Gorenje NRK6192MRD Combină frigorifică Manual de utilizare

Gorenje NRK6192MRD Combină frigorifică Manual de utilizare
RO
INSTRUCŢIUNI
DETALIATE PRIVIND
FOLOSIREA
FRIGIDERULUI ȘI
CONGELATORULUI
VERTICAL
www.gorenje.com
Vă mulţumim pentru
încrederea pe care ne-aţi acordat-o
prin achiziţionarea acestui aparat. Vă
dorim să utilizaţi cu plăcere aparatul.
Aparatul este destinat exclusiv
pentru uz casnic.
Combina frigorifi ca (numită în
continuare: aparatul electrocasnic)
are două parţi componente: în partea
de sus este frigiderul iar în partea de
jos este congelatorul.
Acest frigider este proiectat pentru
a depozita alimente proaspete la
temperaturi peste 0°C.
Congelatorul este menit să
congeleze alimentele proaspete şi
pentru păstrarea pe termen lung a
alimentelor congelate (până la un an,
în funcţie de tipul alimentelor).
499465
2
CUPRINS
INSTRUCŢIUNI
4
ATENŢIONĂRI ȘI PRECAUŢII IMPORTANTE
10 CÂTEVA SFATURI CU PRIVIRE LA MODUL DE A ECONOMISI
ENERGIE CU FRIGIDERUL SAU CONGELATORUL TĂU
11 DESCRIEREA APARATULUI
12 INSTALAREA ŞI CONECTAREA
DESCRIEREA
APARATULUI
15 MODIFICAREA DIRECŢIEI DE DESCHIDERE A UŞII
19 OPERAREA APARATULUI
28 ACCESORIILE INTERIOARE ALE APARATULUI
33 REPARTIZAREA RECOMANDATĂ A ALIMENTELOR ÎN APARAT
34 DEPOZITAREA ALIMENTELOR ÎN FRIGIDER
36 DEPOZITAREA ALIMENTELOR ÎN SERTARUL FRESHZONE
PĂSTRAREA ȘI
CONGELAREA
ALIMENTELOR
37 DEPOZITAREA ALIMENTELOR ÎN SERTARUL ZEROZONE
39 CONGELAREA ŞI DEPOZITAREA ALIMENTELOR CONGELATE
39
40
40
41
41
Procesul de congelare
Precauţii importante privind congelarea alimentelor proaspete
Depozitarea alimentelor precongelate
Timpul de depozitare a alimentelor congelate
Dezgheţarea alimentelor congelate
42 DEZGHEŢAREA APARATULUI
DECONGELAREA
ȘI CURĂŢAREA
APARATULUI
43 CURĂŢAREA APARATULUI
ALTELE
44 GHID DE PROBLEME TEHNICE
499465
46 INFORMAŢII PRIVIND NIVELUL DE ZGOMOT AL APARATULUI
3
ATENŢIONĂRI ȘI PRECAUŢII
IMPORTANTE
i
ÎNAINTE DE A UTLIZA APARATUL
PENTRU PRIMA DATĂ
Înainte de a conecta aparatul la reţeaua electrică, citiţi cu
atenţie instrucţiunile de utilizare care descriu aparatul și
utilizarea corectă și sigură a acestuia. Instrucţiunile se aplică
pentru mai multe tipuri/modele ale aparatului; așadar pot fi
descrise aici setări sau echipamente care nu sunt disponibile
în aparat. Vă recomandăm să salvaţi acest manual de
instrucţiuni pentru referinţe viitoare și să îl atașaţi la aparat
dacă acesta este vândut în viitor.
Manualul de instrucţiuni include versiunea/modelul
congelatorului NO FROST prevăzut cu un ventilator și în
care procesul de dezgheţare este automat (numai la unele
modele).
Verificaţi eventualele deteriorări sau nereguli ale aparatului.
Dacă descoperiţi că aparatul dvs. este deteriorat, informaţi
vânzătorul de la care aţi achiziţionat aparatul.
Înainte de a conecta aparatul la reţeaua de alimentare, lăsaţi
aparatul să se odihnească într-o poziţie verticală timp de cel
puţin 2 ore. Acest lucru va reduce posibilitatea producerii
unor disfuncţii ale sistemului de răcire care rezultă din
transportarea aparatului.
Colţurile ușilor sunt
prevăzute cu distanţiere.
Îndepărtaţi-le și introduceţi
dopurile livrate în fantele
acestora (doar la anumite
modele).
499465
4
!
INSTRUCŢIUNI MPORTANTE DE
SIGURANŢĂ
AVERTIZARE! Risc de incendiu/ materiale inflamabile.
Aparatul trebuie să fie conectat la sursa principală de
alimentare cu împământare în conformitate cu standardele
și reglementările în vigoare.
AVERTIZARE! Nu introduceţi prize multiple sau surse
portabile de alimentare cu energie în spatele aparatului.
Înainte de curăţarea aparatului, deconectaţi-l de la sursa
principală de alimentare (scoateţi cablul de alimentare din
priza de perete).
AVERTIZARE! În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de
agentul de service sau alte persoane calificate pentru a evita
un pericol.
AVERTIZARE! Când poziţionaţi aparatul, verificaţi să nu fie
prins sau deteriorat cablul de alimentare.
Dacă nu funcţionează LED-ul, sunaţi la un tehnician de
service. Nu încercaţi să reparaţi singuri LED-ul, deoarece
există pericol de contact cu tensiune înaltă!
!
!
ATENŢIE! Nu utilizaţi niciun dispozitiv electric în
interiorul aparatului, cu excepţia celor permise de
producătorul acestui frigider.
ATENŢIE! Nu utilizaţi dispozitive mecanice sau alte
mijloace pentru accelerarea procesului de dezgheţare,
altele decât cele recomandate de producător.
ATENŢIE! Pentru a evita orice pericol cauzat de
stabilitatea scăzută a aparatului, asiguraţi-vă că acesta
este instalat conform instrucţiunilor.
499465
!
5
Pericol de degerături
Nu puneţi niciodată alimente congelate în gură și evitaţi să
atingeţi alimentele congelate, deoarece acest lucru poate
provoca îngheţ sau degerături.
Siguranţa copiilor și a persoanelor vulnerabile
Aparatul nu este destinat a fi folosit de persoane (inclusiv
copii) cu abilităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau
care nu au experienţa și cunoștinţele necesare, decât dacă
sunt supravegheate sau au fost instruite de o persoană
responsabilă pentru siguranţa acestora.
Copiii trebuie supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se
joacă cu aparatul.
Curăţarea și întreţinerea nu trebuie efectuate de copii fără a
fi supravegheaţi.
Îndepărtaţi ambalajul aparatului care este conceput pentru
protejarea acestuia sau a componentelor sale pe durata
transportului și ţineţi-l la distanţă de copii.
Când eliminaţi un aparat uzat, deconectaţi cablul de
alimentare, scoateţi ușa și lăsaţi rafturile în aparat. Acest
lucru va împiedica copiii să se blocheze în aparat.
Doar pentru pieţele europene
Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani sau
mai mari și de persoane cu abilităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau care nu au experienţa sau cunoștinţele
necesare, dacă sunt supravegheaţi sau au fost instruiţi în
ceea ce privește folosirea aparatului în mod sigur și înţeleg
pericolele implicate.
Copiii nu se pot juca cu aparatul.
499465
6
Curăţarea și întreţinerea aparatului nu vor
fi efectuate de copii fără a fi supravegheaţi.
Copiii cu vârsta între 3 și 8 ani pot încărca și scoate alimente
în/din aparatele de răcit.
Atenţie privind agentul frigorific
499465
Aparatul conţine o cantitate mică de gaz R600a, care
nu dăunează mediului înconjurător, dar care este totuși
inflamabil. Asiguraţi-vă că nu sunt deteriorate componentele
sistemului de răcire. O scurgere de gaze nu este periculoasă
pentru mediul înconjurător, dar ar putea cauza vătămări
oculare sau incendii.
În cazul unei scurgeri de gaz, ventilaţi bine încăperea,
deconectaţi aparatul de la reţeaua de alimentare și
contactaţi un tehnician de service.
7
INFORMAŢII IMPORTANTE PRIVIND
UTILIZAREA APARATULUI
AVERTIZARE! Acest aparat este creat pentru a fi folosit în
gospodării și alte locaţii similare precum
– zone de bucătărie pentru personal în magazine, birouri și
alte medii de lucru;
- ferme și de clienţi în hoteluri, moteluri și alte medii de
locuit;
- pensiuni;
- în catering și alte medii de vânzare cu ridicata.
i ATENŢIE! Fantele de ventilaţie ale aparatului sau
elementul încorporat trebuie să fie în permanenţă curate
și neobstrucţionate.
Aparatul nu poate fi utilizat în exterior și nu poate fi expus la
precipitaţii.
Nu depozitaţi substanţe explozive, cum ar fi doze de
aerosoli, cu un agent de propulsie inflamabil în acest aparat.
Dacă aparatul nu mai este folosit pentru o perioadă
mai lungă de timp, opriţi-l folosind butonul relevant și
deconectaţi-l de la reţeaua de alimentare. Goliţi aparatul,
dezgheţaţi-l, curăţaţi-l și lăsaţi ușa întredeschisă.
În cazul unei erori sau a unei defecţiuni a sursei de
alimentare, nu deschideţi compartimentul congelator
decât dacă congelatorul nu funcţionează timp de peste 16
ore. După această perioadă, utilizaţi alimentele congelate
sau asiguraţi o răcire suficientă (de exemplu, un aparat
înlocuitor).
499465
8
Informaţii tehnice despre aparat
Plăcuţa cu caracteristici tehnice poate fi găsită în interiorul
aparatului. Acesta indică date privind tensiunea, volumul
brut și net, tipul și cantitatea de agent frigorific și informaţii
despre clasele climatice.
Dacă informaţiile de pe plăcuţa cu caracteristici tehnice nu
sunt în limba dumneavoastră maternă, înlocuiţi-o cu cea
furnizată.
PROTECŢIA MEDIULUI
Ambalajele sunt realizate din materiale ecologice, care pot
fi reciclate, eliminate sau distruse fără niciun pericol pentru
mediu.
!
Eliminarea unui aparat uzat
Pentru a proteja mediul înconjurător, duceţi aparatul uzat la
un centru autorizat de colectare a aparatelor de uz casnic.
Înainte de a face acest lucru, procedaţi în felul următor:
• deconectaţi aparatul de la reţeaua de alimentare;
• nu permiteţi copiilor să se joace cu aparatul.
i ATENŢIE! Nu deterioraţi circuitul de răcire. Acest lucru
va preveni, de asemenea, poluarea.
499465
Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că produsul nu trebuie
aruncat împreună cu gunoiul menajer. Trebuie predat la un centru de colectare
autorizat pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice. Asigurându-vă
că aţi eliminat în mod corect produsul, ajutaţi la evitarea potenţialelor consecinţe
negative pentru mediul înconjurător şi pentru sănătatea persoanelor, consecinţe care ar
putea deriva din aruncarea necorespunzătoare a acestui produs. Pentru informaţii
detaliate despre eliminarea și reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactaţi
organismul municipal responsabil cu gestionarea deșeurilor, serviciul pentru eliminarea
deşeurilor sau magazinul de la care l-aţi achiziţionat.
9
CÂTEVA SFATURI CU PRIVIRE
LA MODUL DE A ECONOMISI
ENERGIE CU FRIGIDERUL SAU
CONGELATORUL TĂU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
499465
10
Respectaţi instrucţiunile de instalare.
Nu deschideţi uşa aparatului mai frecvent decât este necesar.
Ocazional verificaţi dacă aerul poate circula liber în spatele aparatului.
Condensatorul montat pe peretele din spate al aparatul trebuie să fie păstrat mereu
curat (vezi sectiunea “Curaţarea aparatului”).
În cazul în care sigiliul (garnitura) este deteriorat sau slabit, înlocuiţi-l cât mai curând
posibil.
Păstraţi alimentele în recipiente închise sau alte ambalaje corespunzătoare.
Înainte de pune alimentele în frigider, lăsaţi-le să se răcească la temperatura camerei.
Dezgheţaţi alimentele congelate punându-le într-un compartiment din frigider.
Scoateţi câteva rafturi din compartimentul congelatorului conform descrierii din
manualul de instrucţiuni, pentru a putea folosi întregul interior.
Dezgheţaţi congelatorul dumneavoastră atunci când stratul de gheata este de
aproximativ 3-5 milimetri grosime pe suprafeţele din interiorul congelatorului.
Asiguraţi-vă că rafturile sunt distribuite uniform si ca mancarea este amenajat întrun mod în care să permită circularea liberă a aerului (ţineţi cont de aranjamentul
alimentelor recomandat în instrucţiuni).
Pentru aparatele dotate cu un ventilator, nu blocaţi fantele ventilatorului.
Dacă nu aveţi nevoie de ventilator sau de ionizator, decuplaţi-le pentru a reduce
consumul de energie.
DESCRIEREA APARATULUI
A Frigider
1
1
2
1
Unitatea de control
2
Iluminare cu LED a
3
Trageţi raftul din sticlă
interiorului frigiderului
(reglabil pe înălţime)
5
3
4 Mai rece (raftul pentru
fructe și legume)
5 Rafturi de ușă reglabile pe
A
înălţime
6 Raft pentru sticle
6
B Congelator
7
4
B
7
Rafturile congelatorului
8 Rafturi de sticlă
8
499465
• Rafturile sunt protejate împotriva scoaterii. Pentru a scoate un raft din aparat, trageţi-l
cât mai mult în afară, apoi ridicaţi din partea din faţă și scoateţi-l complet.
• Unele modele sunt prevăzute şi cu unitate de control pe uşă.
11
INSTALAREA ŞI CONECTAREA
SELECTAREA CAMEREI
• Aşezaţi aparatul într-o cameră uscată şi bine aerisită. Aparatul funcţionează foarte bine
la intervalele de temperatură indicate în tabelul de mai jos. Clasa relevantă a aparatului
este marcată pe plăcuţa indicatoare a caracteristicilor tehnice amplasată pe aparat.
Clasa
Temperatura
SN (subnormal)
de la +10°C la +32°C
N (normal)
de la +16°C la +32°C
ST (subtropical)
de la +16°C la +38°C
T (tropical)
de la +16°C la +43°C
Atenţie: Asiguraţi-vă că încăperea în care amplasaţi aparatul este suficient de mare.
Este important să existe un spaţiu de cel puţin 1 m3 pentru 8 grame de agent frigorific.
Cantitatea de agent frigorific este prevăzută pe plăcuţa indicatoare a caracteristicilor
tehnice din interiorul aparatului.
INSTALAREA APARATULUI
> 90
°
max
30 mm
499465
12
E nevoie de cel puţin două persoane pentru
a poziţiona aparatul astfel încât să evitaţi
orice accident sau avariere a aparatului.
• Aparatul va fi montat pe o suprafaţă
dreaptă sau uşor înclinat către spate,
stabil, pe o bază solidă. Aparatul este
prevăzut cu picioruşe ajustabile în faţă,
folosite pentru ridicarea acestuia. Pe
partea din spate, sunt prevăzute roţi care
permit o instalare mai uşoară a aparatului
(doar în cazul anumitor modele).
• Dulapul montat deasupra aparatului trebuie
să fie la o distanţă de cel puţin 5 cm pentru a
permite răcirea adecvată a condensatorului.
• Aparatul este prevăzut cu două separatoare
protectoare care trebuie montate pe partea
inferioară a carcasei acestuia pentru a
preveni împingerea aparatului prea aproape
de perete. Aparatul poate fi montat şi fără
separatoare; însă, poate duce la o creştere a
consumului de energie.
• Evitaţi expunerea directă a aparatului la
razele de soare sau la surse de căldură.
Dacă acest lucru nu este posibil, instalaţi
un panou de izolaţie.
• Aparatul poate sta singur sau poate fi amplasat lângă o piesă de mobilier sau lângă
perete. De asemenea, lăsaţi spaţiu suficient pentru a deschide complet uşa şi pentru a
scoate rafturile şi sertarele în afară (a se vedea diagrama de instalare).
min 50 mm
600 mm
m
1176 mm
°
90
90
°
90
ax
ax
ax
m
m
1224 mm
717 mm
RETRO
1249 mm
669 mm
600 mm
1201 mm
688 mm
1242 mm
min 30 mm
ORA ITO
640 mm
min 42 mm
1194 mm
680 mm
632 mm
max 720 mm
600 mm
°
640 mm
644 mm
710 mm
Notă: La montarea aparatelor unul lângă altul – este recomandată cumpărarea și instalarea
setului anti-aburire (anticondens).
Cod pentru comandă set:
Loc uscat (umiditate
corespunzătoare sub 60%)
Aparate cu o înălţime
de 1850 mm
Aparate cu o înălţime
de 2000 mm
576604
576606
ALB
672114
672118
GRI
672115
672117
NEGRU
672116
672120
Loc cu umiditate (umiditate
corespunzătoare peste 60%) *
Aparate cu o înălţime
de 1850 mm
Aparate cu o înălţime
de 2000 mm
FARFURIE DIN METAL (INOX)
558776*
558855*
FARFURIE DIN METAL (INOX)
FARFURIE DIN PLASTIC
499465
* Din motive de siguranţă, aparatul trebuie instalat doar de un service autorizat!
13
CONECTAREA APARATULUI
• Folosiţi cablul de alimentare pentru a conecta aparatul la reţeaua de alimentare. Priza
de perete trebuie prevăzută cu bornă de pământ (priză de siguranţă). Tensiunea şi
frecvenţa nominală sunt indicate pe plăcuţa indicatoare a caracteristicilor tehnice/
eticheta cu informaţiile de bază ale aparatului.
• Conectarea la reţeaua de alimentare şi împământarea trebuie efectuate în concordanţă
cu reglementările şi normele în vigoare. Aparatul se poate acomoda la toleranţe de
tensiune pe termen scurt, dar acestea nu pot depăşi +/-6%.
499465
14
MODIFICAREA DIRECŢIEI
DE DESCHIDERE A UŞII
VERSIUNEA I – UNITATE DE CONTROL ÎN INTERIORUL
APARATULUI
Unelte necesare: cheie tubulară nr. 8, şurubelniţă Phillips, torx 25, şurubelniţă cu cap
plat Procedura de modificare a direcţiei de deschidere a uşii trebuie realizată de cel
puţin două persoane.
1. Scoateţi capacul balamalei superioare (A).
2. Deşurubaţi balamaua superioară (B) şi scoateţi uşa frigiderului (C).
3. Apoi scoateţi dopurile (D), deşurubaţi balamaua din mijloc (E) şi scoateţi uşa
congelatorului (F), din balamaua inferioară (G).
4. Înclinaţi aparatul înspre spate (asiguraţi-vă că nu aplicaţi presiune pe condensatorul
de pe spatele aparatului, deoarece puteţi deteriora sistemul de răcire), deşurubaţi
balamaua inferioară (G) şi picioruşul (H) şi mutaţi-le pe partea opusă. Asiguraţi-vă că
şaiba de etanşare este montată în acelaşi mod în care a fost anterior demontării.
5. Mutaţi balamalele (I) pe partea opusă.
6. Amplasaţi balamaua din mijloc (E) pe uşa congelatorului (F) şi amplasaţi uşa
congelatorului pe balamaua inferioară (G). Fixaţi balamaua din mijloc (uşa ar trebuie să
se deschisă). Nu uitaţi să amplasaţi şaibele de etanşare (J) şi dopurile (M) în modul în
care au fost amplasate înainte de demontare.
7. Plasaţi uşa frigiderului (C) pe balamaua din mijloc (E), înlăturaţi capacul (K) şi fixaţi
balamaua superioară (B).
8. Montaţi capacul balamalei superioare (A) şi capacul (K).
9. Mutarea mânerului (L): scoateţi dopurile /capacele, desfaceţi şuruburile şi fixaţi mânerul
pe partea opusă. Fixaţi dopurile/capacele pe partea opusă.
Observaţie: Pasul 9 (înlocuire mâner) poate fi omis pentru aparatele cu mâner integrat.
499465
La produsele RETRO şi ORA-ITO nu se poate schimba direcţia de
deschidere a uşii.
15
2
1
C
B
4
3
F
G
H
H
E
5
6
I
F
J
E
D
M
K
7
B
C
D
I
8
A
9
K
L
499465
16
VERSIUNEA II – UNITATE DE CONTROL PE UŞĂ
499465
Unelte necesare: cheie tubulară nr. 8, şurubelniţă Phillips, torx 25, şurubelniţă cu cap
plat Procedura de modifi care a direcţiei de deschidere a uşii trebuie realizată de cel
puţin două persoane.
1. Scoateţi capacul balamalei superioare (A) şi capacul piesei de legătură (B1).
2. Scoateţi piesa de legătură (C), deşurubaţi balamaua superioară (D) şi scoateţi uşa
frigiderului (E).
3. Scoateţi panourile laterale (F) şi (G), apoi deşurubaţi şi scoateţi panoul din mijloc (H).
4. Mutaţi balamaua superioară (A), piesa de legătură şi cablul pe partea opusă. Reaşezaţi
cele trei panouri (F), (G) şi (H). Cablurile trebuie trase prin canalele din panouri în modul
în care au fost trase anterior demontării.
5. Apoi scoateţi dopurile (I), deşurubaţi balamaua din mijloc (J) şi scoateţi uşa
congelatorului (K) din balamaua inferioară (L).
6. Înclinaţi aparatul înspre spate, deşurubaţi balamaua inferioară (L) şi picioruşul (M) şi
montaţi-le pe partea opusă. Asiguraţi-vă că şaiba de etanşare este montată în acelaşi
mod în care a fost anterior demontării.
7. Multati balamaua (N) si opritorile (S) pe partea opusa.
8. Amplasaţi balamaua din mijloc (J) pe uşa congelatorului (K) şi amplasaţi uşa
congelatorului pe balamaua inferioară (L). Fixaţi balamaua din mijloc (uşa ar trebui să
se deschidă). Nu uitaţi să amplasaţi şaibele de etanşare (O) şi dopurile (I) în modul în
care au fost amplasate anterior demontării.
9. Plasaţi uşa superioară (E) pe balamaua din mijloc (J). Scoateţi dopurile (P) şi (B2).
Reamplasaţi piesa de legătură (C) şi fixaţi balamaua superioară.
10. Montaţi capacul pe balamaua superioară (A), capacul piesei de legătură (B1), şi
capacele (P) şi (B2).
11. Mutarea mânerului (R): scoateţi dopurile /capacele, desfaceţi şuruburile şi fixaţi mânerul
pe partea opusă. Fixaţi dopurile/capacele pe partea opusă.
17
1
2
E
D
C
3
D
4
F
H
D
G
6
5
K
M
J
7
8
N
L
M
K
O
J
I
I
9
I
S
E
B2
C
P
D
N
10
B2
B1
A
P
11
R
499465
18
OPERAREA APARATULUI
UNITATEA DE CONTROL 1
C
B
D
A
A Tasta de reglare a temperaturii și de accelerare a congelării
(de asemenea, Buton ON/OFF – doar pentru modelele cu sistem NoFrost)
B Afișajul de temperatură al compartimentului frigiderului
C Indicatorul funcţiei de accelerare a congelării
D Indicator de alarmă
UNITATEA DE CONTROL 2
C
B
A
499465
A Tasta de reglare a temperaturii și de accelerare a congelării
B Afișajul de temperatură al compartimentului frigiderului
C Indicatorul funcţiei de accelerare a congelării
19
PORNIREA/OPRIREA APARATULUI (ON/OFF)
Atunci când conectaţi pentru prima oară
aparatul, acesta va fi în modul standby
(conectat, dar oprit).
Pentru a porni aparatul, ţineţi apăsat tasta
A timp de 3 secunde.
Pentru a opri aparatul, ţineţi din nou
apăsată tasta A timp de 3 secunde.
Aparatul este în modul standby (încă este
conectat).
• Ajustaţi temperatura dorită printr-o
scurtă apăsare pe tasta A.
• Apăsaţi pe tasta A de câte ori este nevoie
pentru a seta temperatura dorită.
499465
20
REGLAREA TEMPERATURII DIN APARAT
• Reglaţi temperatura după preferinţe de la
tasta A.
• Apăsaţi tasta A până când temperatura
dorită este setată.
• Mai mult, atunci când temperatura
ambientală scade sub 160C, recomandăm
să reglaţi manual clapeta la poziţia 1
(clapeta reglabilă manual este disponibilă
doar la anumite modele).
499465
B
Aparatul afișează temperatura setată a
compartimentului frigiderului.
• Temperatura reală din interiorul aparatului
va depinde de utilizarea sa (cantitatea
şi distribuţia alimentelor, temperatura
ambientală, frecvenţa de deschidere a
uşii, dacă compresorul este în funcţiune
sau în standby, dacă ventilatorul este în
funcţiune, etc.).
• Setarea recomandată este 3 °C.
• Dacă temperatura camerei în care
este instalat aparatul este sub 16°C,
recomandăm setarea unei temperaturi
mai mici de 5 °C.
21
FUNCŢIA DE ACCELERARE A CONGELĂRII
Pentru a activa funcţia de accelerare a
congelării, ţineţi apăsată tasta A până când
se aprinde simbolul C.
• Folosiţi această setare după pornirea
aparatului pentru prima dată, înainte
de curăţare, sau cu 24 de ore înainte de
adăugarea unei cantităţi mari de alimente.
• Pentru a opri funcţia de accelerare a
congelării, apăsaţi tasta A pentru a
selecta temperatura dorită (B). Dacă
funcţia nu este dezactivată manual,
aceasta va fi dezactivată automat după
aproape două zile.
ALARMA PENTRU TEMPERATURĂ RIDICATĂ
(NUMAI LA ANUMITE MODELE)
În cazul în care temperatura aparatului este
prea ridicată, se va activa o alarmă acustică
(un sunet intermitent) iar simbolul D va
începe să licărească.
• Folosiţi tasta A pentru a dezactiva alarma
acustică. Dacă alarma nu este dezactivată,
aceasta va suna în primele cinci minute în
fiecare oră.
• Simbolul D iluminează intermitent până
când aparatul atinge o temperatură
adecvată.
ALARMA PENTRU UȘA DESCHISĂ
(NUMAI LA ANUMITE MODELE)
Dacă ușa compartimentului frigiderului sau
congelatorului este deschisă timp de mai
mult de două minute, va fi activat un semnal
acustic (bip continuu).
Pentru confirmare și pentru a opri alarma
acustică apăsaţi tasta A sau închideţi ușa.
499465
22
UNITATEA DE CONTROL 3
(BUTOANELE DE PE UȘĂ)
B
A Tasta de reglare a temperaturii și de
accelerare a congelării
(de asemenea, Buton ON/OFF – doar
pentru modelele cu sistem NoFrost)
B Afișajul de temperatură al
compartimentului frigiderului
C Indicatorul funcţiei de accelerare a
congelării
D Indicator de alarmă
C
D
499465
A
23
PORNIREA/OPRIREA APARATULUI
(APARATE CONVENŢIONALE)
Pentru a porni aparatul, introduceţi
ștecherul cablului electric în priza de curent.
Pentru a opri aparatul, scoateţi ștecherul
cablului de curent din priza de curent.
PORNIREA/OPRIREA APARATULUI (ON/OFF)
(PENTRU APARATELE CU SISTEM NO FROST)
Atunci când conectaţi pentru prima oară
aparatul, acesta va fi în modul standby
(conectat, dar oprit).
Pentru a porni aparatul, ţineţi apăsat tasta
A timp de 3 secunde.
Pentru a opri aparatul, ţineţi din nou
apăsată tasta A timp de 3 secunde.
Aparatul este în modul standby (încă este
conectat).
• Ajustaţi temperatura dorită printr-o
scurtă apăsare pe tasta A.
• Apăsaţi pe tasta A de câte ori este nevoie
pentru a seta temperatura dorită.
499465
24
REGLAREA TEMPERATURII DIN APARAT
• Reglaţi temperatura după preferinţe de la
tasta A.
• Apăsaţi tasta A până când temperatura
dorită este setată.
Aparatul afișează temperatura setată a
compartimentului frigiderului.
• Temperatura reală din interiorul aparatului
va depinde de utilizarea sa (cantitatea
şi distribuţia alimentelor, temperatura
ambientală, frecvenţa de deschidere a
uşii, dacă compresorul este în funcţiune
sau în standby, dacă ventilatorul este în
funcţiune, etc.).
• Setarea recomandată este 3 °C.
• Dacă temperatura camerei în care
este instalat aparatul este sub 16°C,
recomandăm setarea unei temperaturi
mai mici de 5 °C.
499465
• Mai mult, atunci când temperatura
ambientală scade sub 160C, recomandăm
să reglaţi manual clapeta la poziţia 1
(clapeta reglabilă manual este disponibilă
doar la anumite modele).
25
FUNCŢIA DE ACCELERARE A CONGELĂRII
Pentru a activa funcţia de accelerare a
congelării, ţineţi apăsată tasta A până când
se aprinde simbolul C.
• Folosiţi această setare după pornirea
aparatului pentru prima dată, înainte
de curăţare, sau cu 24 de ore înainte de
adăugarea unei cantităţi mari de alimente.
• Pentru a opri funcţia de accelerare a
congelării, apăsaţi tasta A pentru a
selecta temperatura dorită (B). Dacă
funcţia nu este dezactivată manual,
aceasta va fi dezactivată automat după
aproape două zile.
ALARMA PENTRU TEMPERATURĂ RIDICATĂ
În cazul în care temperatura aparatului este
prea ridicată, se va activa o alarmă acustică
(un sunet intermitent) iar simbolul D va
începe să licărească.
• Folosiţi tasta A pentru a dezactiva
alarma acustică. Dacă alarma nu este
dezactivată, aceasta va suna în primele
cinci minute în fiecare oră.
• Simbolul D iluminează intermitent până
când aparatul atinge o temperatură
adecvată.
ALARMA PENTRU UȘA DESCHISĂ
Dacă ușa compartimentului frigiderului sau
congelatorului este deschisă timp de mai
mult de două minute, va fi activat un semnal
acustic (bip continuu).
Pentru confirmare și pentru a opri alarma
acustică apăsaţi tasta A sau închideţi ușa.
499465
26
CLAPETA REGLABILĂ MANUAL
(DOAR LA UNELE MODELE DE APARATE NOFROST)
Clapeta se găsește în sertarul de fructe și legume. Din fabrică, aparatul este reglat în poziţia 2
sau 3.
Dacă nu este posibil să atingeţi temperatura potrivită, atunci efectuaţi setarea conform
instrucţiunilor din secţiunea ”Depanarea”.
Aparate cu înălţime de 2000 mm
499465
Aparate cu înălţime de 1850 mm
27
ACCESORIILE INTERIOARE ALE
APARATULUI
(* Accesorii în funcţie de model)
RAFT
1
2
• Pentru un acces mai uşor la alimente şi
pentru mai multă transparenţă, rafturile
pot fi parţial detaşabile.
• Rafturile pot fi reglate în funcţie de
preferinţele dvs. cu ajutorul suporturilor
din interiorul frigiderului. Pentru a scoate
raftul, trageţi-l în afară atât cât permite
suportul. Apoi ridicaţi-l uşor din partea
frontală şi scoateţi-l complet.
Alimentele perisabile trebuie aşezate în
spatele raftului, unde temperatura este
mai scăzută.
ETAJERĂ PENTRU STICLE*
• Unele modele sunt, de asemenea, prevăzute
cu suport pentru sticle. Suportul pentru sticle
este protejat împotriva alunecării accidentale
în afară. Acesta poate fi scos doar când este
gol. Pentru a scoate suportul, ridicaţi uşor
partea din spate şi trageţi-l înspre dvs. Aşezaţi
suportul pentru sticle astfel încât lungimea
sticlelor să nu împiedice închiderea uşii.
Capacitatea maximă este de 9 sticle de 0,75 l
sau 13 kg greutatea totală – vezi eticheta de
pe partea din dreapta din interiorul aparatului.
• Pe etajera pentru sticle se pot amplasa,
de asemenea, cutii (în lungime sau pe
diagonală).
SUPORT ELASTIC PENTRU STICLE*
• Unele modele sunt prevăzute cu un
suport elastic pe care pot fi amplasate
sticle sau cutii.
• Suportul poate fi utilizat şi ca trepied
pentru cratiţe încinse.
499465
28
CRISPZONE – CUTIE PENTRU FRUCTE ŞI LEGUME CU
CONTROL AL UMIDITĂŢII
• Cutia de pe partea inferioară a frigiderului este destinată depozitării fructelor şi a
legumelor. Asigură umiditate şi previne uscarea alimentelor.
Depozitaţi alimentele în ambalaje corespunzătoare pentru a preveni răspândirea sau
preluarea mirosurilor neplăcute. Cutia este prevăzută cu regulator de umiditate care
permite reglarea umidităţii în funcţie de cantitatea de alimente depozitate.
Cantitate mică de alimente – împingeţi
glisorul de control înspre partea dreaptă;
Cantitate mare de alimente – împingeţi
glisorul de control înspre partea stângă;
• Scoaterea cutiei:
- Scoateţi cutia atât cât este posibil.
Apoi, ridicaţi-o de partea frontală şi
scoateţi-o complet.
UŞA FRIGIDERULUI
Pe uşa frigiderului sunt montate compartimente (rafturi sau cutii) destinate depozitării
caşcavalului, untului, ouălor, iaurtului şi a altor pachete mici, tuburi, cutii de conserve, etc.
Partea inferioară a uşii este prevăzută cu un raft pentru sticle.
RAFTURILE REGLABILE ALE UȘII
499465
Înălţimea tăvilor/rafturilor ușii poate fi
reglată în funcţie de preferinţele dvs., fără a
fi necesar să le scoateţi din aparat.
Strângeţi clemele din ambele laturi și
deplasaţi tava/raftul în sus sau în jos.
Pentru a scoate un raft din aparat, ridicaţi-l
la maximum și trageţi-l afară.
29
CUTIE DE DEPOZITARE (MULTIBOX)*
• Cutia MultiBox asigură depozitarea
avantajoasă a alimentelor cu miros
puternic sau înţepător, de exemplu,
brânză maturată sau albastră, cârnaţi,
ceapă, unt, etc.
Capacul de silicon asigură închiderea
ermetică care previne uscarea alimentelor
şi răspândirea mirosurilor neplăcute în
interiorul frigiderului.
• Capacul de silicon poate fi folosit ca tavă pentru ouă sau pentru gheaţă.
• Dacă capacul flexibil este folosit ca tavă pentru ouă, aşezaţi-l direct pe partea inferioară
a cutiei de pe uşă şi folosiţi partea inferioară deschisă a cutiei Multibox pentru a depozita
alimentele în pachete mai mici – pateu, gem, tuburi mai mici, etc.
VENTILATOR*
• Ventilatorul prevăzut pe plafonul frigiderului sau cel ascuns în congelator asigură
distribuirea uniformă a temperaturii şi reducerea condensului (rouă) pe suprafeţele de
depozitare.
IONIZATOR (IONAIR)*
• Ionizatorul de aer instalat în compartimentul frigiderului menţine aerul în permanenţă
proaspăt. Drept urmare, alimentele rămân proaspete și gustoase mai mult timp.
• Aerul ionizator poate fi schimbat pe deschis si inchis de la butonul amplasat pe carcasa
ventilatorului sau pe partea laterală a turnului de răcire (în funcţie de model).
499465
30
APARATE CONVENTIONAL
Schimbare ionizator pornit/oprit
deschis =
I
inchis =
0
499465
Cand ionizatorul este pornit un punct rosu va fi vizibil pe comutator.
31
APARATE NO FROST
Ionizator pornit
Ionizator oprit
ADAPTIVE INTELLIGENT TECHNOLOGY
Tehnologia inovatoare cu senzor permite reglarea funcţionării aparatului în funcţie de
obiceiurile sau comportamentul utilizatorului. Sistemul inteligent adaptiv monitorizează,
analizează și înregistrează zilnic sau săptămânal folosirea aparatului și adaptează
funcţionarea aparatului la programul identificat. Dacă aparatul anticipează creșterea
frecvenţei deschiderii ușii, acesta va reduce automat temperatura înainte de acest
moment pentru a preveni creșterea temperaturii alimentelor atunci când ușa este deschisă
mai des. Aparatul va anticipa de asemenea adăugarea unor cantităţi mai mari de alimente
în frigider sau congelator și va adapta temperatura printr-o răcire sau congelare mai
intensă.
499465
32
REPARTIZAREA RECOMANDATĂ
A ALIMENTELOR ÎN APARAT
Secţiunile frigiderului:
- partea superioară: conserve, pâine, vin, produse de patiserie etc.
- partea din mijloc: produse lactate, semipreparate, deserturi, băuturi nealcoolice, bere,
mâncare gătită, etc.
- Cutia Fresh/Zero: - carne, produse din carne, delicatese;
- Cutia pentru fructe şi legume: fructe proaspete, legume, salată, rădăcinoase, cartofi,
ceapă, usturoi, roşii, fructe tropicale, varză murată, napi etc.
Secţiunile de pe uşa frigiderului:
- rafturi superioare/din mijloc: ouă, unt,
caşcaval etc.
- rafturi inferioare: băuturi, cutii, sticle etc.
499465
Secţiunile congelatorului:
- congelarea, depozitarea alimentelor congelate (a se vedea Congelarea şi depozitarea
alimentelor congelate).
33
DEPOZITAREA ALIMENTELOR ÎN
FRIGIDER
PRECAUŢII IMPORTANTE PRIVIND DEPOZITAREA
ALIMENTELOR
Utilizarea adecvată a aparatului, ambalarea adecvată a alimentelor,
menţinerea temperaturii corespunzătoare şi respectarea indicaţiilor
de igienă vor afecta decisiv calitatea depozitării alimentelor.
Respectaţi perioada de valabilitate indicată pe ambalajul produsului.
Alimentele depozitate în frigider trebuie amplasate în recipiente
închise sau ambalate corespunzător pentru a preveni mirosurile
neplăcute.
Nu depozitaţi substanţe inflamabile, volatile sau explozive în frigider.
Sticlele cu conţinut ridicat de alcool trebuie strânse bine şi
amplasate în poziţie verticală.
Unele soluţii organice, uleiuri esenţiale cu lămâie şi coajă de
portocală, untul, etc. pot deteriora suprafeţele din plastic, în
cazul unui contact prelungit, ducând la uzarea prematură a
acestor materiale.
Mirosurile neplăcute semnifică murdărirea aparatului sau
deteriorarea unor alimente (a se vedea capitolul Curăţare şi
întreţinere).
Scoateţi alimentele perisabile din frigider înainte de a părăsi
domiciliul pentru o perioadă mai lungă de timp.
EVITAREA CONTAMINĂRII ALIMENTELOR
Pentru a evita contaminarea alimentelor, respectaţi următoarele instrucţiuni:
• Deschiderea ușii pe perioade lungi de timp poate cauza o creștere semnificativă a
temperaturii în compartimentele aparatului.
• Curăţaţi în mod regulat suprafeţele care vin în contact cu alimentele și sistemele de
evacuare accesibile.
• Depozitaţi carnea crudă și peștele în recipiente adecvate în frigider, astfel încât să nu
vină în contact sau să se scurgă pe alte alimente.
• Dacă frigiderul este lăsat gol pentru perioade mari de timp, opriţi-l, decongelaţi-l,
curăţaţi-l, uscaţi-l și lăsaţi ușa deschisă pentru a preveni formarea mucegaiului în aparat.
499465
34
TIMPUL DE DEPOZITARE A ALIMENTELOR
Tipul recomandat pentru depozitarea în frigider
Timp
ouă, produse marinate, carne afumată
până la 10 zile
caşcaval
până la 10 zile
rădăcinoase
până la 8 zile
unt
până la 7 zile
desert, fructe, semipreparate, bucăţi de carne
crudă
până la 2 zile
peşte, carne crudă tocată, fructe de mare
până la 1 zi
499465
Tipul alimentelor
35
DEPOZITAREA ALIMENTELOR ÎN
SERTARUL FRESHZONE
În sertarul FreshZone, alimentele rămân proaspete mai mult timp în comparaţie cu
frigiderele standard, păstrându-şi gustul şi valorile nutritive. Se diminuează alterarea şi
pierderea greutăţii, astfel încât fructele şi legumele să fie mai proaspete şi cu un gust cât
mai natural. Sertarul trebuie să fie închis ermetic pentru a asigura o funcţionare optimă.
• Când cumpăraţi alimentele, verificaţi cât de proaspete sunt, deoarece de acest lucru
depinde calitatea şi durabilitatea acestora.
• Depozitaţi alimentele în recipiente închise sau în ambalaje corespunzătoare pentru a
preveni răspândirea sau preluarea mirosurilor neplăcute.
• Cu aproximativ 30-60 minute înainte de utilizare scoateţi alimentele din sertar pentru a
permite aromelor şi gustului să se dezvolte la temperatura ambientală.
• Alimentele sensibile la temperaturi scăzute şi care nu sunt adecvate păstrării în
sertarul FreshZone sunt următoarele: ananas, avocado, banane, măsline, cartofi, vinete,
castraveţi, mazăre, ardei gras, pepene galben şi verde, dovleci, etc.
• Pentru a scoate sertarul:
- Trageţi sertarul în faţă până când se
blochează.
- Apoi, ridicaţi-l din partea frontală şi
scoateţi-l complet.
499465
36
DEPOZITAREA ALIMENTELOR ÎN
SERTARUL ZEROZONE
Compartimentul ZeroZone permite depozitarea unei mari varietăţi de alimente proaspete
pe o durată de până la trei ori mai mare decât într-un frigider tradiţional. Alimentele
rămân proaspete pentru mai mult timp, păstrându-şi aroma şi substanţele nutriţionale.
Temperatura din acest sertar depinde de setările de temperatură din compartimentul de
răcire, temperatura ambientală, frecvenţa de deschidere a uşii şi cantitatea de alimente
introdusă în acesta. Pentru o temperatură de aproximativ 0 °C în sertarul ZeroZone,
recomandăm setarea compartimentului de răcire la 4 °C sau la o temperatură mai mică.
Temperatura din sertarul ZeroZone poate să scadă sub 0 °C. Prin urmare, aşezaţi alimentele
sensibile la temperaturi joase în partea de sus a frigiderului.
Pentru o performanţă optimă, sertarul trebuie închis etanş.
• Când cumpăraţi alimentele, verificaţi cât de proaspete sunt, deoarece de acest lucru
depinde calitatea şi durabilitatea acestora.
• Depozitaţi alimentele în recipiente închise sau în ambalaje corespunzătoare, pentru a
preveni răspândirea sau preluarea mirosurilor neplăcute şi umiditatea.
• Cu aproximativ 30-60 minute înainte de utilizare, scoateţi alimentele din sertar pentru a
permite aromelor şi gustului să se dezvolte la temperatura ambientală.
• Alimentele sensibile la temperaturi scăzute şi care nu sunt adecvate pentru păstrarea în
sertarul ZeroZone sunt următoarele: ananas, avocado, banane, măsline, cartofi, vinete,
castraveţi, mazăre, ardei gras, pepene galben şi verde, dovleci, etc.
499465
• Pentru a scoate sertarul:
- Trageţi sertarul în faţă până se
blochează.
- Apoi, ridicaţi-l din partea frontală şi
scoateţi-l complet.
37
TIMPUL APROXIMATIV DE DEPOZITARE ÎN SERTARUL
ZEROZONE*
Tipul alimentelor
Timp
cârnaţi, mezeluri, carne de vacă, carne de porc, carne de vânat,
carne crudă
până la 7 zile
Carne de pui
până la 5 zile
Peşte
până la 4 zile
Fructe de mare
până la 3 zile
Legume:
varză, usturoi, morcovi
până la 180 zile
ţelină, ierburi
până la 30 zile
salată verde, conopidă, cicoare roşie, rubarbă
până la 21 zile
broccoli, asparagus, nap, varză chinezească, gulie, ridiche
până la 14 zile
ceapă, ciuperci, spanac, mazăre
până la 7 zile
Fructe:
mere
până la 180 zile
pere, kiwi
până la 120 zile
struguri, gutui
până la 90 zile
piersici
până la 30 zile
coacăze roşii, agrişe, prune
până la 21 zile
caise, coacăze, cireşe
până la 14 zile
zmeură, căpşuni
până la 3-5 zile
Alte alimente:
lapte
până la 7 zile
unt
până la 30 zile
brânză
până la 30 zile
* în funcţie de calitatea şi de prospeţimea alimentelor
499465
38
CONGELAREA ŞI DEPOZITAREA
ALIMENTELOR CONGELATE
PROCESUL DE CONGELARE
Cantitatea maximă de alimente proaspete care poate fi introdusă
odată este specificată pe plăcuţa indicatoare a caracteristicilor
tehnice ale aparatului. În cazul în care cantitatea de alimente
care urmează să fie congelată depăşeşte cantitatea indicată,
calitatea procesului de congelare va fi inferioară: în plus, calitatea
alimentelor deja congelate se va deteriora.
• Pentru a dispune în întregime de spaţiul congelatorului, scoateţi toate sertarele. Puneţi
mâncarea direct pe rafturi şi în partea de jos a congelatorului.
- Nu scoateţi sertarul de jos în aparatele No Frost cu clasa energetica A +++.
- In cazul modelelor RETRO nu se recomanda a fi scos sertarul de sus (aceasta
mentiune nu este valabila in cazul modelelor cu tehnologie No Frost).
• Activaţi funcţia Super Freeze cu 24 ore înainte de congelarea alimentelor proaspete:
- apăsaţi tasta A în mod repetat până când se aprinde simbolul C;
După această perioadă, introduceţi alimentele proaspete în congelator.
Asiguraţi-vă că alimentele proaspete nu intră în contact cu alimentele deja congelate.
Cel mai potrivit loc pentru congelarea unei cantităţi mari de produse alimentare proaspete
este secţiunea superioară a congelatorului.
499465
• Atunci când congelaţi cantităţi mai mici de alimente (1-2 kilograme), nu se recomandă
activarea funcţiei super freeze.
• După 24 ore, alimentele pot fi mutate în alte compartimente ale congelatorului şi se
poate repeta procesul de congelare dacă este necesar.
39
PRECAUŢII IMPORTANTE PRIVIND
CONGELAREA ALIMENTELOR PROASPETE
Congelatorul trebuie utilizat doar pentru congelarea alimentele care
se pot congela. Alimentele trebuie să fie de calitatea adecvată şi
proaspete.
Selectaţi ambalajul adecvat pentru fiecare tip de aliment
şi împachetaţi-l corect.
Ambalajul trebuie să fie etanş şi sigilat corect pentru a preveni
deshidratarea şi pierderea vitaminelor din alimente.
Scrieţi pe pungi următoarele date: tipul şi cantitatea alimentelor şi
data când le-aţi pus în congelator.
Este necesar ca alimentele să se congeleze cât de repede posibil. De
aceea vă recomandăm pachete mici. Înainte de congelare, alimentele
trebuie răcite.
DEPOZITAREA ALIMENTELOR
PRECONGELATE
• Când depozitaţi sau folosiţi alimente congelate, urmaţi întotdeauna instrucţiunile
producătorului. Temperatura şi perioada valabilităţii sunt indicate pe ambalaj.
• Aveţi grijă să alegeţi doar alimentele care sunt ambalate corespunzător şi care sunt
păstrate în congelatoare la temperaturi care nu depăşesc -18°C sau mai mici.
• Nu cumpăraţi pungi de alimente acoperite cu gheaţă, deoarece aceasta indică faptul că
punga a mai fost dezgheţată înainte cel puţin o dată. Aceste alimente sunt de o calitate
scăzută.
• Aveţi grijă ca alimentele să nu se dezgheţe pe durata transportului. Creşterea
temperaturii scurtează timpul de depozitare şi afectează calitatea alimentelor.
499465
40
TIMPUL DE DEPOZITARE A
ALIMENTELOR CONGELATE
TIMPUL RECOMANDAT PENTRU DEPOZITAREA ÎN CONGELATOR
Tipul alimentelor
Timp
fructe, carne de vacă
de la 10 la 12 luni
legume, carne de viţel, carne de pui
de la 8 la 10 luni
Carne de vânat
de la 6 la 8 luni
Carne de porc
de la 4 la 6 luni
Carne tocată
4 luni
pâine, produse patiserie, semipreparate
3 luni
măruntaie
2 luni
Cârnaţi afumaţi, peşte gras
1 lună
DEZGHEŢAREA ALIMENTELOR
CONGELATE
499465
Microorganismele nu sunt distruse prin congelare. După decongelare, activitatea acestora
este reluată imediat şi fac alimentele perisabile. Prin urmare, consumaţi alimentele
decongelate parţial sau complet cât mai repede posibil.
Decongelările parţiale scad valoarea nutritivă a alimentelor, în special cea a fructelor, a
legumelor şi a semipreparatelor.
41
DEZGHEŢAREA APARATULUI
DEZGHEŢAREA AUTOMATĂ A FRIGIDERULUI
Nu este necesară dezgheţarea frigiderului deoarece gheaţa acumulată pe peretele din
interiorul frigiderului se topeşte în mod automat.
Gheaţa acumulată este dezgheţată atunci când compresorul nu este în funcţiune.
Picăturile se scurg prin orificiul de pe peretele din spate al frigiderului într-un container
deasupra compresorului, unde se evaporă.
În cazul în care s-a acumulat un strat de gheaţă excesiv pe peretele din spate al frigiderului
(3-5 mm), aparatul trebuie deconectat şi decongelat manual.
DEZGHEŢAREA UNUI CONGELATOR STANDARD
• Dezgheţaţi congelatorul când stratul de gheaţă depăşeşte 3-5 mm în grosime.
• Cu 24 de ore înainte de decongelare activaţi funcţia Super Freeze pentru o congelare
suplimentară a alimentelor (vezi capitolul »Procesul de Congelare«).
După această perioadă, scoateţi alimentele din congelator şi protejaţi-le împotriva
dezgheţării.
• Opriţi aparatul (vezi capitolul Pornirea/Oprirea aparatului on/off) şi decuplaţi cablul de
alimentare de la priză.
• Evitaţi utilizarea spray-urilor pentru dezgheţare deoarece pot deteriora părţile din plastic
şi pot fi periculoase pentru sănătate.
• Nu utilizaţi cuţite sau alte obiecte ascuţite pentru a îndepărta gheaţa deoarece puteţi
deteriora conducta sistemului de răcire.
• Pentru a accelera procesul de dezgheţare, aşezaţi o oală cu apă caldă pe raftul de sticlă.
• Curăţaţi interiorul aparatului şi ştergeţi-l pentru a-l usca (vezi capitolul Curăţarea
aparatului).
DEZGHEŢAREA UNUI CONGELATOR NO FROST
• Congelatorul NO FROST se va dezgheţa automat. Gheaţa care se poate forma ocazional
pe pereţi va dispărea automat.
• Acumularea de gheaţă sau îngheţul în congelator poate fi un rezultat al utilizârii
necorespunzatoare a aparatului (deschiderea uşii prea des şi / sau prea mult timp, uşa
nu este bine închisă, etc). În acest caz, deconectaţi aparatul, scoateţi alimentele din
congelator si depozitaţi-le astfel încat sâ nu se decongeleze. Curăţaţi şi uscaţi interiorul
congelator. Înainte de a reintroduce alimentele congelate în congelator, porniţi aparatul
şi selectaţi funcţia dorită.
499465
42
CURĂŢAREA APARATULUI
Înainte de curăţare, decuplaţi aparatul de la reţeaua de alimentare (vezi capitolul
Pornirea/Oprirea aparatului on/off) şi decuplaţi cablul de alimentare de la priza de perete.
• Utilizaţi o cârpă moale pentru a şterge toate suprafeţele. Produsele de curăţare care
conţin substanţe abrazive, agresive sau solvenţi necorespunzători pentru curăţare pot
deteriora suprafaţa aparatului.
Curarăţi exteriorul aparatului cu apă şi detergent lichid. Curăţaţi suprafeţele vopsite şi din
aluminiu cu apă călduţă şi detergent lichid. Este permisă utilizarea produselor de curăţare
cu o cantitate mică de alcool (de exemplu produse pentru curăţarea geamurilor).
Nu utilizaţi produse de curăţare care conţin alcool pentru curăţarea elementelor din plastic.
Spălaţi interiorul aparatului cu apă caldă amestecată cu puţin oţet.
• Canalul şi orificiul de drenare a apei provenite
din gheaţa topită sunt situate sub panoul
de răcire care răceşte interiorul frigiderului.
Canalul şi orificiul de drenare nu trebuie să fie
înfundate. Verificaţi-le periodic şi curăţaţi-le
dacă este necesar (de exemplu utilizaţi un
beţişor din plastic).
• Stratul de gheaţă cu o grosime de 3-5 mm
favorizează un consum crescut de energie.
Prin urmare, trebuie îndepărtat cu regularitate
(cu excepţia modelului NO FROST). Nu
utilizaţi obiecte ascuţite, solvenţi sau spray-uri.
• Condensatorul montat pe peretele din
spate (exterior) trebuie să fie întotdeauna
curat şi lipsit de praf sau depuneri
provenite din fumul din bucătărie, de
aceea curăţaţi praful periodic cu o perie
moale nemetalică sau cu aspiratorul.
499465
• După curăţare, reporniţi aparatul şi
introduceţi alimentele.
43
GHID DE PROBLEME TEHNICE
Defecţiune:
Cauză sau remediere
După conectarea la reţeaua
de alimentare, aparatul nu
funcţionează:
• Verificaţi dacă priza are tensiune şi dacă aparatul este
pornit.
Sistemul de răcire
funcţionează continuu
pentru o perioadă lungă de
timp:
• Temperatura ambientală este prea mare.
• Uşa este deschisă prea des sau lăsată deschisă prea mult.
• Uşa nu este închisă corespunzător (resturi între garnitura
uşii, uşă necentrată, verificaţi garnitura de etanşare, etc.).
• Cantitate excesivă de alimente proaspete introduse
simultan.
• Senzorul frigiderului (A) este astupat de alimente
proaspete. Asiguraţi circulaţia liberă a aerului în jurul
senzorului (doar unele modele).
• Răcirea insuficientă a compresorului şi a condensatorului.
Verificaţi circulaţia aerului în spatele aparatului şi curăţaţi
condensatorul.
Formarea excesivă a
gheţii pe panoul din spate
al interiorului frigiderului
poate rezulta din:
• Uşa este deschisă prea des sau lăsată deschisă prea mult.
• Introducerea preparatelor fierbinţi în frigider.
• Alimentele ating panoul din spate din interiorul frigiderului.
• Etanşare ineficientă a uşii. Curăţaţi sau înlocuiţi garnitura
dacă este murdară sau deteriorată.
Acumulare de gheaţă sau
îngheţul în interiorul
congelatorului poate fi un
rezultat al următoarelor:
• Uşa a fost deschisâ prea des sau nu s-a inchis in timpul
corespunzâtor.
• Uşa nu este închisă corespunzător.
• Sistemul de etanşare al usii mai slab.
• Dacă sigiliul este murdar sau deteriorat, curăţaţi-l sau înlocuiţi-l.
Condens (rouă) pe
raftul prevăzut deasupra
sertarelor:
• Este un fenomen trecător, care nu poate fi evitat cu totul
în perioadele cu temperaturi ambientale înalte şi umiditate
ridicată. Dispare când temperatura şi umiditatea sunt aduse
la nivelurile normale. Vă recomandăm să curăţaţi sertarele
mai des şi să ştergeţi ocazional picăturile.
• Deschideţi glisorul de control al umidităţii.
• Introduceţi alimentele în pungi sau alte ambalaje etanşe.
Apa se scurge din aparat:
Se aprinde indicatorul
luminos D:
499465
44
• Scurgerea este înfundată, apa rezultată din dezgheţare
se scurge pe lângă canalul de scurgere.
• Curăţaţi scurgerea înfundată utilizând un beţişor de plastic.
• Dezgheţaţi manual stratul gros de gheaţă (vezi capitolul
Dezgheţarea Aparatului).
• Uşa este deschisă prea des sau lăsată deschisă prea mult.
• Uşa nu este închisă corespunzător (resturi între garnitura
uşii, uşă necentrată, verificaţi garnitura de etanşare, etc.).
• Pana de curent durează prea mult timp.
• Cantitate excesivă de alimente proaspete introduse
simultan.
Defecţiune:
Cauză sau remediere
Uşa se deschide greu:
• Dacă încercaţi să deschideţi uşa congelatorului imediat după
ce a fost închisă, aceasta poate fi dificil de deschis. Acest
lucru se întâmplă deoarece prin uşa deschisă este eliminat aer
rece şi în locul acestuia intră aer cald din încăpere.
• Prin răcirea acestui aer se creează presiune negativă, care
împiedică deschiderea uşoară a uşii. Situaţia este normalizată
după câteva minute iar apoi puteţi deschide uşa mai uşor.
Indicatorul luminos nu
licăreşte:
• Dacă indicatorul luminos nu licăreşte, contactaţi un
tehnician.
• Nu încercaţi să reparaţi singuri becul LED, deoarece
există pericolul de accidentare la tensiune înaltă!
Temperatură ridicată în
congelator:
• Reglaţi clapeta manual (localizată în spatele cutiei pentru
fructe şi legume) prin apăsarea butonului şi mutaţi-o în
poziţia 1 (doar unele modele).
499465
Dacă niciuna dintre instrucţiunile de mai sus nu vă ajută să reparaţi defecţiunea, vă rugăm să
contactaţi cel mai apropiat service şi să menţionaţi tipul, modelul şi seria indicate pe plăcuţa
ce indică caracteristicile tehnice/eticheta din interiorul aparatului.
45
INFORMAŢII PRIVIND NIVELUL
DE ZGOMOT AL APARATULUI
Răcirea combinei frigorifice este realizată de un sistem de răcire cu compresor (la unele
aparate şi un ventilator), care emite un anume nivel de zgomot. Nivelul de zgomot
depinde de instalarea, utilizarea corectă şi de vârsta aparatului.
• După conectarea aparatului la reţeaua de alimentare, zgomotul rezultat din
funcţionarea compresorului sau al lichidului care curge prin sistem poate fi mai puternic.
Acesta nu este un semn de defecţiune şi nu va afecta durata de viaţă a aparatului. În
timp, funcţionarea aparatului şi nivelul de zgomot se vor reduce.
• Ocazional, se poate auzi un zgomot neobişnuit sau destul de puternic în timpul
funcţionării aparatului; acesta este de cele mai multe ori rezultatul unei instalări
neadecvate:
- Aparatul trebuie să fie aşezat orizontal şi pe un suport solid.
- Aparatul nu trebuie să intre în contact cu peretele sau cu elementele adiacente.
- Asiguraţi-vă că accesoriile interioare ale aparatului sunt instalate corespunzător şi că
zgomotul nu este cauzat de conserve, sticle sau alte recipiente care vin în contact
unele cu altele.
• Aparatul poate face uneori mai mult zgomot, în cazul în care sistemul de răcire este
supus unui efort mai mare, când se deschide uşa mai des sau este ţinută aşa un timp
îndelungat, când este plasată o cantitate însemnată de mâncare proaspătă sau când se
activează funcţiile de congelare sau racier intensivă.
NE REZERVĂM DREPTUL DE A EFECTUA MODIFICĂRI CARE NU AFECTEAZĂ
FUNCŢIONAREA NORMALĂ A APARATULUI.
Instrucţiunile pentru folosirea aparatului pot fi găsite şi pe pagina noastră de internet
www.gorenje.com / < http://www.gorenje.com />
499465
46
COMBI_FS600_ADVANCED
ro (08-19)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement