Gorenje R6191DX Самостоен ладилник Упатство за користење

Gorenje R6191DX Самостоен ладилник Упатство за користење
MK Упатство за употреба
Ладилник
Ви благодариме за довербата што сте ни ја искажале со купување наш апарат.
При употребата ви пожелуваме многу задоволство.
Апаратот е наменет само за употреба во домаќинство.
Ладилникот е наменет за чување свежи прехранбени производи при температура повисока
од 0°C.
452942
Важни предупредувања ........................................... 3
Совети за штедење со електрична енергија
кај апарати за ладење и замрзнување .................. 5
Опис на апаратот ....................................................... 6
Наместување и приклучување................................ 7
Промена на насоката за отворање на вратата .... 9
Управување со апарат
со механичка регулација ........................................ 13
Управување со апарат
со електронска регулација ..................................... 14
Внатрешна опрема на апаратот ............................ 18
Препорачан распоред на прехранбените
производи во апаратот .......................................... 22
Чување прехранбени
производи во ладилникот .................................... 23
Чување прехранбени
производи во фиоката FreshZone ........................ 24
Топење на мразот во апаратот .............................. 25
Чистење на апаратот............................................... 25
Отстранување пречки ............................................. 26
Информации за буката на апаратот ..................... 28
2
• Деца со возраст од осум години и повеќе
и лица со смалени физички, подвижни и
ментални способности или со недостаточно
знаење и искуства можат да го употребуваат
овој апарат под соодветен надзор, или ако
добиле соодветни упатства со оглед на
безбедна употреба на апаратот и ако ги
разбираат опасностите кои се поврзани со
употреба на апаратот. Деца да не го чистат
апаратот и да не вршат одржувачки работи на
него без соодветен надзор.
• Пред приклучување на апаратот потребно
е внамателно да се прочитат упатствата
за употреба, кои го опишуваат апаратот и
неговата правилна и безбедна употреба.
Приспособени се за различни типови/модели
апарати, затоа можат да бидат опишани исто
така и дотерувања и опрема, кои вашиот
апарат ги нема.
• Отстраните ја амбалажата, која е наменета
за заштита на апаратот, односно поединечни
делови за време на транспортот..
• На аглите од вратите се наместени
дистанзери, кои ќе ги отсраните, а на нивни
места ќе ги ставите приложените чепчиња
(имаат само некои модели).
• Пред приклучување кон електрична мрежа,
апаратот да мирува во вертикална положба
приближно 2 часа. На тој начин ќе ја смалите
можноста за неправилно работење заради
влијание на транспортот врз разладниот
систем.
• Приклучување кон електрична мрежа и
заземјување на апаратот мора да бидат
изведени според важечките стандарди и
прописи.
• Апаратот не смее да се употребува надвор и
не смее да биде изложен на дожд.
• Пред чистење задолжително да го исклучите
апаратот од електричната мрежа (извадите го
приклучниот кабел од приклучницата).
3
452942
Важни предупредувања
• Ако е приклучниот кабел оштетен, мора да го замени сервисер или
стручно оспособено лице.
• Ако имате намера апаратот подолго време да не го употребувате,
исклучите го апаратот со копчето и прекините го доводот на електрична
енергија кон апаратот. апаратот, стопете го мразот во апаратот, исчистите
го и оставите ги вратите подотворени.
• Во случај да LED осветлување не ви работи, викните сервисер. LED
осветлување не поправајте сами, бидејќи можете да дојдете во контакт
со висок напон!
• Во грижата за животната средина предадете отслужен апарат на
овластени собирачи на истрошени апарати за домаќинство.
• За амбалажирање користиме материјали љубезни до живот - ната
средина, кои без опасно ст по животната средина можат по вторно да се
преработат, депонират или уништат.
• Дете да не се игра со апаратот.
• Деца да не го чистат апаратот и да не вршат одржувачки работи на него
без соодветен надзор.
• Етикетата со основни податоци за апаратот е во внатрешноста на
апаратот. Во случај да залепената етикета не му одговара на вашиот
јазик, замените ја со приложената.
• ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Отворите за проветрување на
апаратот, односно вградниот елемент мора да бидат
секогаш чисти ипропустливи.
• ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! При топење на мразот да не
користите механички помагала или други методи,
освен оние што ги препорачува производителот.
• ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! При наместување, чистење
и отстранување на апаратот, внимавајте да
не ја оштетите изолацијата, односно делови
од разладниот систем. Со тоа ќе спречете и
загадување на животната средина.
• ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Не употребувајте електрични
направи во внатрешноста на апаратот, освен оние
што ги дозволува производителот на апаратот за
ладење и замрзнување.
452942
4
Овој апарат е означен според европскиот пропис 2002/96/ЕЗ за електро и
електронски апарати (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Прописот ја дава рамката за враќање и искористување на старите апарати,
важечко ширум Европа.
Совети за штедење со електрична енергија
кај апарати за ладење и замрзнување
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Апаратот наместите го, како што е опишано во упатствата.
Не отворајте ги вратите на апаратот почесто, отколку што е потребно.
Одвреме-навреме проверувајте да не е пречена циркулацијата на воздухот зад апаратот.
Кондензаторот на задната страница мора да биде секогаш чист (погледајте заглавие
Чистење на апаратот).
Оштетен или затнувач што пропушта што побрзо да го замените.
Прехранбени продукти чувајте во затворени садови или соодветно амбалажирани.
Пред да ги ставите прехранбените продукти оладите ги на собна температура.
Замрзнати прехранбени продукти одмрзнувајте во просторот за ладење.
Во замрзнувачот отстраните ги фиоките, како што е опишано во упатствата, за да го
искористите целосниот волумен.
Класичен замрзнувач ќе одмрзнете штом на ладените површини се набере приближно
3-5 mm сињак, односно мраз.
Распоредот на полиците по просторот да биде рамномерен, прехранбените продукти
па така ставени, да обезбедуваат непречен проток на воздух (земете го во обѕир
препорачаниот распоред на прехранбените продукти како што е опишано во упатствата).
Кај апарати со вентилатор да не ги покриете вентилаторските процепи.
Во случај да не ви е потребен вентилатор или јонизатор, исклучите ги, бидејќи додатно
трошат електрична енергија.
452942
•
•
•
•
5
Опис на апаратот
1
2
Единица за управување
LED осветлување на
внатрешноста на ладилникот
1
2
3
3
Вентилатор со јонизатор на
воздухот (+ прекину- вач за
вклучување/исклучување)*
4
4
9
5
Носач за шишиња*
Извлечна стаклена полилица
(дотерлива по висина)
6
7
5
Фиока FreshZone*
Фиока за овошје и зеленчук
(CrispZone) со регулатор на
влажноста
10
8
9
Фиока за овошје и зеленчук
Сатче во вратата на
ладилникот (SimpleSlide)
дотерливо по висина
10 Сатче за чување (MultiBox)*
11
6
11 Сатче за шишиња
12 Ноџе
13 Тркалце*
7
8
13
12
12
• Внатрешната опрема на апаратот може да се менува со оглед на моделот на апаратот.
• Фиоките се осигурени од извлекување. Ако сакате да ја извадите од апаратот, отворена
подигните ја во предниот дел и извлечете ја.
• Некои модели имаат единица за управување на вратата.
*Имаат само некои модели.
452942
6
Наместување и приклучување
Избирање просторија
• Наместите го апаратот во сува и проветрувана просто рија.
Правилно работи при температури на околината, кои се
дадени во табелата. Класата е наведена во етикетата со
основни податоци за апаратот.
Класа
SN (субнормална)
N (нормална)
ST (суптропска)
T (тропска)
Температура
од +10°C до +32°C
од +16°C до +32°C
од +16°C до +38°C
од +16°C до +43°C
Предупредување: Апаратот наместите го во доволно
голема просторија. На 8 g средство за ладење мора да
има најмалку 1 m3 простор. Количеството на средство за
ладење е наведено на типската табличка во внатрешноста
на апаратот.
Наместување на
апаратот
При наместување на апаратот да соработуваат најмалку две
лица, да со тоа се спречат повреди на лица или оштетувања
на апаратот.
°
• Кон апаратот се приложени два дистанзери кои ќе ги
наместите на долниот дел од куќиштето, каде спречуваат
да би го наместиле апаратот преблизу до ѕидот. Апаратот
можете да го наместите и без употреба на дистанзери,
меѓутоа тоа може да ја зголеми потрошувачката на енергија.
• Апаратот да не го изложувате на директни сончеви зраци
и да не го наместувате во близина на извори на топлина.
Доколку тоа не можете да го избегнете, вградите изолирна
плоча.
• Апаратот може да стои самостојно, али па да го
наместите покрај елемент од мебелот или ѕидот. Земете
во обѕир потребен простор за отворање на вратите при
извлекување на фиоките и полиците (погледајте ја скицата
за наместување).
7
452942
> 90
max
30 mm
• Апаратот мора да стои рамно или наклонет нешто
наназад, стабилно, на доволно цврста подлога. На
предната страна од апаратот има дотерливи ноџиња
со кои го порамнувате апаратот. На задната страна има
тркалца, кои овозможуваат полесно наместување на
апаратот (имаат само некои модели).
• Горниот елемент над апаратот мора да биде дигнат
најмалку 5 cm, што обезбедува доволно ладење на
кондензаторот.
m
1249 mm
1201 mm
640 mm
688 mm
600 mm
ax
90
°
644 mm
Предупредување: при наместување на апарати така да
стојат еден покрај друг (side by side) потребно е да се докупи
и вгради сервисен комплет против росење!
Код за нарачка на комплетот:
- апарат со висина 1850 mm: 576604.
Приклучување на
апаратот
452942
8
• Прилучите го апаратот на електрична мрежа со
приклучниот кабел. Ѕидната приклучница мора да има
контакт за заземјување (безбедносна приклучница).
Пропишаниот номинален напон и фреквенцијата се
наведени на етикетата со основни податоци за апаратот.
• Приклучувањето кон електрична мрежа и заземјувањето
на апаратот мора да бидат изведени според важечките
стандарди и прописи. Апаратот издржува краткотрајни
отстапувања на номиналниот напон, меѓутоа најмногу од
-6% до +6%.
Промена на насоката за отворање на вратата
Изведба I – Управување
во внатрешноста на
апаратот
Потребни алати: клуч за натакнување бр. 8, крстест одвртувач, torx 25, плочест одвртувач.
При промена на насоката за отворање на вратите да соработуваат најмалку две лица!
1. Отстраните го капакот на горната шарка (A) и покривното капаче (G).
2. Одвртите ја горната шарка (B) и вратата (C) отстраните ја од долната шарка (D).
3. Апаратот наклоните го наназад (притоа внимавајте да не го наслоните апаратот на
кондензаторот, бидејќи можете да го оштетите разладниот систем), одвртите ја долната
шарка (D) и ноџето (E) и преместите ги на спривната страна. Внимавајте подлошката да ја
наместите исто како што била пред демонтажата.
4. Двете лежишта на вратата (F) преместите ги на наспротната страна и вратата (C)
наместите ја назад на долната шарка (D).
5. Прицврстите ја со завртки горната шарка (B) на спротивната страна.
6. Капакот на горната шарка (A) и покривното капаче (G) наместите ги на спротивната
страна.
7. Заменување на рачката (H): отстраните ги покривните чепчиња на рачката, одвртите
ги завртките и отстраните ја рачката. На спротивната страна од вратата отстраните
ги покривните чепчиња и прицврстите ја рачката. Покривните чепчиња наместите ги
на рачката назад. На местото каде беше прицврстена рачката ставите нови покривни
чепчиња, кои се приложени во кесичката со упатства.
Заменување на рачката со шарки:
3
4
- Ставете мал шрафцигер во процепот на
рачката како што е илустрирано на Слика 1
и извадете го капакот.
- Извадете ги украсните капачиња на другата
страна од вратата.
- Одвртете ги трите шрафа, внимавајќи да не
ја расклопите рачката,
- Завртете ја рачката за 180° како што е
прикажано на Слика 3 и прикачете ја на
спротивната страна на вратата.
- Вратете ги капакот на рачката и украсните
капачиња.
452942
2
1
9
452942
10
Изведба II- Управување
на вратата
452942
Потребни алати: клуч за натакнување бр. 8, крстест одвртувач, torx 25, плочест одвртувач.
При промена на насоката за отворање на вратите да соработуваат најмалку две лица!
1. Отстраните го капакот на горната шарка (A), капачето на конекторот (B1) и покривното
капаче (M).
2. Отклопите го конекторот (C), одвртите ја горната шарка (D) и вратата (E) отстраните ја од
долната шарка (I).
3. Отстраните ги страничните бленди (F) и (G), и потоа одвртите ја и отстраните средната
бленда (H).
4. Горната шарка (D) заедно со конекторот и кабелот преместите ги на спротивната страна
– внимавајте да кабелот го наместите во за тоа предвидени процепи на блендите – исто
како што бил пред демонтажата! Потоа назад наместите ги сите три бленди (F), (G) и (H).
5. Апаратот наклоните го назад (притоа внимавајте да не го наслоните апаратот на
кондензаторот, бидејќи можете да го оштетите разладниот систем), одвртите ја долната
шарка (I) и ноџето (J) и преместите ги на спривната страна. Внимавајте подлошката да ја
наместите исто како што била пред демонтажата.
6. Капачето (B2), лежиштето на вратата (K) и ограничувачот (L) преместите ги на
спротивната страна и вратата (E) наместите ја назад на долната шарка (I).
7. Прицврстите ја со завртки горната шарка (D) на спротивната страна и назад приклучите го
конекторот (C).
8. Наместите го капакот на горната шарка (A), капачето на конекторот (B1) и покривното
капаче (M).
9. Заменување на рачката (N): отстраните ги покривните чепчиња на рачката, одвртите
ги завртките и отстраните ја рачката. На спротивната страна од вратата отстраните
ги покривните чепчиња и прицврстите ја рачката. Покривните чепчиња наместите ги
на рачката назад. На местото каде беше прицврстена рачката ставите нови покривни
чепчиња, кои се приложени во кесичката со упатства.
11
452942
12
Управување со апарат со механичка регулација
ЕДИНИЦА ЗА УПРАВУВАЊЕ 1
A
B
A Копче за дотерување температура и вклучување/исклучување на апаратот
B Тастер за вклучување/исклучување на осветлувањето
Вклучување/
исклучување на
апаратот
Вклучување: копчето A завртите го во насока на стрелката
на часовнокот.
Исклучување: копчето A завртите го назад, така да биде
(внимание: апаратот
положбата на стрелката кај ознаката
е сé уште под електричен напон).
• Сакана температура ќе дотерате со копчето A и тоа така да
копчето го завртите во насока на стрелката на часовникот,
значи в десно.
• Промена на температурата на околината влијае врз
температурата во апаратот. На тоа соодветно приспособите
го дотерувањето на копчето A. Положби кон подебелиот
дел од сигнацијата значат пониска температура во апаратот
(поладно), а положби кон потанкиот дел од сигнацијата
повисока темпаратура (потопло).
452942
Избирање температура
во апаратот
13
Управување со апарат со електронска регулација
ЕДИНИЦА ЗА УПРАВУВАЊЕ 2
A
B
C
D
Прекинувач за вклучување/исклучување на апаратот
Тастер за дотерување температура и вклучување интензивно ладење
Приказ на дотераната температура на ладилникот
Приказ на работење на интензивно ладење
Вклучување/исклучува
ње на апаратот
Апаратот го вклучувате/исклучувате со тастерот за
вклучување/исклучување на апаратот A.
Избирање температура
во апаратот
• Сакана температура ќе дотерате со тастерот B.
• При првото притиснување на тастерот B, на приказот
C трепка задната дотерана температура. Тастерот B
притисните го толку пати, додека на приказот C не е
дотерана сакана температура. Истата по три секунди
неактивност на тастерот автоматски ќе се запамти како
задна дотерана температура.
452942
14
• Препорачено е дотерување на температурата на 5°C.
C
• Дотерувањето употребувајте го при првото вклучување на
апаратот, пред чистење и пред ставање поколеми
количини прехранбени производи.
Интензивно ладење вклучувате така да тастерот B го
притисните толку пати, да засвети симболот D.
Во случај да дотерувањето не го исклучите рачно, тоа ќе се
исклучи автоматски по приближно шест часа. Температурата
на делот за ладење ќе се врати на задната дотерана
вредност.
Интензивно ладење можете и предвремено да го завршите,
ако изберете температурно дотерување.
452942
Интензивно ладење
15
ЕДИНИЦА ЗА УПРАВУВАЊЕ 3
Управување на вратите
A Тастер за вклучување/исклучување на апаратот
B Тастер за исклучување на звучниот аларм
C Тастер за вклучување/исклучување интензивно
ладење
D Тастери за дотерување температура на ладилникот
E Приказ на дотераната температура на ладилникот
G Тастер за вклучување/исклучување на ECO работење
Вклучување/
исклучување на
апаратот
Вклучување на апаратот: Апаратот го вклучувате со кратко
притиснување на тастерот A.
Исклучување на апаратот: Апаратот го исклучувате со
подолго притискање (3 секунди) на тастерот A.
452942
16
Избирање температура
во апаратот
• Температура ќе дотерате со тастерите D.
снижувањер на температурата ;
повишување на
температурата
• Температура во делот за ладење можете да дотерате
во подрачјето од +1°C до + 9°C.
• При притиснување на еден од тастерите D на покажувачот
E трепка задната дотерана температура. Со двата тастери
D ќе дотераме сакана температура, која по три секунди на
неактивност на тастерите автоматски ќе се запамти како
задна дотерана температура.
Интензивно ладење
• Дотерувањето го употребувате при првото вклучување
на апаратот, пред чистење и пред ставање поголеми
количини прехранбени производи.
Интензивно ладење вклучувате така да го притисните
тастерот C.
Во случај да дотерувањето не го исклучите рачно, тоа ќе се
исклучи автоматски по приближно шест часа. Температурата
на делот за ладење ќе се врати на задната дотерана
вредност.
Интензивно ладење можете и предвремено да го завршите,
ако изберете температурно дотерување.
При премногу повишана температура во апаратот ќе се
вклучи звучен аларм (прекинат тон на звукот) и трепка
тастерот B.
• Звучниот аларм ќе го исклучите со тастерот B.
• Звучен аларм се активира секои 24 часа, ако
температурата во апаратот не е доволно ниска и постои
опасност за расипување на прехранбените производи.
Звучниот аларм автоматски ќе се исклучи, кога
температурата во апаратот доволно се снижи да нема
опасност за расипување на прехранбените производи.
• При првото вклучување апаратот има 24 часовно
задоцнување на алармот на температурата, бидејќи
апаратот уште не достига соодветна температура. Така се
спречува непотребно работење на алармот.
• Во случај на превисока температура заради прекин на
напојувањето, трепка и 9°C на покажувачот.
Аларм на отворена врата: ако е вратата отворена повеќе
од 2 минути, ќе се огласи звучен аларм и трепка тастерот
B. Кога ќе ја затвориме вратата алармот ќе се исклучи, а
можеме да го исклучиме и со притиснување на тастерот B.
17
452942
Аларм на превисока
температура
Eco функција
Eco функција ќе вклучите со притиснување на тастерот G.
Тогаш апаратот работи под најоптимални дотерувања.
Безбедносна блокада
на работење (заштита
за деца)
Оваа функција употребите ја, ако сакате да спречете
несакано управување со апаратот.
Ја вклучувате со долго притискање (3 секунди) на тастерот
B, на покажувачот E ќе се прикаже L.
Со тоа ќе ги заклучите сите тастери освен тастерот B.
Безбедносната блокада ќе ја исклучите со повторно
трисекундно притискање на тастерот B.
Внатрешна опрема на апаратот
(* Опремата е зависна од моделите)
Полица
1
Жичен носач за
шишиња*
452942
18
2
• За полесен достап до храната и полема прегледност над
содржината можете полиците делумно да ги извлечете.
• Полицата можете произволно да ја распоредувате по
водилата во внатрешноста на ладилникот. Ако сакате
да ја извадите од ладилникот, најпрвин извлечете ја до
точка кога водилото ќе ја запре, а потоа однапред малку
подигните ја и извадите од ладилникот.
Брзо расипливи прехранбени производи чувајте на задниот
дел од полицата, каде е најладно.
• Некои модели имаат жичен носач за шишиња. Заштитен е
од ненамерно извлекување. Можете да го извлечете само
празен, така да во задниот дел малку го подигните и
повлечете кон себе. Носачот наместите го така да
должината на шишињата не го пречи затворањето на
вратата. Максимално оптоварување на носачот е
9 шишиња со содржина 0,75 l, односно 13 kg вкупна
тежина – види ја етикетата на десната страна во
внатрешноста на апаратот.
• На носачот можете да ставите и лименки (по длабина или
по ширина)
Еластична подлога за
шишиња*
• Некои модели имаат елестична подлога на која можете да
ставите шишиња или лименки.
• Подлогата можете да ја употребите и како подлога за на
маса за жешки садови.
Сад за овошје и
зеленчук со регулатор
на влажноста
(CrispZone)
• Садот на дното од ладиникот е наменет за чување овошје
и зеленчук. Обезбедува влажност и помало сушење на
преранбените производи. Прехранбените производи мора
да бидат соодветно пакувани да не оддаваат или примаат
мирис и влага.
Садот има регулатор за влажност, со кој дотерувате
влага во зависност од количината ставени прехранбени
производи.
Помали количини прехранбени производи – турните го
регулаторот в десно,
Поголеми количини прехранбени производи – турните го
регулаторот в лево.
• Извлекување на садовите за овошје и зеленчук:
- Садот извлечете го до блокадата, а потоа напред
дигните и извлечете.
1
2
Опремена е со простори (полици или сатчиња), кои се
наменети за чување сирење, путер, јајца, јогурт и други
помали пакетчиња, туби, конзерви и сл. Во долниот дел од
вратата е простор за шишиња.
452942
Внатрешна страна од
вратата на делот за
ладење
19
Дотерливи полици на
вратата
Полиците можете произволно да ги преместувате по
висина, без да ги извадите од апаратот. Двете јазичиња на
секоја стана од полицата повлечете ги кон себе и полицата
преместите ја надолу/нагоре.
Ако сакате полицата да ја извадите од апаратот, дигните ја
докрај нагоре и извлечете ја.
Сад за чување
(MultiBox)*
Вентилатор *
Јонизатор на воздухот
(IonAir)*
• MultiBox сад е прирачен за чување различни прехранбени
производи со јак мирис и прехранбени производи кои
треба да се заштитат од исушување, на пр. сирења со
племенита мувла, свежи салами, кромид, путер,...
• Садот е заради елестичниот капак непропустливо затворен
и препречува исушување на прехранбените производи, а
мириси не се шират по целиот простор за ладење.
• Еластичниот капак можеме да го употребиме и како
подлога за јајца или сатче за мраз.
• Ако еластичниот капак го употребиме како подлога за јајца,
ќе го ставиме непосредно на дното од сатчето на вратата,
а отворен долен дел од MultiBox садот ќе го употребиме за
чување прехранбени производи, кои се чуваат во помали
амбалажи - паштети, мармелади, помали туби,…
• Вентилаторот, наместен под таванот, односно скриен
во единицата за замрзнување, допринесува кон
порамномерен распоред на температурите и го смалува
росењето на површините за ставање.
• Јонизаторот на воздухот, кој е наместен во делот за
ладење на апаратот, со своето работење ги отстранува
повеќето бактерии, вируси, гасови и непријатни мириси и
така обезбедува секогаш свеж воздух во ладилникот. Затоа
храната ќе остане свежа и вкусна подолго време.
• Јонизаторот на воздухот може да се вклучи и исклучи
со прекинувач наместен на куќиштето од вентилаторот,
односно на страната од разладниот столб (зависно од
моделот).
Единица за управување 1
452942
20
Вклучување/исклучување на вентилаторот и јонизаторот
исклучување =
вклучување =
0
Кога се вентилаторот и јонизаторот вклучени, на
прекинувачот е видна црвена точка.
Единица за управување 2 и 3
Вклучување/исклучување на јонизаторот
вклучување =
I
исклучување =
0
Adaptive Intelligent
Technology
(само кај единиците за управување 2 и 3)
Иновативна технологија со сензори и пипала овозможува
приспособување на работењето на апаратот кон навиките на
корисникот. Приспособливиот интелигентен систем неделно
ја прати, анализира и бележи употребата на апаратот и го
прилагодува работењето на апаратот на снимените примероци.
Ако на пример може да предвиди зголемено отворање
на вратата, на временските интервали пред тоа апаратот
температурата самодејно ќе ја снижи и така храната во време
на зголемена употреба ќе се загрее помалку.
21
452942
Кога е јонизаторот вклучен, на прекинувачот е видна црвена точка.
Препорачан распоред на прехранбените
производи во апаратот
Препорачан распоред
на прехранбените
производи во апаратот
Предели на ладилникот:
- горен дел: конзервирана храна, леб, вина, печиво…
- среден дел: млечни производи, веќе подготвени
прехранбени производи, десерти, сокови, пива, готови
зготвени прехранбени продукти...
- Fresh сад: месо, месни производи, деликатес
- Сад за овошје и зеленчук: свежо овошје, зеленчук,
салата, коренест зеленчук, компир, кромид, лук, домат,
тропско овошје, кисела зелка, репа...
Предели на вратата од ладилникот:
- горен/среден предел на вратата: јајца, путер, сирења…
- долен предел на вратата: пијалаци, лименки, шишиња…
452942
22
Чување прехранбени производи во ладилникот
Важни предупредувања
за чување прехранбени
производи
Правилна употреба на апаратот, соодветно
пакување на прехранбените продукти, одржување
примерна темпе-ратура и земање во обѕир
хигиената на прехранбените продукти одлучно
влијае врз квалитетот на чување прехранбени
продукти.
Земете ги во обѕир роковите на траење на
прехран-бените продукти, кои се означени на
амбалажата од производот.
Прехранбените продукти што ги чувате во
ладилникот мора да бидат во затворени садови
или соодветно пакувани, за да не предаваат ниту
примаат мирис и влага.
Во ладилникот да не чувате запаливи, испарливи
и експлозивни материи.
Шишиња кои содржат многу алкохол, мора да
бидат непропустливо затворени и во вертикална
положба.
Некои органски раствори, етерични масла во
кората на лимоните и портокалите, киселината
во путерот и сл., при долготраен контакт со
површините од пластика или дихтунгот, можат
да предизвикат оштетување и предвремено
стареење.
Непријатна миризба нè предупредува на нечистота
на апаратот, односно расипана содржина
(погледајте Чистење на апаратот).
Ако отпатувате за подолго време од дома,
отстраните ги од ладилникот прехранбените
продукти кои брзо се расипуваат.
Препорачливо време за чување во ладилникот
Прехранбен производ
јајца, маринади, димено месо
сирење
коренест зеленчук
путер
десерти, овошје, готови јадења, сурово
месо во парче
риби, сурово мелено месо, морски
плодови
Време
до 10 дена
до 10 дена
до 8 дена
до 7 дена
до 2 дена
до 1 ден
452942
Време за чување
прехранбени
производи
23
Чување прехранбени производи во фиоката
FreshZone
Во фиоката FreshZone прехранбените производи ќе останат
подолго време свежи, отколку во обичен ладилник, ќе
зачуват подобар вкус и хранливи вредности.
Се смалува гниење и загуба на маса, затоа овошјето и
заеленчукот е посвежо и природно.
За оптимално работење фиоката мора да биде затворена
докрај.
• Кога купувате прехранбени производи проверите дали се
свежи, бидејќи од тоа е зависен квалитетот и трајноста на
прехранбените производи.
• Прехранбените производи чувајте ги во затворени садови
или соодветно пакувани, да не предаваат или примаат
мирис и влага.
• 30-60 min пред употреба извадите ги прехранбените
производи од фиоката, да може при собна температура да
се развие соодветна арома и вкус.
• Прехранбени производи кои се осетливи на ниски
температури и не се примерни за чување во фиоката
FreshZone: ананас, авокадо, банани, маслинки, компири,
модри патлиџани, краставици, грав, пиперки, дињи,
лубеници, тикви,...
• Отстранување на фиоката:
- извлечите ја фиоката до блокадата
- подигните ја малку однапред и извлечете ја докрај!
452942
24
Топење на мразот во апаратот
Автоматско топење на
мразот во ладилникот
Мразот во ладилникот не треба да се топи, бидејќи мразот
на задната страница од внтрешноста на ладилникот се
топи автоматски. Создадениот мраз ќе се стопи во време
на мирување на компресорот. Капките ќе истечат низ
отворот во задната страница на ладилникот, во сатчето над
компресорот, каде ќе испарат.
Во случај да на задната страница од внатрешноста на
ладилникот се набере прекумерен слој мраз (3-5 mm),
исклучите го апаратот и мразот стопете го рачно.
Чистење на апаратот
Пред чистење исклучите го апаратот од електричата мрежа
- исклучите го апаратот (погледајте заглавие Вклучување /
исклучување на апаратот) и извлечете го приклучниот кабел од
приклучницата.
• За чистење на сите површини употребувајте мека крпа.
Средства за чистење кои содржат абразивни средства,
киселини или растворувачи, не се примерни, бидејќи ја
оштетуваат површината!
Надворешноста на апаратот исчистите ја со вода, односно
благ раствор на сапуница.
Лакирани и алуминиумски површини можете да чистите со
млачна вода во која сте додале благо средство за чистење.
Дозволена е употреба на средства за чистење кои содржат
малку алкохол (на пр. средства за чистење стакло).За пластични
материјали употреба на средства за чистење кои содржат
алкохол не е дозволена.
• Под плочата за ладење, која ја лади внатрешноста на
ладилникот, има жлеб и отвор, каде тече стопената вода.
Жлебот и отворот не смеат да бидат затнати, затоа
повеќепати прегледајте ги, и, спрема потреба, исчистите ги
(на пр. со пластична сламка).
• Облоги од сињак, односно мраз, дебели 3-5 mm, ја зголемуваат
потрошувачката на електрична енергија, затоа редовно да ги
отсранувате. Не употребувајте остри предмети, растворувачи и
спрејови.
25
452942
Внатрешноста на апаратот исчистите ја со млачна вода, во која
ќе додадете малку оцет.
• Кондензаторот на задната страница мора да биде
секогаш чист, без прав или талози поради кујнскиот
дим. Со мека неметална четка или со правосмукалка
повремено исчистите го правот.
• Ис чистите го и сатчето над компресорот на ладилникот.
Ако пред тоа сте го симнале, по чистење наместите го на
негово место. Внимавајте да биде во водорамна положба!
• По чистење вклучите го апаратот и ставите ги
прехранбените производи.
Отстранување пречки
Пречка:
По приклучув. кон електрична
мрежа апаратот не работи:
Разладниот систем веќе
подолго време работи
непрекинато:
Прекумерно создавање мраз
на задната страница од
внатрешноста на ладилникот е
последица од:
452942
26
Причина, односно отстранување:
• Проверите дали има напон во приклучницата, и дали е
апаратот вклучен.
• Превисока температура на околината.
• Пречесто отворање на вратата, односно предолго
отворена врата.
• Неправилно затворена врата (некој предмет меѓу вратата,
обесена врата, прегледајте го дихтунгот итн.).
• Ставено преголемо количество свежи прехранбени
продукти.
• Пипалото во ладилникот (A) е покриено со свежи
прехранбе- ни продукти. Овозможите да може да
циркулира воздух околу пипалото (имаат само некои
модели).
• Недоволно ладење на компресорот и кондензаторот.
Проверите ја циркулациј. на воздухот зад апаратот и
исчистите го кондензаторот.
• Пречесто отворање на вратата, односно предолго
отворена врата.
• Ставање топла храна во ладилникот.
• Храна или сад ја допира задната страница од
внатрешноста на ладилникот.
• Слабо затинање на вратата.
Ако е затнувачот извалкан или оштетен, исчистите го,
односно замените.
Пречка:
Росење на полицата над
фиоките:
Вода тече од ладилникот:
Тастерот B трепка (важи кај
единицата за управубање 3):
Отежнато отворање на
вратата:
LED осветлување не работи:
Причина, односно отстранување:
• Е преодна појава, која не може сосема да се избегне во
период на висока температура и влага на околината.
Појавата сама ќе исчезне кога ќе се нормализираат
температурата и влагата. Препорачуваме почесто
чистење на фиоките и повремено бришење на капките.
• Отворите го регулаторот на влажноста.
• Ставите храна во кесички или друга непропустлива
амбалажа.
• Затнат отвор за одвод на водата, односно стопена вода
капи покрај жлебот за собирање на водата.
• Затнат отвор исчистите, на пр. со пластична сламка.
• Предебел слој мраз стопите рачно (погледајте Топење на
мразот во апаратот).
• Пречесто отворање на вратата, односно предолго
отворена врата.
• Неправилно затворена врата (можен предмет меѓу
вратата, обесена врата, оштетен дихтунд,...).
• Подолго време немало електрична енергија.
• Ставена преголема количина свежи прехранбени
производи.
• Ако сакате штотуку, односно пред кратко време затворена
врата на апаратот повторно да ја отворите, може да
се случи при тоа да имате тешкотии. Имено, за време
отворање на вратата нешто од ладниот воздух излегува
од апаратот, а го заменува топол воздух од околината.
При оладување на овој воздух настанува потпритисок што
е причина за отежнато отворање на вратата. По неколку
минути состојбата ќе се нормализира и вратата можете
без тешкотии да ја отворите.
• Во случај да LED осветлување не ви работи, викните
сервисер.
• LED осветлување не поправајте сами, бидејќи можете да
дојдете во контакт со висок напон!
Испис на кода од грешка на
• Во случај да на покажувачот се појави E, викните
покажувачот (имаат само некои сервисер.
модели):
452942
Ако ниедна од горните причини не одговара, викните најблизок овластен сервис и наведете тип,
модел и сериска бројка од етикетата со основни податоци за апаратот, која е во внатрешноста
на апаратот.
27
Информации за буката на апаратот
Ладење во апарати за ладење и замрзнување овозможува разладен систем со компресор
(кај некои апарати и вентилатор), а тоа предизвикува и одредена бука. Јачината на буката е
зависна од наместувањето, правилната употреба и староста на апаратот.
• По задвижување на апаратот може да биде работењето на компресорот (шум на течност),
односно преточување на разладната течност за време неговото работење погласно. Тоа
не е знак за дефект и нема влијание врз векот на траење на апаратот. Со времето, со
работење на апаратот гласноста на овие шумови ќе се смали.
• Понекогаш при работењето на апаратот се појавуваат исто така и необични или појаки
шумови, кои за апаратот се невообичаени и најчесто се последица од непримерно
наместување:
- Апаратот мора да стои рамно и стабилно на цврста подлога.
- Не смее да го допира ѕидот или соседните елементи.
- Проверите дали е внатрешната опрема на свое место, односно да не ѕвекотат лименки,
шишиња или други садови, бидејќи се допираат меѓу себе.
• Заради поголемо оптоварување на разладниот систем при почесто отворање на вратата,
подолго време отворена врата, ставање поголема количина прехранбени производи,
вклучување интензивно замрзнување или ладење, привремено може да се зголеми
гласноста на апаратот.
СИ ПРИДРЖУВАМЕ ПРАВО ДО ИЗМЕНИ, КОИ НЕ
ВЛИЈААТ ВРЗ ФУНКЦИОНАЛНОСТА НА АПАРАТОТ.
Упатства за употреба на апаратот можете да најдете и
на нашата интернетна страница:
www.gorenje.com / < http://www.gorenje.com />
COOLER FS-600
mk (06-16)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement