Gorenje EIT6451WPD Induksjonskomfyr Brugermanual

Gorenje EIT6451WPD Induksjonskomfyr Brugermanual
NO
DETALJERT
BRUKSANVISNING
FOR FRITTSTÅENDE
INDUKSJONSKOMFYR
www.gorenje.com
Vi er glade for at du har
kjøpt et av våre apparater.
Denne detaljerte bruksanvisningen
følger med produktet for å forenkle
bruken av det. Anvisningene gir deg
informasjon om det nye apparatet
slik at du kan bli kjent med det så
raskt som mulig.
Kontroller at apparatet ikke er skadet.
Hvis du oppdager transportskade, må
du kontakte butikken der du kjøpte
apparatet eller lageret det ble levert
fra. Telefonnummeret finner du på
fakturaen eller på følgeseddelen.
Bruksanvisningen er også tilgjengelig
på hjemmesiden vår:
http://www. gorenje.com
Viktig informasjon
Tips, merknad
INNHOLD
4
VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER
8
Før komfyren kobles til
9
FRITTSTÅENDE INDUKSJONSKOMFYR
INNLEDNING
13 Kontrollenhet
14 Apparatdata - merkeplate
15 BRUKE APPARATET
15
15
17
19
26
29
31
33
33
34
Før maskinen brukes for første gang
Koketopp (modellavhengig)
Kokekar til induksjon
Bruke koketoppen
Ovn
Velge innstillinger
Velge tilleggsfunksjoner/ekstra
Starte tilberedningen
Slå av ovnen
Beskrivelse av systemene (tilberedningsmoduser)
og tilberedningstabeller
52 VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING
53
53
55
56
57
58
59
62
64
BRUKE
APPARATET
Vanlig rengjøring av ovnen
Rengjøring av den glasskeramiske platen
Bruke aqua clean-funksjonen til å rengjøre ovnen
Fjerne og rengjøre støtteristen og de uttrekkbare teleskopskinnene
Rengjøring og montering av de katalytiske innleggene
Rengjøre taket i ovnsrommet
Ta ut og sette inn ovnsdøren
Ta ut og sette inn glassrutene i ovnsdøren
Skifte lyspære
VEDLIKEHOLD
OG
RENGJØRING
FEILSØKING
65 FEILSØKINGSTABELL
67 INSTALLASJONS- OG TILKOBLINGSVEILEDNING
ANNET
708085
70 KASSERING
3
VIKTIGE
SIKKERHETSANVISNINGER
LES BRUKSANVISNINGEN NØYE OG TA VARE PÅ DEN
FOR SENERE BRUK
Dette apparatet kan brukes bruk av barn fra åtte år og
oppover og av personer med redusert fysisk, sensorisk eller
psykisk kapasitet, eller mangel på erfaring og kunnskap,
dersom de er instruert i bruken av apparatet på en trygg
måte og forstår farene ved bruken. Barn skal ikke leke med
apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres
av barn uten tilsyn.
ADVARSEL! Apparatet og de tilgjengelige delene blir
varme under bruk. Vær forsiktig så du ikke kommer borti
varmeelementene. Barn under åtte år må holdes på trygg
avstand eller under konstant oppsyn.
ADVARSEL! Tilgjengelige deler av produktet kan bli veldig
varme under bruk. Hold barn på trygg avstand fra ovnen!
Apparatet kan bli svært varmt under bruk. Vær forsiktig så
du ikke ødelegger ovnens varmeelementer.
ADVARSEL! Brannfare! Ikke bruk kokesonene som
lagerplass.
ADVARSEL! Ikke gå fra koketoppen under tilberedning av
mat med fett eller olje. Dette kan være farlig og føre til
brann. IKKE prøv å slukke med vann hvis det skulle oppstå
brann! Slå av apparatet, og legg et lokk eller et brannteppe
over flammene.
708085
4
FORSIGTIG: Tilberedningsprosessen må overvåkes. En
kortvarig tilberedningsprosess må overvåkes kontinuerlig.
ADVARSEL! Før du skifter lyspære, må du kontrollere at
apparatet er koblet fra strømnettet for å hindre fare for
elektrisk støt.
FORSIGTIG: Dette produktet skal bare brukes til matlaging.
Det må ikke brukes til andre formål, for eksempel
romoppvarming.
Apparatet er ikke beregnet på å bli styrt av et eksternt
tidsur eller et eget fjernkontrollsystem.
ADVARSEL! Bruk bare komfyrbeskyttelse fra
produsenten eller anbefalt av produsenten av apparatet
i bruksanvisningen som egnet som komfyrbeskyttelse
innebygd i apparatet. Bruk av uegnede beskyttelser kan
føre til ulykker.
ADVARSEL! Hvis glassflaten har sprekker, må du slå av
apparatet for å unngå elektrisk støt. Slå av alle kokesonene
med de respektive bryterne, og fjern sikringen eller koble
ut hovedsikringen slik at apparatet er helt atskilt fra
strømnettet.
Hvis glassdøra eller ovnen har sprekker eller er skadet, må
du ikke bruke den. Kontakt serviceavdelingen.
For tilkobling av apparatet må det brukes en 5 x 1,5 mm2
ledning med merke H05VV-F5G1,5 eller bedre. Ledningen
må installeres av servicetekniker eller en person med
tilsvarende kvalifikasjoner.
708085
Apparatet er beregnet på å bli plassert rett på gulvet, uten
støtte eller sokkel.
5
Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk må ikke
legges på koketoppen, da de kan bli varme.
Etter bruk bør du slå av kokesonen med bryteren, ikke stol
på detektoren for kokekar.
Ikke bruk sterke, slipende rengjøringsmidler eller skarpe
metallskraper til å rengjøre glasset i ovnsdøren eller glasset
i de hengslede lokkene, for de kan ripe overflaten, noe som
igjen kan føre til at glasset knuses.
For å unngå overoppheting må apparatet ikke installeres
bak en dekorfront.
Ikke bruk damprensere eller høytrykksrensere for å rengjøre
apparatet, da dette kan føre til elektrisk støt.
Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av
produsenten, en servicetekniker eller en tilsvarende
kvalifisert person for å unngå all fare.
- FORSIKTIG: Fare for velting.
- ADVARSEL: Stabiliseringsenheter
må monteres for å hindre at komfyren
tipper. Se monteringsveiledningen.
708085
6
Bruk bare steketermometeret som er anbefalt for denne
ovnen.
Kontroller at dekselet er rent og at det ikke er sølt væske på
det før du løfter det opp. Dekselet kan være lakkert eller av
glass. Det må bare lukkes når kokesonene er helt avkjølt.
Apparatet må kobles til et fast ledningsopplegg i samsvar
med installasjonsforskriftene.
Apparatet må kobles til et fast ledningsopplegg med
innebygde frakoblingsmidler. Det faste ledningsopplegget
må installeres i samsvar gjeldende forskrifter.
Apparatet er beregnet til
husholdningsbruk. Ikke bruk det til andre
formål, for eksempel romoppvarming,
tørking av kjæledyr eller andre dyr, klær,
urter osv, for dette kan føre til personskade
eller brann.
Hvis strømledninger til andre apparater i
nærheten av dette apparatet klemmes fast
i ovnsdøren, kan de bli ødelagt, og dette
kan igjen føre til kortslutning. Derfor må
strømledningene til andre apparater holdes
på trygg avstand.
Uautorisert service eller reparasjon kan
føre til eksplosjon, elektrisk støt eller
kortslutning og dermed fare for
personskader og skade på apparatet. Slikt
arbeid skal alltid utføres av en autorisert
spesialist
Det er trygt å bruke apparatet både med
og uten skinner til stekebrett.
Dette apparatet er ikke koblet til et
avtrekksenhet for forbrenningsprodukter.
Det må installeres og kobles til i samsvar
med gjeldende installasjonsforskrifter.
Ovnsdøren blir svært varm når ovnen er i
bruk. Et tredje glass er installert som ekstra
beskyttelse, dette reduserer
overflatetemperaturen på utsiden av døra
(kun på enkelte modeller).
708085
Apparatets tekniske egenskaper står på
merkeplaten.
Ikke dekk veggene i ovnen med
aluminiumsfolie, og ikke sett langpanner
eller andre kokekar på bunnen av ovnen.
Aluminiumsfolie vil hindre luftsirkulasjonen
i ovnen og dermed hemme tilberedningen
og skade emaljebelegget.
7
Ovnens dørhengsler kan bli skadet ved for
stor belastning. Ikke sett tunge kokekar på
den åpne ovnsdøren, og ikke støtt deg på
døra når du rengjør ovnen innvendig.
Ikke stå på den åpne ovnsdøra og ikke la
barn sitte på den.
Kontroller at ventilasjonsåpningene ikke
tildekkes eller blokkeres på noen måte.
Ovnen er tung. Det trengs minst to
personer til å bære apparatet.
FØR KOMFYREN KOBLES TIL
Les bruksanvisningen nøye før du kobler til apparatet. Reparasjon
eller garantikrav på grunn av feil tilkobling eller feil bruk av
koketoppen dekkes ikke av garantien.
708085
8
FRITTSTÅENDE
INDUKSJONSKOMFYR
BESKRIVELSE AV APPARAT OG UTSTYR (modellavhengig)
Ettersom apparatene som denne bruksanvisningen gjelder, kan ha forskjellig utstyr, kan
det hende at noen av funksjonene eller utstyret som er beskrevet i bruksanvisningen, ikke
finnes på ditt apparat.
Deksel
Koketopp (vanlig eller
glasskeramisk)
Kontrollenhet
Dørbryter
4
3
Skinner – riller
2
1
Dør
Dørhåndtak
Skuff / skuff med skjellhåndtak
Sokkelpanel
Regulerbare ben
DEKSEL
Kontroller at dekselet er rent og at det ikke er sølt væske på det før du løfter det opp.
Dekselet kan være lakkert eller av glass. Det må bare lukkes når kokesonene er helt avkjølt.
708085
Symbolet på produktet eller emballasjen betyr at glassdekslene
kan sprekke når de varmes opp. Slå av alle brennerne før du lukker
dekselet.
9
SKUFF
Ikke oppbevar brannfarlige, eksplosive, flyktige eller
temperatursensitive ting (f.eks. papir, oppvaskkluter, plastposer,
rengjøringsmiddel, vaskemiddel eller spraybokser) i ovnens
oppbevaringsskuff, for de kan antennes ved intens bruk av ovnen
og forårsake brann.
FORSENKET BRYTER
Trykk lett på bryteren til den spretter ut, deretter dreier du den.
Hver gang du har brukt komfyren, dreier du bryteren tilbake til posisjonen ”av” og
trykker den inn igjen. Den forsenkede bryteren kan bare trykkes inn når den er i posisjonen
”av”.
KONTROLLAMPE
Lyset i ovnen tennes automatisk når du har valgt tilberedningssystem.
SKINNER
Skinnene gjør det mulig å tilberede mat på fire nivåer (vi gjør oppmerksom på at nivåene/
rillene telles fra bunnen og opp).
Rille 3 og 4 er beregnet på grilling.
UTTREKKBARE TELESKOPSKINNER
Teleskopiske, uttrekkbare skinner kan monteres på 2., 3. og 4. rille. Uttrekkbare skinner kan
trekkes delvis eller helt ut.
INNPREGEDE SKINNER
Ovnen har innpregede spor i tre nivåer for plassering av risten.
OVNSDØRBRYTER
Bryteren deaktiverer ovnsvarmen og viften når ovnsdøra åpnes under bruk. Når døra
lukkes, slår bryteren varmeelementene på igjen.
KJØLEVIFTE
Apparatet er utstyrt med en kjølevifte som avkjøler huset og apparatets betjeningspanel.
Når komfyren er avslått, fortsetter kjøleviften en stund for å kjøle ned komfyren
ytterligere.
708085
10
(modellavhengig)
GLASSFORMEN brukes til tilberedning med
alle systemene. Den kan også brukes som
serveringsbrett.
RISTEN brukes til grilling eller som underlag
for et kokekar, kakeform eller ildfast form.
Det er en sikkerhetslås på risten. Derfor
må du løfte risten litt opp foran når du
trekker den ut av ovnen.
STEKEBRETTET er kun beregnet på steking
av kaker.
LANGPANNEN brukes til steking av kjøtt
og steking av saftige kaker. Den kan også
brukes som dryppanne.
Ikke plasser langpannen på nederste rille
under tilberedningen, unntatt når du griller
mat eller bruker stekespiddet og bare bruker
langpannen som dryppanne.
Når steketilbehøret varmes opp, kan
formen endres. Dette har ingen betydning
for funksjonen, og tilbehøret vil gå tilbake
til den opprinnelige formen når det er
avkjølt.
Rist, stekebrett og langpanne skal
alltid plasseres i rillen mellom de to
skinneprofilene.
708085
OVNSUTSTYR OG TILBEHØR
11
4
Med uttrekkbare teleskopskinner trekker du
først ut skinnene på ett nivå og setter rist
eller stekebrett på dem. Så skyver du dem
inn med hånden så langt det går an.
3
2
Lukk ovnsdøra når teleskopskinnene er
skjøvet helt inn i ovnen.
KATALYTISKE INNLEGG hindrer at fettsøl
kleber seg fast til sidene i ovnsrommet.
STEKESPIDDSETTET brukes til steking av
kjøtt. Settet består av en spiddholder,
spidd med skruer og et avtakbart håndtak.
STEKETERMOMETER til steking av større
stykker kjøtt.
Apparatet og noen av tilbehørsdelene blir gjerne varme under
tilberedning. Bruk grytekluter.
708085
12
KONTROLLENHET
(modellavhengig)
1
1
2a
2b
2c
3
2a 2b 2c
3
VALGBRYTER FOR TILBEREDNINGSSYSTEM
KNAPP FOR BARNESIKRING
BRYTER FOR KLOKKE OG TIDSINNSTILLING
START/STOPP-KNAPP
TEMPERATURBRYTER
MERK!
Symbolene for tilberedningssystem kan være plassert på innstillingsbryteren eller på
frontpanelet (avhengig av apparatmodell).
708085
Knappene reagerer bedre hvis du berører dem med en større del av fingertuppen. Hver
gang du trykker på en knapp, høres et kort lydsignal.
13
APPARATDATA - MERKEPLATE
(modellavhengig)
A
B
C
D
E
F
G
H
Serienummer
Modell
Type
Varemerke
Kode
Teknisk informasjon
Visninger/symboler for samsvar
Fabrikkinnstillinger for gasstype
Merkeplaten som viser grunnleggende
informasjon om apparatet, er plassert på
kanten av ovnen og er synlig når du åpner
ovnsdøren.
708085
14
BRUKE APPARATET
FØR MASKINEN BRUKES FOR FØRSTE
GANG
Når du har mottatt apparatet, tar du ut alt som ligger inni ovnen, inkludert eventuelt
transportutstyr.
Rengjør alt tilbehør og alle redskaper med varmt vann og et vanlig oppvaskmiddel. Ikke
bruk slipende rengjøringsmidler.
Når ovnen varmes opp for første gang, vil du kjenne en spesiell lukt. Luft rommet grundig
første gang du bruker ovnen.
Hvis koketoppen din har glasskeramisk overflate, må du rengjøre den med en fuktig
klut og litt oppvaskmiddel. Ikke bruk slipemidler som kan ripe overflaten, slipende
oppvasksvamper eller flekkfjernere.
KOKETOPP (modellavhengig)
Venstre kokesone bak
Venstre kokesone foran
Høyre kokesone bak
Høyre kokesone foran
Koketoppens betjeningspanel
Sammenkoblede kokesoner
708085
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
15
GLASSKERAMISK KOKETOPP
- Koketoppen tåler temperaturendringer.
- Toppen er også støtresistent. Selv om kokekaret plasseres omtrentlig på koketoppen, vil
koketoppen ikke bli skadet.
- Ikke bruk den glasskeramiske koketoppen som oppbevaringsplass; det kan føre til riper
eller andre skader.
- Ikke bruk den glasskeramiske koketoppen hvis den er sprukket eller knust. Hvis en skarp
gjenstand faller ned på koketoppen, kan det oppstå en brist i koketoppen. Skaden kan
være synlig med det samme eller først en stund etter at det skjedde. Hvis det oppstår
en synlig sprekk, må du straks koble fra strømmen til apparatet.
- Kontroller at kokesonen og bunnen av kokekaret er rene og tørre. Dette vil lede varmen
bedre og hindre skade på varmeflaten. Ikke sett tomme kokekar på kokesonen.
HVORDAN FUNGERER INDUKSJONSKOKESONER?
- Koketoppen er utstyrt med høyeffektive induksjonskokesoner.
Varmen genereres direkte i bunnen av kasserollen der den trengs
mest. På denne måten unngås varmetap via den glasskeramiske
overflaten. Strømforbruket er betraktelig lavere enn på
tradisjonelle kokeplater med strålevarmere.
- Den glasskeramiske kokesonen varmes ikke opp direkte, bare
indirekte med varmen som stråler tilbake fra kokekaret. Når
kokesonen er slått av, vises denne varmen som »restvarme«.
- På induksjonskokesoner skjer oppvarmingen ved hjelp av
induksjonsspolen som er plassert under den glasskeramiske
overflaten. Spolen induserer et magnetfelt, som genererer
virvelstrøm i bunnen av et ferromagnetisk kokekar (dvs. et
kokekar som en magnet henger fast på), noe som igjen varmer
opp kokekaret.
Hvis det søles sukker eller annen mat med høyt sukkerinnhold
på en varm glasskeramisk koketopp, må du straks tørke bort
sukkeret med en klut eller fjerne det med en skrape, selv om
kokesonen fremdeles er varm. På den måten unngår du skade på
den glasskeramiske overflaten.
Ikke bruk rensemiddel eller andre rengjøringsmiddel til å rengjøre
en varm glasskeramisk koketopp, for dette vil skade overflaten.
708085
16
KOKEKAR TIL INDUKSJON
KOKEKAR SOM EGNER SEG TIL INDUKSJONSTOPP
- Induksjonen fungerer som den skal hvis du bruker egnede
kokekar.
- Sett alltid kasserollen eller pannen midt på kokesonen.
- Egnede kokekar er kokekar av stål, emaljerte stålkasseroller og
støpejernsgryter.
- Uegnede kokekar: stållegeringskokekar med kobber- eller
aluminiumsbunn og kokekar av glass.
- Magnettesten: Kontroller om stekepannen eller kasserollen er
ferromagnetisk ved hjelp av en liten magnet. Hvis magneten
henger fast på bunnen av kasserollen, egner kasserollen seg til
bruk på induksjonskomfyr.
Kokesoner
Minstediameter kasserollebunn
Ø 160 mm
Ø 110 mm
Ø 180 mm
Ø 110 mm
Ø 200 mm
Ø 145 mm
bridge
180x320 mm
708085
- Når du bruker trykkoker, må du holde øye med den til riktig trykk er nådd. Still først inn
kokesonen på maksimal effekt; deretter følger du anvisningene fra trykkokerprodusenten
og bruker den aktuelle sensoren til å redusere tilberedningseffekten i riktig tid.
- Sørg alltid for at det er nok væske i trykkokeren, som i enhver annen kasserolle eller
panne. Hvis du setter et tomt kokekar på en kokesone, kan overoppheting føre til skade
både på kokekaret og kokesonen.
- Når du bruker spesielle kokekar, må du følge anvisningene fra produsenten.
17
GJENKJENNELSE AV KOKEKAR
- Selv om det ikke står noe kokekar på kokesonen eller hvis
kokekaret har en diameter som er mindre enn diameteren på
kokesonen, blir det ikke noe energitap.
- Hvis kokekaret er mye mindre enn kokesonen, er det imidlertid
ikke sikkert at kokesonen registrerer kokekaret. Når kokesonen er
aktivert, vises symbolet »U« på effektdisplayet. Hvis det settes et
kokekar på induksjonskokesonen i løpet av de neste ti minuttene,
vil koketoppen gjenkjenne kokekaret og slå seg på med valgt
effektnivå. Så snart kokekaret tas bort fra kokesonen, brytes
strømmen til kokesonen.
- Hvis en mindre kasserolle eller panne settes på kokesonen og
den gjenkjennes, vil koketoppen bare bruke akkurat så mye effekt
som trengs ut fra størrelsen på kokekaret.
TIPS FOR ENERGISPARING
- Ved innkjøp av kokekar bør du være oppmerksom på at diameteren som står på
kasserollen, vanligvis angir diameteren for den øvre kanten eller for lokket. Denne
diameteren er normalt større enn diameteren for kasserollebunnen.
- Hvis det tar lang tid å tilberede en rett, kan du bruke en trykkoker. Kontroller at det alltid
er tilstrekkelig væske i trykkokeren. Hvis en tom trykkoker plasseres på koketoppen, kan
den bli overopphetet, og dette kan føre til skade på både kasserollen og kokesonen.
- I den grad det er mulig bør du lukke kasserollen med et lokk i passende størrelse. Bruk
kokekar som passer til mengden mat du skal tilberede. Tilberedning i en stor kasserolle
som bare er delvis full, vil bruke mye mer energi.
708085
18
BRUKE KOKETOPPEN
A
B
B1
C
E
H
Av/på-sensor for koketopp
Display for effektnivå/restvarme
Desimalpunktet viser aktivert klokkefunksjon
Valgsensorer for kokesone
Sensor for (-) og (+)
Klokkedisplay
EFFEKTREGULERING
Kokesonens varmeeffekt kan stilles inn på ti forskjellige effektnivåer. Tabellen gir noen
eksempler på bruk av hvert nivå.
0
Bruksområde
Av, bruk av restvarme.
1-2
Holde maten varm, småkoking av små mengder (laveste innstilling).
3
Småkoking (fortsette tilberedningen etter start på sterkere varme).
4-5
Jevn koking (fortsettelse) av større mengder, steking av større biter.
6
7-8
Steking, bruning.
Steking.
9
Tilberedning av store mengder mat, bruning/steking.
P
Innstillingen “Strømforsterker” gir ekstra effekt i begynnelsen av
tilberedningen, egner seg også for store mengder mat.
708085
Effektinnstilling
19
• Når du har koblet den glasskeramiske koketoppen til strømnettet, vil alle symbolene på
displayet lyse en kort stund. Koketoppen er nå klar til bruk.
• Koketoppen er utstyrt med elektroniske sensorer som aktiveres når du berører de angitte
områdene med fingeren i minst ett sekund.
• Hver gang en sensor aktiveres, bekreftes dette med en pipetone.
• Ikke legg gjenstander på sensorområdet. Sørg for at sensorområdet alltid er rent.
SLÅ PÅ KOKETOPPEN
Berør av/på-sensoren (A) og hold fingeren på den i minst
ett sekund.
Koketoppen er aktivert når »0« vises på alle
effektnivådisplayene (B) og desimalpunktene (B1) blinker.
Neste innstilling må utføres i løpet av ti sekunder,
ellers slår koketoppen seg av.
SLÅ PÅ KOKESONER
Når du har slått på koketoppen med av/på-knappen (A),
kan du aktivere ønsket kokesone i løpet av de neste ti
sekundene.
• Når du har berørt sensoren for ønsket kokesone (C), lyser
“0” på det tilhørende effektnivådisplayet sterkere.
• Berør sensorene “+” (E) og “–” (E) for å velge effektnivå (19-P). Hvis du berører sensoren »–« først, stilles effektnivået
inn på 9.
Ved kontinuerlig trykking på sensoren »+« (C)
eller »-« (E) økes eller reduseres effektnivået
automatisk. En annen fremgangsmåte er å endre
effekten i trinn ved å berøre de aktuelle sensorene.
SLÅ AV KOKESONER
• Velg først kokesonen du vil slå av.
• Berør sensoren »–« (E) for å sette effektnivået til »0«.
Hvis effektnivået for alle kokesonene settes til “0”, slår
koketoppen seg automatisk av etter 20 sekunder.
SLÅ AV KOKETOPPEN
• Koketoppen kan alltid slås av ved å berøre av/påsensoren (A). Alle innstillingene blir slettet, unntatt
kjøkkenklokken (se avsnittet »Klokke«).
708085
20
AKTIVERING AV SPERREFUNKSJON/
BARNESIKRING
Ved å aktivere sperrefunksjonen kan du blokkere bruken av
kokesonene. Derfor fungerer også sperrefunksjonen som
barnesikring.
AKTIVERE BARNESIKRINGEN
• Koketoppen må være slått av.
• Trykk på sensoren (A) for å slå på koketoppen.
Innstillingen »0« vises på alle displayene.
• Trykk samtidig på sensoren (C) for venstre kokesone
bak og sensoren »–« (E), og hold dem inne i minst tre
sekunder. Etter pipetonen vises »L« noen sekunder på
alle displayene.
Barnesikringen er nå aktivert.
DEAKTIVERE BARNESIKRINGEN
• Trykk på sensoren (A) for å slå på koketoppen. »L« vises
på alle displayene.
• Trykk samtidig på sensoren (C) for venstre kokesone
bak og sensoren »–« (E), og hold dem inne i minst tre
sekunder. Innstillingen »0« vises på alle displayene.
Barnesikringen er nå deaktivert.
RESTVARMEINDIKATOR
Den glasskeramiske koketoppen har også en
restvarmeindikator.
»H«. Kokesonene varmes ikke opp direkte, men gjennom
returvarmen som stråler ut fra kokekaret. Så lenge
symbolet »H« lyser etter at kokesonen er slått av, kan
restvarmen brukes til å varme opp mat eller til smelting.
Selv når symbolet »H« forsvinner, kan kokesonen
fremdeles være varm. Vær forsiktig så du ikke brenner
deg!
STRØMFORSTERKER
For hurtig tilberedning kan strømforsterkeren aktiveres
for alle kokesonene. Denne funksjonen kan brukes til rask
oppvarming av store mengder mat med ekstra effekt.
708085
MERK!
Venstre kokesone foran har en strømforsterkerfunksjon. På
en kokesone med denne funksjonen aktiveres ekstra effekt i
fem minutter, deretter slås effekten automatisk ned til nivå 9.
21
AKTIVERE STRØMFORSTERKNING
• Trykk på den aktuelle sensoren (C) for å velge kokesone.
Bruk sensoren »–« eller »+« (E) til å velge effektnivå 9; og
trykk like etter på »+«.
“P” vises på displayet for effektnivå.
DEAKTIVERE STRØMFORSTERKNING
• Trykk på sensoren for den valgte kokesonen (C); og
trykk rett etter på sensoren »–« (E). Symbolet “P”
forsvinner, og kokesonen slås ned til effektnivå 9.
TIDSGRENSE FOR BRUK
SIKKERHETSUTKOBLING
Effektinnstilling
Antall timer før
sikkerhetsutkobling
1
8
2
6
3
5
4
5
5
4
6
1,5
7
1,5
8
1,5
9
1,5
P
1,5
Maksimal kontinuerlig drift av en spesifikk kokesone er
begrenset, og varigheten vises i skjemaet ovenfor. Når
kokesonen er slått av med sikkerhetsutkoblingen, viser
displayet symbolet »0«, eller »H« hvis det er noe varme
igjen.
Eksempel:
Sett kokesonen på effektnivå 6, og la den stå på en stund.
Hvis effektnivået ikke endres, vil overopphetingssikringen
slå av kokesonen etter én og en halv time.
Overopphetingssikring
• Koketoppen har en kjølevifte som avkjøler de elektroniske
komponentene under tilberedning. Viften kan gå en stund
etter at tilberedningen er ferdig.
708085
22
• Induksjonstoppen har i tillegg en innebygd
overopphetingssikring som beskytter de elektroniske
komponentene mot skade. Beskyttelsen virker på
flere nivå. Når kokesonetemperaturen øker kraftig,
reduseres strømnivået automatisk. Hvis dette ikke er
tilstrekkelig, reduseres strømmen i de oppvarmede
kokesonene ytterligere eller slås helt av. I så fall vises
“E2” på displayet. Når koketoppen er avkjølt, er alle
strømnivåene tilgjengelige igjen.
KLOKKE
• Velg klokken ved å trykke samtidig på sensorene »–«
og »+« (E). Klokkeinnstillingene vises på de to øvre
displayene (H), mens de to nedre displayene slukner.
• Klokkeinnstillingen vises bare i ti sekunder, deretter går
visningen tilbake til effektnivå.
Du kan velge mellom to klokkemoduser:
a) Tidsinnstilling – klokkefunksjonen er koblet til den
valgte kokesonen. Når tiden er ute, slås kokesonen av
automatisk.
b)Kjøkkenklokke – klokken har bare alarmfunksjon. Når
den innstilte tiden er ute, høres et alarmsignal.
• Aktivere og stille inn klokken
Velg klokken ved å trykke samtidig på sensorene »–« og
»+« (E).
- Hvis du allerede har valgt en kokesone slik at det
tilhørende displayet lyser sterkere enn de andre,
kan du velge tidsinnstilling for den kokesonen.
Desimalpunktet ved siden av effektnivået viser at
tidsinnstillingen er aktivert.
- Klokken kan brukes som kjøkkenklokke, uten
tilknytning til en kokesone, hvis du ønsker å bli varslet
om annet enn tilberedningen. Aktivert tidsinnstilling
(eller kjøkkenklokke) vises med to blinkende
desimalpunkter ved siden av displayet.
708085
• Still inn tilberedningstiden ved å trykke på sensoren
»–« eller »+« (E). (Hvis du trykker på »–« først, settes
tidsinnstillingen på 30 minutter. Hvis du berører og
holder på sensoren, vil innstillingen på displayet endres
raskere.)
23
• Tiden kan stilles inn fra 01 til 99 minutter. Du kan velge
en tidsinnstilling for hver kokesone.
• For å sjekke gjenstående tid velger du den aktuelle
kokesonen og aktiverer klokken. Trykk på sensoren »–«
eller »+« (E) for å endre innstillingen. (Trykk samtidig
med korte mellomrom på sensorene »–« og »+« (E) for å
veksle mellom aktive innstillinger.)
• Når den innstilte tiden er ute, blinker »00« på displayet.
Hvis du har valgt tidsinnstillingsmodus, blinker også
desimalpunktet for den aktuelle kokesonen. Et kort
alarmsignal høres. Trykk på en knapp for å bekrefte
og slå av alarmen; alarmen slås av automatisk etter to
minutter.
SAMMENKOBLEDE KOKESONER (BARE PÅ
ENKELTE MODELLER)
• På enkelte modeller kan de to venstre kokesonene
kombineres til én stor, sammenkoblet kokesone. På
den måten kan en stor, oval panne eller en stor gryte
plasseres på den sammenkoblede kokesonen. Pannen
må være så stor at den dekker midten av både venstre
kokesone bak og venstre kokesone foran.
• Maksimal pannestørrelse: 40 cm til 25 cm. Vi anbefaler
buk av en oval panne eller gryte med tykk bunn. Under
tilberedning vil pannen eller gryten bli varm. Vær
forsiktig så du ikke brenner deg.
• Når du setter pannen på koketoppen, må du passe på at
den ikke dekker betjeningsmodulen.
AKTIVERE SAMMENKOBLET KOKESONE
• Slå på koketoppen ved å berøre av/på-sensoren (A).
• Berør sensorene for de to venstre kokesonene (C)
samtidig. Tegnet vises på displayet for venstre
kokesone bak for å vise at de to kokesonene er koblet
sammen.
• Still inn ønsket effektnivå for den sammenkoblede
kokesonen.
• For å endre tilberedningseffekten senere trykker du
først på sensoren for venstre kokesone bak.
Merk! Strømforsterkerfunksjonen kan ikke brukes for
den sammenkoblede kokesonen. Maksimalt tilgjengelig
effektnivå er 9.
DEAKTIVERE SAMMENKOBLET KOKESONE
• Berør sensorene for de to venstre kokesonene samtidig.
Tegnet forsvinner og koketoppen slås av.
• Begge kokesonene fungerer nå uavhengig.
708085
24
STØY OG LYDER UNDER TILBEREDNING MED INDUKSJON
Årsak
Løsning
Induksjonsgenerert
driftsstøy
Induksjonsteknologien bygger
på noen metallers egenskaper
ved elektromagnetisk påvirkning.
Dette fører til at det oppstår såkalt
virvelstrøm, som får molekylene
til å svinge. Disse svingningene
(vibrasjoner) omdannes til varme.
Avhengig av metalltype kan dette
føre til en god del lyder.
Dette er normalt og skyldes
ikke funksjonsfeil.
Transformatorlignende during
Forekommer under tilberedning på
høyt effektnivå. Årsaken til dette er
energimengden som overføres fra
koketoppen til kokekaret.
Denne støyen forsvinner
eller blir svakere når du
reduserer effektnivået.
Vibrasjon og
knitring i kokekar
Denne lyden forekommer i kokekar
som består av flere forskjellige
materialer.
Den skyldes vibrasjoner
langs grenseflatene mellom
lag av forskjellig materiale.
Denne støyen avhenger av
kokekaret. Den kan variere
avhengig av mengden og
typen mat som tilberedes.
Viftestøy
Riktig bruk av induksjonstoppens
elektroniske komponenter krever
temperaturstyring. Derfor er
koketoppen utstyrt med en vifte
som går med forskjellig hastighet,
avhengig av den registrerte
temperaturen.
Viften kan også gå en stund
etter at koketoppen er slått
av, dersom temperaturen
fremdeles er for høy.
708085
Støy og lyder
25
OVN
SLÅ PÅ APPARATET OG INNSTILLINGER
Etter tilkobling av produktet og etter et lengre strømbrudd blinker 12:00 på displayet og
symbolet lyser.
Still inn gjeldende klokkeslett.
STILLE INN KLOKKEN
1
Still inn klokken ved å berøre knappene
eller , og bekreft innstillingen ved å
berøre KLOKKE-knappen .
Hvis du holder fingeren i ro på plusseller minusknappen, endres den innstilte
verdien raskere.
ENDRE KLOKKEINNSTILLING
Klokkeinnstillinger kan endres når ingen klokkefunksjoner er aktivert. For å stille inn
gjeldende klokkeslett (klokke), berører du KLOKKE-knappen flere ganger for å velge
symbolet .
708085
26
VELGE TILBEREDNINGSSYSTEM (modellavhengig)
Drei bryteren (venstre og høyre) for å velge tilberedningssystem
(se programtabell, modellavhengig).
Innstillinger kan også endres under tilberedningen.
BESKRIVELSE
FORESLÅTT
TEMPERATUR °C
TILBEREDNINGSSYSTEMER
HURTIG FORVARMING
Bruk denne funksjonen hvis du ønsker rask oppvarming av
ovnen til en bestemt temperatur. Funksjonen er ikke egnet til
tilberedning av mat, kun til forvarming av ovnen. Når ovnen
har nådd ønsket temperatur, er forvarmingen fullført.
160
OVER- OG UNDERELEMENT
Varmeelementene i bunnen og taket av ovnsrommet stråler
jevn varme ut i ovnen. Kaker og kjøtt kan bare stekes på ett
nivå.
200
OVERVARME
Bare varmeelementet i ovnstaket stråler ut varme på
maten. Bruk dette elementet til å brune oversiden av retten
(sluttbruning).
180
UNDERELEMENT
Bare varmeelementet i ovnsbunnen stråler ut varme. Bruk
dette elementet til å brune undersiden av retten.
180
GRILLING
Bare grillelementet, en del av det store grillsettet, er i bruk.
Dette systemet brukes til grilling av mindre mengder enkle
smørbrød eller ølpølser og til risting av brød.
Maksimalt tillatt temperatur: 230 °C.
220
STOR GRILL
Overelementet og grillelementet er i funksjon. Varmen stråles
direkte ut fra grillelementet, som er montert i ovnstaket. For å
forsterke varmeeffekten kan overelementet også aktiveres.
Denne kombinasjonen brukes til grilling av mindre mengder
enkle smørbrød eller pølser og risting av brød.
Maksimalt tillatt temperatur: 230 °C.
220
GRILLING MED VIFTE
Grillelementet og viften er i funksjon. Denne kombinasjonen
brukes til å grille kjøtt og steke større kjøttstykker eller fjærfe
på ett nivå. Den egner seg også til gratinering og til bruning
for å få sprø skorpe.
170
OVERELEMENT OG VIFTE
Overelementet og viften er i funksjon. Bruk dette systemet til
å steke større kjøttstykker og fjærfe. Det egner seg også til å
gratinere retter.
170
708085
SYSTEM
27
SYSTEM
BESKRIVELSE
VARMLUFT OG UNDERVARME
Underelementet, varmluftselementet og varmluftsviften
er i funksjon. Dette brukes til å steke pizza, saftige kaker,
fruktkaker, gjærbakst og mørdeig.
200
VARMLUFT
Varmluftselementet og viften er i funksjon. Viften som er
montert i ovnens bakvegg, sørger for kontinuerlig sirkulasjon
av den varme luften rundt steken eller bakverket. Denne
modusen brukes til steking av kjøtt og kaker.
180
UNDERELEMENT OG VIFTE
Dette brukes til steking av gjærbakst som heves langsomt og
til konservering av frukt og grønnsaker.
180
OVERELEMENT, UNDERELEMENT OG VIFTE
Begge varmeelementene og viften er i funksjon. Viften sørger
for jevn sirkulering av varm luft inni ovnen. Dette brukes til
steking av bakverk, tining og til å tørke frukt og grønnsaker.
180
TALLERKENOPPVARMING
Bruk denne funksjonen til å varme opp middagsserviset
(tallerkener, kopper) før du serverer maten slik at maten
holder seg varm lenger.
60
GENTLEBAKE 1)
Denne funksjonen gir skånsom, langsom og jevn steking, for
mykt og saftig resultat. Den er egnet for steking av kjøtt,
baking av fisk og steking av bakverk på ett brett.
Still inn temperaturen i området fra 140 til 220 °C.
180
TINING
Luften sirkulerer uten at noen varmeelementer er aktivert.
Bare viften går. Funksjonen brukes til langsom tining av
frossen mat.
AQUA CLEAN
Bare varmeelementet i ovnsbunnen stråler ut varme. Bruk
denne funksjonen til å fjerne flekker og matrester fra ovnen.
Programmet varer 30 minutter.
1)
FORESLÅTT
TEMPERATUR °C
-
70
Den brukes til å bestemme energieffektivitetsklassen i henhold til normen EN 60350-1.
708085
28
VELGE INNSTILLINGER
JUSTERE TILBEREDNINGSTEMPERATUREN
Når du bruker ovnen med den
store grillen eller grillen, stiller du
temperaturbryteren i posisjonen .
Drei bryteren for å stille inn ønsket
TEMPERATUR.
Når du har slått på apparatet ved å berøre tasten START, vises temperaturen på
displayenheten.
Du slår på apparatet ved å trykke på START-knappen og holde den inne – cirka 1
sekund.
KLOKKEFUNKSJONER
Drei først PROGRAMBRYTEREN FOR TILBEREDNINGSSYSTEM; still deretter inn
temperaturen.
Berør KLOKKE-tasten flere ganger for å velge ønsket klokkefunksjon.
Ikonet for den valgte klokkefunksjonen lyser, og den justerbare start-/sluttiden for
tilberedning blinker på displayet.
Trykk på START for å starte tilberedningen. TILBEREDNINGSTID SOM ER GÅTT vises.
708085
Display for
klokkefunksjoner
29
Stille inn tilberedningstid
I denne modusen kan du velge hvor lenge ovnen skal være på
(tilberedningstid). Velg ønsket tilberedningstid. Still først inn
minuttene, og deretter timene. Ikon og tilberedningstid vises på
displayet.
Utsatt start av ovnen
Med denne funksjonen kan du velge hvor lenge ovnen skal være på
(tilberedningstid) og når du ønsker at maten skal være ferdig (sluttid).
Kontroller at klokken viser helt riktig tid.
Eksempel:
Klokken er: 12.00
Tilberedningstid: 2 timer
Sluttid for tilberedning: 18.00
Still først inn tiden (tilberedningstid), dvs. 2 timer. Summen
av gjeldende klokkeslett og tilberedningstid vises automatisk
(14.00). Berør KLOKKE-tasten igjen for å velge symbolet for
TILBEREDNINGSTID og stille inn når du ønsker at maten skal være
ferdig (18.00).
Trykk på START for å starte tilberedningen. Klokken venter til riktig
tidspunkt for start av tilberedningen og symbolet lyser. Ovnen slår seg
på automatisk (klokka 16.00) og slår seg av til valgt tidspunkt (klokka
18.00).
Stille inn kjøkkenklokken
Kjøkkenklokken kan brukes uavhengig av driften av ovnen. Maks.
innstilling er 24 timer.
Det siste minuttet av nedtellingen viser kjøkkenklokken hvert
sekund.
Når den innstilte tiden er ute, slås ovnen automatisk av (tilberedning slutt). Du blir
varslet om dette med et lydsignal, som du kan slå av ved å berøre en knapp. Etter ett
minutt opphører lydsignalet automatisk.
Klokkefunksjonene kan slettes ved å sette tiden til "0". Enhver klokkefunksjon kan også
raskt slettes ved å trykke samtidig på knappen og og holde dem inne en stund.
708085
30
VELGE TILLEGGSFUNKSJONER/EKSTRA
Aktiver/deaktiver funksjonene
ved å trykke på ønsket knapp
eller en kombinasjon av
knapper.
BARNESIKRING
Aktiveres ved å berøre knappen BARNESIKRING. "Loc" vises
på displayet i 5 sekunder. Berør knappen på nytt for å slå av
barnesikringen.
Hvis barnesikringen er aktivert uten noen klokkefunksjon (bare
klokka vises), virker ikke ovnen. Hvis barnesikringen er aktivert
etter at en klokkefunksjon er valgt, vil ovnen fungere normalt, men
det vil ikke være mulig å endre innstillingene.
Når barnesikringen er aktivert, kan systemet endres, men det går
ikke an å endre tilleggsfunksjonene. Tilberedningen kan avsluttes
ved å dreie valgbryteren til "0".
Barnesikringen blir stående på selv om ovnen slås av. For å velge
et nytt system må du først deaktivere barnesikringen.
OVNSLYS
708085
Ovnslyset tennes automatisk hver gang du velger et
tilberedningssystem.
31
5sek
LYDSIGNAL
Lydstyrken på det akustiske signalet kan stilles inn når ingen
klokkefunksjon er aktivert (bare gjeldende klokkeslett vises). Trykk
på knappen hold fingeren der i fem sekunder. Først vises "Vol"
på displayet og deretter lyser to streker sterkt. Berør knappen og
for å velge ett av de tre lydstyrkenivåene (én, to
eller tre streker). Etter tre sekunder lagres innstillingen automatisk
og klokkeslettet vises.
5sek
REDUSERE KONTRASTEN PÅ DISPLAYET
Valgbryteren for tilberedningssystemet må være i posisjonen "0".
Hold på knappen i 5 sekunder . Først vises "bri" på displayet og
deretter lyser to streker sterkt. Berør knappen og for å justere
dimmingen av displayet (én, to eller tre streker). Etter tre sekunder
lagres innstillingen automatisk.
SLÅ PÅ/AV KLOKKEDISPLAYET
For å slå av klokkedisplayet berører du samtidig knappene "nøkkel"
og "klokke" og holder i 5 sekunder. "OFF" vises i noen sekunder; og
deretter lyser ikonet .
For å aktivere klokkedisplayet på nytt trykker du på knappene
"nøkkel" og "klokke" mens ingen klokkefunksjoner er aktive.
Etter et strømbrudd eller etter at apparatet er slått av, vil
innstillingene for tilleggsfunksjonen bare bli lagret i noen
få minutter. Deretter går alle innstillingene, unntatt for
lydsignalet, displaydimmingen og barnesikringen tilbake til
fabrikkinnstillingene.
708085
32
STARTE TILBEREDNINGEN
Start tilberedningen ved å trykke på knappen START/STOPP og holde den inne en stund.
Symbolene for temperatur og drift lyser.
Hvis ingen klokkefunksjoner er valgt, vises tilberedningstiden på displayet.
Driftssymbol
Symbol for oppvarming/
temperatur
Under oppvarming av ovnen blinker temperatursymbolet. Når ovnen når innstilt
temperatur, lyser symbolet konstant og du hører et kort pipesignal.
SLÅ AV OVNEN
For å stoppe tilberedningen trykker du på tasten START/STOP og holder fingeren der.
Drei VALGBRYTEREN FOR TILBEREDNINGSSYSTEM og TEMPERATURBRYTEREN til
posisjonen "0".
708085
Etter endt tilberedning stopper også alle klokkeinnstillingene og slettes, unntatt
kjøkkenklokken. Tidspunktet på dagen (klokke) vises. Kjøleviften fortsetter å gå en stund
til.
33
BESKRIVELSE AV SYSTEMENE
(TILBEREDNINGSMODUSER) OG
TILBEREDNINGSTABELLER
Hvis du ikke finner den ønskede maten i tilberedningstabellen, finner du informasjon om
lignende type mat.
Informasjonen som vises, gjelder for tilberedning på ett nivå.
Et foreslått temperaturområde vises. Start med den laveste temperaturinnstillingen, og øk
den hvis du synes maten ikke er tilstrekkelig brunet.
Tilberedningstidene er grove anslag og kan variere ut fra flere forhold.
Forvarm bare ovnen når det står i oppskriften eller i tabellene i denne bruksanvisningen.
Det går mye energi til å varme opp en tom ovn. Derfor sparer du mye energi ved å steke
flere typer kaker eller pizzaer etter hverandre fordi ovnen da allerede er oppvarmet.
Bruk mørke eller svarte stekebrett og langpanner med silikon- eller emaljebelegg, da disse
overfører varme svært godt.
Når du bruker bakepapir, må du kontrollere at det tåler høye temperaturer.
Når du tilbereder større stykker kjøtt eller store kaker, vil det produseres mye damp inni
ovnen som igjen kan kondenseres på ovnsdøra. Dette er et naturlig fenomen som ikke
påvirker apparatets funksjon. Tørk av døren og glasset etter tilberedningen.
Slå av ovnen cirka 10 minutter før maten er ferdig for å spare energi ved å bruke den
oppsamlede varmen.
Ikke avkjøl maten i en lukket ovn, da unngår du kondens (dugg).
708085
34
Standard stekegrader og anbefalt endelig kjernetemperatur for
ulike typer kjøtt
Type mat
Kjernetemperatur for mat
(°C)
Kjøttfarge i tverrsnitt, og
farge på sjy
OKSEKJØTT
Rå
40-45
kjøttaktig rød, som rått kjøtt,
lite sjy
Medium rå
55-60
lyserød, mye lyserød sjy
Medium
65-70
rosa, litt blekrosa sjy
Gjennomstekt
75-80
jevnt gråbrun, litt fargeløs
sjy
75-85
rød-brun
Medium
65-70
lys rosa
Gjennomstekt
75-85
gulbrun
KALVEKJØTT
Gjennomstekt
SVIN
LAM
Gjennomstekt
79
grå, rosa sjy
45
kjøttaktig rød
FÅREKJØTT
Rå
Medium rå
55-60
lyserød
Medium
65-70
rosa i midten
Gjennomstekt
80
grå
Medium
70
blekrosa, rosa sjy
Gjennomstekt
82
grå, sjy bare lett rosa
82
lys grå
GEITEKJØTT
FJÆRKRE
Gjennomstekt
FISK
65-70
hvit til gråbrun
708085
Gjennomstekt
35
OVER- OG UNDERELEMENT
Varmeelementene i bunnen og taket av
ovnsrommet stråler jevn varme ut i ovnen.
2
Steke kjøtt:
Bruk emaljert, herdet glass, leirgryter eller støpejernsform eller langpanne. Stekebrett av
rustfritt stål er ikke egnet, for de reflekterer varmen i for stor grad.
Bruk emaljert, herdet glass, leirgryter eller støpejernsform eller langpanne. Stekebrett av
rustfritt stål er ikke egnet, for de reflekterer varmen i for stor grad.
Type mat
Vekt
(g)
Rille
(nedenfra)
Temperatur
(°C)
Steketid
(min)
KJØTT
Svinestek
1500
2
180-200
90-110
Svinekam
1500
2
180-200
100-120
Svinerull
1500
2
180-200
120-140
Kjøttpudding
1500
2
200-210
60-70
Oksestek
1500
2
170-190
120-140
Kalverull
1500
2
180-200
90-120
Lam indrefilet
1500
2
180-200
80-100
Kaninstek
1500
2
180-200
50-70
Hjorteskank
1500
2
180-200
100-120
Pizza*
/
2
200-220
20-30
Kylling
1500
2
190-210
70-90
1 000 g/stk.
2
210
50-60
FISK
Brasert fisk
Bruk dette systemet til å steke kylling, hvis apparatet ikke har systemet .
Bruk dette systemet til å steke pizza hvis apparatet ikke har systemet .
Symbolet * betyr at ovnen skal forvarmes når du bruker det aktuelle
tilberedningssystemet.
708085
36
Steke kaker:
Bruk bare ett nivå og mørke stekebrett eller langpanner. På lyse stekebrett eller
langpanner vil bruningen av bakverket bli dårligere, fordi slikt utstyr vil reflektere varmen.
Sett alltid kakeformene på risten. Ta ut risten hvis du bruker stekebrettet som følger med.
Steketiden blir kortere hvis ovnen er forvarmet.
Type mat
Rille
(nedenfra)
Temperatur
(°C)
Steketid
(min)
Grønnsakgrateng
2
190-200
30-35
Sufflé
2
190-200
30-35
Rundstykker (Semmel)*
2
190-210
20-30
Loff*
2
180-190
50-60
Bokhvetebrød *
2
180-190
50-60
Helkornbrød *
2
180-190
50-60
Rugbrød *
2
180-190
50-60
Speltbrød *
2
180-190
50-60
Valnøttkake
2
170-180
50-60
Sukkerbrød *
2
160-170
25-30
Ostekake
2
170-180
65-75
Muffins
2
170-180
25-30
Fylte horn
2
200-210
20-30
Piroger med kålfyll
2
185-195
25-35
Fruktkake
2
150-160
40-50
Små marengs
2
80-90
120-130
Boller med syltetøy (fylt
gjærbakst)
2
170-180
30-40
BAKVERK
Symbolet * betyr at ovnen skal forvarmes når du bruker det aktuelle
tilberedningssystemet.
708085
Langpannen må ikke plasseres på nederste rille.
37
STOR GRILL, GRILLING
Ved grilling med den store grillen er
overelementet og grillelementet montert i
taket av ovnsrommet aktive.
Ved grilling er overelementet og
grillelementet i ovnstaket aktive.
Maksimalt tillatt temperatur: 230 °C.
Forvarm det infrarøde (grill-)elementet i fem minutter.
Kontroller grillingen hele tiden. Kjøttet kan raskt bli brent på grunn av høy temperatur.
Steking med grillelement egner seg til sprø og fettfattig tilberedning av bratwurst, kjøttog fiskestykker (biff, filet, laksebiff eller -filet osv.) eller ristet brød.
Når du griller direkte på risten, må du smøre den med olje for å hindre at kjøttet setter seg
fast. Sett risten på fjerde rille. Sett dryppannen på første eller andre rille.
Når du griller i langpanne, må du passe på at det er nok væske for å unngå at maten blir
brent. Snu kjøttet under tilberedningen.
Etter grillingen rengjør du ovnen, tilbehøret og redskapene.
Grilltabell – liten grill
Type mat
Vekt
(g)
Rille
(nedenfra)
Temperatur
(°C)
Steketid
(min)
Oksebiff, medium rå
180 g/stk.
3
230
15-20
Svinenakkefilet
150 g/stk.
3
230
18-22
Koteletter
280 g/stk.
3
230
20-25
Grillpølser
70 g/stk.
3
230
10-15
Ristet brød
/
4
230
3-6
Enkle smørbrød
/
4
230
3-6
KJØTT
RISTET BRØD
708085
38
Grilltabell – stor grill
Type mat
Vekt
(g)
Rille
(nedenfra)
Temperatur
(°C)
Steketid
(min)
Oksebiff, rå
180 g/stk.
3
230
15-20
Oksebiff, gjennomstekt
180 g/stk.
3
230
18-25
Svinenakkefilet
150 g/stk.
3
230
20-25
Koteletter
280 g/stk.
3
230
20-25
Kalvefilet
140 g/stk.
3
230
20-25
KJØTT
Grillpølser
70 g/stk.
3
230
10-15
Skinke/postei
150 g/stk.
3
230
10-15
200 g/stk.
3
230
15-25
Ristet brød
/
4
230
1-3
Enkle smørbrød
/
4
230
2-5
FISK
Laksebiff/-fileter
RISTET BRØD
Når du griller i langpanne, må du passe på at det er nok væske for å unngå at maten blir
brent. Snu kjøttet under tilberedningen.
Når du steker ørret, må du klappe fisken tørr med et papirhåndkle. Krydre på innsiden;
dekk med olje på utsiden og legg fisken på risten. ikke snu fisken under steking.
Hold alltid ovnsdøren lukket når du bruker grillelementet
(infrarødt).
708085
Grillelement, rist og annet ovnstilbehør blir svært varmt under
grillingen. Derfor må du bruke grytekluter og kjøttklyper.
39
Tilberedning med stekespidd
(modellavhengig)
Maksimal temperatur ved bruk av stekespidd er 230°C.
1
Sett stekespiddholderen i tredje rille
fra bunnen, og plasser langpannen på
nederste rille som dryppanne.
2
Tre kjøttet inn på spiddet og stram
skruene.
Plasser spiddhåndtaket på fremre
spiddholder, og sett spissen inn i åpningen
på høyre side innerst i ovnsrommet
(åpningen er beskyttet med et dreibart
deksel).
3
Løsne spiddhåndtaket og lukk
ovnsdøren.
Slå på ovnen og velg systemet STOR
GRILL .
Viften går bare når kjøleskapsdøren er lukket.
708085
40
GRILLING MED VIFTE
I denne modusen brukes grillelementet og
viften samtidig. Passer til grilling av kjøtt,
fisk og grønnsaker.
(se beskrivelse og tips for GRILLING.)
Type mat
Vekt
(g)
Rille
(nedenfra)
Temperatur
(°C)
Steketid
(min)
And
2000
2
150-170
80-100
Svinestek
1500
2
160-170
60-85
Svinekam
1500
2
150-160
120-160
Svineskank
1000
2
150-160
120-140
KJØTT
Halv kylling
700
2
190-210
50-60
Kylling
1500
2
190-210
60-90
200 g/kom
2
200-220
20-30
Ørret
708085
FISK
41
Steking med steketermometer (modellavhengig)
Ved bruk av steketermometer må du stille inn ønsket kjernetemperatur for retten.
1
Ta av metalldekselet på kontakten oppe
i hjørnet på venstre ovnsvegg.
2
Sett pluggen på steketermometeret inn
i kontakten, og stikk steketermometeret
inn i kjøttstykket.
Når steketermometeret er tilkoblet, velger du ønsket
tilberedningsprogram og temperatur. Deretter vises ikonet
(steketermometer) på displayet, og det vil vises så lenge
steketermometeret er koblet til.
Alle andre aktive funksjoner blir avbrutt eller slettet.
Standardtemperaturen på 80 °C blinker på displayet. Den kan
endres ved behov med knappene og i området fra 30 °C til
99 °C.
708085
42
Når ønsket temperatur er innstilt, starter du programmet ved
å trykke på START/STOPP-knappen og holde den inne. Mens
programmet kjører, vil innstilt temperatur og gjeldende temperatur
blinke vekselvis på displayet.
Temperaturskalaen vises på venstre side.
a
b
c
a začetek
b sredina
c konec
Når den innstilte kjernetemperaturen er nådd, slås ovnen av.
Et lydsignal høres, og ”Slutt” vises på displayet: Tilberedningen
med steketermometer er ferdig .
Når tilberedningen er ferdig, slår du av ovnen og setter
metalldekselet tilbake på plass.
For å endre temperaturinnstilling for steketermometeret underveis
slår du av ovnen og gjentar prosedyren.
Bruk bare steketermometeret som er beregnet til bruk sammen
med din ovn.
708085
Pass på at steketermometeret ikke berører varmeelementet
under tilberedningen.
Når tilberedningen er ferdig, er steketermometeret svært varmt.
Vær forsiktig så du ikke brenner deg.
43
VARMLUFT OG UNDERVARME
Underelementet, varmluftselementet og
varmluftsviften er i funksjon. Passer til
steking av pizza, eplepai og fruktkaker.
(Se beskrivelse og tips for OVER- og
UNDERELEMENT.)
2
Type mat
Rille
(nedenfra)
Temperatur
(°C)
Steketid
(min)
Ostekake, mørdeig
2
150-160
65-80
Pizza*
2
200-210
15-20
Quiche Lorraine, mørdeig
2
180-200
35-40
Eplepai, surdeig
2
150-160
35-40
Eplestrudel, butterdeig
2
170-180
45-65
Symbolet * betyr at ovnen skal forvarmes når du bruker det aktuelle
tilberedningssystemet.
708085
44
VARMLUFT
Varmluftselementet og viften er i funksjon.
Viften som er montert i ovnens bakvegg,
sørger for kontinuerlig sirkulasjon av den
varme luften rundt steken eller bakverket.
2
Steke kjøtt:
Bruk emaljert, herdet glass, leirgryter eller støpejernsform eller langpanne. Stekebrett av
rustfritt stål er ikke egnet, for de reflekterer varmen i for stor grad.
Sørg for nok væske under stekingen for å hindre at kjøttet blir brent. Snu kjøttet under
stekingen. Steken vil holde seg saftigere hvis du dekker den til.
Type mat
Vekt
(g)
Rille
(nedenfra)
Temperatur
(°C)
Steketid
(min)
1500
2
170-180
140-160
And
2000
2
160-170
120-150
Gås
4000
2
150-160
180-200
Kalkun
5000
2
150-170
180-220
Kyllingbryst
1000
3
180-200
60-70
Fylt kylling
1500
2
170-180
90-110
Svinestek, med skinn
708085
KJØTT
45
Steke kaker:
Forvarming anbefales.
Forskjelllige småkaker kan stekes på stekebrett på flere nivåer samtidig (2. og 3. rille)
Vær oppmerksom på at steketiden kan variere selv om man bruker de samme
stekebrettene. Kakene på det øverste stekebrettet kan være ferdige før de på det laveste.
Sett alltid kakeformene på risten. Ta ut risten hvis du bruker stekebrettet som følger med.
For jevn bruning må du passe på at kakene har samme tykkelse.
Type mat
Rille
(nedenfra)
Temperatur
(°C)
Steketid
(min)
Sukkerbrød
2
150-160
25-35
Smuldrekake
2
160-170
25-35
Fruktkake, sukkerbrød
2
150-160
45-65
Rullekake*
2
160-170
15-25
Fruktkake, mørdeig
2
160-170
50-70
Eplestrudel
2
170-180
40-60
Småkaker, mørdeig*
2
150-160
15-25
Småkaker, trykte*
2
140-150
15-25
Småkaker, surdeig
2
170-180
20-35
Småkaker, butterdeig
2
170-180
20-30
Strudel med epler og cottage
cheese
2
170-180
50-70
Pizza
2
170-180
20-30
BAKVERK
FROSSET MAT
Stekte poteter, ovnsklare
2
170-180
20-35
Kroketter, ovnsbakte
2
170-180
20-35
Symbolet * betyr at ovnen skal forvarmes når du bruker det aktuelle
tilberedningssystemet.
Langpannen må ikke plasseres på nederste rille.
708085
46
UNDERELEMENT OG VIFTE
Dette brukes til steking av gjærbakst som
heves langsomt og til konservering av
frukt og grønnsaker. Bruk andre rille og et
stekebrett slik at varmluften kan sirkulere
på oversiden av brettet.
2
Konservering:
Tilbered maten som skal konserveres og gjør klar glassene. Bruk tradisjonelle glass med
gummipakning og glasslokk. Ikke bruk glass med gjengede LOKK eller metallokk og
metallbokser. Kontroller at glassene har samme størrelse, er fylt med samme innhold og er
tett forseglet.
Hell 1 liter varmt vann i langpannen (ca. 70 °C) og plasser 6 1-liters glass i langpannen. Sett
langpannen i ovnen på andre rille.
Følg med glassene under konservering. Kokes til innholdet i glassene begynner å koke opp
– når det begynner å boble i det første glasset.
Type mat
Rille
(nedenfra)
Temperatur
(°C)
Koketid
(min)
Temperatur
og tid etter
kokestart
Hviletid
i ovnen
(min.)
Jordbær
2
160-180
30-45
/
20-30
Steinfrukt
2
160-180
30-45
/
20-30
Fruktmos
2
160-180
30-45
/
20-30
Sylteagurker
2
160-180
30-45
/
20-30
Bønner/gulrøtter
2
160-180
30-45
120°C,
45-60 min
20-30
FRUKT
708085
GRØNNSAKER
47
OVERELEMENT, UNDERELEMENT OG VIFTE
Dette brukes til steking av alle typer
bakverk, tining og til å tørke frukt og
grønnsaker. Før mat legges inn i den
forvarmede ovnen, må du vente til
signallampen slukner for første gang. Du får
best resultat ved å steke bare på ett nivå.
4
2
Ovnen bør forvarmes. Bruk andre eller
fjerde rille nedenfra.
Tabell for steking av kaker med øvre og nedre varmer og viftemodus
Type mat
Rille
(nedenfra)
Temperatur
(°C)
Steketid
(min)
BAKVERK
Marmorkake
2
140-150
45-55
Kake i langpanne
2
130-140
45-55
Ostekake
2
130-140
55-65
Fruktkake - mørdeig
2
140-150
35-45
Sukkerbrød
2
140-150
25-35
Fruktkake, sukkerbrød
2
130-140
35-45
Rullekake
2
140-150
15-25
Julebrød
2
130-140
50-60
Boller med syltetøy (fylt
gjærbakst)
2
150-160
25-35
Gugelhupf
2
130-140
40-50
Småkaker, mørdeig
2
140-150
15-25
Småkaker formet med
småkakepresse*
2
130-140
10-15
Småkaker, surdeig
2
140-150
15-20
Brød *
2
170-180
45-55
Quiche Lorraine
2
150-160
35-45
Eplestrudel
2
150-160
40-50
Pizza*
2
180-190
10-20
Kaker av tertedeig
2
150-160
18-25
Symbolet * betyr at ovnen skal forvarmes når du bruker det aktuelle
tilberedningssystemet.
708085
48
GENTLEBAKE
Denne funksjonen gir skånsom, langsom og
jevn steking, for mykt og saftig resultat. Den
er egnet for steking av kjøtt, baking av fisk
og steking av bakverk på ett brett.
Type mat
Rille
(nedenfra)
Temperatur
(°C)
Steketid
(min)
Svinestek, 1 kg
2
190
90 - 120
Svinestek, 1 kg
2
190
100-130
Okse indrefilet, 200 g/stykke
2
180
40 - 50
Kylling, 1,5 kg
2
210
100 - 120
Kyllingbryst, filet, 200 g/stykke
2
200
45 - 60
Kalvestek, 1 kg
2
180
95 - 120
Hel fisk, 200 g/stykke
2
190
35 - 45
Fiskefilet, 100 g/stykke
2
190
25 - 35
Småkaker av mørdeig
2
150
25-40
Smørkjeks
2
150
35-50
Små muffins
2
170
35-50
Rullekake
2
170
40-55
Fruktkake, mørdeig
2
170
65-85
KJØTT
FISK
708085
BAKVERK
49
(Gjelder for apparater med uttrekksskinner eller skinner, uten varmluftsystem
Type mat
.)
Vekt
(g)
Rille (nedenfra)
Temperatur
(°C)
Steketid (min)
And
2000
2
150
90-110
Svinestek
1500
2
160
80-100
Svinekam
1500
2
150
130-160
Svineskank
1000
2
150
130-150
Halv kylling
700
2
190
60-70
Kylling
1500
2
190
80-100
200 g/stk.
2
200
20-30
KJØTT
FISK
Ørret
708085
50
TINING
Når denne funksjonen er aktiv, brukes bare luftsirkulasjon. Ingen varmeelementer er på.
Mat egnet for tining inkluderer kaker med krem eller smørbasert fyll, andre kaker og
bakverk, brød, rundstykker, boller og dypfrossen frukt.
I de fleste tilfeller anbefales det å ta maten ut av emballasjen (husk å fjerne metallklips og
-klemmer).
Etter halve tiden bør maten snus, omrøres eller skilles fra hverandre hvis den henger
sammen.
TALLERKENOPPVARMING
Bruk denne funksjonen til å varme opp middagsserviset (tallerkener, kopper) før du
serverer maten slik at maten holder seg varm lenger.
AQUA CLEAN
708085
Bare varmeelementet i ovnsbunnen stråler ut varme. Bruk denne funksjonen til å fjerne
flekker og matrester fra ovnen. Programmet varer 30 minutter.
51
VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING
Husk å koble apparatet fra strømnettet og vent til det er avkjølt.
Barn skal ikke rengjøre apparatet eller utføre
vedlikeholdsoppgaver uten tilsyn av voksne.
Aluminiumflater
Rengjør aluminiumsflatene med ikke-slipende, flytende rengjøringsmiddel beregnet for
slike overflater. Ha rengjøringsmiddelet på en våt klut og rengjør flaten. Deretter skyller du
flaten med vann. Ikke ha rengjøringsmiddel direkte på aluminiumsflaten.
Ikke bruk slipende rengjøringsmidler eller svamper.
Merk! Overflaten må ikke komme i kontakt med ovnsrengjøringsspray, for det kan føre til
synlig og permanent skade.
Front og side i rustfritt stål på kabinettet
(modellavhengig)
Rengjør overflaten med et mildt rengjøringsmiddel (såpeskum) og en myk svamp som
ikke lager riper i materialet. Ikke bruk slipende rengjøringsmidler eller rengjøringsmidler
som inneholder løsemidler, det kan ødelegge overflatelaget på kabinettet.
Lakkerte overflater og plastdeler
(modellavhengig)
Ikke rengjør brytere og knapper, dørhåndtak, klebemerker og merkeskilt med slipende
rengjøringsmiddel eller slipende rengjøringsmaterialer, spritbaserte rengjøringsmiddel eller
sprit.
Fjern eventuelle flekker straks med en myk, ikke slipende klut og litt vann slik at du ikke
ødelegger overflaten.
Du kan også bruke spesielle rengjøringsmidler og materialer beregnet for slike overflater.
Følg alltid instruksene fra produsenten av rengjøringsmidlene.
Den aluminiumsbelagte overflaten må ikke komme i kontakt med
ovnsrengjøringsspray, for dette kan føre til synlig og permanent skade.
708085
52
VANLIG RENGJØRING AV OVNEN
Du kan bruke standard rengjøringsprosedyre for å fjerne gjenstridig smuss i ovnen
(rengjøringsmiddel eller ovnsspray). Etter en slik rengøring må rester av rengjøringsmiddelet
fjernes omhyggelig.
Rengjør ovnen og tilbehøret etter bruk for å forhindre at flekker brennes fast i overflaten. Den
letteste måten å fjerne fett på er å bruke varmt såpeskum når ovnen fortsatt er varm.
Til gjenstridig skitt og smuss bruker du vanlige rengjøringsmidler for ovner. Skyll deretter ovnen
grundig med rent vann for å fjerne alle rester etter rengjøringsmiddelet.
Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler, slipende rengjøringsmidler, slipende svamper, flekk- eller
rustfjerningsmidler osv.
Rengjør tilbehøret (stekebrett, langpanner, rister osv.) med varmt vann og oppvaskmiddel.
Ovnen, ovnsrommet og langpannen og stekebrettene er belagt med et spesielt emaljebelegg for
å oppnå en glatt og motstandsdyktig overflate. Dette spesialbelegget gjør det enklere å gjøre
rent ved romtemperatur.
RENGJØRING AV DEN GLASSKERAMISKE
PLATEN
Hver gang du har brukt koketoppen, venter du til den glasskeramiske platen er avkjølt, og
deretter rengjør du den. Ellers vil alle urenheter som blir igjen, brenne seg inn i den varme
overflaten neste gang du bruker koketoppen.
Til regelmessig vedlikehold av den glasskeramiske koketoppen bruker du spesialprodukter
som lager en beskyttelsesfilm på overflaten for å hindre at skitt setter seg fast.
Hver gang du skal bruke den glasskeramiske toppen, tørker du av
støv eller andre urenheter som kan lage riper på overflaten, både
fra koketoppen og undersiden av kasserollene.
Stålull, grove rengjøringssvamper og slipende pulver kan lage
riper i overflaten. Overflatene kan også bli skadet ved bruk av
aggressiv sprayrens og uegnet flytende rengjøringsmiddel.
Merkingen kan bli slitt hvis du bruker aggressive eller slipende
rengjøringsmidler eller kokekar med ru eller skadd bunn.
708085
Bruk en fuktig, myk klut til å fjerne små urenheter. Tørk deretter av
overflaten.
53
Fjern eventuelle vannflekker med en mild eddikløsning. Men ikke
bruk denne løsningen til å tørke av kanten (bare enkelte modeller),
for den kan bli matt. Ikke bruk aggressive sprayrengjøringsmiddel
eller avkalkningsmiddel.
Bruk spesialmiddel for glasskeramikk til gjenstridig smuss. Følg
produsentens instruksjoner. Vær nøye med å fjerne rester av
rengjøringsmiddel etter rengjøringen, for de kan skade den
glasskeramiske overflaten når kokesonene varmes opp.
Vanskelige og fastbrente rester kan fjernes med skrape. Vær
forsiktig med skrapen slik at du ikke ødelegger noe.
Bruk bare skrapen når smusset ikke kan fjernes med en fuktig
klut eller spesialrens for glasskeramiske flater.
Hold skrapen i riktig vinkel (45° til 60°). Trykk skrapen forsiktig
mot glasset, og la den gli over merkingen for å fjerne smusset.
Pass på at skrapens plasthåndtak (på noen modeller) ikke
kommer i kontakt med en varm kokesone.
Ikke trykk skrapen loddrett mot glasset, og ikke lag riper på
koketoppen med spissen eller bladet på skrapen.
Fjern straks sukker og sukkerholdig mat fra den glasskeramiske
koketoppen med en skrape, selv om koketoppen fremdeles er
varm, for sukker kan skade den glasskeramiske flaten permanent.
Misfarging av den glasskeramiske flaten påvirker ikke funksjonen eller overflatens
stabilitet. Slik misfarging er vanligvis et resultat av matrester som har brent seg fast i
overflaten, eller den kan skyldes kokekarmaterialer (slik som aluminium eller kopper). Slik
misfarging er svært vanskelig å få helt bort. Merk! Misfarging og lignende småfeil påvirker
bare utseendet til apparatet og har ingen direkte betydning for funksjonen. Fjerning av
slike småfeil dekkes ikke av garantien.
708085
54
BRUKE AQUA CLEAN-FUNKSJONEN TIL Å
RENGJØRE OVNEN
1
Drei VALGBRYTEREN FOR
TILBEREDNINGSSYSTEM til Aqua Clean.
Still TEMPERATURBRYTEREN på 70 $.
2
Hell 0,6 liter vann i en glassform eller et
stekebrett og sett det inn på nederste
rille i ovnen.
3
Etter 30 minutter er eventuelle
matrester på emaljeflatene blitt myke
og kan lett fjernes med en fuktig klut.
708085
Bruk bare Aqua Clean-systemet når ovnen er helt avkjølt!
55
FJERNE OG RENGJØRE STØTTERISTEN OG
DE UTTREKKBARE TELESKOPSKINNENE
Bruk bare vanlig rengjøringsmiddel til rengjøring av skinnene.
B
A Hold i skinnene på undersiden, og trekk
dem mot midten av ovnsrommet.
B Fjern dem fra åpningene på toppen.
Skinnene monteres på samme måte, bare i
motsatt rekkefølge.
A
B
ADVARSEL!
Ikke fjern klemmene som sitter fast i
ovnsveggen.
1
A
De uttrekkbare skinnene må ikke vaskes i oppvaskmaskin.
708085
56
RENGJØRING OG MONTERING AV DE
KATALYTISKE INNLEGGENE
Bruk bare vanlig rengjøringsmiddel til rengjøring av skinnene.
Fjern støtteristene eller de uttrekkbare
skinnene.
1
A
Monter skinnene på det katalytiske
innlegget.
2
Heng innleggene i hullene som er
beregnet til dette, når skinnene er
festet, og trekk oppover.
B
A Sett skinnene inn i åpningene på toppen.
B Trykk dem inn i smekklåsen nede .
708085
Ikke vask de katalytiske innleggene i oppvaskmaskin.
57
RENGJØRE TAKET I OVNSROMMET
(modellavhengig)
Den øvre grillelementet kan legges sammen slik at det er lettere å rengjøre ovnsrommet.
Før ovnen rengjøres, må du ta ut stekebrett, langpanne, rist og skinner.
Trekk i elementet til tverrstangen er løsnet
fra støttene på venstre og høyre side av
ovnen.
Ikke bruk varmeelementet når det er
lagt sammen eller senket. Etter rengjøring
bruker du samme prosedyre i motsatt
rekkefølge for å skyve varmeelementet
tilbake til tverrstangen smekker på plass.
Koble apparatet fra strømtilførselen.
Varmeelementet må være avkjølt, ellers er det fare for
forbrenninger.
708085
58
TA UT OG SETTE INN OVNSDØREN
(modellavhengig)
1
Først åpner du døra helt (så langt det
går an).
2
A Drei stopperne helt tilbake (ved
vanlig lukking).
B Ved mykt lukkesystem dreier du
stopperne 90° tilbake.
C Hvis apparatet er utstyrt med
GentleClose-systemet, løfter du
dørlåsene litt opp og trekker dem
mot deg.
3
Lukk døra langsomt til låsene flukter med
hullene. Løft døra litt opp og trekk den ut
av de to hengselhullene på apparatet.
Sett døren på plass i motsatt rekkefølge.
Hvis døra ikke åpnes eller lukkes på riktig
måte, må du kontrollere om hengslene er i
flukt med hengselfestene.
708085
Når du setter døra tilbake på plass, må du alltid kontrollere at
hengselholderne sitter riktig i hengselfestene for å unngå
plutselig lukking av hovedhengslet som er koblet til en kraftig
fjær. Hvis hovedfjæren er tilkoblet, er det fare for personskade.
59
DØRLÅS (modellavhengig)
For å åpne dørlåsen trykker du låsen
forsiktig mot høyre med tommelen samtidig
som du trekker døren utover.
Når ovnsdøren lukkes, går dørlåsen
automatisk tilbake til utgangsposisjonen.
DEAKTIVERE OG AKTIVERE DØRLÅSEN
Ovnen må være helt avkjølt.
Åpne ovnsdøren.
klik
Trykk dørlåsen 90° mot høyre med
tommelen til du merker et klikk. Dørlåsen er
nå deaktivert.
90°
For å aktivere dørlåsen på nytt åpner du
ovnsdøren og trekker låsen mot deg med
høyre pekefinger.
708085
60
MYK DØRLUKKING (modellavhengig)
Ovnsdøra er utstyrt med et system som demper dørlukkingskraften, dette starter i
75-graders vinkel. Dette systemet sikrer enkel, stille og smidig lukking av døra. Et forsiktig
trykk (til 15-graders vinkel i forhold til lukket dørposisjon) er nok til at døra automatisk
lukkes mykt igjen.
708085
Hvis du bruker for mye kraft til å lukke døra, reduseres virkningen
av systemet eller systemet kobles ut av sikkerhetsgrunner.
61
TA UT OG SETTE INN GLASSRUTENE I
OVNSDØREN
Glassruten i ovnsdøra kan rengjøres fra innsiden, men da må den først fjernes. Ta av
ovnsdøren (se kapitlet ”Ta ut og sette på plass ovnsdøra”).
Avhengig av modell fjernes glasset i døra enten som beskrevet i METODE 1 eller METODE 2.
METODE 1 (odellavhengig)
1
Løft holderne på venstre og høyre side
litt opp (merke 1 på holderen), og trekk
dem bort fra glasset (merke 2 på holderen).
2
Hold i underkanten av glassruten, løft
den litt opp slik at den ikke lenger er
festet til holderen og ta den av.
3
For å fjerne den tredje glassruten (bare
på enkelte modeller) løfter du den opp
og tar den ut. Fjern også gummipakningene
på glassruten.
Glassruten settes på plass igjen på
samme måte, bare i motsatt rekkefølge.
Merkene (halvsirkel) på døra og glassruten
skal overlappe hverandre.
708085
62
METODE 2 (odellavhengig)
1
Løsne festeskruene på begge sider av
døra..
2
Fjern holderen.
3
Løft glassruten litt opp og ta den ut av
klemmene på underkanten av døra.
708085
Sett glassdøren på plass i motsatt
rekkefølge.
63
SKIFTE LYSPÆRE
Lyspærer er forbruksvare og dekkes ikke av garantien. Før du skifter lyspære, må du ta ut
stekebrett, langpanne, stekerist og skinner.
Bruk en skrutrekker.
(halogenpære: G9, 230 V, 25 W; vanlig pære E14, 25 W, 230 V)
Bruk en flat skrutrekker til å løsne
lampedekslet og ta det av. Fjern pæren.
Vær forsiktig så du ikke ødelegger
emaljen.
Løsne lampedekselet og ta ut pæren.
Bruk beskyttelse for å unngå å brenne
deg.
708085
64
FEILSØKINGSTABELL
I løbet af garantiperioden må reparationer kun foretages hos servicecentre, der er
godkendt af Gorenje.
Før reparationen påbegyndes skal du sikre dig, at apparatet er afbrudt fra lysnettet ved
enten at fjerne sikringen eller ved at trække stikket ud af stikkontakten.
Uautorisert tukling med og reparasjoner av kjøkkenkomfyren (komfyrplaten) kan resulterer i
elektrisk støt og kortslutning. Prøv altså ikke å utføre reparasjoner på egen hånd. Overlat slike
oppgaver til en ekspert eller autorisert serviceverksted.
Hvis der er tale om mindre fejl eller problemer med apparatets funktion, skal du følge de
nedenstående anvisninger og se, om du selv kan afhjælpe problemet.
VIGTIGT
Du må betale for besøk av servicetekniker i garantitiden dersom apparatet ikke fungerer
på grunn av feil bruk. Oppbevar disse instruksjonene der de alltid er lett tilgjengelige. Hvis
apparatet overtas av andre, må instruksjonene også følge med.
Ved at følge det nedenstående skema kan du afhjælpe nogle almindeligt kendte
problemer.
Problem/feil
Årsak
Hovedsikringen i boligen
utløses ofte.
Ta kontakt med en tekniker.
Ovnslyset virker ikke.
Fremgangsmåten ved skifting av lyspære er beskrevet i
kapitlet Vedlikehold og rengjøring.
Kaken er ikke gjennomstekt.
Valgte du riktig temperatur og oppvarmingssystem?
Er ovnsdøren lukket?
Brennerne brenner ujevnt.
Få en ekspert til å sjekke gassinnstillingene.
Brennerflammen endres
plutselig; bryteren må
trykkes lengre ned for å
tenne brenneren.
Kontroller at brenneren er riktig montert.
Flammen slukner like etter
tenning
Hold bryteren inne lenger. Trykk hardere før du slipper
bryteren.
Gitteret i brennerområdet er Dette er et normalt fenomen som skyldes høy temperatur
misfarget.
Rengjør gitteret med metallrengjøringsmiddel.
Rens åpningen mellom tennpluggen og brenneren
forsiktig. Rengjør brennerdekslene med
metallrengjøringsmiddel. Sett brennerdekselet riktig på.
708085
Den elektriske
brennertenningen virker
ikke lenger.
65
Feil og feilmeldinger på
koketoppen
Årsak
Løsning
Du har slått på kokesonen,
men symbolet "u" fortsetter
å blinke.
Kokekaret egner seg
ikke til induksjonstopper,
eller diameteren er for
liten. Kokekaret kan være
overopphetet og har mistet
sine ferromagnetiske
egenskaper.
Kontroller om kokekaret
er ferromagnetisk (hvis en
magnet henger fast på det).
Kontroller at diameteren
på kokekaret er stor nok
(vanligvis > 12 cm). Hvis
displayet fortsetter å blinke
etter at du har slått på og
av, kobler du koketoppen
fra strømnettet. Vent i fem
minutter og koble den til på
nytt.
Strømforsterkerfunksjonen
med hurtigoppvarming slås
av automatisk.
Det er normalt at
strømforsterkerfunksjonen
slås av automatisk etter en
viss tid og at koketoppen
skifter til effektnivå 9. Hvis
kokesonen overopphetes,
vil sikkerhetsmekanismen
slå av
strømforsterkerfunksjonen!
Aktiver
strømforsterkerfunksjonen
på nytt Hvis nødvendig
slår du av kokesonen og
kobler den deretter til
igjen. Deretter aktiverer du
strømforsterkerfunksjonen
Vent en stund til
koketoppen er avkjølt.
Feilmeldingen "E2" vises på
displayet.
Koketoppen er
overopphetet.
Vent til koketoppen er
avkjølt. Bruk deretter et
lavere effektnivå.
Feilmeldingen "E3" vises på
displayet.
Uegnet kokekar uten
ferromagnetiske
egenskaper.
Bruk en annen kasserolle
eller panne.
Andre feil "Er" eller "E +
tall" vises.
Det har oppstått en feil i
den elektroniske kretsen.
Koble apparatet fra
strømnettet i fem minutter,
og koble det deretter til
igjen. Hvis feilen vises på
nytt, tar du kontakt med en
servicetekniker.
Ta kontakt med autorisert tekniker hvis problemet vedvarer til tross for at instruksjonene
ovenfor følges. Reparasjon eller garantikrav på grunn av feil tilkobling eller feil bruk
av koketoppen dekkes ikke av garantien. I slike tilfeller må brukeren selv betale
reparasjonsutgiftene.
708085
66
INSTALLASJONS- OG
TILKOBLINGSVEILEDNING
PLASSERING AV APPARATET
(modellavhengig)
708085
Veggene og møblene nærmest apparatet (gulv, kjøkkenvegg, sidevegger) må tåle
temperaturer på minst 90 °C.
67
VATRING AV APPARATET OG EKSTRA STØTTE
A)
B)
C)
708085
68
900 (850)
HINDRE VELTING
Målene i parentes angir innbyggingsmål for støttebrakettene uten ekstra støtte. Hvis
de medfølgende elementene som skal beskytte apparatet mot velting, ikke kan festes
ordentlig til veggen med skruene og pluggene som følger med, må du bruke annet utstyr
for å sikre braketten slik at apparatet ikke kan trekkes ut fra veggen.
TILKOBLING TIL STRØMNETTET
708085
Lokket som følger med, må plasseres over tilkoblingsklemmen!
69
KASSERING
Emballasjen er laget av miljøvennlige materialer som kan
resirkuleres, kastes eller destrueres uten å skade miljøet. Derfor er
emballasjematerialene merket for dette formålet.
Symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at produktet
ikke skal behandles som vanlig husholdningsavfall. Produktet må
leveres til godkjent mottak for elektrisk og elektronisk avfall.
Riktig avfallshåndtering av produktet bidrar til å forebygge
eventuelle negative konsekvenser for miljø og helse. Slike negative
konsekvenser kan bli resultatet ved feil avhending av produktet.
Vennligst ta kontakt med lokale renovasjonsmyndigheter,
renovasjonsfirma eller forretningen der du kjøpte produktet, for
mer informasjon om avfallshåndtering av produktet.
Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i bruksanvisningen.
708085
70
EI_BRIDGE_IL
no (10-19)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement