Gorenje RKI5182E1 Ugradni kombinovani frižider Uputstvo za upotrebu

Gorenje RKI5182E1 Ugradni kombinovani frižider Uputstvo za upotrebu
BIH
SRB
MNE
DETALJNA UPUTSTVA ZA
UPOTREBU USPRAVNOG
KOMBINOVANOG
FRIŽIDERA I ZAMRZIVAČA
www.gorenje.com
Zahvaljujemo vam na poverenju, kog ste nam iskazali nabavkom
našega aparata koji je zasnovan tako da vam pojednostavi život. Za lakšu
upotrebu ka proizvodu smo priložili i detaljna uputstva za upotrebu kao i
uputstva za ugradnju koja su priložena na posebnom listu. Nadamo se da će
vam ova uputstva pomoći u što bržem upoznavanju sa karakteristikama vašeg
novog aparata. Želimo vam mnogo užitaka prilikom njegove upotrebe.
Aparat je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu.
Frižider je namenjen držanju svežih namirnica na temperaturi većoj od 0°C.
Zamrzivač je namenjen zamrzavanju svežih, i dugoročnom čuvanju zamrznutih
namirnica (do godine dana, ovisno o vrsti namirnica).
Pozivamo vas i da posetite i naš sajt na kome unosom oznake modela vašeg
aparata koja je navedena na natpisnoj pločici ili na garantnom listu možete naći
detaljan opis svog aparata, kao i savete vezane na upotrebu, otklanjanje smetnji
u radu, servisne informacije, uputstva za upotrebu ...
http://www.gorenje.com
!
i
Važna bezbednosna predostrožnost
Opšte informacije i saveti
Očuvanje okoline
Nemojte prati u mašini za pranje sudova
661832
2
SADRŽAJ
4 VAŽNA UPOZORENJA
4
5
8
9
UVOD
PRE PRVE UPOTREBE
VAŽNE BEZBEDNOSNE PREDOSTROŽNOSTI
VAŽNI PODACI U VEZI RUKOVANJA APARATOM
BRIGA ZA OKOLINU
10 SAVETI ZA ŠTEDNJU ENERGIJE KOD KORIŠĆENJA
KOMBINOVANIH FRIŽIDERA I ZAMRZIVAČA
OPIS APARATA
11 POSTAVLJANJE I PRIKLJUČENJE
13 OPIS APARATA
14 RUKOVANJE APARATOM SA MEHANIČKIM UPRAVLJANJEM
17 RUKOVANJE APARATOM SA ELEKTRONIČKIM
UPRAVLJANJEM
20 UNUTRAŠNJA OPREMA APARATA
24 PREPORUČLJIV RASPORED NAMIRNICA U APARATU
25 ČUVANJE NAMIRNICA U FRIŽIDERU
ČUVANJE I
ZAMRZAVANJE
NAMIRNICA
29 ČUVANJE NAMIRNICA U FIOCI FreshZone
30 ZAMRZAVANJE I ČUVANJE ZAMRZNUTIH NAMIRNICA
30 Postupak zamrzavanja
31 Važna upozorenja za zamrzavanje svežih namirnica
31 Čuvanje industrijsko zamrznutih namirnica
32 Vreme čuvanja zamrznutih namirnica
32 Odmrzavanje zamrznutih namirnica
33 ODMRZAVANJE APARATA
ODMRZAVANJE
I ČIŠĆENJE
APARATA
34 ČIŠĆENJE APARATA
OSTALO
35 OTKLANJANJE KVAROVA
661832
37 INFORMACIJE O BUCI
3
VAŽNA UPOZORENJA
i
PRE PRVE UPOTREBE
Pre priključenja aparata treba detaljno proučiti uputstva
za upotrebu. U njima ćete naći opis aparata, te uputstva
za njegovu pravilnu i bezbednu upotrebu. Uputstva su
prilagođena različitim tipovima/modelima aparata, zato
mogu sadržavati i opise regulisanja i opreme koje Vaš
aparat možda nema.
Preporučujemo vam da uputstva brižljivo spremite, a u
slučaju eventualne prodaje kupcu uz aparat izručite i upute.
Uputstva sadrže i varijantu modela NO FROST, koji
se odlikuje ugrađenim ventilatorom i automatskim
odmrzavanjem (imaju određeni modeli).
Proverite eventualna oštećenja i nepravilnosti na aparatu.
Ako utvrdite da je vaš aparat oštećen smesta o tome
obavestite prodavca kod kog ste aparat kupili.
Pre priključenja na električni napon, neka aparat miruje u
uspravnom položaju približno 2 časa. Time ćete smanjiti
mogućnost nepravilnog delovanja zbog uticaja transporta
na rashladni sistem.
661832
4
!
VAŽNE BEZBEDNOSNE
PREDOSTROŽNOSTI
UPOZORENJE Opasnost požara/zapaljive tvari.
Priključenje na električni napon i uzemljenje aparata treba
da budu urađeni prema važećim standardima i propisima.
UPOZORENJE Za priključenje naprave na električnu
instalaciju nemojte koristiti električne razdeljivače niti
prenosive uređaje za napajanje.
Pre čišćenja aparat obavezno isključite iz električne
instalacije (izvlačenjem priključnog kabla iz utičnice).
UPOZORENJE Ako je priključni kabl oštećen: da bi izbegli
moguće opasnosti od električnog udara, oštećeni kabl treba
da zameni proizvođač, njegov serviser, ili neko drugo lice,
osposobljeno za takve poslove.
UPOZORENJE Kod instalacije naprave vodite računa da
priključni kabl ne bude stisnut ili oštećen.
Ako LED osvetljenje ne radi pozovite servisera. LED rasvetu
nipošto nemojte popravljati sami, jer bi mogli doći u dodir s
visokim naponom!
!
!
UPOZORENJE! U unutrašnjosti aparata nemojte koristiti
električne naprave, izuzev onih koje preporučuje
proizvođač aparata za hlađenje i zamrzavanje.
UPOZORENJE! Za odmrzavanje ne smete koristiti
mehanička pomagala ili druge metode izuzev onih koje
preporučuje proizvođač.
UPOZORENJE! Da bi izbegli opasnosti radi nestabilnosti
aparata, ugradnju treba uraditi u skladu s uputstvima.
661832
!
5
Opasnost od ozebina
Zamrznutu hranu nemojte nikada stavljati u usta. Takođe
izbegavajte dodirivanje zamrznute hrane, jer to može
uzrokovati ozebine.
Bezbednost dece i osetljivih lica
Ovu napravu ne smeju da koriste lica (uključivši i decu)
smanjenih fizičkih, čulnih i mentalnih sposobnosti, kao ni
lica bez iskustava i poznavanja naprave, izuzev ako su
pod nadzorom, i ako su primila odgovarajuća uputstva
za upotrebu aparata od strane lica zaduženih za njihovo
zdravlje.
Decu uvek kontrolišite prilikom upotrebe aparata, i nemojte
dozvoliti da ga koriste kao igračku.
Deca ne smeju da čiste ili održavaju aparat bez nadzora
odgovornog lica.
Ambalažu koja je namenjena zaštiti aparata odnosno
njegovih pojedinih delova tokom transporta, uklonite izvan
domašaja dece, jer postoji opasnost povreda odnosno
ugušenja.
Kod uklanjanja odsluženog aparata, izvucite priključni kabl,
skinite vrata, a police ostavite u unutrašnjosti. Time ćete
sprečiti da dete u igri uđe u unutrašnjost aparata i tamo se
zatvori.
Samo za evropsko tržište
Deca starija od osam godina kao i lica smanjenih fizičkih,
čulnih ili mentalnih sposobnosti, ili lica sa nedostatkom
iskustava i znanja, smeju da koriste ovaj aparat isključivo
pod odgovarajućim nadzorom odnosno ako su upoznata
sa bezbednom upotrebom aparata, i ako jasno razumeju
opasnosti povezane sa korišćenjem aparata..
661832
6
Deci nemojte dozvoliti da se igraju aparatom.
Takođe nemojte dozvoliti deci da učestvuju u čišćenju
aparata ili obavljanju radova na održavanju aparata bez
odgovarajućeg nadzora odraslih.
Deci staroj od 3 do 8 godina dozvoljeno je stavljati stvari u
rashladni uređaj i vaditi stvari iz njega.
Upozorenje u vezi rashladnog sredstva
661832
Aparat sadrži manju količinu okolini prijaznog, ali ipak
zapaljivog gasa R600a. Postarajte se da ne dođe do
oštećenja delova rashladnog sistema. Curenje gasa inače
nije opasno po životnu sredinu, ali može da povredi oči ili da
se zapali!
Ako dođe do izlaženja gasa, dobro provetrite prostoriju,
isključite aparat iz električne mreže i pozovite servis!
7
VAŽNI PODACI U VEZI RUKOVANJA
APARATOM
UPOZORENJE Aparat je namenjen za upotrebu u
domaćinstvu i u sličnim sredinama kao što su na primer:
– kuhinje za osoblje u trgovačkim lokalima, i u drugim
radnim sredinama;
– seoska gazdinstva, gosti hotela, motela i drugih smeštajnih
objekata,
– objekti koji nude usluge prenoćišta s doručkom,
– dostava hrane (catering) i slične sredine koje nisu
maloprodajne jedinice.
i UPOZORENJE! Otvori za provetravanje na aparatu,
odnosno ugradbenom elementu, moraju uvek da budu
čisti i prohodni.
Aparat ne sme da se koristi napolju na otvorenom, i ne sme
da bude izložen padavinama.
U ovom aparatu nemojte držati eksplozivne tvari kao što su
limenke aerosola sa zapaljivim potisnim gasom.
Ako aparat ne nameravate koristiti duže vreme, isključite
ga dugmetom za isključenje, i prekinite dovod električne
energije. Aparat ispraznite, odmrznite, očistite, i ostavite
vrata pritvorena.
U slučaju kvara ili nestanka električne energije, nemojte
otvarati zamrzivač, izuzev ukoliko prekid traje duže od 16
časova. Nakon tog vremena zamrznute namirnice morate
potrošiti, ili treba da im obezbedite primereno hlađenje (npr.
koristeći rezervni aparat).
661832
8
Tehnički podaci o aparatu
Nalepnica s osnovnim podacima nalazi se u unutrašnjosti
aparata. Na njoj su navedeni podaci o naponu, bruto i neto
zapremini, vrsti i količini rashladnog sredstva, i podatak o
klimatskom razredu.
Ukoliko utvrdite da vam nalepljena etiketa jezično ne
odgovara, zamenite je priloženom nalepnicom.
BRIGA ZA OKOLINU
Za ambalažu aparata koristimo okolini prijazne materijale
koji bez opasnosti za životnu sredinu mogu ponovno da se
prerade, deponuju ili unište.
!
Uklanjanje odsluženog aparata
U brizi za okolinu predajte odsluženi aparat ovlašćenim
sakupljačima istrošenih aparata za domaćinstvo.
Pre toga:
• isključite aparat iz električne mreže;
• nemojte dozvoliti deci da se igraju odsluženim aparatom.
i UPOZORENJE! Prilikom postavljanja, čišćenja i
uklanjanja istrošenog aparata, pazite da ne oštetite
izolaciju, odnosno delove rashladnog sistema. Time ćete
sprečiti zagađivanje okoline.
661832
Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje da tim proizvodom
ne smete rukovati kao sa uobičajenim otpadom iz domaćinstva. Proizvod
transportujte na sabirno mesto za preradu električne i elektronske opreme.
Pravilnim načinom odlaganja ovog proizvoda sprečićete eventualne
negativne posledice i uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi, koje bi mogle da
se pojave u slučaju nepravilnog odlaganja odsluženih aparata. Za detaljnije
informacije o uklanjanju proizvoda i njegovoj preradi obratite se nadležnoj
gradskoj službi za odvoz otpadaka odnosno komunalnoj službi u vašoj sredini,
ili u radnji u kojoj ste aparat nabavili.
9
i SAVETI ZA ŠTEDNJU
ENERGIJE KOD KORIŠĆENJA
KOMBINOVANIH FRIŽIDERA I
ZAMRZIVAČA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
661832
10
Pridržavajte se uputstava za postavljanje aparata.
Nemojte otvarati vrata aparata češće nego što je potrebno.
Povremeno proverite da li vazduh nesmetano kruži pozadi aparata.
Kondenzator, montiran na poleđini aparata, mora stalno da bude čist (vidi
poglavlje "Čišćenje i održavanje aparata").
Ako opazite da je zaptivač oštećen ili rastegnut, što pre ga zamenite novim.
Hranu spremajte u aparat u zatvorenim posudama, ili nekim drugim prikladnim
oblicima pakovanja.
Hranu ohladite na primerenu temperaturu okoline pre stavljanja u aparat.
Zamrznute namirnice odmrzavajte u frižideru.
Da bi u potpunosti iskoristili zapreminu aparata, možete odstraniti, odnosno
izvaditi fioke i vrata zamrzivača, kao što je to opisano u uputstvima za upotrebu.
Klasični zamrzivač odmrznite kad naslaga leda na površini zamrzivača dostigne
debljinu od 3-5 milimetara.
Uvek vodite računa da fioke budu ravnomerno raspoređene, i da je hrana
složena tako da omogućuje neometano kruženje vazduha (pogledati
preporučljiv način raspoređivanja namirnica, opisan u ovim uputstvima za
upotrebu).
Kod aparata s ventilatorom pazite da ne zatrpate ili zatvorite ventilatorske
otvore
Isključite ventilator ili ionizator ako ih ne trebate, jer troše dodatnu električnu
energiju.
POSTAVLJANJE I PRIKLJUČENJE
IZBOR PROSTORIJE
•
Aparat postavite u suvu i prozračnu prostoriju, jer je njegovo pravilno
delovanje obezbeđeno samo na temperaturi okoline, navedenoj u donjoj
tablici. Razred aparata naveden je na natpisnoj tablici, zajedno s ostalim
osnovnim podacima o aparatu.
Razred
SN (subnormalan)
N (normalan)
ST (suptropski)
T (tropski)
i
•
•
•
Temperatura
od +10°C do +32°C
od +16°C do +32°C
od +16°C do +38°C
od +16°C do +43°C
Relativna vlažnost
75%
Aparat nemojte stavljati u prostoriju u kojoj temperatura može da
padne ispod 5 °C, jer to može uzrokovati nenormalan rad ili kvar na
aparatu.
Nakon ugradnje odnosno nakon postavljanja, utikač aparata treba da bude
dostupan!
Aparat nemojte postavljati u blizinu naprava koje sevaju toplotu, na primer
uz šporet, radijator, bojler, i slično. Takođe nemojte ga izlagati direktnim
sunčevim zrakama. Aparat mora da bude najmanje 3 cm odmaknut od
električnog ili gasnog šporeta, odnosno najmanje 30 cm od uljane peći ili
šporeta na kruta goriva. U slučaju manjih razmaka treba ugraditi izolacionu
ploču.
Upozorenje: Aparat namestite u dovoljno veliku prostoriju. Na 8 g rashladnog
sredstva mora da bude na raspolaganju najmanje 1m3 prostora. Količina rashladnog
sredstva navedena je na natpisnoj tablici koja se nalazi u unutrašnjosti aparata.
•
U podnožju kuhinjskog elementa namenjenog ugradnji vašega integriranog
aparata, mora da bude napravljen otvor velik najmanje 200 cm2 za ulaz vazduha
za hlađenje. Na vrhu elementa vazduh izlazi zato pazite da ne prekrijete gornje
otvore kanala za provetravanje.
Nepridržavanje gornjeg upozorenja može uzrokovati kvar na aparatu.
661832
Upozorenje:
Kod načina ugradnje aparata u kuhinjske elemente na takav način da su namešteni
jedan uz drugog (tzv. 'side by side'), ugradnja treba da bude takova da je
pojedinačni aparat ugrađen u svoj kuhinjski elemenat.
Treba da se kupi dodatno servisni komplet protiv orošavanja, i priključni kabl za
njegovo priključenje. Za priključenje servisnog kompleta trebaće i dodatna utičnica.
Zbog bezbednosti, servisni komplet sme da ugradi isključivo ovlašćeni serviser!
11
PRIKLJUČENJE APARATA
•
•
Aparat priključite na električnu
instalaciju pomoću priključnog
kabla. Zidna utičnica mora da bude
opremljena vodičem za uzemljenje
(bezbednosna utičnica). Propisan
nazivni napon i frekvencija
navedeni su na natpisnoj tablici sa
osnovnim podacima o aparatu.
Priključenje na električni napon i
uzemljenje aparata treba da budu
urađeni po važećim standardima
i propisima. Aparat može podneti
kraća odstupanja napona, ali ne
više od -6 % do +6 %.
PROMENA SMERA OTVARANJA VRATA I UGRADNJA
APARATA U KUHINJSKI ELEMENT
Postupak promjene smera otvaranja vrata i ugradnje aparata u kuhinjski
elemenat opisan je u odvojenim uputstvima za ugradnju koje se nalaze priložene
u kesici sa uputstvima za upotrebu!
661832
12
OPIS APARATA
Unutrašnja oprema može se menjati u ovisnosti o modelu aparata.
1
2
5
3
A
6
4
7
8
Frižider
Kontrolna tabla
LED osvetljenje
Staklene police
Fioka za voće i
povrće CrispZone s
regulatorom vlage
5 Niske police u vratima
6 Polica za flaše
B Zamrzivač
7 Gornja fioka za
zamrzavanje i čuvanje
8 Duboka fioka
SpaceBox za
zamrzavanje i čuvanje
9 Donja fioka za
čuvanje
10 Staklene police
10
9
661832
B
A
1
2
3
4
13
RUKOVANJE APARATOM SA
MEHANIČKIM UPRAVLJANJEM
A
B
A Dugme za uključenje i isključenje aparata, odnosno dugme za podešavanje
temperature u aparatu; tim dugmetom upravljate i funkcijom ECO kao i
intenzivnim hlađenjem/zamrzavanjem.
B Tipka za uključenje/isključenje osvetljenja
Osvetljenje se uključi automatski kada otvorite vrata i isključi kada ih zatvorite.
UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE APARATA
Uključenje: dugme A obrnite u smeru
kazaljki na satu.
Isključenje: dugme A obrnite u
suprotnom smeru od kazaljki na
satu, tako da položaj strelice bude na
(pažnja: aparat je i dalje pod
oznaci
električnim naponom).
661832
14
IZBOR TEMPERATURE U APARATU
• Nakon uključenja aparata može da prođe i nekoliko časova pre nego što
unutrašnjost aparata postigne izabranu temperaturu, zato pre toga još
nemojte ubacivati namirnice u aparat.
• Traženu temperaturu regulišete
obrćući dugme A, to tako da dugme
obrćete u smeru kazaljki na satu,
dakle udesno.
• Preporučljiv položaj dugmeta
termostata A je na oznaci eco (kao
što to prikazuje slika).
• Promena temperature okoline utiče
i na temperaturu u unutrašnjosti
aparata. U skladu s tim prilagodite
i podešenost dugmeta A. Položaji
prema znače nižu temperaturu
u aparatu (hladnije), dok položaji
prema , znače višu temperaturu
(toplije).
Ako je temperatura okoline u
kojoj se aparat nalazi niža od 16°C,
preporučujemo podešavanje dugmeta
A na .
661832
i
15
IZBOR TEMPERATURE U APARATU KADA SE
POKAŽE POTREBA ZA INTENZIVNIJIM HLAĐENJEM I
ZAMRZAVANJEM
• Preporučujemo da ovu funkciju koristite pre čišćenja aparata, odnosno 24 časa
pre stavljanja veće količine namirnica. Time ćete obezbediti da se namirnice
brže ohlade odnosno zamrznu, a time i sačuvaju vitamine, minerale, hranjivu
vrednost i okus, te da ostanu sveže duže vreme.
• Podešavanje intenzivnijeg hlađenja
i zamrzavanja: Dugme A obrnite do
položaja koji je prikazan na slici.
• Kada ste okrenuli kontrolno dugme
na tu poziciju, aparat radi najvećom
snagom, zbog toga njegov rad može
određeno vreme da bude nešto
glasniji.
• Nakon završetka intenzivnog hlađenja/zamrzavanja, dugme A obrnite nazad
na potrebnu vrednost.
661832
16
RUKOVANJE APARATOM
SA ELEKTRONIČKIM
UPRAVLJANJEM
B
A
A Dugme za uključenje i isključenje aparata, odnosno za podešavanje
temperature u aparatu; tim dugmetom upravljate i funkcijom ECO kao i
intenzivnim hlađenjem/zamrzavanjem.
B Displej temperature
Prikazuje momentalno podešenu temperaturu u rashladnom delu aparata.
UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE APARATA
Uključenje: dugme A obrnite u smeru
kazaljki na satu.
661832
Isključenje: dugme A obrnite u
suprotnom smeru od kazaljki na
satu, tako da položaj strelice bude na
(pažnja: aparat je i dalje pod
oznaci
električnima naponom).
17
IZBOR TEMPERATURE U APARATU
i
• Nakon uključenja može da prođe i više časova pre nego što aparat
postigne izabranu temperaturu, zato vam savetujemo da pre toga ne
ubacujete namirnice u aparat.
• Traženu temperaturu regulišete
obrćući dugme A u smeru kazaljki na
satu.
• Preporučljiva pozicija dugmeta A je
na položaju eco (kao što to prikazuje
slika).
• Tada je temperatura u frižideru oko
4 °C, a u zamrzivaču oko –18 °C.
• Promena temperature okoline utiče na temperaturu u aparatu. U skladu s tim
prilagodite i položaj dugmeta A. Položaji prema znače nižu temperaturu u
aparatu (hladnije), a položaji prema , znače višu temperaturu (toplije).
• Ukoliko je temperatura okoline
u kojoj se aparat nalazi niža od
16°C, preporučujemo podešavanje
dugmeta A na poziciju prikazanu na
slici.
661832
18
INTENZIVNO HLAĐENJE I ZAMRZAVANJE
• Preporučujemo da funkciju koristite kod prvog uključenja aparata, zatim pre
čišćenja, kao i 24 časa pre zamrzavanja veće količine namirnica. Time ćete
obezbediti da se namirnice brže ohlade, odnosno zamrznu, I tako sačuvaju
vitamine, minerale, hranjivu vrednost i okus, I da ostanu sveža duže vreme.
• Uključenje intenzivnog hlađenja i
zamrzavanja: dugme A obrnite u
položaj .
• Kada je intenzivno hlađenje/
zamrzavanje uključeno, na displeju B
svetli prikaz SC.
• Kada uključite intenzivno hlađenje/
zamrzavanje, aparat radi na najvećoj
snazi svog kapaciteta, zato njegov
rad može određeno vreme da bude
nešto glasniji.
• Nakon završenog intenzivnog hlađenja/zamrzavanja dugme A obrnite nazad
na traženu vrednost.
Ako funkciju ne isključite ručno, ona će sama da se isključiti automatski nakon
približno dva dana. Temperatura se vraća na poslednju izabranu vrednost (na
displeju B prikaže se poslednja izabrana vrednost, dok položaj dugmeta ostane
na ).
INDIKATOR PREDUGO OTVORENIH VRATA FRIŽIDERA
661832
Ukoliko su vrata frižidera otvorena duže od dva minuta, LED osvetljenje započne
da trepće. Treptanje možete prekinuti tako da zatvorite vrata.
19
UNUTRAŠNJA OPREMA
APARATA
(* OPREMA OVISI O MODELU)
POLICA
• Praznu policu možete proizvoljno
premeštati po vodilicama u
unutrašnjosti frižidera, bez vađenja
iz aparata. Ukoliko policu želite
samo pomeriti, najpre je spreda
malo podignite a pozadi pridržite, i
premestite je više ili niže. Ako želite
da je izvučete iz frižidera, najpre
je spreda malo podignite i pozadi
pridržite, a zatim je izvucite iz
aparata.
Brzo pokvarljive namirnice držite
pozadi, u delu police, gde je
temperatura obično najniža.
ŽIČANI NOSAČ FLAŠA*
• Određeni modeli opremljeni su
žičanim nosačem flaša koji je zaštićen
od nehotičnog izvlačenja. Možete ga
izvući jedino praznog, tako da ga
spreda malo podignete i povučete ka
sebi. Nosač namestite tako da dužina
flaša ne ometa zatvaranje vrata.
Maksimalno opterećenje nosača je 9 flaša zapremine 0,75 l, odnosno 13 kg
ukupne težine – pogledati etiketu na desnoj strani unutrašnjosti aparata.
• Na nosač možete slagati i limenke (po dubini ili po širini).
661832
20
POSUDA (FIOKA) ZA VOĆE I POVRĆE SA
REGULATOROM VLAŽNOSTI
• Posuda (fioka) na dnu frižidera namenjena je držanju voća i povrća.
Obezbeđuje vlažnost i manje isušivanje namirnica. Posuda ima regulator
vlažnosti kojim možete da podešavate količinu vlage.
Položaj kliznog regulatora prema
desnoj strani: šupljine su zatvorene –
veća vlaga u fioci.
Položaj kliznog regulatora prema
levoj strani: šupljine su otvorene – niža
vlaga u fioci.
Kada se na unutrašnjoj strani staklene
police sakupe kapljice, otvorite šupljine
i obrišite policu (pogledati poglavlje
OTKLANJANJE GREŠKI - KVAROVA).
661832
• Izvlačenje fioke:
- Fioku izvucite do blokade, a zatim
je spreda malo podignite i izvucite.
21
UNUTRAŠNJA STRANA VRATA FRIŽIDERA
Vrata su opremljena pretincima (policama ili posudicama), koji su namenjeni
držanju sira, putera, jaja, jogurta, te drugih manjih paketića, tuba, konzervi, i
slično. U donjem delu vrata nalaze se police za flaše.
PODESIVE POLICE U VRATIMA
Unutrašnja strana vrata frižidera
opremljena je policama koje su
namenjene držanju sira, putera, jaja,
jogurta, i drugih manjih paketića, tuba,
konzervi, i slično.
Maksimalno opterećenje svake police u
vratima je 5 kg.
NOSAČ ZA JAJA / POSUDA ZA LED
• Ukoliko ovo postolje želite da
koristite kao nosač jaja, stavite ga
direktno na dno police vrata.
• Ako postolje želite da koristite kao
posudu za pripremu leda, u izdubine
sipajte vodu i posudu pažljivo
je držeći horizontalno stavite u
zamrzivač.
661832
22
VENTILATOR *
• Ventilator doprinosi ka ravnomernoj distribuciji temperature i bržem hlađenju,
kao i smanjenju orošavanja na površinama za držanje namirnica.
• Uključenje ventilatora preporučujemo kao dodatnu funkciju, i to u narednim
slučajevima:
- povećana temperatura u prostoriji (iznad 30 °C);
- u slučaju povećane vlažnosti, odnosno kod stvaranja kapljica na policama;
- kod ubacivanja većih količina namirnica (brzo hlađenje).
Upozorenje: kada je ventilator uključen povećava se potrošnja energije, snižava
se temperatura u frižideru, a posredno se promeni i temperatura u zamrzivaču.
Ako želite i u frižideru zadržati istu temperaturu kakvu ste imali pre uključenja
ventilatora, preporučujemo da dugme A obrnete više prema . Vrednost
temperature u frižideru direktno utiče i na temperaturu u zamrzivaču.
IONIZATOR VAZDUHA (IonAir)*
• Napredan ventilatorski sistem sa dinamičkim hlađenjem brine o ravnomernoj
raspoređenosti ionizovanog vazduha i temperature po čitavom frižideru.
Dodatnim negativnim ionima obogaćen vazduh imituje prirodnu mikroklimu,
stoga sveže namirnice ostaju sveže duže vreme. Taj sistem takođe
omogućuje da hranu stavite na bilo koju policu u frižideru, obzirom da nema
temperaturnih razlika.
• Ionizator vazduha uključite i isključite prekidačem pričvršćenim na kućištu
ventilatora.
Uključenje / isključenje ventilatora i ionizatora:
Uključenje =
Isključenje =
0
661832
Kada je ventilator uključen, na prekidaču je vidljiva crvena tačka.
23
PREPORUČLJIV RASPORED
NAMIRNICA U APARATU
Predeli frižidera:
- gornji deo: konzervirana hrana, hleb, vino, kolači,…
- srednji deo: mlečni proizvodi, već pripremljene namirnice, deserti, sokovi, pivo,
gotova kuvana jela...
- posuda za povrće i voće: sveže voće, povrće, salate, korensko povrće, krompir,
luk, beli luk, paradajz, tropsko voće, kiselo zelje, repa,...
Predeli vrata frižidera:
- gornji/srednji predeo vrata: jaja,
puter, sirevi,…
- donji predeo vrata: pića, limenke,
flaše,…
i
U frižideru nemojte držati one
vrste voća (banane, ananas,
papaja i citrusi) kao ni povrća
(tikvice, patlidžan, krastavci,
paprika, paradajz i krompir), koje
su osetljive na niske temperature.
PIZZA
Predeli zamrzivača:
- zamrzavanje, čuvanje smrznutih namirnica (pogledati mogućnost
"Zamrzavanje i čuvanje zamrznutih namirnica")...
i
661832
24
U zamrzivaču nemojte držati zelenu salatu, jaja, jabuke, kruške, grožđe,
breskve, jogurt, kiselo mleko, kiselo vrhnje i majonezu.
ČUVANJE NAMIRNICA U
FRIŽIDERU
VAŽNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE NAMIRNICA
i
Pravilna upotreba aparata, odgovarajuće pakovanje
namirnica, održavanje odgovarajuće temperature, i
poštovanje osnovnih higijenskih zahteva namirnica ima
odlučujuću ulogu u kvalitetu održavanja namirnica.
Pridržavajte se roka trajanja namirnica, koji je označen na
ambalaži proizvoda.
Namirnice koje stavljate u frižider, treba da budu u
zatvorenim posudama, ili odgovarajuće upakovane, da ne
hlape niti primaju miris i vlagu.
U frižideru nemojte držati zapaljive, hlapljive ili eksplozivne
tvari.
Flaše sa visokim sadržajem alkohola treba da budu biti
čvrsto zatvorene, i u uspravnom položaju.
Neke organske rastopine, eterična ulja u kori limuna i
narandže, kiselina u puteru, i slično, u dugotrajnom dodiru s
površinama iz plastike, ili zaptivačem vrata, mogu uzrokovati
oštećenja ili prevremeno staranje.
Neprijatan miris upozorava na nečistoću aparata, odnosno
na pokvarene namirnice (pogledati poglavlje "Čišćenje i
održavanje aparata").
Ako odlazite od kuće na duže vreme, izvadite iz frižidera svu
brzo pokvarljivu hranu.
Da bi izbegli kontaminaciju namirnica, pridržavajte se narednih uputstava:
• Otvaranje vrata aparata na duže vreme može bitno da poveća temperaturu u
delovima aparata.
• Redovito čistite površine koje dolaze u dodir s namirnicama, kao i dostupni
odvodni sistem.
• Sirovo meso i ribu spremajte odnosno držite u frižideru u posudama
namenjenima za tu svrhu, tako da ne dolaze u dodir s drugim namirnicama.
• Ako je aparat duže vreme prazan, isključite ga, odmrznite, očistite, osušite, i
ostavite vrata otvorena da bi sprečili nastanak buđavosti u unutrašnjosti aparata.
25
661832
SPREČAVANJE KONTAMINACIJE NAMIRNICA
ČUVANJE NAMIRNICA
NAMIRNICA
Svinjetina
Optimalna
temperatura za
čuvanje (°C)
Optimalna
vlažnost okoline
za čuvanje
namirnica (%)
Okvirno vreme
čuvanja
-1 do 4
95
3 dana
Govedina
0 do 4
95
do 3 nedelje
Jagnjetina
0 do 4
95
14 dana
Pilići
0 do 4
95
3 dana
Ribe
0 do 4
95
3 do 10 dana
Mekušci
0 do 4
95
2 dana
1,5
95
16 nedelja
2 do 4
95
7 do 10 dana
Cvekla
0
95
3 do 5 meseci
Brokula
0
95-100
10 do 14 dana
Zelje mlado
0
98-100
3 do 6 nedelja
Šargarepa, zrela
0
98-100
4 do 5 meseci
Salata, zimska
0
95-100
2 do 3 nedelje
Beli luk
0
65-70
6 do 7 meseci
Koleraba
0
98-100
2 do 3 meseca
Prokulica
0
90-95
3 do 5 nedelja
Zelje, kinesko
0
95-100
2 do 3 meseca
Zelje, zrelo
0
98-100
3 do 4 meseca
Šargarepa
0
95-100
2 nedelje
Karfiol
0
95-98
2 do 4 nedelje
Celer, obični
0
98-100
2 do 3 meseca
Blitva
0
95-100
10 do 14 dana
Radič
0
95-100
2 do 4 nedelje
Kukuruz, sladak
0
95-98
5 do 8 dana
Goveđe meso
odležano u
vakuumu
Mlečni proizvodi
(jogurt, kiselo
vrhnje, puter,
mekani sirevi,
sirni namazi,…)
661832
26
Optimalna
temperatura za
čuvanje (°C)
Optimalna
vlažnost okoline
za čuvanje
namirnica (%)
Okvirno vreme
čuvanja
Praziluk
0
95-100
2 do 3 meseca
Gljive
0
95
3 do 4 dana
Peršun
0
95-100
2 do 3 dana
Pastrnjak
0
98-100
4 do 6 meseci
Rotkva, zimska
0
95-100
2 do 4 meseca
Hren
0
98-100
10 do 12 meseci
Karfiol
0 do 2
90-95
2 do 4 nedelje
Luk
0 do 2
65-70
6 do 7 meseci
Šparoge
0 do 2
95-100
2 do 3 nedelje
Grašak, zeleni
0 do 2
95-98
1 do 2 nedelje
Povrće, rezano
0 do 2
90-95
do 5 dana
Prokulice
0 do 2
90-95
1 do 2 nedelje
Ogrozd
0 do 2
90-95
3 do 4 nedelje
Krastavci
4 do 10
95
10 do 14 dana
Krompir
7 do 10
90-95
do 9 meseci
Avokado, nezreo
7 do 10
85-95
do 6 nedelja
Paprika
7 do 10
90-95
2 do 3 nedelje
Paradajz
10 do 12
85-90
4 do 7 dana
< 15
40-50
6 do 10 meseci
Kruške
-3
90-95
2 do 7 meseci
Kajsije
-1
90-95
1 do 3 nedelje
Pasulj, zrnat
Jagode
0
90-95
3 do 7 dana
Maline
0 do 2
90-95
2 do 3 dana
Ribizla
0 do 2
90-95
1 do 4 nedelje
Borovnice
0 do 2
90-95
14 dana
Trešnje
0 do 2
90-95
2 do 3 nedelje
Grožđe
0 do 2
85
2 do 8 nedelja
Kivi, zreo
0 do 2
90-95
1 do 3 meseca
Breskve
0 do 2
90-95
2 do 4 nedelje
661832
NAMIRNICA
27
NAMIRNICA
Optimalna
temperatura za
čuvanje (°C)
Optimalna
vlažnost okoline
za čuvanje
namirnica (%)
Okvirno vreme
čuvanja
Trešnje
0 do 2
90-95
2 do 3 nedelje
Kivi, nezreo
0 do 2
90-95
2 do 6 meseci
Nektarine
0 do 2
90-95
1 do 3 nedelje
Narandže
0 do 2
90-95
2 do 4 nedelje
Kaki
0 do 2
90-95
2 do 3 meseca
Šljive
0 do 2
90-95
2 do 5 nedelja
Voće, narezano
0 do 2
90-95
do 10 dana
Jabuke
0 do 4
90-95
1 do 12 meseci
4
90-95
15 dana
4 do 7
90-95
2 do 4 nedelje
Dinje
Narandže
Mandarine
5 do 8
90-95
2 do 4 nedelje
Mango
10 do 13
85-95
2 do 3 nedelje
Dinje
10 do 13
85-95
1 do 2 nedelje
Ananas
10 do 13
85-95
2 do 4 nedelje
Limun
11 do 13
90-95
2 do 3 nedelje
Bostan
12 do 15
85-95
1 do 3 nedelje
Banane, zrele
13 do 16
85-95
3 dana
Grejp
13 do 16
90-95
1 do 3 nedelje
661832
28
ČUVANJE NAMIRNICA U FIOCI
FreshZone
(Imaju samo određeni modeli)
U fijoci FreshZone namirnice ostaju sveže mnogo duže nego u običnom
frižideru, sačuvaju bolji ukus i hranjive vrednosti. Sprečava se truljenje i gubitak
mase, zato je voće i povrće svežije i izgleda prirodnije.
Za optimalno delovanje fioka mora stalno da bude zatvorena do kraja.
• Kad kupujete namirnice, proverite dali su sveže, jer je od toga ovisan kvalitet i
trajnost namirnice.
• Namirnice držite u zatvorenim posudama ili u pravilnom pakovanju, da ne
mogu hlapiti niti primati mirise i vlagu.
• Otprilike 30-60 minuta pre upotrebe izvadite namirnice iz fioke, da se na
sobnoj temperaturi može razviti odgovarajuća aroma i okus.
• U ladicu FreshZone nemojte stavljati namirnice, osetljive na niske temperature
(ananas, avokado, banane, masline, krompir, patlidžan, krastavci, pasulj,
paprika, dinje, bostan, bundeve)...
661832
• Vađenje fioke:
- fioku izvucite do blokade:
- na prednjoj strani je uzdignite i
izvucite do kraja.
29
ZAMRZAVANJE I ČUVANJE
ZAMRZNUTIH NAMIRNICA
POSTUPAK ZAMRZAVANJA
i
Maksimalna količina svežih namirnica koje smete
odjednom da složite u aparat, navedena je na etiketi s
osnovnim podacima o aparatu. Ukoliko je količina veća, i
kvalitet zamrzavanja je lošiji, a pogoršaće se i kvalitet već
zamrznutih namirnica.
• Ukoliko želite da iskoristite celokupan kapacitet zamrzivača, možete izvaditi
sve fioke. Hranu složite direktno na police i na dno zamrzivača. Kod NO FROST
aparata energetskog razreda A+++ ostavite donju fioku u aparatu.
• Otprilike 24 časa pre zamrzavanja svežih namirnica aktivirajte funkciju
intenzivnog zamrzavanja:
- aparati sa mehaničkim upravljanjem: dugme A obrnite prema , (pogledati
poglavlje INTENZIVNO HLAĐENJE I ZAMRZAVANJE).
- aparati sa elektronskim upravljanjem: dugme A obrnite na poziciju .
Nakon tog vremena ravnomerno rasporedite sveže namirnice u fioke koje su
namenjene zamrzavanju.
Sveže namirnice ne smeju dodirivati već zamrznute paketiće!
• Za zamrzavanje manjih količina svežih namirnica (1-2 kg), pokretanje funkcije za
intenzivno zamrzavanje nije potrebno.
• Nakon 24 časa namirnice možete da prebacite u fioku za čuvanje, te po potrebi
ponovite postupak zamrzavanja.
• Nakon završenog zamrzavanja dugme A obrnite nazad na traženu regulaciju.
Aparati sa elektronskim upravljanjem: ukoliko dugme ne obrnete ručno,
intenzivno hlađenje isključiće se automatski nakon približno dva dana.
Temperatura se vraća na poslednju podešenu regulaciju.
661832
30
VAŽNA UPOZORENJA ZA ZAMRZAVANJE
SVEŽIH NAMIRNICA
i
U zamrzivaču zamrzavajte samo namirnice, koje su za
to primerene, i koje dobro podnose niske temperature.
Namirnice neka budu kvalitetne i sveže.
Izaberite namirnicama odgovarajuću, prikladnu ambalažu, te
ih pravilno upakujte.
Pakovanje ne sme propuštati vazduh i vlagu, što bi
uzrokovalo isušivanje sadržaja i vitaminske gubitke.
Pakovane namirnice označite podacima o vrsti i količini
namirnica, te datumom zamrzavanja.
Naročito je važno da se namirnice što pre zamrznu, zato
preporučujemo da ne pravite velike pakete, i da namirnice
pre zamrzavanja ohladite.
ČUVANJE INDUSTRIJSKO ZAMRZNUTIH
NAMIRNICA
661832
• Uvek se pridržavajte uputa proizvođača u vezi roka čuvanja i upotrebe
namirnica. Na ambalaži industrijski zamrznutih namirnica označeno je vreme i
temperatura čuvanja.
• Birajte samo odgovarajuće upakovane namirnice, s neoštećenom ambalažom, i
čuvane u zamrzivačima u kojima je temperatura najmanje -18°C ili niža.
• Izbegavajte kupovinu namirnica punih inja, jer je to znak da su već bile
odmrzavane i da je njihov kvalitet lošiji.
• Tokom prenosa iz radnje namirnice zaštitite od odmrzavanja, jer im svako
povećanje temperature skraćuje vreme čuvanja i pogoršava njihov kvalitet.
31
VREME ČUVANJA ZAMRZNUTIH
NAMIRNICA
PREPORUČLJIV PERIOD DRŽANJA NAMIRNICA U ZAMRZIVAČU
Namirnica
voće, govedina
povrće, teletina, perad
divljač
svinjetina
mleveno meso
hleb, kolači, gotova jela, nemasna riba
iznutrice
dimljene kobasice, masna riba
Razdoblje
od 10 do12 meseci
od 8 do 10 meseci
od 6 do 8 meseci
od 4 do 6 meseci
4 meseca
3 meseca
2 meseca
1 mesec
ODMRZAVANJE ZAMRZNUTIH NAMIRNICA
Napola odmrznute, odnosno odmrznute namirnice potrošite što pre.
Hladnoća naime namirnice konzervira, ali ne uništava mikroorganizme, koji se
nakon odmrzavanja ubrzano aktiviraju i brzo pokvare namirnice. Delimično
odmrzavanje smanjuje hranjivu vrednost namirnica, a naročito voća i povrća, te
već pripremljene hrane.
661832
32
ODMRZAVANJE APARATA
AUTOMATSKO ODMRZAVANJE FRIŽIDERA
Frižider nema potrebe odmrzavati, jer se led na zadnjoj stranici unutrašnjosti
frižidera otapa automatski. Led koji nastaje tokom rada kompresora, u periodu
njegovog mirovanja otapa se i u obliku kapljica puzi nadole, a zatim kroz
pripremljen otvor u zadnjoj stranici frižidera oteče u posudicu iznad kompresora,
odakle ishlapi.
Ako se na zadnjoj stranici unutrašnjosti frižidera nakupi prekomerno debela
naslaga leda (3-5 mm), isključite aparat i odmrznite ga ručno.
ODMRZAVANJE KLASIČNOG ZAMRZIVAČA
• Zamrzivač odmrznite kad se nakupi približno 3-5 mm debela naslaga inja,
odnosno leda.
• Oko 24 časa pre odmrzavanja aktivirajte mogućnost intenzivnog zamrzavanja
da se namirnice dodatno ohlade. Nakon tog vremena, izvadite namirnice iz
zamrzivača i zaštitite ih od odmrzavanja.
Aparat isključite (pogledati poglavlje Uključenje/isključenje aparata) i izvucite
priključni kabl iz utičnice.
• Za odmrzavanje nemojte koristiti sprejove za odmrzavanje, jer bi mogli istopiti
plastične delove aparata, a štetni su i za zdravlje.
• Za uklanjanje inja ili leda ne smete koristiti noževe niti druge slične oštre
predmete, jer njima možete oštetiti cevi rashladnog sistema.
• Odmrzavanje možete ubrzati stavljanjem lonca vruće vode na staklenu policu.
• Očistite i osušite unutrašnjost aparata (pogledati poglavlje »Čišćenje aparata«).
ODMRZAVANJE ZAMRZIVAČA NO FROST
661832
• Odmrzavanje zamrzivača NO FROST je automatsko. Povremeno pojavljivanje
naslaga inja nestane automatski.
• Pojava leda, odnosno naslage inja u zamrzivaču mogu da budu posledica
nenormalne upotrebe aparata (prečesto otvaranje vrata, predugo otvorena
vrata, loše zatvorena vrata …). U tom slučaju aparat isključite, izvadite
namirnice iz zamrzivača i zaštitite ih od odmrzavanja. Unutrašnjost zamrzivača
očistite i osušite. Pre nego što namirnice složite natrag u zamrzivač, uključite
aparat i izaberite primerene podešenosti.
33
ČIŠĆENJE APARATA
!
Pre čišćenja isključite aparat iz električne mreže (pogledati poglavlje
Uključenje/isključenje aparata) i izvadite priključni kabl iz utičnice.
• Za čišćenje svih površina koristite meku krpu. Deterdženti koji sadrže
abraziona sredstva, kiseline ili rastopine, nisu primereni, jer bi mogli da oštete
površinu!
Spoljašnjost aparata čistite vodom odnosno blagom otopinom sapunice.
Aluminijumske i lakovane površine možete čistiti mlakom vodom kojoj ste
dodali blagi deterdžent. Dozvoljeno je korišćenje sredstava za čišćenje s niskim
sadržajem alkohola (npr. za čišćenje stakla).
Za plastične materijale nije dozvoljeno koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže
alkohol.
Unutrašnjost aparata i opremu čistite razređenim tečnim deterdžentom i
mlakom vodom, kojoj možete dodati malo sirćeta.
• Delove unutrašnje opreme aparata nemojte nikad prati u mašini za pranje
sudova jer bi na taj način mogli da ih oštetite!
• Ispod rashladne ploče koja hladi
unutrašnjost frižidera, nalaze se utor i
otvor za otjecanje otopljene vode. Utor i
rupa ne smeju biti zapušeni (npr.
ostacima hrane), zato ih češće
pregledajte i po potrebi očistite (npr.
plastičnom slamčicom).
• Naslage inja, odnosno leda debljine 3-5
mm povećavaju potrošnju električne
energije, zato ih redovito uklanjajte (ovo
ne važi za zamrzivač NO FROST). Pri
tome nemojte koristiti oštre predmete,
otopine i sprejove.
• Kondenzator na zadnjoj stenki mora
biti uvek čist, bez prašine ili naslaga
od kuhinjskih hlapova. Mekom
nemetalnom četkom ili usisivačem
povremeno odstranite prašinu.
• Nakon čišćenja uključite aparat i
vratite namirnice.
661832
34
OTKLANJANJE KVAROVA
Smetnja:
Uzrok odnosno otklanjanje
Nakon priključenja na
električni napon aparat
ne radi:
• Proverite da li je zidna utičnica pod naponom, i da
li je aparat uključen.
Rashladni sistem radi
duže vreme neprekidno:
• Previsoka temperatura okolice.
• Prečesto otvaranje vrata odnosno predugo
otvorena vrata.
• Nepravilno zatvorena vrata (moguće strano telo
među vratima, obješena vrata, oštećen zaptivač –
pregledajte zaptivač – itd.).
• Stavljena prevelika količina svežih namirnica.
• Senzor u frižideru (A) zatrpan je svežim
namirnicama. Omogućite kruženje vazduha oko
senzora (imaju samo određeni modeli).
• Nedovoljno hlađenje kompresora i kondenzatora.
Proverite kruženje vazduha pozadi aparata, te
očistite kondenzator.
A
• Prečesto otvaranje vrata, odnosno predugo
otvorena vrata.
• Slaganje tople hrane u frižider.
• Dodirivanja hrane ili posude sa zadnjom stranicom
unutrašnjosti frižidera.
• Loše zaptivanje vrata.
• Ako je zaptivka prljava ili oštećena, očistite je,
odnosno zamenite.
Pojava leda
odnosno naslaga
inja u unutrašnjosti
zamrzivača je posledica:
• učestalog otvaranja vrata, odnosno predugo
otvorenih vrata,
• loše zatvorenih vrata,
• lošeg zaptivanja vrata.
• Ako je zaptivka prljava ili oštećena, očistite je,
odnosno zamenite.
Orošavanje police iznad
fioka:
• To je prolazna pojava koju u slučaju visoke spoljne
temperature i vlage iz okoline ne možete posve
izbeći. Pojava nestane sama od sebe kada se
temperatura i vlaga normalizuju. Preporučujemo
češće čišćenje fioka i povremeno brisanje kapljica.
• Otvorite regulator vlažnosti.
• Namirnice držite u kesicama ili nekoj drugoj
ambalaži koja je nepropusna.
661832
Prekomerno sakupljanje
leda na zadnjoj stranici
unutrašnjosti frižidera je
posledica:
35
Smetnja:
Uzrok odnosno otklanjanje
Voda teče iz frižidera:
• Zapušen otvor za ceđenje vode, odnosno
otopljena voda kaplje pokraj utora za prikupljanje
vode.
• Zapušen otvor očistite koristeći npr. plastičnu
slamčicu.
• Predebele naslage leda odmrznite ručno
(pogledati poglavlje Odmrzavanje aparata).
Otežano otvaranje
vrata:
• Ako bi hteli ponovno da otvorite tek zatvorena
vrata aparata, moglo bi se desiti da ćete pri tome
imati poteškoće, odnosno osetiti otpor. Naime,
tokom otvaranja vrata određena količina hladnog
vazduha iz unutrašnjosti iziđe iz aparata, a
nadomesti je topliji vazduh iz prostorije. Hlađenjem
tog vazduha stvara se negativni tlak (vakuum), koji
uzrokuje otpor pri otvaranju vrata. Nakon nekoliko
minuta (5-10) stanje se normalizuje, i vrata možete
otvoriti bez problema.
LED rasveta ne radi:
• Ako LED osvetljenje ne radi pozovite servisera.
• LED rasvetu nemojte popravljati sami, jer možete
doći u dodir s visokim naponom!
Ako nijedan od gore navedenih uzroka nije pravi, i sami ne možete otkloniti
grešku u radu, obratite se najbližem ovlašćenom servisu i navedite tip, model i
serijski broj sa etikete s osnovnim podacima, koja se nalazi u unutrašnjosti aparata.
661832
36
INFORMACIJE O BUCI
Hlađenje u kombinovanim aparatima za hlađenje i zamrzavanje odvija se
pomoću rashladnog sistema opremljenog kompresorom (kod određenih modela
potpomognut je i ventilatorom), što uzrokuje određeni nivo šumova, odnosno
buke. Njihova jačina ovisi o postavljanju, pravilnoj upotrebi i starosti aparata.
• Nakon upućivanja aparata, delovanje kompresora odnosno šum pretakanja
rashladne tečnosti tokom njegovog delovanja je glasnije i izrazitije. Ovo nije
znak kvara i nema uticaja na životni vek aparata. Nakon nekog vremena, jačina
tih šumova se smanji.
• Povremeno se tokom delovanja aparata pojave i neobični ili glasniji šumovi, koji
su za aparat neuobičajeni, i obično su posledica nepravilnog postavljanja:
- Aparat treba da stoji ravno i stabilno na tvrdoj podlozi.
- Ne sme dodirivati zid niti susedne elemente.
- Proverite da li je unutrašnja oprema na svom mestu, odnosno dali zveckaju
limenke, flaše ili druge posude, koje se međusobno dodiruju.
• Nivo glasnog rada aparata može privremeno da se poveća i usled većeg
opterećenja rashladnog sistema radi učestalog otvaranja vrata, duže vreme
otvorenih vrata, istovremenog unosa većih količina namirnica, kao i uključenja
funkcije intenzivnog zamrzavanja.
661832
PRIDRŽAVAMO PRAVO NA IZMENE KOJE NE UTIČU NA
FUNKCIONALNOST APARATA.
37
661832
38
COMBI BI540 ESS
sr (10-19)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement