Gorenje F6181AW Zamrażarka szufladowa Instrukcja obsługi

Gorenje F6181AW Zamrażarka szufladowa Instrukcja obsługi
PL
Instrukcja obsługi
Zamrażarka
Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyli nas Państwo, kupując nasze urządzenie.
Życzy wiele satysfakcji podczas jego użytkowania.
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym.
Zamrażarka przeznaczona jest do użytkowania w gospodarstwie domowym do zamrażania świeżej
żywności i długotrwałego przechowywania zamrożonej żywności (do roku, w zależności od rodzaju
żywności).
263003
Ważne ostrzeżenia ....................................................... 3
Wskazówki dotyczące oszczędnego zużycia
energii elektrycznej w przypadku
chłodziarko-zamrażarek .............................................. 5
Opis urządzenia ........................................................... 6
Montaż i podłączenie................................................... 8
Zmiana kierunku otwierania drzwi ........................... 10
Sterowanie urządzenia .............................................. 13
Zamrażanie i przechowywanie
zamrożonej żywności ................................................ 17
Rozmrażanie urządzenia ........................................... 20
Czyszczenie urządzenia ............................................ 21
Usuwanie zakłóceń.................................................... 22
Informacje dotyczące hałasu powodowanego
przez urządzenie ........................................................ 23
2
• Dzieci w wieku ośmiu lat oraz starsze, a także osoby o
obniżonych możliwościach fizycznych, ruchowych lub
psychicznych czy też osoby, którym brakuje doświadczenia
lub wiedzy, mogą użytkować niniejsze urządzenie pod
odpowiednią opieką lub też jeżeli wcześniej zostały
odpowiednio pouczone o bezpiecznym użytkowaniu
urządzenia oraz rozumieją zagrożenia, które mogą wyniknąć
na skutek nieprawidłowego użytkowania tego urządzenia.
Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci mogą
czyścić urządzenie lub wykonywać prace związane z jego
konserwacją jedynie pozostając pod odpowiednim nadzorem.
• Przed podłączeniem urządzenia należy dokładnie zapoznać
się z treścią instrukcji obsługi, opisującej urządzenie oraz
jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja
dostosowana jest do różnych typów/ modeli urządzeń,
dlatego może opisywać również ustawienia i akcesoria,
których zakupione urządzenie nie posiada. Instrukcja zawiera
również opis zamrażarki z systemem NO FROST, dla której
charakterystyczne są wbudowany wentylator i automatyczne
rozmrażanie.
• Usunąć należy opakowanie, zabezpieczające urządzenie bądź
poszczególne jego części w czasie transportu.
• Na rogach drzwi umieszczone są kołki dystansowe, które
należy usunąć, a na ich miejsca wstawić załączone zaślepki
(tylko w niektórych modelach).
• Przed podłączeniem do sieci elektrycznej urządzenie powinno
stać pionowo w jednym miejscu przez około 2 godziny. W ten
sposób zmniejsza się możliwość nieprawidłowego działania z
powodu wpływu transportu na system chłodzenia.
• Podłączenie do sieci elektrycznej i uziemienie urządzenia
powinny być wykonane według obowiązujących norm i
przepisów.
• Urządzenia nie należy używać na zewnątrz i nie powinno ono
stać na deszczu.
• Urządzenie należy obowiązkowo odłączyć z sieci elektrycznej
(wyciągnąć kabel przyłączeniowy z gniazdka) przed
czyszczeniem oraz wymianą żarówki.
• Jeżeli kabel przyłączeniowy jest uszkodzony, powinien go
wymienić pracownik serwisu lub specjalnie wyszkolona osoba.
• Jeżeli urządzenia ne zamierza się używać przez dłuższy okres
czasu, należy je wyłączyć za pomocą przycisku oraz przerwać
dopływ energii elektrycznej do urządzenia. Urządzenie należy
wypróżnić, rozmrozić, wyczyścić i zostawić przymknięte drzwi.
• W trosce o środowisko wyeksploatowane urządzenie należy
oddać upoważnionym odbiorcom wysłużonych urządzeń
gospodarstwa domowego.
3
263003
Ważne ostrzeżenia
• Do pakowania wykorzystywane są jedynie przyjazne dla środowiska materiały, które mogą być
bez szkody dla środowiska utylizowane, składowane lub niszczone.
• Dziecko nie powinno bawić się urządzeniem.
• Nalepka z podstawowymi danymi o urządzeniu znajduje się wewnątrz urządzenia. O ile
przyklejona nalepka nie jest w odpowiednim języku, należy ją wymienić na załączoną.
• Ostrzeżenie! Szczeliny wentylacyjne na urządzeniu
bądź elemencie do zabudowy powinny być zawsze
czyste i drożne.
• Ostrzeżenie! Rozmrażając, nie należy stosować
mechanicznych akcesoriów lub innych metod, za
wyjątkiem zalecanych przez producenta.
• Ostrzeżenie! Podczas montażu, czyszczenia i
usuwania urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić
izolacji bądź elementów systemu chłodzenia. Dzięki
temu zapobiega się również zanieczyszczeniu
środowiska.
• Ostrzeżenie! Nie należy stosować urządzeń
elektrycznych wewnątrz urządzenia, za wyjątkiem
zalecanych przez producenta chłodziarko-zamrażarki.
Symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie można traktować
jako zwykłego odpadu komunalnego. Produkt należy wywieźć na odpowiednie
miejsce zbierania w celu odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Usuwając
produkt w prawidłowy sposób, pomaga się zapobiegać ewentualnym negatywnym
skutkom oraz wpływom na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłyby się pojawić w
przypadku nieprawidłowego usuwania produktu. W celu uzyskania dokładniejszych
informacji o usuwaniu i odzysku produktu, należy zwrócić się do organu administracji
lokalnej, zajmującego się usuwaniem odpadów, przedsiębiorstwa komunalnego lub
sklepu, w którym produkt ten został zakupiony.
263003
4
Wskazówki dotyczące oszczędnego zużycia energii
elektrycznej w przypadku chłodziarko-zamrażarek
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie należy zamontować zgodnie z opisem, zamieszczonym w instrukcji obsługi.
Nie należy otwierać drzwi urządzenia częściej, niż to jest konieczne.
Od czasu do czasu należy sprawdzić, czy możliwy jest swobodny przepływ powietrza za urządzeniem.
Skraplacz na tylnej ściance powinien być zawsze czysty (patrz: rozdział Czyszczenie urządzenia).
Uszkodzoną lub nieszczelną uszczelkę należy jak najszybciej wymienić.
Produkty żywnościowe należy przechowywać w zamkniętych pojemnikach lub odpowiednio
opakowane.
Przed wstawieniem do urządzenia, produkty żywnościowe należy ochłodzić do temperatury pokojowej.
Zamrożone produkty należy rozmrażać w chłodziarce.
Z zamrażarki należy usunąć szuflady i drzwiczki, jak to opisano w instrukcji, aby móc wykorzystać całą
powierzchnię.
Umieścić zimne akumulatory (dotyczy tylko niektórych modeli) bezpośrednio na mrożonkach z przodu
w górnej części komory zamrażarki.
Klasyczną zamrażarkę należy rozmrozić, gdy na powierzchniach mrożących zgromadzi się warstwa
około 3-5 mm szronu bądź lodu.
Rozmieszczenie półek wewnątrz powinno być jak najbardziej równomierne, natomiast produkty
żywnościowe należy kłaść w taki sposób, aby zapewnić swobodne krążenie powietrza (poleca się
zastosować przedstawione w instrukcji obsługi rozmieszczenie produktów żywnościowych).
W przypadku urządzeń z wentylatorem, należy uważać, aby nie zasłonić szczelin wentylatora.
263003
•
•
•
•
•
•
5
Opis urządzenia
KLASYCZNA ZAMRAŻARKA
1
11
2
1
3
3
6
4
6
5
6
10
7
8
1
2
3
4
7
9
9
Panel sterujący
Lampka oświetlająca wnętrze *
Przestrzeń do zamrażania
Przestrzeń do szybkiego zamrażania
mniejszych paczek żywności*
5 Większa przestrzeń do przechowywania szuflada SpaceBox*
6
7
8
9
10
11
Przestrzeń do przechowywania
Rynienka odpływowa wody z rozmrażania
Nośnik nóżki*
Nóżka
Kółko *
Wkłady chłodzące*
263003
• Wewnętrzne wyposażenie urządzenia może się różnić w zależności od modelu.
• Szuflady są zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem.
Można je wyjąć wnastępujący sposób: otwartą szufladę unieść w jej środkowej części i
wysunąć.
Niektóre szuflady umieszczone są na prowadnicach teleskopowych, co ułatwia ich wysuwanie.
Szufladę umieszczoną na prowadnicach teleskopowych można wyjąć w następujący sposób:
unieść ją w tylnej części i pod kątem 45° wysunąć. Wkładając szufladę należy poprzednio
wymienione czynności wykonać w odwrotnym porządku.
* Posiadaja tylko niektóre modele.
6
ZAMRAŻARKA NO FROST
1 Panel sterujący
2 Lampka oświetlająca wnętrze *
3 Moduł sterowania NO FROST
(sprężarka, wentylator….)*
4 Pomieszczenie do zamrażania I
przechowywania
5 Większe pomieszczenie - szuflada
SpaceBox*
6 Nośnik nóżki*
7 Nóżki
8 Kółeczka*
263003
• Wewnętrzne wyposażenie urządzenia może się różnić w zależności od modelu.
• Szuflady są zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem.
Można je wyjąć wnastępujący sposób: otwartą szufladę unieść w jej środkowej części i wysunąć.
Niektóre szuflady umieszczone są na prowadnicach teleskopowych, co ułatwia ich wysuwanie.
Szufladę umieszczoną na prowadnicach teleskopowych można wyjąć w następujący sposób:
unieść ją w tylnej części i pod kątem 45° wysunąć. Wkładając szufladę należy poprzednio
wymienione czynności wykonać w odwrotnym porządku.
• Wentylator (ukryty w zamrażarce) zapewnia równomierne rozłożenie temperatury. Nie działa,
gdy otwarte są drzwi urządzenia I podczas przerwy w działaniu sprężarki.
* Posiadaja tylko niektóre modele.
7
Montaż i podłączenie
Wybór miejsca
• Urządzenie należy postawić w suchym i dobrze wietrzonym
pomieszczeniu. Prawidłowo działa w temperaturach
otoczenia, podanych w tabeli. Klasa jest podana na nalepce z
podstawowymi danymi o urządzeniu.
Klasa
Montaż urządzenia
Temperatura
SN (subnormalna)
od +10°C do +32°C
N (normalna)
od +16°C do +32°C
ST (subtropikalna)
od +16°C do +38°C
T (tropikalna)
od +16°C do +43°C
Przy ustawianiu urządzenia powinny współpracować przynajmniej dwie
osoby, zapobiegając w ten sposób uszkodzeniom ciała lub urządzenia.
• Urządzenie powinno stać równo i stabilnie na wystarczająco
twardym podłożu. W przedniej części urządzenia znajdują
się dwie regulowane nóżki, za pomocą których należy
wypoziomować urządzenie. W tylnej części urządzenia
znajdują się kółka, umożliwiające łatwiejsze ustawienie
urządzenia (tylko w niektórych modelach).
• Element nad urządzeniem powinien znajdować się w
odległości co najmniej 5 cm, co gwarantuje zadowalające
chłodzenie kondensatora.
• Urządzenia nie należy wystawiać na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych ani ustawić go w pobliżu źródeł ciepła. O ile
nie można tego uniknąć, należy wbudować płytę izolacyjną.
• Do aparatu załączono bezpieczniki odległościowe, które
należy umieścić na górnej krawędzi kondensatora. Służą
one do zabezpieczenia by aparat nie był postawiony zbyt
blisko ściany (posiadają tylko niektóre modele). Bezpieczniki
odległościowe są uniwersalne. Wykonane są one w ten
sposób, że można je stosować bez względu na to jaka
jest odległość kondensatora od aparatu. Jedynie przed
umieszczeniem na aparacie należy je odpowiednio odwrócić.
263003
• W przedniej części, w podstawie urządzenia, znajdują się
uchwyty do łatwiejszego przesuwania (posiadają tylko niektóre
modele). Urządzenie może stać wolno lub też można je
ustawić przy elemencie meblowym albo ścianie. Brać należy
pod uwagę przestrzeń konieczną do otwierania drzwi podczas
wysuwania szuflad i półek (patrz: rysunek ustawienia).
8
Ostrzeżenie: W przypadku ustawienia urządzeń w taki sposób,
że przylegają one do siebie (side by side), należy dokupić i
zamocować specjalny zestaw, zapobiegający powstawaniu
kondensatu!
Kod potrzebny do zamówienia kompletu: 151046
• Urządzenie należy podłączyć do sieci elektrycznej za
pomocą kabla przyłączeniowego. Gniazdo sieciowe powinno
posiadać styk uziemiający (gniazdo z uziemieniem). Zalecane
napięcie znamionowe i częstotliwość są podane na nalepce z
podstawowymi danymi o urządzeniu.
• Podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej i uziemienia
powinno być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi
normami i przepisami. Urządzenie wytrzymuje krótkotrwałe
wahania napięcia znamionowego, jednak najwyżej od -6 % do
+6 %.
263003
Podłączenie urządzenia
9
Zmiana kierunku otwierania drzwi
Potrzebne narzędzia: klucz nasadkowy nr 8, śrubokręt torx 25, śrubokręt płaski
1. Za pomocą śrubokrętu płaskiego należy usunąć nakładki (A) i (B1).
2. W kolejności od góry do dołu należy odkręcić - zdjąć zawias (C), drzwi (D) i zawias (E1). Należy
uważać, aby nie uszkodzić drzwi.
3. Zaślepki (H) należy przestawić na przeciwległą stronę.
263003
10
Wykonanie I + II
263003
4. WYKONANIE I: Drzwi (D): na przeciwległą stronę należy przestawić łożysko (J). Usunąć
ogranicznik otwierania drzwi (K1) z łożyskiem (L), a z przeciwległej strony zamocować
symetryczny (K2), który wraz z łożyskiem (L) załączony jest w woreczku.
WYKONANIE II: Drzwi (D): odkręcić pokrywę drzwi (M) i zdjąć ją wraz z zaślepką (N).
Łożysko (J) należy przestawić na przeciwległą stronę drzwi. Zaślepkę (N) należy obrócić
o 180° i przestawić na przeciwległą stronę pokrywy (M), a pokrywę ponownie przykręcić.
Usunąć ogranicznik otwierania drzwi (K1) z łożyskiem (L), a z przeciwległej strony zamocować
symetryczny (K2), który wraz z łożyskiem (L) załączony jest w woreczku.
5. W kolejności od dołu do góry należy: umieścić dolny zawias (E2), który załączony jest w
woreczku, wstawić drzwi (D) i zamocować zawias (C). Nie należy zapomnieć, aby umieścić
podkładki tak, jak były umieszczone przed demontażem.
6. Umieścić należy nakładki (A) i (B2) (nakładkę B2 z woreczka).
7. Wymiana uchwytu: usunąć należy nakładki, odkręcić śruby i uchwyt zamocować po
przeciwległej stronie. Nakładki należy umieścić po przeciwległej stronie. W miejscu, gdzie
wcześniej przykręcony był uchwyt, należy wstawić zaślepki, załączone w woreczku.
Elementy B1,E1 i K1 należy zachować na wypadek ewentualnej ponownej zamiany kierunku
otwierania drzwi.
* Ograniczniki K1, K2 posiadają tylko niektóre modele urządzeń.
11
Wykonanie III
Potrzebne narzędzia: klucz nasadkowy nr 8, śrubokręt
Podczas odkręcania i przykręcania zawiasów należy przytrzymać
drzwi żeby nie spadły, gdyż upadek mógłby spowodować ich
uszkodzenie.
1. Zdjąć pokrywę górnego zawiasu (pokrywę zachować do
ewentualnej ponownej zmiany kierunku otwierania drzwi).
Zdjąć również pokrywę, znajdującą sie po przeciwległej
stronie pokrywy górnego zawiasu (w czasie montażu po
przeciwległej stronie będzie wstawiony zawias załączony do
wyposażenia) i zdjąć pokrywę z przeciwległej strony górnej
części drzwi.
2. Odkręcić śruby górnego zawiasu, zdjąć drzwi z zawiasu
dolnego.
3. Na spodniej stronie drzwi odkręcić śrubę mocującą
ogranicznik otwarcia drzwi (A) i go zdjąć. Ogranicznik
należy zachować do ewentualnej ponownej zmiany
kierunku otwierania drzwi, a po przeciwnej stronie proszę
przymocować ogranicznik z łożyskiem, załączony do
wyposażenia.
4. Odkręcić układ wymuszonego zamykania drzwi (B) i
przykręcić go po przeciwnej stronie drzwi (posiadają tylko
niektóre modele).
5. Odchylić urządzenie do tyłu (max 35°) tak by obudowa oparła
się o ścianę. Odkręcić śruby mocujące prawy i lewy nośnik
nóżki (C), z nośnika nóżki zdjąć osłonę (D) i przełożyć ją na
przeciwną stronę. Zdjąć zaślepkę (F) (dla modeli z systemem
wymuszonego zamykania drzwi) i zatrzask (E) i zamienić je
miejscami położenia (dla modeli z systemem wymuszonego
zamykania drzwi). Odkręcić trzy śruby mocujące dolny zawias
(zawias zachować do ewentualnej ponownej zmiany kierunku
otwierania drzwi), a po przeciwległej stronie drzwi przykręcić
dolny zawias dołączony do wyposażenia.
6. Pozostałe czynności montażowe należy wykonać w odwrotnej
kolejności jak przy demontażu.
W urządzeniach z uchwytem umieszczonym wzdłuż całej
wysokości urządzenia, zmiana kierunku otwierania drzwi nie jest
możliwa.
263003
12
Sterowanie urządzenia
PANEL STREUJĄCY I
PANEL STREUJĄCY II
A
B
C
D
E
F
G
Pokrętło ustawienia temperatury i włączenia/ wyłączenia urządzenia
Lampka: świeci, dopóki działa urządzenie
Przycisk wyłączenia alarmu dźwiękowego zamrażarki
Lampka: pulsuje w przypadku alarmu dźwiękowego zamrażarki
Przycisk intensywnego zamrażania
Lampka: świeci, dopóki działa ustawienie intensywnego zamrażania
Cyfrowy wyświetlacz temperatury zamrażarki ukazuje faktyczną temperaturę w urządzeniu w
przedziale od -16 °C do -24 °C*
* posiadają tylko niektóre modele
263003
Napis No Frost - posiadają tylko niektóre modele.
13
Włączenie/ wyłączenie
urządzenia
Urządzenie należy włączyć, obracając pokrętło A w kierunku
pozycji Max. Lampka B się zaświeci. Urządzenie jest wyłączone,
gdy pozycja wcięcia na pokrętle znajduje się przy symbolu
(urządzenie wciąż znajduje się pod napięciem elektrycznym).
Wybór temperatury w
urządzeniu
• Żądaną temperaturę należy ustawić za pomocą pokrętła A.
Temperaturę należu ustawić w przedziale od ustawienia Min. do
Max.
• Zaleca się ustawienie pokrętła termostatu w pozycji Eco
(bądź -18 °C, w przypadku urządzeń z wyświetlaczem cyfrowym).
• W przypadku urządzeń z wyświetlaczem cyfrowym, podczas
ustawiania wartość temperatury pulsuje, wskazując ustawioną
temperaturę. Gdy pulsowanie ustanie, ustawianie jest zakończone i
automatycznie zostanie zapisane w pamięci.
Podczas pierwszego włączenia na wyświetlaczu cyfrowym G
ukaże się wartość temperatury -16 °C, która pulsuje. Wartość ta jest
ukazana, dopóki temperatura w zamrażarce nie spadnie poniżej
tej wartości. Następnie pulsowanie ustanie i wyświetlacz cyfrowy
wskazywać będzie faktyczną temperaturę w zamrażarce.
263003
14
Intensywne zamrażanie
• Z ustawienia należy korzystać, po raz pierwszy włączając
urządzenie, przed czyszczeniem oraz wstawiając większe ilości
żywności (patrz: »Procedura zamrażania«).
• Przycisnąć należy przycisk E – zaświeci się lampka F. Po około
dwóch dniach ustawienie się automatycznie wyłączy.
Alarm zbyt wysokiej
temperatury w
zamrażarce
W przypadku zbyt podwyższonej temperatury, pulsuje lampka
D i włącza się przerywany alarm dźwiękowy. Alarm dźwiękowy
wyłączy się samoczynnie, gdy temperatura w zamrażarce obniży
się na tyle, by nie stanowiło to niebezpieczeństwa zepsucia się
żywności.
• Przy pierwszym włączeniu, urządzenie ma ustawione
24-godzinne opóźnienie alarmu dźwiękowego temperatury,
ponieważ zamrażarka jeszcze nie osiąga odpowiedniej
temperatury. W ten sposób zapobiega się niepotrzebnemu
włączaniu się alarmu.
263003
• Alarm dźwiękowy należy wyłączyć za pomocą przycisku C.
• Alarm dźwiękowy będzie się włączał co 24 godziny, jeżeli
temperatura w zamrażarce nie będzie wystarczająco niska
i będzie to przedstawiało niebezpieczeństwo zepsucia się
żywności.
15
PANEL STERUJĄCY III
A
D
PANEL STERUJĄCY IV
A
D
A Pokrętło ustawienia temperatury, włączenia, wyłączenia i intensywne zamrażanie
D Lampka świeci/ pulsuje: sygnalizuje zbyt wysoką temperaturę
Włączenie urządzenia
Pokrętło termostatu A należy obrócić w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara w stronę pogrubionej części
oznaczenia wokół pokrętła.
Panel sterujący III:
Przy pierwszym włączeniu świeci lampka D, która zgaśnie
sama, gdy zamrażarka na tyle się ochłodzi, aby nie było
niebezpieczeństwa zepsucia się żywności.
263003
Panel sterujący IV:
Po pierwszym włączeniu urządzenie ma 24-godzinne opóźnienie
włączenia alarmu temperatury, ponieważ w tym czasie
urządzenie nie osiągnie wystarczającej temperatury. Zapobiega
to niepotrzebnemu włączaniu się alarmu.
16
Wyłączenie urządzenia
Pokrętło A należy obrócić w przeciwną stronę tak, aby pozycja
(urządzenie wciąż znajduje
trójkąta znalazła się przy symbolu
się pod napięciem elektrycznym).
Wybór temperatury w
urządzeniu
• Zalecane ustawienie pokrętła termostatu A jest na środku
pomiędzy cieńszą i pogrubioną częścią oznaczenia wokół
pokrętła.
• Zmiana temperatury otoczenia wpływa na temperaturę
wewnątrz urządzenia. Odpowiednio do tego należy
dostosować ustawienie pokrętła termostatu.
Pozycja w kierunku pogrubionej części oznaczenia
wokół pokrętła oznacza niższą temperaturę w urządzeniu
(chłodniej), natomiast pozycja w kierunku cieńszej części
oznaczenia wokół pokrętła oznacza wyższą temperaturę
(cieplej).
• Lampka D świeci/ pulsuje, gdy zamrażarka ma wewnątrz
zbyt wysoką temperaturę i sama zgaśnie wówczas,
gdy zamrażarka na tyle się ochłodzi, aby nie było
niebezpieczeństwa zepsucia się żywności (patrz: rozdział
Usuwanie zakłóceń).
D
Zamrażanie i przechowywanie zamrożonej żywności
Największa ilość świeżej żywności, która może zostać
naraz włożona do urządzenia, podana jest na nalepce
z podstawowymi danymi o urządzeniu. Jeżeli ilość ta
jest większa, jakość zamrażania jest gorsza, słabsza
staje się również jakość już zamrożonych produktów.
• Na 24 godziny przed zamrażaniem świeżej żywności należy
włączyć intensywne zamrażanie:
- panel sterujący I i II: przycisnąć należy przycisk E (świeci
się lampka F),
- panel sterujący III i IV: pokrętło A należy przestawić na
pozycję
(intensywne zamrażanie).
Po upływie tego czasu świeżą żywność należy umieścić w
szufladzie do zamrażania. Świeża żywność nie powinna dotykać
paczek z już zamrożoną żywnością!
17
263003
Procedura zamrażania
• Do zamrażania mniejszych ilości (1-2 kg), ustawienie
intensywnego zamrażania nie jest konieczne.
• Po 24 godzinach żywność można przełożyć do pozostałych
szuflad w zamrażarce i, jeśli zajdzie taka potrzeba, procedurę
zamrażania można powtórzyć.
• Po zakończeniu procedury zamrażania, pokrętło A należy
przestawić na żądaną pozycję (panel sterujący III i IV).
• O ile ustawienie nie zostanie wyłączone ręcznie, po około
dwóch dniach samoczynnie się ono wyłączy.Temperatura
zamrażarki powróci do ostatnio nastawionej wartości (pozycja
pokrętła pozostanie na
).
• W przypadku zamrażarki NO FROST można zamrażać
we wszystkich szufladach, jednak nie więcej niż 7 kg w
poszczególnej szufladzie bądź 4 kg w dolnej szufladzie.
• Chcąc wykorzystać całkowitą przestrzeń użytkową zamrażarki,
należy usunąć szuflady i paczki układać bezpośrednio na
półkach.
Ważne ostrzeżenia
dotyczące zamrażania
świeżej żywności
W zamrażarce należy zamrażać jedynie odpowiednią do
tego żywność. Żywność zawsze powinna być świeża i
wysokiej jakości.
Wybrać należy rodzaj opakowania, który najbardziej
odpowiada rodzajowi żywności i ją prawidłowo
zapakować.
Opakowanie nie powinno przepuszczać wilgoci i
powietrza tak, aby żywność nie wysuszyła się i nie
straciła witamin.
Na opakowaniu żywności należy zapisać informacje o
rodzaju, ilośći i dacie zamrażania.
Ważne jest, aby żywność jak najszybciej zamrozić,
dlatego paczki nie powinny być zbyt duże. Żywność
należy ochłodzić przed zamrażaniem.
Przechowywanie
gotowych mrożonek
263003
18
• W związku z przechowywaniem i sposobem użycia mrożonek
należy stosować się do zaleceń producenta. Na opakowaniu
zaznaczone są temperatura i czas przechowywania.
• Wybierać należy jedynie żywność w nieuszkodzonym
opakowaniu, przechowywaną w zamrażarce w temperaturze
-18 °C lub niższej.
• Nie należy kupować mrożonek pokrytych szronem, ponieważ
te były już wielokrotnie częściowo rozmrażane, wobec czego
ich jakość jest gorsza.
• Podczas transportu mrożonki należy zabezpieczyć
przed rozmrożeniem. Wyższa temperatura skraca czas
przechowywania i obniża ich jakość.
Czas przechowywania
zamrożonej żywności
Zalecany czas przechowywania w zamrażarce
Żywność
owoce, wołowina
warzywa, cielęcina, drób
dziczyzna
wieprzowina
mielone mięso
chleb, ciasta, gotowe potrawy, chuda
ryba
podroby
wędzone kiełbasy, tłusta ryba
Czas
od 10 do12 miesięcy
od 8 do 10 miesięcy
od 6 do 8 miesięcy
od 4 do 6 miesięcy
4 miesiące
3 miesiące
2 miesiące
1 miesiąc
Zamrażanie żywności nie niszczy mikroorganizmów. Po
rozmrożeniu się one w szybkim tempie uaktywniają i w krótkim
czasie są w stanie zepsuć żywność. Dlatego częściowo
rozmrożoną bądź całkiem rozmrożoną żywność należy jak
najszybciej zużyć.
Częściowe rozmrażanie zmniejsza wartość odżywczą żywności,
a szczególnie owoców i warzyw oraz gotowych potraw.
Przygotowanie kostek
lodu
Z pojemnika na kostki lodu (tylko w niektórych modelach) należy
zdjąć pokrywkę i do oznaczonego poziomu nalać zimnej wody
lub innego płynu, nadającego się do zamrażania. Zamknięty
pojemnik należy położyć na półkę zamrażarki wyprofilowana
stroną na dół.
Pojemnik daje możliwość przygotowania 8 kostek lodu.
Zalecamy przygotowanie zapasu kostek lodu.
Kostki należy wyjąć z pojemnika w następujący sposób:
pojemnik polać chłodną wodą, wstrząsnąć, otworzyć pokrywkę i
kostki wysypać z pojemnika.
Wkłady chłodzące
(posiadają tylko niektóre
modele)
W razie przerwy w dostawie energii elektrycznej, wkłady
chłodzące spowolniają rozmrażanie się zamrożonej żywności.
Najlepsze efekty osiąga się, przestawiając je bezpośrednio na
zamrożoną żywność, z przodu, w górną część komory
zamrażarki.
Jeśli zimne akumulatory nie są używane, zużycie energii
może się zwiększyć i urządzenie może wymagać częstszego
rozmrażania.
263003
Rozmrażanie mrożonek
19
Rozmrażanie urządzenia
• Zamrażalnik należy rozmrażać 2 do 3 razy do roku bądź
więcej razy, jeżeli urządzenie było otwierane dosyć często.
Dzięki przestawieniu wkładów chłodzących (posiadają tylko
niektóre modele) bezpośrednio na zamrożoną żywność,
w górną część komory zamrażarki, ograniczy się ilość
produktów, które uległy rozmrożeniu.
• Na 24 godziny przed rozmrażaniem należy włączyć funkcję
intensywnego zamrażania, aby żywność dodatkowo ochłodzić
(patrz: rozdział »Intensywne zamrażanie«).
Po upływie tego czasu zamrożoną żywność należy wyjąć z
zamrażarki i ją zabezpieczyć przed częściowym rozmrożeniem.
• Urządzenie należy wyłączyć - pokrętło termostatu A należy
i wyciągnąć wtyczkę kabla
przestawić na pozycję
przyłączeniowego z gniazdka.
• Wysunąć należy rynienkę odpływową, schowaną w dnie
zamrażarki oraz podstawić naczynie, do którego odciekać będzie
woda z rozmrażania.
• Urządzenia nie należy rozmrażać za pomocą urządzeń
elektrycznych (suszarki do włosów itp.).
• Do rozmrażania nie należy stosować środków do rozmrażania
w spreju, ponieważ mogą one topić elementy z plastyku bądź
szkodzić zdrowiu.
• Wnętrze urządzenia należy wyczyścić i wytrzeć do sucha (patrz:
Czyszczenie urządzenia).
• Zanim do zamrażarki włoży się zamrożoną żywność, urządzenie
należy włączyć i pokrętło A przestawić ponownie na żądaną
pozycję.
Rozmrażanie zamrażarki
NO FROST
263003
20
• Rozmrażanie zamrażarki NO FROST jest automatyczne.
Pojawiające się okresowo warstwy lodu znikną same.
Czyszczenie urządzenia
Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenie należy odłączyć
z sieci elektrycznej - pokrętło termostatu A należy przestawić
i wyciągnąć wtyczkę kabla przyłączeniowego z
na pozycję
gniazdka.
• Do czyszczenia wszystkich powierzchni należy używać
miękkiej ściereczki. Środki czyszczące, zawierające
substancje ścierające, kwasy lub rozpuszczalniki, nie są
odpowiednie, ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię!
Zewnętrzną część urządzenia należy czyścić wodą bądź
delikatnym roztworem środka myjącego.
Powierzchnie lakierowane i aluminiowe można czyścić letnią
wodą z dodatkiem delikatnego środka czyszczącego. Możliwe
jest również stosowanie środków czyszczących z mniejszą
zawartością alkoholu (np. środki czyszczące do szklanych
powierzchni).
Do czyszczenia elementów z plastyku nie zaleca się stosowania
środków czyszczących zawierających alkohol.
Wewnętrzną część urządzenia należy czyścić letnią wodą z
dodatkiem niewielkiej ilości octu.
• Warstwa szronu lub lodu grubości 3-5 mm zwiększa zużycie
energii elektrycznej, dlatego je należy regularnie usuwać (nie
dotyczy zamrażarki z systemem NO FROST). W tym celu nie
należy stosować ostrych przedmiotów, rozpuszczalników czy
sprejów.
263003
• Skraplacz, znajdujący się z tyłu urządzenia, powinien być zawsze
czysty, bez warstwy kurzu i nalotu spowodowanego oparami
kuchennymi. Kurz należy od czasu do czasu usunąć za pomocą
miękkiej, niemetalowej szczotki lub odkurzacza.
• Po zakończeniu czyszczenia, urządzenie należy włączyć i włożyć
żywność.
21
Usuwanie zakłóceń
Usterka:
Urządzenie nie działa po
podłączeniu do sieci elektrycznej:
System chłodzenia już pewien
czas działa nieprzerwanie:
Gromadzenie się lodu wewnątrz
zamrażarki to skutek:
Świeci/ pulsuje lampka D:
Utrudnione otwieranie drzwi:
Wymiana żarówki (posiadają
tylko niektóre modele):
Lampka B pulsuje:
263003
22
Przyczyna bądź usunięcie:
• Sprawdzić należy, czy gniazdo sieciowe jest pod napięciem oraz
czy urządzenie jest włączone.
• Zbyt wysoka temperatura otoczenia.
• Zbyt częste otwieranie drzwi bądź zbyt długo otwarte drzwi.
• Nieprawidłowo zamknięte drzwi (możliwe ciało obce w drzwiach,
opuszczone drzwi, przegląd uszczelki itd.).
• Włożona zbyt wielka ilość świeżej żywności.
• Niewystarczające chłodzenie sprężarki i skraplacza. Sprawdzić
należy przepływ powietrza za urządzeniem oraz oczyścić
skraplacz.
• Słabej szczelności drzwi. Jeżeli uszczelka jest zabrudzona lub
uszkodzona należy ją wyczyścić bądź wymienić.
• Zbyt częstego otwierania drzwi bądź zbyt długo otwartych
drzwi.
• Włożenia do zamrażarki ciepłej żywności.
• Zbyt częstego otwierania drzwi bądź zbyt długo otwartych
drzwi.
• Nieprawidłowo zamkniętych drzwi (możliwe ciało obce w
drzwiach, opuszczone drzwi, uszkodzona uszczelka, ...).
• Braku energii elektrycznej przez dłuższy czas.
• Włożonej zbyt wielkiej ilości świeżej żywności.
• Jeżeli zamierza się ponownie otworzyć dopiero co lub przed
chwilą zamknięte drzwi zamrażarki, można mieć z tym
problem. Podczas otwierania drzwi nieco chłodnego powietrza
ucieka z urządzenia, na to miejsce wchodzi ciepłe powietrze z
zewnątrz. Podczas ochładzania się tego powietrza wytwarza się
podciśnienie, co jest powodem problemu z otwieraniem drzwi. Po
kilku minutach sytuacja się normalizuje i drzwi można z łatwością
otworzyć.
• Przed wymianą żarówki należy bezwzględnie odłączyć
urządzenie od źródła zasilania (wyjąć kabel przyłączeniowy z
gniazdka). Zdejmujemy osłonę, wymieniamy żarówkę (E 14, o
takiej samej mocy jak zamontowana fabrycznie) i z powrotem
zakładamy osłonę.
• Przepalonych żarówek nie należy wyrzucać razem z
odpadkami organicznymi.
• Żarówka jest elementem eksploatacyjnym i jako taka nie
podlega gwarancji!
• Żarówki, zastosowane w niniejszym urządzeniu, to
specjalne żarówki, przeznaczone wyłącznie do stosowania
w urządzeniach gospodarstwa domowego. Żarówki te nie
nadają się do oświetlania pomieszczeń w mieszkaniu bądź
gospodarstwie domowym.
• Jeżeli lampka B pulsuje, należy wezwać pracownika serwisu.
Usterka:
Po zamknięciu drzwi słychać
szmery:
Przyczyna bądź usunięcie:
• Po zamknięciu drzwi, mogą być słyszane szmery. Zjawisko to jest
normalne i powstaje na skutek wyrównywania się ciśnień.
Na wyświetlaczu wyświetlony
jest kod błędu (posiadają tylko
niektóre modele):
• Jeżeli na wyświetlaczu ukaże się E, należy wezwać
pracownika serwisu.
Jeżeli żadna z powyższych przyczyn nie znajduje zastosowania, należy wezwać najbliższy upoważniony
serwis naprawczy, podając typ, model i numer seryjny urządzenia, znajdujące się wewnątrz urządzenia,
na nalepce z podstawowymi danymi o urządzeniu.
Informacje dotyczące hałasu powodowanego przez
urządzenie
Chłodzenie w chłodziarko-zamrażarkach jest możliwe dzięki systemowi chłodzenia ze sprężarką
(w niektórych urządzeniach również z wentylatorem), a to powoduje również określony hałas.
Natężenie hałasu zależy od umieszczenia, prawidłowego użytkowania i okresu eksploatacji
urządzenia.
• Po włączeniu urządzenia działanie sprężarki (szum płynów) bądź przelewanie się płynu
chłodniczego może być głośniejsze. Nie oznacza to usterki i nie ma wpływu na długość okresu
eksploatacyjnego urządzenia. Z czasem, wraz z działaniem urządzenia, głośność tych szumów
się zmniejsza.
• Czasem, podczas działania urządzenia, pojawiają się również niezwykłe lub głośniejsze
szumy, które nie są charakterystyczne dla urządzenia i na ogół są skutkiem nieprawidłowego
ustawienia:
- Urządzenie powinno stać równo i stabilnie na twardym podłożu.
- Nie powinno dotykać się ścian lub sąsiednich elementów.
- Sprawdzić należy, czy wyposażenie wewnątrz urządzenia znajduje się na właściwym miejscu
bądź czy przypadkiem nie stukają puszki, butelki i inne naczynia, wzajemnie się dotykając.
Instrukcję obsługi urządzenia można znaleźć również na
naszych stronach internetowych: www.gorenje.com / < http://
www.gorenje.com />
23
263003
ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIAN NIE
WPŁYWAJĄCYCH NA FUNKCJONALNOŚĆ
URZĄDZENIA.
FREEZER BASIC
pl (05-16)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement