Gorenje GCS873B Kompaktowy piekarnik parowy do zabudowy Instrukcja obsługi

Gorenje GCS873B Kompaktowy piekarnik parowy do zabudowy Instrukcja obsługi

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMBINOWANEGO PIEKARNIKA PAROWEGO

Dziękujemy za zaufanie

okazane przy zakupie naszego urządzenia.

Niniejsza szczegółowa instrukcja ma na celu możliwie jak najszybsze zapoznanie Państwa z nowym urządzeniem.

Upewnić się, że urządzenie zostało przekazane w stanie nieuszkodzonym. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek szkód powstałych w transporcie, proszę powiadomić o tym punkt sprzedaży lub regionalnego dystrybutora, skąd urządzenie pochodzi.

Numer telefonu można znaleźć na fakturze lub dowodzie dostawy.

Instrukcje instalacji i podłączenia są dostarczane na oddzielnej kartce.

Instrukcja obsługi urządzenia dostępna jest również na naszej stronie internetowej: www.gorenje.com /

com/> ważne informacje rada, uwaga

SPIS TREŚCI

modelu) OSTRZEŻENIA WPROWADZE NIE WSTĘPNE PRZY GOTOWANIE URZĄDZENIA 20 A) Pieczenie według wybranego rodzaju pożywienia (automatycznie - 22 B) Pieczenie poprzez wybranie trybu działania (tryb profesjonalny i tryb pary) 30 C) Pieczenie na parze (para – szybki dostęp do programów parowych) 33 D) Zapisywanie własnego programu (moje przepisy) USTAWIENIA I PIECZENIE 60 Klasyczne czyszczenie kuchenki 61 62 Czyszczenie pianki filtracyjnej teleskopowych 65 Wyjmowanie i montowanie szyby w drzwiczkach piekarnika CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ROZWIĄZYWA NIE PROBLEMÓW 3

4

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ I ZACHOWAĆ JĄ DO PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA.

Z urządzenia tego mogą korzystać dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z niepełnosprawnością fizyczną, czuciową lub umysłową lub nie posiadające doświadczenia i wiedzy, o ile będą one to robić pod nadzorem lub przekazane zostaną im wskazówki dotyczące bezpiecznego używania urządzenia i uświadomią sobie one związane z tym niebezpieczeństwa. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Nie wolno im także wykonywać bez nadzoru żadnych czynności związanych z czyszczeniem lub konserwacją zastrzeżoną dla użytkownika.

OSTRZEŻENIE: W czasie pracy urządzenie i jego odkryte części bardzo się nagrzewają. Należy uważać, by nie dotknąć nagrzewających się elementów. Dzieci w wieku poniżej 8 lat nie powinny zbliżać się do urządzenia, chyba że pod nadzorem.

OSTRZEŻENIE: W czasie korzystania z urządzenia jego odkryte części mogą się bardzo nagrzewać. Nie dopuszczać do urządzenia małych dzieci.

W czasie pracy urządzenie nagrzewa się. Należy zachować ostrożność, by nie dotknąć znajdujących się wewnątrz piekarnika elementów grzejnych.

Używać wyłącznie czujnika temperatury zalecanego do używania z tym piekarnikiem.

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, przed przystąpieniem do wymiany lampy upewnić się, że urządzenie zostało wyłączone.

Do czyszczenia szklanych drzwiczek piekarnika i ewentualnie szkła zamocowanych na zawiasach pokryw płyty nie używać żrących i ściernych środków czyszczących lub ostrych metalowych skrobaków.

Nie używać do czyszczenia urządzenia odkurzaczy parowych lub wysokociśnieniowych, ponieważ mogłoby to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.

Urządzenia rozłączające muszą zostać włączone do stałej instalacji elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.

W razie uszkodzenia kabla zasilającego musi on zostać wymieniony, dla uniknięcia zagrożenia, przez producenta, serwisanta lub osoby o podobnych kwalifikacjach (dotyczy wyłącznie urządzeń podłączonych kablem zasilającym).

Aby uniknąć przegrzania, urządzenia nie wolno montować za ozdobnymi drzwiami.

5

Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie wykorzystywać go do innych celów takich jak ogrzewanie pomieszczenia, suszenie zwierząt domowych lub innych zwierząt, papieru, tkanin, ziół, itp., ponieważ mogłoby to doprowadzić do zranienia lub wybuchu pożaru.

W czasie pracy piekarnika jego drzwiczki bardzo się nagrzewają. Dla dodatkowej ochrony zamontowane jest trzecie szkło, które obniża temperaturę powierzchni zewnętrznej (dotyczy tylko niektórych modeli).

Podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej może wykonać wyłącznie upoważniony do tego serwisant lub specjalista. Manipulowanie przy urządzeniu lub wykonywanie nieprofesjonalnych napraw może doprowadzić do wystąpienia ryzyka obrażeń cielesnych lub uszkodzenia produktu.

Nadmierne obciążenie może spowodować uszkodzenie zawiasów drzwiczek piekarnika. Nie stawiać na otwartych drzwiczkach piekarnika ciężkich garnków, ani nie opierać się o nie w czasie czyszczenia wnętrza piekarnika. Nigdy nie stawać na otwartych drzwiczkach piekarnika ani nie pozwalać, by siadały na nich dzieci.

Urządzenia nie należy podnosić, chwytając za uchwyt drzwiczek.

Przytrzaśnięcie w drzwiczkach piekarnika kabli zasilających innych urządzeń używanych w pobliżu niniejszego urządzenia może doprowadzić do zwarcia. Dlatego też kable zasilające innych urządzeń powinny znajdować się w bezpiecznej odległości.

Obsługa urządzenia jest bezpieczna zarówno z jak i bez prowadnic blach.

Uważać, by otwory wentylacyjne nie zostały nigdy niczym zasłonięte ani w żaden inny sposób zapchane.

Nie wykładać ścianek piekarnika folią aluminiową i nie stawiać na spodzie piekarnika żadnych blach lub innych naczyń. Folia aluminiowa zakłóciłaby cyrkulację powietrza w piekarniku, co utrudniałoby proces przyrządzania żywności i zniszczyłoby emaliową powłokę.

6

Zasady bezpiecznego i prawidłowego korzystania z piekarnika parowego

Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej pozostawić je na pewien czas w temperaturze pokojowej, tak by wszystkie jego elementy do temperatury tej się przystosowały. Jeśli piekarnik jest przechowywany w temperaturze zbliżonej lub poniżej punktu zamarznięcia, niektóre elementy, w szczególności pompy, narażone są na niebezpieczeństwo.

Urządzenia nie powinno się eksploatować w środowisku z temperaturą poniżej 5°C. Poniżej tej temperatury może się zdarzyć, że urządzenie nie będzie działało prawidłowo. Włączenie urządzenia w takich warunkach może spowodować uszkodzenie pompy.

Otwierając drzwiczki (w systemach parowych) po zakończeniu gotowania na parze lub też w jego trakcie, drzwiczki należy zawsze otwierać na oścież do skrajnej pozycji, ponieważ wypływająca para negatywnie wpływa na działanie panelu sterującego.

Po zakończeniu parowania, w piekarniku pozostanie trochę resztek. Ze względu na niebezpieczeństwo poparzenia się parą zachować ostrożność przy otwieraniu drzwiczek piekarnika. Czyszczenie piekarnika rozpocząć, gdy ostygnie to temperatury pokojowej.

W razie nieprawidłowego działania urządzenia należy wyłączyć je z prądu.

Po zakończeniu procesu przyrządzania żywności woda pozostająca w instalacji parowej zostaje odpompowana z powrotem do zbiornika wody. Dlatego też woda ta może być gorąca. Zachować ostrożność przy opróżnianiu zbiornika wody.

Nie przechowywać w piekarniku przedmiotów, które w przypadku włączenia piekarnika mogłyby stanowić niebezpieczeństwo.

Nie stosować wody destylowanej, która nie nadaje się do konsumpcji (np. wody destylowanej do baterii, do której dodawany jest kwas).

Dla zapobieżenia odkładania się kamienia, po zakończeniu przyrządzania żywności pozostawić drzwiczki piekarnika otwarte, tak by wnętrze piekarnika mogło ostygnąć do temperatury pokojowej.

Nie zaleca się otwierania drzwiczek w trakcie wykonywania cyklu parowania, ponieważ spowoduje to wzrost zużycia energii i tworzenie się skroplin.

PRZED PODŁĄCZENIEM URZĄDZENIA

Przed podłączeniem urządzenia skrupulatnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Gwarancją nie są objęte naprawy lub roszczenia gwarancyjne wynikające z nieprawidłowego podłączenia lub eksploatacji urządzenia.

7

PIEKARNIK KONWEKCYJNO PAROWY

(OPIS PIEKARNIKA I JEGO WYPOSAŻENIA – W ZALEŻNOŚCI OD MODELU)

Zdjęcie pokazuje jeden z modeli kuchenek mikrofalowych do zabudowy. Niniejsza instrukcja obejmuje urządzenia z różnym wyposażeniem, więc mogą w niej być opisane również funkcje i akcesoria, których brak w Państwa urządzeniu.

Panel sterujący Drzwiczki zbiornika na wodę Prowadnice – poziomy pieczenia Drzwiczki kuchenki Uchwyt drzwiczek kuchenki

PROWADNICE DRABINKOWE

Prowadnice drabinkowe umożliwiają przygotowanie jedzenia na czterech poziomach, licząc od dołu do góry. Prowadnice 3 i 4 przeznaczone są do grillowania.

PROWADNICE TELESKOPOWE

Na drugim, trzecim poziomie zamontować można wyciągane prowadnice teleskopowe. Można je wysunąć całkowicie lub częściowo.

8

WYŁĄCZNIK DRZWICZEK PIEKARNIKA

Otwarcie drzwiczek w czasie pracy piekarnika powoduje wyłączenie grzałek piekarnika, wentylatora i generatora pary. Ponowne zamknięcie drzwiczek powoduje ponowne włączenie grzałek i układu wtryskiwania pary.

WENTYLATOR CHŁODZĄCY

W urządzenie wbudowany jest wentylator chłodzący, który chłodzi obudowę oraz panel sterujący urządzenia.

PRZEDŁUŻONE DZIAŁANIE WENTYLATORA CHŁODZĄCEGO

Po wyłączeniu piekarnika wentylator chłodzący przez krótszy czas jeszcze działa i chłodzi piekarnik. Przedłużone działanie wentylatora chłodzącego zależy od temperatury w środku piekarnika.

WYPOSAŻENIE PIEKARNIKA

(Zależnie od modelu) SZKLANA BRYTFANNA przeznaczona jest do pieczenia we wszystkich trybach działania piekarnika. Może służyć również do podawania potraw.

RUSZT służy do grillowania albo odkładania pojemników czy blach z jedzeniem.

Ruszt ma haczyk zabezpieczający, dlatego przy wyciąganiu należy ruszt zawsze trochę unieść.

BLACHA PŁYTKA do pieczenia ciast i ciastek.

BLACHA GŁĘBOKA do pieczenia mięsa i wilgotnych ciast. Przeznaczona jest również do zbierania tłuszczu.

Nigdy nie wkładać głębokiej tacki do pierwszej prowadnicy w czasie pieczenia lub gotowania, chyba że ma ona pełnić rolę tacki ociekowej przy grillowaniu.

9

10 Wyposażenie do pieczenia może w czasie nagrzewania zmienić kształt, co nie wpływa na jego funkcjonalność. Po ochłodzeniu powróci ono do stanu pierwotnego.

ZESTAW PAROWY (INOX) jest przeznaczony do gotowania na parze. Umieścić perforowaną tackę w środkowej prowadnicy a tackę ociekową jeden poziom niżej.

Ruszt i blachy należy zawsze wkładać do wyprofilowanej szczeliny prowadnicy. 3 2 Przy teleskopowych prowadnicach wyciąganych należy najpierw wyciągnąć prowadnice jednego poziomu. Następnie położyć na nich ruszt lub blachy oraz wepchnąć je ręką do środka.

Drzwiczki piekarnika zamknąć wtedy, kiedy prowadnice są w całości wewnątrz piekarnika.

PRĘT SYNCHRONIZACYJNY Pręt można założyć lub zdjąć w przypadku (całkowicie) wysuwanych prowadnic teleskopowych. Najpierw całkowicie wysunąć obie prowadnice danego poziomu. Następnie zaczepić pręt za dwie wypustki na prowadnicach i wepchnąć prowadnice ręką aż do poczucia oporu.

UCHWYT DO TACEK ułatwia wyjmowanie gorących tacek z piekarnika po zakończeniu pieczenia.

Czujnik temperatury mięsa ŚRODEK DO USUWANIA KAMIENIA lub czyszczenie układu piekarnika.

PAPIEROWY TESTER do sprawdzania twardości wody.

Urządzenie i niektóre jego części podczas pieczenia nagrzewają się. Zalecane jest użycie rękawic ochronnych.

11

PANEL STERUJĄCY

(zależnie od modelu) 12 1 WYŁĄCZENIE 2 PRZYCISK WŁĄCZENIE/ WYŁĄCZENIE LAMPKI W KUCHENCE 3 PRZYCISK WSTECZ 4 POKRĘTŁO wyboru ustawień i POTWIERDZENIA Dotyk krótki: powrót do poprzedniego menu Kręcąc pokrętłem można wybrać ustawienie.

Dotyk długi: vrnitev v osnovni meni Ustawienie potwierdza się poprzez naciśnięcie pokrętła.

5 ALARM 6 PRZYCISK ZABEZPIEC ZENIE PRZED DZIEĆMI – ZAMYKANIE 7 PRZYCISK START/STOP Dotyk długi: START 8 WYŚWIETLACZ wszystkich ustawień Dotyk długi podczas działania: STOP UWAGA: Aby przyciski lepiej reagowały, należy dotykać ich możliwie największą powierzchnią opuszki palca. Przy każdym dotknięciu przycisku słychać sygnał dźwiękowy.

13

INFORMACJE NA TEMAT URZĄDZENIA – TABLICZKA ZNAMIONOWA

(ZALEŻNIE OD MODELU)

A A Numer seryjny B Kod C Typ D Marka E Model F Dane G Symbole zgodności Tabliczka znamionowa z podstawowymi danymi o urządzeniu znajduje się na krawędzi kuchenki i jest widoczna po otwarciu drzwiczek kuchenki.

14

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Przed pierwszym użyciem wyjąć z piekarnika wszystkie elementy, w tym zabezpieczenia transportowe. Wszystkie akcesoria i naczynia przemyć ciepłą wodą z dodatkiem zwykłego detergentu. Nie stosować żadnych preparatów czyszczących o właściwościach ciernych.

Przed pierwszym użyciem piekarnika podgrzać go na pusto w układzie „górnej i dolnej grzałki” w temperaturze 200°C przez ok. 1 godzinę. Poczuć będzie można charakterystyczny zapach „nowego urządzenia”. W czasie pierwszego użycia dokładnie przewietrzyć pomieszczenie.

PIECZENIE NA PARZE

Zdrowe i naturalne pieczenie na parze zachowuje cały aromat żywności. Przy tej metodzie pieczenia nie uwalniają się żadne zapachy.

Pieczenie na parze posiada następujące zalety: Pieczenie (duszenie, opiekanie) rozpoczyna się, gdy temperatura wewnątrz piekarnika osiągnie 100°C. Przy niższych temperaturach możliwe jest także pieczenie powolne (duszenie, opiekanie).

Jest zdrowe: witaminy i składniki mineralne są dobrze zachowane, ponieważ tylko ich niewielka część ulega rozpuszczeniu w wodzie kondensacyjnej, która ma kontakt z żywnością.

W czasie pieczenia nie trzeba dodawać żadnego tłuszczu. Para zachowuje smak żywności. Nie przechodzą na nią z grilla lub naczynia żadne zapachy lub smaki. Ponadto niczego żywności nie ujmuje, ponieważ nie jest ona rozpuszczana w wodzie.

Para nie przenosi aromatów lub zapachów, dlatego też mięso i ryby można piec razem z warzywami.

Para nadaje się także do blanszowania, rozmrażania i podgrzewania lub podtrzymywania temperatury żywności.

15

16

NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA WODY

Zbiornik umożliwia niezależny dopływ wody do piekarnika parowego. Objętość zbiornika wynosi mniej więcej 1,3 litrów (maksymalny poziom wody – patrz znacznik). Przy maksymalnym cyklu parownika (gorące powietrze z parą przy wykorzystaniu „górnej” grzałki) taka ilość wody umożliwia ok. 3 godziny pieczenia.

Przeczyścić zbiornik wody przed pierwszym jego użyciem.

Zbiornik wody zawsze napełniać czystą i chłodną wodą z wodociągu, woda butelkowaną bez dodatków lub nadającą się do gotowania wodą destylowaną. Temperatura wody wlewanej do zbiornika powinna wynosić 20°C (+/-10°C).

1 Nacisnąć (w miejscu zaznaczonym naklejką), aby otworzyć drzwiczki zbiornika. Naklejkę można usunąć później.

Nalepko lahko kasneje odstranite.

2 Wyjąć zbiornik wody z obudowy pociągając go za wgłębienie.

3 Otworzyć pokrywę. Przemyć zbiornik wodą. Ponownie założyć zbiornik. Przed użyciem dolać świeżej wody do umieszczonego na zbiorniku znacznika MAX.

4 Wsunąć zbiornik wody z powrotem w obudowę aż do samego końca (aż usłyszy się odgłos zatrzaśnięcia). Następnie nacisnąć drzwiczki zbiornika, aby je zamknąć.

Po zakończeniu pieczenia woda pozostała w układzie parownika zostaje odpompowana z powrotem do zbiornika. Pokrywkę i zbiornik wody można myć standardowymi płynnymi środkami czyszczącymi, które nie posiadają właściwości ciernych, lub w zmywarce.

PIERWSZE UŻYCIE

WYBÓR JĘZYKA

Przy pierwszym podłączaniu urządzenia do zasilania elektrycznego lub po długim okresie jego wyłączenia ustawić żądany język. Domyślnie ustawiony jest język angielski.

Potwierdzić każde ustawienie naciskając POKRĘTŁO.

Obracając POKRĘTŁEM wybrać żądany język. Potwierdzić swój wybór.

USTAWIANIE DATY

Naciskając POKRĘTŁO ustawić DZIEŃ, MIESIĄC I ROK. Obracając pokrętłem potwierdzić swój wybór symbolem zaznaczenia.

USTAWIANIE ZEGARA

Obracając POKRĘTŁEM ustawić ZEGAR. Potwierdzić swój wybór symbolem zaznaczenia.

Piekarnik działa także bez ustawienia czasu, ale nie będzie wówczas można ustawiać funkcji programatora czasowego (patrz rozdział WYBÓR FUNKCJI PROGRAMATORA CZASOWEGO).

Po kilku minutach bezczynności urządzenie przechodzi w tryb czuwania.

ZMIANA USTAWIEŃ ZEGARA Czas można zmienić, gdy nie jest włączona żadna funkcja programatora czasowego (patrz rozdział WYBÓR USTAWIEŃ OGÓLNYCH).

17

TESTOWANIE TWARDOŚCI WODY

Test twardości wody należy wykonać przed pierwszym użyciem.

Na wyświetlaczu pojawi się pasek z symbolem „Bardzo twarda woda” .

Fabrycznie ustawiona jest maksymalna twardość wody.

4 zielone kreseczki 1 czerwona kreseczka 2 czerwone kreseczki 3 czerwone kreseczki 4 czerwone kreseczki Bardzo miękka woda Miękka woda Średnio twarda woda Twarda woda Bardzo twarda woda Nasączyć (dostarczony wraz z urządzeniem) papierowy pasek przez 1 (słownie: jedną) sekundę w wodzie. Odczekać jedną minutę i zaobserwować liczbę kresek na papierze. Informację na temat liczby pasków wprowadzić do urządzenia. Obrócić POKRĘTŁEM.

ZMIANA USTAWIENIA TWARDOŚCI WODY Twardość wody można także ustawić w menu ZMIANA OGÓLNYCH USTAWIEŃ.

18 Nieprawidłowy poziom twardości wody może mieć wpływ na sposób działania i trwałość użytkową urządzenia.

WYBÓR PODSTAWOWYCH MENU I USTAWIEŃ PIECZENIA

Obracając POKRĘTŁEM wybrać nazwę menu. Potwierdzić wybór naciskając POKRĘTŁO. Powyżej pojawi się NAZWA wybranego menu.

Potwierdzić każde ustawienie naciskając POKRĘTŁO.

A) Automatycznie

W tym trybie najpierw wybrać rodzaj potrawy, a następnie wybraną żywność z automatycznym ustawieniem ilości, poziomem wypieczenia i zakończeniem operacji.

Program oferuje różne predefiniowane przepisy, wypróbowane przez szefów kuchni i ekspertów żywieniowych.

B) Tryb profesjonalny

Tryb ten oferuje wybór potraw z fabrycznie ustawionymi wartościami domyślonymi, których nie da się zmienić.

C) Para

Jest to naturalny sposób pieczenia zachowujący pełen aromat żywności.

D) Moje przepisy

W tym trybie można przyrządzić potrawy według swojego życzenia, za każdym razem używając tych samych kroków i ustawień. Swoje ustawienia można zapamiętać w pamięci piekarnika i wczytywać je za każdym razem, gdy chce się z nich skorzystać. 19

A) PIECZENIE WEDŁUG WYBRANEGO RODZAJU POŻYWIENIA

(Automatycznie - auto) Potwierdzić każde ustawienie naciskając POKRĘTŁO.

1 2 3 4 1 ilość 3 uruchomienie z opóźnieniem 5 system pieczenia i zalecany poziom 6 tryb profesjonalny (Pro) 5 6 Obracając POKRĘTŁEM wybrać the Automatycznie.

Potwierdzić swój wybór naciskając POKRĘTŁO.

Wybrać rodzaj potrawy i wybraną żywność. Potwierdzić swój wybór.

Wyświetlone zostaną wartości domyślne.

Ilość, poziom wypieczenia oraz uruchomienie z opóźnieniem (zakończenie pieczenia) można zmienić.

Jeśli w trybie automatycznym wybrany zostanie symbol , program przełączy się w tryb profesjonalny (Pro) (patrz rozdział PIECZENIE POPRZEZ WYBRANIE TRYBU DZIAŁANIA).

Dotknąć przycisku START/STOP w celu rozpoczęcia procesu pieczenia.

Na wyświetlaczu pojawią się wszystkie zaznaczone ustawienia.

20

PODGRZEWANIE

W przypadku niektórych potraw procedury pieczenia w trybie automatycznym zawierają także funkcję podgrzewania .

Po wybraniu żywności pojawi się następujący komunikat: „Wybrany program zawiera funkcję podgrzewania” (potwierdzić swój wybór POKRĘTŁEM) „Podgrzewanie rozpoczęło się” . Proszę jeszcze nie wkładać żywności. Na wyświetlaczu na przemian pokazywana będzie faktyczna i ustawiona temperatura.

Po osiągnięciu wybranej temperatury procedura podgrzewania zostaje zakończona i wygenerowany zostaje sygnał akustyczny.

Na wyświetlaczu pojawi się następujący komunikat: „Podgrzewanie zakończone” .

Otworzyć drzwiczki i włożyć żywność. Następnie program wznowi proces pieczenia w wybranymi ustawieniami.

Jeśli ustawiona jest funkcja podgrzewania, nie można skorzystać z funkcji uruchomienia z opóźnieniem.

21

B) PIECZENIE POPRZEZ WYBRANIE TRYBU DZIAŁANIA

(Tryb profesjonalny i tryb pary) Potwierdzić każde ustawienie naciskając POKRĘTŁO.

Obracając POKRĘTŁEM wybrać Pro . Potwierdzić swój wybór. Wybrać swoje podstawowe ustawienia.

1 2 3 4 5 PODSTAWOWE USTAWIENIA 1 podgrzewanie 2 system (patrz tabela SYSTEMY PIEKARNIKA) 3 temperatura w piekarniku DODATKOWE USTAWIENIA 4 czas pieczenia (patrz rozdział FUNKCJE PROGRAMATORA CZASOWEGO - CZAS TRWANIA) 5 Gotowanie wielofazowe (patrz rozdział Gotowanie wielofazowe) 6 (wtrysk pary) (patrz rozdział WTRYSK PARY)

PODGRZEWANIE

Jeśli piekarnik ma zostać rozgrzany do żądanej temperatury w możliwie jak najkrótszym czasie, użyć do tego funkcji podgrzewania.

Po wybraniu tego symbolu uruchomi się funkcja podgrzewania i pojawi się komunikat: „Podgrzewanie uruchomione” . Nie wkładać jeszcze żywności. Na wyświetlaczu na przemian pokazywana będzie faktyczna i ustawiona temperatura.

Po osiągnięciu wybranej temperatury procedura podgrzewania zostaje zakończona i wygenerowany zostaje sygnał akustyczny.

Na wyświetlaczu pojawi się następujący komunikat: „Podgrzewanie zakończone” .

Otworzyć drzwiczki i włożyć żywność. Program wznowi wówczas proces pieczenia z wybranymi ustawieniami.

Jeśli ustawiona jest funkcja podgrzewania, nie można skorzystać z funkcji uruchomienia z opóźnieniem.

22

SYSTEMY PIEKARNIKA

(w zależności od modelu) SYSTEM OPIS SYSTEMY PIEKARNIKA PODGRZEWANIE OD GÓRY + OD DOŁU Dolna i górna grzałka kuchenki równomiernie oddają ciepło do wnętrza kuchenki. Pieczenie ciast i mięsa możliwe jest tylko na jednym poziomie.

PODGRZEWANIE OD GÓRY Ciepło oddaje tylko górna grzałka kuchenki. Znajduje zastosowanie do mocniejszego zapieczenia górnej powierzchni potrawy.

PODGRZEWANIE OD DOŁU Ciepło oddaje tylko dolna grzałka kuchenki. Znajduje zastosowanie do mocniejszego zapieczenia dolnej warstwy potrawy.

MAŁY GRILL Działa tylko infra grzałka, stanowiąca część dużego grilla. Znajduje zastosowanie do pieczenia na grillu mniejszych ilości zapiekanek z chleba i kiełbasek piwnych lub do zapiekania tostów.

DUŻY GRILL Działają górna grzałka i infra grzałka. Ciepło oddaje bezpośrednio tylko infra grzałka, znajdująca się na sklepieniu kuchenki. Aby zwiększyć efekt grzania równocześnie włączona jest jeszcze górna grzałka. Znajduje zastosowanie do pieczenia na grillu mniejszych ilości zapiekanek z chleba, mięsa i kiełbasek piwnych lub do zapiekania tostów.

DUŻY GRILL + WENTYLATOR Działają infra grzałka i wentylator. Znajduje zastosowanie do pieczenia mięsa z grilla oraz do pieczenia większych kawałków mięsa lub drobiu na jednym poziomie kuchenki. Nadaje się również do zapiekania potraw i osiągania chrupiącej skórki.

GORĄCE POWIETRZE + PODGRZEWANIE OD DOŁU Działają dolna grzałka i okrągła grzałka z wentylatorem. Znajduje zastosowanie do pieczenia pizzy, wilgotnych ciast, ciast z owocami oraz ciast drożdżowych i kruchych na kilku poziomach.

GORĄCE POWIETRZE Działają okrągła grzałka i wentylator. Wentylator na tylnej ściance kuchenki dba o ciągłe krążenie gorącego powietrza wokół pieczeni czy ciasta. Znajduje zastosowanie do pieczenia mięsa i ciast na kilku poziomach.

GORĄCE POWIETRZE ECO 1) Optymalne zużycie energii w czasie pieczenia.

Zalecane do pieczenia mięsa i ciast.

PODGRZEWANIE OD DOŁU + WENTYLATOR Znajduje zastosowanie do pieczenia mało wyrastającego ciasta oraz do wekowania owoców i warzyw.

WSTĘPNIE NASTAWIONA TEMPERATURA (°C) TEMPERATURA MINIMALNA / MAKSYMALNA (°C) 200 150 160 230 230 170 200 180 180 180 30–230 30–230 30–230 30–230 30–230 30–230 30–230 30–230 120- 230 30–230 23

SYSTEM OPIS WSTĘPNIE NASTAWIONA TEMPERATURA (°C) TEMPERATURA MINIMALNA / MAKSYMALNA (°C) SYSTEMY PIEKARNIKA RUSZT Podczas automatycznego trybu pieczenia mięsa działają górna grzałka w kombinacji z infra grzałką oraz okrągłą grzałką. Znajduje zastosowanie do pieczenia wszystkich rodzajów mięs.

180 30–230 1) Z funkcji tej korzysta się do określania klasy efektywności energetycznej zgodnie z normą EN 60350-1.

W przypadku tej funkcji nie jest wyświetlana faktyczna temperatura w piekarniku, co spowodowane jest szczególnym algorytmem działania urządzenia i wykorzystania pozostałego ciepła.

SYSTEM OPIS GORĄCE POWIETRZE Z PARĄ System ten służy do gotowania i rozmrażania. Pozwala on na szybkie i wydajne gotowanie nie zmieniające koloru lub kształtu żywności. Do wyboru są trzy opcje: HIGH: pieczenie przegrzebków, steków i mniejszych kawałków mięsa MEDIUM: podgrzewanie zimnych/zamrożonych potraw, pieczenie filetów rybnych i warzyw au gratin LOW: pieczenie dużych kawałków mięsa (pieczeni, całych kurczaków), ciasta drożdżowego (pieczywa), lasagni, itp.  PARA Używać tej funkcji do wszystkich rodzajów mięs, gulaszów, roślin, ciast, ciastek, pieczywa i potraw panierowanych (tzn. potraw wymagających dłuższego czasu przyrządzania).

SOUS VIDE to powolna procedura pieczenia, w której próżniowo zapakowaną żywność piecze się w określonej, dokładnie utrzymywanej temperaturze. Metodą sous vide można piec mięso, ryby oraz wszelkiego rodzaju owoce i warzywa. Żywność pieczona w ten sposób jest soczysta i nabiera pełniejszego aromatu.

WSTĘPNIE NASTAWIONA TEMPERATURA (°C) 160 TEMPERATURA MINIMALNA / MAKSYMALNA (°C) 100 50 30–230 30–230 30–230 – 30-95 Dotknąć przycisku START/STOP w celu uruchomienia procesu pieczenia.

Na wyświetlaczu pojawiają się wszystkie wybrane ustawienia.

Migający na wyświetlaczu symbol °C znika po osiągnięciu ustawionej temperatury. Wygenerowany zostaje sygnał dźwiękowy. W czasie tej procedury nie można zmieniać systemów pieczenia.

24

FUNKCJE CZASOWE – CZAS DZIAŁANIA

W podstawowym trybie profesjonalnym można wybrać funkcję programatora cza sowego . Potwierdzić swój wybór naciskając POKRĘTŁO.

Czas działania piekarnika Uruchomienie z opóźnieniem

Ustawianie czasu pieczenia

W tym trybie można określić czas działania piekarnika. Ustawić żądany czas pieczenia i potwierdzić wybór (maksymalny czas pieczenia wynosi 10 godzin). Podobnie ustawia się wyświetlany czas zakończenia pieczenia. Nacisnąć START, aby uruchomić procedurę pieczenia. Na wyświetlaczu pojawiają się wszystkie wybrane ustawienia. Wyłączyć wszystkie funkcje programatora czasowego poprzez wyzerowanie wybranego czasu.

Ustawianie uruchomienia z opóźnieniem

Opcja opóźnienia włączenia nie jest dostępna w systemach mały grill, duży grill i grill z termooobiegiem.

W tym trybie można określić czas trwania procedury pieczenia (czas pieczenia) i czas, kiedy pieczenie ma zostać zakończone (czas zakończenia) (można ustawić opóźnienie do 24 godzin).

Upewnić się, że na zegarze dokładnie ustawiony jest aktualny czas.

Przykład: Aktualny czas: 12:00 Czas pieczenia: 2 godziny Czas zakończenia pieczenia: 18:00 Najpierw ustawić CZAS PIECZENIA (2 godziny).

Automatycznie wyświetlona zostaje suma aktualnego czasu i czasu pieczenia (14:00). Następnie wybrać CZAS ZAKOŃCZENIA i ustawić programator czasowy (18:00). Nacisnąć START, aby uruchomić procedurę pieczenia. Programator czasowy poczeka do czasu uruchomienia procedury pieczenia. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat: „Uruchomienie z opóźnieniem. Pieczenie rozpocznie się o godzinie 16:00." 25

Gdy ustawiony czas upłynie, piekarnik automatycznie przestaje działać (zakończenie pieczenia). Wygenerowany zostanie krótki sygnał akustyczny i pojawi się menu „Zakończenie”.

Po kilku minutach braku aktywności urządzenie przechodzi w stan czuwania.

26

GOTOWANIE WIELOFAZOWE

W trybie tym można połączyć ze sobą trzy różne następujące po sobie sposoby przyrządzania żywności w ramach jednego pieczenia.

Wybierając różne ustawienia można przyrządzić potrawy dokładnie tak, jak się chce.

W podstawowym trybie profesjonalnym do wyboru jest program pieczenia krokowego i pieczenie na parze. Potwierdzić ustawienie naciskając POKRĘTŁO.

Wybrać: krok 1, krok 2, krok 3 Potwierdzić swoje ustawienia naciskając POKRĘTŁO.

Krok 1 został już wybrany, jeśli z góry ustawione zostały funkcje programatora czasowego.

Ustawić system, temperaturę i czas. Potwierdzić swój wybór symbolem zaznaczenia naciskając POKRĘTŁO.

Zakończenie całego czasu pieczenia Stan zaawansowania aktualnego kroku Temperatura i czas trwania wybranego kroku 27

Po dotknięciu przycisku START piekarnik najpierw zaczyna działać zgodnie z krokiem 1 (pasek postępu w dolnej części ekranu pokazuje aktualny krok procedury pieczenia). Po upływie określonego czasu uruchamia się krok 2, a następnie krok 3, o ile został wybrany.

Jeśli niektóre z kroków chce się skasować w czasie działania urządzenia, przekręcić POKRĘTŁEM, wybrać krok i skasować go potwierdzając to ZNAKIEM KRZYŻYKA. Można to zrobić wyłącznie w odniesieniu do kroków, które nie zostały jeszcze rozpoczęte.

28

WDMUCHIWANIE PARY

Wtrysk pary zaleca się przy pieczeniu: − mięsa (pod koniec procesu pieczenia): mięso będzie bardziej soczyste i miękkie i nie − trzeba go podlewać. Mięso: wołowina, cielęcina, wieprzowina, sarnina, drób, jagnięcina, ryby, kiełbaski; chleba i bułek: użyć pary w ciągu pierwszych 5-10 minut pieczenia. Skórka będzie chrupka i ładnie przyrumieniona; − − sufletów warzywnych i owocowych, lazani, potraw bogatych w skrobię, deserów; warzyw, zwłaszcza ziemniaków, kalafiora, brokułów, marchewek, cukinii i bakłażanów.

Wtrysk pary jest możliwy w trybie profesjonalnym , gdy wybiera się czas pieczenia. Aby wtrysk pary był możliwy, czas pieczenia musi być odpowiednio długi.

Całkowity czas pieczenia nie może być krótszy niż 10 minut.

Aby włączyć wtrysk pary, wybrać symbol +. Potwierdzić ustawienie naciskając POKRĘTŁO.

Wybrać symbol obracając POKRĘTŁEM. – Gotowanie wielofazowe (Patrz rozdział GOTOWANIE WIELOFAZOWE) – Trzy poziomy intensywności wtrysku pary A) STOPNIOWY WTRYSK PARY Ustawić poszczególne etapy (patrz rozdział GOTOWANIE WIELOFAZOWE). Aby wstrzyknąć pary, wybrać symbol + . System automatycznie wyliczy poszczególne wtryski pary na podstawie czasu pieczenia. Nacisnąć przycisk START/STOP, aby uruchomić piekarnik.

B) BEZPOŚREDNI WTRYSK PARY W czasie pieczenia uruchamiany jest bezpośredni wtrysk pary. Wybrać symbol . Pojawia się ostrzeżenie: „Czy chcesz wstrzyknąć pary?” Symbol miga, dopóki procedura nie zostanie zakończona. Bezpośredni wtrysk pary można powtórzyć w trzech krokach. Następnie symbol pary znika.

29

C) PIECZENIE NA PARZE

(Para – szybki dostęp do programów parowych) Potwierdzić każde ustawienie naciskając POKRĘTŁO.

Obracając POKRĘTŁEM wybrać tryb pieczenia na Para. Potwierdzić ustawienie naciskając POKRĘTŁO.

Wybrać swoje własne ustawienia podstawowe.

1 2 3 4 1 System 4 Gotowanie wielofazowe (patrz rozdział GOTOWANIE WIELOFAZOWE) Jeśli chce się jak najszybciej podgrzać piekarnik do żądanej temperatury, należy skorzystać z funkcji podgrzewania.

Napełnić zbiornik wody świeżą wodą po znacznik MAX. Jeśli nie piecze się w sosie, użyć do pieczenia warzyw, ryb, mięsa i ziemniaków ZESTAWU PAROWEGO. Zestaw parowy umieścić w drugiej prowadnicy.

30

SOUS VIDE (PIECZENIE NA PARZE)

Doprawić żywność i umieścić ją w plastikowej torebce przeznaczonej do pieczenia na parze i gotowania sous vide. Zamknięta torebkę zawierającą żywność umieścić na perforowanej tacce, którą należy położyć na środkowej półce piekarnika.

Obracając POKRĘTŁEM wybrać w głównym menu Dodatkowe . Potwierdzić swój wybór. Pojawi się menu DODATKOWE.

Obracając POKRĘTŁEM wybrać Sous vide .

Wybrać temperaturę i czas pieczenia.

Piec żywność przez długi czas przy niskiej temperaturze (patrz tabela pieczenia).

Po koncu kuhanja živilo odstranite iz vrečke. Za intenzivnejši okus lahko živilo na hitro popražite na vročem olju.

31

Potrawa MIĘSO Befsztyk, średnio wypieczony Befsztyk, dobrze wypieczony Stek wieprzowy, średnio wypieczony Stek wieprzowy, w dobrze wypieczony Stek jagnięcy, średnio wypieczony Stek jagnięcy, dobrze wypieczony Stek cielęcy, dobrze wypieczony Pierś kurczaka bez kości Pierś kaczki bez kości Pierś indyka bez kości Filet rybny Stek rybny Krewetki Ośmiornica, macki Przegrzebki Marchew, posiekana w kostki/ pokrojona w plasterkach Ziemniaki, posiekane w kostki Szparagi Bakłażan/oberżyna Owoce, w kawałkach Grubość (cm) Ikona temperatury (°C) Czas pieczenia (minute) 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1 2 / / / 1 2 / 1 / 60 70 65 70 60 70 70 65 65 65 55 55 60 85 60 85 85 85 85 70 150–180 140–170 70–100 70–100 90–120 70–100 70–100 90–120 120–150 180–210 40–60 40–60 30–40 180–240 40–60 90–120 100–130 50–70 50–70 90–120 32

D) ZAPISYWANIE WŁASNEGO PROGRAMU (MOJE PRZEPISY)

Po zakończeniu procesu pieczenia pojawi się menu „Zakończenie”. Wybrać symbol by zapisać swoje ustawienia w pamięci piekarnika.

, Obracając POKRĘTŁEM wybrać Moje przepisy w głównym menu. W pamięci można zapisać do 12 przepisów.

Obracając POKRĘTŁEM potwierdzić odpowiednie litery nazwy, jakie mają zostać wprowadzone. Dany znak można skasować przyciskiem oznaczonym strzałką. Zapisać nazwę przy pomocy znaku akceptacji.

Swoje ulubione przepisy można wczytać wybierając Moje przepisy w głównym menu. Potwierdzić swój wybór POKRĘTŁEM.

Wyświetlone są wartości domyślne, które można ewentualnie zmienić.

Po zakończeniu programu pojawi się menu Zakończenie . Jeśli wprowadzone zostały jakieś zmiany, to można je zapisać zaznaczając symbol . Wybrać przepis posiadający tę samą nazwę. Na wyświetlaczu pojawia się symbol „Program zostanie nadpisany”.

- Potwierdzić wybór w celu zapisania przepisu pod tą samą lub nową nazwą.

- Swój wybór można także anulować. Pojawi się ekran, na którym można wybrać nowe pole i zapisać nowy przepis.

33

ROZPOCZĘCIE PIECZENIA

Przed rozpoczęciem pieczenia przycisk START/STOP zacznie migać.

Rozpocząć proces pieczenia dotykając przycisku START/STOP. Naciskając i obracając POKRĘTŁEM można dokonywać zmian aktualnych ustawień w czasie pieczenia.

Otwarcie drzwiczek w czasie pracy urządzenia powoduje zatrzymanie procesu pieczenia. Zostanie on wznowiony, gdy drzwiczki zostaną ponownie zamknięte. Należy tego dokonać w czasie krótszym niż 3 minuty. W przeciwnym razie operacja zostanie przerwana i na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Koniec”.

ZAKOŃCZENIE PIECZENIA I WYŁĄCZENIE PIEKARNIKA

Aby zatrzymać proces pieczenia, nacisnąć przycisk START/STOP i przytrzymać go przez chwilę.

Przekręcić PO KRĘTŁO. Pojawi się menu Zakończenie wraz z symbolami.

Zakończenie

Wybrać ikonę i zakończyć procedurę pieczenia. Na wyświetlaczu pojawia się główne menu.

Dodawanie czasu

Wybierając tę ikonę można przedłużyć czas pieczenia. Można ustalić nowy czas zakończenia pieczenia (patrz rozdział FUNKCJE PROGRAMATORA CZASOWEGO - CZAS TRWANIA).

Zapiekanie

Wybrać ten symbol, by po zakończeniu pieczenia przyrumienić górną warstwę potrawy.

Dodaj do ulubionych

By można było z nich ponownie skorzystać w przyszłości, wybrane ustawienia można zapisać w pamięci piekarnika.

Po zakończeniu użytkowania piekarnika, w listwie zbierającej skropliny (pod drzwiczkami) może zgromadzić się pewna ilość wody. Listwę należy wytrzeć gąbką lub ściereczką.

34

WYBÓR DODATKOWYCH FUNKCJI

Obracając PO KRĘTŁEM wybrać Dodatkowe w głównym menu. Potwierdzić swój wybór. Wyświetlone zostanie menu funk cji dodatkowych.

W niektórych systemach pewne funkcje są niedostępne. Jest to sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

Czyszczenie parą

Program ten ułatwia usuwanie zabrudzeń wewnątrz piekarnika.

(Patrz rozdział CZYSZCZENIE I KONSERWACJA)

Rozmrażanie

W tym trybie obieg powietrza odbywa się przy wyłączonych grzałkach. Pracuje tylko wentylator.

Służy on do powolnego rozmrażania zamrożonej żywności (ciast, ciastek, chleba i bułek oraz mrożonych owoców). Wybierając symbol ustawić rodzaj żywności, ciężar oraz czas rozpoczęcia i zakończenia rozmrażania. W połowie czasu rozmrażania kawałki żywności należy przewrócić na drugą stronę, zamieszać i oddzielić od siebie, jeśli przymarzły do siebie.

Podgrzewanie

Z podgrzewania można skorzystać, gdy chce się utrzymać temperaturę żywności, która jest już ciepła. Wybrać symbol, aby ustawić temperaturę oraz czas rozpoczęcia i zakończenia podgrzewania.

Podgrzewacz talerzy

Funkcja ta służy do podgrzewania zastawy stołowej (talerzy, filiżanek) przed podaniem w nich żywności, tak by była ona dłużej ciepła. Wybierając symbol można ustawić temperaturę oraz czas rozpoczęcia i zakończenia procedury podgrzewania.

35

36

Regeneracja

Z tego trybu pieczenia można skorzystać, gdy chce się podgrzać żywność, która została już przyrządzona. Ponieważ do podgrzania żywności wykorzystywana jest para, żywność nie traci swojej jakości. Aromat i tekstura żywności zostają utrzymane, jak gdyby była ona świeżo przyrządzona. Równocześnie zregenerować można kilka potraw.

• Funkcja ta umożliwia wybór rozpoczęcia i zakończenia procesu regeneracji.

Szybkie podgrzewanie

Z funkcji tej należy skorzystać, jeśli jak najszybciej chce się podgrzać piekarnik do żądanej temperatury. Funkcja nie nadaje się do przyrządzonej już żywności. Gdy piekarnik rozgrzeje się do ustawionej temperatury, procedura podgrzewania zostaje zakończona i piekarnik jest gotowy do pracy w wybranym programie.

Sabbath

W trybie tym ustawić temperaturę z zakresu of 85 do 180 °C i czas (do 74 godzin) na czynności Sabbathowe. Nacisnąć START, aby uruchomić odliczanie. W piekarniku zapali się światło. Wszystkie dźwięki i działanie zostaną wyłączone, z wyjątkiem przycisku ON/ OFF. Na zakończenie można zapisać ustawienia.

W razie przerwy w dopływie prądu tryb Sabbathowy zostaje anulowany i piekarnik powraca do pozycji startowej.

Ostrzeżenie: producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie z trybu Sabbathowego.

Sous vide

Służy do powolnego pieczenia w próżni przy użyciu pary. Powoli piec próżniowo zapakowaną żywność w niskiej temperaturze. Żywność uzyska w ten sposób pełniejszy aromat i zachowanych zostanie więcej witamin i składników mineralnych.

Przekręcić POKRĘTŁO, aby wyświetlić menu Zakończenie z symbolami.

WYBÓR USTAWIEŃ OGÓLNYCH

Obracając POKRĘTŁEM wybrać Ustawienia w głównym menu. Potwierdzić swój wybór.

Poruszać się po menu można obracając POKRĘTŁEM. Każdy wybór potwierdzić naciskając POKRĘTŁO.

Ustawienia ogólne

Język– wybrać język, w jakim tekst ma zostać wyświetlony.

Data– ustawić datę przy pierwszym podłączaniu urządzenia do prądu lub gdy było ono wyłączone z prądu przez dłuższy czas (ponad tydzień). Ustawić dzień, miesiąc i rok.

Czas– godzinę należy ustawić przy pierwszym podłączaniu urządzenia do sieci elektrycznej lub gdy było ono wyłączone z prądu przez dłuższy okres czasu (ponad tydzień). Ustawić czas przy pomocy przycisku ZEGAR. W polu Czas można także wybrać wyświetlacz zegara cyfrowego lub analogowego.

Dźwięk– głośność sygnału dźwiękowego można ustawić tylko wtedy, gdy nie jest włączona funkcja czasu (podana jest tylko godzina).

Głośność – do wyboru są trzy różne poziomy głośności.

Dźwięk przycisków – można go włączyć lub wyłączyć.

Dźwięk przy uruchamianiu/zatrzymywaniu – można go włączyć lub wyłączyć.

Wyświetlacz

W tym menu można ustawić: Jasność – można ustawić trzy różne poziomy.

Tryb nocny – ustawić czas, w którym wyświetlacz ma być przyciemniony.

Przełączenie urządzenia w tryb czuwania – wyświetlacz automatycznie wyłącza się po upływie 1 godziny.

Ustawienia przygotowywania jedzenia

Twardość wody Odkamienianie 37

38

System

Informacje o urządzeniu Ustawienia fabryczne Podświetlanie piekarnika w czasie działania – otwarcie drzwiczek w trakcie pieczenia powoduje wyłączenie podświetlenia.

Podświetlanie piekarnika – podświetlenie piekarnika włącza się automatycznie, gdy otwarte zostaną drzwiczki lub włączony zostanie piekarnik. Po zakończeniu procedury pieczenia podświetlenie jest włączone jeszcze przez ok. 1 minutę. Podświetlenie można włączyć lub wyłączyć naciskając przycisk podświetlenia.

BLOKADA PRZED DZIEĆMI

Uruchamia się ją dotykając przycisku BLOKADY PRZED DZIEĆMI. Pojawia się komunikat „Blokada przed dziećmi WŁĄCZONA” . Ponowne dotknięcie przycisku powoduje wyłączenie blokady przed dziećmi. Jeśli blokada przed dziećmi zostanie włączona bez uruchomionej funkcji programatora czasowego (na wyświetlaczu widoczny jest tylko zegar), to piekarnik nie będzie działał. Jeśli blokada przed dziećmi zostanie włączona po uprzednim ustawieniu funkcji programatora czasowego, piekarnik będzie działał normalnie. Nie będzie jednak możliwe zmienianie żadnych ustawień. Po włączeniu blokady przed dziećmi nie będzie można zmieniać systemów lub dodatkowych funkcji. Jedyną możliwą zmianą będzie zakończenie procedury pieczenia. Po wyłączeniu piekarnika blokada przed dziećmi pozostaje aktywna. Aby wybrać nowy system, blokada przed dziećmi musi zostać najpierw wyłączona.

USTAWIANIE MINUTNIKA

Minutnika można używać oddzielnie, niezależnie od pracy piekarnika. Uruchamia się go poprzez naciśnięcie przycisku. Maksymalne ustawienie wynosi 10 godzin. Po upływie ustawionego czasu wygenerowany zostanie sygnał akustyczny, który można wyłączyć poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku lub wyłączy się automatycznie po upływie jednej minuty.

Po przerwie w dostawie prądu elektrycznego lub wyłączeniu urządzenia wszystkie dodatkowe ustawienia pozostają zapisane.

OPIS TRYBÓW I TABELE PIECZENIA

Jeśli w tabelach nie ma wybranej potrawy, proszę znaleźć dane dla potrawy podobnej.

Informacje w tabelach podawane są na jednopoziomowe pieczenie w kuchence.

Podane są niższe i wyższe wartości temperatury. Należy najpierw ustawić temperaturę niższą; jeśli jedzenie nie jest wystarczająco zapieczone, można następnym razem temperaturę podnieść.

Czasy pieczenia są orientacyjne i mogą się różnić w zależności od warunków.

Kuchenkę należy wstępnie ogrzewać tylko wtedy, kiedy jest tak zalecone w przepisie lub niniejszej instrukcji obsługi. Przy ogrzewaniu pustej kuchenki zużywa się duża ilość energii, dlatego zalecane jest sekwencyjne pieczenie ciastek czy pizz. W ten sposób oszczędza się energię, bo kuchenka jest już nagrzana.

Używając papieru do pieczenia, należy sprawdzić, czy nadaje się on do użycia w wysokich temperaturach.

Podczas pieczenia większych porcji mięsa lub ciasta powstanie w kuchence duża ilość pary, która może się gromadzić na drzwiczkach kuchenki w postaci kondensatu. Jest to zjawisko normalne, które nie ma żadnego wpływu na funkcjonowanie urządzenia. Po zakończeniu pieczenia należy starannie wytrzeć drzwiczki i szybę w drzwiczkach kuchenki.

Piekarnik można wyłączyć 10 minut przed końcem pieczenia, by wykorzystać zakumulowane ciepło i w ten sposób zaoszczędzić energię.

Aby zapobiec zbieraniu się wilgoci, nie należy studzić jedzenia w zamkniętej kuchence.

Symbol * oznacza, że kuchenka w wybranym trybie pieczenia wymaga ogrzewania wstępnego.

39

PODGRZEWANIE OD GÓRY + OD DOŁU

Górna i dolna grzałka równomiernie ogrzewają wnętrze kuchenki.

2

Pieczenie mięsa: Do pieczenia mięsa można używać naczyń emailowanych, naczyń ze szkła żaroodpornego, gliny lub żeliwa. Nieodpowiednie są brytfanny ze stali nierdzewnej, które odbijają ciepło.

Należy zadbać o wystarczającą ilość płynu, żeby się mięso nie przypalało. Podczas pieczenia odwracać kawałki mięsa. Przykrywając pieczeń podczas pieczenia, zapewnia się większą soczystość.

Rodzaj żywności Masa (g) MIĘSO Pieczeń wieprzowa Łopatka wieprzowa Rolada wieprzowa Pieczeń wołowa Rolada cielęca Befsztyk z polędwicy jagnięcej Polędwica z królika Goleń z dziczyzny Meat rolls RYBY Ryba duszona 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1000 1500 / 1000 g/sztuka Prowadnica (od dołu) Temperatura (°C) 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 180-200 180-200 180-200 170-190 180-200 180-200 180-200 180-200 180-200 190-210 Czas pieczenia (min) 90-120 110-140 90-110 120-150 80-100 60-80 50-70 90-120 15-30 40-50 40

Pieczenie ciast: Zalecone jest użycie tylko jednego poziomu i ciemnych form do pieczenia. Formy jasne odbijają ciepło, dlatego ciasto się w nich nie zapieka/ nie rumieni się dobrze.

Formy należy zawsze kłaść na ruszcie; nie dotyczy to blachy z wyposażenia kuchenki, której należy używać bez rusztu.

Czas pieczenia można skrócić za pomocą wstępnego ogrzewania kuchenki.

Czas pieczenia (min) Rodzaj żywności WYPIEKI Biały chleb, 1 kg * Chleb gryczany, 1 kg * Chleb pełnoziarnisty, 1 kg * Chleb żytni, 1 kg * Chleb orkiszowy, 1 kg * Suflet na słodko Bułeczki * Ciasto orzechowe Biszkopt * Macarons (meringue pastry) Vegetable rolls Fruit rolls Drobne wypieki z ciasta drożdżowego Pierożki z kapustą * Keks Bezy Bułeczki nadziewane dżemem (buchty) Prowadnica (od dołu) Temperatura (°C) 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 220 180-190 180-190 180-190 180-190 180-190 170-190 190-210 170-180 160-170 130-150 190-200 190-200 200-210 190-200 130-150 80-90 170-180 10-15 30-40 50-60 50-60 50-60 50-60 40-50 20-30 50-60 30-40 15-25 25-35 25-35 20-30 25-35 80-100 110-130 30-40 41

Przydatne rady Czy ciasto jest upieczone?

Ciasto opadło Ciasto jest zbyt jasne od spodu Ciasto z wilgotnym nadzieniem nie jest wystarczająco upieczone Jak postępować • Drewnianym patyczkiem nakłuć ciasto w najwyższym punkcie. Jeśli ciasto nie zostawi na nim śladów, jest upieczone.

• Można wyłączyć kuchenkę i zużyć zakumulowane ciepło.

• Proszę sprawdzić przepis.

• Następnym razem należy użyć mniej płynu.

• Jeśli do przepisu potrzebne jest użycie sprzętu kuchennego, należy trzymać się zalecanego czasu mieszania.

• Należy użyć ciemnych form do pieczenia.

• Postawić ciasto na niższą prowadnicę i pod koniec pieczenia włączyć dolną grzałkę.

• Należy zwiększyć temperaturę i przedłużyć czas pieczenia.

42 Głębokiej blachy podczas pieczenia nie wolno wkładać na 1. prowadnicę.

MAŁY GRILL, DUŻY GRILL

4

W funkcji duży grill działają górna grzałka i grzałka infra, które znajdują się na suficie kuchenki.

2

W funkcji grill działa tylko grzałka infra, która tworzy część dużego grilla.

Maksymalna dozwolona temperatura: 240°C Rozgrzać w ciągu 5 minut działającą na podczerwień grzałkę grillową.

Przez cały czas nadzorować procedurę pieczenia.

Ze względu na wysoką temperaturę mięso może się szybko zapalić!

Przy pomocy grzałki grillowej można opiekać chrupiące i niskotłuszczowe kiełbaski, plastry mięsa i ryby (befsztyki, sznycle, steki z łososia, itp.) lub chleb tostowy.

W przypadku grillowania bezpośrednio na ruszcie wysmarować mięso olejem, aby zapobiec jego przywieraniu do rusztu, który należy umieścić w czwartej prowadnicy. Tackę ociekową należy umieścić w pierwszej i drugiej prowadnicy.

W przypadku grillowania w tacce zapewnić wystarczająca ilość wilgoci, aby zapobiec zapaleniu się mięsa. W czasie grillowania obracać mięso na drugą stronę.

Po każdym grillowaniu wyczyścić piekarnik i akcesoria.

Tabela grillowania – mały grill Rodzaj żywności Masa (g) MIĘSO Befsztyk, krwisty Filet z karkówki wieprzowej Kotlety Kiełbaski grilowe OPIEKANY CHLEB Tosty Otwarte kanapki 180 g/sztuka 150 g/sztuka 280 g/sztuka 70 g/sztuka / / Prowadnica (od dołu) Temperatura (°C) 3 3 3 3 3 3 240 240 240 240 240 240 Czas pieczenia (min) 20-25 25-30 30-35 20-25 5-10 5-10 43

Tabela grillowania – duży grill Rodzaj żywności Masa (g) MIĘSO Befsztyk, krwisty Befsztyk, dobrze wypieczony Filet z karkówki wieprzowej Kotlety Stek cielęcy Kiełbaski grilowe Pasztet RYBY Steki/filety z łososia 180 g/sztuka 180 g/sztuka 150 g/sztuka 280 g/sztuka 140 g/sztuka 70 g/sztuka 150 g/sztuka 200 g/sztuka Prowadnica (od dołu) Temperatura (°C) 3 3 3 3 3 3 3 3 240 240 240 240 240 240 240 240 Czas pieczenia (min) 10-15 15-20 15-20 20-25 15-20 10-20 15-20 15-20 OPIEKANY CHLEB 6 kromki chleba Otwarte kanapki / / 3 3 240 240 1-4 2-5 Przy pieczeniu mięsa na blasze należy zadbać o wystarczającą ilość płynu, żeby się mięso nie przypalało. Podczas pieczenia kawałki mięsa odwracać.

Przed pieczeniem pstrągów należy je dobrze osuszyć ręcznikiem papierowym. Do środka ryby włożyć przyprawy, a z zewnątrz nasmarować olejem i położyć na ruszcie. Podczas grillowania pstrągów nie odwracać.

44 Podczas grillowania (działania grzałki infra) drzwiczki kuchenki muszą być zamknięte.

Grzałka infra, ruszt oraz inne akcesoria w kuchence podczas grillowania lub działania grzałki infra mocno się nagrzewają. Należy używać rękawic ochronnych oraz szczypców do mięsa.

DUŻY GRILL + WENTYLATOR

4

W tym trybie jednocześnie działają grzałka infra i wentylator. Nadaje się do pieczenia mięsa, ryb, warzyw.

2

(Patrz opis i rady dla GRILLA) Rodzaj żywności MIĘSO Kaczka Pieczeń wieprzowa Łopatka wieprzowa Pół kurczaka Kurczak, 1,5 kg Pieczeń rzymska RYBY Pstrąg Masa (g) 2000 1500 1500 700 1500 1500 200 g/sztuka Prowadnica (od dołu) Temperatura (°C) Czas pieczenia (min) 1 1 1 1 1 1 2 180-200 170-190 160-180 190-210 200-220 160-180 200-220 90-110 90-120 100-130 50-60 60-80 70-90 20-30 45

GORĄCE POWIETRZE + PODGRZEWANIE OD DOŁU

W tym trybie działają grzałka dolna i grzałka okrągła oraz wentylator z gorącym powietrzem. Nadaje się do pieczenia pizz, szarlotek, tortów owocowych.

2

(Patrz opis i rady GÓRNA i DOLNA GRZAŁKA).

Rodzaj żywności Sernik z kruchego ciasta Pizza * Quiche Lorraine z kruchego ciasta Strudel z jabłkami z ciasta filo Prowadnica (od dołu) 2 2 1 2 Temperatura (°C) 160-170 220-230 200-210 180-190 Czas pieczenia (min) 60-70 10-15 50-60 50-60 46

GORĄCE POWIETRZE

2

W tym trybie działają grzałka okrągła i wentylator. Wentylator w tylnej ściance kuchenki zapewnia stałe krążenie gorącego powietrza wokół pieczeni czy ciasta.

Opiekanie mięsa: Używać garnków lub tacek emaliowanych, glinianych, żeliwnych lub z hartowanego szkła.

Tacki ze stali nierdzewnej są nieodpowiednie, ponieważ silnie odbijają ciepło.

W czasie opiekania zapewnić wystarczająca ilość wilgoci, by nie dopuścić do zapalenia się mięsa.

W czasie opiekania przewracać mięso na drugą stronę.

Jeśli pieczeń nakryje się, będzie bardziej soczysta.

Rodzaj żywności Masa (g) Prowadnica (od dołu) Temperatura (°C) Czas pieczenia (min) MIĘSO Pieczeń wieprzowa ze skórą Kurczak w całości Kaczka Pierś kurczaka Kurczak faszerowany 1500 1500 2000 1000 1500 1 2 1 2 1 170-190 180-200 170-190 190-210 190-210 90-120 70-90 120-150 50-60 110-130 47

Pieczenie ciasta Zaleca się rozgrzanie piekarnika. Małe wyroby cukiernicze można piec w niskich tackach na kilku poziomach (na drugim i trzecim poziomie). Należy pamiętać o tym, że w przypadku różnych tacek do pieczenia czas pieczenia może się różnić. Może się zdarzyć, że górną tackę trzeba będzie wyjąć wcześniej niż tackę znajdująca się niżej. Zawsze stawiać naczynia do pieczenia na kratce. Jeśli używa się tacki dostarczonej w komplecie, kratkę można wyjąć. Dla zapewnienia równomiernego zarumienienia małe wyroby cukiernicze powinny mieć tę samą grubość.

Rodzaj żywności Prowadnica (od dołu) Temperatura (°C) Czas pieczenia (min) WYPIEKI Biszkopt Ciasto z kruszonką Ciasto śliwkowe Rolada biszkoptowa * Ciasto owocowe z kruchego ciasta Chałka (pleciona bułka drożdżowa) Strudel z jabłkami Pizza * Biszkopty z kruchego ciasta * Biszkopty wyciskane * Małe ciastka * Drobne wypieki, na zakwasie Wypieki z ciasta filo Wypieki z nadzieniem kremowym PRODUKTY MROŻONE Strudel z jabłkami i twarogiem Pizza Frytki gotowe do pieczenia w piekarniku Krokiery upieczone w piekarniku 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 160-170 170-180 160-170 170-180 170-180 170-180 180-190 210-220 160-170 150-160 150-160 180-190 180-190 190-200 180-190 190-200 210-220 210-220 30-40 25-35 30-40 15-25 50-70 35-50 50-60 15-20 15-25 20-30 20-30 20-35 20-30 25-45 55-70 20-35 25-40 20-35 Blachy głębokiej podczas pieczenia nie wolno wstawiać na 1. prowadnicę.

48

GORĄCE POWIETRZE ECO

Włączy się okrągła grzałka i wentylator.

Zamontowany z tyłu piekarnika wentylator zapewnia ciągły obieg gorącego powietrza wokół mięsa, warzyw lub ciast.

Rodzaj żywności MIĘSO Pieczeń wieprzowa, 1 kg Pieczeń wieprzowa, 2 kg Pieczeń wołowa, 1 kg RYBY Cała ryba, 200 g/sztuka Filet rybny, 100 g/sztuka WYPIEKI Wyciskane ciasteczka Małe babeczki Rolada biszkoptowa Tort owocowy z kruchego ciasta WARZYWA Ziemniaki au gratin Lasagna PRODUKTY MROŻONE Frytki, 1 kg Medaliony z kurczaka, 0,7 kg Paluszki rybne, 0,6 kg Prowadnica (od dołu) Temperatura (°C) Czas pieczenia (min) 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 200-210 200-210 210-220 200-210 210-220 180-190 190-200 200-210 190-200 190-200 200-210 230-240 220-230 220-230 110-130 130-150 100-120 40-50 25-35 20-30 30-35 15-25 55-65 40-50 45-55 35-45 30-40 30-40 Blachy głębokiej podczas pieczenia nie wolno wstawiać na 1. prowadnicę.

49

PODGRZEWANIE OD DOŁU + WENTYLATOR

Używany do pieczenia niskich ciast oraz pasteryzowania owoców i warzyw. Zaleca się użycie prowadnic 2. poziomu oraz niezbyt wysokich foremek do pieczenia, żeby gorące powietrze mogło krążyć również po górnej powierzchni jedzenia.

PASTERYZOWANIE

Przygotować produkty do pasteryzowania i słoiki. Do pasteryzowania używać słoików z uszczelką gumową i szklanym wieczkiem. Nie używać słoików z nakrętką lub metalową pokrywką oraz blaszanych puszek. Słoiki muszą być tej samej wielkości, wypełnione identycznym przetworem oraz dobrze zamknięte.

Do głębokiej blachy nalać 1 litr gorącej wody (ok. 70°C) oraz wstawić do niej 6 słoików. Blachę wstawić do piekarnika na prowadnicę na 2. poziomie.

Podczas pasteryzowania należy obserwować przetwory i gotować, dopóki płyn w słoikach nie zagotuje się, tj. dopóki w pierwszym słoiku nie pojawią się pęcherzyki powietrza.

Rodzaj żywności Prowadnica (od dołu) Temperatu ra (°C) Czas spo czynku w kuchence (min) Temperatu ra, gdy się zagotowało - gdy się pojawiły pęcherzyki Czas spo czynku w kuchence (min) OWOCE Truskawki (6×1 l) Owoce pestkowe (6×1 l) Przecier owocowy (6×1 l) WARZYWA Marynowane korniszony (6×1 l) Fasola/marchew (6×1 l) 2 2 2 2 2 180 180 180 180 180 40-60 40-60 40-60 40-60 40-60 wyłączyć wyłączyć wyłączyć wyłączyć 120 °C, 60 min 20-30 20-30 20-30 20-30 20-30 50

RUSZT

2 1

Podczas automatycznego pieczenia mięsa działa górna grzałka w kombinacji z grzałką infra oraz grzałką okrągłą. Tej funkcji używa się do pieczenia wszelkich rodzajów mięsa.

Przed pieczeniem na ruszcie należy posmarować go olejem, żeby się mięso nie przypalało oraz włożyć ruszt w prowadnicę na poziom 2. Na poziom 1 trzeba wstawić blachę, na którą ściekać będzie tłuszcz oraz sok z mięsa. Jeśli do pieczenia mięsa używamy blachy, należy włożyć ją w prowadnicę na 1. poziom.

Rodzaj żywności Masa (g) Prowadnica (od dołu) Temperatu ra (°C) Czas pieczenia (min) 60-80 Core temperatur (°C) 55-75* Polędwica wołowa Cały kurczak Indyk Pieczeń wieprzowa Klopsyy Cielęcina Jagnięcina Sarnina Cała ryba Udka kurczaka 1000 1500 4000 1500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 170-190 180-200 170-190 170-190 170-190 170-190 180-200 180-200 170-190 190-210 65-85 150-180 100-120 50-65 70-90 50-70 60-90 40-50 45-55 85-90 85-90 70-85 80-85 75-85 75-85 75-85 75-85 85-90 * (krwiste) = 55-60°C; średnio wypieczone (różowe) = 65-70°C; dobrze wypieczone = 70 75°C 51

GORĄCE POWIETRZE Z PARĄ

2

Woda z generatora pary przechodzi do piekarnika w formie pary. Oprócz tego działa również okrągła grzałka z wentylatorem, który powoduje stały obieg gorącego powietrza i pary.

Zbiornik na wodę należy napełnić świeżą wodą.

Rodzaj żywności Masa (g) Udo wołowe Polędwica wołowa Udo cielęce Jagnięcina Drób w całości Pierś drobiowa Filet wieprzowy Ryba Ziemniaki Ziemniaki z brokułami 1000 1000 1000 1000 1500 1000 1000 200 g/sztuka 1000 1000 Prowad nica (od dołu) 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 3 2 Intensyw ność pary Tempera tura (°C) 170-190 180-200 180-200 180-200 180-200 180-200 180-200 190-210 190-210 180-200 Czas pie czenia (min) 80-110 50-70 80-110 60-90 65-85 50-60 50-70 25-35 45-60 35-50 52

PARA

Woda z generatora pary przechodzi do piekarnika w formie pary.

2

Zbiornik na wodę należy napełnić świeżą wodą.

Mięso

Rodzaj żywności Kiełbaska z kiszoną kapustą Befsztyk Pierś kurczaka Krewetki Filet rybny Stek rybny Cała ryba Muszle Frankfurterka Masa (g) 700 1000 1000 1000 500 500 400 1000 1000 Prowadnica (od dołu) Temperatura (°C) 3 100 3 100 3 100 3 100 3 3 3 80 80 100 3 100 3 85 Czas pieczenia (min) 30-40 40-50 20-30 20-30 15-20 20-25 20-30 15-20 10-15 53

Warzywa

Rodzaj żywności Fasolka szparagowa Ziarna fasoli Groch Kalafior w całości Kalafior siekany Brokuł w całości Brokuł siekany Marchewka w całości Marchewka w kostkach Kukurydza Ciecierzyca Koper włoski Kalarepa Buraki ćwikłowe w całości Papryka Cykoria Brukselka Szparagi Szpinak Burak pastewny Warzywa mieszane Kapusta Kapusta pekińska Bakłażany Cukinie Ziemniaki w całości Ziemniaki w plasterkach Masa (g) 500 500 500 500 500 500 1000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 / / / / / / / / / / / / / Ratio food:liquid / 1:2 / / / / / / Prowa dnica (od dołu) 3 Tempera tura (°C) 100 2 100 3 3 100 100 3 3 3 3 100 100 100 100 / / 1:2 / / / 3 3 100 2 100 3 3 3 100 100 100 100 3 100 3 100 3 100 3 3 3 100 100 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 Czas pieczenia (min) 50-60 20-25 20-30 15-20 15-25 15-20 20-30 15-25 20-30 70-80 15-25 20-30 50-60 15-20 15-20 15-25 15-25 5-10 15-20 20-30 30-40 25-35 15-20 10-15 30-40 25-35 54

Makaron/ ryż/ produkty zbożowe

Rodzaj żywności Ryż biały Ryż brązowy Risotto Makaron Makaron razowy Proso Gnocchi Pierogi Tortellini Kuskus Ravioli Masa (g) 200 200 Przepis 200 200 250 500 500 500 500 500 Ratio food:liquid 1:2 1:2 / / / 1:1 1:2 1:2 1:2 1:1 / Prowa dnica (od dołu) 2 2 3 Tempera tura (°C) 100 100 2 100 2 100 2 100 2 100 3 100 3 100 3 100 2 100 100 Czas pieczenia (min) 25-35 60-70 30-40 15-25 15-25 25-35 15-25 15-25 20-30 15-20 15-20

Desery

Rodzaj żywności Masa (g) Topienie czekolady * Moczenie/ rozpuszczanie żelatyny * Pudding ryżowy Ciasto drożdżowe 200 1 opakowa nie Przepis Przepis Krem karmelowy Przepis * Nakryj pojemnik pokrywką lub folią Ratio food:liquid / / Prowa dnica (od dołu) 2 2 Tempera tura (°C) 50 50 1:4 / / 2 2 2 100 40 100 Czas pieczenia (min) 20-30 15-20 30-40 25-35 40-50

Dania z jajek

Rodzaj żywności Jajka na miękko Jajka na twardo Jajka sadzone Jajecznica Omlet na boczku Masa (g) 200 200 200 200 Przepis Prowadnica (od dołu) 2 2 2 2 2 Temperatura (°C) 100 100 100 100 100 Czas pieczenia (min) 10-15 15-20 13-17 10-15 15-20 55

Owoce

Rodzaj żywności Jabłka w plasterkach Morele w plasterkach Czereśnie Agrest Gruszki w kawałkach Śliwki Rabarbar Nektarynki

Rozmrażanie

Rodzaj żywności Masa (g) 500 500 500 500 500 500 500 500 Mięso mrożone Drób mrożony Ryba mrożona, 200 g / sztuka Mrożone owoce Mrożonki Masa (g) 500 1500 1000 500 1000 Prowadnica (od dołu) Temperatura (°C) 3 100 Czas pieczenia (min) 5-15 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 5-15 10-15 5-15 5-15 5-15 5-15 5-10 Prowadnica (od dołu) Temperatura (°C) 2 2 2 2 2 50 50 50 50 60 Czas roz mrażania (min) 40-50 50-60 35-45 10-20 45-60 W celu osuszenia wnętrza piekarnika należy ustawić tryb gorącego powietrza i grzania od spodu ( ) na 170°C na okres 15 minut. Po skończeniu programu należyć pozostawić drzwiczki piekarnika otwarte na co najmniej 2 minuty, aby usunąć powstałą parę i umożliwić osuszenie się wnętrza urządzenia. 56

Pieczenie za pomocą sondy do pieczenia mięsa

(zależnie od modelu) W tym trybie można ustawić żądaną temperaturę wewnątrz potrawy. Piekarnik działa dopóty, dopóki wnętrze potrawy nie osiąga ustawionej temperatury. Temperatura potrawy mierzona jest przez sondę temperatury.

1 Proszę usunąć metalową wtyczkę (gniazdko znajduje się w przednim górnym kącie prawej ścianki piekarnika).

2 Wtyczkę sondy wstawić do gniazdka, a sondę do żywności. (O ile ustawione były funkcje czasowe, zostają one wymazane).

Wybrać system (na przykład: gorące powietrze).

Na wyświetlaczu pojawi się ustawiona wcześniej temperatura i temperatura czujnika. Ustawić system pieczenia i temperaturę oraz docelową temperaturę dania. Dotknąć przycisku START.

Podczas pieczenia pokazywana jest wzrastająca temperatura wnętrza żywności, którą można podczas działania zmieniać. Po osiągnięciu ustawionej temperatury żywności, piekarnik się wyłącza. Słychać sygnał dźwiękowy, który można wyłączyć poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku. Po jednej minucie sygnał wyłącza się sam. Na wyświetlaczu pojawi się czas bieżący.

Po zakończeniu pieczenia należy zabezpieczającą wtyczkę metalową wstawić z powrotem do piekarnika.

57

Stopień wypieczenia mięsa

RODZAJ MIĘSA WOŁOWINA Surowa Krwista Średnio wypieczona Dobrze wypieczona CIELĘCINA Dobrze wypieczona WIEPRZOWINA Średnio wypieczona Dobrze wypieczona JAGNIĘCINA Dobrze wypieczona BARANINA Surowa Surowa Średnio wypieczona Dobrze wypieczona MIĘSO KOZIE Średnio wypieczone Dobrze wypieczone DRÓB Dobrze wypieczony RYBY Dobrze wypieczone Temperatura wewnętrzna (°C) 40-45 55-60 65-70 75-80 75-85 65-70 75-85 79 45 55-60 65-70 80 70 82 82 65-70 Używać należy wyłącznie sondy, przewidzianej do użycia w tym piekarniku. Należy uważać, aby sonda podczas pieczenia nie dotykała grzałki. Po zakończeniu pieczenia sonda jest bardzo gorąca. Niebezpieczeństwo poparzenia!

58

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia wyłączyć je z prądu i pozwolić ostygnąć.

Czyszczenia i konserwacji nie wolno powierzać dzieciom bez odpowiedniego nadzoru!

Powierzchnie aluminiowe

Powierzchnie aluminiowe należy czyścić przeznaczonymi do takich materiałów detergentami w płynie nie posiadającymi właściwości ciernych. Nałożyć detergent na wilgotną szmatkę, oczyścić powierzchnię i przepłukać wodą. Nie nakładać środka czyszczącego bezpośrednio na powierzchnię. Nie stosować środków czyszczących lub gąbek o właściwościach ciernych. Uwaga: Powierzchnia nie powinna mieć kontaktu ze środkami do czyszczenia piekarników w aerozolu. Mogłoby to doprowadzić do powstania widocznych i trwałych uszkodzeń.

Przednie panele ze stali nierdzewnej

(W zależności od modelu) Czyścić powierzchnię łagodnym środkiem czyszczącym (mydlinami) i miękką gąbką nie mającą właściwości ciernych. Aby uniknąć uszkodzenia powierzchni, nie używać środków czyszczących o właściwościach ciernych lub na bazie rozpuszczalników.

Powierzchnie lakierowane i plastikowe

(W zależności od modelu) Do czyszczenia pokręteł, rączek drzwiczek, etykiet i tabliczki znamionowej nigdy nie używać środków czyszczących i gąbek o właściwościach ciernych, środków czyszczących na bazie alkoholu ani czystego alkoholu.

Zabrudzenia usuwać natychmiast miękką szmatką z dodatkiem detergentów w płynie. Można także używać środków czyszczących, które są do tego rodzaju powierzchni specjalnie przeznaczone. Należy wówczas przestrzegać instrukcji producenta.

Powierzchnie aluminiowe nie powinny mieć nigdy kontaktu ze środkami do czyszczenia piekarników w aerozolu, ponieważ mogłyby one doprowadzić do powstania widocznych i trwałych uszkodzeń.

59

KLASYCZNE CZYSZCZENIE KUCHENKI

Do usuwania silnie przywierających zabrudzeń w piekarniku można stosować standardową procedurę czyszczenia (przewidującą wykorzystanie środków czyszczących lub aerozoli). Po zakończeniu takiego czyszczenia dokładnie wytrzeć czyściejsze pozostałości.

Po każdym użyciu przeczyścić piekarnik i akcesoria, aby zapobiec przywarciu brudu do powierzchni. Tłuszcz najłatwiej usuwa się przy użyciu ciepłych mydlin, gdy piekarnik jest jeszcze ciepły.

Do usuwania silnie przywierającego brudu i zabrudzeń stosować konwencjonalne środki do czyszczenia piekarników. Przepłukać piekarnik dokładnie ciepłą wodą, aby usunąć wszelkie resztki środków czyszczących. Nigdy nie używać agresywnych środków czyszczących, środków czyszczących i gąbek o właściwościach ciernych, odplamiaczy i odrdzewiaczy, itp.

Akcesoria (blachy i tacki, ruszty, itp.) czyścić gorącą wodą z dodatkiem detergentu.

Piekarnik, wnętrze piekarnika i tacki są powleczone specjalną warstwą emalii, dzięki czemu mają one gładką i wytrzymałą powierzchnię. Specjalna warstwa ułatwia czyszczenie w temperaturze pokojowej.

60

PROGRAM CZYSZCZENIA PARĄ (STEAM CLEAN)

Przed uruchomieniem programu czyszczenia usunąć z wnętrza piekarnika wszelkie większe kawałki brudu i resztki żywności.

Napełnić zbiornik wody wodą i ustawić program czyszczenia parą.

Na głównym menu wybrać Dodatkowe i Czyszczenie parą . Potwierdzić ustawienie naciskając POKRĘTŁO.

Nacisnąć przycisk START.

Po zakończeniu programu odczekać aż piekarnik na tyle ostygnie, by można było bezpiecznie wytrzeć jego wnętrze.

Po zakończeniu programu zabrudzenia emaliowanych ścianek piekarnika zmiękną, dzięki czemu piekarnik będzie można łatwiej wyczyścić. Wytrzeć zabrudzenia wilgotną szmatką.

Jeśli czyszczenie nie zakończy się pomyślnie (w przypadku brudu szczególnie trudnego do usunięcia), powtórzyć je.

Po całkowitym wystygnięciu programu czyszczenia użyć programu czyszczenia.

61

CZYSZCZENIE ZBIORNIKA NA WODĘ

Czyszczenie zależy od klasy twardości wody.

Twardość wody Miękka Lekko twarda Średnio twarda Twarda Bardzo twarda °N 0-3dH 3-7dH 7-14dH 14-21dH >21dH Ilość kolorowych kreseczek na papierku 4 zielone kreseczki 1 czerwona kreseczka 2 czerwone kreseczki 3 czerwone kreseczki 4 czerwone kreseczki Wybrać z głównego menu „Extra/Additional Functions", a następnie symbol Aqua Clean. Potwierdzić ustawienie obracając POKRĘTŁEM.

Na wyświetlaczu ukaże się napis: „Prosimy przeprowadzić proces odwapniania.” i nastąpią dalsze instrukcje, dotyczące działań podczas tego procesu.

1.

Do zbiornika na wodę należy wprowadzić środek do odwapniania.

2.

Trwa proces odwapaniania.

3.

Proces odwapaniania został zakończony. Prosimy wylać płyn, wypłukać zbiornik i nalać świeżej wody do procesu płukania.

4.

Płukanie zakończone. Wyczyścić zbiornik i wytrzeć piekarnik.

Przeczyścić także piankę filtracyjną (patrz rozdział CZYSZCZENIE PIANKI FILTRACYJNEJ) 62

CZYSZCZENIE PIANKI FILTRACYJNEJ

Przy każdym czyszczeniu zbiornika wody lub usuwaniu kamienia przeczyścić także piankę filtracyjną.

1 Otworzyć pokrywę zbiornika wody.

2 Wyjąć rurę wlotową z przyłącza rury.

3 Przeczyścić rurę wlotową z pianką filtracyjną pod bieżącą wodą. Wypłukać piankę, tak by nie było na niej widać żadnych zanieczyszczeń. W ten sposób można zadbać o prawidłowe działanie urządzenia oraz zachować świeży smak i zapach artykułów żywnościowych.

Jeśli pianka filtracyjna oderwie się od rury wlotowej, założyć ją z powrotem umieszczając rurę na głębokość dwóch trzecich całej długości pianki.

63

WYJMOWANIE I CZYSZCZENIE WYSUWANYCH PROWADNIC DRUCIANYCH I TELESKOPOWYCH

Prowadnice należy czyścić tylko za pomocą zwyczajnych środków czystości.

1 Odkręcić śrubę.

2 Prowadnice wyjąć z dziurek na tylnej ściance.

64 Śruby na prowadnicach należy po czyszczeniu ponownie przymocować śrubokrętem.

ZDEJMOWANIE I MONTOWANIE DRZWICZEK PIEKARNIKA

1 Drzwiczki piekarnika najpierw szeroko otworzyć.

B A 2 Lekko podnieść do góry i pociągnąć do siebie dwa elementy mocujące.

3 Drzwiczki powoli zamykać do uzyskania kąta 45° (w stosunku do pozycji zamkniętych drzwiczek), następnie unieść i wyciągnąć.

W celu zamontowania drzwiczek postępuje się w sposób odwrotny. Jeśli drzwiczki nie otwierają się albo nie domykają prawidłowo, proszę sprawdzić, czy wycięcia zawiasów są prawidłowo osadzone w uchwytach zawiasów. Zawsze należy uważać, aby elementy zabezpieczające przy montowaniu drzwiczek były prawidłowo osadzone w uchwytach zawiasów. Uniemożliwiają one nagłe zamknięcie głównego zawiasu, na który działa mocna sprężyna. Grozi to poważnym uszkodzeniem ciała.

65

BLOKADA DRZWICZEK

(w zależności od modelu) Aby je otworzyć, delikatnie popchnąć je kciukiem w prawą stronę, jednocześnie ciągnąc za drzwiczki do zewnątrz.

Gdy drzwiczki piekarnika są zamknięte, blokada automatycznie powraca do swojej pozycji początkowej.

WYŁĄCZANIE I WŁĄCZANIE BLOKADY DRZWICZEK Piekarnik musi całkowicie wystygnąć.

Najpierw otworzyć drzwiczki piekarnika.

90° klik Przesunąć kciukiem blokadę drzwiczek w prawo o 90° aż do usłyszenia dźwięku zatrzaśnięcia. Blokada drzwiczek jest teraz wyłączona.

Aby ponownie włączyć blokadę drzwiczek, otworzyć drzwiczki piekarnika i palcem wskazującym prawej ręki przesunąć dźwignię do siebie.

66

MIĘKKIE OTWIERANIE DRZWICZEK

(zależnie od modelu) Drzwiczki piekarnika wyposażone są w system, łagodzący ich otwieranie (od kąta 75°).

MIĘKKIE ZAMYKANIE DRZWICZEK

(zależnie od modelu) Drzwiczki piekarnika wyposażone są w system, łagodzący ich zamykanie. Umożliwia łatwe, ciche i delikatne zamykanie drzwiczek. Wystarczy lekkie pchnięcie (do kąta 15° w stosunku do pozycji otwartych drzwiczek), by drzwiczki automatycznie i miękko się zamknęły.

W przypadku zbyt dużej siły zamykania lub otwierania skutek systemu łagodzącego jest mniejszy lub żaden.

67

WYJMOWANIE I MONTOWANIE SZYBY W DRZWICZKACH PIEKARNIKA

Szybę w drzwiczkach piekarnika można po ich wyjęciu wyczyścić również od wewnątrz. Należy wyjąć drzwiczki piekarnika (patrz rozdział Zdejmowanie i montowanie drzwiczek piekarnika).

A B 1 Lekko unieść nośniki na lewej i prawej stronie drzwiczek (oznaczenie 1 na nośniku) oraz lekko pociągnąć je od szyby (oznaczenie 2 na nośniku).

2 Szybę uchwycić od dołu, lekko unieść aż wyskoczy z nośnika i wyjąć.

3 Aby zdjąć trzecią szybę (tylko w niektórych modelach), podnieść ją do góry i zdjąć. Nie wolno zdejmować gumowych uszczelek szyby.

Szybę montuje się poprzez postępowanie w sposób odwrotny. Oznaczenia (półokręgi) na drzwiczkach i szybie muszą się pokrywać.

68

WYMIANA ŻARÓWKI

Żarówka jest materiałem szybko zużywającym się i nie jest objęta gwarancją. Przed wymianą żarówki należy usunąć blachy, kratkę nośną i prowadnice.

Należy zastosować wkrętak krzyżakowy.

(żarówka halogenowa: G9, 230 V, 25 W) 1 Za pomocą wkrętaka płaskiego należy zwolnić pokrywę żarówki, a następnie ją usunąć.

UWAGA: Należy uważać, aby nie uszkodzić emalii.

2 Wysunąć żarówkę halogenową.

Zastosować należy ochronę rąk, aby się nie oparzyć.

c b a Na pokrywie znajduje się uszczelka, której nie należy zdejmować i która nie powinna odstawać od pokrywy. Uszczelka powinna prawidłowo przylegać do ścianki komory piekarnika.

69

TABELA USTEREK I ZAKŁÓCEŃ

Usterka/Zakłócenie Przyczyna Czujniki nie reagują, ekran nie reaguje Proszę na kilka minut odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego (odkręcić bezpiecznik lub wyłączyć główny przełącznik), następnie przyłączyć go ponownie i włączyć kuchenkę.

Proszę zadzwonić do serwisu Często wyłącza się bezpiecznik Nie działa oświetlenie kuchenki Ciasto nie jest upieczone Wymiana żarówki w kuchence opisana jest w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja” Proszę sprawdzić, czy dobrze zostały ustawione temperatura pieczenia i tryb grzałek. Czy drzwiczki kuchenki są dobrze zamknięte?

Wyświetlacz zgłasza usterkę ERRXX... * XX oznacza numer usterki.

Doszło do zakłócenia w działaniu modułu elektronicznego. Należy na kilka minut odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego, następnie przyłączyć je ponownie i ustawić dokładny czas bieżący.

Jeśli wyświetlacz dalej zgłasza zakłócenie, proszę zadzwonić do serwisu.

Woda nie jest przepompowywana do sytemu parowego...

Sprawdzić należy wodę w zbiorniku.

Zbyt niski poziom wody w zbiorniku.

Sprawdzić należy, czy rurki przyłączeniowe na tylnej ściance zbiornika są drożne i czy nie zostały zapchane otwory przepływowe.

Jeśli zakłóceń mimo zastosowania się do tych rad nie było można usunąć, proszę zadzwonić do upoważnionego serwisera. Usuwanie uszkodzeń, powstałych na skutek nieprawidłowej instalacji lub użytkowania urządzenia, nie jest objęte gwarancją. Koszty naprawy w takim przypadku pokrywa klient.

70 Przez przystąpieniem do napraw należy odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego poprzez odkręcenie bezpiecznika lub wyciągnięcie kabla zasilającego z gniazdka.

UTYLIZACJA

Opakowanie naszych produktów wykonane jest z materiałów, które nadają się do odzysku, składowania lub zniszczenia bez szkody dla środowiska naturalnego. Materiały, zastosowane do opakowania, zostały w tym celu oznakowane odpowiednim symbolem.

Symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie można traktować jako zwykłego odpadu komunalnego. Produkt należy po wycofaniu z eksploatacji wywieźć do odpowiedniego punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Poprzez odpowiednie usunięcie czy składowanie produktu pomagają Państwo chronić zdrowie i środowisko naturalne przed skutkami nieprawidłowej utylizacji produktu. Szczegółowych informacji na temat utylizacji i recyklingu produktu, proszę poszukać we właściwym Zakładzie Gospodarki Komunalnej, lub w sklepie, w którym kupili Państwo nasz produkt.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i błędów w niniejszej instrukcji obsługi.

71

COMBI MW_DM_45 pl (12-19)

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement