Gorenje DE8B Mašina za sušenje veša Uputstvo za upotrebu

Gorenje DE8B Mašina za sušenje veša Uputstvo za upotrebu
BIH
SRB
MNE
DETALJNA UPUTSTVA
ZA UPOTREBU MAŠINE ZA
SUŠENJE VEŠA
www.gorenje.com
Život je danas komplikovan. Pojednostavimo dakle barem negu
veša! Vaša nova mašina za sušenje veša WaveActive svojom će
inovativnom tehnologijom i najnovijim dostignućima u oblasti nege
veša doprineti pojednostavljenju vaših svakodnevnih kućanskih
poslova. Tehnologija WaveActive omogućuje najnežnije
rukovanje bilo kakvom odećom, sa najmanjom mogućom merom
gužvanja. Vaša mašina za sušenje veša istovremeno je i prijazna
do okoline jer je najekonomičnija u potrošnji električne energije.
Ova mašina za sušenje veša namenjena je isključivo upotrebi
u domaćinstvu. Molimo vas da je ne koristite za veš koji nije
namenjen mašinskom sušenju veša.
U uputstvima opazićete simbole koji imaju naredna značenja:
Informacija, savet, ideja ili preporuka
Upozorenje za opasnost
Upozorenje za opasnost električnog udara
Upozorenje za opasnost vruće površine
Upozorenje za požarnu opasnost
Veoma je važno da uputstva iz korisničkog priručnika pažljivo pročitate.
SADRŽAJ
4
BEZBEDNOSNE PREDOSTROŽNOSTI
UVOD
12 OPIS MAŠINE ZA SUŠENJE VEŠA
13 Tehnički podaci
14 Kontrolna tabla
16
16
19
20
21
22
POSTAVLJANJE I PRIKLJUČENJE
Izbor prostorije
Podešavanje stopa mašine za sušenje veša
Odvod kondenzovane vode
Priključenje na električnu mrežu
Pomeranje i ponovni transport
PRIPREMA
MAŠINE ZA
SUŠENJE VEŠA
PRE PRVE
UPOTREBE
23 PRE PRVE UPOTREBE
24
24
25
29
32
37
37
KORACI SUŠENJA (1 - 6)
1. Korak: Pridržavajte se uputstava sa etiketa na vešu
2. Korak: Priprema na sušenje veša
3. Korak: Izbor programa sušenja
4. Korak: Izbor dodatnih funkcija
5. Korak: Pokretanje programa sušenja
6. Korak: Završetak programa sušenja
KORACI
SUŠENJA
38 PREKIDI I PROMENE PROGRAMA
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Čišćenje mrežastog filtera u vratima
Čišćenje kondenzatora
Pražnjenje posude za kondenzovanu vodu
Čišćenje mašine za sušenje veša
45
45
46
49
REŠAVANJE PROBLEMA U RADU
Šta uraditi ...?
Tabela smetnji i grešaka u radu
Servisiranje
50 SAVETI ZA SUŠENJE I ŠTEDLJIVU UPOTREBU MAŠINE ZA
SUŠENJE VEŠA
51 ODLAGANJE ISTROŠENE MAŠINE
52 TABELA POTROŠNIH VREDNOSTI
ČIŠĆENJE I
ODRŽAVANJE
MAŠINE ZA
SUŠENJE VEŠA
REŠAVANJE
PROBLEMA
OSTALO
624902
40
41
42
43
44
3
BEZBEDNOSNE
PREDOSTROŽNOSTI
Pre početka upotrebe mašine za sušenje veša obavezno
pročitajte uputstva za upotrebu.
Molimo vas da mašinu za sušenje veša ne koristite ako
pre toga niste pročitali i razumeli uputstva za upotrebu.
Uputstva za upotrebu mašine za sušenje veša
prilagođene su različitim tipovima/modelima mašina za
sušenje, zbog toga su u njima možda opisane i izvesne
funkcije i oprema koje vaša mašina za sušenje veša
nema.
Nepridržavanje uputstava za upotrebu, odnosno
nepravilna upotreba mašine za sušenje veša može da dovede
do oštećenja na vešu ili mašini, a može doći i do povreda
korisnika. Uputstva za upotrebu držite spremljena negde u
blizini mašine za sušenje veša.
Uputstva za upotrebu možete pogledati i na našem
internetnom sajtu: www.gorenje.com.
Mašina za sušenje veša namenjena je isključivo upotrebi
u domaćinstvu. U slučaju upotrebe mašine za sušenje veša
u profesionalne ili komercijalne svrhe, odnosno u svrhe
koje izlaze iz okvira uobičajene upotrebe u domaćinstvu, ili
ako mašinu za sušenje veša koristi lice koje nije potrošač,
garantni rok jednak je najkraćem garantnom roku određenom
važećim zakonodavnim propisima.
624902
4
Pridržavajte se uputstava za pravilno nameštanje mašine
za sušenje veša Gorenje i za priključenje na vodovodnu i
električnu instalaciju (pogledati poglavlje »POSTAVLJANJE I
PRIKLJUČENJE«).
Sve zahvate, popravke i održavanje mašine za sušenje veša
moraju obaviti osposobljeni stručnjaci. Zbog nestručnog
popravka može doći do nesreće ili greške u radu aparata.
Da bi izbegli eventualne opasnosti, oštećen priključni kabl
sme zameniti isključivo proizvođač, njegov serviser, ili drugo
ovlašćeno lice.
Mašina za sušenje veša treba da miruje na izabranom
mestu 2 sata da se ugreje na sobnu temperaturu, pre
nego što je priključite na električnu mrežu.
Postavljanje mašine za sušenje na mašinu za pranje veša
moraju obaviti najmanje 2 osobe.
Mašinu za sušenje veša nije dozvoljeno priključivati na
električnu mrežu korišćenjem produžnih kablova.
Mašinu za sušenje veša nemojte uključivati u utičnicu
namenjenu aparatu za brijanje ili fenu za sušenje kose.
624902
Mašinu za sušenje veša nije dozvoljeno priključivati na
električnu instalaciju koristeći spoljne daljinske naprave za
upravljanje, na primer programske satove, niti je priključiti
na instalaciju koju dobavljač električne energije redovito
uključuje i isključuje.
5
U slučaju kvara koristite isključivo odobrene rezervne delove
ovlašćenih proizvođača.
U slučaju neispravnog priključenja mašine za sušenje veša,
nepravilne upotrebe mašine za sušenje veša, ili servisiranja
mašine za sušenje od strane neovlašćenog lica, eventualne
troškove tako uzrokovane štete snosi korisnik sam, i takvi
troškovi nisu premet garancije.
Uvek koristite cevi koje su priložene ka mašini za sušenje
veša.
Prostorija u koju nameravate staviti mašinu za sušenje mora
da bude dobro provetravana, s temperaturom između 10°C i
25°C.
Mašinu za sušenje veša postavite ravno i stabilno na čvrstu
(betonsku) podlogu.
Mašinu za sušenje ne smete postaviti iza vrata koja mogu
da se zaključaju, iza klizećih vrata, ili iza vrata čiji šarniri se
nalaze na suprotnoj strani od vrata vaše mašine za sušenje
veša. Mesto za postavljanje aparata u prostoriji izaberite tako
da bude omogućeno slobodno otvaranje vrata mašine za
sušenje veša.
Put do odvodnog otvora mora uvek da bude slobodan.
Mašinu za sušenje veša nemojte stavljati na tepih ili drugu
podnu oblogu sa dužim vlaknima, jer to može ometati
cirkulisanje vazduha.
624902
6
Vazduh u okolini mašine za sušenje veša ne sme
sadržavati prašnjave čestice. Prostorija u kojoj se
mašina za sušenje nalazi mora biti dobro provetravana,
da se spreči povratno strujanje gasova, koji dolaze iz gasnih
aparata s otvorenim plamenom (na primer kamin).
Vlakna ne smeju da se sakupljaju oko mašine za sušenje
veša.
Mašina za sušenje veša ne sme dodirivati zidove niti susedne
elemente.
U mašini za sušenje veša ne smete sušiti prljav (neopran) veš.
Veš na kom su prisutne mrlje ulja, acetona, alkohola, naftnih
derivata, sredstava za uklanjanje mrlja, terpentina, voska, i
sredstava za uklanjanje voska, mora pre sušenja u mašini za
sušenje veša najpre biti oprano u vrućoj vodi s praškom za
pranje.
Komade veša koji sadrže lateks, gumene delove, kape za
tuširanje i kupanje, kao i veš te navlake napunjene sunđer
gumom, zabranjeno je sušiti u mašini za sušenje veša.
Omekšivače veša i slične proizvode koristite isključivo u
skladu s uputstvima proizvođača.
624902
Iz džepova treba da izvadite sve zapaljive premete, kao
što su na primer upaljači, šibice, i slično.
7
Rad mašine za sušenje veša prekida se ako dođe do
zapušenja cevi za kondenzovanu vodu (pogledati poglavlje
»PREKIDI I PROMENA PROGRAMA/Puna posuda za
kondenzovanu vodu«).
Ako mašinu nameravate pomerati, ili u zimsko vreme spremiti
u negrejanu prostoriju, morate prethodno obavezno isprazniti
posudu za kondenzovanu vodu.
Filter mašine za sušenje veša očistite nakon svakog
sušenja. Ako ste filter izvadili, pre ponovnog sušenja morate
obavezno da ga vratite nazad.
Kondenzator nakon svakog čišćenja obavezno ugurajte
nazad u vazdušni kanal. Delovanje mašine za sušenje veša
bez ili sa oštećenim kondenzatorom je opasno, i može čak
da uzrokuje požar (pogledati poglavlje »OPIS MAŠINE ZA
SUŠENJE VEŠA i ČIŠĆENJE KONDENZATORA«).
Nemojte koristiti topila ili sredstva za čišćenje koja bi
mogla oštetiti mašinu za sušenje veša (pridržavajte se
preporuka i upozorenja proizvođača sredstava i praškova za
čišćenje).
U posudu za kondenzovanu vodu nemojte nikada
dodavati nikakva hemijska sredstva ili parfimisane arome
(pogledati poglavlje »OPIS MAŠINE ZA SUŠENJE VEŠA i
PRAŽNJENJE POSUDE ZA KONDENZOVANU VODU«).
Nakon završenog sušenja izvucite utikač priključnog
kabla mašine za sušenje veša iz zidne utičnice.
624902
8
Mašina za sušenje veša nije namenjena za to da je koriste lica
(uključujući i decu) koja su telesno ili duševno nedorasla, ili
im nedostaje potrebno iskustvo i znanje. Tim licima uputstva
o upotrebi mašine za sušenje veša moraju da obezbede lica
koja su odgovorna za njihovu bezbednost.
Garancija ne obuhvata potrošni materijal, manja
odstupanja u boji, povećanu jačinu šumova koja je posledice
starenja i ne utiče na funkcionalnost mašine za sušenje
veša, i estetske greške na sastavnim delovima, koje takođe
ne utiču na funkcionalnost i bezbednost mašine za sušenje
veša.
BEZBEDNOST DECE
Maloj deci nemojte dozvoliti da se igraju mašinom za
sušenje veša.
Deci i kućnim životinjama onemogućite ulazak u bubanj
mašine za sušenje veša.
Pre nega što zatvorite vrata mašine za sušenje veša i
pokrenete program sušenja, proverite da li se u bubnju nalazi
bilo šta drugo osim veša (na primer da se slučajno nije dete
popelo u bubanj mašine za sušenje i sa unutrašnje strane
zabravilo vrata).
Uključite bezbednosnu blokadu za decu. Pogledati
poglavlje »4. KORAK: IZBOR DODATNIH FUNKCIJA/
Bezbednosna blokada za decu«.
624902
Deci mlađoj od tri godine nemojte dozvoliti pristup u blizinu
mašine za sušenje veša, izuzev ako celo vreme budu pod
vašim nadzorom.
9
Mašina za sušenje veša izrađena je u skladu sa svim
propisanim bezbednosnim standardima.
Ovu mašinu za sušenje veša smeju da koriste deca starija
od osam godina, kao i lica smanjenih fizičkih ili psihičkih
sposobnosti, odnosno lica sa nedostatkom iskustava i znanja
u rukovanju aparatom, ali samo ako aparatom rukuju pod
odgovarajućim nadzorom, i ako su dobila odgovarajuća
uputstva u vezi sa bezbednom upotrebom aparata, i ako
razumeju opasnosti povezane s nepravilnim rukovanjem
aparatom. Deci nemojte dozvoliti da koriste aparat kao
igračku. Takođe, nemojte dozvoliti da deca učestvuju u
čišćenju i održavanju mašine za sušenje bez odgovarajućeg
nadzora.
OPASNOST VRUĆE POVRŠINE
Tokom rada stranica na poleđini mašine za sušenje veša
jače se zagreje. Ostavite mašinu da se potpuno ohladi
pre nego što pokušate dodirnuti stranicu pozadi aparata.
Ako otvorite vrata mašine za sušenje tokom odvijanja
programa sušenja, odeća koja se suši može da bude veoma
vruća, zbog toga postoji opasnost da se opečete.
Program sušenja nemojte nikada zaustavljati pre završetka
sušenja. Ukoliko se to iz bilo kog razloga ipak dogodi, budite
veoma oprezni kod vađenja veša iz bubnja jer je veoma
vruće; veš izvadite što je moguće brže iz bubnja i rasprostrite
ga, tako da se što pre ohladi.
624902
10
BEZBEDNOST
U mašini za sušenje veša sme da se suši isključivo veš,
opran vodom. Ne smete sušiti veš opran ili očišćen zapaljivim
sredstvima za čišćenje (na primer benzinom, trikloretilenom, i
slično), jer bi moglo doći do eksplozije.
Ako ste čistili odeću koristeći industrijska sredstva za
čišćenje odnosno hemikalije, takvu odeću ne smete sušiti u
mašini za sušenje veša.
Mašina za sušenje veša zaštićena je od pregrejavanja
napravom za automatski prekid rada. Ta naprava isključi
delovanje aparata čim oseti previsoku temperaturu.
624902
Automatsko isključenje mašine za sušenje zbog
pregrejavanja može da se aktivira i ako se zapuši mrežasti
filter. U tom slučaju očistite filter, pričekajte da se mašina
ohladi, i zatim pokušajte ponovno da je pokrenete. Ako u
tome ne uspete i mašina ne može da se pokrene u rad,
pozovite servisnu službu.
11
OPIS MAŠINE ZA SUŠENJE VEŠA
1
2
3
4
5
6
SPREDA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Posuda za kondenzovanu vodu
Taster za uključenje/isključenje
Dugme za izbor programa
Taster start/prekid
Kontrolna tabla
Vrata
Mrežasti filter
Otvori za vazduh
Kondenzator
Natpisna tablica
10
9
8
7
STRAGA
1
2
3
Priključni kabl
Cevčica za odvod kondenzovane
vode
Podesive nožice
2
1
624902
3
12
TEHNIČKI PODACI
(OVISNO O MODELU)
Natpisna tablica s osnovnim podacima o mašini za sušenje veša pričvršćena je na prednjoj strani
otvora vrata mašine (pogledati poglavlje »OPIS MAŠINE ZA SUŠENJE VEŠA«).
Širina
600 mm
Visina
850 mm
Dubina mašine za sušenje veša (a)
625 mm
Dubina sa zatvorenim vratima
653 mm
Dubina s otvorenim vratima (b)
1134 mm
Težina
XX/YY kg (ovisno o modelu)
Priključni napon
Pogledati natpisnu tablicu
Osigurač
Pogledati natpisnu tablicu
Priključna snaga
Pogledati natpisnu tablicu
Maksimalno punjenje
Pogledati natpisnu tablicu
220-240 V ~ XX Hz
Pmax.: XXXX W
MODEL: XXXXXX/X
Ser.No.: XXXXXXXX
XX A
XXXX W
X kg
IPX4
624902
TYPE: SP15/XXX
Art.No.: XXXXXX
MADE IN SLOVENIA
Natpisna tablica
13
KONTROLNA TABLA
1
1
TASTER ZA
UKLJUČENJE/
ISKLJUČENJE
Za uključenje i isključenje
mašine za sušenje veša.
624902
14
2
2
DUGME ZA IZBOR
PROGRAMA
3
3
TASTER START/PREKID
Za pokretanje u rad i
prekid programa.
Osvetljenje tastera trepće
kod izbora programa i kod
prekida rada; nakon pokretanja
programa taster zasvetli stalno.
4
5
6
4
EXTRA DRY (STEPEN
SUVOĆE)
kod
Osvetljenje simbola
izbora funkcije
5
7
8
9
10
7
START DELAY
(ODLOŽENI START)
(POMERENO POKRETANJE
U RAD)
Mogućnost regulisanja
pomerenog pokretanja u rad
9
Osvetljenje simbola
ISPRAZNITI POSUDU ZA
KONDENZOVANU VODU
10
GENTLECARE (NIŽA
TEMPERATURA)
8
Osvetljenje simbola
OČISTITI FILTER
ANTI CREASE
(PROTIV GUŽVANJA)
Osvetljenje simbola
i
vremena protiv gužvanja
6
624902
Osvetljenje simbola
BEZBEDNOSNE ZAŠTITE
ZA DECU
Pritisnite pozicije 4+7 i držite ih
pritisnute 3 sekunde.
15
POSTAVLJANJE I PRIKLJUČENJE
Odstranite svu ambalažu. Kod uklanjanja ambalaže pazite da se ne povredite, i da ne oštetite
mašinu za sušenje veša oštrim premetom.
IZBOR PROSTORIJE
10 cm
5 cm
10 cm
Mašina za sušenje veša ne sme dotaći zidove ili susedne elemente. Za optimalno djelovanje
sušilice rublja preporučujemo vam da se pridržavate razmaka od zidova koji su označeni na slici.
Ako se ovi minimalni razmaci ne ispoštuju može doći do pregrijavanja stroja.
Ventilacioni otvori na poleđini mašine, kao i otvori za vazduh na prednjoj strani mašine za sušenje
veša moraju uvek ostati slobodni.
Prostorija u koju nameravate staviti mašinu za sušenje mora da bude dobro provetravana, s
temperaturom između 10°C i 25°C. Delovanje mašine za sušenje veša na nižoj temperaturi okoline
može uzrokovati nastanak kondenzata u unutrašnjosti mašine za sušenje veša. Mašinu nemojte
stavljati u prostoriju gde postoji opasnost zamrzavanja. Zamrznuta voda u posudi za kondenzovanu
vodu i u pumpi može da ošteti mašinu za sušenje veša.
Mašina za sušenje veša u radu otpušta toplotu, zato je nemojte stavljati u premalenu prostoriju jer
će sušenje zbog ograničene količine vazduha trajati duže.
Rasveta u prostoriji neka bude primerena za odgovarajuće očitavanje podataka sa indikatora na
kontrolnoj tabli.
624902
16
NAČIN POSTAVLJANJA MAŠINE ZA SUŠENJE VEŠA
Ako imate mašinu za sušenje veša Gorenje primerenih (jednakih) dimenzija, možete da je postavite
na mašinu za pranje veša Gorenje, uz obavezno korišćenje vakumskih nožica, ili možete da je
stavite na tlo uz mašinu za pranje veša (slike 1 i 3).
Ako imate mašinu za pranje veša Gorenje koja je manjih dimenzija (min. dubina 545 mm) od same
mašine za sušenje veša Gorenje, mora dodatno da kupite nosač mašine za sušenje veša (slika
2). Obavezno morate koristiti vakumske nožice koje sprečavaju klizanje mašine za sušenje veša!
Dodatnu opremu (nosač mašine za sušenje veša (a) i vakumske nožice (b) – ukoliko nisu priložene)
možete nabaviti na servisu.
Površina na koju sme da se postavi aparat, mora da bude čista i ravna.
Mašina za pranje veša Gorenje na koju želite namestiti mašinu za sušenje veša Gorenje, treba da
bude sposobna izdržati težinu mašine za sušenje veša Gorenje (pogledati poglavlje »OPIS MAŠINE
ZA SUŠENJE VEŠA /Tehnički podaci«)
4X
b
a
1
2
3
Kod postavljanja mašine za sušenje na mašinu za pranje veša moraju da učestvuju najmanje dve
osobe.
Otvaranje vrata mašine za sušenje veša (pogled odozgo)
a
a = 625 mm
b = 1134 mm
624902
18
0°
b
Pogledati poglavlje »OPIS MAŠINE ZA
SUŠENJE VEŠA/Tehnički podaci«.
17
Mašinu za sušenje veša ne smete postaviti iza vrata koja mogu da se zaključaju, iza klizećih
vrata, ili iza vrata čiji šarniri se nalaze na suprotnoj strani od vrata vaše mašine za sušenje veša.
Mesto za postavljanje aparata u prostoriji izaberite tako da bude omogućeno slobodno otvaranje
vrata mašine za sušenje veša.
Mašinu za sušenje nemojte stavljati na tepih s dužim dlakama, jer time sprečavate neometano
kruženje vazduha.
624902
18
PODEŠAVANJE STOPA MAŠINE ZA SUŠENJE VEŠA
Mašinu za sušenje veša treba ručno nivelisati uzdužno i poprečno obrtanjem regulacionih stopa
(nožica). Stope omogućuju nivelisanje mašine za +/- 1 cm. Pri tome koristite libelu (ravnjaču) i ključ
br. 22.
Tlo na kom stoji mašina za sušenje mora imati betonsku podlogu, i mora da bude suvo i čisto,
inače bi mašina za sušenje mogla da se pomera. Očistite i donju površinu regulacionih stopa.
Mašina za sušenje veša treba da stoji vodoravno i stabilno na čvrstoj podlozi.
Uzrok za vibracije, pomeranje mašine za sušenje po prostoriji i glasan rad može a bude
nepravilno regulisanje podesivih stopa. Neispravno podešene i izravnane regulacione stope nisu
premet garancije.
624902
Ponekad se prilikom rada sušilice veša pojave i neobični ili jači šumovi koji su za mašinu za
sušenje veša neuobičajeni, i koji su takođe najčešće posledica neispravnog postavljanja.
19
ODVOD KONDENZOVANE VODE
Vlaga iz veša sabire se u kondenzatoru i odvaja u posudu za kondenzovanu vodu.
Kontrolna lampica tokom sušenja upozorava (na indikatoru svetli simbol
kondenzovanu vodu puna i da treba da se isprazni.
(9)) da je posuda za
Pražnjenje posude za kondenzovanu vodu zbog pune posude možete izbeći tako da crevo za
odvod kondenzata na poleđini mašine provedete neposredno u izliv.
1
Izvadite cev iz
nastavka na
poleđini mašine (levo
ispod poklopca).
max 80 cm
2
Crevo odvedite u
izliv koji ne sme
da bude viši od 80 cm
od tla.
Ako cevčicu za odvod kondenzovane vode nameravate provesti u odvod, uverite se da je cev
dobro pričvršćena. Time ćete sprečiti moguće curenje vode, što bi posledično moglo uzrokovati
neočekivanu štetu.
Uvek koristite samo creva koja su priložena ka mašini za sušenje veša.
624902
20
PRIKLJUČENJE NA ELEKTRIČNU MREŽU
2h
Kod prvog nameštanja na radnu lokaciju neka mašina za sušenje veša bude na tom
izabranom mestu 2 sata pre nego što je priključite na električnu mrežu, jer je to vreme
potrebno da se mašina stabilizuje.
Mašinu priključite na uzemljenu električnu utičnicu. Nakon završene instalacije zidna utičnica treba
da bude slobodno dostupna i mora da bude opremljena kontaktom za uzemljenje (u skladu s
važećim propisima).
Podaci o vašoj mašini za sušenje veša nalaze se na natpisnoj tablici (pogledati poglavlje »OPIS
MAŠINE ZA SUŠENJE VEŠA/Tehnički podaci«).
Preporučujemo upotrebu prenaponske zaštite (overvoltage protection) za zaštitu od udara
groma.
Mašinu za sušenje veša nije dozvoljeno priključiti na električnu mrežu korišćenjem produžnog
kabla.
Mašinu za pranje veša nemojte priključivati na utičnicu namenjenu aparatu za brijanje ili fenu za
sušenje kose.
Popravke i održavanje koji su povezani sa bezbednošću ili sa funkcionisanjem aparata moraju
obavljati osposobljena stručna lica.
624902
Oštećen priključni kabl sme zameniti samo ovlašćena osoba proizvođača.
21
POMERANJE I PONOVNI TRANSPORT
Nakon svakog sušenja u mašini za sušenje veša ostaće manja količina kondenzovane vode.
Uključite mašinu za sušenje veša i izaberite jedan od programa, te ostavite da mašina radi približno
pola minuta. Tako ćete izbaciti preostalu vodu i izbeći eventualna oštećenja mašine za sušenje
tokom transporta.
Nakon transporta, a pre priključenja na električnu instalaciju, mašina za sušenje veša
treba da miruje najmanje 2 sata da se zagreje na sobnu temperaturu. Montažu i priključenje
mora da uradi stručno osposobljeno lice.
Ako se prenošenje ili transport nisu odvijali u skladu s uputstvima, pre ponovnog pokretanja u
rad mašina za sušenje mora mirovati 2 sata.
Pre priključenja mašine za sušenje veša pažljivo proučite ove uputstva za upotrebu.
Popravci oštećenja ili kvarova, odnosno reklamacija koje su posledica nepravilnog
priključenja ili rukovanja aparatom izuzeti su iz garancije.
Remen sme zameniti isključivo proizvođačev ovlašćeni serviser koji ima na raspolaganju
originalan rezervni deo s oznakom OPTIBELT EPH 1906, šifra 104265; OPTIBELT 8 EPH 1941, šifra
160165; POLY-V 7PH 1956 HUTCHINSON, šifra 562038; HUTCHINSON 8 PHE 1942, šifra 270313
(ovisno o modelu).
624902
22
PRE PRVE UPOTREBE
Proverite da li je mašina za sušenje veša isključena iz električne instalacije, a zatim otvorite vrata
tako da levu stranu vrata povučete prema sebi (slike 1 i 2).
Pre prve upotrebe očistite bubanj mašine za sušenje veša mekom vlažnom pamučnom krpom i
vodom (slika 3).
1
2
3
624902
Nemojte koristiti topila niti sredstva za čišćenje koja bi mogla oštetiti mašinu za pranje veša
(pridržavajte se preporuka i upozorenja proizvođača sredstava za čišćenje).
23
KORACI SUŠENJA (1 - 6)
1. KORAK: PRIDRŽAVAJTE SE UPUTSTAVA SA ETIKETA
NA VEŠU
Uobičajeno
pranje;
Osetljiv veš
Beljenje
Maks.
Pranje
95°C
Maks.
Pranje
60°C
Maks.
Pranje
40°C
Maks.
Pranje
30°C
95
60
40
30
95
60
40
30
Beljenje u hladnoj vodi
Ručno
pranje
Pranje nije
dozvoljeno
Beljenje nije dozvoljeno
c1
Čišćenje u
čistioni
Hemijsko
čišćenje svim
sredstvima
Petrolej
R11, R113
P
A
Hemijsko čišćenje
u kerozinu, u
čistom alkoholu i u
R 113
Hemijsko
čišćenje nije
dozvoljeno
F
Peglanje
Vruće peglanje
maks. 200 °C
Vruće peglanje
maks. 150°C
Vruće peglanje
maks. 110°C
Peglanje nije
dozvoljeno
Sušenje
Prostrite na
ravnu podlogu
Obesite mokro
Visoka temp.
Sušenje u mašini
za sušenje veša
nije dozvoljeno
Obesite
Niska temp.
624902
24
2. KORAK: PRIPREMA NA SUŠENJE VEŠA
1.
2.
3.
Sortirajte veš po vrsti i debljini tkanine (pogledati TABELU PROGRAMA).
Zatvorite dugmad i rajsferšluse, zavežite trake, a džepove izvrnite napolje.
Veoma osetljiv veš i manje komade veša stavite u namensku tekstilnu kesicu (namenska
tekstilna kesica može dodatno da se kupi.)
Ne preporučujemo sušenje veša izrađenih od posebno osetljivih tkanina, koje bi mogle
promeniti oblik. Budući da bi moglo doći do oštećenja materijala, zabranjeno je sušiti
naredne vrste veša:
kožna odeća i drugi proizvodi od kože,
voštana ili na neki drugi način obrađena odeća,
odeća s većim drvenim, plastičnim ili metalnim delovima,
odeća sa šljokicama,
odeća sa metalnim delovima koji su podložni rđanju.
624902
•
•
•
•
•
25
SUŠENJE U KOŠARI (OVISNO O MODELU)
Pre prvog sušenja izvadite iz bubnja košaru i svu ambalažu.
Sušenje u košari dozvoljeno je koristiti isključivo na programu za vremenski programirano sušenje
(košara može da se nabavi na servisu.)
1
Otvorite vrata
mašine za sušenje
veša i stavite košaru za
sušenje.
2
Košaru za sušenje
stavite tako da
je okačite o zaptivač
vrata (kao što prikazuje
slika).
3
U košari možete
da sušite sportsku
obuću, papuče, ili
stvari kod kojih ne
želite da se tokom
sušenja kotrljaju po
bubnju mašine za
sušenje veša (max.
punjenje: 2,5 kg).
4
Nakon završenog
sušenja izvadite
košaru za sušenje i
zatvorite vrata mašine.
Sušite samo čiste patike, ili takvu sportsku obuću koju ste nakon pranja iscedili toliko da voda ne
kaplje iz njih.
Tokom obrtanja bubnja košara miruje, zbog toga pazite da predmeti koje sušite ne dodiruju bubanj
– jer postoji mogućnost oštećenja stvari i mašine za sušenje veša.
624902
26
UKLJUČENJE MAŠINE ZA SUŠENJE VEŠA
Priključnim kablom priključite mašinu za sušenje veša na električnu mrežu.
Pritiskom na taster (1) UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE mašina za sušenje veša se uključi (slika 1).
Kod izvesnih modela osvetli se i bubanj mašine za sušenje veša (slika 2).
(Lampica u bubnju mašine za sušenje veša nije primerena za bilo kakvu drugu upotrebu.)
Lampicu u bubnju mašine za sušenje veša sme zameniti samo proizvođač, serviser, ili neko
drugo ovlašćeno lice.
1
2
624902
1
27
PUNJENJE MAŠINE ZA SUŠENJE VEŠA
Otvorite vrata mašine za sušenje veša povukavši ih k sebi na levoj strani vrata (slika 1).
Veš stavite u bubanj (pre toga uverite se da je bubanj prazan) (slika 2).
Zatvorite vrata mašine za sušenje veša (slika 3).
1
2
3
U mašinu za sušenje veša nemojte stavljati neisceđen veš (preporučljivi minimalni obrtaji
centrifuge: 800 obr./min).
Nemojte preopteretiti bubanj (pogledati TABELU PROGRAMA, pridržavajte se propisanog punjenja
koje je navedeno na natpisnoj tablici.)
Ako je bubanj mašine za sušenje veša prepun, veš će nakon završetka sušenja biti zgužvan, a
možda i neravnomerno osušen.
Ukoliko želite sušiti veće komade veša (posteljinu, peškire, stolnjake, ...), najpre ih rastresite, a
zatim ih složite u bubanj mašine za sušenje veša.
624902
28
3. KORAK: IZBOR PROGRAMA SUŠENJA
Program birate obrtanjem dugmeta (2) za izbor programa u levo ili udesno (ovisno o vrsti odnosno
željenom stepenu suvoće veša). Pogledati TABELU PROGRAMA.
2
2
624902
Dugme (2) za izbor programa ne okreće se automatski tokom odvijanja programa.
29
TABELA PROGRAMA
Program
Stepen suvoće
Max.
punjenje
Opis programa
Cotton (Pamuk)
Storage
(Za ormar)
7 kg/
8 kg
Program se koristi za deblji neosetljiv pamučni veš, koji je
nakon sušenja suv, i može da se složi u ormar.
Standard*
7 kg/
8 kg
Program se koristi za neosetljiv pamučni veš približno iste
debljine koji je nakon sušenja suv.
Iron
(Vlažno za peglanje)
7 kg/
8 kg
Program se koristi za neosetljiv pamučni veš koji je nakon
sušenja pogodan za peglanje.
Storage
(Za ormar)
3,5 kg
Program se koristi za osetljiv veš iz mešavine sintetičkih i
pamučnih vlakana. Veš je nakon sušenja suv.
Iron
(Vlažno za peglanje)
3,5 kg
Program se koristi za osetljiv veš izrađen od mešavine
sintetičkih i pamučnih vlakana. Veš je nakon sušenja još
malo vlažan.
Mix (Mešan veš/Sintetika)
Wool
(Vuna)
2 kg
Kratak program, namenjen protresanju odeće od
vune i svile, koju treba do kraja osušiti po uputstvima
proizvođača odeće.
Sensitive
(Osetljivo)
1 kg
Program se koristi za veoma osetljiv veš izrađen od
sintetičkih vlakana, i nakon sušenja može ostati još malo
vlažan. Preporučujemo upotrebu namenske tekstilne
kese.
Air refresh
(Provetravanje)
2 kg
Program na kom je grejač isključen, a pogodan je za
osvežavanje i provetravanje veša.
Down wear
(Perje/Puh)
624902
30
1,5 kg
Program se koristi za sušenje tekstila napunjenog perjem
(jastuka, bundi,…). Veće komade sušite posebno, i po
potrebi koristite funkciju EXTRA DRY (STEPEN SUVOĆE) ili
Vremenski program.
Baby
(Dečija odeća)
4 kg
Program se koristi za sušenje dečije odeće. Odeća
osušena na ovom programu uobičajeno je normalno
suva.
Sports
(Sportska odeća)
3 kg
Program se koristi za odeću s membranom, za sportsku
odeću iz mešanih materijala, te za tkanine koje dišu.
Shirts
(Košulje)
2 kg
Program se koristi za sušenje košulja i bluza. Prilagođeno
obrtanje bubnja sprečava gužvanje veša.
Time (Vreme)
(Vremenski
programirano
sušenje)
90´
60´
30´
4 kg
Program se koristi za neosetljiv veš koji je još malo vlažan
i treba da se osuši do kraja. Na vremenskom programu
preostala vlažnost ne određuje se automatski. Ako je veš
nakon završenog sušenja još vlažan ponovite program,
a ako je veš previše suv i zbog toga zgužvan te grub na
dodir, bilo je izabrano predugačko vreme sušenja.
Program
Stepen suvoće
Bedding
(Posteljina)
Max.
punjenje
5 kg
Opis programa
Program se koristi za veće komade veša koji su nakon
sušenja suvi. Prilagođeno obrtanje bubnja sprečava
isprepletanost veša.
* Program za testiranje po EN 61121
624902
U slučaju kada vaš veš nije osušen do traženog stepena suvoće, koristite dodatne funkcije,
odnosno primenite neki drugi odgovarajući program.
31
4. KORAK: IZBOR DODATNIH FUNKCIJA
Funkciju uključite/isključite pritiskom na izabranu poziciju (pre pritiska na taster (3) START/
PREKID).
Regulacije menjate pritiskom na izabranu funkciju (pre pritiska na taster (3) START/PREKID).
Funkcije koje na izabranom programu sušenja mogu da se menjaju, delimično su osvetljene.
Određene regulacije na određenim programima nije moguće birati, na što će da vas upozori
neosvetljena regulacija i pulsirajuća lampica prilikom pritiska (pogledati TABELU FUNKCIJA).
Opisi osvetljenosti funkcija na izabranom programu sušenja:
•
Osvetljene (Osnovna/unapred određena regulacija);
•
Delimično osvetljene (Funkcije koje ne možete da menjate) i
•
Neosvetljene (Funkcije koje uopšte ne možete birati).
4
4
5
EXTRA DRY (STEPEN SUVOĆE)
Pritiskom na poziciju EXTRA DRY (STEPEN SUVOĆE) menja se povećava završni stepen suvoće veša i vreme sušenja. Možete ga
birati pre početka sušenja. Nakon završetka programa, funkcija se ne
memoriše.
5
GENTLECARE (NIŽA TEMPERATURA)
Za osetljivu odeću. Snižena temperatura se razlikuje, ovisno o programu
na kom ste tu funkciju izabrali. Možete je birati pre početka sušenja.
Nakon završetka programa funkcija se ne memoriše.
624902
32
START DELAY (ODLOŽENI START) (POMERENO
POKRETANJE U RAD)
Traženo vreme početka sušenja možete izabrati unapred, što vam
omogućuje još veću prilagodljivost.
Uzastopnim pritiskanjem na poziciju (7) START DELAY (ODLOŽENI
START) (POMERENO POKRETANJE U RAD) možete birati jednu od
opcija: od 0 sati do 6 sati po 30 minuta, a od 6 sati do 24 sata po 1
sat (7a) pomerenog pokretanja u rad; nakon pritiska tastera (3) START/
PREKID prikazano je izabrano vreme. Nakon tog vremena program
sušenja započeće automatski.
Za poništenje pomerenog pokretanja u rad pritisnite na poziciju (7) START
DELAY (ODLOŽENI START) (POMERENO POKRETANJE U RAD) i držite
taster pritisnut 3 sekunde.
Ako je do prekida električne energije došlo pre isteka vremena pomerenog
pokretanja u rad, za nastavak odbrojavanja morate pritisnuti taster (3)
START/PREKID.
Simbol (7b) je osvetljen kada se odbrojava VREME SUŠENJA.
Simbol (7c) je osvetljen kad je izabrana funkcija (7) START DELAY
(ODLOŽENI START) (POMERENO POKRETANJE U RAD).
7
7a
7b
7c
624902
7
33
10
ANTI CREASE (PROTIV GUŽVANJA)
Ako veš nemate priliku izvaditi iz mašine za sušenje odmah nakon
završenog sušenja, preporučujemo upotrebu funkcije (10) ANTI CREASE
(PROTIV GUŽVANJA), koju treba izabrati pre početka sušenja.
Uzastopnim pritiskanjem na poziciju (10) ANTI CREASE (PROTIV
GUŽVANJA) možete izabrati jednu od mogućnosti 1h, 2h, i 3h (10a), ili
funkciju isključite. Kada nakon završenog sušenja otvorite vrata mašine za
sušenje veša, funkcija se automatski prekida.
10
624902
34
10a
4
+ 7
BEZBEDNOSNA BLOKADA ZA DECU
Možete je uključiti odnosno isključiti istovremenim pritiskom na pozicije
(4) EXTRA DRY (STEPEN SUVOĆE) i (7) START DELAY (ODLOŽENI
START) (POMERENO POKRETANJE U RAD) i držati ih pritisnute najmanje
(6).
3 sekunde, nakon čega se upali odnosno ugasi simbol
Dok je dečija blokada uključena, ne možete menjati programe, regulacije
ili dodatne funkcije. Bezbednosna blokada za decu ostaje aktivna i nakon
isključenja mašine za sušenje veša, zbog toga morate da je isključite pre
izbora novog programa. Može se isključiti i tokom samog sušenja.
4
6
7
Izvesne funkcije na određenim programima nije moguće birati, na što će vas upozoriti zvučni
signal i trepćuće signalno svetlo (pogledati TABELU DODATNIH FUNKCIJA).
624902
Nakon isključenja mašine za sušenje veša, sve dodatne regulacije vraćaju se na osnovne
vrednosti, izuzev podešene jačine zvučnog signala, protiv gužvanja, i dečije zaštite.
35
GENTLECARE
(NIŽA TEMPERATURA)
EXTRA DRY
(STEPEN SUVOĆE)
START DELAY
(ODLOŽENI START)
(POMERENO
POKRETANJE U RAD)
ANTI CREASE
(PROTIV GUŽVANJA)
TABELA DODATNIH FUNKCIJA
Storage (Za ormar)
•
•
•
•
Standard
•
•
•
•
Iron (Vlažno za peglanje)
•
•
•
•
Storage (Za ormar)
•
•
•
•
Iron (Vlažno za peglanje)
•
•
•
•
•
•
•
Programi
Cotton (Pamuk)
Mix (Mešan veš/Sintetika)
Wool (Vuna)
Sensitive (Osetljivo)
Air refresh (Provetravanje)
Down wear (Perje/Puh)
•
•
•
•
Baby (Dečija odeća)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sports (Sportska odeća)
Shirts (Košulje)
•
Time (Vreme) (Vremenski programirano sušenje)
90´
•
•
60´
•
•
30´
•
•
Bedding (Posteljina)
•
•
•
•
• Mogućnost upotrebe dodatnih funkcija
U slučaju da vaš veš nije osušen do traženog stepena suvoće, iskoristite dodatne funkcije, odnosno
izaberite neki drugi odgovarajući program.
624902
36
5. KORAK: POKRETANJE PROGRAMA SUŠENJA
Pritisnite na taster (3) START/PREKID.
3
6. KORAK: ZAVRŠETAK PROGRAMA SUŠENJA
Na završetku programa sušenja na indikatoru ispisaće se »End« »(Završetak)«
, upaliće se
upozoravajuće crvene lampice, a pulsira i lampica na tasteru (3) START/PREKID i lampica za
izabrani prikaz vremena ANTI CREASE (PROTIV GUŽVANJA) (10a), ako je ovaj uključen, odnosno
izabran.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Otvorite vrata mašine za sušenje veša.
Očistite filter (pogledati poglavlje »ČIŠĆENJE« ...).
Izvadite veš iz bubnja.
Zatvorite vrata!
Isključite mašinu za sušenje veša (pritisnite na taster (1) UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE).
Ispraznite posudu kondenzata.
Izvucite priključni kabl iz utičnice.
624902
Nakon završenog programa veš odmah izvadite iz bubnja, čime ćete sprečiti ponovno gužvanje
veša.
37
PREKIDI I PROMENE PROGRAMA
PREKIDI
Prekid programa
Tasterom (3) START/PREKID program prekidate/nastavljate.
Ako želite zaustaviti i poništiti program, pritisnite taster (3) START/PREKID i držite ga pritisnutog 3
sekunde. Izabrani program zaustaviće se, i mašina za sušenje veša započeće da se hladi. Vreme
hlađenja ovisno je o izabranom programu. Nakon tog postupka možete ponovno podešavati,
odnosno birati program sušenja.
Otvorena vrata
Ako tokom postupka sušenja otvorite vrata mašine, sušenje se prekida.
Sušenje se nastavlja tamo gde je bilo prekinuto kada zatvorite vrata i pritisnete taster (3) START/
PREKID.
Vrata mašine za sušenje veša mogu da se ugreju tokom sušenja. Kada otvarate vrata
mašine za sušenje veša, pazite da se ne opečete.
Puna posuda za kondenzovanu vodu
Kada je posuda za kondenzovanu vodu puna, program sušenja se prekida (svetli (9)).
Ispraznite posudu kondenzata (pogledati poglavlje »ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE/Pražnjenje posude za
kondenzovanu vodu«).
Pritiskom na taster (3) START/PREKID, sušenje se nastavlja tamo gde je bilo prekinuto.
Prekid napajanja električnom energijom
Nakon ponovnog uspostavljanja napona električne energije, trepće svetlo na tasteru (3) START/
PREKID.
Za nastavak sušenja pritisnite taster (3) START/PREKID.
PROMENA PROGRAMA/FUNKCIJA
Isključite mašinu za sušenje veša pritiskom na taster (1) UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE, nakon čega
ga ponovno uključite pritiskom na taster (1) UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE i obrnite dugme (2) za
izbor programa na traženi program, odnosno izaberite dodatne funkcije.
Izaberite neki drugi program/funkciju, i ponovno pritisnite taster (3) START/PREKID.
624902
38
DODAVANJE VEŠA NAKON POČETKA PROGRAMA
Otvorite vrata mašine za sušenje veša ili pritisnite taster (3) START/PREKID. Ubacite veš i pritisnite
na taster (3) START/PREKID.
Takođe pazite kod stavljanja veša, da se ne opečete kada otvorite vrata mašine za sušenje
veša.
Vreme sušenja može da se produži.
MEMORISANJE LIČNIH REGULACIJA
Prvobitno zadane regulacije možete promeniti.
Kada birate program i dodatne funkcije možete takvu kombinaciju pohraniti u memoriju pritisnuvši
taster (3) START/PREKID kog držite pritisnutog 5 sekundi.
Potvrdu izbora označuje lampica na tasteru (3) START/PREKID i zvučni signal. Na indikatoru
nakratko se pokaže oznaka S C (settings changed – podešenost izmenjena).
Pritiskom na taster (3) START/PREKID započinjete sušenje.
Promenjena kombinacija pokazaće se uvek kada uključite mašinu za sušenje veša.
Promenu memorisane kombinacije uradite istim postupkom.
MENI LIČNIH REGULACIJA
624902
Uključite mašinu za sušenje veša pritiskom na taster (1) UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE. Za ulazak
u Meni ličnih regulacija istovremeno pritisnite pozicije (7) START DELAY (ODLOŽENI START)
(POMERENO POKRETANJE U RAD) i (10) ANTI CREASE (PROTIV GUŽVANJA) i držite ih pritisnute
3 sekunde. Na indikatoru osvetliće se simboli (7c) POMERENO POKRETANJE U RAD, (7b)
VREME SUŠENJA, (8) FILTER, i (9) POSUDA ZA KONDENZOVANU VODU. Na indikatoru stoji
broj 1, koji prikazuje funkciju regulacije. Obrtanjem dugmeta (2) za izbor programa u levo ili udesno
možete birati koju ćete funkciju menjati. Broj 1 znači regulisanje zvuka, a broj 2 znači vraćanje
Ličnih regulacija programa na zadane fabričke vrednosti. Ukoliko u roku 20 sekundi ne izaberete
traženu regulaciju, program se automatski vraća u osnovni meni. Pritiskom na poziciju (7) START
DELAY (ODLOŽENI START) (POMERENO POKRETANJE U RAD) potvrdite željene funkcije i njihove
regulacije, a pritiskom na poziciju (4) EXTRA DRY (STEPEN SUVOĆE) vraćate se korak nazad.
Zvuk ima četiri moguća nivoa (brojka 0 znači isključen zvuk, brojka 1 znači aktiviranje zvuka tastera,
brojka 2 znači niža jačina zvuka, i brojka 3 viša jačina). Regulisanje zvuka birate obrtanjem dugmeta
(2) za izbor programa u levo ili udesno, čime birate jačinu zvuka. Kod zvuka, najniži nivo znači
isključenje zvuka.
39
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Pre čišćenja obavezno isključite mašinu za sušenje veša i izvucite priključni kabl mašine
za sušenje veša iz utičnice.
Mašina za sušenje veša ima filterski sistem koji je sastavljen od jednog filtera.
1
Mrežasti filter
2
Kondenzator vode
3
Posuda za
kondenzovanu
vodu
3
2
1
Mašina za sušenje veša nikada ne sme raditi bez filtera ili s oštećenim filterom, budući da bi
prekomerna količina sabranih ostataka vlakana tkanina uzrokovala kvar ili nepravilno delovanje
mašine za sušenje veša.
624902
40
ČIŠĆENJE MREŽASTOG FILTERA U VRATIMA
Mrežasti filter očistite nakon svakog sušenja.
1
Podignite
poklopac filtera.
2
Rukom ili krpom
povucite po filteru
da odstranite oblogu iz
vlakana i niti.
3
Po potrebi očistite
i kućište filtera i
zaptivač vrata.
4
Zatvorite poklopac
filtera.
624902
Kod zatvaranja poklopca filtera pazite da ne prignječite prste.
41
ČIŠĆENJE KONDENZATORA
Prilikom čišćenja može isteći nešto vode, zbog toga je dobro da pre toga na tlo stavite upijajuću
krpu.
1
Otvorite spoljni
poklopac. Uhvatite
ručice na unutarnjem
poklopcu i obrnite
ih nagore. Skinite
unutrašnji poklopac.
2
Skinite unutarnji
poklopac. Ručicu
na kondenzatoru
obrnite nagore.
3
Koristeći
ručku izvucite
kondenzator.
4,5
Unutrašnjost
kondenzatora
operite mlazom vode
na obe strane, dobro
ga ocedite, i ponovno
umetnite nazad.
Mekom vlažnom krpom
temeljito očistite prostor
iza kondenzatora
(rukom zađite duboko
u otvor sve do zadnje
stenke), a zatim očistite
sve zaptivke i zaptivne
površine kućišta i vrata
kondenzatora.
Nemojte čeprkati po žlebovima između rebara naprave jer možete oštetiti kondenzator.
Kondenzator nemojte prati u mašini za pranje sudova.
624902
42
PRAŽNJENJE POSUDE ZA KONDENZOVANU VODU
Nakon svakog sušenja ispraznite posudu za kondenzovanu vodu.
Ako se desi da je posuda za kondenzovanu vodu puna, program sušenja prekinuće se automatski.
Na indikatoru zasvetli simbol (9) što znači da posudu za kondenzovanu vodu treba isprazniti.
1
Posudu za kondenzovanu vodu
izvucite iz mašine za
sušenje veša (koristeći
obe ruke kao što to
prikazuje slika) i obrnite je iznad sudopera ili
primerene posude.
2,3
Vodu izlijte
iz posude za
kondenzovanu vodu.
Za lakše izlevanje vode
izvucite tuljac koji se
nalazi kod otvora, i pri
tome pazite da se ne
opečete jer voda može
da bude veoma vruća.
Posudu ponovno
umetnite u mašinu za
sušenje veša.
Voda iz posude za kondenzovanu vodu nije pitka. Dobro filtrirana može jedino da se koristi za
peglanje.
U posudu za kondenzovanu vodu nemojte nikada dodavati hemijska sredstva ili parfimisane
arome.
624902
Posudu za kondenzovanu vodu nije potrebno prazniti ako ste odvodno crevo proveli u izliv
(pogledati poglavlje »INSTALACIJA I PRIKLJUČENJE/Odvod kondenzovane vode«).
43
ČIŠĆENJE MAŠINE ZA SUŠENJE VEŠA
Mašinu za sušenje veša pre čišćenja uvek morate isključiti iz električne mreže.
Spoljašnjost mašine za sušenje veša očistite koristeći meku vlažnu pamučnu krpu.
Nemojte koristiti nikakva sredstva za čišćenje koja bi mogla oštetiti mašinu za sušenje veša
(pridržavajte se preporuka i upozorenja proizvođača sredstava za čišćenje).
Sve delove mašine za sušenje veša obrišite mekom krpom da budu suvi.
Mašinu za sušenje veša nemojte čistiti odnosno prati mlazom vode!
624902
44
REŠAVANJE PROBLEMA U RADU
ŠTA URADITI ...?
Zbog smetnji iz okolice (npr. električne instalacije) može doći do javljanja različitih grešaka u radu
(pogledati tabelu SMETNJE/KVAROVI). U tom slučaju:
•
•
•
•
•
•
Isključite mašinu za sušenje veša i pričekajte najmanje 1 minut.
Zatim uključite aparat, i ponovite program sušenja.
Većinu smetnji u radu možete otkloniti sami (pogledati tabelu SMETNJE/KVAROVI).
Ako se greška ponovi, pozovite ovlašćeni servis.
Popravke sme obavljati samo stručno osposobljeno lice.
Otklanjanje kvara, odnosno reklamacije koja je nastala zbog neispravnog priključenja ili
nepravilne upotrebe mašine za sušenje veša, nije predmet garancije, i u tom slučaju troškove
popravki snosi korisnik sam.
624902
Garancija ne obuhvata greške koje su posledica smetnji iz okoline (udar groma, električne
instalacije, elementarne nepogode, ...).
45
TABELA SMETNJI I GREŠAKA U RADU
Smetnja/Greška
Uzrok
Šta uraditi?
Mašina se ne
upućuje u rad.
• Glavni prekidač nije uključen.
• Proverite da li je uključen glavni
prekidač.
• Nema napona u utičnici.
• Proverite osigurač kućne instalacije.
• Proverite da li je utikač priključnog
kabla pravilno u utičnici.
Utičnica je pod
• Otvorena vrata.
naponom, bubanj se
ne obrće ...
• Posuda za kondenzovanu
mašina ne radi.
vodu je puna.
• Proverite da li su vrata pravilno
zatvorena.
• Ispraznite posudu za kondenzovanu
vodu (pogledati poglavlje »ČIŠĆENJE
I ODRŽAVANJE/Pražnjenje posude za
kondenzovanu vodu«).
• Možda je bila izabrana
mogućnost START DELAY
(ODLOŽENI START)
(POMERENO POKRETANJE
U RAD).
• Pokretanje programa
nije obavljeno u skladu s
uputstvima.
• Za poništenje mogućnosti pomerenog
pokretanja u rad pritisnite na poziciju
(7) START DELAY (ODLOŽENI
START) (POMERENO POKRETANJE U
RAD) i držite je pritisnutu 3 sekunde.
• Ponovno pročitajte uputstva za
upotrebu.
Tokom odvijanja
programa mašina
za sušenje potpuno
prestane grejati.
• Mrežasti filter je zapušen,
zbog toga se temperatura
u mašini za sušenje veša
povećava, što uzrokuje
pregrevanje i posledično
isključenje grejanja.
• Očistite mrežasti filter (pogledati
poglavlje ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE;
Čišćenje mrežastog filtera u vratima).
• Pričekajte da se mašina za sušenje
ohladi, a zatim pokušajte ponovno
da je pokrenete u rad. Ako i dalje ne
može da se pokrene, pozovite servisnu
službu.
Pojavljuje se zvuk
laganih udaraca.
• Dugotrajno mirovanje (bez
upotrebe) mašine za sušenje
veša dovodi do tačkastih
opterećenja potpornih
elemenata.
• Buka će sama nestati.
Vrata se otvore
tokom sušenja.
• Opterećenje na vrata je
preveliko (previše veša u
bubnju).
• Smanjite količinu veša.
Neravnomerno
osušen veš.
• Veš različitih vrsta i debljina,
odnosno prevelika količina
veša.
• Proverite jeste li ispravno sortirali
veš po vrsti, debljini i količini veša,
obzirom na izabrani program (pogledati
TABELU PROGRAMA).
624902
46
Smetnja/Greška
Uzrok
Šta uraditi?
Neosušen veš
odnosno sušenje
traje predugo.
• Filteri nisu očišćeni.
• Očistite filter (pogledati poglavlje
»ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE/Čišćenje
mrežastog filtera u vratima«).
• Mašina za sušenje veša je
postavljena u zatvorenu,
previše hladnu ili premalenu
prostoriju, zbog čega se
vazduh previše zagrejava.
• Proverite ima li mašina za sušenje veša
obezbeđen pristup svežeg vazduha; na
primer otvorite vrata i/ili prozor.
• Proverite da li je mašina za sušenje
možda u previše toploj prostoriji,
odnosno u prehladnoj prostoriji.
• Veš nije bio dovoljno isceđen. • U mašinu za sušenje veša složen je
preslabo oceđen veš, odnosno izabran
je nepravilan program sušenja.
Kvar osvetljenja
bubnja
• Suši se prevelika ili
nedovoljna količina veša u
mašini.
• Upotrebite odgovarajući program ili
dodatne funkcije.
• Veš se namotava u grude
(npr. posteljina)
• Pre sušenja zatvorite dugmad
odnosno rajsferšluse na vešu. Izaberite
odgovarajući program (npr. Bedding
(Posteljina)).
• Nakon završenog sušenja rastresite
veš i izaberite dodatan program
sušenja (npr. Time (Vreme) (Vremenski
programirano sušenje)).
• Nema osvetljenja kada
otvorite vrata mašine za
sušenje veša
• Mašinu za sušenje veša isključite iz
električne mreže i pozovite ovlašćenu
servisnu službu.
Smetnja/Greška
Ispis na indikatoru i opis
greške
Šta uraditi?
E0
Greška kontrolne table
Pozovite servisnu službu.
E1
Greška temperaturnog
senzora
Pozovite servisnu službu.
E2
Greška u komunikaciji
Pozovite servisnu službu.
E3
Greška pumpe
Pozovite servisnu službu.
624902
Greške koje mogu stajati na indikatoru su naredne:
47
Smetnja/Greška
Ispis na indikatoru i opis
greške
Šta uraditi?
E4
Pregrejavanje sistema
Očistite filter. Pogledati poglavlje
»ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE/Čišćenje
mrežastog filtera u vratima«, ili pozovite
servisnu službu.
E6, E7, E8
Greška kontrolne table
Isključite mašinu za sušenje veša iz
napajanja.
Pozovite servisnu službu.
Upozorenja koja mogu stajati na indikatoru su naredna:
Upozorenje
»PF«
Ispis na indikatoru i opis
upozorenja
Šta uraditi?
Upozorenje za posudu
kondenzovane vode
Ispraznite posudu za kondenzovanu
vodu pre nastavka programa (pogledati
poglavlje »ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE/
Pražnjenje posude za kondenzovanu
vodu«).
Upozorenje kod nestanka
električne energije
Sušenje prekinuto zbog nestanka
električne energije.
Za ponovno pokretanje u rad pritisnite
taster (3) START/PREKID, ili nastavite s
programom sušenja.
Zapišite oznaku greške (npr. E0, E1), mašinu za sušenje veša isključite, i pozovite najbliži ovlašćeni
servis (pozivni centar).
Zvuci
U početnoj fazi sušenja pumpa uzrokuje buku, koja međutim ne utiče na funkcionisanje mašine
za sušenje veša.
Zvuk pumpanja: pumpa ispumpava kondenzovanu vodu i šalje je u posudu za kondenzovanu
vodu.
Zvuk zveketanja: tokom sušenja kada na vešu budu tvrđi predmeti (dugmad, rajsferšlusi …).
624902
48
SERVISIRANJE
Pre nego što pozovete servisnu službu
Kada se obratite servisnoj službi, trebate poznati tip (1) šifru mašine za sušenje veša (2), oznaku
modela (3), kao i serijski broj (4) vaše mašine za sušenje veša
Oznaku tipa, šifru, oznaku modela i serijski broj naći ćete na natpisnoj tablici na prednjoj strani
otvora vrata mašine za sušenje veša.
U slučaju kvara koristite isključivo odobrene rezervne delove ovlašćenih proizvođača.
Otklanjanje kvara, odnosno reklamacije koja je nastala zbog neispravnog priključenja ili
nepravilne upotrebe vaše mašine za sušenje veša, nije predmet garancije, i u tom slučaju
troškove popravka snosi korisnik sam.
1
2
TYPE: SP15/XXX
Art.No.: XXXXXX
220-240 V ~ XX Hz
Pmax.: XXXX W
3
4
4
MODEL: XXXXXX/X
Ser.No.: XXXXXXXX
XX A
XXXX W
3
X kg
IPX4
MADE IN SLOVENIA
1
2
624902
Dodatnu opremu i pribor za održavanje možete pogledati na našem web sajtu:
www.gorenje.com
49
SAVETI ZA SUŠENJE I ŠTEDLJIVU
UPOTREBU MAŠINE ZA SUŠENJE
VEŠA
Sušenje je najekonomičnije ako odjednom sušite preporučljivu količinu veša (pogledati TABELU
PROGRAMA).
Ne preporučujemo sušenje veša izrađenog od naročito osetljivih tkanina koje bi mogle promeniti
oblik.
Omekšivač tokom pranja nije potreban, jer je veš nakon sušenja u mašini za sušenje veša mekan
i podatan. Ako veš pre početka sušenja dobro ocedite (centrifuga), vreme sušenja biće kraće, a
potrošnja električne energije niža. Ispravno izabranim programom sušenja izbeći ćete presušivanje
veša, a time i poteškoće kod peglanja i skupljanja tkanina.
Redovitim čišćenjem filtera obezbeđujete optimalno vreme sušenja i minimalnu potrošnju energije.
Kod sušenja manje količine veša ili pojedinih komada, senzor možda neće moći pravilno da proceni
stvarnu količinu vlage u vešu. Zbog toga preporučujemo da kod sušenja manje količine veša ili
pojedinih komada, koristite programe za suvi veš, ili da izaberete vremenski regulisan program
sušenja.
624902
50
ODLAGANJE ISTROŠENE MAŠINE
Za ambalažu proizvoda koristimo materijale prijazne do okoline, koji
mogu bez opasnosti za okoliš ponovno d se prerađuju (recikliraju),
deponuju, ili unište. U tu su svrhu ambalažni materijali odgovarajuće i
označeni.
Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje da tom napravom
ne smete rukovati kao što inače rešavate otpad iz domaćinstva. Takav
proizvod dostavite na primereno zbirno mesto za preradu električne i
elektronske opreme.
Prilikom uklanjanja odslužene mašine postarajte se za uklanjanje
priključnog kabla, a uništite i bravu na vratima kako vrata ne bi mogla da
se nehotice zatvore (bezbednosna zaštita za decu).
624902
Ispravnim načinom uklanjanja ovog proizvoda pomoći ćete u sprečavanju
eventualnih negativnih posledica i uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi,
koje bi mogle da se pojave u slučaju neispravnog uklanjanja proizvoda. Za
detaljnije informacije o uklanjanju i preradi aparata obratite se nadležnoj
gradskoj službi za sakupljanje otpada, komunalnoj službi, ili radnji u kojoj
ste aparat nabavili.
51
TABELA POTROŠNIH VREDNOSTI
Centrifuga
[okret./min]
7 kg
8 kg
7 kg
8 kg
Kompletno
1000
4,25
4,75
125
145
Delimično
1400
2,45
2,60
85
94
Manje
1000
2,30
2,54
79
91
Manje
1400
2,15
2,23
75
80
115
Program
Pamuk Standard
Bombaž vlažno za peglanje
Mešan veš/Sintetika Vlažno
za peglanje
Vreme
sušenja
[min]
Punjenje
SPK B
Potrošnja
električne
energije
[kWh]
U tabeli su prikazane vrednosti vremena sušenja i potrošnje električne energije za sušenje ispitne
količine veša na različitim obrtajima završne centrifuge u mašini za pranje veša.
Kompletno
1000
3,70
3,75
90
Delimično
1400
2,25
2,45
82
84
Manje
1400
2,05
2,15
72
75
Delimično
1000
1,50
1,50
55
55
izmereno po standardu EN 61121
Standardni programi za Cotton (Pamuk) u skladu sa trenutno važećom uredbom EU 392/2012
Program
Količina veša
max./polovna
[kg]
Trajanje programa
[min]
Potrošnja električne
energije
[kWh]
Pamuk Standard
7/3,5
125/79
4,25/2,30
Pamuk Standard
8/4
145/91
4,75/2,54
Program Cotton (Pamuk) Standard namenjen je sušenju normalno mokrog pamučnog veša, i
uzevši u obzir ukupnu potrošnju energije to je najefikasniji program za sušenje pamučnog veša.
Zbog odstupanja u vrsti i količini veša, promenama u električnoj energiji, te temperaturi i vlazi
okoline, izmerene vrednosti mogu da se kod konačnog korisnika nešto razlikuju od navedenih.
624902
52
STANJE NISKE PRIPREMLJENOSTI
Ukoliko nakon uključenja mašine za sušenje veša ne pokrenete ni jedan program, odnosno ako ne
uradite ništa, zbog štednje energije ugasiće se indikatoru nakon 5 minuta. Lampica na tasteru (3)
START/PREKID pulsira.
Indikator ponovno će se osvetliti ako obrnete dugme za izbor programa ili pritisnete na taster (1)
UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE, odnosno ako otvorite vrata mašine za sušenje veša. Ukoliko nakon
završenog programa ne uradite ništa, indikatoru će takođe da se ugasi nakon 5 minuta. Lampica na
tasteru (3) START/PREKID pulsira.
P o = ponderisana snaga u stanju isključenja [W]
< 0,5
P I = ponderisana snaga u stanju pripremljenosti [W]
< 0,5
T I = vreme u stanju pripremljenosti [min]
5,00
Zbog niskog napona električne energije i zbog različitog punjenja veša, vreme sušenja može se
menjati što se ažurira na indikatoru.
624902
Pridržavamo pravo na eventualne izmene i greške u uputstvima za upotrebu.
53
624902
54
KARTICA S TEHNIČKIM PODACIMA prema uredbi EZ br. 392/2012
Legenda
A
Oznaka modela
XXXXXX
B
Kondenzaciona mašina za sušenje veša
Odvodna mašina za sušenje veša
YES=DA; NO=NE
YES=DA; NO=NE
C
Mašina za sušenje veša za kućnu upotrebu
YES=DA; NO=NE
D
»Ekološka oznaka« uredba EZ 66/2010
YES=DA; NO=NE
E
Potrošnja energije za standardni program pamuk pod punim
opterećenjem (Edry) [kWh]
X,XX
F
Potrošnja energije za standardni program pamuk na pola
opterećenja (Edry½) [kWh]
X,XX
G
Potrošnja struje u stop režimu (P0) [W]
X,XX
H
Potrošnja struje u stendbaj režimu (Pl) [W]
X,XX
I
Dužina trajanja režima stendbaj [min]
J
Standardni program za pamuk koji se koristi pod punim i delimičnim
opterećenjem je standardni program sušenja, na kog se odnose
informacije na energetskoj nalepnici i na kartici s tehničkim
podacima. Program Cotton Standard (Pamuk Standard) ,
namenjen je sušenju normalno mokrog pamučnog veša, i predstavlja
najefikasniji program za sušenje pamučnog veša prema kriterijumu
ukupne potrošnje energije.
XX
K
Ponderisano trajanje programa (Tt) standardnog program za pamuk
pod punim i delimičnim opterećenjem [min]
XX
L
Trajanje standardnog programa za pamuk pod punim opterećenjem
(Tdry) i delimičnim opterećenjem (Tdry½) [min]
XX/XX
M
Stopa efikasnosti kondenzacije (Cdry) / (Cdry½)
XX/XX
N
Ponderisana stopa efikasnosti kondenzacije (Ct)
O
Ugradbeni aparat
XX
YES=DA; NO=NE
Na osnovu 160 standardnih ciklusa sušenja na programu Cotton Standard (Pamuk Standard)
punim i polu opterećenjem u skladu sa standardom EN61121.
Stvarna potrošnja energije ovisiće o načinu upotrebe mašine.
pod
624902
Klasa energetske efikasnosti na skali od D (visoka potrošnja – najmanje efikasno) do A+++ (niska
potrošnja - najefikasnije).
55
SP15 L0 ESSENTIAL SPK
sr (02-19)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement