Gorenje GS63160S Машина за миење садови - самостојна Упатство за користење

Gorenje GS63160S Машина за миење садови - самостојна Упатство за користење
MK
Упатства за работа
Машина за садови
GS63160
2
1
3
4
5
6
7
9
8
10
11
12
1
Главен прекинувач
8
Брзо миење
2
Програматор
9
Дополнително сушење
3
Секојдневно миење
10
Половично полнење
4
Миење на многу нечисти садови
11
Одложен старт
5
Економично миење
12
Дисплеј
6
Кратко миење
13
Индикатор за средство за плакнење
7
Плакнење
14
Индикатор за сол
Безбедносни упатства .................................... 2
Пред да миете садови за првпат ................... 3
Полнење на машината за садови .................. 4
Употреба на машината за садови .................. 5
нагодувања ...................................................... 9
Грижа и чистење ............................................. 11
Барање грешка ............................................... 13
Монтажа .......................................................... 17
Сервисирање .................................................. 20
Информации за институтот што врши
тестирање ....................................................... 20
Технички информации .................................... 24
13 14
Безбедносни упатства
Општо
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Прочитајте ги упатствата за работа и чувајте
ги на безбедно место!
Никогаш не ја употребувајте машината за
каква било друга намена освен таа наведена
во овие упатства за работа.
Не ја полнете вратата на машината за садови
или корпите со нешто друго освен садови.
Никогаш не ја оставајте вратата на машината
за садови отворена бидејќи некој може да се
спрепне од неа.
Употребувајте само детергент за машина за
садови!
Оваа машина може да ја употребуваат деца
на возраст од 8 години и постари, како и лица
со намален физички капацитет, ментална
способност, загуба на меморија или без
искуство и познавање. Таквите лица мора да
бидат надгледувани кога ја употребуваат
машината или да имаат упатства како да ја
употребуваат, но и да ги разбираат ризиците
што може да произлезат. Машината не смее
да ја чистат деца без надзор.
Треба да внимавате на децата да не играат
околу машината за садови.
Оштетените кабли за напојување мора веднаш
да бидат заменети од страна на квалификуван
електричар.
Употребувајте ја машината за садови само во
домашни услови за миење на садови за
домаќинство. Забранета е секаква друга
употреба.
Никогаш не ставајте во машината садови со
остатоци од раствори поради ризик од
експлозија. Садовите не смеат да содржат
ниту пепел, восок или лубриканти.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ножевите и другите остри предмети мора да
се поставуваат со врвовите надолу во корпа за
прибор за јадење или хоризонтално во други
корпи.
Монтажа
Види дел Монтажа.
Безбедност на деца
•
•
2
Секогаш стартувајте ја машината за садови веднаш
по додавањето на детергент.
Држете ги децата понастрана од машината за садови
кога е отворена вратата. Во неа може сè уште да
има остатоци од детергент!
•
Не дозволувајте деца да ја употребуваат или да си
играат околу машината за садови. Бидете особено
внимателни кога вратата е отворена.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Децата мора да бидат под надзор - детергентот за
машината за садови е корозивен!
Складирање/транспорт во зима
•
•
•
Складирајте ја машината за садови онаму каде што
температурата е над нулата.
Избегнувајте транспортирање на големи растојанија
при многу ладно време.
Транспортирајте ја машината за садови во исправена
позиција или на нејзината задна страна.
Функција за заштита од претекување
Заштитата од претекување ја испумпува водата од
машината и го исклучува доводот на вода доколку
нивото на вода во машината го надминува нормалното
ниво. Доколку е активирана заштитата, исклучете го
доводот на вода и повикајте го одделот за сервисирање.
Материјал за пакување
Ве молиме да ги сортирате материјалите за отпад во
согласност со локалните регулативи.
Фрлање во отпад
•
•
•
Кога машината за садови го достигнала крајот на
својот работен век и треба да се фрли во отпад,
веднаш треба да се направи да биде
нефункционална. Извадете го кабелот за напојување
и исечете го на што е можно помала должина.
Машината за садови е произведена и означена за
рециклирање.
Стапете во контакт со локалните власти за да
добиете информации каде и како може машината
за садови да се однесе на рециклирање.
Пред да миете садови за првпат
Омекнувач на вода
За да добиете добри резултати од миењето садови, на
машината за садови ѝ е потребна мека вода (со ниско
ниво на минерали). Тврдата вода остава бели слоеви
на садовите и во машината за садови.
Тврдоста на водата е наведена со употреба на следните
скали: Германската скала за тврдост на вода (°dH) и
француската скала за тврдост на вода (°fH). Вода со
тврдост над 6°dH (9°fH) мора да биде омекната. Ова се
прави автоматски со помошното средство на вградениот
омекнувач на вода. За омекнувачот на вода да
функционира оптимално мора да биде приспособена
тврдоста на водата.
Стапете во контакт со локалните служби за
водоснабдување за да ја проверите тврдоста на водата
во вашиот регион.
Приспособување на омекнувачот на
вода
Капак на преграда за сол
Пополнете го индикаторот за сол повторно
Кога треба да се дотури сол, симболот горе засветува
во дисплејот.
Кога солта ќе се потроши отшрафете го капакот и
дополнете го резервоарот со сол. Само првиот пат е
потребна вода! Избришете и прицврстете. Вклучете ја
програмата за да се осигурите дека солта во машината
за садови е исплакнета.
Поглавје нагодувања на страница 9 опишува како да
се приспособи омекнувачот на вода.
По дополнувањето може да е потребно некое време
пред симболот да се исклучи.
Исполнете со сол
Дополнете со средство за плакнење
Пред да почнете да ја употребувате машината за садови
со омекнувач на вода мора да ја исполните преградата
за сол со сол за да може автоматски доводот на вода
да биде омекнет. Употребувајте крупна сол или
специјална сол за машина за садови.
Сушењето е побрзо и се постигнуваат подобри
резултати доколку употребите средство за плакнење.
Исто така, ќе добиете подобри резултати со миењето
при што ќе добиете чисти и сјајни садови.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
За да одбегнете дамки од 'рѓа мора да ја вклучите
програмата за миење садови веднаш откако ќе ја
додадете солта.
Никогаш не ставајте детергент за машина за садови
во преградата за сол. Така го уништувате омекнувачот
на вода!
1
Отворете го капакот на преградата за средство за
плакнење.
2
Внимателно дополнете средство за плакнење.
Додајте средство за плакнење само колку што е
означено max.
3
Избришете доколку се истурило средство за
плакнење околу преградата.
4
Затворете го капакот цврсто.
При првиот пат направете го следново:
1 Отшрафете го капакот како што е прикажано.
2
Поставете ја инката што доаѓа со машината за
садови во преградата за сол. Прво истурете околу
1 l вода.
3
Потоа додајте сол максимум 1,5 kg сè додека не се
исполни преградата.
4
Избришете ги остатоците сол за капакот да може
да се зашрафи.
5
Вклучете програма за да се осигурите дека солта во
машината за садови е исплакнета.
Повторно наполнете го индикаторот за
средство за плакнење
Кога треба да се дополни средство за плакнење,
симболот горе засветува во дисплејот.
По дополнувањето може да е потребно некое време
пред симболот да се исклучи.
3
Полнење на машината за садови
Нагодување на дозата за средството
за плакнење
Делот нагодувања опишува како да ја поставите дозата
за средство за плакнење. Распоредувањето на
средството за плакнење може да се одреди од 0 (Off)
кон 5 (High dose). (Фабрички нагодувања: 5)
Зголемување на дозата за средството за плакнење:
• Доколку садовите имаат дамки од вода.
Намалување на дозата за средството за плакнење:
• Доколку садовите имаат леплив бел/син слој.
• Доколку садовите се прошарани.
• Насобирање пена. Доколку имате многу мека вода,
средството за плакнење може да се раствори 50:50
со вода.
Економично миење садови
•
•
•
•
•
Не ја вклучувајте машината за садови сè додека
целосно не се наполни за да заштедите на струја.
Не плакнете под чешма. Едноставно избришете ги
крупните остатоци од храна пред да ги ставите
садовите во машината.
Употребувајте еколошки детергент. Прочитајте ја
декларацијата на пакувањето!
Доколку садовите се само малку суви, можете да
одберете програма со ниска температура.
Подобри резултати од сушењето може да се добијат
со мало отворање на вратата штом заврши
програмата. (Доколку машината за садови е
вградена во просторот, истиот мора да биде отпорен
на кондензација).
Кршливи садови
Некои садови за готвење не се безбедни за во машина
за садови. Ова може да биде од неколку причини. Некои
материјали можеби не можат да издржат силна топлина,
додека други се оштетуваат од детергентот.
Корпи на машината за садови
Машината за садови е опремена со горна корпа и долна
корпа со корпа за прибор за јадење.
Горна корпа
Ставете ги чашите, бокалите, чиниите за сервирање и
чинивчињата во горната корпа. Сите валкани површини
треба да бидат свртени внатрешно и кон долу! Чашите
за вино се поставуваат на полицата за чаши за вино, а
ножевите се поставуваат на местото за ножеви десно
(доколку има такво).
4
Употреба на машината за садови
Подигање и спуштање на горната корпа
1 Повлечете ја горната корпа. (Корпата мора да биде
празна).
2
Поставете го држачот кон надвор на крајот од двете
шини/тркалца.
3
Фатете ја горната корпа со двете раце, повлечете ја
нанадвор и поставете ја во нејзината друга позиција.
4
Поставете го назад држачот на крајот од двете
шини/тркалца.
Долна корпа
Во долната корпа ставете ги чиниите, садовите за
сервирање, тенџерињата и приборот за јадење (во
корпата за прибор за јадење).
Додајте детергент
Додајте го детергентот во преградата за детергент. Има
преграда за претмиење и за главно миење. Доколку
употребувате детергент за машина за садови во форма
на прашок или течност, додајте малку и во преградата
за претмиење. Стапете во контакт со производителот
на детергентот доколку имате прашања за него.
1
Преграда за детергент за претмиење
2
Преграда за детергент за главно миење
Детергентот се додава според тврдоста на водата.
Следете ги инструкциите на пакувањето од детергентот.
Оваа машина за садови е опремена со омекнувач на
вода, така што треба да се употребуваат дози на
детергент и средство за плакнење што одговараат за
мека вода.
Премногу детергент може да резултира со помалку
ефективно миење и да има поголема штета по животната
средина.
ЗАБЕЛЕШКА!
Употребувајте само детергент за машина за садови!
Не смее да се употребува сјај бидејќи пената што ќе
се направи спречува машината за садови да работи
ефективно.
Корпа за прибор за јадење
Поставете го приборот за јадење со рачките надолу,
освен ножевите, и распоредете ги што е можно
пошироко. Осигурете се дека лажиците не се наредени
една во друга.
Поставете ја корпата за прибор за јадење во долната
корпа.
Таблети за машина за садови
Ставете половина таблета доколку не можете да го
затворите капакот на диспанзерот. Постои ризик
детергентот да се повлече соодветно доколку капакот
е премногу стегнат, и тој нема да се отвори правилно.
ЗАБЕЛЕШКА!
Таблетите за машина за садови не се препорачуваат
за кратки програми (пократки од 75 минути). Наместо
тоа употребувајте детергент за машина за садови во
форма на прашок или течност.
ЗАБЕЛЕШКА!
Поставете ги садовите во машината за водата за
плакнење да поминува низ нив; ова е многу важно за
пластични садови.
(3-во-1/Се-во-едно детергент)
Внимателно прочитајте ги упатствата за овие производи.
Доколку нешто не ви е јасно, стапете во контакт со
производителот на детергентот.
Проверете дали прскалката ротира слободно.
5
Поглавје нагодувања опишува како да се активира TAB
(3-во-1/Се-во-едно детергент). Имајте на ум дека солта
мора да се стави во преграда за сол. Доколку не сте
задоволни со резултатите од миењето садови или
сушењето, деактивирајте ги нагодувањата TAB (3-во1/Се-во-едно детергент) и ставете сол, детергент и
средство за плакнење. Види поглавје Пред да миете
садови за првпат.
Главен прекинувач
Притиснете и држете го главниот прекинувач сè додека
не засвети дисплејот.
PROGRAMS - Одберете програма
Притиснете на програматорот еднаш или повеќе пати
сè додека не се активира симболот за посакуваната
програма.
Секојдневно миење
Ефективна програма за секојдневна употреба за малку
засушени остатоци. (Оваа програма не е наменета за
загорена храна, како во случајот на тави за рерна).
Миење на многу нечисти садови
Програма за многу валкани садови, како тавчиња,
тенџериња и тави за рерна. Идеална за ситуации каде
што се бара особено голема хигиена, како во случај на
миење бебешки шишенца и даски за сечење. Доколку
овие садови комплетно не ја пополнат машината за
садови, можете да додадете уште чинии и слично.
Економично миење
Оваа програма е наменета за миење на нормално
извалкани садови и е најефективната програма во
поглед на комбинирана потрошувачка на струја и вода.
Кратко миење
Оваа програма се употребува за малку извалкани чаши
и порцелан, како што се шолји за кафе.
Во комбинација со Брзо миење се добива пократка
програма (15 минути).
Плакнење
Се употребува за плакнење на садови додека чекате
машината за садови целосно да се наполни.
EXTRA - Одбирање можности
За да одберете опција, притиснете на едно од копчињата
за опции сè додека опцијата не се активира. Достапните
опции варираат во зависност од програмите при што
6
некои опции не може да се комбинираат (достапните
опции светат слабо).
Брзо миење
Оваа опција го скратува времето на програмата, но
употребува повеќе струја и вода.
Дополнително сушење
Повисоката температура во последното плакнење ги
подобрува резултатите доколку ја активирате оваа
опција. Потрошувачката на струја се зголемува малку.
Половично полнење
Оваа опција ја адаптира програмата за миење садови
на половина наполнета машина за садови со употреба
на помалку струја и вода.
Одложен старт
Кога одбирате Одложен старт машината за садови ќе
започне 1-24 часа откако ќе ја затворите вратата.
1
Притиснете го копчето еднаш за да активирате
Одложен старт. Притиснете го копчето неколку пати
– или држете го – за да го одредите посакуваниот
број часови.
2
Затворете ја вратата и машината за садови ќе почне
да ги брои часовите (час по час) сè додека не одмине
внесеното одложено време.
Доколку сакате да ја откажете опцијата Одложен старт,
отворете ја вратата, притиснете и држете го главниот
прекинувач сè додека дисплејот не се исклучи.
Стартувајте ја машината за садови
Затворете ја вратата за да ја стартувате машината за
садови. Доколку главниот прекинувач е притиснат,
машината ќе почне автоматски кога вратата ќе биде
затворена.
TIME - Преостанато време
Штом ќе ја одберете програмата и опциите, потребното
време за програмата од последниот пат се појавува на
дисплејот.
Штом ќе ја вклучите машината за садови, дисплејот го
прикажува преостанатото време за програмата.
Преостанатото време се менува откако водата ќе биде
загреана за последното плакнење.
Ова може одвреме-навреме да се разликува во
зависност од температурата на водата што се доведува,
бројот на садови, амбиенталната температура и други
фактори.
Преден дисплеј
ЗАБЕЛЕШКА!
За време на сушењето, програмата се прекинува
доколку струјата е прекината или вратата е отворена
повеќе од 2 минути.
Миење садови
Преостанато време
Сушење
Стопирање или менување програма
Доколку сакате да ја смените програмата откако сте ја
стартувале машината за садови, отворете ја вратата,
притиснете и држете го главниот прекинувач сè додека
не се исклучи дисплејот. Додајте детергент доколку се
отворил капакот на диспанзерот за детергент. Потоа,
притиснете го главниот прекинувач, одберете нова
програма и затворете ја вратата.
Дали сакате да додадете повеќе
садови?
Отворете ја вратата. Машината за садови ќе запре
автоматски. Додајте садови и затворете ја вратата. По
некое време машината ќе продолжи со програмата.
Како да ги добиете најдобрите можни
резултати од сушење
•
•
•
•
•
•
Целосно наполнете ја машината за садови.
Поставете ги садовите во машината за водата за
плакнење да поминува низ нив; ова е многу важно
за пластични садови.
Дополнете средство за плакнење или зголемете ја
неговата доза.
Активирајте ја опцијата Дополнително сушење.
Отворете ја вратата штом програмата ќе заврши.
Дозволете садовите да се изладат пред да ги
извадите од машината за садови.
Штом ќе заврши програмата
Штом програмата ќе заврши, на дисплејот се појавува
„“End“.
Машината за садови се исклучува автоматски откако
ќе заврши програмата. По секоја употреба треба да се
исклучува чешмата.
Доколку машината за садови е
исклучена со притискање на главниот
прекинувач или за време на снемување
струја
Доколку програмата за миење садови не завршила, таа
продолжува онаму каде што прекинала кога ќе се врати
струјата.
7
8
Детергент,
EXTRA
преграда 1 / 2 - Можности
(ml)
--- / 25
10 / 25
--- / 25
--- / 10
--- / ---
Секојдневно миење
Миење на многу
нечисти садови
Економично миење 2)
Кратко миење
Плакнење
--- °C
25 °C
62 °C
70 °C
65 °C
0:07
0:20
4:10
3:35
1:45
Време за
миење
садови
(приближно
час:мин)
0,01
0,2
1,04
1,7
1,2
Струја
(приближно
kWh)
4
10
11,0
17
16
Потрошувачка
на вода (L)
Вредности на потрошувачка 1)
Оваа програма за миење садови е стандарден циклус за миење што се употребува за да се постигнат информациите на ознаката за струја. Наменета е за миење на
нормално валкани садови и е најефективната програма во контекст на комбинирана потрошувачка на струја и вода.
1
1
2
2
2
Последно
плакнење
2)
35 °C
55 °C
70 °C
60 °C
Главно миење Број на
плакнења
Вредностите на потрошувачка варираат во зависност од температурата на водата што надоаѓа, бројот на садови, одбраните дополнителни функции и повеќе.
1
2
2
Претмиења
1)
- Програма
PROGRAMS
Табела со програми
нагодувања
Отворете го менито со нагодувања:
1. Прво, отворете ја вратата. Исклучете ја машината. Притиснете и држете го главниот прекинувач сè
додека не засвети дисплејот.
2. Во рок од 10 секунди:
+
- притиснете го програматорот и копчето за опција за Брзо миење.
3. Дисплејот го прикажува менито со нагодувања (моменталното нагодување и моментално поставената
вредност).
(Излезете од менито со пребарување низ него или со притискање на главниот прекинувач).
Навигирајте низ менито со нагодувања:
Притиснете за да пребарувате нагодувања
за вредности.
Притиснете за да ја зачувате поставената
вредност и да продолжите кон следните
нагодувања.
Моментални нагодувања.
Вредност на моментални нагодувања.
Сега можете да ги приспособите следните нагодувања:
нагодувања
Опции
1. Средство за плакнење
1:00 - 1:05
Нагодување за доза на средство за плакнење.
2. Тврдост на вода
2:00 - 2:09
Приспособување на омекнувач на вода. Прочитајте
го соодветното нагодување од табелата долу за
тврдост на вода.
°dH
°fH
°dH
°fH
0-5
0-9
20-24
35-43
6-8
10-14
25-29
44-52
9-11
15-20
30-39
53-70
12-14
21-25
40-49
71-88
15-19
26-34
50+
89+
Не заборавајте да ставите сол во преградата за сол
откако сте го поставиле омекнувачот на вода на
2:01 - 2:09.
За довод на вода со тврдост на вода под 6°dH (9°fH),
одберете 2:00. Омекнувачот на вода е деактивиран
и не е потребна сол.
9
нагодувања
Опции
3. TAB
(3-во-1/Се-во-едно
детергент)
3:00 (Off)
3:01 (On)
Ова нагодување може да го искористите кога
употребувате 3-во-1/Се-во-едно детергент.
Програмите за миење садови автоматски се
адаптираат за да се добијат најдобрите можни
резултати од миење и сушење во секое време.
Доколку ова нагодување е активирано овде, не
постои потреба да додадете средство за плакнење
бидејќи опцијата го оневозможува диспензирањето
на средство за плакнење. Исто така, ја намалува
количината сол додадена во омекнувачот на вода.
Имајте на ум дека мора да се стави сол во
преградата за сол.
ЗАБЕЛЕШКА!
За да постигнете добри резултати од миењето
садови, важно е да се провери кој тип на детергент
или сè-во-едно производ најдобро одговара на
вашите потреби! Внимателно прочитајте ги
информациите на пакувањето на детергентот
околу правилната употреба. Секогаш следете ги
упатствата за употреба или информациите на
пакувањето од детергентот!
10
Грижа и чистење
Крупен филтер
Пумпа за исфрлање вода
Крупниот филтер ги собира големите парченца храна,
коишто не можат да поминат низ пумпата за исфрлање
вода. Исчистете го крупниот филтер доколку е потребно.
На пумпата може да ѝ се пристапи внатре од машината
за садови.
1
Исклучете ја машината за садови од струја со вадење
на кабелот од штекер!
2
Отстранете ги крупниот и ситниот филтер.
3
За да ја проверите пумпата за исфрлање вода,
отстранете ја стопката во боја на десната страна од
дното на одводот.
4
Со вметнување на прстот во дупката можете да ја
свртите перката на пумпата за да се ослободи
блокажата.
5
Заменете ја стопката за пумпата за исфрлање вода
заедно со ситниот и крупниот филтер.
6
Повторно вклучете ја машината во струја.
Крупен
филтер
1
Подигнете го крупниот филтер со рачката.
2
Испразнете го крупниот филтер. Не заборавајте да
го испразните!
Ситен филтер
Остатоците што се собираат на ситниот филтер
автоматски се плакнат со секое миење. Сепак, ситниот
филтер и сливникот треба да бидат чистени неколку
пати годишно.
Доколку машината за садови не сака да се вклучи
и се слуша брмчење, тоа значи дека е активирана
заштитата за претекување.
•
•
•
Исклучете ја водата.
Отстранете го кабелот од штекер.
Повикајте го одделот за сервисирање.
Стопирање на пумпа
за исфрлање вода
Ситен
филтер
1
Свртете ја рачката во спротивна насока од стрелките
на часовникот
ЗАБЕЛЕШКА!
2
Подигнете го филтерот нагоре со рачката.
Ослободете го крупниот филтер за да го исчистите
ситниот филтер.
Не заборавајте да ја замените стопката на пумпата
за исфрлање вода.
3
Заменете ги во обратен редослед. Проверете дали
рабовите се правилно запечатени кога го заменувате
ситниот филтер.
4
Фиксирајте го филтерот на место со вртење на
рачката во насока на стрелките од часовникот за да
ја фиксирате позицијата. Рачката треба да излегува
директно од машината за садови.
ЗАБЕЛЕШКА!
Не смее да се употребува машината за садови без
филтри!
Резултатите од миењето може да бидат слаби доколку
крупниот филтер е неправилно поставен.
11
Прскалка
Дупчињата и лежиштата некогаш може да се блокираат.
Отстранете ги остатоците со помош на игла или слично.
Прскалката има дупчиња и одоздола.
За да го олесните чистењето може да ја отстраните
прскалката. Не заборавајте да ја вратите правилно на
нејзиното место.
Долна прскалка
• Повлечете ја надоле долната прскалка за да ја
ослободите.
2
Отшрафете го лежиштето на прскалката во
спротивна насока на стрелките на часовникот за да
ја отстраните прскалката од горната корпа.
Врата
Кога го чистите работ околу вратата, употребувајте само
малку влажна крпа (со малку средство за чистење
доколку е потребно).
Наслаги на бигор
Кадата на машината за садови е направена од
нерѓосувачки челик и се одржува во чиста состојба со
секојдневната употреба. Доколку имате тврда вода,
бигорот може да се насобере во машината. Доколку се
случи тоа, пуштете ја програмата Миење на многу
нечисти садови со две супени лажици лимонска
киселина во преградата за детергент (кога нема садови
во неа).
Преден панел
Горна прскалка
1 Извадете ја горната корпа.
12
Копчињата треба да бидат чисти и без маснотии.
Исчистете ги со сува или малку влажна крпа. Никогаш
не употребувајте средства за чистење – може да ја
изгребат површината. Употребувајте го главниот
прекинувач за да ја исклучите машината за садови пред
да ги исчистите копчињата за да одбегнете ненамерно
активирање.
Барање грешка
Тип на грешка на дисплејот
Дејство
F10
Преполнување
Исчистете ја пумпата за исфрлање вода. Види го делот Грижа и чистење.
Доколку проблемот сè уште се јавува, повикајте го одделот за сервисирање.
F11
Грешка на одводниот
приклучок за вода
Види „Вода останува во машината за садови“ во табелата „Проблем“ долу.
Доколку проблемот сè уште се јавува, повикајте го одделот за сервисирање.
F12
Грешка на доводниот
приклучок за вода
Проверете дали чешмата е вклучена. Проверете дали надворешниот филтер
на доводното црево е блокиран. Доколку проблемот сè уште се јавува,
повикајте го одделот за сервисирање.
F40
Истекување на доводниот
вентил
Исклучете ја чешмата и повикајте го одделот за сервисирање.
F52
Грешка во нивото на вода
Проверете дали надворешниот филтер на доводното црево е блокиран. Исто
така, проверете дали цревото за цедење е монтирано во согласност со
упатства за монтажа. Доколку проблемот сè уште се јавува, повикајте го
одделот за сервисирање.
F53
Грешка во циркулацијата на
вода
Проверете дали филтрите не се блокирани. Престартувајте ја машината за
садови. Доколку проблемот сè уште се јавува, повикајте го одделот за
сервисирање.
F54
Преполнување
Исклучете ја чешмата и повикајте го одделот за сервисирање.
F56
Грешка во циркулацијата на
вода
Повикајте го одделот за сервисирање.
Притиснете кое било копче за да се избрише пораката за грешка.
Проблем
Можни причини
Дејство
Копчето не реагира кога е
притиснато.
Прерано ги притиснавте копчињата
откако се отвори вратата.
Почекајте момент и обидете се
повторно.
Копчињата се валкани.
Исчистете ги со сува или малку
влажна крпа.
Вратата е затворена.
Отворете ја вратата. Копчињата
реагираат само кога вратата е
отворена.
Корпите не се правилно поставени.
Проверете дали корпите се правилно
поставени во хоризонтална положба.
Вратата не може да се затвори.
Проверете дали садовите не ги
блокираат корпите од правилно
пролизгување во нивната позиција.
13
Проблем
Можни причини
Дејство
Машината за садови не почнува да
работи.
Вратата не е затворена правилно.
Проверете.
Сте ја отвориле вратата од машината Затворете ја вратата и почекајте. По
за садови за да додадете повеќе
некое време машината ќе продолжи
садови додека тече програма.
со програмата.
Активиран е осигурувач/автоматскиот Проверете.
прекинувач.
Кабелот не е вклучен во штекер.
Проверете.
Чешмата е исклучена.
Проверете.
Претекување/протекување.
Проверете.
Се слуша брмчење (пумпа за
Исклучете ја чешмата. Исклучете го
исфрлање вода) од машината за
кабелот и повикајте го одделот за
садови и не стопира кога е исклучен сервисирање.
главниот прекинувач.
Садовите не се чисти.
Проверете дали опцијата Одложен
старт не е одбрана.
Притиснете и држете го главниот
прекинувач сè додека дисплејот не се
исклучи во случај кога сакате да ја
откажете опцијата Одложен старт.
Престартувајте ја машината за
садови.
Прскалката не ротира.
Отстранете ја и исчистете ја.
Проверете дали садовите не ја
блокираат прскалката.
Стар детергент. Детергентот има рок Избегнувајте големи пакувања.
на траење.
14
Неправилни дози на детергент.
Доза според тврдост на вода.
Премногу или премалку детергент
резултира со послабо миење садови.
Програмата за миење садови е
преслаба.
Одберете помоќна програма.
Садовите се поставени неправилно.
Не го покривајте порцеланот со
големи садови или слично. Одбегнете
да ставата високи чаши во ќошевите
на корпите.
Чашите и шолјите треба да бидат
свртени наопаку за време на
програмата.
Фиксирајте ги садовите да бидат
стабилни.
Филтерот не е правилно ставен.
Зашрафете го филтерот цврсто. Види
дел Грижа и чистење.
Проблем
Можни причини
Дејство
Дамки на нерѓосувачки челик или
сребро.
Одредена храна, како сенф, мајонез,
лимон, оцет, сол и сосеви може да
остават дамки на нерѓосувачкиот
челик доколку киснат предолго.
Веднаш исплакнете ја таквата храна
доколку планирате веднаш да ја
вклучите машината за садови.
Можете да ја употребите програмата
Плакнење.
Нерѓосувачкиот челик може да
предизвика дамки на среброто ако
дојдат во контакт за време на
миењето садови. Алуминиумот исто
така може да предизвика дамки на
садови.
Предметите од сребро и нерѓосувачки
челик не треба да биде во контакт
едни со други за време на миењето.
Сол протекува од омекнувачот на
вода.
Проверете дали капакот на
преградата за сол е правилно
прицврстен. Во спротивно повикајте
го одделот за сервисирање.
Неправилно нагодување на
омекнувачот на вода.
Види дел нагодувања.
Неправилно нагодување за доза на
средство за плакнење.
Види делови Пред да миете садови
за првпат и нагодувања.
Преградата за сол е празна.
Дотурете сол. Види дел Пред да миете
садови за првпат.
Дамки или слоеви на садовите.
Се употребува 3-во-1/Се-во-едно
Деактивирајте го нагодувањето TAB
детергент и се активира
(3-во-1/Се-во-едно детергент) и
нагодувањето TAB (3-во-1/Се-во-едно дотурете сол и средство за плакнење.
детергент).
Превисока температура и/или
премногу детергент може да
предизвика линии врз кристалот. За
жал, ова не може да се коригира,
само може да се спречи.
Мијте го кристалот на ниска
температура и со конзервативна
количина детергент. Стапете во
контакт со производителот на
детергентот.
Садовите имаат леплив бел/син слој. Преголемо нагодување на дозата на Намалете ја количината. Види делови
средство за плакнење.
Пред да миете садови за првпат и
нагодувања. Ако имате многу мека
вода, може да го растворите
средството за плакнење 50:50 со
вода.
Останале точки по миењето.
Тешко се мијат кармин и чај.
Употребувајте детергент со агенс за
белење.
Ѕвечкање додека се мијат садовите. Садовите не се правилно поставени
или прскалката не ротира.
Проверете дали садовите се
поставени безбедно. Свртете ја
прскалката за да се осигурите дека
може да ротира.
На дисплејот се појавува 1 минута.
Нема, следниот пат кога ќе биде
вклучена програма, ќе биде
прикажано правилното време.
На програмата ѝ е потребно повеќе
од пресметаното.
15
Проблем
Можни причини
Дејство
Вода останува во машината за
садови.
Блокирано црево за цедење.
Олабавете го цревото за цедење
онаму каде што се поврзува со
одводот на лавабото. Проверете дали
има остатоци. Дали конусниот дел од
цевката има дијаметар од барем 14
mm?
Цревото за цедење е превиткано.
Проверете дали цревото е превиткано
и дали е поставено на остри рабови.
Филтрите се блокирани.
Исчистете ги крупните и ситни
филтри.
Остатоци во пумпата за исфрлање
вода.
Исчистете ја пумпата за исфрлање
вода. Види го делот Грижа и чистење.
Валканици околу запечатувањата и
во ќошевите.
Исчистете со четка и средство за
чистење што не прави многу пена.
Одбрани се програми за ниска
температура веќе подолго време.
Вклучувајте програма со повисока
температура барем еднаш месечно.
Моќта на сушење е премала.
Активирајте ја опцијата Дополнително
сушење.
Машината за садови не е целосно
исполнета.
Целосно наполнете ја машината за
садови.
Лоша миризба во машината за
садови.
Садовите не се доволно суви.
Треба да дотурите од средството за Дополнете средство за плакнење или
плакнење или, пак, дозата е премала. зголемете ја неговата доза. Види
делови Пред да миете садови за
првпат и нагодувања.
Се употребува 3-во-1/Се-во-едно
Деактивирајте го нагодувањето TAB
детергент и се активира
(3-во-1/Се-во-едно детергент) и
нагодувањето TAB (3-во-1/Се-во-едно дотурете сол и средство за плакнење.
детергент).
Отворете ја вратата штом програмата
ќе заврши.
16
Монтажа
[mm]
1214
596
30
575
720
670
123-173
718
848- 898
85
600
52
Безбедносни упатства
•
•
•
•
•
Поврзувањето со струја, вода или одвод мора да го
изведе квалификуван професионалец.
Секогаш следете ги применливите регулативи за
вода, одвод или струја.
Внимавајте при монтирањето! Носете заштитни
ракавици! Секогаш мора да бидат присутни двајца!
Поставете непропустлив сад на подот под машината
за садови за да спречите оштетувања поради
истекување вода.
Пред да ја фиксирате машината за садови на едно
место, тестирајте ја со вклучување на програмата
Плакнење. Проверете дали машината се полни со
вода и дали истата истекува. Проверете и дека вода
не протекува кај ниту едно од поврзувањата.
51
Заштита за вратата при транспорт
Не заборавајте да ја отстраните заштитата за транспорт
за вратата кога ја отпакувате машината за садови.
REMOVE
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Исклучете го доводот на вода кога ја монтирате
машината за садови!
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Кабелот мора да биде исклучен од штекер додека се
изведуваат работи на машината!
17
Поставување на машината за садови
Машината за садови е наменета за самостојна монтажа,
но може да биде монтирана и под работна површина.
Осигурете се дека има простор од 3 mm околу машината
за садови.
Приспособете ја висината и поместете
ја машината за садови на место
6
Направете конечни приспособувања на предните
ногарки (машината за садови не смее да се навалува
повеќе од 5 mm).
7
Штом ќе ги приспособите ногарките, добро
прицврстете ги за подот нограките против
превртување.
24 mm
Самостојна
1 Осигурете се дека опкружувањето е стабилно во
коешто машината за садови е монтирана.
Приспособете ја висината на машината за садови
со помош на четирите ногарки така што истата ќе
биде изнивелирана. Машината за садови не треба
да биде навалалена повеќе од 5 mm.
2
Машината за садови може да биде монтирана и во
вдлабнатина без нејзината работна површина. Види
Отстранете ја работната површина на машината за
садови.
Поврзување за одвод
min.
Штом ќе ги приспособите ногарките, добро
прицврстете ги за подот нограките против
превртување.
14 mm
Ногарки против
превртување
Вградена
1 Почнете со мерење на висината од подот до работ
на дното од работната површина.
2
Мерете ја висината од подот до најгорниот раб на
машината за садови.
3
Приспособете ги ногарките на машината за садови
со нивно вртење во насока на стрелките од
часовникот за да ја подигнете машината, и обратно
за да ја спуштите.
4
Проверете дали има воздушен простор помеѓу
долниот дел од работната површина и горниот раб
на машината за садови од барем 3 mm.
5
min. 350 mm
Поставете ја машината за садови на своето место.
•
•
18
350-950 mm
Повлечете ги одводните и доводните црева кога
ја поттурнувате машината на своето место.
Проверете дали цревата се нагмечени или
поставени на остри рабови и проверете дали има
нешто што може да ги оштети цревата.
Цревото за цедење може да биде продолжено за
максимум 3 m (вкупната должина на цревото за цедење
не смее да биде надмината 4,5 m). Какви било зглобови
и поврзувачки цевки мора да имаат внатрешен
дијаметар од барем 14 mm. Сепак, цревото за цедење
треба да биде заменето со ново црево без зглобови во
идеален случај.
спецификација мора да се совпаѓа со електричниот
приклучок.
Ниту еден дел од цревото за цедење не треба да биде
под дното на машината за садови при 950 mm. Цревото
не смее да биде директно поврзано со одвод во подот
или слично. Во такви случаи, цревото може да добие
улога на сифон и да ја празни машината за садови.
Машината за садови мора да биде поврзана со заземјен
штекер.
Цревото секогаш мора да испушта барем 350 mm над
дното од машината.
Осигурете се дека цревото за цедење не е превиткано.
ЗАБЕЛЕШКА!
Кога цревото за цедење е поврзано со поврзувачка
нипла на одводната цевка за лавабото (види
илустрација 1), имајте на ум дека цревото мора да
биде прицврстено на истата висина како и долниот
дел на лавабото, инаку водата може да се врати назад
од лавабото во машината за садови. За други
алтернативи видете ги сликите 2 и 3.
1
2
3
Штекерот мора да биде поставен надвор од местото на
монтажа за да може лесно да биде достапен по
монтирањето на машината за садови. Не употребувајте
продолжни кабли!
ЗАБЕЛЕШКА!
Поправките и одржувањето во однос на безбедноста
или добрата работа мора да ги изведува квалификуван
професионалец.
Отстранете ја работната површина на
машината за садови
Машината за садови може да биде монтирана во
вдлабнатина без работната површина. Доколку
работната површина на машината за садови е
отстранета, машината мора да биде монтирана така што
од двете страни и од долу ќе биде опкружена со одделни
работни површини. Доколку машината за садови е
монтирана така што едната страна ќе биде видлива,
мора да се постави приклучок за зацврстување на
задната страна од машината за садови. Додатоците
може да се купат онаму каде што била купена и
машината.
3
Поврзување со доводот на вода
2
Употребувајте го само цревото што сте го добиле со
машината за садови. Немојте повторно да употребувате
стари црева или други резервни доводни црева.
1
Доводната цевка мора да има вентил. Вентилот мора
да биде лесно достапен за да може да се исклучува
водата доколку машината за садови треба да се
премести.
Штом ќе се монтира, вентилот треба да се отвори за да
се приспособи притисокот и за да проверите дали сите
поврзувања се цврсти.
2x
Поврзување со ладна вода...
Доколку употребувате нафта или струја за да го греете
домот.
Поврзување со топла вода (макс. 70 °C)...
Доколку се поврзани на градската мрежа, користите
соларни панели или геотермална енергија за да го
греете домот. Со одбирањето на приклучок за топла
вода времето за програмата и потрошувачката на струја
се намалуваат.
За монтирање во владбнатина, види дел Поставување
на машината за садови.
Електричен приклучок
Информации околу електричниот приклучок може да
најдете на табличката со сериски број. Оваа
19
Информации за институтот што
врши тестирање
Сервисирање
Прочитајте го поглавјето Барање грешка пред да стапите
во контакт со одделот за сервисирање. Дајте ги
деталите на табличката со сериски број. Вклучувајки го
бројот на артикл (1) и серискиот број (2).
Информации за институтот којшто го извршил
тестирањето може да побарате преку е-пошта
dishwashers@appliance-development.com.
Барањето треба да ги содржи деталите на табличката
со сериски број. Вклучувајки го бројот на артикл (1) и
серискиот број (2).
ART. NO.
SERIAL NO.
ART. NO.
SERIAL NO.
20
1
2
1
2
Ваши забелешки
21
Ваши забелешки
22
Ваши забелешки
23
Технички информации
Информации за ознаките за струја
Информациски лист, во согласност со Комисијата за делегација на регулативи (ЕЗ) бр. 1059/2010
Gorenje
Ознака на модел:
GS63160
Број на стандардни нагодувања:
13 1)
Класа на енергетска ефикасност:
A+
Годишна потрошувачка на струја(AEC):
295 kWh годишно 2)
Енергетска потрошувачка при циклус на стандардно миење(Et): 1,04 kWh
Потрошувачка на струја
Режим на исклучено (Po):
0,49 W
Режим на вклученост (Pl):
0,49 W
Годишна потрошувачка на вода (AWC):
3080 литри годишно 3)
Класа на ефикасност на сушење:
A 4)
Стандардна програма:
Економично миење 5) , нема можности
Времетраење на програма при стандарден циклус на миење:
250 минути
Времетраење на режимот на вклученост (Tl):
Бесконечно
Бучава:
47 dB(A) re 1 pW
1)
Во согласност со стандардот EN 50242.
2)
Базирано на 280 стандардни циклуси на миење со приклучок за ладна вода и потрошувачка во согласност со режимот на заштеда
на струја. Актуелната потрошувачка на струја зависи од тоа колку се употребува машината.
3)
Базирано на 280 стандардни циклуси на миење. Актуелната потрошувачка на вода зависи од тоа како се употребува машината.
4)
На скала од G (најмалку ефикасно) до A (најефикасно).
5)
Оваа програма за миење садови е стандарден циклус за миење што се употребува за да се постигнат информациите на ознаката
за струја. Наменета е за миење на нормално валкани садови и е најефективната програма во контекст на комбинирана потрошувачка
на струја и вода.
Технички податоци
Висина:
848-898 mm
Ширина:
600 mm
Длабочина:
596 mm
Притисок на вода:
0.03–1.0 MPa
Измерена моќност:
24
Арт. бр.: 572090. Рев. 01. Ги задржуваме правата да правиме измени.
Електричен приклучок:Види табличка со сериски број
Види табличка со сериски број
www.gorenje.com
mk (10-16)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement