Gorenje RF4121ANW Kombiskap Brugermanual

Gorenje RF4121ANW Kombiskap Brugermanual
NO
DETALJERT
BRUKSANVISNING
FOR KJØLESKAP OG
FRYSESKAP
www.gorenje.com
Vi setter stor pris på tilliten du har vist oss ved å kjøpe produktet
vårt som er utformet for å forenkle hverdagen din. For å gjøre bruken
av produktet enklere har vi lagt ved denne detaljerte bruksanvisningen.
Installasjonsveiledningen er vedlagt som eget dokument. Anvisningene gir deg
informasjon om det nye apparatet slik at du kan bli kjent med det så raskt som
mulig.
Vi håper du får mye glede av produktet.
Apparatet er kun beregnet til husholdningsbruk.
Kjøleskapet er beregnet på oppbevaring av ferske matvarer over 0°C.
Fryseskapet er beregnet for innfrysing og langvarig lagring av frosne matvarer
(opp til et år, avhengig av matvaretypen).
Besøk oss gjerne på hjemmesiden vår. Her kan du angi apparatets
modellnummer, som står på merkeplaten eller garantikortet, for å finne en
detaljert beskrivelse av apparatet, bruksråd, feilsøking, serviceinformasjon,
bruksanvisning osv.
http://www.gorenje.com
!
i
Viktige sikkerhetsanvisninger
Generell informasjon og gode råd
Beskytte miljøet
Må ikke vaskes i oppvaskmaskin
2
INNHOLD
4 VIKTIGE MERKNADER OG SIKKERHETSREGLER
4
5
7
8
INNLEDNING
FØR DU BRUKER APPARATET FOR FØRSTE GANG
VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER
VIKTIG INFORMASJON OM BRUK AV APPARATET
BESKYTTELSE AV MILJØET
9 TIPS OM STRØMSPARING FOR KJØLEAPPARATER
10 INSTALLASJON OG TILKOBLING
BESKRIVELSE
AV
APPARATET
12 BESKRIVELSE AV APPARATET
13 BRUKE APPARATET
14 HENGSLE OM DØRA
16 UTSTYR INNI APPARATET
17 ANBEFALT FORDELING AV MATVARER
18 OPPBEVARING AV MAT I KJØLESKAPET
OPPBEVARING
OG INNFRYSING
AV MAT
22 INNFRYSING OG LAGRING AV FROSNE MATVARER
22
22
23
23
Viktige advarsler om frysing
Lagring av ferdigfryste matvarer
Lagringstid for ferdigfryste matvarer
Tining av frosne matvarer
24 AVRIMING AV APPARATET
TINING OG
RENGJØRING AV
APPARATET
25 RENGJØRING AV APPARATET
DIVERSE
26 FEILSØKING
27 INFORMASJON OM APPARATSTØY
3
VIKTIGE MERKNADER OG
SIKKERHETSREGLER
i
FØR DU BRUKER APPARATET FOR
FØRSTE GANG
Før du kobler apparatet til strømnettet, må du lese
bruksanvisningen grundig. Den beskriver apparatet og
riktig og sikker bruk av apparatet. Bruksanvisningen
gjelder for flere produkttyper/-modeller. Dette betyr at
den kan inneholde beskrivelser av innstillinger eller utstyr
som ikke er tilgjengelig på ditt apparat. Ta vare på denne
bruksanvisningen til senere bruk, og fest den til apparatet
ved et eventuelt videresalg.
Kontroller at det ikke finnes skader eller uregelmessigheter
feil på apparatet. Hvis du finner ut at apparatet er skadet,
må du varsle forhandleren der du kjøpte apparatet.
Før du kobler apparatet til strømnettet, må det stå minst
to timer i loddrett stilling. Dette reduserer muligheten for
feilfunksjon i kjølesystemet på grunn av feilhåndtering under
transport.
4
!
VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER
Apparatet må kobles til strømnettet og jordes i samsvar
med gjeldende standarder og bestemmelser.
Før rengjøring av apparatet må du koble det fra strømnettet
(trekk støpslet ut av veggkontakten).
Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes av en
servicetekniker eller en annen autorisert fagperson.
Hvis LED-lyset ikke virker, må du kontakte en
servicetekniker. Ikke prøv å reparere LED-lyset på egen
hånd, for det er fare for berøring med høyspenning!
!
!
!
ADVARSEL! Ikke bruk noen elektriske apparater inni
fryseboksen, bortsett fra de som eventuelt er tillatt av
produsenten.
ADVARSEL! Ikke bruk mekanisk utstyr eller annet for å
sette fart i avrimingen, unntatt utstyr som er anbefalt av
produsenten.
ADVARSEL! Installer apparatet i henhold til instruksene
for å unngå all risiko på grunn av dårlig stabilitet.
5
Fare for frostskader
Ikke stikk frossen mat i munnen og unngå å berøre frosne
matvarer, for dette kan føre til frostskader.
Sikkerhet for barn og sårbare personer
Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og av
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale
evner eller manglende erfaring og kunnskap, forutsatt at
de er under oppsyn og har fått opplæring i trygg bruk av
apparatet og farene knyttet til apparatet.
Fjern emballasjen som skal beskytte apparatet eller deler av
apparatet under transport, og oppbevar den utenfor barns
rekkevidde.
Fare for personskader eller kvelning!
Ikke la barn leke med apparatet.
Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn
uten tilsyn.
Når du skal kassere et brukt apparat, fjerner du
strømledningen, tar av døra, men lar hyllene sitte i
apparatet. Dette hindrer at barn kan bli innelåst i apparatet.
Advarsel angående kjølemiddel
Apparatet inneholder en liten mengde av den miljøvennlige,
men brennbare gassen R600a. Sørg for at ingen deler av
kjølesystemet blir skadet. En gasslekkasje er ikke skadelig
for miljøet, men den kan forårsake personskader eller brann.
Ved gasslekkasje må rommet luftes grundig, du må
koble apparatet fra strømmen og ta kontakt med en
servicetekniker.
6
VIKTIG INFORMASJON OM BRUK AV
APPARATET
!
ADVARSEL! Sørg for at ventilasjonsåpningene på
kabinettet eller i kjøkkeninnredningen der skapet er
innbygd, ikke blokkeres.
Apparatet skal ikke brukes utendørs og må ikke utsettes for
regn.
Ikke oppbevar eksplosive stoffer som aerosolbokser med
brennbare drivmidler i dette apparatet.
Hvis du ikke skal bruke apparatet på en stund, slår du det
av med den aktuelle bryteren og trekker støpslet ut av
stikkontakten. Før du forlater apparatet, bør det tømmes,
avrimes og rengjøres. Husk å la døra stå på gløtt.
Ved feil eller strømbrudd må du ikke åpne fryseskapet før
det er gått mer enn 16 timer siden det har vært i drift. Etter
denne tiden må du bruke den frosne maten eller sørge for
tilstrekkelig kjøling (f.eks. et reserveapparat).
Teknisk informasjon på apparatet
Merkeplaten er plassert på innsiden av apparatet. På
merkeplaten står data om spenning, brutto- og nettovolum,
type og mengde kjølemiddel og informasjon om
klimaklasser.
Hvis teksten på merkeplaten ikke står på ditt eget språk,
limer du på etiketten som følger med apparatet.
7
BESKYTTELSE AV MILJØET
Emballasjen er laget av miljøvennlige materialer som kan
resirkuleres, kastes eller destrueres uten å skade miljøet.
!
Kassere et brukt apparat
Vern om miljøet ved å levere apparatet til et godkjent
avfallsmottak for husholdningsapparater etter endt levetid.
Før du gjør dette, må du utføre følgende operasjoner:
• Koble apparatet fra strømtilførselen.
• La aldri barn leke med apparatet.
!
ADVARSEL! Ikke ødelegg kjølesystemet. Dette vil også
hindre forurensing.
Symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at produktet ikke skal
behandles som vanlig husholdningsavfall. Produktet må leveres til
godkjent mottak for elektrisk og elektronisk avfall. Riktig
avfallshåndtering av produktet bidrar til å forebygge eventuelle negative
konsekvenser for miljø og helse. Slike negative konsekvenser kan bli resultatet
ved feil avhending av produktet. Vennligst ta kontakt med lokale
renovasjonsmyndigheter, renovasjonsfirma eller forretningen der du kjøpte
produktet for mer informasjon om avfallshåndtering av produktet.
8
i TIPS OM STRØMSPARING
FOR KJØLEAPPARATER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Installer apparatet som spesifisert i bruksanvisningen.
Ikke åpne døra oftere enn nødvendig.
Kontroller fra tid til annen at ingenting hindrer luftsirkulasjonen under apparatet.
Kondensatoren på baksiden av apparatet må holdes ren (se kapitlet Rengjøring
av apparatet).
Hvis pakningen er skadet eller ikke er helt tett av andre grunner, må den skiftes
så snart som mulig.
Lagre matvarene i lukkede beholdere eller egnet emballasje.
Kjøl maten ned til romtemperatur før du setter den i kjøleskapet.
Tin frosset mat i kjøleskapet.
For å utnytte hele det innvendige volumet i fryseskapet, kan du fjerne noen av
skuffene som beskrevet i bruksanvisningen.
Avrim det tradisjonelle fryseskapet når det har dannet seg et ca. 3-5 millimeter
lag med rim på veggene og i bunnen av de kjølte flatene.
Kontroller at hyllene er jevnt fordelt og at maten plasseres slik at luften kan
sirkulere fritt inni apparatet (følg anbefalt plassering av mat som beskrevet i
bruksanvisningen).
Ikke blokker vifteåpningene på apparater med vifte.
Hvis du ikke trenger viften eller ionisatoren, kan du slå dem av for å redusere
strømforbruket.
9
INSTALLASJON OG TILKOBLING
RIKTIG PLASSERING
• Monter produktet i et tørt rom med god ventilasjon. Apparatet fungerer
best når omgivelsestemperaturen er innenfor området i tabellen nedenfor.
Produktklassen er angitt på merkeplaten med grunnleggende informasjon om
apparatet.
Klasse
SN (under normalen)
N (normal)
ST (subtropisk)
T (tropisk)
i
Temperatur
fra +10 °C til +32 °C
fra +16 °C til +32 °C
fra +16 °C til +38 °C
fra +16 °C til +43 °C
Relativ fuktighet
75%
• Ikke plasser apparatet i et rom der temperaturen kan bli lavere enn 5 °C,
for dette kan føre til unormal drift eller feil!
• Strømledningen til apparatet skal være tilgjengelig etter installering!
• Ikke plasser apparatet i nærheten av apparater eller enheter som stråler ut
varme, slik som komfyr, ovn, radiator, vannkoker og lignende, og ikke utsett
apparatet for direkte sollys. Apparatet må monteres minst 3 cm fra en
elektrisk komfyr eller gasskomfyr og minst 30 cm fra en olje- eller kullovn. Hvis
avstanden mellom slike varmekilder og apparatet er mindre, må det brukes
isolasjonspanel.
Merk! Plasser apparatet i et tilstrekkelig stort rom. Det må være minst 1 m3 rom
per 8 gram kjølemiddel. Kjølemiddelmengden står på merkeplaten på innsiden av
apparatet.
• Under kjøkkeninnredningen der apparatet skal bygges inn, må det være minst
200 cm2 fritt rom for å sikre tilstrekkelig luftsirkulasjon.
Det kommer ut luft fra den øvre delen av apparatet, så åpningen der luften
strømmer ut, må ikke tildekkes.
Hvis denne advarselen ignoreres, kan det føre til skade på apparatet.
Montere utvendig dørhåndtak (hvis utvendig håndtak er inkludert)
10
Bakre avstandsstykke
Skru de bakre avstandsstykkene fast
på baksiden av enheten.
Plassbehov
• Sørg for at det er nok plass til å åpne
døra.
• Sørg for minst 50 mm fritt rom på to
sider.
Vatring av enheten
Dette gjøres ved å justere de to
regulerbare bena foran på enheten.
Hvis enheten ikke er i vater, vil dørene
og magnetpakningene ikke dekke
hverandre helt.
TILKOBLING AV APPARATET
• Koble apparatet til strømnettet ved å
sette strømledningen i stikkontakten.
Veggkontakten må være tilkoblet
et jordfeilrelé (sikkerhetsbryter).
Nominell spenning og frekvens
er angitt på merkeskiltet med
grunnleggende informasjon om
apparatet.
• Apparatet må kobles til strømnettet
og jordes i samsvar med gjeldende
standarder og bestemmelser.
Apparatet tåler kortvarige
spenningssvingninger, men disse må
ikke overskride +/- 6 %.
11
BESKRIVELSE AV APPARATET
Apparatets innvendige utstyr kan variere, avhengig av apparatmodell.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1
2
3
6
4
5
7
12
Frysehylle
Termostat og lys
Glasshyller
Grønnsakdeksel
Grønnsakskuff
Dørhyller
BRUKE APPARATET
A
A Termostat- og av/på-bryter
SLÅ APPARATET PÅ/AV
Slå på: Drei bryteren A med urviseren.
Slå av: Drei bryteren A tilbake til posisjonen der pilen peker mot
symbolet
(NB! Det er fremdeles strøm i apparatet.)
REGULERING AV TEMPERATUREN I APPARATET
• Still inn ønsket temperatur ved å dreie bryteren A med urviseren, dvs. mot
høyre.
• Hvis omgivelsestemperaturen endres, vil det også ha en innvirkning på
temperaturen i apparatet. Juster innstillingen tilsvarende med bryteren A.
Innstillinger mot den tykkeste delen av symbolet betyr lavere temperatur i
apparatet (kjøligere). Innstillinger mot den tynneste delen av symbolet betyr
høyere temperatur (varmere).
• Hvis temperaturen i rommet der apparatet er installert, er under 16 °C,
anbefaler vi å stille inn bryteren A på den tykkeste delen av symbolet.
13
HENGSLE OM DØRA
Nødvendig verktøy: stjerneskrutrekker, flatt skrujern, sekskantnøkkel.
• Kontroller at apparatet er tomt og koblet fra strømmen.
• For å kunne ta av døra må apparatet vippes bakover. Støtt opp apparatet på
et solid underlag slik at det ikke glir under omhengslingen.
• Ta vare på alle demonterte deler slik at du har dem klar ved ny montering.
• Ikke legg kjøleskapet helt flatt, for det kan skade kjølesystemet.
• Apparatet bør helst håndteres av to personer under monteringen.
1. Fjern fire skruer på toppdekselet, og løft opp dekselet.
2. Skru løs topphengslet, ta av den øvre døra og legg den på et mykt, polstret
underlag for å unngå riper.
3. Fjern hengselpinnen med en skrutrekker og vipp opp hengselbeslaget. Sett
deretter hengselpinnen tilbake på plass i hengselbeslaget.
4. Skru løs midthengslet. Løft deretter av den nedre døra og plasser den på et
mykt, polstret underlag for å unngå riper.
5. Flytt hengselhulldekslene fra venstre til høyre side.
6. Skru løs bunnhengslet. Fjern deretter de regulerbare bena på begge sider.
7. Skru løs og fjern bunnhengselpinnen, snu beslaget og sett det tilbake på plass.
8. Monter beslaget til bunnhengselpinnen på nytt. Monter begge de regulerbare
bena på nytt. Sett den nedre døra i riktig posisjon.
9. Drei midthengslet 180°, og sett det i riktig på venstre side. Sett
midthengselpinnen i det øverste hullet på den nedre døra, og stram boltene.
10.Sett den øvre døra tilbake på plass. Kontroller at døra er tilpasset horisontalt
og vertikalt slik at pakningen tetter på alle sider før du til slutt strammer
topphengslet. Sett deretter på hengslet og skru det fast på toppen av enheten.
11.Sett på toppdekselet og skru det fast.
14
1
4
2
3
5
6
8
7
9
10
11
15
UTSTYR INNI APPARATET
FLYTTBARE HYLLER
Veggene i kjøleskapet er utstyrt med
en rekke skinner slik at hyllene kan
plasseres etter ønske.
DØRHYLLER
For å kunne oppbevare matvarer med
ulik størrelse kan dørhyllene plasseres i
forskjellige høyder. Flytting av
dørhyllene: Trekk gradvis dørhyllen i
pilenes retning til den løsner, og
plasser den deretter inn på ønsket
sted.
16
ANBEFALT FORDELING AV
MATVARER
Avdelinger i kjøleskapet:
- øverst: hermetikk, brød, vin, kaker osv.
- Midten meieriprodukter, ferdigretter, desserter, brus, øl, tilberedt mat ol.
- Frukt- og grønnsaksskuff: fersk frukt, grønnsaker, salater, rotvekster, poteter,
løk, hvitløk, tomat, tropisk frukt, surkål, kålrot etc..
Avdelinger i kjøleskapsdør:
- Øvre/midtre dørhylle egg, smør, ost
osv.
- Nedre dørhyller drikkevarer, bokser,
flasker
i
Ikke oppbevar frukt (bananer,
ananas, papaya, sitrusfrukt) eller
grønnsaker (squash, auberginer,
agurk, paprika, tomater og
poteter) som er sensitive overfor
lave temperaturer, i kjøleskapet.
Avdelinger i fryseskap:
- innfrysing, lagring av frosne matvarer (se kapitlet “Innfrysing og lagring av
frosne matvarer”).
i
Følgende typer matvarer bør ikke oppbevares i fryseskapet: salat, egg,
epler, pærer, fersken, yoghurt, syrnet melk, rømme og majones.
17
OPPBEVARING AV MAT I
KJØLESKAPET
VIKTIGE ADVARSLER OM OPPBEVARING AV MAT
i
Riktig bruk av apparatet, riktig innpakking av matvarer,
riktig temperatur og overholdelse av standarder for
matvarehygiene har avgjørende betydning for kvaliteten på
matvarer som lagres.
Merk deg utløpsdatoen for maten. Den står på emballasjen.
Oppbevar maten i kjøleskapet i lukkede beholdere eller
annen egnet emballasje slik at den ikke avgir eller opptar
lukt.
Brennbare, flyktige eller eksplosive materialer må ikke
oppbevares i kjøleskapet.
Flasker med høyt alkoholinnhold bør lukkes godt og
oppbevares stående.
Enkelte organiske løsninger, eteriske oljer i sitron- og
appelsinskall, smørsyre med mer kan skade plastflater ved
langvarig kontakt og føre til for tidlig aldring.
Ubehagelig lukt tyder på at kjøleskapet ikke er rent eller at
innhold er bedervet (se Rengjøring av apparatet).
Fjern bedervelige matvarer fra kjøleskapet før du reiser bort i
lengre perioder.
18
OPPBEVARING AV MAT
TYPE MAT
Optimal lagringstemperatur (°C)
Optimalt
fuktighetsnivå
ved lagring (%)
Omtrentlig
lagringstid
Svinestek
-1 til 4
95
3 dager
Oksestek
0 til 4
95
Inntil 3 uker
Lam
0 til 4
95
14 dager
Kylling
0 til 4
95
3 dager
Fisk
0 til 4
95
3 til 10 dager
Muslinger
0 til 4
95
2 dager
1,5
95
16 uker
2 til 4
95
7 til 10 dager
Rødbeter
0
95
3 til 5 måneder
Brokkoli
0
95-100
10 til 14 dager
Tidlig hodekål
0
98-100
3 til 6 uker
Gulrøtter, modne
0
98-100
4 til 5 måneder
Vintersalat
0
95-100
2 til 3 uker
Hvitløk
0
65-70
6 til 7 måneder
Kålrabi
0
98-100
2 til 3 måneder
Rosenkål
0
90-95
3 til 5 uker
Kinakål
0
95-100
2 til 3 måneder
Sen hodekål
0
98-100
3 til 4 måneder
Gulrøtter
0
95-100
2 uker
Blomkål
0
95-98
2 til 4 uker
Vanlig selleri
0
98-100
2 til 3 måneder
Sølvbete
0
95-100
10 til 14 dager
Radicchio
0
95-100
2 til 4 uker
Mais
0
95-98
5 til 8 dager
Våtmodnet
oksekjøtt
Melkeprodukter
(yoghurt, rømme,
smør, mykost,
osteskiver osv.)
19
TYPE MAT
Optimal lagringstemperatur (°C)
Optimalt
fuktighetsnivå
ved lagring (%)
Omtrentlig
lagringstid
Purreløk
0
95-100
2 til 3 måneder
Sopp
0
95
3 til 4 dager
Persille
0
95-100
2 til 3 dager
Pastinakk
0
98-100
4 til 6 måneder
Vinterreddik
0
95-100
2 til 4 måneder
Pepperrot
0
98-100
10 til 12 måneder
Blomkål
0 til 2
90-95
2 til 4 uker
Løk
0 til 2
65-70
6 til 7 måneder
Asparges
0 til 2
95-100
2 til 3 uker
Grønne erter
0 til 2
95-98
1 til 2 uker
Oppskårne
grønnsaker
0 til 2
90-95
Inntil 5 dager
Rosenkål
0 til 2
90-95
1 til 2 uker
Stikkelsbær
0 til 2
90-95
3 til 4 uker
Agurker
4 til 10
95
10 til 14 dager
Poteter
7 til 10
90-95
Inntil 9 måneder
Avokado,
umodne
7 til 10
85-95
Inntil 6 uker
Paprika
7 til 10
90-95
2 til 3 uker
Tomater
10 til 12
85-90
4 til 7 dager
< 15
40-50
6 til 10 måneder
Pærer
-3
90-95
2 til 7 måneder
Aprikos
-1
90-95
1 til 3 uker
Jordbær
0
90-95
3 til 7 dager
Bringebær
0 til 2
90-95
2 til 3 dager
Rips og solbær
0 til 2
90-95
1 til 4 uker
Blåbær
0 til 2
90-95
14 dager
Kirsebær
0 til 2
90-95
2 til 3 uker
Druer
0 til 2
85
2 til 8 uker
Kiwi, modne
0 til 2
90-95
1 til 3 måneder
Fersken
0 til 2
90-95
2 til 4 uker
Bønner, frø
20
TYPE MAT
Optimal lagringstemperatur
(°C)
Optimalt
fuktighetsnivå
ved lagring (%)
Omtrentlig
lagringstid
Kirsebær
0 til 2
90-95
2 til 3 uker
Kiwi, umoden
0 til 2
90-95
2 til 6 måneder
Nektariner
0 til 2
90-95
1 til 3 uker
Appelsiner
0 til 2
90-95
2 til 4 uker
Persimon
0 til 2
90-95
2 til 3 måneder
Plommer
0 til 2
90-95
2 til 5 uker
Oppskåret frukt
0 til 2
90-95
Inntil 10 dager
Epler
0 til 4
90-95
1 til 12 måneder
4
90-95
15 dager
Appelsiner
4 til 7
90-95
2 til 4 uker
Tangeriner
5 til 8
90-95
2 til 4 uker
Mango
10 til 13
85-95
2 til 3 uker
Meloner
10 til 13
85-95
1 til 2 uker
Ananas
10 til 13
85-95
2 til 4 uker
Sitroner
11 til 13
90-95
2 til 3 uker
Vannmelon
12 til 15
85-95
1 til 3 uker
Bananer, modne
13 til 16
85-95
3 dager
Grapefrukt
13 til 16
90-95
1 til 3 uker
Meloner
21
INNFRYSING OG LAGRING AV
FROSNE MATVARER
VIKTIGE ADVARSLER OM FRYSING
i
Bruk bare fryseskapet til innfrysing av mat som egner seg til
frysing.
Bruk alltid ferske matvarer av god kvalitet.
Velg den mest egnede emballasjen til maten og bruk
emballasjen riktig.
Sørg for at emballasjen er luft- og vanntett slik at maten ikke
tørker og mister vitaminer.
Skriv mattype, mengde og innfrysingsdato på emballasjen.
Det er svært viktig at matvarene fryses så raskt som
mulig. Derfor anbefales små forpakninger. Avkjøl maten i
kjøleskapet før du fryser den.
LAGRING AV FERDIGFRYSTE MATVARER
• Når du oppbevarer eller bruker frosne matvarer, må du følge produsentens
anvisninger. Temperatur og holdbarhetsdato står på emballasjen.
• Velg bare mat med uskadd emballasje, lagret i frysebokser som holder en
temperatur på -18 °C eller lavere.
• Ikke kjøp mat som er dekket av rim, for dette tyder på at de har vært delvis
opptint flere ganger og at kvaliteten ikke er på topp.
• Beskytt maten mot tining under transport. Hvis temperaturen stiger, vil
lagringstiden bli kortere og kvaliteten lavere.
22
LAGRINGSTID FOR FERDIGFRYSTE
MATVARER
ANBEFALT OPPBEVARINGSTID I FRYSESKAPET
Type mat
Frukt, oksekjøtt
Grønnsaker, kalvekjøtt og fjærfe
Vilt
Svinestek
Finhakket eller malt kjøtt
Brød, pasta, ferdigretter, mager fisk
Innmat
Røkte pølser, fet fisk
Tid
10 til 12 måneder
8 til 10 måneder
6 til 8 måneder
4 til 6 måneder
4 måneder
3 måneder
2 måneder
1 måned
TINING AV FROSNE MATVARER
Nedfrysing av mat dreper ikke mikroorganismene. Når maten er tint, aktiveres
bakteriene på nytt og maten blir raskt ødelagt. Bruk halvveis eller helt tint mat
så fort som mulig.
Delvis opptining reduserer næringsverdien i maten; dette gjelder særlig frukt,
grønnsaker og ferdigretter.
23
AVRIMING AV APPARATET
AUTOMATISK AVRIMING AV KJØLESKAPET
Kjøleskapet trenger ikke avrimes, ettersom isen som samler egg på bakveggen,
tines automatisk.
All oppsamlet is vil smelte når kompressorenheten er inaktiv. Dråpene
renner gjennom en åpning i kjøleskapets bakvegg og ned i en beholder over
kompressoren, og derfra vil de fordampe.
Kontroller at åpningen i bakveggen på kjøleskapet aldri blokkeres av mat eller
andre gjenstander.
Hvis det dannes et tykt belegg med is på bakveggen inni kjøleskapet (3-5 mm),
må du slå av apparatet og avrime det manuelt.
AVRIMING AV ET VANLIG FRYSESKAP
• Avrim fryseskapet når det er kommet et lag på ca. 3-5 millimeter rim eller is.
Etter denne perioden tar du maten ut av fryseskapet og beskytter den mot
opptining.
• Slå av apparatet (se kapitlet Slå apparatet på/av), og trekk ledningen ut av
stikkontakten.
• Ikke bruk kniv eller andre skarpe gjenstander til å fjerne rimen, for da kan du
ødelegge kjølesystemet.
• Ikke bruk kniv eller andre skarpe gjenstander til å fjerne rimen, for da kan du
ødelegge et rør i kjølesystemet.
• For å sette fart i opptiningsprosessen kan du sette en kasserolle med varmt
vann på glasshyllen.
• Rengjør og tørk apparatet innvendig (se kapitlet Rengjøring av apparatet).
24
RENGJØRING AV APPARATET
!
Før rengjøring må du koble apparatet fra strømnettet – Slå av apparatet
(se kapitlet Slå apparatet på/av), og trekk strømledningen ut av
veggkontakten.
• Bruk en myk klut til å rengjøre alle flater. Rengjøringsmidler som inneholder
slipende stoffer, syrer eller løsemidler egner seg ikke til rengjøring, for de kan
ødelegge overflaten.
Rengjør apparatet utvendig med vann eller mildt såpevann.
Lakkerte flater og aluminiumsflater kan rengjøres med lunkent vann tilsatt
et mildt vaskemiddel. Det går an å bruke rengjøringsmiddel med lavt
alkoholinnhold (f.eks. vindusrens). Ikke bruk alkoholholdige rengjøringsmiddel til
å rengjøre plastmaterialer.
Apparatet kan rengjøres innvendig med rent, lunkent vann, eventuelt
tilsatt litt eddik.
• Ikke vask deler inni apparatet i oppvaskmaskinen, for de kan bli ødelagt.
• For å unngå at smeltevann lager
oversvømmelse i kjøleskapet, må
avløpshullet på baksiden av
kjøleskapet rengjøres med jevne
mellomrom. Bruk en rensepinne til å
rengjøre hullet som vist på bildet.
• Etter rengjøringen slår du på
apparatet igjen og setter matvarene
tilbake på plass.
25
FEILSØKING
Problem:
Mulig årsak
Løsning
• Termostatbryteren er stilt inn
på “0”.
• Velg en annen innstilling
for bryteren for å slå på
apparatet.
• Støpslet er ikke satt i eller
er ikke satt ordentlig i
stikkontakten
• Sett inn støpslet.
• En sikring har gått eller er
defekt
• Kontroller sikringen, skift
ut hvis nødvendig
• Stikkontakten er defekt
• Feil ved strømnettet må
utbedres av en elektriker.
• Temperaturen er ikke riktig
innstilt.
• Se avsnittet Stille inn
starttemperaturen.
• Døren har stått lenge åpen
• Åpne døra så kort tid
som mulig
• En stor mengde varm mat er
satt inn i apparatet i løpet av
de siste 24 timene.
• Sett termostatbryteren
midlertidig på en kaldere
innstilling.
• Apparatet står nær en
varmekilde
• Se anvisningene
om plassering i
installasjonsavsnittet
• Temperaturen er stilt inn for
lavt.
• Sett termostatbryteren
midlertidig på en varmere
innstilling.
• Apparatet er ikke i vater.
• Juster bena på nytt.
• Apparatet berører veggen
eller andre gjenstander.
• Flytt apparatet litt.
• En komponent, f.eks. et rør
på baksiden av apparatet er i
kontakt med en annen del av
apparatet eller veggen.
• Hvis nødvendig bøyer du
komponenten forsiktig litt
bort.
Vann på gulvet
• Vannavløpshullet er blokkert.
• Se avsnittet Rengjøring.
Sidepanelet er
varmt
• Kondensatoren er inni
panelet.
• Det er normalt.
Apparatet virker
ikke
Maten er for
varm.
Apparatet
avkjøler for mye
Uvanlige lyder
Hvis feilen vedvarer, må du kontakte servicesenteret.
26
INFORMASJON OM
APPARATSTØY
Kjøling i kjøle- og fryseskap skjer ved hjelp av et kjølesystem som inkluderer
en kompressor (og en vifte på noen apparater). Denne kompressoren lager litt
støy. Støynivået avhenger av montering, riktig bruk og alderen på produktet.
• Når du nettopp har koblet apparatet til strømnettet, kan driftsstøyen fra
kompressoren eller lyden av strømmende væske være litt ekstra høy. Dette
betyr ikke at det er noe feil med apparatet og påvirker ikke apparatets
funksjon. Etter hvert vil driftsstøyen og denne lyden bli svakere.
• Noen ganger forekommer det uvanlig eller høy lyd under bruk; dette skyldes
som oftest feil installasjon.
- Apparatet må stå flatt og stabilt på et solid underlag.
- Apparatet bør ikke komme borti veggen eller tilstøtende møbler.
- Kontroller at utstyret inni apparatet sitter godt fast og at støyen ikke skyldes
bokser, klirrende flasker eller andre beholdere som er plassert ved siden av
hverandre.
• Når døra åpnes oftere eller blir stående åpen lenge, når store mengder fersk
mat legges inn eller når funksjonene intensiv innfrysing eller kjøling aktiveres,
kan apparatet midlertidig avgi mer støy. Dette skyldes større belastning på
kjølesystemet.
VI FORBEHOLDER OSS RETTEN TIL Å FORETA ENDRINGER SOM IKKE
BERØRER UTSTYRETS FUNKSJON.
27
Gorenje, d.d.
Partizanska 12
SI - 3320 Velenje, Slovenija
info@gorenje.com
www.gorenje.com
no (01-18)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement