Gorenje NRM8181MX Chłodziarko - zamrażarka wolnostojąca Instrukcja obsługi

Gorenje NRM8181MX Chłodziarko - zamrażarka wolnostojąca Instrukcja obsługi
PL
SZCZEGÓŁOWA
INSTRUKCJA
OBSŁUGI PIONOWEJ
CHŁODZIARKO
ZAMRAŻARKI
www.gorenje.com
Dziękujemy Państwu za zaufanie, jakim obdarzyliście nas Państwo
nabywając nasze urządzenie, które zostało zaprojektowane, by uprościć
Państwu życie. Aby ułatwić Państwu korzystanie z produktu, przekazujemy
szczegółową instrukcję obsługi oraz na oddzielnej kartce instrukcję instalacji.
Instrukcja powinna pozwolić Państwu na możliwie jak najszybsze zapoznanie się
z nowym urządzeniem.
Życzymy Państwu dużo przyjemności w czasie jego używania.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
Chłodziarka jest przeznaczona do przechowywania świeżej żywności w
temperaturach powyżej 0°C.
Zamrażarka jest przeznaczona do zamrażania świeżej żywności i długotrwałego
przechowywania zamrożonej żywności (do jednego roku, w zależności od
rodzaju żywności).
Proszę odwiedzić naszą stronę internetową, gdzie po wpisaniu podanego na
tabliczce znamionowej lub w karcie gwarancyjnej numeru modelu swojego
urządzenia można znaleźć szczegółowy opis swojego urządzenia, wskazówki
na temat jego używania, informacje dotyczące wykrywania i usuwania usterek,
informacje dotyczące serwisowania urządzenia, instrukcje obsługi, itp.
http://www.gorenje.com
!
2
Ważne ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
SPIS TREŚCI
4WAŻNE UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
WPROWADZENIE
4Bezpieczeństwo i ostrzeżenia
13USTAWIENIE NOWEGO URZĄDZENIA
OPIS
URZĄDZENIA
16OPIS URZĄDZENIA
17PANEL STERUJĄCY I STEROWANIE URZĄDZENIEM
20SPOSÓB UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA
26ZALECENIA
28CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA URZĄDZENIA
31USUWANIE ZAKŁÓCEŃ
ROZMRAŻANIE
I CZYSZCZENIE
URZĄDZENIA
RÓŻNE
35USUWANIE ZUŻYTEGO URZĄDZENIA
3
WAŻNE UWAGI I ŚRODKI
OSTROŻNOŚCI
!
BEZPIECZEŃSTWO I OSTRZEŻENIA
Dla Państwa bezpieczeństwa i w celu prawidłowego
użytkowania, przed montażem i pierwszym użyciem
tego urządzenia należy uważnie zapoznać się z niniejszą
instrukcją obsługi, wraz ze wskazówkami i ostrzeżeniami.
Aby uniknąć niepotrzebnych błędów i nieszczęśliwych
wypadków, należy zadbać, aby wszystkie osoby, które
będą użytkowały urządzenie, zostały dokładnie pouczone
o jego działaniu i bezpiecznym użytkowaniu. Niniejszą
instrukcję obsługi należy zachować i zadbać, aby załączona
została do urządzenia, jeśli zostanie ono przemieszczone
lub sprzedane, aby wszyscy użytkownicy urządzenia w
okresie jego eksploatacji byli odpowiednio pouczeni o jego
działaniu i bezpiecznym użytkowaniu.
Ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia należy
stosować się do ostrzeżeń, zawartych w instrukcji obsługi,
ponieważ producent nie odpowiada za szkody, powstałe na
skutek niestosowania się do zaleceń instrukcji.
Bezpieczeństwo dzieci oraz osób o obniżonych
możliwościach
Zgodnie z normą EN
Dzieci w wieku 8 lat oraz starsze, a także osoby o
zmniejszonych możliwościach fizycznych, umysłowych
czy emocjonalnych lub bez odpowiedniej wiedzy i
doświadczenia, mogą użytkować niniejsze urządzenie,
znajdując się pod odpowiednią opieką lub jeżeli
otrzymały odpowiednie wskazówki, dotyczące
4
bezpiecznego użytkowania urządzenia i jeżeli rozumieją
niebezpieczeństwo, związane z jego użytkowaniem. Dzieci
nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci nie powinny
czyścić urządzenia ani wykonywać prac, związanych z jego
konserwacją, pozostając bez odpowiedniej opieki.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą zarówno wkładać jak i
wyjmować żywność z chłodziarki.
Zgodnie z normą IEC
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania
przez osoby (włączając w to dzieci) o zmniejszonych
możliwościach fizycznych, ruchowych czy umysłowych
lub bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba
że użytkują one urządzenie, będąc pod odpowiednim
nadzorem i zgodnie ze wskazówkami osób,
odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
•
•
•
Całe opakowanie należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci, ponieważ istnieje
niebezpieczeństwo zaduszenia.
Decydując się na usunięcie urządzenia po jego
wyeksploatowaniu, wtyczkę należy wyjąć z gniazdka,
odciąć przewód przyłączeniowy (tuż przy urządzeniu)
oraz zdemontować drzwiczki, zapobiegając w ten
sposób możliwości porażenia prądem oraz temu, aby
dzieci, bawiąc się urządzeniem, zatrzasnęły się w nim.
Jeżeli niniejsze urządzenie, posiadające magnetyczne
uszczelki drzwiowe, ma zastąpić stare urządzenie,
posiadające mechanizm sprężynowy (zatrzask) na
drzwiczkach lub pokrywie, mechanizm ten należy
zniszczyć przed usunięciem zużytego urządzenia. Dzięki
temu uniemożliwi się sytuację, aby urządzenie stało się
śmiertelną pułapką dla dzieci.
5
!
•
-
-
•
•
•
•
•
•
6
Ogólne bezpieczeństwo
OSTRZEŻENIE – urządzenie przeznaczone jest do
użytkowania w gospodarstwie domowym i podobnym
otoczeniu, takim jak:
kuchnie dla pracowników sklepów i w innych
środowiskach pracy,
rodzinne gospodarstwa agroturystyczne i jednostki
noclegowe dla gości w hotelach, motelach i innych
obiektach noclegowych,
obiekty, oferujące nocleg ze śniadaniem,
firmy cateringowe i inne jednostki tego typu, niebędące
jednostkami sprzedaży detalicznej.
OSTRZEŻENIE – W urządzeniu nie należy przechowywać
środków wybuchowych, takich jak opakowania
zawierające rozpylacze aerozolowe z łatwoplanym
gazem wytłoczeniowym.
OSTRZEŻENIE – Uszkodzony przewód przyłączeniowy
może wymienić jedynie producent lub upoważniony
pracownik serwisu czy też inna odpowiednia wyszkolona
osoba, ponieważ tego rodzaju ingerencja może być
niebezpieczna.
OSTRZEŻENIE – Zadbać należy, aby szczeliny bądź
otwory wentylacyjne na obudowie urządzenia lub
elementu kuchennego, w którym urządzenie zostało
zabudowane, nie zostały niczym zasłonięte.
OSTRZEŻENIE – Nie należy używać urządzeń
mechanicznych lub innych środków przyspieszających
rozmrażanie, za wyjątkiem zalecanych przez producenta.
OSTRZEŻENIE – Uważać należy, aby nie uszkodzić
obiegu czynnika chłodzącego.
OSTRZEŻENIE – Nie należy używać urządzeń
elektrycznych w przestrzeni wewnątrz chłodziarki bądź
•
•
•
zamrażalnika, przeznaczonych do przechowywania
żywności, chyba że chodzi o urządzenia, zalecane przez
producenta.
OSTRZEŻENIE – Czynnik chłodzący oraz gaz izolujący
są łatwopalne. Usuwając wysłużone urządzenie, należy
go oddać do upoważnionego do tego centrum zbiórki
odpadów. Urządzenia nie należy wystawiać na działanie
ognia.
OSTRZEŻENIE – Ustawiając urządzenie, należy zadbać,
aby przewód przyłączeniowy nie został ściśnięty,
przycięty lub uszkodzony.
OSTRZEŻENIE – Za urządzeniem nie powinny się
znajdować rozdzielacze, przedłużacze lub inne
przenośne urządzenia do zasilania (akumulatory lub
generatory).
Wymiana żarówki LED
•
OSTRZEŻENIE – Żarówka LED nie powinna być
wymieniana przez użytkownika! Jeśli żarówka LED
została uszkodzona, należy wezwać dział pomocy
użytkownikom.
Czynnik chłodzący
System chłodzenia urządzenia wypełniony jest czynnikiem
chłodzącym izobutanem (R600a), który jest gazem
ziemnym o wysokim stopniu zgodności z wymaganiami
środowiskowymi, jest jednak łatwopalny. Zadbać należy,
aby podczas transportu i montażu urządzenia nie doszło
do uszkodzenia którejkolwiek części obiegu czynnika
chłodzącego.
Czynnik chłodzący (R600a) jest łatwopalny.
•
OSTRZEŻENIE – Chłodziarki zawierają czynnik
chłodzący oraz gaz izolujący. Utylizacja czynnika
7
chłodzącego i gazów po wyeksploatowaniu urządzenia
powinna być wykonana profesionalnie, ponieważ może
dojść do uszkodzenia oczu lub do zapłonu. Zanim w
odpowiedni sposób usunie się urządzenie, należy się
przekonać, że rury obiegu czynnika chłodzącego nie
zostały uszkodzone.
OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo pożaru/
substancje łatwopalne.
Jeżeli obieg czynnika chłodzącego został uszkodzony:
• Należy wystrzegać się otwartego ognia i innych źródeł
zapłonu.
• Dokładnie należy przewietrzyć pomieszczenie, w którym
znajduje się urządzenie.
Zmiana charakterystyk lub jakiekolwiek ingerencje w
niniejsze urządzenie stanowią zagrożenie dla użytkownika.
Jakiekolwiek uszkodzenie przewodu przyłączeniowego
może spowodować spięcie elektryczne, pożar i/ lub
porażenie prądem.
!
•
•
•
•
•
8
Bezpieczeństwo elektryczne
Przewodu przyłączeniowego nie należy przedłużać.
Zadbać należy, aby wtyczka nie została połamana lub
uszkodzona. Połamana lub uszkodzona wtyczka może się
przegrzać i spowodować pożar.
Zadbać należy, aby wtyczka przewodu przyłączeniowego
urządzenia była dostępna.
Nie należy ciągnąć za przewód przyłączeniowy.
Jeżeli kontakt pomiędzy wtyczką i gniazdkiem jest
rozluźniony, wtyczki nie należy umieszczać w takim
gniazdku. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem
lub pożaru.
•
•
Urządzenia nie należy używać, jeżeli nie została
zamocowana pokrywa wewnętrznej lampki (żarówki).
Chłodziarka przeznaczona jest wyłącznie do przyłączenia
do sieci elektrycznej z prądem zmiennym jednofazowym
220~240 V/50 Hz. Jeżeli zmiany napięcia w sieci
użytkownika są tak duże, że napięcie przekracza powyżej
podane wartości, wówczas z powodów bezpieczeństwa,
należy zainstalować automatyczny stabilizator napięcia
zmiennego o mocy powyżej 350 W. Chłodziarka powinna
być przyłączona do osobnego, oddzielnego gniazda
sieciowego, które nie byłoby przeznaczone na inne, poza
chłodziarką, urządzenia elektryczne. Wtyczka powinna
być kompatybilna z gniazdem sieciowym; zarówno
wtyczka jak i gniazdko powinny być wyposażone w
przewód uziemiający.
Codzienne użytkowanie
•
•
•
•
•
•
•
W urządzeniu nie należy przechowywać łatwoplanych
gazów lub płynów, istnieje bowiem niebezpieczeństwo
wybuchu.
Wewnątrz tego urządzenia (chłodziarki) nie należy używać
urządzeń elektrycznych, np. urządzeń do wytwarzania
lodów, mikserów itd.
Wyłączając urządzenie, zawsze należy ciągnąć za wtyczkę,
a nie za przewód przyłączeniowy.
Nie należy stawiać gorących przedmiotów w pobliżu
plastykowych elementów tego urządzenia.
Nie należy opierać żywności czy też przechowywanych
w lodówce produktów o szczeliny wentylacyjne na tylnej
ściance urządzenia.
Uprzednio zapakowaną zamrożoną żywność należy
przechowywać zgodnie ze wskazówkami jej producenta.
Bezwzględnie należy stosować się do zaleceń dotyczących
przechowywania, podanych przez producenta urządzenia.
Uwzględnić przy tym należy odpowiednie wskazówki
9
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10
dotyczące przechowywania.
Nie wstawiać do zamrażalnika napojów, zawierających
dwutlenek węgla bądź bąbelkowych, ponieważ ciśnienie
w butelce może się podwyższyć i może ona wybuchnąć,
uszkadzając przy tym urządzenie.
Konsumując zamrożoną żywność zaraz po wyjęciu z
zamrażarki, można spowodować odmrożenia.
Urządzenia nie należy wystawiać bezpośrednio na
światło słoneczne.
Uważać należy, aby w pobliżu urządzenia nie znalazły się
zapalone świece, lampki lub inne przedmioty z otwartym
ogniem, chroniąc urządzenie od spalenia.
Urządzenie przeznaczone jest do przechowywania
żywności i/ lub napojów w standardowym
gospodarstwie domowym, zgodnie ze wskazówkami,
zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.
Urządzenie jest ciężkie. Należy uważać, przestawiając je.
Nie należy wyjmować ani dotykać przedmiotów z
zamrażalnika wilgotnymi lub mokrymi rękami, ponieważ
może to spowodować obtarcia lub odmrożenia.
Nie należy stawać na dnie, szufladach, drzwiczkach itd.
chłodziarki ani ich używać jako podparcia.
Gdy zamrożone jedzenie się rozmrozi, nie należy go
nigdy ponownie zamrażać.
Nie należy stosować kostek lodu czy też zjadać lodów
sorbetowych bezpośrednio z zamrażalnika, ponieważ
może to spowodować poważne odmrożenia na wargach
lub w jamie ustnej.
Nie należy zbytnio załadowywać czy też obciążać
półek na drzwiach chłodziarki, czy też przeładowywać
pojemników na warzywa, aby nic nie mogło z nich
wypaść, uszkadzając zarazem użytkownika lub
urządzenie.
•
OSTRZEŻENIE – Żywność, zanim wstawimy ją
do chłodziarki, powinna zostać zapakowana w
przeznaczone do tego opakowania. Płyny należy
przechowywać w butelkach lub zamkniętych naczyniach,
co zapobiega możliwości rozlania się ich, urządzenie
bowiem ciężko jest później wyczyścić.
Uwaga!
Pielęgnacja i czyszczenie
• Zanim rozpocznie się prace konserwacyjne, należy
wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gnazdka.
• Nie należy czyścić urządzenia z użyciem metalowych
przedmiotów, myjek parowych, olejków eterycznych,
organicznych rozpuszczalników lub drapiących
akcesoriów do czyszczenia.
• Nie należy używać drapiących akcesoriów, chcąc
wyczyścić kamień kotłowy z urządzenia. Zastosować
plastykowy druciak.
Ustawienie
Ważne!
• Przyłączając urządzenie do sieci elektrycznej należy
uważać i zastosować się do zaleceń, zawartych w
niniejszej instrukcji obsługi.
• Usunąć opakowanie z urządzenia i sprawdzić, czy nie
zostało ono uszkodzone w czasie transportu. Jeżeli
urządzenie jest uszkodzone, nie należy przyłączać go do
sieci elektrycznej. O ewentualnych uszkodzeniach należy
natychmiast poinformować sprzedawcę, u którego
urządzenie zostało zakupione. W takim przypadku
opakowanie urządzenia należy zachować.
• Zaleca się, aby przed przyłączeniem urządzenia stało
ono w jednym miejscu przynajmniej przez cztery
godziny, aby olej spłynął ponownie do sprężarki.
11
•
•
•
•
Wokół urządzenia należy zapewnić wystarczający
przepływ powietrza, w przeciwnym razie urządzenie
może ulec przegrzaniu. Należy zastosować się do
zaleceń związanych z ustawieniem, aby zapewnić
wystarczającą wentylację czy też przepływ powietrza.
O ile jest to możliwe, tylna ścianka urządzenia nie
powinna znajdować się zbyt blisko ściany, aby nie
dotykały jej elementy urządzenia (sprężarka, skraplacz),
nagrzewające się podczas działania. W ten sposób
zapobiega się ryzyku powstania pożaru. Należy
stosować się do wskazówek, dotyczących ustawienia
urządzenia.
Urządzenia nie należy stawiać zbyt blisko grzejnika lub
kuchenki.
Zadbać należy, aby wtyczka przewodu przyłączenowego
była dostępna po ustawieniu urządzenia.
Serwis
• Wszelkie ingerencje w instalacji elektrycznej, konieczne
ze względu na przegląd serwisowy urządzenia, powinien
przeprowadzać odpowiednio wyszkolony elektryk lub
inna przygotowana w tym kierunku osoba.
• Przegląd serwisowy niniejszego produktu może
przeprowadzać upoważnione centrum serwisowe,
stosując przy tym wyłącznie oryginalne części zamienne.
•
1)
Jeżeli urządzenie posiada system zapobiegający gromadzeniu się szronu i lodu
(Frost Free).
2)
Jeżeli urządzenie posiada również część zamrażającą.
12
USTAWIENIE NOWEGO
URZĄDZENIA
• Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z poniższymi radami.
Cyrkulacja powietrza wokół urządzenia
• Aby osiągnąć lepszą efektywność systemu chłodzenia oraz zaoszczędzić
energię, należy zadbać o utrzymanie odpowiedniej cyrkulacji powietrza wokół
urządzenia, ponieważ umożliwia to wystarczające wydalanie ciepła. Wokół
urządzenia należy pozostawić wystarczająco dużo wolnej przestrzeni.
Zalecenie: Zaleca się, aby zapewnić 75 mm wolnej przestrzeni pomiędzy ścianą
i tylną ścianką urządzenia tyłu, przynajmniej 100 mm wolnej przestrzeni nad
urządzeniem, przynajmniej 100 mm wolnej przestrzeni z boków urządzenia
oraz przed urządzeniem na tyle dużo wolnej przestrzeni, aby drzwiczki
zamrażarki oraz chłodziarki można było otworzyć pod kątem 135°. Patrz:
poniższy rysunek. Prosimy, aby uwzględnić wartości, podane na poniższych
rysunkach.
100
0
-7
50
100
645mm
55mm
790mm
135
e
135
e
1346mm
13
Uwaga:
• Urządzenie będzie działać prawidłowo w klasie klimatycznej, wyszczególnionej
w poniższej tabeli. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu, w którym znajduje
się urządzenie, przez dłuższy czas będzie znajdować się poniżej lub
powyżej podanych przedziałów temperaturowych, urządzenie może działać
nieprawidłowo.
Klasa
klimatyczna
SN
N
ST
T
Temperatura otoczenia
+10 °C do +32 °C
+16 °C do +32 °C
+16 °C do +38 °C
+16 °C do +43 °C
• Urządzenie należy postawić w suchym miejscu, aby uniknąć szkód
wywołanych nadmierną wilgotnością.
• Urządzenia nie należy wystawiać na bezpośrednie działanie światła
słonecznego lub promieni słonecznych, deszczu i mrozu. Urządzenie należy
postawić z dala od źródeł ciepła, takich jak kuchenki, grzejniki i źródła
otwartego ognia.
Wyrównywanie urządzenia
• Aby zapewnić poziome ustawienie urządzenia oraz wymaganą cyrkulację
powietrza za jego dolną częścią, może być konieczne wyregulowanie nóg na
dnie urządzenia. Należy użyć odpowiedniego klucza.
14
• Drzwi powinny się same zamknąć. Następnie należy obrócić regulowane nogi
tak, aby górna część urządzenia była przechylona do tyłu o około 10 mm.
İ10mm
Listwa środkowa
• Zanim zamknie się drzwiczki chłodziarki, należy sprawdzić, czy listwa
środkowa znajduje się w prawidłowej pozycji, umożliwiającej prawidłowe
zamykanie drzwiczek. Patrz: rysunki poniżej.
Uwaga: Normalnym zjawiskiem jest, że listwa środkowa jest ciepła w dotyku,
ponieważ jest w niej zainstalowana grzałka, zapobiegająca gromadzeniu się
skroplin.
15
OPIS URZĄDZENIA
1
2
3
7
4
8
9
5
10
6
11
12
13
14
15
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Lampka LED w chłodziarce
Uszczelka drzwiczek
Półki na drzwiczkach chłodziarki
Pokrywa pojemnika na owoce i
warzywa
Pojemnik na owoce i warzywa
Tacka na lód (wewnątrz)
Szklane półki
Wyświetlacz
9. Suwak do regulacji temperatury
10.Pojemnik Cool Fresh (zachowanie
świeżości żywności)
11. Górne przegródki do zamrażania
12. Środkowa szuflada zamrażarki
13. Szklana płyta bądź półka
14. Dolna szuflada zamrażarki
15. Regulowane nóżki na spodzie
urządzenia
Uwaga: Z powodu ciągłych zmian, wprowadzanych do naszych produktów,
możliwe jest, że posiadana chłodziarko-zamrażarka różni się nieco od
chłodziarko-zamrażarki, opisanej w niniejszej instrukcji obsługi, jednak jej funkcje
i sposób użytkowania pozostają niezmienione. Jeżeli potrzebne będzie więcej
przestrzeni w zamrażarce, można z niej wyjąć szuflady (za wyjątkiem dolnej
szuflady zamrażarki) oraz tackę na lód.
16
PANEL STERUJĄCY I
STEROWANIE URZĄDZENIEM
Użytkując posiadane urządzenie, korzystać należy z poniższych elementów
sterujących. Niniejsze urządzenie posiada funkcje i tryby działania,
przedstawione na panelu sterującym bądź wyświetlaczu, jak to pokazują
poniższe rysunki. Przy pierwszym włączeniu urządzenia, włączy się również
podświetlenie ikon na wyświetlaczu. Ikony pozostaną podświetlone przez 3
sekundy, a następnie wyświetlacz zacznie działać. Jeżeli nie przyciśnie się
żadnego przycisku lub jeżeli drzwiczki chłodziarko-zamrażarki pozostaną
zamknięte, podświetlenie ikon zgaśnie po upływie 1 minuty.
C
F
B
E
A
D
A Przycisk regulacji temperatury
w zamrażarce oraz intensywne
zamrażanie
B Wyświetlenie temperatury w
zamrażarce
C Wyświetlenie działania intensywnego
zamrażania
D Przycisk regulacji temperatury
w chłodziarce oraz intensywne
chłodzenie
E Wyświetlenie temperatury w
chłodziarce
F Wyświetlenie działania intensywnego
chłodzenia
Regulacja temperatury
Zaleca się, aby przy pierwszym uruchomieniu chłodziarko-zamrażarki,
temperaturę chłodziarki ustawić na 4 °C, a temperaturę zamrażarki na -18
°C. Chcąc zmienić ustawienia temperatury, należy kierować się poniższymi
wskazówkami.
Uwaga! Nastawiając temperaturę, faktycznie ustawia się przeciętną temperaturę
całej chłodziarki. Temperatura w poszczególnej strefie może różnić się od
temperatury, ukazanej na panelu sterującym, w zależności od tego, ile żywności
jest w chłodziarce i jak jest ona rozmieszczona. Temperatura otoczenia bądź
pomieszczenia, w którym znajduje się chłodziarko-zamrażarka, może w równej
mierze wpływać na faktyczną temperaturę wewnątrz urządzenia.
17
1. Zamrażarka
Przycisnąć należy środkową część przycisku A (
) aby ustawić żądaną
temperaturę zamrażarki w przedziale od -16 °C do -24 °C. Na wyświetlaczu
ukaże się ustawiona temperatura, a mianowicie w następującej kolejności:
-16°C
-24°C
-18°C
-20°C
2. Chłodziarka
Przycisnąć należy środkową część przycisku D (
) aby ustawić żądaną
temperaturę chłodziarki w przedziale od 8 °C do 2 °C. Na wyświetlaczu ukaże
się ustawiona temperatura, a mianowicie w następującej kolejności:
8
3.Intensywne zamrażanie
Dzięki funkcji intensywnego zamrażania (Super Freeze) można szybko obniżyć
temperaturę w zamrażarce i zamrozić żywność szybciej niż w normalnym
trybie.
• Funkcja ta umożliwia również dłużej zachować witaminy i wartość odżywczą
świeżej żywności.
• Przycisnąć należy środkową część przycisku A (
) i przytrzymać go
przez 3 sekundy, aż uruchomiona zostanie funkcja intensywnego zamrażania.
Lampka sygnalizacyjna C ( ) zacznie świecić i na wyświetlaczu temperatury
zamrażarki ukaże się temperatura -24 °C.
• Funkcja intensywnego zamrażania samoczynnie wyłączy się po upływie 52
godzin.
• Funkcję intensywnego zamrażania można też wyłączyć samemu przed
upływem tego czasu, a mianowicie przyciskając środkową część przycisku
A(
) Temperatura zamrażarki powróci następnie do poprzedniego
ustawienia.
Uwaga: Wybierając funkcję Super Freeze, należy sprawdzić, czy w zamrażarce
nie ma napojów w szklanych butelkach lub puszkach (zwłaszcza napojów
gazowanych), ponieważ mogłyby one wybuchnąć.
18
4.Intensywne chłodzenie
Dzięki funkcji intensywnego chłodzenia bądź Super Cool można o wiele szybciej
ochłodzić żywność, dzięki czemu dłużej pozostanie ona świeża.
• Przycisnąć należy środkową część przycisku D (
) i przytrzymać go
przez 3 sekundy, aż funkcja zostanie uruchomiona. Lampka sygnalizacyjna
F ( ) zacznie świecić i na wyświetlaczu temperatury chłodziarki ukaże się
temperatura 2 °C.
• Funkcja intensywnego chłodzenia samoczynnie wyłączy się po upływie 6
godzin.
• Funkcję intensywnego chłodzenia można też wyłączyć samemu przed
upływem tego czasu, a mianowicie przyciskając środkową część przycisku
D(
) Temperatura chłodziarki powróci następnie do poprzedniego
ustawienia.
19
SPOSÓB UŻYTKOWANIA
URZĄDZENIA
Do posiadanego urządzenia załączono akcesoria, wymienione w rozdziale »Opis
urządzenia«. Podany został tam ich opis ogólny, a w tym miejscu znajdują się
wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób należy z nich prawidłowo korzystać.
Półki na drzwiczkach
Na tych półkach zaleca się przechowywać jajka, płyny w puszkach, napoje w
szklanych butelkach, zapakowaną żywność itd. Na półkach na drzwiach nie
należy stawiać zbyt dużej ilości ciężkich przedmiotów.
Wszystkie półki na drzwiach chłodziarki można całkowicie wyjąć, co ułatwia ich
czyszczenie.
Uwaga: Na półce znajdują się też pojemniki na jajka.
Półka
W chłodziarce znajdują się dwie szklane półki. Ich wysokość można dowolnie
ustawiać, w zależności od własnych potrzeb.
• Chcąc wyjąć półkę, należy ją delikatnie wysuwać do przodu, aż do momentu,
aż sama nie wysunie się z prowadnic półki.
• Ponownie umieszczając półkę, należy sprawdzić, czy żaden inny przedmiot
nie stanowi przeszkody, a następnie delikatnie popchąć ją w tył do jej pozycji
końcowej.
20
Pokrywa pojemnika na owoce i warzywa
• Pokrywa ta zapobiega, aby warzywa traciły wilgoć. Wilgotność w pojemnikach
można ustawić za pomocą suwaka.
Pojemnik na owoce i warzywa oraz ustawienie wilgotności
• Suwak do ustawienia wilgotności reguluje przepływ powierza w pojemniku;
większy przepływ powietrza oznacza niższą wilgotność. Chcąc podwyższyć
poziom wilgotności, suwak należy przesunąć w prawą stronę.
• Wyższy stopień wilgotności zalecany jest w odniesieniu do warzyw, a niższy
stopień wilgotności do zachowania świeżości owoców.
Pojemnik na owoce i warzywa
Pojemnik na owoce i warzywa, umieszczony na teleskopowych prowadnicach,
przeznaczony jest do przechowywania warzyw i owoców.
21
Pojemnik do zachowania świeżości żywności (Cool fresh box)
• Temperaturę w pojemniku do zachowania świeżości można ustawić przy
pomocy suwaka na trzech różnych stopniach: chłodziarka (»fridge«),
ochładzanie (»chill«) oraz świeże (»fresh«). W ten sposób w tym pojemniku
napoje i żywność można przechowywać w odpowiedniej dla nich
temperaturze.
Uwaga: W przypadku ustawienia na stopniu świeże (»fresh«) temperatura jest
od 2 do 3 °C niższa niż przeciętna temperatura w chłodziarce. W niektórych
trybach działania powierzchnia żywności może nawet lekko zamarznąć.
• Ustawienie to zaleca się do przechowywania ryb, mięsa i innej szybko psującej
się żywności.
• Dotyczy tylko niektórych modeli urządzeń.
Fridge
Chill
Fresh
Użytkowanie szuflad zamrażarki
Szuflady zamrażarki odpowiednie są do przechowywania żywności, którą należy
zamrozić, np. mięsa, lodów i temu podobnych produktów.
Uwaga! Zadbać należy, aby w zamrażarce nie przechowywać butelek, ponieważ
mogą one pęknąć, jeśli ich zawartość zamarznie.
Użytkowanie części chłodzącej
Część chłodząca urządzenia odpowiednia jest do przechowywania warzyw i
owoców. Żywność należy przechowywać w chłodziarce oddzielnie zapakowaną,
aby zapobiec utracie wilgoci oraz wzajemnemu przenikaniu się zapachów
poszczególnych rodzajów żywności.
Uwaga!
Nigdy nie należy zamykać drzwiczek chłodziarki, jeżeli półki, szuflady lub
prowadnice teleskopowe zostały wysunięte, ponieważ w ten sposób można
uszkodzić te elementy oraz urządzenie.
Stosować należy się do poniższych prostych wskazówek wyjęcia szuflady na
warzywa albo szuflady zamrażarki, zanim rozpocznie się czyszczenie. Szufladę
na warzywa należy opróżnić, wysunąć ją, aby była całkowicie otwarta. Szufladę
na warzywa należy lekko unieść z prowadnic po obu stronach. Prowadnice
należy pocisnąć do końca, do środka urządzenia, aby zapobiec uszkodzeniom
podczas zamykania drzwiczek.
22
Tacka na lód
Tackę na lód używa się do robienia kostek lodu. Chcąc zrobić kostki lodu, do
tacki należy wlać wodę, uważając przy tym, aby poziom wody nie przekroczył
górnego oznaczenia (w idealnym przypadku woda powinna zajmować 80
procent pojemności tacki na lód). Tackę na lód należy następnie wstawić do
zamrażarki i poczekać przynajmniej dwie godziny, aż powstanie lód. Gdy
lód jest gotowy, tackę należy lekko wygiąć, aby kostki lodu mogły wypaść z
naczynia.
Uwaga: Jeżeli tacka na lód jest używana po raz pierwszy lub jeżeli przez jakiś
czas nie była używana, należy ją wyczyścić przed użytkowaniem.
Aby uniknąć kontaminacji żywności, należy stosować się do poniższych
wskazówek.
• Otwieranie drzwiczek urządzenia na dłużej może w istotny sposób
podwyższyć temperaturę we wszystkich strefach urządzenia.
• Regularnie należy czyścić powierzchnie, które mogą wejść w kontakt z
żywnością, a także dostępny system odprowadzający wodę.
• Surowe mięso i ryby należy w chłodziarce przechowywać w do tego
przeznaczonych opakowaniach, aby nie weszły w kontakt z pozostałą
żywnością i aby ewentualne wyciekające z niej płyny nie ciekły po innej
żywności.
• Zamrażarki, których efektywność zamrażania oznaczona jest za pomocą
dwóch gwiazdek, odpowiednie są do przechowywania już zamrożonej
żywności, przechowywania lub wyrobu lodów oraz wytwarzania kostek lodu.
• Strefy bądź zamrażarki, których efektywność zamrażania oznaczona jest
za pomocą jednej, dwóch lub trzech gwiazdek, nie są odpowiednie do
zamrażania świeżej żywności.
23
Lp.
24
Rodzaj strefy Docelowa
Odpowiednie produkty żywnościowe
urządzenia
temperatura
przechowywania
(°C)
1
Chłodziarka
+2 ≤ +8
2
(***)* –
Zamrażarka
≤ –18
Ryby morskie i owoce morza
(ryby, skorupiaki, mięczaki), ryby
słodkowodne, przetwory mięsne
(zalecany czas przechowywania to
3 miesiące – z czasem tracą wartość
odżywczą i smak); zaleca się do
zamrażania świeżej żywności.
3
*** –
Zamrażarka
≤ –18
Ryby morskie i owoce morza
(ryby, skorupiaki, mięczaki), ryby
słodkowodne, przetwory mięsne
(zalecany czas przechowywania to
3 miesiące – z czasem tracą wartość
odżywczą i smak). Nie zaleca się do
zamrażania świeżej żywności.
4
** –
Zamrażarka
≤ –12
Ryby morskie i owoce morza
(ryby, skorupiaki, mięczaki), ryby
słodkowodne, przetwory mięsne
(zalecany czas przechowywania to
2 miesiące – z czasem tracą wartość
odżywczą i smak). Nie zaleca się do
zamrażania świeżej żywności.
5
*–
Zamrażarka
≤ –6
Ryby morskie i owoce morza
(ryby, skorupiaki, mięczaki), ryby
słodkowodne, przetwory mięsne
(zalecany czas przechowywania to
1 miesiące – z czasem tracą wartość
odżywczą i smak). Nie zaleca się do
zamrażania świeżej żywności.
Jajka, gotowana żywność, paczkowana
żywność, owoce i warzywa, przetwory
mleczne, torty; napoje i pozostałe rodzaje
żywności, które nie są odpowiednie do
zamrażania.
6
0 gwiazdek
–6 ≤ 0
Świeża wieprzowina, wołowina, ryby,
kurczaki, niektóre rodzaje paczkowanej
gotowej żywności itd. (zaleca się
spożyć jeszcze tego samego dnia,
a o ile to możliwe nie później niż w
ciągu 3 dni). Częściowo zawinięta
(zapakowana) gotowa żywność
(żywność, która nie jest odpowiednia
do zamrażania).
7
Szuflada
chłodząca
–2 ≤ +3
Świeża/mrożona wieprzowina,
wołowina, kurczaki, ryby słodkowodne
itd. (7 dni poniżej 0 °C; jeżeli
temperatura jest wyższa od 0 °C,
zaleca się spożyć jeszcze tego samego
dnia, a o ile to możliwe nie później
niż w ciągu 2 dni). Ryby i owoce
morza (jeżeli temperatura jest niższa
od 0 °C, 15 dni; przechowywanie w
temperaturze powyżej 0 °C nie jest
zalecane).
8
Szuflada do
zachowania
świeżości
zywności
0 ≤ +4
Świeża wieprzowina, wołowina,
ryby, kurczaki, gotowana żywność
itd. (zaleca się spożyć jeszcze tego
samego dnia, a o ile to możliwe nie
później niż w ciągu 3 dni).
9
Wino
+5 ≤ +20
Czerwone wina, białe wina, wina
musujące itd.
Uwaga: Prosimy, aby przechowywać różne rodzaje żywności we właściwych
pojemnikach lub szufladach chłodziarko-zamrażarki, w których temperatura
przechowywania odpowiada poszczególnemu rodzajowi produktu
żywnościowego.
• Jeżeli chłodziarko-zamrażarka będzie przez dłuższy czas pusta, należy ją
wyłączyć, rozmrozić, oczyścić, wysuszyć i pozostawić otwarte drzwiczki, aby
zapobiec powstaniu pleśni w urządzeniu.
Czyszczenie dozownika zimnej wody (dotyczy urządzeń z dozownikiem
zimnej wody):
• Oczyścić należy zbiornik na wodę, jeżeli nie był on używany przez ostatnie 48
godzin. Przepłukać system doprowadzający wodę.
25
ZALECENIA
Wskazowki dotyczące oszczędzania energii
Zaleca się, aby stosować się do poniższych wskazówek, dotyczących
oszczędzania energii.
• Nie dopuścić, aby drzwi urządzenia pozostawały zbyt długo otwarte.
• Zadbać należy, aby urządzenie nie stało w pobliżu źródeł ciepła (bezpośrednie
światło słoneczne, piekarnik elektryczny lub płyta kuchenna itd.).
• Nie należy nastawiać niższej temperatury urządzenia niż jest to konieczne.
• W urządzeniu nie należy przechowywać ciepłej żywności lub cieczy lotnych.
• Urządzenie należy postawić w pomieszczeniu o dobrej wentylacji i niskim
stopniu wilgotności. Prosimy zajrzeć do rozdziału »Ustawienie nowego
urządzenia«.
• Diagram w niniejszej instrukcji obsługi pokazuje prawidłowe rozmieszczenie
szuflad, pojemników na owoce i warzywa oraz półek. Uwzględnienie
proponowanego rozmieszczenia umożliwa najlepszą efektywność
energetyczną.
Wskazówki dotyczące przechowywania żywności w chłodziarko-zamrażarce
• Nie przechowywać ciepłej lub gorącej żywności bezpośrednio w chłodziarce
lub zamrażarce, ponieważ temperatura w urządzeniu się podwyższy, przez co
sprężarka będzie działać jeszcze intensywniej.
• Żywność należy pokryć lub zapakować, szczególnie wówczas, gdy ma mocny
zapach lub smak.
• Wkładając żywność do chłodziarki należy uważać, aby powietrze mogło bez
przeszkód krążyć wokół żywności.
• Mięso (wszystkie rodzaje): należy zapakować w folię do żywności i położyć na
szklanej półce nad pojemnikiem na warzywa. Zawsze należy stosować się do
dozwolonego lub zalecanego czasu przechowywania żywności w urządzeniu,
a jedzenie zużyć do dnia upływu jej terminu przydatności do spożycia,
podanego przez producenta.
• Gotowane jedzenie, dania na zimno itd.: należy pokryć i położyć na dowolnej
półce.
• Owoce i warzywa: należy przechowywać w pojemniku na owoce i warzywa.
• Masło i sery należy zapakować do szczelnych pjemników lub zawinąć w folię
do żywności.
• Zaleca się, aby każdą paczkę zamrożonej żywności oznaczyć, podając datę
zamrażania, aby móc kontrolować, jak długo żywność jest przechowywana w
zamrażarce.
26
Wskazówki dotyczące przechowywania zamrożonej żywności
• Należy sprawdzić, czy zamrożona żywność była w sklepie prawidłowo
przechowywana czy też magazynowana.
• Gdy jedzenie się rozmrozi, szybko traci na jakości i nie zaleca się go ponownie
zamrażać. Nie należy przekraczać okresu przechowywania bądź terminu
przydatności do spożycia, podanego przez producenta.
Wyłączenie urządzenia
Jeżeli koniecznym jest, aby urządzenie wyłączyć na dłuższy okres czasu,
uwzględnić należy następujące wskazówki, aby zapobiec pojawieniu się pleśni.
1. Z urządzenia usunąć należy całą żywność.
2. Wysunąć wtyczkę z gniazdka.
3. Dokładnie wyczyścić i wysuszyć wnętrze urządzenia.
4. Zadbać należy (odpowiednio blokując drzwiczki), aby wszystkie drzwiczki
pozostały nieco uchylone, co umożliwi przepływ powietrza.
27
CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA
URZĄDZENIA
Z pobudek higienicznych należy regularnie - co najmniej raz na dwa miesiące czyścić urządzenie (łącznie z akcesoriami zewnętrznymi i wewnętrznymi).
Ostrzeżenie!
W czasie czyszczenia urządzenie nie może być podłączone do sieci elektrycznej.
Ryzyko porażenia prądem elektrycznym! Przed rozpoczęciem czyszczenia i prac
konserwacyjnych należy wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
Czyszczenie zewnętrznej części urządzenia
Aby zachować ładny wygląd urządzenia należy je regularnie czyścić.
• Przetrzeć panel sterowania (panel cyfrowy i panel z wyświetlaczem) czystą,
miękką ściereczką.
• Nie należy moczyć bezpośrednio powierzchni urządzenia - lepiej zmoczyć
ściereczkę, która zostanie użyta do czyszczenia. W ten sposób wilgoć zostanie
równomiernie rozprowadzona po powierzchni urządzenia.
• Oczyścić drzwi, uchwyty oraz powierzchnie obudowy urządzenia łagodnym
detergentem, następnie wytrzeć do sucha miękką ścierką.
Ostrzeżenie!
• Z uwagi na ryzyko zarysowania powierzchni urządzenia nie należy stosować
ostrych przedmiotów.
• Do czyszczenia nie stosować rozcieńczalników, środków do mycia
samochodów, wybielaczy, olejków eterycznych, szorstkich lub ściernych
środków czystości lub rozpuszczalników organicznych, takich jak benzen,
gdyż mogą one doprowadzić do uszkodzenia powierzchni urządzenia, a nawet
wywołać pożar.
Czyszczenie wewnętrznej części urządzenia
Należy regularnie czyścić wnętrze urządzenia. Łatwiej wyczyścić urządzenie,
gdy nie znajduje się w nim dużo jedzenia. W celu gruntownego czyszczenia
można zdemontować szuflady i półki. Wnętrze części mrożącej przetrzeć
delikatnym roztworem sody oczyszczonej, następnie przetrzeć ciepłą wodą,
używając wyciśniętej gąbki lub szmatki. Przed ponownym montażem półek i
koszy bądź szuflad należy wytrzeć ściany do sucha.
Dokładnie osuszyć wszystkie powierzchnie, jak również części zdejmowalne,
przed ich ponownym montażem.
28
Mimo że rozmrażanie tego urządzenia przebiega automatycznie, na
wewnętrznych ścianach części mrożącej urządzenia może się zebrać warstwa
szronu, szczególnie w sytuacji, gdy drzwi zamrażalnika są często otwierane bądź
zbyt długo pozostają otwarte. Jeżeli warstwa lodu lub szronu jest zbyt gruba,
należy poczekać, gdy zamrażarka będzie prawie pusta, a następnie zrobić, co
następuje:
1. Wyjąć żywność i kosze, jak również inne akcesoria. Odłączyć urządzenie z sieci
elektrycznej i pozostawić drzwi zamrażalnika otwarte. Dokładnie przewietrzyć
pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie, aby przyspieszyć proces.
2. Kiedy lód stopnieje, należy wyczyścić zamrażalnik tak, jak opisano powyżej.
Ostrzeżenie!
Nie należy używać ostrych przedmiotów do usuwania szronu i lodu. Urządzenie
ponownie podłączyć do sieci elektrycznej i włączyć dopiero po całkowitym
wysuszeniu jego wnętrza.
Czyszczenie uszczelek drzwiowych
Należy zadbać o to, by uszczelki drzwiowe zawsze były czyste. Zanieczyszczone
lepką żywnością lub napojem uszczelki mogą przylepić się do obudowy,
a następnie oderwać podczas otwierania drzwi. Uszczelki należy czyścić
łagodnym detergentem i ciepłą wodą. Po oczyszczeniu dokładnie osuszyć
uszczelki.
Ostrzeżenie!
Urządzenie można włączyć ponownie dopiero po całkowitym wyschnięciu
uszczelek drzwiowych.
Wymiana żarówki LED
Ostrzeżenie: Żarówkę LED musi wymienić odpowiednia przeszkolona osoba.
Jeżeli żarówka LED jest uszkodzona, należy postępować w sposób opisany
poniżej:
1. Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
2. Zdjąć osłonę żarówki. Następnie wyciągnąć żarówkę LED.
3. W jednej ręce trzymać żarówkę LED. Drugą ręką przycisnąć blokadę oprawy
lub złącza żarówki i wyciągnąć żarówkę.
4. Podmienić żarówkę LED, uważać, by odpowiednio umieścić ją w oprawie.
Następnie ponownie założyć osłonę żarówki.
29
USUWANIE ZAKŁÓCEŃ
Trafiając na zakłócenie podczas użytkowania posiadanego urządzenia lub jeżeli
podejrzewa się, że urządzenie nie działa prawidłowo, można, zanim wezwie się
serwis naprawczy, po prostu sprawdzić kilka możliwych przyczyn zakłóceń. Te
ewentualne przyczyny zostały podane poniżej.
Ostrzeżenie! Nie należy próbować samemu naprawiać urządzenia. Jeżeli
sprawdzone zostały wszystkie przyczyny, podane w poniższej tabeli, a problem
wciąż jeszcze się pojawia, wezwać należy upoważnionego bądź odpowiednio
wyszkolonego specjalistę elektrotechnika, upowaznionego pracownika serwisu
lub sklepu, w którym urządzenie zostało zakupione.
Zakłócenie
Ewentualna przyczyna i rozwiązanie
Urządzenie nie działa
prawidłowo.
• Sprawdzić należy, czy wtyczka została prawidłowo
wstawiona do gniazdka.
• Sprawdzić należy bezpiecznik lub obieg prądu w
domowej instalacji elektrycznej. Jeśli to konieczne,
wymienić należy bezpiecznik.
• Temperatura otoczenia jest zbyt niska. Aby usunąć
zakłócenie, należy próbować obniżyć nastawioną
temperaturę urządzenia.
• Całkowicie normalnym jest, że chłodziarka nie
działa podczas cyklu samoczynnego rozmrażania
lub na krótko po włączeniu urządzenia, ponieważ
w ten sposób urządzenie chroni sprężarkę.
Nieprzyjemne zapachy,
wydostające się z
części chłodzącej i/ lub
zamrażającej.
• Być może konieczne będzie wyczyszczenie
urządzenia wewnątrz.
• Określone rodzaje żywności, pojemniki na żywność
lub opakowania mogą powodować nieprzyjemny
zapach.
30
Zakłócenie
Hałas lub niezwykłe
dźwięki, dochodzące z
urządzenia.
Ewentualna przyczyna i rozwiązanie
Następujące dźwięki są zupełnie normalnym
zjawiskiem:
• Dźwięki pracy sprężarki.
• Szum, powodowany przez przepływ powietrza,
które poruszane jest za pomocą małego
wentylatora w części zamrażającej lub w innych
częściach urządzenia.
• Bulgotanie, podobnie jak podczas gotowania się
wody.
• Pękanie podczas automatycznego rozmrażania.
• Kliknięcia przed uruchomieniem się sprężarki.
Inne niezwykłe dźwięki mogą być skutkiem
podanych poniżej zakłóceń. Aby je usunąć,
koniecznym może być sprawdzenie poniższych i ich
odpowiednie zlikwidowanie.
• Chłodziarka nie jest całkowicie wypoziomowana.
• Tylna ścianka chłodziarki dotyka ściany.
• Butelka, puszka lub naczynie w chłodziarce
przewróciły się lub się przemieszczają.
Silnik działa
nieprzerwanie.
Wewnątrz urządzenia
powstaje warstwa lodu
bądź szronu.
Całkiem normalne jest, że często słychać dźwięk
silnika. W poniższych okolicznościach silnik będzie
działał dłużej i częściej się włączał:
• Temperatura ustawiona jest na niższy poziom, niż
by to było konieczne.
• Niedawno do urządzenia wstawiona została
większa ilość nieschłodzonej żywności.
• Temperatura w otoczeniu urządzenia jest zbyt
wysoka.
• Drzwiczki były zbyt długo lub za często otwierane.
• Urządzenie zostało dopiero co ustawione lub
przez dłuższy czas pozostawało wyłączone.
• Sprawdzić należy, czy szczeliny wentylacyjne,
nie zostały zablokowane lub czy nie blokuje
ich żywność w chłodziarce. Zadbać należy, aby
żywność została wstawiona do chłodziarki w taki
sposób, aby umożliwić wystarczającą wentylację.
Sprawdzić należy, czy drzwiczki zostały całkowicie
zamknięte. Instrukcja usunięcia szronu znajduje się
w rozdziale „Czyszczenie i pielęgnacja urządzenia”.
31
Zakłócenie
Ewentualna przyczyna i rozwiązanie
Temperatura wewnątrz
jest za wysoka.
• Być może drzwiczki pozostawiono zbyt długo
otwarte lub były otwierane zbyt często; być
może drzwiczki są otwarte, bo jakieś ciało obce
uniemożliwia ich zamknięcie; być może z boku
urządzenia, za urządzeniem i nad nim brak
wystarczającej przestrzeni.
Temperatura wewnątrz
jest za nizka.
• Podwyższyć należy temperaturę, stosując się
do wskazówek, zawartych w rozdziale "Panel
sterujący i sterowanie urządzeniem".
Drzwiczki nie dają się
zamknąć bez oporu.
• Sprawdzić należy, czy górna część chłodziarki
została przechylona do tyłu o 10 do 15 mm, co
umożliwia automatyczne zamykanie się drzwiczek
lub czy jakiś przedmiot wewnątrz chłodziarki
uniemożliwia całkowite zamknięcie drzwiczek.
• Naczynie na wodę (znajdujące się przy dnie na
tylnej ściance urządzenia) być może nie zostało
odpowiednio wypoziomowane; być może
rynienka odpływowa (znajdująca się pod górną
częścią kompresora) nie została odpowiednio
zamocowana, aby mogła zbierać wodę do tego
naczynia, lub też rynienka odpływowa została
Woda kapie na podłogę.
zatkana. Może chłodziarkę trzeba będzie odsunąć
od ściany, aby można było sprawdzić naczynie na
wodę i rynienkę odpływową. Sprawdzić należy,
czy może chłodziarka nie była przez dłuższy czas
wyłączona. W takim przypadku lód w pojemniku
do przechowywania lodu się roztopi i woda
spłynie na podłogę.
Lampka nie działa.
32
• Żarówka LED może być przepalona. Instrukcja
dotycząca wymiany żarówki LED znajduje się w
rozdziale „Czyszczenie i pielęgnacja urządzenia”.
• System kontrolny uniemożliwił działanie lampki,
ponieważ drzwiczki pozostawały zbyt długo
otwarte. Drzwi należy zamknąć i ich ponownie
otworzyć, aby ponownie włączyć lampkę.
Zakłócenie
Ewentualna przyczyna i rozwiązanie
Automat nie produkuje
lub nie dozuje lodu.
• Czy po montażu bądź podłączeniu do sieci
wodociągowej odczekano co najmniej 10 godzin
przed rozpoczęciem produkcji lodu? Jeśli
urządzenie nie jest wystarczająco schłodzone - na
przykład po pierwszym podłączeniu - produkcja
lodu może trwać dłużej.
• Czy zbiornik na wodę został prawidłowo lub
dokładnie zamocowany? Zadbać należy, aby w
zbiorniku na wodę była wystarczająca ilość wody.
• Czy ręcznie wstrzymano produkcję lodu bądź
funkcjonowanie maszyny do lodu? Sprawdzić,
czy wybrano lód w kostkach („Cubed”), czy też
kruszony lód („Crushed”).
• W maszynie do lodu albo w rowku utknęła kostka
lodu?
• Czy temperatura w zamrażalniku nie jest za
wysoka? Należy spróbować ustawić niższą
temperaturę w zamrażalniku.
Automat do zimnej
wody nie działa.
• Czy zbiornik na wodę został prawidłowo lub
dokładnie zamocowany? Zadbać należy, aby w
zbiorniku na wodę była wystarczająca ilość wody.
• Czy rurka doprowadzająca wodę jest pęknięta lub
wgięta? Zadbać należy, aby rurka doprowadzająca
wodę była drożna i aby nie było przeszkód dla
swobodnego przepływu wody.
• Czy zbiornik na wodę zamarzł, gdy temperatura
chłodziarki była zbyt niska? Spróbować należy
ustawić na panelu sterującym wyższą temperaturę
chłodziarki.
• Czy działa pompa na wodę?
Z lodówki dochodzi
odgłos bulgotania
wody.
• To jest normalne. Bulgotanie jest konsekwencją
przepływu czynnika chłodzącego przez lodówkę.
33
USUWANIE ZUŻYTEGO
URZĄDZENIA
Zabronione jest usuwanie urządzenia jako odpadu komunalnego.
Materiały opakowaniowe
Materiały opakowaniowe, na których znajduje się symbol recyklingu, nadają się
do ponownego przetworzenia. Opakowanie należy wyrzucić do odpowiedniego
pojemnika na odpadki, aby możliwy był ich recykling.
Zanim wysłużone urządzenie zostanie usunięte
1. Wtyczkę należy wysunąć z gniazda sieciowego.
2. Odciąć przewód przyłączeniowy i go wyrzucić wraz z wtyczką.
Ostrzeżenie! Chłodziarki zawierają czynnik chłodzący oraz gaz izolujący.
Utylizacja czynnika chłodzącego i gazów po wyeksploatowaniu urządzenia
powinna być wykonana profesionalnie, ponieważ może dojść do uszkodzenia
oczu lub do zapłonu. Zanim w odpowiedni sposób usunie się urządzenie, należy
się przekonać, że rury obiegu czynnika chłodzącego nie zostały uszkodzone.
PRAWIDŁOWE USUWANIE WYSŁUŻONEGO
URZĄDZENIA
Symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu wskazuje
na to, że produktu nie należy traktować jak zwykłego odpadu
domowego. Produkt należy oddać do autoryzowanego punktu
zbiórki i przetwarzania zużytych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych. Prawidłowa utylizacja produktu pozwoli zapobiec
niekorzystnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzi, jakie
miałoby miejsce w przypadku nieprawidłowej utylizacji produktu.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat usuwania i
przetwarzania produktu, proszę skontaktować się z odpowiednią
jednostką samorządu lokalnego odpowiedzialną za zarządzanie
odpadami, swoim przedsiębiorstwem utylizacji odpadów lub
punktem handlowym, w którym produkt został zakupiony.
Gorenje, d.o.o.
Partizanska 12
SI - 3320 Velenje, Slovenija
info@gorenje.com
www.gorenje.com
34
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement