Gorenje GVSP165J Zmywarka zintegrowana Instrukcja obsługi

Gorenje GVSP165J Zmywarka zintegrowana Instrukcja obsługi
PL
INSTRUKCJA
UŻYTKOWANIA
ZMYWARKA
GVSP165J
www.gorenje.com
Spis treści
Zmywarka .................................................................................................. 2
Instrukcje bezpieczeństwa ........................................................................ 3
Przed pierwszym użyciem ........................................................................ 4
Ładowanie zmywarki ................................................................................. 5
Użytkowanie zmywarki .............................................................................. 6
Ustawienia .................................................................................................10
Pielęgnacja i czyszczenie ......................................................................... 12
Rozwiązywanie problemów .......................................................................15
Montaż ...................................................................................................... 20
Serwis ....................................................................................................... 22
Informacje dla instytucji testujących ..........................................................22
Dane techniczne ....................................................................................... 24
Zmywarka
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 14
1. Główny włącznik
8. SpeedWash
2. Programator
9. Autootwieranie
3. Auto
10. Połowa załadunku
4. Intensywny
11. Opóźniony start
5. Eco
12. Wyświetlacz
6. Szybki
13. Wskaźnik środka do płukania
7. Płukanie
14. Wskaźnik soli
Instrukcje bezpieczeństwa
Informacje ogólne
•
Przeczytać instrukcję użytkowania i umieścić
ją w bezpiecznym miejscu.
•
Nie wolno używać zmywarki do innych celów niż
wskazane w niniejszej instrukcji użytkowania.
•
Na drzwiach zmywarki ani w koszach zmywarki
nie wolno umieszczać rzeczy innych niż naczynia.
•
Nie wolno zostawiać otwartych drzwi zmywarki,
ponieważ stwarza to ryzyko potknięcia.
•
Należy stosować tylko detergent do zmywarek!
•
Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci
w wieku 8 lat i starsze oraz przez osoby z
niepełnosprawnością fizyczną, umysłową, utratą
pamięci lub nie posiadające doświadczenia ani
wiedzy. Osoby takie muszą być nadzorowane w
czasie obsługi urządzenia lub poinstruowane w
zakresie jego obsługi oraz powiązanych
zagrożeń. Urządzenie nie może być czyszczone
przez dzieci bez nadzoru.
•
Uszkodzony przewód zasilający może być
wymieniony tylko przez wykwalifikowanego
elektryka.
•
Zmywarkę można użytkować tylko w warunkach
domowych, do zmywania naczyń. Wszelkie inne
sposoby użytkowania są zabronione.
•
Do zmywarki nie wolno wkładać naczyń z
pozostałościami rozpuszczalnika, ponieważ grozi
to eksplozją. W zmywarce nie wolno zmywać też
talerzy zabrudzonych popiołem, woskiem lub
smarem.
OSTRZEŻENIE!
Noże i inne ostro zakończone przedmioty należy
układać poziomo w specjalnym koszu na sztućce
zmywarki.
Montaż
Patrz sekcja Montaż.
Bezpieczeństwo dzieci
OSTRZEŻENIE!
Nie wolno pozostawiać dzieci bez opieki – detergent do
zmywarek jest żrący!
Przechowywanie/transport w zimie
Przechowywać zmywarkę w miejscu, w którym temperatura
nie spada poniżej zera oraz unikać transportu na duże
odległości w bardzo niskiej temperaturze. Zmywarkę należy
transportować pionowo lub ułożoną na tylnej ściance.
Zasada działania zabezpieczenia przed
przelaniem
Zabezpieczenie przed przelaniem opróżnia zmywarkę i
odcina zasilanie wodą, gdy jej poziom podniesie się powyżej
wartości normalnej. W przypadku uruchomienia
zabezpieczenia przed przelaniem należy odciąć dopływ
wody i wezwać serwis.
Opakowanie
Opakowanie chroni produkt w czasie transportu. Materiał
opakowania nadaje się do recyklingu. Oddzielić od siebie
poszczególne materiały opakowania, aby pomóc ograniczyć
wykorzystanie surowców i ilość odpadów. Sprzedawca może
przekazać opakowanie do recyklingu lub skierować
do najbliższego zakładu recyklingu. Opakowanie wykonane
jest z następujących materiałów:
•
Tektura falista wyprodukowana z maks. 100%
materiałów pochodzących z recyklingu.
•
Polistyren spieniony (ESP) bez dodatku chloru ani fluoru.
•
Elementy podtrzymujące wykonane z surowego drewna.
•
Ochronne tworzywo sztuczne wykonane z polietylenu
(PE).
Utylizacja
Zmywarka została wyprodukowana i oznaczona jako produkt
poddawany odzyskowi.
Po zakończeniu eksploatacji zmywarki, gdy ma ona zostać
poddana utylizacji, należy niezwłocznie uniemożliwić jej
uruchomienie. Wyciągnąć kabel zasilający i uciąć go tak
krótko, jak to możliwe.
Informacje na temat odpowiedniego miejsca i sposobu
przekazania zmywarki do odzysku uzyskać można u
lokalnych władz.
Należy nadzorować dzieci. Nie wolno pozwalać
dzieciom na użytkowanie zmywarki lub zabawę
zmywarką. Należy zachować szczególną ostrożność,
gdy drzwi są otwarte. Wewnątrz mogą znajdować
się pozostałości detergentu. Zawsze po dodaniu
detergentu należy niezwłocznie uruchomić
zmywarkę.
3
Przed pierwszym użyciem
Sprawdzanie twardości wody
Zmywarka pracuje najskuteczniej z miękką wodą (woda z
niewielką ilością minerałów). Twarda woda pozostawia biały
osad na naczyniach i zmywarce.
Twardość wody podawana jest za pomocą niemieckich
(°dH) lub francuskich (°fH) stopni twardości wody.
Wodę o twardości przekraczającej 6°dH (9°fH) trzeba
zmiękczyć. Proces jest przeprowadzany automatycznie
z wykorzystaniem wbudowanego zmiękczacza wody.
Optymalne działanie zmiękczacza wody wymaga podania
twardości doprowadzanej wody. Po wyregulowaniu
zmiękczacza wody użyć detergentu i środka do płukania
w ilości odpowiedniej dla miękkiej wody.
Aby uniknąć rdzewienia, niezwłocznie po nasypaniu soli
należy uruchomić program zmywania.
Ustawianie Środek do płukania
W sekcji Ustawienia opisano sposób ustawiania ilości środka
do płukania.
Uzupełnianie środka do płukania
Środek do płukania przyspiesza oraz usprawnia suszenie.
Zapewnia on również lepsze rezultaty mycia oraz bardziej
czyste naczynia bez plam.
Nacisnąć,
aby otworzyć
Skontaktować się z lokalnym zakładem wodociągów, aby
uzyskać informację na temat twardości wody w okolicy.
Zanotować twardość wody:____________
Jeżeli twardość wody przekracza 50°dH (89°fH), zalecamy
podłączenie zewnętrznego zmiękczacza wody.
OSTRZEŻENIE!
1. Otworzyć pokrywkę przedziału na płyn do płukania.
Twarda woda pozostawia biały osad na naczyniach
i wewnątrz zmywarki. Dlatego ważne jest, aby
odpowiednio ustawić zmiękczacz wody! Patrz Twardość
wody.
Nigdy nie uruchamiać zmywarki z pustym pojemnikiem
na sól, jeżeli twardość doprowadzanej wody przekracza
6°dH (9°fH).
Ustawianie Twardość wody
W rozdziale Ustawienia przedstawiono sposób regulacji
zmiękczacza wody.
Uzupełnianie soli
Pokrywa pojemnika na sól
1. Odkręcić pokrywę pojemnika na sól.
2. Umieścić dołączony do zmywarki lejek w otworze do
napełniania pojemnika na sól. Najpierw wlać około 1 l
wody.
3. Następnie dodać maksymalnie 1,0 kg soli, do
wypełnienia pojemnika. Używać soli gruboziarnistej
lub specjalnej soli do zmywarek.
4. Wytrzeć nadmiar soli, aby umożliwić prawidłowe
dokręcenie pokrywki.
4
2. Ostrożnie wlać środek do płukania do poziomu
oznaczonego jako max.
3. Wytrzeć środek, który mógł się rozlać wokół przedziału.
4. Prawidłowo zamknąć pokrywkę.
Ładowanie zmywarki
Bardziej ekologiczne zmywanie
•
Nie płukać pod bieżącą wodą. Usunąć tylko większe
resztki żywności przed włożeniem do zmywarki.
•
Wybierać detergenty przyjazne dla środowiska.
Zapoznać się z deklaracją dotyczącą wpływu na
środowisko podaną na opakowaniu!
•
Aby oszczędzić energię, zmywarki nie należy
uruchamiać do czasu jej całkowitego załadowania.
•
Lekko zabrudzone naczynia można zmywać z
wykorzystaniem programu zmywania w niskiej
temperaturze.
•
Lepszą skuteczność suszenia można uzyskać,
korzystając z opcji Autootwieranie, która automatycznie
otwiera drzwi zmywarki. Przed rozładowaniem należy
poczekać, aż zmywarka poinformuje o zakończeniu
programu i naczynia ostygną (jeżeli zmywarka
jest zabudowana, sąsiadujące meble muszą być
odporne na wilgoć).
Górna taca na sztućce
W górnej tacy na sztućce można umieszczać sztućce,
chochle, trzepaczki, sztućce do nakładania i podobne
elementy.
Kruche naczynia
Niektórych naczyń nie można zmywać w zmywarce. Może
to wynikać z kilku czynników. Niektóre materiały nie są
odporne na wysoką temperaturę, a inne mogą zostać
uszkodzone przez detergent.
Zachować ostrożność w przypadku przedmiotów
wykonanych ręcznie, delikatnych ozdób, wyrobów
porcelanowych/szklanych, srebra, miedzi, cyny, aluminium,
drewna i tworzywa sztucznego. Zwrócić uwagę na obecność
oznaczenia wskazującego możliwość mycia w zmywarce.
Górny kosz
W górnym koszu należy umieszczać szklanki, filiżanki, miski,
małe talerzyki i spodki. Wszystkie zabrudzone powierzchnie
powinny być skierowane do wewnątrz i w dół. Kieliszki do
wina należy ustawiać na półce na kieliszki, a noże w
uchwycie na noże po prawej stronie (jeżeli jest założony).
Warto rozważyć
•
Wszystkie zabrudzone powierzchnie powinny być
skierowane do wewnątrz i w dół.
•
Naczyń nie należy umieszczać wewnątrz innych naczyń
ani układać ich jedno na drugim.
•
Naczynia z zagłębieniem takie jak kubki należy ustawić
pod kątem, aby woda mogła z nich spłynąć. Dotyczy
to również naczyń plastikowych.
•
Upewnić się, że małe przedmioty nie wypadną
przez kosz zmywarki; umieścić je w górnej tacce
na sztućce.
UWAGA!
Sprawdzić, czy ramiona zraszające mogą się swobodnie
obracać.
Kosze zmywarki
Zmywarka wyposażona jest w górną tacę na sztućce, górny
kosz i dolny kosz.
Podnoszenie i opuszczanie górnego kosza
1. Wyciągnąć górny kosz (kosz musi być pusty).
2. Odkręcić zaczep kosza znajdujący się na końcu obu
szyn w kierunku do zewnątrz.
5
Użytkowanie zmywarki
3. Chwycić górny kosz obiema dłońmi, wyciągnąć go i
ustawić w drugim położeniu.
Dodawanie detergentu
Nacisnąć, aby otworzyć
4. Odkręcić zaczep kosza znajdujący się na końcu obu
szyn.
1. Przedział na detergent zmywania wstępnego
2. Przedział na detergent mycia głównego
Ilość użytego detergentu zależy od twardości wody.
Dolny kosz
Talerze, małe talerze, półmiski i garnki należy układać w
dolnym koszu.
Należ przestrzegać instrukcji na opakowaniu detergentu.
Zmywarka wyposażona jest w zmiękczacz wody, tak więc
należy stosować detergent i środek do płukania w ilości
odpowiedniej dla wody miękkiej.
Użycie za dużej lub za małej ilości detergentu może
skutkować mniej skutecznym zmywaniem oraz stanowi
większe obciążenie dla środowiska.
Przedział na detergent musi być suchy przed dodaniem
detergentu. Zmywarka ma przedział na detergent zmywania
wstępnego i zmywania głównego. W przypadku stosowania
detergentu do zmywarek w proszku lub w płynie należy
niewielką ilość detergentu dodać do przedziału na detergent
zmywania wstępnego. Wszelkie pytania dotyczące
stosowania detergentu należy kierować do jego producenta.
UWAGA!
Stosować wyłącznie detergent do zmywarek. Nie wolno
stosować płynu do mycia ze względu na pianę, która
uniemożliwia skuteczne działanie zmywarki.
Tabletki do zmywarki
Jeżeli pokrywy dozownika nie można zamknąć, tabletkę
należy przełamać na pół. Zbyt ciasno zamknięta pokrywka,
która nie otwiera się łatwo, może spowodować, że detergent
nie zostanie użyty prawidłowo.
UWAGA!
Nie zaleca się stosowania tabletek do zmywarek z krótkimi
programami (krótszymi niż 75 minut). W takim przypadku
należy stosować detergent do zmywarek w proszku lub
płynie.
Detergent wszystko-w-jednym
Na rynku jest dostępnych wiele rodzajów detergentów
wszystko-w-jednym. Należy dokładnie zapoznać się
z instrukcjami takich produktów.
W rozdziale Ustawienia opisano sposób aktywacji opcji TAB
(detergent 3-w-1/wszystko-w-jednym). Należy pamiętać o
6
dodaniu soli do pojemnika na sól. Jeżeli efekty mycia lub
suszenia są niezadowalające, należy wyłączyć opcję TAB
(detergent 3-w-1/wszystko-w-jednym) oraz uzupełnić poziom
soli, detergentu i środka do płukania. Patrz rozdział Przed
pierwszym użyciem.
UWAGA!
Optymalne rezultaty zmywania i suszenia można uzyskać,
korzystając z normalnego detergentu do zmywarek wraz
z oddzielnie dozowanym środkiem do płukania i solą.
Główny włącznik
Nacisnąć i przytrzymać główny włącznik, aż włączy się
wyświetlacz. Sprawdzić także, czy zawór wody jest
odkręcony.
PROGRAMS – Wybór programu
Wybrać program odpowiedni do rodzaju i stopnia
zabrudzenia naczyń.
Nacisnąć programator jednokrotnie lub kilka razy, aż
aktywowany zostanie symbol wybranego programu.
Auto
Zmywarka może ustalić stopień zabrudzenia naczyń i
dostosować zużycie wody i temperaturę. W nowo
zamontowanych urządzeniach program trzeba uruchomić
pięć razy, by zakończyć dostrajanie zapewniające najlepsze
rezultaty.
Szybki
Ten program służy do mycia nieznacznie zabrudzonych
szklanek i porcelany, np. filiżanek do kawy.
W połączeniu z SpeedWash program będzie krótszy
(15 min).
Płukanie
Służy do płukania naczyń oczekujących na całkowite
zapełnienie zmywarki.
EXTRA – Wybór opcji
W celu wyboru opcji należy nacisnąć odpowiadający jej
przycisk. W poszczególnych programach mogą wystąpić
różnice w dostępności opcji, a niektóre z opcji nie mogą być
wybierane jednocześnie (dostępne opcje są zaznaczone
słabym podświetleniem).
SpeedWash
Ta opcja skraca czas wykonywania programu, ale zwiększa
zużycie energii i wody.
Autootwieranie
Drzwi zmywarki otwierają się automatycznie, co poprawia
skuteczność suszenia. Przed rozładowaniem należy
poczekać, aż zmywarka poinformuje o zakończeniu
programu i naczynia ostygną (jeżeli zmywarka
jest zabudowana, sąsiadujące meble muszą być odporne
na wilgoć).
UWAGA!
Auto 1) +
SpeedWash +
Autootwieranie
Skuteczny program do codziennego zmywania lekko
zaschniętych resztek (ten program nie jest przeznaczony
do zmywania przypalonych resztek jedzenia, na przykład
na naczyniach do pieczenia).
Intensywny
Program do bardzo zabrudzonych naczyń takich jak garnki,
naczynia żaroodporne i do pieczenia. Program doskonały
również do zmywania naczyń o szczególnych wymaganiach
w zakresie higieny, takich jak butelki dla dzieci czy deski
do krojenia. Jeżeli naczynia te nie wypełniają całkowicie
zmywarki można dodać talerze itp.
Eco
Ten program przeznaczony jest do mycia normalnie
zabrudzonych naczyń i stanowi najbardziej efektywny
program w zakresie zużycia energii i wody.
1)
Drzwiczki zmywarki z włączoną funkcją samoczynnego
otwarcia nie mogą być blokowane. Może to być przyczyną
nieprawidłowego działanie zamka.
Połowa załadunku
Opcja ta dostosowuje program zmywania do wypełnionej
do połowy zmywarki poprzez użycie mniejszej ilości energii
i wody.
Opóźniony start
Po wybraniu opcji Opóźniony start zmywarka uruchomi się
1-24 h od chwili zamknięcia drzwi.
1. Nacisnąć przycisk jednokrotnie, aby aktywować opcję
Opóźniony start. Nacisnąć przycisk kilka razy – lub
przytrzymać wciśnięty – aby ustawić wybraną liczbę
godzin.
2. Zamknąć drzwi, co spowoduje uruchomienie odliczania
przez zmywarkę po jednej godzinie i uruchomienie po
upłynięciu ustawionego czasu.
Takie połączenie (Auto + SpeedWash + Autootwieranie) określa się również jako QuickIntensive (90 min).
7
Aby przerwać działanie opcji Opóźniony start, należy
otworzyć drzwi oraz nacisnąć i przytrzymać główny włącznik,
aż wyświetlacz wyłączy się.
Uruchamianie zmywarki
Uruchomienie zmywarki jest możliwe po zamknięciu
drzwiczek. Jeżeli główny wyłącznik zasilania znajduje się
w pozycji włączonej, po zamknięciu drzwiczek zmywarka
zostanie uruchomiona automatycznie.
TIME – Pozostały czas
Po wybraniu programu i opcji wyświetlony zostanie czas
trwania ostatniego programu.
Zatrzymywanie lub zmiana programu
Aby zmienić program po uruchomieniu zmywarki, należy
otworzyć drzwi, a następnie nacisnąć i przytrzymać główny
włącznik, aż wyświetlacz zgaśnie. Dodać detergent, jeżeli
pokrywka dozownika detergentu została otwarta. Następnie
nacisnąć główny włącznik, wybrać nowy program i zamknąć
drzwi.
Jeżeli zachodzi potrzeba załadunku
większej liczby naczyń
Otworzyć drzwiczki. Zmywarka wyłączy się samoczynnie.
Włożyć naczynia i zamknąć drzwiczki. Po krótkiej chwili
zmywarka powróci do wykonywania programu.
Zmywarka naczyń jest wyłączona
z powodu przerwy w zasilaniu
Jeżeli program zmywania nie dobiegł końca, przerwany
program będzie kontynuowany po przywróceniu zasilania.
UWAGA!
W czasie suszenia program jest przerywany, gdy zasilanie
zostanie odcięte lub drzwi zostaną otwarte na dłużej niż
2 minuty.
Po zakończeniu programu
Zmywarka wyłącza się automatycznie po zakończeniu
programu. Po każdym użyciu należy zamknąć zawór wody.
Jak uzyskać najlepszy efekt suszenia
8
•
Całkowicie załadować zmywarkę.
•
Naczynia z zagłębieniem takie jak kubki należy ustawić
pod kątem, aby woda mogła z nich spłynąć. Dotyczy
to również naczyń plastikowych.
•
Uzupełnić środek do płukania lub zwiększyć dozowaną
ilość.
•
Aktywować opcję Autootwieranie.
•
Przed rozładowaniem zmywarki należy odczekać, aż
naczynia ostygną.
Rozładowywanie zmywarki
Gorące naczynia z porcelany są delikatniejsze. Pozostawić
naczynia w zmywarce do ostygnięcia przed jej
rozładowaniem.
Najpierw należy rozładować dolny kosz, aby uniknąć
sytuacji, w której woda spływa z górnego kosza na naczynia
w dolnym koszu.
9
Detergent,
przedział 1 / 2
(ml)
--- / 25
10 / 25
--- / 25
--- / 10
--- / ---
Auto
Intensywny
Eco 2)
Szybki
Płukanie
Zmywanie
wstępne
--- °C
25 °C
49 °C
70 °C
65 °C
0:07
0:20
3:00
2:55
2:10-2:50
Czas
zmywania
(ok. godz:min)
0,01
0,2
0,86
1,7
0,9-1,5
Energia
(ok. kWh)
Zużycie 1)
3
10
9,5
17
11-20
Zużycie wody
(l)
Ten program zmywania to standardowy cykl zmywania, na podstawie którego ustalono etykietę efektywności energetycznej. Program przeznaczony jest do zmywania normalnie
zabrudzonych naczyń i jest najbardziej efektywnym programem w zakresie zużycia energii i wody.
1
1
2
2
2-3
Liczba płukań Płukanie
końcowe
2)
35 °C
55 °C
70 °C
50-65 °C
Zmywanie
główne
Zużycie mediów zależy od czynników takich jak temperatura doprowadzonej wody, temperatura w pomieszczeniu, ilość naczyń, wybrane funkcje dodatkowe i inne.
Autootwieranie 1
2
Autootwieranie 1-3
– Opcje
EXTRA
1)
– Program
PROGRAMS
Tabela programów
Ustawienia
Otwieranie menu ustawień:
+
1. W pierwszej kolejności otworzyć drzwiczki. Wyłączyć zmywarkę. Nacisnąć i przytrzymać główny
wyłącznik zasilania do momentu zaświecenia się wyświetlacza.
2. W ciągu 10 sekund:
- nacisnąć programator oraz przycisk opcji SpeedWash.
3. Na wyświetlaczu pojawi się menu ustawień (ustawienie oraz jego bieżąca wartość).
(Z menu można wyjść poprzez przejście przez jego pozycje lub poprzez naciśnięcie głównego
włącznika).
Nawigacja w menu ustawień:
Nacisnąć, aby przejść między wartościami
ustawień.
Nacisnąć, aby zapisać określoną wartość
i przejść do kolejnego ustawienia.
Ustawienie bieżące.
Bieżąca wartość ustawienia.
Teraz można zmienić nastawy następujących opcji:
Ustawienia
Opcje
1. Środek do płukania
1:00 - 1:05
Ustawienie ilości środka do płukania.
Ilość środka do płukania należy zwiększyć:
• Jeżeli na naczyniach są ślady wody.
Ilość środka do płukania należy zmniejszyć:
• Jeżeli naczynia pokryte są lepką białą/niebieską
warstwą.
•
Jeżeli na naczyniach są zacieki.
•
Powstawanie piany. W przypadku bardzo miękkiej
wody środek do płukania można rozwodnić w
stosunku 50:50.
Ustawienie fabryczne: 05
10
Ustawienia
Opcje
2. Twardość wody
2:00 - 2:09
Regulacja zmiękczacza wody. Wybrać ustawienie
w zależności od twardości doprowadzanej wody.
Prawidłowe ustawienie jest ważne!
Niemieckie
stopnie
twardości
wody
Francuskie
Zalecane
stopnie
ustawienie
twardości wody
0-5°dH
0-9°fH
2:00
6-8°dH
10-14°fH
2:01
9-11°dH
15-20°fH
2:02
12-14°dH
21-25°fH
2:03
15-19°dH
26-34°fH
2:04
22-24°dH
35-43°fH
2:05
25-29°dH
44-52°fH
2:06
30-39°dH
53-70°fH
2:07
40-49°dH
71-88°fH
2:08
50°dH
89°fH
2:09
Należy pamiętać o wsypaniu soli regeneracyjnej do
pojemnika na sól, jeżeli zmiękczacz wody został
ustawiony na 2:01 - 2:09.
Jeżeli twardość wody wodociągowej wynosi poniżej
6°dH (9°fH), wybrać 2:00. Zmiękczacz wody zostaje
dezaktywowany i nie ma potrzeby dodawania soli.
Ustawienie fabryczne: 04
3. TAB
3:00 (Wyłączona)
(Detergent 3-w-1/wszystko- 3:01 (Włączona)
w-jednym)
Ustawienie to można aktywować w przypadku
stosowania detergentu 3-w-1/wszystko-w-jednym.
Programy zmywania są automatycznie dostrajane w
celu uzyskania najlepszego rezultatu zmywania i
suszenia za każdym razem. Po aktywacji tego
ustawienia nie trzeba dodawać środka do płukania,
ponieważ dozowanie środka jest wyłączone. Opcja ta
powoduje również zmniejszenie ilości soli dodawanej
do zmiękczacza wody. Należy pamiętać o dodaniu soli
do pojemnika na sól.
UWAGA!
Aby uzyskać dobre wyniki zmywania, należy
sprawdzić, który detergent lub produkt typu wszystkow-jednym daje najlepsze rezultaty. Zapoznać się z
informacjami dotyczącymi prawidłowego użytkowania
podanymi na opakowaniu detergentu. Należy zawsze
przestrzegać instrukcji użytkowania oraz informacji
podanych na opakowaniu detergentu.
11
Pielęgnacja i czyszczenie
Uzupełnianie środka do płukania
Gdy konieczne jest uzupełnienie środka do płukania, na
wyświetlaczu podświetlony zostanie powyższy symbol.
Filtr wstępny
Filtr wstępny wychwytuje większe fragmenty żywności, które
są za duże, aby przejść przez pompę odpływową. Filtr
wstępny należy czyścić, gdy zajdzie taka potrzeba.
Nacisnąć,
aby otworzyć
Filtr wstępny
1. Otworzyć pokrywkę przedziału na płyn do płukania.
1. Podnieść filtr zgrubny za pomocą uchwytu.
2. Ostrożnie wlać środek do płukania do poziomu
oznaczonego jako max.
2. Opróżnić filtr zgrubny. Pamiętać o jego ponownym
włożeniu.
3. Wytrzeć środek, który mógł się rozlać wokół przedziału.
4. Prawidłowo zamknąć pokrywkę.
Filtr dokładny
Po uzupełnieniu soli symbol może zgasnąć dopiero po
pewnym czasie.
Zanieczyszczenia wychwytywane przez filtr dokładny
są automatycznie wypłukiwane w czasie każdego zmywania.
Wyczyścić filtr dokładnie w razie potrzeby.
Uzupełnianie soli
Gdy konieczne jest uzupełnienie soli, na wyświetlaczu
podświetlony zostanie powyższy symbol.
Filtr
dokładny
1. Obrócić uchwyt w lewo.
Pokrywa pojemnika na sól
Gdy sól się skończy, należy odkręcić zakrętkę i nasypać
sól do pojemnika. Wodę trzeba wlewać tylko przy pierwszym
uzupełnianiu. Wytrzeć do czysta i dokręcić zakrętkę.
Uruchomić program, aby wypłukać wszelkie pozostałości
soli ze zmywarki.
Po uzupełnieniu soli symbol może zgasnąć dopiero po
pewnym czasie.
OSTRZEŻENIE!
Aby uniknąć rdzewienia, niezwłocznie po nasypaniu soli
należy uruchomić program zmywania.
Nie wolno nigdy wlewać detergentu do zmywarek do
pojemnika na sól. Spowoduje to uszkodzenie zmiękczacza
wody!
12
2. Podnieść filtr w górę za uchwyt. Wyjąć filtr wstępny, aby
umożliwić wyczyszczenie filtra dokładnego.
3. Zamontować w odwrotnej kolejności. W czasie montażu
filtra dokładnego sprawdzić, czy jego krawędzie ściśle
przylegają.
4. Zablokować filtr poprzez obrócenie uchwytu w prawo
do oporu. Uchwyt powinien być skierowany na zewnątrz
zmywarki.
UWAGA!
Nieprawidłowe założenie filtrów
może skutkować
niezadowalającymi rezultatami
zmywania. Należy pamiętać, że nie
można użytkować zmywarki
z wyjętymi filtrami!
Drzwi i uszczelnienie drzwi
UWAGA!
Sprawdzić, czy kolorowy element
ustalający po prawej stronie
dolnego odpływu znajduje się na
swoim miejscu.
Ramiona zraszające
Otwory i łożyska mogą w pewnych okolicznościach zostać
zablokowane. Wyjąć zanieczyszczenia za pomocą szpilki
lub podobnego przedmiotu. Ramiona zraszające mają
również otwory od spodu.
Regularnie czyścić krawędzie i uszczelnienie drzwi. Używać
lekko wilgotnej ściereczki (z niewielką ilością środka
do czyszczenia w razie potrzeby).
Panel przedni
Przyciski należy utrzymywać w czystości oraz wolne od
tłuszczu. Przyciski należy czyścić za pomocą suchej lub
delikatnie zwilżonej szmatki. Nie wolno stosować środków
czyszczących – mogą one porysować powierzchnię. Przed
rozpoczęciem czyszczenia należy wyłączyć zmywarkę
głównym włącznikiem, aby uniknąć przypadkowej aktywacji
przycisków.
Komora zmywarki
Komora zmywarki wykonana jest ze stali nierdzewnej
i zachowuje czystość w normalnym użyciu.
Osady z kamienia
W przypadku twardej wody w zmywarce może odłożyć się
kamień. Należy wtedy wlać dwie łyżeczki kwasku
cytrynowego do przedziału na detergent i uruchomić
program Intensywny (gdy w zmywarce nie ma naczyń).
Odblokowywanie pompy odpływowej
Aby ułatwić czyszczenie, ramiona zraszające można
zdemontować. Należy pamiętać o ich prawidłowym
zamontowaniu po oczyszczeniu.
Dolne ramię zraszające
• Pociągnąć dolne ramię zraszające prosto w górę, aby
je wyjąć.
Jeżeli po zakończeniu programu w zmywarce nadal znajduje
się woda, być może pompa odpływowa jest zablokowana.
Jej odblokowanie jest dosyć proste.
1. Wyłączyć urządzenie głównym włącznikiem i odłączyć
od zasilania.
2. Wyjąć filtr wstępny i dokładny.
3. Usunąć wodę z komory zmywarki.
4. W celu dokonania inspekcji pompy odpływowej należy
wyjąć kolorowy element ustalający po prawej stronie
odpływu dennego.
5. Przekręcić pokrętło pompy znajdujące się za pompą
odpływową. Ostrożnie usunąć wszelkie
zanieczyszczenia.
6. Założyć z powrotem element ustalający pompy
odpływowej oraz dokładny i wstępny filtr.
7. Ponownie podłączyć urządzenie do zasilania.
Górne ramię zraszające
1. Wyciągnąć górny kosz.
2. Odkręcić łożyska ramienia zraszającego w lewo, aby
zdjąć ramię zraszające z górnego kosza.
Jeżeli zmywarka nadal nie uruchamia się i słychać
terkotanie, oznacza to, że aktywowane zostało
zabezpieczenie przed przelaniem.
•
Odciąć dopływ wody.
•
Odłączyć wtyczkę z gniazda ściennego.
•
Wezwać serwis.
13
1. Wyłączyć urządzenie głównym włącznikiem i odłączyć
od zasilania.
2. Zakręcić zawór wody.
3. Odkręcić wąż doprowadzający.
Element ustalający
pompy odpływowej
4. Ostrożnie wyjąć zewnętrzny filtr z węża
doprowadzającego i wyczyścić.
5. Wymienić filtr i sprawdzić, czy uszczelka znajduje się
w odpowiednim położeniu.
6. Dokładnie przykręcić wąż doprowadzający.
UWAGA!
Nie należy zapomnieć o ponownym zainstalowaniu
elementu ustalającego pompy.
14
7. Podłączyć urządzenie do zasilania i odkręcić zawór
wody. Odczekać, aż ustabilizuje się ciśnienie
i sprawdzić, czy podłączenie jest wodoszczelne.
Odblokowywanie filtra węża
doprowadzającego
Zewnętrzny filtr
węża
doprowadzającego
Jeżeli doprowadzana woda zawiera cząsteczki, zewnętrzny
filtr węża doprowadzającego może ulec zatkaniu, czego
skutkiem jest Błąd dopływu wody.
Uszczelka
Rozwiązywanie problemów
Typ usterki wskazany na
wyświetlaczu
Czynność
F10
Przepełnienie
Wyczyścić pompę odpływową. Patrz sekcja Pielęgnacja i czyszczenie. Jeżeli
problem nie ustąpi, wezwać serwis.
F11
Błąd odpływu wody
Patrz „W zmywarce pozostaje woda” w tabeli „Problem” poniżej. Jeżeli problem
nie ustąpi, wezwać serwis.
F12
Błąd dopływu wody
Sprawdzić, czy zawór wody jest odkręcony. Jeżeli problem nie ustąpił, należy
skontaktować się z działem obsługi technicznej.
F40
Błąd zaworu dopływowego
Zamknąć zawór wody i wezwać serwis.
F52
Błąd poziomu wody
Wyczyścić filtr wstępny i filtr dokładny. Jeżeli problem nie ustąpi, należy
skontaktować się z działem obsługi technicznej.
F54
Przepełnienie
Zamknąć zawór wody i wezwać serwis.
F56
Błąd cyrkulacji
Wezwać serwis.
Nacisnąć dowolny przycisk, aby usunąć sygnał błędu.
Problem
Możliwe przyczyny
Czynność
Przyciski nie reagują na naciskanie.
Przyciski zostały naciśnięte za szybko
po otworzeniu drzwi.
Odczekać chwilę i ponowić próbę.
Przyciski są brudne.
Wyczyścić je suchą lub lekko wilgotną
szmatką.
Drzwi są zamknięte.
Otworzyć drzwi. Przyciski działają tylko
przy otwartych drzwiach.
Kosze są nieprawidłowo ustawione.
Sprawdzić, czy kosze są prawidłowo
ustawione w płaszczyźnie poziomej.
Nie można zamknąć drzwi.
Sprawdzić, czy naczynia nie
uniemożliwiają prawidłowego wsunięcia
koszy.
Zamek drzwiczek nie zatrzaskuje się.
Sprawdzić zamek. Jeżeli nie zatrzasnął
się prawidłowo, otworzyć drzwiczki.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk opcji
Autootwieranie przez 15 sekund.
Następnie odczekać 30 sekund.
Zamknąć drzwiczki. Upewnić się, że
zamek drzwiczek zatrzaskuje się
prawidłowo.
15
Problem
Możliwe przyczyny
Czynność
Zmywarka nie uruchamia się.
Drzwi są nieprawidłowo zamknięte.
Sprawdzić.
Zmywarka została otwarta w celu
dołożenia brudnych naczyń podczas
wykonywania programu.
Zamknąć drzwiczki i czekać. Po kilku
chwilach zmywarka powróci do
wykonywania programu.
Zamek drzwiczek nie zatrzaskuje się
prawidłowo.
Sprawdzić zamek. Jeżeli nie zatrzasnął
się prawidłowo, otworzyć drzwiczki.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk opcji
Autootwieranie przez 15 sekund.
Następnie odczekać 30 sekund.
Zamknąć drzwiczki. Upewnić się, że
zamek drzwiczek zatrzaskuje się
prawidłowo.
Zadziałał bezpiecznik/wyłącznik
automatyczny.
Sprawdzić.
Wtyczka nie jest włożona do gniazdka
ściennego.
Sprawdzić.
Zawór wody jest zamknięty.
Sprawdzić.
Przelanie/wycieki.
Sprawdzić.
Ze zmywarki dobiega dźwięk wirowania Zamknąć zawór wody. Wyjąć wtyczkę i
(pompa odpływowa), który nie ustaje po wezwać serwis.
wyłączeniu zasilania głównym
włącznikiem.
Sprawdzić, czy opcja Opóźniony start
nie jest aktywna.
16
Aby anulować opcję Opóźniony start,
należy nacisnąć i przytrzymać główny
włącznik do czasu wyłączenia
wyświetlacza. Uruchomić ponownie
zmywarkę.
Problem
Możliwe przyczyny
Czynność
Naczynia nie są czyste.
Ramiona zraszające nie obracają się.
Zdemontować ramiona i wyczyścić je.
Sprawdzić, czy naczynia nie blokują
ruchu ramion zraszających.
Zablokowane otwory lub łożyska ramion Wyczyścić ramiona zraszające. Patrz
zraszających.
rozdział Pielęgnacja i czyszczenie.
Niedopasowany program zmywania.
Wybrać dłuższy program.
Nieprawidłowa ilość detergentu.
Ilość należy ustalić z uwzględnieniem
twardości wody. Zastosowanie zbyt
dużej lub zbyt małej ilości detergentu
skutkuje niesatysfakcjonującymi
rezultatami mycia.
Stary detergent. Detergent to produkt, Należy unikać kupowania dużych
który traci z czasem swoje właściwości. opakowań.
Naczynia załadowane nieprawidłowo.
Nie przykrywać porcelany dużymi
miskami lub podobnymi naczyniami.
Unikać ustawiania bardzo wysokich
szklanek w narożnikach koszy.
Szklanki i filiżanki przewróciły się w
czasie biegu programu.
Ustawić naczynia tak, aby były stabilne.
Filtry są zamocowane nieprawidłowo.
Sprawdzić, czy uchwyt filtra jest
zablokowany w położeniu zatrzymania.
Uchwyt powinien być skierowany
na zewnątrz zmywarki.
Brak elementu ustalającego pompy
odpływowej.
Sprawdzić, czy kolorowy element
ustalający po prawej stronie dolnego
odpływu znajduje się na swoim miejscu.
Patrz rozdział Pielęgnacja i czyszczenie.
Plamy na stali nierdzewnej lub srebrze. Niektóre produkty spożywcze, takie jak
musztarda, majonez, cytryna, ocet, sól
i sosy mogą powodować powstawanie
śladów na stali nierdzewnej, jeżeli
zostaną na niej pozostawione na zbyt
długi czas.
Stal nierdzewna może spowodować
powstanie plam na elementach ze
srebra, jeżeli zetkną się w czasie
zmywania. Aluminium również może
powodować powstawanie plam
na naczyniach.
Takie produkty spożywcze należy
spłukiwać, jeżeli zmywarka nie zostanie
uruchomiona od razu. Można też
skorzystać z programu Płukanie.
Aby uniknąć śladów i matowienia,
oddzielić od siebie naczynia wykonane
z różnych metali, np. srebra, stali
nierdzewnej i aluminium.
17
Problem
Możliwe przyczyny
Czynność
Plamy lub nalot na naczyniach.
Ze zmiękczacza wody wycieka sól.
Sprawdzić, czy pokrywka pojemnika na
sól jest prawidłowo dokręcona. Jeżeli
tak, należy wezwać serwis.
Nieprawidłowe nastawienie zmiękczacza Patrz sekcja Ustawienia.
wody.
Nieprawidłowo ustawiona ilość środka
do płukania.
Patrz sekcja Ustawienia.
Pojemnik na sól jest pusty.
Uzupełnić sól. Patrz sekcja Przed
pierwszym użyciem.
Używany jest detergent 3-w-1/wszystko- Wyłączyć opcję TAB (Detergent 3-ww-jednym i aktywna jest opcja TAB
1/wszystko-w-jednym) i uzupełnić sól i
(Detergent 3-w-1/wszystko-w-jednym). środek do płukania.
Zbyt wysoka temperatura i/lub zbyt duża
ilość detergentu mogą uszkodzić
naczynia kryształowe. Niestety szkód
nie można naprawić, można im tylko
zapobiegać.
18
Naczynia kryształowe należy zmywać w
niskiej temperaturze i z niewielka ilością
detergentu. Dalsze informacje można
uzyskać u producenta detergentu.
Naczynia pokryte są lepką
białą/niebieską warstwą.
Ustawienie ilości środka do płukania jest Zmniejszyć ustawienie. Patrz sekcje
za wysokie.
Przed pierwszym użyciem i Ustawienia.
W przypadku bardzo miękkiej wody
środek do płukania można rozwodnić w
stosunku 50:50.
Po zmywaniu pozostały plamy.
Szminka i herbata są trudne do
usunięcia.
Użyć detergentu ze składnikiem
wybielającym.
Pozostałości po detergencie
w przedziale na detergent
po zakończeniu zmywania.
Przedział na detergent był wilgotny
podczas dodawania detergentu.
Przedział na detergent musi być suchy
przy dodawaniu detergentu.
Stukotanie w czasie zmywania.
Naczynia są ułożone nieprawidłowo lub Sprawdzić, czy naczynia są prawidłowo
ramiona zraszające nie obracają się.
ustawione. Obrócić ramionami
zraszającymi, aby potwierdzić, że o nic
nie zaczepiają.
Problem
Możliwe przyczyny
Czynność
W zmywarce pozostaje woda.
Filtry są zapchane.
Wyczyścić filtr wstępny i dokładny.
Filtry są zamocowane nieprawidłowo.
Sprawdzić, czy uchwyt filtra jest
zablokowany w położeniu zatrzymania.
Uchwyt powinien być skierowany
na zewnątrz zmywarki.
Zanieczyszczenia w pompie odpływowej. Wyczyścić pompę odpływową. Patrz
sekcja Pielęgnacja i czyszczenie.
Ze zmywarki wydobywa się
nieprzyjemny zapach.
Brak elementu ustalającego pompy
odpływowej.
Sprawdzić, czy kolorowy element
ustalający po prawej stronie dolnego
odpływu znajduje się na swoim miejscu.
Patrz rozdział Pielęgnacja i czyszczenie.
Załamanie węża odpływowego.
Sprawdzić, czy wąż odpływowy nie jest
załamany ani zgięty pod zbyt małym
kątem.
Zablokowany wąż odpływowy.
Odłączyć wąż odpływowy w punkcie,
w którym przyłączony jest do syfonu
zlewu. Sprawdzić, czy nie
ma zanieczyszczeń oraz czy połączenie
ma średnicę wewnętrzną przynajmniej
14 mm.
Zanieczyszczenia wokół uszczelek i w
narożnikach.
Wyczyścić za pomocą szczotki i
niskopieniącego środka do czyszczenia.
Przed długi czas stosowano wyłącznie Uruchamiać program zmywania w
programy zmywania w niskiej
wysokiej temperaturze przynajmniej raz
temperaturze.
w miesiącu.
Naczynia nie są wystarczająco suche.
Opcja Autootwieranie nie jest
aktywowana.
Aktywować opcję Autootwieranie.
Zmywarka nie jest całkowicie
załadowana.
Całkowicie załadować zmywarkę.
Środek do płukania wymaga
uzupełnienia lub jego ilość jest
ustawiona na zbyt niską wartość.
Uzupełnić środek do płukania lub
zwiększyć jego ilość. Patrz sekcje Przed
pierwszym użyciem i Ustawienia.
Używany jest detergent 3-w-1/wszystko- Wyłączyć opcję TAB (Detergent 3-ww-jednym i aktywna jest opcja TAB
1/wszystko-w-jednym) i uzupełnić sól i
(Detergent 3-w-1/wszystko-w-jednym). środek do płukania.
19
Montaż
[mm]
556
573
520
700
670
125-198
660-760*
817- 890
54
596
444
196
1194
31
55
107
* Długość drzwi
Wymiary nominalne. Rzeczywiste wymiary mogą się różnić.
Przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji i
wytycznych jest niezwykle ważne. Montaż i podłączenie
urządzenia należy przeprowadzić zgodnie z oddzielnymi
instrukcjami instalacji.
Przygotowanie
•
Wymiary wnęki i przyłączy podano w oddzielnej instrukcji
instalacji. Przed rozpoczęciem montażu sprawdzić, czy
wszystkie wymiary są prawidłowe. Należy pamiętać, że
wysokość drzwi można regulować, co pozwala
zastosować inne mocowania.
Instrukcje bezpieczeństwa
•
Połączenia elektryczne, doprowadzające i
odprowadzające muszą być wykonane przez
przeszkolonego profesjonalistę.
•
•
Należy zawsze przestrzegać obowiązujących przepisów
dotyczących podłączania do źródła wody, kanalizacji i
sieci elektrycznej.
Upewnić się, że powierzchnia, na której montowana jest
zmywarka jest stabilna. Wypoziomować zmywarkę
poprzez regulację czterech nóżek.
•
•
W czasie montażu należy zachować ostrożność. Nosić
rękawice ochronne. Montaż musi być przeprowadzany
przez dwie osoby.
Zamocować folię ochronną (znajduje się w torebce
z dokumentacją) do spodniej strony blatu. Folia
ochronna chroni blat przed wilgocią.
•
•
Na podłodze pod zmywarką umieścić tackę ociekową,
aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych potencjalnymi
wyciekami wody.
Sprawdzić, czy urządzenie zamontowane jest w taki
sposób, aby drzwi otwierały się swobodnie.
W przeciwnym razie może to być przyczyną
nieprawidłowego działania zamka drzwi.
•
Przed przykręceniem zmywarki należy sprawdzić jej
działanie poprzez uruchomienie programu Płukanie.
Sprawdzić, czy zmywarka napełnia się wodą, a
następnie opróżnia. Sprawdzić również, czy wszystkie
złącza są szczelne.
OSTRZEŻENIE!
W czasie montażu zmywarki należy odciąć dopływ wody.
W czasie wykonywania prac wtyczka musi być wyjęta z
gniazdka lub zasilanie odcięte z gniazdka.
20
Podłączanie odpływu
Inne potrzebne informacje podane są w instrukcji instalacji.
Zmywarkę można montować we wnęce na podniesieniu
(na wysokości umożliwiającej wygodną obsługę). Oznacza
to, że zmywarkę można ustawić w taki sposób, że wąż
odpływowy podłączony będzie niżej niż dno zmywarki, na
przykład bezpośrednio do odpływu w podłodze. Zmywarka
wyposażona jest we wbudowany zawór antysyfonowy
zapobiegający opróżnieniu urządzenia z wody w czasie
cyklu mycia.
Wąż odpływowy można podłączyć do złączki na syfonie
zlewu. Złączka musi mieć średnicę wewnętrzną co najmniej
14 mm.
Wąż odpływowy można wydłużyć o maksymalnie 3 m
(całkowita długość węża odpływowego nie może
przekroczyć 4,5 m). Wszelkie połączenia i rury łączące
muszą mieć średnicę wewnętrzną minimum 14 mm. Jednak
najlepiej jest wymienić wąż odpływowy na nowy, bez takich
połączeń.
Żaden odcinek węża odpływowego nie może znajdować
się o więcej niż 950 mm powyżej dna zmywarki.
UWAGA!
Wymiana kabli elektrycznych oraz naprawa i konserwacja
związane z bezpieczeństwem lub funkcjonowaniem
urządzenia muszą być przeprowadzane przez serwisanta
producenta lub osobę o zbliżonych kwalifikacjach
zawodowych.
Przymocować wąż odpływowy, korzystając z opaski
zaciskowej węża. Upewnić się, że na wężu odpływowym
nie ma załamań.
Podłączenie do źródła wody
Należy korzystać wyłącznie z węża doprowadzającego
dostarczonego ze zmywarką. Nie wolno wykorzystywać
starych lub innych zapasowych węży.
Rura zasilająca musi mieć zawór wody (zawór zamykający).
Zawór wody musi być łatwo dostępny, tak aby umożliwić
odcięcie dopływu wody w przypadku konieczności
przestawienia zmywarki.
Po zakończeniu montażu zawór wody należy odkręcić,
aby umożliwić ustabilizowanie się ciśnienia. Sprawdzić,
czy wszystkie połączenia są szczelne.
Podłączenie do źródła zimnej wody
Podłączyć zmywarkę do źródła zimnej wody, jeżeli budynek
ogrzewany jest olejem opałowym, prądem elektrycznym lub
gazem.
Podłączenie do źródła ciepłej wody
Podłączyć zmywarkę do źródła ciepłej wody (maks. 70 °C),
jeżeli budynek jest ogrzewany środkami o dużej
efektywności energetycznej, np. sieć ciepłownicza, energia
słoneczna lub energia geotermalna. Podłączenie do ciepłej
wody skraca czas zmywania i zmniejsza zużycie energii
przez zmywarkę.
UWAGA!
Nie przekraczać dopuszczalnej temperatury
doprowadzanej wody. Niektóre materiały, z których
wykonane są naczynia kuchenne, mogą nie być odporne
na wysoką temperaturę. Patrz Kruche naczynia
w rozdziale Ładowanie zmywarki.
Podłączenie elektryczne
Informacje na temat parametrów podłączenia elektrycznego
znaleźć można na tabliczce z numerem seryjnym. Podane
tam specyfikacje muszą być zgodne z parametrami zasilania
sieciowego.
Zmywarka musi być podłączona do gniazdka z uziemieniem.
Elektryczne gniazdko ścienne musi znajdować się poza
miejscem montażu oraz być łatwo dostępne po
zamontowaniu zmywarki. Nie wolno stosować przedłużaczy.
21
Serwis
Informacje dla instytucji testujących
Przeczytać rozdział Rozwiązywanie problemów
przed skontaktowaniem się z działem obsługi technicznej.
Jeżeli napotkano problem, którego nie można rozwiązać,
należy skontaktować się z najbliższym sprzedawcą, patrz
www.gorenje.com.
Wniosek o informacje dla instytucji testujących należy
składać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres:
dishwashers@appliance-development.com.
W zgłoszeniu podać informacje zawarte na tabliczce
znamionowej zmywarki, z uwzględnieniem numeru produktu
(1) i numeru seryjnego (2).
W zgłoszeniu należy podać informacje zawarte na tabliczce
znamionowej zmywarki, z włączeniem numeru produktu (1)
i numeru seryjnego (2).
ART. NO.
SERIAL NO.
ART. NO.
SERIAL NO.
22
1
2
1
2
Notatki
23
Dane techniczne
Informacje o etykiecie efektywności energetycznej
Karta danych zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 1059/2010
Gorenje
Oznaczenie modelu:
GVSP165J
Liczba standardowych ustawień:
16 1)
Klasa efektywności energetycznej:
A+++
Roczne zużycie energii(AEC):
245 kWh na rok 2)
Zużycie energii w standardowym cyklu zmywania(Et):0,86 kWh
Pobór mocy
0,49 W
Wyłączona (Po):
0,49 W
Tryb gotowości (Pl):
Roczne zużycie wody (AWC):
2660 litrów na rok 3)
Klasa efektywności suszenia:
A 4)
Standardowy program:
Eco 5) , opcja Autootwieranie
Czas programu dla standardowego cyklu zmywania: 180 minut
Czas w trybie czuwania (Tl):
Bezterminowy
Emisja hałasu:
45 dB(A) re 1 pW
Konstrukcja:
Produkt zintegrowany
1)
Zgodnie z normą EN 50242.
2)
Na podstawie 280 standardowych cykli zmywania przy podłączonej zimnej wodzie i poborze energii w trybie energooszczędnym. Rzeczywiste
zużycie energii zależy od sposobu wykorzystania urządzenia.
3)
Na podstawie 280 standardowych cykli zmywania. Rzeczywiste zużycie wody zależy od sposobu użytkowania urządzenia.
4)
W skali od G (najmniej wydajne) do A (najbardziej wydajne).
5)
Ten program zmywania to standardowy cykl zmywania, na podstawie którego ustalono etykietę efektywności energetycznej. Program
przeznaczony jest do zmywania normalnie zabrudzonych naczyń i jest najbardziej efektywnym programem w zakresie zużycia energii i
wody.
Wysokość:
817-890 mm
Szerokość:
596 mm
Głębokość:
556 mm
Masa:
35 kg 1)
Ciśnienie wody:
0,03-1,0 MPa
Podłączenie elektryczne:Patrz tabliczka znamionowa.
Moc znamionowa:
Patrz tabliczka znamionowa.
1)
24
Masa może różnić się w zależności od wersji.
www.gorenje.com
Nr art.: 801864. Wer. 01. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian.
Dane techniczne
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement