Gorenje K5340SH Kuchnia gazowo - elektryczna Instrukcja obsługi

Gorenje K5340SH Kuchnia gazowo - elektryczna Instrukcja obsługi
PL
SZCZEGÓŁOWA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
WOLNOSTOJĄCEJ
KUCHENKI KOMBI
gorenje
K5340SH
www.gorenje.com
Dziękujemy Państwu za Państwa zaufanie i
zakup naszego urządzenia.
Celem niniejszej szczegółowej instrukcji obsługi
jest ułatwienie korzystania z tego produktu.
Instrukcja powinna umożliwić możliwie jak
najszybsze zapoznanie się ze swoim nowym
urządzeniem.
Proszę upewnić się, że otrzymali Państwo
urządzenie w stanie nieuszkodzonym. W
przypadku
stwierdzenia
uszkodzenia
w
transporcie proszę skontaktować się ze
sprzedawcą, gdzie nabyli Państwo urządzenie,
lub z regionalnym dystrybutorem, który je
dostarczył.
Instrukcja ta jest ważna tylko wówczas, gdy na
urządzeniu umieszczony jest symbol kraju. Jeśli
na urządzeniu jest BRAK symbolu kraju proszę
sprawdzić w instrukcji technicznej, w jaki sposób
urządzenie należy wyregulować, by spełniało ono
obowiązujące w danym kraju wymagania
eksploatacyjne.
Urządzenie należy podłączyć zgodnie z
obowiązującymi przepisami i można
je
eksploatować wyłącznie w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach. Przed przystąpieniem do
podłączenia lub eksploatacji urządzenia proszę
zapoznać się z treścią instrukcji.
Instrukcja jest także dostępna na naszej stronie
internetowej:
http://www.gorenje.com
GORENJE gospodinjski aparati, d.o.o.
Partizanska cesta 12
SI-3320 Velenje, SLOVENIA
info@gorenje.com
Ważna informacja
Wskazówka, uwaga
PL
1
WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSKAZÓWKAMI I ZACHOWAĆ
JE DO PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA.
Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od lat 8
wzwyż oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub
umysłowej lub bez doświadczenia i przeszkolenia, o ile będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego
korzystania z urządzenia i uświadomią sobie one związane z tym
niebezpieczeństwa. Nie pozwalać na to, by urządzeniem bawiły się
dzieci. Dzieciom bez nadzoru nie wolno powierzać wykonywania
zadań z zakresu czyszczenia i konserwacji zastrzeżonej dla
użytkownika.
OSTRZEŻENIE: Urządzenie i niektóre z odsłoniętych jego części
mogą się w trakcie eksploatacji bardzo nagrzewać. Proszę uważać,
by nie dotknąć elementów grzejnych. Należy nie pozwalać zbliżać się
do urządzenia dzieciom w wieku poniżej 8 lat, chyba że pod stałym
nadzorem.
OSTRZEŻENIE: Odsłonięte części urządzenia mogą się w czasie
eksploatacji bardzo nagrzewać. Należy nie pozwalać zbliżać się do
piekarnika małym dzieciom.
OSTRZEŻENIE: Zagrożenie pożarem: Nie przechowywać na
powierzchniach kuchenki żadnych przedmiotów.
OSTROŻNIE: Proces gotowania wymaga nadzoru. Krótkotrwały
proces gotowania musi być nadzorowany przez cały czas.
OSTRZEŻENIE: Gotowanie na kuchence bez nadzoru z
wykorzystaniem tłuszczu lub oleju może być niebezpieczne i wywołać
pożar. NIGDY nie próbować gasić pożaru wodą, lecz wyłączyć
urządzenie, a następnie nakryć płomień np. pokrywką lub kocem
przeciwpożarowym.
PL
2
OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do wymiany żarówki, upewnić
się, że urządzenie zostało wyłączone z prądu, aby uniknąć
niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym.
Aby uniknąć przegrzania, urządzenia nie wolno montować za
ozdobnymi drzwiami.
OSTRZEŻENIE: W razie pęknięcia powierzchni wyłączyć
urządzenie, aby uniknąć możliwości porażenia prądem elektrycznym.
Do czyszczenia szklanych drzwiczek piekarnika lub ewentualnie
szkła zamocowanych na zawiasach pokryw kuchenki nie używać
silnych środków czyszczących o właściwościach ściernych lub
ostrych skrobaków metalowych, ponieważ mogłyby one porysować
powierzchnię, a w konsekwencji doprowadzić do rozbicia szkła.
Nie używać do czyszczenia urządzenia odkurzaczy parowych lub
wysokociśnieniowych, ponieważ mogłoby to doprowadzić do
porażenia prądem elektrycznym.
Urządzenie nie jest przeznaczone do tego, by było sterowane przy
pomocy zewnętrznych programatorów czasowych lub oddzielnego
układu zdalnego sterowania.
OSTRZEŻENIE:
Używać
wyłącznie
osłon
kuchenki
zaprojektowanych przez producenta urządzenia, wskazanych
przez producenta w instrukcji obsługi lub wbudowanych w
urządzenie. Stosowanie nieodpowiednich osłon grozi wypadkiem.
Urządzenie jest przeznaczone do tego by postawić je bezpośrednio
na podłodze, bez żadnych wsporników lub cokołów.
W razie uszkodzenia kabla zasilającego musi zostać on wymieniony
dla uniknięcia niebezpieczeństwa przez producenta, jego serwisanta
lub osoby o podobnych kwalifikacjach.
Przed podniesieniem pokrywy upewnić się, że jest ona czysta i nie
ma na niej żadnych rozlanych płynów. Pokrywa może mieć
PL
3
polakierowaną lub szklaną powierzchnię. Można ją zamknąć dopiero
po całkowitym wystygnięciu stref gotowania.
OSTROŻNIE: Niniejsze urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do
przyrządzania żywności. Nie wolno go wykorzystywać do innych
celów, np. do ogrzewania pomieszczenia.
Urządzenie może podłączyć wyłącznie upoważniony przez gazownię
lub autoryzowany serwis fachowiec. Puszkę zaciskową (miejsce
podłączenia kabla zasilającego) chronić pokrywą puszki zaciskowej,
patrz wyposażenie. Należy przestrzegać wszelkich obowiązujących
przepisów i warunków technicznych miejscowego dystrybutora gazu
dotyczących podłączenia do sieci gazowej.
Z wykonywaniem nieuprawnionych czynności serwisowych i
naprawczych może wiązać się ryzyko wybuchu, porażenia prądem
elektrycznym i zwarcia, a w konsekwencji obrażeń ciała i
uszkodzenia urządzenia. Czynności tego typu może wykonywać
wyłącznie upoważniony do tego fachowiec.
Przed przystąpieniem do montażu upewnić się, że urządzenie
zostało wyregulowane (rodzaj i ciśnienie gazu) zgodnie z warunkami
lokalnego dystrybutora gazu.
Parametry eksploatacyjne urządzenia są podane na etykiecie (lub
tabliczce znamionowej).
Urządzenia nie podłącza się do wyciągu produktów spalania. Należy
je zamontować i podłączyć zgodnie z aktualnie obowiązującymi
przepisami instalacyjnymi. Szczególną uwagę należy zwrócić na
stosowne wymagania dotyczące wentylacji.
OSTROŻNIE: Korzystaniu z gazowego urządzenia kuchennego
towarzyszy wydzielanie się w pomieszczeniu, w którym jest ono
zamontowane, ciepła, wilgoci i produktów spalania. Upewnić się, że
kuchnia posiada odpowiednią wentylację, zwłaszcza w czasie
korzystania z urządzenia: nie zakrywać naturalnych otworów
wentylacyjnych lub zamontować mechaniczne urządzenie
wentylacyjne (wyciąg mechaniczny).
PL
4
OSTROŻNIE: Możliwość przewrócenia się.
OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć przewrócenia
się urządzenia, konieczne okazać się może
zamontowanie elementów stabilizujących.
Patrz instrukcja montażu.
Długotrwałe, intensywne korzystanie z urządzenia może wymagać
dodatkowej wentylacji, np. otwarcia okna, lub skuteczniejszej
wentylacji, np. zwiększenia poziomu ewentualnej wentylacji
mechanicznej.
To jest urządzenie grupy 1 i 2/1. Jeśli urządzenie zostanie ustawione
w rzędzie, to może dotykać sąsiednich szafek z obu stron. Z jednej
strony w odległości co najmniej 10 cm od urządzenia znajdować się
może wysoka szafka (wyższa od urządzenia). Z drugiej strony można
postawić jedynie szafkę tej samej wysokości.
Zwrócić uwagę na prawidłowe rozmieszczenie elementów palników.
Nie instalować urządzenia w pobliżu silnych źródełciepła takich jak
piecyki na paliwo stałe, ponieważ wysokie temperatury panujące w
ich pobliżu mogłyby doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
Jeśli nie zamierza się używać palników przez dłuższy okres czasu
(np. w czasie urlopu) zamknąć główny zawór wlotowy.
Przytrzaśnięcie w drzwiczkach piekarnika kabli zasilających innych
urządzeń znajdujących się w pobliżu tego urządzenia może
powodować uszkodzenie tych kabli, a to z kolei może doprowadzić
do powstania zwarcia. Dlatego też względem kabli zasilających
innych urządzeń należy zachować bezpieczny odstęp.
PL
5
W przypadku stwierdzenia usterki instalacji gazowej lub wyczucia
ulatniającego się gazu w pomieszczeniu:
− natychmiast odciąć dopływ gazu lub zamknąć butlę z gazem;
− zgasić wszelkie źródła otwartego ognia, w tym produkty tytoniowe;
− nie włączać i nie wyłączać żadnych urządzeń elektrycznych (łącznie
ze światłami);
− dokładnie wywietrzyć pomieszczenie – otworzyć okna;
− natychmiast skontaktować się z punktem serwisowym lub
autoryzowanym dystrybutorem gazu ziemnego.
Nie wyklejać ścian piekarnika folią aluminiową i nie umieszczać na
dnie piekarnika blach lub innych naczyń. Folia aluminiowa
uniemożliwiałaby cyrkulację powietrza w piekarniku, utrudniałaby
pieczenie i zniszczyłaby emaliową powłokę.
Drzwiczki piekarnika bardzo się w trakcie eksploatacji nagrzewają.
Jako dodatkowe zabezpieczenie zamontowane jest trzecie szkło
obniżające temperaturę powierzchni zewnętrznej (tylko w niektórych
modelach).
Nadmierne obciążanie zawiasów drzwiczek piekarnika może
spowodować ich uszkodzenie. Nie kłaść ciężkich garnków na otwarte
drzwiczki piekarnika i nie opierać o otwarte drzwiczki piekarnika w
czasie jego czyszczenia w środku. Nigdy nie stawać na otwartych
drzwiczkach piekarnika, ani nie pozwalać dzieciom, by na nich
siadały.
Uważać, by otwory wentylacyjne nigdy nie były zakryte lub w
jakikolwiek inny sposób niedrożne.
W razie usterki wentylatora chłodzącego nie używać urządzenia,
wyłączyć je i wezwać technika serwisowego.
UWAGA: Jeżeli urządzenie posiada płytę grzewczą wykonaną ze
szkła lub ceramiki, w razie rozbicia:
– natychmiast zamknąć doprowadzenie paliwa do palników a
elektryczne elementy grzewcze i urządzenia odłączyć od
zasilania;
– nie dotykać powierzchni urządzenia;
PL
6
– nie używać urządzenia.
Urządzenie należy podłączyć kablem 5 x 1,5 mm 2 oznaczonym
symbolem H05VV-F5G1,5 lub lepszym. Kabel musi zostać
zainstalowany przez serwisanta lub osobę o podobnych
kwalifikacjach.
Urządzenie należy podłączyć do stałej instalacji zgodnej z
obowiązującymi przepisami.
Urządzenie należy podłączyć do stałej instalacji posiadającej
wbudowany mechanizm rozłączający. Stałą instalację należy
wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
PRZED PODŁĄCZENIEM URZĄDZENIA
Przed przystąpieniem do podłączenia urządzenia dokładnie zapoznać się
z instrukcją obsługi. Gwarancja nie obejmuje napraw lub roszczeń
gwarancyjnych wynikających z nieprawidłowego podłączenia lub
eksploatacji urządzenia.
PL
7
POKRYWA URZĄDZENIA
Przed podniesieniem pokrywy upewnić się, że jest
ona czysta i nie ma na niej żadnych rozlanych
płynów. Pokrywa może mieć polakierowaną lub
szklaną powierzchnię. Można ją zamknąć dopiero po
całkowitym wystygnięciu stref gotowania.
Nie zamykać pokrywy, kiedy jest zapalony palnik!
Umieszczony na produkcie lub jego
opakowaniu symbol wskazuje na to, że
w przypadku nagrzania się szklane
pokrywy mogą pęknąć.
Przed zamknięciem pokrywy wyłączyć wszystkie
palniki.
SZUFLADA URZĄDZENIA
Nie przechowywać w szufladzie
piekarnika
żadnych
przedmiotów
łatwopalnych, wybuchowych, lotnych
lub wrażliwych na temperaturę (takich
jak papier, obrusy, reklamówki, środki
czyszczące lub detergenty i aerozole) ponieważ
mogłyby one się w czasie pracy piekarnika
zapalić i wywołać pożar.
Urządzenie
i
niektóre
z
jego
odsłoniętych części wykazują tendencję
do nagrzewania się w czasie gotowania
i
pieczenia.
Używać
rękawic
żaroodpornych.
RUSZT
Ruszt wyposażony jest w zatrzask
zabezpieczający, dlatego też przy wysuwaniu rusztu z
piekarnika podnieść go z przodu lekko do góry.
Ruszt lub blachę należy zawsze wsuwać w
wyżłobienia pomiędzy dwoma metalowymi profilami.
WYPOSAŻENIE I AKCESORIA
PIEKARNIKA
(w zależności od modelu)
DRUCIANE PROWADNICE
Druciane prowadnice umożliwiają przyrządzanie
żywności na czterech poziomach.
Eksploatacja urządzenia jest bezpieczna zarówno z
jak i bez prowadnic blach.
WYCIĄGANE PROWADNICE
TELESKOPOWE
W przypadku wysuwanych prowadnic teleskopowych
najpierw należy wysunąć prowadnice jednego
poziomu i położyć na nie ruszt lub blachę, a następnie
możliwie jak najdalej wsunąć je ręką.
Zamknąć drzwiczki piekarnika po całkowitym
wsunięciu prowadnic teleskopowych do środka.
Dla poziomu 2, 3 i 4 można zamontować wyciągane
prowadnice teleskopowe. Prowadnice mogą być
wyciągane całkowicie lub częściowo.
Wyposażenie do pieczenia może w czasie
nagrzewania zmienić kształt, co nie wpływa na jego
funkcjonalność. Po ochłodzeniu powróci ono do stanu
pierwotnego.
WYBRZUSZENIA
JEDNOSTKA STERUJĄCA
Piekarnik ma wytłoczone boczne rowki na czterech
poziomych do umieszczenia rusztu i blach do
pieczenia.
(w zależności od modelu)
WYŁĄCZNIK W DRZWICZKACH
PIEKARNIKA
Jeśli w czasie przyrządzania żywności drzwiczki
piekarnika zostaną otwarte, wyłącznik wyłącza
podgrzewanie piekarnika i wentylator. Zamknięcie
drzwiczek powoduje ponowne włączenie grzałek.
WENTYLATOR CHŁODZĄCY
Urządzenie jest wyposażone w wentylator, który
chłodzi obudowę urządzenia i jego panel sterowania.
Wentylator chłodzący pracuje podczas pracy
piekarnika.
PL
1. tylne lewe pokrętło strefy gotowania
(palnik gazowy)
2. przednie lewe pokrętło strefy gotowania
(palnik gazowy)
3. przednie prawe pokrętło strefy gotowania
(palnik gazowy)
4. tylne prawe pokrętło strefy gotowania
(palnik gazowy)
5. pokrętło wyboru systemu przyrządzania żywności
6. pokrętło temperatury piekarnika
7. elektroniczny programator czasowy
8
PRZYCISKI PUSH PULL
(w zależności od modelu)
Delikatnie nacisnąć przycisk, aby wysunął się z
panelu do obsługi.
Przyciski można wcisnąć z powrotem do panelu
do obsługi tylko wtedy, kiedy są w zerowej
pozycji.
ZASADY KORZYSTANIA Z
URZĄDZENIA
PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA PO RAZ
PIERWSZY
Po odebraniu urządzenia usunąć z piekarnika
wszystkie
elementy,
w
tym
wyposażenie
transportowe.
Wszystkie akcesoria i przybory przeczyścić ciepłą
wodą i normalnym detergentem. Nie używać środków
czystości o właściwościach ściernych.
Jeśli płyta grzejna posiada konwencjonalne strefy
gotowania, na 3 do 5 minut włączyć ich maksymalną
moc bez stawiania na nich żadnych naczyń. W miarę
podgrzewania się stref gotowania, na powierzchni
płyty grzejnej pojawić się może niewielki dym. W ten
sposób wykończenie stref gotowania osiąga swoją
maksymalną wytrzymałość.
Pierwszemu
rozgrzewaniu
się
piekarnika
towarzyszyć będzie charakterystyczny zapach
nowego urządzenia. W
czasie pierwszego
uruchomienia przewietrzyć dobrze pomieszczenie.
PŁYTA GRZEJNA
PŁYTY KONWENCJONALNE
− Upewnić się, że strefa gotowania i dno naczynia są
czyste i suche. Pozwoli to na lepsze przewodzenie
ciepła i zapobiegnie uszkodzeniu powierzchni
grzejnej.
− Nadmiernie rozgrzany tłuszcz i olej w strefach
gotowania mogą zapalić się. Dlatego też
zachowywać ostrożność, gdy smaży się na
tłuszczu lub oleju, i zawsze kontrolować proces
przyrządzania żywności.
− Nigdy nie stawiać w strefach gotowania mokrych
naczyń lub zaparowanych pokrywek. Wilgoć może
doprowadzić do uszkodzenia stref gotowania.
− Nie studzić rozgrzanych naczyń stawiając je w
strefach gotowania, z których się nie korzystało,
ponieważ gromadzące się pod spodem naczynia
skropliny mogą sprzyjać powstawaniu korozji.
Przekręcić pokrętło w celu włączenia strefy
gotowania. Można ustawić 1 z 6 poziomów mocy
grzejnej strefy gotowania.
PL
Na 3 do 5 minut przed zakończeniem procesu
przyrządzania żywności wyłączyć strefę gotowania,
aby zaoszczędzić energię poprzez wykorzystanie
ciepła resztkowego.
Szybkie strefy gotowania (tylko w niektórych
modelach) mogą pracować z większa mocą niż
zwykłe strefy gotowania, co oznacza, że mogą się
szybciej nagrzewać. Stefy te są oznaczone w ten
sposób, że mają w środku czerwoną kropkę. Wskutek
wielokrotnego podgrzewania i czyszczenia kropka ta
może zniknąć.
Długotrwałe korzystanie z naczyń
żeliwnych
może
spowodować
odbarwienia powierzchni naczynia i
krawędzi strefy gotowania. W takim
przypadku gwarancja nie obejmuje
serwisu.
WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA NACZYŃ
− Używać naczyń wysokiej jakości z płaskim i
stabilnym dnem.
− Średnica dna garnka i strefy gotowania powinny
być takie same.
− Naczynia z hartowanego szkła o specjalnie
szlifowanym dnie mogą być stosowane na strefach
gotowania, jeśli ich średnica nie jest większa od
średnicy stref gotowania. Wskutek naprężeń
termicznych naczynia o większej średnicy mogą
popękać.
− Pilnować, by garnek lub rondel znajdował się w
środku strefy gotowania.
− Korzystając z szybkowaru obserwować go, dopóki
nie zostanie uzyskane odpowiednie ciśnienie.
Najpierw ustawić maksymalną moc strefy
gotowania, a następnie, postępując zgodnie z
instrukcją
producenta
szybkowaru,
w
odpowiednim czasie zmniejszyć moc grzejną
strefy gotowania.
− Upewnić się, że w szybkowarze, garnku lub innym
naczyniu znajduje się wystarczająca ilość płynu.
Ze względu na przegrzanie postawienie pustego
garnka w strefie gotowania może spowodować
uszkodzenie zarówno garnka jak i strefy
gotowania.
− Korzystając ze specjalnych naczyń należy
przestrzegać instrukcji ich producentów.
9
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
ENERGOOSZCZĘDNOŚCI
− Garnki i ich dna powinny mieć taką samą średnicę
co strefa gotowania. Jeśli garnek lub rondel będzie
za mały, część energii cieplej ucieknie, a strefa
gotowania ulegnie uszkodzenia.
− Jeśli nie przeszkadza to w gotowaniu, używać
pokrywki.
− Wielkość naczynia powinna być dostosowana do
ilości żywności. Gotowanie niewielkiej ilości
żywności w dużym garnku lub rondlu powoduje, że
ucieka jeszcze więcej energii.
− Jeśli przyrządzenie danego dania jest długotrwałe,
używać szybkowaru.
Warzywa, ziemniaki, itp. można gotować w
mniejszej ilości wody. Nie ma to wpływu na jakość
ugotowania, o ile garnek będzie szczelnie
zamknięty pokrywką. Po doprowadzeniu wody do
wrzenia zmniejszyć poziom ciepła, tak by był on
wystarczający do utrzymania gotowania na
wolnym ogniu.
−
PŁYTA KUCHENKI
PALNIKI GAZOWE
− Aby obsmażyć żywność, najpierw ustawić
maksymalną
moc
palnika,
a
następnie
kontynuować smażenie przy minimalnej mocy.
− W niektórych modelach palniki kuchenki są
wyposażone w termoelektryczne urządzenia
zabezpieczające. Gdy płomień palnika gaśnie
(wskutek wykipienia, przeciągu, itp.), dopływ gazu
zostaje automatycznie odcięty. Wyeliminowane
zostaje wszelkie prawdopodobieństwo wydostania
się gazu do pomieszczenia.
− Koronę palnika zawsze dokładnie zakrywać
nakrywką. Pamiętać o tym, że otwory w koronie
palnika nigdy nie mogą być zablokowane.
− Wybór odpowiednich naczyń pozwala na
optymalny czas gotowania i zużycie gazu.
Najważniejsza w tym względzie jest średnica
naczynia.
− Jeśli garnek lub naczynie jest za małe, to zostanie
ono uszkodzone przez płomienie wychodzące
poza krawędzie jego denka. Poza tym zużycie
gazu będzie większe.
− Jeśli garnek lub naczynie jest za duże, brak jest
wystarczającej ilości powietrza i spalanie jest mniej
wydajne.
Reduktor kuchenki gazowej (tylko w niektórych
modelach). Reduktora kuchenki gazowej używać
przy gotowaniu w naczyniach o mniejszej średnicy.
Postawić go na ruszcie nad palnikiem pomocniczym.
Duży (3,0 kW)
Średnica
naczynia
220-260 mm
Normalny (1,9 kW )
180-220 mm
Pomocniczy (1,0 kW )
120-180 mm
Rodzaj palnika
ZAPALANIE I DZIAŁANIE PALNIKÓW
Zawsze przed jego obróceniem nacisnąć
pokrętło.
Poziom mocy jest zaznaczony na pokrętłach przy
pomocy symbolu dużego i małego płomienia.
Obracając pokrętłem zmienić jego położenie z
dużego ( )na mały płomień ( )i z powrotem. Oba
symbole płomieni wyznaczają zakres roboczy.
Nie zaleca się ustawień pomiędzy ( ) i ( )Płomień
w tym zakresie jest nie stabilny i może zgasnąć.
Aby wyłączyć palnik, obracając pokrętłem w
prawo ustawić je w pozycji ( ).
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NACZYŃ
Zapłon przy użyciu jednej ręki
Aby zapalić palnik gazowy, wcisnąć odpowiadające
mu pokrętło i obracając nim ustawić je w
maksymalnym położeniu. Świeca zapłonowa
wytworzy iskrę elektryczną i gaz zapali się.
Zapłon przy użyciu dwóch rąk
Aby zapalić palnik gazowy, wcisnąć odpowiadające
mu pokrętło i obracając nim ustawić je w
PL
10
maksymalnym położeniu. Nacisnąć przycisk świecy
zapłonowej. Świeca zapłonowa wytworzy iskrę
elektryczną i gaz zapali się.
Zapłon elektryczny działa jedynie wówczas,
gdy kabel zasilający podłączony jest do sieci
elektrycznej. Jeśli zapłon elektryczny nie działa ze
względu na przerwę w dostawie prądu lub
zawilgocenie świec zapłonowych, gaz w dalszym
ciągu można zapalić przy użyciu zapałki lub
zapalniczki.
Po zapaleniu przytrzymać pokrętło przez ok. 5
kolejnych sekund w pozycji wciśniętej aż do
ustabilizowania się płomienia.
Jeśli zapłon palnika nie nastąpi w ciągu
15 sekund, zamknąć go i odczekać co
najmniej 1 minutę. Następnie powtórzyć
procedurę zapłonu.
Jeśli płomień palnika zgaśnie (bez względu na
przyczynę), to zamknąć palnik i przed kolejną
próbą jego zapalenia odczekać 1 minutę.
ELEKTRONICZNY PROGRAMATOR
CZASOWY
wyświetlacz automatycznie potwierdza ustawienia i
urządzenie jest gotowe do użytku.
Aktualny czas można nastawić:
− po pierwszym podłączeniu urządzenia do sieci,
− w trybie gotowości (standby), dwukrotnie
naciskając przycisk czasu,
− po przerwie w dopływie prądu elektrycznego.
Ustawianie czasu przygotowywania
Przy pomocy pokrętła ”funkcji piekarnika” wybrać
funkcję piekarnika i ustawić temperaturę.
Nacisnąć przycisk ”czasu”
, aby wybrać funkcję
„czasu przygotowywania” .
Na wyświetlaczu zapala się piktogram dla ”czasu
przygotowywania”
.
Nacisnąć przycisk ”mniej”
lub ”więcej” , aby
ustawić czas przygotowywania.
Nastawienie automatycznie potwierdzi się po 10
sekundach.
Nastawienie można też potwierdzić naciskając
przycisk ʺnastawienie programu“
.
Wyświetlany jest upływający czas przygotowywania.
Po włączeniu piekarnika “przełącznikiem
funkcji piekarnika ” elektroniczny timer automatycznie
po 3 sekundach zaoferuje możliwość nastawienia
czasu pieczenia. Wyświetlacz miga i świeci symbol
ʺczas pieczeniaʺ
. Jeżeli nie zostanie nastawiony
czas, po 5 sekundach timer przełączy się do trybu
gotowości i pieczenie nie będzie sterowane timerem.
Na wyświetlaczu pojawi się aktualny czas.
Interfejs użytkownika
1. Wyświetlacz funkcji czasomierza
2. Wskaźnik zasilania
3. Wskaźnik temperatury
4. Przycisk ”Mniej”
5. Przycisk czasomierza
6. Przycisk ”Więcej”
Ustawianie aktualnego czasu
Po upływie nastawionego czasu pieczenia zabrzmi
sygnał dźwiękowy i piekarnik wyłączy się. Wyłączyć
piekarnik “przełącznikiem funkcji piekarnika ”. W celu
przerwania sygnału dźwiękowego nacisnąć dowolny
przycisk timera.
W razie niewyłączenia piekarnika i przerwania
sygnału dźwiękowego naciśnięciem dowolnego
przycisku piekarnik ponownie włączy się i pieczenie
będzie trwać dalej.
Ustawianie czasu przygotowywania i czasu
zakończenia
Przy podłączaniu urządzenia do sieci elektrycznej po
raz pierwszy wyświetlacz zapala się. Po upływie 3
sekund na wyświetlaczu zaczyna migać symbol
zegara i „12:00”.
Wartości czasu można ustawić naciskając ikony ” do
tyłuʺ
i ʺdo przoduʺ . Po upływie 10 sekund
PL
Przy pomocy pokrętła ”funkcji piekarnika” wybrać
funkcję piekarnika i ustawić temperaturę.
Nacisnąć przycisk ”czasu”
„czasu przygotowywania” .
, aby wybrać funkcję
11
Na wyświetlaczu zapala się piktogram dla ”czasu
DODATKOWE FUNKCJE
przygotowywania”
.
Nacisnąć przycisk ”mniej”
lub ”więcej”
ustawić czas przygotowywania.
Blokada przed dziećmi
, aby
Nacisnąć przycisk ”programatora czasowego”
,
aby zapamiętać ustawiony czas.
Teraz nacisnąć dwukrotnie przycisk ʺnastawienie
programu“
.
Na wyświetlaczu pojawia się piktogram ”czasu
zakończenia”
.
Nacisnąć przycisk ”mniej”
ustawić czas zakończenia.
lub ”więcej”
, aby
Nastawienie automatycznie potwierdzi się po 10
sekundach.
Nastawienie można też potwierdzić naciskając
przycisk ʺnastawienie programu“
.
Piekarnik zacznie pracować przed nastawionym
ʺczasem dokończenia“
pieczeniaʺ
,
dopóki
według żądanego ʺczasu
piekarnik
nastawionego ʺczasu dokończenia“
wyłączy się.
nie
osiągnie
Z pomocą zamka dziecięcego można zablokować
włączenie piekarnika lub zablokować obsługę timera
w trakcie pieczenia z nastawionym programem, i w
ten sposób zapobiec niepożądanemu używaniu
piekarnika.
Zamek dziecięcy uaktywnia się naciskając przycisk
“nastawienie programu“
przez czas 5 sekund.
Na wyświetlaczu przez 5 sekund wyświetlany będzie
napis „Loc”.
Wskazuje on na to, że wszystkie funkcje są
zablokowane.
Aby wyłączyć blokadę przed dziećmi, ponownie
nacisnąć przycisk i przytrzymać go przez kilka
sekund w pozycji wciśniętej.
, piekarnik
Przykład: Nastawiony czas pieczenia wynosi 30
min., czas dokończenia jest o godzinie 12:00.
Piekarnik zacznie pracować o godzinie 11:30 a na
wyświetlaczu pojawi się pozostały czas pieczenia. O
godz. 12:00 piekarnik wyłączy się.
Po upływie nastawionego czasu pieczenia zabrzmi
sygnał dźwiękowy i piekarnik wyłączy się. Wyłączyć
piekarnik “przełącznikiem funkcji piekarnika ”. W celu
przerwania sygnału dźwiękowego nacisnąć dowolny
przycisk timera.
Funkcja „Alarm programatora czasowego”
Gdy tylko blokada przed dziećmi zostanie
włączona i nie zostanie ustawiona żadna funkcja
programatora czasowego (wyświetlany będzie tylko
zegar), piekarnik przestanie działać. Jeśli blokada
przed dziećmi zostanie włączona po ustawieniu
jakiejkolwiek funkcji programatora czasowego,
piekarnik będzie działał, ale ustawień nie będzie
można zmienić.
Po włączeniu blokady przed dziećmi nie można
zmienić żadnych funkcji piekarnika lub funkcji
dodatkowych. Proces przyrządzania żywności można
zakończyć wyłącznie poprzez przekręcenie pokrętła
„funkcji piekarnika” na „0”. Blokada przed dziećmi
pozostaje włączona, nawet jeśli piekarnik zostanie
wyłączony. Zanim będzie można wybrać nowy
program, blokada przed dziećmi musi zostać
wyłączona.
Sygnał dźwiękowy
Funkcja „alarmu programatora czasowego” może być
używana niezależnie od piekarnika.
Najwyższe możliwe ustawienie to 23 godziny i 59
minut.
Ostatnia minuta odliczanego czasu jest wyświetlana
w sekundach.
Po upływie nastawionego czasu zabrzmi sygnał
dźwiękowy. W celu przerwania sygnału dźwiękowego
nacisnąć dowolny przycisk timera.
Timer przełączy się do trybu gotowości i na
wyświetlaczu pojawi się aktualny czas.
Wszystkie funkcje programatora czasowego można
anulować ustawiając czas na „0”.
Jeśli urządzenie było nieaktywne przez kilka minut, to
przejdzie w tryb czuwania. Pojawia się aktualna
godzina i zapala się wybrana funkcja programatora
czasowego.
PL
Jeśli nie została włączona żadna funkcja
programatora czasowego, ustawić można głośność
sygnału dźwiękowego. Urządzenie jest w trybie
gotowości i jest wyświetlany tylko aktualny czas.
Nacisnąć i przytrzymać w pozycji wciśniętej przez 5
sekund przycisk ”mniej” .
Na wyświetlaczu pojawi się symbol ”Voll”, a za nim
kilka całkowicie podświetlonych kresek.
Nacisnąć przycisk ”mniej”
lub ”więcej” , aby
wybrać jeden z trzech poziomów głośności (jeden,
dwie lub trzy kreski) lub brak dźwięku (Off).
Nastawienie automatycznie potwierdzi się po 5
sekundach i zostanie wyświetlona aktualny czas.
12
Nastawienie można też potwierdzić naciskając
przycisk ʺnastawienie programu“
.
Zmniejszanie kontrastu wyświetlacza
Wcisnąć i przytrzymać przez 5 sekund przycisk
ʺwięcej” .
Na wyświetlaczu pojawi sie ʺBri”, za nim kilka
całkowicie podświetlonych kresek.
Nacisnąć przycisk ʺmniej”
lub ʺwięcej” , aby
ustawić poziom przyciemnienia (jeden, dwie lub trzy
kreski). Nastawienie automatycznie potwierdzi się po
5 sekundach i zostanie wyświetlona aktualny czas.
Nastawienie można też potwierdzić naciskając
przycisk ʺnastawienie programu“
.
Wskaźnik zasilania
Ustawienia można zmieniać także w czasie
pracy.
NASTAWIENIE TEMPERATURY
PIEKARNIKA
Nastawienie temperatury można zmieniać obracając
pokrętłem termostatu w prawo w zakresie 50 - 275°C.
Obracając w lewo obniża się temperaturę.
W razie przekręcenia pozycji zerowej siłą
dojdzie do uszkodzenia termostatu!
WYŁĄCZANIE PIEKARNIKA
POKRĘTŁO
SELEKTORA
SYSTEMU
PRZYRZĄDZANIA ustawić w pozycji „0".
System
Kontrolka włączonego piekarnika świeci, kiedy jest
wybrana
funkcja
piekarnika
przełącznikiem
“przełącznik funkcji piekarnika“.
Opis
Sugerowana
temperatura
°C
System przyrządzania
Wskaźnik temperatury
Kontrolka zaświeci w chwili, kiedy piekarnik jest
nagrzany na nastawioną temperaturę i świeci do
wyłączenia piekarnika lub ukończenia czasu
pieczenia.
200
Wskazywanie błędów
230
W razie wystąpienia błędu na wyświetlaczu widoczny
jest tekst ”ERR” i numer błędu. Proszę poinformować
o tym dział serwisu.
PIEKARNIK
WYBÓR SYSTEMU PRZYRZĄDZANIA
Piekarnik obsługuje się pokrętłem “przełącznik funkcji
piekarnika“ do nastawiania funkcji, oraz pokrętłem
“nastawienie
temperatury“
do
nastawiania
temperatury.
Obracając pokrętłem (w lewo i w prawo) wybrać
system przyrządzania (patrz tabela programów) ((w
zależności od modelu).
PL
230
170
GÓRNA I DOLNA GRZAŁKA
Grzałki w dolnej i górnej ściance
piekarnika
wytwarzają
energię
cieplną,
która
rozchodzi
się
równomiernie po całym wnętrzu
piekarnika. Ciast i mięs nie można
piec z użyciem tylko jednej grzałki.
GRILL
Włączona jest wyłącznie grzałka grilla
będąca częścią większego zestawu
do grillowania. Systemu tego używa
się do grillowania małej ilości
jednostronnych
kanapek
lub
kiełbasek
do
piwa
oraz
do
przyrządzania tostów.
DUŻY GRILL
Włączona jest górna grzałka i grzałka
grilla. Energię cieplną emituje
bezpośrednio
grzałka
grilla
zainstalowana w górnej ściance
piekarnika. Dla zwiększenia efektu
podgrzewania włącza się także górna
grzałka. Kombinacja ta służy do
grillowania
niewielkiej
ilości
jednostronnych kanapek, mięsa i
kiełbasek
do
piwa
oraz
do
przyrządzania tostów.
GRILL Z WENTYLATOREM
Włączona jest grzałka grilla i
wentylator. Kombinacja ta służy do
grillowania
mięsa
oraz
do
jednostronnego pieczenia większych
kawałków mięsa lub drobiu. Nadaje
się także do przyrządzania dań au
gratin i przyrumieniania na chrupiącą
skórkę.
13
System
Opis
Poziomy prowadnic
Sugerowana
temperatura
°C
System przyrządzania
180
180
180
-
GRZAŁKA W DOLNEJ ŚCIANCE I
WENTYLATOR
Program
służy
do
pieczenia
niewysokich ciast drożdżowych oraz
konserwowania owoców i warzyw.
GRZAŁKA W GÓRNEJ I DOLNEJ
ŚCIANCE Z WENTYLATOREM
Włączone są obie grzałki i wentylator.
Wentylator zapewnia równomierny
obieg gorącego powietrza wewnątrz
piekarnika.
Program
służy
do
pieczenia piasta, rozmrażania oraz
suszenia owoców i warzyw.
POWOLNE PIECZENIE *
Funkcja umożliwia delikatne, powolne
i równomierne pieczenie, dlatego
jedzenie pozostaje miękkie i soczyste.
Zaleca się do pieczenia mięsa i ryb na
jednym poziomie.
ROZMRAŻANIE
Obieg powietrza odbywa się bez
włączania grzałek. Włączony zostaje
wyłącznie wentylator. Program służy
do
powolnego
rozmrażania
zmrożonej żywności.
AQUA CLEAN
Energię cieplną emituje wyłącznie
grzałka znajdująca się w dolnej
ściance piekarnika. Program ten służy
do
usuwania
z
piekarnika
zanieczyszczeń i resztek żywności.
Czas trwania programu: 30 minut.
70
* Z funkcji tej korzysta się do określania klasy
efektywności energetycznej zgodnie z normą EN
60350-1.
OPISY SYSTEMÓW
Podgrzewanie pustego piekarnika wiąże się ze
zużyciem dużej ilości energii. Stąd też pieczenie kilku
rodzajów ciast lub pizz po kolei pozwoli zaoszczędzić
dużą ilość energii, ponieważ piekarnik będzie już
rozgrzany.
Używać ciemnych, czarnych silikonowych lub
emaliowych blach i tacek, ponieważ charakteryzują
się one bardzo dobrą przewodnością cieplną.
Jeśli korzysta się z pergaminu, upewnić się, że jest
on odporny na wysokie temperatury.
Podczas przygotowywania jedzenia w piekarniku
powstaje duża ilość pary, która odprowadzana jest
przez komin na tylnej ścianie urządzenia. Para może
ulec skropleniu na drzwiach lub pokrywie urządzenia
(w zależności od modelu). Jest to normalne zjawisko,
które nie wpływa na pracę urządzenia. Po
zakończeniu gotowania należy wytrzeć skropliny za
pomocą ścierki.
Aby zaoszczędzić energię poprzez wykorzystanie
nagromadzonego ciepła, wyłączyć piekarnik na ok.
10 minut przez zakończeniem przyrządzania posiłku.
Aby uniknąć skraplania (rosy), nie pozostawiać
żywności do ostygnięcia w zamkniętym piekarniku.
PL
SYSTEM PRZYRZĄDZANIA
OŚWIETLENIE PIEKARNIKA
We wszystkich trybach pracy oświetlenie piekarnika
włącza się automatycznie po wybraniu trybu pracy.
GÓRNA I DOLNA GRZAŁKA
Grzałki umieszczone w dolnej i górnej ściance
piekarnika będą równomiernie emitować ciepło po
całym wnętrzu piekarnika. Ciasta i mięso można piec
wyłącznie na jednym poziomie.
Pieczenie mięsa
Używać garnków lub tacek pokrytych emalią, z
hartowanego szkła, gliny lub żeliwa. Tacki ze stali
nierdzewnej nie nadają się, ponieważ za bardzo
odbijają energię cieplną.
Wypiek ciast
Używać tylko jednego poziomu i ciemnych tacek lub
blach. W blachach i tackach posiadających jasny
kolor ciasta będą słabiej przyrumienione, ponieważ
naczynia tego typu odbijają energię cieplną. Zawsze
stawiać blachy na kratce. Jeśli korzysta się z
dostarczonej blachy, wyjąć kratkę.
Wcześniejsze rozgrzanie piekarnika skróci czas
pieczenia.
Nie wkładać głębokiej
pierwszej prowadnicy.
blachy
do
DUŻY GRILL, GRILL
Do grillowania żywności na dużym grillu
wykorzystywane są górna grzałka i grzałka grilla
znajdujące się w górnej ściance piekarnika.
Włączona jest wyłącznie grzałka grilla będąca
częścią większego zestawu do grillowania. (GRILL).
Rozgrzewać działającą na podczerwień grzałkę
(grilla) przez 5 minut.
Maksymalna temperatura w czasie korzystania z
grilla i dużego grilla wynosi 230°C.
Przez cały czas nadzorować proces pieczenia. Ze
względu na wysoką temperaturę mięso może szybko
przypalić się.
14
Na grzałce grilla piec można chrupiące kiełbaski o
niskiej zawartości tłuszczu, płaty mięsa i rybki (steki,
eskalopki, steki lub filety z łososia, itp.) lub tosty.
Odkręcić uchwyt
piekarnika.
rożna
i
zamknąć
drzwiczki
Włączyć piekarnik i wybrać DUŻY GRIL.
W przypadku grillowania bezpośrednio na ruszcie,
nasmarować go olejem, by zapobiec przywieraniu do
niego mięsa i włożyć ruszt w czwartą prowadnicę. W
pierwszą lub drugą prowadnicę wsunąć tackę
ociekową.
W przypadku grillowania na blasze, zadbać o to, by w
blasze znajdowała się wystarczająca ilość płynu
zapobiegająca przypalaniu. W czasie pieczenia
przewracać mięso na drugą stronę.
Po zakończeniu grillowania przeczyścić piekarnik,
akcesoria i naczynia.
W przypadku pieczenia pstrąga, poklepując rybę
wysuszyć ją do sucha papierowym ręcznikiem.
Doprawić ją od środka, posmarować olejem na
zewnątrz i położyć na ruszcie. W czasie grillowania
nie przewracać ryby na drugą stronę.
Z grilla można korzystać tylko wtedy,
gdy drzwiczki piekarnika są zamknięte.
W czasie grillowania grzałka grilla, ruszt i inne
akcesoria piekarnika bardzo się nagrzewają.
Dlatego też używać rękawic kuchennych i
szczypców do mięsa.
Pieczenie na obrotowym rożnie
(w zależności od modelu)
Maksymalna temperatura w czasie korzystania z
obrotowego rożna wynosi 230°C.
Nie używać grilla w pozycji 4.
Z grilla można korzystać tylko wtedy,
gdy drzwiczki piekarnika są zamknięte.
GRILL Z WENTYLATOREM
W tym trybie grzałka grilla i wentylator działają
równocześnie. Program przeznaczony do grillowania
mięsa, ryb i warzyw (Patrz opisy i wskazówki
dotyczące grillowania).
DOLNA GRZAŁKA I WENTYLATOR
Program służy do pieczenia niewysokich ciast
drożdżowych oraz konserwowania owoców i warzyw.
Używać drugiej prowadnicy od dołu i raczej płytkiej
blachy, aby umożliwić obieg gorącego powietrza nad
przyrządzanym daniem.
Konserwowanie
Przygotować przeznaczoną do konserwowania
żywność i słoiki w ten sam sposób co zwykle. Używać
słoików z gumowym pierścieniem uszczelniającym i
szklanym wieczkiem. Nie używać słoików z
gwintowanymi lub metalowymi pokrywkami lub
metalowymi blaszkami. Dopilnować, by słoiki miały
ten sam rozmiar i tę samą zawartość oraz były
szczelnie zamknięte.
Nalać do głębokiej blachy 1 litr gorącej wody (o
temperaturze ok. 70°C) i umieścić w blasze 6
jednolitrowych słoików. Wsunąć blachę w drugą
prowadnicę piekarnika.
Obserwować żywność w czasie konserwowania,
gotując ją, dopóki płyn w słoikach nie zacznie
gotować się (w pierwszym słoiku nie pojawią się
pęcherzyki).
Umieścić wspornik rożna w trzeciej prowadnicy od
dołu, a do dolnej (pierwszej) prowadnicy włożyć
płaską blachę, która posłuży za tackę ociekową.
GÓRNA I DOLNA GRZAŁKA Z
WENTYLATOREM
Program przeznaczony do pieczenia wszelkiego
rodzaju ciast, do rozmrażania oraz suszenia owoców
i warzyw. Przed włożeniem żywności do rozgrzanego
piekarnika odczekać aż światło zgaśnie po raz
pierwszy. Dla uzyskania jak najlepszych rezultatów
piec tylko na jednej półce (na jednym poziomie).
Piekarnik powinien być wcześniej rozgrzany. Używać
drugiej lub czwartej prowadnicy licząc od dołu.
Nabić mięso na rożen i dokręcić śruby.
Uchwyt rożna umieścić na przednim wsporniku
rożna, a końcówkę włożyć w otwór po prawej stronie
tylnej ścianki piekarnika (otwór jest zabezpieczony
obrotową pokrywą).
PL
ROZMRAŻANIE
Obieg powietrza w tym trybie odbywa się przy
wyłączonych grzałkach.
15
Rozmrażane mogą być ciastka z gęstą śmietaną lub
śmietaną na bazie masła, ciastka i wypieki, chleb i
bułki oraz mrożonki owocowe.
W większości przypadkach zaleca się wyjęcie
żywności z opakowania (nie zapomnieć o usunięciu
wszelkich metalowych zacisków lub klipsów).
W połowie czasu rozmrażania fragmenty żywności
trzeba przewrócić na drugą stronę, pomieszać, a w
przypadku, gdy uległy zmrożeniu, rozdzielić.
POWOLNE PIECZENIE
(GENTLEBAKE)
Funkcja umożliwia delikatne, powolne i równomierne
pieczenie, dlatego jedzenie pozostaje miękkie i
soczyste. Zaleca się do pieczenia mięsa i ryb na
jednym poziomie.
Wsunąć blachę w drugą prowadnicę piekarnika.
AQUA CLEAN
Energię cieplną emituje wyłącznie grzałka znajdująca
się w dolnej ściance piekarnika. Program ten służy do
usuwania z piekarnika zanieczyszczeń i resztek
żywności. Czas trwania programu: 30 minut.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Upewnić się, że urządzenie zostało
wyłączone z prądu, i poczekać aż
urządzenie ostygnie.
Powierzchnie lakierowane i elementy plastikowe
(w zależności od modelu)
Do czyszczenia pokręteł i przycisków, rączek drzwi,
naklejek i tabliczek znamionowych nie stosować
środków czystości lub materiałów czyszczących o
właściwościach ściernych oraz środków czystości
zawierających alkohol lub na bazie alkoholu. Aby
uniknąć
uszkodzenia
powierzchni,
wszelkie
zabrudzenia usuwać natychmiast miękką szmatką
nie posiadającą właściwości ściernych i niewielką
ilością wody.
Można także stosować środki czystości i materiały
czyszczące przeznaczone do takich powierzchni
zgodnie z instrukcjami ich producentów.
Powierzchnie
emaliowane
(piekarnik,
płyta
kuchenki)
Czyścić przy pomocy wilgotnej gąbki z detergentem.
Tłuste plamy można usuwać przy pomocy ciepłej
wody i specjalnego detergentu do emalii. Do
czyszczenia powierzchni emaliowanych nigdy nie
używać środków o właściwościach ściernych
nieodwracalnie
uszkadzających
powierzchnię
urządzenia.
Powierzchnie szklane
Do czyszczenia szklanych drzwiczek piekarnika nie
używać
silnych
środków
czyszczących
o
właściwościach ściernych lub ostrych skrobaków
metalowych, ponieważ mogłyby one doprowadzić do
pęknięcia powierzchni, a w konsekwencji rozbicia
szkła. Powierzchnie szklane czyścić specjalnymi
środkami do szkła, luster i okien.
CZYSZCZENIE KUCHENEK
Bez odpowiedniego nadzoru dzieci nie powinny
czyścić urządzenia lub wykonywać jakichkolwiek
czynności konserwacyjnych.
Powłoka aluminiowa (palnik gazowy)
Do czyszczenia aluminiowej powłoki stosować
przewidziane do takich powierzchni płynne i
pozbawione właściwości ściernych środki czystości.
Nałożyć środek czystości na mokrą szmatkę i
oczyścić nią powierzchnię. Następnie przepłukać
powierzchnię wodą. Nie stosować środka czystości
bezpośrednio na powłokę aluminiową. Nie używać
środków czystości lub gąbek o właściwościach
ściernych.
Powierzchnie aluminiowe nie powinny mieć
kontaktu ze środkami do czyszczenia piekarników w
aerozolu, ponieważ mogłoby to spowodować
widoczne i trwałe uszkodzenia.
Przód obudowy ze stali nierdzewnej
(w zależności od modelu)
Do czyszczenia tej powierzchni stosować wyłącznie
delikatne detergenty (mydliny) i miękką gąbkę, która
nie porysuje wykończenia. Nie stosować środków
czystości
o
właściwościach
ściernych
lub
zawierających rozpuszczalniki, ponieważ mogłyby
one uszkodzić powłokę obudowy.
PL
Powierzchnie wokół stref gotowania czyścić gorącą
wodą z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do
zmywania naczyń.
Do usuwania uporczywych zabrudzeń używać
nasączonego w detergencie zmywaka z wełny
stalowej. Następnie przepłukać i wytrzeć kuchenkę
do sucha.
Płyny zawierające sól, pozostałości po wykipieniu i
wilgoć mają niekorzystny wpływ na strefy gotowania.
Zawsze czyścić strefy gotowania.
Do utrzymania stref gotowania w dobrym stanie
używać
zwykłych
środków
czyszczących i
dostępnych w handlu kondycjonerów. Jeśli strefa
gotowania jest trochę ciepła, środkowi czyszczącemu
łatwiej będzie dotrzeć do porów.
Pierścienie stref gotowania są wykonane ze stali
nierdzewnej. Ze względu na działanie ciepła mogą
one po pewnym okresie czasu nabrać żółtawego
odcienia. Jest to normalne zjawisko fizyczne. Żółtawe
kropki można usuwać przy użyciu zwykłych środków
16
do czyszczenia metali. Do czyszczenia tych obwódek
nie nadają się agresywne akcesoria do czyszczenia
naczyń, ponieważ mogłyby one pozostawić po sobie
zarysowania.
PALNIK GAZOWY
Ruszt, powierzchnię kuchenki i elementy palników
można czyścić gorącą wodą z dodatkiem niewielkiej
ilości płynu do mycia naczyń. Nie używać do ich
czyszczenia zmywarki.
Termoogniwo i świecę zapłonową czyścić miękką
szczoteczką. Dla swojego prawidłowego działania
elementy te muszą być nieskazitelnie czyste.
Czyszczenia wymagają także korona i pokrywa
palnika. Sprawdzać, czy otwory w koronie palnika nie
zapchały się lub nie zostały zablokowane w inny
sposób. Po zakończeniu czyszczenia dokładnie
wysuszyć wszystkie części i prawidłowo zmontować
je ponownie. Krzywo założone części będą utrudniać
zapalenie palnika.
WYJMOWANIE I CZYSZCZENIE
WYCIĄGANYCH PROWADNIC
DRUCIANYCH I TELESKOPOWYCH
Do czyszczenia prowadnic używać
konwencjonalnych środków czystości.
wyłącznie
Trzymając prowadnice od dołu wyciągnąć je w
kierunku środka piekarnika.
Wyjąć je z górnych otworów.
Wyciągane
prowadnice
nie
są
przeznaczone do mycia w zmywarce.
INSTALACJA WKŁADÓW
KATALITYCZNYCH
Do czyszczenia używać wyłącznie zwykłych środków
czyszczących.
Zdemontować ruszty i teleskopowe wysuwane listwy
(w zależności od modelu).
Pokrywki palników są powleczone czarną
emalią. Ze względu na wysokie temperatury nie da
się uniknąć odbarwień, jednak nie ma to wpływu na
działanie palnika.
PIEKARNIK
Do czyszczenia ścianek piekarnika używać mokrej
gąbki z detergentem. Do usuwania trudnych do
zmycia zabrudzeń wżartych w ściankę piekarnika
używać specjalnego detergentu do emalii. Po
zakończeniu
czyszczenia
dokładnie
wytrzeć
piekarnik do sucha. Czyścić piekarnik tylko wtedy,
gdy całkowicie ostygnie. Nigdy nie stosować środków
o właściwościach ściernych, ponieważ mogłyby one
porysować emaliowaną powierzchnię.
Przybory do piekarnika (ruszt, garnek, itp.) myć
gąbką z detergentem lub w zmywarce. Do usuwania
trudnych do zmycia zabrudzeń lub śladów
przypalenia można używać także specjalnych
detergentów.
Nasadzić wkłady katalityczne na ruszty. Górną część
rusztu wsunąć do górnych otworów “A“ wkładu
katalitycznego.
CZYSZCZENIE PIEKARNIKA PRZY
UŻYCIU FUNKCJI AQUA CLEAN
Przekręcić pokrętło wyboru systemu przyrządzania
żywności w pozycję Aqua Clean
. Ustawić
pokrętło temperatury w pozycji 70 °C.
Nalać do blachy 0,6 l wody i włożyć ją w dowolną
prowadnicę.
Po upływie 30 minut pozostałości żywności na
emaliowanych ściankach piekarnika zmiękną i będzie
je można łatwo usunąć wilgotną szmatką.
Z systemu Aqua Clean można
korzystać, gdy piekarnik całkowicie
ostygnie.
Włożyć ruszty z wkładem katalitycznym do górnych
otworów na ścianach bocznych piekarnika “A“.
Wcisnąć je do sprężynowego uchwytu w dolnej
części piekarnika “B“.
Nie myć wkładów katalitycznych w
zmywarce do naczyń.
WYMIANA ŻARÓWKI
Żarówka jest częścią eksploatacyjną, dlatego też nie
podlega gwarancji.
Przed przystąpieniem do
wymiany żarówki wyjąć blach, ruszt i prowadnice.
PL
17
Wyłączyć urządzenie z prądu!
Zdjąć osłonę żarówki i wyciągnąć lub odkręcić
żarówkę.
Lampa halogenowa: G9, 230 V, 25 W. (Zwykła
żarówka E14, 230 V, 25 W - w zależności od modelu).
Aby nie skaleczyć się o wystające elementy
metalowe, użyć rękawic ochronnych.
ZAMYKANIE DRZWICZEK COMFORT
(w zależności od modelu)
Kuchenki są wyposażone w nowe bezpieczne
zawiasy drzwiowe COMFORT. Gwarantują one
bardzo ciche i delikatne zamykanie drzwiczek
piekarnika.
W przypadku, gdy przy zamykaniu
drzwi użyta zostanie zbyt duża siła,
działanie
systemu
zostanie
ograniczone
lub
ze
względów
bezpieczeństwa
system
zostanie
pominięty.
BLOKADA DRZWICZEK
(w zależności od modelu)
Blokadę drzwiczek otwiera się lekko przesuwając ją
kciukiem w prawą stronę i pociągając równocześnie
drzwi do siebie.
Przed
ponownym
wstawieniem
drzwiczek zawsze skontrolować, czy
stopy
zawiasów
są
prawidłowo
umieszczone w listwach bocznych
drzwiczek.
To
zapobiegnie
gwałtownemu zamknięciu zawiasu,
który jest połączony z silną sprężyną.
Uwolnienie stopy grozi uszkodzeniem
drzwiczek i zranieniem.
Zdejmowanie i zakładanie drzwiczek piekarnika
(w zależności od modelu)
1. Otworzyć drzwiczki piekarnika (aż do skrajnej
pozycji).
2. Podnieść i obrócić stopy.
Gdy drzwiczki piekarnika są zamknięte,
blokada
drzwiczek
automatycznie
powraca do swojej pozycji wyjściowej.
ZDEJMOWANIE I ZAKŁADANIE DRZWICZEK
PIEKARNIKA
(w zależności od modelu)
1. Otworzyć drzwiczki piekarnika (aż do pozycji
skrajnej).
2. Obrócić stopy zawiasów drzwiczek (standardowe
zamykanie). W przypadku drzwiczek z zawiasami
COMFORT obrócić stopy o 90°.
3. Powoli zamknąć drzwiczki piekarnika, aż stopy
zapadną do zawiasu w listwach bocznych
drzwiczek. Pod kątem 15° (w stosunku do pozycji
zamkniętej drzwiczek) przymknąć drzwiczki i
wyciągnąć je z obu zawiasów urządzenia.
PL
3. Powoli zamykać drzwiczki piekarnika, lekko je
podnieść i wyciągnąć z obu zawiasów urządzenia.
Jeżeli chcemy wstawić drzwiczki z powrotem,
należy postępować w odwrotnej kolejności. Jeżeli
drzwiczek nie można otworzyć lub zamknąć
prawidłowo, upewnić się, że zawiasy są prawidłowo
umieszczone na hakach zawiasów.
18
ZDEJMOWANIE I ZAKŁADANIE SZYBY
DRZWICZEK PIEKARNIKA
Zdejmowanie i zakładanie szyby drzwiczek
piekarnika (w zależności od modelu)
(w zależności od modelu)
Szybę drzwiczek piekarnika można wyczyścić od
środka, ale najpierw trzeba ją zdjąć. Zdjąć drzwiczki
piekarnika (patrz rozdział „Zdejmowanie i zakładanie
drzwiczek piekarnika”).
Delikatnie unieść do góry wsporniki umieszczone po
lewej i prawej stronie drzwiczek (oznaczenie 1 na
wsporniku) i odciągnąć je od szyby (oznaczenie 2 na
wsporniku).
Wykręcić śruby na lewej i prawej stronie drzwiczek i
wyciągnąć górną listwę. Teraz wyjąć szybę
drzwiczek.
Aby wstawić szybę z powrotem, należy
postępować w odwrotnej kolejności.
Gwarancja nie obejmuje napraw lub roszczeń
gwarancyjnych wynikających z nieprawidłowego
podłączenia lub eksploatacji urządzenia. Koszty
naprawy pokrywa w takim przypadku użytkownik.
INSTRUKCJA MONTAŻU I
PODŁĄCZENIA
USTAWIENIE URZĄDZENIA (mm)
Trzymając szybę drzwiczek za dolną krawędź lekko
podnieść ją do góry, tak by odłączyła się od
wspornika, a następnie zdjąć ją.
Aby zdjąć trzecią szybę (tylko w niektórych
modelach), wystarczy ją podnieść i zdjąć. Zdjąć
należy także gumowe uszczelki szyby.
Przy zakładaniu szyby należy postępować w
kierunku odwrotnym. (Półkoliste) oznaczenia na
drzwiczkach i szybie muszą na siebie nachodzić.
PL
19
Sąsiadujące z urządzeniem ściany lub meble
(podłoga, tylna ściana kuchni, ścianki boczne) muszą
wytrzymywać temperaturę co najmniej 90 °C.
POZIOMOWANIE I DODATKOWE
UNIERUCHAMIANIE URZĄDZENIA
(w zależności od modelu)
Wykonać następujące czynności:
1. Obracając śrubami regulacji wysokości (patrz
rysunek 1) ustawić odpowiednią wysokość
kuchenki.
2. Wyregulować kółka (patrz rysunek 2) przykręcając
je dwoma śrubami z przodu listwy przypodłogowej.
Do sprawdzenia poziomego ustawienia kuchenki
użyć poziomnicy.
3. Umieścić zaślepki w otworach z przodu listwy
przypodłogowej (patrz rysunek 3).
INSTALACJA POKRYWY
(w zależności od modelu)
REGULACJA WYSOKOŚCI KUCHENKI
(w zależności od modelu)
Kuchenka ma wysokość 900 mm. Wysokość
urządzenia można regulować w przedziale od 850
do 940 mm.
1. Położyć kuchenkę na podłodze, tylną ścianką do
dołu.
2. Odkręcić śruby zgodnie ze strzałkami.
ZABEZPIECZENIE PRZED
PRZEWRÓCENIEM SIĘ (mm)
(w zależności od modelu)
Torx T20
3. Ustawić żądaną wysokość.
4. Dokręcić z powrotem śruby.
Kuchenka musi zostać zamontowana w
poziomie!
PL
20
Według rysunku umocować uchwyt do ściany
z pomocą dostarczonych śrub i kołków rozporowych.
W razie niemożliwości użycia dostarczonych
elementów mocujących użyć innych, które zapewnią
umocowanie uchwytu do ściany.
PODŁĄCZANIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ
Zadbać o to, by kabel zasilający nie znajdował się w
pobliżu gorących rozgrzanych elementów i ostrych
krawędzi.
W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, dla
uniknięcia niebezpieczeństw jego wymiany powinien
dokonać producent lub autoryzowany serwisant.
URZĄDZENIE NIE POSIADA KABLA
ZASILAJĄCEGO (w zależności od modelu)
W stabilny układ rozdzielania energii elektrycznej
wbudowany przed urządzeniem musi zostać
mechanizm odłączający urządzenie od prądu,
którego rozwarte styki wszystkich biegunów muszą
znajdować się w odległości co najmniej 3 mm od
siebie.
Kuchenkę
zainstalować
może
wyłącznie
upoważniona do tego, wykwalifikowana osoba. Jest
ona zobowiązana ustawić płytę kuchenki w pozycji
poziomej, podłączyć ją do sieci elektrycznej i
sprawdzić jej funkcjonowanie. Instalacja kuchenki
musi zostać potwierdzona w karcie gwarancyjnej.
zalecane podłączenie kuchenki jest dwufazowe z
pomocą kabla sieciowego typu H05VV-F4G-2,5
(wcześniej CGLG 4Cx2,5), (wyłącznik 2x16 A).
Do podłączenia jednofazowego użyć H05VV-F3G-4
(wcześniej GGLG3Cx4) (wyłącznik 32 – 40 A w
zależności od typu).
Aby zapobiec strzępieniu się, niezbędne jest
ściśnięcie końcówek przewodów przy pomocy
płaskich skuwek.
Po wciśnięciu końcówek przewodów pod łby śrub
tablicy rozdzielczej umieścić przewód w tablicy
rozdzielczej
i
zabezpieczyć
go
klipsem
zapobiegającym wyrwaniu. Na koniec zamknąć
pokrywę tablicy rozdzielczej.
PL
21
POKRYWA PUSZKI ZACISKOWEJ
Puszkę zaciskową chronić pokrywą puszki
zaciskowej, patrz wyposażenie. Niebezpieczeństwo
urazu prądem elektrycznym.
PODŁĄCZENIA GAZU
− Po prawej stronie urządzenia znajduje się złącze
gazowe z gwintem zewnętrznym wg EN ISO 2281 lub EN 10226-1 / -2 (w zależności od
obowiązujących w danym kraju przepisów
dotyczących przyłącza).
− Wraz z urządzeniem dostarczane jest złącze
płynnego gazu ziemnego oraz uszczelka
niemetalowa. (w zależności od modelu)
− Przy podłączaniu urządzenia do instalacji gazowej
należy przytrzymać element G 1/2 lub R ½, tak by
zapobiec jego obracaniu się. (w zależności od
modelu)
− Do uszczelnienia złączy stosować zatwierdzone
uszczelki niemetalowe i zatwierdzone materiały
uszczelniające. Każdą uszczelkę używa się tylko
raz. Grubość płaskich niemetalowych uszczelek
może odkształcić się maksymalnie o 25%.
− Podłączyć urządzenie do sieci gazowej przy
pomocy certyfikowanego przewodu elastycznego.
Wąż nie może dotykać górnej części urządzenia.
Podłączenie
przy
pomocy
przewodu
elastycznego
Jeśli urządzenie jest podłączane przy użyciu
przewodu elastycznego, droga przewodu oznaczona
symbolem "A" jest niedopuszczalna.
W przypadku natomiast zastosowania metalowej
rurki, dopuszczalna jest także opcja "A".
DOMYŚLNE USTAWIENIA FABRYCZNE
− Urządzenia gazowe są przetestowane i opatrzone
symbolem CE.
− Urządzenia gazowe są dostarczane w stanie
uszczelnionym z palnikami ustawionymi na gaz
ziemny typu H lub E (20 vagy 25 mbar) lub płynny
gaz ziemny (50 lub 30 mbar).
− Parametry regulacyjne niniejszego urządzenia
zostały podane na etykiecie (lub tabliczce
znamionowej).
− Stosowne informacje są podane na znajdującej się
wewnątrz piekarnika tabliczce znamionowej
urządzenia. Jest ona widoczna po otwarciu
drzwiczek piekarnika.
− Zanim podłączy się urządzenie, należy sprawdzić,
czy ustawienia urządzenia są zgodne z miejscowo
obowiązującymi
przepisami
dotyczącymi
przyłączenia (rodzaj i ciśnienie gazu).
− Jeśli stosowany gaz różni się od aktualnych
ustawień urządzenia, to należy wezwać
serwisanta lub dystrybutora.
− Przystosowanie kuchenki do pracy z innym
rodzajem gazu wymaga wymiany dysz (patrz
TABELA DYSZ).
− W przypadku naprawy lub uszkodzenia uszczelki
elementy funkcjonalne wymagają sprawdzenia i
ponownego uszczelnienia zgodnie z instrukcją
montażu. Należą do nich nieruchoma dysza
dużego płomienia i śruba do regulacji małego
płomienia.
PODŁĄCZANIE DO INSTALACJI
GAZOWEJ
− Urządzenie należy podłączyć do sieci gazowej lub
butli z gazem zgodnie z instrukcją miejscowej
gazowni.
PL
Złącze gazowe
A Złączka EN ISO 228-1
B Niemetalowa uszczelka o grubości 2 mm
22
C Złącze przewodu elastycznego do płynnego gazu
ziemnego (w zależności od obowiązujących w
danym kraju przepisów dotyczących przyłącza)
D Złączka EN 10226-1 / -2 (w zależności od
obowiązujących w danym kraju przepisów
dotyczących przyłącza).
Palnik kuchenki
Po podłączeniu sprawdzić działanie palników. W
środku palących się płomieni powinno wyraźnie być
widać niebieski i zielony kolor. Jeśli płomień jest
niestabilny, ewentualnie zwiększyć moc minimalną.
Wyjaśnić użytkownikowi, w jaki sposób działają
palniki, i wspólnie przeanalizować instrukcję
montażu.
Po podłączeniu urządzenia
uszczelnienie wszystkich złączy.
sprawdzić
PRZYSTOSOWANIE PALNIKÓW DO
INNEGO RODZAJU GAZU
− Przestawienie palników na inny rodzaj gazu nie
wymaga zdejmowania kuchenki z blatu.
− Przed
wprowadzeniem
zmian
wyłączyć
urządzenie z prądu i zamknąć zawór dopływu
gazu.
− Istniejące dysze przeznaczone do znamionowego
obciążenia cieplnego wymienić na odpowiednie
dysze obsługujące nowy rodzaj gazu (patrz
tabela).
− Przy przestawianiu urządzenia na obsługę
płynnego gazu ziemnego dokręcić śrubę regulacji
minimalnego obciążenia aż do uzyskania
minimalnego obciążenia cieplnego.
− Przy przestawianiu urządzenia na obsługę gazu
ziemnego odkręcić śrubę regulacji minimalnego
obciążenia, tak by uzyskać minimalne obciążenie
cieplne, ale nie więcej niż 1,5 obrotu.
Zawór gazowy z zabezpieczeniem
B Śruba do regulacji minimalnego obciążenia
cieplnego
Copreci
Po przestawieniu urządzenia na inny rodzaj gazu
zastąpić nową naklejką starą naklejkę z informacją o
rodzaju gazu (na tabliczce znamionowej) i sprawdzić
działanie i uszczelnienie urządzenia.
Upewnić się, że przewody elektryczne, przewód
włosowaty termostatu i termoogniwa nie wystają na
obszar przepływu gazu.
Elementy regulacyjne
− Elementy do regulacji minimalnego obciążenia
cieplnego palników są dostępne poprzez otwory
na panelu sterowania.
− Zdjąć pokrętła regulacyjne.
PL
Sabaf
23
UTYLIZACJA
Opakowanie jest wykonane z materiałów przyjaznych
dla środowiska, które bez zagrożenia dla środowiska
można poddawać recyklingowi, utylizować lub
niszczyć. W tym celu materiały opakowaniowe
zostały odpowiednio oznaczone
Umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu
symbol oznacza, że produktu nie powinno się
traktować jak normalnych odpadów domowych.
Produkt należy przekazać w celu przetworzenia do
autoryzowanego punktu zbiórki zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.
Prawidłowa utylizacja produktu ułatwi zapobieżenie
negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie
ludzi, jaki mógłby się pojawić w przypadku
nieprawidłowej utylizacji produktu. W celu uzyskania
szczegółowych informacji na temat utylizacji i
przetwarzania produktu proszę skontaktować się z
właściwą
jednostką
samorządu
lokalnego
odpowiedzialną
za
zarządzanie
odpadami,
przedsiębiorstwem utylizacji odpadów lub sklepem, w
którym produkt został nabyty.
PL
24
TEST PIECZENIA
Testowano zgodnie z normą EN 60350-1.
PIECZENIE
Posiłek
Wyposażenie
Temperatura (°C)
Czas trwania
pieczenia (w
minutach)
3
140-150*
25-40
3
140-150*
25-40
2, 3
140-150*
30-45
2, 3, 4
130-140*
35-55
150-160
25-40
150-160
25-40
1,3
140-150
30-45
2, 3, 4
140-150
35-50
1
160-170*
20-35
2
160-170*
20-35
2x okrągła
tortownica
metalowa ø20
/ruszt
2
170-180
2
170-180
Grzanka
ruszt
4
230
1-4
Kotlety mielone
ruszt + płytka
blacha do
pieczenia do
chwytania
kapiącego tłuszczu
4
230
20-35
Ciastka
jeden poziom
Ciastka
jeden poziom
Ciastka
dwa poziomy
płytka emaliowana
blacha do
pieczenia
Ciastka
trzy poziomy
Placki
jeden poziom
Placki
jeden poziom
Placki
dwa poziomy
3
3
płytka emaliowana
blacha do
pieczenia
Placki
trzy poziomy
Tort
Tort
Placek
jabłkowy
Placek
jabłkowy
Poziom
prowadzenia
(od dołu)
okrągła tortownica
metalowa ø26
/ruszt
System
55-75
45-65
* Nagrzać wstępnie piekarnik na 10 minut.
PL
25
TABELA DYSZ
Rodzaj gazu, ciśnienie
Palnik pomocniczy
Liczba Wobbego
Palnik normalny
Standard
Gaz ziemny H
Wo=45,7÷54,7 MJ/ m3,
Gaz ziemny E,
Gaz ziemny E+
Wo=40,9÷54,7 MJ/m3
G20, p=20 mbar
Znamionowe obciążenie
cieplne (kW)
Zużycie (l/h)
Typ dyszy (1/100 mm)
ID dyszy
Gaz płynny 3B/P
Wo=72,9÷87,3 MJ/m3
G30, p=37 mbar
Znamionowe obciążenie
cieplne (kW)
Zużycie (g/h)
Typ dyszy (1/100 mm)
ID dyszy
max
min
max
min
1,0
0,48
1,9
0,48
95,3
72X
45,7
261)/ 352)
181,0
103Z
45,7
261)/ 352)
690771
1,1
80,0
50
568169
0,55
2,1
40,0
261)/ 352)
690780
Rodzaj gazu, ciśnienie
0,55
152,8
68
40,0
261)/ 352)
568175
Duży palnik
Liczba Wobbego
Gaz ziemny H
Wo=45,7÷54,7 MJ/ m3,
Gaz ziemny E,
Gaz ziemny E+
Wo=40,9÷54,7 MJ/m3
G20, p=20 mbar
Znamionowe obciążenie
cieplne (kW)
Zużycie (l/h)
Typ dyszy (1/100 mm)
ID dyszy
Gaz płynny 3B/P
Wo=72,9÷87,3 MJ/m3
G30, p=37 mbar
Znamionowe obciążenie
cieplne (kW)
Zużycie (g/h)
Typ dyszy (1/100 mm)
ID dyszy
max
min
3,0
0,76
285,9
130H3
72,4
331)/ 462)
574285
3,3
0,85
240,1
86
61,9
331)/ 462)
574287
1)
Copreci / 2) Sabaf
− Śruby do regulacji gazu płynnego są fabrycznie zainstalowane i ustawione na rodzaj gazu, którego dotyczą
fabryczne ustawienia domyślne.
− Przy przezbrajaniu urządzenia na inny rodzaj gazu śrubę regulacyjną należy dokręcić lub odkręcić, tak by ustawić
wymagany przepływ gazu (nie odkręcać śruby regulacyjnej więcej niż 1,5 obrotu).
Moc palnika jest oznaczona górną wartością kaloryczną Hs.
Podłączenie do instalacji gazowej i przezbrojenie na inny rodzaj gazu może wykonać
upoważniony przez dystrybutora gazu specjalista lub autoryzowany serwisant!
Zastrzegamy sobie prawo do zmian i błędów w instrukcji obsługi.
ID 811832
PL
26
GORENJE K5340SH
IFU EPS6 KP IL K36EB GOR Pl2
2019 11 04
SAP 811832
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement