Gorenje FNI5182A1 Congelator incorporabil Manual de utilizare

Gorenje FNI5182A1 Congelator incorporabil Manual de utilizare

RO INSTRUCŢIUNI DETALIATE DE UTILIZARE A CONGELATORULUI VERTICAL

Vă mulţumim

pentru încrederea pe care aţi arătat-o achiziţionând aparatul nostru, care este conceput pentru a vă simplifica viaţa. Pentru a ușura utilizarea produsului, am furnizat instrucţiuni detaliate de utilizare și instrucţiuni de instalare furnizate pe o foaie separată. Instrucţiunile vă vor permite să cunoașteţi noul dumneavoastră aparat cât mai curând posibil. Vă dorim să îl utilizaţi cu multă plăcere.

Aparatul este destinat exclusiv pentru uz casnic.

Congelatorul este destinat congelării alimentelor proaspete și depozitării pe termen lung a alimentelor congelate (până la un an, în funcţie de tipul de alimente).

Vizitaţi site-ul nostru unde puteţi introduce numărul modelului aparatului dumneavoastră, indicat pe plăcuţa cu date tehnice sau în fișa de garanţie, pentru a găsi o descriere detaliată a aparatului dumneavoastră, sfaturi privind utilizarea, depanarea, informaţii despre service, instrucţiuni de utilizare etc.

http://www.gorenje.com

2 i !

Avertizare de siguranţă importantă Informaţii și sfaturi generale Protejarea mediului înconjurător Nu spălaţi în mașina de spălat vase

CUPRINS

4 5 7 APARATULUI PROTECŢIA MEDIULUI APARATELE FRIGORIFICE INTRODUCERE DESCRIEREA APARATULUI CONGELATE 18 19 19 20 Timp de depozitare a alimentelor congelate 20 Dezgheţarea alimentelor congelate DEPOZITAREA ȘI CONGELAREA ALIMENTELOR DEZGHEŢAREA ȘI CURĂŢAREA APARATULUI 22 CURĂŢAREA APARATULUI 23 DEPANARE 25 INFORMAŢII DESPRE NIVELUL DE ZGOMOMOT AL APARATULUI DIVERSE 3

4

ATENŢIONĂRI ȘI PRECAUŢII IMPORTANTE

i

ÎNAINTE DE A UTLIZA APARATUL PENTRU PRIMA DATĂ

Înainte de a conecta aparatul la reţeaua electrică, citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare care descriu aparatul și utilizarea corectă și sigură a acestuia. Instrucţiunile se aplică pentru mai multe tipuri/modele ale aparatului; așadar pot fi descrise aici setări sau echipamente care nu sunt disponibile în aparat. Vă recomandăm să salvaţi acest manual de instrucţiuni pentru referinţe viitoare și să îl atașaţi la aparat dacă acesta este vândut în viitor.

Manualul de instrucţiuni include versiunea/modelul congelatorului NO FROST prevăzut cu un ventilator și în care procesul de dezgheţare este automat (numai la unele modele).

Verificaţi eventualele deteriorări sau nereguli ale aparatului. Dacă descoperiţi că aparatul dvs. este deteriorat, informaţi vânzătorul de la care aţi achiziţionat aparatul.

Înainte de a conecta aparatul la reţeaua de alimentare, lăsaţi aparatul să se odihnească într-o poziţie verticală timp de cel puţin 2 ore. Acest lucru va reduce posibilitatea producerii unor disfuncţii ale sistemului de răcire care rezultă din transportarea aparatului.

!

INSTRUCŢIUNI MPORTANTE DE SIGURANŢĂ

Aparatul trebuie să fie conectat la sursa principală de alimentare cu împământare în conformitate cu standardele și reglementările în vigoare.

Înainte de curăţarea aparatului, deconectaţi-l de la sursa principală de alimentare (scoateţi cablul de alimentare din priza de perete).

Dacă este deteriorat cablul de alimentare, acesta trebuie înlocuit de un tehnician de service sau altă persoană instruită corespunzător.

Dacă nu funcţionează LED-ul, sunaţi la un tehnician de service. Nu încercaţi să reparaţi singuri LED-ul, deoarece există pericol de contact cu tensiune înaltă!

!

!

!

ATENŢIE! Nu utilizaţi niciun dispozitiv electric în interiorul aparatului, cu excepţia celor permise de producătorul acestui frigider.

ATENŢIE! Nu utilizaţi dispozitive mecanice sau alte mijloace pentru accelerarea procesului de dezgheţare, altele decât cele recomandate de producător.

ATENŢIE! Pentru a evita orice pericol cauzat de stabilitatea scăzută a aparatului, asiguraţi-vă că acesta este instalat conform instrucţiunilor.

5

Pericol de degerături

Nu puneţi niciodată alimente congelate în gură și evitaţi să atingeţi alimentele congelate, deoarece acest lucru poate provoca îngheţ sau degerături.

Siguranţa copiilor și a persoanelor vulnerabile

Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta de cel puţin 8 ani și de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau metale reduse sau cu lipsă de experienţă și cunoștinţe dacă au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă înţeleg pericolele implicate.

Îndepărtaţi ambalajul aparatului care este conceput pentru protejarea acestuia sau a componentelor sale pe durata transportului și ţineţi-l la distanţă de copii. Prezintă pericol de rănire sau sufocare.

Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.

Curăţarea și întreţinerea utilizatorului nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.

Când eliminaţi un aparat uzat, deconectaţi cablul de alimentare, scoateţi ușa și lăsaţi rafturile în aparat. Acest lucru va împiedica copiii să se blocheze în aparat.

Atenţie privind agentul frigorific

Aparatul conţine o cantitate mică de gaz R600a, care nu dăunează mediului înconjurător, dar care este totuși inflamabil. Asiguraţi-vă că nu sunt deteriorate componentele sistemului de răcire. O scurgere de gaze nu este periculoasă pentru mediul înconjurător, dar ar putea cauza vătămări oculare sau incendii.

În cazul unei scurgeri de gaz, ventilaţi bine încăperea, deconectaţi aparatul de la reţeaua de alimentare și contactaţi un tehnician de service.

6

INFORMAŢII IMPORTANTE PRIVIND UTILIZAREA APARATULUI

!

ATENŢIE! Fantele de ventilaţie ale aparatului sau elementul încorporat trebuie să fie în permanenţă curate și neobstrucţionate.

Aparatul nu poate fi utilizat în exterior și nu poate fi expus la precipitaţii.

Nu depozitaţi substanţe explozive, cum ar fi doze de aerosoli, cu un agent de propulsie inflamabil în acest aparat.

Dacă aparatul nu mai este folosit pentru o perioadă mai lungă de timp, opriţi-l folosind butonul relevant și deconectaţi-l de la reţeaua de alimentare. Goliţi aparatul, dezgheţaţi-l, curăţaţi-l și lăsaţi ușa întredeschisă.

În cazul unei erori sau a unei defecţiuni a sursei de alimentare, nu deschideţi compartimentul congelator decât dacă congelatorul nu funcţionează timp de peste 16 ore. După această perioadă, utilizaţi alimentele congelate sau asiguraţi o răcire suficientă (de exemplu, un aparat înlocuitor).

Informaţii tehnice despre aparat

Plăcuţa cu caracteristici tehnice poate fi găsită în interiorul aparatului. Acesta indică date privind tensiunea, volumul brut și net, tipul și cantitatea de agent frigorific și informaţii despre clasele climatice.

Dacă informaţiile de pe plăcuţa cu caracteristici tehnice nu sunt în limba dumneavoastră maternă, înlocuiţi-o cu cea furnizată. 7

PROTECŢIA MEDIULUI

Ambalajele sunt realizate din materiale ecologice, care pot fi reciclate, eliminate sau distruse fără niciun pericol pentru mediu.

Pentru a proteja mediul înconjurător, duceţi aparatul uzat la un centru autorizat de colectare a aparatelor de uz casnic.

Înainte de a face acest lucru, procedaţi în felul următor: • deconectaţi aparatul de la reţeaua de alimentare; • nu permiteţi copiilor să se joace cu aparatul.

!

ATENŢIE! Nu deterioraţi circuitul de răcire. Acest lucru va preveni, de asemenea, poluarea.

Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Trebuie predat la un centru de colectare autorizat pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice. Asigurându-vă că aţi eliminat în mod corect produsul, ajutaţi la evitarea potenţialelor consecinţe negative pentru mediul înconjurător şi pentru sănătatea persoanelor, consecinţe care ar putea deriva din aruncarea necorespunzătoare a acestui produs. Pentru informaţii detaliate despre eliminarea și reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactaţi organismul municipal responsabil cu gestionarea deșeurilor, serviciul pentru eliminarea deşeurilor sau magazinul de la care l-aţi achiziţionat. 8

i

RECOMANDĂRI PRIVIND ECONOMISIREA ENERGIEI CU APARATELE FRIGORIFICE

• • • • • • • • • • • • • Instalaţi aparatul conform manualului de instrucţiuni.

Nu deschideţi uşa aparatului mai frecvent decât este necesar.

Ocazional asiguraţi-vă că circulaţia aerului sub aparat nu este obstrucţionată.

Condensatorul montat pe peretele din spate al aparatul trebuie să fie păstrat mereu curat (a se vedea secţiunea “Curăţarea aparatului”).

Dacă garnitura este deteriorată sau nu asigură o etanșare perfectă din orice motiv, înlocuiţi-o cât mai curând posibil.

Depozitaţi alimentele în recipiente bine etanșate sau în ambalaje adecvate.

Înainte de pune alimentele în frigider, lăsaţi-le să se răcească la temperatura camerei.

Dezgheţaţi alimentele congelate punându-le într-un compartiment din frigider.

Pentru a utiliza întregul volum interior al compartimentului frigorific, îndepărtaţi unele dintre sertare conform descrierii din manualul de instrucţiuni.

Dezgheţaţi congelatorul dvs. convenţional atunci când un strat de brumă sau gheaţă de aproximativ 3-5 milimetri a apărut pe suprafeţele frigorifice.

Asiguraţi-vă că rafturile sunt distribuite uniform și că alimentele sunt așezate astfel încât aerul să poată circula liber în interiorul aparatului (respectaţi amplasarea recomandată a alimentelor conform descrierii din instrucţiuni).

Pentru aparatele dotate cu un ventilator, nu blocaţi fantele sau orificiile ventilatorului.

Dacă nu aveţi nevoie de ventilator sau ionizator, opriţi-le pentru a reduce consumul de energie.

9

INSTALAREA ȘI CONECTAREA

ALEGEREA ÎNCĂPERII

• Instalaţi aparatul într-o încăpere uscată şi bine aerisită. Aparatul funcţionează corect dacă temperatura mediului se încadrează în intervalul specificat în tabel. Clasa relevantă a aparatului este indicată pe plăcuţa/ eticheta cu informaţiile tehnice de bază despre aparat.

Umiditate relativă Clasa SN (subnormală) N (normală) ST (subtropicală) T (tropicală) Temperatura De la +10 °C până la +32 °C De la +16 °C până la +32 °C De la +16 °C până la +38 °C De la +16 °C până la +43 °C  75% i • Nu așezaţi aparatul într-o încăpere unde temperatura poate scădea sub 5 ° C, deoarece acest lucru poate cauza funcţionarea anormală sau defectarea aparatului!

• • După instalare, fișa de alimentare a aparatului trebuie să fie accesibilă!

Nu așezaţi aparatul în apropierea aparatelor sau dispozitivelor care radiază căldură, cum ar fi aragaz, sobă, radiator, boiler etc. și nu îl expuneţi la lumina directă a soarelui. Aparatul trebuie să stea la o distanţă de cel puţin 3 cm de un aragaz electric sau pe gaz sau la cel puţin 30 cm de un sobă cu combustibil lichid sau cu combustibil solid. Dacă distanţa dintre această sursă de căldură și aparat este mai mică, utilizaţi un panou izolator.

Notă: Așezaţi aparatul într-o încăpere suficient de mare. Ar trebui să existe cel puţin 1 m 3 de spaţiu per 8 grame de agent frigorific. Cantitatea de agent frigorific este indicată pe plăcuţa cu caracteristici tehnice din interiorul aparatului.

• La baza unităţii de bucătărie destinată montării aparatului integrat, trebuie să existe cel puţin 200 cm 2 spaţiu liber, pentru o circulaţie adecvată a aerului.

În partea superioară a aparatului, aerul iese, deci nu încercaţi să acoperiţi orificiul pentru evacuarea aerului.

Ignorarea acestei precauţii poate duce la deteriorarea aparatului.

Observaţie: La instalarea aparatului alăturată în dulapul de bucătărie, fiecare aparat trebuie integrat într-un dulap separat.

Trebuie achiziţionat un kit de service anti-condens, împreună cu un cablu de alimentare pentru conectarea kit-ului la reţeaua electrică. Este necesară o priză suplimentară pentru conectarea kit-ului de service anti-condens.

Din motive de siguranţă, kit-ul de service poate fi instalat numai de un tehnician autorizat!

10

CONECTAREA APARATULUI

• • Folosiţi cablul de alimentare pentru a conecta aparatul la sursa principală de alimentare cu energie. Priza de perete trebuie prevăzută cu bornă de pământ (priză de siguranţă). Tensiunea și frecvenţa nominală sunt indicate pe plăcuţa/eticheta cu informaţiile de bază despre aparat. Aparatul trebuie să fie conectat la sursa principală de alimentare și împământat în conformitate cu standardele și reglementările în vigoare. Aparatul va rezista abaterilor pe termen scurt de la tensiunea nominală, dar nu mai mult de +/- 6%.

MODIFICAREA DIRECŢIEI DE DESCHIDERE A UȘII ȘI INTEGRAREA APARATULUI ÎNTR-UN DULAP

Procesul de modificare a direcţiei de deschidere a ușii aparatului și integrarea aparatului într-un dulap sunt descrise pe o foaie separată furnizată în pungă cu manualul de instrucţiuni. 11

12

DESCRIEREA APARATULUI

Aparatura interioară a aparatului se poate modifica în funcţie de modelul aparatului.

1 2 3 4 5 1 2 Panou de comandă Lumină LED 3 Unitate de răcire NO FROST (FĂRĂ GHEAŢĂ) (răcitor, ventilator...) 4 Zonă de congelare şi depozitare 5 Sertare pentru congelare și depozitare 6 Sertar de dimensiuni 7 8 reduse Sertar adânc Sertar la jumătatea congelatorului 6 7 5 8 • Sertarele sunt protejate pentru a nu putea fi scoase de tot. Pentru a scoate un sertar din aparat, scoateţi sertarul cât mai în afară, apoi ridicaţi-l în faţă și trageţi-l până la capăt.

MODUL DE FUNCŢIONARE A APARATULUI

A A Tasta de pornire/oprire a aparatului on/off , de selectare a temperaturii și tastă funcţională suplimentară B Afi șajul temperaturii Indicatorul pentru temperatura selectată se va aprinde.

C Indicatorul funcţiei de congelare rapidă (congelator rapid) Simbolul se va aprinde când funcţia de congelare rapidă este activată. D Indicator alarmă pentru temperatură ridicată sau ușă deschisă.

Pentru a seta temperatura aparatului sau a activa funcţiile suplimentare, apăsaţi tasta A succesiv. La prima apăsare a tastei, valoarea sau funcţia setată curent va începe să licăre/lumineze intermitent. Cu fiecare apăsare succesivă a tastei, indicatorul trece la următoarea setare. Indicatorul parcurge setările într-o manieră circulară, de la dreapta la stânga. În timpul reglării setărilor, afișajul va licări. La trei secunde după eliberarea tastei, setarea va fi memorată automat și simbolul relevant se va aprinde.

13

PORNIREA / OPRIREA APARATULUI

Pornirea aparatului: Apăsaţi tasta A și ţineţi-o apăsată timp de 3 secunde.

Oprirea aparatului: Apăsaţi din nou tasta A și ţineţi-o apăsată timp de 3 secunde. Aparatul va fi oprit, dar există încă tensiune în el, deoarece este încă conectat la reţeaua de alimentare.

REGLAREA TEMPERATURII APARATULUI

i • Setarea prestabilită din fabrică este temperatura recomandată de –18 °C. • După ce aparatul este pornit, este posibil să dureze câteva ore până la atingerea temperaturii setate. Nu introduceţi niciun fel de alimente în aparat înainte ca temperatura să scadă la setarea selectată.

• Reglaţi temperatura dorită utilizând tasta A .

• Apăsaţi tasta A (de mai multe ori) până când se aprinde indicatorul de temperatură dorită.

• Când tasta A este apăsată pentru prima dată, valoarea sau funcţia setată curent va începe să se aprindă. La fi ecare apăsare succesivă a tastei A , indicatorul de setări se va deplasa la următoarea setare (de la dreapta la stânga, în mod circular).

• După trei secunde, setarea nu va mai licări/lumina intermitent. Setarea dvs. va fi memorată și indicatorul corespunzător va fi aprins continuu.

14

Numerele -24, -22, -20, -18 și -16 indică gradele Celsius (°C) în aparat.

• Setarea recomandată a temperaturii este de –18 °C.

FUNCŢIA DE CONGELARE RAPIDĂ (CONGELATOR RAPID)

Pentru a activa funcţia de congelare rapidă (congelator rapid), apăsaţi tasta A de mai multe ori până când simbolul C se aprinde.

i • Când funcţia de congelare rapidă este activată, aparatul va funcţiona la capacitate maximă. În acest timp, funcţionarea poate fi oarecum mai zgomotoasă.

• Utilizaţi această setare după ce aţi pornit aparatul pentru prima dată, înainte de curăţare sau cu 24 de ore înainte de a adăuga o cantitate mare de alimente.

• Dacă este selectată orice altă funcţie în timp ce funcţia de congelare rapidă este activă, funcţia de congelare rapidă va fi dezactivată imediat.

• Pentru a opri funcţia de congelare rapidă, apăsaţi tasta A pentru a selecta temperatura dorită ( B ). Dacă funcţia de congelare rapidă nu este dezactivată manual, va fi oprită automat (după aproximativ două zile), iar temperatura va reveni la valoarea setată cel mai recent.

• Dacă există o întrerupere a alimentării cu energie electrică în timp ce funcţia de congelare rapidă este activă, funcţia va fi reluată la reluarea alimentării cu energie electrică.

15

ALARMĂ PENTRU TEMPERATURĂ RIDICATĂ

Dacă temperatura din interiorul aparatului este prea ridicată, se va activa alarma acustică ( un sunet intermitent ) și simbolul D va licări.

• De fi ecare dată când aparatul este pornit cu tasta A , există o perioadă de 24 de ore de întârziere a funcţionării alarmei pentru temperatură ridicată. Dacă aparatul nu atinge o temperatură sufi cient de scăzută în această perioadă, alarma va fi activată.

• Pentru a confi rma și a dezactiva alarma acustică, apăsaţi tasta A . Dacă alarma nu este dezactivată manual, aceasta va suna în primele cinci minute ale fi ecărei ore.

• Când apăsaţi tasta A pentru prima dată, alarma va fi confi rmată și dezactivată. Când apăsaţi din nou tasta A , va funcţiona deja ca o tastă de reglare a setărilor.

• Simbolul D va licări până când aparatul atinge o temperatură adecvată.

ALARMĂ PENTRU UȘĂ DESCHISĂ

Dacă ușa congelatorului este deschisă mai mult de două minute, se va activa o alarmă acustică (beep continuu).

Pentru a confirma și dezactiva alarma acustică, apăsaţi tasta A sau închideţi ușa.

16

ECHIPAMENTELE DE LA INTERIORUL APARATULUI

(* ECHIPAMENTELE DIFERĂ ÎN FUNCŢIE DE MODEL) LADĂ DEPOZITARE MultiBox *

• Lada MultiBox oferă un mod convenabil de depozitare a alimentelor cu un miros puternic sau înţepător, de ex. brânză maturată sau cu mucegai albastru, cârnaţi, ceapă, unt etc.

• Capacul de silicon asigură o închidere etanșă care împiedică uscarea alimentelor și răspândirea mirosului în compartimentul frigiderului.

• Capacul de silicon poate fi folosit și ca tavă de ouă sau gheaţă.

17

18

CONGELAREA ȘI DEPOZITAREA ALIMENTELOR CONGELATE PROCEDURA DE CONGELARE

i Cantitatea maximă de alimente proaspete care pot fi introduse simultan este specificată pe plăcuţa cu caracteristici tehnice a aparatului. În cazul în care cantitatea de alimente care trebuie congelată depășește cantitatea indicată, calitatea congelării va fi inferioară; în plus, calitatea alimentelor deja congelate se va deteriora.

• Pentru a utiliza întregul volum al congelatorului, îndepărtaţi toate sertarele. Așezaţi alimentele direct pe rafturi și în partea inferioară a congelatorului.

• Activaţi funcţia super freeze (congelare rapidă) cu 24 de ore înainte de a congela alimentele proaspete: - Apăsaţi tasta A până când simbolul C se aprinde.

Apoi, introduceţi alimentele proaspăte în compartimentul de congelare.

Asiguraţi-vă că alimentele proaspete nu sunt în contact cu alimentele deja congelate. Cel mai potrivit loc pentru congelarea unei cantităţi mari de alimente proaspete este partea superioară a congelatorului.

• Când congelaţi cantităţi mici de alimente (1-2 kilograme), activarea funcţiei super freeze (de congelare rapidă) nu este necesară.

• După 24 de ore, alimentele pot fi mutate în alte compartimente ale congelatorului, iar procesul de congelare poate fi repetat, după cum este necesar.

ATENŢIONĂRI IMPORTANTE PRIVIND CONGELAREA

i Folosiţi congelatorul numai pentru a congela alimentele care se pretează la congelare.

Utilizaţi întotdeauna alimente de calitate și proaspete.

Selectaţi ambalajul cel mai potrivit pentru alimente și utilizaţi corect ambalajul.

Asiguraţi-vă că ambalajele sunt etanșe la aer și apă, astfel încât alimentele să nu se usuce și să-și piardă vitaminele.

Indicaţi tipul de alimente, cantitatea și data congelării pe ambalaj.

Este important ca alimentele să se congeleze repede. Prin urmare, sunt recomandate pachetele mai mici. Refrigeraţi alimentele înainte de a le congela.

DEPOZITAREA ALIMENTELOR CONGELATE INDUSTRIAL

• Când depozitaţi și folosiţi alimente congelate, respectaţi instrucţiunile producătorului. Temperatura și data expirării sunt indicate pe ambalaj.

• Alegeţi numai alimentele cu ambalaj nedeteriorat, depozitate în congelatoare la temperaturi de -18 °C sau mai mici. • Nu cumpăraţi alimente acoperite de gheaţă, deoarece acest lucru indică faptul că a fost parţial dezgheţat de mai multe ori și că este de calitate inferioară.

• Protejaţi alimentele de dezgheţ în timpul transportului. În cazul creșterii temperaturii, timpul de depozitare va fi mai scurt și calitatea se va deteriora.

19

TIMP DE DEPOZITARE A ALIMENTELOR CONGELATE

TIMPUL RECOMANDAT PENTRU DEPOZITARE ÎN CONGELATOR

Tipuri de alimente fructe, carne de vită legume, carne de viţel și pui carne de vânat carne de porc carne tocată mărunţită sau măcinată pâine, produse de patiserie, mâncăruri gătite, pește fără grăsimi măruntaie / intestine cârnaţi afumaţi, pește gras Timp de la 10 până la 12 luni de la 8 până la 10 luni de la 6 până la 8 luni de la 4 până la 6 luni 4 luni 3 luni 2 luni 1 lună

DEZGHEŢAREA ALIMENTELOR CONGELATE

Îngheţarea alimentelor nu ucide microorganismele. După ce alimentele sunt dezgheţate sau decongelate, bacteriile sunt reactivate și alimentele se strică rapid. Utilizaţi alimentele parţial sau complet dezgheţate cât mai curând posibil.

Decongelările parţiale scad valoarea nutritivă a alimentelor, în special cea a fructelor, legumelor, şi a semipreparatelor.

20

DEZGHEŢAREA APARATULUI

DEZGHEŢAREA CONGELATORULUI NO FROST

• Congelatorul NO FROST se va dezgheţa automat. Gheaţa care poate apărea ocazional pe pereţi va dispărea automat.

• Formarea gheţii sau brumei în compartimentul congelator poate fi rezultatul utilizării anormale a aparatului (ușa este deschisă prea des și / sau pentru mult timp, ușa nu este închisă în mod corespunzător, etc.). În acest caz, deconectaţi aparatul, scoateţi alimentele din congelator și protejaţi-le să nu se dezgheţe. Curăţaţi și uscaţi interiorul congelatorului. Înainte de a reintroduce alimentele congelate în congelator, porniţi aparatul și selectaţi setarea dorită.

21

CURĂŢAREA APARATULUI

!

Înainte de curăţare, deconectaţi aparatul de la reţeaua de alimentare - opriţi aparatul (a se vedea capitolul Pornirea/oprirea aparatului) și deconectaţi cablul de alimentare de la priza de perete.

• Utilizaţi o cârpă moale pentru a curăţa toate suprafeţele. Soluţiile de curăţare care conţin substanţe abrazive, acizi sau solvenţi nu sunt adecvate pentru curăţare, deoarece pot deteriora suprafaţa.

Curăţaţi exteriorul aparatului cu apă sau cu o soluţie ușoară de spumă.

Suprafeţele lucioase sau din aluminiu pot fi curăţate cu apă călduţă la care aţi adăugat un detergent slab. Este permisă utilizarea de soluţii de curăţare cu un conţinut scăzut de alcool (de exemplu, soluţii pentru curăţarea ferestrelor). Nu utilizaţi soluţii care conţin alcool pentru curăţarea materialelor din plastic.

Interiorul aparatului poate fi curăţat cu apă călduţă la care puteţi adăuga oţet.

• Nu spălaţi componentele echipamentului interior al aparatului într-o mașină de spălat vase deoarece acestea pot fi deteriorate.

• Condensatorul montat pe peretele din spate (exterior) trebuie să fi e întotdeauna curat, fără praf sau depuneri care rezultă din fum sau aburi de bucătărie. Curăţaţi ocazional praful cu o perie moale, care să nu fi e din metal sau cu aspiratorul.

• După curăţare, reporniţi aparatul și introduceţi alimentele.

22

DEPANARE

Defecţiune: Aparatul este conectat la sursa de alimentare, dar nu funcţionează.

Sistemul de răcire funcţionează continuu pentru o perioadă lungă de timp: Depunerea de gheaţă sau brumă în interiorul congelatorului poate avea drept cauze: Indicatorul uşor: D licăre: Uşa nu se deschide Cauză sau remediere: • Asiguraţi-vă că există tensiune în priză și că aparatul este pornit.

• Temperatura ambiantă prea ridicată.

• Uşa este deschisă prea des sau este lăsată deschisă prea mult timp.

• Ușa nu este închisă corect (posibile impurităţi pe garnitură, ușă nealiniată, închidere ermetică deteriorată etc.).

• Aţi introdus prea multe alimente proaspete deodată.

• Răcire insuficientă a compresorului şi a condensatorului. Verificaţi circulaţia aerului din spatele aparatului şi curăţaţi condensatorul.

• Uşa este deschisă prea des sau este lăsată deschisă prea mult timp.

• Ușa nu este închisă corespunzător.

• Închidere ermetică proastă.

• Dacă închiderea ermetică este murdară sau deteriorată, curăţaţi-o sau înlocuiţi-o.

• Uşa este deschisă prea des sau este lăsată deschisă prea mult timp.

• Ușa nu este închisă corect (posibile impurităţi pe garnitură, ușă nealiniată, închidere ermetică deteriorată etc.).

• O pană de curent mai lungă.

• Aţi introdus prea multe alimente proaspete deodată.

• Dacă doriţi să deschideţi uşa congelatorului imediat sau la scurt timp după ce aţi închis-o, veţi simţi o rezistenţă. Atunci când se deschide uşa, iese aer rece din aparat şi acesta este înlocuit de aerul cald din mediul ambient. Atunci când acest aer este răcit, se construieşte o sub-presiune, care cauzează rezistenţă deschiderii uşii. După câteva minute, se normalizează interiorul şi uşa se poate deschide cu uşurinţă din nou.

23

Defecţiune: LED-ul nu funcţionează: Cauză sau remediere: • Dacă nu funcţionează LED-ul, sunaţi la un tehnician de service.

• Nu încercaţi să reparaţi singuri LED-ul, deoarece există pericolul contactului cu tensiune înaltă!

Dacă sfaturile de mai sus nu vă rezolvă defecţiunea, sunaţi la cel mai apropiat centru de service autorizat și specificaţi tipul, modelul și numărul de serie indicat pe plăcuţa cu caracteristici tehnice a aparatului sau pe eticheta din interiorul aparatului. 24

INFORMAŢII DESPRE NIVELUL DE ZGOMOMOT AL APARATULUI

Răcirea combinei frigorifice este executată de un sistem de răcire cu un compresor (la unele aparate şi de un ventilator), care emite un anume nivel de zgomot în timpul funcţionării. Nivelul de zgomot depinde de instalare, utilizarea corectă şi vechimea aparatului.

• După pornirea aparatului, compresorul poate fi mai zgomotos (zgomotul lichidelor, zgomot cauzat de lichidul refrigerent care curge prin sistem). Acesta nu este un semn de defecţiune şi nu va afecta durata de utilizare a aparatului. În cele din urmă, nivelul acestui zgomot se va reduce.

• Ocazional, s-ar putea auzi un zgomot brusc sau destul de tare în timpul funcţionării aparatului, care poate părea neobişnuit; acesta este de cele mai multe ori rezultatul unei instalări neadecvate: - Aparatul trebuie să stea la același nivel și pe un suport solid.

- Aparatul nu trebuie să intre în contact cu peretele sau elementele adiacente.

- Asiguraţi-vă că echipamentul interior al aparatului este instalat corespunzător şi că zgomotul nu este cauzat de conserve, sticle, sau alte recipiente care vin în contact unele cu altele.

• Datorită încărcării mai mari a sistemului de răcire atunci când ușa este deschisă mai frecvent sau mai mult timp, când este introdusă o cantitate mare de alimente proaspete sau când funcţiile de congelare sau de răcire rapidă sunt activate, aparatul poate genera temporar un zgomot mai mare.

NE REZERVĂM DREPTUL DE A FACE MODIFICĂRI CARE NU AFECTEAZĂ MODUL FUNCŢIONARE A APARATULUI.

25

26

FREEZER BI540 ADV ro (03-19)

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement