Gorenje NRKI4181E1 Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy Instrukcja obsługi

Gorenje NRKI4181E1 Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy Instrukcja obsługi
PL
SZCZEGÓŁOWA
INSTRUKCJA
OBSŁUGI PIONOWEJ
CHŁODZIARKOZAMRAŻARKI
www.gorenje.com
Dziękujemy Państwu za zaufanie, jakim obdarzyliście nas Państwo
nabywając nasze urządzenie, które zostało zaprojektowane, by uprościć Państwu
życie. Aby ułatwić Państwu korzystanie z produktu, przekazujemy szczegółową
instrukcję obsługi oraz na oddzielnej kartce instrukcję instalacji. Instrukcja powinna
pozwolić Państwu na możliwie jak najszybsze zapoznanie się z nowym urządzeniem.
Życzymy Państwu dużo przyjemności w czasie jego używania.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
Chłodziarka jest przeznaczona do przechowywania świeżej żywności w
temperaturach powyżej 0°C.
Zamrażarka jest przeznaczona do zamrażania świeżej żywności i długotrwałego
przechowywania zamrożonej żywności (do jednego roku, w zależności od
rodzaju żywności).
Proszę odwiedzić naszą stronę internetową, gdzie po wpisaniu podanego na
tabliczce znamionowej lub w karcie gwarancyjnej numeru modelu swojego
urządzenia można znaleźć szczegółowy opis swojego urządzenia, wskazówki
na temat jego używania, informacje dotyczące wykrywania i usuwania usterek,
informacje dotyczące serwisowania urządzenia, instrukcje obsługi, itp.
http://www.gorenje.com
!
i
Ważne ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Ochrona środowiska
Nie myć w zmywarce
640736
2
SPIS TREŚCI
4 WAŻNE UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
WPROWADZENIE
4 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA
5 WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
7 WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UŻYWANIA
URZĄDZENIA
8 OCHRONA ŚRODOWISKA
9 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGII W
URZĄDZENIACH CHŁODNICZYCH
10 INSTALACJA I PODŁĄCZENIE
OPIS
URZĄDZENIA
12 OPIS URZĄDZENIA
13 OBSŁUGA URZĄDZENIA Z REGULACJĄ MECHANICZNĄ
16 OBSŁUGA URZĄDZENIA PRZY POMOCY
ELEKTRONICZNYCH ELEMENTÓW STEROWANIA
19 WYPOSAŻENIE WNĘTRZA URZĄDZENIA
23 ZALECANE ROZMIESZCZENIE ŻYWNOŚCI W URZĄDZENIU
24 PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI W CHŁODZIARCE
28 PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI W SZUFLADZIE
FreshZone
PRZECHOWYWANIE I
ZAMRAŻANIE
ŻYWNOŚCI
29 ZAMRAŻANIE I PRZECHOWYWANIE ZAMROŻONEJ
ŻYWNOŚCI
29 Procedura zamrażania
30 Ważne ostrzeżenia dotyczące zamrażania
30 Przechowywanie żywności zamrożonej przemysłowo
31 Czas przechowywania zamrożonej żywności
31 Rozmrażanie zamrożonej żywności
32 ROZMRAŻANIE URZĄDZENIA
ROZMRAŻANIE
I CZYSZCZENIE
URZĄDZENIA
33 CZYSZCZENIE URZĄDZENIA
RÓŻNE
35 WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK
640736
37 INFORMACJE NA TEMAT POZIOMU HAŁASU URZĄDZENIA
3
WAŻNE UWAGI I ŚRODKI
OSTROŻNOŚCI
i
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
URZĄDZENIA
Przed podłączeniem do prądu proszę dokładnie zapoznać
się z instrukcją obsługi, która opisuje urządzenie oraz
zasady jej prawidłowego i bezpiecznego użytkowania.
Instrukcja dotyczy kilku modeli/typów urządzenia, dlatego
też opisane mogą być w niej ustawienia lub wyposażenie,
którego nie ma w danym urządzeniu. Zalecamy zachowanie
niniejszej instrukcji do wykorzystania w przyszłości i
dołączenie jej do urządzenia, jeśli w przyszłości będzie ono
sprzedawane.
Instrukcja obejmuje wersję/model NO FROST zamrażarki,
która jest wyposażona w wentylator i w której proces
odmrażania odbywa się automatycznie (tylko w niektórych
modelach).
Sprawdzić, czy w urządzeniu nie ma żadnych uszkodzeń lub
nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia, że urządzenie
uległo uszkodzeniu, zgłosić to w punkcie sprzedaży, w
którym urządzenie zostało nabyte.
Przed podłączeniem urządzenia do prądu pozostawić je
na co najmniej 2 godziny w pozycji pionowej. Zmniejszy to
prawdopodobieństwo wystąpienia usterek spowodowanych
wpływem transportu na instalację chłodniczą.
640736
4
!
WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Urządzenie musi zostać podłączone do prądu i uziemione
zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia wyłączyć
je z prądu (wyjąć wtyczkę z gniazdka w ścianie).
Jeśli kabel zasilający ulegnie uszkodzeniu, musi zostać on
wymieniony przez serwisanta lub inną osobę posiadającą
odpowiednie przeszkolenie.
Jeśli oświetlenie LED nie działa, wezwać serwisanta.
Ze względu na niebezpieczeństwo kontaktu z wysokim
napięciem nie podejmować prób naprawienia oświetlenia
LED we własnym zakresie!
!
!
OSTRZEŻENIE! Z wyjątkiem urządzeń zatwierdzonych
przez producenta niniejszego urządzenia chłodniczego,
nie używać wewnątrz urządzenia żadnych urządzeń
elektrycznych.
OSTRZEŻENIE! Z wyjątkiem urządzeń zalecanych
przez producenta, nie używać żadnych urządzeń
mechanicznych lub innych środków przyśpieszania
procesu rozmrażania.
OSTRZEŻENIE! Aby uniknąć zagrożeń związanych z
brakiem stabilności urządzenia, upewnić się, że zostało
ono zainstalowane zgodnie z opisem podanym w
instrukcji.
640736
!
5
Zagrożenie odmrożeniem
Nigdy nie wkładać zamrożonej żywności do ust oraz unikać
jej dotykania, ponieważ mogłoby to doprowadzić do
odmrożeń lekkiego i ciężkiego stopnia.
Bezpieczeństwo dzieci i osób słabych
Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w
wieku powyżej 8 lat oraz osoby z niepełnosprawnością
fizyczną, czuciową lub umysłową lub też nie posiadające
doświadczenia i wiedzy, o ile będą one nadzorowane lub
zostaną przeszkolone w zakresie bezpiecznego korzystania
z urządzenia i uświadomią sobie związane z tym zagrożenia.
Zdjąć opakowanie przeznaczone do zabezpieczenia
urządzenia lub określonych jego części na czas transportu i
nie pozwolić na to, by miały do niego dostęp dzieci.
Wiąże się z nim zagrożenie odniesienia uszczerbku na
zdrowiu lub uduszenia się.
Nie pozwalać na to, by urządzeniem bawiły się dzieci.
Dzieci bez dozoru nie mogą zajmować się czyszczeniem
urządzenia i wykonywaniem innych czynności związanych z
jego konserwacją zastrzeżoną dla użytkownika.
Przy usuwaniu używanego urządzenia odłączyć kabel
zasilający, zdjąć drzwi i pozostawić półki w urządzeniu.
Uniemożliwi to dzieciom zamknięcie się w urządzeniu.
Ostrzeżenie dotyczące czynnika chłodniczego
640736
Urządzenie zawiera niewielką ilość przyjaznego dla
środowiska, ale palnego gazu R600a. Uważać, by żadna
część instalacji chłodniczej nie uległa uszkodzeniu. Wyciek
gazu nie jest niebezpieczny dla środowiska, ale mógłby
uszkodzić wzrok lub wywołać pożar.
W razie wycieku gazu dokładnie przewietrzyć pomieszczenie,
wyłączyć urządzenie z prądu i wezwać serwisanta.
6
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE
UŻYWANIA URZĄDZENIA
!
OSTRZEŻENIE! Uważać na to, by otwory wentylacyjne
w ramie urządzenia i we wbudowanej konstrukcji nie
zostały niczym zasłonięte.
Urządzenia nie wolno używać na zewnątrz budynków i nie
może być ono narażone na opady atmosferyczne.
Nie przechowywać w tym urządzeniu substancji
wybuchowych takich jak puszki aerozolowe z palnym
propelentem.
Jeśli urządzenie ma być przez dłuższy czas nie używane,
wyłączyć je odpowiednim przyciskiem i wyciągając wtyczkę
z gniazdka elektrycznego. Opróżnić, rozmrozić i przeczyścić
urządzenie pozostawiając drzwi otwarte na oścież.
W razie błędu lub awarii zasilania nie otwierać komory
zamrażarki, dopóki nie przepracuje ona co najmniej 16
godzin. Po upływie tego czasu korzystać z zamrożonej
żywności lub zapewnić odpowiednie chłodzenie (np. przy
pomocy urządzenia zastępczego).
Informacje techniczne dotyczące urządzenia
640736
Tabliczkę znamionową można znaleźć wewnątrz
urządzenia. Zawiera ona dane na temat napięcia, objętości
brutto i netto, typu i ilości czynnika chłodniczego oraz
informacje na temat klas klimatycznych.
Jeśli język tabliczki znamionowej jest inny niż język
preferowany lub język danego kraju, zastąpić ją inną
dostarczoną tabliczką.
7
OCHRONA ŚRODOWISKA
Opakowanie zostało wykonane z materiałów przyjaznych
dla środowiska, które można ponownie przetwarzać,
utylizować lub niszczyć bez ryzyka dla środowiska.
!
Usuwanie starego urządzenia
Dla ochrony środowiska stare urządzenie przekazać
autoryzowanemu punktowi zbiórki zużytych artykułów
gospodarstwa domowego.
Wcześniej wykonać następujące czynności:
• wyłączyć urządzenie z prądu;
• uniemożliwić dzieciom bawienie się urządzeniem.
!
OSTRZEŻENIE! Nie uszkodzić obwodu czynnika
chłodniczego. To też zapobiega zanieczyszczeniu
środowiska.
Symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu wskazuje na to,
że produktu nie należy traktować jak zwykłego odpadu domowego.
Produkt należy oddać do autoryzowanego punktu zbiórki i przetwarzania
zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowa
utylizacja produktu pozwoli zapobiec niekorzystnemu wpływowi na
środowisko i zdrowie ludzi, jakie miałoby miejsce w przypadku nieprawidłowej
utylizacji produktu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat usuwania i
przetwarzania produktu, proszę skontaktować się z odpowiednią jednostką
samorządu lokalnego odpowiedzialną za zarządzanie odpadami, swoim
przedsiębiorstwem utylizacji odpadów lub punktem handlowym, w którym
produkt został zakupiony.
640736
8
i WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
OSZCZĘDZANIA ENERGII
W URZĄDZENIACH
CHŁODNICZYCH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zainstalować urządzenie w sposób opisany w instrukcji obsługi.
Nie otwierać drzwi częściej niż jest to konieczne.
Od czasu do czasu sprawdzać, czy nic nie przeszkadza cyrkulacji powietrza
pod urządzeniem.
Umieszczony na tylnej ściance zespół sprężarkowy powinien być
utrzymywany w czystości (patrz rozdział „Czyszczenie urządzenia”).
Jeśli uszczelka ulegnie uszkodzeniu lub przestanie zapewniać idealne
uszczelnienie, spowodować jej jak najszybszą wymianę.
Przechowywać żywność w szczelnie zamkniętych pojemnikach lub
odpowiednim opakowaniu.
Przed włożeniem żywności do chłodziarki odczekać aż ostygnie ona do
temperatury pokojowej.
Zamrożoną żywność rozmrażać w komorze chłodziarki.
Aby skorzystać z całej przestrzeni komory zamrażarki, wyjąć niektóre z
szuflad w sposób opisany w instrukcji.
Przystąpić do rozmrażania swojej tradycyjnej zamrażarki, gdy na
chłodzonych powierzchniach utworzy się warstwa szronu lub lodu o
grubości ok. 3-5 mm.
Pamiętać o tym, że szuflady muszą być rozmieszczone w komorze w
jednolity sposób a żywność układana, tak by nie zakłócać cyrkulacji
powietrza wewnątrz urządzenia (przestrzegać zasad dotyczących
rozmieszczenia żywności opisanych w instrukcji).
W urządzeniach z wentylatorem nie blokować szczelin lub otworów
wentylatora.
Jeśli wentylator lub jonizator nie są potrzebne, wyłączyć je, by zmniejszyć
zużycie energii elektrycznej.
640736
•
•
•
9
INSTALACJA I PODŁĄCZENIE
WYBÓR POMIESZCZENIA
•
Zainstalować urządzenie w suchym i dobre wentylowanym pomieszczeniu.
Urządzenie będzie prawidłowo pracować, jeśli temperatura otoczenia
będzie mieścić się w przedziale podanym w tabeli. Klasa urządzenia została
podana na tabliczce znamionowej/etykiecie z podstawowymi informacjami
na temat urządzenia.
Klasa
SN (subnormalna)
N (normalna)
ST (subtropikalna)
T (tropikalna)
i
•
•
•
Temperatura
od +10 °C do +32 °C
od +16 °C do +32 °C
od +16 °C do +38 °C
od +16 °C do +43 °C
Wilgotność względna
75%
Ni stawiać urządzenia w pomieszczeniu, w którym temperatura może
spaść poniżej 5°C, ponieważ mogłoby to spowodować nienormalne
działanie lub awarię urządzenia!
Po zainstalowaniu urządzenia pozostawiony musi zostać dostęp do jego wtyczki!
Nie ustawiać urządzenia w pobliżu urządzeń emitujących energię cieplną
takich jak kuchenki, piecyki, kaloryfery, podgrzewacze wody, itp. i nie
narażać go na bezpośrednie działanie światła słonecznego. Urządzenie
powinno zostać ustawione w odległości co najmniej 3 cm od kuchenki
elektrycznej lub gazowej lub co najmniej 30 cm od piecyka olejowego lub
na paliwo stałe. Jeśli odległość pomiędzy takim źródłem energii cieplnej a
urządzeniem jest mniejsza, należy użyć panelu izolacyjnego.
Uwaga: Umieścić urządzenie w pomieszczeniu o odpowiednio dużych rozmiarach.
Na każde 8 g czynnika chłodniczego powinien przypadać co najmniej 1 m3
przestrzeni. Ilość czynnika chłodniczego jest podana na tabliczce znamionowej
umieszczonej wewnątrz urządzenia.
•
Aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza, w podstawie elementu
zabudowy kuchennej, w której ma się znaleźć urządzenie, należy
pozostawić co najmniej 200 cm2 wolnej przestrzeni.
Powietrze wylatuje w górnej części urządzenia, dlatego też należy starać się
nie zakrywać otworu wylotowego powietrza.
Zignorowanie tego ostrzeżenia może spowodować uszkodzenie urządzenia.
640736
10
Ostrzeżenie:
Przy zabudowie urządzeń w elementach meblowych w taki sposób, że stoją one
jeden przy drugim (side by side), należy je zabudować tak, aby każde z urządzeń
znalazło się w oddzielnym elemencie kuchennym.
Dodatkowo należy kupić komplet serwisowy zapobiegający skraplaniu i przewód
przyłączeniowy do jego podłączenia. Do podłączenia kompletu serwisowego
konieczne jest dodatkowe gniazdko.
Ze względów bezpieczeństwa komplet serwisowy może zostać zabudowany tylko
przez upoważnionego pracownika serwisu!
PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA
•
•
Podłączyć urządzenie do prądu
przy użyciu kabla zasilającego.
Gniazdko w ścianie powinno być
wyposażone w styk uziomowy
(gniazdko wtykowe). Napięcie
i częstotliwość znamionowa są
podane na tabliczce znamionowej/
etykiecie z podstawowymi
informacjami na temat urządzenia.
Urządzenie musi zostać
podłączone do prądu i uziemione
zgodnie z obowiązującymi
normami i przepisami. Urządzenie
jest odporne na krótkotrwałe
odchylenia od napięcia
znamionowego, ale nie większe niż
+/-6%.
ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI I
WBUDOWANIE URZĄDZENIA W SZAFKĘ
640736
Procedura zmiany sposobu otwierania drzwi urządzenia i jego montażu w
szafce została opisana w oddzielnej instrukcji montażu dostarczonej w worku z
instrukcją obsługi.
11
OPIS URZĄDZENIA
Wyposażenie wnętrza urządzenia może się różnić w zależności od jego modelu.
1
2
5
3
A
6
4
7
B
8
9
640736
12
10
A
1
2
3
4
Chłodziarka
Panel sterowania
Oświetlenie LED
Szklane półki
Szuflada na owoce i
warzywa z kontrolą
wilgotności
5 Półki w dolnych
drzwiach
6 Półka na butelki
B Zamrażarka
7 Górna szuflada
do zamrażania i
przechowywania
8 Szuflada do
zamrażania i
przechowywania
Deep SpaceBox
9 Dolna szuflada do
przechowywania
10 Szklane półki
OBSŁUGA URZĄDZENIA Z
REGULACJĄ MECHANICZNĄ
A
B
A Pokrętło ustawiania temperatury i włączania/wyłączania.
Pokrętło służy do włączania i wyłączania urządzenia, ustawiania temperatury
oraz sterowania trybem ECO i funkcją intensywnego zamrażania (doładowania
zamrażarki).
B Przycisk włączania/wyłączania oświetlenia
Oświetlenie włącza się automatycznie, gdy otworzy się drzwi komory
chłodziarki, i wyłącza przy ich zamknięciu.
WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA
Włączanie: Aby włączyć urządzenie,
przekręcić pokrętło A w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek
zegara.
640736
Wyłączanie: Przekręcić pokrętło A
w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara aż do wyrównania
strzałki z symbolem
(ostrzeżenie:
urządzenie nadal będzie podłączone
do prądu, tzn. w urządzeniu
wciąż znajdował się będzie prąd
elektryczny).
13
USTAWIANIE TEMPERATURY W URZĄDZENIU
i
• Osiągnięcie ustawionej temperatury po włączeniu urządzenia może zająć
kilka godzin. Dopóki temperatura nie spadnie do wybranego ustawienia,
nie wkładać do chłodziarki żadnej żywności.
• Aby ustawić żądaną temperaturę,
przekręcić pokrętło A w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek
zegara.
• Zalecane ustawienie pokrętła A to
pozycja eco (patrz rysunek).
• Zmiana temperatury otoczenia
będzie miała wpływ na temperaturę
wewnątrz urządzenia. Wyregulować
odpowiednio ustawienie pokrętłem
A. Pozycje w kierunku oznaczają
niższą (zimniejszą) temperaturę
wewnątrz urządzenia. Ustawienia w
kierunku oznaczają temperaturę
wyższą (cieplejszą).
Jeśli temperatura w pomieszczeniu, w
którym zainstalowane jest urządzenie,
spadnie poniżej 16°C, zalecamy
ustawienie A w pozycji .
640736
14
USTAWIANIE TEMPERATURY WEWNĄTRZ URZĄDZENIA
W RAZIE KONIECZNOŚCI INTENSYWNEGO CHŁODZENIA
LUB ZAMROŻENIA
• Zalecamy skorzystanie z tego ustawienia przed przystąpieniem do czyszczenia
urządzenia lub na 24 godziny przed włożeniem dużej ilości żywności. Dzięki
włączeniu tej funkcji chłodzenie lub zamrażanie żywności będzie odbywać
się szybciej, tak by zachować witaminy, minerały, składniki odżywcze i aromat
oraz przedłużyć świeżość.
• Włączanie intensywnego chłodzenia
i zamrażania: Przekręcając
pokrętłem „A” ustawić je w pozycji
pokazanej na ilustracji.
• Po ustawieniu pokrętła w tej pozycji
urządzenie będzie pracować z
maksymalną mocą. Urządzenie może
w tym czasie chwilowo głośniej
pracować.
640736
• Po zakończeniu cyklu intensywnego chłodzenia/zamrażania przekręcić
pokrętłem „A”, aby ponownie ustawić je w żądanym ustawieniu.
15
OBSŁUGA URZĄDZENIA PRZY
POMOCY ELEKTRONICZNYCH
ELEMENTÓW STEROWANIA
B
A
A Pokrętło ustawiania temperatury i włączania/wyłączania.
Pokrętło służy do włączania i wyłączania urządzenia, ustawiania temperatury
oraz sterowania trybem ECO i funkcją intensywnego zamrażania (doładowania
zamrażarki).
B Wyświetlacz temperatury
Pokazuje temperaturę, jaka jest ustawiona w danej chwili w komorze
chłodziarki.
WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA
Włączanie: Aby włączyć urządzenie,
przekręcić pokrętło A w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek
zegara.
Wyłączanie: Przekręcić pokrętło A
w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara aż do wyrównania
strzałki z symbolem
(ostrzeżenie:
urządzenie nadal będzie podłączone
do prądu, tzn. w urządzeniu
wciąż znajdował się będzie prąd
elektryczny).
640736
16
USTAWIANIE TEMPERATURY W URZĄDZENIU
i
• Osiągnięcie ustawionej temperatury po włączeniu urządzenia może zająć
kilka godzin. Dopóki temperatura nie spadnie do wybranego ustawienia,
nie wkładać do chłodziarki żadnej żywności.
• Aby ustawić żądaną temperaturę,
przekręcić pokrętło A w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek
zegara.
• Zalecane ustawienie pokrętła A to
pozycja eco.
• Przy tym ustawieniu temperatura w
komorze chłodziarki będzie wynosić
ok. 4°C, a temperatura w komorze
zamrażarki ok. -18°C.
• Zmiana temperatury otoczenia będzie miała wpływ na temperaturę wewnątrz
urządzenia. Wyregulować odpowiednio ustawienie pokrętłem A. Pozycje w
kierunku oznaczają niższą (zimniejszą) temperaturę wewnątrz urządzenia.
Ustawienia w kierunku oznaczają temperaturę wyższą (cieplejszą).
640736
• Jeśli temperatura w pomieszczeniu,
w którym zainstalowane jest
urządzenie, spadnie poniżej 16°C,
zalecamy ustawienie pokrętła A w
pozycji przedstawionej na rysunku.
17
INTENSYWNE CHŁODZENIE I ZAMRAŻANIE
• Ustawienie to zalecamy przed czyszczeniem lub na 24 godziny przed
włożeniem dużej ilości żywności. Włączenie tej funkcji zapewnia szybsze
schłodzenie lub zamrożenie żywności, dzięki czemu zachowane zostają
zawarte w niej witaminy, minerały, składniki odżywcze i smak oraz przedłużony
zostaje okres jej świeżości.
• Włączanie intensywnego chłodzenia
lub zamrażania: Ustawić pokrętło A
w pozycji .
• Po włączeniu funkcji intensywnego
chłodzenia/zamrażania na
wyświetlaczu B pojawia się „SC”.
• Po włączeniu funkcji intensywnego
chłodzenia/zamrażania urządzenie
pracuje z maksymalną mocą. Może
wówczas trochę głośniej pracować.
• Po zakończeniu cyklu intensywnego chłodzenia/zamrażania ustawić pokrętło
A z powrotem w żądanym ustawieniu.
Jeśli funkcja nie zostanie wyłączona ręcznie, wyłączy się automatycznie po
upływie ok. 2 dni. Temperatura powróci do ostatniej wartości, jaka była
ustawiona (ostatnie ustawienie jest pokazywane na wyświetlaczu B, ale pokrętło
pozostaje w pozycji
).
WSKAŹNIK OTWARCIA DRZWI KOMORY CHŁODZIARKI
Jeśli drzwi komory chłodziarki będą otwarte przez ponad 2 minuty, oświetlenie
LED zacznie migać. Aby anulować miganie, zamknąć drzwi.
640736
18
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA
URZĄDZENIA
(* WYPOSAŻENIE ZALEŻY OD DANEGO MODELU)
PÓŁKA
• Puste półki można rozmieścić według
własnego uznania z wykorzystaniem
dowolnych prowadnic chłodziarki,
bez konieczności wyjmowania półek
z chłodziarki.
Aby przenieść półkę na inną
wysokość/prowadnicę, wystarczy ją
jedynie podnieść do góry z przodu,
przytrzymać z tyłu i przesunąć do
góry lub do dołu. Aby wyjąć półkę
z chłodziarki, najpierw podnieść
ją do góry z przodu, a następnie
przytrzymać z tyłu i wyciągnąć z
urządzenia.
Szybko psującą się żywność należy
przechowywać z tyłu półki, gdzie
temperatura jest najniższa.
DRUCIANA PÓŁKA NA BUTELKI*
• Niektóre modele wyposażone są
także w drucianą półkę na butelki.
Jest ona zabezpieczona przed
przypadkowym wyciągnięciem.
Można ją wyciągnąć tylko wtedy, gdy
jest ona pusta. Aby ją wyciągnąć,
podnieść ją lekko z przodu i
pociągnąć do siebie. Założyć półkę
na butelki, tak by długość butelek nie
uniemożliwiała zamknięcia drzwi.
640736
Na półce można położyć maksymalnie 9 butelek o objętości 0,75 l lub łącznej
masie 13 kg – patrz etykieta po prawej stronie wnętrza urządzenia.
• Na półce tej można także kłaść (wzdłuż lub wszerz) puszki.
19
POJEMNIK NA OWOCE I WARZYWA Z
KONTROLĄ WILGOTNOŚCI
• Znajdujący się w dolnej części pojemnik jest przeznaczony do
przechowywania owoców i warzyw. Zapewnia on wilgotność i zapobiega
wysuszeniu żywności. Pojemnik posiada wbudowany regulator wilgotności,
który umożliwia ustawienie poziomu wilgotności.
Pozycja suwaka w prawo: zamknięte
otwory wentylacyjne, większa
wilgotność w pojemniku.
Pozycja suwaka w lewo: otwarte
otwory wentylacyjne, mniejsza
wilgotność w pojemniku.
W przypadku zauważenia, że pod
szklaną półką gromadzą się kropelki
wody, otworzyć otwory wentylacyjne
i przetrzeć półkę (patrz rozdział
„Wykrywanie i usuwanie usterek”).
• Wyciąganie pojemnika:
- Wyciągnąć pojemnik tyle, ile się da.
Następnie podnieść przednią część
do góry i całkowicie wyciągnąć
pojemnik.
640736
20
WEWNĘTRZNA STRONA DRZWI CHŁODZIARKI
Półki zamontowane wewnątrz drzwi chłodziarki są przeznaczone do
przechowywania sera, masła, jajek, jogurtu i innych małych opakowań, tubek,
puszek, itp. W dolnej części drzwi znajduje się półka na butelki.
REGULOWANE PÓŁKI W DRZWIACH
Wewnętrzna część drzwi chłodziarki
jest wyposażona w półki przeznaczone
do przechowywania sera, masła, jajek,
jogurtu i innych małych opakowań,
tubek, puszek, itp.
Maksymalne obciążenie każdej z półek
w drzwiach wynosi 5 kg.
TACKA NA JAJKA/LÓD
640736
• Jeśli tacka jest wykorzystywana do
przechowywania jajek, umieścić ją
bezpośrednio na spodzie półki w
drzwiach.
• Jeśli tacka jest wykorzystywana do
tworzenia kostek lodu, napełnić ją
wodą i umieścić w pozycji poziomej
w zamrażarce.
21
WENTYLATOR*
• Wentylator przyczynia się do bardziej równomiernego rozłożenia temperatury
i szybszego chłodzenia oraz zmniejsza gromadzenie się rosy (skroplin) na
powierzchniach, gdzie przechowywana jest żywność.
• Zalecamy włączenie wentylatora jako dodatkową funkcję w następujących
przypadkach:
- przy wyższej temperaturze pomieszczenia (ponad 30°C);
- przy wyższej wilgotności lub gdy na półkach zbiera się rosa (skropliny);
- przy wkładaniu większej ilości żywności (szybkie chłodzenie).
Uwaga: Gdy wentylator jest włączony, wzrasta zużycie energii elektrycznej,
temperatura w chłodziarce spada, a w rezultacie zmienia się także temperatura
w zamrażarce.
Aby utrzymać tę samą temperaturę w komorze chłodziarki co przed
włączeniem wentylatora, zalecamy przekręcenie pokrętła A w kierunku .
Ustawienie temperatury w chłodziarce ma bezpośredni wpływ na temperaturę
w zamrażarce.
JONIZATOR POWIETRZA (IonAir)*
• Zaawansowany system wentylacyjny z dynamicznym chłodzeniem
równomiernie rozprowadza jonizowane powietrze i wyrównuje temperaturę w
całej chłodziarce. Powietrze wzbogacone o dodatkowe jony ujemne naśladuje
naturalny mikroklimat, dzięki któremu żywność pozostaje świeża przez dłuższy
okres czasu. Ponadto ze względu na brak różnic w temperaturze na każdej
półce lodówki można położyć dowolny rodzaj żywności.
• Do włączania i wyłączania jonizatora powietrza służy przełącznik znajdujący
się na obudowie wentylatora.
Włączenie/wyłączenie wentylatora i jonizatora:
On =
Off =
0
640736
Gdy włączony zostanie wentylator, na wyłączniku widoczna będzie czerwona
kropka.
22
ZALECANE ROZMIESZCZENIE
ŻYWNOŚCI W URZĄDZENIU
Sekcje komory chłodziarki:
- górna część: żywność w puszkach, pieczywo, wino, ciasto, itp.
- część środkowa: nabiał, gotowe potrawy, desery, napoje orzeźwiające, piwo,
gotowana żywność, itp.
- Pojemnik na owoce i warzywa: świeże owoce, warzywa, sałata, warzywa
korzeniowe, ziemniaki, cebula, czosnek, pomidory, kwaśna kapusta, rzepa, itp.
Sekcje w drzwiach komory
chłodziarki:
- górny/środkowy pojemnik w
drzwiach: jajka, masło, ser, itp.
- dolne pojemniki w drzwiach:
napoje, puszki, butelki.
i
PIZZA
Nie przechowywać w chłodziarce
owoców (bananów, ananasów,
papai, cytrusów) i warzyw
(cukinii, bakłażanów, ogórków,
papryki, pomidorów i ziemniaków)
wrażliwych na niskie temperatury.
Sekcje zamrażarki:
- Zamrażanie, przechowywanie zamrożonej żywności (patrz rozdział
„Zamrażanie i przechowywanie zamrożonej żywności”).
Nie przechowywać w zamrażarce sałaty, jajek, jabłek, gruszek, winogron,
brzoskwiń, jogurtu, kwaśnego mleka, kwaśnej śmietany i majonezu.
640736
i
23
PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI
W CHŁODZIARCE
WAŻNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA
ŻYWNOŚCI
i
Prawidłowa eksploatacja urządzenia, odpowiednie
opakowanie, utrzymywanie odpowiedniej temperatury oraz
przestrzeganie norm dotyczących higieny żywności ma
decydujący wpływ na jakość przechowywania żywności.
Przestrzegać podanych na opakowaniu terminów ważności
żywności.
Żywność przechowywana w chłodziarce powinna być
trzymana w zamkniętych pojemnikach lub odpowiednim
opakowaniu, aby zapobiec wydzielaniu lub wchłanianiu
przez nią zapachów i wilgoci.
Nie przechowywać w chłodziarce substancji łatwopalnych,
lotnych lub wybuchowych.
Butelki z dużą zawartością alkoholu powinny być szczelnie
zamknięte i przechowywane w pozycji stojącej.
Niektóre roztwory organiczne, olejki eteryczne zawarte w
skórkach cytryny i pomarańczy, kwas masłowy, itp. mogą w
przypadku długotrwałego kontaktu uszkodzić plastikowe
powierzchnie, powodując uszkodzenie i przedwczesne
starzenie się tych materiałów.
Nieprzyjemny zapach ostrzega o braku czystości w
urządzeniu lub o zepsutej zawartości (patrz rozdział
„Czyszczenie urządzenia”).
Jeśli wyjeżdża się z domu na dłuższy okres czasu, usunąć z
chłodziarki towary łatwo psujące się.
640736
24
PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI
RODZAJ
ŻYWNOŚCI
Optymalna
temperatura
przechowywania
(°C)
Optymalny
poziom
wilgotności (%)
Przybliżony czas
przechowywania
Wieprzowina
od -1 do 4
95
3 dni
Wołowina
od 0 do 4
95
maks. 3 tygodni
Jagnięcina
od 0 do 4
95
14 dni
Kurczak
od 0 do 4
95
3 dni
Ryby
od 0 do 4
95
od 3 do 10 dni
Mięczaki
od 0 do 4
95
2 dni
1,5
95
16 tygodni
od 2 do 4
95
od 7 do 10 dni
Wołowina
sezonowana na
mokro
Nabiał (jogurt,
kwaśna śmietana,
masło, miękki ser,
sery topione, itp.)
0
95
od 3 do 5 miesięcy
Brokuł
0
95-100
od 10 do 14 dni
Kapusta, młoda
0
98-100
od 3 do 6 tygodni
Marchew,
dojrzała
0
98-100
od 4 do 5 miesięcy
Sałata, zimowa
0
95-100
od 2 do 3 tygodni
Czosnek
0
65-70
od 6 do 7 miesięcy
Kalarepa
0
98-100
od 2 do 3 miesięcy
Brukselki
0
90-95
od 3 do 5 tygodni
Kapusta, chińska
0
95-100
od 2 do 3 miesięcy
Kapusta, późne
odmiany
0
98-100
od 3 do 4 miesięcy
Marchew
0
95-100
2 tygodnie
Kalafior
0
95-98
od 2 do 4 tygodni
Seler, zwykły
0
98-100
od 2 do 3 miesięcy
Botwina
0
95-100
od 10 do 14 dni
Czerwona cykoria
0
95-100
od 2 do 4 tygodni
Kukurydza, słodka
0
95-98
od 5 do 8 dni
640736
Burak ćwikłowy
25
RODZAJ
ŻYWNOŚCI
Optymalna
temperatura
przechowywania
(°C)
Optymalny
poziom
wilgotności (%)
Przybliżony czas
przechowywania
Por
0
95-100
od 2 do 3 miesięcy
Grzyby
0
95
od 3 do 4 dni
Pietruszka
0
95-100
od 2 do 3 dni
Pasternak
0
98-100
od 4 do 6 miesięcy
Rzodkiewka,
zimowa
0
95-100
od 2 do 4 miesięcy
Chrzan
0
98-100
od 10 do 12 miesięcy
Kalafior
0 do 2
90-95
od 2 do 4 tygodni
Cebula
0 do 2
65-70
od 6 do 7 miesięcy
Szparag
0 do 2
95-100
od 2 do 3 tygodni
Groch, zielony
0 do 2
95-98
od 1 do 2 tygodni
Warzywa, siekane
0 do 2
90-95
maks. 5 dni
Brukselka
0 do 2
90-95
od 1 do 2 tygodni
Agrest
0 do 2
90-95
od 3 do 4 tygodni
Ogórki
4 do 10
95
od 10 do 14 dni
Ziemniaki
7 do 10
90-95
maks. 9 miesięcy
Awokado,
niedojrzałe
7 do 10
85-95
maks. 6 tygodni
Papryka
7 do 10
90-95
od 2 do 3 tygodni
Pomidory
10 do 12
85-90
od 4 do 7 dni
Fasola, ziarna
< 15
40-50
od 6 do 10 miesięcy
Gruszki
-3
90-95
od 2 do 7 miesięcy
Morele
-1
90-95
od 1 do 3 tygodni
Truskawki
0
90-95
od 3 do 7 dni
Maliny
od 0 do 2
90-95
od 2 do 3 dni
Porzeczki
od 0 do 2
90-95
od 1 do 4 tygodni
Borówki
od 0 do 2
90-95
14 dni
Wiśnie
od 0 do 2
90-95
od 2 do 3 tygodni
Winogrona
od 0 do 2
85
od 2 do 8 tygodni
Kiwi, dojrzałe
od 0 do 2
90-95
od 1 do 3 miesięcy
Brzoskwinia
od 0 do 2
90-95
od 2 do 4 tygodni
640736
26
RODZAJ
ŻYWNOŚCI
Optymalna
temperatura
przechowywania
(°C)
Optymalny
poziom
wilgotności (%)
Przybliżony czas
przechowywania
Wiśnie
od 0 do 2
90-95
od 2 do 3 tygodni
Kiwi, niedojrzałe
od 0 do 2
90-95
od 2 do 6 miesięcy
Nektarynki
od 0 do 2
90-95
od 1 do 3 tygodni
Pomarańcze
od 0 do 2
90-95
od 2 do 4 tygodni
Persymona
od 0 do 2
90-95
od 2 do 3 miesięcy
Śliwki
od 0 do 2
90-95
od 2 do 5 tygodni
Owoce, siekane
od 0 do 2
90-95
maks. 10 dni
Jabłka
od 0 do 4
90-95
od 1 do 12 miesięcy
Melony
4
90-95
15 dni
od 4 do 7
90-95
od 2 do 4 tygodni
Pomarańcze
od 5 do 8
90-95
od 2 do 4 tygodni
Mango
od 10 do 13
85-95
od 2 do 3 tygodni
Melony
od 10 do 13
85-95
od 1 do 2 tygodni
Ananasy
od 10 do 13
85-95
od 2 do 4 tygodni
Cytryny
od 11 do 13
90-95
od 2 do 3 tygodni
Arbuz
od 12 do 15
85-95
od 1 do 3 tygodni
Banany, dojrzałe
od 13 do 16
85-95
3 dni
Grapefruit
od 13 do 16
90-95
od 1 do 3 tygodni
640736
Mandarynki
27
PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI
W SZUFLADZIE FreshZone
(Tylko w niektórych modelach)
W szufladzie FreshZone żywność pozostaje świeża dłużej niż w tradycyjnej
chłodziarce, zachowując więcej smaku i składników.
Rozkład i utrata masy pozostają spowolnione, dlatego też owoce i warzywa
dłużej pozostają świeże i naturalne. Dla uzyskania optymalnych wyników
szuflada powinna być całkowicie zamknięta.
• Przy zakupie żywności sprawdzać, czy jest ona świeża, ponieważ będzie to
miało decydujący wpływ na jej jakość, a także to, jak długo będzie można ją
przechowywać w lodówce.
• Przechowywać żywność w zamkniętych pojemnikach lub odpowiednim
opakowaniu, aby zapobiec wydzielaniu lub pochłanianiu przez nią zapachów.
• Wyjmować żywność z szuflady na 30 do 60 minut przed użyciem, tak by
umożliwić rozwinięcie się aromatu i smaku w temperaturze pokojowej.
• Do żywności wrażliwej na niskie temperatury, która nie nadaje się do
przechowywania w szufladzie FreshZone, należą ananasy, awokado, banany,
oliwki, ziemniaki, bakłażany, ogórki, fasola, papryka (pieprz turecki), melony,
arbuzy, dynie, kabaczki, cukinie, itp.
• Wyjmowanie szuflady:
- Wyciągnąć szufladę aż się
zablokuje.
- Następnie podnieść ją z przodu
do góry i wyciągnąć całkowicie na
zewnątrz.
640736
28
ZAMRAŻANIE I
PRZECHOWYWANIE
ZAMROŻONEJ ŻYWNOŚCI
PROCEDURA ZAMRAŻANIA
i
Maksymalna ilość świeżej żywności jaką można
jednorazowo włożyć, jest podana na tabliczce
znamionowej urządzenia. Jeśli ilość zamrażanej żywności
przekracza podaną wielkość, będzie miało to negatywny
wpływ na jakość. Ponadto pogorszeniu ulegnie jakość
żywności już zamrożonej.
• Aby wykorzystać całą objętość zamrażarki, wyjąć wszystkie szuflady. Położyć
żywność bezpośrednio na półkach i na dnie zamrażarki. W przypadku
urządzeń typu NoFrost klasy energetycznej A+++ pozostawić w urządzeniu
dolną szufladę.
• Na 24 godziny przed przystąpieniem do zamrażania świeżej żywności włączyć
funkcję superzamrażania:
- Urządzenia z mechanicznymi elementami sterującymi: Przekręcić pokrętło
A w kierunku (patrz rozdział „Intensywne chłodzenie i zamrażanie”).
- Urządzenia z elektronicznymi elementami sterującymi: Przekręcić pokrętło
A w kierunku .
Po upływie tego okresu czasu rozmieszczać żywność w obu szufladach
przeznaczonych do zamrażania równomiernie.
Uważać, by świeża żywność nie miała kontaktu z żywnością już zamrożoną.
• W przypadku zamrażania mniejszych ilości żywności (1-2 kg) włączanie funkcji
superzamrażania nie jest potrzebne.
• Po upływie 24 godzin żywność można przenieść do innych części zamrażarki
a proces zamrażania można ewentualnie powtórzyć.
• Po zakończeniu procesu zamrażania przekręcić pokrętło A z powrotem w
żądane ustawienie.
640736
Urządzenia z elektronicznymi elementami sterującymi: Jeśli pokrętło nie
zostanie przekręcone ręcznie, to intensywne chłodzenie wyłączy się po ok. 2
dniach. Temperatura powróci do ostatniego ustawienia.
29
WAŻNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE
ZAMRAŻANIA
i
Do zamrażania żywności nadającej się do zamrożenia
używać wyłącznie zamrażarki. Zawsze używać świeżej
żywności o wysokiej jakości.
Wybrać dla żywności najodpowiedniejsze opakowanie, z
którym dalej należy odpowiednio postępować.
Upewnić się, że opakowanie jest hermetyczne i
wodoszczelne, tak by żywność nie wysuszała się i nie traciła
zawartych w niej witamin.
Zaznaczyć na opakowaniu rodzaj żywności, ilość i datę
zamrożenia.
Ważne jest, by zamrożenie żywności nastąpiło szybko.
Dlatego też zaleca się mniejsze opakowania. Przed
zamrożeniem przechowywać żywność w chłodziarce.
PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI
ZAMROŻONEJ PRZEMYSŁOWO
• Przy przechowywaniu i używaniu zamrożonej żywności przestrzegać
wskazówek producentów. Temperatura i termin ważności są podane na
opakowaniu.
• Wybierać wyłącznie żywność z nieuszkodzonym opakowaniem, która jest
przechowywana w zamrażarkach w temperaturach –18°C lub niższych.
• Nie kupować żywności pokrytej lodem, ponieważ oznacza to, że była ona już
kilka razy rozmrażana i jest gorszej jakości.
• Zabezpieczyć żywność przed rozmrożeniem w czasie transportu. W razie
wzrostu temperatury czas przechowywania skróci się, a jakość ulegnie
pogorszeniu.
640736
30
CZAS PRZECHOWYWANIA ZAMROŻONEJ
ŻYWNOŚCI
ZALECANY CZAS PRZECHOWYWANIA W ZAMRAŻARCE
Rodzaj żywności
Owoce, wołowina
Warzywa, cielęcina, drób
Sarnina
Wieprzowina
Cienko posiekane lub zmielone mięso
Chleb, ciasto, gotowane potrawy,
chude ryby
Flaki
Wędzone kiełbaski, tłuste ryby
Czas
od 10 do 12 miesięcy
od 8 do 10 miesięcy
od 6 do 8 miesięcy
od 4 do 6 miesięcy
4 miesiące
3 miesiące
2 miesiące
1 miesiąc
ROZMRAŻANIE ZAMROŻONEJ ŻYWNOŚCI
640736
Zamrożenie żywności nie zabija drobnoustrojów. Po rozmrożeniu żywności
następuje reaktywacja bakterii i żywność szybko się psuje. Częściowo lub
całkowicie rozmrożoną żywność należy zużyć możliwie jak najszybciej.
Częściowe rozmrożenie obniża wartość odżywczą żywności, szczególnie
owoców, warzyw i dań gotowych.
31
ROZMRAŻANIE URZĄDZENIA
AUTOMATYCZNE ROZMRAŻANIE CHŁODZIARKI
Chłodziarka nie wymaga rozmrażania, ponieważ lód zbierający się na jej tylnej
wewnętrznej ściance topnieje automatycznie.
Nagromadzony lód topi się, gdy tylko zespół sprężarkowy przestaje działać.
Krople spływają przez otwór w tylnej ściance chłodziarki na zamontowaną nad
sprężarką tackę, skąd dalej wyparowują.
Pilnować, by otwór w tylnej wewnętrznej ściance chłodziarki nigdy nie został
zablokowany przez żywność lub inne przedmioty.
Jeśli na tylnej wewnętrznej ściance chłodziarki utworzy się nadmierna warstwa
lodu (3–5 mm), wyłączyć urządzenie i rozmrozić je ręcznie.
ROZMRAŻANIE TRADYCYJNEJ ZAMRAŻARKI
• Zamrażarka wymaga rozmrożenia, gdy warstwa nagromadzonego szronu lub
lodu osiągnie grubość ok. 3-5 mm.
• Na 24 godziny przed przystąpieniem do rozmrażania włączyć funkcję
superzamrażania, by dodatkowo schłodzić żywność (patrz rozdział „Procedura
zamrażania”).
Po upływie tego okresu wyjąć żywność z zamrażarki i zabezpieczyć ją przed
rozmrożeniem.
• Wyłączyć urządzenie (patrz rozdział „Włączanie/wyłączanie urządzenia) i
wyciągnąć kabel zasilający z gniazdka.
• Nie używać do usuwania szronu noża lub innych ostrych przedmiotów,
ponieważ mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia instalacji chłodniczej.
• Nie używać do usuwania szronu noża lub innych ostrych przedmiotów,
ponieważ mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia rury instalacji chłodniczej.
• Aby przyśpieszyć proces rozmrażania, postawić na szklanej półce garnek z
gorącą wodą.
• Przeczyścić i wysuszyć wnętrze urządzenia (patrz rozdział „Czyszczenie urządzenia”).
ROZMRAŻANIE ZAMRAŻARKI TYPU NO FROST
• Zamrażarka typu NO FROST rozmraża się automatycznie. Pojawiający się od
czasu do czasu na ściankach szron zniknie automatycznie.
• Nagromadzenie lodu lub szronu w komorze zamrażarki może być
spowodowane nieprawidłową eksploatacją urządzenia (zbyt częstym
otwieraniem drzwi i/lub zbyt długim okresem nieprawidłowego zamykania
drzwi, itp.). W takim przypadku wyłączyć urządzenie z prądu, wyjąć żywność
z zamrażarki i zabezpieczyć ją przed rozmrożeniem. Wyczyścić i osuszyć
wnętrze zamrażarki. Przed ponownym włożeniem zamrożonej żywności do
zamrażarki włączyć je i wybrać żądane ustawienie.
640736
32
CZYSZCZENIE URZĄDZENIA
!
Przed przystąpieniem do czyszczenia wyłączyć urządzenie z prądu:
wyłączyć urządzenie wyłącznikiem (patrz rozdział „Włączanie/wyłączanie
urządzenia”) i wyjąć kabel zasilający z gniazdka elektrycznego.
• Do czyszczenia wszystkich powierzchni używać miękkiej szmatki. Do
czyszczenia nie nadają się środki czyszczące zawierające substancje ścierne,
kwasy lub rozpuszczalniki, ponieważ mogłyby one uszkodzić powierzchnię.
Z zewnątrz urządzenie się czyści wodą z łagodnym roztworem mydlin.
Powierzchnie lakierowane i aluminiowe można czyścić letnią wodą z dodatkiem
łagodnego detergentu. Dopuszczalne jest stosowanie środków czyszczących
o niskiej zawartości alkoholu (np. płynów do mycia okien). Preparatów
czyszczących zawierających alkohol nie używać do czyszczenia materiałów z
tworzyw sztucznych.
Wewnątrz urządzenie można czyścić letnią wodą z dodatkiem niewielkiej
ilości octu.
• Elementów wewnętrznego wyposażenia urządzenia nie myć w zmywarce,
ponieważ mogłoby wówczas dojść do ich uszkodzenia.
640736
• Rowek i otwór odprowadzający wodę ze
stopienia nagromadzonego szronu
znajdują się pod panelem chłodzącym,
który chłodzi wnętrze chłodziarki. Nie
można dopuścić do zapchania rowka i
otworu. Często je sprawdzać i
ewentualnie przeczyszczać (np.
plastikową słomką).
• Warstwa szronu lub mrozu grubości
3-5 mm przyczyni się do zwiększenia
zużycia energii elektrycznej. Dlatego też
należy ją regularnie usuwać (nie dotyczy
zamrażarek typu NO FROST). Nie
używać żadnych ostrych przedmiotów,
rozpuszczalników lub aerozoli.
33
• Zespół sprężarkowy zamontowany
na tylnej (zewnętrznej) ściance
powinien być zawsze utrzymywany
w czystości, wolny od kurzu
lub osadów dymu lub oparów
kuchennych. Od czasu do czasu
usuwać kurz przy pomocy miękkiej,
niemetalowej szczoteczki lub
odkurzacza.
• Po zakończeniu czyszczenia
ponownie włączyć urządzenie i
włożyć do niego żywność.
640736
34
WYKRYWANIE I USUWANIE
USTEREK
Przyczyna lub środek zaradczy:
Urządzenie jest
podłączone do prądu,
ale nie działa.
• Upewnić się, że w gniazdku elektrycznym jest
napięcie i urządzenie zostało włączone.
Instalacja chłodnicza
pracuje bez przerwy
przez długi okres czasu:
• Zbyt wysoka temperatura otoczenia.
• Drzwi otwierane zbyt często lub na zbyt długi
czas.
• Nieprawidłowe zamknięcie drzwi (ewentualne
zabrudzenia uszczelki, źle dopasowane drzwi,
uszkodzenie uszczelki, itp.).
• Zbyt dużo świeżej żywności włożonej za jednym
razem.
• Czujnik chłodziarki (A) zablokowany przez świeżą
żywność. Dopilnować, by wokół czujnika był
swobodny przepływ powietrza (tylko w niektórych
modelach).
• Niewystarczające chłodzenie ze strony sprężarki
i zespołu sprężarkowego. Sprawdzić, czy za
urządzeniem jest wystarczająca cyrkulacja
powietrza, i przeczyścić zespół sprężarkowy.
A
Nadmierne osadzanie
się lodu na tylnej
ściance wewnątrz
chłodziarki:
• Drzwi otwierane zbyt często lub na zbyt długi
czas.
• Włożenie ciepłej żywności do chłodziarki.
• Kontakt żywności lub pojemników z tylną
wewnętrzną ścianką chłodziarki.
• Nieszczelność drzwi.
• Jeśli uszczelka zabrudziła lub uszkodziła się,
przeczyścić i wymienić ją.
Nadmierne osadzanie
się lodu na tylnej
ściance wewnątrz
zamrażarki:
• Drzwi otwierane zbyt często lub na zbyt długi
czas.
• Niedomknięcie drzwi.
• Nieszczelność drzwi.
• Jeśli uszczelka zabrudziła lub uszkodziła się,
przeczyścić i wymienić ją.
640736
Problem:
35
Problem:
Przyczyna lub środek zaradczy:
Skropliny (rosa) na
półce nad szufladami:
• Jest to tymczasowe zjawisko, którego w okresach
wysokiej temperatury otoczenia i wilgotności nie
można całkowicie wyeliminować. Zjawisko znika,
gdy temperatura i wilgotność powracają do normy.
Zalecamy częstsze czyszczenie szuflad i okresowe
wycieranie kropelek.
• Otworzyć suwak regulacji wilgotności.
• Wkładać żywność do torebek lub innych szczelnie
zamykanych opakowań.
Woda kapie/wycieka z
chłodziarki:
• Zapchany otwór odprowadzający wodę lub
skapywanie wody obok rowka na wodę.
• Przeczyścić zapchany otwór, np. przy pomocy
plastikowej słomki.
• Jeśli nagromadzi się gruba warstwa lodu,
rozmrozić urządzenie ręcznie (patrz „Rozmrażanie
urządzenia”).
Drzwi trudno się
otwierają:
• Próbowanie otwarcia drzwi zamrażarki bezpośrednio
po ich zamknięciu może okazać się trudne do
zrobienia. Gdy drzwi są otwierane, z urządzenia
wydostaje się pewna ilość chłodnego powietrza,
która zostaje zastąpiona ciepłym powietrzem
pochodzącym ze środowiska. Gdy powietrze zostaje
schłodzone, powstaje podciśnienie powodujące
problemy przy otwieraniu drzwi. Po upływie kilku
minut sytuacja powraca do normy i drzwi można
znowu otworzyć z łatwością.
Oświetlenie LED nie
działa:
• Jeśli oświetlenie LED nie działa, wezwać
serwisanta.
• Nie próbować naprawiać oświetlenia LED samemu
ze względu na niebezpieczeństwo kontaktu z
wysokim napięciem!
Jeśli powyższe wskazówki nie przyczynią się do rozwiązania problemu,
proszę skontaktować się telefonicznie z najbliższym autoryzowanym punktem
serwisowym i podać typ, model i numer seryjny znajdujący się na płytce
znamionowej urządzenia lub na umieszczonej wewnątrz urządzenia etykiecie.
640736
36
INFORMACJE NA TEMAT
POZIOMU HAŁASU URZĄDZENIA
Chłodzenie w chłodziarko-zamrażarkach jest możliwe dzięki instalacji
chłodniczej, która obejmuje także powodującą hałas sprężarkę (a w niektórych
urządzeniach również wentylator). Poziom hałasu zależy od instalacji,
prawidłowej eksploatacji i wieku urządzenia.
• Po podłączeniu urządzenia do prądu praca sprężarki lub dźwięk towarzyszący
przepływowi płynu może być nieznacznie głośniejszy. Nie jest to oznaka
nieprawidłowego działania i nie ma wpływu na długość trwałości użytkowej
urządzenia. Z czasem praca urządzenia i towarzyszące temu odgłosy staną się
cichsze.
• Czasami pracy urządzenia mogą towarzyszyć nienaturalne lub głośne odgłosy.
Jest to przeważnie spowodowane nieprawidłową instalacją urządzenia:
- Urządzenie mus stać równo i stabilnie na solidnym podłożu.
- Urządzenie nie może mieć kontaktu ze ścianą lub sąsiadującymi z nim
meblami.
- Upewnić się, że elementy wyposażenia wewnętrznego są dobrze założone i
hałas nie pochodzi od drgających puszek, butelek lub innych przylegających
do siebie pojemników.
• Urządzenie może tymczasowo generować więcej hałasu ze względu na
większe obciążenie instalacji chłodniczej, gdy drzwi są otwierane częściej lub
na dłuższy okres czasu, gdy włożona zostanie do niego większa ilość świeżej
żywności lub gdy włączona zostanie funkcja intensywnego zamrażania lub
chłodzenia.
640736
ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO WPROWADZENIA ZMIAN NIE
MAJĄCYCH WPŁYWU NA SPOSÓB FUNKCJONOWANIA URZĄDZENIA.
37
640736
38
COMBI BI540 ESS
pl (03-19)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement