljuĉenje/iskljuĉenje/taru) On/off/Tare
2. Dugme za (jedinicu) UNIT
3. Displej
4. Ĉiniju
5. Pregradu za baterije
NAMENA KORIŃĆENJA OVOG UREDJAJA
Vaša kuhinjska vaga kompanije Gorenje je projektovana da meri težinu hrane i proizvoda od hrane.
Ovaj proizvod je iskljuĉivo namenjen za kućnu upotrebu.
VAŅNA UPOZORENJA
Kada upotrebljavate kuhinjske ureĊaje koji koriste energiju baterija, uvek treba slediti osnovna pravila
predostrožnosti ukljuĉivo i sledeće, da bi se umanjio rizik od požara, curenje baterija, povrede korisnika ureĊaja i
materijalne štete. Proĉitajte pažljivo ovaj kompletan Priruĉnik pre nego što poĉnete sa korišćenjem kuhinjskog
ureĊaja. U ovom Priruĉniku je opisana namena ovog ureĊaja. Upotreba bilo kog pribora ili dodatka ili izvoĊenje
bilo koje operacije sa ovim ureĊajem osim onih koje se preporuĉuju u ovom Priruĉniku sa uputstvima može da
predstavlja rizik od izazivanja materijalne štete. Zadržite ovaj Priruĉnik radi daljih preporuka.
Korińćenje vańeg uredjaja





Nemojte da postavljate ureĊaj na izvor toplote ili u njegovu blizinu.
Nemojte da koristite ureĊaj u spoljnoj sredini.
Uvek zaštitite ureĊaj od vode i prevelike vlažnosti.
Nemojte da koristite uredjaj u uslovima okoline ĉija je temperatura ispod 10°C ili iznad 30°C.
Nemojte da koristite posudu ureĊaja u mikrotalasnoj pećnici.
Posle upotrebe ureĊaja


Izvadite baterije ako nećete da koristite ureĊaj duže vremena.
UreĊaj treba da bude smešten na neko suvo mesto kada se ne koristi. Deci ne sme da bude dozvoljen
pristup mestima gde se ostavljaju kuhinjski ureĊaji.
Kontrolisanje i popravke




Pre upotrebe, poverite da li je ureĊaj oštećen ili su neki njegovi delovi neispravni. Proverite da li su neki
delovi ureĊaja polomljeni, kao i sve ostale uslove koji mogu da imaju uticaja na njegov rad.
Nemojte da upotrebljavate ureĊaj ako je bilo koji od njegovih delova oštećen ili neispravan.
Da li je bilo koji oštećen ili neispravan deo popravljen ili zamenjen od strane ovlašćenog Servisa za
popravke.
Nikada nemojte da pokušavate da skinete ili zamenite bilo koji deo/delove osim onih koji su definisani u
ovom Priruĉniku.
7
SIGURNOST ELEKTRIĈNIH KOMPONENTI





Da biste izbegli rizik od kratkog spoja, nemojte da uranjate ureĊaj ili baterije u vodu ili neku drugu teĉnost.
Za ureĊaj treba da koristite samo naznaĉen tip baterije (pogledati tehniĉke padatke).
Nikada nemojte da pokušavate da punite baterije koje nisu predviĊene za ponovno punjenje.
Elektronske komponente koje su ugraĊene u ureĊaj mogu da budu podložne uticaju drugih aparata koji se
koriste u njegovoj blizini, kao što su mobilni telefoni ili mikrotalasne pećnice. Ako je to sluĉaj, dobićete
netaĉne podatke na displeju vašeg ureĊaja.
Da biste otklonili ovakav problem, iskljuĉite aparat koji izaziva smetnje, ili sklonite vaš ureĊaj iz dometa
aparata koji je uzrok problema.
UPOTREBA
Ukljuĉivanje i iskljuĉivanje
 Pritisnite dugme ON/OFF/TARE da biste ukljuĉili vaš ureĊaj.
 Pored ove funkcije, ureĊaj ima funkciju za automatsko iskljuĉenje, koja automatski iskljuĉuje rad ureĊaja
posle približno dve minute.
Postavljanje tare
 Pritisnite dugme ON/OFF/TARE (1) da biste na displeju (3) mogli da oĉitate nulu.
 Kada koristite posudu (4), mora biti prazna kada je postavljate na vagu, a zatim pritisnite dugme
ON/OFF/TARE da biste na displeju oĉitali nulu.
Podeńavanje jedinice za merenje teņine
 Jedinica za merenje težine može da bude izražena u g, oz, lb, kg.
 Pritisnite dugme UNIT (2) sve dok strelica na displeju ne pokaže željenu jedinicu.
 Jedinicu za merenje težine možete da promenite u bilo kom trenutku tokom merenja.
Merenje teņine
 Postavite vagu na ravnu površinu.
 Stavite na vagu predmet koji treba da izmerite i oĉitajte njegovu težinu na displeju.
 Kada koristite posudu (4), prvo unesite korekciju za taru kako je gore opisano. Stavite u posudu hranu koju
treba da izmerite, postavite posudu na vagu i oĉitajte dobijenu težinu.
 Ukoliko težina prelazi maksimalni kapacitet, na displeju ćete oĉitati ―O-Ld‖. Da biste spreĉili oštećenje
ureĊaja, odmah skinite težinu sa vage.
ĈIŃĆENJE, ODRŅAVANJE I SKLADIŃTENJE
Pre ĉišćenje ili održavanja, iskljuĉite ureĊaj.
 Da biste oĉistili ureĊaj, upotrebljavajte samo neki blag sapun i vlažnu krpu.
 Nemojte da koristite nijedno abrazivno sredstvo za ĉišćenje ili ono sredstvo koje je na bazi nekog
rastvaraĉa.
 Posudu perite u toploj vodi sa sapunom i dobro je osušite.
Nemojte da ispirate bilo koji deo vašeg ureĊaja u vodi ili nekoj drugoj teĉnosti.
Provera i zamena baterija





Ako na pokazivaĉu (3) dobijete poruku
znaĉi da su baterije suviše slabe i moraju da se
zamene.
Povremeno otvorite pregradu (5) u koju se postavljaju baterije i proverite da li je na njima došlo do pojave
korozije, odnosno rĊe.
Da biste zamenili baterije, otvorite pregradu u kojoj su smeštene baterije i izvadite stare baterije.
Stavite nove, na naĉin kako je to prikazano na dijagramu koji se nalazi unutar pregrade za baterije.
Kada bacate baterije, sledite uputstva koja su data u odeljku "Zaštita ĉovekove okoline".
Zańĉita okoline
Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži oznaĉava, da se sa tim proizvodom ne sme postupati
kao sa otpadom iz domaćinstva. Umesto toga, proizvod treba predati odgovarajućim sabirnim
centrima za reciklažu elektronskih I elektriĉnih aparata. Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda
spreĉićete potencijalne negativne posledice na životnu sredine I zdravlje ljudi, koji bi inaĉe mogli biti ugroženi
neodgovarajućim rukovanjem otpadom ovog proizvoda. Za dobijanje detaljnih informacija o tretmanu,
odbacivanju I ponovnom korišćenju ovog proizvoda, stupite u kontakt sa prikladnim lokalnim ustanovama,
službom za sakupljanje kućnog otpada ili sa prodavnicom u kojoj ste kupili ovaj proizvod.
VELIK UŅITAK PRI UPORABI VAŃE VAGE VAM ŅELI
gorenje
8
INSTRUCTIONS FOR USE
EN
Thank you for choosing KT 05 NS. We hope that you will enjoy using this product for many
years.
This product is intended for household use only - not for legal trade.
This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE). This guideline is the frame of a European-wide validity of return and recycling on Waste
Electrical and Electronic Equipment.
OVERVIEW
This appliance includes some or all of the following features.
1. On/Off/Tare button
2. Unit button
3. Display
4. Bowl
5. Battery compartment
INTENDED USE
Your KSH 05 BS kitchen scales has been designed for weighing food and food products.
This product is intended for household use only.
IMPORTANT SAFEGUARDS
When using battery-powered appliances, basic safety precautions, including the following, should always be
followed to reduce the risk of fire, leaking batteries, personal injury and material damage.
Read this entire manual carefully before using the appliance.
The intended use is described in this manual.
The use of any accessory or attachment or the performance of any operation with this appliance other than
those recommended in this instruction manual may present a risk of material damage.
Retain this manual for future reference.
Using your appliance





Do not place the appliance on or near heat sources.
Do not use the appliance outdoors.
Always protect the appliance from water or excessive humidity.
Do not use the appliance at ambient temperatures below 10 °C or above 30 °C.
Do not use the bowl in a microwave oven.
After use


Remove the batteries when the appliance is not going to be used for a longer period of time.
When not in use, the appliance should be stored in a dry place. Children should not have access to stored
appliances.
9
Inspection and repairs




Before use, check the appliance for damaged or defective parts. Check for breakage of parts and any other
conditions that may affect its operation.
Do not use the appliance if any part is damaged or defective.
Have any damaged or defective parts repaired or replaced by an authorised repair agent.
Never attempt to remove or replace any parts other than those specified in this manual.
ELECTRICAL SAFETY





To avoid the risk of short circuiting, do not immerse the appliance or the batteries in water or other liquid.
Use only the correct type of battery for the appliance (see technical data).
Never attempt to charge non-rechargeable batteries.
The electronic components inside the appliance may be affected by other devices used in close proximity,
such as mobile phones or microwave ovens. If this happens, the display will show erroneous data.
To remedy this, either switch the interfering device off, or move the appliance away from it.
USE
Switching on and off
 Press the on/off/tare button to switch the appliance on.
 In addition, the appliance is fitted with an auto shut-off function, which automatically switches off the
appliance after approximately two minutes.
Setting the tare weight
 Press the on/off/tare button (1) to set the reading on the display (3) to zero.
 When using the bowl (4), first put the empty bowl on the scales and press the on/off/tare button to set the
reading on the display to zero.
Setting the weighing unit
 The weighing unit can be set to (g), (oz), (lb), (kg).
 Press the unit button (2) until the arrow in the display points to the desired unit.
 The weighing unit can be changed at any time while weighing.
Weighing
 Place the scales on a flat surface.
 Place the object to be weighed on the scales and read off the weight in the display (3).
 When using the bowl (4), first correct the tare as described above. Put the food to be weighed in the bowl,
place the bowl on the scales and read off the weight.
 If the weight exceeds the maximum capacity, the display will show ―O-Ld‖. To prevent damage to the
appliance, immediately remove the weight from the scales.
CLEANING, MAINTENANCE AND STORAGE
Before cleaning or maintenance, switch the appliance off.
 To clean the appliance, use only mild soap and a damp cloth.
 Do not use any abrasive or solvent-based cleaner.
 Wash the bowl in hot, soapy water and dry well.
Do not immerse any part of the appliance in water or any other liquid.
Checking and replacing the batteries





If the display (3) shows
the batteries are too low and must be replaced.
Periodically open the battery compartment (5) and check the batteries for corrosion.
To replace the batteries, open the battery compartment and remove the old batteries.
Place new batteries, as indicated by the diagram inside the compartment.
When disposing of batteries, follow the instructions given in the section ―Protecting the environment‖.
Environment
Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an
official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.
GORENJE WISHES YOU A LOT OF PLEASURE
WHILE USING YOUR APPLIANCE
10
INSTRUCŜIUNI DE UTILIZARE
RO
Vă mulţumim pentru alegerea făcută. Sperăm că acest produs vă va fi de folos mulţi ani de acum încolo.
Acest produs poate fi folosit doar în gospodărie, nu şi la activităţile comerciale.
Acest aparat este marcat corespunzător directivei europene 2002/9/CE în privinŝa aparatelor electrice şi
electronice vechi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Directiva prescrie cadrul pentru o
preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, şi valorificarea aparatelor vechi.
PREZENTARE
Acest aparat are câteva din caracteristicile de mai jos (sau pe toate, în funcţie de model).
1. Buton on/off/tare (pornire/oprire/tara)
2. Buton unit (unitate)
3. Afişaj
4. Vas
5. Compartiment baterie
SCOP
Acest cântar a fost proiectat pentru a cântări alimente. Poate fi folosit doar în bucătărie.
PRECAUŜII IMPORTANTE
Când folosiţi aparate cu baterie, trebuie să vă luaţi următoarele măsuri de siguranţă pentru a evita riscul apariţiei
incendiilor, scurgerea bateriei, accidentele sau deteriorarea aparatului.
Citiţi cu atenţie instrucţiunile înainte de a utiliza aparatul.
Scopul pentru care a fost proiectat acest aparat este descris în acest manul.
Nu folosiţi accesorii sau ataşamente care nu aparţin aparatului şi nu îl utilizaţi în alte scopuri decât cele
recomandate. În caz contrar se poate strica.
Păstraţi manualul de utilizare şi pentru viitor.
Folosirea aparatului





Nu puneţi aparatul lângă sau pe suprafeţe fierbinţi.
Nu folosiţi apartul în exterior.
Protejaţi aparatul de apă şi umiditate excesivă.
Nu folosiţi aparatul când temperatura ambientală este mai mică de 10°C, sau mai mare de 30°C.
Nu puneţi vasul în cuptorul cu microunde.
După utilizare


Scoateţi bateriile dacă aparatul nu va fi utilizat o perioadă mai lungă de timp.
Dacă nu este folosit, puneţi aparatul într-un loc uscat. Nu lăsaţi copiii să se joace cu cântarul.
Verificări şi reparaŝii


Înainte de a folosi cântarul, asiguraţi-vă că acesta nu este deteriorat. Verificaţi dacă toate piesele sunt
întregi şi corect asamblate.
Nu folosiţi aparatul dacă observaţi vreo defecţiune.
11


Părţile deteriorate sau defecţiunile trebuie reparate de unitatea de service autorizată.
Nu încercaţi să scoateţi sau să înlocuiţi piesele, dacă acest lucru nu este specificat în manual.
SIGURANŜA ELECTRICĂ





Pentru a evita riscul apariţiei unui scurt-circuit, nu puneţi aparatul sau bateriile în apă sau orice alt lichid.
Folosiţi doar bateriile recomandate pentru acest tip de aparat (vezi datele tehnice).
Nu încercaţi să încărcaţi bateriile care nu se pot încărca.
Piesele electronice din interiorul aparatului pot fi afectate de alte aparate utilizate în apropiere cum ar fi
telefoanele mobile sau cuptoarele cu microunde. În acest caz pe afişaj pot apărea erori.
Pentru a remedia această situaţie, opriţi aparatul care cauzează interferenţe, sau scoateţi cântarul din raza
lui de acţiune.
UTILIZARE
Pornirea şi oprirea
 Apăsaţi butonul on/off/tare pentru a porni aparatul.
 Aparatul este echipat cu un sistem de oprire automată, care opreşte cântarul după două minute.
Setarea greutăŝii
 Apăsaţi butonul on/off/tare (1) pentru a seta textul de pe afişaj (3) la 0.
 Dacă folosiţi vasul (4) mai întâi puneţi vasul gol pe cântar şi apăsaţi butonul on/off/tare pentru a fixa afişajul
la 0.
Setarea unităŝii greutăŝii
 Unitatea poate fi setată la (g), (oz), (lb), (kg).
 Apăsati butonul unit (2) până când săgeata de pe afişaj arată unitatea dorită de dvs.
 Unitatea poate fi schimbată oricând.
Cântărirea
 Puneţi cântarul pe o suprafaţă plată.
 Puneţi obiectul pe care doriţi să îl cântăriţi pe cântar şi citiţi ce indică afişajul (3).
 Când folosiţi vasul (4), corectaţi tara aşa cum este descris mai sus. Puneţi alimentele pe care doriţi să le
cântăriţi în vas, vasul pe cântar şi apoi citiţi ce scrie pe afişaj.
 Dacă greutatea depăşeşte capacitatea maximă pe afişaj apare „O-Ld‖. Pentru a evita deteriorarea
aparatului, luaţi imediat greutatea de pe cântar.
CURĂŜARE, ÎNTREŜINERE, PĂSTRARE
Înainte de a curăţa aparatul, nu uitaţi să îl opriţi.
 Pentru a curăţa aparatul , folosiţi o cârpă umedă şi săpun neutru.
 Nu folosiţi substanţe abrazive sau pe bază de solvenţi.
 Spălaţi vasul în apă caldă cu detergent şi uscaţi bine.
Nici un element al aparatului nu trebuie pus în apă sau în alte lichide.
Verificarea şi înlocuirea bateriilor





Dacă pe afişaj (3) apare scris
atunci bateriile sunt descărcate şi trebuie înlocuite.
Deschideţi periodic compartimentul bateriilor (5) şi verificaţi dacă nu există semne de coroziune.
Pentru a înlocui bateriile, deschideţi compartimentul şi scoateţi bateriile vechi.
Puneţi bateriile noi, aşa cum este indicat pe diagrama din interiorul compartimentului.
Atunci când vreţi să vă debarasaţi de vechile baterii, citiţi instrucţiunile de la capitolul „Protejarea mediului
înconjurător‖.
Mediul înconjurător
Nu aruncaţi aparatul împreună cu deşeurile casnice atunci când nu mai este utilizabil, ci înmânaţi-l la un punct
oficial de colectare pentru reciclare. Astfel ajutaţi la conservarea mediului.
VĂ DORIM SĂ UTILIZAŜI CU PLĂCERE PRODUSELE NOASTRE.
gorenje
12
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
UA
Ми вдячні Вам за придбання нашого приладу і сподіваємося, що Ви отримаєте велике задоволення під
час користування ним впродовж багатьох років.
Прилад призначений для використання лише в домашньому господарстві.
Цей прилад маркіровано згідно положень європейської Директиви 2002/96/EG стосовно
електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment
- WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу,
щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.
ОПИС
Даний прилад складається з усіх або деяких вищенаведених компонентів.
1. Кнопка On/Of/Tare (вкл./викл/тари.)
2. Кнопка Unit (одиницa)
3. Дисплей
4. Чаша
5. Відділення для батарейок
ПРИЗНАЧЕННЯ
Кухонні ваги призначені для зважування продуктів. Даний прилад можна використовувати лише в
домашньому господарстві.
ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
При використанні приладів, що працюють на батарейках, завжди необхідно дотримуватися основних
заходів безпеки, щоб зменшити ризик виникнення пожежі, витікання батарейок, поранення людини і
пошкодження приладу.
Перед використанням приладу уважно прочитайте дану інструкцію з експлуатації.
Застосування будь-якого приладдя або обладнання, яке не рекомендоване для даного приладу, може
призвести пошкодження самого приладу.
Збережіть дану інструкцію.
Застосування приладу





Не кладіть прилад на або поруч з джерелами тепла.
Не користуйтеся приладом поза приміщенням.
Завжди захищайте прилад від води і високої вологості.
Не користуйтеся приладом при навколишній температурі нижче 10 °C або вище 30 °C.
Не використовуйте чашу в мікрохвильовій печі.
Після використання


Якщо ви не користуєтеся приладом тривалий час, витягніть батарейки.
Прилад необхідно зберігати у сухому місці. Діти не повинні гратися приладом.
13
Огляд і ремонт

Перед використанням перевірте прилад на предмет пошкодження і бракованих частин. Перевірте
частини на предмет ушкоджень, які можуть впливати на роботу приладу.
Не користуйтеся приладом, якщо виявлено пошкоджені або браковані частини.
Зберігайте будь-які пошкоджені або браковані частини, що були замінені фахівцем сервісного
центру.
Ніколи не намагайтеся зняти або замінити частини, які не вказані в даній інструкції.
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Щоб уникнути короткого замикання, не занурюйте прилад або батарейки у воду або інші рідини.
Використовуйте батарейки для приладу лише правильного типу.
Ніколи не намагайтеся зарядити батарейки, які не придатні для зарядження.
На електронні компоненти приладу можуть впливати інші прилади, що використовуються в
безпосередній близькості, наприклад, мобільні телефони, мікрохвильові печі, тощо. Якщо таке
станеться, на дисплеї приладу висвітяться неточні дані.
 Щоб виправити дане положення, вимкніть прилад, що створює поміхи, або переставте ваги подалі.
ВИКОРИСТАННЯ
Вмикання та вимикання приладу
 Натисніть кнопку on/off/tare для вмикання приладу.
 Крім цього прилад має функцію, яка вимкне прилад автоматично приблизно через 2 хвилини.
Встановлення ваги тари (сухої ваги)
 Натисніть кнопку on/off/tare (1), щоб на дисплеї (3) висвітився нуль.
 При використанні чаші (4), спочатку помістіть порожню чашу на ваги та утримуйте натиснутою
кнопку on/off/tare (1), поки на дисплеї не висвітиться нуль.
Встановлення одиниць ваги
Можна вибрати між двома одиницями ваги: (g), (oz), (lb), (kg).
Натисніть кнопку unit (2), поки стрілка на дисплеї не вкаже на бажану одиницю.
Одиницю ваги можна змінити будь-коли.
Зважування
Поставте прилад на рівну поверхню.
Помістіть предмет, що ви збираєтеся зважувати, на прилад і на дисплеї (3) висвітиться вага.
При використанні чаші (4), спочатку скоригуйте вагу тари, як вказано вище. Покладіть продукти в чашу і
все разом на ваги. На дисплеї висвітиться значення.
 Якщо вага перевищує допустимої максимальної норми, на дисплеї висвітиться "O-Ld". Щоб уникнути
пошкодження приладу, негайно зніміть предмет, що зважується, з ваг.
ЧИЩЕННЯ, ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ
Перед чищенням і технічним обслуговуванням вимкніть прилад.
 Для чищення приладу використовуйте лише мильний розчин та вологу ганчірку.
 Не використовуйте абразивні речовини та миючі засоби на основі розчинників.
 Чашу помийте гарячою, мильною водою та витріть насухо.
Не занурюйте будь-які частини приладу у воду або в будь-яку іншу речовину.
Перевірка і заміна батарейок
Якщо на дисплеї (3) висвітиться
необхідно замінити батарейки.
Періодично відкривайте відділення для батарейок (5) та перевіряйте батарейки на предмет корозії.
Для заміни відкрийте відділення для батарейок і витягніть старі батарейки.
Замініть на нові батарейки, як вказано на таблиці всередині відділення.
Навколишнє середовище
Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими відходами, а здавайте його в
офіційний пункт прийому для повторної переробки. Таким чином Ви допомагаєте
захистити довкілля
GORENJE БАЖАЄ ВАМ ОТРИМАТИ ЗАДОВОЛЕННЯ
ПІД ЧАС КОРИСТУВАННЯ ПРИЛАДОМ
14
NÁVOD NA OBSLUHU
SK
Ćakujeme Vám za výber kuchynskej váhy KT 05 NS. Dúfame, že budete mať úžitok z používania tejto
váhy mnoho rokov.
Táto váha je urĉená len na domáce použitie – nie na podnikateľské úĉely.
Toto zariadenie je oznaĉené podľa Európskej smernice 2002/96/EC o Likvidácii elektrických a
elektronických zariadení (WEEE). Tento návod je rámcom Európskej platnosti pre návratnosť a
recykláciu doslúņilých elektrických a elektronických zariadení.
PREHĽAD
Toto zariadenie obsahuje urĉité alebo všetky funkcie.
1. Tlaĉidlo On/Of/Tare (zapnúť/vypnúť/ vynulovanie)
2. Tlaĉidlo Unit (jednotka) hmotnosti
3. Displej
4. Miska
5. Batériový priestor
URĈENIE POUŅITIA
Vaša kuchynská váha je navrhnutá na váženie potravín a potravinárskych výrobkov.
Táto váha je urĉená len na domáce použitie.
Dôleņité bezpeĉnostné pokyny
Keć používate zariadenie napájané batériami, musia byť vždy dodržané základné bezpeĉnostné predpisy
vrátane nasledovných na zabránenie nebezpeĉenstva vzniku požiaru, vyteĉeniu batérií, zraneniu osôb alebo
iných materiálnych škôd.
Pred použitím zariadenia si pozorne preĉítajte tento návod na obsluhu.
Vhodné použitie je uvedené v tomto návode na obsluhu.
Použitie iného príslušenstva alebo nástavcov, alebo zaobchádzanie so zariadením iným spôsobom ako je
uvedené v tomto návode na obsluhu, môže viesť k materiálnym škodám.
Tento návod na obsluhu si odložte pre prípad budúceho použitia.
Pouņitie váńho zariadenia





Zariadenie neumiestňujte na alebo v blízkosti zdrojov tepla.
Zariadenie nepoužívajte vonku.
Zariadenie vždy chráňte pred vodou a nadmernou vlhkosťou.
Zariadenie nepoužívajte pri teplote pod 10 °C alebo nad 30 °C.
Misku nepoužívajte v mikrovlnnej rúre.
Po pouņití


Ak zariadenie nebudete dlhší ĉas používať, vyberte z neho batérie.
Keć zariadenie nepoužívate, odložte ho na suché miesto. Deti by nemali mať prístup k zariadeniu.
15
Kotrola a opravy




Pred použitím skontrolujte, ĉi zariadenie nemá poškodené alebo chybné ĉasti. Skontrolujte, ĉi nie
poškodené ĉasti zariadenia, ktoré môžu ovplyvniť ĉinnosť zariadenia.
Ak je niektorá ĉasť poškodená alebo chybná, zariadenie nepoužívajte.
Všetky poškodené alebo chybné ĉasti dajte opraviť alebo vymeniť autorizovanému servisnému
pracovníkovi.
Nikdy sa nepokúšajte odstrániť alebo nahradiť iné ĉasti ako tie, ktoré sú oznaĉené v tomto návode na
obsluhu.
ELEKTRICKÉ BEZPEĈNOSTNÉ POKYNY





Na zabránenie vzniku skratu, neponárajte zariadenie alebo batérie do vody alebo inej tekutiny.
Používajte len správne typy batérií urĉené pre zariadenie (pozrite si technické údaje).
Nikdy sa nepokúšajte nabíjať nenabíjateľné batérie.
Elektronické obvody vnútri zariadenia môžu byť ovplyvnené inými zariadeniami, ktoré sú používané v
tesnej blízkosti, ako napríklad mobilný telefón alebo mikrovlnná rúra. Ak sa tak stane na displeji sa zobrazia
nesprávne údaje.
Toto môžete odstrániť vypnutím rušivého zariadenia alebo umiestnením zariadenia do väĉšej vzdialenosti
od rušivého zariadenia.
POUŅÍVANIE
Zapnutie a vypnutie zariadenia
 Stlaĉením tlaĉidla on/off/tare zapnete zariadenie.
 Okrem toho je zariadenie vybavené funkciou automatického vypnutia, ktorá vypne zariadenie približne po
dvoch minútach.
Nastavenie nulovej váhy
 Stlaĉením tlaĉidla on/off/tare hmotnosti (1) nastavíte na displeji (3) hodnotu hmotnosti na nulu.
 Pri použití misky (4), najskôr položte na váhu prázdnu misku a stlaĉte on/off/tare hmotnosti pre nastavenie
hodnoty hmotnosti na displeji na nulu.
Nastavenie jednotky hmotnosti
 Jednotku hmotnosti môžete nastaviť na (g), (oz), (lb), (kg).
 Stlaĉte tlaĉidlo Unit hmotnosti (2), pokiaľ šípka nesmeruje na požadované nastavenie jednotky hmotnosti.
 Jednotku hmotnosti môžete zmeniť kedykoľvek poĉas váženia.
Váņenie
 Váhu umiestnite na rovný povrch.
 Potraviny, ktoré chcete odvážiť položte na váhu a na displeji (3) si preĉítajte hmotnosť.
 Keć používate misku (4), najskôr nastavte nulovú hmotnosť ako je uvedené vyššie. Potraviny, ktoré chcete
odvážiť vložte do misky a misku položte na váhu. Na displeji sa zobrazí hmotnosť.
 Ak je hmotnosť vyššia ako maximálna možná hmotnosť, na displeji sa zobrazí ―O-Ld‖. Na zabránenie
poškodenia zariadenia okamžite odložte vážený obsah z váhy.
ĈISTENIE, ÚDRŅBA A SKLADOVANIE
Pred ĉistením alebo údržbou vypnite zariadenie.
 Na vyĉistenie zariadenia použite len jemné mydlo a vlhkú tkaninu.
 Nepoužívajte brúsne ĉistiĉe alebo ĉistiĉe s rozpúšťadlami.
 Misku umyte v horúcej mydlovej vode a dosucha utrite.
Žiadnu ĉasť zariadenia neponárajte do vody alebo tekutiny.
Kontrola a výmena batérií





Ak sa na displeji (3) zobrazí
batérie sú príliš slabé a je potrebné ich vymeniť za nové.
Pravidelne otvorte kryt batériového priestoru (5) a skontrolujte, ĉi sú batérie nekorodujú.
Na výmenu batérií otvorte kryt batériového priestoru a vyberte staré batérie.
Vložte nové batérie tak ako je uvedené na zobrazení vnútri batériového priestoru.
Pri likvidácii starých batérií, dodržiavajte pokyny uvedené v ĉasti ―Ochrana životného prostredia‖.
Ņivotné prostredie
Nevyhadzujte spotrebiĉ po ukonĉení životnosti s bežným domácim odpadom, ale odovzdajte ho v oficiálnej
miestnej zberni na recykláciu. Týmto konaním pomôžete chrániť životné prostredie.
GORENJE VÁM ŅELÁ MNOHO PÔŅITKU PRI POUŅÍVANÍ VÁŃHO
ZARIADENIA
16
INSTRUKCJA OBSŁUGI
PL
Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup wagi KT 05 NS. Aby w pełni korzystać z wybranego
urządzenia, należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi.
Urządzenie to oznaczono zgodnie z europejską wytyczną 2002/96/EG o zużytych urządzeniach
elektrycznych i elektronicznych (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Wytyczna ta określa
ramy obowiązującego w całej Unii Europejskiej odbioru i wtórnego wykorzystania starych urządzeń.
OPIS
1.
2.
3.
4.
5.
Przycisk On / Off / Tare
Przycisk Unit
Wyświetlacz
Naczynie z tworzywa sztucznego
Miejsce na baterie
UŻYCIE
Waga ta jest przeznaczona do ważenia jedzenia i artykułów żywnościowych. Przeznaczona jest wyłącznie do
użytku w gospodarstwie domowym.
WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Używając urządzeń zasilanych przez baterie, należy być ostrożnym i uważać aby nie doszło do pożaru, aby
baterie nie wyciekły lub nie nastała materialna szkoda. Uważać należy rόwnież aby nie doszło do cielesnych
uszkodzeń i ran.
W tym podręczniku zawarte zostały wskazόwki dotyczące normalnego użytkowania urządzenia.
Wszelkie zabiegi nie zgodne z instrukcją obsługi, czy też korzystanie z przyrządόw lub dodatkόw nie
wspomnianych w instrukcji, może uszkodzić lub zniszczyć wagę.
Instrukcję obsługi należy zachować.
Osobom ( w tym dzieciom), ktόre nie zapoznały się z instrukcją obsługi, nie powinno pozwolić na korzystanie z
urządzenia.
UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA





Wagi nie należy używać w pobliżu źródeł ciepła lub materiałów łatwopalnych;
Wagi nie należy używać poza pomieszczeniem (w plenerze, na zewnątrz);
Wagę zawsze należy zabezpieczyć przed wodą lub nadmierną wilgocią;
Wagi nie należy używać w pomieszczeniu w którym temperatura wynosi poniżej 10 ºC lub powyżej 30 ºC;
Naczynie dołączone do wagi nie nadaje się do użytku w kuchence mikrofalowej;
PO UŻYTKOWANIU


W przypadku nie użytkowania urządzenia, należy z wagi wyciągnąć baterie.
W przypadku nie użytkowania urządzenia, należy wagę przechowywać w miejscu suchym i niedostępnym
dla dzieci.
KONTROLA I KONSERWACJA


Przed pierwszym użyciem wagi zaleca się, aby ją dokładnie obejrzeć i sprawdzić czy nie jest ona
uszkodzona. Wszelkiego rodzaju uszkodzenia mogą wpływać na jej działanie.
Nie należy używać urządzenia jeśli jakakolwiek jego część uległa uszkodzeniu.
17


W przypadku uszkodzenia części, jej wymiany czy naprawy dokonać może wyłącznie osoba do tego
upoważniona.
Nie wolno wymieniać lub usuwać samemu części, które nie zostały opisane w tej instrukcji.
BEZPIECZEŃSTWO DOTYCZĄCE ELEKTRYKI




Aby zapobiec powstaniu krótkiego spięcia, wagi nie wolno wstawiać do wody lub innego płynu.
Używać należy odpowiednich baterii (patrz: dane techniczne).
Jeśli baterie nie są przeznaczone do wielokrotnego użycia, nie wolno je napełniać.
Na poprawne działanie elektronicznych komponent znajdujących się w wadze, mogą zakłócająco wpływać
inne urządzenia elektroniczne (t.j. telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe …). Dlatego urządzenia te
powinny znajdować się z dala od wagi. W przeciwnym razie na wyświetlaczu wagi mogą pojawić się
fałszywe dane.
DZIAŁANIE
Włączenie / wyłączenie
 Ąby włączyć urządzenie należy nacisnąć przycisk on/ off/ tare.
 Urządzenie posiada funkcję, która po upływie około 2 minut automatycznie wyłącza go.
Ustawienie właściwego ciężaru artykułu żywnościowego
 Przez naciśnięcie przycisku on/ off/ tare (1), na wyświetlaczu (3) pojawi się »0«
 Jeżeli żywność znajduje się w plastikowym naczyniu, należy puste naczynie umieścić na wadze, nacisnąć
przycisk on/ off/ tare (1) i przytrzymać aż do pojawienia się na wyświetlaczu (3) komunikatu »0«. Oznacza
to, że waga gotowa jest do pomiaru.
Ustawienie jednostki pomiarowej masy
 Jednostkę masy można określić używając jednostki (g), (oz), (lb), (kg).
 Należy nacisnąć przycisk Unit (2), dopóki na wyświetlaczu (3) nie pojawi się żądana jednostka.
 Jednostkę masy można w każdej chwili zmienić. Nawet podczas ważenia.
Ważenie
 Waga powinna być umieszczona na twardej, stabilnej powierzchni.
 Na wagę należy położyć ważony przedmiot, na wyświetlaczu (3) pojawi się jego masa.
 Jeżeli artykuł żywnościowy umieszczony jest w naczyniu, należy ustawić wagę zgodnie ze wskazόwkami
podanymi w punkcie. Ustawienie właściwego ciężaru artykułu żywnościowego. Dopiero po wykonaniu tych
czynności można zważyć artykuł żywnościowy. Na wyświetlaczu(3) pojawi się jego ciężar właściwy (bez
ciężaru naczynia).
 Jeżeli masa ważonego artykułu przekracza maksymalną możliwą masę, na wyświetlaczu(3) pojawi się
»O-Ld«.
 Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia należy ważony przedmiot natychmiast usunąć z wagi.
MYCIE, KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE
Przed myciem lub konserwacją należy wagę odłączyć od źródła zasilania. (wyciągnąć baterie)
 Do mycia należy użyć mydła lub wilgotnej ściereczki.
 Do mycia nie należy stosować ostrych lub żrących środków czyszczących.
 Naczynie należy myć w ciepej wodzie mydlanej, po czym należy je dobrze wysuszyć.
Żadnej części urządzenia (oprόcz naczynia) nie wolno stawiać do wody lub innego płynu.
Kontrola i zamiana baterii




Jeżeli na wyświetlaczu (3) pojawi się komunikat
oznacza to, że batrie są puste i należy je
wymienić.
Baterie należy systematycznie kontrolować. Puste lub cieknące baterie mogą uszkodzić urządzenie.
W celu zamiany baterii należy otworzyć pokrywę pod którą się one znajudją i usunąć je. Stare baterie
należy zamienić nowymi.
Wyładowane baterie należy składować w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym. Należy dbać o
środowisko! BATERII NIE WOLNO WYRZUCAĆ DO ŚMIECI!
Środowisko
Urządzenia po upływie okresu eksploatacyjnego nie należy usunąć wraz ze zwykłymi odpadami
komunalnymi, lecz oddać na urzędowo określone składowisko do recyklingu. Postępując w ten
sposób, przyczyniają się Państwo do zachowania czystego środowiska.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian!
WIELE SATYSFAKCJI Z KORZYSTANIA KUCHENKI MIKROFALOWEJ ŻYCZY
PAŃSTWU
18
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
RU
Благодарим вас за покупку весов KT 05 NS. Перед использованием прибора внимательно прочтите
данную инструкцию.
Надеемся, что пользование весами доставит вам удовольствие.
Данный прибор маркирован в соответствии с Европейской директивой 2002/96/ЕС по обращению с отходами
от электрического и электронного оборудования (WEEE). Данная директива определяет требования по сбору
и утилизации отходов электрического и электронного оборудования, действующие во всех странах ЕС.
УСТРОЙСТВО
1.
2.
3.
4.
5.
Кнопка On/Off/Tare
Кнопка Unit
Дисплей
Съемная чаша
Отсек для элементов питания
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваши кухонные весы предназначены для взвешивания пищевых продуктов. Они могут использоваться
только в быту.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При пользовании приборами, работающими от элементов питания, необходимо соблюдать правила
техники безопасности, включая изложенные ниже, чтобы снизить риск возникновения пожара, протечки
батареек, травм и материального ущерба.
Использование каких-либо аксессуаров или приспособлений, не указанных в данной инструкции, или
применение прибора с целью, не предусмотренной в ней, может повлечь за собой риск материального
ущерба.
Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.
Не позволяйте пользоваться прибором детям и лицам, не знакомым с инструкцией.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА





Не пользуйтесь прибором в непосредственной близости от источников тепла и воспламеняющихся
материалов.
Используйте весы только в помещении.
Предохраняйте весы от воды и повышенной влажности.
Не используйте весы в помещении с температурой воздуха ниже 10°C и выше 30°C.
Не помещайте съемную чашу в микроволновую печь.
19
ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


Если вы не собираетесь использовать весы долгое время, удалите элементы питания из отсека.
Прибор следует хранить в сухом месте, недоступном для детей.
ПРОВЕРКА И УХОД




Перед началом использования проверьте прибор на наличие повреждений или дефектов.
Убедитесь в отсутствии повреждений, которые могут повлиять на исправную работу прибора.
Не используйте прибор при наличии повреждений или дефектов.
Замену поврежденных деталей может осуществлять только квалифицированный специалист.
Не пытайтесь извлечь или заменить какую-либо часть прибора, если в инструкции нет
соответствующих указаний.
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ




Во избежание риска короткого замыкания не погружайте прибор в воду или другую жидкость.
Используйте только соответствующий тип элементов питания (см. технические данные).
Никогда не пытайтесь зарядить неперезаряжаемые батарейки.
Не используйте весы вблизи других электронных приборов, таких как мобильные телефоны или
микроволновые печи, это может привести к помехам в работе электроники прибора, и на дисплее
отобразятся неточные данные. Чтобы этого не случилось, выключите прибор, создающий помехи,
или переместите весы на достаточное расстояние.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Включение/выключение


Для включения прибора нажмите на кнопку On/Off/Tare.
Весы имеют функцию автоматического отключения и выключатся сами примерно через 2 минуты.
Установка чистого веса


Нажмите на кнопку On/Off/Tare (1), и на дисплее отобразится «0».
При взвешивании продуктов в емкости сначала поставьте на весы пустую емкость и нажмите на
кнопку On/Off/Tare, чтобы на дисплее отобразилась индикация «0».
Установка единиц измерения веса


Вес может измеряться в граммах (g), унциях (oz), фунтах (lb), килограммах (kg).
Нажимайте на кнопку Unit (2) до тех пор, пока стрелка не укажет на желаемые единицы.
 Единицы измерения можно изменить в любое время в
процессе взвешивания.
Взвешивание




Поставьте весы на ровную поверхность.
Поместите на весы взвешиваемые продукты, и дисплей покажет их вес.
При использовании емкости сначала обнулите показания веса емкости, как описано выше
(установка чистого веса). Затем поместите продукты в емкость, а емкость — на весы, и на дисплее
отобразится вес продуктов.
Если вес взвешиваемых продуктов превысит максимально допустимый, то на дисплее отобразится
«O-Ld». Во избежание повреждения прибора незамедлительно снимите взвешиваемые продукты с
весов.
ОЧИСТКА, УХОД И ХРАНЕНИЕ




Перед очисткой или уходом выключите прибор.
Для очистки прибора используйте мыло и влажную ткань.
Не используйте для очистки абразивные средства и растворители.
Емкость мойте в теплом мыльном растворе, а затем хорошо высушивайте.
20
Не погружайте прибор целиком или частично (за исключением съемной чаши) в воду или другую
жидкость.
Проверка и замена элементов питания




Если дисплей (3) показывает
, это означает, что элементы питания разряжены, и их
надо заменить.
Время от времени открывайте отсек для элементов питания и проверяйте их состояние, коррозия и
вытекший электролит могут испортить прибор.
Для замены элементов питания откройте отсек, извлеките отработанные батарейки и вставьте
новые.
Отработанные элементы питания утилизируйте в соответствии с предписаниями. Берегите
окружающую среду! Не выбрасывайте их в контейнеры для бытового мусора!
Защита окружающей среды
После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его
в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую
среду.
ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕСАМИ
ДОСТАВИЛО ВАМ УДОВОЛЬСТВИЕ!
080801
21
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement