Gorenje NRS9183MB Brugermanual

Gorenje NRS9183MB  Brugermanual
NO
DETALJERT
BRUKSANVISNING
FOR KJØLESKAP OG
FRYSESKAP
www.gorenje.com
Vi setter stor pris på tilliten du har vist oss ved å kjøpe produktet
vårt som er utformet for å forenkle hverdagen din. For å gjøre bruken
av produktet enklere har vi lagt ved denne detaljerte bruksanvisningen.
Installasjonsveiledningen er vedlagt som eget dokument. Anvisningene gir deg
informasjon om det nye apparatet slik at du kan bli kjent med det så raskt som
mulig.
Vi håper du får mye glede av produktet.
Apparatet er kun beregnet til husholdningsbruk.
Kjøleskapet er beregnet på oppbevaring av ferske matvarer over 0°C.
Fryseskapet er beregnet for innfrysing og langvarig lagring av frosne matvarer
(opp til et år, avhengig av matvaretypen).
Besøk oss gjerne på hjemmesiden vår. Her kan du angi apparatets
modellnummer, som står på merkeplaten eller garantikortet, for å finne en
detaljert beskrivelse av apparatet, bruksråd, feilsøking, serviceinformasjon,
bruksanvisning osv.
http://www.gorenje.com
!
2
Viktige sikkerhetsanvisninger
INNHOLD
4VIKTIGE MERKNADER OG SIKKERHETSREGLER
INNLEDNING
4Sikkerhetsinformasjon og advarsler
11INSTALLERE DET NYE APPARATET
13PRODUKTBESKRIVELSE
BESKRIVELSE
AV
APPARATET
14KONTROLLER PÅ DISPLAYET
16BRUKE APPARATET
18NYTTIGE RÅD OG TIPS
19RENGJØRING OG STELL
20FEILSØKING
TINING OG
RENGJØRING AV
APPARATET
DIVERSE
22AVHENDING AV APPARATET
3
VIKTIGE MERKNADER OG
SIKKERHETSREGLER
!
SIKKERHETSINFORMASJON OG
ADVARSLER
For din egen sikkerhet og riktig bruk må du lese denne
bruksanvisningen nøye med alle råd og advarsler før
du installerer og bruker apparatet for første gang. For
å unngå feilbetjening og ulykker må du sørge for at alle
som skal bruke apparatet, er fortrolig med bruken og
sikkerhetsreglene. Ta vare på bruksanvisningen, og sørg for
at den følger med apparatet hvis det flyttes eller selges, slik
at eventuelle nye eiere og brukere vil få riktig informasjon
om bruken og sikkerhetsanvisningene gjennom hele
apparatets levetid.
For å unngå personskader og skade på apparatet må alle
sikkerhetsanvisningene i denne bruksanvisningen følges. Vi
gjør oppmerksom på at produsenten ikke ansvarlig for feil
som skyldes forsømmelse.
Sikkerhet for barn og andre sårbare personer
I samsvar med EN-normen
Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og oppover
og av personer med redusert fysisk, sensorisk eller psykisk
kapasitet, eller mangel på erfaring og kunnskap, dersom
de er instruert i bruken av apparatet på en trygg måte
og forstår farene ved bruken. Barn skal ikke leke med
apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres
av barn uten tilsyn.
4
I samsvar med IEC-normen
Dette apparatet er ikke beregnet på bruk av personer
(inkludert barn) med redusert fysisk, sensorisk eller psykisk
kapasitet, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre
de er under tilsyn eller er instruert i bruken av apparatet av
en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
•
Hold all emballasje utenfor barns rekkevidde. Fare for
kvelning.
Hvis du kaster apparatet, må du trekke støpslet ut av
stikkontakten, kutte strømledningen (så nær apparatet
som mulig) og ta av døren, slik at barn under lek ikke kan
få elektrisk støt eller bli sperret inne i apparatet.
Dette apparatet har magnetiske dørpakninger. Hvis det
skal erstatte et eldre apparat med fjærlås på døren eller
lokket, må du gjøre fjærlåsen ubrukelig før du kaster det
gamle apparatet. Dette hindrer at apparatet kan bli en
dødsfelle for barn.
•
•
!
•
Generell sikkerhet
ADVARSEL Dette apparatet er beregnet på bruk i
private kjøkken og lignende steder, for eksempel:
-personalkjøkken i butikker, på kontorer og på andre
arbeidsplasser
-gårdshus eller av gjester på hoteller, moteller og andre
overnattingssteder
-kjøkkenet i B&B-hoteller og lignende
-catering og lignende profesjonelle bruksområder
•
ADVARSEL Ikke oppbevar eksplosive stoffer som
aerosolbokser med brannfarlige drivmidler i dette
apparatet.
5
•
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL Hvis strømledningen er skadet, må den
skiftes ut av produsenten, en servicetekniker eller en
tilsvarende kvalifisert person for å unngå all fare.
ADVARSEL Sørg for at ventilasjonsåpningene på
kabinettet eller i kjøkkeninnredningen der skapet er
innbygd, ikke blokkeres.
ADVARSEL Ikke bruk mekanisk utstyr eller annet for å
sette fart i avrimingen, unntatt utstyr som er anbefalt av
produsenten.
ADVARSEL Ikke ødelegg kjølesystemet.
ADVARSEL Ikke bruk elektrisk utstyr inni apparatet,
unntatt utstyr som er anbefalt av produsenten.
ADVARSEL Kjølemiddelet og drivmiddelet i isolasjonen
er brannfarlige. Når du skal avhende apparatet, må du
levere det inn til et godkjent avfallsmottak. Må ikke
utsettes for åpen ild.
ADVARSEL
Når du stiller opp apparatet, må du sørge
for at strømledningen ikke blokkeres eller skades.
ADVARSEL
Ikke plasser mobile grenkontakter eller
strømforsyninger på baksiden av apparatet.
Skifte LED-lyset
•
ADVARSEL LED-lyset må ikke skiftes ut av brukeren!
Hvis LED-lyset er skadet, må du kontakte kundeservice
for å få hjelp.
Kjølemiddel
Apparatets kjølesystem inneholder kjølemiddelet isobutan
(R600a). Dette er en svært miljøvennlig naturgass, men
den er likevel brannfarlig. Under transport og installasjon
av apparatet må du sørge for at ingen av komponentene i
kjølesystemet blir skadet.
Kjølemiddelet (R600a) er brannfarlig.
6
•
ADVARSEL Kjøleskap inneholder kjølemiddel og
gasser i isolasjonen. Kjølemiddel og gasser kan forårsake
øyeskader eller brann og skal derfor avfallshåndteres av
fagfolk. Pass på at rørene i kjølesystemet ikke skades før
riktig avhending.
Forsiktig: Brannfare
Hvis kjølesystemet skulle bli skadet:
• Unngå åpen ild og tennkilder.
• Sørg for grundig utlufting av rommet der apparatet er
plassert.
Det er farlig å endre spesifikasjonene eller modifisere dette
produktet på noen måte.
Skade på ledningen kan forårsake kortslutning, brann og/
eller elektrisk støt.
!
•
•
•
•
•
•
•
Elektrisk sikkerhet
Strømledningen må ikke forlenges.
Pass på at støpslet ikke klemmes eller skades. Et klemt
eller skadet støpsel kan overopphetes og forårsake
brann.
Sørg for at støpslet til apparatet er tilgjengelig.
Ikke trekk i strømledningen.
Hvis stikkontakten er løs, må du ikke sette i støpslet. Fare
for elektrisk støt eller brann.
Ikke bruk apparatet uten lampedeksel.
Apparatet skal bare kobles til en strømforsyning
med enfaset vekselstrøm på 220~240 V/ 50 Hz. Hvis
spenningssvingningene i det lokale strømnettet er så
store at spenningen overskrider området ovenfor, må
det av sikkerhetsgrunner installeres en automatisk
spenningsregulator på mer enn 350 W for apparatet.
7
Apparatet må bruke en egen stikkontakt og ikke en
stikkontakt som samtidig brukes av andre elektriske
apparater. Støpslet må passe i stikkontakten, og
stikkontakten må være jordet.
Daglig bruk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
8
Ikke oppbevar brannfarlig gass eller væske i apparatet,
det kan føre til eksplosjon.
Ikke bruk noen elektriske apparater i apparatet (f.eks.
elektrisk iskremmaskin, mikser osv.).
Når du tar støpslet ut av stikkontakten, må du alltid
holde i støpslet og ikke trekke i strømledningen.
Ikke plasser varme gjenstander nær plastkomponentene
på dette apparatet.
Ikke plasser matvarer rett mot ventilasjonsåpningene på
bakveggen.
Oppbevar ferdigpakkede frosne matvarer i samsvar med
anvisningene fra produsenten av de frosne matvarene.
Følg apparatprodusentens anbefalinger for oppbevaring
nøye. Se aktuelle anvisninger for oppbevaring.
Ikke legg kullsyreholdige drikker, f.eks. brus i frysedelen,
for det skaper trykk på beholderen, noe som kan føre til
eksplosjon og skade på apparatet.
Frosne matvarer kan forårsake frostskader hvis de spises
rett fra frysedelen.
Ikke plasser apparatet i direkte sollys.
Hold brennende stearinlys, lamper og andre gjenstander
med åpen flamme unna apparatet slik at ikke apparatet
begynner å brenne.
Apparatet er beregnet for oppbevaring av matvarer og/
eller drikkevarer i vanlige husholdninger, som beskrevet
i denne bruksanvisningen. Apparatet er tungt. Vær
forsiktig ved flytting av apparatet.
Ikke fjern eller berør varer fra frysedelen hvis hendene
dine er fuktige eller våte, for dette kan føre til
•
•
•
•
hudavskraping eller frostskader.
Ikke bruk sokkelen, skuffene, dørene eller lignende som
støtte eller til å stå på.
Frosne matvarer må ikke fryses på nytt når de har vært
opptint.
Ikke spis ispinner eller isbiter rett fra frysedelen, for dette
kan forårsake frostskader på munnen og leppene.
For å unngå at gjenstander faller ned og forårsaker
personskader og skade på apparatet, må du ikke
overbelaste dørhyllene eller legge for mye mat i
grønnsakskuffene.
Forsiktig!
Stell og rengjøring
• Før vedlikehold må du slå av apparatet og koble støpslet
fra stikkontakten.
• Ikke rengjør apparatet med metallgjenstander,
damprenser, eteriske oljer, organiske løsemidler eller
slipende rengjøringsmidler.
• Ikke bruk skarpe gjenstander til å fjerne rim fra apparatet.
Bruk en plastskrape.
Viktig merknader om installasjon!
• Følg anvisningene for elektrisk tilkobling i denne
bruksanvisningen til punkt og prikke.
• Pakk ut apparatet og kontroller at det ikke er skadet.
Ikke koble til apparatet hvis det er skadet. Meld straks
fra om eventuelle skader til forretningen der du kjøpte
apparatet. Ta i så fall vare på emballasjen.
• Vi anbefaler at du venter i minst fire timer før du
kobler til apparatet, slik at oljen kan renne tilbake i
kompressoren.
• Det må være tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt
apparatet, hvis ikke kan det føre til overoppheting.
For å oppnå tilstrekkelig ventilasjon må du følge
9
•
•
installasjonsveiledningen. Hvis mulig bør baksiden
av produktet ikke være for nær en vegg for å unngå
at veggen berører eller blokkerer varme deler
(kompressor, kondensator). For å unngå brannfare må
installasjonsanvisningene følges nøye.
Apparatet må ikke plasseres i nærheten av varmeovner
eller komfyrer.
Sørg for at støpslet er tilgjengelig også etter at apparatet
er installert.
Service
• Alt elektrisk servicearbeid på apparatet skal utføres av
kvalifiserte elektrikere eller andre kompetente personer.
• Dette produktet skal vedlikeholdes
av et autorisert servicesenter, og det
må bare brukes originale reservedeler.
1) Hvis apparatet er av typen Frost Free.
2) Hvis apparatet har en frysedel.
10
INSTALLERE DET NYE APPARATET
• Før apparatet brukes for første gang, bør du lese gjennom rådene nedenfor.
Ventilasjon av apparatet
For å forbedre effektiviteten til kjølesystemet og spare energi, må det sørges for
tilstrekkelig ventilasjon rundt apparatet for god varmespredning. Det betyr at
det må være tilstrekkelig fritt rom rundt apparatet. Anbefaling: Vi anbefaler en
avstand på 50-70 mm fra baksiden av apparatet til veggen, minst 100 mm fra
toppkanten, minst 100 mm fra sidene til veggen og fritt rom foran slik at dørene
kan åpnes 150 grader. Se tegningene nedenfor.
Plassbehov (mm)
W
W1
D
D1
908
411.5
550
1096.5
Merk!
• Dette apparatet fungerer godt i klimaklassene SN til T. Det vil kanskje ikke
fungere skikkelig hvis det er omgitt av en temperatur over eller under det
angitte området i en lengre periode.
11
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
N
ST
T
fra +10 °C til +32 °C
fra +16 °C til +32 °C
fra +16 °C til +38 °C
fra +16 °C til +43 °C
• Plasser apparatet på et tørt sted for å unngå fuktighet.
• Beskytt apparatet mot direkte sollys, regn og frost. Hold apparatet unna
varmekilder som komfyrer, peiser og varmeovner.
Vatring av apparatet
• For tilstrekkelig vatring og luftsirkulasjon nede på baksiden av apparatet, må
bena kanskje justeres. Du kan justere dem for hånd eller med en egnet nøkkel.
• For å at dørene skal lukkes automatisk, må du sørge for en helling bakover
av toppen på apparatet på cirka 10 mm eller 0,5 grader ved å skru på de
justerbare bena.
• Hvis du ønsker å flytte apparatet, må du huske å skru bena inn igjen slik at
apparatet kan rulles fritt. Installer apparatet på nytt når du har flyttet det.
Forsiktig! Hjulene er ikke møbelhjul, de kan bare beveges fremover eller
bakover. Forsøk på å trille apparatet sidelengs kan skade gulvet og hjulene.
12
PRODUKTBESKRIVELSE
1
10
2
3
11
12
4
13
14
5
15
16
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
7
17
8
18
9
19
LED-lys i frysedel
Dørhylle i frysedel
Dørpakning til frysedel
Vindkanaldeksel i frysedel
Hylle i frysedel
Ismaskin
Øvre skuff i frysedel
Nedre skuff i frysedel
Justerbart ben - venstre
10.LED-lys i kjøledel
11. Dørhylle i kjøledel
12. Vindkanaldeksel i kjøledel
13. Eggeholder (innsiden)
14. Hylle i kjøledel
15. Flaskestativ
16. Dørpakning i kjøledel
17. Øvre skuff i kjøledel
18. Nedre skuff i kjøledel
19. Justerbart ben - høyre
Merk! På grunn av kontinuerlig utvikling av produktene våre kan apparatet ditt
avvike litt fra beskrivelsen i denne bruksanvisningen, men funksjonene og bruken
er den samme.
13
KONTROLLER PÅ DISPLAYET
Bruk apparatet som beskrevet nedenfor. Apparatet ditt har de samme
funksjonene og modusene som kontrollpanelene på bildene nedenfor.
Når apparatet slås på for første gang,
aktiveres baklyset til ikonene på displayet.
Hvis ingen knapper er trykt inn og dørene er
lukket, slår baklyset seg av etter 60 sekunder.
Kontrollpanelet består av to områder for
temperatur og ett område for ulike moduser.
Stille inn temperaturen
Når du starter apparatet for første gang,
anbefaler vi at du stiller inn temperaturen på 4 °C
i kjøledelen og -18 °C frysedelen. Hvis du ønsker
å endre temperaturen, følger du anvisningene
under.
Forsiktig! Når du stiller inn en temperatur,
stiller du inn en gjennomsnittstemperatur for
hele apparatet. Temperaturene inni kjøle- og
frysedelen kan avvike fra temperaturen som vises
på kontrollpanelet, avhengig av hvor mye mat
du oppbevarer og hvor du har plassert den. Høy
eller lav romtemperatur kan også påvirke den
faktiske temperaturen inni apparatet.
Kjøledel
• Du kan trykke på knappen
for å aktivere modusen som styrer temperaturen
i kjøledelen. Hvis du trykker kontinuerlig på knappen, stilles temperaturen inn i
rekkefølgen nedenfor.
Frysedel
• Du kan trykke på knappen
for å aktivere modusen som styrer temperaturen
i frysedelen. Hvis du trykker kontinuerlig på knappen, stilles temperaturen inn i
rekkefølgen nedenfor.
14
Låse opp
Alle knappene er sperret hvis ikonet
lyser. Trykk på knappen
i3
sekunder for å låse dem opp. De vil låses igjen hvis ingen knapper trykkes inn i
løpet av 20 sekunder.
Modus
Du kan velge forskjellige moduser ved å trykke på knappen
.
Når en bestemt modus er valgt, må du vente til det tilhørende ikonet blinker i 10
sekunder. Modusen stilles inn i rekkefølgen nedenfor.
Super Cool
Super Cool kan avkjøle maten din mye raskere slik at matvarene holder seg friske
lengre.
• Trykk på knappen
for å velge funksjonen Super Cool. Lyset
vil tennes.
• Super Cool slås automatisk av etter 6 timer, og da stilles temperaturen i
kjøledelen inn på 2 °C.
Super Freeze
Super Freeze senker temperaturen raskt i frysedelen slik at maten fryses ned
raskere. Dette kan ta vare på vitaminene og næringsmidlene i fersk mat og holde
maten frisk lengre.
• Trykk på knappen
for å velge funksjonen Super Freeze. Lyset
vil tennes.
• Super Freeze slås automatisk av etter 26 timer, og da stilles temperaturen i
fryseskapet inn på -24 °C.
Kunstig intelligens
Når denne funksjonen velges, justeres temperaturen i apparatet automatisk.
Når funksjonen kunstig intelligens aktiveres, slås temperaturen automatisk på 4
°C i kjøledelen og på -18 °C i frysedelen.
Døralarm
• Hvis døren til kjøledelen eller frysedelen blir stående åpen i lengre tid, utløses
døralarmen. Lydsignalet stopper automatisk etter 10 minutter.
• For å spare energi må du ikke la døren stå åpen i lengre tid når du bruker
apparatet. Døralarmen kan stanses ved å lukke døren.
15
BRUKE APPARATET
Denne delen beskriver hvordan du kan benytte de praktiske funksjonene. Vi
anbefaler at du leser gjennom den grundig før du bruker apparatet.
1. Tilpasse døren
Hvis du oppdager at dørene ikke er i samme høyde, kan du bruke en nøkkel til å
tilpasse døren.
Hvis døren til frysedelen er høyere enn døren til kjøledelen: Bruk en nøkkel til å
dreie bolten på det nedre hengselet mot urviseren slik at døren løftes opp. Bruk
deretter nøkkelen til å låse mutteren på plass.
2. Bruke kjøledelen
Kjøledelen er beregnet for oppbevaring av grønnsaker og frukt. Maten må
være innpakket for å unngå å miste fuktighet eller at smaken smitter over på
andre matvarer. Forsiktig! Ikke lukk døren til kjøledelen når hyllene, skuffen eller
teleskopskinnene er trukket ut. Det kan skade både dem og kjøledelen.
Glasshyller og dørhyller
Kjøledelen har 4 glasshyller og flere ulike dørhyller, som egner seg til
oppbevaring av egg, bokser med drikke, flasker med drikke og innpakket mat.
De kan plasseres i forskjellige høyder etter behov. Før du løfter opp dørhyllen
vertikalt, må du ta ut maten.
• Når du fjerner hyllene, må du trekke dem forsiktig ut til hyllen frigjøres fra
skinnene.
• Når du setter hyllene tilbake på plass, må du kontrollere at det
ikke er noen hindringer bak dem og skyve hyllen forsiktig på plass.
Merk! Alle dørhyllene kan fjernes helt for rengjøring.
16
3. Bruke frysedelen
Frysedelen er beregnet for innfrysing og oppbevaring av mat, slik som kjøtt,
iskrem og andre matvarer.
Forsiktig! Pass på at flasker ikke blir stående i frysedelen lengre enn nødvendig,
for frysing kan få flaskene til å sprekke.
Skuffer
Skuffen, som er montert på uttrekkbare teleskopskinner, kan brukes til store
mengder matvarer.
• Skuffene tas ut på samme måte som grønnsakskuffen i kjøledelen.
17
NYTTIGE RÅD OG TIPS
Tips om energisparing
Vi anbefaler at du følger rådene nedenfor for å spare energi.
• Ikke la døren bli stående åpen for lenge.
• Pass på at apparatet står på trygg avstand fra varmekilder (direkte sollys,
elektrisk ovn eller komfyr osv.).
• Ikke still inn temperaturen lavere enn nødvendig.
• Ikke oppbevar varm mat eller væske som fordamper, i apparatet.
• Plasser apparatet i et rom med god ventilasjon, uten fuktighet. Se kapitlet
Installere det nye apparatet.
• Hvis tegningen viser riktig kombinasjon av skuffer og hyller, bør du ikke endre
oppsettet, for det er utformet med omhu for å være den mest energieffektive
konfigurasjonen.
Tips om kjøling
• Ikke sett varm mat direkte inn i kjøle- eller frysedelen. Den innvendige
temperaturen vil stige, og dermed må kompressoren arbeide hardere.
• Plasser maten omhyggelig slik at luften kan sirkulere fritt rundt den.
• Kjøtt (alle typer): Pakkes i plastfolie og settes på glasshyllen
over grønnsakskuffen. Overhold alltid lagringstiden for maten og
holdbarhetsdatoen som er angitt av produsentene.
• Tilberedt mat, kalde retter, osv.: De må dekkes til og plasseres på en fritt valgt
hylle.
• Frukt og grønnsaker: De bør plasseres i grønnsakskuffen som følger med.
• Smør og ost: Bør pakkes i lufttett folie eller plastfolie.
• Det anbefales å merke og datere hver lagret pakke for å holde oversikten over
lagringstidene.
Tips for oppbevaring av frosne matvarer
• Kontroller at de frosne matvarene har vært lagret riktig i butikken.
• Når de er tint opp én gang, vil maten raskt forringes og bør ikke fryses på nytt.
Ikke overskrid lagringstiden som er angitt av matprodusenten.
Slå av apparatet
Hvis apparatet ikke skal brukes på lengre tid, må følgende tiltak gjennomføres
for å hindre mugg i apparatet.
1. Fjern all maten.
2. Trekk støpslet ut av stikkontakten.
3. Rengjør og tørk innsiden grundig.
4. Sørg for at begge dørene står litt åpne slik at luften kan sirkulere.
18
RENGJØRING OG STELL
Av hygieniske grunner bør apparatet (inkludert utvendig og innvendig tilbehør)
rengjøres regelmessig og minst annenhver måned.
Forsiktig!
Apparatet må ikke være tilkoblet strømnettet under rengjøring. Fare for elektrisk
støt!
Før rengjøring må du slå av apparatet og koble støpslet fra stikkontakten.
Utvendig rengjøring
For at apparatet skal holde seg pent, bør du rengjøre det regelmessig utvendig.
• Tørk av kontrollpanelet og displayet med en ren og myk klut.
• Spray vann på rengjøringskluten i stedet for rett på apparatet. Dette sikrer jevn
fordeling av fuktighet på overflaten.
• Rengjør dørene, håndtakene og kabinettflatene med et mildt
rengjøringsmiddel, og tørk av med en myk klut.
Forsiktig!
• Ikke bruk skarpe gjenstander, for de kan lage riper i overflaten.
• Ikke bruk tynner, bilvaskemiddel, klorin, eterisk olje, slipende rensemiddel som
benzen eller organiske løsemidler til rengjøringen. De kan skade overflaten på
apparatet og forårsake brann.
Innvendig rengjøring
Du må rengjøre apparatet innvendig med jevne mellomrom. Det er lettere å
rengjøre det når det er lite mat i skapet. Tørk innsiden av kjøledelen med en
mild løsning av bikarbonat og soda, og skyll deretter med varmt vann og en
godt oppvridd svamp eller klut. Tørk apparatet helt tørt før du setter hyllene og
skuffene inn igjen. Tørk grundig av alle overflater og avtakbare deler.
Rengjøring av dørpakninger
Husk å holde dørpakningene rene. Klebrig mat og drikke kan få pakningene
til å klebe seg til kabinettet og rives når du åpner døren. Vask pakningen med
et mildt vaskemiddel og varmt vann. Skyll og tørk grundig etter rengjøringen.
Forsiktig! Ikke slå på apparatet igjen før dørpakningene er helt tørre.
Skifte LED-lyset
Advarsel! LED-lysest må ikke skiftes av brukeren! Hvis LED-lyset er skadet, må
du kontakte en autorisert elektriker for å få hjelp.
19
FEILSØKING
Hvis du har problemer med apparatet eller lurer på om apparatet ikke fungerer
som det skal, kan du foreta noen enkle kontroller før du ringer etter service. Se
under.
Advarsel! Ikke prøv å reparere apparatet på egen hånd. Hvis problemet vedvarer
når du har foretatt kontrollene under, må du kontakte en autorisert elektriker
eller forhandleren.
Problem
Mulig årsak og løsning
Apparatet virker ikke
som det skal.
• Kontroller at strømledningen er satt riktig inn i
stikkontakten.
• Kontroller sikringen eller kretsen i
strømforsyningen, skift ut hvis nødvendig.
• Omgivelsestemperaturen er for lav. Prøv å stille inn
apparatets temperatur på et kaldere nivå for å løse
dette problemet.
• Det er normalt at frysedelen ikke virker under den
automatiske tinesyklusen eller en kort tid etter at
apparatet er slått på, for å beskytte kompressoren.
Lukt fra kjøle- eller
frysedelen.
• Innsiden bør rengjøres.
• Enkelte matbeholdere eller emballasje forårsaker
lukt.
Støy fra apparatet.
Lydene nedenfor er helt normale:
• Rennende lyder fra kompressoren
• Støy på grunn av luftbevegelse fra den lille
viftemotoren i frysedelen eller andre deler
• Gurglende lyd som minner om vann som koker
• Poppende lyd under automatisk tining
• Klikkende lyd før kompressoren starter
Andre uvanlige lyder kan skyldes punktene
nedenfor. Da må du kontrollere dette og handle
deretter:
• Kabinettet er ikke i vater.
• Baksiden av apparatet berører veggen.
• Flasker eller beholdere har falt eller ruller.
20
Problem
Motoren går
kontinuerlig.
Det har dannet seg et
rimlag i apparatet
Mulig årsak og løsning
Det er normalt at du ofte hører lyden av motoren.
Den må gå mer i følgende situasjoner:
• Temperaturinnstillingen er satt kaldere enn
nødvendig
• Store mengder varm mat er nettopp lagt inn i
apparatet
• Temperaturen utenfor apparatet er for høy
• Dørene har stått åpne for lenge eller for ofte
• Etter installasjon av apparatet eller når det har
vært slått av i lengre tid.
• Kontroller at ventilasjonsåpningene ikke er blokkert
av mat og at maten er plassert i apparatet slik at
det sikres tilstrekkelig ventilasjon. Kontroller at
døren er helt lukket. For å fjerne rim, se kapitlet
Rengjøring og stell.
• Du kan ha latt dørene stå åpne for lenge eller for
ofte.
Den innvendige
• Dørene holdes åpne av en hindring.
temperaturen er for høy.
• Apparatet har for liten klaring på sidene, bak og
over.
Den innvendige
temperaturen er for lav.
• Øk temperaturen ved å følge anvisningene i
kapitlet Kontroller på displayet.
Dørene er vanskelige å
lukke.
• Kontroller om toppen av apparatet er vippet
bakover 10-15 mm slik at dørene lukkes automatisk,
eller om noe på innsiden hindrer at dørene lukkes.
Det drypper vann på
gulvet.
• Vannpannen (plassert bak i bunnen av kabinettet)
er kanskje ikke i vater, eller avløpsåpningen (under
toppen på kompressorlageret ) er kanskje ikke
plassert riktig, slik at vannet renner ned i denne
pannen, eller vannavløpsåpningen er tett. Du
må kanskje trekke apparatet ut fra veggen for å
kontrollere vannpannen og avløpsåpningen.
Lyset virker ikke.
• LED-lyset er kanskje defekt. Se Skifte LED-lys i
kapitlet Rengjøring og stell.
• Kontrollsystemet har deaktivert lysene fordi døren
har vært holdt åpen for lenge. Lukk døren og åpne
den igjen for å aktivere lysene på nytt.
21
AVHENDING AV APPARATET
Det er forbudt å kaste dette apparatet som vanlig husholdingsavfall.
Emballasje
Emballasjematerialer med gjenvinningsymboler kan gjenvinnes. Kast emballasjen
i en egnet avfallscontainer for å gjenvinne den.
Før avhending av apparatet
1. Trekk støpslet ut av stikkontakten.
2. Skjær av strømledningen og kast den sammen med støpslet.
Advarsel! Kjøleskap inneholder kjølemiddel og gasser i isolasjonen. Kjølemiddel
og gasser kan forårsake øyeskader eller brann og skal derfor avfallshåndteres av
fagfolk. Pass på at rørene i kjølekretsen ikke skades før riktig avhending.
CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT
Symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at
produktet ikke skal behandles som vanlig husholdningsavfall.
Produktet må leveres til godkjent mottak for elektrisk og
elektronisk avfall. Riktig avfallshåndtering av produktet bidrar
til å forebygge eventuelle negative konsekvenser for miljø
og helse. Slike negative konsekvenser kan bli resultatet ved
feil avhending av produktet. Vennligst ta kontakt med lokale
renovasjonsmyndigheter, renovasjonsfirma eller forretningen der
du kjøpte produktet for mer informasjon om avfallshåndtering av
produktet.
22
Gorenje, d.d.
Partizanska 12
SI - 3320 Velenje, Slovenija
info@gorenje.com
www.gorenje.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement