Gorenje GS62010S Trauku mazgājamā mašīna Lietotāja rokasgrāmata

Gorenje GS62010S Trauku mazgājamā mašīna Lietotāja rokasgrāmata
SQ
ET
LT
LV
NORĀDĪJUMU ROKASGRĀMATA
GS62010W
GS62010S
GS62110W
Izlasiet šo rokasgrāmatu
Godātais klient!
Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājsaimniecībā un līdzīgos pielietojumos, piemēram:
- personāla virtuvēs veikalos, birojos un citās darba vidēs;
- lauku mājās;
- viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamās vidēs, kur ar šo mašīnu rīkojas viesi;
- pansijas tipa vidēs.
 Pirms trauku mazgāšanas mašīnas lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu, tas jums palīdzēs
trauku mazgāšanas mašīnu lietot un uzturēt pareizi.
 Uzglabājiet rokasgrāmatu turpmākai uzziņai.
 Nododiet to jebkuram nākamajam ierīces īpašniekam.
Šajā rokasgrāmatā ir sadaļas, kurās sniegti norādījumi par drošību, darba norādījumi, norādījumi par
uzstādīšanu, padomi traucējummeklēšanā u. c.
Pirms zvanīšanas servisam


Traucējummeklēšanas padomu sadaļas izskatīšana jums palīdzēs pašrocīgi novērst dažas izplatītākās
problēmas.
Ja nevarat atrisināt problēmu saviem spēkiem, lūdziet palīdzību profesionāliem tehniķiem.
IEVĒROJIET!
Ražotājs, īstenojot nepārtrauktas produkta attīstīšanas un atjaunināšanas politiku, var izdarīt modifikācijas, par
to iepriekš nepaziņojot.
1) Informācija par drošību ....................................................................................................................................................1
2) Likvidēšana ..............................................................................................................................................................................2
3) Darba norādījumi ................................................................................................................................................................3
Vadības panelis...............................................................................................................................................................................4
Trauku mazgāšanas mašīnas iezīmes................................................................................................................................... 4
4) Pirms pirmās lietošanas ................................................................................................................................................5
A. Ūdens mīkstināšana ..............................................................................................................................................................5
B. Mīkstināšanai paredzētā sāls iepildīšana.......................................................................................................................6
C. Skalošanas līdzekļa dozētāja uzpildīšana.......................................................................................................................6
D. Mazgāšanas līdzekļa funkcija..............................................................................................................................................7
5) Trauku mazgāšanas mašīnas grozu piepildīšana....................................................................................10
Pievērsiet uzmanību pirms vai pēc trauku mazgāšanas mašīnas grozu piepildīšanas.................................10
Pirms pirmās lietošanas...........................................................................................11
Augšējā groza piepildīšana
Apakšējā groza piepildīšana Pirms pirmās lietošanas...........................................................................................11
6) Mazgāšanas programmas palaišana..........................................................................................................12
Mazgāšanas ciklu tabula...........................................................................................................................................................12
Ierīces ieslēgšana.........................................................................................................................................................................12
Programmu maiņa......................................................................................................................................................................13
Mazgāšanas cikla beigās...........................................................................................................................................................13
7) Apkope un tīrīšana..........................................................................................................................................14
Filtrēšanas sistēma.....................................................................................................................................................................14
Trauku mazgāšanas mašīnas apkope..................................................................................................................................15
8) Norādījumi par uzstādīšanu.............................................................................................................................................. 16
Par elektrisko savienojumu......................................................................................................................................................17
Aukstā ūdens savienojums.......................................................................................................................................................18
9) Padomi traucējummeklēšanā.......................................................................................................................19
Pirms zvanīšanas servisam.......................................................................................................................................................19
Kļūdu kodi........................................................................................................................................................................................20
Tehniskā informācija...................................................................................................................................................................21
Trauku ievietošana grozos atbilstoši standartam EN50242 ...........................................................................22
BRĪDINĀJUMS! Lietojot trauku mazgāšanas mašīnu, izpildiet visus turpinājumā uzskaitītos piesardzības
pasākumus.
NORĀDĪJUMI PAR ZEMĒJUMU


Šai ierīcei jābūt iezemētai. Nepareizas darbības vai salūšanas gadījumā zemējums mazinās elektriskā
trieciena risku, nodrošinot elektriskās strāvas mazākās pretestības ceļu. Šai ierīcei ir kabelis ar iekārtaszemējuma vadītāju un zemējuma kontaktdakšu.
Kontaktdakša ir jāsprauž atbilstošā elektrotīkla kontaktligzdā, kas ierīkota un iezemēta atbilstoši visiem
vietējiem kodeksiem un rīkojumiem.
BRĪDINĀJUMS!


Nepareizs iekārtas-zemējuma vadītāja savienojums var radīt elektriskā trieciena risku.
Ja šaubāties, vai ierīce ir pienācīgi iezemēta, konsultējieties ar kvalificētu elektriķi vai servisa pārstāvi.
Nemodificējiet ierīces esošo kontaktdakšu. Ja tā neatbilst elektrotīkla kontaktligzdai, lūdziet
kvalificētam elektriķim ierīkot atbilstīgu elektrotīkla kontaktligzdu.
BRĪDINĀJUMS! PAREIZS LIETOJUMS
























Trauku mazgāšanas mašīnas durtiņas vai trauku plauktu nedrīkst izmantot nepareizi, uz tiem sēdēt vai
stāvēt.
Lietošanas laikā vai tūlīt pēc tam neskarieties pie sildelementa. (Šis norādījums attiecas tikai uz
mašīnām ar vizuālu sildelementu.)
Nedarbiniet trauku mazgāšanas mašīnu, ja visi korpusa paneļi neatrodas pareizi uzstādīti savās vietās.
Trauku mazgāšanas mašīnai darbojoties, durtiņas jāver vaļā ļoti piesardzīgi, jo pastāv ūdens
izšļakstīšanās risks.
Kad durtiņas ir vaļā, nelieciet uz tām nekādus smagus priekšmetus vai nestāviet uz tām. Ierīce var krist
uz priekšu.
Ievietojot mazgājamos priekšmetus:
1) asos priekšmetus savietojiet tā, lai nepastāvētu iespēja, ka tie var sabojāt durtiņu blīvi;
2) Brīdinājums! Naži un citi virtuves piederumi ar asiem galiem grozā jāsavieto tā, lai to asie gali būtu
vērsti uz leju vai atrastos horizontālā stāvoklī.
Lietojot trauku mazgāšanas mašīnu, nedrīkst pieļaut, lai plastmasas priekšmeti nonāktu saskarē ar
sildelementu. (Šis norādījums attiecas tikai uz mašīnām ar vizuālu sildelementu.)
Pēc mazgāšanas cikla beigām pārbaudiet, vai mazgāšanas līdzekļa nodalījums ir tukšs.
Nemazgājiet plastmasas priekšmetus, ja uz tiem nav marķējuma, ka tie ir trauku mazgāšanas mašīnas
droši, vai līdzvērtīga marķējuma. Ja uz plastmasas priekšmetiem šāda marķējuma nav, ieskatieties
ražotāja ieteikumos.
Lietojiet tikai automātiskajām trauku mazgāšanas mašīnām paredzētos mazgāšanas līdzekļus un
skalošanas piedevas.
Nekad nelietojiet trauku mazgāšanas mašīnā ziepes, veļas mazgāšanas līdzekļus vai roku mazgāšanas
līdzekļus. Uzglabājiet šos produktus bērniem nepieejamā vietā.
Turiet bērnus atstatu no mazgāšanas līdzekļa un skalošanas līdzekļa; turiet bērnus atstatu no atvērtām
trauku mazgāšanas līdzekļa durtiņām. Mašīnā joprojām var būt palicis nedaudz mazgāšanas līdzekļa.
Iekārta nav paredzēta lietošanai personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai
garīgajām spējām, bez pieredzes un zināšanām, izņemot gadījumus, kad tās uzrauga vai apmāca persona,
kura atbild par viņu drošību.
Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka tie nespēlējas ar ierīci.
Trauku mazgāšanas mašīnas mazgāšanas līdzekļi ir ļoti sārmaini; norīti tie var būt ārkārtīgi bīstami.
Nepieļaujiet to saskari ar ādu un acīm un turiet bērnus atstatu no trauku mazgāšanas mašīnas, kad tās
durtiņas ir vaļā.
Durtiņas nedrīkst atstāt vaļā, jo tas palielina krišanas risku.
Ja barošanas kabelis ir bojāts, tas ir jānomaina ražotājam vai tā servisa pārstāvim, vai līdzīgi kvalificētai
personai, lai nepieļautu bīstamību.
Pārtraucot vecas trauku mazgāšanas mašīnas lietošanu vai to izmetot, mazgāšanas nodalījuma durtiņas
ir jāizņem.
Lūdzu, likvidējiet iepakojuma materiālus pareizi.
Lietojiet trauku mazgāšanas mašīnu tikai tai paredzētajā funkcijā.
Uzstādīšanas laikā barošanas kabeli nedrīkst pārmērīgi vai bīstami saliekt vai saplacināt. Nemodificējiet
vadības elementus.
Ierīce jāpievieno ūdensvadam, izmantojot jaunus šļūteņu komplektus; vecos šļūteņu komplektus
nedrīkst lietot atkārtoti.
Maksimālais mazgājamo trauku vietu skaits ir 12.
Maksimālais pieļaujamais ieplūdes ūdens spiediens ir 1 Mpa.
Minimālais pieļaujamais ieplūdes ūdens spiediens ir 0,04 Mpa.
RŪPĪGI IZLASIET UN IEVĒROJIET ŠO INFORMĀCIJU PAR DROŠĪBU
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS
1
Likvidējiet trauku mazgāšanas mašīnas iepakojuma materiālus pareizi. Visus iepakojuma materiālus var
otrreizēji pārstrādāt.
Plastmasas detaļas ir marķētas ar standarta starptautiskajiem saīsinājumiem:
PE
polietilēns, piem., iepakojuma plēvju materiāls
PS
polistirols, piem., polsterējuma materiāls
POM
polioksimetilēns, piem., plastmasas skavas
PP
polipropilēns, piem., sāls filtrs
ABS
akrilonitrila butadiēna stirols, piem., vadības panelis
BRĪDINĀJUMS!





Iepakojuma materiāli var būt bīstami bērniem!
Lai likvidētu iepakojumu un ierīci, lūdzu, dodieties uz otrreizējās pārstrādes centru. Tādēļ nogrieziet
barošanas kabeli un padariet durtiņu aizvēršanas mehānismu nelietojamu.
Kartona iepakojums ir ražots no otrreizēji pārstrādāta papīra un jānodod makulatūras savākšanas
punktā atkārtotai pārstrādei.
Pareizi atbrīvojoties no šīs ierīces, jūs palīdzat novērst iespējamu negatīvu ietekmi uz apkārtējo vidi un
cilvēku veselību, kas varētu rasties, nepareizi atbrīvojoties no ierīces.
Lai saņemtu papildu informāciju par šī produkta otrreizējo pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar vietējo
pašvaldības iestādi un sadzīves atkritumu likvidēšanas dienestu.
LIKVIDĒŠANA: Nelikvidējiet šo produktu kā nešķirotus sadzīves atkritumus. Šādi atkritumi tiek savākti
atsevišķi un nodoti speciālai apstrādei.
2
Detalizētu informāciju par darba metodēm lasiet attiecīgajā norādījumu rokasgrāmatas saturā.
Ierīces ieslēgšana
Mazgāšanas līdzekļa iepildīšana
Atveriet durtiņas, piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi, lai ieslēgtu ierīci.
Nodalījums A
Katrā mazgāšanas ciklā.
B
Nodalījums B
Tikai programmās ar iepriekšēju mazgāšanu.
(Izpildiet norādījumus lietotājam!)
Skalošanas līdzekļa līmeņa pārbaude
Mehāniskais indikators C.
C
A
Elektrisks indikators vadības panelī (ja ir).
Reģenerācijas sāls līmeņa
pārbaude
Trauku savietošana grozos
(Tikai modeļos ar ūdens mīkstināšanas sistēmu.)
Elektrisks indikators vadības panelī (ja ir).
Ja vadības panelī nav brīdinājuma indikatora par sāli
(dažos modeļos), laiku, kad jāpapildina sāls
ūdens mīkstinātājā, varat noteikt pēc ciklu skaita, kādu darbojusies trauku
mazgāšanas mašīna.
Attīriet traukus no lielāka daudzuma ēdiena palieku. Atmiekšķējiet
piedegušā ēdiena paliekas pannās/katlos, pēc tam ievietojiet grozos. Skatiet
norādījumus par trauku ievietošanu mašīnā.
Programmas atlasīšana
Spiediet programmu pogu, līdz iedegas atlasītās programmas indikators.
(Skatīt sadaļu “Darba norādījumi”.)
Trauku mazgāšanas mašīnas
iedarbināšana
Atgrieziet ūdens krānu, aizveriet durtiņas. Mašīna sāks darboties aptuveni
pēc 10 sekundēm.
Programmu maiņa
1. Darbībā esošu ciklu var modificēt tikai tad, ja tas darbojies neilgu laiku.
Pretējā gadījumā mazgāšanas līdzeklis var būt jau atbrīvots un ūdens – jau
notecināts. Ja tā ir noticis, mazgāšanas līdzekļa
dozētājs ir atkal jāuzpilda.
2. Lai atceltu iedarbinātu programmu, piespiediet un ilgāk par 3 sekundēm
turiet piespiestu programmu pogu.
3. Atlasiet jaunu programmu.
4. Vēlreiz iedarbiniet trauku mazgāšanas mašīnu.
Aizmirsto trauku ievietošana
trauku mazgāšanas mašīnā
1. Nedaudz paveriet durtiņas, lai apturētu trauku mazgāšanas mašīnas
darbību.
BRĪDINĀJUMS!
2. Pēc tam, kad smidzināšanas atzari
Durtiņas atveriet
pārtraukuši darbību, durtiņas var atvērt
piesardzīgi.
pilnībā.
3. Ielieciet aizmirstos traukus.
Kad durtiņas ir vaļā, pa
4. Aizveriet durtiņas – trauku
tām var plūst karsts
mazgāšanas mašīna atsāks darbību pēc
tvaiks!
10 sekundēm.
Ja ierīce mazgāšanas cikla laikā
ir izslēgta
Ja ierīce mazgāšanas cikla laikā ir izslēgta, tad, atkal to
ieslēdzot, lūdzu, atkārtoti izvēlieties mazgāšanas ciklu un iedarbiniet trauku
mazgāšanas mašīnu atbilstoši sākotnējam ieslēgšanas stāvoklim.
Ierīces izslēgšana
Kad darba cikls būs pabeigts, trauku mazgāšanas mašīnas zummers raidīs 8
skaņas signālus un pēc tam apklusīs.
Izslēdziet ierīci ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
Ūdens krāna aizgriešana,
grozu iztukšošana
Brīdinājums! Pirms trauku mazgāšanas mašīnas iztukšošanas nogaidiet
dažas minūtes (aptuveni 15 minūtes), lai nebūtu jārīkojas ar traukiem un
virtuves piederumiem, kamēr tie vēl ir karsti un var daudz vieglāk saplīst.
Turklāt tie labāk nožūs. Iztukšojiet ierīci, sākot ar apakšējo grozu.
3
SVARĪGI
Lai trauku mazgāšanas mašīnu varētu izmantot vislabāk, pirms tās lietošanas sākuma izlasiet visus darba
norādījumus.
Vadības panelis
1 2
3
4
5 6
7
8
1.Power indicator: To show when the power is on.
2.On/Off Button: To turn on/off the power supply.
3. Program Button : To press the button to select a
wash Program.
4.Program indicator: To show which program you have
chosen.
6.Holf load button: To press the button to select
the half load function.
7.Salt and rinse aid warning indicators: To show
when the salt container or rinse aid dispenser
need to be refilled
8.Display screen: to show running state
Washing state
5.Holf load indicator: To show the half load function is
chosen
Drying state
Program is end
Trauku mazgāšanas mašīnas iezīmes
Skats no priekšpuses
Skats no aizmugures
6
1
2
7
8
3
4
5
10
9
1. Augšējais grozs
4. Sāls konteiners
7. Smidzināšanas atzari
2. Iekšējā caurule
5. Dozētājs
8. Filtra mezgls^W3
3. Apakšējais grozs
6. Krūzīšu plaukts
9. Ieplūdes caurules savienotājs
4
10. Noteces caurule
Pirms trauku mazgāšanas mašīnas pirmās lietošanas A.
A. Iestatiet ūdens mīkstināšanu
B. Iepildiet 1,5 kg trauku mazgāšanas mašīnas sāls un pēc tam piepildiet sāls konteineru ar ūdeni
C. Piepildiet skalošanas līdzekļa dozētāju
D. Iepildiet mazgāšanas līdzekli
A. Ūdens mīkstināšana
Ūdens mīkstināšanas funkcija ir jāiestata manuāli ar ūdens cietības skalu.
Ūdens mīkstināšana ir paredzēta tam, lai attīrītu ūdeni no minerālvielām un sāls, kam varētu būtu kaitīga vai
nelabvēlīga iedarbība uz ierīces darbību.
Jo lielāks šo minerālvielu un sāls saturs, jo cietāks ir ūdens.
Mīkstināšanas funkcija ir jāieregulē atbilstoši ūdens cietībai jūsu reģionā. Jūsu vietējā ūdensapgādes iestāde var
jūs konsultēt par ūdens cietību jūsu reģionā.
Sāls patēriņa ieregulēšana
Trauku mazgāšanas mašīna ir izstrādāta tā, lai, pamatojoties uz izmantotā ūdens cietību, varētu ieregulēt
patērējamā sāls daudzumu. Tas paredzēts sāls patēriņa līmeņa optimizēšanas un pielāgošanas nolūkā.
Lai ieregulētu sāls patēriņu, lūdzu, izpildiet turpinājumā norādītās darbības.
1. Atveriet durtiņas, ieslēdziet ierīci.
2. Piespiediet un ilgāk par 5 sekundēm turiet piespiestu programmu pogu, lai palaistu ūdens
mīkstināšanas iestatīšanas režīmu 60 sekunžu laikā pēc ierīces ieslēgšanas (iestājoties iestatīšanas
režīmam, periodiski iedegsies sāls un skalošanas līdzekļa brīdinājuma indikatori).
3. Piespiediet programmu pogu, lai atlasītu pareizu iestatījumu atbilstoši vietējiem apstākļiem; iestatījumi
mainīsies šādā secībā: H4 -> H5 -> H6 -> H1-> H2 -> H3.
4. Piespiediet barošanas pogu, lai pārtrauktu iestatīšanas režīmu.
ŪDENS CIETĪBA
dH
fH
Clarke
mmol/l
Selektora
pozīcija
Sāls patēriņš
(grami/ciklā)
0~5
0~9
0~6
0~0.94
H1(Soak )
6-11
10-20
7-14
1.0-2.0
H2(Quick)
0
9
12-17
21-30
15-21
2.1-3.0
H3*(Soak+Quick)
12
18-22
31-40
22-28
3.1-4.0
H4(ECO)
20
23-34
41-60
29-42
4.1-6.0
H5(ECO+Soak)
30
35-55
61-98
43-69
6.1-9.8
H6(ECO+Quick)
60
Ievērojiet: 1
1 °dH = 1,25°Clarke = 1,78 fH = 0,178°mmol/l
°fH: vācu pakāpe
°fH: franču pakāpe
°Clarke: britu pakāpe
Ievērojiet: 2
Rūpnīcas iestatījums: H3 (EN 50242)
Sazinieties ar vietējo ūdensapgādes iestādi, lai iegūtu informāciju par padotā ūdens cietību.
IEVĒROJIET: ja konkrētajam trauku mazgāšanas mašīnas modelim nav ūdens mīkstināšanas funkcijas, šo sadaļu
varat izlaist.
ŪDENS MĪKSTINĀŠANA
Ūdens cietība dažādās vietās ir atšķirīga. Ja trauku mazgāšanas mašīnā tiks lietots ciets ūdens, uz traukiem un
virtuves piederumiem veidosies nogulsnes.
Šai ierīcei ir īpaša ūdens mīkstināšanas funkcija, kurā tiek izmantots sāls konteiners, kas speciali izstrādāts, lai
likvidētu ūdenī esošos kaļķus un minerālvielas.
B. Mīkstināšanai paredzētā sāls iepildīšana
5
Vienmēr lietojiet tādu sāli, kas paredzēts lietojumam trauku mazgāšanas mašīnā.
Sāls konteiners atrodas zem apakšējā groza un jāuzpilda, kā izskaidrots turpinājumā.
Uzmanību!
 Lietojiet tikai tādu sāli, kas speciāli paredzēts lietojumam trauku mazgāšanas mašīnās! Jebkura cita
veida sāls, kas nav speciāli paredzēts lietojumam trauku mazgāšanas mašīnā, jo īpaši galda sāls, sabojās
ūdens mīkstināšanas elementu. Bojājumu gadījumos, ko izraisījis nepiemērota sāls lietojums, ražotājs
nesniedz nekādu garantiju un neatbild par nodarītajiem bojājumiem.
 Sāls jāiepilda tikai pirms kādas pilnīgas mazgāšanas programmas palaišanas. Tas novērsīs jebkādus sāls
graudus vai sāļu ūdeni, ko iespējams izšļakstīt un kas var palikt iekārtas pamatnē kādu laika periodu un
attiecīgi izraisīt koroziju.
Atvērt
A Pēc apakšējā groza izņemšanas atskrūvējiet un noņemiet sāls konteinera vāciņu.
B Ielieciet piltuves (piegādāta komplektā) atverē un ieberiet aptuveni 1,5 kg trauku mazgāšanas mašīnas sāls.
C Piepildiet sāls konteineru pilnu ar ūdeni. Tas ir normāli, ja neliels daudzums ūdens izplūst no sāls konteinera.
D Pēc konteinera piepildīšanas uzskrūvējiet cieši vāciņu, griežot pulksteņrādītāju kustības virzienā.
E Pēc tam, kad sāls konteiners būs piepildīts ar sāli, sāls brīdinājuma indikators nodzisīs.
F Tūlīt pēc sāls iepildīšanas sāls konteinerā jāpalaiž mazgāšanas programma (iesakām lietot īsu programmu).
Pretējā gadījumā sāļais ūdens var sabojāt filtru sistēmu, sūkni vai citas svarīgas iekārtas detaļas. Uz šādiem
bojājumiem garantija neattiecas.
IEVĒROJIET:
1. Sāls konteiners jāuzpilda atkārtoti tikai tad, kad vadības panelī iedegas sāls brīdinājuma indikators. Atkarībā
no tā, cik labi sāls šķīst, sāls brīdinājuma indikators joprojām var degt, lai arī sāls konteiners ir piepildīts.
Ja vadības panelī sāls brīdinājuma indikatora nav (dažos modeļos), jūs varat aplēst, kad mīkstināšanas nolūkā
jāiepilda sāls, pamatojoties uz ciklu skaitu, kādu trauku mazgāšanas mašīna ir darbojusies.
2. Ja sāls ir izšļakstījies, jāpalaiž mērcēšanas vai straujas darbības programma, lai lieko sāli likvidētu.
C. Skalošanas līdzekļa dozētāja uzpildīšana
Skalošanas līdzekļa dozētājs
Skalošanas līdzeklis tiek atbrīvots beidzamās skalošanas laikā, lai nepieļautu ūdens pilienu veidošanos uz
traukiem, kas var atstāt plankumus un svītras. Turklāt tas uzlabo žāvēšanu, jo ūdens var brīvi notecēt no
traukiem. Jūsu trauku mazgāšanas mašīna ir paredzēta šķidru skalošanas līdzekļu lietojumam. Skalošanas
līdzekļa dozētājs atrodas durtiņu iekšpusē blakus mazgāšanas līdzekļa dozētājam. Lai uzpildītu dozētāju,
atveriet vāciņu, ielejiet skalošanas līdzekli dozētājā, līdz līmeņa indikators kļūst pilnībā melns. Skalošanas
līdzekļa konteinera tilpums ir aptuveni 110 ml.
Skalošanas līdzekļa funkcija
Skalošanas līdzeklis tiek automātiski pievienots pēdējās skalošanas laikā, nodrošinot rūpīgu skalošanu un
nožūšanu bez plankumiem un svītrām.
Uzmanību!
Lietojiet tikai oficiāli atzītu, trauku mazgāšanas mašīnām paredzētu skalošanas līdzekli. Nekad neuzpildiet
skalošanas līdzekļa dozētāju ar kādām citām vielām (piem., trauku mazgāšanas mašīnas tīrīšanas līdzekli, šķidru
mazgāšanas līdzekli). Tas ierīci sabojās.
Kad skalošanas līdzekļa dozētājs jāuzpilda atkārtoti
Ja vadības panelī nav skalošanas līdzekļa brīdinājuma indikatora, jūs varat aplēst daudzumu, vadoties no
optiskā līmeņa indikatora "C" krāsas, kas atrodas blakus vāciņam. Kad skalošanas līdzekļa konteiners ir pilns,
6
viss indikators ir tumšs. Skalošanas līdzekļa daudzumam samazinoties, samazinās arī tumšā punkta lielums.
Skalošanas līdzekļa līmenim nekad nedrīkst ļaut nokristies zem 1/4.
Samazinoties skalošanas līdzekļa daudzumam, melnā punkta lielums skalošanas līdzekļa indikatorā mainās, kā
parādīts turpmākajā attēlā.
Skalošanas līdzekļa indikators
Pilns
3/4 pilns
1/2 pilns
1/4 pilns – jāuzpilda atkārtoti, lai nepieļautu plankumu
veidošanos uz traukiem
Tukšs
1
2
3
1. Lai atvērtu dozētāju, grieziet vāciņu pret "atvēršanas" bultiņu (pa kreisi) un izceliet ārā.
2. Ielejiet skalošanas līdzekli dozētājā, ievērojot piesardzību, lai nepārlietu.
3. Atlieciet vāciņu vietā, ievietojot, salāgotu ar “atvēršanas” bultiņu, un griežot “aizvēršanas” bultiņas (pa
labi) virzienā.
IEVĒROJIET: Uzslaukiet visu piepildīšanas laikā izšļakstīto skalošanas līdzekli ar absorbējošu drānu, lai
nepieļautu pārmērīgu putošanu nākamās mazgāšanas laikā. Neaizmirstiet uzlikt vāciņu pirms trauku mazgāšanas
mašīnas durtiņu aizvēršanas.
Skalošanas līdzekļa dozētāja ieregulēšana
MAX
Regulējiet sviru (Skalošana)
Skalošanas līdzekļa dozētājam ir seši vai četri iestatījumi. Vienmēr sāciet darbu,
dozētāju iestatot uz "4". Ja uz traukiem ir plankumi un trauki ir slikti nožāvēti,
palieliniet dozētā skalošanas līdzekļa daudzumu, noņemot dozētāja vāku un
pagriežot skalu uz "5". Ja trauki joprojām netiek labi nožāvēti vai uz tiem redzami
plankumi, ieregulējiet skalu nākamajā augstākajā līmenī, līdz uz traukiem plankumi
vairs nepaliek. Ieteicamais iestatījums ir "4". (Rūpnīcā iestatītā vērtība ir "4".)
IEVĒROJIET:
palieliniet devu, ja pēc mazgāšanas uz traukiem ir ūdens pilieni vai kaļķakmens plankumi. Samaziniet devu, ja
uz traukiem ir lipīgi bālgani traipi vai uz stikla traukiem vai nažu asmeņiem – zilgana plēve.
D. Mazgāšanas līdzekļa funkcija
Mazgāšanas līdzekļi ar savām ķīmiskajām sastāvdaļām ir nepieciešami, lai noņemtu netīrumus, tos sadrupinātu
un izvadītu ārā no trauku mazgāšanas mašīnas. Šim nolūkam ir piemērota lielākā daļa tirdzniecības kvalitātes
mazgāšanas līdzekļu.
Uzmanību!
Pareizs mazgāšanas līdzekļa lietojums
Lietojiet tikai tādu mazgāšanas līdzekli, kas speciāli paredzēts lietojumam trauku mazgāšanas mašīnās.
Mazgāšanas līdzeklim jābūt svaigam un sausam. Neuzpildiet dozētāju ar pulverveida mazgāšanas līdzekli,
iekams viss nav sagatavots trauku mazgāšanai.
Mazgāšanas līdzekļi
Ir triju veidu mazgāšanas līdzekļi
1. Ar fosfātu un hloru
2. Ar fosfātu un bez hlora
3. Bez fosfāta un bez hlora
7
Parasti jauns mazgāšanas līdzekļa pulveris nesatur fosfātu. Attiecīgi tam nepiemīt fosfāta ūdens mīkstinošās
īpašības. Šajā gadījumā iesakām iepildīt sāls konteinerā sāli pat tad, ja ūdens cietība ir tikai 6 °dH. Cieta ūdens
apstākļos lietojot mazgāšanas līdzekļus bez osfāta, uz traukiem un glāzēm bieži parādās balti plankumi. Tādā
gadījumā, lai panāktu labāku rezultātu, lūdzu, pievienojiet vairāk mazgāšanas līdzekļa. Mazgāšanas līdzekļi bez
hlora balina tikai nedaudz. Ieēdušies un krāsaini plankumi netiks pilnībā likvidēti. Tādā gadījumā, lūdzu,
izvēlieties programmu ar augstāku temperatūru.
Koncentrēts mazgāšanas līdzeklis
Pamatojoties uz ķīmisko sastāvu, mazgāšanas līdzekļus var iedalīt divos pamata veidos:
 tradicionālie sārmainie mazgāšanas līdzekļi ar kodīgām sastāvdaļām;
 koncentrēti mazgāšanas līdzekļi ar dabīgajiem enzīmiem un mazu sārma saturu.
Mazgāšanas līdzekļa tabletes
Dažādu zīmolu mazgāšanas līdzekļa tabletes izšķīst atšķirīgā ātrumā. Šī iemesla dēļ īso programmu laikā dažas
mazgāšanas līdzekļa tabletes nespēj izšķīst un sasniegt savu pilno tīrīšanas jaudu. Tādēļ, lietojot mazgāšanas
līdzekļa tabletes, lūdzu, izmantojiet ilgās programmas, lai nodrošinātu pilnīgu mazgāšanas līdzekļa palieku
iztīrīšanu.
Mazgāšanas līdzekļa dozētājs
Dozētājs atkārtoti jāuzpilda pirms katra mazgāšanas cikla sākšanas, ievērojot mazgāšanas ciklu tabulā sniegtos
norādījumus. Jūsu trauku mazgāšanas mašīna izmanto mazāk mazgāšanas līdzekļa un skalošanas līdzekļa kā
tradicionāla trauku mazgāšanas mašīna. Būtībā standarta mazgāšanas noslodzē ir vajadzīga tikai viena
ēdamkarote mazgāšanas līdzekļa. Netīrākiem priekšmetiem vajag vairāk mazgāšanas līdzekļa. Vienmēr
pievienojiet mazgāšanas līdzekli tieši pirms trauku mazgāšanas mašīnas iedarbināšanas, pretējā gadījumā
mazgāšanas līdzeklis kļūs mitrs un pienācīgi neizšķīdīs.
Lietojamais mazgāšanas līdzekļa daudzums
1
2
lai atvērtu, bīdiet aizslēgu
IEVĒROJIET:
 Ja vāks ir aizvērts: piespiediet atbrīvošanas pogu. Vāks atvērsies.
 Vienmēr pievienojiet mazgāšanas līdzekli tieši pirms katra mazgāšanas cikla sākšanas.
 Lietojiet tikai oficiāli atzītu, trauku mazgāšanas mašīnām paredzētu mazgāšanas līdzekli.
BRĪDINĀJUMS! Trauku mazgāšanas mašīnām paredzētais mazgāšanas līdzeklis ir kodīgs! Ievērojiet, ka tas
jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā.
8
Mazgāšanas līdzekļa iepildīšana
Piepildiet mazgāšanas līdzekļa dozētāju ar mazgāšanas līdzekli.
Marķējums norāda devu līmeņus, kā parādīts pa labi:
A
A Pamata mazgāšanas cikla mazgāšanas līdzekļa vieta.
A Iepriekšējas mazgāšanas cikla mazgāšanas līdzekļa vieta.
Lūdzu, ievērojiet ražotāja ieteikumus par devām un uzglabāšanu, kādi norādīti
uz mazgāšanas līdzekļa iepakojuma.
B
Aizveriet vāku un piespiediet, līdz tas nofiksējas vietā.
Ja trauki ir ļoti netīri, iepriekšējās mazgāšanas līdzekļa nodalījumā iepildiet papildu mazgāšanas līdzekļa devu.
Šis mazgāšanas līdzeklis darbosies iepriekšējās mazgāšanas fāzes laikā.
IEVĒROJIET:



Informāciju par mazgāšanas līdzekļa daudzumu atsevišķās programmās jūs atradīsiet pēdējā lappusē.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka ir iespējamas atšķirības atbilstoši trauku netīrības pakāpei un konkrētajai ūdens
cietībai.
Lūdzu, ievērojiet ražotāja ieteikumus uz mazgāšanas līdzekļa iepakojuma.
Aizveriet mazgāšanas līdzekļa nodalījumu
Ja trauki ir tikai vidēji netīri, iespējams, varat lietot mazāk
mazgāšanas līdzekļa, nekā tiek ieteikts.
1.
2.
Nodalījums
Piespiediet vāku (1), līdz tas ar klikšķi nofiksējas aizvērtā
stāvoklī (2).
Ja lietojat mazgāšanas līdzekli tablešu formā, izlasiet ražotāja
norādījumus uz iepakojuma, lai zinātu, kur tabletes trauku
mazgāšanas mašīnā jāievieto (piem., galda piederumu grozā,
mazgāšanas līdzekļa nodalījumā vai citur).
Mazgāšanas līdzekļa nodalījuma vākam noteikti jābūt aizvērtam
pat tad, ja izmantojat tabletes.
9
Ieteikums




Apsveriet tādu virtuves piederumu iegādi, kas marķēti kā trauku mazgāšanas mašīnas droši.
Lietojiet saudzīgu mazgāšanas līdzekli, kas raksturots kā „saudzīgs pret traukiem”. Ja nepieciešams,
lūdziet mazgāšanas līdzekļu ražotājiem papildu informāciju.
Īpašu priekšmetu gadījumā izvēlieties programmu ar pēc iespējas zemāku temperatūru.
Lai nepieļautu bojājumus, neņemiet stikla priekšmetus un galda piederumus ārā no trauku mazgāšanas
mašīnas uzreiz pēc tam, kad programma beigusi darbību.
Mazgāšanai trauku mazgāšanas mašīnā šādi galda piederumi/trauki
nav piemēroti









Galda piederumi ar koka, raga, porcelāna vai perlamutra spaliem/kātiem/rokturiem
Plastmasas priekšmeti, kas nav siltumizturīgi
Vecāki galda piederumi ar līmētām detaļām, kas nav siltumizturīgas
Līmēti galda piederumi vai trauki
Alvas vai vara priekšmeti
Kristāla glāzes
Tērauda priekšmeti, kas pakļauti rūsēšanai
Koka paplātes
Priekšmeti, kas ražoti no sintētiskām šķiedrām
piemēroti ierobežotā mērā



Dažu veidu glāzes pēc liela mazgāšanas reižu skaita var kļūt nespodras
Sudraba un alumīnija detaļām ir tendence mazgāšanas laikā zaudēt krāsu
Glazēti raksti var izbalot, ja bieži tiek mazgāti trauku mazgāšanas mašīnā
Pievērsiet uzmanību pirms vai pēc trauku mazgāšanas mašīnas grozu piepildīšanas
(Lai trauku mazgāšanas mašīna darbotos vislabāk, ievērojiet šīs vadlīnijas attiecībā uz tās piepildīšanu. Iezīmes,
trauku grozu un galda piederumu grozu izskats var atšķirties no jūsu modeļa.)
Attīriet traukus no lielāka daudzuma ēdiena palieku. Atmiekšķējiet piedegušā ēdiena paliekas pannās/katlos.
Traukus nav nepieciešams skalot zem tekoša ūdens.
Savietojiet priekšmetus trauku mazgāšanas mašīnā šādi:
1. Tādi priekšmeti kā krūzītes, glāzes, katli/pannas u. tml. jāliek, vērsti uz leju.
2. Izliekti priekšmeti vai priekšmeti ar padziļinājumiem jāliek slīpi, lai no tiem ūdens varētu notecēt.
3. Visi virtuves piederumi jāsavieto droši – tā, lai tie nevarētu apgāzties.
4. Visi virtuves piederumi jāsavieto tā, lai mazgāšanas laikā smidzināšanas atzari varētu brīvi rotēt.
IEVĒROJIET: Ļoti mazus priekšmetus nedrīkst mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā, jo tie var viegli izkrist no
groza.
 Ievietojiet dobus priekšmetus, tādus kā krūzītes, glāzes, katli u. c., ar atvērumu vērstu uz leju, lai kādā
konteinerā vai dziļā pamatnē nevarētu uzkrāties ūdens.
 Trauki un galda piederumu priekšmeti nedrīkst atrasties viens otrā vai nosegt viens otru.
 Lai nepieļautu glāžu saplīšanu, tās nedrīkst viena otru skart.
 Lielus priekšmetus, ko visgrūtāk notīrīt, savietojiet apakšējā grozā.
 Augšējais grozs ir paredzēts trauslākiem un vieglākiem traukiem, tādiem kā glāzes, kafijas un tējas tases.
 Nažus ar gariem asmeņiem ievietojot vertikāli, tie kļūst par iespējamu apdraudējumu.
 Gari un/vai asi galda piederumu priekšmeti, tādi kā cepešu griežamie naži, jāliek augšējā grozā
horizontāli.
 Lūdzu, nepārslogojiet trauku mazgāšanas mašīnu. Tam ir liela nozīme labu rezultātu un saprātīga
enerģijas patēriņa panākšanā.
Trauku izņemšana
Lai nepieļautu ūdens pilēšanu no augšējā groza apakšējā grozā, iesakām vispirms iztukšot apakšējo grozu un
pēc tam – augšējo.
10
Parastu trauku savietošanas metode
Augšējā groza piepildīšana
Augšējais grozs ir paredzēts trauslākiem un vieglākiem traukiem, tādiem kā
glāzes, kafijas un tējas tases un apakštases, kā arī šķīvji, mazas bļodiņas un
sekli katliņi (ja vien tie nav pārāk netīri). Savietojiet traukus un virtuves
piederumus tā, lai ūdens strūkla nevarētu tos izkustināt.
Apakšējā groza piepildīšana
Smagus priekšmetus un grūtāk tīrāmos priekšmetus iesakām ievietot apakšējā
grozā: piemēram, katlus, pannas, vākus, servējamos šķīvjus un bļodas, kā
parādīts attēlā tālāk. Servējamos šķīvjus un vākus vēlams likt plauktu sānā, lai
nepieļautu augšējā smidzināšanas atzara rotācijas bloķēšanu.
Lūdzu, paturiet prātā, ka:
katli, servējamās bļodas u. tml. vienmēr jāievieto ar augšpusi uz leju.
Dziļi katli jāliek slīpi, lai no tiem varētu izplūst ūdens.
Apakšējam grozam ir salokāmas smailes, lai varētu ievietot lielākus
katlus un pannas vai arī vairākus katlus un pannas.
Augšējā groza ieregulēšana
Augšējā groza augstumu var ieregulēt, lai iegūtu vairāk vietas lieliem
virtuves piederumiem kā augšējā, tāapakšējā grozā. Augšējā groza
augstumu var ieregulēt, paceļot grozu augstākajā pozīcijā un paspiežot
rokturi uz augšu, lai nolaistu augšējo grozu uz leju; skatīt attēlu tālāk:
Krūzīšu plauktu nolocīšana
Lai labāk varētu savietot katlus un pannas, smailes var nolocīt uz leju, kā
parādīts attēlā pa labi.
Apakšējā groza smaiļu nolocīšana
Lai labāk varētu savietot katlus un pannas, smailes var nolocīt uz leju, kā parādīts
attēlā pa labi.
Roktura regulēšana
Virtuves piederumu grozs
Virtuves piederumi jāsavieto virtuves piederumu plauktā atstatu cits no cita
atbilstošās pozīcijās un jānodrošina, lai tie nesakristu kopā un nepasliktinātu
mazgāšanas rezultātu.
Lai tīrīšanas kvalitāte būtu nevainojama, sudraba galda piederumus
lieciet grozā, nodrošinot, lai:
 tie nesakristu kopā;
 sudraba piederumi būtu novietoti ar izvirzījumu uz augšu;
 garie virtuves piederumi atrastos vidū.
6. Mazgāšanas programmas palaišana
11
Mazgāšanas ciklu tabula
IEVĒROJIET: (*) nozīme: skalošanas līdzekļa dozētājā jāielej skalošanas līdzeklis.
Program
ma
Ciklu atlases informācija
Iepriekšēja mazgāšana
(50 °C)
Pamata mazgāšana
For lightly soiled loads that
(55 °C)
do not need excellent drying
Skalošana (60 °C)
efficiency.
Žāvēšana
1Hour
Intensive
EKO:
(*EN
50242)
Quick
Soak
Cikla apraksts
For heaviest soiled crockery
and normally soiled pots
pans dishes etc with dried
on soiling.
Standarta dienas cikls
mēreni netīriem traukiem,
tādiem
kā katli, šķīvji, glāzes.
A shorter wash for lightly
soiled loads that do not
need drying.
To rinse dishes that you
plan to wash later that day
Iepriekšēja mazgāšana
(50 °C)
Mazgāšana (60 °C)
Skalošana
Skalošana
Skalošana (65 °C)
Žāvēšana
Iepriekšēja mazgāšana
Mazgāšana (45 °C)
Skalošana (65 °C)
Žāvēšana
Iepriekšēja mazgāšana
65 °C)
Mazgāšana
s līdzeklis,
iepriekš./p
amata
5/25 g
Darba
ilgums
(min)
Ūdens
(l)
1.15
10
170
1.6
18.5
190
0.90
11
60
5/25 g
Enerģija
(Kwh)
Skalošan
as
līdzeklis
(1 or 2pcs)
5/25 g
(1 or 2pcs)
20
0.41
10.6
15
0.02
4
Skalošana (65 °C)
Iepriekšēja mazgāšana
IEVĒROJIET:
*EN 50242: šī programma ir testa cikls. Informācija par salīdzinošo testēšanu saskaņā ar standartu EN 50242 ir šāda:
 Ietilpība: 12 trauku vietas
 Augšējā groza pozīcija: augšējie riteņi uz sliedēm
 Skalošanas līdzekļa iestatījums: 6
 Pl: 0,49 w; Po: 0,45 w.
Ierīces ieslēgšana
Mazgāšanas cikla palaišana
1. Izvelciet apakšējo un augšējo grozu, ielieciet traukus un iebīdiet grozus atpakaļ. Ieteicams vispirms piepildīt
2.
3.
4.
5.
apakšējo grozu, pēc tam augšējo (skatīt sadaļu „Trauku ievietošana mazgāšanas mašīnā”).
Ielejiet mazgāšanas līdzekli (skatīt sadaļu „Sāls, mazgāšanas līdzeklis un skalošanas līdzeklis”).
Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā. Barošana ir 220–240 VAC /50 HZ, kontaktligzdas specifikācija ir
10A, 250 VAC. Ūdens padevei noteikti jābūt ieslēgtai ar pilnu spiedienu.
Atveriet durtiņas, piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, un iedegsies ieslēgta/izslēgta stāvokļa
indikators.
Piespiediet programmu pogu; mazgāšanas programmas mainīsies šādi: Intensīvā -> Standarta ->
Eko -> 90 min -> Straujas darbības.
Atlasiet vajadzīgo programmu, iedegsies attiecīgais indikators. Pēc tam aizveriet durtiņas, un trauku mazgāšanas
mašīna sāks darbu.
12
Programmu maiņa...
Priekšnoteikums:
1. Darbībā esošu ciklu var modificēt tikai tad, ja tas darbojies neilgu laiku. Pretējā gadījumā
mazgāšanas līdzeklis var būt jau atbrīvots un mazgāšanas ūdens – jau iztecināts no ierīces.
Ja tā ir, mazgāšanas līdzekļa dozētājs atkal jāuzpilda (skatīt sadaļu „Mazgāšanas līdzekļa
iepildīšana”).
2. Atveriet durtiņas, piespiediet programmu pogu – iekārta būs gaidīšanas režīmā. Tad jūs varat mainīt
programmu uz vajadzīgā cikla iestatījumu (skatīt sadaļu “Mazgāšanas cikla
palaišana").
IEVĒROJIET:
Atverot durtiņas mazgāšanas cikla laikā, iekārtas darbība tiks pauzēta. Zummers ik pēc minūtes raidīs skaņas
signālu, kamēr neaizvērsiet durtiņas. Pēc durtiņu aizvēršanas iekārta atsāks darboties pēc 10 sekundēm.
Aizmirsāt ielikt kādu trauku?
Aizmirstu trauku var ievietot jebkurā laikā, pirms atvēries mazgāšanas līdzekļa dozētāja vāciņš.
1. Nedaudz paveriet durtiņas.
2. Pēc tam, kad smidzināšanas atzari pārtraukuši darbību, durtiņas var atvērt pilnībā.
3. Ielieciet aizmirstos traukus.
4. Aizveriet durtiņas.
5. Pēc 10 sekundēm trauku mazgāšanas mašīna atsāks darbu.
Mazgāšanas cikla beigās
Kad darba cikls būs pabeigts, trauku mazgāšanas mašīnas zummers 8 sekundes raidīs skaņas signālus un pēc
tam apklusīs. Izslēdziet ierīci ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, noslēdziet ūdens padevi un atveriet trauku
mazgāšanas mašīnas durtiņas. Pirms trauku mazgāšanas mašīnas iztukšošanas nogaidiet dažas minūtes, lai
nebūtu jārīkojas ar traukiem un virtuves piederumiem, kamēr tie vēl ir karsti un var daudz vieglāk saplīst.
Turklāt tie labāk nožūs.
 Trauku mazgāšanas mašīnas izslēgšana
Programmu indikators nedeg – tikai tādā gadījumā programmas darbība ir pabeigta.
1. Izslēdziet trauku mazgāšanas mašīnu, piespiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
2. Aizgrieziet ūdens krānu!
 Durtiņas atveriet piesardzīgi.
Karsti trauki ir jutīgi pret sitieniem. Tādēļ pirms izņemšanas no ierīces traukiem jāļauj aptuveni 15 minūtes
atdzist.
Atveriet trauku mazgāšanas mašīnas durtiņas, atstājiet tās vaļā, dažas minūtes nogaidiet un tikai tad izņemiet
traukus. Tādējādi tie būs vēsāki, turklāt labāk nožuvuši.
 Trauku izņemšana no mazgāšanas mašīnas
Tas, ka trauku mazgāšanas mašīna iekšpusē ir slapja, ir normāli.
Vispirms iztukšojiet apakšējo grozu, pēc tam – augšējo. Tā jūs izvairīsieties no ūdens pilināšanas no augšējā
groza uz traukiem apakšējā grozā.
Mazgāšanas laikā ir bīstami vērt vaļā durtiņas, jo karstais ūdens var jūs applaucēt.
13
Filtrēšanas sistēma
Filtrs novērš lielāku ēdiena palieku vai citu priekšmetu iekļūšanu sūknī. Ēdienu paliekas var aizsprostot filtru,
tādā gadījumā tās jāiztīra.
Filtru sistēmu veido raupjš filtrs, plakans filtrs (pamata filtrs)
un mikrofiltrs (smalkais filtrs).
Pamata filtrs 1
Šajā filtrā uztvertās ēdienu un netīrumu daļiņas īpaša strūkla uz
apakšējā smidzināšanas atzara pārveido pulverī un aizskalo uz noteci.
Raupjais filtrs 2
Raupjajā filtrā tiek uztverti lielāki priekšmeti, tādi kā kaulu vai stikla
gabali, kas varētu aizsprostot noteci. Lai izņemtu filtrā notvertos
priekšmetus, viegli saspiediet tapu šī filtra augšpusē un izceliet ārā.
Smalkais filtrs 3
Šis filtrs notver netīrumus un ēdienu paliekas padziļinājuma zonā un
nepieļauj to nokļūšanu uz traukiem mazgāšanas cikla laikā.
2
1
3
Filtra mezgls
Šis filtrs efektīvi attīra mazgāšanas ūdeni no ēdiena daļiņām, sniedzot
iespēju cikla laikā to izmantot atkārtoti. Lai veiktspēja un rezultāts būtu labāks, filtrs regulāri jātīra. Šajā nolūkā
ir ieteicams lielākas ēdienu daļiņas, kas uztvertas filtrā, iztīrīt pēc katra mazgāšanas cikla, izskalojot pusapaļo
filtru un kausu zem tekoša ūdens. Lai izņemtu filtra ierīci, pavelciet kausa rokturi uz augšu.
BRĪDINĀJUMS!

Trauku mazgāšanas mašīnu nekad nedrīkst darbināt bez filtriem.

Nepareiza filtra atlikšana vietā var pazemināt ierīces veiktspējas līmeni un sabojāt traukus un virtuves
piederumus.
1. darbība: pagrieziet filtru pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
1
atvērt
2
2. darbība: izceliet filtra mezglu.
IEVĒROJIET:
Izpildot procedūru no 1. darbības līdz 2. darbībai, filtru sistēma tiks izņemta; izpildot secīgi 2. darbību un 1.
darbību, filtru sistēma tiks ievietota.
Piezīmes:
-
Pēc katras trauku mazgāšanas mašīnas lietošanas reizes pārbaudiet, vai filtri nav aizsprostoti.
Atskrūvējot raupjo filtru, var izņemt visu filtru sistēmu. Izņemiet visas ēdienu paliekas un iztīriet filtrus
zem tekoša ūdens.
14
IEVĒROJIET:
Viss filtru mezgls ir jātīra reizi nedēļā.
Filtra tīrīšana
Raupjā filtra un smalkā filtra tīrīšanā lietojiet tīrīšanai paredzētu suku. Salieciet atkal kopā filtra detaļas, kā
parādīts attēlos pēdējā lappusē, un atkal ievietojiet visu mezglu trauku mazgāšanas mašīnā, ievietojot to filtra
ligzdā un nospiežot uz leju.
BRĪDINĀJUMS! Tīrot filtrus, nesitiet pa tiem. Pretējā gadījumā filtri var tikt sabojāti, un attiecīgi mazināsies
trauku mazgāšanas mašīnas veiktspēja.
Trauku mazgāšanas m ašīnas apkope
Vadības paneli var tīrīt ar viegli samitrinātu drānu.
Pēc tīrīšanas tas ir rūpīgi jānosusina.
Korpusa ārpuse jākopj ar labu ierīču pulēšanas vasku.
Nekad nevienu trauku mazgāšanas mašīnas daļu netīriet ar asiem priekšmetiem, beržamiem vīkšķiem vai
spēcīgas iedarbības tīrīšanas līdzekļiem.
Durtiņu tīrīšana
Durtiņu apmali drīkst tīrīt tikai ar mīkstu, siltu, mitru drānu.
Lai nepieļautu ūdens iespiešanos durtiņu fiksēšanas mehānismā un elektriskajos
komponentos, nelietojiet nekāda veida aerosolu.
BRĪDINĀJUMS!
 Nekad nelietojiet aerosola tipa tīrīšanas līdzekli durtiņu paneļa tīrīšanā, jo tā var sabojāt durtiņu
fiksēšanas mehānismu un elektriskos komponentus.

Nedrīkst lietot abrazīvus līdzekļus vai dažus papīra dvieļus, jo tie var radīt saskrāpēšanas risku vai atstāt
plankumus uz nerūsējošā tērauda virsmas.
Aizsardzība pret sasalšanu
Lūdzu, veiciet pasākumus, lai trauku mazgāšanas mašīnu aizsargātu pret sasalšanu ziemā. Ik reizi pēc
mazgāšanas cikla rīkojieties šādi:
1. Atvienojiet trauku mazgāšanas mašīnu no elektrotīkla.
2. Atslēdziet ūdens padevi un atvienojiet ūdens ieplūdes cauruli no ūdens vārsta.
3. Izteciniet ūdeni no ieplūdes caurules un ūdens vārsta (savāciet ūdeni katliņā).
4. Atkal pievienojiet ūdens ieplūdes cauruli ūdens vārstam.
5. Izņemiet filtru no tvertnes pamatnes un ar sūkli uzsūciet padziļinājumā esošo ūdeni.
IEVĒROJIET: Ja trauku mazgāšanas mašīna nedarbojas ledus dēļ, lūdzu, sazinieties ar profesionāliem servisa
darbiniekiem.
Smidzināšanas atzaru tīrīšana
Smidzināšanas atzari jātīra regulāri, pretējā gadījumā cietajam ūdenim
paredzētās ķimikālijas aizsprostos smidzināšanas atzaru strūklu
atveres un gultņus.
Lai noņemtu augšējo smidzināšanas atzaru, pieturiet uzgriezni un
grieziet atzaru pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai atzaru
noņemtu.
Lai noņemtu apakšējo smidzināšanas atzaru, velciet smidzināšanas
atzaru uz augšu.
Nomazgājiet atzarus siltā ziepjūdenī un strūklu atveres iztīriet ar
mīkstu suku. Pēc rūpīgas skalošanas atlieciet atzarus vietā.
15
atvērt
Kā uzturēt trauku mazgāšanas mašīnu labā darba kārtībā
 Pēc katras mazgāšanas reizes
Pēc katras mazgāšanas reizes atslēdziet ūdens padevi ierīcei un atstājiet durtiņas nedaudz pavērtas, lai mitrums
un smakas varētu izgarot.
 Izņemiet kontaktdakšu
Pirms tīrīšanas vai apkopes veikšanas vienmēr izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
 Nekādas tīrīšanas ar šķīdinātājiem vai abrazīviem līdzekļiem
Trauku mazgāšanas mašīnas ārpuses un gumijas detaļu tīrīšanā nekādā gadījumā nelietojiet šķīdinātājus vai
abrazīvus tīrīšanas produktus. Izmantojiet tikai drānu ar siltu ziepjūdeni. Lai notīrītu plankumus vai traipus no
iekšpuses virsmām, izmantojiet drānu, kas samitrināta ūdenī ar nelielu etiķa piedevu vai tīrīšanas produktā, kas
ražots speciālu trauku mazgāšanas mašīnām.
 Kad mašīna ilgstoši netiks lietota
Ieteicams iedarbināt vienu mazgāšanas ciklu, trauku mazgāšanas mašīnai esot tukšai; pēc tam izņemiet
kontaktdakšu no kontaktligzdas, atslēdziet ūdens padevi un atstājiet ierīces durtiņas nedaudz pavērtas. Tas
palīdzēs durtiņu blīvēm kalpot ilgāk un nepieļaus smaku veidošanos ierīces iekšpusē.
 Ierīces pārvietošana
Ja ierīce ir jāpārvieto, mēģiniet turēt to vertikālā stāvoklī. Ja tas ir absolūti nepieciešams, ierīci var balstīt arī uz
tās aizmugures.
 Blīves
Viens no faktoriem, kas veicina smaku veidošanos trauku mazgāšanas mašīnā, ir ēdiena paliekas, kas aizķeras
blīvēs. Periodiska tīrīšana ar mitru sūkli novērsīs šādu parādību.
Once the appliance is positioned for levelling, the height of the dishwasher
may be altered via adjustment of the screwing level of the feet.
8. Norādījumi par uzstādīšanu
Uzmanību!
Cauruļu un elektriskā aprīkojuma uzstādīšana jāveic profesionāļiem.
BRĪDINĀJUMS
Elektriskā trieciena risks
Pirms trauku mazgāšanas mašīnas uzstādīšanas atvienojiet elektropadevi.
To neizdarot, pastāv nāves vai elektriskā trieciena risks.
• Uzstādīšanas priekšdarbi
Trauku mazgāšanas mašīnas uzstādīšanas vietai jābūt esošo ieplūdes un noteces šļūteņu un barošanas
kabeļa tuvumā.
Jāizvēlas viena iebūvētās izlietnes puse, lai atvieglotu trauku mazgāšanas mašīnas noteces šļūteņu
pievienošanu.
Ievērojiet: lūdzu, pārbaudiet komplektā esošos uzstādīšanas piederumus (dekoratīvā paneļa āķis,
skrūve).
16
• Noteces šļūteņu pievienošana
Ievietojiet noteces šļūteni noteces caurulē ar minimālo diametru 40 mm vai ļaujiet ūdenim iztecēt izlietnē,
nodrošinot, lai šļūtene nesaliektos vai netiktu saspiesta. Šļūtenes augšdaļai jābūt īsākai par 1000 mm.
LŪDZU, NOFIKSĒJIET NOTECES ŠĻŪTENI VEIDĀ A VAI B
PRIEKŠPUSE
Lete
IEVĒROJIET!
Šļūtenes augšdaļai jābūt
īsākai par 1000 mm.
A
Noteces caurule
B
φ 40mm
Par elektrisko savienojumu
BRĪDINĀJUMS!
Savas drošības labad:
NELIETOJIET PAGARINĀJUMA KABELI VAI ADAPTERA
KONTAKTDAKŠU AR ŠO IERĪCI.
NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEGRIEZIET VAI NEŅEMIET NOST ZEMĒJUMA SAVIENOJUMU NO BAROŠANAS KABEĻA.
Prasības attiecībā uz elektrību
Lūdzu, ieskatieties tehnisko datu plāksnītē, lai zinātu nominālo spriegumu un pievienotu trauku mazgāšanas
mašīnu atbilstošai elektropadevei. Lietojiet nepieciešamo 10 ampēru drošinātāju, laika aizkaves drošinātāju vai
ieteikto automātisko slēdzi un nodrošiniet atsevišķu ķēdi, kas apkalpo tikai šo ierīci.
Elektriskais savienojums
Pirms lietošanas nodrošiniet pareiza zemējuma ierīkošanu
Pārliecinieties, vai elektropadeves spriegums un frekvence atbilst tehnisko datu plāksnītē norādītajām vērtībām.
Kontaktdakšu drīkst spraust tikai tādā elektrotīkla kontaktligzdā, kas ir pareizi iezemēta. Ja elektrotīkla
kontaktligzda, pie kuras ierīce jāpievieno, neatbilst barošanas kabeļa kontaktdakšai, nomainiet kontaktligzdu;
nelietojiet adapterus vai tamlīdzīgas ierīces, jo tās var izraisīt pārkaršanu un apdegumus.
NORĀDĪJUMI PAR ZEMĒJUMU
Šai ierīcei jābūt iezemētai. Nepareizas darbības vai salūšanas gadījumā zemējums mazinās elektriskā trieciena
risku, nodrošinot elektriskās strāvas mazākās pretestības ceļu. Šai ierīcei ir kabelis ar iekārtas-zemējuma
vadītāju un zemējuma kontaktdakšu. Kontaktdakša ir jāsprauž atbilstošā elektrotīkla kontaktligzdā, kas ierīkota
un iezemēta atbilstoši visiem vietējiem standartiem un prasībām.
BRĪDINĀJUMS!
Nepareizs iekārtas-zemējuma vadītāja savienojums var radīt elektriskā trieciena risku. Ja šaubāties, vai ierīce ir
pienācīgi iezemēta, konsultējieties ar kvalificētu elektriķi vai servisa pārstāvi. Nemodificējiet ierīces esošo
kontaktdakšu. Ja tā neatbilst elektrotīkla kontaktligzdai, lūdziet kvalificētam elektriķim ierīkot atbilstīgu
elektrotīkla kontaktligzdu.
Kā jāpievieno drošības padeves šļūtene
Ierīce jāpievieno ūdensvadam ar jaunu šļūteņu komplektu. Veco šļūteņu komplektu nedrīkst izmantot atkārtoti.
Ūdens spiedienam jābūt diapazonā starp 0,04 MPa un 1 MPa. Ja spiediens ir mazāks par minimālo,
konsultējieties ar mūsu servisa nodaļu.
1. Izvelciet drošības padeves šļūtenes pilnībā ārā no uzglabāšanas nodalījuma, kas
atrodas trauku mazgāšanas mašīnas aizmugurē.
2. Pievelciet drošības padeves šļūtenes skrūves pie krāna ar ¾ collas vītni.
3. Pirms trauku mazgāšanas mašīnas iedarbināšanas pilnībā atgrieziet ūdens krānu.
17
PAR DROŠĪBAS PADEVES ŠĻŪTENI
Drošības padeves šļūtenei ir divkāršas sieniņas. Šļūtenes sistēma garantē tās iejaukšanos, nobloķējot ūdens
plūsmu gadījumā, ja padeves šļūtene saplīst un gaisa telpa starp pašu padeves šļūteni un ārējo rievoto šļūteni ir
pilna ar ūdeni.
BRĪDINĀJUMS!
Šļūtene, kas piestiprināta izlietnes maisītājam, var pārplīst, ja tā ir uzstādīta vienā ūdens padeves līnijā ar
trauku mazgāšanas mašīnu. Ja jūsu izlietnē ir šāda šļūtene, ir ieteicams to atvienot un atveri noslēgt ar aizbāzni.
Kā jāatvieno drošības padeves šļūtene
1. Aizgrieziet ūdens krānu.
2. Izlaidiet ūdens spiedienu, iespiežot spiediena izlaišanas pogu. Tādējādi tiek izlaists ūdens spiediens, un
šāda rīcība pasargā jūs un telpu no ūdens izšļākšanas.
3. Noskrūvējiet drošības padeves šļūteni no krāna.
AUKSTĀ ŪDENS SAVIENOJUMS
Pievienojiet aukstā ūdens padeves šļūteni vītņotam 3/4 (collas) savienotājam un nodrošiniet, lai tas būtu stingri
pievilkts vietā.
Ja ūdens caurules ir jaunas vai nav ilgstoši lietotas, ļaujiet ūdenim tecēt, lai nodrošinātu, ka ūdens ir tīrs un tajā
nav nekādu piemaisījumu. Ja šis piesardzības pasākums netiek veikts, pastāv risks, ka ūdens ieplūde var
aizsprostoties un sabojāt ierīci.
Ierīces novietošana
Novietojiet ierīci tai paredzētajā vietā. Aizmugurei jābalstās pret aiz tās esošo sānu, savukārt sāniem –
pret blakus esošajiem skapjiem vai sienām. Trauku mazgāšanas mašīnai ir ūdens padeves un noteces šļūtenes,
ko var izvietot vai nu labajā, vai kreisajā sānā, lai atvieglotu pareizu uzstādīšanu.
Kā jāiztecina no šļūtenēm liekais ūdens
Ja izlietne ir augstāk par 1000 no grīdas, šļūtenēs esošo lieko ūdeni nevar notecināt tieši izlietnē. Lieko ūdeni no
šļūtenēm vajadzēs notecināt bļodā vai piemērotā traukā, kas tiek turēts ārpusē un zemāk par izlietni.
Ūdens izplūde
Pievienojiet ūdens noteces šļūteni. Lai nepieļautu ūdens noplūdes, noteces šļūtenei jābūt pievienotai pareizi.
Nodrošiniet, lai ūdens ieplūdes šļūtene nebūtu sacilpojusies vai saspiesta.
Pagarinājuma šļūtene
Ja noteces šļūtenei nepieciešams pagarinājums, noteikti jālieto līdzīga noteces šļūtene.
Tā nedrīkst būt garāka par 4 metriem; pretējā gadījumā var mazināties trauku mazgāšanas mašīnas tīrīšanas
lietderība.
Sifona savienojums
Ievietojiet noteces šļūteni noteces caurulē ar minimālo diametru 40 mm vai ļaujiet ūdenim iztecēt izlietnē,
nodrošinot, lai šļūtene nesaliektos vai netiktu saspiesta. Šļūtenes augšdaļai jābūt īsākai par 1000 mm.
Trauku mazgāšanas mašīnas iedarbināšana
Pirms trauku mazgāšanas mašīnas iedarbināšanas jāpārbauda šādas lietas:
1. Vai trauku mazgāšanas mašīna ir nolīmeņota un pareizi nostiprināta.
2. Vai ieplūdes vārsts ir atvērts.
3. Vai ieplūdes šļūteņu savienojumi ir pilnībā pievilkti un tajos nav noplūdes.
4. Vai vadi ir stingri savienoti.
5. Vai ir ieslēgta barošana.
6. Vai ieplūdes un noteces šļūtenes nav samezglojušās.
7. Vai visi iepakojuma materiāli un drukātie materiāli no trauku mazgāšanas mašīnas ir izņemti.
Uzmanību! Pēc uzstādīšanas, lūdzu, parūpējieties, lai šī rokasgrāmata tiktu saglabāta.
Šīs rokasgrāmatas saturs lietotājiem ir ļoti noderīgs.
18
Pirms zvanīšanas servisam
Turpmākajās lappusēs sniegto tabulu izskatīšana jums, iespējams, var aiztaupīt zvanu servisam.
Problēma
Iespējamie cēloņi
Kas jādara
Izdedzis drošinātājs vai
Nomainiet drošinātāju vai atiestatiet automātisko
Trauku
nostrādājis automātiskais
slēdzi. Noņemiet visas citas ierīces, kas ir vienā
mazgāšanas
slēdzis
ķēdē ar trauku mazgāšanas mašīnu.
mašīna nesāk
Elektropadeve nav ieslēgta Pārliecinieties, vai trauku mazgāšanas mašīna ir
darboties
ieslēgta un durtiņas stingri aizvērtas.
Pārliecinieties, vai barošanas kabelis ir pareizi
iesprausts elektrotīkla kontaktligzdā.
Zems ūdens spiediens
Pārbaudiet, vai ūdens padeves savienojums ir
pareizs un vai ūdens krāns ir atgriezts.
Tehniskas
Trauku mazgāšanas
Noteikti aizveriet stingri durtiņas un nofiksējiet
problēmas
mašīnas durtiņas nav stingri aizslēgu.
aizvērtas.
Noteces caurule ir
Pārbaudiet ūdens noteces šļūteni.
No trauku
sacilpojusies
mazgāšanas
Filtrs ir aizsprostots
Pārbaudiet raupjo filtru
mašīnas netiek
(skatīt sadaļu "Filtra tīrīšana")
izsūknēts ūdens Virtuves izlietne ir
Pārbaudiet virtuves izlietni, lai pārliecinātos, vai
aizsprostota
notece darbojas labi. Ja problēma ir tā, ka no
virtuves izlietnes neaiztek ūdens, jums, iespējams,
ir jāizsauc santehniķis, nevis trauku mazgāšanas
mašīnu servisa pārstāvis.
Tvertnē ir putas
Nepiemērots mazgāšanas
līdzeklis
Vispārējas
problēmas
Tvertnes
iekšpusē ir traipi
Uz iekšējās
virsmas
izveidojusies
balta plēve
Uz virtuves
piederumiem ir
rūsas traipi
Troksnis
Klaudzošs
troksnis
mazgāšanas
nodalījumā
Grabošs troksnis
mazgāšanas
nodalījumā
Izšļakstīts skalošanas
līdzeklis
Ir lietots mazgāšanas
līdzeklis ar krāsvielu
Cieta ūdens minerālvielas
Cietušie priekšmeti nav
izturīgi pret rūsu.
Pēc trauku mazgāšanas
mašīnas sāls pievienošanas
nav palaista
neviena programma.
Sāls atliekas ir iekļuvušas
mazgāšanas ciklā.
Ūdens mīkstināšanas
ierīces vāks ir vaļīgs
Smidzināšanas atzars
sitas pret kādu priekšmetu
grozā
Virtuves piederumi
mazgāšanas nodalījumā
ir vaļīgi
19
Lai nepieļautu putu veidošanos, lietojiet tikai
speciālo, trauku mazgāšanas mašīnām paredzēto
mazgāšanas līdzekli. Ja tā ir noticis, atveriet trauku
mazgāšanas mašīnu un ļaujiet putām iztvaikot.
Ielejiet tvertnē 1 galonu auksta ūdens. Aizveriet
trauku mazgāšanas mašīnu un nofiksējiet durtiņas
ar aizslēgu, pēc tam atlasiet jebkuru ciklu. Trauku
mazgāšanas mašīna pirmajā darbībā ūdeni iztecinās.
Pēc tam, kad notecināšana ir beigusies, atveriet
durtiņas un pārbaudiet, vai putas ir pazudušas.
Nepieciešamības gadījumā atkārtojiet šo procedūru.
Vienmēr bez kavēšanās saslaukiet skalošanas
līdzekļa šļakatas.
Nodrošiniet, lai mazgāšanas līdzeklis nesaturētu
krāsvielas.
Lai iztīrītu iekšpusi, lietojiet mitru sūkli ar trauku
mazgāšanas mašīnai paredzētu mazgāšanas līdzekli
un tīrīšanas laikā valkājiet gumijas cimdus. Nekad
nelietojiet nekādu citu tīrīšanas līdzekli kā vien
trauku mazgāšanas mašīnām paredzētu mazgāšanas
līdzekli, lai nepieļautu putu veidošanās risku.
Vienmēr palaidiet ātru mazgāšanas programmu,
bez neviena virtuves piederuma trauku mazgāšanas
mašīnā un neatlasot turbo funkciju (ja tāda ir), – tas
jādara pēc trauku mazgāšanas mašīnas sāls
pievienošanas.
Pārbaudiet vāku. Nodrošiniet, lai fiksējošais
elements būtu darba kārtībā.
Pārtrauciet programmas darbību un pārkārtojiet tos
priekšmetus, kas aizšķērso smidzināšanas atzara
rotāciju.
Pārtrauciet programmas darbību un pārkārtojiet
virtuves piederumus.
Klaudzošs
troksnis ūdens
caurulēs
Neapmierin
ošs
mazgāšanas
rezultāts
Trauki nav tīri
Stikla trauki
izskatās duļķaini
Neapmierin
ošs
žāvēšanas
rezultāts
Uz traukiem ir
melnas vai
pelēkas zīmes
Dozētāju kausos
ir mazgāšanas
līdzekļa paliekas
Trauki nav
nožuvuši
To var izraisīt uz vietas
veiktā instalācija vai
cauruļvada
šķērsgriezums.
Trauki nav pareizi ievietoti.
Programma nav pietiekami
jaudīga
Nav dozēts pietiekams
daudzums mazgāšanas
līdzekļa.
Priekšmeti bloķē
smidzināšanas atzaru ceļu.
Filtru kombinācija
mazgāšanas nodalījuma
pamatnē nav tīra vai nav
pareizi uzstādīta. Tas var
būt smidzināšanas atzaru
strūklu atveru bloķēšanas
cēlonis.
Mīksta ūdens un pārāk liela
daudzuma mazgāšanas
līdzekļa kombinācija.
Pret traukiem rīvējušies
alumīnija virtuves
piederumi.
Trauki bloķē mazgāšanas
līdzekļa kausus.
Tam nav nekādas ietekmes uz trauku mazgāšanas
mašīnas darbību. Ja šaubāties, sazinieties ar
atbilstoši kvalificētu santehniķi.
Skatiet piezīmes sadaļā "Trauku mazgāšanas
mašīnas grozu piepildīšana".
Atlasiet intensīvākas darbības programmu. Skatiet
sadaļu “Mazgāšanas ciklu tabula”.
Lietojiet vairāk mazgāšanas līdzekļa vai arī mainiet
mazgāšanas līdzekli.
Pārkārtojiet priekšmetus tā, lai smidzināšanas atzari
varētu brīvi rotēt.
Iztīriet un/vai uzstādiet filtru kombināciju pareizi.
Iztīriet smidzināšanas atzaru strūklu atveres. Skatiet
sadaļu „Smidzināšanas atzaru tīrīšana”.
Ja ūdens ir mīksts, lietojiet mazāk mazgāšanas
līdzekļa un atlasiet īsāko ciklu stikla trauku
mazgāšanai un attiecīgi to notīrīšanai.
Lai likvidētu šīs zīmes, lietojiet saudzējošu
abrazīvu tīrīšanas līdzekli.
Trauki jāpārvieto pareizi.
Nepareizs savietojums
Piepildiet tauku mazgāšanas mašīnu tā, kā tas
ieteikts norādījumos.
Pārāk maz skalošanas
līdzekļa
Trauki izņemti pārāk ātri
Palieliniet skalošanas līdzekļa daudzumu/uzpildiet
skalošanas līdzekļa dozētāju.
Neiztukšojiet trauku mazgāšanas mašīnu uzreiz pēc
mazgāšanas. Nedaudz paveriet durtiņas, lai no
mašīnas var izkļūt tvaiks. Sāciet trauku izņemšanu
no trauku mazgāšanas mašīnas tad, kad trauki vairs
ir tik tikko silti, tos skarot ar rokām. Vispirms
iztukšojiet apakšējo grozu. Tas novērš ūdens
pilēšanu no traukiem augšējā grozā.
Īsajā programmā mazgāšanas temperatūra ir
zemāka.
Tas pazemina arī tīrīšanas veiktspēju. Izvēlieties
programmu ar ilgu mazgāšanas laiku.
Ūdens notecināšana ar šādiem priekšmetiem ir
apgrūtināta.
Šāda veida virtuves piederumi vai trauki nav
piemēroti mazgāšanai trauku mazgāšanas mašīnā.
Atlasīta
nepareiza programma
Tiek lietoti virtuves
piederumi
ar zemas kvalitātes
pārklājumu
Kļūdu kodi
Notiekot kādai nepareizai darbībai, ierīces displejā būs redzams kļūdas kods, kas jūs brīdinās.
Kodi
Nozīmes
Straujas darbības programmas Ilgāks ieplūdes laiks
indikators ātri mirgo
The soak and quick light
flicker fleetly
Not reaching required
temperature
Stikla programmas indikators Pārplūde
ātri mirgo
Iespējamie cēloņi
Nav atvērts krāns vai ūdens ieplūde ir
ierobežota, vai ūdens spiediens ir pārāk
mazs.
Malfunction of heating element
Kādā trauku mazgāšanas mašīnas elementā
ir noplūde.
BRĪDINĀJUMS!


Ja notiek pārplūde, pirms zvanīšanas servisam atslēdziet ūdensvada padevi.
Ja pārplūdes vai nelielas noplūdes dēļ tvertnes pamatnē ir ūdens, tas ir jāizvāc, un tikai tad trauku
mazgāšanas mašīnu drīkst iedarbināt atkārtoti.
20
Tehniskā informācija
ar ai
zvēr
tām
du
60666
0 6
598
rtiņā
m
845
5
117
Augstums:
Platums:
Dziļums:
845 mm
598 mm
600 mm (ar aizvērtām
durtiņām)
0,04–1,0 MPa
skatīt tehnisko datu
plāksnīti
1 2 trauku vietas
Ūdens spiediens:
Elektropadeve:
Ietilpība:
21
06
3
3
06
1
4 3
2
7
8
7
2. Apakšējais grozs:
3
3
1. Augšējais grozs:
22
2
9
10
7
1
1
8
6
1
10. Ovāla paplāte
10
9. Deserta trauki
9
8. Zupas šķīvji
8
7. Pusdienu šķīvji
7
6. Liela servējamā bļoda
6
5. Vidēja izmēra servējamā bļoda
5
4. Maza servējamā bļoda
4
3. Glāzes
3
2. Apakštases
2
1
1. Tases
7. Servēšanas dakšiņas
3. Naži
Informācija par salīdzinošo testēšanu saskaņā ar standartu EN 50242
Ietilpība: 12 trauku vietas
Augšējā groza pozīcija: apakšējā pozīcija
Programma: EKO
Skalošanas līdzekļa iestatījums: 6
Mīkstināšanas iestatījums: H3
8. Mērces karotes
6. Servēšanas karotes
2. Dakšiņas
4. Tējkarotes
5. Deserta karotes
1. Zupas karotes
3. Virtuves piederumu grozs:
Tehnisko datu lapa
Sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas datu lapa saskaņā ar ES direktīvu 1059/2010
Ražotājs
GORENJE
Tips / Apraksts
GS62010W,GS62010S,GS62110W
Standarta trauku vietas
12
Energoefektivitātes klase 1
A++
Enerģijas patēriņš gadā 2
258 kWh
Enerģijas patēriņš standarta tīrīšanas ciklā
0.90kwh
Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā
0,45 W
Enerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā
0,49 W
Ūdens patēriņš gadā 3
3080 litri
Žāvēšanas lietderības klase 4
A
Standarta tīrīšanas cikls 5
ECO 45C
Programmas ilgums standarta tīrīšanas ciklā
190
Trokšņa līmenis
49 dB(A) re 1 pW
Uzstādīšana
Iebūvē zem letes
Var iebūvēt
Jā
Augstums
min
84.5cm
Platums
59.5cm
Dziļums (ar savienotājiem)
60cm
Enerģijas patēriņš
1930 W
Nominālais spriegums/frekvence
220 – 240 V~, 50/50 Hz
Ūdens spiediens (caurplūduma spiediens)
0,4 – 10 bar = 0,04 – 1 Mpa
IEVĒROJIET!
1 No A+ + + (augstākā efektivitāte) līdz D (zemākā efektivitāte)
2 Enerģijas patēriņš "258" kWh vienā gadā, pamatojoties uz 280 standarta tīrīšanas cikliem, kuros uzpilda
aukstu ūdeni un mazas jaudas režīmu patēriņu. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no tā, kā ierīce tiks
lietota.
3 Ūdens patēriņš "3080" litri vienā gadā, pamatojoties uz 280 standarta tīrīšanas cikliem. Faktiskais ūdens
patēriņš būs atkarīgs no tā, kā ierīce tiks lietota.
4 No A (augstākā efektivitāte) līdz G (zemākā efektivitāte)
5 Šī programma ir piemērota mēreni netīru trauku mazgāšanai, un tā ir vislietderīgākā programma kopējā
enerģijas un ūdens patēriņa izpratnē, mazgājot šāda veida traukus.
Ierīce savā pašreizējā versijā piegādes brīdī atbilst Eiropas standartiem un direktīvām:
ZS 2006/95/EK
EMS 2004/108/EK
ErP 2009/125/EK
Iepriekšminētās vērtības ir mērītas saskaņā ar standartiem norādītajos darba apstākļos. Rezultāti var būt
ievērojami atšķirīgi atkarībā no trauku daudzuma un netīrības pakāpes, ūdens cietības, mazgāšanas līdzekļa
daudzuma u. tml.
Rokasgrāmata ir balstīta uz Eiropas Savienības standartiem un likumie
23
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement