Gorenje FH331IW Zamrażarka skrzyniowa Instrukcja obsługi

Gorenje FH331IW Zamrażarka skrzyniowa Instrukcja obsługi
Zamrażarka skrzyniowa
PL
Dziękujemy za zaufanie, jakie okazali nam Państwo, kupując nasze urządzenie.
Życzymy wiele satysfakcji podczas jego użytkowania.
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym.
Zamrażarka skrzyniowa przeznaczona jest do użytkowania w gospodarstwie domowym do
zamrażania świeżej żywności i długotrwałego przechowywania zamrożonej żywności (do roku, w
zależności od rodzaju żywności).
Temperatura wewnątrz wynosi -18 °C lub mniej.
381853
Przed pierwszym uruchomieniem............................ 21
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii
elektrycznej ............................................................... 27
Ważne ostrzeżenia .................................................... 27
Montaż i podłączenie................................................. 28
Sposób użycia urządzenia ....................................... 30
Zamrażanie i przechowywanie zamrożonej
żywności..................................................................... 32
Rozmrażanie i czyszczenie urządzenia .................. 34
Usuwanie zakłóceń.................................................... 36
20
Przed pierwszym uruchomieniem
Przed pierwszym
użyciem urządzenia
Przed podłączeniem do prądu proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która opisuje
urządzenie oraz zasady jej prawidłowego i bezpiecznego użytkowania. Instrukcja dotyczy kilku
modeli/typów urządzenia, dlatego też opisane mogą być w niej ustawienia lub wyposażenie,
którego nie ma w danym urządzeniu. Zalecamy zachowanie niniejszej instrukcji do wykorzystania
w przyszłości i dołączenie jej do urządzenia, jeśli w przyszłości będzie ono sprzedawane.
Instrukcja obejmuje wersję/model NO FROST zamrażarki, która jest wyposażona w wentylator i w
której proces odmrażania odbywa się automatycznie (tylko w niektórych modelach).
Sprawdzić, czy w urządzeniu nie ma żadnych uszkodzeń lub nieprawidłowości. W przypadku
stwierdzenia, że urządzenie uległo uszkodzeniu, zgłosić to w punkcie sprzedaży, w którym
urządzenie zostało nabyte.
Przed podłączeniem urządzenia do prądu pozostawić je na co najmniej 2 godziny w pozycji
pionowej. Zmniejszy to prawdopodobieństwo wystąpienia usterek spowodowanych wpływem
transportu na instalację chłodniczą.
Pod pokrywą zamrażarki umieszczone są kołki dystansowe, które chronią uszczelkę pokrywy przed
uszkodzeniami transportowymi.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo pożaru/
substancje łatwopalne.
Urządzenie musi zostać podłączone do prądu i uziemione
zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
Ważne wskazówki
dotyczące
bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE! Przyłączając urządzenie do sieci
elektrycznej, nie należy stosować rozgałęźników
elektrycznych lub przenośnych zasilaczy.
OSTRZEŻENIE! W przypadku uszkodzenia przewodu
przyłączeniowego, może go wymienić jedynie producent
lub jego pracownik serwisu czy też inna odpowiednio
wyszkolona osoba, co pomoże uniknąć niebezpieczeństwa
porażenia prądem.
21
381853
Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia wyłączyć
je z prądu (wyjąć wtyczkę z gniazdka w ścianie).
OSTRZEŻENIE! Ustawiając urządzenie, należy zadbać,
aby przewód przyłączeniowy nie został ściśnięty lub
uszkodzony.
Jeśli oświetlenie LED nie działa, wezwać serwisanta.
Ze względu na niebezpieczeństwo kontaktu z
wysokim napięciem nie podejmować prób naprawienia
oświetlenia LED we własnym zakresie!
OSTRZEŻENIE! Z wyjątkiem urządzeń zatwierdzonych
przez producenta niniejszego urządzenia chłodniczego,
nie używać wewnątrz urządzenia żadnych urządzeń
elektrycznych.
OSTRZEŻENIE! Z wyjątkiem urządzeń zalecanych
przez producenta, nie używać żadnych urządzeń
mechanicznych lub innych środków przyśpieszania
procesu rozmrażania.
OSTRZEŻENIE! Aby uniknąć zagrożeń związanych z
brakiem stabilności urządzenia, upewnić się, że zostało ono
zainstalowane zgodnie z opisem podanym w instrukcji.
Zagrożenie odmrożeniem
Nigdy nie wkładać zamrożonej żywności do ust oraz
unikać jej dotykania, ponieważ mogłoby to doprowadzić
do odmrożeń lekkiego i ciężkiego stopnia.
Bezpieczeństwo dzieci i osób słabych
381853
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania
przez osoby (włączając w to dzieci) o zmniejszonych
możliwościach fizycznych, ruchowych czy umysłowych
lub bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba
22
że użytkują one urządzenie, będąc pod odpowiednim
nadzorem i zgodnie ze wskazówkami osób,
odpowiedzialnych za ich zdrowie.
Dzieci podczas użytkowania urządzenia powinny
znajdować się pod opieką i nie należy im pozwolić, aby
się bawiły urządzeniem.
Dzieci nie powinny czyścić urządzenia ani wykonywać
prac, związanych z jego konserwacją, pozostając bez
opieki osoby odpowiedzialnej.
Zdjąć opakowanie przeznaczone do zabezpieczenia
urządzenia lub określonych jego części na czas transportu i
nie pozwolić na to, by miały do niego dostęp dzieci.
Wiąże się z nim zagrożenie odniesienia uszczerbku na
zdrowiu lub uduszenia się.
Przy usuwaniu używanego urządzenia odłączyć kabel
zasilający, zdjąć drzwi i pozostawić półki w urządzeniu.
Uniemożliwi to dzieciom zamknięcie się w urządzeniu.
Tylko na rynek europejski
Dzieci w wieku 8 lat oraz starsze, a także osoby o
zmniejszonych możliwościach fizycznych, umysłowych
czy emocjonalnych lub bez odpowiedniej wiedzy i
doświadczenia, mogą użytkować niniejsze urządzenie,
znajdując się pod odpowiednią opieką lub jeżeli
otrzymały odpowiednie wskazówki, dotyczące
bezpiecznego użytkowania urządzenia i jeżeli rozumieją
niebezpieczeństwo, związane z jego użytkowaniem.
381853
Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
23
Dzieci nie powinny czyścić urządzenia ani wykonywać
prac, związanych z jego konserwacją, pozostając bez
odpowiedniej opieki.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą zarówno wkładać jak
i wyjmować żywność z chłodziarki.
Ostrzeżenie dotyczące czynnika chłodniczego
Urządzenie zawiera niewielką ilość przyjaznego dla
środowiska, ale palnego gazu R600a. Uważać, by żadna
część instalacji chłodniczej nie uległa uszkodzeniu.
Wyciek gazu nie jest niebezpieczny dla środowiska, ale
mógłby uszkodzić wzrok lub wywołać pożar.
W razie wycieku gazu dokładnie przewietrzyć
pomieszczenie, wyłączyć urządzenie z prądu i wezwać
serwisanta.
Ważne informacje
dotyczące używania
urządzenia
OSTRZEŻENIE – urządzenie przeznaczone jest do
użytkowania w gospodarstwie domowym i podobnym
otoczeniu, takim jak:
- kuchnie dla pracowników sklepów, biur i w innych
środowiskach pracy,
- gospodarstwa agroturystyczne i jednostki noclegowe
dla gości w hotelach, motelach i innych obiektach
noclegowych,
- obiekty, oferujące nocleg ze śniadaniem,
- firmy cateringowe i inne jednostki tego typu, niebędące
jednostkami sprzedaży detalicznej.
381853
24
Urządzenie posiada skraplacz, uwalniający ciepło
do otoczenia. Znajduje się on na tylnej ściance lub
bezpośrednio po blachą przedniej i tylnej ścianki
urządzenia. W przypadku normalnego działania,
powierzchnie te są zazwyczaj ciepłe, w przypadku
podwyższonych temperatur otoczenia powierzchnie te
mogą stać się bardzo gorące (do 55 °C). To normalne
zjawisko, wynikające z funkcji urządzenia, opisane w
załączniku do instrukcji.
OSTRZEŻENIE! Uważać na to, by otwory wentylacyjne
w ramie urządzenia i we wbudowanej konstrukcji nie
zostały niczym zasłonięte.
Urządzenia nie wolno używać na zewnątrz budynków i
nie może być ono narażone na opady atmosferyczne.
Nie przechowywać w tym urządzeniu substancji
wybuchowych takich jak puszki aerozolowe z palnym
propelentem.
Jeśli urządzenie ma być przez dłuższy czas nie
używane, wyłączyć je odpowiednim przyciskiem i
wyciągając wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Opróżnić,
rozmrozić i przeczyścić urządzenie pozostawiając drzwi
otwarte na oścież.
381853
W razie błędu lub awarii zasilania nie otwierać komory
zamrażarki, dopóki nie przepracuje ona co najmniej 16
godzin. Po upływie tego czasu korzystać z zamrożonej
żywności lub zapewnić odpowiednie chłodzenie (np.
przy pomocy urządzenia zastępczego).
25
Informacje techniczne dotyczące urządzenia
Tabliczkę znamionową można znaleźć wewnątrz
urządzenia. Zawiera ona dane na temat napięcia,
objętości brutto i netto, typu i ilości czynnika
chłodniczego oraz informacje na temat klas
klimatycznych.
Jeśli język tabliczki znamionowej jest inny niż język
preferowany lub język danego kraju, zastąpić ją inną
dostarczoną tabliczką.
Ochrona środowiska
Opakowanie zostało wykonane z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można ponownie
przetwarzać, utylizować lub niszczyć bez ryzyka dla środowiska.
Usuwanie starego urządzenia
Dla ochrony środowiska stare urządzenie przekazać autoryzowanemu punktowi zbiórki zużytych
artykułów gospodarstwa domowego.
Wcześniej wykonać następujące czynności:
• wyłączyć urządzenie z prądu;
• uniemożliwić dzieciom bawienie się urządzeniem.
OSTRZEŻENIE! Nie uszkodzić obwodu czynnika chłodniczego. To też zapobiega zanieczyszczeniu
środowiska.
Symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu wskazuje na to, że
produktu nie należy traktować jak zwykłego odpadu domowego. Produkt
należy oddać do autoryzowanego punktu zbiórki i przetwarzania zużytych
urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowa utylizacja produktu
pozwoli zapobiec niekorzystnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzi, jakie
miałoby miejsce w przypadku nieprawidłowej utylizacji produktu. Aby uzyskać
szczegółowe informacje na temat usuwania i przetwarzania produktu, proszę
skontaktować się z odpowiednią jednostką samorządu lokalnego odpowiedzialną
za zarządzanie odpadami, swoim przedsiębiorstwem utylizacji odpadów lub
punktem handlowym, w którym produkt został zakupiony.
381853
26
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii
elektrycznej
• Urządzenie należy postawić, jak to zostało opisane w instrukcji.
• Nie należy otwierać pokrywy urządzenia częściej, niż to jest konieczne.
• W przypadku typu urządzenia, które ma umieszczony skraplacz na tylnej ściance, należy od
czasu do czasu sprawdzać, czy cyrkulacja powietrza przebiega bez przeszkód i zadbać, aby
skraplacz był zawsze oczyszczony (patrz: rozdział Usuwanie zakłóceń)
• Jeżeli uszczelka jest uszkodzona lub nieszczelna, należy ją jak najszybciej wymienić.
• Przed włożeniem żywności, należy ją ochłodzić do temperatury pokojowej.
• Zaleca się rozmrażanie i czyszczenie urządzenia 1 do 2 razy w roku.
• Nie należy otwierać pokrywy urządzenia częściej, niż to jest konieczne, ponieważ zbyt częste
otwieranie spowoduje podniesienie temperatury w zamrażarce, powstawanie zbyt grubych
warstw szronu, a w konsekwencji zwięszkone zużycie energii elektrycznej.
• Zamrażarka nie powinna pozostawać zbyt długo otwarta, co jest szczególnie ważne w czasie
ciepłej i wilgotnej pogody.
• Każde niezastosowanie się do instrukcji, opisanych w rozdziałach Montaż i Oszczędność
energii może spowodować zwięszkone zużycie energii.
• W przypadku typu urządzenia, które ma skraplacz umieszczony w izolacji, należy zapewnić
swobodny przepływ powietrza również w przedniej części urządzenia.
• Jeżeli zakupione urządzenie ma zastąpić stare, bezużyteczne, która jest wyposażone w
zamknięcie, dające się otworzyć jedynie z zewnątrz, należy je ze względów bezpieczeństwa
zniszczyć lub usunąć, uniemożliwiając tym samym, aby dzieci przypadkowo zamknęły się w
czasie zabawy i się zadusiły.
• Urządzenie należy prawidłowo podłączyć do sieci elektrycznej.
• Podczas działania urządzenia nie należy dotykać zimnych powierzchni chłodzących, szczególnie
wilgotymi czy też mokrymi rękami, ponieważ może to spowodować przywarcie skóry do
zamrożonej powierzchni.
• Nie należy zamrażać napojów w szklanych butelkach, szczególnie, jeśli chodzi o napoje
gazowane, jak woda mineralna, musujące wino, piwo, kolę itd., ponieważ podczas zamrażania
zwiększy się objętość płynu i szkło może pęknąć.
• Nigdy nie należy spożywać zamrożonej żywności (chleba, owoców, warzyw) , ponieważ grozi to
odmrożeniami.
• Jeżeli zapach lub kolor któregokoliwek produktu są wątpliwe, żywność należy wyrzycić,
ponieważ jej spożycie może być niebezpieczne dla zdrowia.
• Urządzenia nie należy rozmrażać za pomocą urządzeń elektrycznych (suszarki do włosów
itp.) czy też usuwać szronu bądź lodu za pomocą ostrych przedmiotów, a jedynie za pomocą
załączonych akcesoriów.
• Urządzenie zawiera środek chłodniczy i olej, dlatego uszkodzone urządzenie należy usunąć
zgodnie z wymogami ochrony środowiska.
• Tabliczka znamionowa z podstawowymi danymi o urządzeniu, znajduje się wewnątrz lub na
tylnej ściance urządzenia. Jeżeli naklejona tabliczka znamionowa nie odpowiada Państwu
językowo, należy ją zamienić na załączoną.
• Nie należy użytkować wysłużonego urządzenia, lecz je natychmiast usunąć.
• Zapobiegając skażeniu środowiska należy zadbać, aby nie uszkodzić części systemu
chłodniczego, ponieważ znajdują się one na zewnętrznej tylnej ściance, w przestrzeni skraplacza
lub w izolacji. Do uszkodzenia systemu chłodniczego w izolacji może dojść również, jeżeli
przedziurawi się zewnętrzną lub wewnętrzną ściankę.
• Wyposażenie urządzenia różni się w zależności od modelu.
27
381853
Ważne ostrzeżenia
Czas przechowywania w
razie awarii lub przerwy
w dostawie energii
elektrycznej
• W razie awarii lub przerwy w dostawie energii elektrycznej,
zamrażarki skrzyniowej nie należy otwierać. Jeżeli przerwa
trwa więcej niż dwa dni, zamrażarkę należy opróżnić, a
żywność zużyć bądź zadbać, aby pozostała zamrożona.
Montaż i podłączenie
Wybór miejsca
• Urządzenie należy postawić w suchym i dobrze wietrzonym
pomieszczeniu. Wilgotność względna przy temperaturze
25 °C nie powinna przekraczać 70 %, a przy temperaturze
ponad 25 °C, 75 %. Dopuszczalna temperatura otoczenia,
gwarantująca prawidłowe działanie urządzenia, zależy od
rodzaju wykonania (klasy) urządzenia, która podana jest na
tabliczce znamionowej urządzenia.
Klasa
Temperatura otoczenia
SN (subnormalna)
od +10 °C do +32 °C
N (normalna)
od +16 °C do +32 °C
ST (subtropikalna)
od +16 °C do +38 °C
T (tropikalna)
od +16 °C do +43 °C
• Wilgotna piwnica nie jest odpowiednia do przechowywania
zamrażarki, nie nadaje się do tego również balkon czy też
miejsce, gdzie zamrażarka mogłaby być narażona na działanie
bezpośrednich promieni słonecznych. Zamrażarka powinna
stać na suchym i wystarczająco twardym podłożu, aby mogła
stać poziomo i stabilnie również wtedy, gdy jest załadowana
do pełna.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do zabudowy. Wokół
zamrażarki należy zapewnić 2-3 cm przestrzeń, aby powietrze
mogło krążyć bez przeszkód.
• Odległość od ściany z tyłu określa zawias.
• Urządzenie posiada skraplacz, który oddaje ciepło do otoczenia.
Umieszczony jest on na tylnej ściance lub bezpośrednio pod
blachą przedniej i tylnej ścianki urządzenia. Aby zapewnić
prawidłowe działanie, należy zadbać o dobre chłodzenie tych
powierzchni i nie zastawiać ich różnymi przedmiotami.
Podłączeie urządzenia
do sieci elektrycznej
381853
28
Urządzenie należy podłączyć do sieci elektrycznej za pomocą
kabla przyłączeniowego. Gniazdo sieciowe powinno posiadać
styk uziemiający (gniazdo z uziemieniem). Zalecane napięcie
znamionowe i częstotliwość są podane na tabliczce znamionowej
urządzenia. Podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej i
uziemienia powinno być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi
normami i przepisami. Urządzenie wytrzymuje krótkotrwałe wahania
napięcia, jednak najwyżej od -6 % do +6 %.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do zabudowy. Wokół
zamrażarki skrzyniowej należy zapewnić 2-3 cm przestrzeń,
pozwalającą na swobodny obieg powietrza.
• W przypadku modeli urządzeń, posiadających umieszczony
na tylnej ściance widoczny skraplacz, należy zapewnić 70 mm
odstęp od ściany (patrz: rysunek).
70 mm
• W przypadku modeli urządzeń, których skraplacz jest
umieszczony bezpośrednio pod pokrywą tylnej ścianki
urządzenia, odstęp od ściany jest wyznaczony przez zawias.
381853
Obieg powietrza wokół
urządzenia
29
Sposób użycia urządzenia
A
D C
F E
B
G
A Przycisk włączenia/ wyłączenia urządzenia
B Przycisk ustawienia temperatury
C Przycisk wyłączenia alarmu dźwiękowego
D Lampka pulsuje: sygnał zbyt wysokiej temperatury
E Przycisk intensywnego zamrażania
F Lampka świeci: działa ustawienie intensywnego zamrażania
G Cyfrowy wyświetlacz temperatury zamrażarki wskazuje nastawioną w urządzeniu temperaturę
w przedziale od -16 °C do -24 °C
Włączenie/ wyłączenie
urządzenia
Urządzenie, znajdujące się w stanie gotowości (dwie kreseczki
na ekranie), należy włączyć/ wyłączyć, przez kilka sekund
przytrzymując przycisk (A). W przypadku takiego włączenia,
urządzenie ma 24-godzinne opóźnienie alarmu zbyt wysokiej
temperatury, aby w tym czasie zamrażarka mogła osiągnąć
odpowiednią temperaturę. W ten sposób zapobiega się
niepotrzebnemu aktywowaniu alarmu.
Wybór temperatury w
urządzeniu
• Żądaną temperaturę należy ustawić za pomocą przycisku B.
• Zalecane ustawienie to -18 °C.
• Podczas ustawiania temperatury, pulsuje wyświetlana na
wyświetlaczu cyfrowym wartość temperatury.
Gdy pulsowanie ustanie, ustawianie jest zakończone i
automatycznie zostanie zapisane w pamięci.
• Na zmianę temperatury w urządzeniu wpływa temperatura
otoczenia i częstotliwość otwierania pokrywy.
381853
30
• Z ustawienia należy korzystać, po raz pierwszy włączając
urządzenie, przed czyszczeniem oraz wstawiając większe
ilości żywności (patrz: »Procedura zamrażania«).
• Przycisnąć należy przycisk E - świeci lampka F, na
wyświetlaczu ukaże się napis SF.
Ustawienie samoczynnie wyłączy się po około dwóch dniach
lub po ponownym przyciśnięciu przycisku E.
Alarm zbyt wysokiej
temperatury
W przypadku zbyt podwyższonej temperatury włączy się alarm
dźwiękowy (przerywany dźwięk) oraz zaczną pulsować lampka D
i wyświetlana wartość temperatury (-16 °C).
• Alarm wyłączy się automatycznie, gdy zamrażarka ochłodzi
się na tyle, aby nie stanowiło to niebezpieczeństwa zepsucia
się żywności.
• Alarm dźwiękowy należy wyłączyć za pomocą przycisku C.
• Alarm dźwiękowy po wyłączeniu za pomocą przycisku
C, ponownie uruchomi się po upływie 24 godzin, jeżeli
temperatura w zamrażarce nie jest wystarczająco niska i
istnieje niebezpieczeństwo zepsucia się żywności.
• Lampka D i wyświetlana wartość temperatury (-16 °C) będą
pulsować, dopóki zamrażarka nie ochłodzi się na tyle, aby nie
stanowiło to niebezpieczeństwa zepsucia się żywności.
Alarm zbyt wysokiej
temperatury z powodu
braku zasilania
Alarm zbyt wysokiej temperatury z powodu braku zasilania
(również z powodu odłączenia z sieci kabla przyłączeniowego)
oznacza, że podczas przerwy w dostawie energii zamrażarka
osiągnęła temperaturę, przedstawiającą niebezpieczeństwo
psucia się żywności. Po ponownym włączeniu zasilania,
zapisana zostanie temperatura zamrażarki, osiągnięta
z określonym opóźnieniem czasowym. W razie wielu
następujących po sobie przerw w dostawie energii elektrycznej,
zachowana zostanie najwyższa osiągnięta temperatura. Włączy
się alarm dźwiękowy (przerywany ton przez pierwsze 5 min o
każdej pełnej godzinie) oraz pulsują lampka D i wyświetlenie
najwyższej osiągniętej temperatury.
• Alarm dźwiękowy i wyświetlenie najwyższej osiągniętej
temperatury należy anulować za pomocą przycisku C.
• Pulsowanie lampki D i wyświetlenia temperatury (-16 °C)
pozostaną, dopóki zamrażarka nie ochłodzi się na tyle, by nie
przedstawiało to niebezpieczeństwa zepsucia się żywności.
381853
Intensywne zamrażanie
31
Zamrażanie i przechowywanie zamrożonej żywności
Zamrażanie świeżej
żywności
Prawidłowe użytkowanie urządzenia, odpowiednie pakowanie
żywności, utrzymywanie odpowiedniej temperatury oraz
stosowanie zaleceń higienicznych dla żywności, w decydujący
sposób wpływają na jakość zamrażania świeżej żywności bądź
jej przechowywania.
Do zamrażania należy wybierać żywność nadającą się do tego i
dobrze znoszącą niską temperaturę.
• Żywność zawsze powinna być wysokiej jakości.
• Zamrażać należy całkowicie świeże owoce i warzywa.
• Do przetworów należy stosować odpowiednie opakowania
oraz je prawidłowo zapakować.
• Opakowanie nie powinno przepuszczać powietrza i wilgoci,
w przeciwnym razie spowodowało by to wysuszenie się
przetworów i straty witaminowe.
• Folie i torebki powinny być miękkie i podatne, aby mogły
szczelnie przylegać do zawartości.
• Naczynia do zamrażania powinny się szczelnie zamykać.
• Ważne jest przede wszystkim, że żywność zostanie
zamrożona w jak najkrótszym czasie. Dlatego zaleca się, aby
paczki nie były zbyt duże i że przed zamrażaniem żywność
zostanie schłodzona.
Procedura zamrażania
• Na 24 godziny przed zamrażaniem świeżej żywności należy
włączyć intensywne zamrażanie:
- przycisnąć należy przycisk E
(świeci lampka F, na
wyświetlaczu ukaże się napis SF).
- wstawić świeżą żywność do urządzenia.
Przed wstawieniem do zamrażarki, żywność należy ochłodzić do
temperatury pokojowej.
• Największa ilość żywności, jaką można na raz włożyć do
urządzenia, podana jest na nalepce z podstawowymi danymi,
dotyczącymi urządzenia.
• Jeżeli ilość zamrażanej żywności jest większa, słabsza
będzie jakość zamrażania, pogorszy się również jakość już
zamrożonej żywności.
• W przypadku większej ilości świeżych produktów, procedurę
zamrażania należy powtórzyć.
• Do zamrażania mniejszych ilości (1-2 kg), ustawienie
intensywnego zamrażania nie jest konieczne.
• Ustawienie samoczynnie wyłączy się po około dwóch dniach
lub po ponownym przyciśnięciu przycisku E.
381853
32
Przechowywanie
zamrożonej żywności
Czas przechowywania zamrożonej żywności zależy od
składu poszczególnych produktów, jakości, świeżości paczki
itd. Zawartość tłuszczów dodatkowo jeszcze skraca okres
przechowywania. Tak na przykład chude mięso można
przechowywać w zamrażarce 12 miesięcy, podczas gdy
tłuste tylko 4-6 miesięcy. Żywność należy przechowywać w
zamkniętych opakowaniach lub odpowiednio zapakowaną.
Gotowe mrożonki
Na opakowaniu gotowych mrożonek zaznaczone są temperatura
i czas przechowywania.
- Wybierać należy jedynie prawidłowo zapakowaną żywność.
- Żywność należy zabezpieczyć przed rozmrożeniem,
ponieważ wzrost temperatury skraca czas przechowywania.
Należy stosować się do poniższych wskazówek, aby uniknąć
kontaminacji żywności:
• Otwieranie drzwiczek urządzenia na dłużej może w istotny
sposób podwyższyć temperaturę w określonych strefach
urządzeniach.
• Regularnie należy czyścić powierzchnie, które mogą wejść w
kontakt z żywnością, oraz dostępny system odpływowy.
• Jeżeli urządzenie będzie przez dłuższy czas puste, należy je
wyłączyć, rozmrozić, oczyścić, wysuszyć i pozostawić otwarte
drzwiczki, aby zapobiec powstaniu pleśni w urządzeniu.
Rozmrażanie mrożonek
Częściowo rozmrożoną bądź całkiem rozmrożoną żywność
należy jak najszybciej zużyć.
Częściowe rozmrażanie zmniejsza wartość odżywczą żywności,
a w szczególności owoców i warzyw oraz gotowych potraw.
381853
Zapobieganie
kontaminacji żywności
33
Zalecany czas
przechowywania
mrożonek
Żywność
Czas przechowywania (w miesiącach)
1
2
3
4
5
6
7
Warzywa
8
9
10
11
12
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Owoce
+
+
+
Chleb, ciasta
Mleko
Gotowe potrawy
Mięso: wołowina
cielęcina
+
wieprzowina
+
+
drób
dziczyzna
+
mielone
Wędzone kiełbasy
+
Podroby
+
+
+
Ryba: chuda
tłusta
+
+
Rozmrażanie i czyszczenie urządzenia
Rozmrażanie urządzenia
• Urządzenie należy rozmrażać 1 – 2 razy w ciągu roku czy też
więcej razy w przypadku częstszego otwierania. Miejscami
może się zgromadzić grubsza warstwa szronu/lodu, przede
wszystkim wokół zaworu wentylacyjnego. Zjawisko to jest
normalne, do niego dochodzi na skutek napływu wilgotnego
powietrza. Szron można od czasu do czasu usunąć, używając
do tego załączonego skrobaka.
• Na około 24 godziny przed rozmrażaniem, pokrętło (A) należy
przestawić na pozycję intensywne zamrażanie
(świeci
lampka B), aby żywność mocno ochłodzić .
• Wyciągnąć kabel przyłączeniowy z gniazdka.
• Opróżnić urządzenie i zabezpieczyć żywność przed rozmrożeniem.
Najszybszy sposób usuwania szronu
Za pomocą załączonej skrobaczki należy zeskrobać warstwę
szronu z powierzchni chłodzących i go za pomoca miękkiej
szmatki usunąć z wnętrza skrzyni, jeszcze zanim się rozmrozi.
381853
34
Usuwanie szronu za pomocą rozmrażania
Jeżeli warstwa szronu jest zbyt gruba do zeskrobania, należy ją
częściowo rozmrozić.
• Usunąć należy korek (1) w przedniej części zamrażarki.
• W powstały w ten sposób otwór wstawić załączoną rurkę
(2), a pod nią podstawić naczynie do wyłapywania wody z
rozmrażania.
• Usunąć korek (3) z dna zamrażarki.
• Pokrywę pozostawić otwartą, aby tym samym przyspieszyć
rozmrażanie. Za pomocą ściereczki wytrzeć powierzchnie
wewnątrz, wstawić obydwa korki, a rurkę schować do
ponownego użytku.
• Do rozmrażania nie należy stosować środków do rozmrażania
w spreju, ponieważ mogą one topić elementy z plastyku bądź
szkodzić zdrowiu.
Czyszczenie urządzenia
Przed rozpoczęciem czyszczenia, kabel przyłączeniowy
należy wyciągnąć z gniazdka!
Przerwa w użytkowaniu
urządzenia
Wysunąć kabel przyłączeniowy z gniazdka, opróżnić urządzenie,
rozmrozić i wyczyścić je wewnątrz. Do wnętrza urządzenia
włożyć otwarte pudełeczko z sodą spożywczą i pozostawić
przymkniętą pokrywę.
35
381853
Nie stosować ścierających i żrących środków czyszczących,
ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię.
Podczas czyszczenia należy uważać, aby usunąć wszystkie
pozostałości środków czyszczących.
• Wewnętrzną część urządzenia należy czyścić wodą z dodatkiem
niewielkiej ilości lekko rozcieńczonego octu lub sody spożywczej
(1 łyżka sody na 1 litr wody). Na zakończenie wytrzeć do sucha
ściereczką, wypłukaną w czystej wodzie i ożętą.
• Zewnętrzną część urządzenia należy czyścić miękką
ściereczką i wodą z dodatkiem małej ilości środka myjącego.
Do czyszczenia uszczelki pokrywy należy stosować roztwór
delikatnego środka myjącego.
Powierzchnie lakierowane należy czyścić miękką ściereczką
i środkiem czyszczącym na bazie alkoholu (np. środki
czyszczące do szklanych powierzchni). Możliwe jest również
zastosowanie alkoholu (etanolu lub alkoholu izopropylowego).
Do czyszczenia plastykowych i lakierowanych elementów nie
są odpowiednie ścierające i żrące środki czyszczących, takie
jak środki do czyszczenia blachy nierdzewnej itp.
• W przypadku typu urządzenia, które ma umieszczony skraplacz
na tylnej ściance, należy od czasu do czasu (a przynajmniej
raz do roku) za pomocą miękkiej niemetalowej szczotki lub
odkurzacza próżniowego, oczyścić kurz ze skraplacza.
Usuwanie zakłóceń
Podczas użytkowania urządzenia mogą pojawić się również zakłócenia działania.
Poniżej przedstawione zostały niektóre z zakłóceń, które najczęściej są skutkiem nieprawidłowego
użytkowania i można je usunąć samemu.
Zakłócenie
Przyczyna
Usunięcie zakłócenia
Urządzenie nie działa po podłączeniu
do sieci elektrycznej:
Gniazdko nie jest pod
napięciem.
Należy sprawdzić, czy gniazdko
znaduje się pod napięciem i czy
urządzenie jest podłączone.
Nieprzerwane lub zbyt długie działanie:
Zbyt często lub zbyt długo otwarta pokrywa.
Zbyt wysoka temperatura otoczenia.
Neprawidłowo zamknięta pokrywa (ewentualne ciało obce pod
pokrywą, kontrola uszczelki itd.).
Wstawiona zbyt duża ilość świeżej żywności.
Niewystarczająco ochłodzony
skraplacz.
Sprawdzić należy, czy zapewnione
jest swobodne krążenie powietrza
z tyłu i z przodu urządzenia.
Usunąć kurz ze skraplacza (jeżeli
posiadany model urządzenia ma
skraplacz umieszczony na tylnej
ściance).
Zamrażarka trzęsie się bądź pracuje
zbyt głośno:
Na zewnętrznych ściankach gromadzi
się wilgoć:
Nieprawidłowe ustawienie.
Zamrażarce należy zapewnić
odpowiednie podłoże.
Zamrażarka dotyka ściany lub
sąsiednich elementów.
Odsunąć zamrażarkę.
Wilgotne pomieszczenie.
Odsuwając od ścian - podłóg,
należy umożliwić lepsze krążenie
powietrza wokół urządzenia.
Zła izolacja podłoża.
Utrzymująca się przez dłuższy czas gorąca, wilgotna pogoda.
Tworzą się zbyt duże ilości szronu
wewnątrz urządzenia:
Zamrażarka była zbyt długo lub zbyt często otwierana.
Zbyt duża ilość niedostatecznie schłodzonej żywności.
Pokrywa źle się zamyka.
Pulsuje lampka D:
Sprawdzić należy, czy usunięte
zostały plastykowe kołki
dystansowe i czy paczki żywności
nie uniemożliwiają zamknięcia
pokrywy.
Urządzenie nie osiągnęło jeszcze nastawionej temperatury.
• Temperaturę wewnątrz podnosi zbyt duża ilość niedostatecznie
schłodzonej żywności. Lampka zgaśnie, gdy żywność ochłodzi się,
osiągając nastawioną temperaturę.
• Przez dłuższy czas nie było energii elektrycznej.
• Zbyt częste otwieranie pokrywy lub zbyt długo otwarta pokrywa.
381853
36
Zakłócenie
Przyczyna
Usunięcie zakłócenia
Utrudnione otwieranie pokrywy.
Zapchany zawór wentylacyjny
w tylnej ściance urządzenia
(posiadają tylko niektóre modele
urządzeń).
Usunąć oraz oczyścić zawór tak,
jak to jest ukazane na rysunku!
Wypisany kod błędu na wyświetlaczu:
• O ile na wyświetlaczu ukaże się E3, należy wezwać pracownika
serwisu naprawczego.
Pulsują lampki D i F:
• Gdy lampki D i F pulsują, należy wezwać pracownika serwisu
naprawczego.
Jeżeli żadna spośród podanych przyczyn nie odpowiada stwierdzonym zakłóceniom, należy
wezwać najbliższy serwis naprawczy, podając typ, model i numer seryjny urządzenia z nalepki,
zawierającej podstawowoe informacje o urządzeniu, znajdującej się wewnatrz urządzenia.
Przed wymianą żarówki obowiązkowo należy przerwać dopływ
energii elektrycznej do urządzenia!
Za pomocą śrubokrętu należy odkręcić śrubę na plastykowej
pokrywie i ją zdjąć (patrz rysunek).
Następnie przepaloną żarówkę należy wymienić na nową (E14,
15 W). Żarówki nie należy wyrzucać do odpadów organicznych.
Żarówka jest materiałem podlegającym zużyciu i nie jest
objęta gwarancją.
Żarówki, zastosowane w niniejszym urządzeniu, to specjalne
żarówki, przeznaczone wyłącznie do stosowania w urządzeniach
gospodarstwa domowego. Żarówki te nie nadają się do oświetlania
pomieszczeń w mieszkaniu bądź gospodarstwie domowym.
ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIAN, KTÓRE NIE
WPŁYWAJĄ NA FUNKCJONALNOŚĆ URZĄDZENIA.
Instrukcję obsługi urządzenia można znaleźć również na
naszych stronach internetowych: www.gorenje.com / < http://
www.gorenje.com />
37
381853
Wymiana żarówki
oświetlającej wnętrze
urządzenia
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement