Gorenje EC5111WG Kuchnia elektryczna Instrukcja obsługi

Gorenje EC5111WG Kuchnia elektryczna Instrukcja obsługi

PL

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI WOLNOSTOJĄCEJ KUCHENKI ELEKTRYCZNEJ gorenje EC5111WG E5121WH EC5111SG www.gorenje.com

Dziękujemy Państwu za Państwa

zaufanie i zakup naszego urządzenia.

Celem niniejszej szczegółowej instrukcji obsługi jest ułatwienie korzystania z tego produktu. Instrukcja powinna umożliwić możliwie jak najszybsze zapoznanie się ze swoim nowym urządzeniem. Proszę upewnić się, że otrzymali Państwo urządzenie w stanie nieuszkodzonym. W przypadku sprzedawcą, stwierdzenia gdzie który je dostarczył. uszkodzenia nabyli w transporcie proszę skontaktować się ze Państwo urządzenie, lub z regionalnym dystrybutorem, Instrukcja jest także dostępna na naszej stronie internetowej: http://www.gorenje.com

GORENJE gospodinjski aparati, d.o.o. Partizanska cesta 12 SI-3320 Velenje, SLOVENIA info@gorenje.com Ważna informacja Wskazówka, uwaga

PL 1

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSKAZÓWKAMI I ZACHOWAĆ JE DO PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA.

Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od lat 8 wzwyż oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub umysłowej lub bez doświadczenia i przeszkolenia, o ile będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i uświadomią sobie one związane z tym niebezpieczeństwa. Nie pozwalać na to, by urządzeniem bawiły się dzieci. Dzieciom bez nadzoru nie wolno powierzać wykonywania zadań z zakresu czyszczenia i konserwacji zastrze żonej dla użytkownika. OSTRZEŻENIE: Urządzenie i niektóre z odsłoniętych jego części mogą się w trakcie eksploatacji bardzo nagrzewać. Proszę uważać, by nie dotknąć elementów grzejnych. Należy nie pozwalać zbliżać się do urządzenia dzieciom w wieku poniżej 8 lat, chyba że pod stałym nadzorem. OSTRZEŻENIE: Odsłonięte części urządzenia mogą się w czasie eksploatacji bardzo nagrzewać. Należy nie pozwalać zbliżać się do piekarnika małym dzieciom. OSTRZEŻENIE: Zagrożenie pożarem: Nie przechowywać na powierzch niach kuchenki żadnych przedmiotów. OSTRZEŻENIE: Gotowanie na kuchence bez nadzoru z wykorzystaniem tłuszczu lub oleju może być niebezpieczne i wywołać pożar. NIGDY nie próbować gasić pożaru wodą, lecz wyłączyć urządzenie, a następnie nakryć płomień np. pokrywką lub kocem przeciwpożarowym. Używać wyłącznie czujnika temperatury zalecanego do użytku z tym piekarnikiem. OSTROŻNIE: Proces gotowania i krótkotrwały proces gotowania musi być nieustannie pod nadzorem. PL 2

OSTRZEŻENIE: W razie pęknięcia powierzchni wyłączyć urządzenie, aby uniknąć możliwości porażenia prądem elektrycznym. OSTROŻNIE: Możliwość przewrócenia się. OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć przewrócenia się urządzenia, konieczne okazać się może zamontowanie elementów stabilizujących. Patrz instrukcj a montażu.

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do wymiany żarówki upewnić się, że urządzenie zostało wyłączone z prądy, aby zapobiec niebezpieczeństwu porażenia prądem elektrycznym. Aby uniknąć przegrzania, urządzenia nie wolno montować za ozdobnymi drzwiami. Do czyszczenia szklanych drzwiczek piekarnika lub ewentualnie szkła zamocowanych na zawiasach pokryw kuchenki nie używać silnych środków czyszczących o właściwościach ściernych lub ostrych skrobaków metalowych, ponieważ mogłyby one porysować powi erzchnię, a w konsekwencji doprowadzić do rozbicia szkła. Nie używać do czyszczenia urządzenia odkurzaczy parowych lub wysokociśnieniowych, ponieważ mogłoby to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym. PL 3

Nie używać do czyszczenia urządzenia odkurzaczy parowych lub wysokociśnieniowych, ponieważ mogłoby to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym. Urządzenie nie jest przeznaczone do tego, by było sterowane przy pomocy zewnętrznych programatorów czasowych lub oddzielnego układu zdalnego sterowania. O STRZEŻENIE: zaprojektowanych przez producenta urządzenia, wskazanych przez producenta w instrukcji obsługi lub wbudowanych w urządzenie. Używać Stosowanie wyłącznie osłon nieodpowiednich kuchenki osłon grozi wypadkiem. Przed podniesieniem pokrywy upewnić się, że jest ona czysta i nie ma na niej żadnych rozlanych płynów. Pokrywa może mieć polakierowaną lub szklaną powierzchnię. Można ją zamknąć dopiero po całkowitym wystygnięciu stref gotowania.

W razie uszkodzenia kabla zasilającego musi zostać on wymie niony dla uniknięcia niebezpieczeństwa przez producenta, jego serwisanta lub osoby o podobnych kwalifikacjach. OSTROŻNIE: Niniejsze urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do przyrządzania żywności. Nie wolno go wykorzystywać do innych celów, np. do ogrzewania pomieszczenia. Urządzenie jest przeznaczone do tego by postawić je bezpośrednio na podłodze, bez żadnych wsporników lub cokołów. Nie instalować urządzenia w pobliżu silnych źródełciepła takich jak piecyki na paliwo stałe, ponieważ wysokie temperatury panujące w ich pobliżu mogłyby doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Podłączenia urządzenia do sieci elektrycznej może dokonać wyłączenie autoryzowany serwisant lub fachowiec. Puszkę zaciskową (miejsce podłączenia kabla zasilającego) chronić pokrywą puszki zaciskowej, patrz wyposażenie. Manipulowanie PL 4

przy urządzeniu lub jego nieprofesjonalna naprawa wiążą się z ryzykiem odniesienia poważnych obrażeń ciała lub uszkodzenia produktu. Przytrzaśnięcie w drzwiczkach piekarnika kabli zasilających innych urządzeń znajdujących się w pobliżu tego urządzenia może powodować uszkodzenie tych kabli, a to z kolei może doprowadzić do powstania zwarcia. Dlatego też względem kabli zasilających innych urządzeń należy zachować bezpieczny odstęp. Nie wyklejać ścian piekarnika folią aluminiową i nie umieszczać na dnie piekarnika blach lub innych naczyń. Folia aluminiowa uniemożliwiałaby cyrkulację powietrza w piekarniku, utrudniałaby pieczenie i zniszczyłaby emaliową powłokę. Drzwiczki piekarnika bardzo się w trakcie eksploatacji nagrzewają. Jako dodatkowe zabezpieczenie zamontowane jest trzecie szkło obniżające temperaturę powierzchni zewnętrznej (tylko w niektórych modelach). Nadmierne obciążanie zawiasów drzwiczek piekarnika może spowodować ich uszkodzenie. Nie kłaść ciężkich garnków na otwarte drzwiczki piekarnika i nie opierać o otwarte drzwiczki piekarnika w czasie jego czyszczenia w środku. Nigdy nie stawać na otwartych drzwiczkach piekarnika, ani nie pozwalać dzieciom, by na nich siadały. Uważać, by otwory wentylacyjne nigdy nie były zakryte lub w jakikolwiek inny sposób niedrożne. UWAGA: Jeżeli urządzenie posiada płytę grzewczą wykonaną ze szkła lub ceramiki, w razie rozbicia: – natychmiast zamknąć doprowadzenie paliwa do palników a elektryczne elementy grzewcze i u rządzenia odłączyć od zasilania; – nie dotykać powierzchni urządzenia; – nie używać urządzenia. PL 5

Urządzenie należy podłączyć kablem 5 x 1,5 mm

2

oznaczonym symbolem H05VV kwalifikacjach. F5G1,5 lub lepszym. Kabel musi zostać zainstalowany przez serwisanta lub osobę o podobnych Urządzenie należy podłączyć do stałej instalacji zgodnej z obowiązującymi przepisami. Urządzenie należy podłączyć do stałej instalacji posiadającej wbudowany mechanizm rozłączający. Stałą instalację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PRZED PODŁĄCZENIEM URZĄDZENIA

Przed przystąpieniem do podłączenia urządzenia dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Gwarancja nie obejmuje napraw lub roszczeń gwarancyjnych wynikających z nieprawidłowego podłączenia lub eksploatacji urządzenia

.

PL 6

POKRYWA URZĄDZENIA

Przed podniesieniem pokrywy upewnić się, że jest ona czysta i nie ma na niej żadnych rozlanych płynów. Pokrywa może mieć polakierowaną lub szklaną powierzchnię. Można ją zamknąć dopiero po całkowitym wystygnięciu stref gotowania.

Nie opuszczać nakrywy jeżeli palnik pali się!

Umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu symbol wskazuje na to, że w przypadku nagrzania się szklane pokrywy mogą pęknąć. Przed zamknięciem pokrywy wyłączyć wszystkie palniki.

SZUFLADA URZĄDZENIA

Nie przechowywać w szufladzie piekarnika żadnych przedmiotów łatwopalnych, wybuchowych, lotnych lub wrażliwych na temperaturę (takich jak papier, obrusy, reklamówki, środki czyszczące lub detergenty i aerozole) ponieważ mogłyby one się w czasie pracy piekarnika zapalić i wywołać pożar.

WYPOSAŻENIE I AKCESORIA PIEKARNIKA

(w zależności od modelu)

DRUCIANE PROWADNICE

Druciane prowadnice umożliwiają przyrządzanie żywności na czterech (proszę zwrócić uwagę na to, że poziomy/prowadnice liczy się od dołu do góry). Prowadnica 3 i 4 służy do grillowania. Eksploatacja urządzenia jest bezpieczna zarówno z jak i bez prowadnic blach.

WYCIĄGANE PROWADNICE TELESKOPOWE

Dla poziomu 2, 3 i 4 można zamontować wyciągane prowadnice teleskopowe. Prowadnice mogą być wyciągane całkowicie lub częściowo.

WYBRZUSZENIA

Piekarnik ma wytłoczone boczne rowki na czterech poziomych do umieszczenia rusztu i blach do pieczenia.

WYŁĄCZNIK W DRZWICZKACH PIEKARNIKA

Jeśli w czasie przyrządzania żywności drzwiczki piekarnika zostaną otwarte, wyłącznik wyłącza podgrzewanie piekarnika i wentylator. Zamknięcie drzwiczek powoduje ponowne włączenie grzałek.

WENTYLATOR CHŁODZĄCY

Urządzenie jest wyposażone w wentylator, który chłodzi obudowę urządzenia i jego panel sterowania. Wentylator chłodzący pracuje podczas pracy piekarnika.

RUSZT

Urządzenie nieosłoniętych przyrządzania i niektóre części tendencję do nagrzewania się w czasie żywności. z rękawice do obsługi piekarników. jego wskazują Stosować Ruszt posiada zatrzask zabezpieczający. Dlatego też podnieść ruszt z przodu nieznacznie do góry przy jego wyciąganiu z piekarnika. Ruszt lub blachę należy zawsze wsuwać w wyżłobienie pomiędzy obydwoma metalowymi profilami W przypadku wyciąganych prowadnic teles kopowych najpierw wysunąć prowadnice pierwszego poziomu, a następnie umieścić na nich ruszt lub blachę. Następnie wsunąć je ręką całkowicie do środka. Zamknąć drzwiczki piekarnika, gdy prowadnice teleskopowe całkowicie schowają się w piekarniku. Wyp osażenie do pieczenia może w czasie nagrzewania zmienić kształt, co nie wpływa na jego funkcjonalność. Po ochłodzeniu powróci ono do stanu pierwotnego.

PRZYCISKI PUSH PULL

(w zależności od modelu) Delikatnie nacisnąć przycisk, aby wysunął się z panelu do obsługi.

Przyciski można wcisnąć z powrotem do panelu do obsługi tylko wtedy, kiedy są w zerowej pozycji.

PL 7

JEDNOSTKA STERUJĄCA

(w zależności od modelu) 1. Tylne lewe pokrętło strefy gotowania 2. Przednie lewe pokrętło strefy gotowania 3. Pr 6. zednie prawe pokrętło strefy gotowania 4. Tylne prawe pokrętło strefy gotowania 5. Pokrętło wyboru systemu przyrządzania żywności Pokrętło temperatury piekarnika 7. Kontrolka pracy (żółta). Sygnalizuje, że piekarnik lub któraś ze stref grzewczych pracuje. 8. Kontrolka piekarnika (czerwona). Kontrolka świeci, kiedy są aktywne grzałki. Jak tylko piekarnik osiągnie nastawioną temperaturę, zgaśnie.

PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA PO RAZ PIERWSZY

Po odebraniu urządzenia usunąć z piekarnika wszystkie ele menty, w tym wyposażenie transportowe. Wszystkie akcesoria i przybory przeczyścić ciepłą wodą i normalnym detergentem. Nie używać środków czystości o właściwościach ściernych. Jeśli powierzchnia płyty została wykonana ze szkła ceramicznego, należy ją przeczyścić wilgotną szmatką z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do zmywania naczyń. Nie używać agresywnych środków czyszczących, które np. ze względu na swoje właściwości ścierne mogłyby pozostawiać po sobie rysy, a także druciaków do zmywania naczyń lub środków do usuwania plam. Jeśli płyta grzejna posiada konwencjonalne strefy gotowania, na 3 do 5 minut włączyć ich maksymalną moc bez stawiania na nich żadnych naczyń. W miarę podgrzewania się stref gotowania, na powierzchni płyty grzejnej pojawić się może niewielki dym. W ten sposób wykończenie stref gotowania osiąga swoją maksymalną wytrzymałość. Pierwszemu nowego rozgrzewaniu urządzenia. W się piekarnika towarzyszyć będzie charakterystyczny zapach czasie pierwszego uruchomienia przewietrzyć dobrze pomieszczenie.

PŁYTA GRZEJNA PŁYTY KONWENCJONALNE

Upewnić się, że strefa gotowania i dno

naczynia są czyste i suche. Pozwoli to na lepsze przewodzenie ciepła i zapobiegnie uszkodzeniu powierzchni grzejnej. − − − Nadmiernie rozgrzany tłuszcz i olej w strefach gotowan ia mogą zapalić się. Dlatego też zachowywać ostrożność, gdy smaży się na tłuszczu lub oleju, i zawsze kontrolować proces przyrządzania żywności. Nigdy nie stawiać w strefach gotowania mokrych naczyń lub zaparowanych pokrywek. Wilgoć może doprowadzić do uszkodzenia stref gotowania. Nie studzić rozgrzanych naczyń stawiając je w strefach gotowania, z których się nie korzystało, ponieważ gromadzące się pod spodem naczynia skropliny mogą sprzyjać powstawaniu korozji. Przekręcić pokrętło w celu włączenia strefy gotowania. Można ustawić 1 z 6 poziomów mocy grzejnej strefy gotowania. Na 3 do 5 minut przed zakończeniem procesu przyrządzania żywności wyłączyć strefę gotowania, aby zaoszczędzić energię poprzez wykorzystanie ciepła resztkowego. Szybkie strefy got kropka ta może zniknąć. owania (tylko w niektórych modelach) mogą pracować z większa mocą niż zwykłe strefy gotowania, co oznacza, że mogą się szybciej nagrzewać. Stefy te są oznaczone w ten sposób, że mają w środku czerwoną kropkę. Wskutek wielokrotnego podgrzewania i czyszczenia Długotrwałe żeliwnych przypadku korzystanie może odbarwienia powierzchni naczynia i krawędzi strefy gotowania. W takim gwarancja nie z naczyń spowodować obejmuje serwisu.

PŁYTA KUCHENNA CERAMICZNA

Moc strefy grzewczej można nastawić w stopniach od 1 do 6. Strefy grzewcze włączają się w różnych interwałach czasowych według nastawionego stopnia. Przegrzaniu strefy grzewczej pod płytą ceramiczną zapobiega ogranicznik temperatury

.

STEROWANIE STREFĄ GOTOWANIA Z DWOMA FAJERKAMI

PL 8

Powierzchnia strefy gotowania z dwoma fajerkami może dostosować się do wielkości i kształtu garnka lub naczynia. Aby włączyć większą strefę gotowania, maksymalnie przekręcić pokrętło strefy gotowania (aż do usłyszenia kliknięcia), a następnie ustawić żądany poziom mocy.

STREFY GOTOWANIA HI-LIGHT

Strefy gotowania bardzo szybko. Hi Light różnią się od konwencjonalnych stref tym, że nagrzewają się szybciej, przez co proces gotowania rozpoczyna się

WSKAŹNIK CIEPŁA RESZTKOWEGO

Każda strefa grzewcza posiada kontrolkę, która świeci również po wyłączeniu, jeżeli strefa grzewcza jest gorąca. Gdy strefa gotowania ostygnie wskaźnik gotowania gaśnie. Wskaźnik ciepła resztkowego zapala się także, gdy na zimnej strefie gotowania postawiony zostanie gorący garnek lub naczynie.

POWIERZCHNIA PŁYTY ZE SZKŁA CERAMICZNEGO

− Płyta jest odporna na zmiany temperatury. − Płyta szkłoceramiczna jest bardzo mocna, ale nie jest nierozbijalna. Jeżeli na płytę spadnie przedmiot krawędzią, płyta może pęknąć. Uszkodzenie będzie widoczne natychmiast lub po krótkiej chwili. Uszkodzoną kuchenkę natychmiast odłączyć od sieci elektrycznej i nie używać jej. − Wykorzystywanie płyty wykonanej ze szkła ceramicznego do przechowywania przedmiotów może doprowadzić do jej porysowania lub uszkodzenia. − Nie używać aluminiowych lub plastikowych naczyń na gorących strefach grzewczych. Nie kłaść na płytę ceramiczną żadnej folii aluminiowej ani przedmiotów plastikowych. − Sprawdzać, czy strefa gotowania i spód naczynia są czyste i suche. Poprawi to przewodzenie ciepła i zapobiegnie uszkodzeniu płyty grzejnej. Nie stawiać na płycie grzejnej pustych naczyń.

WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA NACZYŃ

− Używać naczyń wysokiej jakości z płaskim i stabilnym dnem. − Średnica dna garnka i strefy gotowania powinny być takie same. − Naczynia z hartowanego szkła o specjalnie szlifowanym dnie mogą być stosowane na strefach gotowania, jeśli ich średnica nie jest większa od średnicy stref gotowania. Wskutek naprężeń termicznych naczynia o większej średnicy mogą popękać. − Pilnować, by garnek lub rondel znajdował się w środku strefy gotowania.

− − − Korzystając z szybkowaru obserwować go, dopóki nie zostanie uzyskane odpowiednie ciśnienie. Najpierw ustawić maksymalną moc strefy gotowania, a następnie, postępując zgodnie z instrukcją producenta szybkowaru, w odpowiednim czasie zmniejszyć moc grzejną strefy gotowania. Upewnić się, że w szybkowarze, garnku lub innym naczyniu znajduje się wystarczająca ilość płynu. Ze względu na przegrzanie postawienie pustego garnka w strefie gotowania może spowodować uszkodzenie zarówno garnka jak i strefy gotowania. Korzystając ze specjalnych naczyń należy przestrzegać instrukcji ich producentów. −

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ENERGOOSZCZĘDNOŚCI

− − − − Garnki i ich dna powinny mieć taką samą średnicę co strefa gotowania. Jeśli garnek lub rondel będzie za mały, część energii cieplej ucieknie, a strefa gotowania ulegnie uszkodzenia. Jeśli nie przeszkadza to w gotowaniu, używać pokrywki. Wielkość naczynia powinna być dostosowana do ilości żywności. Gotowanie niewielkiej ilości żywności w dużym garnku lub rondlu powoduje, że ucieka jeszcze więcej energii. Jeśli przyrządzenie danego długotrwałe, używać szybkowaru. dania jest Warzywa, ziemniaki, itp. można gotować w mniejszej ilości wody. Nie ma to wpływu na jakość ugotowania, o ile garnek będzie szczelnie zamknięty pokrywką. Po doprowadzeniu wody do wrzenia zmniejszyć poziom ciepła, tak by był on wystarczający do utrzymania gotowania na wolnym ogniu.

W przypadku rozsypania się na rozgrzaną płytę ze szkła ceramicznego cukru lub pożywienia o dużej jego zawartości bezzwłocznie wytrzeć płytę lub usunąć cukier przy użyciu skrobaka, nawet jeśli strefa gotowania będzie jeszcze wciąż gorąca. Zapobiegnie powierzchni. to uszkodzeniu wykonanej ze szkła ceramicznego PL 9

Do czyszczenia rozgrzanej płyty ze szkła ceramicznego nie używać detergentów lub innych środków czyszczących, ponieważ mogłoby to uszkodzić jej powierzchnię.

PIEKARNIK WYBÓR SYSTEMU PRZYRZĄDZANIA

temperatury. Piekarnik obsługuje się pokrętłem “przełącznik funkcji piekarnika“ do nastawiania funkcji, oraz pokrętłem “nastawienie temperatury“ do nastawiania Obracając pokrętłem (w lewo i w prawo) wybrać system przyrządzania (patrz tabela programów) (w zależności od modelu). Ustawienia można zmieniać także w czasie pracy .

NASTAWIENIE TEMPERATURY PIEKARNIKA

Nastawienie temperatury można zmieniać obracając pokrętłem termostatu w prawo w zakresie 50 – 275°C. Obracając w lewo obniża się temperaturę.

W razie przekręcenia pozycji zerowej siłą dojdzie do uszkodzenia termostatu!

WYŁĄCZANIE PIEKARNIKA

POKRĘTŁO SELEKTORA PRZYRZĄDZANIA ustawić w pozycji "0". SYSTEMU

System Sugerowana temperatura °C System przyrządzania Opis

50-275 200 180 180 230

SZYBKIE PODGRZEWANIE Funkcja ta służy do możliwie jak najszybszego rozgrzania piekarnika do żądanej temperatury. Nie jest ona przeznaczona do przyrządzania żywności. Proces podgrzewania kończy się z chwilą, gdy piekarnik rozgrzeje się do żądanej temperatury. GÓRNA I DOLNA GRZAŁKA Grzałki w dolnej i górnej ściance piekarnika wytwarzają energię cieplną, która rozchodzi się równomiernie po całym wnętrzu piekarnika. Ciast i mięs nie można piec z użyciem tylko jednej grzałki. GRZAŁKA W GÓRNEJ ŚCIANCE Energię cieplną na żywność rozprowadza wyłącznie grzałka umieszczona w górnej ściance piekarnika . Używać jej do przyrumieniania potrawy od góry (końcowego przyrumieniania). GRZAŁKA W DOLNEJ ŚCIANCE Energię cieplną na żywność rozprowadza wyłącznie grzałka umieszczona w dolnej ściance piekarnika. Używać jej do przyrumieniania potrawy od dołu. GRILL Włączona jest wyłącznie grzałka grilla będąca częścią większego zestawu grillowania do grillowania. Systemu tego używa się do małej ilości jednostronnych kanapek lub kiełbasek do piwa oraz do przyrządzania tostów. PL 10

System Sugerowana temperatura °C System przyrządzania Opis

230

DUŻY GRILL Włączona jest górna grzałka i grzałka grilla. Energię cieplną emituje bezpośrednio grzałka grilla zainstalowana w górnej ściance piekarnika. Dla zwiększenia efektu podgrzewani a włącza się także górna grzałka. Kombinacja ta służy do grillowania niewielkiej ilości jednostronnych kanapek, mięsa i kiełbasek do piwa oraz do przyrządzania tostów.

170 170 200 200

GRILL Z WENTYLATOREM Włączona jest grzałka grilla i wentylator. Kom jednostronnego skórkę. binacja ta służy do grillowania mięsa oraz do pieczenia większych kawałków mięsa lub drobiu. Nadaje się także do przyrządzania dań au gratin i przyrumieniania na chrupiącą GRZAŁKA ŚCIANCE I WENTYLATOR Włączona jest górna grzałka (znajdująca W się w GÓRNEJ górnej ściance wentylator. System ten służy do pieczenia większych kawałków mięsa i drobiu. Nadaje się także do przyrządzania potraw au gratin.

piekarnika) oraz GORĄCE GRZAŁKA POWIETRZE W I DOLNEJ ŚCIANCE Włączona jest dolna grzałka, okrągła grzałka i wentylator gorącego powietrza. Program służy do pieczenia drożdżowego i kruchego. pizzy, wilgotnych ciast, keksów, ciasta GORĄCE GRZAŁKA POWIETRZE W I DOLNEJ ŚCIANCE Włączona jest dolna grzałka, okrągła grzałka i wentylator gorącego powietrza. Program służy do pieczenia drożdżowego i kruchego. pizzy, wilgotnych ciast, keksów, ciasta

*

Z funkcji tej korzysta się do określania klasy efektywności energetycznej zgodnie z normą EN 60350-1. System Sugerowana temperatura °C System przyrządzania

180 180 180

Opis

GORĄCE POWIETRZE Włączona jest okrągła grzałka i wentylator. Zamontowany w tylnej ściance wentylator piekarnika zapewnia ciągły obieg gorącego powietrza wokół pieczeni lub ciasta. Program ten służy do pieczenia mięsa i ciast na kilku poziomach równocześnie. GRZAŁKA W DOLNEJ ŚCIANCE I WENTYLATOR Program służy do pieczenia niewysokich ciast drożdżowych oraz konserwowania owoców i warzyw. GRZAŁKA DOLNE J W GÓRNEJ ŚCIANCE I Z WENTYLATOREM Włączone są obie grzałki i wentylator. oraz suszenia Wentylator zapewnia równomierny obieg gorącego powietrza wewnątrz piekarnika. Program służy do pieczenia piasta, rozmrażania owoców i warzyw.

60 180 - 70

PODGRZEWACZ TALERZY Program ten służy podgrzewania zastawy (talerzy, do elementów filiżanek) przed podaniem w ciepłotę przez dłuższy czas. nich żywności, tak by utrzymać jej POWOLNE PIECZENIE * Funkcja umożliwia delikatne, powolne i równomierne pieczenie, p dlatego jedzenie ozostaje miękkie i soczyste. Zaleca się do pieczenia mięsa, ryb i ciast na jednym poziomie.

ROZMRAŻANIE Obieg powietrza odbywa się bez włączania grzałek. Włączony zostaje wyłącznie wentylator. Program służy do powolnego rozmrażania zmrożonej żywności. AQUA CLEAN Energię cieplną programu: 30 minut. emituje wyłącznie grzałka znajdująca się w dolnej ściance piekarnika. Program ten służy do usuwania z piekarnika zanieczyszczeń i resztek żywności. Czas trwania PL 11

OPISY SYSTEMÓW

Podgrzewanie p emaliowych ustego piekarnika wiąże się ze zużyciem dużej ilości energii. Stąd też pieczenie kilku rodzajów ciast lub pizz po kolei pozwoli zaoszczędzić dużą ilość energii, ponieważ piekarnik będzie już rozgrzany. Używać ciemnych, czarnych silikonowych lub blach i tacek, ponieważ charakteryzują się one bardzo dobrą przewodnością cieplną. Jeśli korzysta się z pergaminu, upewnić się, że jest on odporny na wysokie temperatury. Podczas przygotowywania jedzenia w piekarniku powstaje duża ilość pary, która odprowadzana jest przez komin na tylnej ścianie urządzenia. Para może ulec skropleniu na drzwiach lub pokrywie urządzenia (w zależności od modelu). Jest to normalne zjawisko, które nie wpływa na pracę urządzenia. Po zakończeniu gotowania należy wytrzeć skropliny za pomocą ścierki. Aby zaoszczędzić energię poprzez wykorzystanie nagromadzonego ciepła, wyłączyć piekarnik na ok. 10 minut przez zakończeniem przyrządzania posiłku. Aby uniknąć skraplania (rosy), nie pozostawiać żywności do ostygnięcia w zamkniętym piekarniku.

Poziomy prowadnic SYSTEM PRZYRZĄDZANIA Oświetlenie piekarnika

We wszystkich trybach pracy oświetlenie piekarnika włącza się automatycznie po wybraniu trybu pracy.

SZYBKIE PODGRZEWANIE

Funkcja ta służy do możliwie jak najszybszego rozg ten nie jest przeznaczony do przyrządzania posiłków. − rzania piekarnika do żądanej temperatury. Tryb Pokrętło funkcji piekarnika ustawić w pozycji szybkiego podgrzewania. − Ustawić żądaną temperaturę piekarnika przy pomocy pokrętła regulacji temperatury.

GÓRNA I DOLNA GRZAŁKA

piec wyłącznie na jednym poziomie. Grzałki umieszczone w dolnej i górnej ściance piekarnika będą równomiernie emitować ciepło po całym wnętrzu piekarnika. Ciasta i mięso można

Pieczenie mięsa

Używać garnków lub tacek pokrytych emalią, z hartowanego szkła, gliny lub żeliwa. Tacki ze stali nierdzewnej nie nadają się, ponieważ za bardzo odbijają energię cieplną.

Wypiek ciast

Używać tylko jednego poziomu i ciemnych tacek lub blach. W blachach i tackach posiadających jasny kolor ciasta będą słabiej przyrumienione, ponieważ naczynia tego typu odbijają energię cieplną. Zawsze stawiać blachy na kratce. Jeśli korzysta się z dostarcz onej blachy, wyjąć kratkę. Wcześniejsze rozgrzanie piekarnika skróci czas pieczenia.

Nie wkładać głębokiej blachy do pierwszej prowadnicy.

DUŻY GRILL, GRILL

Do grillowania żywności na dużym grillu wykorzystywane są górna grzałka i grzałka grilla znajdujące się w górnej ściance piekarnika. Włączona jest wyłącznie grzałka grilla będąca częścią większego zestawu do grillowania. (GRILL). Rozgrzewać działającą na podczerwień grzałkę (grilla) przez 5 minut. Maksymalna temperatura w czasie korzystania z grilla i dużego grilla wynosi 230°C. Przez cały czas nadzorować proces pieczenia. Ze względu na wysoką temperaturę mięso może szybko przypalić się. Na grzałce grilla piec można chrupiące kiełbaski o niskiej zawartości tłuszczu, płaty mięsa i rybki (steki, eskalopki, steki lub filety z łososia, itp.) lub tosty. W przypadku grillowania bezpośrednio na ruszcie, nasmarować go olejem, by zapobiec przywieraniu do niego mięsa i włożyć ruszt w czwartą prowadnicę. W pierwszą lub drugą prowadnicę wsunąć tackę ociekową. W przypadku grillowania na blasze, zadbać o to, by w blasze znajdowała się wystarczająca ilość płynu zapobiegająca przypalaniu. W czasie pieczenia przewracać mięso na drugą stronę. Po zakończeniu grillowania przeczyścić piekarnik, akcesoria i naczynia. W przypadku pieczenia pstrąga, poklepując rybę wysuszyć ją do sucha papierowym ręcznikiem. Doprawić ją od środka, posmarować olejem na zewnątrz i położyć na ruszcie. W czasie grillowania nie przewracać ryby na drugą stronę. PL 12

Z grilla można korzystać tylko wtedy, gdy drzwiczki piekarnika są zamknięte. W czasie grillowania grzałka grilla, ruszt i inne akcesoria piekarnika bardzo się nagrzewają. Dlatego też używać rękawic kuchennych i szczypców do mięsa.

Pieczenie na obrotowym rożnie

(w z ależności od modelu) Maksymalna temperatura w czasie korzystania z obrotowego rożna wynosi 230°C. Umieścić wspornik rożna w trzeciej prowadnicy od dołu, a do dolnej (pierwszej) prowadnicy włożyć płaską blachę, która posłuży za tackę ociekową. Nabić mięso na rożen i dokręcić śruby. Uchwyt rożna umieścić na przednim wsporniku rożna, a końcówkę włożyć w otwór po prawej stronie tylnej ścianki piekarnika (otwór jest zabezpieczony obrotową pokrywą). Odkręcić uchwyt rożna i zamknąć drzwiczki piekarnika. W łączyć piekarnik i wybrać DUŻY GRIL. Nie używać grilla w pozycji 4. Z grilla można korzystać tylko wtedy, gdy drzwiczki piekarnika są zamknięte.

GRILL Z WENTYLATOREM

dotyczące grillowania). W tym trybie grzałka grilla i wentylator działają równocześnie. Program przeznaczony do grillowania mięsa, ryb i warzyw (Patrz opisy i wskazówki

GORĄCE POWIETRZE I DOLNA GRZAŁKA

Włączone są dolna grzałka, okrągła grzałka i wentylator dolnej grzałki). gorącego powietrza. Program przeznaczony do pieczenia pizzy, jabłeczników i keksów (patrz opisy i wskazówki dotyczące górnej i

GORĄCE POWIETRZE

pieczeni lub wypieku. Włączone są okrągła grzałka i wentylator. Zamontowany w tylnej ścianki piekarnika wentylator zapewnia ciągły obieg gorącego powietrza wokół

Piecz enie mięsa

Używać garnków i blach pokrytych emalią, z hartowanego szkła, gliny lub żeliwa. Tacki ze stali nierdzewnej nie nadają się, ponieważ za bardzo odbijają energię cieplną. Aby zapobiec przypalaniu się mięsa, zapewnić w czasie pieczenia wystarczającą ilość płynu. W czasie pieczenia przewracać mięso na drugą stronę. Pieczeń będzie bardziej soczysta, jeśli zostanie przykryta

.

Wypiek ciast

Zaleca się wstępne rozgrzanie pieca. Herbatniki i ciastka można piec na płytkich blachach na kilku poziomach (na p oziomie i 3) równocześnie. Proszę zwrócić uwagę na to, że czas pieczenia może się różnić, nawet przy zastosowaniu tych samych blach. Herbatniki na górnej blasze mogą upiec się szybciej niż herbatniki na dolnej blasze. Zawsze kłaść blachy na kratce. Jeśli korzysta się z dostarczonej blachy, wyjąć kratkę. Dla zapewnienia równomiernego przyrumienienia dopilnować, by herbatniki były tej samej grubości. Nie wkładać głębokiej blachy do pierwszej prowadnicy.

DOLNA GRZAŁKA I WENTYLATOR

powietrza nad przyrządzanym daniem. Program służy do pieczenia niewysokich ciast drożdżowych oraz konserwowania owoców i warzyw. Używać drugiej prowadnicy od dołu i raczej płytkiej blachy, aby umożliwić obieg gorącego

Konserwowanie

Przygotować przeznaczoną do konserwowania żywność i słoiki w ten sam sposób co zwykle. Używać słoików z gumowym pierścieniem uszczelniającym i szklanym wieczkiem. Nie używać słoików z gwintowanymi lub metalowymi pokrywkami lub metalowymi blaszkami. Dopilnować, by słoiki PL 13

miały ten sam rozmiar i tę samą zawartość oraz były szczelnie zamknięte. Nalać do głębokiej blachy 1 litr gorącej wody (o temperaturze ok. 70°C) i umieścić w blasze 6 jednolitrowych słoików. Wsunąć blachę w drugą prowadnicę piekarnika. Obserwować żywność w czasie konserwowania, g otując ją, dopóki płyn w słoikach nie zacznie gotować się (w pierwszym słoiku nie pojawią się pęcherzyki). ten służy do usuwania z piekarnika zanieczyszczeń i resztek żywności. Czas trwania programu: 30 minut.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Upewnić się, że urządzenie zostało wyłączone z prądu, i poczekać aż urządzenie ostygnie. Bez odpowiedniego nadzoru dzieci nie powinny czyścić urządzenia lub wykonywać jakichkolwiek czynności konserwacyjnych.

GÓRNA I DOLNA GRZAŁKA Z WENTYLATOREM

Program przeznaczony do pieczenia wszelkiego rodzaju ciast, do rozmrażania oraz suszenia owoców i warzyw. Przed włożeniem żywności do rozgrzanego piekarnika odczekać aż światło zgaśnie po raz pierwszy. Dla uzyskania jak najlepszych rezultatów piec tylko na jednej półce (na jednym poziomie). Piekarnik powinien być wcześniej rozgrzany. Używać drugiej lub czwartej prowadnicy licząc od dołu.

ROZMRAŻANIE

Obieg powietrza w tym trybie odbywa się przy wyłączonych grzałkach. Rozmrażane mogą być ciastka z gęstą śmietaną lub śmietaną na bazie masła, ciastka i wypieki, chleb i bułki oraz mrożonki owocowe. W większości przypadkach zaleca się wyjęcie żywności z opakowania (nie zapomnieć o usunięciu wszelkich metalowych zacisków lub klipsów). W połowie czasu rozmrażania fragmenty żywności trzeba przewrócić na drugą stronę, pomieszać, a w przypadku, gdy uległy zmrożeniu, rozdzielić.

PODGRZEWACZ TALERZY

czas. Program ten służy do podgrzewania elementów zastawy (talerzy, filiżanek) przed podaniem w nich żywności, tak by utrzymać jej ciepłotę przez dłuższy

POWOLNE PIECZENIE AQUA CLEAN (GENTLEBAKE )

Funkcja umożliwia delikatne, powolne i równomierne pieczenie, dlatego jedzenie pozostaje miękkie i soczyste. Zaleca się do pieczenia mięsa, ryb i ciast na jednym poziomie. Energię cieplną emituje wyłącznie grzałka znajdująca się w dolnej ściance piekarnika. Program

Przód obudowy ze stali nierdzewnej

(w zależności od modelu) Do czyszczenia tej powierzchni stosować wyłącznie delikatne detergenty (mydliny) i miękką gąbkę, która nie porysuje w ykończenia. Nie stosować środków czystości o właściwościach one uszkodzić powłokę obudowy. ściernych lub zawierających rozpuszczalniki, ponieważ mogłyby

Powierzchnie lakierowane i elementy plastikowe

(w zależności od modelu) Do czyszczenia pokręteł i przycisków, rączek drzwi, naklejek i tabliczek znamionowych nie stosować środków czystości lub materiałów czyszczących o właściwościach ściernych oraz środków czystości zawierających alkohol lub na bazie alkoholu. Aby uniknąć uszkodzenia ilością wody. powierzchni, zgodnie z instrukcjami ich producentów. wszelkie zabrudzenia usuwać natychmiast miękką szmatką nie posiadającą właściwości ściernych i niewielką Można także stosować środki czystości i materiały czyszczące przeznaczone do takich powierzchni

Powierzchnie emaliowane

(piekarnik, płyta kuchenki) nieodwracalnie Czyścić przy pomocy wilgotnej gąbki z detergentem. Tłuste plamy można usuwać przy pomocy ciepłej wody i specjalnego detergentu do emalii. Do czyszczenia powierzchni emaliowanych nigdy nie używać środków o właściwościach ściernych uszkadzających powierzchnię urządzenia.

Powierzchnie szklane

Do czyszczenia szklanych drzwiczek piekarnika nie używać silnych środków środkami do szkła, luster i okien. czyszczących o właściwościach ściernych lub ostrych skrobaków metalowych, ponieważ mogłyby one doprowadzić do pęknięcia powierzchni, a w konsekwencji rozbicia szkła. Powierzchnie szklane czyścić specjalnymi PL 14

CZYSZCZENIE KUCHENEK

aerozolu i nieodp owiednie środki czyszczące w płynie. Powierzchnie wokół stref gotowania czyścić gorącą wodą z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do zmywania naczyń. Do usuwania uporczywych zabrudzeń używać nasączonego w detergencie zmywaka z wełny stalowej. Następnie przepłukać i wytrzeć kuchenkę do sucha. Płyny zawierające sól, pozostałości po wykipieniu i wilgoć mają niekorzystny wpływ na strefy gotowania. Zawsze czyścić strefy gotowania. Do utrzymania stref gotowania w dobrym stanie używać gotowania zwykłych jest środków trochę pozostawić po sobie zarysowania. czyszczących ciepła, czyszczącemu łatwiej będzie dotrzeć do porów. i dostępnych w handlu kondycjonerów. Jeśli strefa środkowi Pierścienie stref gotowania są wykonane ze stali nierdzewnej. Ze względu na działanie ciepła mogą one po pewnym okresie czasu nabrać żółtawego odcienia. Jest to normalne zjawisko fizyczne. Żółtawe kropki można usuwać przy użyciu zwykłych środków do czyszczenia metali. Do czyszczenia tych obwódek nie nadają się agresywne akcesoria do czyszczenia naczyń, ponieważ mogłyby one

CZYSZCZENIE POWIERZCHNI ZE SZKŁACERAMICZNEGO

Po każdym użyciu poczekać aż wykonana ze szkła ceramicznego powierzchnia przed przystąpieniem do jej czyszczenia ostygnie. W przeciwnym razie przy kolejnym użyciu płyty wszystkie pozostałe nieczystości wtopią się w rozgrzaną powierzchnię. Do regularnej konserwacji płyty ze szkła cer amicznego używać specjalnych produktów pielęgnacyjnych, które tworzą na powierzchni powłokę ochronną zapobiegającą przywieraniu do niej zabrudzeń. Używanie agresywnych lub ściernych środków czyszczących lub naczyń z szorstkim lub uszkodzonym dnem może doprowadzić do starcia oznaczeń. Do usuwania niewielkich zanieczyszczeń używać miękkiej, wilgotnej szmatki. Następnie wytrzeć powierzchnię do sucha. Do usuwania specjalnych zacieków preparatów wodnych używać delikatnego roztworu octu. Nie używać go jednak do wycierania ramy (dotyczy tylko wybranych modeli), ponieważ mogłaby ona stracić swój blask. Nie używać agresywnych środków czyszczących w aerozolu lub środków do usuwania kamienia. W przypadku trudno usuwalnych zabrudzeń używać przeznaczonych d oczyszczenia szkła ceramicznego. Postępować zgodnie z instrukcją producenta. Każdorazowo po zakończeniu czyszczenia pamiętać o usunięciu pozostałości po środku czyszczącym, ponieważ w czasie podgrzewania stref gotowania mogłyby one uszkodzić powierzchnię ze szkła ceramicznego. Trudno usuwalne zabrudzenia i ślady po przypaleniach usuwać skrobakiem. W czasie używania skrobaka uważać, by się nie skaleczyć.

ceramicznego Przed każdym użyciem powierzchni ze szkła wytrzeć kurz lub inne zanieczyszczenia, które mogłyby porysować powierzchnię zarówno płyty jak i dna garnka. Używać skrobaka tylko wtedy, gdy zabrudzeń nie da się usunąć przy użyciu mokrej szmatki lub specjalnych preparatów do czyszczenia powierzchni ze szkła ceramicznego. Trzymać skrobak pod odpowiednim kątem (od 45° do 60°). Lekko dociskając skrobak do szkła usuwać brud przesuwając nim po oznaczeniach. Uważać, by plastikowa rączka skrobaka (w niektórych modelach) nie ma kontaktu z rozgrzaną strefa gotowania.

Stalowe druciaki, szorstkie gąbki i posiadające właściwości ścierne proszki czyszczące mogą porysować powierzchnię. Powierzchnię mogą także uszkodzić agresywne środki czyszczące w PL 15

płyty. Nie dociskać skrobaka prostopadle do szkła i nie rysować jego końcówką lub ostrzem powierzchni Natychmiast usuwać skrobakiem z płyty wykonanej ze szkła ceramicznego cukier lub żywność o dużej zawartości cukru, nawet gdy płyta jest jeszcze gorąca, ponieważ cukier może doprowadzić do trwałego uszkodzenia powierzchni ze szkła ceramicznego. powierzchni ze szkła ceramicznego nie ma wpływu na działanie lub stabilność Przyczyną takich przebarwień są najczęściej wtopione w powierzchnię pozostałości żywności lub naczynia wykonane z niektórych materiałów (takich jak aluminium lub miedź). Całkowite usunięcie takich przebarwień jest bardzo trudne.

Uwaga:

Przebarwienia powierzchni. Przebarwienia i podobne zniszczenia mają jedynie wpływ na wygląd płyty i nie wpływają bezpośrednio na jej działanie. Usuwanie takich zniszczeń nie jest objęte gwarancją.

PIEKARNIK

Do czyszczenia ścianek piekarnika używać mokrej gąbki z detergentem. Do usuwania trudnych do zmycia zabrudzeń wżartych w ściankę piekarnika używać specjalnego detergentu do emalii. Po zakończeniu detergentów. czyszczenia dokładnie wytrzeć piekarnik do sucha. Czyścić piekarnik tylko wtedy, gdy całkowicie ostygnie. Nigdy nie stosować środków o właściwościach ściernych, ponieważ mogłyby one porysować emaliowaną powierzchnię. Przybory do piekarnika (ruszt, garnek, itp.) myć gąbką z detergentem lub w zmywarce. Do usuwania trudnych do zmycia zabrudzeń lub śladów przypalenia można używać także specjalnych

KORZYSTANIE Z FUNKCJI “AQUA CLEAN “

Przekręcić pokrętło wyboru systemu przyrządzania żywności w pozycję AQUA CLEAN . Ustawi ć pokrętło temperatury w pozycji 70 °C. Nalać do blachy 0,6 l wody i włożyć ją w dowolną prowadnicę. Po upływie 30 minut pozostałości żywności na emaliowanych ściankach piekarnika zmiękną i będzie je można łatwo usunąć wilgotną szmatką. Z systemu ”AQUA CLEAN” można korzystać, gdy piekarnik całkowicie ostygnie.

WYJMOWANIE I CZYSZCZENIE WYCIĄGANYCH PROWADNIC DRUCIANYCH I TELESKOPOWYCH

Do czyszczenia prowadnic używać wyłącznie konwencjonalnych środków czystości. Trzymając prowadnice od dołu wyciągnąć je w kierunku środka piekarnika. Wyjąć je z górnych otworów. Wyciągane przeznaczone do mycia w zmywarce.

INSTALACJA WKŁADÓW KATALITYCZNYCH

Do czyszczenia używać wyłącznie zwykłych środków czyszczących.

Zdemontować ruszty i teleskopowe wysuwane listwy (w zależności od modelu). Nasadzić wkłady katalityczne na ruszty. Górną część rusztu wsunąć do górnych otworów “A“ wkładu katalitycznego. prowadnice nie są Włożyć ruszty z wkładem katalitycznym do górnych otworów na ścianach bocznych piekarnika “A“. Wcisnąć je do sprężynowego uchwytu w dolnej części piekarnika “B“. Nie myć wkładów katalitycznych w zmywarce do naczyń. PL 16

WYMIANA ŻARÓWKI

Żarówka jest częścią eksploatacyjną, dlatego też nie podlega gwarancji. Przed przystąpieniem do wymiany żarówki wyjąć blach, ruszt i prowadnice.

Wyłączyć urządzenie z prądu!

Zdjąć osłonę żarówki i wyciągnąć lub odkręcić żarówkę. Lampa halogenowa: G9, 230 V, 25 W. (Z wykła żarówka E14, 230 V, 25 W - w zależności od modelu). Aby nie skaleczyć się o wystające elementy metalowe, użyć rękawic ochronnych.

ZAMYKANIE DRZWICZEK COMFORT

(

w zależności od modelu) Kuchenki są wyposażone w nowe bezpieczne zawiasy drzwiowe COMFORT. Gwarantują one bardzo ciche i delikatne zamykanie drzwiczek piekarnika. W przypadku, gdy przy zamykaniu drzwi użyta zostanie zbyt duża siła, działanie systemu zostanie ograniczone lub ze względów bezpieczeństwa system zostanie pominięty.

BLOKADA DRZWICZEK

(w zależności od modelu) Blokadę drzwiczek otwiera się lekko przesuwając ją kci ukiem w prawą stronę i pociągając równocześnie drzwi do siebie.

Gdy drzwiczki piekarnika są zamknięte, blokada drzwiczek automatycznie powraca do swojej pozycji wyjściowej.

ZDEJMOWANIE I ZAKŁADANIE DRZWICZEK PIEKARNIKA

(w zależności od modelu) 1. Ot worzyć drzwiczki piekarnika (aż do pozycji skrajnej). 2. Obrócić stopy zawiasów drzwiczek (standardowe zamykanie). W przypadku drzwiczek z zawiasami COMFORT obrócić stopy o 90°. zamkniętej drzwiczek) przymknąć drzwiczki i wyciągnąć je z obu zawiasów urządzenia. Przed stopy drzwiczek. ponownym drzwiczek zawsze skontrolować, czy zawiasów są wstawieniem prawidłowo umieszczone w listwach bocznych To gwałtownemu zamknięciu zawiasu, który jest połączony z silną sprężyną. Uwolnienie stopy grozi uszkodzeniem drzwiczek i zranieniem. zapobiegnie

Zdejmowanie i zakładanie drzwiczek piekarnika

(w zależności od modelu) 1. Otworz yć drzwiczki piekarnika (aż do skrajnej pozycji). 2. Podnieść i obrócić stopy. 3. Powoli zamykać drzwiczki piekarnika, lekko je podnieść i wyciągnąć z obu zawiasów urządzenia. 3. Powoli zamknąć drzwiczki piekarnika, aż stopy zapadną do zawiasu w listwach bocznych drzwiczek. Pod kątem 15° (w stosunku do pozycji Jeżeli chcemy wstawić drzwiczki z powrotem, należy postępować w odwrotnej kolejności. Jeżeli drzwiczek nie można otworzyć lub zamknąć prawidłowo, upewnić się, że zawiasy są prawidłowo umieszczone na hakach zawiasów.

PL 17

ZDEJMOWANIE I ZAKŁADANIE SZYBY DRZWICZEK PIEKARNIKA

(w zależności od modelu) Szybę drzwiczek piekarnika można wyczyścić od środka, ale najpierw trzeba ją zdjąć. Zdjąć drzwiczki piekarnika (patrz rozdział „Zdejmowanie i zakładanie drzwiczek piekarnika”).

Zdejmowanie i zakładanie szyby drzwiczek piekarnika

(w za leżności od modelu) Delikatnie unieść do góry wsporniki umieszczone po lewej i prawej stronie drzwiczek (oznaczenie 1 na wsporniku ) i odciągnąć je od szyby (oznaczenie 2 na wsporniku). Trzymając szybę drzwiczek za dolną krawędź lekko podnieść ją do góry, tak by odłączyła się od wspornika, a następnie zdjąć ją. Aby zdjąć trzecią szybę (tylko w niektórych modelach), wystarczy ją podnieść i zdjąć. Zdjąć należy także gumowe uszczelki szyby. Przy zakładaniu szyby należy postępować w kierunku odwrotnym. (Półkoliste) oznaczenia na drzwiczkach i szybie muszą na siebie nachodzić.

Wykręcić śruby na lewej i prawej stronie drzwiczek i wyciągnąć górną listwę. Teraz wyjąć szybę drzwiczek. Aby wstawić szybę z powrotem, należy postępować w odwrotnej kolejności.

TABELA USTEREK Problem/ błąd Przyczyna

Główny bezpiecznik instalacji domowej często się załącza. Podświetlenie piekarnika działa. Żywność niedopieczona. nie jest Wezwać serwisanta. Upewnić wszystkich się, że urządzeń sieci elektrycznej. moc nie przekracza mocy domowej Procedura wymiany żarówki jest opisana w rozdziale "KONSERWACJA I CZYSZCZENIE". Czy wybrana odpowiednia temperatura i system przyrządzania? Czy drzwiczki piecyka są zamknięte? została

Gwarancja nie obejmuje napraw lub roszczeń gwarancyjnych wynikających z nieprawidłowego podłączenia lub eksploatacji urządzenia. Koszty naprawy pokrywa w takim przypadku użytkownik.

PL 18

INSTRUKCJA MONTAŻU I PODŁĄCZENIA USTAWIENIE URZĄDZENIA

(mm)

3. Ustawić żądaną wysokość. 4. Dokręcić z powrotem śruby. Torx T20 Sąsiadujące z urządzeniem ściany lub meble (podłoga, tylna ściana kuchni, ścianki boczne) muszą wytrzymywać temperaturę co najmniej 90°C.

POZIOMOWANIE I DODATKOWE UNIERUCHAMIANIE URZĄDZENIA

(w zależności od modelu)

Kuchenka musi zostać zamontowana w poziomie!

Wykonać następujące czynności: 1 . Obracając śrubami regulacji wysokości (patrz rysunek 1) ustawić odpowiednią wysokość kuchenki. 2. Wyregulować kółka (patrz rysunek 2) przykręcając je dwoma śrubami z przodu listwy przypodłogowej. Do sprawdzenia poziomego ustawienia kuchenki użyć poziomnicy. 3. Umieścić zaślepki w otworach z przodu listwy przypodłogowej (patrz rysunek 3).

INSTALACJA POKRYWY

(w zależności od modelu)

R EGULACJA WYSOKOŚCI KUCHENKI

(w zależności od modelu) Kuchenka ma wysokość 900 mm. Wysokość urządzenia można regulować w przedziale od 850 do 940 mm. 1. Położyć kuchenkę na podłodze, tylną ścianką do dołu. 2. Odkręcić śruby zgodnie ze strzałkami. PL 19

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEWRÓCENIEM SIĘ

(mm)

(w zależności od modelu) Według rysunku umocować uchwyt do ściany z pomocą dostarczonych śrub i kołków rozporowych. W razie niemożliwości użycia dostarczonych elementów mocujących użyć innych, które zapewnią umocowanie uchwytu do ściany.

PODŁĄCZANIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ

Kuchenka elektryczna jest odbiornikiem energii ci eplnej, którego instalacja i lokalizacja muszą być zgodne z lokalnie obowiązującymi normami.

W stabilny układ rozdzielania energii elektrycznej wbudowany przed urządzeniem musi zostać mechanizm odłączający urządzenie od prądu, którego rozwarte styki wszystkich biegunów muszą znajdować się w odległości co najmniej 3 mm od siebie. Kuchenkę zainstalować upoważniona do tego, wykwalifikowana osoba. Jest ona zobowiązana ustawić płytę kuchenki w pozycji poziomej, podłączyć ją do sieci elektrycznej i sprawdzić jej funkcjonowanie. Instalacja kuchenki musi zostać potwierdzona w karcie gwarancyjnej. Zalecane jest trójfazowe podłączenie kuchenki przy pomocy kabla połączeniowego typu H05VV-F5G-1,5 (wcześniej CGLG 5Cx1.5) (wyłącznik 3x16A). Do podłączenia jednofazowego użyć H05VV-F3G-4 (wcześniej GGLG3Cx4) (wyłącznik 32 – 40 A w zależności od typu). płaskich skuwek. może wyłącznie Aby zapobiec strzępieniu się, niezbędne jest ściśnięcie końcówek przewodów przy pomocy Po wciśnięciu końcówek przewodów pod łby śrub tablicy rozdzielczej umieścić przewód w tablicy rozdzielczej i zabezpieczyć pokrywę tablicy rozdzielczej. go klipsem zapobiegającym wyrwaniu. Na koniec zamknąć PL 20

POKRYWA PUSZKI ZACISKOWEJ

Puszkę zaciskową chronić urazu prądem elektrycznym. pokrywą puszki zaciskowej, patrz wyposażenie. Niebezpieczeństwo

UTYLIZACJA WAŻNA INFORMACJA

W przypadku demontażu lub montażu kuchenki elektrycznej w celach innych niż jej aktualna eksploatacja, należy wyłączyć urządzenie z prądu i przerwać jego eksploatację.

W ramach instalac ji urządzenia należy w odniesieniu do jego eksploatacji dokonać przede wszystkim następujących czynności:

− Sprawdzenie prawidłowość podłączenia do sieci elektrycznej. − Kontrola działania grzałek oraz elementów kontrolno sterujących. − Zademonstrowanie klientowi wszystkich funkcji urządzenia oraz zapoznanie go z serwisem i konserwacją.

UWAGA

Kuchenka elektryczna jest urządzeniem klasy I, jeśli chodzi o stopień ochrony przed porażeniem prądem, dlatego też musi być odłączona za pośrednictwem zabezpieczającego przewodu elektrycznego. Opakowanie jest wykonane z materiałów przyjaznych dla środowiska, które bez zagrożenia dla środowiska można poddawać recyklingowi, utylizować lub niszczyć. W tym celu materiały opakowaniowe zostały odpowiednio oznaczone Umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu symbol oznacza, że produktu nie powinno się traktować jak normalnych odpadów domowych. Produkt należy przekazać w celu przetworzenia do autoryzowanego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja produktu ułatwi zapobieżenie negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzi, jaki mógłby się pojawić w przypadku nieprawidłowej utylizacji produktu. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat utylizacji i przetwar zania produktu proszę skontaktować się z właściwą jednostką samorządu lokalnego odpowiedzialną za zarządzanie odpadami, przedsiębiorstwem utylizacji odpadów lub sklepem, w którym produkt został nabyty. PL 21

TEST PIECZENIA

Testowano zgodnie z normą EN 60350-1. PIECZENIE

Posiłek Wyposażenie Poziom prowadzenia (od dołu) Ciastka jeden poziom

3

System Temperatura (°C)

140-150

* Czas trwania pieczenia (w minutach)

25-40

Ciastka jeden poziom Ciastka dwa poziomy

płytka emaliowana blacha do pieczenia 3 2, 3 140-150

*

140-150

*

25-40 30-45

Ciastka trzy poziomy

2, 3, 4 130-140* 35-55

Placki jeden poziom Placki jeden poziom Placki dwa poziomy

płytka emaliowana blacha do pieczenia 3 3 1,3 150-160 150-160 140-150 25-40 25-40 30-45

Placki trzy poziomy

2, 3, 4 140-150 35-50

Tort

1 160-170* 20-35 okrągła tortownica metalowa ø26 /ruszt

Tort

2 160-170* 20-35

Placek jabłkowy Placek jabłkowy

2x okrągła tortownica metalowa ø20 /ruszt 2 2 170-180 170-180 55-75 45-65

Grzanka

ruszt 4

Kotlety

ruszt + płytka blacha do pieczenia do

mielone

chwytania kapiącego tłuszczu * Nagrzać wstępnie piekarnik na 10 minut. 4

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i błędów w instrukcji obsługi.

230 230 1-4 20-35 ID 632766 PL 22

GORENJE

EC5111WG, E5121WH, EC5111SG

IFU ES6 GOR PL

2019 09 01

SAP

632766

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement