Gorenje NRS9181VXB Side-by-side Manual de utilizare

Gorenje NRS9181VXB Side-by-side Manual de utilizare
RO
INSTRUCŢIUNI
DETALIATE DE
UTILIZARE
A FRIGIDERULUI ȘI
CONGELATORULUI
VERTICAL
www.gorenje.com
Vă mulţumim pentru încrederea pe care aţi arătat-o achiziţionând
aparatul nostru, care este conceput pentru a vă simplifica viaţa. Pentru a ușura
utilizarea produsului, am furnizat instrucţiuni detaliate de utilizare și instrucţiuni
de instalare furnizate pe o foaie separată. Instrucţiunile vă vor permite să
cunoașteţi noul dumneavoastră aparat cât mai curând posibil.
Vă dorim să îl utilizaţi cu multă plăcere.
Aparatul este destinat exclusiv pentru uz casnic.
Frigiderul este destinat depozitării alimentelor proaspete la temperaturi de
peste 0°C.
Congelatorul este destinat congelării alimentelor proaspete și depozitării
pe termen lung a alimentelor congelate (până la un an, în funcţie de tipul de
alimente).
Vizitaţi site-ul nostru unde puteţi introduce numărul modelului aparatului
dumneavoastră, indicat pe plăcuţa cu date tehnice sau în fișa de garanţie,
pentru a găsi o descriere detaliată a aparatului dumneavoastră, sfaturi privind
utilizarea, depanarea, informaţii despre service, instrucţiuni de utilizare etc.
http://www.gorenje.com
!
2
Avertizare de siguranţă importantă
CUPRINS
4ATENŢIONĂRI ȘI PRECAUŢII IMPORTANTE
INTRODUCERE
4Informaţii de siguranţă și avertisment
11INSTALAREA NOULUI DUMNEAVOASTRĂ APARAT ELECTROCASNIC
DESCRIEREA
APARATULUI
14DESCRIEREA APARATULUI
15PANOUL DE COMANDĂ
20UTILIZAREA APARATULUI
29SFATURI SI RECOMANDĂRI UTILE
30CURĂŢARE ȘI ÎNGRIJIRE
32DEPANARE
DEZGHEŢAREA
ȘI CURĂŢAREA
APARATULUI
DIVERSE
35ELIMINAREA APARATULUI
3
ATENŢIONĂRI ȘI PRECAUŢII
IMPORTANTE
!
INFORMAŢII DE SIGURANŢĂ ȘI
AVERTISMENT
Pentru siguranţa dumneavoastră, citiţi cu atenţie acest
manual, inclusiv indicaţiile și avertismentele, înainte de
instalarea și prima utilizare a aparatului electrocasnic. Pentru
a evita greșelile inutile și accidentele, este important să
vă asiguraţi că toate persoanele care vor folosi aparatul
sunt familiarizate cu modul de funcţionare al acestuia și
cu dispozitivele de siguranţă. Păstraţi aceste instrucţiuni și
asiguraţi-vă că rămân împreună cu aparatul în cazul în care
acesta este mutat sau vândut, astfel încât oricine îl folosește
de-a lungul duratei sale de viaţă utilă, să fie informat asupra
modului de utilizare și a avertismentelor de siguranţă.
Pentru a garanta siguranţa oamenilor și a bunurilor,
respectaţi avertismentele incluse în acest manual de
utilizare, având în vedere că producătorul nu este
responsabil pentru daunele cauzate prin omisiune.
Siguranţa copiilor și a altor persoane vulnerabile
Conform standardelor EN
Acest aparat poate fi folosit de copii începând cu vârsta
de 8 ani și de persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau
psihice reduse sau persoane căror le lipsesc experienţa și
cunoștinţele necesare, cu condiţia să fie supravegheate
sau să fi primit instrucţiuni privind utilizarea în siguranţă
a aparatului și să înţeleagă pericolele implicate. Copiilor
le este interzis să se joace cu aparatul. Curăţarea și
întreţinerea aparatului nu trebuie lăsate în seama copiilor
fără supraveghere.
4
Conform standardelor IEC
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane
(inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau psihice
reduse sau persoane căror le lipsesc experienţa și
cunoștinţele necesare, cu excepţia cazului în care sunt
supravegheate de către sau au primit instrucţiuni privind
utilizarea aparatului de la o persoană responsabilă pentru
securitatea lor.
•
Ţineţi toate ambalajele la distanţă de copii, din cauza
riscului de sufocare.
Când aruncaţi aparatul, scoateţi ștecărul din priză, tăiaţi
cablul de conectare (cât mai aproape de aparat cu
putinţă) și scoateţi ușa pentru a evita situaţiile în care
copii care se joacă să sufere un șoc electric sau să se
închidă în interiorul unităţii.
Dacă acest aparat cu garnituri de ușă magnetice va
înlocui un aparat mai vechi cu încuietoare (sistem de
închidere) cu arc pe ușă sau pe capac, asiguraţi-vă că
încuietoarea cu arc este inutilizabilă înainte de a arunca
aparatul vechi. Aceasta pentru a evita ca aparatul să
devină o capcană mortală pentru copii.
•
•
!
•
Siguranţă generală
AVERTISMENT — Acest aparat este destinat uzului
casnic sau în medii similare, cum ar fi
-bucătării pentru angajaţi în magazine, birouri și alte medii
de lucru;
-ferme și de către clienţi în hoteluri, moteluri și alte tipuri
de medii rezidenţiale;
-medii de tip pensiune;
-livrare la domiciliu și moduri de vânzare diferite de cele
cu amănuntul.
5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVERTISMENT — Nu depozitaţi în acest aparat
substanţe explozive cum ar fi pulverizatoare cu lichid
inflamabil.
AVERTISMENT — În cazul defectării cablului de
alimentare, acesta trebuie înlocuit de producător, un
reprezentant autorizat sau persoane calificate în mod
similar, pentru a evita pericolele.
AVERTISMENT — Nu blocaţi orificiile de aerisire în
montura aparatului sau în orice structură în care acesta
este încastrat.
AVERTISMENT — Nu utilizaţi dispozitive mecanice
sau orice alte mijloace pentru a grăbit procesul
de dezgheţare, cu excepţia celor recomandate de
producător.
AVERTISMENT — Nu avariaţi circuitul frigorific.
AVERTISMENT — Nu folosiţi aparate electrice în
compartimentele de depozitare a alimentelor, cu
excepţia celor de tipul recomandat de producător.
AVERTISMENT — Agentul frigorific și gazul izolant sunt
inflamabile. Pentru a vă debarasa de aparat, contactaţi
un centru autorizat de eliminare a deșeurilor. Nu expuneţi
flăcărilor.
AVERTISMENT — Când poziţionaţi aparatul, asiguraţi-vă
că nu blocaţi sau defectaţi cablul de alimentare.
AVERTISMENT — Nu amplasaţi multiple prize portabile
sau surse de alimentare portabile în spatele aparatului.
Înlocuirea becului LED
•
AVERTISMENT — Becul LED nu trebuie înlocuit de
utilizator! În cazul în care becul LED se defectează,
contactaţi serviciul de asistenţă pentru consumatori.
Agentul frigorific
Agentul frigorific (R600a) este păstrat în circuitul
frigorific al aparatului, un gaz natural cu un nivel ridicat de
6
compatibilitate cu mediul înconjurător, fiind totuși inflamabil.
Asiguraţi-vă că nici unul dintre elementele circuitului
frigorific nu este avariat în timpul transportului și instalării
aparatului.
Agentul frigorific (R600a) este inflamabil.
•
AVERTISMENT — Frigiderele conţin agent frigorific
și gaze în izolaţie. Agentul frigorific și gazele trebuie
eliminate de persoane calificate, deoarece pot produce
vătămare oculară sau incendiu. Asiguraţi-vă că sistemul
de ţevi al circuitului agentului frigorific nu este avariat
înainte de eliminare.
Atenţie: risc de incendiu
În cazul în care circuitul frigorific este avariat:
• Evitaţi flăcările deschise și sursele de inflamare.
• Aerisiţi bine încăperea în care se află aparatul.
Este periculos să schimbaţi specificaţiile sau să modificaţi
produsul în orice fel.
Orice defecţiune a cablului poate provoca un scurtcircuit,
incendiu și/sau șoc electric.
!
•
•
•
•
•
Siguranţa electrică
Cablul de alimentare nu trebuie prelungit.
Asiguraţi-vă că ștecărul nu este strivit sau avariat. Un
ștecher strivit sau avariat se poate supraîncălzi și poate
provoca incendiu.
Asiguraţi-vă că puteţi accesa fișa aparatului onectată la
reţeaua electrică.
Nu trageţi de cablul de alimentare.
Dacă priza murală este slăbită, nu introduceţi ștecărul în
ea. Există riscul de șoc electric sau incendiu.
7
•
•
Nu utilizaţi aparatul fără capacul lămpii de iluminat din
interior.
Frigiderul trebuie alimentat numai cu curent alternativ
monofazat de 220~240V/50Hz. Dacă fluctuaţia tensiunii
în sectorul utilizatorului este atât de mare încât tensiunea
să depășească acest interval, ca măsură de siguranţă,
trebuie să folosiţi un stabilizator de tensiune cu curent
alternativ de mai mult de 350W. Frigiderul trebuie să
folosească o priză dedicată, nu una comună cu alte
aparate electrocasnice. Ștecărul trebuie să corespundă
prizei cu împământare.
Utilizarea cotidiană
•
•
•
•
•
•
•
•
•
8
Nu ţineţi în frigider gaz sau lichide inflamabile. Există
riscul de explozie.
Nu utilizaţi dispozitive electrice în aparatul electrocasnic
(ex. mașini electrice de îngheţată, mixere, etc.).
Când deconectaţi aparatul, scoateţi întotdeauna ștecărul
din priza electrică. Nu trageţi de cablu.
Nu puneţi obiecte fierbinţi în apropierea pieselor din
plastic ale acestui aparat.
Nu puneţi produse alimentare direct în dreptul orificiului
de evacuare a aerului aflat pe peretele din spate.
Depozitaţi alimentele congelate preambalate conform
instrucţiunilor producătorului alimentelor congelate.
Respectaţi cu stricteţe recomandările producătorului
privind depozitarea. Consultaţi instrucţiunile de
depozitare relevante.
Nu ţineţi băuturi carbonatate sau gazoase în congelator,
deoarece se creează presiune asupra recipientului,
ceea ce îl poate face să explodeze producând daune
aparatului.
Nu puneţi alimente direct în dreptul orificiului de
evacuare a aerului aflat pe peretele din spate, deoarece
aceasta poate cauza explozia alimentelor producând
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
daune aparatului.
Alimentele congelate pot produce degerături dacă sunt
consumate imediat după scoaterea din congelator.
Nu ţineţi aparatul în lumina directă a razelor soarelui.
Ţineţi lumânările aprinse, lămpile și alte obiecte cu flacără
deschisă departe de aparat.
Aparatul este destinat numai alimentelor și/sau băuturilor
pentru uz casnic obișnuit, conform instrucţiunilor din
acest manual.
Aparatul este greu. Procedaţi cu precauţie când îl mutaţi.
Nu scoateţi și nici nu atingeţi obiecte aflate în congelator
dacă aveţi mâinile umede/ude, deoarece acest lucru
poate cauza iritaţia pielii sau degerături.
Nu vă urcaţi niciodată pe baza, sertarele, ușile, etc.
aparatului, și nici nu le folosiţi ca suport.
Alimentele congelate nu trebuie recongelate odată ce au
fost dezgheţate.
Nu consumaţi îngheţată pe băţ sau cuburi de gheaţă
direct din congelator, aceasta putând provoca degerături
ale gurii și buzelor.
Pentru a evita căderea obiectelor, care poate
produce vătămare corporală sau daune aparatului, nu
supraîncărcaţi rafturile de pe uși și nu puneţi prea multe
alimente în compartimentul pentru produse proaspete.
Atenţie!
Întreţinere și curăţare
• Înainte de a efectua activităţi de întreţinere, opriţi
aparatul și deconectaţi fișa principală de la priza
electrică.
• Nu curăţaţi aparatul cu obiecte metalice, aparate de
curăţare cu aburi, uleiuri eterice, solvenţi organici sau
produse de curăţenie abrazive.
• Nu folosiţi obiecte ascuţite pentru a îndepărta gheaţa din
aparat. Folosiţi o racletă din plastic.
9
Observaţii importante privind instalarea!
• Pentru conexiunea electrică, urmaţi cu atenţie
instrucţiunile din acest manual.
• Dezambalaţi aparatul și asiguraţi-vă că nu prezintă
defecţiuni. Nu conectaţi aparatul dacă este defect.
Informaţi imediat comerciantul de orice potenţială
defecţiune. Într-o astfel de situaţie, păstraţi ambalajul.
• Este recomandat să așteptaţi cel puţin patru ore înainte
de a conecta aparatul pentru a permite uleiului să curgă
înapoi în compresor.
• Este important să asiguraţi o ventilaţie corespunzătoare
în jurul aparatului, în caz contrar existând pericolul de
supraîncălzire. Pentru a asigura un nivel suficient de
ventilaţie, urmaţi instrucţiunile relevante pentru instalare.
• În măsura în care este posibil, spatele produsului nu
trebuie să fie prea aproape de perete pentru a evita
atingerea sau agăţarea pieselor care se încălzesc
(compresor, condensator), pentru a evita pericolul de
incendiu, urmaţi instrucţiunile relevante pentru instalare.
• Aparatul nu trebuie amplasat în apropierea radiatoarelor
sau a dispozitivelor de gătit.
• Asiguraţi-vă că puteţi accesa fișa conectată la reţeaua
electrică după instalarea aparatului.
Depanare
• Orice intervenţie electrică necesară pentru depanarea
aparatului trebuie efectuată de un electrician calificat sau
de o persoană competentă.
• Acest produs trebuie depanat de un centru
sau de un agent autorizat, și nu trebuie
folosite decât piese de schimb originale.
1) Dacă aparatul este un „sistem fără gheaţă”.
2) Dacă aparatul conţine un congelator.
10
INSTALAREA NOULUI
DUMNEAVOASTRĂ APARAT
ELECTROCASNIC
• Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, trebuie să aveţi în vedere
următoarele informaţii.
Ventilaţia aparatului
Pentru a mări eficienţa sistemului de răcire și a economisi energie, este necesar
să menţineţi o bună ventilaţie în jurul aparatului pentru disiparea căldurii. Din
această cauză, trebuie să existe suficient spaţiu liber în jurul frigiderului.
Sugestie: Este recomandabil să se lase un spaţiu de 75 mm între spatele
frigiderului și perete, cel puţin 100 mm deasupra, și cel puţin 100 mm între
laterala frigiderului și perete, și spaţiu liber în faţă, pentru a permite deschiderea
ușii congelatorului la 130° și a ușii frigiderului la 135°. Consultaţi schemele
următoare.
W
ı ı D
ı D
W
W2
e
e
Informaţii relevante (mm)
W
W1
W2
D
D1
908
372
252
600
1142.5
Observaţie:
• Acest aparat funcţionează bine în clasele climatice de la SN la T. Pot exista
probleme de funcţionare dacă aparatul este ţinut mult timp la o temperatură
mai mare sau mai mică decât intervalul indicat.
11
Class
SN (subnormal)
N (normal)
ST (subtropical)
T (tropical)
Temperature
from +10 °C to +32 °C
from +16 °C to +32 °C
from +16 °C to +38 °C
from +16 °C to +43 °C
• Păstraţi aparatul într-un spaţiu uscat pentru a evita daunele cauzate de
umezeala ridicată.
• Ţineţi aparatul departe de acţiunea directă a razelor soarelui, ploii sau gerului.
Păstraţi aparatul departe de sursele de căldură, cum ar fi plite, focuri sau
aparate de radiatoare.
Reglarea orizontală a aparatului
• Pentru a asigura aparatului o poziţie dreaptă și circulaţia suficientă a aerului
în partea inferioară din spatele aparatului, este posibil să fie necesară reglarea
picioarelor acestuia. Folosiţi o cheie adecvată.
• Pentru a permite auto-închiderea ușilor, înclinaţi partea superioară spre spate
cu aproximativ 15 mm sau 0,5o rotind picioarele reglabile.
• Când vreţi să mutaţi aparatul, nu uitaţi să rotiţi picioarele înapoi, pentru a
permite deplasarea aparatului. Reinstalaţi aparatul după mutare.
15mm
12
Avertisment!
Pentru o instalare corectă, frigiderul trebuie amplasat pe o suprafaţă plană și
dură, care se află la aceeași înălţime cu restul podelei. Suprafaţa respectivă
trebuie să fie suficient de rezistentă pentru a susţine un frigider complet
încărcat.
Rotiţele, care nu sunt multidirecţionale, trebuie folosite numai pentru deplasare
înainte și înapoi. Deplasarea laterală a frigiderului poate strica podeaua și
rotiţele.
Fixarea mânerului
Înainte de a utiliza produsul, verificaţi mânerul frigiderului. Dacă mânerul nu este
bine fixat, fixaţi-l cu o șurubelniţă hexagonală în direcţia acelor de ceasornic,
după care poate fi folosit în mod normal.
13
DESCRIEREA APARATULUI
1
10
2
11
3
4
12
13
5
14
15
16
6
7
17
8
18
9
1. Bec LED pentru congelator
2. Sistem frontal de acoperire al
aparatului de gheaţă
3. Recipient pentru gheaţă
4. Capacul canalului pentru curentul
de aer din congelator
5. Raft congelator
6. Suport ușă congelator
7. Sertar superior congelator
8. Sertar inferior congelator
9. Picioare reglabile stânga
19
10.Bec LED pentru spaţiul frigorific
11. Suport ușă frigider
12. Capacul canalului pentru curent de
aer în frigider
13. Raft frigider
14. Bar
15. Suport pentru sticle
16. Componenta rezervor de apă
17. Sertar superior frigider
18. Sertar inferior frigider
19. Picioare reglabile dreapta
Observaţie: Datorită evoluţiei constante a gamei noastre de produse, frigiderul
dumneavoastră poate diferi ușor de informaţiile din acest manual de utilizare,
dar funcţiile și modul de folosire sunt aceleași.
14
PANOUL DE COMANDĂ
Utilizaţi aparatul conform următoarelor instrucţiuni de operare, produsul
dumneavoastră are un panou de comandă ca cel din imaginea de mai jos.
Când aparatul este pornit pentru prima dată, luminile iconiţelor de pe panoul
de comandă se vor aprind. Dacă nu este atins nici un buton și ușile sunt închise,
acestea se vor stinge după 60 de secunde.
Panoul de comandă constă din două zone, una pentru temperatură și alta pentru
diferitele moduri de funcţionare.
Atenţie! Când selectaţi temperatura, selectaţi o temperatură medie pentru
întregul spaţiu frigorific. Temperaturile din fiecare compartiment pot diferi de
cele afișate pe panou, în funcţie de cantitatea de alimente depozitată și de locul
în care acestea sunt poziţionate. Și temperatura ridicată sau scăzută din încăpere
poate afecta temperatura din interiorul aparatului.
15
„Protecţie pentru copii și alarmă pentru ușă”
Acest buton are două funcţii:
1.Protecţie pentru copii
Apăsaţi și ţineţi apăsat timp de 3 secunde butonul „Alarmă” pentru a bloca
întregul panou de comandă, inclusiv funcţia de dozator. Când panoul de
comandă este blocat, iconiţa “
” este iluminată și nici unul dintre butoanele de
pe panoul de comandă nu funcţionează.
Pentru a debloca panoul de comandă, apăsaţi încă o dată și ţineţi apăsat timp
de 3 secunde butonul „Alarmă”.
2.Alarmă pentru ușă
În cazul unei alarme, iconiţa “
” se va aprinde și se va auzi un semnal sonor.
Apăsaţi butonul „Alarmă” pentru a opri alarma și iconiţa “
” e va stinge iar
semnalul sonor se va opri.
Alarma se declanșează când ușa frigiderului sau a congelatorului este deschisă
mai mult de 2 minute. În cazul unei alarme, iconiţa “
” se va aprinde și se va
auzi un semnal sonor. Acesta se va repeta de 3 ori pe minut și se va opri după 10
minute. Poate fi oprit și prin închiderea ușii.
Dacă funcţia de protecţie pentru copii nu este activată și ușile sunt deschise,
puteţi opri alarma apăsând butonul „Alarmă”.
Pentru a economisi energie, evitaţi să ţineţi ușile deschise mult timp când folosiţi
frigiderul.
„Control gheaţă”
Acest buton operează aparatul de gheaţă. Puteţi atinge butonul „Ice Off” pentru
a opera aparatul de gheaţă. Dacă funcţia de protecţie pentru copii nu este
activată și funcţia de producere a gheţii este activată, puteţi atinge butonul „Ice
Off” pentru a opri aparatul de gheaţă, iar iconiţa “
” se va aprinde. Pentru a
porni aparatul de gheaţă, atingeţi din nou butonul „Ice Off” și iconiţa “ ” se va
stinge.
Observaţie: Când opţiunea „Ice Off” este selectată, este dezactivat numai
aparatul de gheaţă nu și dozatorul.
16
„Vacanţă”
Dacă veţi lipsi o perioadă îndelungată de timp, cum ar fi în timpul unei vacanţe
prelungite sau a unei delegaţii, puteţi activa această funcţie atingând butonul
„Holiday”, și iconiţa “
” se va aprinde.
Când este activată funcţia „Vacanţă”, temperatura frigiderului scade automat
la 15oC, iar cea a congelatorului la 18oC, pentru a reduce consumul de energie.
Panoul de comandă va afișa „--” în locul temperaturii, iar compartimentul
congelatorului va rămâne pornit.
Când este activată funcţia „Vacanţă”, o puteţi dezactiva apăsând din nou
pe butonul „Holiday”, iar iconiţa “
” se va stinge. Aparatul de gheaţă se
oprește automat când este activată funcţia „Vacanţă”. Frigiderul va memora
configurarea dacă este oprit.
Observaţie: Nu depozitaţi alimente în frigider atâta vreme cât este activată
funcţia „Vacanţă”, deoarece se vor altera rapid.
„Controlul temperaturii din frigider”
Puteţi atinge butonul „Fridge” pentru a activa funcţia de control a temperaturii
din frigider. Ţinând butonul apăsat, temperatura se schimbă în succesiune, după
cum urmează:
Dacă vreţi să reduceţi timpul necesar pentru a răci produsele din frigider, ţineţi
butonul apăsat timp de 3 secunde, iconiţa de "Răcire intensivă “
” se va
aprinde, iar panoul de comandă va afișa temperatura 2oC pentru frigider.
Modul de "Răcire intensivă" se oprește automat după 3 ore și temperatura
selectată revine la valoarea anterioară.
Când modul "Răcire intensivă" este activat, poate fi dezactivat apăsând butonul
„Fridge”, iar temperatura selectată va reveni la valoarea anterioară. Funcţia
"Răcire intensivă" nu este memorată dacă frigiderul este oprit.
Observaţie: Când funcţia "Răcire intensivă" este activată și atingeţi unul dintre
butoanele „Holiday” sau „Eco”, funcţia „Vacanţă” sau „Eco” va fi activată, iar
funcţia "Răcire intensivă" va fi dezactivată.
17
„Controlul temperaturii din congelator”
Puteţi atinge butonul „Freezer” pentru a activa funcţia de control a temperaturii
din congelator. Ţinând butonul apăsat, temperatura se schimbă în succesiune,
după cum urmează:
Dacă ţineţi apăsat butonul „Freezer” timp de 3 secunde, iconiţa “
” se va
aprinde, iar panoul de comandă va afișa temperatura -24oC pentru congelator.
Funcţia „Congelare intensivă” reduce rapid temperatura și îngheaţă alimentele
mai repede decât de obicei. Astfel, alimentele proaspete păstrează mai multe
vitamine și au o valoare nutritivă mai mare, putând fi păstrate mai mult timp.
Opţiunea „Congelare intensivă” vă permite să congelaţi cantitatea maximă
posibilă. Vă recomandăm ca mai întâi să lăsaţi aparatul să meargă timp de 6 ore.
Funcţia „Congelare intensivă” se oprește automat după 26 de ore, după care
temperatura selectată revine la valoarea anterioară.
Când modul "Congelare intensivă" este activat, poate fi dezactivat apăsând
butonul „Frezer”, iar temperatura selectată va reveni la valoarea anterioară.
Funcţia "Congelare intensivă" nu este memorată dacă frigiderul este oprit.
Observaţie: Când funcţia " Congelare intensivă" este activată și atingeţi unul
dintre butoanele „Holiday” sau „Eco”, funcţia „Vacanţă” sau „Eco” va fi activată,
iar funcţia " Congelare intensivă" va fi dezactivată.
„Operarea dozatorului”
Când ușa congelatorului este deschisă și funcţia „Protecţie pentru copii” este
activată, dozatorul nu funcţionează.
Butonul „Tip de gheaţă” include opţiunile „Cubed” (Cuburi) și „Crushed”
(Sfărâmată).
Puteţi apăsa butonul „Cubed” sau „Crushed” pentru a alege tipul de gheaţă
produs. Puteţi atinge butonul „Water” (Apă) pentru a activa această opţiune.
Când atingeţi butonul „Tip de gheaţă”, modul selectat (gheaţă cuburi sau gheaţă
sfărâmată) va fi activat, iar iconiţa corespunzătoare “ ” sau“ ” se va aprinde.
Dacă nu aveţi nevoie de gheaţă, dezactivaţi această opţiune pentru a economisi
consumul de apă și energie (Consultaţi secţiunea „Control gheaţă” de mai sus).
Dacă aveţi nevoie de apă, atingeţi butonul „Water”, iar iconiţa “
o dată cu activarea acestei opţiuni.
18
” se va aprinde
Alarma rezervor de apă
În cazul în care componenta rezervorului de apă nu este corect instalată sau nu
este instalată deloc, alarma rezervorului de apă se va activa pentru a-i atenţiona
pe utilizatori. Puteţi anula alarma ţinând apăsat pe butonul "Eco" timp de 3
secunde.
„Economisirea energiei”
Puteţi atinge acest buton pentru a activa și dezactiva modul „Economisirea
energiei”. La activarea acestui mod, se aprinde iconiţa “ ”. Temperatura din
frigider este schimbată automat la 6°C, iar cea a congelatorului la -17°C. Când
dezactivaţi acest mod, se stinge și iconiţa.
Atenţie!
• Panoul de comandă se va ilumina dacă ușa este deschisă sau atingeţi orice
buton.
• Lumina se stinge dacă nu atingeţi nici un buton sau ușile rămân închise timp
de un minut.
• La pornirea frigiderului, toate iconiţele de pe panoul de comandă se vor
aprinde pentru 3 secunde și se va auzi un semnal sonor. Protecţia pentru copii
nu va fi pornită. Iar temperatura selectată va reveni la valoarea anterioară.
19
UTILIZAREA APARATULUI
Această secţiune vă oferă informaţii privind cele mai utile funcţii. Vă
recomandăm să o citiţi cu atenţie înainte de a utiliza aparatul.
1. Reglarea ușii
Când constataţi că ușile nu se află la același nivel, puteţi folosi o șurubelniţă
pentru a regla ușa frigiderului. Numai ușa frigiderului poate fi reglată.
Când ușa congelatorului este mai sus decât ușa frigiderului folosiţi mai întâi o
cheie pentru a roti șurubul în sensul opus acelor de ceasornic la cea mai joasă
balama care poate ridica ușa frigiderului. O dată aflată în poziţie, folosiţi cheia
pentru a strânge piuliţa.
Când ușa congelatorului este mai jos decât ușa frigiderului folosiţi cheia pentru a
roti șurubul în sensul acelor de ceasornic pentru a coborî ușa frigiderului. O dată
aflată în poziţie fixaţi-o bine.
2. Utilizarea compartimentului frigorific
Compartimentul frigorific este adecvat pentru depozitarea legumelor și
fructelor. Este indicat ca alimentele din interior să fie ambalate pentru a evita
deshidratarea acestora sau răspândirea mirosurilor la alte alimente.
Atenţie! Nu închideţi ușa frigiderului când rafturile, compartimentul pentru
produse proaspete și/sau cadrele extensibile sunt extinse pentru a evita
defectarea acestora cât și a frigiderului.
20
Rafturile de sticlă și rafturile de pe ușă
Compartimentul frigorific este dotat cu câteva rafturi de sticlă și câteva rafturi
amplasate pe ușă, pentru depozitarea ouălor, lichidelor ambalate în doze,
sticlelor cu băuturi și alimentelor ambalate. Acestea pot fi poziţionate la înălţimi
diferite, în funcţie de necesităţi. Evitaţi însă să puneţi prea multe obiecte grele pe
rafturi. Scoateţi alimentele de pa el înainte de a ridica vertical raftul de pe ușă.
Observaţie: Toate rafturile de pe ușă și rafturile pot fi scoase pentru a fi
curăţate.
• Când scoateţi rafturile, trageţi-le ușor înainte până ce raftul iese în întregime
de pe glisieră.
• Când puneţi rafturile la loc, asiguraţi-vă că nu există nici o piedică în spatele și
împingeţi raftul încet pe poziţia sa.
Suportul pentru sticle
Este pentru depozitarea sticlelor cu vin sau alte băuturi.
Observaţie: Aveţi grijă când scoateţi vinul sau celelalte băuturi. Raftul poate fi
scos pentru a fi golit și poate fi reglat pentru a economisi spaţiu.
21
Recipient stocare apă
Este furnizat pentru apa necesară dozatorului de gheaţă și apă. Puteţi turna apă
în recipientul pentru stocare a apei urmărind pașii de mai jos:
1. Scoateţi recipientul pentru stocarea apei
2. Ridicaţi capacul mic din faţă și apoi turnaţi apa direct
3. Așezaţi la loc recipientul pentru stocare a apei pe raftul frigiderului
Atenţionare: folosiţi numai apă potabilă
22
Sertarele
Acestea pot fi folosite pentru depozitarea fructelor și legumelor. Pot fi scoase
pentru a fi curăţate.
3. Utilizarea congelatorului
Congelatorul este adecvat pentru depozitarea alimentelor care necesită
congelare, cum ar fi carnea, peștele, îngheţata și alte alimente perisabile.
Atenţie! Asiguraţi-vă că nu lăsaţi sticle în congelator mai mult decât este
necesar, deoarece se pot sparge.
Lichidele ambalate în doze sau sticle prezintă un risc de explozie din cauza
creșterii în volum, și nu trebuie depozitate în congelator.
4. Utilizarea dozatorului
Puteţi selecta tipul de gheaţă sau apă, atingând butoanele „Cubed” (Cuburi),
„Crushed” (Sfărâmată) sau „Water” (Apă).
Când alegeţi tipul de gheaţă, apăsaţi ușor dozatorul cu paharul. Dozatorul va
produce gheaţă. Asiguraţi-vă că paharul este poziţionat bine și că gheaţa cade
direct în pahar.
Child Lock 3"
"
Child Lock 3
Super Freeze 3"
Super Cool 3"
Filter Reset
3"
"
Super Cool 3
Filter Reset 3"
Super Freeze
3"
Observaţie:
• Dacă selectaţi „gheaţă cuburi” după ce aţi folosit opţiunea „gheaţă sfărâmată”,
puţină gheaţă sfărâmată rămasă dinainte poate cădea în pahar.
• Nu îndepărtaţi paharul sau cana din dreptul dozatorului imediat după
obţinerea gheţii sau apei dorite. Așteptaţi 2 sau 3 secunde, pentru a evita
vărsarea acestora.
• Nu trageţi de manetă deoarece aceasta poate duce la stricarea sau ruperea
arcului.
23
• Nu folosiţi dozatorul pentru a produce gheaţă în mod continuu mai mult
de un minut în timpul utilizării normale pentru a evita creșterea excesivă a
temperaturii motorului mecanismului de sfărâmare a gheţii.
• Apa produsă de dozator este rece, nu glacială. Când vreţi apă mai rece cu
gheaţă, turnaţi mai întâi gheaţă în pahar și apoi umpleţi-l cu apă de la dozator.
5. Folosirea recipientului pentru gheaţă
Dacă vreţi să scoateţi recipientul pentru gheaţă:
Ţineţi mânerul ca în imaginea de mai jos. Apoi ridicaţi și trageţi încet recipientul
pentru gheaţă pentru a evita defecţiunile.
Pași pentru scoaterea recipientului
1. Ridicaţi recipientul pentru gheaţă.
2. Trageţi încet recipientul pentru gheaţă.
A
ķ
ĸ
B
Când îl puneţi la loc, asiguraţi-vă că cele două laturi (B și B’) ale recipientului
pentru gheaţă sunt introduse în sistemele de fixare (A și A’).
B’
A’
B
A
24
Pași pentru instalare
1. Împingeţi recipientul pentru apă în sus și introduceţi cele două laturi (B și B’) în
sistemele de fixare (A și A’).
2. Trageţi recipientul pentru gheaţă în jos și asiguraţi-vă că este bine fixat în
suport.
A
ĸ
ķ
B
Observaţie!
• Orice zgomote auziţi când aparatul de gheaţă toarnă gheaţă în recipient sunt
normale.
• Dacă nu scoateţi gheaţă pentru perioade lungi de timp, bucăţile de gheaţă se
pot lipi în recipient. În acest caz scoateţi toată gheaţa și goliţi recipientul.
• În cazul în care plecaţi într-o vacanţă sau delegaţie lungă și nu veţi folosi mult
timp dozatorul de gheaţă, închideţi robinetul de apă pentru a evita scurgerile.
• Dacă frigiderul a fost oprit mult timp, gheaţa din recipient se va topi și apa va
curge din frigider pe podea. Pentru a evita acest lucru, scoateţi toată gheaţa
din recipient.
• Dacă dozatorul nu produce gheaţă, verificaţi dacă există gheaţă blocată în
jgheab și scoateţi-o. Sau scoateţi recipientul pentru gheaţă și verificaţi dacă
există cuburi de gheaţă lipite, caz în care acestea trebuie scoase.
• Este posibil ca primele cuburi de gheaţă produse după instalare să fie mici
din cauza pătrunderii aerului în conducta de apă. Aerul va fi eliminat în cursul
operaţiunii normale. Dacă cuburile de gheaţă continuă să fie mici, verificaţi
dacă apa trece prin circuit, dacă robinetul de apă este deschis suficient sau
dacă presiunea apei este suficient de mare.
• Pentru a curăţa recipientul pentru gheaţă, spălaţi-l cu un detergent moderat,
clătiţi-l bine și uscaţi-l foarte bine. Nu folosiţi soluţii de curăţat sau dizolvanţi
duri sau abrazivi.
25
• Înainte de a pune la loc recipientul pentru gheaţă, asiguraţi-vă că cele două
elemente de cuplare sunt poziţionate corect și se conectează bine. În caz
contrariu rotiţi elementul de cuplare al recipientului pentru gheaţă în unghi
drept pentru a se potrivi cu cel al motorului.
• Dacă aveţi nevoie de mai mult spaţiu pentru alimente, puteţi înlocui recipientul
pentru gheaţă cu cutia de depozitare. Opţiunea „Ice Off” trebuie activată
pentru a opri aparatul de gheaţă.
26
Avertisment!
• Nu introduceţi degetele, mâinile sau orice obiecte în jgheab sau în recipientul
pentru gheaţă. Aceasta poate produce vătămare corporală sau daune
materiale.
• Nu lăsaţi copiii să se agaţe de dozator sau să umble în bazinul colector pentru
gheaţă. Aceasta poate produce leziuni.
Child Lock 3"
Super Freeze 3"
Super Cool 3"
Filter Reset 3"
• Există o legătură de alimentare cu apă între dispozitivul de făcut gheaţă și
rezervor, nu dezasamblaţi de unul singur întregul sistem de alimentare cu apă.
Se recomandă ca acest lucru să fie făcut de o persoană calificată.
• Nu folosiţi forţă excesivă pentru a deschide sau închide ușa pentru a evita
vărsarea apei din aparatul de gheaţă.
6. Bar
• Apăsaţi în mijlocul părţii superioare a ușii barului, când auziţi un declic
înseamnă că ușa se poate deschide.
• Becul din spaţiul frigorific se va aprinde când ușa barului este deschisă,
ușurând scoaterea și așezarea alimentelor din interior.
• Sticlele, băuturile, paharul cu vin pot fi puse deasupra, fiind ușor de folosit
când ușa barului este deschisă, ca o tavă, dar nu puneţi prea multe obiecte
grele pentru a evita accidentele.
27
• Ușa barului este închisă în siguranţă când se aude un declic.
Observaţie:
• Este mai eficient din punct de vedere energetic să deschideţi sau să închideţi
ușa barului fără să lăsaţi ușa spaţiului frigorific deschisă.
• Nu lăsaţi copiii să se urce pe ușa barului, să se legene de aceasta sau să stea
pe ea când este deschisă, pentru a evita defectarea barului sau producerea
accidentelor.
• Nu scoateţi raftul barului din frigider, în caz contrariu barul neputând fi folosit.
28
SFATURI SI RECOMANDĂRI UTILE
Sfaturi pentru economisirea energiei
Vă recomandăm să urmaţi sfaturile de mai jos de economisire a energiei.
• Evitaţi să ţineţi ușa deschisă pentru perioade lungi, pentru a economisi
energie.
• Asiguraţi-vă că aparatul este departe de orice surse de căldură (acţiunea
directă a razelor soarelui, cuptor electric sau aragaz, etc.).
• Nu selectaţi o temperatură mai mică decât este necesar.
• Nu depozitaţi în aparat alimente calde sau lichid care se evaporă.
• Ţineţi aparatul într-o încăpere bine aerisită, fără umiditate. Consultaţi capitolul
privind instalarea aparatului nou.
• Schema aparatului prezintă combinaţia corectă de sertare, compartiment
pentru alimente proaspete și rafturi, nu modificaţi această combinaţie,
deoarece a fost proiectată pentru a oferi configuraţia cea mai eficientă din
punct de vedere energetic.
Sfaturi privind refrigerarea
• Nu puneţi alimente fierbinţi direct în frigider sau congelator, deoarece
temperatura internă va crește și compresorul va face un efort mai mare.
• Acoperiţi sau împachetaţi alimentele, mai ales dacă miros puternic.
• Așezaţi alimentele astfel încât să permiteţi circulaţia liberă a aerului printre ele.
• Carne (de orice tip): Ambalaţi în polietilenă: ambalaţi-o și puneţi-o pe raftul din
sticlă de deasupra sertarului pentru legume. Respectaţi întotdeauna perioadele
de depozitare și de valabilitate indicate de producători.
• Alimente gătite, mâncăruri reci, etc.: Trebuie să fie acoperite și pot fi puse pe
orice raft.
• Fructe și legume: Trebuie depozitate în compartimentul pentru produse
proaspete.
• Unt și brânză: Trebuie ambalate ermetic în folie sau plastic.
• Este recomandată etichetarea și datarea fiecărui pachet congelat pentru a
putea monitoriza durata de depozitare.
Sfaturi privind depozitarea alimentelor congelate
• Asiguraţi-vă că alimentele congelate au fost depozitate corect de comerciantul
alimentar.
• O dată dezgheţate, alimentele se vor altera rapid și nu trebuie recongelate. Nu
depășiţi perioada de depozitare indicată de producătorul alimentelor.
Oprirea aparatului
În cazul în care aparatul trebuie oprit pentru o perioadă lungă de timp, trebuie
respectaţi următorii pași pentru a preveni apariţia mucegaiului.
1. Scoateţi toate alimentele.
2. Scoateţi ștecărul din priză.
3. Curăţaţi și uscaţi foarte bine interiorul.
4. Asiguraţi-vă că toate ușile rămân întredeschise pentru a permite aerului să
circule.
29
CURĂŢARE ȘI ÎNGRIJIRE
Pentru igiena aparatului (și a accesoriilor exterioare și interioare), acesta trebuie
curăţat periodic (cel puţin o dată la două luni).
Avertisment!
În timpul curăţării acestuia, aparatul nu trebuie să fie conectat la reţea. Există
riscul de șoc electric! Înainte de a începe curăţarea, opriţi aparatul și scoateţi
ștecărul din priză.
Curăţarea exteriorului
Pentru a menţine aspectul aparatului dumneavoastră trebuie să îl curăţaţi
periodic.
• Ștergeţi panoul digital și panoul de afișaj cu o cârpă curată și moale.
• Pulverizaţi apă pe cârpă în loc să o pulverizaţi direct pe suprafaţa aparatului.
Aceasta ajută la o distribuţie uniformă a umezelii pe suprafaţă.
• Curăţaţi ușile, mânerele și suprafeţele sertarelor cu un detergent moderat și
ștergeţi-le cu o cârpă moale.
Avertisment!
• Nu folosiţi obiecte ascuţite care pot zgâria suprafaţa.
• Nu folosiţi pentru curăţare dizolvant, detergent pentru mașini, Clorox, ulei
eteric, soluţii de curăţare abrazive sau diluanţi organici cum ar fi benzenul.
Acestea pot fi dăunătoare pentru suprafaţa aparatului și pot provoca incendii.
Curăţarea interiorului
Curăţaţi periodic interiorul aparatului. Este mai ușor de curăţat când cantitatea
de alimente depozitată este mică. Puteţi scoate sertarele și rafturile pentru o
curăţare aprofundată. Curăţaţi interiorul congelatorului cu o soluţie slabă de
bicarbonat de sodiu și clătiţi cu apă caldă cu un burete stors sau cu o cârpă.
Ștergeţi-l foarte bine înainte de a pune la loc rafturile și sertarele.
30
Uscaţi foarte bine toate suprafeţele și piesele demontabile înainte de a le pune la
loc.
Deși aparatul se dezgheaţă automat, un strat de gheaţă poate apărea pe
pereţii interiori ai congelatorului dacă ușa congelatorului este deschisă des sau
lăsată mult timp deschisă. Dacă gheaţa este prea groasă, așteptaţi până când
congelatorul este aproape gol și urmaţi pașii următori:
1. Scoateţi alimentele și sertarele din congelator, deconectaţi aparatul de la
reţeaua electrică și lăsaţi ușile deschise. Aerisiţi bine încăperea pentru a
accelera procesul.
2. Când congelatorul s-a dezgheţat, curăţaţi-l conform indicaţiilor de mai sus.
Avertisment!
Nu folosiţi obiecte ascuţite pentru a îndepărta gheaţa din congelator. Porniţi
aparatul și conectaţi-l la reţeaua electrică numai după ce interiorul este perfect
uscat.
Curăţarea garniturilor ușii
Păstraţi garniturile ușii curate. Alimentele și băuturile lipicioase pot duce la
lipirea garniturilor de frigider și la ruperea acestora la deschiderea ușii. Spălaţi
garniturile cu un detergent moderat și apă caldă. Clătiţi-le și uscaţi-le foarte bine
după curăţare.
Avertisment!
Porniţi aparatul numai după ce garniturile ușile sunt perfect uscate.
Înlocuirea becului LED
Avertisment: Becul LED trebuie înlocuit numai de o persoană competentă. Dacă
becul LED este defect, urmaţi pașii următori:
1. Scoateţi aparatul din priză.
2. Scoateţi capacul becului ridicând și trăgând afara becul LED.
3. Ţineţi becul LED cu o mână și trageţi-l cu cealaltă în timp ce apăsaţi pe limba
conectorului.
4. Înlocuiţi becul LED și fixaţi-l corect înainte de a pune la loc capacul.
31
DEPANARE
În cazul în care întâmpinaţi probleme cu aparatul sau aveţi motive să credeţi
că aparatul nu funcţionează corect, puteţi efectua câteva verificări înainte de a
solicita asistenţă, conform indicaţiilor de mai jos. Puteţi efectua câteva verificări
conform acestei secţiuni, înainte de a solicita asistenţă.
Avertisment! DNu încercaţi să reparaţi singuri aparatul. Dacă problema persistă
și după ce aţi efectuat verificările de mai jos, contactaţi un electrician calificat,un
depanator autorizat sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Problemă
Cauza probabilă și soluţia
Aparatul nu
funcţionează corect
• Asiguraţi-vă că cablul de alimentare este bine
băgat în priză.
• Verificaţi siguranţa sau circuitul alimentării
electrice, înlocuiţi dacă este cazul.
• Temperatura ambiantă este prea mică. Încercaţi
să reglaţi temperatura din încăpere la un nivel mai
coborât pentru a rezolva această problemă.
• Este normal ca congelatorul să nu funcţioneze
în timpul ciclului automat de dezgheţare, sau la
scurtă vreme după ce aparatul a fost pornit, pentru
a proteja compresorul.
Compartimentul emană
miros
• Este posibil ca interiorul să necesite curăţare.
• Unele alimentele, recipiente sau ambalaje emană
miros.
Sunetele de mai jos sunt normale:
• Zgomotele produse de funcţionarea compresorului
• Zgomotul aerului circulând provenind de la
motorul mic al ventilatorului din congelator sau din
alte compartimente
• Bolboroseala similară cu apa în fierbere
• Trosniturile în timpul decongelării automate
Aparatul emite zgomote • Pocniturile înainte de pornirea compresorului.
Alte zgomote neobișnuite sunt cauzate de motivele
de mai jos și pot necesita verificări și luarea unor
măsuri:
• Aparatul nu este poziţionat drept.
• Spatele aparatului atinge peretele.
• Sticle sau recipiente cad sau se rostogolesc.
32
Problemă
Motorul funcţionează în
continuu
Cauza probabilă și soluţia
Este normal să se audă frecvent sunetul motorului,
trebuie să funcţioneze intens în următoarele situaţii:
• Temperatura selectată este mai joasă decât este
necesar.
• O cantitate mare de alimente calde au fost
introduse recent în aparat.
• Temperatura din afara aparatului este prea ridicată.
• Ușile sunt ţinute deschise prea mult timp sau prea
des.
• După instalarea aparatului sau dacă acesta a fost
mult timp oprit.
Un strat de gheaţă s-a
depus în congelator
• Asiguraţi-vă că orificiile de aerisire nu au fost
blocate de alimente și asiguraţi-vă că alimentele
sunt poziţionate astfel încât să permite o aerisire
suficientă. Asiguraţi-vă că ușa se poate închide
bine. Pentru a îndepărta gheaţa, consultaţi
capitolul referitor la curăţare și îngrijire.
Temperatura din interior
este prea ridicată
• Poate că aţi lăsat ușile deschise prea mult timp
sau prea des; sau ușile sunt ţinute deschise de un
obstacol; sau aparatul nu are suficient spaţiu liber
pe laterale, în spate și deasupra.
Temperatura din interior • Măriţi temperatura urmând indicaţiile din capitolul
este prea joasă
„Panoul de comandă”.
Ușile nu se pot închide
cu ușurinţă
• Verificaţi dacă partea superioară a frigiderului
este înclinată înapoi cu 10-15 mm pentru a permite
ușilor să se închidă singure, sau dacă ceva din
interior împiedică închiderea ușilor.
Picură apă pe podea
Este posibil ca rezervorul de apă (situat în partea
stângă din spatele cabinetului) să nu fie stabilizat
in mod corespunzător sau ca gura de drenare de
sub partea superioară a recipientului compresorului
să nu fie poziţionat corect pentru a direcţiona apa
către rezervorul de apă sau ca gura de drenare să
fie blocată. S-ar putea să fie nevoie să îndepărtaţi
frigiderul de zid pentru a verifica rezervorul și
gura de drenare. Verificaţi dacă frigiderul a rămas
nepus în funcţiune pentru o perioadă lungă de timp.
Acest lucru poate face ca gheaţa din găleată să se
amestece cu apa și să se scurgă pe podea.
33
Problemă
Cauza probabilă și soluţia
Becul nu funcţionează
• Becul LED poate fi defect. Consultaţi secţiunea
referitoare la înlocuirea becurilor LED din capitolul
despre curăţenie și îngrijire.
• Sistemul de control a dezactivat luminile fiindcă
ușile au fost ţinute prea mulţi timp deschise.
Închideţi și redeschideţi ușa pentru a reactiva
luminile.
Dozatorul nu produce
gheaţă
• Aţi așteptat 10 ore după instalarea conductei de
alimentare cu apă înainte de a face gheaţă? Dacă
temperatura nu este suficient de scăzută, este
nevoie de mai mult timp pentru a face gheaţă, la
fel ca după prima instalare.
• Este instalat corect rezervorul de apă? Asiguraţi-vă
că există apă suficientă în rezervor.
• Aţi oprit manual aparatul de gheaţă? Asiguraţivă că aţi selectat modul „Cubed” (Cuburi) sau
„Crushed” (Sfărâmată).
• Există gheaţă blocată în recipientul pentru gheaţă
sau în jgheabul de gheaţă?
• Temperatura congelatorului este prea ridicată?
Încercaţi să reduceţi temperatura congelatorului..
Dozatorul nu produce
apă
• Este instalat corect rezervorul de apă? Asiguraţi-vă
că există apă suficientă în rezervor.
• Este ruptă sau îndoită legătura cu apă? Asiguraţivă că acesta nu este blocată sau înfundată.
• Este îngheţat rezervorul de apă sau temperatura
frigiderului este prea scăzută? Încercaţi să selectaţi
de pe panoul de afișaj setarea cu temperatura mai
ridicată .
• Funcţionează pompa de apă?
Se aude apa
bolborosind în frigider
• Este normal. Zgomotul este cauzat de circulaţia
agentului frigorific în frigider.
34
ELIMINAREA APARATULUI
Este interzisă aruncarea aparatului ca deșeu menajer.
Ambalajele
Ambalajele cu simbolul Reciclare sunt reciclabile. Depuneţi ambalajele într-un
container de colectare a deșeurilor pentru reciclare.
Înainte de a arunca aparatul
1. Scoateţi ștecărul din priză.
2.Tăiaţi cablul de alimentare și aruncaţi-l împreună cu ștecărul.
Avertisment! Frigiderele conţin agent frigorific și gaze în izolaţie. Agentul
frigorific și gazele trebuie eliminate de persoane calificate, deoarece pot
produce vătămare oculară sau incendiu. Asiguraţi-vă că sistemul de ţevi al
circuitului agentului frigorific nu este avariat înainte de eliminare.
ELIMINAREA CORECTĂ A PRODUSULUI
Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că
produsul nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
Trebuie predat la un centru de colectare autorizat pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi electronice. Asigurânduvă că aţi eliminat în mod corect produsul, ajutaţi la evitarea
potenţialelor consecinţe negative pentru mediul înconjurător şi
pentru sănătatea persoanelor, consecinţe care ar putea deriva
din aruncarea necorespunzătoare a acestui produs. Pentru
informaţii detaliate despre eliminarea și reciclarea acestui
produs, vă rugăm să contactaţi organismul municipal responsabil
cu gestionarea deșeurilor, serviciul pentru eliminarea deşeurilor
sau magazinul de la care l-aţi achiziţionat.
35
Gorenje, d.d.
Partizanska 12
SI - 3320 Velenje, Slovenija
info@gorenje.com
www.gorenje.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement