Gorenje DT9SY2B Manual do usuário

Gorenje DT9SY2B  Manual do usuário
1
C
B
F
E
F
A
H
2
min 650 mm
3
205
90°
G
600 / 900
335
4
5
a
M
o 150
K
b
C
B
0
6
7
L
1
1L
2
2L
3
3L
8
250
270
max 1050
150
min 580
349
95
600 / 900
420
.8//$10$9(%$.,0.,/$98=8
SayÕn müúterimiz,
EL]LP \HQL GDYOXPED] VHULmize ait bir cihaz satÕn
aldÕnÕz. CihazÕmÕzÕn Size en iyi verimi sunmasÕnÕ
istiyoruz. Bu kullanma kÕlavuzunu okumanÕzÕ ve
yazÕlan talimatlarÕn gere÷ince cihazÕ çalÕútÕrmanÕzÕ
WDYVL\HHGHUL]
ÖNEMLø BøLGøLER VE ÖNERøLER
x Cihaz sadece elektrikli cihazlarÕn yanÕcÕ gazÕ için
NXOODnÕlan duman kanallarÕna ba÷lanabilir.
x Cihaz bacalÕ (atÕk gaz bacasÕna ba÷lantÕlÕ) veya
karbon filtre ve devridaim seti alÕndÕktan sonra
bacasÕz NDUERQ ILOWUH VD\HVLQGH GHYULGDLP kullanÕma uygundur. x ÇalÕúan davlumbaz (baca ba÷lantÕlÕ sürüm) ile
aynÕ odada çalÕúan odadaki havayÕ tüketen B tipi
(örne÷in gazlÕ, ya÷lÕ, mazotlu veya katÕ yakÕtlÕ)
soba bulundu÷u halde bu cihazlarÕn yanma iúlemi
HVQDsÕnda belli bir seviyede düúük basÕnç ortamÕ
yarattÕ÷ÕnÕ hesaba katÕlmalÕdÕr. Bu sebepten ötürü
ortama temiz havanÕn girmesi (dÕúarÕdan)
sa÷lanmalÕdÕr.
x Davlumbaz altÕnda yüksek alev oluúturmayÕnÕz
(örne÷in yemeklerin alevlendirilerek hazÕrlanmasÕ
YV x KÕzartma esnasÕnda ya÷ filtresinde oluúan büyük
ya÷ birikimleri düzenli olarak temizlenmelidir.
x Filtre de÷iúimi daha aúa÷Õda belirtilen talimatlara
göre yapÕlmalÕdÕr.
x Bu cihaz yetiúkinler için tasarlanmÕútÕr.
x Bu cihaz standart ev kullanÕmÕ için tasarlanmÕútÕr.
x Emniyetli bir úekilde cihazÕ kullanamayan ve
gözetim altÕnda olmayan veya onlarÕn emniyeti ile
sorumlu kiúi tarafÕndan cihaz kullanÕlmasÕna dair
ELOJL HGLQPH\HQ IL]LNVHO ]LKLQVHO YH\D UXKVDO
özürlü veya bilgi ve deneyim eksikli÷i olan kiúilerin
kullanmalarÕ için (çocuklar dâhil) bu cihaz
tasarlanmamÕútÕr. ÇocuklarÕnÕzÕ kontrol ederek
cihaz ile oynamadÕ÷Õndan hep emin olunX]
x Piúirme cihazlarÕn kullanÕlmasÕ esnasÕnda oluúan
sÕcaklÕk, cihazÕ ÕsÕtabilir. x Davlumbaz Y tipi elektrik kablolu bir cihazdÕr.
Tehlikeli durumlarÕ engellemek için hasar görmüú
güç kablosu üretici, yetkili servis veya benzer
yetkili kiúi tarafÕndan de÷iútirilmelidir. x YanlÕú
kuruluúundan
veya
uyarÕlara
uyulmamasÕndan kaynaklanansorunlardan üretici
firma sorumlu olmayacaktÕr.
DøKKAT
x DavlumbazÕ duvara monte etmeden önce fiúi
prize takÕp motor, aydÕnlatma ve hÕz seviyelerinin
çalÕútÕ÷ÕnÕ NRQWUROHGLQL]
x Motorun fazla gürültülü olmadÕ÷ÕnÕ, çalÕúmasÕnÕn
düzenli oldu÷unu ve rahatsÕz edici sesleri
çÕkartmadÕ÷ÕnÕ denetleyinL]
x 'DYOXPED] YH EDFDGDQ NRUX\XFX ILOPL
çÕkartmayÕnÕz.
x Yüzeyin ihtimali hasarlarÕ ve kutunun hasarlÕ olup
olmadÕ÷ÕnÕ
görsel
olarak
kontrol
ediniz.
DAVLUMBAZIN ZARAR GÖRDÜöÜNÜ TESPøT
75
EDøLDøöøNDE
MONTE
ETMEYøNøZ,
MAöAZANIZA øADE VERøNøZ!!!
x Davlumbaz monte edilirken üzerinde koruyucu
filmi kalmalÕdÕr. DavlumbazÕ monte ettikten ve
bacayÕ gerekli yüksekli÷e ayarladÕktan sonra filmi
çÕkartÕnÕz.
x BacayÕ koruyucu filmi olmadan kÕmÕldatÕrsanÕz
çizilebilir.
Bu
talimatlara
uyarsanÕz
nafile
úikayet
iúleminden önlem almÕú olursunuz. 7DQLWLP–UHV
$–'DYOXPED]
%–Dekoratif bacanÕn alt kÕsmÕ
&–Dekoratif bacanÕn üst kÕsmÕ
(–Karbon filtre (sadece devridaim için)
)–Ya÷ filtresi –metal kartuú
0–'HNRUDWLIEDFDQÕn kapa÷Õ
+–De÷iútirme anahtarÕ
ELEKTRøK BAöLANTISI
x Davlumbaz kurulmadan önce, taktÕ÷ÕnÕz elektrik
a÷ voltajÕnÕn davlumbazÕn üzerindeki etiket
de÷eriyle aynÕ voltaj oldu÷undan emin olunuz.
x SÕnÕf 1 elektrik çarpmasÕna karúÕ korunmasÕnÕn
úartlarÕnÕn gere÷ince yapÕlmÕú fiú davlumbazÕn
güç kablosunun ucunda mevcuttur. x DavlumbazÕ ulusal geçerli normlara uygun prize
takÕnÕz. .858/80
'DYlumbazÕn alt yüzeyi ile oca÷Õn üst yüzeyi
arasÕndaki asgari yükseklik aúa÷Õdaki gibi olmalÕdÕr,
res. 2’ye bkz:PP
DøKKAT
x Eklenmiú sabitleme pimOHUL YH YLGDODU EHWRQ YH
dolu tu÷la duvarÕna sabitlemek için tasarlanmÕútÕr.
Di÷er duvar çeúitleri için sabitleme pimlerinin ve
vidalarÕn uygun tipi ve boyutu kullanÕlmalÕdÕr. x DavlumbazÕn
duvara
takÕlmasÕnÕ
uzmana
yaptÕrÕnÕz!
'$9/80%$=0217$-,
x DavlumbazÕ kutudan çÕkartÕnÕz
x Montaj úablonu ambalajÕn bir parçasÕdÕr, bkz. res.
x Sabitleme pimlerine hafifçe vurarak deldi÷iniz
deliklere yerleútiniz.
x „G“ deliklerdeki sabitleme pimlerine vidalarÕ
yerleútirdikten sonra davlumbazÕ takÕnÕz. DøKKAT
DavlumbazÕn
sa÷lanmalÕdÕr.
yatay
konumunda
olmasÕ
%$CA BAöLANTILI KULLAN,0
x Baca ba÷lantÕlÕ kullanÕmda (bkz. resim 4) buharlar
davlumbaza flaúla ba÷lÕ baca borusu vasÕtasÕyla
baca deli÷inden geçip dÕúarÕ atÕlÕr. Baca borusu
ve sabitleme klipleri dâhil de÷ildir. x Baca borusu taktÕ÷ÕnÕz davlumbazÕn üst
çÕkÕúÕndan buharlar boúalÕr. Baca borusunun di÷er
ucu ise baca deli÷ine sabitlemelisiniz. Baca
borusunun çapÕ ba÷lantÕ flanúÕna eúit olmalÕdÕr
yani Ø 150 mm veya redüksiyon parçasÕ
kullanÕlarak Ø 120 mm (Ø 120 mm borusu
kullanÕldÕ÷Õnda hava çekme kapasitesi azalÕr ve
ses seviyesi yükselir).
BACA BAöLANTILI KULL$1,0'$
DEKORATøF BACA MONTA-,
x Duvara takÕlmÕú davlumbaza boru klipi vasÕtasÕyla
baca borusunun bir ucunu birleútirdikten sonra
di÷er ucunu bacadeli÷ine sabitleyiniz.
x Dekoratif baca kÕsÕmlarÕnÕn ikisini (C üst ve B alt
kÕsmÕ) birbirine takÕlmÕú vaziyette duvara takÕlmÕú
GDvlumbaza yerleútiriniz.
x C üst kÕsmÕnÕ gerekli yüksekli÷e ayarladÕktan
sonra yerini iúaretle belirtiniz ve sonra raf
aya÷ÕnÕn (K) deliklerini iúaretleyiniz.
x Dekoratif bacayÕ çÕkardÕktan sonra iúaretledi÷iniz
VDELWOHPHSLPGHOLNOHULQLPDWNDSODGHOLQL]
x Raf aya÷Õ (K) ve dekoratif bacanÕn kapa÷ÕnÕ (M)
vidalayÕnÕz.
x Dekoratif baca kÕsÕmlarÕnÕn ikisini tekrar takÕp üst
kÕsmÕnÕ iki vida ile raf aya÷Õ ile birleútiriniz.
ÖNEMLø!
Baca kÕsÕmlarÕn yüzeyindeki koruyucu filmi
dekoratif bacanÕn nihai kurulumu yapmadan
önce çÕkarÕnÕz!
DøKKAT!
Baca ba÷lantÕlÕ modelde davlumbaz içerisinde
karbon filtre takÕlÕ olmamalÕdÕr.
BACA BAöLANTISIZ KUL/$1,0
x Ba÷lantÕsÕz kullanÕm için devridaim setini satÕn
almanÕz gerekir. Buhar karbon filtreden (resim 1
(E)) süzülür ve kokusu giderildikten sonra
borudan geçip hava da÷ÕtÕm parçasÕ vasÕtasÕyla
dekoratif bacanÕn üstündeki havalandÕrma
deliklerinden tekrar odaya geri gönderLOLU
x Evde baca olmadÕ÷Õ hallerde kullanÕlÕr
DøKKAT!
Baca ba÷lantÕsÕz kullanÕm için
karbon filtre içermesi úarttÕr.
davlumbazÕn
DAVLUMBAZIN HIZ SEVø<(
$<$5/$10$6,
1, 2, 3 hÕz seviyelerini dü÷meyi döndürerek
ayarlarsÕnÕz.
Dü÷meyi 1L, 2L veya 3L konumuna getirdi÷inizde
davlumbaz ile birlikte aydÕnlatma çalÕúacaktÕr, bkz.
UHV
75
'$9/80%$=/$0%$6,1,1AÇILMASI
DavlumbazÕn lambasÕnÕ
„L“konumuna getiriniz.
açmak
için
dü÷meyi
'$9/80%$=,1.$3$7,/0$6,
DavlumbazÕ kapatmak için dü÷meyi „0“konumuna
JHWLULQL]
BAKIM VE TEMøZLøK
x BakÕm ve temizlik iúleri yapÕlmadan önce, ürünün
fiúini prizden çekin veya davlumbazÕ besleyen
sigortayÕ gevúetin, kapatÕnÕz
x Düzenli olarak yapÕlan bakÕm ve temizlik
davlumbazÕn verimini, güvenilirlili÷i ve uzun
ömrülü olmasÕnÕ sa÷lar.
x Özellikle ya÷ filtUHOHULQHYHNDUERQILOWUHOHUH GLNNDW
HGLQL]
x DavlumbazÕ temizlemek için özellikle klor ve
çözücüler
gibi
agresif
maddeleri
içeren
deterjanlarÕ kullanmayÕnÕz.
METAL YAö FøLTRESø x Metal ya÷ filtresi (F) ya÷ birikimlerini toplar.
x 0HWDO ILOWUH HOGH ya da bulaúÕk makinesinde
°C’de)
uygun
deterjan
kullanÕlarak
yÕkanmalÕdÕr. x BulaúÕk makinesinde yÕkandÕkça ya÷ filtrelerinin
renk de÷iúimi gözlenebilir ama bu durum iúlevsel
özelliklerini etkilemez. x Filtreyi yÕkayÕp iyice kuruduktan sonra yerlerine
geri takÕnÕz. KARTUù KARBON FøLTRE6,
x Karbon filtre (E) piúirme kokularÕ giderir.
x Karbon filtre asla yÕkanmamalÕdÕr!
KARTUù KARBON FøLTRESINøN
7$.,/0$6,
x DavlumbazÕ elektrikten çÕkartÕnÕz.
x Metal ya÷ fitresini (F) çÕkartÕp onun iç tarafÕna
kartuú karton filtresini (E) yerleútiriniz – EQ] UHV
8<$5,
Filtrenin emdi÷i ya÷ birikimleri sadece davlumbazÕn
performansÕnÕ düúürmekte de÷il bakÕm ihmal
Hdildi÷inde yangÕna da neden olabilir! O sebepten
dolayÕ filtrelerin temizlenmesi ve de÷iútirilmesine ait
kurallara uymanÕzÕ tavsiye ederiz.
KARBON FøLTRESøNøN ÖMRÜ BøTTøKTEN
SONRAKø øMHASI
x KullanÕlmÕú filtreler belediye atÕ÷Õ ile imha etmek
mümkündür.
x ømhasÕ ulusal normlar ve hükümlerin gere÷ince
yapÕlmalÕdÕr. $<',1/$70$
127
DavlumbazÕnÕzda
kullanÕlmaktadÕr.
2
adet
20W
halojen
lamba
HALOJEN LAMBANIN DEöøùTøRøLMESø
5(6 x Öncelikle ürünün fiúini prizden çekiniz. x ønce uçlu (küçük tornavida ya da ince bÕçak)
halojen lambanÕn tÕrnaklarÕ arasÕna dikkatlice
sokunuz. Hafifçe oynatÕp aydÕnlatma cam kapa÷Õ
ile iç halkayÕ çÕkartÕnÕz. x Halojen lambayÕ de÷iútiriniz.
x AydÕnlatma cam kapa÷Õ ile halkayÕ yerlerine geri
takÕnÕz.
DøKKAT!
Halojen lambanÕn el ile temasÕnÕ engelleyiniz. TEMøZLEME
x DavlumbazÕn iç ve dÕú kÕsÕmlarÕnÕ düzenli olarak
DJUHVLIROPD\DQGHWHUMDQODULOHWHPL]OH\LQL]
x Asla aúÕndÕrÕcÕ ürünler kullanmayÕnÕz.
x Cam kÕsÕmlarÕ cam, ayna ve pencerelere uygun
özel deterjanlar kullanarak temizleyiniz.
$0%$/$-.8//$1,09(øMHA
YÖNTEMLERø
Oluklu karton, ambalaj kâ÷Õt
de÷erli atÕklarÕ alan úirkete satmak
kullanÕlmÕú kâ÷Õt toplama tankÕna atmak
di÷er kullanÕm
6WUDIRU
uygun toplama tankÕna atmak
Paketleme folyosu ve PE poúetlet
plastik atÕklar toplama tankÕna atmak
CøHAZIN ÖMRÜ BøTTøKTEN SONRAKø
øMHA
Bu cihaz Avrupa Yönetmeli÷i 20(8 (OHNWULNOL
ve Elektronik Ekipman AtÕklarÕna (waste HOHFWULFDO
DQG HOHFWURQLF HTXLSPHQW – :((( X\JXQ RODUDN
etiketlenir. Bu yönetmelik kullanÕlmÕú ekipmanlarÕn
geri alÕnmasÕ ve geri kazanÕmÕ ile ilgili Avrupa’nÕn
(AB) birleúik çerçevesini belirler. Cihaz ömrü bittikten
sonra tekrar kullanabilen de÷erli maddeler içerdi÷i
için de÷erli atÕklarÕ alan úirkete satÕlmalÕdÕr.
øADE BAùVURUSU
Garanti süresi içerisinde cihazÕnÕz arÕza yaptÕ÷Õ
durumlarda asla kendiniz tamir etmeyiniz. SatÕn
aldÕ÷ÕnÕz firmaya veya garanti úartlarÕnda belirtilen
yetkili servislere baúvurunuz. Baúvurdu÷unuzda
garanti úartlarÕ metnindeki bilgilere göre hareket
HGLQL]
75
CihazÕn teknolojik ve yenilik modifikasyonlarÕndan
kaynaklanan küçük de÷iúiklikler üreticinin yapma
hakkÕ saklÕdÕr.
TEMEL TEKNøK BøLGøLE5
7LS
Motor sayÕsÕ
Azami motor gücü (W)
AydÕnlatma KDORMHQ : 'DYOXPED]WRSODP
tüketimi (W)
(OHNWULNJHULOLP
Elektrik çarpmasÕna karúÕ
korumanÕn sÕnÕfÕ (I.)
(EDW PP J[G[\ UHVLP Gürültü seviyesi Ya÷ filtresi .XPDQGD
Motor seviye sayÕsÕ
Baca ba÷lantÕsÕ
Redüktör ile baca
ba÷lantÕsÕ
Baca ba÷lantÕsÕ
TEMEL TEKNøK BøLGøLE5
'76<%
'76<:
:
[:
:
9a+]
,
[[
G%$
DGHW–PHWDO
DEöIùTIRME
$1$+7$5,
ØPP
ØPP
ÜSTTEN
'(95,'$,0 '$9/80%$=$.6(68$5/$5,
DavlumbazÕn duvara takÕlmasÕ için sabitleme
SLPOHUL YH YLGDODU YH GHNRUDWLI EDFD VDELWOHQPHVL
için vidalar
9LGD[PP DGHW 9LGD[PP DGHW 6DELWOHPHSLPL+ DGHW Devridaim dekoratif bacanÕn üst kapa÷Õ
Dekoratif baca sabitleme raf aya÷Õ
'HNRUDWLIEDFD DGHW Geri akÕú vanasÕ –üfleç motorun bir parçasÕdÕr
Redüktör‡PP
75
7LS
Motor sayÕsÕ
Azami motor gücü (W)
AydÕnlDWPDKDORMHQ : 'DYOXPED]WRSODP
tüketimi (W)
(OHNWULNJHULOLP
Elektrik çarpmasÕna karúÕ
korumanÕn sÕnÕfÕ (I.)
(EDW PP J[G[\ UHVLP Gürültü seviyesi Ya÷ filtresi
.XPDQGD
Motor seviye sayÕsÕ
Baca ba÷lantÕsÕ
Redüktör ile baca
ba÷lantÕsÕ
Baca ba÷lantÕsÕ
'76<%
'76<:
:
[:
:
9a+]
,
[[
G%$
DGHW–PHWDO
DEöIùTIRME
$1$+7$5,
ØPP
ØPP
ÜSTTEN
'(95,'$,0 *Bu cihaz için beyan edilen gürültü emisyon de÷eri
dB(A)’dÕr. Bu de÷er, referans akustik gücünün 1
pW oldu÷una göre akustik gücünün A seviyesini
teúkil etmektedir.
SøPARøù EDøLEBøLEN DAVLUMBAZ
$.6(68$5/$5,
.DUERQILOWUHVL–VHW6$3
%DFDERUXVX
ØQHERØPPVDELWOHPHNOLSL
'HYULGDLPVHWL–6$3
WU
,16758ÇÕ(63$5$862(
0$187(1ÇÃ2
(VWLPDGRFOLHQWH
$FDED GH FRPSUDU XP SURGXWR GD XOWLPD OLQKD GH
nossos exaustores de vapor. É nosso desejo, que o
produto lhe seje cabalmente útil 3HOR IDFWR
DFRQVHOKDPRV TXH OHLD FXLGDGRVDPHQWH HVWH
PDQXDO H TXH XVH R VHX SURGXWR HP FRQIRUPLGDGH
FRPDVLQVWUXçõHVQHOHFRQWLGDV
,1)250$ÇÕ(6(&216(/+26
,03257$17(6
x É proibido conectar o exaustor á chaminé que
VHUYH SDUD FRQGXçãR GH JD]HV SHUGLGRV
RULJLQDGRV SRU RXWUDV IRQWHV GH HQHUJLD TXH QãR
sejem energia eléctrica. x 2 DSDUHOKR SRGH VHU XVDGR TXHU HP YHUVãR
H[DXVWRUD retira os vapores para a chaminé de
H[DXVWãR RXHPYHUVãRGHUHFLUFXODçãRLVWRXPD
YH] TXH FRPSUH R filtro carbonífero e o conjunto
GH UHFLUFXODçãR D UHFLUFXODção é procedida por
meio do filtro carbonífero).
x &DVR HVWLYHUHP HP IXQFLRQDPHQWR VLPXOWâQHR R
H[DXVWRU HP YHUVãR H[DXVWRUD H QR PHVPR
FRPSDUWLPHQWR XP RXWUR DSDUHOKR IXQFLRQDQGR
HPYHUVãR%–IRQWHGHFDORU por exemplo á gaz,
óleo, gasolina, ou combustível sólido) e TXH
UHFXSHUD R DU GH FRPEXVWãR GR FRPSDUWLPHQWR
HP FDXVD WRUQDse indispensável ter em conta
TXH HVWHV DSDUHOKRV DTXDQGR GD FRPEXVWãR
RULJLQDP XPD FHUWD VXESUHVVãR 7RUQDVH SRU
conseguinte necessário garantir o acesso
VXILFLHQWHGHDUSXUR GRPHLRDPELHQWH x 1ãR PDQLSXOH FRP IRJR QR HVSDçR SRU EDL[R GR
H[DXVWRU SRUH[HPSORIODPEHDUHWF x 7RGR R JUDQGH DVVRUHDPHQWR GH JRUGXUDV GH
IULWDJHP TXH VH SUHVHUYD QR ILOWUR GH JRUGXUDV
GHYHVHUOLPSRUHJXODUPHQWH
x $PXGDQça do filtro deve ser procedida conforme
LQGLFDGRDGLDQWH
x O aparelho é destinado á ser usado por pessoas
LGRVDV
x O aparelho é destinado para uso habituaO
doméstico. x 2 DSDUHOKR Qão é destinado para uso por
SHVVRDV LQFOXLQGR FULDQças) cujas capacidades
físicas, lógicas ou incapacidades mentais, ou
ainda falta de experiência, lhes limite ao uso
seguro do aparelho, caso nãR HVWHMDP VRE
YLJLOâQFLDRX FXLGDGRV GH DOJXHP RX DLQGDFDVR
QãR WHQKDP VLGR LQVWUXLGDV VREUH R XVR VHJXUR
do aparelho por uma pessoa responsável pela
VHJXUDQça deste. É importante cuidar para que
as crianças nãREULQTXHPFRPRH[DXVWRU
x Aquando do uso de electrodomésticos de
FDOGHLUD é necessário tomar em conta que as
partes acessíveis do exaustor poderãR WRUQDUVH
HVTXHQWDGDV
x 2exaustor é um aparelho com ligaçãRGRWLSR<
(PFDVRGHGDQLILFDçãRGRFDERGHDOLPHQWDçãR
é necessário que seje reposto pelo fabricante,
por seu técnico GH DVVLVWêQFLD RX SRU HQWLGDGH
37
comparável e cabalmente qualificada, isso para
VH HYLWDU RX HOLPLQDU R VXUJLPHQWR GH VLWXDçõHV
SHULJRVDV
x 2 SURGXWRU QãR VH UHSRQVDELOL]D SHORV GDQRV
RULJLQDGRV SRU PRWLYRV GH LQVWDODçãR HUUDGD RX
SRUXVRLQDGHTXDGRGRH[DXVWRU
ATENÇÃO
x Antes de proceder a montagem do exaustor á
parede, insira a ficha á tomada da rede eléctrica
H FHUWLILTXHVH VREUH R IXQFLRQDPHQWR GR PRWRU
GDLOXPLQDção e dos níveis de rendimento. x 9HULILTXHVHRPRWRUQão emite demasiado ruído,
VH WHP XP IXQFLRQDPHQWR UHJXODU H VH QãR
demonstra ruídos desagradáveis. x 1ãR UHWLUH D IROKD GH FREHUWXUD GH SURWHFçãR
do exaustor e da chaminé.
x Proceda o controlo visual de possíveis danos na
superfície (amolduras, ranhuras), de igual modo a
H[LVWêQFLDGHGDQRVQDHPEDODJHP
(0 &$62 '( 6( +$9(5(0 (1&2175$'26
'$126 1Ã2 352&('$ $ 0217$*(0 '2
(;$86725 )$Ç$ $ 5(&/$0$ÇÃ2 '(67(
-8172'26(89(1'('25
x $TXDQGR GD PRQWDJHP GR H[DXVWRU PDQWHQKDR
VHPSUH SURWHJLGR GD IROKD GH FREHUWXUD GH
SURWHFçãR5HWLUHDVRPHQWHGHSRLVGHSURFHGLGD
D PRQWDJHP GR H[DXVWRU H DMXVWDGD D DOWXUD
correcta da chaminé. x 7HQKD HP PHQWH TXH D PRYLPHQWDçãR GD
chaminé
desprotegida,
poderá
ocasionar
DUUDQKDGXUDVQDVXDVXSHUILFLH
Com o cumprimento destes principios evitará o
SURFHGLPHQWo de processos de reclamações
inúteis.
'(6&5,ÇÃ2–),*
$–([DXVWRU
%–Parte inferior da chaminé decorativa
&–Parte superior da chaminé decorativa (–Filtro carbonífero (so para recirculaçãR )–)LOWURGHJRUGXUDV
0–&XEUDda chaminé decorativa
+–6ZLWFK
&21(&ÇÃ2(/(&75,&$
x $QWHV GH SURFHGHU D LQVWDODçãR GR DSDUHOKR
FHUWLILTXHVH TXH D FRUUHQWH HP VXD UHGH
eléctrica,
corresponde aos dados técnicos
descritos no rótulo do aparelho
x O aparelho é apetrechado de um fio de aduçãR
WHUPLQDGR FRPFDEHçDGHIRUTXLOKD– FODVVH ,GH
SURWHFção contra acidente por corrente eléctrica
x O aparelho deve ser conectado somente ás
tomadas que correspondam ás normas nacionais
HPYLJRU
,167$/$ÇÃ2
$ GLVWâQFLD HQWUH R H[DXVWRU H D SODFD DTXHFHGRUD
Qão deve ser inferior á: x PPacima da placa aquecedora á gaz (fig. 2)
$7(1ÇÃ2
,03257$17(
x $V FDYLOKDV H RV SDUDIXVRV DQH[DGRV VHUYHP
SDUD IL[DçãR GR H[DXVWRU QXPD SDUHGH GH EHWãR
RXWLMRORV3DUDRFDVRGHIL[DçãRHPSDUHGHVGH
outros materiais, é indispensável o uso de
FDYLOKDV H SDUDIXVRV GR WLSRPDWHULDO H WDPDQKR
DGHTXDGRV
x 5HVHUYH D IL[DçãR GR H[DXVWRU DRV UHVSHFWLYRV
SHULWRV
5HWLUH D IROKD GH SURWHFçãR GDV SDUWHV GD
chaminé somente antes GHSURFHGHUDLQVWDODçãR
final da chaminé decorativa
0217$*(0'2(;$86725
x 5HWLUHRH[DXVWRUGDHPEDODJHP
x Conforme dimensões da figura 3, faça IXURV GH
EURFDSDUDEXFKDV
x Para em seguida introduzir buchas nos orifícios
SHUIXUDGRV
x 3UHQGD R H[DXVWRU FRP SDUDIXVRV QDV EXFKDV
GRVEXUDFRV*
$7(1ÇÃ2
É necessário garantir
KRUL]RQWDOGRH[DXVWRU
o
estabelecimento
3DUD R FDVR GD YHUVãR GH H[DXVWão, é proibido
LQVWDOar no exaustor o filtro carbonífero.
9(56Ã2'(5(&,5&8/$ÇÃ2
x 3DUD R VLVWHPD GH UHFLUFXODção é indipensável
TXH R H[DXVWRU VHMH DSHWUHFKDGR GR FRQMXQWR
SDUD D UHFLUFXODção, que deve ser comprado á
SDUWH $ H[DODção é conduzida através do filtro
carbonífero fig. 1 (E). Depois de se excluírem os
IHGRUHV VãR FRQGX]LGRV QD WXEXODçãR SDVVDQGR
pelo rectificador e excluídos pelos orifícios de
YHQWLODção na parte superior da chaminé
GHFRUDWLYDYROWDQGRDVVLPSDUDRFRPSDUWLPHQWR
x (VWD YHUVão é usadD QRV FDVRV HP TXH QãR
existe á disposiçãRXPSRçRGHDVSLUDçãR
$7(1ÇÃ2
9(56Ã2(;$86725$
x 8VDQGR D YHUVãR H[DXVWRUD – ILJ RV JD]HV
H[DODGRV VãR excluídos para o orifício de
DVSLUDção por intermédio do tubo de exaustãR
que está acoplado ao exaustor por meio de uma
manilha. É necessário comprar o tubo de
H[DXVWãR H RV JDQFKRV GH IL[DçãR – QãR VãR
parte inclusa do apetrechamento básico. x $ H[DXVWão é procedida pela saída na parte
VXSHULRU GR H[DXVWRU QD TXDO VH DIL[D R WXER GH
H[DXVWãR2H[WUHPRRSRVWRGHYHVHU DIL[DGRDR
RrifíFLR GH H[DXVWão. O diámetro do tubo de
H[DXVWãR GHYH VHU LGêntico ao diámetro da
PDQLOKD GH OLJDçãR ‡ PP RX HP FDVR GH
apetrechamento com reduçãR Ø 120 PP
XVDQGR R WXER GH Ø 120 PP será reduzida a
FDSDFLGDGH GH UHQGLPHQWR GH DVSLUDçãR H
aumentará o índice de ruído 0217$*(0'$9(56Ã2(;$86725$(
DA CHAMINÉ DECORATIV$ ),* x &RP DMXGD GRV JDQFKRV GH IL[DçãR IL[DPRV DR
H[DXVWRURWXERGHDVSLUDçãR–XPGRVH[WUHPRV
enquanto que o outro fixamos ao orifício de
DVSLUDçãR
x $PEDV DV SHças D VXSHULRU & H D LQIHULRU % GD
chaminé decorativa, uma vez incorporados em si
PHVPRGHYHPVHUSRVLFLRQDGDVDRH[DXVWRU
x 3RVLFLRQH D SDUWH VXSHULRU & á altura requerida,
PDUTXH D SRVLção superior e os orifícios de
IL[DçãRGDFRQVROD . x 5HWLUH D FKaminé dHFRUDWLYD H SHUIXUH RV
respectivos orifícios para as cavilhas. x $SDUDIXVH D FRQVROD . H D FREHUWXUD GD
chaminé decorativa 0 x $IL[H QRYDPHQWH DPEDV DV SHças da chaminé
decorativa e suspenda e afixe a peça superior á
FRQVRODFRPDMXGDGRVGRLVSDUDIXVRV
37
$7(1ÇÃ2
3DUD UHFLUFXODção, é indispensável que o
H[DXVWRU HVWHMH DSHWUHFKDGR GH XP ILOWUR
carbonífero.
DEFINIÇÃO DO NÍVEL DE POTÊNCIA
'2(;$86725
Níveis de potência 1, 2, 3, gire o botão do switch.
Ao ajustar o interruptor do botão para posição 1L,
2L ou 3L é simultaneamente ligada a luz do
H[DXVWRUYHMDDILJXUD
ILUMINAÇÃO DO EXAUST25
$FHQGD R H[DXVWRU OLJDQGR JLUH R ERtão do switch
para a posição "L".
'(6/,*$1'22(;$86725
Desligamos o exaustor girando o botão do switch
para a posição "0".
0$187(1ÇÃ2(/,03(=$
x 'XUDQWH D OLPSH]D H PDQXWHQçãR DFRQVHOKDPRV
GHVFRQHFWDU R DSDUHOKR GD IRQWH GH DOLPHQWDçãR
de energia elécrica e isso, ou desconectando o
DSDUHOKR GD WRPDGD GH DOLPHQWDçãR RX
GHVOLJDQGRRVfusíveis adicionais. x 3URFHGHQGR D PDQXWHQçãR H OLPSH]D UHJXODU GR
exaustor, poderá garantir que este tenha um bom
rendimento, seje seguro e credível e que se
UHYHOHGHGXUDELOLGDGH
x 'HGLTXHHVSHFLDODWHQçãRDRVILOWURVGHJRUGXUDH
aos filtros carboníferRV
x 3DUDILQVGHOLPSH]DGRH[DXVWRUQãRIDçDXVRGH
GHWHUJHQWHV H HOHPHQWRV TXH FRQWHQKDP
VXEVWâQFLDV DJUHVVLYDV VREUHWXGR FORUR HRX
VROYHQWHV
FILTRO METÁLICO DE G25'85$6
/,03(=$
x O filtro metálico para gorduras (F) tem a funçãR
GHUHWHUDVVXEVWâQFLDVJRUGXURVDV
x (VWH ILOWUR GHYH VHU OLPSR PDQXDOPHQWH RX DLQGD
usando a máquina de lavar loiça (á temperatura
GHq& XVDQGRGHWHUJHQWHVDGHTXDGRV
x Quando lavados em uma máquina de lavar loiçD
RV ILOWURV SDUD JRUGXUD SRGHUãR PXGDU
OLJHLUDPHQWH VXD FôU QR HQWDQWR HVWD UHDOLGDGH
QãR LQIOXHQFLD GH PRGR DOJXP R VHX
IXQFLRQDPHQWR
x 'HSRLV GH ODYDGR GHL[H R ILOWUR VHFDU HP GHYLGD
forma e só depois o volte a colocar no exaustor. x $VSDUWHVLQWHUQDVHH[WHUQDVGRH[DXVWRUGHYHP
VHU OLPSDGDV UHJXODUPHQWH FRP R XVR GH
GHWHUJHQWHVOLJHLURV
x 1ãRIDçDQXQFDXVRGHGHWHUJHQWHVDEUDVLYRV
x As superfícies de vidro devem ser limpadas com
R XVR GH GHWHUJHQWHV HVSHFLDLV SDUD YLGUR
HVSHOKRVRXMDQHODV
),/75O CARBONÍFERO
x O filtro carbonífero ( VHUYH SDUD FRQWHU RV
IHGRUHVSURGX]LGRVQDFR]LQKD
x O filtro carbonífero nãR SRGH VHU QXQFD
ODYDGR
,167$/$ÇÃO DO FILTRO CARBONÍF(52
x 9LGHILJXUDQ°
127,),&$ÇÃ2
$V JRUGXUDV UHWLGDV QR ILOWUR QãR só influenciam o
rendimento do exaustor, mas também e uma vez
GHVOHL[DGD D PDQXWHQçãR SRGHUãR RULJLQDU
GHIODJUDçãR $FRQVHOKDPRV SRU FRQVHJXLQWH TXH
VLJDHVFUXSXORVDPHQWHDVLQVWUXçõHVSDUDOLPSH]DH
PXGDQçDGRVILOWURV
$/,48,'$ÇÃ2'26),/7526
CARBONÍFEROS, FINDA 68$9,7$/,'$'(
x 2V ILOWURV XVDGRV SRGHP VHU OLTXLGDGRV HP
Fonjunto com os resíduos comunais
x $ OLTXLGDçãR deverá ser procedida em
FRQIRUPLGDGHFRPDVQRUPDVHUHJXODPHQWDçõHV
QDFLRQDLVYLJHQWHV
,/80,1$ÇÃ2
O exaustor está apetrechado de iluminaçãR SRU
lámpadas halogénicas 2 x 20:
08'$1ÇÃDAS LÁMPADAS
HALOGÉNICAS, FIGURA N°
x 'HVOLJXH R DSDUHOKR GD UHGH GH DOLPHQWDçãR
eléctrica
x ,QVLUWDFXLGDGRVDPHQWHXPREMHFWROLVR SHTXHQR
DSDUDIXVDGRU RX IDFD WHQUD HQWUH DV PRODV GD
lámpada
halogénica
&RP XP OLJHLUR
TXHEUDPHQWR OLYUH D PROD LQWHUQD TXH FRQWHP D
FREHUWXUDGHYLGURGDLOXPLQDçãR
x )DçDDPXGDQça da lámpada halogénica x 3RVLFLRQH GHYROWD D PROD H D FREHUWXUD GH YLGUR
GDLOXPLQDçãRDIL[DQGRDRVHXORFDOLQLFLDO
$7(1ÇÃ2
1ão toque na lámpada halogénica com as mãRV
GHVSLGDV
37
)250$'(862(/,48,'$ÇÃ2'$
(0%$/$*(0
3DSHOãRRQGXODGRSDSHOGHHPEDODJHP
por meio de venda ás agêQFLDV FROHFWRUDV GH
resíduos eVXEVWâQFLDV
por intermédio de contentores específicos para
FROHFWDJHPGHSDSHO
por outros meios úteis
3RO\HVWLrénR
SRUPHLRGHFRQWHQWRUHVGHFROHFWDJHP
)ROKDVGHHPEDODJHPHVDFRV3(
SRU PHLR GH FRQWHQWRUHV GH FROHFWDJHP
específicos para pláVWLFRV
/,48,'$ÇÃ2'2$3$5(/+280$9(=
),1'$$9,7$/,'$'(
(VWH DSDUHOKR VH HQFRQWUD DVVLQDODGR HP
conformidade com a norma da CEE n°(8
VREUH D IRUPD GH WUDWDPHQWR GRV HTXLSDPHQWRV
eléctricos e electrónicos usados ZDVWH HOHFWULFDO
DQG HOHFWURQLF HTXLSPHQW – :((( (VWH
regulamento define o ámbito comum europeu (8 SDUD UHWRPD H UHFLFODJHP GRV HTXLSDPHQWRV
XVDGRV
O aparelho contém materiais de valor considerável,
TXH GHYHP VHU QRYDPHQWH XVDGRV DSôV ILQGD D
YLWDOLdade do aparelho que os contém –2DSDUHOKR
deve ser vendido ás agêQFLDV FROHFWRUDV GH
resíduos e substâQFLDV
5(&/$0$ÇÕ(6
(P FDVR GH DSDUêQFLD GH GHIHLWRV QR DSDUHOKR
durante o período de garantia, nãR SURFHGD D
UHSDUDçãR voluntária dos defeitos em causa.
3URFHGD D UHFODPDçãR QD ORMD RQGH R DGTXLULX RX
DLQGD QDV UHGHV GH VHUYLçR GH DVVLVWêQFLD
DXWRULVDGRVLQGLFDGRVQDSDXWDGHJDUDQWLD
$TXDQGRGDDSOLFDçãRGHVHXGLUHLWRGHUHFODPDçãR
GHYH JXLDUVH SHODV GLVSRVLções do texto
CONDIÇÕES DE GARANTIA
2%6(59$ÇÃ2
2IDEULFDQWHVHUHVHUYDRGLUHLWRGHSURFHGHUOLJHLUDV
PXGDQçDV TXH SRGHUãR VHU RULJLQDGDV SRU
SURFHVVRV LQRYDWLYRV RX GH PXGDQças tecnológicas
GRSURGXWR
DADOS TÉCNICOS BÁSIC26
7LSR
4XDQWLGDGHGHPRWRUHV
5HQGLPHQWRPD[LPRGR
PRWRU
,OXPLQDçãR+DORJHQHR
5HQGLPHQWRWRWDOGR
DVSLUDGRU
7HQVão eléctrica
&ODVVHGHSURWHFçãR
FRQWUDDFLGHQWHSRU
corrente eléctrica
'LPHQVõHV PP /DUJXUD[SURIXQGLGDGH[
DOWXUD ILJ 5XLGH]
)LOWURGHJRUGXUDV
$FFLRQDPHQWR
Escala de números do
UHQGLPHQWR
([DXVWãR
([DXVWãRFRPUHGXçãR
([DXVWãR
DADOS TÉCNICOS BÁSIC26
'76<%
'76<:
:
[:
:
9a
,
[[
G%$
SFV–metálico
6:,7&+
‡PP
‡PP
VXSHULRU
UHFLUFXODçãR
ACESSÓRIOS DO EXAUST25
&DYLOKDV H SDUDIXVRV SDUD PRQWDJHP GR H[DXVWRU
á parede e parafusos para fixação da chaminé
GHFRUDWLYD
3DUDIXVR[PP SFV 3DUDIXVR[PP SFV &DYLOKD+ SFV &REHrtura superior da chaminé decorativa de
UHFLUFXODçãR
&RQVRODSDUDIL[Dção da chaminé decorativa
Chaminé decorativa SFV Válvula de retorno –é partHLQWHJUDQWHGRPRWRUGR
YHQWLODGRU
5HGXçãR‡PP
7LSR
4XDQWLGDGHGHPRWRUHV
5HQGLPHQWRPD[LPRGR
PRWRU
,OXPLQDçãR+DORJHQHR
5HQGLPHQWRWRWDOGR
DVSLUDGRU
7HQVão eléctrica
&ODVVHGHSURWHFçãR
FRQWUDDFLGHQWHSRU
corrente eléctrica
'LPHQVõHV PP /DUJXUD[SURIXQGLGDGH[
DOWXUD ILJ 5XLGH]
)LOWURGHJRUGXUDV
$FFLRQDPHQWR
Escala de números do
UHQGLPHQWR
([DXVWãR
([DXVWãRFRPUHGXçãR
([DXVWãR
'76<%
'76<:
:
[:
:
9a
,
[[
G%$
SFV–metálico
6:,7&+
‡PP
‡PP
VXSHULRU
UHFLUFXODçãR
2 YDORU GHFODUDGR GH HPLVVão de ruído deste
electrodoméstico é 6 G% $ R TXR FRUUHVSRQGH
ao nivel A de rendimento acústico em comparaçãR
FRPRUHQGLPHQWRUHIHUHQFLDOGHS:
ACESSÓRIOS DO EXAUST25325
(1&20(1'$5
Filtro carbonífero –FRQMXQWR6$3
7XERGHH[DXVWãR
‡RX‡PPJUDPSRGHIL[DçãR
&RQMXQWRSDUDUHFLUFXODçãR–6$3
SW
37
),&+$
Símbolo
8QLGDGH
1RPEUHRPDUFDFRPHUFLDOGHO
SURYHHGRU
Identificação do modelo
&RQVXPRDQXDOGHHQHUJLD
Classe de eficiência energética
Eficiência fluidodinâmica
Classe de eficiência dinâmica dos
IOXLGRV
Eficiência de iluminação
Classe de eficiência de iluminação
Eficiência de filtragem de gorduras
Classe de eficiência de filtragem
GHJRUGXUDV
2YDORUGRIOX[RGHDUQD
regulação de velocidade mínima
em utilização normal
2YDORUGRIOX[RGHDUQD
regulação de velocidade máxima
em utilização normal
2YDORUGRIOX[RGHDUQRPRGR
LQWHQVLYRRXERRVW
O nível de potência sonora, com a
regulação de velocidade mínima
disponível em utilização normal
O nível de potência sonora, com a
regulação de velocidade máxima
disponível em utilização normal
O nível de potência sonora com,
QRPRGRLQWHQVLYRRXERRVW
Consumo energético medido no
estado de desativação
&RQVXPRenergético medido no
estado de vigília
)DWRUGHDXPHQWRGHWHPSR
Índice de eficiência energética
Débito de ar medido no ponto de
maior eficiência
Pressão de ar medida no ponto de
PDLRUeficiência
Débito de ar máximo
Potência elétrica medida no ponto
de maior eficiência
Potência nominal do sistema de
iluminação
Iluminação média produzida pelo
sistema de iluminação na
superfície de cozedura
Nível de potência sonora
$(&KRRG
N:KDQQXP
)'(KRRG
/(KRRG
/X[:
*)(KRRG
PK
PK
PK
9DORU
*25(1-(
9DORU
*25(1-(
'76<%
'76<:
'
'
'76<%
'76<:
'
'
'
&
(
&
$
G%
$
G%
$
G%
3R
:
3V
:
I
((,KRRG
4%(3
PK
3%(3
3D
4PD[
:%(3
P K
:
:/
:
(PLGGOH
/X[
/:$
G%
SW
*(%58,.6(1
21'(5+28'6$$1:,-=,1*
*HDFKWHNODQW
XKHHIWHHQQLHXZSURGXFWXLWRQ]HQLHXZHVHULHYDQ
DI]XLJNDSSHQ JHNRFKW +HW LV RQV ZHQV GDW RQV
SURGXFW JRHG WRW XZ GLHQVW LV :LM DGYLVHUHQ RP
GH]H DDQOHLGLQJ GRRU WH OH]HQ HQ KHW SURGXFW
YROJHQVGHDDQZLM]LQJHQWHEHGLHQHQ
%(/$1*5,-.(,1)250$7,(6(1
$$1%(9(/,1*(1
x 'H DI]XLJNDS PDJ QLHW DDQ HHQ VFKRRUVWHHQ
DDQJHVORWHQ
ZRUGHQ
GLH
GH
YHUEUDQGLQJVSURGXFWHQXLWGHEURQQHQDIYRHUWGLH
GRRU HHQ DQGHUH HQHUJLH GDQ HOHNWULVFK JHYRHG
ZRUGHQ
x +HW DSSDUDDWNDQ RIDOV DI]XLJDSSDUDDW DI]XLJHQ
YDQ GDPSIHQ QDDU GH DI]XLJVFKDFKW RI QD GH
NRRS YDQ HHQ NROHQILOWHU HQ UHFLUFXODWLHVHW DOV
UHFLUFXODWLHDSSDUDDW
FLUFXODWLH GRRU HHQ
NROHQILOWHU WRHJHSDVWZRUGHQ
x ,V LQ HHQ NDPHU LQ EHGULMI WHJHOLMNHUWLMG PHW GH
DI]XLJNDS DOV DI]XLJDSSDUDDW HHQ DSSDUDDW YDQ
XLWYRHULQJ%ZDUPWHEURQ EYJDVROLHDDUGROLH
YDVWH EUDQGVWRIIHQ GDW GH YHUEUDQGLQJVOXFKW XLW
GHNDPHUDIQHHPWLVKHWQRGLJUHNHQLQJHUPHHWH
KRXGHQ GDW GH]H DSSDUDWHQ ELM GH YHUEUDQGLQJ
EHSDDOGHRQGHUGUXNWRWVWDQGEUHQJHQ'DDURPLV
KHW QRGLJ LQ GH]H JHYDOOHQ YRRU HHQ YROGRHQGH
OXFKWWRHYRHUWH]RUJHQ YDQEXLWHQDI x 2QGHU GH NDS PDJ QLHW PHW KHW JHRSHQGH YXXU
JHKDQWHHUGZRUGHQ EYIODPEHUHQHQ] x *URWH YHWDI]HWWLQJHQ RS KHW ILOWHU WLMGHQV KHW
EUDQGHQGLHQHQUHJHOPDWLJYHUZLMGHUGWHZRUGHQ
x 9RHU KHW YHUYDQJHQ YDQ ILOWHUV YROJHQV RQGHU
JHQRHPGHSURFHGXUHXLW
x +HWWRHVWHOLVYRRUGHEHGLHQLQJYDQYROZDVVHQHQ
EHSDDOG
x +HW WRHVWHO LV YRRU JHZRRQ KXLVKRXGHOLMN EHGULMI
EHSDDOG
x 'LWDSSDUDDWLVQLHWEHSDDOGYRRUKHWJHEUXLNGRRU
SHUVRQHQ LQFOXVLHI NLQGHUHQ GLH GRRU I\VLHNH
]LQWXLJOLMNH RI PHQWDOH RPEHNZDDPKHLG RI GRRU
WHNRUW DDQ HUYDULQJHQ HQ NHQQLVVHQ QLHW JHVFKLNW
]LMQ KHW WRHVWHO YHLOLJ WH JHEUXLNHQ LQGLHQ GH]H
SHUVRQHQQLHWRQGHU WRH]LFKW ]LMQYDQ GH SHUVRRQ
GLH YHUDQWZRRUGHOLMN YRRU KXQ YHLOLJKHLG LV RI
LQGLHQ GH]H SHUVRQHQ RYHU KHW JHEUXLN YDQ KHW
WRHVWHO QLHW JHVFKRROG ]LMQ 'H NLQGHUHQ ]RXGHQ
RQGHUWRH]LFKW]LMQRPHUYRRUWH]RUJHQGDW]LMPHW
KHWWRHVWHOQLHWVSHOHQ
x %LM GH WRHSDVVLQJ YDQ NRRNWRHVWHOOHQ NXQQHQ
WRHJDQJHOLMNHGHOHQKHHWZRUGHQ
x 'H DI]XLJNDS LV HHQ WRHVWHO PHW GH DDQVOXLWLQJ
W\SH < ,V GH YRHGLQJVWRHYRHU EHVFKDGLJG GLHQW
GH]H GRRU GH IDEULNDQW ]LMQ WHFKQLFXV YDQ
NODQWHQVHUYLFH
RI
GRRU
HHQ
DQGHUH
JHNZDOLILFHHUGH SHUVRRQ RP GH JHYDDUOLMNH
VLWXDWLHWHYRRUNRPHQ
x 'H IDEULNDQW DDQYDDUGW JHHQ DDQVSUDNHOLMNKHLG
YRRU VFKDGH WHQ JHYROJH YDQ HHQ IRXWLHYH
PRQWDJHRIHHQIRXWLHIJHEUXLNYDQGHDI]XLJNDS
1/
/(723
x 6FKXLI YRRU GH PRQWDJH YDQ DI]XLJNDS DDQ GH
ZDQG GH VWHNNHU QDDU GH FRQWDFWGRRV HQ
FRQWUROHHU RI GH PRWRU GH YHUOLFKWLQJ HQ JUDGHQ
YDQYHUPRJHQIXQJHUHQ
x &RQWUROHHURIGHPRWRUQLHWWHKDUGLVRIGHJDQJ
HUYDQ UHJHOPDWLJ LV HQ RI GH PRWRU JHHQ ODVWLJH
JHOXLGHQYHURRU]DDNW
x 9HUZLMGHU QLHW GH EHVFKHUPLQJVIROLH YDQ GH
DI]XLJNDSHQVFKRRUVWHHQ
x &RQWUROHHU GH YLVXHOH EHVFKDGLJLQJHQ YDQ GH
RSSHUYODNWH LQGXZHQ NUDEEHQ HQ FRQWUROHHU RI
GHNDVWQLHWEHVFKDGLJGLV
0217((5 ,1 *(9$/ 9$1 6725,1*(1 '(
$)=8,*.$3 1,(7 (1 92(5 '( 5(&/$0$7,(
%,-8:'($/(58,7
x /DDW WLMGHQV GH PRQWDJH YDQ DI]XLJNDS DOWLMG GH
EHVFKHUPLQJVIROLH OLJJHQ 9HUZLMGHU GH IROLH YDQ
GH DI]XLJNDS HHUVWQD GHPRQWDJHYDQDI]XLJNDS
HQGHMXLVWHKRRJWHYDQVFKRRUVWHHQ
x ,QGLHQ X PHW GH VFKRRUVWHHQ ]RQGHU
EHVFKHUPLQJVIROLH EHZHHJW NRPW KHW WRW KHW
NUDEEHQHUYDQ
'RRUGHRSYROJLQJYDQGH]HSULQFLSHVYHUPLMGX
GHRQQRGLJHEH]ZDDUSURFHGXUH
%(6&+5,-9,1*–$)%
$–$I]XLJNDS
%–2QGHUJHGHHOWHYDQGHFRUDWLHVFKRRUVWHHQ
&–%RYHQJHGHHOWHYDQGHFRUDWLHVFKRRUVWHHQ
(–.ROHQILOWHU DOOHHQELMUHFLUFXODWLH )–9HWILOWHU
0–%HGHNYDQGHFRUDWLHVFKRRUVWHHQ
+–2PVFKDNHODDU
(/(.75,6&+($$16/8,7,1*
x 9RRU GH LQVWDOODWLH YDQ KHW WRHVWHO PRHW X ]HNHU
]LMQ GDW GH VSDQQLQJ YDQ XZ HOHNWULFLWHLWVQHW PHW
GH JHJHYHQV RS KHW W\SHQSODDWMH ELQQHQLQ KHW
WRHVWHORYHUHHQNRPW
x +HW WRHVWHO LV YRRU]LHQ YDQ HHQ WRHYRHUVQRHU
beëindigd met een vork – NODV , EHVFKHUPLQJ
WHJHQKHWRQJHYDOGRRUGHHOHNWULVFKHVWURRP
x 6OXLW KHW WRHVWHO RS HHQ FRQWDFWGRRV LQ
RYHUHHQVWHPPLQJPHWGHJHOGLJHQRUPHQDDQ
,167$//$7,(
'H DIVWDQG WXVVHQ GH DI]XLJNDS HQ GH NRRNSODDW
PDJQLHWODJHU]LMQGDQ
x PPERYHQGHJDVNRRNSODDW DIE /(723
x 'H ELMJHYRHJGH SOXJJHQ HQ KRXWVFKURHYHQ ]LMQ
YRRU GH EHYHVWLJLQJ YDQ GH DI]XLJNDS DDQ HHQ
EHWRQHQYROOHEDNVWHHQZDQGEHSDDOG9RRUHHQ
DQGHU PDWHULDDO YDQ GH ZDQG LV KHW QRGLJ HHQ
EHWUHIIHQG W\SH HQ JURRWWH YDQ SOXJJHQ HQ
KRXWVFKURHYHQWHJHEUXLNHQ
x /DDW GH EHYHVWLJLQJ YDQ GH DI]XLJNDS DDQ HHQ
GHVNXQGLJH
0217$*(9$1$)=8,*.$3
5(&,5&8/$7,($33$5$$7
x 1HHPGHDI]XLJNDSXLWGHYHUSDNNLQJ
x 9ROJHQVDIPHWLQJHQ RSDIE ERRUGHRSHQLQJHQ
YRRUGHSOXJJHQ
x *HHIGHSOXJJHQQDDUGHXLWJHERRUGHRSHQLQJHQ
x %HIHVWLJ GH DI]XLJNDS PHW EHKXOS YDQ VFKURHYHQ
QDDUGHSOXJJHQLQGHRSHQLQJHQ„G“.
x 9RRU GH UHFLUFXODWLH LV KHW QRGLJ EHKDOYH GH
DI]XLJNDS HHQ UHFLUFXODWLHVHW WH NRSHQ 'H
GDPSHQ ZRUGHQ GRRU GH NROHQILOWHU DIJH]RJHQ
DIE ( 'H GDPSHQ ]RQGHU UHXN ZRUGHQ GRRU
GHVODQJJHYRHUGHQGRRUGHJHOLMNULFKWHUGRRUGH
YHQWLODWLHRSHQLQJHQ LQ KHW ERYHQJHGHHOWH YDQ GH
GHFRUDWLHVFKRRUVWHHQ WHUXJ QDDU GH NDPHU
XLWJHODWHQ
x 'H]H YHUVLH ZRUGW LQ JHYDOOHQ JHEUXLNW LQGLHQ
JHHQDI]XLJVFKDFKWWHUEHVFKLNNLQJVWDDW
/(723
'H DI]XLJNDS GLHQW KRUL]RQWDDO LQJHULFKW WH
ZRUGHQ
$)=8,*$33$5$$7
x %LM GH WRHSDVVLQJ DOV DI]XLJDSSDUDDW DIE ZRUGHQ GH GDPSIHQ QDDU GH DIYRHURSHQLQJ GRRU
GH DIYRHUVODQJ XLWJHODWHQ GLH GRRU HHQ IOHQV RS
GH DI]XLJNDS DDQJHVORWHQ LV 'H DIYRHUVODQJ HQ
GHEHYHVWLJLQJVFOLSVGLHQHQJHNRFKWWHZRUGHQ
x +HW DI]XLJHQ LV GRRU GH ERYHQDIYRHU YDQ GH
DI]XLJNDS XLWJHYRHUG ZDDURS GH DIYRHUVODQJ
DDQJHVORWHQ ZRUGW HQ KHW DQGHUH HLQG YDQ GH
VODQJZRUGWQDDUGHDIYRHURSHQLQJEHYHVWLJG'H
GRRUVQHGHYDQGHDIYRHUVODQJPRHWKHW]HOIGH]LMQ
]RDOV GH GRRUVQHGH YDQ GH DDQVOXLWLQJVIOHQV Ø
PP
RI
PHW
GH
UHGXFWLH
Ø 120mm (bij de toepassing van de slang Ø 120
PP NRPW KHW WRW GH YHUODJLQJ YDQ KHW
]XLJYHUPRJHQ HQ WRW GH YHUKRJLQJ YDQ GH
OXLGUXFKWLJKHLG 0217$*(9$1$)=8,*$33$5$$7(1
'(&25$7,(6&+22567((1 $)% x %HYHVWLJ DDQ GH RSJHKDQJHQ DI]XLJNDS PHW
EHKXOS YDQ GH VODQJFOLS KHW HLQG YDQ GH
DIYRHUVODQJ KHW DQGHUH HLQG EHYHVWLJ QDDU GH
DIYRHURSHQLQJ
x %HLGH LQ HONDDU JHVFKRYHQ GHOHQ ERYHQJHGHHOWH
&
HQ
RQGHUJHGHHOWH
%
YDQ
GH
GHFRUDWLHVFKRRUVWHHQ SODDWV RS GH RSJHKDQJHQ
DI]XLJNDS
x 6FKXLI KHW ERYHQJHGHHOWH & QDDU GH JHZHQVWH
KRRJWH PDUNHHU GH ERYHQSRVLWLH HQ GH
EHYHVWLJLQJVRSHQLQJHQYDQGHFRQVROH . x 9HUZLMGHU GH GHFRUDWLHVFKRRUVWHHQ HQ ERRU GH
JHPDUNHHUGHRSHQLQJHQYRRUGHSOXJJHQ
x 6FKURHI GH FRQVROH . HQ GH DIGHNNLQJ YDQ GH
GHFRUDWLHVFKRRUVWHHQ 0 x %HYHVWLJ ZHHU EHLGH GHOHQ YDQ GH
GHFRUDWLHVFKRRUVWHHQ
HQ
VFKXLI
KHW
ERYHQJHGHHOWH XLW HQ EHYHVWLJ GH]H PHW WZHH
KRXWVFKURHYHQDDQGHFRQVROH
%(/$1*5,-.
'H EHVFKHUPLQJVIROLH YDQ GH VFKRRUVWHHQGHOHQ
YHUZLMGHU HHUVW YRRU GH HLQGPRQWDJH YDQ GH
GHFRUDWLHVFKRRUVWHHQ
/(723 %LMKHWDI]XLJDSSDUDDWPDJLQGHDI]XLJNDSJHHQ
NROHQILOWHUJHPRQWHHUGZRUGHQ
1/
/(723 9RRU GH UHFLUFXODWLH GLHQW GH DI]XLJNDS YDQ HHQ
NROHQILOWHUYRRU]LHQ
,167(//(19$1*5$$'9$19(502*(1
9$1$)=8,*.$3
'H JUDDG YDQ YHUPRJHQ ZRUGW GRRU KHW
GUDDLHQ YDQ GH NQRS YDQ GH RPVFKDNHODDU
LQJHVWHOG
7LMGHQV KHW LQVWHOOHQ YDQ GH NQRS YDQ GH
RPVFKDNHODDU QDDU GH SRVLWLH / / RI / LV
WHJHOLMNHUWLMGPHWGHDI]XLJNDSKHWOLFKWLQJHVFKDNHOG
]LHDIE
,16&+$.(/(19$19(5/,&+7,1*9$1
$)=8,*.$3
'H YHUOLFKWLQJ YDQ GH DI]XLJNDS ZRUGW GRRU KHW
GUDDLHQ YDQ GH NQRS YDQ GH RPVFKDNHODDU QDDU GH
positie „L“ ingeschakeld.
8,76&+$.(/(19$1$)=8,*.$3
'H DI]XLJNDS ZRUGW GRRU KHW GUDDLHQ YDQ GH NQRS
van de omschakelaar naar de positie „0“
XLWJHVFKDNHOG
21'(5+28'(15(,1,*,1*
x 6FKDNHO WLMGHQV GH UHLQLJLQJ HQ RQGHUKRXG KHW
WRHVWHO YDQ KHW HOHNWULVFKH QHW RI GRRU KHW
XLWVFKDNHOHQ XLW GH FRQWDFWGRRV RI GRRU KHW
XLWVFKDNHOHQ YDQ GH YRRUJHVFKDNHOGH SURWHFW
VFKDNHODDU
x +HW UHJHOPDWLJH RQGHUKRXG HQ UHLQLJLQJ ]RUJHQ
YRRUGHSUHVWDWLHEHWURXZEDDUKHLGHQOHYHQVGXXU
YDQGHDI]XLJNDS
x 6FKHQN HHQ ELM]RQGHU DDQGDFKW DDQ GH YHWILOWHUV
HQNROHQILOWHUV
x *HEUXLN YRRU GH UHLQLJLQJ YDQ GH DI]XLJNDS JHHQ
PLGGHOHQPHWDJUHVVLHYHVWRIIHQYRRUDOFKORRUHQ
RSORVPLGGHOHQ
0(7$/(19(7),/7(5
x 'HPHWDOHQYHWILOWHU ) KRXGWYHWGHHOWMHVYDVW
x 'H PHWDOHQ ILOWHU GLHQW PDQXHHO RI LQ GH
DIZDVPDFKLQH ELM q& PHW EHKXOS YDQ
JHVFKLNWHZDVPLGGHOHQJHUHLQLJGWHZRUGHQ
x %LM KHW ZDVVHQ LQ GH DIZDVPDFKLQH NXQQHQ GH
YHWILOWHUVHHQEHHWMHGHNOHXUZLM]LJHQKXQIXQFWLH
wordt daardoor niet beïnvloed.
x /DDW QD KHW ZDVVHQ GH ILOWHU EHKRRUOLMN DIGURJHQ
HQ JHHI GH ILOWHU HHUVW GDDUQD WHUXJ QDDU GH
DI]XLJNDS
.2/(1),/7(5
x 'HNROHQILOWHU ( DEVRUEHHUWGHJHXULQNHXNHQ
x 'HNROHQILOWHUPDJQRRLWJHZDVVHQZRUGHQ
,167$//$7,(9$1.2/(1),/7(5
x =LHDIE
:$$56&+8:,1*
Het opgevangen vet in de filter beïnvloed niet alleen
KHW YHUPRJHQ YDQ GH DI]XLJNDS %LM KHW QDJHODWHQ
RQGHUKRXG NDQ KHW RRN WRW GH RQWVWHNLQJ NRPHQ
9HUYROJ GDDURP GH DDQZLM]LQJHQ YRRU GH UHLQLJLQJ
HQYHUYDQJHQYDQILOWHUV
9(5:(5.,1*9$1$)*('$1.7(
.2/(1),/7(56
x 'HWRHJHSDVWHILOWHUVNXQQHQELMKHWKXLVKRXGHOLMN
DIYDOZRUGHQJHGHSRQHHUG
x 'H YHUZHUNLQJ GLHQW XLWJHYRHUG WH ZRUGHQ
RYHUHHQNRPVWLJ JHOGHQGH SODDWVHOLMNH QRUPHQ HQ
YRRUVFKULIWHQ
%(/,&+7,1*
'H DI]XLJNDS LV YRRU]LHQ YDQ GH YHUOLFKWLQJ GRRU
KDORJHHQODPSHQ[:
9(59$1*(19$1+$/2*((1/$03$)%
x .RSSHOKHWWRHVWHOYDQKHWHOHNWULVFKHQHWORV
x 6FKXLI HHQ YODN YRRUZHUS
HHQ NOHLQH
VFKURHYHGUDDLHURIGXQQHPHV YRRU]LFKWLJWXVVHQ
GH ULQJHQ YDQ GH KDORJHHQYHUOLFKWLQJ LQ /DDW
GRRU HHQ ]DFKW EUHNHQ GH ELQQHQULQJ PHW GH
JODVNDSYDQGHYHUOLFKWLQJORV
x 9RHUKHWYHUYDQJHQYDQGHKDORJHHQODPSXLW
x *HHI GH ULQJ PHW GH JODVNDS YDQ GH YHUOLFKWLQJ
QDDUGHRRUVSURQNHOLMNHSODDWVWHUXJ
/(723
5DDN GH KDORJHHQODPS QLHW PHW EORWH KDQGHQ
DDQ
5(,1,*,1*
x 5HLQLJ UHJHOPDWLJ GH ELQQHQ HQ EXLWHQGHOHQ YDQ
GHDI]XLJNDSPHW]DFKWHVFKRRQPDDNPLGGHOHQ
x *HEUXLNQRRLWVFKXUHQGHVFKRRQPDDNPLGGHOHQ
x 5HLQLJ GH JODVRSSHUYODNWHQ PHW VSHFLDOH
PLGGHOHQYRRUJODVVSLHJHOHQUDPHQ
9(5:(5.,1*(15(&<&/,1*9$1
9(53$..,1*
*ROINDUWRQSDNSDSLHU
YHUNRRSDDQLQ]DPHOSODDWVHQ
LQ]DPHOFRQWDLQHUVYRRUSDSLHU
DQGHUHYHUZHUNLQJ
3RO\VW\UHHQLQ]DPHOFRQWDLQHUV
1/
9HUSDNNLQJVIROLHVHQ3(]DNMHV LQ]DPHOFRQWDLQHUVYRRUNXQVWVWRI
9(5:(5.,1*9$1$)*('$1.7
$33$5$$7
'LWDSSDUDDWLV YRRU]LHQ YDQ KHWPHUNWHNHQ YROJHQV
GH(XURSHVHULFKWOLMQ(8LQ]DNH$IJHGDQNWH
HOHNWULVFKH HQ HOHNWURQLVFKH DSSDUDWHQ ZDVWH
HOHFWULFDO DQG HOHFWURQLF HTXLSPHQW :((( 'H]H
ULFKWOLMQ EHSDDOW HHQ LGHQWLHNH (XURSHVH (8 PHWKRGH YRRU GH YHUZLMGHULQJ HQ UHF\FOLQJ YDQ
DIJHGDQNWHDSSDUDWHQ
+HW DSSDUDDW EHYDW ZDDUGHYROOH VWRIIHQ GLH QD GH
beëindiging van levensduur zouden hergebruikt
ZRUGHQ – KHW DSSDUDDW ELM HHQ YHU]DPHOSODDWV
DIJHYHQ
5(&/$0$7,(
:DQQHHU HHQ VWRULQJ ELM KHW DSSDUDDW WLMGHQV GH
JDUDQWLHSHULRGH RQWVWDDW UHSDUHHU GH]H QLHW ]HOI
/DDWGHUHFODPDWLHLQGHZLQNHOODWHQJHOGHQZDDUX
KHWDSSDUDDWKHEWJHNRFKWRIELMGHJHYROPDFKWLJGH
NODQWHQVHUYLFH GLH LQ GH JDUDQWLHYRRUZDDUGHQ ]LMQ
DDQJHJHYHQ
9HUYROJ ELM GH UHFODPDWLH GH WHNVW YDQ
*$5$17,(9225:$$5'(1
$$10(5.,1*
'HSURGXFHQWEHKRXGW]LFKKHWUHFKWYRRURPNOHLQH
ZLM]LJLQJHQ DDQ WH EUHQJHQ GLH XLW LQQRYDWLHYH RI
WHFKQRORJLVFKH ZLM]LJLQJHQ YDQ KHW SURGXFW
YRRUWYORHLHQ
(&+1,6&+(%$6,6*(*(9(16
7\SH
$DQWDOPRWRUHQ
0D[SUHVWDWLHYHUPRJHQ
YDQPRWRU
9HUOLFKWLQJKDORJHHQ
7RWDDOYHUPRJHQ
DI]XLJNDS
(OHNWULVFKHVSDQQLQJ
%HVFKHUPLQJVNODVVH
WHJHQKHWRQJHYDOGRRUGH
HOHNWULVFKHVWURRP
$IPHWLQJHQ PP E[G[K DIE /XLGUXFKWLJKHLG
9HWILOWHU
%HGLHQLQJ
$DQWDOJUDDGYDQ
YHUPRJHQ
$IYRHU
$IYRHUPHWUHGXFWLH
$IYRHU
(&+1,6&+(%$6,6*(*(9(16
'76<%
'76<:
:
[:
:
9a
,
[[
G%$
SLèces métal
206&+$.(/$$5
‡PP
‡PP
SUPÉRIEURE
5(&,5&8/$7,21
72(%(+25(19$1$)=8,*.$3
3OXJJHQ HQ KRXWVFKURHYHQ YRRU GH PRQWDJH YDQ
DI]XLJNDS DDQ GH ZDQG HQ GH KRXWVFKURHYHQ YRRU
GHEHYHVWLJLQJYDQGHFRUDWLHVFKRRUVWHHQ
+RXWVFKURHI[PP SF +RXWVFKURHI[PP SF 3OXJ+ SF %RYHQDIGHNNLQJYDQGHFRUDWLHVFKRRUVWHHQYRRU
UHFLUFXODWLH
&RQVROHYRRUEHYHVWLJLQJYDQ
GHFRUDWLHVFKRRUVWHHQ
'HFRUDWLHVFKRRUVWHHQ SF 7HUXJVODJNOHS–EHVWDQGGHHOYDQGH
YHQWLODWRUPRWRU
5HGXFWLH‡PP
7\SH
$DQWDOPRWRUHQ
0D[SUHVWDWLHYHUPRJHQ
YDQPRWRU
9HUOLFKWLQJKDORJHHQ
7RWDDOYHUPRJHQ
DI]XLJNDS
(OHNWULVFKHVSDQQLQJ
%HVFKHUPLQJVNODVVH
WHJHQKHWRQJHYDOGRRUGH
HOHNWULVFKHVWURRP
$IPHWLQJHQ PP E[G[K DIE /XLGUXFKWLJKHLG
9HWILOWHU
%HGLHQLQJ
$DQWDOJUDDGYDQ
YHUPRJHQ
$IYRHU
$IYRHUPHWUHGXFWLH
$IYRHU
'76<%
'76<:
:
[:
:
9a
,
[[
G%$
SLèces métal
206&+$.(/$$5
‡PP
‡PP
SUPÉRIEURE
5(&,5&8/$7,21
$DQJHJHYHQ ZDDUGH YDQ JHOXLGVHPLVVLH YDQ GLW
DSSDUDDW EHGUDDJW G% $ GDW EHWHNHQW KHW
QLYHDX $ YDQ KHW DNRHVWLVFKH YHUPRJHQ WHQ
RS]LFKWHYDQKHWDNRHVWLVFKHUHIHUHQWLHYHUPRJHQ
S:
72(%(+25(19$1$)=8,*.$323
%(67(//,1*
.ROHQILOWHU–VHW6$3
$IYRHUVODQJ
‡RIPPEHYHVWLJLQJVFOLS
6HWYRRUUHFLUFXODWLH–6$3
QO
1/
352'8&7.$$57
6\PERRO
(HQKHLG
'HQDDPYDQGHOHYHUDQFLHURIKHW
KDQGHOVPHUN
,GHQWLILFDWLHYDQKHWPRGHO
-DDUOLMNVHQHUJLHYHUEUXLN
(QHUJLHefficiëntieklasse
Hydrodynamische efficiëntie
'HK\GURG\QDPLVFKH
efficiëntieklasse
Verlichtingsefficiëntie
De verlichtingsefficiëntieklasse
De vetfilteringsefficiëntie
De vetfilteringsefficiëntieklasse
'HOXFKWVWURRPELMPLQLPXP
VQHOKHLGELMQRUPDDOJHEUXLN
'HOXFKWVWURRPELM
PD[LPXPVQHOKHLGELMQRUPDDO
JHEUXLN
'HOXFKWVWURRPLQGHLQWHQVLHYHRI
ERRVWPRGXV
'HDNRHVWLVFKH$JHZRJHQ
JHOXLGVHPLVVLHLQGHOXFKWELM
PLQLPXP VQHOKHLGELMQRUPDDO
JHEUXLN
'HDNRHVWLVFKH$JHZRJHQ
JHOXLGVHPLVVLHLQGHOXFKWELM
PD[LPXPVQHOKHLGELMQRUPDDO
JHEUXLN
'HDNRHVWLVFKH$JHZRJHQ
JHOXLGVHPLVVLHLQGHOXFKWLQGH
LQWHQVLHYHRIERRVWPRGXV
*HPHWHQVWURRPYHUEUXLNLQGHXLW
VWDQG
*HPHWHQVWURRPYHUEUXLNLQGH
VWDQGE\VWDQG
7LMGVWRHQDPHIDFWRU
(QHUJLHefficiëntieLQGH[
*HPHWHQOXFKWGHELHWRSKHWEHVWH
efficiëntiepunt
*HPHWHQOXFKWGUXNRSKHWEHVWH
efficiëntiepunt
0D[LPDOHOXFKWVWURRP
*HPHWHQHOHNWULVFKRSJHQRPHQ
YHUPRJHQRSKHWEHVWH
efficiëntiepunt
1RPLQDDOYHUPRJHQYDQKHW
YHUOLFKWLQJVV\VWHHP
*HPLGGHOGHYHUOLFKWLQJYDQKHW
YHUOLFKWLQJVV\VWHHPRSKHW
NRRNRSSHUYODN
*HOXLGVYHUPRJHQVQLYHDX
$(&KRRG
N:KDQQXP
)'(KRRG
/(KRRG
/X[:
*)(KRRG
PK
:DDUGH
*25(1-(
:DDUGH
*25(1-(
'76<%
'76<:
'
'
'76<%
'76<:
'
'
'
&
(
&
P K
PK
$
$
G%
G%
$
G%
3R
:
3V
:
I
((,KRRG
4%(3
PK
3%(3
3D
4PD[
:%(3
P K
:
:/
:
(PLGGOH
/X[
/:$
G%
QO
599 (09-16)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement