Gorenje VLG200A1-1G3 Owner Manual

Gorenje VLG200A1-1G3  Owner Manual

VLG 200 - 400

UDHËZIME PËR PËRDORIM INSTRUCTIONS FOR USE www.gorenje.com

VËREJTJE

Aparatin mund ta përdorin fëmijët e moshës 8 vjeçare e më tepër si dhe personat me aftësi të kufizuara fizike, shqisore apo mentale ose me mangësi përvoje përkatësisht diturish, nëse janë nën mbikëqyrje ose udhëzohen se si ta përdorin aparatin në mënyrë të sigurt, krejt duke i kuptuar mundësitë e rrezikut të mundshëm. Fëmijët nuk guxojnë të luajnë me aparatin.

Pastrimin dhe mirëmbajtjen e aparatit nuk guxojnë ta bëjnë fëmijët pa mbikëqyrje. Instalimi duhet të bëhet në ujdi me dispozitat ligjore në fuqi dhe konform udhëzimeve të prodhuesit. Montazhin duhet ta bëj eksperti i aftësuar profesionalisht. Në tubën ujësjellëse të depozitit për ujë të ngrohtë është i domosdoshëm instalimi i ventilit të sigurisë që përballon shtypjen nominale prej 0,6 MPa (6 bar), 0,9 MPa (9 bar) ose 1,0 MPa (10 bar) (shih tabelën me shënime), i cili parandalon rritjen e shtypjes për më shumë se 0,1 MPa (1 bar) mbi shtypjen (presionin) nominale.

Uji mund të pikojë nga vrima rrjedhëse e ventilit të sigurisë, për këtë vrima rrjedhëse duhet të hapët nga ndikimi i shtypjes atmosferike.

Rrjedha e ventilit të sigurisë duhet të rregullohet ashtu që të rrjedh poshtë dhe të derdhet në një vend i cili është i mbrojtur nga ngrirja. Për një funksionim të drejtë të ventilit të sigurisë është i domosdoshëm kontrolli periodik, në mënyrë që të mënjanohet guri i ujit si dhe të verifikohet në mos është i bllokuar ventili i sigurisë.

Midis depozitit të ujit të ngrohtë dhe ventilit të sigurisë nuk lejohet instalimi i ventilit mbyllës, pasi që kështu pamundësoni mbrojtjen e depozitit nga presioni! Para kyçjes elektrike të depozitit është e domosdoshme që depoziti së pari të mbushet me ujë!

Në rastet kur termostati dështon depoziti është i mbrojtur me një siguresë ngrohëse shtesë. Në rast se termostati dështon është e mundur që sipas standardeve të sigurisë uji në depozit ta arrij temperaturën edhe deri në 130°C. Gjatë kryerjes së instalimeve në ujësjellës është e domosdoshme që të kihet kujdes, të mos vij deri tek tejkalimi i cekur i temperaturave. Nëse e bëni stakimin e depozitit nga rrjeti elektrik, është e duhur që ta zbrazni ujin, nëse ekziston rreziku, që uji të ngrij. Uji nga depoziti zbrazet përmes tubës së kazanit. Për këtë qëllim edhe preferohet që midis ventilit të sigurisë dhe tubës shkarkuese ta vendosni një T-nyje me ventil lëshues.

Ju lutemi, që defekte eventuale në depozit të mos i riparoni vet. Lidhur me çdo defekt duhet ta informoni shërbimin e servisit më të afërt. 2 Prodhimet tona janë të pajisura nga komponentët e parrezikshme për mjedisin dhe për shëndetin, si dhe të punuara ashtu, që në fazën e tyre të fundit jetësore t’i demontojmë dhe t’i riciklojmë sa më thjesht.

Me riciklimin e materialeve e zvogëlojmë sasinë e mbeturinave dhe e zvogëlojmë nevojën për prodhimin e materialeve themelore (për shembull metalit), që kërkon energji të madhe dhe shkakton emetim të materieve të dëmshme. Kështu, me proceset e riciklimit e zvogëlojmë harxhimin e burimeve natyrore, pasi që mbeturinat nga plastika dhe metali i kthejmë përsëri në procese të ndryshme prodhuese.

Për më shumë informata mbi sistemin e hedhjes së mbeturinave vizitoni qendrën tuaj për hedhjen e mbeturinave, apo tregtarin, tek i cili është blerë produkti.

I nderuari blerës, ju falënderohemi për blerjen e produktit tonë.

JU LUTEMI, QË PARA INSTALIMIT DHE PËRDORIMIT TË PARË TË DEPOZITIT PËR UJË TË NGROHTË, T´I LEXONI UDHËZIMET ME VËMENDJE.

Depoziti është prodhuar në ujdi me standardet në fuqi, është testuar zyrtarisht si dhe janë lëshuar për të certifikata e sigurisë dhe certifikata e kompatibilitetit elektromagnetik. Karakteristikat e tija elementare teknike janë të shënuara në tabelën e shënimeve dhe janë të ngjitura në kapakun mbrojtës.

Depozitin mund ta lidhë me rrjetin e ujësjellësit dhe atë elektrik vetëm se eksperti i veçantë i specializuar për një gjë të këtillë. Ndërhyrjet në brendinë e tij për riparim, mënjanim të gurit të ujit si dhe për verifikimin apo ndërrimin e anodës mbrojtëse kundër korrozionit, mund ta bëj vetëm se shërbimi i autorizuar servisor.

Depoziti i ujit të ngrohtë është prodhuar në atë mënyrë, që përmes përçuesit të nxehtësisë mund t´i shfrytëzojmë edhe këto burime ngrohëse, përkatësisht: • rezervuarin e ngrohjes qendrore, • energjinë diellore, • pompën ngrohëse.

INSTALIMI

Depozitin e ujit të ngrohtë e vendosni në një vend të thatë, ku nuk ngrinë, mundësisht në afërsi të burimeve tjera ngrohëse (p. sh. tek ngrohja qendrore). Para vendosjes i vidhosni këmbëzat e bashkëngjitura për nivelizim. Nivelizimin horizontal dhe atë të tërthortë të depozitit e bëni përmes rrotullimit të këmbëzave.

øJ 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 LEGJENDA Hyrja e ujit të ftohtë Dalja e medies nga përçuesi i ngrohtësisë Rrjedha qarkore Hyrja e medies në përçuesin e ngrohtësisë Dalja e ujit të ngrohtë 1 2 3 4 5 A B C D G H I J VLG 200 A1-1G 1535 180 300 880 780 1355 365 580 G 3/4 G1 G 3/4 G1 G 3/4 VLG 200 A3-1G 1675 220 340 1015 945 1435 405 680 G 3/4 G1 G 3/4 G1 G 3/4

Fig. 1: Dimensionet lidhëse dhe montuese të depozitit [mm]

VLG 300 B1-1G 1590 175 270 890 740 1410 320 680 G1 G1 G 3/4 G1 G1 VLG 300 B2-1G 1590 175 270 890 740 1410 340 680 G1 G 5/4 G 3/4 G 5/4 G1 VLG 300 C1-1G 1445 250 370 610 800 1205 400 760 G1 G 5/4 G 3/4 G 5/4 G1 VLG 400 C1-1G 1915 250 370 1070 990 1675 400 760 G1 G 5/4 G 3/4 G 5/4 G1 3

5 4 3 2 4 2 1 øJ LEGJENDA 1 Hyrja e ujit të ftohtë 2 3 4 5 Dalja e medies nga përçuesi i ngrohtësisë Rrjedha qarkore Hyrja e medies në përçuesin e ngrohtësisë Dalja e ujit të ngrohtë 3 4 1 2 5 A B C D G H I J VLG 300 C1-2G 1445 250 370 740 800 1205 400 760 G1 G5/4 G 3/4 G5/4 G1

Fig. 2: Dimensionet lidhëse dhe montuese të depozitit [mm]

5 3 1 øJ 4 A [mm] B [mm] G [mm] H [mm] I [mm] J [mm] 1 3 5 VLG 200 A-G 1535 180 780 1355 365 580 G 3/4 G 3/4 G 3/4 VLG 300 B-G 1590 175 740 1410 320 680 G1 G 3/4 G1 VLG 400 B-G 1915 250 990 1675 400 760 G1 G 3/4 G1 LEGJENDA 1 Hyrja e ujit të ftohtë 3 5 Rrjedha qarkore Dalja e ujit të ngrohtë

LIDHJA ME RRJETIN E UJËSJELLËSIT

Lidhjen me rrjetin e ujësjellësit e realizoni sipas udhëzimeve për lidhje nga kreu paraprak.

Për të garantuar një siguri gjatë funksionimit të depozitit, është e duhur që në tubën hyrëse të instalohet një ventil sigurie ose një grup sigurie, i cili parandalon rritjen e presionit për më tepër se 0,1 MPa (1 bar) mbi shtypjen nominale. Vrima zbarkuese në ventilin sigurues duhet që patjetër të ketë dalje në shtypjen atmosferik. Tek ngrohja e ujit në depozit, presioni i ujit në kazan rritet deri tek kufiri, i cili është përcaktuar në ventilin e sigurisë. Meqë kthimi i ujit mbrapa në rrjetin e ujësjellësit është i penguar, mund të vijë deri tek pikimi i ujit nga vrima rrjedhëse e ventilit të sigurisë. Ujin pikues mund ta drejtoni në tubat shkarkuese përmes mbaresës për tubimin e ujit, të cilin e vendosni nën ventilin e sigurisë. Tuba shkarkuese e vendosur nën rrjedhën e ventilit të sigurisë duhet të jetë e vendosur në drejtpërdrejtë poshtë dhe të ketë dalje në hapësirë ku nuk mund të ngrijë.

Në rast se dëshironi, që t´i shmangeni ujit, i cili rrjedh nga ventili i sigurisë, duhet që në tubin prurës të depozitit ta instaloni enën ekspansive për ujë sanitar të një vëllimi prej së paku 5% të vëllimit të depozitit. Për një funksionim të rregullt të ventilit të sigurisë të duhura janë kontrollimet periodike, në mënyrë që të mënjanohet guri i ujit si dhe që të verifikohet në mos është i bllokuar ventili i sigurisë. Përgjatë verifikimit duhet që duke lëvizur dorezën apo duke zhvidhosur ventilin (në varësi nga tipi i ventilit), ta hapni derdhjen nga ventili i sigurisë. Me këtë rast duhet që nga vrima e ventilit të rrjedh uji e që në fakt do të thotë se ventili është në rregull.

T H LEGJENDA 1 Ventili lëshues 2 Ena ekspansive 3 Ventili i sigurisë a - Ventili provues b - Ventili kundërkthyes 4 Hinka me mbaresën për shkarkim 5 Mbaresa provuese 6 7 8 Ventili reduktues i presionit Ventili mbyllës Rubineta mikse me presion H T Uji i ftohtë Uji i ngrohtë 8 1

Fig. 3: Sistemi i mbyllur (me presion)

2 3 4 a b 5 6 7 Depozitin mund ta lidhni me rrjetin e ujësjellësit të shtëpisë pa patur nevojë për një rregullator të presionit, në rast se presioni në rrjet është më i ultë nga shtypja nominale (shih tabelën e shkruar). Nëse presioni në rrjet e tejkalon presionin nominal, e duhur është që patjetër të instalohet rregullatori i presionit.

5

6

LIDHJA ME RRJETIN ELEKTRIK

Para lidhjes me rrjetin elektrik është e duhur që në bojler ta instaloni kabllon kyçëse me një diametër prej së paku 1,5 mm 2 (H05VV-F 3G 1,5 mm 2 ) për ngrohësin 3kW; kurse për ngrohësin 6kW (H05VV-F 5G 2,5 mm 2 ). Për ta bërë këtë duhet që paraprakisht ta hiqni kapakun mbrojtës.

Këtë e bëni ashtu që, së pari e tërhiqni butonin, i cili është i vendosur në boshtin e termostatit si dhe zhvidhosni vidhën.

Përgatitja për ndarjen e të gjitha poleve duhet të jetë e integruar në instalimin elektrik në ujdi me dispozitat nacionale për instalim.

Fig.4: Heqja e kapakut të ngrohësit

2 230 V~ L N 1 A B 1 2 R1 3 R2 R3 3F Y 230 V~ L1 L2 L3 N 1 A1 A2 A3 2 B1 B2 B3 R1 R2 R3 R4 3 R5 R6 LEGJENDA 1 Lidhësja kyçëse 2 Termostati dhe siguresa ngrohëse 2-poleshe përkatësisht 3-poleshe 3 Ngrohësi L Përçuesi fazor L1 Përçuesi fazor L2 Përçuesi fazor L3 Përçuesi fazor N Përçuesi neutral Përçuesi mbrojtës

Fig. 5: Skemat e lidhjeve elektrike

VENDOSJA E DETEKTORËVE

Në pjesën e sipërme të depozitit, nën kapak, janë të vendosura dy tuba për detektor, ku mund të vendosen detektorët për rregullimin e lidhjes sistemore të depozitit për ujë të ngrohtë me të tjera burime për nxehje. Diametri maksimal i detektorëve është 8 mm.

Tuba e gjatë për detektor (pozicioni i poshtëm i kazanit) Tuba e shkurtër për detektor (pozicioni i sipërm i kazanit) Fig. 6: Vendosja e detektorëve

VËREJTJE: Para çdo intervenimi në brendinë e depozitit duhet që patjetër ta ndërprisni lidhjen me energjinë elektrike! Intervenimin mund ta bëjë vetëm se eksperti i aftësuar për këtë fushë!

LIDHJA ME BURIME TJERA PËR NGROHJE

Depoziti i ujit të nxehtë mundëson përgatitjen e ujit sanitar përmes shkëmbyesit të nxehtësisë nga burime të ndryshme energjie (p.sh. ngrohja qendrore, energjia diellore ...).

Shembujt e lidhjes së depozitit për ujë të nxehtë me burime të ndryshme ngrohëse janë të paraqitur në këto skica.

LEGJENDA 1 Depoziti i ujit të ngrohtë 2 3 4 Kazani i ngrohjes qendrore Kolektori i energjisë diellore Termostati diferencial me detektorë (T1, T2, T3, T4) 5 6 7 Pompa qarkore Ena e ekspansionit Ventili kundërkthyes T 2 9 3 1 4 8 9 Ventili i sigurisë Ventili për ç´ajrosje 10 Ventili për mbushjen dhe zbrazjen e sistemit 11 Ventili reduktues 12 Ventili lëshues 13 Ventili mbyllës 14 Mbaresa provuese 15 Hinka me mbaresën për shkarkim 4 1 T 1 6 8 7 5 2 T 3 12 5 9 7 T 1 10 12 8 15 7 14 11 13

Fig. 7: Lidhja me kolektor të energjisë diellore

13 11 14 7 15 8 12

Fig. 8: Lidhja me kazanin e ngrohjes qendrore

7

8

PËRDORIMI DHE MIRËMBAJTJA

Pas lidhjes me rrjetin e ujësjellësit, me rrjetin elektrik dhe me burimet tjera ngrohëse, depoziti për ujë të ngrohtë është i gatshëm për përdorim. Burimi kryesor për ngrohjen e ujit sanitar zakonisht është ngrohja qendrore ose energjia diellore, ku rregullimi i ngrohjes së ujit të nxehtë bëhet përmes sistemit të ngrohjes. Ngrohësi elektrik i instaluar është i dedikuar vetëm se për ngrohjen shtesë të ujit. Nivelin e temperaturës së dëshiruar e rregulloni përmes rrotullimit të butonit në drejtim të treguesit të orës. - Mbrojtja nga ngrirja, temperatura e përafërt është 10 °C.

- Temperatura e ujit përafërsisht 35 °C.

- Temperatura e ujit përafërsisht 55 °C.

- Temperatura e ujit përafërsisht 85 °C.

Termometri tregon temperaturën në vendin e instalimit, ndërkohë që me rrotullimin e butonit në termostat e rregulloni temperaturën ujit në pjesën e poshtme të depozitit. Për këtë arsye këto dy temperatura edhe mund të jenë të ndryshme. Në rastet kur ekziston rreziku, që uji në depozit të ngrijë, duhet që paraprakisht të zbrazet depoziti. Uji nga depoziti zbrazet përmes tubit prurës të depozitit. Shih për këtë edhe preferohet që me rastin e instalimit ta vendosni një T-nyje të veçantë me ventil lëshues midis ventilit sigurues dhe tubit prurës. E duhur është që para zbrazjes depozitin ta stakoni nga rrjeti elektrik, ta mbyllni prurjen e ujit të ftohtë në depozit, ta hapni dorezën për ujë të ngrohtë të kyçur në rubinetin miks dhe të pritni që uji në depozit të ftohet. Pas zbrazjes së ujit përmes tubit prurës në depozit mbetët vetëm se një sasi e vogël uji.

Pjesën e jashtme të depozit e pastroni me një leckë të butë dhe pastrues të lëngtë të lehtë. Mos përdorni pastrues, të cilët përmbajnë alkool apo substanca abrazive. Me kontrollet e rregullta të servisit, do të garantoni një funksionim të pa mangët dhe një jetë të gjatë të depozitit. Garancia kundër korrodimit të kazanit vlen, vetëm se nëse i keni zbatuar kontrollet e rregullta të parapara lidhur me konsumimin e anodës mbrojtëse. Periudha midis kontrolleve të veçanta të rregullta nuk guxon të jetë më e gjatë nga ajo e cila është e cekur në deklaratën e garancisë. Kontrollet duhet të jenë të realizuar nga ana e servisit të autorizuar, i cili edhe bën evidentimin e kontrollit në formularin e garancisë së produktit. Me rastin e kontrollit bëhet verifikimi i konsumimit të anodës mbrojtëse kundër korrozionit dhe sipas nevojës pastrohet guri i ujit, i cili në varësi nga cilësia, sasia dhe temperatura e ujit të shpenzuar akumulohet në brendinë e depozitit. Pas kontrollit të depozitit shërbimi servisor duke u mbështetur në konstatimin e gjendjes së depozitit do t´ju preferoj edhe datën e kontrollit vijues.

Ju lutemi, që defektet eventuale në depozit t´mos i riparoni vet si dhe që lidhur me to ta informoni shërbimin servisor më të afërt.

VETITË TEKNIKE TË APARATIT

Tipi* Klasa e efikasitetit energjik 1) Humbja vetvetiu S 2) Hapësira depozituese Shtypja (presion) nominale Masa / mbushja me ujë Mbrojtja e kazanit kundër korrozionit Emaluar / Mg anoda Klasa e mbrojtjes Niveli i mbrojtjes Sipërfaqja e përçuesit të nxehtësisë Temperatura e medies ngrohëse në përçuesin e nxehtësisë Trashësia e izolimit Humbja e nxehtësisë 2) Diametri maksimal i detektorëve [W] [l] [MPa (bar)] [kg] [m 2 ] [°C] [mm] [kWh/24h] [mm] VLG 200 A1-1G C 70,8 184 97 / 281 • / • 2,0 60 1,7 VLG 200 A3-1G B 58,3 190,3 115 / 305 • / • 2,3 110 1,4

* Nëse në shenjën tipike nuk është germa G, aparati është pa ngrohëse elektrik.

1) Urdhëresa e komisionit EU 812/2013 2) Testuar sipas EN 12897:2006

VLG 300 B1-1G C 88,8 275,5 VLG 300 B2-1G C 88,8 262 VLG 300 C1-1G B 68 283,7 0,6 (6); 0,9 (9); 1,0 (10) 140 / 416 165 / 427 165/449 • / • • / • 2,5 • / • I IP24 4,0 3,45 67 2,1 < 95 67 2,1 ø8 75 1,6 VLG 300 C1-2G B 68 283,7 VLG 400 C1-1G B 71,9 396 170/454 • / • 230/626 • / • 1,05 + 2,4 75 1,6 6,15 75 1,7 Modeli Fuçia kyçëse Tensioni [W] [V~] VLG 200 A1-1G3 VLG 200 A3-1G3 3000 230 VLG 300 B1-1G3 VLG 300 B2-1G3 VLG 300 B1-1G6 6000 400 VLG 300 B2-1G6 Modeli Fuçia kyçëse Tensioni [W] [V~] VLG 300 C1-1G3 VLG 300 C1-2G3 3000 230 VLG 400 C1-1G3 VLG 300 C1-1G6 VLG 300 C1-2G6 6000 400 VLG 400 C1-1G6 Tipi Profili përdorues Klasa e efikasitetit energjik 1) Efikasiteti energjik i ngrohjes së ujit ƞ wh 1) Shpenzimi vjetor i energjisë elektrike 1) Shpenzimi ditor i energjisë elektrike 2) Temperatura e rregulluar e termostatit Masat eventuale mbrojtëse (përbërja, vendosja, mirëmbajtja) Vlera smart Vëllimi Uji i përzier në 40°C V40 2) Shtypja (presion) nominale Masa / mbushja me ujë Mbrojtja e kazanit kundër korrozionit Emaluar / Mg anoda Klasa e mbrojtjes Niveli i mbrojtjes Trashësia e izolimit Humbja e nxehtësisë 3) Koha e ngrohjes prej 10 °C deri 65 °C

1) direktiva 812/2013; EN 50440 2) EN 50440 3) Testuar sipas SIST EN 60379:2005

Modeli Fuçia kyçëse Tensioni [%] [kWh] [kWh] [l] [l] [MPa (bar)] [kg] [mm] [kWh/24h] [h] [W] [V~] VLG 200 A-G XL C 38,1 4399 20,317 "eco" VLG 300 B-G XL C 38,0 4412 20,397 "eco" VLG 400 C-G XL C 38,1 4400 20,328 "eco" Te kyçja me presion përdorimi i ventilit sigurues është i domosdoshëm.

0 203 305 63/265 0 319 508 0,6 (6); 0,9 (9); 1,0 (10) 97/397 0 449 712 230/626 • / • 60 1,7 4 25 • / • I IP24 67 2,1 6 56 • / • 75 1,7 4 53 VLG 200 A-G3 3000 230 VLG 300 B-G3 VLG 400 C-G6 6000 400 RUAJMË TË DREJTËN NDAJ NDRYSHIMEVE, TË CILAT NUK NDIKOJNË NË FUNKSIONALITETIN E APARATIT.

Udhëzimet për përdorimin janë në dispozicion edhe në faqet tona të internetit http://www.gorenje.com.

9

WARNINGS

The appliance may be used by children aged 8 and older and persons with physical, sensory or mental disabilities or lacking experience or knowledge, if they are under supervision or taught about safe use of the appliance and if they are aware of the potential dangers. Children should not play with the appliance.

Children should not clean or maintain the appliance without supervision The installation should be performed in accordance with the valid regulations and the instructions of the manufacturer. It should be performed by a professionally trained installation expert.

It is obligatory to install a safety valve with a rated pressure of 0.6 MPa (6 bar), 0.9 MPa (9 bar) or 1.0 MPa (10 bar) – see the label - on the inlet pipe of the hot water storage tank to prevent the elevation of pressure in the tank by more than 0.1 MPa (1 bar) above the rated pressure. Water may drip from the outlet opening of the safety valve, so the outlet opening should be set to atmospheric pressure.

The outlet of the safety valve should be installed facing downwards and in a non-freezing area. To ensure proper functioning of the safety valve, the user should perform regular controls to remove limescale and make sure the safety valve is not blocked.

Do not install a stop valve between the hot water storage tank and the safety valve, because it will impair the pressure protection of the storage tank!

Before connecting the heater to the power supply, the storage tank must be filled with water!

The storage tank is protected in case of failure of the operating thermostat with an additional thermal cut-out. In case of thermostat failure water in the storage tank may reach the temperature of up to 130°C in accordance with safety standards. The possibility of such temperature overload should be taken into consideration in the execution of plumbing. Should you choose to disconnect the power, the storage tank should be drained thoroughly before the onset of freezing conditions.

Water from the storage tank is drained through the inlet pipe of the tank. For this purpose, a special fitting (T-fitting) with an outlet valve must be mounted between the safety valve and the inlet pipe.

Please do not try to fix any defects of the storage tank on your own. Call the nearest authorised service provider.

10 Our products incorporate components that are both environmentally safe and harmless to health, so they can be disassembled as easily as possible and recycled once they reach their final life stage.

Recycling of materials reduces the quantity of waste and the need for production of raw materials (e.g. metals) which requires a substantial amount of energy and causes release of harmful substances. Recycling procedures reduce the consumption of natural resources, as the waste parts made of plastic and metal can be returned to various production processes.

For more information on waste disposal, please visit your waste collection centre or the store where the product was purchased

Dear buyer, thank you for purchasing our product.

PRIOR TO THE INSTALLATION AND FIRST USE OF THE HOT WATER STORAGE TANK, PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY.

This storage tank has been manufactured in compliance with the relevant Standards and tested by the relevant authorities as indicated by the Safety Certificate and the Electromagnetic Compatibility Certificate. The technical characteristics of the product are listed on the label attached to the protective cover.

The connection of the storage tank to the plumbing and power networks must be carried out by qualified staff only. All repairs and maintenance work in the interior of the storage tank, as well as limestone removal or testing or replacement of the corrosion protection anode, may only be carried out by an approved maintenance service provider.

The hot water storage tank is designed in a manner which allows using the following heating sources, via a heat exchanger: • Central heating hot-water system, • Solar power, • Heating pump.

INSTALLATION

The heater should be installed in a dry room that is not subject to freezing conditions, preferably in the vicinity of other sources of heating (e.g. boiler room). Prior to installation screw on the enclosed adjustable legs. Level the storage tank longitudinally and transversally by rotating the adjustable legs.

øJ 5 4 3 2 1 KEY 1 2 3 4 5 Cold water inflow Medium outlet from the heat exchanger Circulation conduit Medium inflow into the heat exchanger Hot water outflow 1 2 3 4 5 A B C D G H I J VLG 200 A1-1G 1535 180 300 880 780 1355 365 580 G 3/4 G1 G 3/4 G1 G 3/4 VLG 200 A3-1G 1675 220 340 1015 945 1435 405 680 G 3/4 G1 G 3/4 G1 G 3/4 VLG 300 B1-1G 1590 175 270 890 740 1410 320 680 G1 G1 G 3/4 G1 G1

Image 1: Connection and installation dimensions of the storage tank [mm]

VLG 300 B2-1G 1590 175 270 890 740 1410 340 680 G1 G 5/4 G 3/4 G 5/4 G1 VLG 300 C1-1G 1445 250 370 610 800 1205 400 760 G1 G 5/4 G 3/4 G 5/4 G1 VLG 400 C1-1G 1915 250 370 1070 990 1675 400 760 G1 G 5/4 G 3/4 G 5/4 G1 11

5 4 3 2 4 2 1 øJ KEY 1 Cold water inflow 2 3 4 5 Medium outlet from the heat exchanger Circulation conduit Medium inflow into the heat exchanger Hot water outflow 3 4 1 2 5 A B C D G H I J VLG 300 C1-2G 1445 250 370 740 800 1205 400 760 G1 G5/4 G 3/4 G5/4 G1

Image 2: Connection and installation dimensions of the storage tank [mm]

øJ 5 3 1 12 A [mm] B [mm] G [mm] H [mm] I [mm] J [mm] 1 3 5 VLG 200 A-G 1535 180 780 1355 365 580 G 3/4 G 3/4 G 3/4 VLG 300 B-G 1590 175 740 1410 320 680 G1 G 3/4 G1 VLG 400 B-G 1915 250 990 1675 400 760 G1 G 3/4 G1 KEY 1 Cold water inflow 3 5 Circulation conduit Hot water outflow

CONNECTION TO THE WATER SUPPLY

Connection to water supply should be made according to the markings for the connections, as defined in the previous Chapter.

For safety reasons the supply pipe must be fitted with a safety valve or, alternatively, a valve of the safety class that prevents the pressure in the tank from exceeding the nominal pressure by more than 0.1 MPa (1 bar). The outlet opening on the safety valve must be equipped with an outlet for atmospheric pressure. The heating of water in the storage tank causes the pressure in the tank to increase to the level set by the safety valve. As the water cannot return to the water supply system, this can result in dripping from the outlet opening of the safety valve. The drip can be piped to a drain by installing a catching unit just below the safety valve. The drain installed below the safety valve outlet must be piped down vertically and placed in an environment that is free from the onset of freezing conditions.

In case you want to avoid water dripping from the safety valve, an expansion tank for domestic water with at least 5 % of the volume of the storage tank should be installed on the inlet pipe of the storage tank.

To ensure proper functioning of the safety valve, the user should perform regular controls to remove limescale and make sure the safety valve is not blocked. To check the valve, open the outlet of the safety valve by turning the handle or unscrewing the nut of the valve (depending on the type of valve). The valve is operating properly if the water comes out of the nozzle when the outlet is open.

T H KEY 1 Drain valve 2 3 Expansion tank Safety valve a - Test valve b - Non-return valve 4 5 6 Funnel outlet to the drain Test unit Pressure-reducing valve 7 8 Stop valve Pressure mixer taps H T Cold water Hot water 8

Image 3: Closed (pressure) system

1 2 3 4 a b 5 6 7 The storage tank can be connected to the domestic water supply network without a pressure regulator if the pressure in the network is lower than the nominal pressure (see the label). If the pressure in the network exceeds the nominal pressure, a pressure regulator must be installed.

13

CONNECTION TO THE POWER SUPPLY NETWORK

Before connecting the storage tank to the power supply network, a connection cable with a minimum cross-section of at least 1.5 mm 2 (H05VV-F 3G 1.5 mm 2 ) for a 3kW-heating element and 2.5 mm 2 for a 6kW-heating element (H05VV-F 5G 2,5 mm 2 ) must be installed in it and the protection cover must be removed. This is done by pulling out the knob on the thermostat axis and unscrewing two screws.

An all-pole disconnect device must be installed in the electric installation to comply with the National Installation Regulations.

Image 4: Removal of heater cover

2 230 V~ L N 1 A B 1 2 R1 3 R2 R3 3F Y 230 V~ L1 L2 L3 N 1 A1 A2 A3 2

Image 5: Schemes of electric installations

B1 B2 B3 R1 R2 R3 R4 3 R5 R6 KEY 1 Connection terminal 2 A thermostat and a bipolar or tripolar thermal cut-out 3 Heater L Live conductor L1 Live conductor L2 Live conductor L3 Live conductor N Neutral conductor Earthing conductor 14

INSTALLATION OF SENSORS

On the upper side of the storage tank there are two sensor tubes for mounting the sensors for regulation of the system connection of the hot water storage tank to other heating sources. The maximum diameter of the sensors is 8 mm.

Long sensor tube (lower tank position) Short sensor tube (upper tank position) Image 6: Installation of sensors

WARNING: Before any intervention into the interior of the storage tank disconnect it from the power supply! All interventions must be carried out by qualified staff only!

CONNECTION TO ALTERNATIVE SOURCES OF HEATING

The hot water storage tank enables the water for sanitary use to be heated by alternative sources of energy (e.g. central heating, solar power etc.) by installing a Heat Exchanger.

Examples of connecting the hot water storage tank to various sources of heating are shown in the drawings below.

KEY 1 Hot water storage tank 2 3 Central heating hot-water system Solar panel 4 5 6 7 Differential thermostat with sensors (T1, T2, T3, T4) Bypass pump Expansion tank Non-return valve T 2 9 3 1 4 8 Safety valve 9 Air relief valve 10 Fill/drain valve 11 Reduction valve 12 Drain valve 13 Stop valve 14 Test unit 15 Funnel outlet to the drain 4 1 T 1 6 8 7 5 2 T 3 12 5 9 7 T 1 10 12 8 15 7 14 11

Image 7: Connection to solar panels

13 13 11 14 7 15 8 12

Image 8: Connection to the central heating hot-water system

15

USE AND MAINTENANCE

The hot water storage tank is ready for use once it has been connected to water and electricity and other heating sources. The usual main sources for heating domestic water are central heating or solar power; in this case any regulation of water heating is performed in the heating system.

The built-in electric heating element is designed for backup heating of water only. The temperature is set by turning the knob in a clockwise direction to reach the desired temperature level.

- Protection against freezing, temperature around 10 °C.

- Water temperature around 35 °C.

- Water temperature around 55 °C.

- Water temperature around 85 °C.

The thermometer shows the in-situ temperature, whereas by turning the knob on the thermostat the water temperature in the lower part of the storage tank is set. Thus, these two temperatures may vary.

In case of exposure to sub-zero temperatures, the water should be drained from the storage tank thoroughly before the onset of freezing conditions. Water from the storage tank is drained through the inlet pipe of the storage tank. For this purpose, a special fitting (T-fitting) with an outlet valve must be mounted between the safety valve and the inlet pipe. Before discharge make sure the storage tank is disconnected from the power supply, close the inlet of cold water into the storage tank, open the hot water tap on the connected mixer tap and wait for the water in the storage tank to cool down. After discharging through the inlet pipe there is still some water left in the storage tank.

The external parts of the water heater may be cleaned with a soft cloth and mild cleaning fluids. Do not use cleaning fluids containing alcohol or abrasives.

Regular preventive maintenance inspections ensure faultless performance and long life of your storage tank. Tank Warranty is subject to regular inspections of the wear of the protective anode. The period between individual regular inspections should not be longer than specified in the Guarantee statement. Inspection should be carried out by an authorised maintenance service provider recording the inspection on the Guarantee Certificate of the product. During the inspection, the wear of the corrosion protection anode will be inspected and any limestone built up in the interior of the storage tank, depending on the quality, quantity and temperature of used water, will be removed as required. After inspecting the storage tank, the maintenance service provider will also recommend the date of the next inspection according to the ascertained status.

Please do not try to fix any defects of the storage tank on your own. Call the nearest authorised service provider.

16

TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE APPLIANCE

Type * Energy efficiency class 1) Standing loss S 2) Storage volume Rated pressure Weight/filled with water Anti-corrosion protection of tank Enamelled/Mg anode Protection class Degree of protection Heat exchanger surface Temperature of the heating medium in the heat exchanger Insulation thickness Heat loss 2) Maximum diameter of sensors [W] [l] [MPa (bar)] [kg] [m 2 ] [°C] [mm] [kWh/24h] [mm] VLG 200 A1-1G C 70,8 184 97 / 281 • / • 2,0 60 1,7 VLG 200 A3-1G B 58,3 190,3 115 / 305 • / • 2,3 110 1,4 VLG 300 B1-1G C 88,8 275,5 0,6 (6); 0,9 (9); 1,0 (10) 140 / 416 165 / 427 165/449 • / • 2,5 67 2,1

* If there is no letter G in the type designation, the appliance does not include the electric heater.

1) Commission Regulation EU 812/2013 2) Tested pursuant to EN 12897:2006

VLG 300 B2-1G C 88,8 262 • / • I IP24 4,0 < 95 67 2,1 ø8 VLG 300 C1-1G B 68 283,7 • / • 3,45 75 1,6 VLG 300 C1-2G B 68 283,7 170/454 • / • 1,05 + 2,4 75 1,6 VLG 400 C1-1G B 71,9 396 230/626 • / • 6,15 75 1,7 Model Connected load Voltage [W] [V~] VLG 200 A1-1G3 VLG 200 A3-1G3 3000 230 VLG 300 B1-1G3 VLG 300 B2-1G3 VLG 300 B1-1G6 6000 400 VLG 300 B2-1G6 Model Connected load Voltage [W] [V~] VLG 300 C1-1G3 VLG 300 C1-2G3 3000 230 VLG 400 C1-1G3 VLG 300 C1-1G6 VLG 300 C1-2G6 6000 400 VLG 400 C1-1G6 Type Use profile Energy efficiency class 1) Energy efficiency of water heating ƞ wh 1) Annual electrical energy consumption 1) Daily electrical energy consumption 2) Set thermostat temperature Potential safety measures (assembly, installation, maintenance) Smart value Storage volume Mixed water at 40 °C V40 2) Rated pressure Weight/filled with water Anti-corrosion protection of tank Enamelled/Mg anode Protection class Degree of protection Insulation thickness Heat loss 3) Heating time from 10 °C to 65 °C

1) directive 812/2013; EN 50440 2) EN 50440 3) Tested pursuant to SIST EN 60379:2005

Model Connected load Voltage [%] [kWh] [kWh] [l] [l] [MPa (bar)] [kg] [mm] [kWh/24h] [h] [W] [V~] VLG 200 A-G XL C 38,1 4399 20,317 "eco" VLG 300 B-G XL C 38,0 4412 20,397 "eco" VLG 400 C-G XL C 38,1 4400 20,328 "eco" Compulsory use of a safety valve with the pressure connection.

0 203 305 63/265 0 319 508 0,6 (6); 0,9 (9); 1,0 (10) 97/397 0 449 712 230/626 • / • 60 1,7 4 25 • / • I IP24 67 2,1 6 56 • / • 75 1,7 4 53 VLG 200 A-G3 3000 230 VLG 300 B-G3 VLG 400 C-G6 6000 400 WE RESERVE THE RIGHT TO ANY MODIFICATIONS NOT AFFECTING THE FUNCTIONALITY OF THE APPLIANCE.

The instructions for use are also available on our website http://www.gorenje.com.

17

18

19

VLG 200 - 400 05/2017 518361

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement