Gorenje FH211AW Ladă frigorifică Manual de utilizare

Gorenje FH211AW Ladă frigorifică Manual de utilizare

RO

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE A

SERTARULUI FRIGORIFIC

Vă mulţumim

pentru încrederea pe care aţi arătat-o achiziţionând aparatul nostru, care este conceput pentru a vă simplifica viaţa. Pentru a ușura utilizarea produsului, am furnizat instrucţiuni detaliate de utilizare și instrucţiuni de instalare furnizate pe o foaie separată. Instrucţiunile vă vor permite să cunoașteţi noul dumneavoastră aparat cât mai curând posibil.

Vă dorim să îl utilizaţi cu multă plăcere.

Aparatul este destinat exclusiv pentru uz casnic.

Sertarul frigorific este destinat a se folosi în gospodării, pentru congelarea alimentelor proaspete și pentru depozitarea pe termen lung a alimentelor congelate (până la un an, în funcţie de tipul alimentelor). Vizitaţi site-ul nostru unde puteţi introduce numărul modelului aparatului dumneavoastră, indicat pe plăcuţa cu date tehnice sau în fișa de garanţie, pentru a găsi o descriere detaliată a aparatului dumneavoastră, sfaturi privind utilizarea, depanarea, informaţii despre service, instrucţiuni de utilizare etc.

http://www.gorenje.com

!

Avertizare de siguranţă importantă 2

CUPRINS

4 ATENŢIONĂRI ȘI PRECAUŢII IMPORTANTE 4 Informaţii de siguranţă și avertisment INTRODUCERE 12 INSTALAREA NOULUI DUMNEAVOASTRĂ APARAT ELECTROCASNIC 14 DESCRIEREA APARATULUI 15 PANOUL DE COMANDĂ DESCRIEREA APARATULUI 16 DECONGELARE 17 CURĂŢARE ȘI ÎNGRIJIRE 18 DEPANARE 20 ELIMINAREA APARATULUI DEZGHEŢAREA ȘI CURĂŢAREA APARATULUI DIVERSE 3

4

ATENŢIONĂRI ȘI PRECAUŢII IMPORTANTE

!

INFORMAŢII DE SIGURANŢĂ ȘI AVERTISMENT

Pentru siguranţa dumneavoastră, citiţi cu atenţie acest manual, inclusiv indicaţiile și avertismentele, înainte de instalarea și prima utilizare a aparatului electrocasnic. Pentru a evita greșelile inutile și accidentele, este important să vă asiguraţi că toate persoanele care vor folosi aparatul sunt familiarizate cu modul de funcţionare al acestuia și cu dispozitivele de siguranţă. Păstraţi aceste instrucţiuni și asiguraţi-vă că rămân împreună cu aparatul în cazul în care acesta este mutat sau vândut, astfel încât oricine îl folosește de-a lungul duratei sale de viaţă utilă, să fie informat asupra modului de utilizare și a avertismentelor de siguranţă.

Pentru a garanta siguranţa oamenilor și a bunurilor, respectaţi avertismentele incluse în acest manual de utilizare, având în vedere că producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate prin omisiune.

Siguranţa copiilor și a altor persoane vulnerabile Conform standardelor EN Acest aparat poate fi folosit de copii începând cu vârsta de 8 ani și de persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau psihice reduse sau persoane căror le lipsesc experienţa și cunoștinţele necesare, cu condiţia să fie supravegheate sau să fi primit instrucţiuni privind utilizarea în siguranţă a aparatului și să înţeleagă pericolele implicate. Copiilor le este interzis să se joace cu aparatul. Curăţarea și întreţinerea aparatului nu trebuie lăsate în seama copiilor

fără supraveghere.

Conform standardelor IEC Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau psihice reduse sau persoane căror le lipsesc experienţa și cunoștinţele necesare, cu excepţia cazului în care sunt supravegheate de către sau au primit instrucţiuni privind utilizarea aparatului de la o persoană responsabilă pentru securitatea lor.

• Ţineţi toate ambalajele la distanţă de copii, din cauza riscului de sufocare.

• Când aruncaţi aparatul, scoateţi ștecărul din priză, tăiaţi cablul de conectare (cât mai aproape de aparat cu putinţă) și scoateţi ușa pentru a evita situaţiile în care copii care se joacă să sufere un șoc electric sau să se închidă în interiorul unităţii.

• Dacă acest aparat cu garnituri de ușă magnetice va înlocui un aparat mai vechi cu încuietoare (sistem de închidere) cu arc pe ușă sau pe capac, asiguraţi-vă că încuietoarea cu arc este inutilizabilă înainte de a arunca aparatul vechi. Aceasta pentru a evita ca aparatul să devină o capcană mortală pentru copii.

!

Siguranţă generală • AVERTISMENT — Acest aparat este destinat uzului casnic sau în medii similare, cum ar fi -bucătării pentru angajaţi în magazine, birouri și alte medii de lucru; -ferme și de către clienţi în hoteluri, moteluri și alte tipuri de medii rezidenţiale; -medii de tip pensiune; 5

-livrare la domiciliu și moduri de vânzare diferite de cele cu amănuntul.

• AVERTISMENT — Nu depozitaţi în acest aparat substanţe explozive cum ar fi pulverizatoare cu lichid inflamabil.

• AVERTISMENT — În cazul defectării cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit de producător, un reprezentant autorizat sau persoane calificate în mod similar, pentru a evita pericolele.

• AVERTISMENT — Nu blocaţi orificiile de aerisire în montura aparatului sau în orice structură în care acesta este încastrat. • AVERTISMENT — Nu utilizaţi dispozitive mecanice sau orice alte mijloace pentru a grăbit procesul de dezgheţare, cu excepţia celor recomandate de producător.

• AVERTISMENT — Nu avariaţi circuitul frigorific.

• AVERTISMENT — Nu folosiţi aparate electrice în compartimentele de depozitare a alimentelor, cu excepţia celor de tipul recomandat de producător.

• AVERTISMENT — Agentul frigorific și gazul izolant sunt inflamabile. Pentru a vă debarasa de aparat, contactaţi un centru autorizat de eliminare a deșeurilor. Nu expuneţi flăcărilor.

• AVERTISMENT — Când poziţionaţi aparatul, asiguraţi-vă că nu blocaţi sau defectaţi cablul de alimentare.

• AVERTISMENT — Nu amplasaţi multiple prize portabile sau surse de alimentare portabile în spatele aparatului.

Înlocuirea becului LED • AVERTISMENT — Becul LED nu trebuie înlocuit de utilizator! În cazul în care becul LED se defectează, contactaţi serviciul de asistenţă pentru consumatori.

6

Agentul frigorific Agentul frigorific (R600a) este păstrat în circuitul frigorific al aparatului, un gaz natural cu un nivel ridicat de compatibilitate cu mediul înconjurător, fiind totuși inflamabil. Asiguraţi-vă că nici unul dintre elementele circuitului frigorific nu este avariat în timpul transportului și instalării aparatului.

Agentul frigorific (R600a) este inflamabil.

• AVERTISMENT — Frigiderele conţin agent frigorific și gaze în izolaţie. Agentul frigorific și gazele trebuie eliminate de persoane calificate, deoarece pot produce vătămare oculară sau incendiu. Asiguraţi-vă că sistemul de ţevi al circuitului agentului frigorific nu este avariat înainte de eliminare.

Atenţie: risc de incendiu În cazul în care circuitul frigorific este avariat: • Evitaţi flăcările deschise și sursele de inflamare.

• Aerisiţi bine încăperea în care se află aparatul.

Este periculos să schimbaţi specificaţiile sau să modificaţi produsul în orice fel.

Orice defecţiune a cablului poate provoca un scurtcircuit, incendiu și/sau șoc electric.

!

Siguranţa electrică • Cablul de alimentare nu trebuie prelungit.

• Asiguraţi-vă că ștecărul nu este strivit sau avariat. Un ștecher strivit sau avariat se poate supraîncălzi și poate provoca incendiu. • Asiguraţi-vă că puteţi accesa fișa aparatului onectată la reţeaua electrică. 7

• Nu trageţi de cablul de alimentare.

• Dacă priza murală este slăbită, nu introduceţi ștecărul în ea. Există riscul de șoc electric sau incendiu.

• Nu utilizaţi aparatul fără capacul lămpii de iluminat din interior.

• Frigiderul trebuie alimentat numai cu curent alternativ monofazat de 220~240V/50Hz. Dacă fluctuaţia tensiunii în sectorul utilizatorului este atât de mare încât tensiunea să depășească acest interval, ca măsură de siguranţă, trebuie să folosiţi un stabilizator de tensiune cu curent alternativ de mai mult de 350W. Frigiderul trebuie să folosească o priză dedicată, nu una comună cu alte aparate electrocasnice. Ștecărul trebuie să corespundă prizei cu împământare.

Utilizarea cotidiană • Nu ţineţi în frigider gaz sau lichide inflamabile. Există riscul de explozie.

• Nu utilizaţi dispozitive electrice în aparatul electrocasnic (ex. mașini electrice de îngheţată, mixere, etc.).

• Când deconectaţi aparatul, scoateţi întotdeauna ștecărul din priza electrică. Nu trageţi de cablu.

• Nu puneţi obiecte fierbinţi în apropierea pieselor din plastic ale acestui aparat.

• Nu puneţi produse alimentare direct în dreptul orificiului de evacuare a aerului aflat pe peretele din spate.

• Depozitaţi alimentele congelate preambalate conform instrucţiunilor producătorului alimentelor congelate.

• Respectaţi cu stricteţe recomandările producătorului privind depozitarea. Consultaţi instrucţiunile de depozitare relevante. • Nu ţineţi băuturi carbonatate sau gazoase în congelator, deoarece se creează presiune asupra recipientului, ceea ce îl poate face să explodeze producând daune aparatului.

8

• Nu puneţi alimente direct în dreptul orificiului de evacuare a aerului aflat pe peretele din spate, deoarece aceasta poate cauza explozia alimentelor producând daune aparatului.

• Alimentele congelate pot produce degerături dacă sunt consumate imediat după scoaterea din congelator.

• Nu ţineţi aparatul în lumina directă a razelor soarelui.

• Ţineţi lumânările aprinse, lămpile și alte obiecte cu flacără deschisă departe de aparat.

• Aparatul este destinat numai alimentelor și/sau băuturilor pentru uz casnic obișnuit, conform instrucţiunilor din acest manual.

• Aparatul este greu. Procedaţi cu precauţie când îl mutaţi.

• Nu scoateţi și nici nu atingeţi obiecte aflate în congelator dacă aveţi mâinile umede/ude, deoarece acest lucru poate cauza iritaţia pielii sau degerături.

• Nu vă urcaţi niciodată pe baza, sertarele, ușile, etc. aparatului, și nici nu le folosiţi ca suport.

• Alimentele congelate nu trebuie recongelate odată ce au fost dezgheţate.

• Nu consumaţi îngheţată pe băţ sau cuburi de gheaţă direct din congelator, aceasta putând provoca degerături ale gurii și buzelor.

• Pentru a evita căderea obiectelor, care poate produce vătămare corporală sau daune aparatului, nu supraîncărcaţi rafturile de pe uși și nu puneţi prea multe alimente în compartimentul pentru produse proaspete.

9

Atenţie!

Întreţinere și curăţare

• Înainte de a efectua activităţi de întreţinere, opriţi aparatul și deconectaţi fișa principală de la priza electrică.

• Nu curăţaţi aparatul cu obiecte metalice, aparate de curăţare cu aburi, uleiuri eterice, solvenţi organici sau produse de curăţenie abrazive.

• Nu folosiţi obiecte ascuţite pentru a îndepărta gheaţa din aparat. Folosiţi o racletă din plastic.

Observaţii importante privind instalarea!

• Pentru conexiunea electrică, urmaţi cu atenţie instrucţiunile din acest manual.

• Dezambalaţi aparatul și asiguraţi-vă că nu prezintă defecţiuni. Nu conectaţi aparatul dacă este defect. Informaţi imediat comerciantul de orice potenţială defecţiune. Într-o astfel de situaţie, păstraţi ambalajul.

• Este recomandat să așteptaţi cel puţin patru ore înainte de a conecta aparatul pentru a permite uleiului să curgă înapoi în compresor.

• Este important să asiguraţi o ventilaţie corespunzătoare în jurul aparatului, în caz contrar existând pericolul de supraîncălzire. Pentru a asigura un nivel suficient de ventilaţie, urmaţi instrucţiunile relevante pentru instalare.

• În măsura în care este posibil, spatele produsului nu trebuie să fie prea aproape de perete pentru a evita atingerea sau agăţarea pieselor care se încălzesc (compresor, condensator), pentru a evita pericolul de incendiu, urmaţi instrucţiunile relevante pentru instalare.

• Aparatul nu trebuie amplasat în apropierea radiatoarelor sau a dispozitivelor de gătit.

• Asiguraţi-vă că puteţi accesa fișa conectată la reţeaua electrică după instalarea aparatului.

10

Depanare

• Orice intervenţie electrică necesară pentru depanarea aparatului trebuie efectuată de un electrician calificat sau de o persoană competentă.

• Acest produs trebuie depanat de un centru sau de un agent autorizat, și nu trebuie folosite decât piese de schimb originale. 1) Dacă aparatul este un „sistem fără gheaţă”. 2) Dacă aparatul conţine un congelator.

11

INSTALAREA NOULUI DUMNEAVOASTRĂ APARAT ELECTROCASNIC

• Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, trebuie să aveţi în vedere următoarele informaţii.

O bună ventilaţie este necesară în jurul congelatorului pentru a permite disiparea căldurii, pentru o mai bună eficienţă și un consum mai mic de energie. Din acest motiv, trebuie să fie disponibil spaţiu liber în jurul congelatorului. Se recomandă un spaţiu de 75 de mm între partea din spate a congelatorului și perete și cel puţin 100 mm pentru ambele părţi laterale și un spaţiu de 100 mm de la partea superioară a aparatului.

Class SN N ST T Temperature +10 °C pană la +32 °C +16 °C pană la +32 °C +16 °C pană la +38 °C +16 °C pană la +43 °C • Păstraţi aparatul într-un spaţiu uscat pentru a evita daunele cauzate de umezeala ridicată.

• Ţineţi aparatul departe de acţiunea directă a razelor soarelui, ploii sau gerului. Păstraţi aparatul departe de sursele de căldură, cum ar fi plite, focuri sau aparate de radiatoare.

• Acest aparat funcţionează și la o temperatură ambientală de -15°C dacă instrucţiunile de mai sus sunt respectate cu stricteţe.

Nivelarea aparatului (modelele cu piciorușe)

Aparatul trebuie nivelat pentru a elimina vibraţiile. Pentru a nivela aparatul, acesta trebuie să fie ridicat și ambele piciorușe de reglare trebuie să fie în poziţie stabilă pe podea. De asemenea, puteţi ajusta nivelul deșurubând piciorușul de reglare corespunzător din faţă (folosiţi degetele sau o cheie inelară adecvată).

12

Instalarea mânerului și a cârligului 1. Cum să asamblaţi mânerul:

Capac mâner Handle Cârlig blocare Partea de Sub cârlig Șurub 1. Scoateţ cele patru șuruburi de pe plăcuţa mânerului 2. Folosiţi șurubelniţă tip pentru a strânge șuruburile.

2. Cum să asamblaţi cârligul:

1. Scoateţi 2 șuruburi din ambalaj; 2. Poziţionaţi cârligul pe carcasă și strângeţi bine șuruburile Philips.

3. Cum să inseraţi capacul pentru mâner pe mâner:

5 2 4 3 1 7 6 13

DESCRIEREA APARATULUI

1 2 3 4 2. Ușă 11 10 1. Mâner ușă (diferite opţiuni) 3. Balama 12 9 8 7 4. Coș (doar cu anumite modele) 5. Cablu alimentare cu ștecher 6. Capac lateral 5 6 7. Lumină aprinsă 8. Lumină alarmă 9. Lumină activă 10. Picior/roţi (doar cu anumite modele) 11. Evacuare 12. Buton control temperatură Nu atingeţi interiorul camerei congelatorului sau alimentele congelate din compartiment cu mâinile ude, pot apărea degerături.

Imaginea de mai sus are doar rol ilustrativ; configuraţia depinde de produs. 14

PANOUL DE COMANDĂ

A D C B A Buton setare temperatură– Pornirea sau oprirea aparatului B Lumină indicatoare aprinsă: Aparatul este pornit (există curent în aparat) C Lumină indicatoare aprinsă: Alarmă temperatură ridicată D Lumină indicatoare aprinsă: Funcţionează sistemul de răcire Pentru a ajusta temperatura în interiorul compartimentului congelatorului, ajustaţi butonul pentru controlul temperaturii de pe partea din faţă a sertarului frigorific.

Dacă puterea de răcire nu este corespunzătoare, rotiţi butonul de control al temperaturii în poziţia MAX. Dacă este prea rece, rotiţi butonul în direcţia MIN.

Când doriţi să opriţi unitatea pentru o perioadă de timp, rotiţi butonul de control al temperaturii în poziţia 0.

15

DECONGELARE

Este indicat să decongelaţi sertarul frigorific de două sau trei ori pe an când stratul de gheaţă are o grosime de aproximativ 4 mm. Pentru a-l decongela, urmaţi acești pași: • Setaţi termostatul în poziţia MAX cu cel puţin 12 ore înainte de decongelare.

• După această perioadă de timp, opriţi sertarul frigorific deconectându-l de la priză.

• Scoateţi toate alimentele din congelator și înveliţi-le în hârtie și depozitaţi-le într-un loc răcoros și lăsaţi ușa deschisă.

•Când decongelarea este completă, sertarul trebuie curăţat și șters.

•Porniţi din nou aparatul folosind termostatul setata în poziţia MAX și așteptaţi cel puţin o oră înainte de a pune alimentele în el. .

• După câteva ore, termostatul poate fi setat în poziţia originală.

• ATENŢIONARE: Nu utilizaţi dispozitive mecanice sau alte mijloace artificiale pentru a accelera procesul de decongelare, altele decât cele recomandate de producător.

• ATENŢIONARE: Nu folosiţi aparate electrice care nu sunt recomandate de producător în interiorul compartimentului pentru depozitarea alimentelor.

16

CURĂŢARE ȘI ÎNGRIJIRE

Pentru igiena aparatului (și a accesoriilor exterioare și interioare), acesta trebuie curăţat periodic (cel puţin o dată la două luni).

Avertisment!

În timpul curăţării acestuia, aparatul nu trebuie să fie conectat la reţea. Există riscul de șoc electric! Înainte de a începe curăţarea, opriţi aparatul și scoateţi ștecărul din priză.

Curăţarea exteriorului

Pentru a menţine aspectul aparatului dumneavoastră trebuie să îl curăţaţi periodic.

• Ștergeţi panoul digital și panoul de afișaj cu o cârpă curată și moale.

• Pulverizaţi apă pe cârpă în loc să o pulverizaţi direct pe suprafaţa aparatului. Aceasta ajută la o distribuţie uniformă a umezelii pe suprafaţă.

• Curăţaţi ușile, mânerele și suprafeţele sertarelor cu un detergent moderat și ștergeţi-le cu o cârpă moale.

Avertisment!

• Nu folosiţi obiecte ascuţite care pot zgâria suprafaţa.

• Nu folosiţi pentru curăţare dizolvant, detergent pentru mașini, Clorox, ulei eteric, soluţii de curăţare abrazive sau diluanţi organici cum ar fi benzenul. Acestea pot fi dăunătoare pentru suprafaţa aparatului și pot provoca incendii.

Curăţarea interiorului

Interiorul aparatului trebuie curăţat regulat. Va fi mai ușor de curăţat când alimentele sunt mai puţine. Ștergeţi interiorul congelatorului cu o soluţie slabă de bicarbonat de sodiu și apoi clătiţi cu apă caldă folosind un burete sau o lavetă. Uscaţi bine toate suprafeţele și piesele detașabile înainte de a le pune la loc.

17

DEPANARE

În cazul în care întâmpinaţi probleme cu aparatul sau aveţi motive să credeţi că aparatul nu funcţionează corect, puteţi efectua câteva verificări înainte de a solicita asistenţă, conform indicaţiilor de mai jos. Puteţi efectua câteva verificări conform acestei secţiuni, înainte de a solicita asistenţă.

Avertisment!

Nu încercaţi să reparaţi singuri aparatul. Dacă problema persistă și după ce aţi efectuat verificările de mai jos, contactaţi un electrician calificat,un depanator autorizat sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.

Problemă Pană de curent Cablu de alimentare defect Când nu este folosit pentru o perioadă mare de timp Transport Depozitare temporară Cauza probabilă și soluţia • Deschideţi și închideţi ușa cât mai puţin posibil pentru a nu lăsa aerul rece să iasă.

• Evitaţi introducerea de alimente noi în congelator întrucât va duce la creșterea temperaturii din compartiment.

• În cazul unei pene de curent prelungite, introduceţi gheaţă carbonică în congelator.

• În cazul în care cablul este deteriorate, trebuie înlocuit imediat cu alt cablu sau ansamblu special recomandat de producător sau de un agent de service.

• Cablul trebuie poziţionat astfel încât ștecherul să • Scoateţi toate alimentele și scoateţi cablul din priză.

• Curăţaţi interiorul și ștergeţi toate urmele de apă.

• Pentru a preveni formarea mucegaiului și a mirosurilor neplăcute, lăsaţi ușa compartimentului deschisă complet.

• Scoateţi cablul din priză.

• Când mutaţi aparatul asiguraţi-vă că picioarele nu deteriorează cablul de alimentare.

• Nu loviţi picioarele aparatului de trepte, praguri, etc.

• Puneţi o bucată de lemn sau ceva asemănător între ușă și unitatea principală pentru a preveni închiderea ușii. • Asiguraţi-vă că depozitaţi sertarul frigorific nefolosit într-un loc unde se joacă cei mici.

• Dacă un copil intră în compartiment și ușa este închisă, copilul nu mai poate deschide ușa din interior.

18

Problemă Nu îngheaţă Îngheţare necorespunzătoare Zgomot excesiv Condens pe răcitorul exterior Circumferinţa sertarului frigorific este fierbinte Cauza probabilă și soluţia • Energia electric este întreruptă? • Cablul de alimentare nu este conectat la priză?

• Siguranţele au sărit și/sau disjunctorul de circuit este activat?

• Butonul pentru controlul temperaturii este oprit?

• Locul unde este instalat este ventilat? • Congelatorul este expus la lumină solară direct sau este poziţionat în apropierea unei surse de căldură? • Capacul este închis și deschis frecvent?

• Alimentele depozitate depășesc nivelul maxim de umplere? • Butonul de reglare a temperaturii este în poziţia MAX. Dacă este prea rece, rotiţi în poziţia MIN.

• S-a format multă gheaţă în compartimentul congelatorului? • Podeaua de sub frigider este suficient de stabilă?

• Unitatea se mișcă ?

• Panoul din spatele unităţii este în contact cu peretele sau altceva? • Există un recipient sau altceva în spatele congelatorului? Compresorul va genera un zgomot destul de ridicat pentru o perioadă după ce funcţionare. Zgomotul va înceta odată cu.

• Poate apărea condensul pe exteriorul unităţii în timpul zilelor călduroase și umede sau în funcţie de locul unde este instalat. Acest lucru apare când umiditate este ridicată și apar particule de apă pe suprafeţe reci. Acest lucru este normal. Ștergeţi condensul cu o lavetă uscată. • Vara în special sau în perioada de începere a funcţionării, circumferinţa sertarului frigorific va deveni fierbinte pentru că acesta are în interior o conductă pentru a radia și preveni condensul. Căldura nu afectează alimentele din interior.

19

ELIMINAREA APARATULUI

Este interzisă aruncarea aparatului ca deșeu menajer.

Ambalajele

Ambalajele cu simbolul Reciclare sunt reciclabile. Depuneţi ambalajele într-un container de colectare a deșeurilor pentru reciclare.

Înainte de a arunca aparatul

1. Scoateţi ștecărul din priză.

2.Tăiaţi cablul de alimentare și aruncaţi-l împreună cu ștecărul.

Avertisment!

Frigiderele conţin agent frigorific și gaze în izolaţie. Agentul frigorific și gazele trebuie eliminate de persoane calificate, deoarece pot produce vătămare oculară sau incendiu. Asiguraţi-vă că sistemul de ţevi al circuitului agentului frigorific nu este avariat înainte de eliminare.

ELIMINAREA CORECTĂ A PRODUSULUI Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Trebuie predat la un centru de colectare autorizat pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice. Asigurându vă că aţi eliminat în mod corect produsul, ajutaţi la evitarea potenţialelor consecinţe negative pentru mediul înconjurător şi pentru sănătatea persoanelor, consecinţe care ar putea deriva din aruncarea necorespunzătoare a acestui produs. Pentru informaţii detaliate despre eliminarea și reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactaţi organismul municipal responsabil cu gestionarea deșeurilor, serviciul pentru eliminarea deşeurilor sau magazinul de la care l-aţi achiziţionat.

Gorenje, d.d.

Partizanska 12 SI - 3320 Velenje, Slovenija info@gorenje.com

www.gorenje.com

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement