Gorenje OTGS50SMB6 Руководство пользователя

Gorenje OTGS50SMB6  Руководство пользователя
OTGS 30-120 E5
2
KK
Пайдалану жөніндегі құралы
3
RO
Instrucţiuni de utilizare
12
RU
Руководство по эксплуатации
21
SR
Uputstva za upotrebu
31
UK
Інструкція з експлуатації
39
KK
ЕСКЕРТУ
Осы аспапты тек 8 жастан асқан балалар және физикалық, сенкорлық
және ақыл-есі шектеулі және тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз тұлғалар тек
солардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның қарауымен ғана немесе
содан аспапты қауіпсіз пайдалануға мүмкіндік беретін тиісті
нұсқаулықтарын алғаннан кейін ғана пайдалана алады.
Балаларға аспаппен ойнауға рұқсат етпеңіз.
Тазалауы мен техникалық қызмет көрсетуіне қолжетімділігі
балалармен қараусыз жүргізілмеуі керек.
Жинақталуы өндірушінің нұсқаулықтарына сәйкес қолданыстағы
нормалар мен ережелерін ұстана отырып білікті мамандармен жүргізілуі
керек.
Жабық типтегі сумен жабдықтау жүйесіне қосылу үшін
сужылытқыштың су жіберу құбырына, нақты қысыммен салыстырғанда
бактағы қысымның 0,1 МПа (1 бар) жоғарыға артуын ескертіп тұратын,
нақты қысымы 0,6 МПа (6 бар) немесе 0,9 Мпа (9 бар) болатын (маркалау
тақтайшасына қарСипаты) сақтандырғыш клапанын міндетті түрде орнату
керек.
Су сақтандырғыш клапанының шығу саңылауынан тамшылауы
мүмкін, сондықтан ол ауаның келуі үшін ашық қалуы керек.
Сақтандырғыш клапанының шығу саңылауы төмен бағытталуы керек
және судың қатуын болдырмайтындай етіп орналасуы керек.
Сақтандырғыш клапанының дұрыс жұмыс істеуі үшін су тастарын жою
және сақтандырғыш клапанның бұғатталып қалмағандығын бақылау
мақсатында үнемі тексеру жүргізіп отыру керек.
Сужылытқышы мен сақтандырғыш клапаны ортасында бекіткіш
клапанын орнатуға тыйым салынады, себебі ол сақтандырғыш
клапанының жұмысын блоктайды!
Электр желісіне қосу алдында сужылытқышты мәндетті түрде суға
толтыру қажет!
Термостаттың істен шығуы жағдайында сужылытқыш қосымша
термосақтандырғышпен жабдықталған. Термостат істен шыққан уақытта
қауіпсіздік стандарттарына сай сужылытқыштағы су температурасы 130 °C
-ке дейін жетуі үмкін. Су құбырлары жүйесін монтаждау барысында
жоғарыда көрсетілген шамадан тыс температура салмағын міндетті түрде
есепке алу керек.
Сужылытқышты электр желісінен ажыратқан жағдайда, қатып қалуды
болдырмау үшін, бактағы барлық суды төгіп тастау қажет.
Сужылытқыштағы суды төгу бактың су жіберу құбыры арқылы жүзеге
асырылады. Осы мақсатта сақтандырғыш клапаны мен су жіберу құбыры
арасында дем шығаратын клапаны бар Т-түріндегі қосқыш орнату керек.
Жылу насосының ықтимал ақаулықтарын өздігінен кетіруге
тырыспауды, олар туралы жақын жердегі уәкілетті сервистік орталығына
хабарлауды өтінеміз.
3
KK
Өндірілген өнімдер экологиялық таза компоненттерден құралған,
жарамдылық қызметтін мерзімінің өтеуі кезеніндегі, қауіпсіз түрде
бөлшектеу және қайта жасап шығаруға қолайлы. Материалдарды
қайта жасап шығару кезеніндегі, қалдықтарды қысқарту және
бастапқы материалдардын өнімділіқ қажеттерін азайту (мысалы
металдар), энергиялық қуатты көп мөлшерде қажет ететін және
эмиссиялық зиянды заттектерді азайту. Сонымен қатар, өнімдерді қайта
өндеу арқылы табиғи ресурстардың шығыны, пластикалық қалдықтар
және метал қалдықтары өндірістік үдерісте қайта пайдалануға жарамды.
Қалдықтарды кәдеге жарату толығырақ ақпараттарды аймақтық
орталықтарда немесе өнімді өнімді сатқан сатушылар, арқылы білуге
болады.
Құрметті Сатып алушы, біздің бұйымымызды сатып алғаныңыз үшін Сізге
алғысымызды білдіреміз.
СУЖЫЛЫТҚЫШТЫ ОРНАТУ ЖӘНЕ АЛҒАШҚЫ РЕТ ПАЙДАЛАНАР
АЛДЫНДА НҰСҚАУЛЫҚТЫ МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒУЫҢЫЗДЫ ӨТІНЕМІЗ.
Сужылытқыш қолданыстағы стандарттарға сай жасалған, сыналған және
машина және жабдықтардың қауіпсіздігі туралы техникалық регламент
талаптарына сәйкестігі жөніндегі сертификатқа және электрмагниттік
үйлесімділігі бойынша регламент талаптарына сәйкестігі жөніндегі сертификатқа
ие. Сужылытқыштың негізгі техникалық сипаттамасы корпусының астыңғы
жағында жалғау шлангілерінің жанында орналасқан маркалау тақтайшасында
көрсетілген. Электр желісіне және су құбырларына қосу ісі уәкілетті мамандар
тарапынан жүзеге асырылуы тиіс. Сервистік қызмет көрсету, тексеру және
тоттануға қарсы қолданылатын қорғаныс анодын ауыстыру жұмыстарын тек
қана уәкілетті сервистік қызметтер жүзеге асыра алады.
ЖИНАҚТАУ
Жылытқыш су жіберу орындарына анағұрлым жақын орнатылуы тиіс.
Сужылытқышты ванна немесе душ бар жайларда жинақтау барысында міндетті
түрде IEC 60364-7-701 (VDE 0100, 701 бөлімі) стандартының талаптарын ұстану
қажет. Қабырғаға бекіту нақты диаметрі 8 мм. –ден кем болмайтын бұрама
шегелер арқылы жүзеге асырылады. Сужылытқыштың асылып тұратын босаң
жерлерін тиісті жолмен нығайту қажет. Жылытқыштар қабырғаға тек тік
қалпында орнатылуы керек (1.сурет).
Магнийлі анодын тексеру мен ауыстыруды жеңілдету үшін сужылытқыштың
үстіңгі беті мен қабырға арасында кеңістік қалдыруға кеңес беріледі ("Қосу және
монтаждау өлшемдері" суретінен G өлшеміне қарСипаты). Кері жағдайда
сервистік қызмет көрсету үшін сужылытқышты қабырғадан шешіп алуға тура
келеді.
4
B
C
G
510
310 235 180
OTGS 50 E5
690
470 250 260
OTGS 80 E5
950
735 245 360
OTGS 100 E5
1125 900 255 510
OTGS 120 E5
1300 900 430 510
KK
A
OTGS 30 E5
Жылытқыштың біріктірктіретін және
жинақтайтын көлемдері [мм]
1 Сурет: Қабырғаға тігінен орнату
СУ ҚҰБЫРЫНА ҚОСЫЛУ
Суды жеткізу және бұру құбырлары әртүрлі түспен көрсетілген. Көк – суық су,
қызыл – ыстық су.
Жылытқышты су құбырына екі тәсілмен қосуға болады. Қосудың қысымды
(жабық) жүйесі бірнеше жерден судың тартылуын қамтамасыз етеді, ал
қысымсыз (ашық) жүйесі – тек бір ғана жерден судың тартылуын қамтамасыз
етеді. Қосудың таңдалған жүйесіне қатысты тиісті қоспалауыш батареяларын
орнату қажет.
Қысымды (жабық) қосу жүйесінде (2.сурет) суды тарту орындарына қысым
теңестіргіші бар қоспалауыш қолдану қажет. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету
мақсатында сужылытқыш жұмыс істеп тұрған уақытта су жіберу құбырына,
нақты қысыммен салыстырғанда қысымның 0,1 МПа (1 бар) жоғарыға артуын
ескертіп тұратын сақтандырғыш клапанын немесе қауіпсіздік тобын орнату
қажет. Сақтандырғыш клапанындағы шығару саңылауы ауа кіріп тұруы үшін
үнемі ашық болуы тиіс. Жылыту барысында бактағы су қысымы сақтандырғыш
клапанында белгіленген қысым шегіне дейін ғана көтеріледі. Су құбырына
судың кері төгілуі қарастырылмағандықтан, сақтандырғыш клапанының шығару
саңылауынан су тамшылауы мүмкін. Бұл суды су төгілетін тесікке,
сақтандырғыш клапанының астына орнатылуы қажет сифон арқылы төгуге
болады. Сақтандырғыш клапанының астына орнатылатын су төгу шлангісі тік
және төменге қарай бағытталуы тиіс және оның қатып қалмауына жол ьерілмеуі
тиіс. Судың тамшылауын болдыртпау үшін, су жіберу құбырына сужылытқыш
бакының көлемінің 5%-нан кем болмайтын көлемдегі кеңейту багын орнату
қажет. Сақтандырғыш клапанының дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін,
қақтардан тазартуды және сақтандырғыш клапанның бұғатталып
қалмағандығын бақылауды қамтитын мерзімді тексерулерді жүзеге асыру қажет.
Тексеру барысында тұтқа күйін ауыстыру немесе сақтандырғыш клапанның
сомындарын шешіп алу арқылы (клапан типіне қарай) оны ашу қажет. Мұнымен
бірге сақтандырғыш клапанындағы шығару саңылауынан су шығуы қажет, бұл
оның дұрыс жұмыс істеп тұрғандығының белгісі болады.
Қысымсыз (ашық) қосу жүйесінде (3.сурет) сужылытқыштың су жіберіліп тұратын
орнына жүйеде су болмай қалған жағдайда, бактағы судың ағып кетуінің алдыналатын кері клапан орнату қажет. Мұндай қосу жүйесі барысында тек қана
5
KK
ағынды қоспалауыштарды монтаждауға жол беріледі. Жылыту барысында
сужылытқыштағы су көлемі артады, мұнымен қатар су қоспалауыш құбырынан
тамшылап тұруы мүмкін. Судың тамшылауын болдыртпау үшін,
қоспалауыштағы кранды қатты бұраудың қажеті жоқ, себебі бұл әрекет тек
қоспалауыштың зақымдануына әкеліп соғуы мүмкін.
1
2
3
4
a
b
5
6
2 Сурет: Қысымды (жабық) жүйе
Аңыз:
1 - Қысым теңестіргіші бар қоспалауыш
2 - Кеңейткіш багы
3 - Сақтандырғыш клапаны
a - Сынау клапаны
b - Кері клапаны
4 - Шығаруы бар құйғыш
5 - Сынау саптамасы
7
9
8
7
3 Сурет: Қысымсыз (ашық)
жүйе
6 - Редукциялық клапаны
7 - Бекіткіш клапаны
8 - Кері клапаны
9 - Төмен қысымды қоспалауыш
H - Суық су
T - Ыстық су
Жылыу элементі мен сақтандырғыш клапаны арасында жабу клапанын
орнатуға тыйым салынады, себебі ол сақтандырғыш клапанның жұмысын
бұғаттайды!
Сужылытқышын суқұбыры желісіне, егер желідегі қысымы ноимнальдіден төмен
болса, редукциондық клапанысыз қосуға болады. Егер желідегі қысымы
номинальдіден жоғары болса, редукциондық клапанын пайдалану міндетті.
Электр желісіне қосу алдында сужылытқышты мәндетті түрде суға
толтыру қажет. Алғашқы рет толты ру бары сы нда қоспалауы штағы ы сты қ
судың кранын ашыңыз. Су қоспалауыш науасынан су аға бастаған кезде бак
толады.
6
KK
ЭЛЕКТРЖЕЛІСІНЕ ҚОСУ
Электр желісіне қоспас бұрын сужылытқышқа
кесігі 1,5 мм2 (H05VV-F 3G 1,5 мм2) кем
болмайтын электр жалғау сымын қосу қажет.
Бұл үшін сақтандырғыш қақпақты ашу қажет.
Сужылытқыш пен электр қуат көзі арасында,
аспапты толығымен желіден ажыратуға
мүміндік беретін, электр қондырғыларын
монтаждаудың ұлттық стандарттарына сәйкес
келетін құрылғы орнатылуы тиіс .
4 Сурет: Сақтандырғыш қақпағын ашу
Аңыз:
1 - Сақтандырғыш қапсырма
2 - Биметалды сақтандырғыш
3 - Электрондық реттегіш
4 - Жылыту элементі
(2000 Вт)
5 - Температура құрылғысы
L - Фазалық өткізгіші
N - Бейтарап өткізгіші
- Қорғауыш өткізгіші
5 Сурет: Электрсхемасы
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Кез-келген күтім, жөндеу және тазарту жқмыстарын
орындамас бұрын, міндетті түрде сужылытқышты электр желісінен
ажыратыңыз! Барлық әрекеттерді тиісті біліктілікке ие мамандар атқаруы
тиіс!
7
KK
СУЖЫЛЫТҚЫШТЫ ПАЙДАЛАНУ
Су құбырлары мен электр желісіне қосылған сужылытқыш пайдалануға дайын.
Қуат көзіне қосылған соң сужылытқыш жұмыс жасауға дайын күйге енеді. Дайын
күйдегі сужылытқыш 10 °C температурада болады.
Аңыз:
- бактағы судың орнатылған/нақты
температурасының индикациясы, ақаулар
индикациясы
- On/Off басқыш нүктесі, температураны
орнату
- "SMART" қызметінің индикациясы
- "SMART" қызметін қосуға/өшіруге арналған
басқыш нүкте
Рис. 6: Басқару панелі
EcoSmart су жылытқышы электрондық реттегішпен жабдықталған, негізгі келесі
атқарымдарда колданылады:
судың қызуын орнату, судың қызуын индикациялау, ақуаларды жөндеу және
электр қуатттың шығының қысқарту мақсатында, жұмыс кезенінің
интеллектуалды түрде реттелуі.
Сужылытқышты қосу / өшіру
Сужылытқышты қосу үшін басқыш нүктесін басыңыз және ұстап тұрыңыз (3
секунд).
басқыш нүктесін қайта басып ұстап тұрсаңыз (3 секунд) сужылытқыш дайын
күйге өтеді.
Су жылытқыштың жұмыс атқаруы қол түрде күйге реттеу
Температураны жөнге салу үшін
басқыш нүктесін басуыңыз қажет (аспаптағы
орнатылған температура 57°C).
- Қатып қалудан сақтау, температурасы ~10 °C.
- Су температурасы ~35 °C.
eco - Су температурасы ~57 °C.
- Су температурасы ~75 °C.
8
KK
Барынша жоғары деңгейге " " жеткен кезде басқыш нүктесін бассаңыз
бағдарлама өзінің алғашқы күйіне " " қайта өтеді. "eco" күйін орнатуға кеңес
беріледі. Бұл ең үнемді күй; бұл күйде су температурасы қалыпты ~57 °C
болады, қақ тұруы және жылу жоғалту бұдан жоғары температураға орнатумен
салыстырғанда әлдеқайда төменгі деңгейде болады. Сужылытқыштағы су
температурасы
индикаторда көрсетіліп тұрады.
Егер сіз сужылытқышты ұзақ мерзім қолданбайтын болсаңыз, қатып қалуды
болдыртпау үшін температура реттеуішін " ". күйіне қоюға кеңес беріледі. Бұл
күйде тұрған сужылытқыштағы су температурасы шамамен қалыпты 10 °C
болады.
Сужылытқыштың "EcoSmart" күйінде жұмыс атқаруы
Аталмыш күй әсіресе пайдаланушының ыстық суды қолдануы бойынша тұрақты
әдеті қалыптасқан жағдайларда өте тиімді болып табылады (мысалы:
пайдаланушы күн сайын бір уақытта душ қабылдайтын болса). Сужылытқыштың
"EcoSmart" күйінде жұмыс атқаруына өтуі үшін пайдаланушының ретке келтіру
жазбасын жазуды жүзеге асыру қажет. Жазу барысында электрондық реттеуіш
пайдаланушының барлық тұрақты әдеттерін жадына жазып алады да оларды су
жылыту барысында қолданады. Мәліметтерді жазу 7 күнге созылады.
"EcoSmart" күйінде жұмыс атқарып жатқан сужылытқышта электр энергиясы
үнемделеді.
№
түйме басылған кезде әдеттеріңіз жазыла бастайды. Жазу кезінде
-ші
жасыл басқару шамы жыпылықтап тұрады. Жазу 7 күннен кейін аяқталған
кезде, жазылған режим автоматты түрде жұмыс істей бастайды. Жылытқыш
"EcoSmart" режимінде жұмыс істегенде,
-ші жасыл басқару шамы жанып
тұрады.
 Жазу реттеуішін немесе "EcoSmart"
күйінде жұмыс атқаруды өшіру үшін
басқыш нүктесіне қайта басыңыз. Сужылытқыш негізгі жұмыс күйіне қайта
көшеді. Су орнатылған температура шамасына дейін жылиды.
 "EcoSmart"
функциясын № түймені басып қайта іске қосуға болады. Режим
жазылып алынған болса (жазу үзілмеген болса), ол жұмыс істей бастайды.
ші жасыл басқару шамы жанып тұрады. Жазу үзілген болса, жаңа 7 күндік
жазу кезеңі басталады.
-ші жасыл басқару шамы жыпылықтап тұрады.
 Егер ыстық суды қолданудың қалыпты шығыны өзгертілетін болса,
пайдаланушы реттеуішін қайта жазуға болады. Ол үшін
басқыш нүктесін
басып және ұстап тұру қажет. Жаңа жазбаларды жазу ұзақтығы 7 күнге
созылады.
"Антилигионелла" қызметі
Су жылытқыштың 14 күннің ішінде 65 °C ға дейін су қызуы аспаған жағдайда,
"Антиллиогенелла" функциясы іске қосылады, Түтік Тәрізді Электрикалық
Жылытқыш суды 70 °C дейін және 120 минут бойы жылуды қамтамасыз етеді.
Ақаулардың индикациясы
Сужылытқыш жұмысында ақаулар пайда болғанда алаңдағы
индикаторлары жанып-сөне бастайды.
бақылау
9
KK
Ақаулар
Ақаудың
сипаттамасы
Индикациясы
Әрекет
E1
Температура
құрылғысындағы
ақау
Сервис орталығына хабарласу
алаңындағы
(сужылытқыш істен шыққан).
бақылау
индикаторының
қайталана 2-реттен тез
жанып-сөнуі
E5
Қызып кету
(температура
>90 °C)
алаңындағы
бақылау
индикаторының
қайталана 3-реттен тез
жанып-сөнуі
Температура орнатылған
деңгейден төмендеген кезде ақау
индикациясы автоматты түрде
сөнеді. Негізгі ақуалдар
қайталанған жағдайда сервистік
қызмет орталығана жүгінуіңізді
өтінеміз.
E44
"Құрғақ" қосылу
алаңындағы
бақылау
индикаторының
қайталана 4-реттен тез
жанып-сөнуі
Сужылытқышты сумен толтыру
қажет. Бұл қате сужылытқышты
өшірген соң немесе
басқыш
нүктесін басып және ұстап
тұрсаңыз 3 секунда жойылады.
Сужылытқышты босату
Егер сужылытқыш электр желісінен ажыратылатын болса, қатып қалуды
болдыртпау үшін оның ішіндегі бар суды төгіп тастау қажет. Су сужылытқыштың
ену құбыры арқылы төгіледі. Осы мақсатта сақтандырғыш клапаны мен су
жіберу құбыры арасында дем шығаратын клапаны бар арнайы Т-түріндегі
қосқыш орнату керек. Су жылытқышты босату алдын бұрын, электр желісінен
ажырату қажет, ыстық судағы кранды ашыңыз, орнатылған қоспалауыштағы
ыстық суды шаю. Су жылытқыштағы судың қызуын салқын болған жағдайда,
шығарғыш клапанды салқын түрде жабу және құйылатын ыстық су арқылы
солқылдақ шлангті босату. Дем шығаратын клапан арқылы су жылытқышты
босатуға болады. Ену құбыры арқылы су төгілген соң сужылытқышта әлде де су
қалады. Сондықтан келесі сужылытқышты сумен толтырған уақытта
қоспалауыштағы ыстық су кранын ашуға және кем дегенде 2 минут бойы судың
су ағатын құбырмен ағызуға кеңес беріледі (судың ағысы бірқалыпты, орта
қысыммен, қалыңдығы қалам тәрізді болуы тиіс).
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ КҮТІМ
Сужылытқыштың сыртқы бетін жұмсақ матамен және тегіс лактелген беттерді
күтуге арналған агресивті емес сұйық тазарту құралдарымен тазарту қажет.
Құрамында спирті бар және қырғышы бар құралдарды қолданбаңыз.
Тұрақты техникалық тексеруден өткізу сужылытқыштың ұзақ мерзім және
үздіксіз қызмет етуіне септігін тигізеді. Бактың тоттануға ұшырамауына берілетін
кепілдік, тек қана қорғаныс анодының ескіруі бойынша көрсетілген тұрақты
тексерулерден өтіп отырғанда ғана жарамды болады. Жеке техникалық
тексерулер арасындағы мерзім ұзақтығы кепілдік талонында көрсетілген
мерзімнен артық болмауы тиіс. Техникалық бақылауды ресми сервис
орталығында қызмет атқаратын, бұйымның кепілдік талонына бақылау
10
АППАРАТТЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ
Түрі
Жүктелім көрінісі
Энергетикалық тиімділік
сыныбы
Суды жылыту барысындағы
энергетикалық тиімділігі
(ƞВтч) 1)
Жылдық электр энергиясының
шығыны1)
Күндік электр энергиясының
шығыны 2)
Термостат температурасын
жөнге салу
"smart" 3) көрсеткіші
Интеллектуалды басқару
жүйесін қолдану барысындағы
апталық электр энергиясының
шығыны
Интеллектуалды басқару
жүйесін қолданбаған кездегі
апталық электр энергиясының
шығыны
Көлемі
Аралас судың мөлшері 40 °С
барысында В40 2)
Номинальді қысымы
Салмағы/сумен толтырылған
Қазанның коррозияға қарсы
қорғалуы
Жалғамалы қуаты
Кернеу
Қорғау класы
Қорғау дәрежесі
Жылыту уақыты
10 °С-тан 65 °С-қа дейін
OTGS 30 E5
OTGS 50 E5
OTGS 80 E5
S
M
M
OTGS 100 E5 OTGS 120 E5
L
L
B
B
B
C
C
[%]
37,2
40
39,6
40
40
[кВтч]
496
1282
1296
2480
2554
[кВтч]
2,864
6,870
6,956
13,003
13,214
eco
1
1
1
1
1
[кВтч]
13,055
24,198
25,564
49,740
51,611
[кВтч]
16,215
28,501
30,049
57,832
58,689
[л]
29,1
49,1
78,8
98,1
118,9
[л]
-
68
121
142
177
[МПа
(бар)]
[кг]
19/49
24/74
36/136
41/161
0,6 (6) / 0,9 (9)
31/111
эмальданған / Мg анод
[Вт]
[В~]
[с]
2000
230
I
IP24
0 59
1 38
2 37
3 16
3 55
1) ЕС 812/2013 регламенті ; EN 50440
2) EN 50440
3) Энергетикалық тиімділік және электр энергиясының шығыны жөніндегі мәліметтер тек
Интеллектуалды басқару жүйесі қосылып тұрған кезде ғана жарамды болады.
ӨНДІРУШІ ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖҰМЫС АТҚАРУЫНА ЕШ ӘСЕР
ЕТПЕЙТІН ӨЗГЕРІСТЕРДІ ЕНГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНА ИЕ.
Өндірушінің қолдану туралы нұсқаулық http://www.gorenje.com вебсайтта қол жетімді.
11
KK
жасалғандығы жайлы белгі қоюға құқылы маман жасауы тиіс. Техникалық
бақылау барысында маман тоттануға қарсы қорғаныс анодының күйін тексереді
және қажетті жағдайларда қолданылған судың сапасы, мөлшері мен
температурасына байланысты сужылытқыштың ішкі жағына қатып қалған
қақтарды алып тастайды. Сіздің сужылытқышыңыздың күйіне қарай маман
келесі техникалық бақылаудың қай кезде өткізілетіндігі жайлы кеңес береді.
Сізден сужылытқышты өздігінен жөндеуге тырыспай, сервистік қызметіне
өтініш жасауыңызды сұраймыз.
RO
ATENŢIE
Aparatul poate fi folosit de copii cu vârste de peste 8 ani, de persoane în
vârstă şi de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau
de persoane care nu deţin experienţa şi cunoştinţele necesare, doar dacă
acestea sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului în
condiţii de siguranţă şi dacă înţeleg riscurile potențiale privind folosirea
acestuia.
Copiii nu au voie să se joace cu aparatul.
Copiii nu au voie să cureţe sau să efectueze lucrări de întreţinere a
aparatului fără a fi supravegheați.
Instalarea aparatului trebuie să fie efectuată în conformitate cu prevederile
în vigoare și instrucțiunile producătorului, de către un instalator sanitar
autorizat.
În cazul sitemului de racordare închis, presurizat, la țeava de alimentare cu
apă a boilerului trebuie să se monteze ventilul de siguranță cu presiunea
nominală 0,6 MPa (6 bar) sau 0,9 MPa (9 bar) (vezi plăcuța inscripționată), care
împiedică ridicarea presiunii în rezervor cu mai mult de 0,1 MPa (1 bar) peste
valoarea nominală.
Pentru că din orificiul de evacuare al ventilului de siguranță poate picura
apa, acesta trebuie să aibă ieșire la presiunea atmosferică.
Orificiul de evacuare al ventilului de siguranţă trebuie montat pe direcția în
jos, într-o zonă ferită de îngheţ.
În vederea asigurării bunei funcționări a ventilului de siguranță trebuie
efectuate controale periodice, pentru a se elimina calcarul și a se verifica dacă
ventilul de siguranță nu este blocat.
Nu este permis a se monta un ventil de oprire între elementul de încălzire și
ventilul de siguranță, pentru că astfel s-ar elimina protecția la presiune a
elementului de încălzire!
Rezervorul trebuie să fie umplut cu apă înainte de a-l racorda la sursa de
alimentare cu energie electrică!
Boilerul este protejat în cazul defectării termostatului cu ajutorul unei
siguranțe termice suplimentare. În conformitate cu standardele de siguranță, în
cazul defectării termostatului, apa din boiler poate atinge și temperaturi de
până la 130 °C. La racordarea boilerului la instalația sanitară trebuie să se țină
seama, că se pot atinge și astfel de temperaturi ale apei.
Atunci când veți deconecta boilerul de la rețeaua electrică, trebuie să
scoateți apa din el în cazul în care există pericolul înghețării acesteia.
Apa din boiler se elimină prin țeava de alimentare cu apă a acestuia. În
acest scop se recomandă a se monta un element T cu ventile de evacuare între
ventilul de siguranță și țeava de alimentare.
Vă rugăm să nu încercaţi a repara pe cont propriu eventualele defecte ale
rezervorului de apă. Contactaţi cel mai apropiat furnizor autorizat de servicii de
service.
12
Stimați cumpărători, vă mulţumim că ați achiziţionat produsul nostru.
VĂ RUGĂM, CA ÎNAINTE DE INSTALAREA ŞI DE PRIMA UTILIZARE A
APARATULUI, SĂ CITIŢI CU ATENŢIE URMĂTOARELE INSTRUCŢIUNI.
Acest boiler de apă a fost fabricat în conformitate cu standardele relevante şi testat
de autorităţile competente după cum se indică în Certificatul de siguranţă şi în
Certificatul de compatibilitate electromagnetică. Caracteristicile tehnice de bază ale
acestui produs sunt înscrise pe tăblița de pe fundul boilerului, de lângă elementul de
racordare. Boilerul poate fi conectat la sursele de alimentare cu apă şi curent electric
doar de către un instalator autorizat. Accesul în interiorul boilerul cu scopul reparării
sale sau a îndepărtării calcarului şi a inspectării sau înlocuirii anodului de protecţie
anticorosivă se poate efectua doar la un atelier de service autorizat.
INSTALARE
Instalați boilerul cât mai aproape de locul de folosire. Dacă veţi instala boilerul în
spaţiul în care se află cada de baie sau cabina de duş, este obligatoriu a respecta
cerinţele prevăzute în standardul IEC 60364-7-701 (VDE 0100 Teil 701). Boilerul se
montează pe perete folosind șuruburi de perete cu diametrul de minim 8 mm. După
caz, peretele trebuie să fie ranforsat în locul în care se montează boilerul. Boilerul
poate fi fixat în perete doar în poziţie verticală (Fig. 1).
Pentru a facilita inspectarea și înlocuirea anodului de magneziu, vă recomandăm să
lăsați suficient spațiu între partea superioară a boilerului și tavan (vezi dimensiunea G
din schiță – Dimensiuni de racordare și montare). În caz contrar, va fi necesară
demontarea boilerului pentru a efectua lucrările de reparare și întreținere.
13
RO
Produsele noastre conţin componente care nu sunt nocive pentru
sănătate şi pentru mediu şi sunt executate astfel încât în ultima fază
de viaţă să le putem descompune şi recicla.
Prin reciclarea materialelor reducem cantitatea de deşeuri şi reducem
nevoia de producere a materialelor de bază (de exemplu a metalelor)
ceea ce necesită energie enormă şi produce emisii nocive. Prin procedeele de
reciclare reducem de asemenea nevoia de resurse naturale, iar piesele uzate
din plastic şi metal le putem reintroduce în diverse procese de producţie.
Pentru mai multe informaţii privind sistemul de depunere a deşeurilor adresaţivă centrului local pentru depunerea deşeurilor sau vânzătorului de la care a
fost cumpărat produsul.
RO
A
B
C
G
OTGS 30 E5
510
310 235 180
OTGS 50 E5
690
470 250 260
OTGS 80 E5
950
735 245 360
OTGS 100 E5
1125 900 255 510
OTGS 120 E5
1300 900 430 510
Dimensiuni de racordare şi
montare a boilerului [mm]
Fig. 1: Montarea verticală pe perete
CONECTAREA LA SURSA DE ALIMENTARE CU
APĂ
Ţevile de alimentare cu apă şi de evacuare a apei din boiler sunt marcate cu culori
diferite. Ţeava de aducţiune a apei reci este marcată cu albastru, iar cea de evacuare
a apei calde este marcată cu roşu.
Boilerul poate fi racordat la reţeaua de alimentare cu apă în două moduri. Sistemul
de racordare închis, presurizat, facilitează alimentarea cu apă de la mai multe surse.
Sistemul de racordare deschis, nepresirizat, facilitează alimentarea cu apă doar de la
o singură sursă. Trebuie să se monteze baterii de transvazare adecvate, în funcție de
sistemul de de racordare ales.
În cazul sistemului închis presurizat (Fig. 2) este necesar a folosi baterii de
transvazare presurizate. Pentru asigurarea folosirii în siguranță a boilerului, la țeava
de alimentare cu apă trebuie să fie instalat un ventil de siguranță sau un dispozitiv de
siguranță, care să împiedice mărirea presiunii în rezervor cu peste 0,1 MPa (1 bar)
peste valoarea nominală. Orificiul de evacuare al ventilului de siguranţă trebuie să
aibă în mod obligatoriu ieşire la presiunea atmosferică. Încălzirea apei din boiler duce
la creşterea presiunii până la limita fixată prin ventilul de siguranţă. Întrucât
întoarcerea apei în reţea este împiedicată, se poate întâmpla să înceapă să picure
apă din orificiul de scurgere al ventilului de siguranţă. Apa rezultată din picurare
poate fi deviată în canalul de scurgere, prin intermediul unui element de captare a
apei, care va fi plasat sub ventilul de siguranţă. Ţeava de evacuare a apei conectată
la ventilul de siguranţă va trebui montată sub acesta, perpendicular pe podea,
avându-se grijă ca ea să se afle într-un loc ferit de îngheţ.
În cazul în care doriți să împiedicați picurarea apei din ventilul de siguranță, trebuie
să montați pe țeava de alimentare cu apă a boilerului un rezervor de expansiune cu
volumul minim de 5% din volumul boilerului.
În vederea asigurării bunei funcționări a ventilului de siguranță trebuie efectuate
controale periodice, pentru a se elimina calcarul și a se verifica dacă ventilul de
siguranță nu este blocat. La efectuarea verificărilor trebuie să deschideți ventilul prin
folosirea manetei sau deșurubarea piuliței ventilului (în funcție de tipul ventilului). Prin
orificiul de evacuare a ventilului trebuie să curgă apa, aceasta îndicând faptul că
ventilul funcționează impecabil.
14
1
2
3
4
a
b
5
6
Fig. 2: Sistemul închis (presurizat)
Legenda:
1 - Baterii de transvazare presurizate
2 - Rezervor de expansiune
3 - Ventil de siguranţă
a - Ventil de verificare
b - Ventil unidirecțional
4 - Pâlnie cu conectare la scurgere
(la canalul colector)
7
9
8
7
Fig. 3: Sistemul deschis
(nepresurizat)
5 - Accesoriu de verificare
6 - Ventil de reducere a presiunii
7 - Ventil de oprire
8 - Ventil unidirecțional
9 - Baterie de transvazare
H - Apă rece
T - Apă fierbinte
Nu este permis a se monta un ventil de oprire între elementul de încălzire și
ventilul de siguranță, pentru că astfel s-ar elimina protecția la presiune a
elementului de încălzire!
Rezervorul poate fi racordat la reţeaua locală de alimentare cu apă fără un ventil de
reducere a presiunii, dacă presiunea din reţea este mai mică decât presiunea
nominală. Dacă presiunea din reţea este mai mare decât presiunea nominală, atunci
trebuie instalat un ventil de reducere a presiunii.
Înainte de racordarea la sursa de alimentare cu energie electrică, rezervorul
trebuie umplut cu apă. Când umpleţi rezervorul pentru prima dată, deschideți
maneta pentru apă caldă de a bateriei de transvazare. Când rezervorul este umplut
cu apă, apa începe să curgă prin țeava bateriei de transvazare.
15
RO
În cazul sistemului deschis nepresurizat (Fig. 3), la orificiul de intrare a apei în boiler
trebuie să se monteze un ventil unidirecțional, care să împiedice scurgerea apei din
rezervor, dacă în rețea nu curge apă. La sistemul de racordare este permis a instala
doar o baterie de transvazare.
Datorită încălzirii, volumul apei din boiler se măreşte, ceea ce provoacă picurarea
apei din ţeava bateriei de transvazare. Strângerea până la refuz a robinetului nu
opreşte picurarea, ci dimpotrivă, duce la deteriorarea bateriei.
RO
CONECTAREA BOILERULUI LA REŢEAUA
ELECTRICĂ
Înainte de conectarea la instalaţia electrică,
este necesar a se monta un cablu de legătură
cu secţiunea minimă de 1,5 mm2 (H05VV-F
3G 1,5 mm2). De aceea, trebuie să înlăturați
capacul de protecție.
Dispozitivul de separare a polilor din instalația
electrică trebuie să corespundă normativelor
în vigoare la nivel național.
Fig. 4: Înlăturarea capacului protector
Legendă:
1 - Terminal de conectare
2 - Siguranță bimetalică
3 - Regulator electronic
4 - Element de încălzire
(2000 W)
5 - Senzor de temperatură
L - Conductor activ
N - Conductor neutru
- Conductor de
împământare
Fig. 5: Instalaţia electrică
ATENŢIE: Înaintea oricărei intervenţii în interiorul boilerului acesta trebuie să
fie neapărat deconectat de la reţeaua electrică! Intervențiile pot fi efectuate
doar de către persoanele autorizate!
16
RO
UTILIZAREA BOILERULUI
După racordarea boilerului la reţelele de distribuire a apei şi a energiei electrice,
boilerul este gata de utilizare. La conectarea la rețeaua electrică, boilerul intră în
stand-by. În poziția stand-by boilerul menține temperatura apei la 10 °C.
Legendă:
- indicatorul temperaturii setate/momentane a
apei din boiler, semnalizarea defecțiunilor
- butonul On/Off, setarea temperaturii
- indicatorul funcționării funcției "SMART"
- buton de pornire/oprire a funcției "SMART"
Fig. 6: Panoul de control
Boilerul este prevăzut cu regulatorul electronic "EcoSmart", care facilitează setarea
temperaturii apei, afișarea temperaturii apei, diagnosticarea defecțiunilor și
funcționarea aparatului în mod inteligent, prin care se reduce consumul de energie
electrică.
Pornirea/oprirea boilerului
Boilerul de apă se pornește apăsând un timp mai îndelungat (3 secunde) pe butonul
. Prin apăsarea mai îndelungată repetată (3 s secunde) pe butonul
, boilerul
intră în poziția stand-by.
Funcționarea boilerului – setarea manuală
Temperatura se setează la nivelul de temperatură dorit prin apăsarea butonului
(temperatura antesetată este de 57 °C).
- Protecție împotriva înghețării, temperatura aproximativă este de 10 °C.
- Temperatura aproximativă a apei este de 35 °C.
eco - Temperatura aproximativă a apei este de 57 °C.
- Temperatura aproximativă a apei este de 75 °C.
Atunci când atingeți nivelul de temperatură maxim " " , la apăsarea imediat
ulterioară a butonului
,vă întoarceți la poziția inițială " ". Vă recomandăm setarea
17
RO
în poziția "eco". Această poziție este cea mai economică; în această poziție,
temperatura apei este de aproximativ 57 °C, iar eliminarea calcarului și a pierderii de
căldură va fi mai redusă față de setările la temperaturi mai înalte. Temperatura apei
din boiler este afișată de incatorul .
Dacă nu veți folosi boilerul un timp îndelungat, protejați-l împotriva înghetului setând
temperatura în poziția " ". În această pozoție apa din boiler va fi menținută la
temperatura aproximativă de 10 °C.
Funcționarea boilerului în modul "EcoSmart"
Acest mod de funcționare este adecvat mai ales atunci când aveți un program destul
de exact privind folosirea apei calde (de exemplu: vă faceți duș în fiecare zi la
aproximativ aceleași ore). Pentru ca boilerul să funcționeze în modul "EcoSmart"
trebuie să porniți funcția de înregistrare. În timpul înregistrării, regulatorul electronic
memorizează programul de folosire a boilerului și ține cont de acesta după încetarea
înregistrării. Înregistrarea durează 7 zile. Funcționarea în modul "EcoSmart" reduce
consumul de energie electrică.
 Prin apăsarea butonului
, activaţi înregistrarea obișnuinţelor dvs. În timpul
înregistrării pulsului, semnalul optic verde
pulsează. După 7 zile înregistrarea se
termină, iar regimul înregistrat se pornește în mod automat. În timpul funcţionării
încălzitorului în modul "EcoSmart", luminează semnalul optic verde
.
 Prin repetarea apăsării pe butonul
opriți înregistrarea sau funcționarea funcției
"EcoSmart" . Boilerul funcționează din nou în mod normal: încălzește apa în
funcție de temperatura setată.
 Prin apăsarea butonului
este posibilă repornirea funcţiei "EcoSmart". Dacă
regimul de funcţionare a fost deja înregistrat (înregistrarea nu a fost întreruptă),
acesta începe să funcţioneze. Luminează semnalul optic verde
. Dacă
înregistrarea a fost întreruptă, se începe o înregistrare nouă de 7 zile. Luminează
intermitent semnalul optic verde
.
 Dacă regulatorul electronic a salvat regimul de funcționare înregistrat și programul
de folosire a apei calde se modifică, este necesar a porni o nouă înregistrare.
Aceasta este activată apăsând un timp mai îndelungat pe butonul
. Înregistrarea
va dura următoarele 7 zile.
Funcția antilegionella
Dacă apa din boiler nu se încălzește până la temperatura de 65° într-o perioadă de
14 zile consecutive, funcția antilegionella este automat acționată, apa din boiler fiind
încălzită până la temperatura de 70 °C și menținută la această temperatură timp de
120 minute.
Indicarea defecțiunilor
În cazul defectării ecranului de aSfișare
control.
18
încep să lumineze intermitent ledurile de
Semnalizarea
Soluția
E1
Defectarea senzorului
de temperatură
Aprinderea intermitentă
rapidă de două ori a
ledului de control al
indicatorului .
Sunați serviciul de service
(boilerul nu funcționează).
E5
Supraîncălzirea
(temperatura > 90 °C)
Aprinderea intermitentă
rapidă de trei ori a
ledului de control al
indicatorului .
Indicarea defecțiunii
dispare automat atunci
când temperatura scade
sub valoarea setată. În
cazul reapariției defecțiunii,
sunați la service.
E44
Pornire uscată
Aprinderea intermitentă
rapidă de patru ori a
ledului de control al
indicatorului .
Umpleți boilerul cu apă.
Indicarea defecțiunii
dispare odată cu oprirea
boilerului respectiv la
apăsarea timp de 3
secunde a butonului
.
Golirea de apă a boilerului
Dacă deconectați boilerul de la rețeaua electrică, trebuie să goliți boilerul de apă în
cazul în care există pericolul înghetării acesteia. Apa din boiler se elimină prin țeava
de alimentare cu apă a acestuia. În acest scop se recomandă a se monta un element
T cu ventile de evacuare între ventilul de siguranță și țeava de alimentare. Înainte de
a goli boilerul, acesta trebuie să fie deconectat de la rețeaua electrică și trebuie
deschisă maneta pentru apă caldă a bateriei de transvazare și eliminată apa caldă.
După ce apa din boiler s-a răcit, se închide ventilul de alimentare cu apă rece și se
deșurubează țeava mobilă de ieșire a apei calde a boilerului. Boilerul poate fi acum
golit prin ventilul de eliminare a apei de la țeava de alimentare cu apă. După
eliminarea apei prin țeava de alimentare, în boiler rămâne o cantitate redusă de apă.
La reumplerea cu apă a boilerului, vă recomandăm să deschideți maneta pentru apă
caldă a bateriei transvazoare și să lăsați ca apa să curgă cel puțin 2 minute prin
țeava de evacuare a bateriei transvazoare (jetul de apă trebuie să fie uniform, de
intensitate medie și de grosimea unui pix).
ÎNTREȚINERE
Curățați partea exterioară a boilerului cu o cârpă moale și cu detergenți lichizi
neagresivi, destinați curățării suprafețelor netede lăcuite. Nu folosiți detergenți
abrazivi sau care conțin alcool.
Prin intervențiile de service regulate veți asigura funcționarea impecabilă și durata
lungă de viață a boilerului. Garanția privind ruginirea rezervorului de apă este valabilă
numai în cazul în care ați efectuat verificări regulate ale anodului de protecție.
Perioada dintre verificări nu poate fi mai mare față de cea menționată în declarația de
garanție. Verificările trebuie să fie efectuate de către un servicer autorizat, care să vi
le înscrie în foaia de garanție a produsului. În cadrul service-ului, acesta va verifica
nivelul de uzură al anodului de protecție și, după caz, va curăța calcarul care se
acumuleză în boiler în funcție de calitatea, cantitatea și temperatura apei folosite.
Serviciul de service vă va recomanda data următoarei verificări în funcție de starea
19
RO
Defecțiune Descrierea defecțiunii
RO
de fapt constatată.
Vă rugăm, să nu reparați singuri eventualele defecțiuni ale boilerului, ci să
informați în legătură cu ele cel mai apropiat furnizor autorizat de servicii
service.
PROPRIETĂŢILE TEHNICE ALE APARATULUI
Tip
Profil de sarcină declarat
OTGS 30 E5
OTGS 50 E5
OTGS 80 E5
S
M
M
L
L
B
B
B
C
C
[%]
37,2
40
39,6
40
40
[kWh]
496
1282
1296
2480
2554
[kWh]
2,864
6,870
6,956
13,003
13,214
1
1
1
1
1
[kWh]
13,055
24,198
25,564
49,740
51,611
[kWh]
16,215
28,501
30,049
57,832
58,689
[l]
29,1
49,1
78,8
98,1
118,9
[l]
-
68
121
142
177
[МPa
(bar)]
[kg]
19/49
24/74
36/136
41/161
3 16
3 55
Clasă de randament energetic
Randamentul energetic aferent
încălzirii apei (ƞwh) 1)
Consumul anual de energie
electrică 1)
Consum zilnic de energie
electrică 2)
Setarea temperaturii
termostatului
Valoarea "smart" 3)
Consumul săptămânal de
energie electrică cu controale
inteligente
Consumul săptămânal de
energie electrică fără controale
inteligente
Volum
Cantitatea de apă mixată
la 40 °С V40 2)
Presiune
Masa / plin cu apă
Protecţia anticorosivă
a rezervorului
Consum de energie
Voltaj
Categoria de protecţie
Gradul de protecţie
Timpul de încălzire
între 10 °С și 65 °С
OTGS 100 E5 OTGS 120 E5
eco
0,6 (6) / 0,9 (9)
31/111
Emailat/ Anod Mg
[W]
[V~]
[h]
2000
230
I
IP24
0 59
1 38
2 37
1) Regulamentul Comisiei UE 812/2013; EN 50440
2) EN 50440
3) Datele referitoare la eficiența și consumul de energie sunt valabile numai în cazul controalelor inteligente
NE REȚINEM DREPTUL DE A MODIFICA ACESTE INSTRUCȚIUNI, FĂRĂ A
INFLUENȚA ASTFEL ÎN VREUN FEL ASUPRA FUNCȚIONĂRII APARATULUI.
Instrucțiunile de folosire sunt accesibile și pe site-ul companiei noastre:
http://www.gorenje.com.
20
RU
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Данный прибор может эксплуатироваться детьми старше 8 лет и
лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными
возможностями, а также с недостаточным опытом или знаниями только
под присмотром лица, отвечающего за их безопасность или после
получения от него соответствующих инструкций, позволяющих им
безопасно эксплуатировать прибор.
Не позволяйте детям играть с прибором.
Очистка и доступное пользованию техническое обслуживание не
должно производиться детьми без присмотра.
Монтаж должен производиться с соблюдением действующих норм и
правил в соответствии с инструкцией производителя
квалифицированными специалистами.
Для подключения в системы водоснабжения закрытого типа на трубу
подачи воды водонагревателя необходимо обязательно установить
предохранительный клапан с номинальным давлением 0,6 МПа (6 бар)
или 0,9 Мпа (9 бар) (см. маркировочную табличку), предупреждающий
повышение давления в баке более чем на 0,1 МПа (1 бар) относительно
номинального.
Вода может капать из выпускного отверстия предохранительного
клапана, поэтому оно должно оставаться открытым для доступа воздуха.
Выпускное отверстие предохранительного клапана должно быть
направлено вниз и расположено таким образом, чтобы не допускать
замерзания воды.
Для правильного функционирования предохранительного клапана
необходимо проводить регулярные проверки с целью удаления водного
камня и проверки предохранительного клапана на предмет блокировки.
Между водонагревателем и предохранительным клапаном
запрещается устанавливать запорный клапан, так как он блокирует работу
предохранительного клапана!
Перед подключением к электросети водонагреватель обязательно
следует наполнить водой!
На случай отказа термостата водонагреватель оснащен
дополнительным термопредохранителем. При отказе термостата в
соответствии со стандартами безопасности температура воды в
водонагревателе может достигать 130 °C. Во время работ по монтажу
систем водопровода следует обязательно учитывать указанные
температурные перегрузки.
В случае отключения водонагревателя от электросети, с целью
избежания замерзания, следует слить всю воду из бака.
Слив воды из водонагревателя производится через трубу подачи
воды бака. С этой целью рекомендуется между предохранительным
клапаном и трубой подачи воды установить Т-образный соединитель с
выпускным клапаном.
Пожалуйста, не пытайтесь устранить возможные неисправности
21
RU
теплового насоса самостоятельно, а сообщать о них в ближайший
уполномоченный сервисный центр.
Изделия произведены из экологически чистых компонентов, что
позволяет демонтировать их в конце срока службы наиболее
безопасным способом и подвергнуть вторичной переработке.
Вторичная переработка материалов позволяет сократить
количество отходов и снизить потребность в производстве
основных материалов (например, металла), требующем огромных затрат
энергии и соответственно снизить эмиссию вредных веществ. Таким
образом благодаря процедурам вторичной переработки сокращается
расход природных ресурсов, учитывая, что пластиковые отходы и
отходы металлов будут вторично использованы в производственных
процессах.
Более подробную информацию о системе утилизации отходов можно
получить в региональном центре утилизации или у продавца, продавшего
изделие.
Уважаемый покупатель, благодарим Вас за покупку нашего изделия.
ПРОСИМ ВАС ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ.
Водонагреватель изготовлен в соответствии с действующими стандартами,
испытан и имеет сертификат соответствия требованиям технического
регламента о безопасности машин и оборудования, а также сертификат
соответствия требованиям регламента по электромагнитной совместимости.
Основные технические характеристики водонагревателя указаны в
маркировочной табличке, расположенной с нижней стороны корпуса возле
присоединительных шлангов. Подключение к электросети и водопроводу
должно осуществляться уполномоченным специалистом. Также сервисное
обслуживание, ремонтные работы, удаление накипи, проверку или замену
противокоррозионного защитного анода может осуществлять только
уполномоченная сервисная служба.
МОНТАЖ
Нагреватель должен быть установлен как можно ближе к местам подачи воды.
При монтаже водонагревателя в помещении, где находятся ванна или душ
необходимо обязательно соблюдать требования стандарта IEC 60364-7-701
(VDE 0100, часть 701). Крепление к стене осуществляется при помощи шурупов
номинального диаметра не менее 8 мм. Слабые стены в местах, где будет
висеть нагреватель, необходимо укрепить соответствующим образом.
Нагреватели могут быть установлены на стену только в вертикальном
положении (рис. 1).
С целью облегчения проверки и замены магниевого анода рекомендуется
между верхним краем водонагревателя и потолком предусмотреть зазор (см.
размер G на рисунке "Присоединительные и монтажные размеры"). В
противном случае для проведения сервисных работ водонагреватель придется
демонтировать.
22
B
C
G
510
310 235 180
OTGS 50 E5
690
470 250 260
OTGS 80 E5
950
735 245 360
OTGS 100 E5
1125 900 255 510
OTGS 120 E5
1300 900 430 510
RU
A
OTGS 30 E5
Присоединительные и монтажные
размеры нагревателя [мм]
Рис. 1: Вертикальная установка на стену
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДУ
Трубы подвода и отвода воды обозначены разными цветами. Синий - холодная
вода, красный - горячая.
Нагреватель можно подключать к водопроводу двумя способами. Напорная
(закрытая) система подключения обеспечивает забор воды в нескольких
местах, а безнапорная (открытая) система - только в одном месте. В
зависимости от выбранной системы подключения необходимо устанавливать
соответствующие смесительные батареи.
В напорной (закрытой) системе подключения (рис. 2) необходимо в местах
забора воды использовать смеситель с компенсатором давления. На трубу
подачи воды с целью обеспечения безопасности во время работы
водонагревателя следует установить предохранительный клапан или группу
безопасности, предупреждающую повышение давления в более чем на 0,1 МПа
(1 бар) относительно номинального. Выпускное отверстие на
предохранительном клапане должно всегда оставаться открытым для доступа
воздуха. При нагревании давление воды в баке повышается до предела,
установленного в предохранительном клапане. Так как обратный слив воды в
водопроводную сеть не предусмотрен, вода может капать из выпускного
отверстия предохранительного клапана. Эту воду можно направить в слив
через сифон, который необходимо разместить под предохранительным
клапаном. Сливной шланг под выходным отверстием предохранительного
клапана должен быть направлен прямо и вниз, нельзя допускать его
замерзания.
Предотвратить капание воды можно путем установки на трубе подачи воды
расширительного бака объемом не менее 5% от объема бака водонагревателя.
Для обеспечения правильной работы предохранительного клапана необходимо
осуществлять периодический контроль – удалять известковый налет и
проверять предохранительный клапан на предмет блокировки.
В ходе проверки необходимо, изменив положение ручки либо открутив гайки
предохранительного клапана (в зависимости от типа клапана), открыть его. При
этом через выпускное отверстие клапана должна вытечь вода, что станет
показателем его исправности.
В безнапорной (открытой) системе (рис. 3) необходимо в месте подачи воды в
23
RU
водонагреватель установить обратный клапан, предупреждающий вытекание
воды из бака при отсутствии воды в системе. При данной системе подключения
допускается монтаж только проточных смесителей. В нагревателе при
нагревании увеличивается объем воды, при этом вода может капать из трубы
смесителя. Предотвратить утечку воды, сильно закручивая кран на смесителе,
невозможно, это может привести только к повреждению смесителя.
1
2
3
4
a
b
5
6
7
Рисунок 2: Напорная (закрытая) система
Легенда:
1 - Смеситель с компенсатором
давления
2 - Расширительный бак
3 - Предохранительный клапан
a - Испытательный клапан
b - Обратный клапан
4 - Воронка с выпуском
9
8
7
Рисунок 3: Безнапорная
(открытая) система
5 - Испытательная насадка
6 - Редукционный клапан
7 - Запорный клапан
8 - Обратный клапан
9 - Смеситель низкого давления
H - Холодная вода
T - Горячая вода
Между нагревательным элементом и предохранительным клапаном
запрещается устанавливать запорный клапан, так как он блокирует работу
предохранительного клапана!
Водонагреватель можно подключать к водопроводной сети дома без
редукционного клапана, если давление в сети ниже номинального. Если
давление в сети выше номинального, использование редукционного клапана
обязательно.
Перед подключением к электросети водонагреватель следует
обязательно заполнить водой! При первом заполнении откройте кран
горячей воды на смесителе. Бак будет заполнен, когда вода начнет поступать
через сток смесителя.
24
RU
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ
Перед подключением к электросети
необходимо к водонагревателю необходимо
подключить соединительный шнур с
минимальным сечением 1,5 мм2 (H05VV-F 3G
1,5 мм2). Для этого следует снять
предохранительную крышку.
Между водонагревателем и сетью
электропитания должно быть предусмотрено
соответствующе национальными стандартами
монтажа электроустановок устройство,
позволяющее полностью отключить прибор от
сети.
Рис. 4: Снятие предохранительной крышки
Легенда:
1 - Соединительная скоба
2 - Биметаллический
предохранитель
3 - Электронный регулятор
4 - Нагревательный элемент
(2000 Вт)
5 - Температурный датчик
L - Фазовый проводник
N - Нейтральный провод
- Защитный проводник
Рисунок 5: Электросхема
ВНИМАНИЕ: Перед тем как производить любые действия по уходу,
ремонту или очистке обязательно отключите водонагреватель от
электросети! Все действия должны выполнять специалисты, имеющие
необходимую квалификацию!
25
RU
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ
После подключения к водопроводной и электросети водонагреватель будет
готов к эксплуатации. При подключении питания водонагреватель перейдет в
режим готовности. В режиме готовности водонагреватель поддерживает
температуру 10 °C.
Легенда:
- индикация установленной/фактической
температуры воды в баке, индикация
неисправностей
- кнопка On/Off, установка температуры
- индикация работы функции "SMART"
- кнопка для включения/выключения функции
"SMART"
Рис. 6: Панель управления
Водонагреватель оснащен электронным регулятором "EcoSmart" ,
поддерживающим следующие функции: установка температуры воды,
индикация температуры воды, диагностика неисправностей и интелектуальный
режим коррекции работы, позволяющий сократить расход электроэнергии.
Включение / выключение водонагревателя
Для включения водонагревателя нажмите и удерживайте (3 секунды) кнопку .
При повторном нажатие и удерживании (3 секунды) кнопки
водонагреватель
перейдет в режим готовности.
Работа водонагревателя – настройка в ручном режиме
Температура настраивается нажатием на кнопку
(по умолчанию установлена
температура 57°C).
- Защита от замерзания, температура ~10 °C.
- Температура воды ~ 35 °C.
eco - Температура воды ~ 57 °C.
- Температура воды ~ 75 °C.
После достижения максимального уровня " " , при последующем нажатии
кнопки
программа вернется в исходное состояние " ". Рекомендуется
26
Работа водонагревателя в режиме "EcoSmart"
Данный режим актуален, прежде всего, в случае, когда у пользователя
сформировались устойчивые привычки в отношении использования горячей
воды (напр. пользователь принимает душ каждый день примерно в одно и тоже
время). Для того, чтобы водонагреватель перешел в режим работы "EcoSmart"
необходимо осуществить запись пользовательских настроек. Во время записи
электронный регулятор запоминает все привычные настройки пользователя,
которые будут учитываться при нагревании воды после завершения записи.
Запись данных длится 7 дней. Работа водонагревателя в режиме "EcoSmart"
сокращает расход электроэнергии.




При нажатии на кнопку будет начинаться запись ваших привычек. Во время
записи мигает зеленый индикатор
. Когда через 7 дней запись
заканчивается, режим записи автоматически начинает осуществляться. Во
время работы нагревателя в режиме "EcoSmart" светиться зеленый
индикатор
.
Для отключения записи настроек или работы функции "EcoSmart" повторно
нажмите на кнопку . Водонагреватель вернется в основной режим работы.
Вода будет нагреваться до установленной температуры.
Перезапуск "EcoSmart" функции возможно с помощью нажатия кнопки
.
Если режим работы уже был записан (запись не была прервана), только эта
начнет осуществляться. Светиться зеленый индикатор
. Если запись была
прервана, начнется новая 7 дневная запись. Мигает зеленый индикатор
.
При изменении привычного расхода горячей воды настройки пользователя
можно перезаписать. Для этого следует нажать и удерживать кнопку .
Запись новых настроек будет длиться 7 дней.
Функция "Антилигионелла"
Если температура воды в водонагревателе в течение 14 дней не достигнет
65 °C, включится функция "Антилигионелла", ТЭН нагреет воду до 70 °C и будет
поддерживать ее 120 минут.
Индикация неисправностей
В случае возникновения неисправностей в работе водонагревателя в поле
начнут мигать контрольные индикаторы.
27
RU
установка в положение "eco". Это наиболее экономичный режим; в этом режиме
будет поддерживаться температура воды ~57 °C, образование накипи и
тепловые потери будут ниже, чем при установке более высокой температуры.
Температура воды в водонагревателе отображается на индикаторе .
Если вы не планируете использовать водонагреватель в течение длительного
времени, в целях предотвращения замерзания регулятор температуры следует
установить в положение " ". В этом режиме водонагреватель будет
поддерживать температуры воды примерно на уровне 10°C.
RU
Описание
Индикация
неисправности
Действия
E1
Неисправность
температурного
датчика
Повторяющееся 2кратное быстрое
мигание контрольного
индикатора в поле .
Обратиться в сервисный
центр (водонагреватель не
работает).
E5
Перегрев
(температура
>90 °C)
Повторяющееся 3кратное быстрое
мигание контрольного
индикатора в поле .
Индикация неисправности
автоматически отключится,
когда температура
опустится ниже
установленного значения.
При повторном
возникновении данной
неисправности обратитесь
в сервисный центр.
E44
"Сухое"
включение
Повторяющееся 4кратное быстрое
мигание контрольного
индикатора в поле .
Заполнить водонагреватель
водой.
Ошибка будет удалена
после выключения
водонагревателя или после
нажатия и удерживания
кнопки
в течение 3
секунд.
Неисправность
Опорожнение водонагревателя
Если водонагреватель будет отключен от электросети, во избежание
замерзания следует слить из него всю воду. Вода сливается через входную
трубу водонагревателя. С этой целью рекомендуется во время монтажа между
предохранительным клапаном и трубой подачи воды установить специальный Т
-образный соединитель с выпускным клапаном. Перед опорожнением
водонагревателя его необходимо отключить от электросери, открыть кран
горячей воды на подключенном смесителе и слить горячую воду. Когда вода в
водонагревателе остынет, клапан подачи холодной воды следует закрыть и
отсоединить гибкий шланг на отверстии слива горячей воды. После этого
водонагреватель можно опорожнить через выпускной клапан на трубе подаче
воды. После слива воды через входную трубу в водонагревателе останется
небольшое количество воды. При последующем заполнении водонагревателя
водой рекомендуется открыть кран горячей воды на смесителе и оставить воду
стекать через сливную трубу смесителя в течение не менее 2 минут (струя
должна быть равномерной, среднего напора, толщиной с карандаш).
28
Наружные поврехности водонагревателя следует очищать мягкой тканью и
неагрессивными жикими чистящими средствами, предназначенными для ухода
за гладкими лакированными поверхностями. Не используйте
спиртосодержащих и абразивных чистящих средств.
Проведение регулярного технического осмотра способствует длительной и
беспереобойной работе водонагревателя. Гарантия на случай подвержения
бака коррозии действует только в случае выполнения всех предписанных
регулярных проверок износа защитного анода. Интервал между отдельными
техническими осмотрами не должен превышать сроков, указанных в
гарантийном талоне. Технический осмотр должен осуществляться
специалистом авторизованного сервисного центра, который имеет право
сделать отметку о его проведении в гарантийном талоне изделия. Специалист
во время техосмотра проверяет состояние антикоррозионного защитного анода,
и по необходимости удаляет известковый налет, накапливающийся в
зависимости от качества, количества и температуры использованной воды на
внутренних поверхностях водонагревателя. В зависимости от состояния Вашего
водонагревателя специалист сервесного центра после осмотра даст Вам
рекомендацию о сроке проведения следующего техосмотра.
Просим Вас не пытаться отремонтировать водонагреватель
самостоятельно, а обращаться в сервисную службу.
29
RU
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД
RU
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТА
Тип
Профиль нагрузки
Класс энергетической
эффективности
Энергетическая
эффективность при нагреве
воды (ƞВтч) 1)
Годовой расход
электроэнергии 1)
Суточный расход
электроэнергии 2)
Настройка температуры
термостата
Значение "smart" 3)
Недельный расход
электроэнергии при
использовании
интеллектуальной системы
управления
Недельный расход
электроэнергии без
использования
интеллектуальной системы
управления
Объем
Количество смешанной
воды при 40°С В40 2)
Номинальное давление
Вес/наполненного водой
Антикоррозионная защита
бака
Присоединительная
мощность
Напряжение
Класс защиты
Степень защиты
Время нагрева с 10°С до 65°С
OTGS 30 E5
OTGS 50 E5
OTGS 80 E5
S
M
M
OTGS 100 E5 OTGS 120 E5
L
L
B
B
B
C
C
[%]
37,2
40
39,6
40
40
[кВтч]
496
1282
1296
2480
2554
[кВтч]
2,864
6,870
6,956
13,003
13,214
eco
1
1
1
1
1
[кВтч]
13,055
24,198
25,564
49,740
51,611
[кВтч]
16,215
28,501
30,049
57,832
58,689
[л]
29,1
49,1
78,8
98,1
118,9
[л]
-
68
121
142
177
36/136
41/161
[МПа
(бар)]
[кг]
0,6 (6) / 0,9 (9)
19/49
24/74
31/111
эмалированный / Мg анод
[Вт]
2000
[В~]
230
I
IP24
2 37
[ч]
0 59
1 38
3 16
3 55
1) Регламент ЕС 812/2013; EN 50440
2) EN 50440
3) Данные об энергетической эффективности и расходе электроэнергии действительны только при
включенном интеллектуальном устройстве управления
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЙ, НЕ ВЛИЯЮЩИХ НА ФУНКЦИИ АПАРАТА.
Инструкция по эксплуатации доступна также на веб-сайте производителя:
http://www.gorenje.com.
30
Uređaj mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim
telesnim, osetnim ili mentalnim sposobnostima, odnosno nedovoljnim
iskustvom ili znanjem samo ako su pod nadzorom ili podučeni o upotrebi
aparata na bezbedan način i ako razumeju potencijalne opasnosti.
Deca ne smeju da se igraju uređajem.
Čišćenja i održavanja uređaja ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.
Ugradnja mora biti izvedena u skladu sa važećim propisima i prema
uputstvima proizvođača. Mora je obaviti stručno osoposobljeni monter.
Kod zatvorenog sistema pritiska, prilikom priključivanja potrebno je na
dotočnu cev bojlera obavezno ugraditi sigurnosni ventil sa potrebnim
pritiskom 0,6 MPa (6 bar) ili 0,9 MPa (9 bar) (vidite tablicu sa natpisom), koji
sprečava povećanje pritiska u kotlu za više od 0,1 MPa (1 bar) iznad nazivnog.
Voda može da kaplje iz odvodnog otvora sigurnosnog ventila, zato odvodni
otvor mora da bude otvoren na atmosferski pritisak.
Ispust sigurnosnog ventila mora da bude postavljen u smeru na dole i na
mestu na kome neće smrznuti.
Za pravilan rad sigurnosnog ventila potrebno je periodično obavljati
kontrole, odstranjivati vodeni kamenac i proveravati da sigurnosni ventil nije
blokiran.
Između bojlera i sigurnosnog ventila nije dozvoljeno ugrađivati ventil za
zatvaranje, jer time onemogućavate zaštitu bojlera pod pritiskom!
Pre električnog priključivanja, potrebno je bojler obavezno najpre napuniti
vodom!
Bojler je zaštićen za slučaj otkazivanja radnog termostata dodatnim
toplotnim osiguračem. U slučaju otkazivanja termostata, u skladu sa
sigurnosnim standardima, voda u bojleru može da dostigne temperaturu i do
130 °C. Prilikom montiranja vodovodnih instalacija, potrebno je obavezno uzeti
u obzir da može doći do navedenih temperaturnih preopterećenja.
Ako bojler isključite iz električne mreže, zbog opasnosti od zamrzavanja,
morate da ispustite vodu iz njega.
Voda iz bojlera se prazni kroz dotočnu cev kotla. U tu svrhu preporučljivo
je između zaštitnog ventila i dotočne cevi montirati poseban T-član sa ispusnim
ventilom.
Molimo da eventualne kvarove ne popravljate sami nego da o njima
obavestite najbližu servisnu službu.
Naši proizvodi su opremljeni komponentama koje nisu štetne po
zdravlje i životnu sredinu i napravljeni su tako da ih u njihovoj zadnjoj
životnoj fazi možemo što jednostavnije rastaviti i reciklirati.
Reciklažom materjiala smanjujemo količine otpadaka i smanjujemo
potrebu za proizvodnjom osnovnih materijala (na primer metala) koja
zahteva ogromno energije i uzrokuje ispuste štetnih materija. Reciklažnim
postupcima tako smanjujemo potrošnju prirodnih resursa jer otpadne delove
od plastike i metala ponovo vraćamo u različite proizvodne procese.
31
SR/MNE
UPOZORENJA
SR/MNE
Za više informacija o sistemu odlaganja otpadaka posetite svoj centar za
odlaganje otpadaka ili trgovca, kod koga je proizvod kupljen.
Poštovani kupci, zahvaljujemo vam se što ste kupili naš proizvod.
MOLIMO DA PRE MONTAŽE I PRVE UPOTREBE BOJLERA PAŽLJIVO
PROČITATE UPUTSTVO.
Bojler je proizveden u skladu sa važećim standardima i zvanično je ispitan, za njega
je izdat bezbednosni sertifikat i sertifikat o elektromagnetskoj kompatibilnosti.
Njegove osnovne tehničke osobine navedene su na tablici sa natpisom nalepljenoj na
dnu kotla u blizini priključnih cevi. Priključenje bojlera na vodovodnu i elektičnu mrežu
može da izvrši samo stručnjak koji je osposobljen za to. Bilo kakav zahvat u
unutrašnjost bojlera zbog popravljanja, uklanjanja vodenog kamenca i proveravanja ili
zamenjivanja antikorozivne zaštitne anode, može da izvrši samo ovlašćena servisna
služba.
MONTAŽA
Montirajte bojler što bliže priključku za vodu i pričvrstite ga na zid odgovarajućim
vijcima. Ako bojler ugradite u prostoriju u kojoj je kada za kupanje ili tuš, obavezno bi
trebalo da se uvažavaju zahtevi standarda IEC 60364-7-701 (VDE 0100, Teil 701).
Na zid ga pričvrstite pomoću dva zavrtnja za montažu na zid, sa nominalnim
presekom od najmanje 8 mm. Ako je nosivost zida neodgovarajuća, mesto na kome
montirate bojler morate da ojačate na odgovarajući način. Bojler se pričvršćuje na zid
isključivo vertikalno (sl. 1).
Zbog lakše kontrole i zamene magnezijumove anode, preporučujemo vam da između
vrha bojlera i plafona ostavite dovoljno prostora (pogledajte meru G na skici Priključne i montažne mere). U suprotnom slučaju, prilikom servisiranja biće potrebno
bojler demontirati sa zida.
A
B
C
G
OTGS 30 E5
510
310 235 180
OTGS 50 E5
690
470 250 260
OTGS 80 E5
950
735 245 360
OTGS 100 E5
1125 900 255 510
OTGS 120 E5
1300 900 430 510
Priključne i montažne mere bojlera [mm]
Sl. 1: Vertikalno montiranje na zid
32
Dovod i odvod vode su označeni bojama na cevima bojlera. Dovod hladne vode je
označen plavom, a odvod tople vode crvenom bojom.
Bojler možete da priključite na vodovodnu mrežu na dva načina. Zatvoreni sistem
(pod pritiskom), omogućava ispuštanje vode na više mesta. Otvoreni, sistem bez
pritiska omogućava ispuštanje vode samo na jednom mestu za ispuštanje. S obzirom
na sistem priključivanja koji izaberete, morate da ugradite i adekvatnu bateriju za
mešanje.
Kod priključivanja pri zatvorenom sistemu pod pritiskom (sl. 2) potrebno je na
mestima ispuštanja vode upotrebiti baterije za mešanje pod pritiskom. Na dotočnu
cev potrebno je, zbog obezbeđivanja sigurnosti poprilikom rada bojlera, ugraditi
sigurnosni ventil ili sigurnosnu grupu koja sprečava povećanje pritiska u bojleru za
više od 0,1 MPa (1 bar) iznad nominalnog. Otvor za ispuštanje vode na sigurnosnom
ventilu mora obavezno da ima izlaz na atmosferski pritisak. Kad se voda u kotlu
zagreva, povećava se i pritisak, ali do granice koju dozvoljava sigurnosni ventil. Pošto
je vraćanje vode u vodovodnu mrežu blokirano, može doći do kapanja vode iz
odlivnog otvora sigurnosnog ventila. Te kapljice vode možete da usmerite u odvod
preko posebnog sistema za ispuštanje vode, koji morate da postavite ispod
sigurnosnog ventila. Odvodna cev, smeštena ispod elementa za ispuštanje na
sigurnosnom ventilu, mora da bude nameštena u smeru pravo nadole i na
temperaturi na kojoj ne smrzava.
U slučaju da želite da izbegnete kapanje vode iz sigurnosnog ventila, morate na
dotočnu cev bojlera ugraditi ekspanzionu posudu zapremine najmanje 5% od
zapremine bojlera.
Za pravilan rad sigurnosnog ventila treba periodično obavljati kontrole, odstranjivati
vodeni kamenac i proveravati da sigurnosni ventil nije blokiran. Kod proveravanja,
pomicanjem ručke ili odvijanjem matice zavrtnja (zavisno od vrste zavrtnja) otvorite
ispuštanje iz sigurnosnog ventila. Pri tome kroz mlaznicu ventila za isticanje mora da
proteče voda, kao znak da je ventil besprekoran.
Kod otvorenog sistema bez pritiska (sl. 3) potrebno je na ulazu vode u bojler montirati
nepovratni ventil, koji sprečava isticanje vode iz bojlera, ako u mreži nestane vode.
Kod ovog sistema priključivanja dozvoljeno je montirati samo protočnu bateriju za
mešanje vode. U bojleru se zbog zagrevanja povećava zapremina vode, što uzrokuje
kapanje iz cevi baterije za mešanje. Jakim zatezanjem ručice baterije za mešanje
nećete sprečiti kapanje nego možete samo da pokvarite bateriju.
33
SR/MNE
PRIKLJUČIVANJE NA VODOVOD
SR/MNE
1
2
3
4
a
b
5
6
7
Sl. 2: Zatvoreni sistem (pod pritiskom)
Legenda:
1 - Baterije za mešanje
2 - Ekspanzioni sud
3 - Sigurnosni ventil
a - Ventil za testiranje
b - Nepovratni ventil
4 - Cevak sa priključkom na odvod
5 - Ispitni nastavak
9
8
7
Sl. 3: Otvoreni sistem
(protočni)
6 - Ventil za redukciju pritiska
7 - Ventil za zatvaranje
8 - Nepovratni ventil
9 - Niskopritisna baterija
H - Hladna voda
T - Topla voda
Između bojlera i sigurnosnog ventila nije dozvoljeno ugrađivati ventil za
zatvaranje, jer time onemogućavate osiguranje pritiska u bojleru!
Bojler možete da priključite na vodovodnu mrežu objekta bez redukcionog ventila ako
je pritisak u mreži niži od nominalnog pritiska. Ako pritisak u mreži prevazilazi
nominalni pritisak, treba obavezno ugraditi redukcioni ventil.
Pre električnog priključivanja, bojler treba obavezno prvo napuniti vodom!
Prilikom prvog punjenja, otvorite slavinu za toplu vodu. Bojler je pun kad počne da
teče voda kroz izlivnu cev baterije za mešanje.
PRIKLJUČIVANJE NA ELEKTRIČNU MREŽU
Pre priključenja u električnu mrežu, potrebno
je u bojler ugraditi priključno uže minimalnog
preseka najmanje 1,5 mm2 (H05VV-F 3G
1,5 mm2), zato morate odstraniti zaštitni
poklopac.
U električnu instalaciju mora biti ugrađena
priprema za razdvajanje svih polova u skladu
sa nacionalnim instalacionim propisima.
Sl. 4: Odstranjivanje zaštitnog poklopca
34
SR/MNE
Legenda:
1 - Priključne kleme
2 - Toplotni osigurač
3 - Elektronski regulator
4 - Grejač (2000 W)
5 - Temperaturni senzor
L - Faza
N - Nula
- Uzemljenje
Sl. 5: Šema povezivanja električnih provodnika
UPOZORENJE: Pre svake intervencije u unutrašnjosti bojlera, obavezno
isključite bojler iz električne mreže! Intervenciju može obaviti samo
osposobljeni stručnjak!
UPOTREBA BOJLERA
Posle priključivanja na vodovodnu i električnu mrežu, bojler je spreman za upotrebu.
Prilikom uključivanja na naponsko napajanje, bojler prelazi u stanje pripremljenosti. U
stanju pripremljenosti bojler održava temperaturu vode na 10 °C.
Legenda:
- prikazivač podešene/stvarne temperature vode
u bojleru, signalizacija grešaka
- taster On/Off, podešavanje temperature
- indikacija rada "SMART" funkcije
- taster za uključivanje/isključivanje "SMART"
funkcije
Sl. 6: Upravljačka ploča
Bojler je opremljen elektronskim regulatorom "EcoSmart" koji omogućava
podešavanje temperature vode, prikaz temperature vode, dijagnostiku grešaka i rad u
pametnom načinu, zahvaljujući kom smanjujete potrošnju električne energije.
35
SR/MNE
Uključivanje / isključivanje bojlera
Bojler za zagrevanje vode uključujete dužim pritiskom (3 s) na taster .
Ponovnim dužim pritiskom (3s) na taster
bojler prelazi u stanje pripremljenosti.
Rad bojlera – ručno podešavanje
Temperaturu podešavate pritiskanjem tastera
(prethodno podešena temperatura je 57 °C).
na željeni temperaturni nivo
- Zaštita protiv zamrzavanja, temperatura približno 10 °C.
- Temperatura vode približno 35 °C.
eco - Temperatura vode približno 57 °C.
- Temperatura vode približno 75 °C.
Kada dostignete maksimalni nivo " " , pri sledećem pritisku tastera
vraćate se na
početak " ". Preporučujemo podešavanje na položaj "eco". Takvo podešavanje je
najštedljivije; pri tom položaju temperatura vode biće približno 57 °C, a izdvajanje
vodenog kamenca i gubici toplote biće manji nego pri podešavanju na višu
temperaturu. Temperaturu vode u bojleru pokazuje prikazivač .
Ako ne mislite duže vreme da upotrebljavate bojler, osigurajte njegov sadržaj od
zamrzavanja na taj način, što ćete podesiti temperaturu na položaj " ". Ovakvim
podešavanjem bojler će održavati temperaturu vode približno na 10 °C.
Rad bojlera u režimu "EcoSmart"
Ovaj način rada prikladan je pre svega ako imate prilično ustaljene navike što se tiče
potrošnje tople vode (primer: tuširanje svakoga dana približno u isto vreme). Za rad
bojlera na "EcoSmart" način morate pokrenuti snimanje. U vreme snimanja,
elektronski regulator zapamti vaše navike, koje uvažava prilikom zagrevanja vode
posle prestanka snimanja. Snimanje traje 7 dana. Rad u režimu "EcoSmart"-a
smanjuje potrošnju električne energije.
 Pritiskom na taster
pokrenete snimanje vaših navika. Tokom snimanja trepće
zelena kontrolna lampica
. Nakon 7. dana se snimanje završi i režim počne da
se izvodi automatski. U "EcoSmart" načinu svetli zelena kontrolna lampica
, dok
je bojler uključen.
 Ponovnim pritiskom na taster
isključujete snimanje ili rad "EcoSmart" funkcije.
Bojler se vraća u osnovni način rada. Vodu zagreva do podešene temperature.
 Ponovno uključivanje "EcoSmart" funkcije je moguće pritiskom na taster
. Ako je
bio režim rada već snimljen (snimanje nije bilo prekinuto), on će početi sa
izvođenjem. Zelena kontrolna lampica
svetli. Ako je bilo snimanje prekinuto,
sistem započne s novim 7 - dnevnim snimanjem. Zelena kontrolna lampica
trepće.
 Ukoliko elektronski regulator ima već sačuvan režim rada, a navike potrošnje tople
vode se promene, potrebno je pokrenuti novo snimanje. Pokrećete ga dužim
pritiskom na taster
. Snimanje traje sledećih 7 dana.
Funkcija antilegionela
Ako voda u bojleru u roku od 14 dana ne dostigne 65 °C, uključuje se funkcija zaštite
od legionele te se voda u bojleru zagrejava na 70 °C i održava 120 minuta.
36
SR/MNE
Indikacija grešaka
U slučaju greške na prikazivaču
počinju da trepere kontrolne lampe.
Greška
Opis greške
Signalizacija
Rešenje
E1
Greška temperaturnog
senzora
Ponavljajući 2x brzi treptaj Pozovite servis (bojler ne
kontrolne lampe na
radi).
prikazivaču .
E5
Pregrevanje
(temperatura > 90 °C)
Ponavljajući 3x brzi treptaj Greška se automatski
kontrolne lampe na
izbriše kada padne
temperatura ispod
prikazivaču .
podešene vrednosti. Ako
se greška ponavlja,
pozovite servis.
E44
Suvo uključivanje
Ponavljajući 4x brzi treptaj Bojler napunite vodom.
kontrolne lampe na
Greška se briše
isključivanjem bojlera odn.
prikazivaču .
3s pritiskom na taster
.
Pražnjenje bojlera
Ako bojler isključite iz električne mreže, morate istočiti vodu iz njega zbog opasnosti
od zamrzavanja. Voda iz bojlera se prazni kroz dotočnu cev bojlera. Za tu namenu
preporučljivo je prilikom montiranja između sigurnosnog ventila i dotočne cevi
montirati poseban T-član sa ispusnim ventilom. Pre pražnjenja bi trebalo isključiti
bojler iz električne mreže, a zatim otvoriti ručku za toplu vodu na priključenoj bateriji
za mešanje i ispustiti toplu vodu. Kad se voda u bojleru ohladi, zatvara se ventil
dovoda hladne vode i odvrće elastična cev na odvodu tople vode bojlera. Zatim
možete da ispraznite bojler kroz ispusni ventil na dovodnoj cevi. Posle pražnjenja
vode kroz dotočnu cev, u bojleru ostaje manja količina vode. Prilikom ponovnog
punjenja bojlera vodom, preporučujemo da otvorite ručicu za toplu vodu na bateriji za
mešanje vode i da pustite da voda teče bar 2 minuta kroz izlivnu cev baterije za
mešanje vode (mlaz neka bude ravnomeran, srednje jačine, debljine olovke).
ODRŽAVANJE
Spoljašnjost bojlera čistite mekom krpom i blagim tečnim sredstvima za čišćenje,
namenjenim za čišćenje glatkih lakiranih površina. Ne upotrebljavajte sredstva za
čišćenje koja sadrže alkohol ili abrazivna sredstva.
Redovnim servisnim pregledima obezbedićete besprekoran rad i dug životni vek
bojlera. Garancija za prerđavanje kotla važi samo ako ste obavljali propisane redovne
preglede istrošenosti zaštitne anode. Period između pojedinih redovnih pregleda ne
sme biti duži nego što je navedeno u garancijskoj izjavi. Pregledi moraju biti obavljeni
od strane ovlašćenog servisera, koji će Vam pregled evidentirati na garancijskom
listu proizvoda. Prilikom pregleda, proverava istrošenost antikorozivne zaštitne anode
i po potrebi očisti vodeni kamenac koji se, s obzirom na kvalitet, količinu i
temperaturu potrošene vode sakuplja u unutrašnjosti bojlera. Servisna služba će vam
posle pregleda bojlera, s obzirom na utvrđeno stanje, preporučiti i datum sledeće
kontrole.
37
SR/MNE
Molimo Vas, da eventualne kvarove na bojleru ne popravljate sami, nego da o
njima obavestite najbližu ovlašćenu servisnu službu.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE BOJLERA
Tip
Određeni profil opterećenja
Razred energetske efikasnosti
Energetska efikasnost
pri zagrevanju vode (ƞwh) 1)
Godišnja potrošnja
električne energije 1)
Dnevna potrošnja
električne energije 2)
Podešavanje temperature
termostata
Vrednost "smart" 3)
Nedeljna potrošnja električne
energije sa pametnim
upravljanjem
Nedeljna potrošnja električne
energije bez pametnog
upravljanja
Zapremina
Količina mešane vode
na 40 °С V40 2)
Nominalni pritisak
Masa/napunjen vodom
Antikorozivna zaštita kotla
Snaga električnog grejača
Napon napajanja
Klasa zaštite
Stepen zaštite
Vreme zagrevanja
od 10 °С do 65 °С
OTGS 30 E5
OTGS 50 E5
OTGS 80 E5
S
B
M
B
M
B
OTGS 100 E5 OTGS 120 E5
L
C
L
C
[%]
37,2
40
39,6
40
40
[kWh]
496
1282
1296
2480
2554
[kWh]
2,864
6,870
6,956
13,003
13,214
eco
1
1
1
1
1
[kWh]
13,055
24,198
25,564
49,740
51,611
[kWh]
16,215
28,501
30,049
57,832
58,689
[l]
29,1
49,1
78,8
98,1
118,9
[l]
-
68
121
142
177
[МPa
(bar)]
[kg]
19/49
24/74
0 59
1 38
0,6 (6) / 0,9 (9)
[W]
[V~]
[h]
31/111
36/136
emajlirano / Mg anoda
2000
230
I
IP24
2 37
3 16
41/161
3 55
1) Uredba komisije EU 812/2013; EN 50440
2) EN 50440
3) Podaci o energetskoj efikasnosti i potrošnji energije važe samo kada je uključen pametni upravljački uređaj.
ZADRŽAVAMO PRAVO NA PROMENE, KOJE NE UTIČU NA FUNKCIONALNOST
APARATA.
Uputstvo za upotrebu je na raspolaganju i na našoj internet strani
http://www.gorenje.com .
38
UK
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Цей прилад може експлуатуватися дітьми, старшими 8 років, людьми з
обмеженими фізичними, сенсорними й розумовими здібностями, а також
тими, хто не володіє достатнім досвідом або знаннями, лише під наглядом
особи, відповідальної за їхню безпеку, або після надання цією особою
відповідних інструкцій, що гарантують безпечне користування приладом.
Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
Чищення й доступне користувачеві технічне обслуговування не
повинні здійснювати діти без нагляду.
Монтаж повинні здійснювати кваліфіковані фахівці з дотриманням
чинних норм і правил у відповідності до інструкції виробника.
Для підключення до системи водопостачання напірного (закритого)
типу на трубу подачі води водонагрівача обов’язково слід установити
запобіжний клапан з номінальним тиском 0,6 МПа (6 бар) або 0,9 МПа
(9 бар) (див. таблицю маркування), що дозволяє уникнути підвищення
тиску в баку більше, ніж на 0,1 МПа (1 бар) відносно номінального.
Вода може капати з вихідного отвору запобіжного клапана, тому він
має залишатися відкритим для доступу повітря.
Вихідний отвір запобіжного клапана має бути направлений униз і
встановлений у такий спосіб, щоб не допускати замерзання води.
Для нормального функціонування запобіжного клапана необхідно
самостійно проводити регулярні перевірки з метою видалення водного
каменя й запобігання блокуванню клапана.
Між водонагрівачем і запобіжним клапаном заборонено
встановлювати запірний клапан, оскільки він блокує роботу запобіжного
клапана!
Перед підключенням до електромережі водонагрівач слід обов’язково
наповнити водою!
Водонагрівач обладнаний додатковим термозапобіжником, який
спрацьовує у разі виходу з ладу термостату. Якщо термостат виходить з
ладу, температура води у водонагрівачі може сягати 130 °C . Під час
монтажу систем водопроводу слід обов'язково враховувати вказані
температурні перевантаження.
У разі відімкнення водонагрівача від електромережі слід злити всю
воду з баку з тим, щоб уникнути її замерзання.
Зливання води з водонагрівача відбувається через трубу подачі води
бака. Задля цього рекомендується встановити між запобіжним клапаном і
трубою подачі води Т-подібний з’єднувач з випускним клапаном.
Будь ласка, не намагайтеся усунути можливі несправності теплового
насосу самотужки, а повідомляйте про них найближчий уповноважений
сервісний центр.
39
UK
Прилади виготовлені з екологічно чистих компонентів, що
дозволяє демонтувати їх по завершенні терміну придатності у
найбільш безпечний спосіб і піддати вторинній переробці.
Вторинна переробка матеріалів дозволяє скоротити кількість
відходів і знизити потребу у виробництві основних матеріалів
(приміром, металу), що потребує значних енерговитрат, а також,
відповідно, зменшити викид шкідливих речовин. Завдяки процедурам
вторинної переробки скорочуються витрати природних ресурсів, адже
пластикові відходи й відходи металів будуть повторно використані у
виробничих процесах.
Докладнішу інформацію про систему утилізації відходів можна отримати в
регіональному центрі утилізації або в компанії, що продає даний прилад.
Шановний покупець, ми вдячні Вам за придбання нашої продукції.
ПЕРЕД УСТАНОВКОЮ ТА ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ ВОДОНАГРІВАЧА,
БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ!
Водонагрівач виготовлений згідно з чинними стандартами, випробуваний, має
сертифікат відповідності вимогам технічного регламенту щодо безпеки машин
та обладнання, а також сертифікат відповідності вимогам регламенту щодо
електромагнітної сумісності. Основні технічні характеристики водонагрівача
наведені в таблиці маркування, розміщеній з нижнього боку корпусу біля
сполучних шлангів. Підключення до електромережі та водопроводу має
здійснювати тільки кваліфікований фахівець. Сервісне обслуговування, ремонт,
видалення накипу, перевірку або заміну антикорозійного захисного анода також
може здійснювати тільки уповноважена сервісна служба.
МОНТАЖ
Водонагрівач має бути встановлений якомога ближче до місця подачі води. При
монтажі водонагрівача у приміщенні, де встановлені ванна або душ, слід
обов’язково дотримуватися вимог стандарту IEC 60364-7-701 (VDE 0100,
частина 701). Кріплення до стіни проводиться гвинтами номінальним діаметром
не менше 8 мм. Слабкі стіни, на які планується повісити водонагрівач, слід
відповідним чином укріпити. Нагрівач слід установлювати тільки у
вертикальному положенні (мал. 1).
Щоб полегшити перевірку і заміну магнієвого анода рекомендується
передбачити проміжок між верхівкою водонагрівача та стелею (див. розмір G на
мал. "Приєднувальні та монтажні розміри"). В іншому випадку для проведення
сервісних робіт водонагрівач доведеться демонтувати.
40
B
C
G
510
310 235 180
OTGS 50 E5
690
470 250 260
OTGS 80 E5
950
735 245 360
OTGS 100 E5
1125 900 255 510
OTGS 120 E5
1300 900 430 510
UK
A
OTGS 30 E5
Сполучні й монтажні розміри
водонагрівача [мм]
Мал. 1: Вертикальний монтаж на стіну
ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ
Труби подачі та відведення води позначені різними кольорами. Синій - холодна
вода, червоний - гаряча.
Нагрівач можна під'єднати до водопроводу двома способами. Напірна (закрита)
система підключення передбачає подачу води з кількох джерел, а безнапірна
(відкрита) система – лише з одного. Залежно від обраної системи підключення
необхідно встановити відповідні змішувальні батареї.
У напірній (закритій) системі підключення (мал. 2) необхідно у місцях подачі
води використовувати змішувач із компенсатором тиску. Задля безпечної
експлуатації водонагрівача на трубу подачі води слід установити запобіжний
клапан або групу безпеки, що не допускає підвищення тиску більше, ніж на 0,1
МПа (1 бар) відносно номінального. Вихідний отвір запобіжного клапану має
завжди бути відкритим для надходження повітря. При нагріванні тиск води у
баку зростає до межі, встановленої у запобіжному клапані. Оскільки зворотний
злив води до водопровідної мережі не передбачений, вода може капати з
вихідного отвору запобіжного клапана. Цю воду можна спрямувати до стоку
через сифон, який необхідно розмістити під запобіжним клапаном. Зливний
шланг під вихідним отвором запобіжного клапана має бути спрямований прямо і
вниз, не можна допускати його замерзання.
Запобігти стіканню крапель води можна, встановивши на трубі подачі води бакрозширювач об'ємом не менше 5% від об'єму баку водонагрівача.
Задля забезпечення надійної роботи запобіжного клапана необхідно
здійснювати його періодичний контроль – видаляти вапняний наліт і перевіряти
клапан на предмет блокування.
Під час перевірки необхідно відкрити запобіжний клапан, змінивши положення
ручки або відгвинтивши гайки (залежно від типу клапана). Якщо при цьому через
вихідний отвір витікає вода, клапан є справним.
У безнапірній (відкритій) системі (мал. 3) необхідно у місці подачі води
встановити зворотний клапан, що запобігає витіканню води з баку за відсутності
води в системі. За цієї системи дозволяється лише монтаж проточних
змішувачів. У нагрівачі при нагріванні збільшується об'єм води, при цьому вода
може капати з труби змішувача. Зупинити стікання води, сильно закручуючи
кран на змішувачі, неможливо, це може призвести до пошкодження змішувача.
41
UK
1
2
3
4
a
b
5
6
7
Малюнок 2: Напірна (закрита) система
Опис:
1 - Змішувач із компенсатором тиску
2 - Бак-розширювач
3 - Запобіжний клапан
a - Тестовий клапан
b - Зворотний клапан
4 - Лійка з підключенням до стоку
5 - Тестова насадка
9
8
7
Малюнок 3: Безнапірна
(відкрита) система
6 - Редукційний клапан
7 - Запірний клапан
8 - Зворотний клапан
9 - Змішувач низького тиску
H - холодна вода
T - гаряча вода
Між водонагрівачем і запобіжним клапаном заборонено встановлювати
запірний клапан, оскільки він блокує роботу запобіжного клапана!
Водонагрівач можна під'єднувати до водопровідної мережі будинку без
редукційного клапана, якщо тиск у мережі нижчий від номінального. Якщо тиск у
мережі вищий від номінального, використання редукційного клапана є
обов’язковим.
Перед підключенням до електромережі водонагрівач слід обов'язково
заповнити водою! При першому наповненні відкрийте кран гарячої води
на змішувачі. Бак буде заповнений, коли вода почне виходити через стік
змішувача.
ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ
Перед підключенням до електромережі слід
підключити до нагрівача приєднувальний
кабель H05VV-F 3G 1,5 мм2. Для цього
необхідно зняти захисну кришку.
Між водонагрівачем і мережею
електроживлення має бути передбачений
відповідними національними стандартами
монтажу електроустановок пристрій, який
би дозволяв повністю вимикати пристрій з
мережі.
Рис. 4: Зняття захисної кришки
42
UK
Опис:
1 - Приєднувальна клема
2 - Біметалевий запобіжник
3 - Електронний регулятор
4 - Нагрівальний елемент
(2000 Вт)
5 - Температурний датчик
L - Фаза живлення
N - Нуль живлення
- Заземлення
Рис. 5: Електросхема
УВАГА! Перед початком ремонту або чищення обов'язково вимкніть
водонагрівач з електромережі! Усі дії повинні виконувати фахівці, які
мають належну кваліфікацію!
ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВОДОНАГРІВАЧА
Після підключення до водопровідної та електричної мережі водонагрівач буде
готовим до експлуатації. При підключенні живлення водонагрівач переходить до
режиму готовності. У цьому режимі водонагрівач підтримує температуру 10 °C.
Опис:
- індикація встановленої/фактичної
температури води в баку, індикація
несправностей
- кнопка On/Off, установка температури
- індикація роботи функції "SMART"
- кнопка включення/вимкнення функції
"SMART"
Мал. 6: Панель управління
Водонагрівач оснащений електронним регулятором "EcoSmart" , що підтримує
такі функції: установка температури води, індикація температури води,
діагностика несправностей та інтелектуальний режим корекції роботи, що
43
UK
дозволяє зменшити споживання електроенергії.
Включення /вимкнення водонагрівача
Для включення водонагрівача натисніть і утримуйте (3 секунди) кнопку .
При повторному натисненні та втримуванні (3 секунди) кнопки
водонагрівач
перейде до режиму готовності.
Робота водонагрівача – налаштування в ручному режимі
Налаштування температури здійснюється натисненням на кнопку
встановлена температура 57°C).
(стандартно
- Захист від замерзання, температура ~10 °C.
- Температура води ~35 °C.
eco - Температура води ~57 °C.
- Температура води ~75 °C.
Якщо після максимального нагріву " " натиснути кнопку
, програма
повернеться до початкового стану " ". Рекомендується положення "eco". Цей
режим є найбільш економічним: підтримується температура води ~57 °C,
утворення накипу і втрати тепла - менші, ніж при встановленні вищої
температури. Температура води в нагрівачі відображається на індикаторі .
Якщо ви не збираєтеся користуватися водонагрівачем упродовж тривалого часу,
регулятор температури слід установити в положення " ", щоб уникнути
замерзання води. У цьому режимі водонагрівач підтримуватиме температуру
води приблизно 10°C.
Робота водонагрівача в режимі "EcoSmart"
Цей режим є актуальним насамперед тоді, коли споживач має усталені звички
щодо користування гарячою водою (приміром, приймає душ щодня приблизно в
один і той же час). Для того, щоб водонагрівач перейшов до режиму роботи
"EcoSmart" , необхідно здійснити запис налаштувань користувача. Під час
запису електронний регулятор запам'ятовує всі налаштування користувача, які
будуть враховані при нагріванні води після завершення запису. Запис даних
триває 7 днів. Робота водонагрівача в режимі "EcoSmart" зменшує споживання
електроенергії.
 При натисканні на кнопку
почнеться запис ваших звичок. Під час запису
блимає зелений індикатор
. Коли через 7 днів запис закінчується, режим
запису автоматично починає здійснюватися. Під час роботи нагрівача в
режимі "EcoSmart" світитися зелений індикатор .
 Для вимкнення запису налаштувань або роботи функції "EcoSmart"
повторно
натисніть на кнопку
. Водонагрівач повернеться до основного режиму
роботи. Вода нагріватиметься до заданої температури.
 Перезапуск "EcoSmart" функції можливо за допомогою натискання кнопки
Якщо режим роботи вже був записаний (запис був не перерваний), тільки ця
почне здійснюватися. Світитися зелений індикатор
. Якщо запис був
перерваний, почнеться новий 7 денний запис. Блимає зелений індикатор
.
 Якщо звички користування гарячою водою зазнають змін, налаштування
44
.
UK
користувача можна перезаписати. Для цього слід натиснути й утримувати
кнопку
. Запис нових налаштувань триватиме 7 днів.
Функція "Антилегіонела"
Якщо температура води у водонагрівачі впродовж 14 днів не сягне 65°C,
включиться функція "Антилегіонела", ТЕН нагріє воду до температури 70°C за
120 хвилин.
Індикація несправностей
У разі виникнення несправностей у роботі водонагрівача в полі
блимати контрольні індикатори.
почнуть
Несправність Опис несправності
Індикація
Дії
E1
Повторюване 2разове швидке
блимання
контрольного
індикатора в полі
Звернутися до
сервісного центру
(водонагрівач не
працює).
E5
E44
Несправність
температурного
датчика
Перегрів
Повторюване 3(температура > 90 °C) разове швидке
блимання
контрольного
індикатора в полі
"Сухе" включення
Повторюване 4разове швидке
блимання
контрольного
індикатора в полі
.
.
.
Індикація несправності
автоматично вимкнеться,
коли температура впаде
нижче встановленого
значення.
Заповнити водонагрівач
водою.
Помилка буде
виправлена після
вимкнення водонагрівача
або після натискання й
утримування кнопки
впродовж 3 секунд.
Випорожнення водонагрівача
Якщо водонагрівач буде відімкнено від електромережі, слід злити з нього всю
воду, щоб уникнути замерзання. Вода зливається через вхідний патрубок
водонагрівача. З цією метою рекомендується під час монтажу встановити між
запобіжним клапаном і трубою подачі води спеціальний Т-подібний з'єднувач з
випускним клапаном. Перед випорожненням водонагрівача його необхідно
відімкнути від електромережі, відкрити кран гарячої води на підключеному
змішувачі і злити гарячу воду. Коли вода у водонагрівачі охолоне, клапан подачі
холодної води слід закрити та від'єднати гнучкий шланг на отворі зливу гарячої
води. Після цього водонагрівач можна випорожнити через вихідний клапан на
трубі подачі води. Після зливу води через вхідний патрубок у нагрівачі
залишиться невелика кількість води. Під час наступного заповнення нагрівача
водою рекомендується відкрити кран гарячої води на змішувачі і дати воді
стікати через зливний патрубок змішувача не менше 2 хвилин (струмінь має
бути рівномірним, середнього напору, товщиною в олівець).
45
UK
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД
Зовнішню поверхню водонагрівача слід чистити м'якою тканиною і
неагресивними рідкими миючими засобами, призначеними для догляду за
гладкими лакованими поверхнями. Не слід використовувати абразивні миючі
засоби і такі, що містять спирт.
Регулярний технічний огляд сприяє тривалій і надійній роботі водонагрівача.
Гарантія на випадок пошкодження бака корозією дійсна лише за умови
виконання всіх необхідних регулярних перевірок зносу захисного анода.
Інтервал між технічними оглядами не повинен перевищувати термінів, указаних
в гарантійному талоні. Технічний огляд має проводити фахівець уповноваженого
сервісного центру, наділений правом зробити позначку щодо проведення огляду
у гарантійному талоні виробу. Під час техогляду фахівець перевіряє стан
антикорозійного захисного анода, за необхідності видаляє вапняний наліт, що
накопичується на внутрішніх поверхнях водонагрівача в залежності від якості,
кількості й температури води. Виходячи зі стану водонагрівача, фахівець
сервісного центру після огляду надасть рекомендацію щодо дати наступного
техогляду.
Будь ласка, не намагайтеся відремонтувати водонагрівач самотужки,
звертайтеся до сервісної служби.
46
Тип
Профіль навантаження
Клас енергетичної
ефективності
Енергетична ефективність при
нагріванні води (ƞВт/год) 1)
Річне споживання
електроенергії 1)
Добове споживання
електроенергії 2)
Налаштування температури
термостату
Значення "smart" 3)
Тижневе споживання
електроенергії при
користуванні інтелектуальною
системою управління
Тижневе споживання
електроенергії без
користування
інтелектуальною системою
управління
Об’єм
Кількість змішаної води
при 40 °С В40 2)
Номінальний тиск
[%]
[кВт/
год]
[кВт/
год]
UK
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЛАДУ
OTGS 30 E5
OTGS 50 E5
OTGS 80 E5
S
M
M
OTGS 100 E5 OTGS 120 E5
L
L
B
B
B
C
C
37,2
40
39,6
40
40
496
1282
1296
2480
2554
2,864
6,870
6,956
13,003
13,214
eco
1
1
1
1
1
[кВт/
год]
13,055
24,198
25,564
49,740
51,611
[кВт/
год]
16,215
28,501
30,049
57,832
58,689
[л]
29,1
49,1
78,8
98,1
118,9
[л]
-
68
121
142
177
[МПа
(бар)]
[кг]
Вага/з водою
Антикорозійний захист бака
Потужність нагрівального
[Вт]
елемента
Напруга
[В~]
Клас захисту
Ступінь захисту
Час нагрівання з 10°С до 65°С [год]
0,6 (6) / 0,9 (9)
19/49
24/74
31/111
36/136
Eмальований бак / магнієвий анод
41/161
2000
0 59
1 38
230
I
IP24
2 37
3 16
3 55
1) Регламент ЄС 812/2013; EN 50440
2) EN 50440
3) Дані щодо енергетичної ефективності та споживання електроенергії дійсні лише за умови
включеного інтелектуального пристрою управління.
ВИРОБНИК ЗБЕРІГАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО НА ВНЕСЕННЯ ЗМІН, ЩО НЕ
ВПЛИВАЮТЬ НА ФУНКЦІЇ ПРИЛАДУ.
Інструкцію користувача також читайте на веб-сайті виробника:
http://www.gorenje.com.
47
Gorenje Tiki d.o.o.
22300 Стара Пазова, Голубіначкі пут бб, Сербія
Gorenje Tiki d.o.o.
22300 Стара Пазова, Голубиначки пут бб, Сербия
11/2016
516088
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement