Gorenje RK4171ANW Samostalni kombinovani frižider Uputstvo za upotrebu

Gorenje RK4171ANW Samostalni kombinovani frižider Uputstvo za upotrebu
BIH
SRB
MNE
DETALJNA UPUTSTVA ZA
UPOTREBU USPRAVNOG
KOMBINOVANOG
FRIŽIDERA I
ZAMRZIVAČA
www.gorenje.com
Zahvaljujemo vam na poverenju, kog ste nam iskazali nabavkom
našega aparata koji je zasnovan tako da vam pojednostavi život. Za lakšu
upotrebu ka proizvodu smo priložili i detaljna uputstva za upotrebu kao i
uputstva za ugradnju koja su priložena na posebnom listu. Nadamo se da će
vam ova uputstva pomoći u što bržem upoznavanju sa karakteristikama vašeg
novog aparata. Želimo vam mnogo užitaka prilikom njegove upotrebe.
Aparat je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu.
Frižider je namenjen držanju svežih namirnica na temperaturi većoj od 0°C.
Zamrzivač je namenjen zamrzavanju svežih, i dugoročnom čuvanju zamrznutih
namirnica (do godine dana, ovisno o vrsti namirnica).
Pozivamo vas i da posetite i naš sajt na kome unosom oznake modela vašeg
aparata koja je navedena na natpisnoj pločici ili na garantnom listu možete naći
detaljan opis svog aparata, kao i savete vezane na upotrebu, otklanjanje smetnji
u radu, servisne informacije, uputstva za upotrebu ...
http://www.gorenje.com
!
i
Važna bezbednosna predostrožnost
Opšte informacije i saveti
Očuvanje okoline
Nemojte prati u mašini za pranje sudova
2
SADRŽAJ
4 VAŽNA UPOZORENJA
4
5
7
8
UVOD
PRE PRVE UPOTREBE
VAŽNE BEZBEDNOSNE PREDOSTROŽNOSTI
VAŽNI PODACI U VEZI RUKOVANJA APARATOM
BRIGA ZA OKOLINU
9 SAVETI ZA ŠTEDNJU ENERGIJE KOD KORIŠĆENJA
KOMBINOVANIH FRIŽIDERA I ZAMRZIVAČA
10 POSTAVLJANJE I PRIKLJUČENJE
OPIS APARATA
12 OPIS APARATA
13 RUKOVANJE APARATOM
14 PROMENA SMERA OTVARANJA VRATA
16 UNUTRAŠNJA OPREMA APARATA
17 PREPORUČLJIV RASPORED NAMIRNICA U APARATU
18 ČUVANJE NAMIRNICA U FRIŽIDERU
22 ZAMRZAVANJE I ČUVANJE ZAMRZNUTIH NAMIRNICA
22
22
23
23
ČUVANJE I
ZAMRZAVANJE
NAMIRNICA
Važna upozorenja za zamrzavanje svežih namirnica
Čuvanje industrijsko zamrznutih namirnica
Vreme čuvanja zamrznutih namirnica
Odmrzavanje zamrznutih namirnica
24 ODMRZAVANJE APARATA
25 ČIŠĆENJE APARATA
ODMRZAVANJE
I ČIŠĆENJE
APARATA
OSTALO
26 OTKLANJANJE KVAROVA
28 INFORMACIJE O BUCI
3
VAŽNA UPOZORENJA
i
PRE PRVE UPOTREBE
Pre priključenja aparata treba detaljno proučiti uputstva
za upotrebu. U njima ćete naći opis aparata, te uputstva
za njegovu pravilnu i bezbednu upotrebu. Uputstva su
prilagođena različitim tipovima/modelima aparata, zato
mogu sadržavati i opise regulisanja i opreme koje Vaš
aparat možda nema.
Preporučujemo vam da uputstva brižljivo spremite, a u
slučaju eventualne prodaje kupcu uz aparat izručite i upute.
Proverite eventualna oštećenja i nepravilnosti na aparatu.
Ako utvrdite da je vaš aparat oštećen smesta o tome
obavestite prodavca kod kog ste aparat kupili.
Pre priključenja na električni napon, neka aparat miruje u
uspravnom položaju približno 2 časa. Time ćete smanjiti
mogućnost nepravilnog delovanja zbog uticaja transporta
na rashladni sistem.
4
!
VAŽNE BEZBEDNOSNE
PREDOSTROŽNOSTI
Priključenje na električni napon i uzemljenje aparata treba
da budu urađeni prema važećim standardima i propisima.
Pre čišćenja aparat obavezno isključite iz električne
instalacije (izvlačenjem priključnog kabla iz utičnice).
Ako je priključni kabl oštećen, sme da ga zameniti isključivo
serviser ili stručno osposobljeno lice.
Ako LED osvetljenje ne radi pozovite servisera. LED rasvetu
nipošto nemojte popravljati sami, jer bi mogli doći u dodir s
visokim naponom!
!
!
!
UPOZORENJE! U unutrašnjosti aparata nemojte koristiti
električne naprave, izuzev onih koje preporučuje
proizvođač aparata za hlađenje i zamrzavanje.
UPOZORENJE! Za odmrzavanje ne smete koristiti
mehanička pomagala ili druge metode izuzev onih koje
preporučuje proizvođač.
UPOZORENJE! Da bi izbegli opasnosti radi nestabilnosti
aparata, ugradnju treba uraditi u skladu s uputstvima.
5
Opasnost od ozebina
Zamrznutu hranu nemojte nikada stavljati u usta. Takođe
izbegavajte dodirivanje zamrznute hrane, jer to može
uzrokovati ozebine.
Bezbednost dece i osetljivih lica
Deca starija od osam godina, kao i lica smanjenih fizičkih,
osetilnih ili mentalnih sposobnosti kao i lica s nedostatkom
znanja i iskustava, smeju koristiti aparat isključivo pod
odgovarajućim nadzorom, odnosno ako su upoznata sa
bezbednom upotrebom aparata, i ako jasno razumeju
opasnosti koje su povezane s upotrebom aparata.
Ambalažu koja je namenjena zaštiti aparata odnosno
njegovih pojedinih delova tokom transporta, uklonite izvan
domašaja dece, jer postoji opasnost povreda odnosno
ugušenja. Deci nemojte dozvoliti da se igraju aparatom.
Takođe nemojte dozvoliti deci da učestvuju u čišćenju
aparata ili obavljanju radova na održavanju aparata bez
odgovarajućeg nadzora odraslih.
Kod uklanjanja odsluženog aparata, izvucite priključni kabl,
skinite vrata, a police ostavite u unutrašnjosti. Time ćete
sprečiti da dete u igri uđe u unutrašnjost aparata i tamo se
zatvori.
Upozorenje u vezi rashladnog sredstva
Aparat sadrži manju količinu okolini prijaznog, ali ipak
zapaljivog gasa R600a. Postarajte se da ne dođe do
oštećenja delova rashladnog sistema. Curenje gasa inače
nije opasno po životnu sredinu, ali može da povredi oči ili da
se zapali!
Ako dođe do izlaženja gasa, dobro provetrite prostoriju,
isključite aparat iz električne mreže i pozovite servis!
6
VAŽNI PODACI U VEZI RUKOVANJA
APARATOM
!
UPOZORENJE! Otvori za provetravanje na aparatu,
odnosno ugradbenom elementu, moraju uvek da budu
čisti i prohodni.
Aparat ne sme da se koristi napolju na otvorenom, i ne sme
da bude izložen padavinama.
U ovom aparatu nemojte držati eksplozivne tvari kao što su
limenke aerosola sa zapaljivim potisnim gasom.
Ako aparat ne nameravate koristiti duže vreme, isključite
ga dugmetom za isključenje, i prekinite dovod električne
energije. Aparat ispraznite, odmrznite, očistite, i ostavite
vrata pritvorena.
U slučaju kvara ili nestanka električne energije, nemojte
otvarati zamrzivač, izuzev ukoliko prekid traje duže od 16
časova. Nakon tog vremena zamrznute namirnice morate
potrošiti, ili treba da im obezbedite primereno hlađenje (npr.
koristeći rezervni aparat).
Tehnički podaci o aparatu
Nalepnica s osnovnim podacima nalazi se u unutrašnjosti
aparata. Na njoj su navedeni podaci o naponu, bruto i neto
zapremini, vrsti i količini rashladnog sredstva, i podatak o
klimatskom razredu.
Ukoliko utvrdite da vam nalepljena etiketa jezično ne
odgovara, zamenite je priloženom nalepnicom.
7
BRIGA ZA OKOLINU
Za ambalažu aparata koristimo okolini prijazne materijale
koji bez opasnosti za životnu sredinu mogu ponovno da se
prerade, deponuju ili unište.
!
Uklanjanje odsluženog aparata
U brizi za okolinu predajte odsluženi aparat ovlašćenim
sakupljačima istrošenih aparata za domaćinstvo.
Pre toga:
• isključite aparat iz električne mreže;
• nemojte dozvoliti deci da se igraju odsluženim aparatom.
!
UPOZORENJE! Prilikom postavljanja, čišćenja i
uklanjanja istrošenog aparata, pazite da ne oštetite
izolaciju, odnosno delove rashladnog sistema. Time ćete
sprečiti zagađivanje okoline.
Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje da tim
proizvodom ne smete rukovati kao sa uobičajenim otpadom iz
domaćinstva. Proizvod transportujte na sabirno mesto za preradu
električne i elektronske opreme. Pravilnim načinom odlaganja ovog
proizvoda sprečićete eventualne negativne posledice i uticaj na životnu
sredinu i zdravlje ljudi, koje bi mogle da se pojave u slučaju nepravilnog
odlaganja odsluženih aparata. Za detaljnije informacije o uklanjanju proizvoda
i njegovoj preradi obratite se nadležnoj gradskoj službi za odvoz otpadaka
odnosno komunalnoj službi u vašoj sredini, ili u radnji u kojoj ste aparat
nabavili.
8
i SAVETI ZA ŠTEDNJU
ENERGIJE KOD KORIŠĆENJA
KOMBINOVANIH FRIŽIDERA I
ZAMRZIVAČA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pridržavajte se uputstava za postavljanje aparata.
Nemojte otvarati vrata aparata češće nego što je potrebno.
Povremeno proverite da li vazduh nesmetano kruži pozadi aparata.
Kondenzator, montiran na poleđini aparata, mora stalno da bude čist (vidi
poglavlje "Čišćenje i održavanje aparata").
Ako opazite da je zaptivač oštećen ili rastegnut, što pre ga zamenite novim.
Hranu spremajte u aparat u zatvorenim posudama, ili nekim drugim prikladnim
oblicima pakovanja.
Hranu ohladite na primerenu temperaturu okoline pre stavljanja u aparat.
Zamrznute namirnice odmrzavajte u frižideru.
Da bi u potpunosti iskoristili zapreminu aparata, možete odstraniti, odnosno
izvaditi fioke i vrata zamrzivača, kao što je to opisano u uputstvima za upotrebu.
Klasični zamrzivač odmrznite kad naslaga leda na površini zamrzivača dostigne
debljinu od 3-5 milimetara.
Uvek vodite računa da fioke budu ravnomerno raspoređene, i da je hrana
složena tako da omogućuje neometano kruženje vazduha (pogledati
preporučljiv način raspoređivanja namirnica, opisan u ovim uputstvima za
upotrebu).
Kod aparata s ventilatorom pazite da ne zatrpate ili zatvorite ventilatorske
otvore
Isključite ventilator ili ionizator ako ih ne trebate, jer troše dodatnu električnu
energiju.
9
POSTAVLJANJE I PRIKLJUČENJE
IZBOR PROSTORIJE
•
Aparat postavite u suvu i prozračnu prostoriju, jer je njegovo pravilno
delovanje obezbeđeno samo na temperaturi okoline, navedenoj u donjoj
tablici. Razred aparata naveden je na natpisnoj tablici, zajedno s ostalim
osnovnim podacima o aparatu.
Razred
SN (subnormalan)
N (normalan)
ST (suptropski)
T (tropski)
i
•
•
•
Temperatura
od +10°C do +32°C
od +16°C do +32°C
od +16°C do +38°C
od +16°C do +43°C
Relativna vlažnost
75%
Aparat nemojte stavljati u prostoriju u kojoj temperatura može da
padne ispod 5 °C, jer to može uzrokovati nenormalan rad ili kvar na
aparatu.
Nakon ugradnje odnosno nakon postavljanja, utikač aparata treba da bude
dostupan!
Aparat nemojte postavljati u blizinu naprava koje sevaju toplotu, na primer
uz šporet, radijator, bojler, i slično. Takođe nemojte ga izlagati direktnim
sunčevim zrakama. Aparat mora da bude najmanje 3 cm odmaknut od
električnog ili gasnog šporeta, odnosno najmanje 30 cm od uljane peći ili
šporeta na kruta goriva. U slučaju manjih razmaka treba ugraditi izolacionu
ploču.
Upozorenje: Aparat namestite u dovoljno veliku prostoriju. Na 8 g rashladnog
sredstva mora da bude na raspolaganju najmanje 1m3 prostora. Količina rashladnog
sredstva navedena je na natpisnoj tablici koja se nalazi u unutrašnjosti aparata.
•
U podnožju kuhinjskog elementa namenjenog ugradnji vašega integriranog
aparata, mora da bude napravljen otvor velik najmanje 200 cm2 za ulaz vazduha
za hlađenje. Na vrhu elementa vazduh izlazi zato pazite da ne prekrijete gornje
otvore kanala za provetravanje.
Nepridržavanje gornjeg upozorenja može uzrokovati kvar na aparatu.
Graničnik pozadi aparata
Zašrafite graničnike pozadi aparata.
10
Potreban prostor
• Obezbedite dovoljno prostora za
nesmetano otvaranje vrata.
• Na svakoj strani neka bude barem
50 mm prostora.
Nivelisanje aparata
Aparat možete izravnati koristeći dve
podesive nožice na prednjoj strani.
Ako aparat ne stoji posve horizontalno,
vrata i magnetski zaptivač neće moći
pravilno prianjati.
PRIKLJUČENJE APARATA
•
•
Aparat priključite na električnu
instalaciju pomoću priključnog
kabla. Zidna utičnica mora da bude
opremljena vodičem za uzemljenje
(bezbednosna utičnica). Propisan
nazivni napon i frekvencija
navedeni su na natpisnoj tablici sa
osnovnim podacima o aparatu.
Priključenje na električni napon i
uzemljenje aparata treba da budu
urađeni po važećim standardima
i propisima. Aparat može podneti
kraća odstupanja napona, ali ne
više od -6 % do +6 %.
11
OPIS APARATA
Unutrašnja oprema može se menjati u ovisnosti o modelu aparata.
1
2
5
3
4
6
7
12
1 Termostat i signalna
lampica
2 Staklene police
3 Poklopac fioke za
voće i povrće
4 Fioka za voće i povrće
5 Police u vratima
6 Fioke zamrzivača
7 Nožice za nivelisanje
aparata
RUKOVANJE APARATOM
• Uključite aparat. Temperaturu u unutrašnjosti aparata kontroliše termostat.
Termostat omogućuje 8 stepeni podešenosti. Na 1. stepenu temperatura u
aparatu biće najviša, a na 7. stepenu najniža. Ako dugme termostata obrnete
na poziciju 0, rad aparata je isključen.
• Ako se aparat nalazi u naročito vrućem ambijentu, ili ako često otvarate vrata
aparata, on možda neće raditi na pravilnoj temperaturi.
13
PROMENA SMERA OTVARANJA
VRATA
Potreban alat: ravni i križni šrafciger, ključ za šesterougaone matice
• Proverite da li je aparat isključen iz električne mreže i da li je prazan.
• Da bi skinuli vrata aparat nagnite unazad prema zadnjem delu. Aparat
naslonite na nešto čvrsto da se tokom postupka promene smera otvaranja
vrata ne poklizne.
• Spremite sve izvađene delove jer će vam trebati kod ponovnog nameštanja
vrata.
• Aparat nemojte staviti na patos naslonjen na zadnju stranicu (kondenzator), jer
bi time mogli oštetiti rashladni sistem.
• Preporučljivo je da u postupku zamene smera otvaranja vrata učestvuju
najmanje dve osobe.
1. Odstranite četiri šrafa na gornjem poklopcu i podignite ga.
2. Odšrafite gornji šarnir i skinite gornja vrata. Položite ih na neku mekšu podlogu
da ne dođe do ogrebotina.
3. Šrafcigerom odstranite klin šarnira i obrnite nosač šarnira. Zatim ponovno
pričvrstite klin na nosač šarnira.
4. Odšrafite srednji šarnir. Podignite donja vrata i položite ih na neku mekšu
podlogu da ne dođe do ogrebotina.
5. Poklopce otvora šarnira sa leve strane premestite na desnu.
6. Odšrafite donji šarnir. Zatim odstranite podesive nožice na obe strane aparata.
7. Odšrafite i odstranite klin donjeg šarnira, obrnite nosač naokolo i ponovno ga
namestite.
8. Ponovno namestite nosač i pričvrstite klin donjeg šarnira. Ponovno namestite
obe podesive nožice. Donja vrata namestite u odgovarajući položaj.
9. Obrnite smer srednjeg šarnira za 180°, a zatim ga premestite na levu stranu.
Klin srednjeg šarnira ugurajte u rupu odnosno u otvor na gornjoj ivici donjih
vrata, a zatim zašrafite šrafove.
10. Ponovno namestite gornja vrata. Pre nego što konačno zašrafite gornji šarnir,
proverite da li su vrata poravnana u horizontalnom i vertikalnom smislu, i
da li svi zaptivači čvrsto prianjaju na svim stranicama. Zatim umetnite šarnir i
zašrafite ga na vrh aparata.
11. Ponovno namestite gornji poklopac i zašrafite ga.
14
1
2
3
4
5
6
8
7
9
10
11
15
UNUTRAŠNJA OPREMA
APARATA
POMIČNE ODNOSNO PODESIVE POLICE
Na stranicama u unutrašnjosti
frižidera nalazi se više vodilica koje
omogućavaju proizvoljno postavljanje
polica na različite visine.
POLICE U VRATIMA
Police u vratima aparata podesive su
po visini, što omogućuje držanje
predmeta različitih dimenzija. Visinu tih
polica podešavate tako da povučete
policu u smeru koju označavaju strelice
sve dok je ne oslobodite. Zatim je
ponovno umetnite na mesto kog ste
odabrali.
16
PREPORUČLJIV RASPORED
NAMIRNICA U APARATU
Predeli frižidera:
- gornji deo: konzervirana hrana, hleb, vino, kolači,…
- srednji deo: mlečni proizvodi, već pripremljene namirnice, deserti, sokovi, pivo,
gotova kuvana jela...
- posuda za povrće i voće: sveže voće, povrće, salate, korensko povrće, krompir,
luk, beli luk, paradajz, tropsko voće, kiselo zelje, repa,...
Predeli vrata frižidera:
- gornji/srednji predeo vrata: jaja,
puter, sirevi,…
- donji predeo vrata: pića, limenke,
flaše,…
i
U frižideru nemojte držati one
vrste voća (banane, ananas,
papaja i citrusi) kao ni povrća
(tikvice, patlidžan, krastavci,
paprika, paradajz i krompir), koje
su osetljive na niske temperature.
PIZZA
Predeli zamrzivača:
- zamrzavanje, čuvanje smrznutih namirnica (pogledati mogućnost
"Zamrzavanje i čuvanje zamrznutih namirnica")...
i
U zamrzivaču nemojte držati zelenu salatu, jaja, jabuke, kruške, grožđe,
breskve, jogurt, kiselo mleko, kiselo vrhnje i majonezu.
17
ČUVANJE NAMIRNICA U
FRIŽIDERU
VAŽNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE NAMIRNICA
i
Pravilna upotreba aparata, odgovarajuće pakovanje
namirnica, održavanje odgovarajuće temperature, i
poštovanje osnovnih higijenskih zahteva namirnica ima
odlučujuću ulogu u kvalitetu održavanja namirnica.
Pridržavajte se roka trajanja namirnica, koji je označen na
ambalaži proizvoda.
Namirnice koje stavljate u frižider, treba da budu u
zatvorenim posudama, ili odgovarajuće upakovane, da ne
hlape niti primaju miris i vlagu.
U frižideru nemojte držati zapaljive, hlapljive ili eksplozivne
tvari.
Flaše sa visokim sadržajem alkohola treba da budu biti
čvrsto zatvorene, i u uspravnom položaju.
Neke organske rastopine, eterična ulja u kori limuna i
narandže, kiselina u puteru, i slično, u dugotrajnom dodiru s
površinama iz plastike, ili zaptivačem vrata, mogu uzrokovati
oštećenja ili prevremeno staranje.
Neprijatan miris upozorava na nečistoću aparata, odnosno
na pokvarene namirnice (pogledati poglavlje "Čišćenje i
održavanje aparata").
Ako odlazite od kuće na duže vreme, izvadite iz frižidera svu
brzo pokvarljivu hranu.
18
ČUVANJE NAMIRNICA
NAMIRNICA
Svinjetina
Optimalna
temperatura za
čuvanje (°C)
Optimalna
vlažnost okoline
za čuvanje
namirnica (%)
Okvirno vreme
čuvanja
-1 do 4
95
3 dana
Govedina
0 do 4
95
do 3 nedelje
Jagnjetina
0 do 4
95
14 dana
Pilići
0 do 4
95
3 dana
Ribe
0 do 4
95
3 do 10 dana
Mekušci
0 do 4
95
2 dana
1,5
95
16 nedelja
2 do 4
95
7 do 10 dana
Cvekla
0
95
3 do 5 meseci
Brokula
0
95-100
10 do 14 dana
Zelje mlado
0
98-100
3 do 6 nedelja
Šargarepa, zrela
0
98-100
4 do 5 meseci
Salata, zimska
0
95-100
2 do 3 nedelje
Beli luk
0
65-70
6 do 7 meseci
Koleraba
0
98-100
2 do 3 meseca
Prokulica
0
90-95
3 do 5 nedelja
Zelje, kinesko
0
95-100
2 do 3 meseca
Zelje, zrelo
0
98-100
3 do 4 meseca
Šargarepa
0
95-100
2 nedelje
Karfiol
0
95-98
2 do 4 nedelje
Celer, obični
0
98-100
2 do 3 meseca
Blitva
0
95-100
10 do 14 dana
Radič
0
95-100
2 do 4 nedelje
Kukuruz, sladak
0
95-98
5 do 8 dana
Goveđe meso
odležano u
vakuumu
Mlečni proizvodi
(jogurt, kiselo
vrhnje, puter,
mekani sirevi,
sirni namazi,…)
19
NAMIRNICA
Optimalna
temperatura za
čuvanje (°C)
Optimalna
vlažnost okoline
za čuvanje
namirnica (%)
Okvirno vreme
čuvanja
Praziluk
0
95-100
2 do 3 meseca
Gljive
0
95
3 do 4 dana
Peršun
0
95-100
2 do 3 dana
Pastrnjak
0
98-100
4 do 6 meseci
Rotkva, zimska
0
95-100
2 do 4 meseca
Hren
0
98-100
10 do 12 meseci
Karfiol
0 do 2
90-95
2 do 4 nedelje
Luk
0 do 2
65-70
6 do 7 meseci
Šparoge
0 do 2
95-100
2 do 3 nedelje
Grašak, zeleni
0 do 2
95-98
1 do 2 nedelje
Povrće, rezano
0 do 2
90-95
do 5 dana
Prokulice
0 do 2
90-95
1 do 2 nedelje
Ogrozd
0 do 2
90-95
3 do 4 nedelje
Krastavci
4 do 10
95
10 do 14 dana
Krompir
7 do 10
90-95
do 9 meseci
Avokado, nezreo
7 do 10
85-95
do 6 nedelja
Paprika
7 do 10
90-95
2 do 3 nedelje
Paradajz
10 do 12
85-90
4 do 7 dana
< 15
40-50
6 do 10 meseci
Kruške
-3
90-95
2 do 7 meseci
Kajsije
-1
90-95
1 do 3 nedelje
Pasulj, zrnat
Jagode
0
90-95
3 do 7 dana
Maline
0 do 2
90-95
2 do 3 dana
Ribizla
0 do 2
90-95
1 do 4 nedelje
Borovnice
0 do 2
90-95
14 dana
Trešnje
0 do 2
90-95
2 do 3 nedelje
Grožđe
0 do 2
85
2 do 8 nedelja
Kivi, zreo
0 do 2
90-95
1 do 3 meseca
Breskve
0 do 2
90-95
2 do 4 nedelje
20
NAMIRNICA
Optimalna
temperatura za
čuvanje (°C)
Optimalna
vlažnost okoline
za čuvanje
namirnica (%)
Okvirno vreme
čuvanja
Trešnje
0 do 2
90-95
2 do 3 nedelje
Kivi, nezreo
0 do 2
90-95
2 do 6 meseci
Nektarine
0 do 2
90-95
1 do 3 nedelje
Narandže
0 do 2
90-95
2 do 4 nedelje
Kaki
0 do 2
90-95
2 do 3 meseca
Šljive
0 do 2
90-95
2 do 5 nedelja
Voće, narezano
0 do 2
90-95
do 10 dana
Jabuke
0 do 4
90-95
1 do 12 meseci
4
90-95
15 dana
4 do 7
90-95
2 do 4 nedelje
Dinje
Narandže
Mandarine
5 do 8
90-95
2 do 4 nedelje
Mango
10 do 13
85-95
2 do 3 nedelje
Dinje
10 do 13
85-95
1 do 2 nedelje
Ananas
10 do 13
85-95
2 do 4 nedelje
Limun
11 do 13
90-95
2 do 3 nedelje
Bostan
12 do 15
85-95
1 do 3 nedelje
Banane, zrele
13 do 16
85-95
3 dana
Grejp
13 do 16
90-95
1 do 3 nedelje
21
ZAMRZAVANJE I ČUVANJE
ZAMRZNUTIH NAMIRNICA
VAŽNA UPOZORENJA ZA ZAMRZAVANJE
SVEŽIH NAMIRNICA
i
U zamrzivaču zamrzavajte samo namirnice, koje su za
to primerene, i koje dobro podnose niske temperature.
Namirnice neka budu kvalitetne i sveže.
Izaberite namirnicama odgovarajuću, prikladnu ambalažu, te
ih pravilno upakujte.
Pakovanje ne sme propuštati vazduh i vlagu, što bi
uzrokovalo isušivanje sadržaja i vitaminske gubitke.
Pakovane namirnice označite podacima o vrsti i količini
namirnica, te datumom zamrzavanja.
Naročito je važno da se namirnice što pre zamrznu, zato
preporučujemo da ne pravite velike pakete, i da namirnice
pre zamrzavanja ohladite.
ČUVANJE INDUSTRIJSKO ZAMRZNUTIH
NAMIRNICA
• Uvek se pridržavajte uputa proizvođača u vezi roka čuvanja i upotrebe
namirnica. Na ambalaži industrijski zamrznutih namirnica označeno je vreme i
temperatura čuvanja.
• Birajte samo odgovarajuće upakovane namirnice, s neoštećenom ambalažom, i
čuvane u zamrzivačima u kojima je temperatura najmanje -18°C ili niža.
• Izbegavajte kupovinu namirnica punih inja, jer je to znak da su već bile
odmrzavane i da je njihov kvalitet lošiji.
• Tokom prenosa iz radnje namirnice zaštitite od odmrzavanja, jer im svako
povećanje temperature skraćuje vreme čuvanja i pogoršava njihov kvalitet.
22
VREME ČUVANJA ZAMRZNUTIH
NAMIRNICA
PREPORUČLJIV PERIOD DRŽANJA NAMIRNICA U ZAMRZIVAČU
Namirnica
voće, govedina
povrće, teletina, perad
divljač
svinjetina
mleveno meso
hleb, kolači, gotova jela, nemasna riba
iznutrice
dimljene kobasice, masna riba
Razdoblje
od 10 do12 meseci
od 8 do 10 meseci
od 6 do 8 meseci
od 4 do 6 meseci
4 meseca
3 meseca
2 meseca
1 mesec
ODMRZAVANJE ZAMRZNUTIH NAMIRNICA
Napola odmrznute, odnosno odmrznute namirnice potrošite što pre.
Hladnoća naime namirnice konzervira, ali ne uništava mikroorganizme, koji se
nakon odmrzavanja ubrzano aktiviraju i brzo pokvare namirnice. Delimično
odmrzavanje smanjuje hranjivu vrednost namirnica, a naročito voća i povrća, te
već pripremljene hrane.
23
ODMRZAVANJE APARATA
AUTOMATSKO ODMRZAVANJE FRIŽIDERA
Frižider nema potrebe odmrzavati, jer se led na zadnjoj stranici unutrašnjosti
frižidera otapa automatski. Led koji nastaje tokom rada kompresora, u periodu
njegovog mirovanja otapa se i u obliku kapljica puzi nadole, a zatim kroz
pripremljen otvor u zadnjoj stranici frižidera oteče u posudicu iznad kompresora,
odakle ishlapi.
Ako se na zadnjoj stranici unutrašnjosti frižidera nakupi prekomerno debela
naslaga leda (3-5 mm), isključite aparat i odmrznite ga ručno.
ODMRZAVANJE KLASIČNOG ZAMRZIVAČA
• Zamrzivač odmrznite kad se nakupi približno 3-5 mm debela naslaga inja,
odnosno leda.
Aparat isključite (pogledati poglavlje Uključenje/isključenje aparata) i izvucite
priključni kabl iz utičnice.
• Za odmrzavanje nemojte koristiti sprejove za odmrzavanje, jer bi mogli istopiti
plastične delove aparata, a štetni su i za zdravlje.
• Za uklanjanje inja ili leda ne smete koristiti noževe niti druge slične oštre
predmete, jer njima možete oštetiti cevi rashladnog sistema.
• Odmrzavanje možete ubrzati stavljanjem lonca vruće vode na staklenu policu.
• Očistite i osušite unutrašnjost aparata (pogledati poglavlje »Čišćenje aparata«).
24
ČIŠĆENJE APARATA
!
Pre čišćenja isključite aparat iz električne mreže (pogledati poglavlje
Uključenje/isključenje aparata) i izvadite priključni kabl iz utičnice.
• Za čišćenje svih površina koristite meku krpu. Deterdženti koji sadrže
abraziona sredstva, kiseline ili rastopine, nisu primereni, jer bi mogli da oštete
površinu!
Spoljašnjost aparata čistite vodom odnosno blagom otopinom sapunice.
Aluminijumske i lakovane površine možete čistiti mlakom vodom kojoj ste
dodali blagi deterdžent. Dozvoljeno je korišćenje sredstava za čišćenje s niskim
sadržajem alkohola (npr. za čišćenje stakla).
Za plastične materijale nije dozvoljeno koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže
alkohol.
Unutrašnjost aparata i opremu čistite razređenim tečnim deterdžentom i
mlakom vodom, kojoj možete dodati malo sirćeta.
• Delove unutrašnje opreme aparata nemojte nikad prati u mašini za pranje
sudova jer bi na taj način mogli da ih oštetite!
• Da ne bi voda koja nastane nakon
odmrzavanja frižidera tekla u unutrašnjost
aparata, povremeno očistite odvod na
zadnjoj strani unutrašnjosti frižidera. Pri
tome koristite pomagalo za čišćenje, kao
što to prikazuje slika.
• Nakon čišćenja uključite aparat i
vratite namirnice.
25
OTKLANJANJE KVAROVA
Problem:
Aparat ne radi.
Hrana je
pretopla.
Aparat hladi
prejako.
26
Moguć uzrok
Rešenje
• Dugme termostata je
postavljeno na "0".
• Obrnite dugme u bilo koji
drugi položaj, čime ćete
uputiti aparat u rad.
• Priključni kabl nije uključen u
električnu utičnicu, ili utikač
kabla nije dovoljno čvrsto
gurnut u utičnicu.
• Gurnite utikač u utičnicu
na ispravan način.
• Pregoreo ili neispravan
osigurač.
• Proverite osigurač i po
potrebi ga zamenite.
• Utičnica nije ispravna.
• Eventualne probleme s
električnom instalacijom
neka otkloni stručno
osposobljena osoba.
• Temperatura nije pravilno
regulisana.
• Molimo vas da pogledate
poglavlje o početnom
regulisanju temperature.
• Vrata su bila duže vreme
otvorena.
• Vrata neka budu otvorena
tako dugo koliko je to
zaista i potrebno.
• U aparat ste u posljednja 24
časa stavili veliku količinu
tople hrane.
• Dugme za izbor
temperature privremeno
postavite na hladniji
stepen.
• Aparat se nalazi u blizini
izvora toplote.
• Molimo vas da pogledate
poglavlje o pravilnom
postavljanju, odnosno
mestu na kom aparat
treba da stoji.
• Izabrana temperatura je
preniska.
• Dugme za izbor
temperature privremeno
postavite na hladniji
stepen.
Problem:
Moguć uzrok
Rešenje
• Aparat nije postavljen
horizontalno.
• Ponovno podesite visinu
regulacionih nožica.
• Aparat dodiruje zid ili neki
drugi predmet.
• Aparat malo odmaknite
od prepreke.
• Sastavni deo, npr. cev pozadi
aparata u dodiru je sa nekim
drugim delom aparata ili sa
zidom.
• Po potrebi pažljivo
savinite takav sastavni
deo da više ne bude
u dodiru s drugim
delovima.
Voda na tlu
• Otvor za odvod vode je
začepljen.
• Pogledati poglavlje o
čišćenju.
Stranica aparata
je vruća.
• Na unutrašnjoj strani te
stranice je postavljen
kondenzator.
• To je uobičajeno.
Neobični zvuci
Ako se greška ponovi, pozovite servisni centar.
27
INFORMACIJE O BUCI
Hlađenje u kombinovanim aparatima za hlađenje i zamrzavanje odvija se
pomoću rashladnog sistema opremljenog kompresorom (kod određenih modela
potpomognut je i ventilatorom), što uzrokuje određeni nivo šumova, odnosno
buke. Njihova jačina ovisi o postavljanju, pravilnoj upotrebi i starosti aparata.
• Nakon upućivanja aparata, delovanje kompresora odnosno šum pretakanja
rashladne tečnosti tokom njegovog delovanja je glasnije i izrazitije. Ovo nije
znak kvara i nema uticaja na životni vek aparata. Nakon nekog vremena, jačina
tih šumova se smanji.
• Povremeno se tokom delovanja aparata pojave i neobični ili glasniji šumovi, koji
su za aparat neuobičajeni, i obično su posledica nepravilnog postavljanja:
- Aparat treba da stoji ravno i stabilno na tvrdoj podlozi.
- Ne sme dodirivati zid niti susedne elemente.
- Proverite da li je unutrašnja oprema na svom mestu, odnosno dali zveckaju
limenke, flaše ili druge posude, koje se međusobno dodiruju.
• Nivo glasnog rada aparata može privremeno da se poveća i usled većeg
opterećenja rashladnog sistema radi učestalog otvaranja vrata, duže vreme
otvorenih vrata, istovremenog unosa većih količina namirnica, kao i uključenja
funkcije intenzivnog zamrzavanja.
PRIDRŽAVAMO PRAVO NA IZMENE KOJE NE UTIČU NA
FUNKCIONALNOST APARATA.
Gorenje, d.d.
Partizanska 12
SI - 3320 Velenje, Slovenija
info@gorenje.com
www.gorenje.com
sr (01-18)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement