Gorenje BOP747ST Iebūvējamā cepeškrāsns - pirolīzes Lietotāja rokasgrāmata

Gorenje BOP747ST Iebūvējamā cepeškrāsns - pirolīzes Lietotāja rokasgrāmata
LV
DETALIZĒTI
NORĀDĪJUMI
PAR ELEKTRISKĀS
PIROLĪTISKĀS
CEPEŠKRĀSNS
LIETOŠANU
www.gorenje.com
Pateicamies par uzticēšanos
un mūsu ražotās ierīces iegādi
Šī detalizēto norādījumu
rokasgrāmata sniegta, lai atvieglotu
produkta lietošanu. Pēc norādījumiem
varēsiet apgūt ierīces lietojumu
iespējami drīzākajā laikā.
Pārliecinieties, vai saņemtā ierīce
nav bojāta. Ja konstatējat kādu
transportēšanas laikā radušos
bojājumu, lūdzu, sazinieties ar
pārdevēju, no kura ierīci iegādājāties,
vai ar reģionālo noliktavu, no kuras
ierīce tika piegādāta. Tālruņa numurs
ir norādīts rēķinā vai pavadzīmē.
Norādījumi par uzstādīšanu un
savienojuma izveidi ir sniegti
atsevišķā dokumentā.
Norādījumi par lietošanu ir pieejami
arī mūsu tīmekļa vietnē:
www.gorenje.com / < http://www.
gorenje.com />
Svarīga informācija
Padoms, piezīme
SATURS
IEVADS
4
ELEKTRISKĀ PIROLĪTISKĀ CEPEŠKRĀSNS
7
8
Tehniskie parametri
Vadības bloks
10 SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU
12 Pirms cepeškrāsns pievienošanas:
13 PIRMS IERĪCES PIRMĀ LIETOJUMA
14 IERĪCES PIRMĀ IESLĒGŠANA
IERĪCES
SAGATAVOŠANA
PIRMAJAI
LIETOŠANAI
14 Pulksteņa iestatīšana
15 GATAVOŠANAS PROCESA DARBĪBAS (1–6)
15
17
18
20
22
22
GATAVOŠANAS
DARBĪBAS
1. Darbība: GATAVOŠANAS SISTĒMAS IZVĒLE
2. Darbība: IESTATĪJUMU IZVĒLE
3. Darbība: TAIMERA FUNKCIJAS
4. Darbība: PAPILDU FUNKCIJU IZVĒLE
5. Darbība: GATAVOŠANAS PROCESA SĀKŠANA
6. Darbība: CEPEŠKRĀSNS IZSLĒGŠANA
23 SISTĒMU (GATAVOŠANAS REŽĪMU) APRAKSTI UN
GATAVOŠANAS TABULAS
40 APKOPE UN TĪRĪŠANA
41
42
44
45
47
48
APKOPE UN
TĪRĪŠANA
Tradicionāla cepeškrāsns tīrīšana
Automātiskā cepeškrāsns tīrīšana – pirolīze
Stiepļu vadotņu izņemšana un tīrīšana
Cepeškrāsns durtiņu izņemšana un ievietošana
Cepeškrāsns durtiņu stikla paneļa izņemšana un ievietošana
Spuldzes nomaiņa
49 TRAUCĒJUMMEKLĒŠANAS TABULA
TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA
50 ATBRĪVOŠANĀS NO IERĪCES
CITA
INFORMĀCIJA
511008
51 GATAVOŠANAS TESTS
3
ELEKTRISKĀ PIROLĪTISKĀ
CEPEŠKRĀSNS
(CEPEŠKRĀSNS UN APRĪKOJUMA APRAKSTS IR ATKARĪGS NO
MODEĻA)
Attēlā ir redzams viens no iebūvējamo ierīču modeļiem. Tā kā ierīcēm, par kurām šie
norādījumi rakstīti, var būt dažāds aprīkojums, rokasgrāmatā var būt aprakstītas dažas
funkcijas vai aprīkojums, kuru jūsu ierīcei nav.
Vadības bloks
5
4
3
2
Vadotnes
- Gatavošanas
līmeņi
1
Cepeškrāsns
durtiņas
Cepeškrāsns rokturis
511008
4
STIEPĻU VADOTNES
Stiepļu vadotnes sniedz iespēju gatavot ēdienu 5 līmeņos (lūdzu, ievērojiet, ka līmeņi/
vadotnes tiek skaitītas no apakšas uz augšu).
4. un 5. vadotne ir paredzēta grilēšanai.
TELESKOPISKĀS IZVELKAMĀS VADOTNES
Teleskopiskās izvelkamās vadotnes var uzstādīt 2., 3. un 4. līmenī.
Izvelkamās vadotnes var būt izvelkamas daļēji vai pilnībā.
CEPEŠKRĀSNS DURTIŅU SLĒDZIS
Slēdži deaktivē cepeškrāsns karsēšanu un ventilatoru, kad gatavošanas procesa laikā
durtiņas tiek atvērtas. Kad durtiņas tiek aizvērtas, slēdži atkal ieslēdz sildītājus.
DZESĒŠANAS VENTILATORS
Ierīcē ir uzstādīts dzesēšanas ventilators, kas dzesē korpusu un ierīces vadības paneli.
DZESĒŠANAS VENTILATORA PAILDZINĀTA DARBĪBA
Pēc tam, kad cepeškrāsns ir izslēgta, dzesēšanas ventilators īsu brīdi vēl turpina darboties,
lai cepeškrāsni atdzesētu. (Paildzināta dzesēšanas ventilatora darbība ir atkarīga no
temperatūras cepeškrāsns centrā.)
CEPEŠKRĀSNS APRĪKOJUMS UN PIEDERUMI
Pirms pirolītiskās tīrīšanas no cepeškrāsns jāizņem visi piederumi.
STIKLA CEPAMO TRAUKU lieto cepšanai ar
visām cepeškrāsns sistēmām. To var lietot
arī kā servēšanas paplāti.
REŽĢI lieto grilēšanai vai arī kā pannas,
cepamās plāts vai cepamā trauka, kurā
atrodas ēdiens, balstu
511008
Uz režģa ir drošības aizturis. Tādēļ,
velkot režģi ārā no cepeškrāsns, nedaudz
paceliet uz augšu tā priekšējo daļu.
5
SEKLO CEPAMO PLĀTI lieto konditorejas
izstrādājumu un kūku cepšanai.
DZIĻO CEPAMO PLĀTI lieto gaļas
cepināšanā un mitru konditorejas
izstrādājumu cepšanā. To var izmantot arī
kā pilienu uztveršanas paplāti.
Gatavošanas laikā nekad nelieciet dziļo
cepamo plāti pirmā līmeņa vadotnēs, izņemot
reizes, kad grilējat ēdienu vai izmantojas
cepamo iesmu un dziļā plāts kalpo tikai kā
pilienu uztveršanas paplāte.
Režģis vai paplāte vienmēr jāievieto gropē
starp diviem stiepļu profiliem.
4
Ar teleskopiskajām izvelkamajām vadotnēm
vienmēr izvelciet viena līmeņa vadotnes
un uzlieciet uz tām režģi vai cepamo plāti.
iebīdiet tās ar roku līdz galam.
3
2
Kad teleskopiskās vadotnes ir
iebīdītas cepeškrāsnī līdz galam, aizveriet
cepeškrāsns durtiņas.
Ierīcei un dažām no piekļūstamajām detaļām ir tendence ēdienu
gatavošanas laikā sakarst. Lietojiet plīts cimdus.
511008
6
TEHNISKIE PARAMETRI
(ATKARĪBĀ NO MODEĻA)
A Sērijas numurs
B Kods
C Modelis
D Tips
E Preču zīme
F Tehniskā informācija
G Atbilstības indikācijas / simboli
511008
Tehnisko datu plāksnīte, kurā
norādīta pamatinformācija par
ierīci, atrodas uz cepeškrāsns
malas un ir redzama tad, kad
atvērtas cepeškrāsns durtiņas.
7
VADĪBAS BLOKS
(ATKARĪBĀ NO MODEĻA)
0
1
511008
8
SISTĒMU BĒRNU
SELEKTORPOGA
2
DROŠĪBAS
TAUSTIŅŠ
3
KRĀS NS IZSL.
TAUSTIŅŠ
4
TEMPERATŪRAS
5
TAIMERA
TAUSTIŅŠ
6
PALAIŠANAS/
APTURĒŠANAS
TAUSTIŅŠ
Gatavošanas ilgums
Gatavošanas beigas
Trauksme
Ar šo taustiņu
palaiž vai aptur
programmas
darbību.
7
IESTATĪJUMU
POGA (-/+)
Ar šo pogu
iestata ilgumu un
temperatūru.
8
GATAVOŠANAS
INFORMĀCIJAS
UN PULKSTEŅA
DISPLEJS
Pulkstenis
511008
IEVĒROJIET:
Taustiņi reaģēs labāk, ja skarsiet tos ar lielāku pirksta gala laukumu. Ik reizi, piespiežot
taustiņu, atskanēs akustisks signāls.
9
SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR
DROŠĪBU
RŪPĪGI IZLASIET NORĀDĪJUMUS UN SAGLABĀJIET
TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.
Šo ierīci bērni no 8 gadu vecuma un personas ar
ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām,
vai arī bez pieredzes un zināšanām drīkst lietot tikai tad,
ja tas notiek pieaugušo uzraudzībā vai arī šīs personas ir
instruētas par ierīces drošu lietojumu un apzinās iespējamos
apdraudējumus. Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt apkopi bez pieaugušā
uzraudzības.
BRĪDINĀJUMS: lietošanas laikā ierīce un dažas tās
piekļūstamās detaļas var ļoti sakarst. Ievērojiet piesardzību,
lai nepieskartos sildītājiem. Par 8 gadiem jaunāki bērni ir
pastāvīgi jāuzrauga.
Lietošanas laikā ierīce kļūst ļoti karsta. Ievērojiet piesardzību,
lai nepieskartos krāsns sildītājiem.
BRĪDINĀJUMS: lietošanas laikā ierīces piekļūstamās detaļas
var sakarst. Bērni jātur atstatu no cepeškrāsns.
Lietojiet tikai tādu temperatūras zondi, kāda ieteikta
lietošanai šajā cepeškrāsnī.
BRĪDINĀJUMS: Pirms spuldzes nomainīšanas ierīce noteikti
ir jāatvieno no elektrotīkla, lai nepieļautu elektriskā trieciena
apdraudējumu.
511008
10
Cepeškrāsns tīrīšanā nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus
vai asus metāla skrāpjus, jo tie var sabojāt apdari vai emaljas
aizsargpārklājumu. Tādi bojājumi var izraisīt stikla saplaisāšanu.
Ierīces tīrīšanā nelietojiet tvaika vai augstspiediena tīrīšanas
ierīces, jo to lietošana var izraisīt elektrisko triecienu.
Šī ierīce nav paredzēta darbināšanai ar ārējiem taimeriem vai
īpašām vadības sistēmām.
Šī ierīce ir paredzēta sadzīves lietojumam.
Nelietojiet to nekādā citā nolūkā, piemēram,
telpu apsildei, mājdzīvnieku vai citu
dzīvnieku, papīra, audumu, augu u. tml.
žāvēšanai, jo tas var kļūt par fiziskas
traumas vai ugunsgrēka riska cēloni.
Neizklājiet cepeškrāsns sieniņas ar
alumīnija foliju un nelieciet cepamās plātis
vai citus ēdienu gatavošanas traukus uz
cepeškrāsns pamatnes. Alumīnija folija
kavēs gaisa cirkulāciju cepeškrāsnī, kavēs
ēdiena gatavošanas procesu un sabojās
emaljas pārklājumu.
Iekārtas pievienošana elektrotīklam ir jāveic
autorizēta servisa tehniķim vai kvalificētam
profesionālim. Ja iekārtu labo vai remontē
cilvēks, kurš nav kvalificēts profesionālis,
rodas nopietnu ievainojumu vai produkta
bojājuma draudi.
Darba laikā cepeškrāsns durtiņas ļoti
sakarst. Trešais stikls ir uzstādīts papildu
aizsardzības nolūkā, mazinot ārējās virsmas
temperatūru (tikai dažos modeļos).
Ja šīs ierīces tuvumā esošo citu ierīču
barošanas kabeļi tiek iespiesti cepeškrāsns
durtiņās, tie var tikt sabojāti, kas savukārt
var būt īsslēguma cēlonis.
Tādēļ citu ierīču barošanas kabeļi ir jātur
drošā atstatumā.
Pārmērīga slodze var sabojāt cepeškrāsns
durtiņu eņģes. Nelieciet smagas pannas
uz atvērtām cepeškrāsns durtiņām un,
tīrot cepeškrāsns dobumu, neatbalstieties
uz atvērtajām cepeškrāsns durtiņām.
Nekad nestāviet uz atvērtām cepeškrāsns
durtiņām un neļaujiet bērniem uz tām
sēdēt.
Nodrošiniet, lai ventilācijas atveres nekad
nekādā veidā netiktu pārsegtas vai
aizsprostotas.
511008
Ja barošanas kabelis ir bojāts, tas
jānomaina ražotājam vai kvalificētam
servisa tehniķim, lai nepieļautu
apdraudējumu.
11
Drošs cepeškrāsns lietojums pirolītiskās tīrīšanas laikā
Pirms automātiskā tīrīšanas procesa iedarbināšanas izņemiet
režģi, komplektu cepināšanai uz iesma, stikla cepamplātis,
gaļas zondi un visus citus ēdienu gatavošanas traukus, kas
nav cepeškrāsns aprīkojuma daļa.
Automātiskā pirolītiskā tīrīšanas procesa laikā cepeškrāsns
ārpuse ievērojami sakarst. Apdegumu risks! Turiet bērnus
atstatu no cepeškrāsns.
Pirms automātiskā tīrīšanas procesa
iedarbināšanas rūpīgi izlasiet un ievērojiet
nodaļā „Tīrīšana un apkope” sniegtos
norādījumus; šajā nodaļā ir aprakstīts drošs
šīs funkcijas lietojums.
Nelieciet neko tieši uz cepeškrāsns dobuma
pamatnes.
Automātiskā pirolītiskā tīrīšanas procesa
laikā pārtikas produktu daļiņas, tauki un
cepešu sula var uzliesmot.
Ugunsgrēka risks! Katru reizi pirms
automātiskā tīrīšanas procesa iztīriet no
cepeškrāsns lielākas pārtikas produktu
paliekas un citus netīrumus.
Nemēģiniet atvērt cepeškrāsns durtiņas,
kamēr notiek automātiskais pirolītiskais
tīrīšanas process.
Nodrošiniet, lai durtiņu bloķētāja atvērumā
neiekļūtu nekādi netīrumi, kas varētu kavēt
cepeškrāsns durtiņu automātisko bloķēšanu
automātiskās tīrīšanas procedūras laikā.
Ja pirolītiskā tīrīšanas procesa laikā notiek
traucējumi elektroapgādē, programma pēc
divām minūtēm tiek pārtraukta,
un cepeškrāsns durtiņas paliek bloķētas.
Durtiņas tiks atbloķētas aptuveni 30
minūtes pēc elektroapgādes atjaunošanās,
neatkarīgi no tā, vai pa šo laiku ierīce ir
atdzisusi.
Automātiskā tīrīšanas procesa laikā
neskariet nevienu ierīces metāla daļu!
Automātiskās tīrīšanas rezultātā
cepeškrāsns dobums un cepeškrāsns
aprīkojums, ko tīra šādā veidā, var dzeltēt
un zaudēt nedaudz spīduma.
PIRMS CEPEŠKRĀSNS PIEVIENOŠANAS:
Pirms ierīces pievienošanas rūpīgi izlasiet norādījumus par
lietošanu. Garantija neattiecas uz remonta vai garantijas
prasībām, kas izriet no ierīces nepareizas pievienošanas vai
lietošanas.
511008
12
PIRMS IERĪCES PIRMĀ
LIETOJUMA
Saņemot ierīci, izņemiet no cepeškrāsns visas detaļas, tostarp jebkādu transportēšanas
aprīkojumu.
Notīriet visus piederumus un rīkus ar siltu ūdeni un parastu mazgāšanas līdzekli. Nelietojiet
abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
511008
Pirms cepeškrāsns lietošanas pirmo reizi, aptuveni vienu stundu sildiet to ar augšējo
un apakšējo sildītāju sistēmu 200 °C temperatūrā. Būs jūtama raksturīgā jaunai ierīcei
raksturīga smarža. Nodrošiniet telpā labu ventilāciju!
13
IERĪCES PIRMĀ IESLĒGŠANA
PULKSTEŅA IESTATĪŠANA
Pēc ierīces pievienošanas elektrotīklam vai pēc ilgstošiem elektroapgādes traucējumiem
displejā mirgos 12:00, un iedegsies simbols 12:00.
Iestatiet pulksteņa laiku.
1
Grieziet IESTATĪŠANAS POGU (-/+) un
vispirms iestatiet minūtes, tad kursors
pāries uz stundām. Pēc trim sekundēm
iestatījumi tiks saglabāti.
Pogas spējāka pagriešana pa labi vai pa
kreisi iestatījumus mainīs ātrāk.
2
Apstipriniet, piespiežot PALAIŠ./
APTUR. taustiņu. Nākamo trīs sekunžu
laikā nepiespiežot nevienu taustiņu,
iestatījums tiks saglabāts automātiski.
Krāsns darbosies arī tad, ja pulkstenis nebūs iestatīts. Tomēr tādā gadījumā nav
pieejamas taimera funkcijas (skatīt nodaļu TAIMERA FUNKCIJU IESTATĪŠANA).
Pēc dažām bezdarba minūtēm ierīce pārslēgsies gaidīšanas režīmā.
PULKSTEŅA IESTATĪJUMU MAINĪŠANA
Pulksteņa iestatījumus var mainīt tad, kad nav aktivēta neviena taimera funkcija.
Piespiediet taustiņu
, lai iestatītu pašreizējo laiku. Apstipriniet, piespiežot PALAIŠ./
APTUR. taustiņu.
511008
14
GATAVOŠANAS PROCESA
DARBĪBAS (1–6)
1. DARBĪBA: GATAVOŠANAS SISTĒMAS
IZVĒLE
0
0
Grieziet pogu (pa kreisi vai pa labi), lai
izvēlētos 0 GATAVOŠANAS SISTĒMU
(skatīt programmu tabulu).
Iestatījumus var mainīt arī gatavošanas
procesa laikā.
APRAKSTS
IETEICAMĀ
TEMPERATŪRA °C
GATAVOŠANAS SISTĒMAS
STRAUJA IEPRIEKŠĒJA UZSILDĪŠANA
Lietojiet šo funkciju, ja vēlaties uzkarsēt krāsni līdz
vajadzīgajai temperatūrai pēc iespējas ātrāk. Šī funkcija nav
piemērota ēdienu gatavošanai. Kad cepeškrāsns uzkarst līdz
vajadzīgajai temperatūrai, sildīšanas process ir pabeigts.
160
AUGŠĒJAIS UN APAKŠĒJAIS SILDĪTĀJS
Sildītāji cepeškrāsns dobuma pamatnē un griestos izstaros
karstumu vienmērīgi visā cepeškrāsnī. Konditorejas
izstrādājumus vai gaļu var cept/cepināt viena augstuma
līmenī.
200
GRILS
Darbosies tikai grila sildītājs, daļa no lielā grila komplekta.
Šo sistēmu lieto mazāka daudzuma vaļējo sviestmaižu vai
alus desiņu grilēšanai, kā arī maizes grauzdēšanai.
240
LIELAIS GRILS
Darbosies augšējais sildītājs un grila sildītājs. Siltumu tieši
izstaro grila sildītājs, kas uzstādīts cepeškrāsns griestos.
Lai pastiprinātu sildīšanas jaudu, tiek aktivēts arī augšējais
sildītājs.
Šo sistēmu lieto mazāka daudzuma vaļējo sviestmaižu, gaļas
vai alus desiņu grilēšanai, kā arī maizes grauzdēšanai.
240
GRILS AR VENTILATORU
Darbosies grila sildītājs un ventilators. Šo kombināciju lieto,
lai grilētu gaļu un cepinātu lielākus gaļas vai putnu gaļas
gabalus viena augstuma līmenī. Tā ir piemērota arī sautējumu
gatavošanai un kraukšķīgas garoziņas apbrūnināšanai.
170
KARSTAIS GAISS UN APAKŠĒJAIS SILDĪTĀJS
Darbosies apakšējais sildītājs, apaļais sildītājs un karstā
gaisa ventilators. To lieto, lai ceptu picas, valgus konditorejas
izstrādājumus, augļu pīrāgus, rauga mīklu un smilšu mīklu
vairākos līmeņos vienlaicīgi.
200
511008
SISTĒMA
15
SISTĒMA
1)
APRAKSTS
IETEICAMĀ
TEMPERATŪRA °C
KARSTAIS GAISS
Darbosies apaļais sildītājs un ventilators. Cepeškrāsns
dobuma aizmugures sienā uzstādītais ventilators nodrošinās
vienmērīgu karstā gaisa cirkulāciju ap cepeti vai konditorejas
izstrādājumu. Šo režīmu lieto, lai cepinātu gaļu un ceptu
konditorejas izstrādājumus vairākos līmeņos vienlaicīgi.
180
APAKŠĒJAIS SILDĪTĀJS UN VENTILATORS
To lieto, lai ceptu konditorejas izstrādājumus no rauga mīklas
ar minimālu rauga daudzumu, kā arī augļu un dārzeņu
konservēšanā..
180
ŠĶĪVJU SILDĪTĀJS
Lietojiet šo funkciju, lai pirms ēdienu pasniegšanas uzsildītu
traukus (šķīvjus, tases), tādējādi ilgāk saglabājot ēdienu siltu.
60
ECO GATAVOŠANA 1)
Optimizira porabo energije med pečenjem.
Uporablja se za pečenje mesa in peciva.
180
ATLAIDINĀŠANA
Gaiss cirkulē bez iedarbinātiem sildītājiem. Darbosies tikai
ventilators. To lieto, lai lēni atlaidinātu saldētus pārtikas
produktus.
-
PIROLĪZE
Šī funkcija sniedz cepeškrāsns dobuma/iekšpuses
automātiskas tīrīšanas iespēju, izmantojot augstu
temperatūru (aptuveni 460°C), kas sadedzina tauku paliekas
un citus netīrumus, pārvēršot tos pelnos.
-
To izmanto, lai noteiktu energoefektivitātes klasi saskaņā ar standartu EN 60350-1.
Katrā gatavošanas sistēmā ir pamata jeb noklusējuma iestatījumi, kurus var pielāgot.
Lai mainītu iestatījumu, piespiediet attiecīgo taustiņu (pirms PALAIŠ./APTUR. taustiņa
piespiešanas). Dažās programmās atsevišķi iestatījumi nav pieejami; par šādiem
gadījumiem atgādinās akustisks signāls.
511008
16
2. DARBĪBA: IESTATĪJUMU IZVĒLE
GATAVOŠANAS TEMPERATŪRAS REGULĒŠANA
0
1
Izvēlieties GATAVOŠANAS SISTĒMU.
Izvēlētā ikona parādīsies displejā,
un mirgos IEPRIEKŠĒJI IESTATĪTĀS
TEMPERATŪRAS vērtība.
2
Izvēlieties GATAVOŠANAS SISTĒMU.
Izvēlētā ikona parādīsies displejā,
un mirgos IEPRIEKŠĒJI IESTATĪTĀS
TEMPERATŪRAS vērtība.
Dažās sistēmās maksimālā temperatūra ir ierobežota.
511008
Kad ierīce tiek ieslēgta ar PALAIŠANAS taustiņu, displejā mirgo simbols °C, līdz tiek
sasniegta vajadzīgā vērtība.
17
3. DARBĪBA: TAIMERA FUNKCIJAS
Vispirms grieziet GATAVOŠANAS SISTĒMU SELEKTORPOGU, tad iestatiet temperatūru.
Vairākas reizes pieskarieties TAIMERA taustiņam, lai izvēlētos simbolu.
Iedegsies izvēlētās taimera funkcijas ikona, un displejā mirgos regulējamais gatavošanas
sākuma/beigu laiks.
Lai sāktu gatavošanas procesu, piespiediet PALAIŠANAS taustiņu. Displejā būs redzams
PAGĀJUŠAIS GATAVOŠANAS LAIKS.
Taimera funkciju displejs
Gatavošanas ilguma iestatīšana
Šajā režīmā jūs varat noteikt mikroviļņu krāsns darbības ilgumu
(gatavošanas ilgumu). Iestatiet vajadzīgo gatavošanas ilgumu.
Vispirms iestatiet minūtes, pēc tam – stundas. Displeja blokā būs
redzama ikona un gatavošanas ilgums.
Aizkavētas palaišanas iestatīšana
Šajā režīmā jūs varat norādīt gatavošanas procesa ilgumu
(gatavošanas ilgumu) un laiku, kad vēlaties, lai gatavošanas process
tiktu pabeigts (beigu laiks). Pulkstenim jābūt precīzi iestatītam uz
pašreizējo laiku.
Piemērs:
Pašreizējais laiks: pusdienlaiks Gatavošanas ilgums: 2 stundas
Gatavošanas beigu laiks: 6 pēcpusdienā
Vispirms iestatiet gatavošanas ilgumu, t. i., 2 stundas. Displejā tiek
automātiski parādīta pašreizējā laika un gatavošanas laika summa (2
pēcpusdienā). Vēlreiz pieskarieties TAIMERA taustiņam, lai izvēlētos
GATAVOŠANAS ILGUMA simbolu, un iestatiet laiku, kad vēlaties, lai
gatavošana tiktu pabeigta (6 pēcpusdienā).
Piespiediet PALAIŠANAS taustiņu, lai sāktu gatavošanas procesu.
Taimeris nogaidīs līdz laikam, kad gatavošanas process jāsāk, un
degs attiecīgais simbols. Mikroviļņu krāsns ieslēdzas automātiski (4
pēcpusdienā) un pārtrauc darbību izvēlētajā laikā (6 pēcpusdienā).
511008
18
Minūšu atgādnes iestatīšana
Minūšu atgādni var lietot neatkarīgi no krāsns darbības. Ilgākais
iespējamais iestatījums ir 24 stundas.
Pēdējās minūtes laikā minūšu atgādne tiek rādīta sekundēs.
Pēc tam, kad iestatītais laiks ir pagājis, krāsns darbība automātiski tiks apturēta
(gatavošanas beigas). Būs dzirdams akustisks signāls, ko varat izslēgt, pieskaroties
jebkuram taustiņam. Pēc vienas minūtes akustiskais signāls izslēgsies automātiski.
Taimera funkcijas var atcelt, iestatot ilgumu uz "0".
511008
Pēc dažām bezdarba minūtēm ierīce pārslēgsies gaidīšanas režīmā.
19
4. DARBĪBA: PAPILDU FUNKCIJU IZVĒLE
Aktivējiet/deaktivējiet funkcijas,
piespiežot vajadzīgo taustiņu
vai taustiņu kombināciju.
Dažās sistēmās atsevišķas
funkcijas nav pieejamas; par
šādiem gadījumiem atgādinās
akustisks signāls.
BĒRNU DROŠĪBAS FUNKCIJA
Aktivējiet to, piespiežot BĒRNU DROŠĪBAS taustiņu. Displejā
parādīsies "atslēgas" ikona. Lai deaktivētu bērnu drošības režīmu,
vēlreiz pieskarieties šim taustiņam. Ikona displejā vairs nebūs
redzama.
Ja bērnu drošības režīms ir aktivēts bez ieslēgtas taimera funkcijas
(displejā redzams tikai pulkstenis), cepeškrāsns nedarbosies.
Ja bērnu drošības funkcija tiek aktivēta pēc taimera funkcijas
iestatīšanas, krāsns darbosies kā parasti, taču nebūs iespējams
mainīt iestatījumus.
Bērnu drošības funkcijas darbības laikā nav iespējams mainīt
gatavošanas sistēmu vai papildu funkcijas. Gatavošanas procesu
var pabeigt, pagriežot selektorpogu uz "0".
Bērnu drošības funkcija darbojas arī pēc krāsns izslēgšanas. Lai
izvēlētos jaunu sistēmu, vispirms jāizslēdz bērnu drošības funkcija.
CEPEŠKRĀSNS APGAISMOJUMS
Cepeškrāsns apgaismojums ieslēdzas automātiski, atverot tās
durtiņas vai arī tad, kad krāsns tiek ieslēgta.
Pēc gatavošanas procesa beigām apgaismojums vēl kādu minūti
degs.
Apgaismojumu mikroviļņu krāsns iekšpusē iespējams ieslēgt vai
izslēgt, piespiežot
APGAISMOJUMA taustiņu.
511008
20
5sek
AKUSTISKAIS SIGNĀLS
Akustiskā signāla skaļumu var iestatīt tad, kad nav aktivēta neviena
taimera funkcija (displejā tiek rādīts tikai dienas laiks).
Piespiediet TEMPERATŪRAS taustiņu un 5 sekundes turiet to
piespiestu. Displejā parādīsies divi pilnībā izgaismoti stabiņi.
Grieziet IESTATĪŠANAS POGU
(+/-), lai izvēlētos vienu no trim skaļuma līmeņiem (viens, divi
vai trīs stabiņi). Pēc trim sekundēm iestatījums tiks automātiski
saglabāts, un displejā parādīsies dienas laika rādījums.
5sek
DISPLEJA KONTRASTA SAMAZINĀŠANA
Gatavošanas sistēmu selektorpogai jābūt pozīcijā "0". Piespiediet
APGAISMOJUMA taustiņu un 5 sekundes turiet to piespiestu.
Displejā parādīsies divi pilnībā izgaismoti stabiņi. Grieziet
IESTATĪŠANAS POGU (+/-), lai regulētu displeja reostatu
(aptumšotāju) (viens, divi vai trīs stabiņi). Pēc trim sekundēm
iestatījums būs automātiski saglabāts.
GAIDĪŠANAS REŽĪMS
Ja displejs netiek lietots, tā apgaismojumu pēc 10 minūtēm var
izslēgt automātiski.
Lai izslēgtu displeju, piespiediet ATSLĒGAS + TAIMERA taustiņus.
Ja taimera funkcija ir bijusi aktivēta, displejā parādīsies "IZSLĒGTA"
stāvokļa un TAIMERA ikonas, norādot uz aktivēto funkciju.
Pēc elektroapgādes traucējumiem vai pēc tam, kad ierīce bijusi
izslēgta, papildu funkciju iestatījumi paliks saglabāti ne vairāk
kā dažas minūtes. Pēc tam visi iestatījumi, izņemot akustisko
signālu un bērnu drošības funkciju, tiks atiestatīti uz rūpnīcas
noklusējuma iestatījumiem.
511008
+
21
5. DARBĪBA: GATAVOŠANAS PROCESA
SĀKŠANA
Sāciet gatavošanas procesu, piespiežot PALAIŠANAS/APTURĒŠANAS taustiņu un kādu
brīdi turot to piespiestu.
6. DARBĪBA: CEPEŠKRĀSNS IZSLĒGŠANA
Pagrieziet GATAVOŠANAS SISTĒMU SELEKTORPOGU pozīcijā "0".
Pēc gatavošanas procesa beigām un tad, kad cepeškrāsns ir izslēgta, temperatūras
krišanās tiek rādīta līdz 50°C.
Arī visi taimera iestatījumi tiek pauzēti un atcelti. Displejā būs redzams dienas laiks
(pulkstenis). Pēc vienas bezdarba minūtes ierīce pārslēgsies gaidīšanas režīmā.
511008
22
SISTĒMU (GATAVOŠANAS
REŽĪMU) APRAKSTI UN
GATAVOŠANAS TABULAS
Ja jūsu izvēlētais pārtikas produkts gatavošanas tabulā nav atrodams, meklējiet
informāciju par līdzīgu pārtikas produktu.
Parādītā informācija attiecas uz gatavošanu vienā līmenī.
Ir norādīts ieteicamās temperatūras diapazons. Sāciet ar zemākas temperatūras
iestatījumu un, ja atzīstat, ka pārtikas produkts nav pietiekami apbrūnināts, palieliniet šo
iestatījumu.
Gatavošanas ilgums ir tikai provizoriska aplēse un dažādu apstākļu dēļ var atšķirties.
Iepriekšēji uzsildiet cepeškrāsni tikai tajos gadījumos, ja tā ir prasīts ēdiena receptē vai šīs
norādījumu rokasgrāmatas tabulās. Tukšas cepeškrāsns sildīšana patērē daudz enerģijas.
Tādēļ secīga vairāku veidu konditorejas izstrādājumu vai vairāku picu cepšana ietaupīs
daudz enerģijas, jo cepeškrāsns jau būs uzsildīta.
Lietojiet tumšas, melnas, ar silikonu izklātas vai ar emalju pārklātas cepamās pamatnes vai
plātis, jo tās ļoti labi vada siltumu.
Izmantojot pergamentpapīru, pārliecinieties, vai tas iztur augstu temperatūru. Gatavojot
lielākus gaļas gabalus vai konditorejas izstrādājumus, cepeškrāsnī tiks ģenerēts daudz
tvaika, kas savukārt var kondensēties uz cepeškrāsns durtiņām. Tā ir normāla parādība un
neietekmēs ierīces darbību. Pēc gatavošanas procesa noslaukiet durtiņas un durtiņu stiklu
sausu.
Izslēdziet cepeškrāsni aptuveni 10 minūtes pirms gatavošanas procesa beigām, lai
ietaupītu enerģiju un izmantotu uzkrājušos siltumu.
Nedzesējiet pārtikas produktus aizvērtā cepeškrāsnī, lai nepieļautu kondensēšanos
(aprasošanu).
511008
Zvaigznīte (*) tabulā nozīmē to, ka cepeškrāsns ir iepriekšēji jāuzsilda ar izvēlēto
sistēmu.
23
GATAVOŠANAS SISTĒMAS STRAUJA
IEPRIEKŠĒJA UZSILDĪŠANA
Lietojiet šo funkciju, lai pēc iespējas drīzāk uzkarsētu krāsni līdz vajadzīgajai temperatūrai.
Šis režīms nav piemērots ēdienu gatavošanai.
0
Pagrieziet GATAVOŠANAS SISTĒMU
SELEKTORPOGU uz strauju iepriekšēju
uzsildīšanu.
Displejā būs redzama IEPRIEKŠĒJI
IESTATĪTĀS TEMPERATŪRAS vērtība. Šo
temperatūras iestatījumu var koriģēt.
Pēc ieslēgšanas cepeškrāsns sāks uzsilt. Displejā mirgos simbols °C. Sasniedzot
iestatīto temperatūru, iepriekšējā uzsildīšana ir pabeigta, un atskanēs akustisks signāls.
Akustisko signālu var pārtraukt, piespiežot jebkuru taustiņu; pēc vienas minūtes tas beigs
skanēt automātiski.
511008
24
AUGŠĒJAIS UN APAKŠĒJAIS SILDĪTĀJS
Sildītāji cepeškrāsns dobuma pamatnē un
griestos izstaros karstumu vienmērīgi visā
cepeškrāsnī.
2
Gaļas cepšana:
Lietojiet pannu vai plāti ar emaljas pārklājumu, no rūdīta materiāla, māla vai čuguna.
Nerūsējošā tērauda plātis nav piemērotas, jo tās spēcīgi atstaro siltumu.
Lietojiet pannu vai plāti ar emaljas pārklājumu, no rūdīta materiāla, māla vai čuguna.
Nerūsējošā tērauda plātis nav piemērotas, jo tās spēcīgi atstaro siltumu.
Produktu veids
Svars
(g)
Vadotne (no
apakšas)
Temperatūra
(°C)
Gatavošanas
ilgums
1500
2
190-200
120-130
GAĻA
Cūkgaļas cepetis
Cūkgaļas pleca gabals
1500
2
190-200
120-140
Cūkgaļas rulete
1500
2
190-200
120-140
Gaļas klaips
1500
2
200-210
60-70
Liellopu gaļas cepetis
1500
2
190-210
120-140
Rostbifs, labi izcepts
1000
2
200-210
40-60
Teļa gaļas rulete
1500
2
180-200
90-120
Jēra gaļas fileja
1500
2
190-200
100-120
Truša fileja
1500
2
190-200
100-120
Brieža ciska
1500
2
190-200
100-120
1000
2
210
50-60
Apcepta sutināta zivs
511008
ZIVIS
25
Konditorejas izstrādājumu cepšana
Izmantojiet tikai vienu līmeni un tumšas cepamās loksnes vai plātis. Uz gaišām cepamām
loksnēm vai plātīm konditorejas izstrādājumi apbrūnēs vājāk, jo šāds aprīkojums atstaro
siltumu.
Cepamās plātis vienmēr lieciet uz režģa. Ja izmantojat komplektā esošo cepamo pamatni,
izņemiet režģi. Cepšanas laiks būs īsāks, ja cepeškrāsns būs iepriekš uzsildīta.
Produkti
Vadotne
(no apakšas)
Temperatūra
(°C)
Gatavošanas
ilgums
(minūtes)
Dārzeņu suflē
2
190-200
30-35
Saldais suflē
2
190-200
30-35
Ruletes*
2
200-220
30-40
Maize*
2
180-190
50-60
Baltmaize*
3
180-190
45-55
Griķu maize*
3
180-190
45-55
Pilngraudu maize*
3
180-190
45-55
Rudzu maize*
3
180-190
45-55
Plēkšņu kviešu maize*
3
180-190
45-55
KONDITOREJAS IZSTRĀDĀJUMI
Valriekstu kūka
2
180
55-60
Biskvītkūka*
3
160-170
25-30
Biezpiena plātsmaize
2
170-180
65-75
Kēksiņi
3
170-180
25-30
Rauga mīklas smalkmaizītes
3
200-210
25-30
Pīrāgi ar kāpostu pildījumu*
3
185-195
25-40
Augļu kūka
3
160-170
40-50
Bezē cepumi
3
120
90
Smalkmaizītes ar želejas pildījumu
(Buchtel)
2
170-180
30-35
511008
26
Padoms
Darbība
Vai kūka ir izcepusies?
• Ieduriet kūkā ar koka zobu bakstāmo vai iesmiņu. Ja,
izvelkot ārā, pie zobu bakstāmā vai iesmiņa nekas nav
pielipis, kūka ir gatava.
Vai kūka nosēdās?
• Pārbaudiet recepti.
• Nākamajā reizē lietojiet mazāk šķidruma.
• Pievērsiet uzmanību maisīšanas ilgumam, ja lietojat maza
izmēra mikseri, blenderi vai tml.
Vai kūkas pamatne nav
pietiekami brūna?
• Lietojiet tumšas krāsas cepamo loksni vai plāti.
• Ievietojiet cepamo loksni vai plāti vienu vadotni zemāk
un uz gatavošanas procesa beigām ieslēdziet apakšējo
sildītāju.
Kūka ar valgu pildījumu
nav pietiekami
izcepusies?
• Paaugstiniet temperatūru un paildziniet cepšanas laiku.
511008
Nelieciet dziļo cepamo plāti pirmajā vadotnē.
27
LIELAIS GRILS, GRILS
4
2
Grilējot produktus ar lielo grilu, darbosies
augšējais sildītājs un grila sildītājs, kas
uzstādīti cepeškrāsns dobuma griestos.
Grilējot produktus, darbosies augšējais
sildītājs un grila sildītājs, kas uzstādīti
cepeškrāsns dobuma griestos.
Piecas minūtes iepriekšēji uzsildiet infrasarkano staru (grila) sildītāju.
Vienmēr uzraugiet gatavošanas procesu. Augstās temperatūras dēļ gaļa ātri var sadegt.
Cepināšana ar grila sildītāju ir piemērota cūkgaļas desiņu, gaļas un zivju gabalu (steiku,
eskalopu, laša steiku vai fileju u. c.) ar mazu tauku saturu cepināšanai, iegūstot kraukšķīgu
apvalciņu, kā arī maizes grauzdēšanai.
Grilējot tieši uz režģa, apstrādājiet to ar eļļu, lai nepieļautu gaļas piecepināšanu režģim,
un ievietojiet režģi 4. vadotnē. Pilienu uztveršanas paplāti ievietojiet 1. vai 2. vadotnē.
Grilējot cepamajā plātī, nodrošiniet, lai plātī būtu pietiekami daudz šķidruma, kas nepieļaus
sadegšanu.
Gatavošanas laikā gaļa ir jāapgriež.
Pēc grilēšanas iztīriet cepeškrāsni, notīriet piederumus un rīkus.
Grila galds – mazais grils
Produktu veids
Svars
(g)
Vadotne
(no apakšas)
Temperatūra
(°C)
Gatavošanas
ilgums
(minūtes)
Bifšteks, pusjēls
180g/gabals
4
240
18-21
Cūkgaļas kakla fileja
180g/gabals
4
240
18-22
Karbonādes/kotletes
180g/gabals
4
240
20-22
Grila desiņas
100g/gabals
4
240
11-14
Grauzdiņi
/
4
240
3-4
Vaļējas sviestmaizes
/
4
240
5-7
GAĻA
GRAUZDĒTA MAIZE
511008
28
Grila galds – lielais grils
Produktu veids
Svars
(g)
Vadotne
(no apakšas)
Temperatūra
(°C)
Gatavošanas
ilgums
(minūtes)
180 g/gabals
4
240
14-16
GAĻA
Bifšteks, pusjēls
Bifšteks, labi izcepts
180 g/gabals
4
240
18-21
Cūkgaļas kakla fileja
180 g/gabals
4
240
19-23
Karbonādes/kotletes
180 g/gabals
4
240
20-24
Teļa gaļas eskalops
180 g / šķēle
4
240
19-22
Grila desiņas
100 g/gabals
4
240
11-14
Gaļas pastēte
(Leberkäse)
200 g/gabals
4
240
9-15
600
3
240
19-22
6 baltmaizes šķēles
/
4
240
1.5-3
4 jauktu graudu šķēles
/
4
240
2-3
Vaļējas sviestmaizes
/
4
240
3.5-7
ZIVIS
Laša steiki/filejas
GRAUZDĒTA MAIZE
Lietojot grilu (infrasarkano staru) sildītāju, cepeškrāsns durtiņām vienmēr jābūt aizvērtām.
Grilēšanas laikā grila sildītājs, režģis un pārējie cepeškrāsns piederumi ļoti sakarst. Tādēļ
lietojiet virtuves cimdus un gaļas knaibles.
Lietojot grilu (infrasarkano staru) sildītāju, cepeškrāsns durtiņām
vienmēr jābūt aizvērtām.
511008
Grilēšanas laikā grila sildītājs, režģis un pārējie cepeškrāsns
piederumi ļoti sakarst. Tādēļ lietojiet virtuves cimdus un gaļas
knaibles.
29
GRILS AR VENTILATORU
4
Šajā darba režīmā grila sildītājs un
ventilators darbojas vienlaicīgi. Režīms ir
piemērots gaļas, zivju un dārzeņu grilēšanai.
(Skatīt aprakstus un padomus attiecībā uz
GRILU.)
2
Produktu veids
Svars
(g)
Vadotnes
līmenis
(no apakšas)
Temperatūra
(°C)
Gatavošanas
ilgums
(minūtes)
Pīle*
2000
2
150-170
80-100
Cūkgaļas cepetis
1500
2
160-170
60-85
Cūkgaļas pleca gabals
1500
2
150-160
120-160
Cūkas stilbs
1000
2
150-160
120-140
Pusvista
600
2
180-190
25 (viena puse)
20 (otra puse)
Vista*
1500
2
210
60-65
200 g/gabals
2
170-180
45-50
GAĻA
ZIVIS
Forele
511008
30
KARSTAIS GAISS UN APAKŠĒJAIS SILDĪTĀJS
Darbosies apakšējais sildītājs, apaļais
sildītājs un karstā gaisa ventilators.
Piemērots picu, ābolu pīrāgu un augļu kūku
cepšanai.
2
Vadotne
(no apakšas)
Temperatūra
(°C)
Gatavošanas
ilgums
(minūtes)
Biezpiena plātsmaize,
smilšu mīkla
2
150-160
65-80
Pica*
2
200-210
15-20
Lorēnas kišs, smilšu mīkla
2
180-200
35-40
Ābolu pīrāgs, rauga mīkla
2
150-160
35-40
Ābolu strūdele, kārtainā
mīkla
2
170-180
45-65
511008
Produkti
(Skatīt aprakstus un padomus attiecībā uz
AUGŠĒJO un APAKŠĒJO SILDĪTĀJU.)
31
Cepšana ar gaļas zondi (Cepšana ar gaļas zondi)
Šajā režīmā iestatiet pārtikas produkta centrā vēlamo temperatūru. Krāsns darbojas, līdz
pārtikas produkta centrā ir sasniegta iestatītā temperatūra. Temperatūru centrā mēra ar
temperatūras zondi.
1
Noņemiet metāla vāciņu (ligzda ir krāsns
priekšējā augšējā stūrī pie labās sienas).
2
Iespraudiet gaļas zondes metāla
spraudni ligzdā, savukārt zondi –
gatavojamajā ēdienā. (Ja ir aktivēti kādi
taimera iestatījumi, tie tiks atcelti.)
0
511008
32
3
Pagrieziet GATAVOŠANAS SISTĒMU
SELEKTORPOGU (karstais gaiss un
apakšējais sildītājs). Displejā parādīsies
simbols, iepriekšēji iestatītā temperatūra,
zondes temperatūra un iestatītā
temperatūra. Piespiediet PALAIŠANAS
taustiņu.
Gatavošanas procesa laikā displejā pārmaiņus būs redzama cepeškrāsns pašreizējā un
iestatītā temperatūra. Darba laikā temperatūru var regulēt.
Kad iestatītā temperatūra centrā būs sasniegta, gatavošanas process tiks apturēts.
Būs dzirdams akustisks signāls, ko varat izslēgt, pieskaroties jebkuram taustiņam. Pēc
vienas minūtes akustiskais signāls izslēgsies automātiski. Displejā parādīsies pulkstenis.
Pēc gatavošanas procesa atlieciet vietā gaļas zondes ligzdas aizsargvāciņu.
511008
Lietojiet tikai savas cepeškrāsns modelim paredzētu zondi.
Gatavošanas laikā zonde nekādā gadījumā nedrīkst skart sildītāju.
Pēc gatavošanas procesa zonde būs ļoti karsta. Ievērojiet
piesardzību, lai nepieļautu apdegumu rašanos.
33
KARSTAIS GAISS
Darbosies apaļais sildītājs un ventilators.
Cepeškrāsns dobuma aizmugures
sienā uzstādītais ventilators nodrošinās
vienmērīgu karstā gaisa cirkulāciju ap cepeti
vai konditorejas izstrādājumu.
2
Gaļas cepšana:
Lietojiet pannu vai plāti ar emaljas pārklājumu, no rūdīta materiāla, māla vai čuguna.
Nerūsējošā tērauda plātis nav piemērotas, jo tās spēcīgi atstaro siltumu.
Gatavošanas procesa laikā nodrošiniet pietiekami daudz šķidruma, lai nepieļautu gaļas
sadegšanu. Cepināšanas laikā gaļa ir jāapgriež. Cepetis saglabāsies sulīgāks, ja to pārsegs.
Produkti
Svars
(g)
Vadotne
(no apakšas)
Temperatūra
(°C)
Gatavošanas
ilgums
(minūtes)
Cūkgaļas cepetis ar ādu
1500
2
170-180
140-160
Cūkas pavēdere
1500
2
170-180
120-150
Vista, vesela
1200
2
180-190
60-80
Pīle
1700
2
160-170
120-150
Zoss
4000
2
150-160
180-200
Tītars
5000
2
170-180
50-60
Vistas krūtiņa
1000
2
180-190
70-85
Pildīta vista
1500
2
170-180
100-120
GAĻA
511008
34
Konditorejas izstrādājumu cepšana
Ieteicams cepeškrāsni iepriekš uzsildīt.
Cepumus un smalkmaizītes var cept seklajās cepamajās plātīs vienlaicīgi vairākos līmeņos
(2. un 3.). Ievērojiet, ka cepšanas ilgums var atšķirties, pat ja izmantotās cepamās plātis ir
vienādas. Cepumi augšējā cepamajā plātī var izcepties ātrāk nekā tie, kas atrodas apakšējā
plātī. Cepamās plātis vienmēr lieciet uz režģa. Ja izmantojat komplektā esošo cepamo pamatni,
izņemiet režģi. Lai cepumi apbrūnētu vienādi, to biezumam noteikti jābūt vienādam.
Produkti
Vadotne
(no apakšas)
Temperatūra
(°C)
Gatavošanas
ilgums
(minūtes)
Kūka
2
150-160
45-60
Biskvītkūka
2
150-160
25-35
Drumstalu plātsmaize
2
160-170
25-35
Augļu kūka, biskvīta mīkla
2
150-160
45-65
Plūmju kūka
2
150-160
30-40
Biskvīta mīklas rulete*
2
160-170
15-25
Augļu kūka, smilšu mīkla
2
160-170
50-70
Pītā rauga mīklas maize (Challah)
2
160-170
35-50
Ābolu strūdele
2
170-180
40-60
Pica*
2
190-210
25-45
Cepumi, smilšu mīkla*
3
150-160
15-25
Biskvīti, spiesti*
3
150-160
15-28
Smalkmaizītes, rauga mīkla
3
170-180
20-35
Smalkmaizītes, kārtainā mīkla
3
170-180
20-30
Konditorejas izstrādājumi ar
krēma pildījumu
3
180-190
25-45
KONDITOREJAS IZSTRĀDĀJUMI
KONDITOREJAS IZSTRĀDĀJUMI
– SALDĒTI
Ābolu un biezpiena strūdele
3
170-180
50-70
Biezpiena plātsmaize
3
160-170
65-85
Pica
3
170-180
20-30
Cepti kartupeļi, gatavi likšanai
cepeškrāsnī*
3
170-180
20-35
Kroketes, ceptas cepeškrāsnī
3
170-180
20-35
Jogurts
3
40
240
511008
Nelieciet dziļo cepamo plāti pirmajā vadotnē.
35
APAKŠĒJAIS SILDĪTĀJS UN VENTILATORS
To lieto, lai ceptu konditorejas
izstrādājumus no rauga mīklas ar minimālu
rauga daudzumu, kā arī augļu un dārzeņu
konservēšanā. Lietojiet otro vadotni no
apakšas un – ieteicamāk – seklo cepamo
plāti, lai karstais gaiss varētu cirkulēt ap
ēdiena augšdaļu.
2
Produktu veids
Vadotne
(no apakšas)
Temperatūra
(°C)
Gatavošanas ilgums
(minūtes)
Zemenes
2
180
20-30
Augļi ar kauliņiem
2
180
25-40
Augļu biezenis
2
180
25-40
Marinēti gurķīši
2
180
25-40
Pupas/burkāni
2
180
25-40
AUGĻI
DĀRZEŅI
KONSERVĒŠANA
Sagatavojiet konservējamos produktus un burkas, kā parasti. Izmantojiet burkas ar gumijas
blīvgredzenu un stikla vāku. Nelietojiet burkas ar vītņotiem vai metāla vākiem vai skārda
bundžas. Burku izmēram noteikti jābūt vienādam, tām jābūt piepildītām ar vienādu saturu
un cieši noslēgtām.
Ielejiet dziļajā paplātē 1 litru karsta ūdens (aptuveni 70°C) un salieciet paplātē 6 1 litra
burkas. ievietojiet paplāti cepeškrāsnī uz otrās vadotnes.
Konservēšanas laikā uzraugiet produktus un vāriet līdz brīdim, kad burkās esošais
šķidrums sāk virt – kad pirmajā burciņā parādās burbulīši.
511008
36
Produkti
Daudzums (l)
T = 170°C –
180°C, līdz
burciņās
parādās
burbulīši /
līdz šķidrums
burciņās sāk
virt
Temperatūra
viršanas
sākumā –
kad parādās
burbulīši
Ilgums, kādu
burkas paliek
cepeškrāsnī
(min)
Zemenes
6×1 l
40-55
izslēgt
25
Augļi ar kauliņiem
6×1 l
40-55
izslēgt
30
Augļu biezenis
6×1 l
40-55
izslēgt
35
AUGĻI
Marinēti gurķīši
6×1 l
40-55
izslēgt
30
Pupas, burkāni
6×1 l
40-55
120 °C, 60 min
30
511008
DĀRZEŅI
37
ECO GATAVOŠANA
Darbosies apaļais sildītājs un ventilators.
Krāsns dobuma aizmugures sienā
uzstādītais ventilators nodrošinās
vienmērīgu karstā gaisa cirkulāciju ap cepeti
vai konditorejas izstrādājumu.
Produktu veids
Vadotnes
līmenis (no
apakšas)
Temperatūra
(°C)
Gatavošanas
ilgums (min)
Cūkgaļas cepetis, 1 kg
3
190
140-160
Cūkgaļas cepetis, 2 kg
3
190
150-180
Liellopu gaļas cepetis, 1 kg
3
200
120-140
Vesela zivs, 200 g/gabals
3
190
40-50
Zivs fileja, 100 g/gabals
3
200
25-35
Spiestie cepumi*
3
170
20-25
Mazie glazūrkēksi
3
180
25-30
Biskvīta mīklas rulete
3
180
15-25
Augļu kūka, smilšu mīkla
3
180
55-65
Kartupeļu sacepums
3
180
40-50
Lazanja
3
190
40-50
Frī kartupeļi, 1 kg
3
210
25-40
Vistas medaljoni, 0,7 kg
3
210
25-35
Zivju pirkstiņi, 0,6 kg
3
210
20-30
GAĻA
ZIVIS
KONDITOREJAS
IZSTRĀDĀJUMI
DĀRZEŅI
SALDĒTI PĀRTIKAS PRODUKTI
Nelieciet dziļo cepamo plāti pirmajā vadotnē.
511008
38
ATLAIDINĀŠANA
Šajā režīmā gaiss cirkulēs bez sildītāju darbošanās.
Atlaidināšanai piemēroti produkti ietver kūkas ar putukrējumu vai sviesta krēmu, kūkas un
konditorejas izstrādājumus, maizi un ruletes, kā arī dziļi saldētus augļus.
0
Pagrieziet GATAVOŠANAS SISTĒMU
SELEKTORPOGU uz atlaidināšanu. Displejā
būs redzams LAIKS. Šo laika iestatījumu var
koriģēt. Piespiediet PALAIŠANAS taustiņu.
511008
Vairumā gadījumu ir ieteicams izņemt pārtikas produktu no iepakojuma (neaizmirstiet
noņemt visas metāla skavas vai spīles).
Kad atlaidināšanas laiks ir pusē, ievietotie produkti ir jāapgriež, jāsamaisa un jāatdala, ja tie
bijuši sasaldēti kopā.
39
APKOPE UN TĪRĪŠANA
Noteikti atvienojiet ierīci no elektropadeves un nogaidiet, līdz
ierīce ir atdzisusi.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci vai veikt apkopes uzdevumus bez
pienācīgas pieaugušo uzraudzības.
Alumīnija apdare
Alumīnija apdari tīriet ar neabrazīviem šķidrajiem tīrīšanas līdzekļiem, kas šādām virsmām
paredzēti.
Uzlejiet tīrīšanas līdzekli uz mitras drānas un notīriet virsmu. Pēc tam noskalojiet virsmu ar
ūdeni. Nelejiet tīrīšanas līdzekli tieši uz alumīnija apdares.
Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai sūkļus.
Ievērojiet: virsma nedrīkst nonākt saskarē ar cepeškrāsns tīrīšanai paredzētajiem
aerosoliem, jo tas var radīt redzamus un neatgriezeniskus bojājumus.
Nerūsējošā tērauda lokšņu apšuvums korpusa priekšpusē
(atkarībā no modeļa)
Tīriet šo virsmu tikai ar saudzējošu mazgāšanas līdzekli (ziepju putām) un mīkstu sūkli,
kas nesaskrāpēs apdari. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus saturošus
tīrīšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt korpusa apdari.
Lakotas virsmas un plastmasas detaļas
(atkarībā no modeļa)
Netīriet kloķus un pogas, durvju rokturus, uzlīmes un tehnisko datu plāksnītes ar
abrazīviem tīrīšanas līdzekļiem vai abrazīviem tīrīšanas materiāliem, tīrīšanas līdzekļiem uz
spirta bāzes vai ar spirtu.
Nekavējoties notīriet visus traipus ar mīkstu neskrāpējošu drānu un nedaudz ūdens, lai
nepieļautu virsmas sabojāšanu.
Varat lietot arī tīrīšanas līdzekļus un tīrīšanas materiālus, kas paredzēti šādām virsmām;
dariet to atbilstoši attiecīgo ražotāju norādījumiem.
Alumīnija pārklājuma virsmas nedrīkst nonākt saskarē ar cepeškrāsns tīrīšanai
paredzētajiem aerosoliem, jo tas var radīt redzamus un neatgriezeniskus bojājumus.
511008
40
TRADICIONĀLA CEPEŠKRĀSNS TĪRĪŠANA
Lai iztīrītu ieēdušos traipus no cepeškrāsns, jūs varat izmantot standarta procedūru
(lietojot tīrīšanas līdzekļus vai cepeškrāsns aerosolu). Pēc šādas tīrīšanas rūpīgi noskalojiet
tīrīšanas līdzekļa paliekas.
Tīriet cepeškrāsni un piederumus pēc katras lietošanas, lai nepieļautu netīrumu piedegšanu
pie virsmas. Vienkāršākais veids, kā iztīrīt taukus, ir tīrīšana ar ziepju putām, kad
cepeškrāsns vēl ir silta.
Ja netīrumi un tauki ir ieēdušies, lietojiet tradicionālos cepeškrāsns tīrīšanas līdzekļus.
Rūpīgi izskalojiet cepeškrāsni ar tīru ūdeni, lai noņemtu jebkādas tīrīšanas līdzekļa paliekas.
Nekad nelietojiet agresīvus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, abrazīvus sūkļus, traipu un rūsas
noņemšanas līdzekļus u. tml.
Tīriet piederumus (cepamās loksnes un plātis, režģus u. c.) ar karstu ūdeni un mazgāšanas
līdzekli.
511008
Cepeškrāsns, tās dobums un cepamās plātis ir apstrādātas ar speciālu emaljas pārklājumu,
izveidojot gludu un izturīgu virsmu. Šis speciālais pārklājums atvieglo tīrīšanu istabas
temperatūrā.
41
AUTOMĀTISKĀ CEPEŠKRĀSNS TĪRĪŠANA –
PIROLĪZE
Cepeškrāsni lietojot mēreni, iesakām darbināt pirolītisko tīrīšanas programmu reizi mēnesī,
lai uzturētu cepeškrāsni tīru, bez piedegušiem taukiem un netīrumiem.
Pēc pirolītiskā tīrīšanas procesa ap durtiņām var parādīties neliela krāsas maiņa. To var
viegli novērst ar nelielu daudzumu ziepju un sūkli.
Izslaukiet cepeškrāsni un noslaukiet tajā esošos tīrāmos piederumus ar mitru drānu!
Pirolītiskās tīrīšanas procesā pārtikas produktu gabali un tauki var uzliesmot. Ugunsgrēka
risks!
Pirms pirolītiskās tīrīšanas nogaidiet, kamēr cepeškrāsns atdziest, un izņemiet no tās visu
aprīkojumu un piederumus, tostarp izvelkamās vadīklas.
* Atkarībā no modeļa
Ja ierīces komplektā ir piegādātas speciālās stiepļu vadīklas, pirms pirolītiskā tīrīšanas
procesa sākšanas uzstādiet tās izvelkamo vadīklu vietā.
0
0
0
1
Pagrieziet GATAVOŠANAS SISTĒMU
SELEKTORPOGU uz „P”.
Displejā redzams tīrīšanas intensitātes
līmenis un ilgums.
2
Izvēlieties vajadzīgo tīrīšanas intensitāti.
Pieskarieties TEMPERATŪRAS
taustiņam un grieziet IESTATĪŠANAS POGU
(-/+).
3
Pēc noteikta perioda cepeškrāsns durtiņas
tiks automātiski bloķētas jūsu drošības
labad. Displejā parādīsies atslēgas simbols.
Tīrīšanas procesa laikā no cepeškrāsns
var izdalīties nepatīkama smaka. Kad
cepeškrāsns ir atdzisusi, izslaukiet to ar
mitru drānu. Noslaukiet cepeškrāsns
durtiņas un blakus esošās virsmas blīves
zonā. Neberziet blīvi.
511008
42
PIEDERUMU PIROLĪTISKA TĪRĪŠANA CEPEŠKRĀSNĪ (atkarībā no modeļa)
Pirolīzes programmu var izmantot arī, lai palaikam iztīrītu komplektā esošās pirolītiskās
cepemapamatnes un plātis (skatīt Cepeškrāsns piederumus). Pēc lietošanas notīriet
tās ar karstu ūdeni un mazgāšanas līdzekli, pēc tam noslaukiet ar drānu un ievietojiet
2. vai 3. vadotnē. Nelieciet cepampamatni vai plāti 1. vadotnē. Pirolītiskās tīrīšanas laikā
cepampamatnes un plātis, kā arī cepeškrāsns dobums var daļēji dzeltēt un zaudēt
nedaudz spīduma.
Ja arī cepamās pannas tiek tīrītas, izmantojot pirolītiskās tīrīšanas procesu, tad, šim
procesam beidzoties, cepeškrāsns pamatne, iespējams, nebūs pilnībā iztīrīta.
511008
Nemēģiniet atvērt cepeškrāsns durtiņas, kamēr darbojas
automātiskā tīrīšanas programma. Tādējādi programmas darbību
var pārtraukt. Apdegumu risks!
43
STIEPĻU VADOTŅU IZŅEMŠANA UN
TĪRĪŠANA
Vadotņu tīrīšanā lietojiet tikai tradicionālos tīrīšanas līdzekļus.
1
Atskrūvējiet skrūvi.
2
Izņemiet vadotnes no atverēm
aizmugurējā sienā.
Pēc tīrīšanas ar skrūvgriezi pievelciet skrūves uz vadotnēm.
511008
44
CEPEŠKRĀSNS DURTIŅU IZŅEMŠANA UN
IEVIETOŠANA
1
Vispirms pilnībā atveriet durtiņas (līdz
galam).
2
Nedaudz paceliet eņģu fiksatorus un
velciet durtiņas virzienā uz sevi.
3
Lēni aizveriet durtiņas līdz 45 grādu
leņķim (attiecībā pret pilnībā aizvērtu
durtiņu stāvokli); pēc tam paceliet durtiņas
un izvelciet tās ārā.
Lai ieliktu durtiņas vietā, izpildiet šo
procedūru pretējā secībā. Ja durtiņas
neatveras vai neaizveras pareizi,
pārliecinieties, vai eņģēs esošie ierobojumi ir
salāgoti ar eņģu ligzdām.
511008
Atliekot durtiņas vietā, vienmēr pārliecinieties, vai eņģu fiksatori
pareizi ievietojas eņģu ligzdās, lai nepieļautu pēkšņu pamateņģes
aizvēršanos, kas ir savienota ar spēcīgu galveno atsperi.
Ja iedarbojas galvenā atspere, pastāv fiziskas traumas risks.
45
SAUDZĪGA DURTIŅU ATVĒRŠANA (atkarībā no modeļa)
Cepeškrāsns durtiņas ir aprīkotas ar sistēmu, kas amortizē durtiņu atvēršanas spēku, sākot
no 75 grādu leņķa.
SAUDZĪGA DURTIŅU AIZVĒRŠANA (atkarībā no modeļa)
Cepeškrāsns durtiņas ir aprīkotas ar sistēmu, kas amortizē durtiņu aizvēršanas spēku,
sākot no 75 grādu leņķa. Tas sniedz iespēju durtiņas aizvērt vienkārši, klusi un vienmērīgi.
Pietiek ar vieglu pabīdīšanu (līdz 15 grādu leņķim attiecībā pret aizvērtu durtiņu pozīciju),
lai durtiņas aizvērtos automātiski un saudzīgi.
Ja spēks, kāds pielikts durtiņu aizvēršanā, ir pārāk liels, sistēmas
iedarbība tiks samazināta vai arī drošības nolūkā sistēma tiks
ignorēta.
MEHĀNISKAIS DURTIŅU FIKSATORS (atkarībā no modeļa)
Atveriet durtiņas, viegli pabīdot tās uz labo pusi ar īkšķi, vienlaikus
velkot durtiņas uz āru.
Kad cepeškrāsns durtiņas ir aizvērtas, durtiņu fiksators
automātiski atgriežas sākotnējā pozīcijā.
511008
46
CEPEŠKRĀSNS DURTIŅU STIKLA PANEĻA
IZŅEMŠANA UN IEVIETOŠANA
Cepeškrāsns durtiņu stikla paneli var notīrīt no iekšpuses, taču vispirms tas ir jāizņem.
Izņemiet cepeškrāsns durtiņas (skatiet nodaļu "Cepeškrāsns durtiņu izņemšana un
ievietošana").
1
Nedaudz paceliet balstus durtiņu kreisajā
un labajā pusē (marķējums 1 uz balsta)
un atvelciet tos nost no stikla paneļa
(marķējums 2 uz balsta).
2
Turiet durtiņu stikla paneli aiz apakšējās
malas un viegli paceliet tā, lai tas vairs
nebūtu savienots ar balstu; izņemiet paneli.
3
Lai izņemtu trešo stikla paneli (tikai
dažos modeļos), paceliet to uz augšu
un izņemiet.
Izņemiet arī gumijas blīves no stikla paneļa.
511008
Lai ieliktu stikla paneli vietā, izpildiet
procedūru pretējā secībā. Marķējumiem
(pusapļiem) uz durtiņām un stikla paneļa ir
jāpārklājas.
47
SPULDZES NOMAIŅA
Spuldze ir patēriņa priekšmets, un uz to ražotāja garantija neattiecas. Pirms spuldzes
nomaiņas izņemiet paplātes, režģi un vadotnes.
Izmantojiet Phillips (krustiņa) skrūvgriezi.
(Halogēna spuldze: G9, 230 V, 25 W)
1
Ar plakanu skrūvgriezi atbrīvojiet
spuldzes pārsegu un noņemiet to.
Izņemiet spuldzi.
Pārliecinieties, lai netiktu bojāta emalja.
2
Noņemiet halogēna spuldzes pārsegu.
Izmantojiet aizsarglīdzekļus, lai
nepieļautu atskarpju veidošanos.
511008
48
TRAUCĒJUMMEKLĒŠANAS
TABULA
Problēma/kļūda
Cēlonis
Sensori nereaģē; displeja
rādījums ir sastindzis...
Uz dažām minūtēm atvienojiet ierīci no elektrotīkla
(izskrūvējiet drošinātāju vai izslēdziet galveno slēdzi); pēc
tam atkal pievienojiet ierīci un ieslēdziet.
Jūsu mājās bieži nostrādā
galvenais drošinātājs...
Jūsu mājās bieži nostrādā galvenais drošinātājs.
Mikroviļņu krāsns
Spuldzes nomaiņa ir aprakstīta nodaļā
apgaismojums nedarbojas ... "Tīrīšana un apkope".
Konditorejas izstrādājumi
neizcepas ...
Vai izvēlējāties atbilstošu temperatūru un karsēšanas
sistēmu?
Vai mikroviļņu krāsns durtiņas ir aizvērtas?
Displejā ir redzams kļūdas
kods (E1, E2, E3 utt.).
Kļūda ir elektroniskā moduļa darbībā. Uz dažām minūtēm
atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Pēc tam atkal to
pievienojiet un iestatiet laiku.
Ja joprojām tiek rādīts šīs kļūdas kods, izsauciet servisa
tehniķi.
Ja pēc iepriekš aprakstīto darbību veikšanas problēmas pastāv
joprojām, izsauciet kvalificētu servisa tehniķi. Garantija neattiecas
uz remonta vai garantijas prasībām, kas izriet no ierīces nepareizas
pievienošanas vai lietošanas. Tādā gadījumā remonta izmaksas
segs lietotājs.
511008
Pirms remonta atvienojiet ierīci no elektrotīkla (izņemot
drošinātāju vai elektrības vada kontaktdakšu no sienas
kontaktligzdas).
49
ATBRĪVOŠANĀS NO IERĪCES
Iepakojums ir izgatavots no videi draudzīgiem materiāliem, kurus
var atkārtoti pārstrādāt, likvidēt vai iznīcināt, neradot draudus
apkārtējai videi. Šajā izpratnē iepakojuma materiāli ir attiecīgi
marķēti.
Šis simbols uz ierīces vai iepakojuma norāda, ka šo produktu
nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Produkts ir jānogādā
autorizētā savākšanas centrā nolietotā elektriskā un elektroniskā
aprīkojuma otrreizējai pārstrādei.
Pareiza produkta likvidēšana palīdzēs novērst jebkādu negatīvu
iedarbību uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, kas varētu rasties
nepareizas produkta likvidēšanas gadījumā. Lai uzzinātu plašāku
informāciju par produkta likvidēšanu un otrreizējo pārstrādi, lūdzu,
sazinieties ar attiecīgo pašvaldības iestādi, kas atbild par atkritumu
apsaimniekošanu, savu atkritumu izvešanas dienestu vai veikalu,
kurā šo produktu iegādājāties.
Mēs paturam tiesības veikt jebkādas izmaiņas šajos norādījumos par lietošanu, kā arī
tiesības kļūdīties.
511008
50
GATAVOŠANAS TESTS
Produkti testēti atbilstoši standartam EN 60350-1.
Tradicionālā cepšana
Ēdiens
Aprīkojums
Smalkmaizītes
– viens līmenis*
Sekla
Emaljēta
cepamā
pamatne
Smalkmaizītes
– divi līmeņi*
Vadotne
(no
apakšas)
Sistēma
Temperatūra (°C)
Gatavošanas Ilgums
(minūtes)
3
140
20-35
Sekla
Emaljēta
cepamā
pamatne
2, 3
140
20-35
Smalkmaizītes
– trīs līmeņi
Sekla
Emaljēta
cepamā
pamatne
2, 3, 4
140
20-35
Kēksiņi – viens
līmenis
Sekla
Emaljēta
cepamā
pamatne
3
140
40-55
Kēksiņi – divi
līmeņi
Sekla
Emaljēta
cepamā
pamatne
2, 3
140
30-45
Kēksiņi – trīs
līmeņi
Sekla
Emaljēta
cepamā
pamatne
2, 3, 4
140
30-45
Kūka
Apaļa metāla
veidne/
stiepļu
plaukts
(balsta
režģis)
2
160
20-30
Ābolu pīrāgs
Apaļa metāla
veidne/
stiepļu
plaukts
(balsta
režģis)
2
180
40-50
511008
*Iepriekšēji uzsildiet 10 minūtes.
51
Grils
Ēdiens
Aprīkojums
Grauzdiņi*
Stiepļu
plaukts/ režģis
Maltās
gaļas pīrāgs
(pļeskavica)*
Stiepļu plaukts
(balsta režģis)
+ sekla cepamā
pamatne
kā pilienu
uztvērējs
* Iepriekšēji uzsildiet 10 minūtes.
511008
52
Vadotne
(no
apakšas)
Sistēma
Temperatūra
(°C)
Gatavošanas
Ilgums
(minūtes)
4
240
0:30 - 2:30
4
240
15-25
53
511008
511008
54
MULTI_IL_60_PIROLIZA
lv (03-16)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement