Gorenje BO658ST Iebūvējamā cepeškrāsns Lietotāja rokasgrāmata

Gorenje BO658ST Iebūvējamā cepeškrāsns Lietotāja rokasgrāmata
LV
DETALIZĒTI
NORĀDĪJUMI PAR
ELEKTRISKĀS
CEPEŠKRĀSNS
LIETOŠANU
www.gorenje.com
Pateicamies par uzticēšanos
un mūsu ražotās ierīces iegādi
Šī detalizēto norādījumu
rokasgrāmata sniegta, lai atvieglotu
produkta lietošanu. Pēc norādījumiem
varēsiet apgūt ierīces lietojumu
iespējami drīzākajā laikā.
Pārliecinieties, vai saņemtā ierīce
nav bojāta. Ja konstatējat kādu
transportēšanas laikā radušos
bojājumu, lūdzu, sazinieties ar
pārdevēju, no kura ierīci iegādājāties,
vai ar reģionālo noliktavu, no kuras
ierīce tika piegādāta. Tālruņa numurs
ir norādīts rēķinā vai pavadzīmē.
Norādījumi par uzstādīšanu un
savienojuma izveidi ir sniegti
atsevišķā dokumentā.
Norādījumi par lietošanu ir pieejami
arī mūsu tīmekļa vietnē:
www.gorenje.com / < http://www.
gorenje.com />
Svarīga informācija
Padoms, piezīme
SATURS
IEVADS
4
SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU
5
Pirms cepeškrāsns pievienošanas
6
ELEKTRISKĀ CEPEŠKRĀSNS
9 Tehniskie parametri
10 Vadības bloks
12 PIRMS IERĪCES PIRMĀ LIETOJUMA
13 IERĪCES PIRMĀ IESLĒGŠANA
IERĪCES
SAGATAVOŠANA
PIRMAJAI
LIETOŠANAI
13 Pulksteņa iestatīšana
14 GATAVOŠANAS PROCESA DARBĪBAS (1-7)
GATAVOŠANAS
DARBĪBAS
14
18
19
20
20
1. Darbība: GATAVOŠANAS SISTĒMAS IZVĒLE
2. Darbība: TAIMERA FUNKCIJAS – ILGUMS
3. Darbība: PROGRAMMAS SAGLABĀŠANA ATMIŅĀ
4. Darbība: GATAVOŠANAS PROCESA SĀKŠANA
5. Darbība: GATAVOŠANAS PABEIGŠANA UN CEPEŠKRĀSNS
IZSLĒGŠANA
21 6. Darbība: PAPILDU FUNKCIJU/ĪPAŠO FUNKCIJU IZVĒLE
22 7. Darbība: PAMATA IESTATĪJUMU IZVĒLE
24 SISTĒMU (GATAVOŠANAS REŽĪMU) APRAKSTI UN GATAVOŠANAS
TABULAS
41 APKOPE UN TĪRĪŠANA
42
42
43
44
45
46
49
50
APKOPE UN
TĪRĪŠANA
Tradicionāla cepeškrāsns tīrīšana
Aqua clean funkcijas lietošana cepeškrāsns tīrīšanā
Stiepļu un teleskopisko izvelkamo vadotņu izņemšana un tīrīšana
Katalītisko ieliktņu ievietošana
Cepeškrāsns dobuma griestu tīrīšana (atkarībā no modeļa)
Cepeškrāsns durtiņu izņemšana un ievietošana
Cepeškrāsns durtiņu stikla paneļa izņemšana un ievietošana
Spuldzes nomaiņa
TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA
52 ATBRĪVOŠANĀS NO IERĪCES
CITA
INFORMĀCIJA
508373
51 TRAUCĒJUMMEKLĒŠANAS TABULA
3
SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR
DROŠĪBU
RŪPĪGI IZLASIET NORĀDĪJUMUS UN SAGLABĀJIET
TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.
Šo ierīci var lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar
samazinātām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām
vai bez pieredzes un zināšanām, ja viņu rīkošanās tiek
uzraudzīta vai viņi saņēmuši apmācību par drošu ierīces
lietošanu un apzinās ar to saistītos riskus. Bērni nedrīkst
spēlēties ar ierīci. Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi
bez uzraudzības.
BRĪDINĀJUMS: lietošanas laikā ierīce un tās aizsniedzamās
daļas sakarst. Jāievēro piesardzība, lai neskartu
sildelementus. Par 8 gadiem jaunāki bērni nedrīkst atrasties
ierīces tuvumā, ja vien viņi netiek pastāvīgi uzraudzīti.
BRĪDINĀJUMS: aizsniedzamās daļas lietošanas laikā var
sakarst. Mazi bērni nedrīkst atrasties ierīces tuvumā.
Lietošanas laikā ierīce sakarst. Jāievēro piesardzība, lai
neskartu sildelementus cepeškrāsns iekšpusē.
Lietojiet tikai tādu temperatūras zondi, kāda ieteikta
lietošanai šajā cepeškrāsnī.
BRĪDINĀJUMS: pirms spuldzes maiņas ierīce noteikti
jāizslēdz, lai nepieļautu elektriskā trieciena iespēju.
Cepeškrāsns durtiņu stikla/gatavošanas virsmas eņģoto
pārsegu stikla tīrīšanā nelietojiet agresīvus abrazīvos
tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var
saskrāpēt virsmu, kā rezultātā stikls var saplīst.
Nelietojiet ierīces tīrīšanā tvaika ierīces vai augstspiediena
ierīces, jo tās var būt elektriskā trieciena cēlonis.
508373
4
Atvienošanas līdzekļi jāierīko stacionārajā elektroinstalācijā
atbilstoši elektroinstalācijas noteikumiem.
Ja barošanas kabelis ir bojāts, tas jānomaina ražotājam,
tā servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētām personām, lai
nepieļautu bīstamību (tikai to ierīču gadījumā, kuras piegādā
ar savienojuma kabeli).
Ierīci nedrīkst uzstādīt aiz dekoratīvām durtiņām, lai attiecīgi
nepieļautu tās pārkaršanu.
Šī ierīce ir paredzēta sadzīves lietojumam.
Nelietojiet to nekādā citā nolūkā, piemēram,
telpu apsildei, mājdzīvnieku vai citu dzīvnieku,
papīra, audumu, augu u. tml. žāvēšanai, jo tas
var kļūt par fiziskas traumas vai ugunsgrēka
riska cēloni.
Elektrotīklam ierīci drīkst pievienot tikai
kvalificēts servisa tehniķis vai speciālists.
Nemākulīga apiešanās ar ierīci vai
neprofesionāls remonts var radīt smagas
fiziskas traumas risku vai sabojāt ierīci.
Ja šīs ierīces tuvumā esošo citu ierīču
barošanas kabeļi tiek iespiesti cepeškrāsns
durtiņās, tie var tikt sabojāti, kas savukārt
var būt īsslēguma cēlonis. Tādēļ citu ierīču
barošanas kabeļi ir jātur drošā atstatumā.
Neizklājiet cepeškrāsns sieniņas ar alumīnija
foliju un nelieciet cepamās plātis vai citus
ēdienu gatavošanas traukus uz cepeškrāsns
pamatnes. Alumīnija folija kavēs gaisa
cirkulāciju cepeškrāsnī, kavēs ēdiena
gatavošanas procesu un sabojās emaljas
pārklājumu.
Lietošanas laikā cepeškrāsns durtiņas ļoti
sakarst. Trešais stikls ir uzstādīts papildu
aizsardzības nolūkā, mazinot ārējās virsmas
temperatūru (tikai dažos modeļos).
Pārmērīga slodze var sabojāt cepeškrāsns
durtiņu eņģes. Nelieciet smagas pannas uz
atvērtām cepeškrāsns durtiņām un, tīrot
cepeškrāsns dobumu, neatbalstieties uz
atvērtajām cepeškrāsns durtiņām. Nekad
nestāviet uz atvērtām cepeškrāsns durtiņām
un neļaujiet bērniem uz tām sēdēt.
Neceliet iekārtu, turot to aiz durvju roktura.
Ierīce var droši ekspluatēt gan ar paplāšu
vadotnēm, gan bez tām.
Nodrošiniet, lai ventilācijas atveres nekad
nekādā veidā netiktu pārsegtas vai
aizsprostotas.
Dažādo vienas dizaina sērijas ierīču vai
komponentu iespējamās krāsu toņu
atšķirības var rasties visādu faktoru dēļ,
piemēram, atšķirīgi skata leņķi, no kuriem uz
ierīcēm skatās, atšķirīgi krāsoti foni, materiāli
un telpas apgaismojums.
PIRMS CEPEŠKRĀSNS PIEVIENOŠANAS
508373
Pirms ierīces pievienošanas rūpīgi izlasiet norādījumus par
lietošanu. Garantija neattiecas uz remonta vai garantijas
prasībām, kas izriet no ierīces nepareizas pievienošanas vai
lietošanas.
5
ELEKTRISKĀ CEPEŠKRĀSNS
(CEPEŠKRĀSNS UN APRĪKOJUMA APRAKSTS IR ATKARĪGS NO
MODEĻA)
Attēlā ir redzams viens no iebūvējamo ierīču modeļiem. Tā kā ierīcēm, par kurām šie
norādījumi rakstīti, var būt dažāds aprīkojums, rokasgrāmatā var būt aprakstītas dažas
funkcijas vai aprīkojums, kuru jūsu ierīcei nav.
Vadības bloks
4
3
2
Vadotnes
- Gatavošanas
līmeņi
1
Cepeškrāsns
durtiņas
Cepeškrāsns rokturis
STIEPĻU VADOTNES
Stiepļu vadotnes sniedz iespēju gatavot ēdienu četros līmeņos (lūdzu, ievērojiet, ka līmeņi/
vadotnes tiek skaitītas no apakšas uz augšu).
3. un 4. vadotne ir paredzēta grilēšanai.
TELESKOPISKĀS IZVELKAMĀS VADOTNES
Teleskopiskās izvelkamās vadotnes var uzstādīt 2., 3. un 4. līmenī.
Izvelkamās vadotnes var būt izvelkamas daļēji vai pilnībā.
508373
6
CEPEŠKRĀSNS DURTIŅU SLĒDZIS
Slēdži deaktivē cepeškrāsns karsēšanu un ventilatoru, kad gatavošanas procesa laikā
durtiņas tiek atvērtas. Kad durtiņas tiek aizvērtas, slēdži atkal ieslēdz sildītājus.
DZESĒŠANAS VENTILATORS
Ierīcē ir uzstādīts dzesēšanas ventilators, kas dzesē korpusu un ierīces vadības paneli.
DZESĒŠANAS VENTILATORA PAILDZINĀTA DARBĪBA
Pēc tam, kad cepeškrāsns ir izslēgta, dzesēšanas ventilators īsu brīdi vēl turpina darboties,
lai cepeškrāsni atdzesētu. ntilators īsu brīdi vēl turpina darboties, lai cepeškrāsni atdzesētu.
CEPEŠKRĀSNS APRĪKOJUMS UN PIEDERUMI
(atkarībā no modeļa)
STIKLA CEPAMO TRAUKU lieto cepšanai ar
visām cepeškrāsns sistēmām. To var lietot
arī kā servēšanas paplāti.
REŽĢI lieto grilēšanai vai arī kā pannas,
cepamās plāts vai cepamā trauka, kurā
atrodas ēdiens, balstu
Uz režģa ir drošības aizturis. Tādēļ,
velkot režģi ārā no cepeškrāsns, nedaudz
paceliet uz augšu tā priekšējo daļu.
SEKLO CEPAMO PLĀTI lieto konditorejas
izstrādājumu un kūku cepšanai.
DZIĻO CEPAMO PLĀTI lieto gaļas
cepināšanā un mitru konditorejas
izstrādājumu cepšanā. To var izmantot arī
kā pilienu uztveršanas paplāti.
Cepšanas piederumiem sakarstot,
var mainīties to forma. Tas neietekmē šo
piederumu funkcionalitāti, savukārt pēc
atdzišanas tie atgūs savu sākotnējo formu.
7
508373
Gatavošanas laikā nekad nelieciet dziļo
cepamo plāti pirmā līmeņa vadotnēs, izņemot
reizes, kad grilējat ēdienu vai izmantojas
cepamo iesmu un dziļā plāts kalpo tikai kā
pilienu uztveršanas paplāte.
Režģis vai paplāte vienmēr jāievieto gropē
starp diviem stiepļu profiliem.
4
Ar teleskopiskajām izvelkamajām vadotnēm
vienmēr izvelciet viena līmeņa vadotnes
un uzlieciet uz tām režģi vai cepamo plāti.
iebīdiet tās ar roku līdz galam.
3
2
Kad teleskopiskās vadotnes ir
iebīdītas cepeškrāsnī līdz galam, aizveriet
cepeškrāsns durtiņas.
ROTĒJOŠO IESMU (gaļas iesmu) lieto gaļas
cepšanai. Komplektā ir iesma balsts, iesms
ar skrūvēm un noņemams rokturis.
ZONDE lielāku gaļas gabalu cepšanai.
Ierīcei un dažām no piekļūstamajām detaļām ir tendence ēdienu
gatavošanas laikā sakarst. Lietojiet plīts cimdus.
508373
8
TEHNISKIE PARAMETRI
(ATKARĪBĀ NO MODEĻA)
A Sērijas numurs
B Kods
C Modelis
D Tips
E Preču zīme
F Tehniskā informācija
G Atbilstības indikācijas / simboli
508373
Tehnisko datu plāksnīte, kurā norādīta
pamatinformācija par ierīci, atrodas uz
cepeškrāsns malas un ir redzama tad, kad
atvērtas cepeškrāsns durtiņas.
9
VADĪBAS BLOKS
ĒDIENU IZVĒLE
IESLĒGT/IZSLĒGT
MANAS RECEPTES
ĒDIENA GATAVOŠANAS SISTĒMAS
TEMPERATŪRA
Palielināt vērtībui
Samazināt vērtību
508373
10
LAIKS, SVARS,
TERMOZONDE
AQUA CLEAN
PAPILDU FUNKCIJAS
TAIMERA FUNKCIJAS
Gatavošanas ilgums
Aizturētā ieslēgšana
MINŪŠU ATGĀDNE / SKAŅAS
SIGNĀLS / TAIMERIS
CEPEŠKRĀSNS
IESLĒGŠANAS/
IZSLĒGŠANAS TAUSTIŅŠ
SĀKT/APTURĒT
SAGLABĀT RECEPTI
BĒRNU DROŠĪBAS SLĒDZIS
508373
IEVĒROJIET:
Taustiņi reaģēs labāk, ja skarsiet tos ar lielāku pirksta gala laukumu. Ik reizi, piespiežot
taustiņu, atskanēs akustisks signāls.
11
PIRMS IERĪCES PIRMĀ
LIETOJUMA
Saņemot ierīci, izņemiet no cepeškrāsns visas detaļas, tostarp jebkādu transportēšanas
aprīkojumu.
Notīriet visus piederumus un rīkus ar siltu ūdeni un parastu mazgāšanas līdzekli. Nelietojiet
abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
Pirms cepeškrāsns lietošanas pirmo reizi, aptuveni vienu stundu sildiet to ar augšējo
un apakšējo sildītāju sistēmu 200 °C temperatūrā. Būs jūtama raksturīgā jaunai ierīcei
raksturīga smarža. Nodrošiniet telpā labu ventilāciju!
508373
12
IERĪCES PIRMĀ IESLĒGŠANA
PULKSTEŅA IESTATĪŠANA
Pēc ierīces pievienošanas vai ilgstošiem elektroapgādes traucējumiem, displejā mirgos
12:00.
Pieskarieties
taustiņiem
(
) un (
) lai
iestatītu pulksteņa
laiku. Apstipriniet
iestatījumu ar
PALAIŠANAS/
APTURĒŠANAS
taustiņu.
Piespiežot un turot piespiestu vērtību regulēšanas taustiņu, ātrums, kādā mainās
iestatījuma vērtība, palielināsies.
Krāsns darbosies arī tad, ja pulkstenis nebūs iestatīts. Tomēr tādā gadījumā nav
pieejamas taimera funkcijas (skatīt nodaļu „TAIMERA FUNKCIJU IESTATĪŠANA”). Pēc
dažām bezdarba minūtēm ierīce pārslēgsies gaidīšanas režīmā.
508373
PULKSTEŅA IESTATĪJUMU MAINĪŠANA
Pulksteņa iestatījumus var mainīt tad, kad nav aktivēta taimera funkcija (skatīt nodaļu
PAMATA IESTATĪJUMU IZVĒLE).
13
GATAVOŠANAS PROCESA
DARBĪBAS (1-7)
1. DARBĪBA: GATAVOŠANAS SISTĒMAS
IZVĒLE
Gatavošanas procesu cepeškrāsnī var regulēt vairākos veidos.
A) GATAVOŠANA, IZVĒLOTIES DARBA REŽĪMU
(profesionālais režīms)
Lietojiet šo režīmu, kad vēlaties pagatavot jebkāda veida ēdienu jebkādā daudzumā. Visus
iestatījumus izvēlas lietotājs.
GATAVOŠANAS
SISTĒMAS
GATAVOŠANAS SISTĒMAS
Pieskarieties
taustiņiem
(
) un (
) lai
izvēlētos gatavošanas
režīmu/sistēmu
un cepeškrāsns
temperatūru.
Var izvēlēties arī šādas papildu funkcijas:
iepriekšēja uzsildīšana
gatavošanas ilgums
aizkavēta palaišana
Pieskarieties PALAIŠANAS taustiņam.
Simbols mirgos displejā, līdz tiks sasniegta izvēlētā temperatūra. Darba laikā nav
iespējams mainīt gatavošanas režīmu/sistēmu, toties var mainīt temperatūru.
IEPRIEKŠĒJA UZSILDĪŠANA
Lietojiet iepriekšējas uzsildīšanas funkciju, ja vēlaties uzkarsēt krāsni līdz vajadzīgajai
temperatūrai pēc iespējas ātrāk. Lietojiet simbolu, lai aktivētu iepriekšējas uzsildīšanas
funkciju. Gatavojamo ēdienu vēl neievietojiet. Simbols
displejā mirgos.
Kad iestatītā temperatūra ir sasniegta, iepriekšējas uzsildīšanas stadija ir beigusies, un tiek
raidīts akustisks signāls. Atveriet durtiņas vai apstipriniet savu izvēli, piespiežot jebkuru
taustiņu. Simbols
nodzisīs. Tad programma atsāk gatavošanas procesu atbilstoši
izvēlētajiem iestatījumiem.
508373
Kad iestatīta iepriekšējas uzsildīšanas funkcija, aizkavētas palaišanas funkciju nevar
izmantot.
14
GATAVOŠANAS SISTĒMAS (atkarībā no modeļa)
SISTĒMA
APRAKSTS
IETEICAMĀ
TEMPERATŪRA °C
GATAVOŠANAS SISTĒMAS
1)
AUGŠĒJAIS UN APAKŠĒJAIS SILDĪTĀJS
Sildītāji cepeškrāsns dobuma pamatnē un griestos izstaros karstumu
vienmērīgi visā cepeškrāsnī. Konditorejas izstrādājumus vai gaļu var
cept/cepināt viena augstuma līmenī.
200
AUGŠĒJAIS SILDĪTĀJS
Siltumu izstaros tikai cepeškrāsns griestos esošais sildītājs. Lietojiet
šo sildītāju, lai apbrūninātu ēdiena augšpusi.
150
APAKŠĒJAIS SILDĪTĀJS
Siltumu izstaros tikai cepeškrāsns pamatnē esošais sildītājs.
Lietojiet šo sildītāju, lai apbrūninātu ēdiena apakšpusi.
160
GRILS
Darbosies tikai grila sildītājs, daļa no lielā grila komplekta.
Šo sistēmu lieto mazāka daudzuma vaļējo sviestmaižu vai alus
desiņu grilēšanai, kā arī maizes grauzdēšanai.
240
LIELAIS GRILS
Darbosies augšējais sildītājs un grila sildītājs. Siltumu tieši izstaro
grila sildītājs, kas uzstādīts cepeškrāsns griestos. Lai pastiprinātu
sildīšanas jaudu, tiek aktivēts arī augšējais sildītājs.
Šo sistēmu lieto mazāka daudzuma vaļējo sviestmaižu, gaļas vai alus
desiņu grilēšanai, kā arī maizes grauzdēšanai.
240
GRILS AR VENTILATORU
Darbosies grila sildītājs un ventilators. Šo kombināciju lieto, lai
grilētu gaļu un cepinātu lielākus gaļas vai putnu gaļas gabalus viena
augstuma līmenī. Tā ir piemērota arī sautējumu gatavošanai un
kraukšķīgas garoziņas apbrūnināšanai.
170
KARSTAIS GAISS UN APAKŠĒJAIS SILDĪTĀJS
Darbosies apakšējais sildītājs, apaļais sildītājs un karstā
gaisa ventilators. To lieto, lai ceptu picas, valgus konditorejas
izstrādājumus, augļu pīrāgus, rauga mīklu un smilšu mīklu vairākos
līmeņos vienlaicīgi.
200
360° KARSTAIS GAISS
Darbosies apļa sildītājs un ventilators. Cepeškrāsns dobuma
aizmugures sienā uzstādītais ventilators nodrošinās vienmērīgu
karstā gaisa cirkulāciju ap cepeti vai konditorejas izstrādājumu. Šo
režīmu lieto, lai cepinātu gaļu un ceptu konditorejas izstrādājumus
vairākos līmeņos vienlaicīgi.
160
ECO GATAVOŠANA 1)
Šajā režīmā gatavošanas procesa laikā tiek optimizēts enerģijas
patēriņš.
Šo režīmu izmanto gaļas apcepšanai un konditorejas izstrādājumu
cepšanai.
160
PAMATNES SILDĪTĀJS UN VENTILATORS
To lieto, lai ceptu konditorejas izstrādājumus no rauga mīklas ar
minimālu rauga daudzumu, kā arī augļu un dārzeņu konservēšanā.
180
To izmanto, lai noteiktu energoefektivitātes klasi saskaņā ar standartu EN 60350-1.
508373
Šajā režīmā īpašā ierīces darbības algoritma un atlikušā siltuma izmantošanas dēļ faktiskā
temperatūra cepeškrāsnī netiek rādīta displejā.
15
B) GATAVOŠANA, IZVĒLOTIES PĀRTIKAS PRODUKTA
VEIDU (automātiskais režīms)
Pieskarieties
taustiņam, lai
izvēlētos pārtikas
produkta veidu.
Iedegsies izvēlētais
simbols.
Parādīsies iepriekšēji
iestatītas vērtības,
ko joprojām varat
mainīt:
- daudzums
- gatavošanas
temperatūra
- aizkavēta palaišana
- gatavošanas
ilgums
Pieskarieties PALAIŠANAS taustiņam. Displejā parādīsies izvēlētās vērtības.
508373
16
IEPR. IESTAT. GATAVOŠANAS ILGUMS
(H/MIN)
DAUDZUMS (KG)
VADOTNE (NO
APAKŠAS)
3:00
-
2,3
Maize
190
275
0:50
1
2
Pica*
200
275
0:20
1x0,5
2,3
Gatavo/cep seklā plātī.
Smalkmaizītes*
160
275
0:20
2×0.2
2,3
Gatavo/cep seklās plātīs divos
līmeņos vienlaicīgi.
Vista
200
275
0:50
0.5
2
Karbonādes/
kotletes, zivis*
240
275
0:18
4:0,50
3
3*
Cepetis ar ribiņām
180
275
1:25
0,50
2
Gatavo/cep mazāk
cepamtraukā uz režģa.
IEPR. IESTAT.
SISTĒMA
MAX. MOŽNA NASTAVLJENA TEMP. (°C)
40
BRĪDINĀJUMS
IEPR. IESTAT.
TEMPERATŪRA (°C)
40
PRODUKTU VEIDS/
FUNKCIJA
SIMBOLS
Jogurts
Lieciet jogurta trauciņus
uz režģa. (Funkciju drīkst
lietot tikai ar atbilstošu
aprīkojumu.)
Cep seklā plātī.
Vistu gatavo uz režģa otrajā
vadotnē. Pilienu uztveršanas
plāts ir apakšējā vadotnē.
Gatavo uz režģa otrajā
vadotnē. Pilienu uztveršanas
plāts ir apakšējā vadotnē.
Apgrieziet gaļu drīz pēc
tam, kad pagājusi puse no
gatavošanas ilguma.
Lēna gatavošana
100
130
4:00
-
2
Gaļas (cūkas, liellopa, teļa)
gatavošana/cepināšana.
Ielieciet gaļu cepamtraukā
ar vāku un pievienojiet
garšaugus, garšvielas un
dārzeņus.
Automātiska
gaļas
gatavošana
– autom.
cepināšanas
režīms
180
275
1:00
-
2
Dažādu veidu gaļas (steika,
kotlešu, zivju) gatavošana.
508373
Zvaigznīte (*) blakus pārtikas produkta veidam nozīmē, ka ir nepieciešama iepriekšēja
uzsildīšana. Iepriekšēji iestatītajā gatavošanas ilgumā nav iekļauts iepriekšējai uzsildīšanai
nepieciešamais laiks.
17
2. DARBĪBA: TAIMERA FUNKCIJAS –
ILGUMS
Pieskarieties
taustiņiem
(
) un (
) lai
iestatītu gatavošanas
ilgumu.
GATAVOŠANAS ILGUMS
AIZKAVĒTA PALAIŠANA
Gatavošanas ilguma iestatīšana
Šajā režīmā jūs varat noteikt cepeškrāsns darbības ilgumu
(gatavošanas ilgumu). Iestatiet vajadzīgo gatavošanas ilgumu un
apstipriniet iestatījumu. Attiecīgi tiek pielāgots gatavošanas beigu laiks.
Lai sāktu gatavošanas procesu, piespiediet PALAIŠANAS taustiņu. Visi
izvēlētie iestatījumi ir redzami displejā.
Visas taimera funkcijas var atcelt, iestatot ilgumu uz "0".
Aizkavētas palaišanas iestatīšana
PŠajā režīmā jūs varat norādīt gatavošanas procesa ilgumu
(gatavošanas ilgumu) un vēlamo gatavošanas procesa pārtraukšanas
laiku (beigu laiku). Pulkstenim jābūt precīzi iestatītam uz pašreizējo
laiku.
Piemērs:
Pašreizējais laiks: 12.00
Gatavošanas ilgums: 2 stundas
Gatavošanas beigu laiks: 18.00
Vispirms iestatiet gatavošanas ilgumu, t. i., 2 stundas. Displejā tiek
automātiski parādīta pašreizējā laika un gatavošanas laika summa
(14.00). Tagad iestatiet GATAVOŠANAS BEIGU LAIKU un iestatiet šo
laiku (18.00). Lai sāktu gatavošanas procesu, piespiediet PALAIŠANAS
taustiņu. Taimeris nogaidīs līdz gatavošanas procesa palaišanai.
Pēc tam, kad iestatītais laiks ir pagājis, krāsns darbība automātiski tiks apturēta
(gatavošanas beigas). Būs dzirdams īss akustisks signāls, ko varat izslēgt, pieskaroties jebkuram
taustiņam. Pēc vienas minūtes akustiskais signāls izslēgsies automātiski.
Pēc dažām bezdarba minūtēm ierīce pārslēgsies gaidīšanas režīmā. Displejā būs redzams
pulksteņa laiks.
508373
18
3. DARBĪBA: PROGRAMMAS
SAGLABĀŠANA ATMIŅĀ
A) LIETOTĀJA DEFINĒTO PROGRAMMU (MANAS RECEPTES)
SAGLABĀŠANA
Pieskarieties
taustiņam, lai
izvēlētos pārtikas
produkta veidu
un izvēlieties savus
iestatījumus:
- temperatūra
- (daudzums)
- gatavošanas ilgums
- aizkavēta palaišana
Pieskarieties taustiņam
, lai saglabātu savus iestatījumus.
Iecienītās receptes, kas iepriekš saglabātas atmiņā, var izgūt un lietot jebkurā laikā.
Pieskarieties
taustiņam. Displejā būs redzamas visas jūsu saglabātās programmas.
B) CEPEŠKRĀSNS SISTĒMAS IEPRIEKŠĒJI IESTATĪTO VĒRTĪBU
SAGLABĀŠANA
Izvēlieties
cepeškrāsns sistēmu.
Parādīsies iepriekšēji
iestatītas vērtības, ko
joprojām varat mainīt:
- temperatūra
- gatavošanas ilgums
- aizkavēta palaišana
un 3 sekundes turiet pie tā pirkstgalu, lai saglabātu iestatījumus (tie
508373
Pieskarieties taustiņam
iedegsies divas reizes).
19
4. DARBĪBA: GATAVOŠANAS PROCESA
SĀKŠANA
Sāciet gatavošanas procesu, piespiežot PALAIŠANAS/APTURĒŠANAS taustiņu un kādu
brīdi turot to piespiestu. Ja nav izvēlēta taimera funkcija, displeja blokā būs redzams
gatavošanas ilguma laiks, kā arī darba un temperatūras simboli.
5. DARBĪBA: GATAVOŠANAS PABEIGŠANA
UN CEPEŠKRĀSNS IZSLĒGŠANA
Pēc gatavošanas procesa tiek pauzēti un atcelti arī visi taimera iestatījumi. Displejā būs
redzams dienas laiks (pulkstenis). Pēc piecām bezdarba minūtēm ierīce pārslēgsies
gaidīšanas režīmā.
Pēc gatavošanas procesa beigām arī visi taimera iestatījumi tiek pauzēti un atcelti,
izņemot minūšu atgādni. Displejā būs redzams dienas laiks (pulkstenis). Dzesēšanas
ventilators vēl kādu brīdi turpinās darboties.
Pēc cepeškrāsns lietošanas kondensāta kanālā (zem durtiņām) varētu būt palicis
ūdens. Izslaukiet kanālu ar sūkli vai drānu.
508373
20
6. DARBĪBA: PAPILDU FUNKCIJU/ĪPAŠO
FUNKCIJU IZVĒLE
Pieskarieties
taustiņam,
lai izvēlētos
gatavošanas funkciju
Atlaidināšana
Šajā režīmā gaiss cirkulēs bez sildītāju darbošanās. Darbosies
tikai ventilators. Lietojiet šo funkciju, lai lēnām atlaidinātu saldētus
pārtikas produktus (kūkas, konditorejas izstrādājumus, maizi,
ruletes un dziļi saldētus augļus).
Izvēloties attiecīgo simbolu, varat norādīt pārtikas produkta veidu,
svaru vai atlaidināšanas sākuma un beigu laiku.
Kad atlaidināšanas laiks ir pusē, ievietotie produkti ir jāapgriež,
jāsamaisa un jāatdala, ja tie bijuši sasaldēti kopā.
Mīkla – raudzēšana un pārbaudīšana
Lietojiet šo funkciju, lai raudzētu vai pārbaudītu rauga mīklu. Tiek
uzturēta optimālā temperatūra, kas stimulēs rauga iedarbību un
paātrinās raudzēšanas procesu.
Ātra iepriekšēja uzsildīšana
Lietojiet iepriekšējas uzsildīšanas funkciju, ja vēlaties uzkarsēt krāsni
līdz vajadzīgajai temperatūrai pēc iespējas ātrāk. Šis režīms nav
piemērots ēdienu gatavošanai. Kad krāsns uzkarst līdz izvēlētajai
temperatūrai, iepriekšējas uzsildīšanas process ir pabeigts, un
cepeškrāsns ir gatava ēdiena gatavošanai izvēlētajā gatavošanas
režīmā.
Atkārtota uzsildīšana:
Atkārtotu uzsildīšanu var izmantot, lai uzturētu jau pagatavota
ēdiena siltumu. Izvēlieties šo simbolu, lai iestatītu temperatūru, kā
arī atkārtotas uzsildīšanas sākuma un beigu laiku.
Lietojiet šo funkciju, lai vienlaikus gatavotu dažādu veidu pārtikas
produktus traukos, kas salikti viens uz otra. Produkti tiek gatavoti
ar tvaiku, kas ceļas no apakšā novietotā pārtikas produkta. Pirmajā
traukā lieciet ēdienu
ar lielāku šķidruma saturu (mērces, zupas), otrajā traukā lieciet
gaļu, dārzeņus un piedevas, savukārt trešajā – desertus. (Šī funkcija
darbojas tikai ar attiecīgu aprīkojumu.)
21
508373
Tvaicēšanas kolonna
7. DARBĪBA: PAMATA IESTATĪJUMU
IZVĒLE
Pieskarieties
taustiņam, lai
izvēlētos iestatījumu.
Aqua clean
Lietojiet to, lai iztīrītu traipus. Ielejiet dziļajā cepamplātī 0,6 l ūdens
un ievietojiet cepamplāti apakšējās vadotnēs. Pēc 4 minūtēm
ēdienu paliekas no emaljētajām virsmām būs atmiekšķējušās, un tās
varēs viegli noslaucīt ar mitru drānu.
Minūšu atgādnes iestatīšana
Minūšu atgādni var lietot neatkarīgi no krāsns darbības. Aktivējiet
to, piespiežot taustiņu. Ilgākais iespējamais iestatījums ir 10
stundas. Kad iestatītais laiks būs pagājis, būs dzirdams akustisks
signāls, ko varat izslēgt, pieskaroties jebkuram taustiņam. Pēc
vienas minūtes akustiskais signāls izslēgsies automātiski.
Cepeškrāsns apgaismojums
Cepeškrāsns apgaismojums ieslēdzas automātiski, atverot tās
durtiņas, vai arī tad, kad krāsns tiek ieslēgta. Pēc gatavošanas
procesa beigām apgaismojums vēl kādu minūti degs.
Apgaismojumu cepeškrāsns iekšpusē iespējams ieslēgt vai izslēgt,
piespiežot APGAISMOJUMA taustiņu.
BĒRNU DROŠĪBAS FUNKCIJA
Aktivējiet to, pieskaroties ATSLĒGAS taustiņam (atslēgas
simbolam) un kādu brīdi turot pie tā
pirkstgalu. Lai deaktivētu bērnu drošības funkciju, vēlreiz
pieskarieties šim taustiņam.
Ja bērnu drošības funkcija tiek aktivēta, kad nedarbojas
neviena taimera funkcija
(displejā redzams tikai pulksteņa laiks, cepeškrāsns nedarbosies.
Ja bērnu drošības režīms ir aktivēts pēc taimera funkcijas
iestatīšanas, tad cepeškrāsns darbosies normāli, tomēr nebūs
iespējams mainīt iestatījumus.
508373
22
Bērnu drošības funkcijas darbības laikā nav iespējams mainīt
sistēmas (gatavošanas režīmus) vai papildu funkcijas. Apturēt vai
izslēgt var tikai gatavošanas/cepšanas/cepināšanas procesu. Bērnu
drošības funkcija darbojas arī pēc krāsns izslēgšanas. Lai izvēlētos
jaunu sistēmu, vispirms jāizslēdz bērnu drošības funkcija.
Laiks
Pulksteņa laiks jāiestata pēc tam, kad ierīci pirmo reizi pievieno
elektrotīklam vai arī pēc tam, kad tā ilgstoši bijusi atvienota no
elektrotīkla (ilgāk par vienu nedēļu). Iestatiet PULKSTENI – laiku.
Pulksteni var iestatīt, kad ierīce ir izslēgta, piespiežot
IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS taustiņu.
Izvēlieties iestatījumu ar bulttaustiņiem (
) un (
).
Kontrasta un skaņas iestatīšana;
atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem
Iestatīšanu var veikt, kad parādās simbols .
Piespiediet spuldzītes simbolu un astoņas sekundes turiet
to piespiestu. Displejā parādās "bri" līdz ar diviem pilnībā
izgaismotiem stabiņiem.
Izvēlieties iestatījumu ar bulttaustiņiem (
Lai apstiprinātu, pieskarieties taustiņam
) un (
).
.
Pēc traucējumiem elektroapgādē vai ierīces izslēgšanas visi
lietotāja papildu iestatījumi tiek atjaunoti.
508373
8sek
23
SISTĒMU (GATAVOŠANAS
REŽĪMU) APRAKSTI UN
GATAVOŠANAS TABULAS
Ja jūsu izvēlētais pārtikas produkts gatavošanas tabulā nav atrodams, meklējiet
informāciju par līdzīgu pārtikas produktu.
Parādītā informācija attiecas uz gatavošanu vienā līmenī.
Ir norādīts ieteicamās temperatūras diapazons. Sāciet ar zemākas temperatūras
iestatījumu un, ja atzīstat, ka pārtikas produkts nav pietiekami apbrūnināts, palieliniet šo
iestatījumu.
Gatavošanas ilgums ir tikai provizoriska aplēse un dažādu apstākļu dēļ var atšķirties.
Iepriekšēji uzsildiet cepeškrāsni tikai tajos gadījumos, ja tā ir prasīts ēdiena receptē vai šīs
norādījumu rokasgrāmatas tabulās. Tukšas cepeškrāsns sildīšana patērē daudz enerģijas.
Tādēļ secīga vairāku veidu konditorejas izstrādājumu vai vairāku picu cepšana ietaupīs
daudz enerģijas, jo cepeškrāsns jau būs uzsildīta.
Lietojiet tumšas, melnas, ar silikonu izklātas vai ar emalju pārklātas cepamās pamatnes vai
plātis, jo tās ļoti labi vada siltumu.
Izmantojot pergamentpapīru, pārliecinieties, vai tas iztur augstu temperatūru. Gatavojot
lielākus gaļas gabalus vai konditorejas izstrādājumus, cepeškrāsnī tiks ģenerēts daudz
tvaika, kas savukārt var kondensēties uz cepeškrāsns durtiņām. Tā ir normāla parādība un
neietekmēs ierīces darbību. Pēc gatavošanas procesa noslaukiet durtiņas un durtiņu stiklu
sausu.
Nedzesējiet pārtikas produktus aizvērtā cepeškrāsnī, lai nepieļautu kondensēšanos
(aprasošanu).
508373
24
Dažādu veidu gaļas standarta gatavības pakāpes un ieteicamā
galīgā temperatūra centrā
Gaļas temperatūra centrā
(°C)
Gaļas krāsa griezumā un
gaļas sulas krāsa
Asiņaina
40-45
gaļas sarkana, līdzīgi
asiņainai gaļai, sulas nav
daudz
Vidēji asiņaina
55-60
gaiši sarkana, daudz gaiši
sarkanas sulas
Vidēji apcepta
65-70
sārta, nedaudz bāli sārtas
sulas
Labi izcepta
75-80
vienmērīgi pelēkbrūna,
nedaudz bezkrāsainas sulas
75-85
sarkanbrūna
Vidēji apcepta
65-70
gaiši sārta
Labi izcepta
75-85
dzeltenbrūna
Produktu veids
LIELLOPU GAĻA
TEĻA GAĻA
Labi izcepta
CŪKGAĻA
JĒRGAĻA
Labi izcepta
79
pelēka, sārtena sula
45
gaļas sarkana
Vidēji asiņaina
55-60
gaiši sarkana
Vidēji apcepta
65-70
vidū sārta
AITAS GAĻA
Asiņaina
Labi izcepta
80
pelēka
Vidēji apcepta
70
bāli sārta, sārta sula
Labi izcepta
82
pelēka, sula tikai nedaudz
sārta
82
gaiši pelēka
KAZAS GAĻA
PUTNU GAĻA
Labi izcepta
ZIVIS
65-70
no baltas līdz pelēkbrūnai
508373
Labi izcepta
25
AUGŠĒJAIS UN APAKŠĒJAIS SILDĪTĀJS
Sildītāji cepeškrāsns dobuma pamatnē un
griestos izstaros karstumu vienmērīgi visā
cepeškrāsnī.
2
Gaļas cepšana:
Lietojiet pannu vai plāti ar emaljas pārklājumu, no rūdīta materiāla, māla vai čuguna.
Nerūsējošā tērauda plātis nav piemērotas, jo tās spēcīgi atstaro siltumu.
Lietojiet pannu vai plāti ar emaljas pārklājumu, no rūdīta materiāla, māla vai čuguna.
Nerūsējošā tērauda plātis nav piemērotas, jo tās spēcīgi atstaro siltumu.
Produktu veids
Svars
(g)
Vadotne
(no apakšas)
Temperatūra
(°C)
Gatavošanas
ilgums
(min)
Cūkgaļas cepetis
1500
2
180-200
90-110
Cūkgaļas pleca gabals
1500
2
180-200
100-120
GAĻA
Cūkgaļas rulete
1500
2
180-200
120-140
Gaļas klaips
1500
2
200-210
60-70
Liellopu gaļas cepetis
1500
2
170-190
120-140
Teļa gaļas rulete
1500
2
180-200
90-120
Jēra gaļas fileja
1500
2
180-200
80-100
Zaķa fileja
1500
2
180-200
50-70
Brieža ciska
1500
2
180-200
100-120
Pica*
/
2
200-220
20-30
Vista
1500
2
190-210
70-90
1000g/gabals
2
210
50-60
ZIVIS
Apcepta sutināta zivs
Lai ceptu vistu un ja ierīcei nav
Lai ceptu picu un ja ierīcei nav
.sistēmas, lietojiet šo sistēmu.
sistēmas, lietojiet šo sistēmu.
Simbols * nozīmē, ka cepeškrāsns iepriekš ir jāuzsilda, izmantojot izvēlēto gatavošanas
režīmu.
508373
26
Konditorejas izstrādājumu cepšana
Izmantojiet tikai vienu līmeni un tumšas cepamās loksnes vai plātis. Uz gaišām cepamām
loksnēm vai plātīm konditorejas izstrādājumi apbrūnēs vājāk, jo šāds aprīkojums atstaro
siltumu.
Cepamās plātis vienmēr lieciet uz režģa. Ja izmantojat komplektā esošo cepamo pamatni,
izņemiet režģi. Cepšanas laiks būs īsāks, ja cepeškrāsns būs iepriekš uzsildīta.
Produktu veids
Vadotne
(no apakšas)
Temperatūra
(°C)
Gatavošanas
ilgums
(min)
Dārzeņu suflē
2
190-200
30-35
Saldais suflē
2
190-200
30-35
KONDITOREJAS IZSTRĀDĀJUMI
Maizes veltnīši (Semmel)*
2
190-210
20-30
Baltmaize*
2
180-190
50-60
Griķu maize*
2
180-190
50-60
Pilngraudu maize*
2
180-190
50-60
Rudzu maize*
2
180-190
50-60
Plēkšņu kviešu maize*
2
180-190
50-60
Valriekstu kūka
2
170-180
50-60
Biskvītkūka*
2
160-170
25-30
Biezpiena plātsmaize
2
170-180
65-75
Kēksiņi
2
170-180
25-30
Rauga mīklas smalkmaizītes
2
200-210
20-30
Pīrāgi ar kāpostu pildījumu
2
185-195
25-35
Augļu kūka
2
150-160
40-50
Bezē cepumi
2
80-90
120-130
Smalkmaizītes ar želejas pildījumu
(Buchtel)
2
170-180
30-40
508373
Simbols * nozīmē, ka cepeškrāsns iepriekš ir jāuzsilda, izmantojot izvēlēto gatavošanas
režīmu.
27
Padoms
Darbība
Vai kūka ir izcepusies?
• Ieduriet kūkā ar koka zobu bakstāmo vai iesmiņu. Ja,
izvelkot ārā, pie zobu bakstāmā vai iesmiņa nekas nav
pielipis, kūka ir gatava.
Vai kūka nosēdās?
• Pārbaudiet recepti.
• Nākamajā reizē lietojiet mazāk šķidruma.
• Pievērsiet uzmanību maisīšanas ilgumam, ja lietojat maza
izmēra mikseri, blenderi vai tml.
Vai kūkas pamatne nav
pietiekami brūna?
• Lietojiet tumšas krāsas cepamo loksni vai plāti.
• Ievietojiet cepamo loksni vai plāti vienu vadotni zemāk
un uz gatavošanas procesa beigām ieslēdziet apakšējo
sildītāju.
Kūka ar valgu pildījumu
nav pietiekami
izcepusies?
• Paaugstiniet temperatūru un paildziniet cepšanas laiku.
Nelieciet dziļo cepamo plāti pirmajā vadotnē.
508373
28
LIELAIS GRILS, GRILS
Grilējot produktus ar lielo grilu, darbosies
augšējais sildītājs un grila sildītājs, kas
uzstādīti cepeškrāsns dobuma griestos.
Grilējot produktus, darbosies augšējais
sildītājs un grila sildītājs, kas uzstādīti
cepeškrāsns dobuma griestos.
Maksimālā pieļaujamā temperatūra 240 °C.
Piecas minūtes iepriekšēji uzsildiet infrasarkano staru (grila) sildītāju.
Vienmēr uzraugiet gatavošanas procesu. Augstās temperatūras dēļ gaļa ātri var sadegt.
Cepināšana ar grila sildītāju ir piemērota cūkgaļas desiņu, gaļas un zivju gabalu (steiku,
eskalopu, laša steiku vai fileju u. c.) ar mazu tauku saturu cepināšanai, iegūstot kraukšķīgu
apvalciņu, kā arī maizes grauzdēšanai.
Grilējot tieši uz režģa, apstrādājiet to ar eļļu, lai nepieļautu gaļas piecepināšanu režģim,
un ievietojiet režģi 4. vadotnē. Pilienu uztveršanas paplāti ievietojiet 1. vai 2. vadotnē.
Grilējot cepamajā plātī, nodrošiniet, lai plātī būtu pietiekami daudz šķidruma, kas nepieļaus
sadegšanu.
Gatavošanas laikā gaļa ir jāapgriež.
Pēc grilēšanas iztīriet cepeškrāsni, notīriet piederumus un rīkus.
Grila galds – mazais grils
Produktu veids
Svars
(g)
Vadotne
(no apakšas)
Temperatūra
(°C)
Gatavošanas
ilgums
(min)
Liellopa steiks, vidēji
asiņains
180 g/gabals
3
230
15-20
Cūkgaļas kakla fileja
150 g/gabals
3
230
18-22
Karbonādes/kotletes
280 g/gabals
3
230
20-25
70 g/gabals
3
230
10-15
Grauzdiņi
/
4
230
3-6
Vaļējas sviestmaizes
/
4
230
3-6
GAĻA
Grila desiņas
508373
GRAUZDĒTA MAIZE
29
Grila galds – lielais grils
Produktu veids
Svars
(g)
Vadotne
(no apakšas)
Temperatūra
(°C)
Gatavošanas
ilgums
(min)
Liellopa steiks, asiņains
180 g/gabals
3
230
15-20
Bifšteks, labi izcepts
180 g/gabals
3
230
18-25
Cūkgaļas kakla fileja
150 g/gabals
3
230
20-25
Karbonādes/kotletes
280 g/gabals
3
230
20-25
Teļa gaļas eskalops
140 g/gabals
3
230
20-25
Grila desiņas
70 g/gabals
3
230
10-15
Gaļas pastēte
(Leberkäse)
150 g/gabals
3
230
10-15
200 g/gabals
3
230
15-25
Grauzdiņi
/
4
230
1-3
Vaļējas sviestmaizes
/
4
230
2-5
GAĻA
ZIVIS
Laša steiki/filejas
GRAUZDĒTA MAIZE
Grilējot cepamajā plātī, nodrošiniet, lai plātī būtu pietiekami daudz šķidruma, kas nepieļaus
sadegšanu. Gatavošanas laikā gaļa ir jāapgroza.
Cepot foreli, nosusiniet zivi papīra dvielī. Zivs iekšpusē pievienojiet garšvielas, ārpusi
apziediet ar eļļu un novietojiet uz režģa. Grilēšanas laikā zivi neapgroziet.
Lietojot grilu (infrasarkano staru) sildītāju, cepeškrāsns durtiņām
vienmēr jābūt aizvērtām.
Grilēšanas laikā grila sildītājs, režģis un pārējie cepeškrāsns
piederumi ļoti sakarst. Tādēļ lietojiet virtuves cimdus un gaļas
knaibles.
508373
30
Cepšana ar grozāmo iesmu (atkarībā no modeļa)
Lietojot grozāmo iesmu, maksimālā temperatūra ir 240°C.
1
Ievietojiet iesma balstu 3. vadotnē
no apakšas un uzlieciet dziļo plāti uz
apakšējās (1.) vadotnes – šī plāts kalpos kā
pilienu uztveršanas paplāte.
2
Uzduriet gaļu uz iesma un nostipriniet
ar skrūvēm.
3
Uzlieciet iesma rokturi uz priekšējā
iesma balsta un ievietojiet uzgali
aizmugurējās cepeškrāsns sieniņas
atvērumā labajā pusē (atvērumu nosedz
rotējošs pārsegs).
4
Atbrīvojiet iesma rokturi un aizveriet
cepeškrāsns durtiņas.
Ieslēdziet cepeškrāsni un izvēlieties LIELĀ
GRILA sistēmu.
508373
Grils darbosies tikai tad, kad cepeškrāsns durtiņas būs aizvērtas.
31
GRILS AR VENTILATORU
Šajā darba režīmā grila sildītājs un
ventilators darbojas vienlaicīgi. Režīms ir
piemērots gaļas, zivju un dārzeņu grilēšanai.
(Skatīt aprakstus un padomus attiecībā uz
GRILU.)
Produktu veids
Svars
(g)
Vadotne
(no apakšas)
Temperatūra
(°C)
Gatavošanas
ilgums
(min)
Pīle
2000
Cūkgaļas cepetis
1500
2
150-170
80-100
2
160-170
60-85
Cūkgaļas pleca gabals
Cūkas stilbs
1500
2
150-160
120-160
1000
2
150-160
120-140
Pusvista
700
2
190-210
50-60
Vista
1500
2
190-210
60-90
200 g/gabals
2
200-220
20-30
GAĻA
ZIVIS
Forele
508373
32
KARSTAIS GAISS UN APAKŠĒJAIS SILDĪTĀJS
Darbosies apakšējais sildītājs, apaļais
sildītājs un karstā gaisa ventilators.
Piemērots picu, ābolu pīrāgu un augļu kūku
cepšanai.
2
Produktu veids
Biezpiena plātsmaize,
smilšu mīkla
(Skatīt aprakstus un padomus attiecībā uz
AUGŠĒJO un APAKŠĒJO SILDĪTĀJU.)
Vadotne
(no apakšas)
Temperatūra
(°C)
Gatavošanas
ilgums
(min)
2
150-160
65-80
Pica*
2
200-210
15-20
Lorēnas kišs, smilšu mīkla
2
180-200
35-40
Ābolu pīrāgs, rauga mīkla
2
150-160
35-40
Ābolu strūdele, kārtainā
mīkla
2
170-180
45-65
508373
Simbols * nozīmē, ka cepeškrāsns iepriekš ir jāuzsilda, izmantojot izvēlēto gatavošanas
režīmu.
33
Cepšana ar gaļas zondi (atkarībā no modeļa)
Šajā režīmā iestatiet pārtikas produkta centrā vēlamo temperatūru. Krāsns darbojas, līdz
pārtikas produkta centrā ir sasniegta iestatītā temperatūra. Temperatūru centrā mēra ar
temperatūras zondi.
1
Noņemiet metāla vāciņu (ligzda ir krāsns
priekšējā augšējā stūrī pie krāsns sienas
labajā pusē).
2
Iespraudiet gaļas zondes metāla
spraudni ligzdā, savukārt zondi –
gatavojamajā ēdienā. (Ja ir aktivēti kādi
taimera iestatījumi, tie tiks atcelti.)
Kad zonde ir pievienota, displeja blokā būs
redzams “Prob” (Zonde). Iestatiet vajadzīgo
temperatūru. Pieskarieties PALAIŠANAS
taustiņam.
Displejā būs redzami iepriekšēji iestatītā temperatūra un zondes temperatūra.
508373
34
Gatavošanas laikā displejā būs redzams temperatūras kāpums centrā (vēlamo
temperatūru centrā var koriģēt ēdiena gatavošanas gaitā diapazonā no 30 °C līdz 99°C).
Kad iestatītā temperatūra centrā būs sasniegta, gatavošanas process tiks apturēts.
Būs dzirdams akustisks signāls, ko varat izslēgt, pieskaroties jebkuram taustiņam. Pēc
vienas minūtes akustiskais signāls izslēgsies automātiski. Displejā parādīsies pulkstenis.
Pēc gatavošanas procesa atlieciet vietā gaļas zondes ligzdas metāla vāciņu.
Produktu veids
Svars (kg)
Vadotne (no
apakšas)
Ēdiena centra
temperatūra
GAĻA
Liellopu gaļas fileja
1000
2
55-75*
Vista, vesela
1500
2
85-90
Tītars
4000
2
85-90
Cūkgaļas cepetis
1500
2
70-85
Gaļas klaips
1000
2
80-85
Teļa gaļa
1000
2
75-85
Jērgaļa
1000
2
75-85
Brieža gaļa
1000
2
75-85
Zivis
1000
2
75-85
* pusjēla = 55–60 °C; vidēji izcepta = 65–70 °C; labi izcepta = 70–75 °C
508373
Lietojiet tikai savas cepeškrāsns modelim paredzētu zondi.
Gatavošanas laikā zonde nekādā gadījumā nedrīkst skart sildītāju.
Pēc gatavošanas procesa zonde būs ļoti karsta. Ievērojiet
piesardzību, lai nepieļautu apdegumu rašanos.
35
360° KARSTAIS GAISS
Darbosies apaļais sildītājs un ventilators.
Cepeškrāsns dobuma aizmugures
sienā uzstādītais ventilators nodrošinās
vienmērīgu karstā gaisa cirkulāciju ap cepeti
vai konditorejas izstrādājumu.
2
Gaļas cepšana:
Lietojiet pannu vai plāti ar emaljas pārklājumu, no rūdīta materiāla, māla vai čuguna.
Nerūsējošā tērauda plātis nav piemērotas, jo tās spēcīgi atstaro siltumu.
Gatavošanas procesa laikā nodrošiniet pietiekami daudz šķidruma, lai nepieļautu gaļas
sadegšanu. Cepināšanas laikā gaļa ir jāapgriež. Cepetis saglabāsies sulīgāks, ja to pārsegs.
Produktu veids
Svars
(g)
Vadotne
(no apakšas)
Temperatūra
(°C)
Gatavošanas
ilgums
(min)
Cūkgaļas cepetis ar ādu
1500
2
170-180
140-160
Pīle
2000
2
160-170
120-150
Zoss
4000
2
150-160
180-200
Tītars
5000
2
150-170
180-220
Vistas krūtiņa
1000
3
180-200
60-70
Pildīta vista
1500
2
170-180
90-110
GAĻA
508373
36
Konditorejas izstrādājumu cepšana
Ieteicams cepeškrāsni iepriekš uzsildīt.
Cepumus un smalkmaizītes var cept seklajās cepamajās plātīs vienlaicīgi vairākos līmeņos
(2. un 3.). Ievērojiet, ka cepšanas ilgums var atšķirties, pat ja izmantotās cepamās plātis ir
vienādas. Cepumi augšējā cepamajā plātī var izcepties ātrāk nekā tie, kas atrodas apakšējā
plātī. Cepamās plātis vienmēr lieciet uz režģa. Ja izmantojat komplektā esošo cepamo
pamatni, izņemiet režģi. Lai cepumi apbrūnētu vienādi, to biezumam noteikti jābūt
vienādam.
Produktu veids
Vadotne
(no apakšas)
Temperatūra
(°C)
Gatavošanas
ilgums
(min)
Biskvītkūka
2
150-160
25-35
Drumstalu plātsmaize
2
160-170
25-35
Augļu kūka, biskvīta mīkla
2
150-160
45-65
Biskvīta mīklas rulete*
2
160-170
15-25
Augļu kūka, smilšu mīkla
2
160-170
50-70
Ābolu strūdele
2
170-180
40-60
KONDITOREJAS
IZSTRĀDĀJUMI
Cepumi, smilšu mīkla*
2
150-160
15-25
Biskvīti, spiesti*
2
140-150
15-25
Smalkmaizītes, rauga mīkla
2
170-180
20-35
Smalkmaizītes, kārtainā mīkla
2
170-180
20-30
SALDĒTI PĀRTIKAS PRODUKTI
Ābolu un biezpiena strūdele
2
170-180
50-70
Pica
2
170-180
20-30
Cepti kartupeļi, gatavi likšanai
cepeškrāsnī
2
170-180
20-35
Kroketes, ceptas cepeškrāsnī
2
170-180
20-35
Simbols * nozīmē, ka cepeškrāsns iepriekš ir jāuzsilda, izmantojot izvēlēto gatavošanas
režīmu.
508373
Nelieciet dziļo cepamo plāti pirmajā vadotnē.
37
ECO GATAVOŠANA
Darbosies apaļais sildītājs un ventilators.
Cepeškrāsns dobuma aizmugures
sienā uzstādītais ventilators nodrošinās
vienmērīgu karstā gaisa cirkulāciju ap cepeti
vai konditorejas izstrādājumu.
2
Produktu veids
Vadotne
(no apakšas)
Temperatūra
(°C)
Gatavošanas
ilgums
(min)
Cūkgaļas cepetis, 1 kg
2
180
140-160
Cūkgaļas cepetis, 2 kg
2
180
150-180
Liellopu gaļas cepetis, 1 kg
2
190
120-140
Vesela zivs, 200 g/gabals
2
180
40-50
Zivs fileja, 100 g/gabals
2
190
25-35
Ar konditorejas caurulīti spiesti
cepumi
2
160
20-25
Mazie glazūrkēksiņi
2
170
25-35
Biskvīta mīklas rulete
2
170
25-30
Augļu kūka, smilšu mīkla
2
170
55-65
Kartupeļu sacepums
2
170
40-50
Lazanja
2
180
40-50
Frī kartupeļi, 1 kg
2
200
25-40
Vistas medaljoni, 0,7 kg
2
200
25-35
Zivju pirkstiņi, 0,6 kg
2
200
20-30
GAĻA
ZIVIS
KONDITOREJAS IZSTRĀDĀJUMI
SACEPUMI
SALDĒTI PĀRTIKAS PRODUKTI
Nelieciet dziļo cepamo plāti pirmajā vadotnē.
508373
38
APAKŠĒJAIS SILDĪTĀJS UN VENTILATORS
To lieto, lai ceptu konditorejas
izstrādājumus no rauga mīklas ar minimālu
rauga daudzumu, kā arī augļu un dārzeņu
konservēšanā. Lietojiet otro vadotni no
apakšas un – ieteicamāk – seklo cepamo
plāti, lai karstais gaiss varētu cirkulēt ap
ēdiena augšdaļu.
2
KONSERVĒŠANA
Sagatavojiet konservējamos produktus un burkas, kā parasti. Izmantojiet burkas ar gumijas
blīvgredzenu un stikla vāku. Nelietojiet burkas ar vītņotiem vai metāla vākiem vai skārda
bundžas. Burku izmēram noteikti jābūt vienādam, tām jābūt piepildītām ar vienādu saturu
un cieši noslēgtām.
Ielejiet dziļajā paplātē 1 litru karsta ūdens (aptuveni 70°C) un salieciet paplātē 6 1 litra
burkas. ievietojiet paplāti cepeškrāsnī uz otrās vadotnes.
Konservēšanas laikā uzraugiet produktus un vāriet līdz brīdim, kad burkās esošais
šķidrums sāk virt – kad pirmajā burciņā parādās burbulīši.
Produktu veids
Vadotne
(no apakšas)
Temperatūra
(°C)
Lēnas
vārīšanas
ilgums
(min)
Temperatūra un ilgums
pēc lēnas
vārīšanas
sākuma
Ilgums,
kādu burkas paliek
cepeškrāsnī
(min)
Zemenes
2
160-180
30-45
/
20-30
Augļi ar kauliņiem
2
160-180
30-45
/
20-30
Augļu biezenis
2
160-180
30-45
/
20-30
Marinēti gurķīši
2
160-180
30-45
/
20-30
Pupas/burkāni
2
160-180
30-45
120°C, 4560 min
20-30
AUGĻI
508373
DĀRZEŅI
39
AUTOMĀTISKA GAĻAS GATAVOŠANA
Automātiskajā gaļas gatavošanas režīmā
(automātiskā cepšana) augšējais sildītājs
darbosies kopā ar apļa sildītāju. Tas tiek
lietots visiem gaļas veidiem.
2
Automātiskās cepināšanas režīmā augšējais sildītājs darbosies kopā ar grila sildītāju un
apļa sildītāju. Tas tiek lietots visiem gaļas veidiem.
Grilējot tieši uz režģa, apstrādājiet to ar eļļu, lai nepieļautu gaļas piecepināšanu režģim, un
ievietojiet režģi trešajā vadotnē. Otrajā vadotnē ievietojiet pilienu uztveršanas paplāti. Ja
gaļu cepināt cepamajā plātī, ievietojiet to uz otrās vadotnes.
Produktu veids
Svars
(kg)
Vadotne
(no
apakšas)
Temperatūra
Ēdiena
gatavošana
laiks
(minūtes)
Ēdiena
centra
temperatūra
Liellopu gaļas
fileja
1000
2
190-210
45-55
55-75*
Vista, vesela
1500
2
170-190
60-70
85-90
Tītars
4000
2
160-180
150-180
85-90
Cūkgaļas
cepetis
1500
2
150-170
100-120
70-85
GAĻA
Gaļas klaips
1000
2
160-180
70-80
80-85
Teļa gaļa
1000
2
170-190
100-120
75-85
Jērgaļa
1000
2
170-190
50-60
75-85
Brieža gaļa
1000
2
170-190
55-65
75-85
Zivis
1000
2
160-180
35-55
75-85
* pusjēla = 55–60 °C; vidēji izcepta = 65–70 °C; labi izcepta = 70–75 °C
508373
40
APKOPE UN TĪRĪŠANA
Noteikti atvienojiet ierīci no elektropadeves un nogaidiet, līdz
ierīce ir atdzisusi.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci vai veikt apkopes uzdevumus bez
pienācīgas pieaugušo uzraudzības.
Alumīnija apdare
Alumīnija apdari tīriet ar neabrazīviem šķidrajiem tīrīšanas līdzekļiem, kas šādām virsmām
paredzēti.
Uzlejiet tīrīšanas līdzekli uz mitras drānas un notīriet virsmu. Pēc tam noskalojiet virsmu ar
ūdeni. Nelejiet tīrīšanas līdzekli tieši uz alumīnija apdares.
Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai sūkļus.
Ievērojiet: virsma nedrīkst nonākt saskarē ar cepeškrāsns tīrīšanai paredzētajiem
aerosoliem, jo tas var radīt redzamus un neatgriezeniskus bojājumus.
Nerūsējošā tērauda lokšņu apšuvums korpusa priekšpusē
(atkarībā no modeļa)
Tīriet šo virsmu tikai ar saudzējošu mazgāšanas līdzekli (ziepju putām) un mīkstu sūkli,
kas nesaskrāpēs apdari. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus saturošus
tīrīšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt korpusa apdari.
Lakotas virsmas un plastmasas detaļas
(atkarībā no modeļa)
Netīriet kloķus un pogas, durvju rokturus, uzlīmes un tehnisko datu plāksnītes ar
abrazīviem tīrīšanas līdzekļiem vai abrazīviem tīrīšanas materiāliem, tīrīšanas līdzekļiem uz
spirta bāzes vai ar spirtu.
Nekavējoties notīriet visus traipus ar mīkstu neskrāpējošu drānu un nedaudz ūdens, lai
nepieļautu virsmas sabojāšanu.
Varat lietot arī tīrīšanas līdzekļus un tīrīšanas materiālus, kas paredzēti šādām virsmām;
dariet to atbilstoši attiecīgo ražotāju norādījumiem.
508373
Alumīnija pārklājuma virsmas nedrīkst nonākt saskarē ar cepeškrāsns tīrīšanai
paredzētajiem aerosoliem, jo tas var radīt redzamus un neatgriezeniskus bojājumus.
41
TRADICIONĀLA CEPEŠKRĀSNS TĪRĪŠANA
Lai iztīrītu ieēdušos traipus no cepeškrāsns, jūs varat izmantot standarta procedūru
(lietojot tīrīšanas līdzekļus vai cepeškrāsns aerosolu). Pēc šādas tīrīšanas rūpīgi noskalojiet
tīrīšanas līdzekļa paliekas.
Tīriet cepeškrāsni un piederumus pēc katras lietošanas, lai nepieļautu netīrumu piedegšanu
pie virsmas. Vienkāršākais veids, kā iztīrīt taukus, ir tīrīšana ar ziepju putām, kad
cepeškrāsns vēl ir silta.
Ja netīrumi un tauki ir ieēdušies, lietojiet tradicionālos cepeškrāsns tīrīšanas līdzekļus.
Rūpīgi izskalojiet cepeškrāsni ar tīru ūdeni, lai noņemtu jebkādas tīrīšanas līdzekļa paliekas.
Nekad nelietojiet agresīvus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, abrazīvus sūkļus, traipu un rūsas
noņemšanas līdzekļus u. tml.
Tīriet piederumus (cepamās loksnes un plātis, režģus u. c.) ar karstu ūdeni un mazgāšanas
līdzekli.
Cepeškrāsns, tās dobums un cepamās plātis ir apstrādātas ar speciālu emaljas pārklājumu,
izveidojot gludu un izturīgu virsmu. Šis speciālais pārklājums atvieglo tīrīšanu istabas
temperatūrā.
AQUA CLEAN FUNKCIJAS LIETOŠANA
CEPEŠKRĀSNS TĪRĪŠANĀ
Stikla vai seklā cepamtraukā ielejiet 0,6 l ūdens un ievietojiet apakšējās vadotnēs.
Pieskarieties Aqua
Clean taustiņam un
iestatiet temperatūru
uz 70°C.
Pieskarieties PALAIŠANAS taustiņam. Kad tīrīšanas process būs beidzies, tiks raidīts
akustisks signāls.
Pēc 30 minūtēm ēdienu paliekas būs atmiekšķējušās no cepeškrāsns emaljētajām
sieniņām, un tās varēs viegli notīrīt ar mitru drānu.
Aqua Clean sistēmu lietojiet tad, kad cepeškrāsns ir pilnībā
atdzisusi.
508373
42
STIEPĻU UN TELESKOPISKO IZVELKAMO
VADOTŅU IZŅEMŠANA UN TĪRĪŠANA
Vadotņu tīrīšanā lietojiet tikai tradicionālos tīrīšanas līdzekļus.
A Turiet vadotnes pie apakšpuses un velciet
tās uz cepeškrāsns dobuma centra.
B Izņemiet tās no atvērumiem augšpusē.
508373
Nemazgājiet izvelkamās vadotnes trauku mazgāšanas mašīnā.
43
KATALĪTISKO IELIKTŅU IEVIETOŠANA
Vadotņu tīrīšanā lietojiet tikai tradicionālos tīrīšanas līdzekļus.
Izņemiet stiepļu vadotnes vai izvelkamās
vadotnes.
1
Uzstādiet vadotnes uz katalītiskā ieliktņa.
2
Iekariniet ieliktņus ar piestiprinātajām
vadotnēm esošajās atverēs un bīdiet uz
augšu.
Uzstādot pilnībā izvelkamas vadīklas ar
katalītiskajiem ieliktņiem, komplektā esošo
aizkrītošo gropju viens gals jāievieto
atvērumos cepeškrāsns iekšējās sienas
apakšā, savukārt aizkrītošo gropju otrs gals
– vadīklās.
Aizkrītošo gropju mērķis ir stingrāk noturēt
vadīklas vietā.
Nemazgājiet katalītiskos ieliktņus trauku mazgāšanas mašīnā.
508373
44
CEPEŠKRĀSNS DOBUMA GRIESTU
TĪRĪŠANA (atkarībā no modeļa)
Augšējais grila sildītājs ir salokāms, lai atvieglotu cepeškrāsns griestu tīrīšanu. Pirms
cepeškrāsns tīrīšanas izņemiet paplātes, režģi un vadotnes.
Velciet sildītāju, līdz šķērsstienis ir atbrīvots
no balstiem cepeškrāsns dobuma kreisajā
un labajā pusē.
Nekad nelietojiet sildītāju, kad tas
ir salocīts/nolaists uz leju. Pēc tīrīšanas
izpildiet šo pašu procedūru pretējā secībā,
lai iebīdītu sildītāju atpakaļ, līdz šķērsstienis
ar klikšķi nofiksējas savā vietā.
Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
508373
Sildītājam jābūt vēsam, pretējā gadījumā pastāv apdegumu risks.
45
CEPEŠKRĀSNS DURTIŅU IZŅEMŠANA UN
IEVIETOŠANA
1
Vispirms pilnībā atveriet durtiņas (līdz
galam).
2
A Pagrieziet aizturus līdz galam atpakaļ
(tradicionālas aizvēršanas gadījumā).
B Ja ierīcei ir GentleClose sistēma, ar
vieglu uzsitienu atiestatiet durvju
fiksatorus atpakaļ 90° leņķī (2. attēls).
C Ja ierīcei ir GentleClose sistēma,
viegli paceliet durvju fiksatorus un
pavelciet uz savu pusi.
3
Lēnām veriet ciet durtiņas, līdz fiksatori
ir salāgoti ar atverēm. Viegli paceliet
durtiņas un izvelciet tās no abām eņģu
atverēm ierīcē.
Lai ieliktu durtiņas vietā, izpildiet šo procedūru
pretējā secībā. Ja durtiņas neatveras vai
neaizveras pareizi, pārliecinieties, vai eņģēs
esošie ierobojumi ir salāgoti ar eņģu ligzdām.
Atliekot durtiņas vietā, vienmēr pārliecinieties, vai eņģu fiksatori pareizi
ievietojas eņģu ligzdās, lai nepieļautu pēkšņu pamateņģes aizvēršanos,
kas ir savienota ar spēcīgu galveno atsperi. Tas var sabojāt.
508373
46
DURTIŅU FIKSATORS (atkarībā no modeļa)
Lai to atvērtu, saudzīgi pabīdiet to ar īkšķi
uz labo pusi un vienlaikus velciet durtiņas
uz ārpusi.
Kad cepeškrāsns durtiņas ir aizvērtas,
durtiņu fiksators automātiski atgriežas
sākotnējā pozīcijā.
DURTIŅU FIKSATORA DEAKTIVIZĒŠANA
UN AKTIVIZĒŠANA
Cepeškrāsnij jābūt pilnībā atdzisušai.
Vispirms atveriet cepeškrāsns durtiņas.
klik
Bīdiet ar īkšķi durtiņu fiksatoru uz labo pusi
par 90°, līdz atskan klikšķis. Tagad durtiņu
fiksators ir deaktivizēts.
90°
508373
Lai atkal aktivizētu durtiņu fiksatoru,
atveriet cepeškrāsns durtiņas un ar labās
rokas rādītājpirkstu pavelciet sviru uz savu
pusi.
47
SAUDZĪGA DURTIŅU AIZVĒRŠANA (atkarībā no modeļa)
Cepeškrāsns durtiņas ir aprīkotas ar sistēmu, kas amortizē durtiņu aizvēršanas spēku,
sākot no 75 grādu leņķa. Tas sniedz iespēju durtiņas aizvērt vienkārši, klusi un vienmērīgi.
Pietiek ar vieglu pabīdīšanu (līdz 15 grādu leņķim attiecībā pret aizvērtu durtiņu pozīciju),
lai durtiņas aizvērtos automātiski un saudzīgi.
Ja spēks, kāds pielikts durtiņu aizvēršanā, ir pārāk liels, sistēmas
iedarbība tiks samazināta vai arī drošības nolūkā sistēma tiks
ignorēta.
508373
48
CEPEŠKRĀSNS DURTIŅU STIKLA PANEĻA
IZŅEMŠANA UN IEVIETOŠANA
Cepeškrāsns durtiņu stikla paneli var notīrīt no iekšpuses, taču vispirms tas ir jāizņem.
Izņemiet cepeškrāsns durtiņas (skatiet nodaļu "Cepeškrāsns durtiņu izņemšana un
ievietošana").
1
Viegli paceliet balstus durtiņu kreisajā un
labajā pusē (marķējums 1 uz balsta) un
atvelciet tos no stikla paneļa (marķējums 2
uz balsta).
2
Turiet durtiņu stikla paneli aiz apakšējās
malas un viegli paceliet tā, lai tas vairs
nebūtu savienots ar balstu; izņemiet paneli.
3
Lai izņemtu trešo stikla paneli (tikai
dažos modeļos), paceliet to uz augšu
un izņemiet.
Izņemiet arī gumijas blīves no stikla paneļa.
508373
Lai ieliktu stikla paneli vietā, izpildiet
procedūru pretējā secībā. Marķējumiem
(pusapļiem) uz durtiņām un stikla paneļa ir
jāpārklājas.
49
SPULDZES NOMAIŅA
Spuldze ir patēriņa priekšmets, un uz to ražotāja garantija neattiecas. Pirms spuldzes
nomaiņas izņemiet paplātes, režģi un vadotnes.
(Halogēna spuldze: G9, 230 V, 25 W, parastā spuldze E14 230 V, 25 W)
Ar plakanu skrūvgriezi atbrīvojiet spuldzes
pārsegu un noņemiet to. Izņemiet spuldzi.
Ievērojiet piesardzību, lai nesabojātu
emalju.
Noņemiet spuldzes pārsegu un izņemiet
spuldzi.
Izmantojiet aizsardzību, lai nepieļautu
atskarpju izveidošanu.
508373
50
TRAUCĒJUMMEKLĒŠANAS
TABULA
Problēma/kļūda
Cēlonis
Sensori nereaģē; displeja
rādījums ir sastindzis...
Uz dažām minūtēm atvienojiet ierīci no elektrotīkla
(izskrūvējiet drošinātāju vai izslēdziet galveno slēdzi); pēc
tam atkal pievienojiet ierīci un ieslēdziet.
Jūsu mājās bieži nostrādā
galvenais drošinātājs...
Jūsu mājās bieži nostrādā galvenais drošinātājs.
Mikroviļņu krāsns
Spuldzes nomaiņa ir aprakstīta nodaļā
apgaismojums nedarbojas ... "Tīrīšana un apkope".
Konditorejas izstrādājumi
neizcepas ...
Vai izvēlējāties atbilstošu temperatūru un karsēšanas
sistēmu?
Vai mikroviļņu krāsns durtiņas ir aizvērtas?
Displejā ir redzams kļūdas
kods (E1, E2, E3 utt.).
Kļūda ir elektroniskā moduļa darbībā. Uz dažām minūtēm
atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Pēc tam atkal to
pievienojiet un iestatiet laiku.
Ja joprojām tiek rādīts šīs kļūdas kods, izsauciet servisa
tehniķi.
Ja pēc iepriekš aprakstīto darbību veikšanas problēmas pastāv
joprojām, izsauciet kvalificētu servisa tehniķi. Garantija neattiecas
uz remonta vai garantijas prasībām, kas izriet no ierīces nepareizas
pievienošanas vai lietošanas. Tādā gadījumā remonta izmaksas
segs lietotājs.
508373
Pirms remonta atvienojiet ierīci no elektrotīkla (izņemot
drošinātāju vai elektrības vada kontaktdakšu no sienas
kontaktligzdas).
51
ATBRĪVOŠANĀS NO IERĪCES
Iepakojums ir izgatavots no videi draudzīgiem materiāliem, kurus
var atkārtoti pārstrādāt, likvidēt vai iznīcināt, neradot draudus
apkārtējai videi. Šajā izpratnē iepakojuma materiāli ir attiecīgi
marķēti.
Šis simbols uz ierīces vai iepakojuma norāda, ka šo produktu
nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Produkts ir jānogādā
autorizētā savākšanas centrā nolietotā elektriskā un elektroniskā
aprīkojuma otrreizējai pārstrādei.
Pareiza produkta likvidēšana palīdzēs novērst jebkādu negatīvu
iedarbību uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, kas varētu rasties
nepareizas produkta likvidēšanas gadījumā. Lai uzzinātu plašāku
informāciju par produkta likvidēšanu un otrreizējo pārstrādi, lūdzu,
sazinieties ar attiecīgo pašvaldības iestādi, kas atbild par atkritumu
apsaimniekošanu, savu atkritumu izvešanas dienestu vai veikalu,
kurā šo produktu iegādājāties.
Mēs paturam tiesības veikt jebkādas izmaiņas šajos norādījumos par lietošanu, kā arī
tiesības kļūdīties.
508373
52
53
508373
508373
54
EVP_EPM1.2_STARCK
lv (12-19)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement