Gorenje IT321KR Płyta indukcyjna Instrukcja obsługi

Gorenje IT321KR Płyta indukcyjna Instrukcja obsługi
PL
INSTRUKCJA
OBSŁUGI
INDUKCYJNEJ
PŁYTY GRZEWCZEJ
ZE SZKŁA
CERAMICZNEGO DO
ZABUDOWY
www.gorenje.com
Dziękujemy za okazane
zaufanie i zakup naszego urządzenia.
Niniejsza szczegółowa instrukcja
ma na celu ułatwienie korzystania
z opisywanego w niej produktu.
Instrukcja powinna umożliwić
możliwe jak najszybsze zapoznanie
się z nowym urządzeniem.
Upewnić się, że urządzenie
zostało przekazane w stanie
nieuszkodzonym. W przypadku
stwierdzenia uszkodzeń powstałych
w transporcie proszę skontaktować
się z punktem sprzedaży, w którym
urządzenie zostało zakupione,
lub z regionalną hurtownią, która
urządzenie dostarczała. Numer
telefonu można znaleźć na fakturze
lub na dokumencie dostawy.
Instrukcja jest także dostępna na
naszej stronie internetowej:
www.gorenje.com / < http://www.
gorenje.com />
Ważna informacja
Wskazówka, uwaga
SPIS TREŚCI
4
WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
7
SZKLANO-CERAMICZNA INDUKCYJNA PŁYTA GRZEWCZA DO
ZABUDOWY
8
Specyfikacja techniczna
9
PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA PO RAZ PIERWSZY
10 INDUKCYJNA POWIERZCHNIA GRZEWCZA
10
11
11
12
13
WPROWADZENIE
PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA
DO PIERWSZEGO
UŻYCIA
OBSŁUGA PŁYTY
GRZEWCZEJ
Szklano-ceramiczna powierzchnia grzewcza
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii
Rozpoznawanie naczyń
Zasada działania indukcyjnej płyty grzewczej
Naczynia indukcyjne
14 OBSŁUGA PŁYTY GRZEJNEJ
14
15
15
16
17
19
20
21
22
23
23
24
25
25
26
26
26
27
Panel sterowania (w zależności od modelu)
Włączanie płyty
Właczanie stref grzejnych
Automatyczna funkcja szybkiego podgrzewania
Połączona strefa grzejna
Strefa grzejna z opcją dołądowania mocy
Blokada przed dziećmi
Rozmrażanie/odgrzewanie
Funkcje czasomierza
Zatrzymywanie procesu gotowania przy pomocy funkcji stop & go
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Funkcja pamięci
Wyłączanie strefy grzejnej
Wskaźnik ciepła resztkowego
Wyłączanie całej płyty grzejnej
Wyłączenie automatyczne
Maksymalny czas gotowania
Ustawienia użytkownika
29 KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
KONSERWACJA I
CZYSZCZENIE
31 TABELA WYKRYWANIA I USUWANIA USTEREK
WYKRYWANIE
I USUWANIE
USTEREK
33 MONTAŻ PŁYTY DO ZABUDOWY
RÓŻNE POSTANOWIENIA
43 PODŁĄCZANIE PŁYTY GRZEWCZEJ DO PRĄDU
727418
45 UTYLIZACJA
3
WAŻNE WSKAZÓWKI
DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ I ZACHOWAĆ
JĄ DO PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA.
Z urządzenia tego mogą korzystać dzieci w wieku powyżej
8 lat oraz osoby z niepełnosprawnością fizyczną, czuciową
lub umysłową lub nie posiadające doświadczenia i wiedzy, o
ile będą one to robić pod nadzorem lub przekazane zostaną
im wskazówki dotyczące bezpiecznego używania urządzenia
i uświadomią sobie one związane z tym niebezpieczeństwa.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Nie wolno im także
wykonywać bez nadzoru żadnych czynności związanych z
czyszczeniem lub konserwacją zastrzeżoną dla użytkownika.
OSTRZEŻENIE: W czasie pracy urządzenie i jego odkryte
części bardzo się nagrzewają. Należy uważać, by nie dotknąć
nagrzewających się elementów. Dzieci w wieku poniżej 8 lat nie
powinny zbliżać się do urządzenia, chyba że pod nadzorem.
OSTRZEŻENIE: W czasie korzystania z urządzenia jego
odkryte części bardzo się nagrzewają. Aby uniknąć poparzenia,
nie dopuszczać do urządzenia dzieci.
OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem
elektrycznym, przed przystąpieniem do wymiany lampy
upewnić się, że urządzenie zostało wyłączone.
Nie używać do czyszczenia urządzenia odkurzaczy parowych
lub wysokociśnieniowych, ponieważ mogłoby to doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym.
727418
Urządzenie nie jest przeznaczone do tego, by było sterowane
przy pomocy zewnętrznych programatorów czasowych lub
specjalnych układów sterowania.
4
Urządzenia rozłączające muszą zostać włączone do stałej
instalacji elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi instalacji elektrycznych.
W razie uszkodzenia kabla zasilającego musi on zostać
wymieniony, dla uniknięcia zagrożenia, przez producenta,
serwisanta lub osoby o podobnych kwalifikacjach (dotyczy
wyłącznie urządzeń podłączonych kablem zasilającym).
OSTRZEŻENIE: W przypadku pęknięć na powierzchni
urządzenia, wyłączyć je, aby uniknąć możliwości porażenia
prądem elektrycznym.
Przed otwarciem należy wytrzeć z pokrywki rozlane płyny.
Przed zamknięciem pokrywki należy poczekać aż powierzchnia
grzejna ostygnie.
Nie wpatrywać się w elementy płyty grzejnej, ponieważ
wbudowane są w nie lampy halogenowe
OSTRZEŻENIE: Gotowanie na płycie grzejnej bez dozoru z
tłuszczem lub olejem może być niebezpieczne i wywołać
pożar. NIGDY nie próbować gasić pożaru wodą. Należy
bowiem wyłączyć urządzenie, a następnie nakryć płomień, np.
pokrywką lub kocem przeciwpożarowym.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo pożaru: na powierzchniach
grzejnych nie przechowywać żadnych przedmiotów
Niebezpieczeństwo pożaru: Na powierzchniach grzejnych nie
przechowywać żadnych przedmiotów.
OSTROŻNIE: Proces gotowania musi odbywać się pod
nadzorem. Krótkotrwały proces gotowania wymaga ciągłego
nadzoru.
727418
OSTRZEŻENIE: Gotowanie na płycie grzejnej bez dozoru z
tłuszczem lub olejem może być niebezpieczne i wywołać
pożar.
5
OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie osłon zaprojektowanych
przez producenta urządzenia, wskazanych przez niego jako
odpowiednich w instrukcji lub zintegrowanych z urządzeniem.
Używanie nieodpowiednich osłon może być przyczyną
wypadków.
Na powierzchni płyty grzejnej nie można kłaść przedmiotów
metalowych takich jak noże, widelce, łyżki i pokrywki,
ponieważ mogą się bardzo nagrzewać.
Po zakończeniu korzystania z płyty grzejnej wyłączyć ją przy
pomocy elementów sterująco-regulacyjnych i nie polegać na
czujniku garnków.
Urządzenie jest przeznaczone do użytku
domowego. Nie wykorzystywać go
do innych celów takich jak ogrzewanie
pomieszczenia, suszenie zwierząt domowych
lub innych zwierząt, papieru, tkanin, ziół,
itp., ponieważ mogłoby to doprowadzić do
zranienia lub wybuchu pożaru.
Podłączenie urządzenia do sieci
elektrycznej może wykonać wyłącznie
upoważniony do tego serwisant lub
specjalista. Manipulowanie przy urządzeniu
lub wykonywanie nieprofesjonalnych
napraw może doprowadzić do wystąpienia
ryzyka obrażeń cielesnych lub uszkodzenia
produktu.
Ewentualne niezgodności w odcieniach
kolorów pomiędzy różnymi urządzeniami
lub elementami w obrębie tej samej stylizacji
mogą się zdarzać z powodu różnych
czynników takich jak różne kąty patrzenia na
urządzenia, różnokolorowe tła, materiały czy
oświetlenie pomieszczenia.
Jeśli do gniazdka prądu przemiennego w
sąsiedztwie urządzenia podłączone jest
jeszcze inne urządzenie elektryczne, upewnić
się, że kabel zasilający nie wchodzi w kontakt
z rozgrzanymi strefami gotowania.
W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego
powinien zostać on wymieniony przez
producenta lub autoryzowany serwis, aby
uniknąć niebezpieczeństwa.
Wykorzystywanie szklano-ceramicznej
płyty jako powierzchni do przechowywania
może spowodować jej porysowanie lub
inne uszkodzenie. Nigdy nie podgrzewać na
płycie grzewczej żywności w aluminiowej
folii lub plastikowych pojemnikach. Taka
folia lub pojemniki mogłyby się stopić
wywołując pożar lub doprowadzając do
uszkodzenia płyty grzewczej.
Nie umieszczać pod urządzeniem
przedmiotów wrażliwych na temperaturę
takich jak środki czyszczący lub
detergenty, puszki z aerozolami, itp.
727418
Przed podłączeniem urządzenia skrupulatnie zapoznać się
z instrukcją obsługi. Gwarancją nie są objęte naprawy lub
roszczenia gwarancyjne wynikające z nieprawidłowego
podłączenia lub eksploatacji urządzenia.
6
SZKLANO-CERAMICZNA
INDUKCYJNA PŁYTA
GRZEWCZA DO ZABUDOWY
(OPIS URZĄDZENIA I FUNKCJI – W ZALEŻNOŚCI OD MODELU)
Ponieważ urządzenia, których dotyczy niniejsza instrukcja, mogą posiadać różne
wyposażenie, niektórych z funkcji lub opcji wyposażenia opisanych w niniejszej instrukcji
może w danym urządzeniu brakować.
2
3
1
1
4
5
5
Przednia lewa indukcyjna strefa gotowania
Tylna lewa indukcyjna strefa gotowania
Tylna prawa indukcyjna strefa gotowania
Przednia prawa indukcyjna strefa gotowania
Panel sterowania płyty grzewczej
727418
1.
2.
3.
4.
5.
4
7
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(W ZALEŻNOŚCI OD MODELU)
A
B
C
D
E
F
G
Numer seryjny
Kod/identyfikator
Typ
Marka
Model
Dane techniczne
Symbole zgodności
Tabliczka znamionowa z podstawowymi
informacjami na temat urządzenia znajduje
się pod spodem płyty grzewczej.
Informacje na temat typu i modelu
urządzenia można znaleźć na karcie
gwarancyjnej.
727418
8
PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA
PO RAZ PIERWSZY
Jeśli płyta posiada szklano-ceramiczną powierzchnię, czyścić ją wilgotną szmatką
z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do zmywania naczyń. Nie używać agresywnych
środków czyszczących takich jak ścierne preparaty czyszczące mogące pozostawiać
zadrapania, ścierne gąbki do mycia naczyń lub odplamiacze.
727418
Przy pierwszym uruchomieniu może pojawić się charakterystyczny "zapach nowego
urządzenia", który w miarę upływu czasu zniknie.
9
INDUKCYJNA POWIERZCHNIA
GRZEWCZA
SZKLANO-CERAMICZNA POWIERZCHNIA
GRZEWCZA
- Płyta jest odporna na zmiany temperatury.
- Płyta jest także wytrzymała na uderzenia.
- Wykorzystywanie szklano-ceramicznej płyty jako powierzchni do przechowywania może
doprowadzić do jej zadrapania lub innego uszkodzenia.
- Nie korzystać ze szklano-ceramicznej płyty, jeśli jest popękana lub połamana. Płyta
może pęknąć, gdy spadnie na nią ostry przedmiot. Skutki takiego zdarzenia mogą
objawić się od razu lub po upływie pewnego czasu. Jeśli na płycie pojawi się widoczne
pęknięcie, natychmiast odłączyć urządzenie od prądu.
- Upewnić się, że strefa gotowania i dno naczynia są czyste i suche. Pozwoli to na lepszą
wymianę ciepła i zapobiegnie uszkodzeniu powierzchni grzewczej. Nie stawiać w strefie
gotowania pustych naczyń.
- Strefa gotowania może ulec uszkodzeniu, jeśli postawi się w niej pusty garnek. Przed
postawieniem garnka w strefie gotowania wytrzeć dno garnka do sucha, aby umożliwić
wymianę ciepła.
POZIOMY MOCY GRZEWCZEJ
Można ustawić 10 różnych poziomów mocy grzania strefy gotowania. W tabeli podanych
zostało kilka przykładów zastosowania poszczególnych poziomów.
Poziom
0
Przeznaczenie
Grzanie wyłączone, korzystanie z pozostałego ciepła
1-2
Utrzymywanie temperatury żywności, powolne gotowanie niewielkich ilości
(najniższe ustawienie)
3
Powolne gotowanie (dalsze gotowanie po początkowym zwiększeniu mocy)
Powolne gotowanie (dalsze gotowanie) większych ilości, smażenie w rondlu
4-5
większych kawałków
6
7-8
727418
10
Obsmażanie i przyrumienianie
Obsmażanie
9
Gotowanie większych ilości, obsmażanie
P
Ustawienie zwiększenia mocy przed rozpoczęciem procedury gotowania;
odpowiednie także w przypadku bardzo dużych ilości żywności
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA
ENERGII
- Przy zakupie naczyń zwracać uwagę na to, że podana na naczyniu średnica zazwyczaj
odnosi się do górnej krawędzi lub pokrywki, która jest przeważnie większa od średnicy dna
naczynia.
- Jeśli danie wymaga długiego czasu przyrządzania, użyć szybkowaru. Pamiętać o tym, by
w szybkowarze zawsze znajdowała się wystarczająca ilość płynu. Jeśli na płycie grzewczej
postawiony zostanie pusty szybkowar, może się przegrzać, co z kolei może doprowadzić do
uszkodzenia zarówno naczynia jak i strefy gotowania.
- W miarę możliwości przykryć garnek lub rondel odpowiedniej wielkości pokrywką. Używać
naczyń odpowiednich do ilości przyrządzanej żywności. Gotowanie w dużym, częściowo
wypełnionym garnku będzie pochłaniało znacznie więcej energii.
ROZPOZNAWANIE NACZYŃ
727418
- Nawet jeśli w strefie gotowania nie ma żadnego garnka lub rondla
lub użyte naczynie ma mniejszą średnicę niż strefa gotowania, nie
będzie żadnych strat energii.
- Jeśli naczynie jest znacznie mniejsze od strefy gotowania, istnieje
prawdopodobieństwo, że nie zostanie ono rozpoznane przez strefę
gotowania. Po włączeniu strefy gotowania na wskaźniku mocy
grzania pojawi się symbol . Jeśli naczynie zostanie umieszczone
w indukcyjnej strefie gotowania w ciągu kolejnych 10 minut, płyta
rozpozna je i włączy się z wybraną mocą grzania. zasilanie zostanie
odcięte bezpośrednio po zdjęciu naczynia ze strefy gotowania.
- Jeśli w strefie gotowania umieszczony zostanie mniejszy rondel lub
garnek i zostanie on rozpoznany, płyta użyje tylko niezbędnej mocy
podanej przy rozmiarze naczynia.
11
ZASADA DZIAŁANIA INDUKCYJNEJ PŁYTY
GRZEWCZEJ
- Płyta grzewcza jest wyposażona w indukcyjne strefy
gotowania charakteryzujące się wysoką sprawnością. Ciepło
jest wytwarzane bezpośrednio w dnie naczynia, gdzie jest ono
potrzebne najbardziej. Unika się w ten sposób strat poprzez
szklano-ceramiczną powierzchnię. Zużycie energii jest znacznie
niższe niż w przypadku konwencjonalnych stref gotowania
wyposażonych w grzałki.
- Szklano-ceramiczna strefa gotowania nie jest podgrzewana
bezpośrednio, lecz jedynie pośrednio ciepłem odbitym przez
naczynie. Po wyłączeniu się strefy gotowania ciepło to jest
oznaczone jako „pozostałe ciepło”.
- W indukcyjnych strefach gotowania podgrzewanie jest
możliwe dzięki cewce indukcyjnej zamontowanej pod szklanoceramiczną powierzchnią. Cewka wytwarza pole magnetyczne
generujące w dnie ferromagnetycznego naczynia wirujące prądy
podgrzewające naczynie.
Jeśli na rozgrzaną szklano-ceramiczną płytę wysypie się cukier
lub żywność o dużej zawartości cukru, natychmiast wytrzeć
płytę lub usunąć cukier przy użyciu skrobaka, nawet jeśli strefa
gotowania jest wciąż jeszcze gorąca. Zapobiegnie się w ten
sposób uszkodzeniu szklano-ceramicznej powierzchni.
Do czyszczenia rozgrzanej szklano-ceramicznej płyty nie
stosować detergentów lub innych środków czyszczących,
ponieważ mogłoby to uszkodzić jej powierzchnię.
727418
12
NACZYNIA INDUKCYJNE
NACZYNIA ODPOWIEDNIE DLA PŁYTY GRZEWCZEJ
- Indukcja będzie działała prawidłowo, jeśli stosowane będą
odpowiednie naczynia.
- Pamiętać o ustawieniu garnka lub rondla w środku strefy gotowania.
- Odpowiednie naczynia: naczynia wykonane ze stali, stalowe
naczynia emaliowane lub żeliwne.
- Nieodpowiednie naczynia: naczynia ze stopów stali z miedzianym
lub aluminiowym dnem oraz naczynia szklane.
- Test magnesowy: Użyć niewielkiego magnesu do sprawdzenia,
czy dno garnka lub rondla jest ferromagnetyczne. Jeśli magnes
przyczepia się do dna naczynia, naczynie nadaje się do kuchenki
indukcyjnej.
- Korzystając z szybkowaru obserwować go aż do osiągnięcia odpowiedniego ciśnienia.
Najpierw ustawić maksymalną moc strefy gotowania. Następnie postępując zgodnie z
instrukcją producenta szybkowaru zmniejszyć ewentualnie moc grzania.
- Upewnić się, że w szybkowarze lub w innym garnku lub rondlu jest wystarczająca ilość płynu.
Użycie pustego garnka w strefie gotowania może wskutek przegrzania doprowadzić do
uszkodzenia zarówno garnka jak i strefy gotowania.
- Denko niektórych naczyń nie jest całkowicie ferromagnetyczne. W takim przypadku
nagrzewać się będzie tylko część magnetyczna, podczas gdy reszta denka pozostanie
chłodna.
- W przypadku używania specjalnych naczyń przestrzegać instrukcji producenta.
- Dla uzyskania najlepszych rezultatów powierzchnia ferromagnetyczna denka naczynia musi
odpowiadać wielkości strefy grzejnej. Jeśli powierzchnia grzejna nie rozpozna naczynia,
spróbować postawić je w innej strefie grzejnej o mniejszej średnicy.
Strefa gotowania
Minimalna średnica dna naczynia
Ø 160 mm
Ø 90 mm
Ø 180 mm
Ø 90 mm
Ø 210 mm
Ø 110 mm
190 x 210 mm
Ø 110 mm
Bridge (octa)
Ø 230 mm
Denko naczynia musi być płaskie.
Ø
Ø
727418
Ø
13
OBSŁUGA PŁYTY GRZEJNEJ
PANEL STEROWANIA (w zależności od modelu)
B A1
A
C3
C1C2
C1
C
H
J J1
IH
D
J J1
IL L1 N
K E
L1M
F1
F
Przyciski czujników ustawień:
A Wyłącznik płyty grzejnej
A1 Wskaźnik włączenia/wyłączenia blokady przed dziećmi
B Przycisk blokady/blokady przed dziećmi
C Przycisk rozmrażania/odgrzewania
C1 Wskaźnik rozmrażania
C2 Wskaźnik odgrzewania
C3 Rozpoznawanie pozycji naczynia z automatycznym łączeniem (przestawianiem) pól
grzejnych
D Elementy sterujące płyty grzejnej
E Funkcje czasomierza
F Funkcja zatrzymania/uruchomienia/pamięci
F1 Wskaźnik funkcji zatrzymania/uruchomienia i pamięci
H Przycisk zmniejszania mocy
I
Przycisk zwiększania mocy
J Wyświetlacze poziomów mocy
J1 Punkt dziesiętny wskazujący połówkę poziomu mocy dla strefy grzejnej
K Wyłącznik programatora czasowego
L Przycisk ustawiania programatora czasowego (–)
L1 Wskaźnik aktywnego programatora czasowego dla odpowiednich stref grzejnych
M Przycisk ustawiania programatora czasowego (+)
N Wyświetlacz czasu
727418
14
WŁĄCZANIE PŁYTY
Postawić naczynie na płycie grzejnej.
Dotknąć przycisk wyłącznika (A), aby
włączyć płytę. Na wyświetlaczach
wszystkich stref grzejnych pojawi się „0”.
Wygenerowany zostanie krótki sygnał
akustyczny i nad przyciskiem (A1) zapali się
wskaźnik świetlny.
B A A1
J
J
Jeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie włączona żadna strefa grzejna, strefa grzejna
wyłączy się.
WŁACZANIE STREF GRZEJNYCH
Do wyboru jest łącznie 9 lub 17 różnych poziomów mocy. W przypadku 17 poziomów
mocy kropka na wyświetlaczu pokazuje połowę stopnia (np. „8.” oznacza 8.5, w zależności
od modelu).
B A A1
H
IH
I
Po włączeniu płyty włączyć (w ciągu
kolejnych 10 sekund) żądaną strefę
grzejną. Przy pomocy przycisku (H) i
(I) wybrać dla włączonej strefy grzejnej
żądane ustawienie. Jeśli najpierw dotknie
się przycisku (I), poziom mocy ustawiony
zostanie na „9”.
Jeśli najpierw dotknie się przycisku (H),
poziom mocy zostanie ustawiony na „4”.
Zmiana ustawień strefy grzejnej
Poziom mocy można w dowolnym momencie zmienić naciskając przycisk (H) lub (I).
727418
Aby szybciej zwiększyć lub zmniejszyć poziom mocy, dotknąć i przytrzymać przycisk (H)
lub (I).
15
AUTOMATYCZNA FUNKCJA SZYBKIEGO
PODGRZEWANIA
Wszystkie strefy grzejne są wyposażone w specjalny mechanizm, który na początku
gotowania bez względu na faktyczne ustawienie mocy ustawia moc na maksimum.
Automatyczna funkcja szybkiego podgrzewania powoduje tymczasowe zwiększenie
mocy roboczej, aby szybko podgrzać denko naczynia (9). Po upływie krótkiego czasu
następuje ponowne przełączenie mocy strefy grzejnej do pierwotnie ustawionego
poziomu (od 1 do 8).
Automatyczna funkcja szybkiego podgrzewania jest przeznaczona do potraw, które
najpierw trzeba podgrzać z maksymalną mocą, a następnie gotować przez dłuższy okres
czasu.
Automatyczna funkcja szybkiego podgrzewania nie nadaje się do duszenia, smażenia lub
obsmażania żywności, która wymaga częstego przewracania, podlewania lub mieszania
lub też musi przez dłuższy czas gotować się w szybkowarze.
B A A1
IH
H
I
Płyta jest włączona i w jednej ze stref
grzejnych ustawione zostało odpowiednie
naczynie.
Strefa grzejna powinna być wyłączona.
Na wyświetlaczu powinno pojawić się
„0”. Nacisnąć odpowiedni przycisk (I) i
przytrzymać go przez ok. 3 sekundy aż
usłyszy się krótki sygnał dźwiękowy.
Na wyświetlaczu na przemian pojawiać się
będzie „A” i „9”.
Zmniejszyć moc do poziomu, na jakim chce
się gotować po zakończeniu automatycznej
funkcji szybkiego podgrzewania. Na
wyświetlaczu na przemian zacznie pojawiać
się „A” i poziom mocy. Po zakończeniu
automatycznej funkcji szybkiego
podgrzewania strefa grzejna automatycznie
przełączy się na wybrany poziom, który
będzie następnie wyświetlany przez cały
czas.
TABELA AUTOMATYCZNEJ FUNKCJI SZYBKIEGO PODGRZEWANIA
Poziom mocy
1
1.
2
2.
3
3.
4
4.
5
5.
6
6.
7
7.
8
8.
Czas trwania
automatycznej
funkcji szybkiego 40 60 70 100 120 150 180 220 260 300 430 400 120 150 195 200
podgrzewania
(sec)
727418
16
WYŁĄCZANIE AUTOMATYCZNEJ FUNKCJI SZYBKIEGO PODGRZEWANIA
Jeśli przy włączonej automatycznej funkcji szybkiego podgrzewania moc grzejna zostanie
zmniejszona, to automatyczna funkcja szybkiego podgrzewania wyłączy się.
Automatyczna funkcja szybkiego podgrzewania wyłączy się także, jeśli wybrana strefa
grzejna zostanie wyłączona poprzez równoczesne naciśnięcie przycisku (H) i (I).
POŁĄCZONA STREFA GRZEJNA
(w zależności od modelu)
• Niektóre modele posiadają możliwość połączenia dwóch stref grzejnych w jedną dużą
strefę grzejną. W ten sposób w połączonej strefie grzejnej postawić można duże owalne
naczynie lub blachę do pieczenia. Naczynie musi być na tyle duże, by zakryć sobą
środek górnej i dolnej strefy grzejnej.
• Maksymalny rozmiar naczynia: 40 x 25 cm. Dla równomiernego rozmieszczenia ciepła
zalecamy stosowanie brytfanny lub naczynia z ciężkim denkiem. W czasie przyrządzania
potrawy brytfanna lub naczynie nagrzewa się. Uważać, by się nie poparzyć.
• W czasie stawiania brytfanny na płycie upewnić się, że nie zasłania ona modułu
sterowania.
B A A1
H
IH
I
Włączanie połączonej strefy grzejnej
• Włączyć płytę grzejną naciskając czujnik
wyłącznika (A).
• Dotknąć jednocześnie dwóch czujników
i przytrzymać je przez 3 sekundy (H).
Na wyświetlaczu dla tylnej strefy pojawi
się symbol informujący o połączeniu
dwóch stref grzejnych.
• Ustawić dla połączonej strefy grzejnej
żądaną moc grzejną.
• Aby zmienić moc grzejną połączonej
strefy w późniejszym czasie, użyć
przycisku (H) lub (I) dla dolnej strefy
grzejnej.
Uwaga: Połączona strefa nie pozwala
na ustawienie doładowania mocy P.
Maksymalny dostępny poziom mocy
wynosi 9.
727418
Wyłączanie połączonej strefy grzejnej
• Zmniejszyć moc połączonego pola do 0. Znak łączenia pól zniknie i ogrzewanie
wyłączy się.
• Obie strefy grzejne będą działały niezależnie od siebie.
17
ROZPOZNAWANIE POZYCJI NACZYNIA Z AUTOMATYCZNYM
ŁĄCZENIEM (PRZESTAWIANIEM) PÓL GRZEJNYCH
(tylko w niektórych modelach)
B A A1
C3H
IH
I
Rozpoznawanie pozycji naczynia automatycznie uruchomi się w ciągu 10 sekund po
włączeniu urządzenia.
Jeśli na płycie kuchennej znajduje się naczynie, funkcja rozpoznawania naczynia rozpozna pozycję tego naczynia i automatycznie
połączy pola grzejne, uwzględniając wielkość
naczynia. Dwa sąsiednie pola grzejne mogą
zostać połączone w jedno duże pole grzejne.
Na wskaźniku ostatniego pola grzejnego ukaże się symbol , który oznacza, że oba pola są
połączone.
• Nastawić należy żądaną moc działania połączonego pola grzejnego.
• Chcąc później zmienić moc połączonego pola grzejnego, należy przycisnąć przycisk (H) lub
(I) dla dolnego pola grzejnego.
Uwaga: Strefa połączonych pól grzejnych nie umożliwia włączenia funkcji intensywnego
grzania P, a jedynie ustawienie mocy do stopnia 9.
Automatyczne rozpoznawanie pozycji naczynia można uruchomić w dowolnym momencie na
10 sekund za pomocą przycisku (C3) rozpoznawania naczynia. Automatyczne rozpoznawanie
naczynia i automatyczne łączenie pól grzejnych będzie możliwe jedynie na polach grzejnych,
które jeszcze nie zostały włączone. Łączenie pól grzejnych można wyłączyć, ustawiając moc
działania na "0".
Jeśli na płycie kuchennej nie ma naczynia:
- Włączyć płytę kuchenną, wszystkie pola grzejne są w stanie »0«.
- Naczynie postawić na dowolnym polu grzejnym, na wskaźniku tego pola grzejnego zacznie pulsować »0«. Moc pola grzejnego należy ustawić za pomocą przycisków (H) lub (I)
poszczególnego pola grzejnego. Funkcja automatycznie połączy pola grzejne, uwzględniając
wielkość naczynia.
- Kontynuować należy, stawiając kolejne naczynie i postępując według tej samej procedury.
Jeśli na płycie kuchennej już jest naczynie:
- Włączyć płytę kuchenną.
- Na wskaźniku pola grzejnego, na którym jest naczynie, pulsuje symbol »0«. Moc pola grzejnego należy zmienić za pomocą przycisków (H) lub (I) poszczególnego pola grzejnego.
- Jeżeli na płycie kuchennej znajduje się więcej naczyń, urządzenie automatycznie rozpozna
wszystkie naczynia i na wszystkich wskaźnikach pól grzejnych, na których są naczynia, pulsować będzie »0«.
Moc pola grzejnego należy zmienić za pomocą przycisków (H) lub (I) poszczególnego pola
grzejnego, a następnie kontynuować dla kolejnego naczynia.
W pierwszych 10 sec po uruchomieniu można automatyczne rozpoznawanie naczynia wyłączyć również w ustawieniach użytkownika za pomocą parametru "Au".
727418
Z funkcji można korzystać, gdy naczynie już najduje się na płycie kuchennej lub gdy płyta
kuchenna jest pusta.
18
STREFA GRZEJNA Z OPCJĄ
DOŁĄDOWANIA MOCY
W niektórych modelach doładowanie mocy można włączyć dla wszystkich stref grzejnych
oznaczonych symbolem „P” lub „»”. Doładowanie mocy nie jest aktywne dla wszystkich
stref grzejnych jednocześnie. Umożliwia to szybsze podgrzewanie naczyń i żywności.
Funkcja pozwala na tymczasowe gotowanie z maksymalną mocą przez maksymalnie 5
minut. Następnie moc robocza zostaje automatycznie zmniejszona do poziomu 9. Funkcję
można ponownie włączyć, jeśli system nie uległ przegrzaniu.
- Płyta jest włączona i w jednej ze
stref grzejnych postawione zostało
odpowiednie naczynie.
B A A1
H
IH
I
Włączanie doładowania mocy
- Wybrać strefę grzejną.
- Ustawić poziom mocy na 9, a następnie
nacisnąć przycisk (I). Na wyświetlaczu
pojawi się symbol „P”. Funkcja jest
włączona.
Wyłączanie doładowania mocy
- Nacisnąć przycisk (H). Doładowanie mocy zostanie wyłączone i moc robocza powróci
do poziomu 9.
- Moc można zmniejszyć do żądanego poziomu naciskając przycisk (H).
727418
Strefa grzejna z włączoną funkcją doładowania mocy (P) pobiera dużą ilość mocy
grzejnej. Dlatego też nie można w tym samym czasie ustawić mocy maksymalnej dla
górnej lub dolnej strefy grzejnej. Zamiast tego na czas trwania doładowania mocy jej moc
zostanie ograniczona do 9.
19
BLOKADA PRZED DZIEĆMI
Aby zapobiec łatwemu włączeniu płyty przez dzieci, płytę można bez trudu zablokować
przed dziećmi.
B A A1
B A A1
Blokada elementów regulacyjnosterujących płyty grzejnej
Płytę trzeba wyłączyć.
Dotknąć przycisk wyłącznika i przytrzymać
go przez 3 sekundy. Na wyświetlaczach
mocy stref grzejnych pojawi się symbol
„L”. Płyta grzejna jest teraz zablokowana.
Po upływie 5 sekund płyta grzejna
automatycznie przełączy się w tryb
czuwania.
Odblokowanie elementów regulacyjnosterujących płyty grzejnej
Aby odblokować płytę grzejną, postępować
w ten sam sposób co przy jej blokowaniu.
Płytę należy wyłączyć.
Dotknąć przycisk wyłącznika i przytrzymać
go przez 3 sekundy. Symbol „L” na
wskaźnikach mocy stref grzejnych
zmieni się na „0”. Płyta grzejna jest teraz
odblokowana i gotowa do użytku.
Jeśli funkcja blokady przed dziećmi
zostanie włączona w trybie ustawień
użytkownika (Patrz. rozdział "Ustawienia
użytkownika"), to płyta będzie się
automatycznie blokować za każdym jej
wyłączeniem.
Aby zapobiec niezamierzonemu
włączeniu się płyty, włączyć funkcję
blokady przed przystąpieniem do jej
czyszczenia.
727418
20
ROZMRAŻANIE/ODGRZEWANIE
Nacisnąć przycisk (C), aby uruchomić funkcję rozmrażania/odgrzewania. W czasie
rozmrażania utrzymywana jest temperatura 42°C. Temperatura żywności w trakcie jej
odgrzewania jest utrzymywana na poziomie 70°C.
C1
Włączanie funkcji rozmrażania
Nacisnąć przycisk (A), aby włączyć płytę.
Umieścić w wybranej strefie grzejnej
odpowiednie naczynie.
Dotknąć jednokrotnie przycisk (C). Zapali
się wskaźnik świetlny (C1). Dotknąć przycisk
(H) lub (I) dla wybranej strefy grzejnej. Na
wyświetlaczu pojawi się symbol „u”.
B A A1
H
IH
I
C2
Włączanie funkcji odgrzewania
Nacisnąć przycisk (A), aby włączyć płytę.
Umieścić w wybranej strefie grzejnej
odpowiednie naczynie.
Dotknąć dwukrotnie przycisk (C). Zapali się
wskaźnik świetlny (C2). Dotknąć przycisk
(H) lub (I) dla wybranej strefy grzejnej. Na
wyświetlaczu pojawi się symbol „U”.
B A A1
H
IH
I
727418
Wyłączanie funkcji rozmrażania/odgrzewania
- Dotknąć przycisk (H) lub (I) dla wybranej strefy grzejnej.
- Strefa grzejna wyłączy się i na wyświetlaczu pojawi się „0”.
21
FUNKCJE CZASOMIERZA
Czas gotowania można ustawić z zakresu od 1 do 99 minut. Funkcja ta umożliwia dwa
tryby robocze:
A1
L L1 O
B A
KE
L1M
F1
F
A MINUTNIK
Dotknąć przycisk programatora czasowego/minutnika (K), aby włączyć programator
czasowy. Na wyświetlaczu programatora czasowego pojawi się „00” (O). Dotknąć
przycisk (L) i (M), aby ustawić czas z zakresu od 1 do 99 minut.
- Po upływie ustawionego czasu włączy się alarm. Strefa grzejna jednak nie wyłączy się.
- Wyłączyć alarm dotykając dowolnego przycisku. Ewentualnie po upływie określonego
czasu wyłączy się on automatycznie.
- Funkcja minutnika pozostanie włączona, nawet jeśli płyta grzejna zostanie wyłączona
przy pomocy przycisku (A).
- W ostatniej minucie odliczania pozostały czas będzie pokazywany w sekundach.
B WYŁACZANIE PROGRAMATORA CZASOWEGO DLA WYBRANEJ STREFY GRZEJNEJ
Funkcja ta umożliwia ustawienie czasu gotowania dla wybranej strefy grzejnej, dla
której poziom mocy został już ustawiony. Po upływie czasu strefa grzejna wyłącza się
automatycznie.
Dotknąć przycisk programatora czasowego/minutnika (K), aby włączyć programator
czasowy. Na wyświetlaczu programatora czasowego (O) pojawi się symbol „00”. Dotknąć
ponownie przycisk czujnika (K). Punkt (L1) danej strefy grzejnej zacznie migać.
- Dotknąć przycisk (L) i (M), aby ustawić czas z zakresu od 1 do 99 minut.
- Po ustawieniu żądanej wartości rozpoczyna się odliczanie. Punkt (L1) wskazujący, dla
jakiej strefy grzejnej ustawiona została funkcja programatora czasowego, będzie nadal
migał.
- Po upływie ustawionego czasu uruchomiony zostanie sygnał akustyczny i strefa grzejna
wyłączy się. Na wyświetlaczu zegara zacznie migać „00”. Wyłączyć alarm dotykając
dowolnego przycisku. Ewentualnie po upływie określonego czasu wyłączy się on
automatycznie.
Czas gotowania można ustawić dla każdej strefy grzejnej oddzielnie. Jeśli włączonych
zostanie kilka funkcji programatora czasowego, na wyświetlaczu co kilka sekund na
727418
22
zmianę pokazywane będą czasy poszczególnych stref grzejnych. Miganie wskaźnika
świetlnego będzie wskazywało daną strefę grzejną.
Zmiana czasu gotowania
- Pozostały czas gotowania można zmienić w dowolnym czasie w trakcie gotowania.
- Dotknąć przycisk wyłącznika programatora czasowego (K), aby wybrać wyświetlacz
programatora czasowego dla żądanej strefy grzejnej. Odpowiedni wskaźnik świetlny (L1)
zacznie migać.
- Dotknąć przycisk (L) lub (M), aby ustawić nowy żądany czas gotowania.
Wyświetlanie pozostałego czasu gotowania
Jeśli włączonych zostanie kilka ustawień programatora czasowego, pozostały czas
gotowania można wyświetlić dotykając przycisk (K).
Reset programatora czasowego
- Wybrać wyświetlacz żądanego programatora czasowego naciskając przycisk (K) (patrz
rozdział „Zmiana ustawionego czasu gotowania”). Wyświetlony zostanie ustawiony
programator czasowy i dla danej strefy grzejnej zapali się wskaźnik świetlny.
- Dotknąć przycisk (M), aby ustawić wartość na „00” lub nacisnąć jednocześnie przycisk
(L) i (M), aby natychmiast zresetować tę wartość do „00”.
ZATRZYMYWANIE PROCESU GOTOWANIA
PRZY POMOCY FUNKCJI STOP & GO
Funkcja STOP & GO umożliwia zatrzymanie (lub wstrzymanie) procesu gotowania przy
jednoczesnym zachowaniu wszystkich swoich ustawień.
Aby zatrzymać proces gotowania, dotknąć przycisk STOP & GO (F). Zapali się znajdujący
się nad przyciskiem wskaźnik świetlny (F1). Ustawienia na wyświetlaczach zaczną migać.
Wszystkie ustawienia zostaną zamrożone i strefa grzejna przestanie być podgrzewana
(grzałki zostaną wyłączone).
Wszystkie przyciski z wyjątkiem wyłącznika i funkcji STOP & GO są wyłączone.
Aby wyłączyć funkcję STOP & GO, ponownie dotknąć przycisk STOP & GO. Wskaźnik
świetlny (F1) zgaśnie.
Jeśli funkcja STOP & GO nie wyłączy się, cała płyta wyłączy się automatycznie po upływie
10 minut.
- Płyta jest wyposażona w wentylator, który w czasie gotowania chłodzi elementy
elektroniczne. Wentylator może działać przez chwilę również po zakończeniu procesu
gotowania.
- Indukcyjna płyta grzejna jest oprócz tego wyposażona w zabezpieczenie przed
przegrzaniem, która chroni przed uszkodzeniem elementy elektroniczne. Zabezpieczenie
działa na kilku poziomach.
Gdy temperatura strefy grzejnej bardzo wzrośnie, moc grzejna zostanie automatycznie
zmniejszona.
23
727418
ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM
Jeśli to nie wystarczy, moc strefy grzejnej będzie nadal się zmniejszać lub mechanizmy
zabezpieczające całkowicie wyłączą strefę grzejną. W takim przypadku na wyświetlaczu
pojawi się komunikat „F2”. Gdy płyta grzejna ostygnie, jej całkowita moc stanie się
znowu dostępna.
FUNKCJA PAMIĘCI
Funkcja pamięci umożliwia przywrócenie ostatnio wybranych ustawień w ciągu 5 sekund
od wyłączenia płyty. Jest to wygodne, gdy np. przez przypadek naciśnie się przycisk
wyłącznika i cała płyta wyłączy się lub gdy płyta grzejna automatycznie wyłączy się
wskutek rozlanej cieczy.
Po wyłączeniu płyty przy pomocy przycisku wyłącznika użytkownik ma 5 sekund na
ponowne włączenie panelu sterowania, a następnie kolejne 5 sekund na naciśnięcie
przycisku STOP & GO (F) w celu przywrócenia swoich ustawień. W ciągu tych 5 sekund
wskaźnik świetlny nad przyciskiem przywracania ustawień będzie migał.
Przywrócone zostaną wszystkie ustawienia, jakie były aktywne przed wyłączeniem płyty.
727418
24
WYŁĄCZANIE STREFY GRZEJNEJ
B A A1
H
IH
I
Aby wyłączyć strefę grzejną, przy użyciu
odpowiedniego przycisku (H) ustawić
wartość na „0”.
Aby szybko wyłączyć strefę grzejną,
dotknąć równocześnie odpowiedni przycisk
(H) i (I). Wygenerowany zostanie krótki
sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu pojawi
się komunikat „0”.
Jeśli moc wszystkich stref grzejnych
zostanie ustawiony na „0”, strefa grzejna
wyłączy się automatycznie po upływie 10
sekund.
WSKAŹNIK MOCY RESZTKOWEJ
727418
Płyta witroceramiczna wyposażona jest również we wskaźnik mocy resztkowej H. Pole
grzejne nie nagrzewa się bowiem bezpośrednio, ale poprzez ciepło zwrotne, oddawane
przez naczynie. Dopóki po wyłączeniu płyty kuchennej świeci symbol H, pozostałe
ciepło można wykorzystać do podtrzymania ciepła potrawy lub do topienia. Gdy
symbol H zniknie, pole grzejne nadal może być gorące. Należy uważać, ponieważ istnieje
niebezpieczeństwo oparzeń!
25
MAKSYMALNY CZAS GOTOWANIA
Ze względów bezpieczeństwa czas gotowania każdej ze stref grzejnych jest ograniczony
do czasu maksymalnego. Maksymalny czas gotowania zależy od ostatnio ustawionego
poziomu mocy.
Jeśli poziom mocy nie został zmieniony, strefa grzejna zostanie automatycznie wyłączona
po upływie maksymalnego czasu gotowania.
Poziom mocy
U
u
1
2
3
4
5
6
7
8
9
P*
Maksymalny
czas działania
(godziny)
2
8
8
8
6
6
4
4
2
1,5
1,5
1,5
* Po upływie 5 minut stopień mocy zostanie automatycznie obniżony na 9, a następnie
pole grzejne się po 1,5 godzinie wyłączy.
WYŁĄCZANIE CAŁEJ PŁYTY GRZEJNEJ
Dotknąć przycisk wyłącznika (A), aby
wyłączyć całą płytę. Zabrzmi sygnał
dźwiękowy i wszystkie wskaźniki zgasną,
z wyjątkiem wskaźników tych pól
grzewczych, które są jeszcze gorące a na
ich wyświetlaczach świeci się "H", jako
oznaka gorącego pola grzewczego.
B A A1
WYŁĄCZENIE AUTOMATYCZNE
Jeśli przyciski będą wciśnięte zbyt długo w czasie gotowania (np. wskutek rozlanej cieczy
lub przesłonięcia przycisków czujników jakimś przedmiotem), po upływie 10 sekund
wszystkie strefy grzejne wyłączą się i na wyświetlaczu pojawi się symbol .
Przedmiot należy zdjąć lub rozlaną ciecz należy usunąć z przycisków czujników w ciągu 2
minut. W przeciwnym razie płyta grzejna wyłączy się automatycznie.
Ostatnie ustawienia można przywrócić przy pomocy funkcji pamięci, do uruchomienia
której służy przycisk STOP & GO (F).
727418
26
USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA
USTAWIANIE SYGNAŁU AKUSTYCZNEGO I PARAMTERÓW BLOKADY
Można ustawić głośność sygnału akustycznego, czas trwania alarmu, maksymalną moc
całkowitą urządzenia i automatyczne ustawienia blokady.
Aby włączyć menu ustawień parametrów, nacisnąć przycisk zatrzymania (F), gdy
urządzenie jest wyłączone i przytrzymać go przez 3 sekundy.
Na wyświetlaczu programatora czasowego pojawi się pierwszy parametr „Uo” wskazujący
głośność sygnałów akustycznych. Nacisnąć przycisk programatora czasowego (K) w celu
wybrania rodzaju parametru. Naciskając przyciski ustawienia programatora czasowego
(L) i (M) ustawić parametr.
Uo: głośność sygnału akustycznego i alarmu
So: czas trwania alarmu
Lo: automatyczna blokada
Au: Automatyczne rozpoznawanie naczynia
Po: maksymalna moc całkowita
Aktualnie ustawiona wartość parametru pojawi się na wyświetlaczach poziomu mocy
stref grzejnych znajdujących się po prawej stronie. Wartość można ustawić naciskając dla
strefy grzejnej przycisk (H) lub (I).
Wszystkie parametry można potwierdzić i zapisać naciskając i przytrzymując przez 2
sekundy przycisk zatrzymania (F). Następnie wygenerowany krótki sygnał dźwiękowy.
Jeśli nie chce się zapisywać nowych ustawień parametru, zamknąć tryb ustawień
użytkownika naciskając przycisk wyłącznika.
727418
Głośność sygnału akustycznego i alarmu „Uo”
Ustawić można następujące wartości:
00 na wyświetlaczu = off (nie dotyczy alarmu i sygnału akustycznego błędu)
01 na wyświetlaczu = głośność minimalna
02 na wyświetlaczu = głośność średnia
03 na wyświetlaczu = głośność maksymalna (wartość domyślna)
Po każdej zmianie generowany będzie z nowo ustawioną głośnością krótki sygnał
akustyczny.
27
Czas trwania alarmu akustycznego „So”
Ustawić można następujące wartości:
05 na wyświetlaczu = 5 sekund
1.0 na wyświetlaczu = 1 minuta
2.0 na wyświetlaczu = 2 minuty (wartość domyślna)
Blokada przed dziećmi „Lo”
Jeśli funkcja automatycznej blokady zostanie uruchomiona w trybie ustawień
użytkownika, płyta grzejna będzie się automatycznie blokować za każdym razem, gdy
zostanie wyłączona.
00 na wyświetlaczu = off (wartość domyślna)
01 na wyświetlaczu = on
Rozpoznawanie pozycji naczynia z automatycznym łączeniem pól »Au«
Jeżeli w trybie ustawień użytkownika wyłączona zostanie funkcja rozpoznawania pozycji
naczynia z automatycznym łączeniem pól, wówczas urządzenie będzie trzeba zawsze
sterować ręcznie (w momencie włączenia urządzenia nie będzie 10 sekundowego
automatycznego rozpoznawania naczynia)
0 na wskaźniku = wyłączona
1 na wskaźniku = włączona (wstępnie ustawiona)
Maksymalna moc całkowita „Po”
Jeśli domowa instalacja elektryczna posiada inne limity, maksymalną moc całkowitą płyty
grzejnej można zmniejszyć:
2.3 na wskaźniku = 2,3 kW = 10 A
2.8 na wskaźniku = 2,8 kW = 12 A
3.0 na wskaźniku = 3,0 kW = 13 A
3.7 na wskaźniku = 3,7 kW = 16 A
7.4 na wskaźniku = 7,4 kW = 2 x 16 A (wstępnie ustawiona)
Jeśli poziom mocy został ograniczony, ograniczyć można także ustawienia i
wynikową moc grzejną. Urządzenie jest wyposażone w system zarządzania mocą, dzięki
któremu efekt ograniczenia mocy jest minimalny.
727418
28
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Pamiętać o odłączeniu urządzenia od zasilania i poczekaniu aż
ostygnie.
Dzieci nie powinny czyścić urządzenia lub wykonywać czynności
konserwacyjnych bez nadzoru.
Po każdym użyciu odczekać aż powierzchnia szklano-ceramiczna ostygnie i przemyć
ją. W przeciwnym razie wszystkie pozostałe zanieczyszczenia wtopią się w gorącą
powierzchnię przy następnym użyciu płyty.
Do regularnej konserwacji szklano-ceramicznej płyty stosować specjalnych produktów do
pielęgnacji tworzących na powierzchni warstwę ochronną zapobiegającą przywieraniu do
niej brudu.
Przed każdym użyciem szklano-ceramicznej powierzchni wytrzeć
z płyty i dna garnka kurz lub inne zanieczyszczenia, które mogłyby
porysować powierzchnię.
Druciaki, szorstkie gąbki do czyszczenia i proszki ścierne mogą
zarysować powierzchnię. Powierzchnię mogą także uszkodzić
agresywne środki czyszczące w sprayu i nieodpowiednie środki
czyszczące w płynie.
Stosowanie agresywnych lub ściernych środków czyszczących lub
naczyń z szorstkim lub uszkodzonym dnem może doprowadzić do
starcia napisów.
Do usuwania drobnych zanieczyszczeń stosować wilgotnej
miękkiej szmatki. Następnie wytrzeć powierzchnię do sucha.
Plamy wodne usuwać delikatnym roztworem octu. Nie używać
jednak tego roztworu do wycierania ramy (dotyczy tylko
niektórych modeli), ponieważ mogłaby ona stracić swój połysk.
Nie używać agresywnych środków czyszczących w sprayu lub
preparatów do usuwania kamienia.
727418
Do usuwania trudno schodzących zanieczyszczeń używać
specjalnych środków do czyszczenia szkła ceramicznego.
Postępować zgodnie z instrukcją producenta. Po zakończeniu
czyszczenia pamiętać o dokładnym usunięciu pozostałości po
środku czyszczącym, ponieważ mogą one uszkodzić szklanoceramiczną powierzchnię, gdy strefy gotowania rozgrzeją się.
29
Trudno schodzące i wtopione pozostałości usuwać przy użyciu
skrobaka. Zachować ostrożność w czasie jego używania, aby
uniknąć skaleczenia.
Użyć skrobaka jedynie wówczas, gdy brudu nie można usunąć
wilgotną szmatką lub specjalnymi środkami do czyszczenia
powierzchni szklano-ceramicznych.
Trzymać skrobak pod odpowiednim kątem (od 45° do 60°).
Delikatnie przycisnąć skrobak do szkła i przesunąć go nad
napisami w celu usunięcia zanieczyszczeń. Uważać, by plastikowy
uchwyt skrobaka (w niektórych modelach) nie wszedł w kontakt z
rozgrzaną strefą gotowania.
Nie przyciskać skrobaka prostopadle do szkła i nie zarysować
powierzchni płyty jego końcówką lub ostrzem.
Natychmiast usuwać skrobakiem z płyty szklano-ceramicznej
cukier lub żywność o dużej zawartości cukru, nawet gdy płyta
jest jeszcze rozgrzana, ponieważ cukier może na stałe uszkodzić
powierzchnię szklano-ceramiczną.
Zmian połysku elementów graficznych lub odbarwień nie należy traktować jako
uszkodzenia urządzenia, lecz raczej jako wynik normalnej eksploatacji płyty grzewczej.
Takie odbarwienie jest najczęściej wynikiem wtopienia się pozostałości żywności
w powierzchnię lub mogą je powodować niektóre materiały, z których wykonane
są naczynia (jak np. aluminium czy miedź). Takie odbarwienia są bardzo trudne do
całkowitego usunięcia.
Uwaga: Odbarwienia i podobne skazy wpływają jedynie na wygląd płyty, natomiast nie
mają bezpośredniego wpływu na jej działanie. Gwarancja nie obejmuje usuwania takich
skaz.
727418
30
TABELA WYKRYWANIA I
USUWANIA USTEREK
HAŁAS I JEGO PRZYCZYNY W CZASIE GOTOWANIA INDUKCYJNEGO
Przyczyna
Rozwiązanie
Hałas wywołany
indukcją
Technologia indukcyjna wykorzystuje
właściwości niektórych metali w polu
elektromagnetycznym. Wywołuje
ona tak zwane wirujące prądy, które
wymuszają oscylacje cząsteczek.
Oscylacje (drgania) te są przekształcane w energię cieplną. W zależności
od rodzaju metalu mogą temu towarzyszyć niegłośne odgłosy.
Jest to normalne i nie wynika
z usterki.
Brzęczenie
przypominające
odgłos
transformatora
Zdarza się przy gotowaniu przy dużym poziomie mocy. Spowodowane
jest to ilością energii przenoszonej z
płyty grzewczej na garnek lub rondel.
Hałas ten zniknie lub zmniejszy się, gdy zmniejszy się
poziom mocy.
Wibracje i
trzeszczenie naczyń
Hałas ten pojawia się w naczyniach
(garnkach lub rondlach) wykonanych
z różnych materiałów.
Wynika to z wibracji powstających wzdłuż sąsiadujących
z sobą powierzchni warstw
różnych materiałów. Hałas ten
zależy od rodzaju naczynia. Może się on zmieniać w
zależności od ilości i rodzaju
gotowanej żywności.
Hałas wentylatora
Prawidłowe działanie elektronicznych
elementów indukcyjnych wymaga
kontroli temperatury. Dlatego też
płyta grzewcza jest wyposażona w
wentylator, który pracuje z różną
prędkością w zależności od stwierdzonej temperatury.
Jeśli temperatura będzie
pozostawać wysoka, wentylator może pracować nawet po
wyłączeniu płyty grzewczej.
727418
Hałas i dźwięki
31
FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA I WYŚWIETLANIE BŁĘDÓW
Płyta grzejna jest wyposażona w czujniki zabezpieczające przed przegrzaniem. Czujniki te
mogą automatycznie wyłączyć na jakiś czas dowolną strefę grzejną lub całą płytę.
Błąd, ewentualna przyczyna, rozwiązanie
• Ciągły dźwięk i miganie „–« na wyświetlaczu. ,
- Powierzchnia czujnika zalana wodą lub przysłonięcie czujników jakimś przedmiotem.
Wytrzeć powierzchnię czujników.
• Komunikat „F2” na wyświetlaczu
- Nastąpiło przegrzanie strefy grzejnej. Poczekać aż strefa grzejna ostygnie.
• Komunikat „F” na wyświetlaczu
- Oznacza to, że w czasie pracy urządzenia wystąpił błąd.
Jeśli wystąpi błąd lub wskaźnik błędu „F” nie zniknie, wyłączyć
płytę grzejną na kilka minut z prądu (wyjąć bezpiecznik lub
wyłączyć główny wyłącznik). Następnie podłączyć płytę
ponownie do sieci elektrycznej i włączyć przycisk głównego
wyłącznika.
Jeśli pomimo skorzystania z powyższych porad problemy się utrzymują, skontaktować
się z autoryzowanym serwisantem. Gwarancja nie obejmuje napraw ani roszczeń
gwarancyjnych spowodowanych nieprawidłowym podłączeniem lub eksploatacją
urządzenia. W takim przypadku koszty naprawy ponosi użytkownik.
Przed przystąpieniem do naprawy odłączyć urządzenie od
zasilania elektrycznego (poprzez wyjęcie bezpiecznika lub
wtyczki z gniazdka w ścianie).
727418
32
MONTAŻ PŁYTY DO ZABUDOWY
40
- Stosowanie pełnych drewnianych elementów narożnikowych na blatach za strefą
gotowania jest dozwolone jedynie wówczas, gdy odstęp pomiędzy elementem
narożnikowym a płytą grzewczą wynosi co najmniej tyle, ile podają plany montażowe.
300
520
min 20
50
54
min 40
490-492
min 600
min 50
283-285
727418
30cm
33
595-600
520-525
min 20
50
54
min 40
490-492
min 600
min 50
560-562
60cm
795-800
520-525
min 20
50
54
min 40
min 600
490-492
min 50
750-752
80cm
900
520-525
min 20
50
54
min 40
490-492
860-862
90cm
727418
34
min 50
min 600
OTWORY WENTYLACYJNE W DOLNEJ SZAFCE
- Normalna eksploatacja elementów elektronicznych indukcyjnej płyty grzewczej wymaga
odpowiedniej cyrkulacji powietrza.
727418
A Dolna szafka z szufladą
- Na całej szerokości szafki w tylnej jej ściance musi być przewidziany otwór o wysokości
co najmniej 140 mm. Oprócz tego na całej szerokości szafki z przodu przewidziany musi
być otwór o wysokości co najmniej 6 mm.
- Płyta jest wyposażona w znajdujący się w jej dolnej części wentylator. Jeśli pod
szafką kuchenną znajduje się szuflada, nie używać jej do przechowywania drobnych
przedmiotów lub papieru, ponieważ w razie zassania ich przez wentylator mogłyby
one uszkodzić wentylator i układ chłodzący. Poza tym nie wykorzystywać szuflady
do przechowywania folii aluminiowej lub substancji lub płynów łatwopalnych
(takich jak aerozole). Substancje takie należy przechowywać z dala od płyty
grzewczej. Niebezpieczeństwo wybuchu! Pomiędzy zawartością szuflady a otworami
wentylacyjnymi wentylatora powinna być pozostawiona co najmniej 20-milimetrowa
przerwa.
35
40-50
B Dolna szafka z piekarnikiem
- W przypadku wyposażonych w wentylator piekarników typu EVP4.., EVP2.., EVP3..
piekarnik można zamontować pod indukcyjną płytą grzejną. Przed przystąpieniem do
montażu piekarnika w miejscu otworu montażowego zdemontować należy tylną ściankę
szafki kuchennej. Ponadto z przodu na całej długości szafki musi znajdować się otwór o
szerokości co najmniej 6 mm.
- Jeśli pod indukcyjną płytą grzejną zamontowane są inne urządzenia, nie możemy
zagwarantować jej prawidłowego działania.
min. 20
727418
36
PŁASKI MONTAŻ W BLACIE KUCHENNYM
Do płaskiego montażu nadają się urządzenia bez wielopłaszczyznowych krawędzi lub
dekoracyjnych ram.
szczotkowana
krawędź
fasetowana
krawędź
rama ozdobna
1. Montaż urządzenia
Urządzenie można zamontować wyłącznie w blacie kuchennym odpornym na temperaturę i
wodę, np. w blacie wykonanym z (naturalnego) kamienia (marmuru, granitu) lub litego drewna
(z uszczelnionymi krawędziami wzdłuż wycięcia). Montaż w blacie kuchennym wykonanym z
ceramiki, drewna lub szkła wymaga zastosowania drewnianej ramy pomocniczej.
Urządzenie można zamontować w blacie kuchennym wykonanym z innych materiałów po
skonsultowaniu się i uzyskaniu wyraźnej zgody jego producenta. Wewnętrzne wymiary
podstawowego urządzenia powinny odpowiadać co najmniej wymiarom wewnętrznego
wycięcia na urządzenie. Dzięki temu urządzenie będzie można łatwo wyjąć z blatu
kuchennego. Obkleić szklany panel wokoło taśmą uszczelniającą.
727418
Najpierw przeprowadzić przez wycięcie kabel zasilający. Umieścić urządzenie nad środkiem
wycięcia.
Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej (patrz instrukcja podłączenia urządzenia). Przed
uszczelnieniem urządzenia sprawdzić, czy działa.
Przerwę pomiędzy urządzeniem a blatem kuchennym uszczelnić szczeliwem silikonowym.
Szczeliwo to musi być odporne na temperaturę (do co najmniej 160°C). Wygładzić szczeliwo
silikonowe przy użyciu odpowiedniego narzędzia.
Postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi stosowania wybranego szczeliwa
silikonowego. Nie włączać urządzenia, dopóki szczeliwo silikonowe całkowicie nie wyschnie.
37
1
2
1
1. Szczeliwo silikonowe, 2. Taśma uszczelniająca
Szczególną uwagę zwrócić na wymiary montażowe w przypadku
blatów kuchennych wykonanych z (naturalnego) kamienia. Przy wyborze szczeliwa silikonowego zwrócić uwagę na materiał, z którego
blat kuchenny jest wykonany, i skonsultować się z jego producentem.
Zastosowanie nieprawidłowego szczeliwa silikonowego może doprowadzić do trwałego odbarwienia niektórych części.
2. Wyjmowanie wbudowanego urządzenia:
Wyłączyć urządzenie z prądu.
Przy użyciu odpowiedniego narzędzia wyjąć silikonową uszczelkę przylegającą wokół
urządzenia. Wyjąć urządzenie popychając je od dołu do góry.
Nie próbować wyjmować urządzenia od góry blatu kuchennego!
Dział serwisu odpowiada tylko za naprawę i serwisowanie
płyty grzejnej. W przypadku ponownej instalacji (wyrównanej
z powierzchnią blatu kuchennego) proszę skonsultować się z
lokalnym sprzedawcą kuchni.
Kamienny blat kuchenny
1
3
ʈ
2
4
5,5
54
56
16
1 - Blat kuchenny
2 - Urządzenie
3 - Gniazdo
Przy uwzględnieniu marginesu błędu (tolerancji) dla szklano-ceramicznej płyty urządzenia
i wycięcia w blacie kuchennym gniazdo jest regulowane (min. 2 mm).
727418
38
Ceramiczny, drewniany lub szklany blat kuchenny
1 - Blat kuchenny
2 - Urządzenie
3 - Gniazdo
4 - Drewniana rama o grubości 16 mmPrzy uwzględnieniu marginesu błędu (tolerancji)
dla szklano-ceramicznej płyty urządzenia i wycięcia w blacie kuchennym gniazdo jest
regulowane (min. 2 mm). Zamontować drewnianą ramę 5,5 mm poniżej górnej krawędzi
blatu kuchennego (patrz rysunek).
Przy wykonywaniu wycięć zachować promienie krawędzi szkła (R10, R2).
WYCIĘCIE
R2
R2
R5
R5
R2
R2
R5
R5
R2
R2
R5
R5
R10
R10
R12
R12
727418
SZKŁO
39
ZABUDOWA RÓWNA Z BLATEM KUCHENNYM
(w zależności od modelu)
300
520
50
54
R
min 40
x
y
524-525 x
R
y
17
10
min 600
490-492
5
5
min 50
283-285
304-305
30cm
595
520
50
54
R
y
524-525 x
R
min 40
x
y
14
19
min 600
495-497
5
5
min 50
560-562
599-600
60cm
795
520
50
54
R
min 40
x
y
524-525 x
R
80cm
727418
40
490-492
min 50
750-752
799-800
min 600
y
17
24
5
5
900
520
50
54
R
min 40
x
y
524-525 x
R
490-492
min 50
min 600
y
17
17
5
5
860-862
904-905
90 cm
727418
W razie zabudowy piekarnika pod zabudowaną na równi z
blatem (flush mount) płytą kuchenną, grubość blatu kuchennego
powinna wynosić przynajmniej 40 mm.
41
ZAKŁADANIE USZCZELKI PIANKOWEJ
Niektóre urządzenia są dostarczane z założoną już uszczelką piankową!
Przed zamontowaniem urządzenia w blacie kuchennym założyć dostarczoną wraz z
urządzeniem uszczelkę piankową pod spodem szklano-ceramicznej płyty.
- Zdjąć z uszczelki folię ochronną.
- Założyć uszczelkę pod szkłem (w odległości 2-3 mm od krawędzi). Uszczelka musi
zostać założona na całej długości krawędzi szkła. Uszczelka nie może na rogach
zachodzić na siebie.
- Przy zakładaniu uszczelki uważać, by nie uległą ona uszkodzeniu wskutek lub poprzez
kontakt z ostrymi przedmiotami.
Nie montować urządzenia bez tej uszczelki!
- Blat musi być całkowicie prosty.
- Zabezpieczyć wycięte powierzchnie.
727418
42
PODŁĄCZANIE PŁYTY
GRZEWCZEJ DO PRĄDU
- Zabezpieczenie sieci elektrycznej musi odpowiadać obowiązującym przepisom.
- Przed podłączeniem urządzenia upewnić się, że napięcie podane na tabliczce
znamionowej odpowiada napięciu sieci elektrycznej.
- W instalacji elektrycznej przewidziane powinno zostać urządzenie przełączające
umożliwiające odłączenie wszystkich biegunów urządzenia od sieci elektrycznej, z
zachowaniem co najmniej 3 mm odstępu pomiędzy otwartymi stykami. Odpowiednimi
urządzeniami są bezpieczniki, wyłączniki zabezpieczające, itp.
- Podłączenie powinno zostać dostosowane do prądu i bezpieczników.
- Po wykonaniu podłączenia elementy przewodzące prąd elektryczny i elementy
izolowane muszą zostać zabezpieczone przed kontaktem ze sobą.
727418
Urządzenie może zostać podłączone wyłącznie przez
uprawnionego do tego specjalistę. Nieprawidłowe podłączenie
może doprowadzić do zniszczenia elementów urządzenia. W
takim przypadku gwarancja ulega unieważnieniu.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek napraw lub czynności
konserwacyjnych odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
43
SCHEMAT POŁĄCZEŃ:
W odpowiednim gnieździe na zacisku umieszczone są zworki (mostki
łączeniowe).
KABEL ZASILAJĄCY
Do wykonania podłączenia można użyć:
• Kable zasilające typu H05 VV-F lub H05V2V2-F w izolacji z PCV
z żółto-zielonym przewodem ochronnym lub inne kable o takich
samych lub lepszych parametrach technicznych.
• Zewnętrzna średnica kabla powinna wynosić przynajmniej 8 mm.
Podłączenie normalne:
• 2 fazy, 1 przewód neutralny (2 1N, ~380-415 V/ 50/60 Hz):
 Napięcie pomiędzy fazami a przewodem neutralnym wynosi
~220-240 V. Napięcie pomiędzy obydwiema fazami wynosi ~380415 V. Końcówki 4–5 połączyć zworką. Grupa powinna zawierać
co najmniej dwa bezpieczniki 16 A. Średnica rdzenia przewodu
zasilającego powinna wynosić co najmniej 2,5 mm2.
• 2 fazy, 2 przewody neutralne (2 2N, ~220-240V/ 50/60 Hz):
 Napięcie pomiędzy fazami a przewodami neutralnymi wynosi
~220-240 V.
 Grupa (instalacja) powinna zawierać co najmniej dwa bezpieczniki
16 A. Średnica rdzenia przewodu zasilającego powinna wynosić co
najmniej 2,5 mm2.
Podłączenie specjalne:
• Podłączenie jednofazowe (1 1N, 220-240 V~/ 50/60 Hz):
 Napięcie pomiędzy fazą a przewodem neutralnym wynosi
~220-240 V. Końcówki 1–2 i 4–5 połączyć zworkami. Grupa
(instalacja) powinna być wyposażona w bezpiecznik o natężeniu
co najmniej 32 A. Średnica rdzenia przewodu zasilającego
powinna wynosić co najmniej 4 mm2.
Przeprowadzić kabel zasilający przez zacisk odciążający
zabezpieczający go przed wyciągnięciem.
Nieprawidłowe podłączenie może doprowadzić do zniszczenia
elementów urządzenia. Wówczas traci się prawo do gwarancji.
Przed podłączeniem urządzenia upewnić się, że podane na tabliczce
znamionowej napięcie jest zgodne z napięciem instalacji elektrycznej.
Przy pomocy odpowiedniego miernika fachowiec powinien sprawdzić,
jakie jest faktyczne napięcie instalacji domowej (220-240 V względem
N)!
Urządzenia o szerokości 30 cm (dwie strefy grzejne) pozwalają
jedynie na podłączenie jednofazowe. Średnica kabla zasilającego
powinna wynosić co najmniej 1,5 mm2!
727418
44
UTYLIZACJA
Opakowanie zostało wykonane z materiałów przyjaznych dla
środowiska, które można przetwarzać, utylizować lub zniszczyć
bez narażania środowisko na niebezpieczeństwa. W tym celu
materiały opakowaniowe zostały odpowiednio oznaczone.
Umieszczenie tego symbolu na produkcie lub jego opakowaniu
oznacza, że produktu nie powinno się traktować jak normalnych
odpadów domowych. Produkt należy oddać do przetworzenia
do autoryzowanego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i
elektronicznych.
Prawidłowa utylizacja produktu pozwoli zapobiec niekorzystnym
wpływom na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłyby mieć
miejsce w przypadku nieprawidłowej utylizacji produktu.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat utylizacji lub
przetwarzania produktu, proszę skontaktować się z właściwym
organem samorządu lokalnego odpowiedzialnym za zarządzanie
odpadami, zakładem utylizacji odpadów lub punktem sprzedaży,
gdzie produkt został zakupiony.
727418
Zastrzegamy sobie prawo do zmian i błędów w instrukcji.
45
727418
46
BI4 TI
pl (05-19)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement