Gorenje GS63161S Samostalna mašina za pranje sudova Uputstvo za upotrebu

Gorenje GS63161S Samostalna mašina za pranje sudova Uputstvo za upotrebu
SR
UPUTSTVA ZA
UPOTREBU
MAŠINA ZA PRANJE
SUDOVA
GS63161
Sadržaj
Vaša mašina za pranje sudova ................................................................. 2
Bezbednosna uputstva ............................................................................. 3
Pre prvog pranja ....................................................................................... 4
Punjenje mašine za pranje sudova ........................................................... 5
Upotreba mašine za pranje sudova .......................................................... 6
Podešavanja ............................................................................................. 10
Održavanje i čišćenje ................................................................................ 12
Rešavanje problema ................................................................................. 15
Instalacija .................................................................................................. 20
Servis ........................................................................................................ 23
Informacije za institut koji obavlja testiranje .............................................. 24
Tehničke informacije ................................................................................. 28
Vaša mašina za pranje sudova
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 14
1. Glavni prekidač za napajanje
8. SpeedWash
2. Taster za izbor programa
9. Automatsko otvaranje vrata
3. Automatsko pranje
10. Pola punjenja
4. Pranje jako prljavih sudova
11. Odložen start
5. Ekološko pranje
12. Ekran
6. Brzo pranje
13. Indikator sredstva za ispiranje
7. Ispiranje
14. Indikator za so
Bezbednosna uputstva
Opšte informacije
•
•
Nikada ne koristite mašinu za pranje sudova u
bilo koju drugu svrhu osim one koja je navedena
u ovim uputstvima za upotrebu.
•
Ne punite vrata ili korpe u mašini za pranje
sudova ničim osim sudovima.
•
Nikada ne ostavljajte vrata mašine za pranje
sudova otvorena jer bi neko mogao pasti preko
njih.
•
Koristite samo deterdžent namenjen za mašine
za pranje sudova!
•
Ovu mašinu mogu da koriste deca starosti 8 i
više godina i osobe sa smanjenim fizičkim i
mentalnim sposobnostima, gubitkom pamćenja
ili nedostatkom iskustva i znanja. Te osobe
moraju da budu pod nadzorom prilikom korišćenja
mašine ili je potrebno uputiti ih u vezi sa
korišćenjem mašine i razumevanjem rizika do
kojih može doći. Čišćenje mašine ne smeju da
obavljaju deca bez nadzora.
•
•
•
UPOZORENJE!
Pročitajte uputstva za upotrebu i čuvajte ih na
bezbednom mestu!
Deca moraju da budu pod nadzorom – deterdžent za
pranje sudova je korozivan!
Čuvanje preko zime/transport
Skladištite mašinu za pranje sudova iznad tačke
zamrzavanja i izbegavajte duži transport po veoma hladnom
vremenu. Transportujte mašinu za pranje sudova uspravno
ili na zadnjoj strani.
Funkcija zaštite od prelivanja
Zaštita od prelivanja počinje i isključuje dovod ako nivo vode
u mašini premaši normalan nivo. Ako se aktivira zaštita od
prelivanja, isključite dovod vode i nazovite servis.
Ambalaža
Pakovanje štiti proizvod tokom transporta. Materijal
pakovanja se može reciklirati. Odvojite različite materijale
upotrebljene u pakovanju da biste pomogli u smanjenju
potrošnje sirovina i stvaranja otpada. Vaš prodavac može
da odnese pakovanje na reciklažu ili da vas uputi prema
najbližem centru za reciklažu. Pakovanje se sastoji od
sledećeg:
Oštećene kablove za napajanje sme da menja
samo kvalifikovani električar.
•
rebrasti karton izrađen od 100% recikliranog materijala;
•
ekspandirani polistiren (EPS) bez dodatog hlora ili fluora;
Mašinu za pranje sudova koristite isključivo u
okruženjima nalik domaćinstvu za pranje kućnih
sudova. Svaka drugačija upotreba je zabranjena.
•
nosači su izrađeni od netretiranog drveta;
•
zaštitna plastika izrađena od polietilena.
Nikada ne stavljajte sudove sa ostacima
razređivača u mašinu za pranje sudova zbog
opasnosti od eksplozije. U mašini ne smeju da
se peru sudovi koji sadrže pepeo, vosak ili
maziva.
Mašina se proizvodi tako da se može reciklirati, a nosi i
odgovarajuće oznake.
UPOZORENJE!
Odlaganje
Kada istekne vek trajanja mašine i treba je odložiti na otpad,
ona prvo mora da se učini neupotrebljivom. Izvucite kabl za
napajanje i odsecite ga što kraće.
Informacije o tome gde i kako možete pravilno reciklirati
mašinu za pranje sudova zatražite od lokalnih službi.
Noževi i drugi oštri predmeti moraju da se okrenu
vrhom prema dole u korpu za pribor ili horizontalno
u druge korpe.
Instalacija
Pogledajte odeljak Instalacija.
Bezbednost dece
Decu treba nadgledati. Nemojte da dozvolite deci
da koriste ili da se igraju mašinom za pranje sudova.
Budite posebno oprezni kada su vrata otvorena.
Određena količina deterdženta može ostati unutra!
Nakon dodavanja deterdženta, uvek odmah
pokrenite mašinu za pranje sudova.
3
Pre prvog pranja
Provera tvrdoće vode
Da biste postigli dobre rezultate pranja, mašini za pranje
sudova je potrebna mekana voda (voda sa niskim sadržajem
minerala). Tvrda voda ostavlja beo trag na sudovima i na
mašini.
Tvrdoća vode je naznačena nemačkom skalom za tvrdoću
vode (°dH) ili francuskom skalom za tvrdoću vode (°fH).
Dovod vode čija tvrdoća vode prekoračuje 6°dH (9°fH) mora
se omekšati. To se obavlja automatski pomoću ugrađene
naprave za omekšavanje vode. Da bi naprava za
omekšavanje vode radila na optimalan način, mora se
podesiti na tvrdoću dovoda vode. Kada ste podesili napravu
za omekšavanje vode, koristite doze deterdženta i sredstva
za ispiranje koje su pogodne za meku vodu.
Obratite se lokalnom vodovodu da biste proverili tvrdoću
vode u vašoj oblasti.
4. Obrišite suvišnu so da biste mogli čvrsto da zatvorite
poklopac.
Da biste izbegli stvaranje mrlja od korozije, potrebno je da
program pranja sudova pokrenete odmah nakon dodavanja
soli.
Podesite Sredstvo za ispiranje
U odeljku Podešavanja je opisan postupak doziranja
sredstva za ispiranje.
Dodavanje sredstva za ispiranje
Ako koristite sredstvo za ispiranje, sušenje je brže i postižu
se bolji rezultati. Takođe postižete bolji rezultat pranja
sudova uz čiste sudove bez mrlja.
Pritisnite za
otvaranje
Zabeležite tvrdoću vode:____________
Ako je tvrdoća vode veća od 50°dH (89°fH), preporučujemo
da priključite spoljašnju napravu za omekšavanje vode.
UPOZORENJE!
Tvrda voda ostavlja bele mrlje na posuđu i u unutrašnjosti
mašine za pranje sudova. Stoga je važno da izaberete
odgovarajuće podešavanje za napravu za omekšavanje
vode! Pogledajte Tvrdoća vode.
1. Otvorite poklopac posude za sredstvo za ispiranje.
Nikada nemojte da koristite mašinu za pranje sudova uz
praznu posudu za so ako je tvrdoća dovoda vode veća
od 6°dH (9°fH).
3. Obrišite sredstvo za ispiranje oko posude ako vam je
iscurilo.
2. Pažljivo dopunite sredstvom za ispiranje do označenog
nivoa max.
4. Dobro zatvorite poklopac.
Podesite Tvrdoća vode
U poglavlju Podešavanja opisan je postupak podešavanja
omekšivača vode.
Dodavanje soli
Poklopac posude za so
1. Odvijte poklopac posude za so.
2. Postavite isporučeni levak u otvor za dodavanje soli.
Najpre ulijte oko 1 litar vode.
3. Zatim dodajte so, maksimalno 1,0 kg, dok se posuda
ne napuni. Koristite krupnu so ili specijalnu so za mašine
za pranje sudova.
4
Punjenje mašine za pranje sudova
Pranje sudova uz zaštitu životne sredine
•
Nemojte da ispirate pod vodom. Pre stavljanja sudova
u mašinu, jednostavno ostružite velike komade hrane.
•
Izaberite deterdžent koji ne zagađuje životnu sredinu.
Pročitajte izjavu o zaštiti okoline na pakovanju!
•
Da biste uštedeli energiju, nemojte da pokrećete mašinu
za pranje sudova dok nije potpuno napunjena.
•
Ako sudovi nisu jako prljavi, možete da izaberete
program sa nižom temperaturom.
•
Bolji rezultati sušenja se postižu ako koristite opciju
Automatsko otvaranje vrata koja automatski otvara vrata
mašine za pranje posuđa. Sačekajte dok mašina za
pranje sudova ne naznači da je program završen i da
je posuđe ohlađeno pre nego što ispraznite mašinu za
pranje sudova. (Ako je mašina za pranje sudova
ugrađena u kuhinjske elemente, oni moraju da budu
otporni na kondenzaciju iz mašine za pranje sudova.)
policu za vinske čaše, a noževi se stavljaju u stalak za
noževe sa desne strane (ako ga mašina ima).
Lomljivi sudovi
Neke vrste sudova nisu predviđene za pranje u mašini za
pranje sudova. Za to postoji nekoliko razloga. Neki materijali
ne mogu da izdrže visoke temperature, a neke može da
ošteti sredstvo za pranje.
Budite oprezni sa, na primer, ručno izrađenim predmetima,
lomljivom dekoracijom, kristalnim/staklenim sudovima,
sudovima od srebra, bakra, lima, aluminijuma, drveta i
plastike. Potražite oznaku „Dishwasher safe” (Bezbedno za
pranje u mašini za pranje sudova).
Šta treba uzeti u obzir
•
Sve prljave površine treba da budu okrenute prema
unutra i prema dole!
•
Posuđe ne treba stavljati jedno u drugo ili jedno na
drugo.
•
Nagnite posuđe sa šupljinama, kao što su šolje, tako
da voda za ispiranje isteče. To je takođe važno uraditi
kod plastičnih predmeta.
•
Postarajte se da mali predmeti ne mogu da propadnu
kroz korpu mašine za pranje sudova; stavite ih u korpu
za pribor.
Podizanje i spuštanje gornje korpe
1. Izvlačenje gornje korpe.
2. Sa obe ruke uhvatite gornju korpu sa strane i podignite
je.
3. Podignite korpu obema rukama nekoliko puta da biste
promenili njen položaj. (Gornja korpa se može podesiti
na tri položaja.) Kada se gornja korpa nalazi u najvišem
položaju, podizanjem korpe doći će do vraćanja u najniži
položaj. Imajte na umu da je potrebno da ove strane
korpe uvek budu podešene na istu visinu.
NAPOMENA!
Proverite da li se brizgaljke za pranje slobodno okreću.
Korpe u mašini za pranje sudova
Mašina za pranje sudova je opremljena gornjom korpom i
donjom korpom sa korpom za pribor za jelo.
Gornja korpa
U gornju korpu stavljajte čaše, šolje, činije, tanjire za kolače
i tanjiriće. Sve prljave površine treba da budu okrenute
prema unutra i prema dole! Vinske čaše se stavljaju na
5
Upotreba mašine za pranje sudova
Donja korpa
Dodavanje deterdženta
Tanjire, tanjire za kolače, sudove za posluživanje, lonce i
pribor (u korpi za pribor) stavite u donju korpu.
Pritisnite za otvaranje
1. Posuda deterdženta za pretpranje
2. Posuda deterdženta za glavno pranje
Dodavanje deterdženta zavisi od tvrdoće vode.
Poštujte uputstva na pakovanju deterdženta. Ova mašina
za pranje sudova ima napravu za omekšavanje vode, pa
zato koristite deterdžent i sredstvo za ispiranje za meku
vodu.
Korpa za pribor
Sav pribor, osim noževa, postavite tako da ručke budu
okrenute prema dole i što više ga razdvojite. Pazite da se
kašike ne spoje.
Stavite korpu za pribor za jelo u donju korpu.
Previše deterdženta može da umanji efikasnost pranja, a
zagađuje i okolinu.
Posuda za prašak mora da bude suva kada se dodaje
prašak. Postoji posuda za pretpranje i posuda za glavno
pranje. Ako koristite deterdžent za pranje u prahu ili tečni
deterdžent, dodajte malo deterdženta u posudu za
pretpranje. Ako imate pitanja u vezi sa deterdžentom,
obratite se proizvođaču deterdženta.
NAPOMENA!
Koristite samo deterdžent namenjen za mašine za pranje
sudova! Ne smete koristiti tečnost za pranje sudova jer
pena koja se stvara sprečava efikasan rad mašine.
Tablete za mašine za pranje sudova
Ako ne možete da zatvorite poklopac posude, prepolovite
tabletu. Postoji opasnost da se deterdžent neće pravilno
otpustiti ako je poklopac pretesno zatvoren i ne otvori se
ispravno.
NAPOMENA!
Tablete za mašine za pranje sudova se ne preporučuju
za kratke programe (kraće od 75 minuta). Umesto njih
koristite deterdžent u prahu ili tečni deterdžent.
Tablete za pranje sudova
Postoje mnoge vrste tableta za pranje sudova na tržištu.
Pažljivo pročitajte smernice za ove proizvode.
U poglavlju Podešavanja je opisano kako da aktivirate TAB
(3-u-1/tablete za pranje sudova). Imajte na umu da je
potrebno da sipate so u posudu za so. Ako niste zadovoljni
rezultatima pranja ili sušenja, deaktivirajte podešavanje TAB
(3-u-1/tablete za pranje sudova) i dopunite so, deterdžent
6
i sredstvo za ispiranje. Pogledajte poglavlje Pre prvog
pranja.
NAPOMENA!
Brzo pranje
Ovaj program se koristi za malo zaprljane čaše i porcelan,
na primer za šoljice za kafu.
Optimalni rezultati pranja i sušenja postižu se korišćenjem
standardnog praška za pranje zajedno sa sredstvom za
ispiranje i solju koji se zasebno doziraju.
U kombinaciji sa SpeedWash postiže se kraći program (15
minuta).
Glavni prekidač
Pritisnite i držite glavni prekidač za napajanje dok se ekran
ne uključi. Takođe proverite da li je ventil za vodu uključen.
Ispiranje
Koristi se za ispiranje dok čekate na sudove kojima ćete da
napunite mašinu.
EXTRA - Izbor opcija
PROGRAMS - Izaberite program
Izaberite program koji odgovara vrsti posuđa i stepenu
njihove zaprljanosti.
Pritisnite taster za izbor programa jednom ili više puta dok
se ne aktivira simbol željenog programa.
Automatsko pranje
Mašina može da izmeri zaprljanje sudova i da tome prilagodi
potrošnju vode i temperaturu. Nakon prve instalacije
program treba nekoliko puta da se primeni pre nego što se
potpuno prilagodi i pruži najbolje rezultate.
Automatsko pranje 1) +
SpeedWash +
Automatsko otvaranje vrata
Efikasan program za svakodnevnu upotrebu kojim mogu
da se uklone malo sasušeni ostaci hrane. (Ovaj program
nije namenjen za uklanjanje zagorelih ostataka, na primer
na sudovima za rernu.)
Pranje jako prljavih sudova
Program za jako zaprljane sudove kao što su lonci, šerpe
i sudovi za rernu. Takođe je idealan za situacije kada su
higijenski zahtevi veoma visoki, kao što je prilikom pranja
flašica za bebe i daski za sečenje. Ako tim sudovima ne
možete potpuno da napunite mašinu, možete da dodate
tanjire i slične sudove.
Ekološko pranje
Ovaj program je namenjen čišćenju normalno prljavih
sudova i najefikasniji je u smislu kombinacije potrošnje
energije i vode.
Da biste izabrali neku opciju, pritisnite odgovarajući taster
dok se opcija ne aktivira. Dostupne opcije variraju zavisno
od programa i neke opcije se ne mogu kombinovati
(dostupne opcije prigušeno sijaju).
SpeedWash
Ova opcija skraćuje vreme trajanja programa, ali dovodi do
veće potrošnje energije i vode.
Automatsko otvaranje vrata
Vrata mašine za pranje sudova otvaraju se automatski, što
unapređuje rezultate sušenja. Sačekajte dok mašina za
pranje sudova ne naznači da je program završen i da je
posuđe ohlađeno pre nego što ispraznite mašinu za pranje
sudova. (Ako je mašina za pranje sudova ugrađena u
kuhinjske elemente, oni moraju da budu otporni na
kondenzaciju iz mašine za pranje sudova.)
NAPOMENA!
Vrata mašine za pranje sudova ne smeju biti blokirana
kada su podešena na automatsko otvaranje. Ovo može
poremetiti funkcionalnost brave na vratima.
Pola punjenja
Ova opcija prilagođava program mašine za pranje sudova
za polu napunjenu mašinu za pranje sudova, čime se troši
manje energije i vode.
Odložen start
Kada izaberete Odložen start, mašina će započeti sa radom
1 do 24 sata nakon što zatvorite vrata.
1. Pritisnite taster jednom da biste aktivirali Odložen start.
Pritisnite taster nekoliko puta (ili ga zadržite) da biste
postavili željeni broj sati.
2. Zatvorite vrata i mašina će odbrojavati vreme u koracima
po jedan sat i početi da radi nakon izabranog odlaganja.
1)
Ova kombinacija (Automatsko pranje + SpeedWash + Automatsko otvaranje vrata) je takođe poznata kao QuickIntensive (90 minuta).
7
Ako želite da otkažete opciju Odložen start, otvorite vrata,
pritisnite i zadržite glavni prekidač dok se ekran ne isključi.
Kako da dobijete najbolje rezultate
sušenja
Pokretanje mašine za pranje sudova
•
Napunite mašinu do kraja.
Zatvorite vrata da biste pokrenuli mašinu za pranje sudova.
Ako je glavni prekidač uključen, mašina za pranje sudova
će se automatski pokrenuti kada se vrata zatvore.
•
Nagnite posuđe sa šupljinama, kao što su šolje, tako
da voda za ispiranje isteče. To je takođe važno uraditi
kod plastičnih predmeta.
TIME - Preostalo vreme
•
Kada izaberete program i opcije, prikazuje se vreme koliko
je taj program prethodni put trajao.
Dodajte sredstvo za ispiranje ili povećajte nivo doziranja
sredstva za ispiranje.
•
Aktivirajte opciju Automatsko otvaranje vrata.
•
Omogućite sudovima da se ohlade pre pražnjenja
mašine za pranje sudova.
Kada pokrenete mašinu za pranje sudova, ekran prikazuje
preostalo vreme trajanja programa. Preostalo vreme se
ažurira nakon grejanja vode za završno ispiranje.
Vruć porcelan je osetljiviji. Ostavite sudove da se ohlade u
mašini za pranje sudova pre nego što ih izvadite.
Prednji ekran
Prvo ispraznite donju korpu da biste izbegli da kapljice vode
padnu iz gornje korpe na posuđe u donjoj korpi.
Pranje sudova
Preostalo vreme
Sušenje
Prekid ili promena programa
Ako želite da promenite program nakon što je mašina počela
da radi, otvorite vrata, a zatim pritisnite i zadržite glavni
prekidač dok se ekran ne isključi. Dodajte još deterdženta
ako se poklopac posude za deterdžent otvorio. Zatim
pritisnite glavni prekidač, izaberite novi program i zatvorite
vrata.
Ako želite da ubacite još sudova
Otvorite vrata. Mašina za pranje sudova će se automatski
zaustaviti. Dodajte sudove i zatvorite vrata. Ubrzo nakon
toga mašina će nastaviti sa programom.
Ako se mašina za pranje sudova isključi
zbog nestanka struje
Ako program pranja nije završen, prekinuti program će se
nastaviti nakon ponovnog uspostavljanja napajanja.
NAPOMENA!
Tokom sušenja program će se prekinuti ako se napajanje
prekine ili se vrata otvore na duže od 2 minuta.
Nakon završetka programa
Nakon završetka programa na ekranu se prikazuje "End".
Mašina za pranje sudova se isključuje automatski nakon
završetka programa. Zatvorite ventil za vodu nakon svake
upotrebe.
8
Pražnjenje mašine za pranje sudova
Ono zavisi od temperature dovodne vode, količine sudova,
spoljne temperature i drugih faktora.
9
Deterdžent,
posuda 1/2
(ml)
--- / 25
10 / 25
--- / 25
--- / 10
--- / ---
Automatsko pranje
Pranje jako prljavih
sudova
Ekološko pranje 2)
Brzo pranje
Ispiranje
Pretpranje
55 °C
0:07
0:20
3:00
2:55
2:10-2:50
0,01
0,2
0,92
1,7
0,9-1,5
4
10
11,0
17
11-20
Ovaj program pranja sudova je standardni ciklus pranja koji se koristi za sakupljanje informacija o označavanju u vezi sa potrošnjom energije. Namenjen je pranju normalno
uprljanih sudova i najefikasniji je program u smislu kombinovane energije i potrošnje vode.
--- °C
25 °C
53 °C
70 °C
65 °C
Vreme pranja
Potrošnja
Potrošnja vode
sudova
električne
(l)
(pribl.
energije
časova:minuta) (otprilike kWh)
Potrošnja 1)
Vrednosti potrošnje se mogu razlikovati u zavisnosti od temperature dolazne vode, temperature prostorije, količine sudova, izabranih dodatnih funkcija i drugih faktora.
1
1
2
2
2-3
Završno
ispiranje
2)
35 °C
70 °C
2
50-65 °C
Glavno pranje Broj ciklusa
ispiranja
Automatsko
otvaranje vrata 1
Automatsko
otvaranje vrata 1-3
- Opcije
EXTRA
1)
- Program
PROGRAMS
Grafikon programa
Podešavanja
Otvorite meni za podešavanja:
1. Najpre, otvorite vrata. Isključite mašinu. Pritisnite i zadržite glavni prekidač dok se ekran ne osvetli.
+
2. U roku od 10 sekundi:
– pritisnite taster za izbor programa i taster za opciju SpeedWash.
3. Ekran prikazuje meni za podešavanja (trenutno podešavanje i trenutnu podešenu vrednost).
(Napustite meni tako što ćete ga listati ili pritisnite glavni prekidač.)
Listajte meni za podešavanja:
Pritisnite da biste pretražili vrednosti postavke.
Pritisnite da biste sačuvali izabranu vrednost i
prešli na sledeću postavku.
Trenutna postavka.
Trenutna vrednost postavke.
Sada možete prilagoditi sledeće postavke:
Podešavanja
Opcije
1. Sredstvo za ispiranje
1:00 - 1:05
Postavka doziranja sredstva za ispiranje.
Povećajte dozu sredstva za ispiranje:
• ako na sudovima ostaju mrlje od vode.
Smanjite dozu sredstva za ispiranje:
• ako na sudovima ostaje lepljiv/plavičast sloj.
•
ako su na sudovima vidljive trake.
•
ako se stvara pena. Ako je vaša voda veoma
mekana, sredstvo za ispiranje možete da razredite
sa vodom u odnosu 50:50.
Prethodno izabrano u fabrici: 05
10
Podešavanja
Opcije
2. Tvrdoća vode
2:00 - 2:09
Podešavanje naprave za omekšavanje vode. Izaberite
podešavanje u zavisnosti od tvrdoće dovodne vode.
Važno je da ovo podešavanje bude ispravno!
Nemačka skala Francuska
za tvrdoću
skala za
vode
tvrdoću vode
Preporučeno
podešavanje
0-5°dH
0-9°fH
2:00
6-8°dH
10-14°fH
2:01
9-11°dH
15-20°fH
2:02
12-14°dH
21-25°fH
2:03
15-19°dH
26-34°fH
2:04
22-24°dH
35-43°fH
2:05
25-29°dH
44-52°fH
2:06
30-39°dH
53-70°fH
2:07
40-49°dH
71-88°fH
2:08
50°dH
89°fH
2:09
Ne zaboravite da stavite so u posudu za so nakon što
podesite naparavu za omekšavanje vode na 2:01 - 2:09.
Za dovodnu vodu sa tvrdoćom ispod 6°dH (9°fH),
izaberite 2:00. Naparava za omekšavanje vode je
deaktivirana i so nije potrebna.
Prethodno izabrano u fabrici: 04
3. TAB
(3-u-1/tablete za pranje
sudova)
3:00 (Isključeno)
3:01 (Uključeno)
Ovo podešavanje možete da aktivirate kada koristite
3-u-1/tablete za pranje sudova. Programi za pranje
sudova se automatski prilagođavaju kako bi omogućili
najbolje moguće rezultate pranja i sušenja sudova
svakog puta. Ako se ovo podešavanje aktivira, nije
potrebno da dodajete sredstvo za ispiranje jer ova opcija
onemogućava ispuštanje sredstva za ispiranje. Takođe
dovodi do smanjenja količine dodate soli u naprava za
omekšavanje vode. Imajte na umu da se so mora sipati
u posudu za so.
NAPOMENA!
Da biste postigli dobre rezultate pranja sudova, važno
je proveriti koja vrstu deterdženta ili višenamenskog
proizvoda najbolje odgovara vašim potrebama!
Pažljivo pročitajte informacije o upotrebi na pakovanju
deterdženta. Uvek poštujte uputstva za upotrebu i
informacije na pakovanju deterdženta!
11
Održavanje i čišćenje
Dodavanje sredstva za ispiranje
Kada je potrebno dodati sredstvo za ispiranje, na ekranu
se prikazuje ovaj simbol.
Filter za grubo filtriranje
Filter za grubo filtriranje hvata veće čestice hrane koje ne
mogu da prođu pored pumpe za izbacivanje vode. Ako je
potrebno, ispraznite filter za grubo filtriranje.
Pritisnite za
otvaranje
Filter za
grubo
filtriranje
1. Otvorite poklopac posude za sredstvo za ispiranje.
2. Pažljivo dopunite sredstvom za ispiranje do označenog
nivoa max.
3. Obrišite sredstvo za ispiranje oko posude ako vam je
iscurilo.
4. Dobro zatvorite poklopac.
Nakon dodavanja može da prođe neko vreme pre nego što
se simbol ugasi.
1. Uhvatite ručku i podignite filter.
2. Ispraznite filter za grubo filtriranje. Ne zaboravite da ga
vratite na mesto!
Filter za fino filtriranje
Ostaci hrane koji se nakupljaju na filteru za fino filtriranje
automatski se ispiraju tokom svakog pranja. Očistite filter
za fino filtriranje po potrebi.
Dodavanje soli
Kada je potrebno dodati so, na ekranu se pojavljuje ovaj
simbol.
Filter za fino
filtriranje
1. Okrenite ručku u smeru suprotnom od kretanja kazaljki
na satu.
Poklopac posude za so
Kada so istekne odvrnite poklopac i napunite posudu za so.
Voda je potrebna samo prvi put! Obrišite i pritegnite.
Pokrenite program da biste osigurali da sva so u mašini za
pranje sudova bude isprana.
Nakon dodavanja može da prođe neko vreme pre nego što
se simbol ugasi.
UPOZORENJE!
Da biste izbegli stvaranje mrlja od korozije, potrebno je
da program pranja sudova pokrenete odmah nakon
dodavanja soli.
Nikada ne ulivajte deterdžent u posudu za so. Time ćete
uništiti napravu za omekšavanje vode!
12
2. Podignite filter pravo nagore koristeći ručku. Oslobodite
filter za grubo filtriranje da biste očistili filter za fino
filtriranje.
3. Vratite sve obrnutim redosledom. Kod zamene filtera
proverite da li su ivice dobro zaptivene.
4. Zaključajte filter okretanjem ručke u smeru kazaljki na
satu do krajnjeg položaja. Ručka bi trebala da bude
okrenuta pravo prema napolje u odnosu na mašinu za
pranje sudova.
NAPOMENA!
Rezultati pranja u mašini za pranje
sudova mogu da budu lošiji ako su
filteri neispravno postavljeni. Imajte
na umu da mašina za pranje
sudova ne sme da se koristi bez
postavljenog filtera!
Vrata i zaptivač vrata
NAPOMENA!
Proverite da li je obojeni graničnik
na desnoj strani u donjem odvodu
postavljen.
Redovno čistite stranice vrata i zaptivač vrata. Koristite blago
navlaženu krpu (ako je potrebno, stavite malo sredstva za
čišćenje).
Prednja stranica vrata
Brizgaljke za pranje
Otvori i ležajevi ponekad se zapuše. Uklonite talog iglom ili
nekim sličnim predmetom. Sa donje strane brizgaljki za
pranje takođe se nalaze otvori.
Tasteri uvek moraju da budu čisti i bez masnoće. Očistite
ih suvom ili malo navlaženom krpom. Nikada ne koristite
sredstva za pranje, njima možete ogrebati površinu. Za
isključivanje mašine za pranje sudova pre čišćenja tastera,
pritisnite glavni prekidač da biste sprečili nehotično
aktiviranje programa.
Unutrašnjost mašine za pranje sudova
Unutrašnjost mašine za pranje sudova izrađena je od
nerđajućeg čelika i čisti se putem normalne upotrebe.
Naslage kamenca
Ako je u vašem području voda tvrda, u mašini za pranje
sudova mogu da se stvore naslage kamenca. Ako se to
desi, pokrenite program Pranje jako prljavih sudova i u
posudu za deterdžent stavite dve kašičice limunske kiseline
i pokrenite program (bez sudova u mašini).
Čišćenje blokirane odvodne pumpe
Da biste olakšali čišćenje, možete da uklonite brizgaljke za
pranje. Ne zaboravite da ih nakon toga postavite čvrsto.
Donja brizgaljka za pranje
• Povucite donju brizgaljku za pranje pravo prema gore
da biste je oslobodili.
Ako mašina za pranje sudova i dalje sadrži vodu nakon što
se pranje završilo, moguće je da nešto blokira odvodnu
pumpu. Takvi predmeti se jednostavno uklanjaju.
1. Isključite mašinu koristeći glavni prekidač za napajanje
i isključite kabl iz strujne utičnice.
2. Izvadite filter za grubo filtriranje i filter za fino filtriranje.
3. Izbacite ručno vodu iz unutrašnjosti mašine za pranje
sudova.
4. Da biste ispitali pumpu za izbacivanje vode, uklonite
obojeni graničnik s desne strane donjeg odvoda.
5. Ručno okrenite točkić pumpe koji se nalazi iza graničnika
odvodne pumpe. Ukoliko tu nađete neke predmete,
pažljivo ih uklonite.
6. Zamenite graničnik pumpe za izbacivanje vode zajedno
sa filterom za grubo filtriranje i filterom za fino filtriranje.
Gornja brizgaljka za pranje
1. Izvlačenje gornje korpe.
2. Odvrnite ležajeve brizgaljke za pranje u smeru
suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste je skinuli
sa gornje korpe.
7. Vratite utikač.
Ako se mašina za pranje sudova još uvek ne pokreće,
a čuje se zujanje, aktivirana je zaštita od prelivanja.
•
Isključite dovod vode.
•
Izvucite utikač iz utičnice u zidu.
•
Nazovite servis.
13
1. Isključite mašinu koristeći glavni prekidač za napajanje
i isključite kabl iz strujne utičnice.
2. Isključite ventil za vodu.
3. Odvijte dovodno crevo.
Graničnik pumpe za
izbacivanje vode
4. Pažljivo uklonite spoljašnji filter iz dovodnog creva i
očistite ga.
5. Vratite filter i proverite da li je zaptivač dobro
pozicioniran.
6. Čvrsto zavnite dovodno crevo.
NAPOMENA!
Ne zaboravite da zamenite graničnik pumpe za
izbacivanje vode.
Čišćenje blokiranog filtera na dovodnom
crevu
Ako dovodna voda sadrži male čestice, spoljašnji filter na
dovodnom crevu može se zapušiti, što dovodi do Greška
na dovodnom priključku za vodu.
14
7. Priključite kabl mašine u utičnicu i uključite ventil za
vodu. Dopustite da se pritisak izjednači i osigurajte se
da nema curenja kod priključku za vodu.
Spoljašnji filter na
dovodnom crevu
Zaptivač
Rešavanje problema
Vrsta greške na ekranu
Radnja
F10
Prepunjavanje
Očistite pumpu za izbacivanje vode. Pogledajte odeljak Održavanje i čišćenje.
Ako problem nije otklonjen, pozovite servis.
F11
Greška na odvodnom priključku Pogledajte „Voda ostaje u mašini za pranje sudova“ u tabeli „Problem“ ispod. Ako
za vodu
problem nije otklonjen, pozovite servis.
F12
Greška na dovodnom priključku Proverite da li je ventil za vodu otvoren. Proverite da izlazni filter na dovodnom
za vodu
crevu nije blokiran. Pogledajte Čišćenje blokiranog filtera na dovodnom crevu u
poglavlju Održavanje i čišćenje. Ako problem nije otklonjen, pozovite servis.
F40
Curenje dovodnog ventila
Zatvorite ventil za vodu i pozovite servis.
F52
Greška nivo vode
Očistite filtere za fino i grubo filtriranje. Proverite da izlazni filter na dovodnom
crevu nije blokiran. Takođe proverite da li je odvodno crevo postavljeno u skladu
sa uputstvom za ugradnju. Ako problem nije otklonjen, pozovite servis.
F54
Prepunjavanje
Zatvorite ventil za vodu i pozovite servis.
F56
Greska brizgaljke
Nazovite servis.
Pritisnite bilo koje dugme da biste uklonili poruku o grešci.
Problem
Mogući uzroci
Korektivna radnja
Tasteri ne reaguju na pritisak.
Prebrzo ste pritisnuli tastere nakon
otvaranja vrata.
Sačekajte nekoliko trenutaka i pokušajte
ponovo.
Tasteri su zaprljani.
Očistite suvom ili malo navlaženom
krpom.
Vrata su zatvorena.
Otvorite vrata. Tasteri reaguju samo
kada su vrata otvorena.
Korpe nisu ispravno postavljene.
Proverite da li su korpe ispravno
postavljene u vodoravnom smeru.
Vrata se ne zatvaraju.
Proverite da sudovi ne blokiraju korpe i
da one ispravno sedaju na mesto.
Brava na vratima ne može da „klikne“
na svoje mesto i zaključa se.
Proverite bravu na vratima. Ako ne može
da „klikne“ na svoje mesto i zaključa se,
otvorite vrata. Pritisnite i držite dugme
za opciju Automatsko otvaranje vrata 15
sekundi. Zatim sačekajte 30 sekundi.
Zatvorite vrata. Proverite da li brava na
vratima može da „klikne“ na svoje mesto
i zaključa se.
15
Problem
Mogući uzroci
Mašina za pranje sudova se ne pokreće. Vrata nisu ispravno zatvorena.
Korektivna radnja
Proverite.
Ako ste otvorili mašinu za pranje sudova Zatvorite vrata i sačekajte. Ubrzo nakon
da biste dodali još sudova dok je
toga, mašina za pranje sudova će
program u toku.
nastaviti sa programom.
Brava na vratima nije „kliknula“ na svoje Proverite bravu na vratima. Ako nije
mesto i zaključala se.
„kliknula“ na svoje mesto i zaključala se,
otvorite vrata. Pritisnite i držite dugme
za opciju Automatsko otvaranje vrata 15
sekundi. Zatim sačekajte 30 sekundi.
Zatvorite vrata. Proverite da li brava na
vratima može da „klikne“ na svoje mesto
i zaključa se.
16
Pregoreo je osigurač.
Proverite.
Utikač nije uključen u zidnu utičnicu.
Proverite.
Ventil za vodu je isključen.
Proverite.
Prelivanje/curenje.
Proverite.
Iz mašine za pranje sudova se čuje
zujanje (pumpa za izbacivanje vode) i
ne zaustavlja se nakon isključivanja
glavnog prekidača.
Zatvorite ventil za vodu. Izvucite utikač
i pozovite servis.
Proverite da nije izabrana opcija
Odložen start.
Pritisnite i držite glavni prekidač dok se
ekran ne isključi ako želite da otkažete
opciju Odložen start. Ponovo pokrenite
mašinu za pranje sudova.
Problem
Mogući uzroci
Korektivna radnja
Sudovi nisu čisti.
Brizgaljke za pranje se ne okreću.
Uklonite brizgaljke i očistite ih.
Proverite da li su brizgaljke za pranje
blokirane sudovima.
Otvori ili ležajevi brizgaljke su blokirani. Očistite brizgaljke. Pogledajte odeljak
Održavanje i čišćenje.
Neodgovarajući program pranja.
Izaberite duži program.
Nepravilno doziranje deterdženta.
Doza odgovara tvrdoći vode. Previše ili
premalo deterdženta daje slabije
rezultate pranja sudova.
Stari deterdžent. Deterdžent je kvarljiv
proizvod.
Izbegavajte velike pakete.
Mašina nije pravilno napunjena.
Ne pokrivajte porcelan velikim činijama
i sličnim sudovima. Izbegavajte
postavljanje jako visokih čaša u uglove
korpi.
Čaše i šolje se prevrću tokom programa. Stabilno postavite sudove.
Filteri nisu ispravno postavljeni.
Proverite da li je ručka filtera zaključana
u zaustavnom položaju. Ručka treba da
bude usmerena tako da stoji pravo iz
mašine za pranje sudova.
Nedostaje graničnik pumpe za
izbacivanje vode.
Proverite da li je obojeni graničnik na
desnoj strani u donjem odvodu
postavljen. Pogledajte odeljak
Održavanje i čišćenje.
Mrlje na nerđajućem čeliku ili srebrnim Neke namirnice kao što su senf,
Isperite tu hranu ako ne nameravate
predmetima.
majonez, limun, sirće, so i sosovi za
odmah da započnete sa pranjem.
salate mogu da ostave mrlje na
Upotrebite program Ispiranje.
nerđajućem čeliku ako na njemu ostanu
predugo.
Sudovi od nerđajućeg čelika mogu da
ostave mrlje na srebru ako dođu u
kontakt sa njim tokom pranja. Aluminijum
takođe može da ostavi mrlje na
sudovima.
Da biste sprečili ostavljanje tragova i
potamnjivanje, odvojite sudove izrađene
od različitih materijala, kao što su srebro,
nerđajući čelik i aluminijum.
17
Problem
Mogući uzroci
Korektivna radnja
Mrlje ili sloj na sudovima.
Naparava za omekšavanje vode
propušta so.
Proverite da li je poklopac posude
ispravno zatvoren. U suprotnom pozovite
servis.
Nepravilna postavka naprave za
omekšavanje vode.
Pogledajte odeljak Podešavanja.
Nepravilna postavka doziranja sredstva Pogledajte odeljak Podešavanja.
za ispiranje.
Prazna posuda za so.
Dodajte so. Pogledajte odeljak Pre prvog
pranja.
3-u-1/tablete za pranje sudova se koriste Deaktivirajte podešavanje TAB (3-ui podešavanje TAB (3-u-1/tablete za
1/tablete za pranje sudova) i dopunite
pranje sudova) je aktivirano.
so i sredstvo za ispiranje.
Previsoka temperatura i/ili previše
deterdženta izazivaju oštećenja na
kristalu. Nažalost, to se ne može
popraviti, samo sprečiti.
Kristal perite na niskoj temperaturi i sa
umerenom količinom deterdženta.
Obratite se proizvođaču deterdženta.
Na sudovima ostaje lepljiv/plavičast sloj. Postavka doziranja sredstva za ispiranje Smanjite količinu. Pogledajte odeljke Pre
je previsoka.
prvog pranja i Podešavanja. Ako imate
jako mekanu vodu, možda bi bilo dobro
da razredite sredstvo za ispiranje sa
vodom u odnosu 50:50.
Nakon pranja ostaju mrlje.
Ruž za usne i čaj ponekad se teško
peru.
Upotrebite deterdžent sa izbeljivačem.
Ostaci deterdženta u posudi za prašak Posuda za prašak je bila vlažna prilikom Posuda za prašak mora da bude suva
nakon pranja sudova.
dodavanja deterdženta.
prilikom dodavanja deterdženta.
18
Tokom pranja čuje se zveckanje.
Sudovi nisu ispravno postavljeni ili se
brizgaljke za pranje ne okreću.
Proverite da li su sudovi bezbedno
postavljeni. Okrenite brizgaljke za pranje
da biste se uverili da se mogu okretati.
Na ekranu se prikazuje 1 minut.
Program traje duže od procenjenog
vremena.
Nema radnje. Program se memoriše i
kod sledećeg pokretanja programa biće
prikazano tačno vreme.
Problem
Mogući uzroci
Voda ostaje u mašini za pranje sudova. Filteri su zapušeni.
Iz mašine za pranje sudova izlazi loš
miris.
Sudovi nisu dovoljno suvi.
Korektivna radnja
Očistite filtere za fino i grubo filtriranje.
Filteri nisu ispravno postavljeni.
Proverite da li je ručka filtera zaključana
u zaustavnom položaju. Ručka treba da
bude usmerena tako da stoji pravo iz
mašine za pranje sudova.
Otpad u pumpi za izbacivanje vode.
Očistite pumpu za izbacivanje vode.
Pogledajte odeljak Održavanje i
čišćenje.
Nedostaje graničnik pumpe za
izbacivanje vode.
Proverite da li je obojeni graničnik na
desnoj strani u donjem odvodu
postavljen. Pogledajte odeljak
Održavanje i čišćenje.
Savijeno crevo za izbacivanje vode.
Proverite da li je crevo oštro savijeno.
Zapušeno crevo za izbacivanje vode.
Odvojite crevo za izbacivanje vode na
spoju sa sifonom. Proverite da nema
zapušenog otpadnog materijala i da je
unutrašnji prečnik priključka najmanje
14 mm.
Prljavština oko zaptivki i u uglovima.
Očistite četkom za pranje i sredstvom
koje se ne peni.
Duže vreme se biraju programi sa
niskom temperaturom.
Pokrenite program sa višom
temperaturom otprilike jednom mesečno.
Opcija Automatsko otvaranje vrata nije Aktivirajte opciju Automatsko otvaranje
aktivirana.
vrata.
Mašina za pranje sudova nije do kraja
napunjena.
Napunite mašinu do kraja.
Potrebno je dodati sredstvo za ispiranje Dodajte sredstvo za ispiranje ili
ili je postavka doziranja preniska.
povećajte postavku doziranja. Pogledajte
odeljke Pre prvog pranja i Podešavanja.
3-u-1/tablete za pranje sudova se koriste Deaktivirajte podešavanje TAB (3-ui podešavanje TAB (3-u-1/tablete za
1/tablete za pranje sudova) i dopunite
pranje sudova) je aktivirano.
so i sredstvo za ispiranje.
19
Instalacija
[mm]
1214
596
30
575
720
670
123-173
718
848- 898
85
600
52
51
Nominalne dimenzije. Stvarne dimenzije se mogu razlikovati.
Bezbednosna uputstva
•
Priključivanje na struju, vodu i kanalizaciju mora da
izvede kvalifikovani tehničar.
•
Uvek poštujte važeće propise koji se odnose na
vodovod, kanalizaciju i električnu mrežu.
•
Vodite računa prilikom instalacije! Nosite zaštitne
rukavice! Dve osobe uvek moraju biti prisutne!
•
Postavite posudu za kapanje na pod ispod mašine za
pranje sudova da biste sprečili oštećenja u slučaju da
voda procuri.
•
Pre nego što pričvrstite mašinu na predviđeno mesto,
testirajte je pomoću programa Ispiranje. Proverite da li
mašina uzima vodu i da li se ispravno prazni. Uverite
se i da ne propušta ni na jednom spoju.
UPOZORENJE!
Zatvorite dovod vode tokom instalacije mašine za pranje
sudova!
Tokom radova morate da izvučete utikač iz električne
mreže ili da prekinete napajanje utičnice!
20
Zaštita za vrata tokom transporta
Nemojte zaboraviti da uklonite zaštitu za vrata tokom
transporta kada budete skidali ambalažu.
REMOVE
Stavljanje sudova
Mašina za pranje sudova namenjena je samostojećoj
instalaciji, ali se može ugraditi i ispod radne površine.
Podesite visinu i gurnite mašinu za pranje
sudova na mesto
•
24 mm
Proverite da li je mašina instalirana tako da se vrata
otvaraju neometano jer u suprotnom funkcija
zaključavanja vrata može biti poremećena.
6. Završno podesite prednje nožice (mašina ne sme da
bude nagnuta više od 5 mm).
Samostojeći aparat
1. Uverite se da je površina na koju ćete instalirati mašinu
za pranje sudova čvrsta. Podesite visinu mašine za
pranje sudova pomoću četiri nožice tako da bude ravna.
Mašina ne sme da bude nagnuta više od 5 mm.
2. Kada se nožice pravilno podese, čvrsto zategnite kontra
matice nožica kako bi se čvrsto oslanjale o pod.
7. Kada se nožice pravilno podese, čvrsto zategnite kontra
matice nožica kako bi se čvrsto oslanjale o pod.
Mašina za pranje sudova se takođe može instalirati u otvoru
bez svoje radne površine. Pogledajte Uklanjanje radne
površine mašine za pranje sudova.
Postavite coklu
(Upakovana unutar mašine za pranje sudova.)
Nožice protiv prevrtanja
Ugradnja
1. Započnite merenjem visine od poda do donje ivice radne
površine.
2. Izmerite visinu od poda do gornje ivice mašine.
3. Podesite prednje nožice okretanjem u smeru kazaljki
na satu ako želite da ih povisite ili u suprotnom smeru
ako želite da snizite mašinu.
Priključivanje na odvod
min.
14 mm
Blago nagnite mašinu za pranje sudova napred i
podesite zadnju nožicu korišćenjem zavrtnja na prednjoj
strani mašine za pranje sudova. Okrenite u smeru
kretanja kazaljki na satu ili u smeru suprotnom od
kretanja kazaljki na satu da biste podigli.
4. Proverite da li ima dovoljno slobodnog prostora od
najmanje 3 mm između donje strane radne površine i
gornje ivice mašine.
5. Gurnite mašinu za pranje sudova na mesto.
•
Nakon što ste aparat gurnuli na mesto, provucite
odvodno i dovodno crevo.
•
Uverite se da creva nisu savijena ili uvijena i da ničim
ne mogu da se oštete.
21
Priključivanje na dovod vode
Koristite samo dovodno crevo koje ste dobili sa mašinom
za pranje sudova. Nemojte ponovno koristiti stara creva ili
neka druga rezervna creva.
Na dovodnom crevu mora da bude instaliran ventil za vodu
(sigurnosni ventil). Ventil za vodu mora da bude na
pristupačnom mestu da bi se voda mogla isključiti u slučaju
da mašina mora da se premesti.
Kada se instalacija završi, uključite ventil za vodu i dopustite
da se pritisak izjednači. Proverite da nema propuštanja na
svim priključcima.
Priključivanje na dovod hladne vode
Povežite mašinu za pranje sudova sa dovodom hladne vode
ako se zgrada greje na naftu, struju ili gas.
350--950 mm
min. 350 mm
Odvodno crevo može da se produži za maksimalno 3 m
(ukupna dužina odvodnog creva ne sme da prekorači 4,5
m). Svi spojevi i priključne cevi moraju da imaju unutrašnji
prečnik najmanje 14 mm. Međutim, u idealnom slučaju
odvodno crevo bi trebalo da se zameni novim, bez spojeva.
Nijedan deo odvodnog creva ne sme da bude više od 950
mm iznad dna mašine za pranje sudova. Crevo ne sme da
se provede direktno u odvod u podu ili na sličan način. U
takvim slučajevima ono može da funkcioniše kao sifon i da
isprazni mašinu za pranje sudova.
Priključivanje na dovod tople vode
Povežite mašinu za pranje sudova sa dovodom tople vode
(maks. 70 °C) ako se zgrada greje koristeći energetski
efikasne izvore, kao što su centralno grejanje, solarna
energija ili geotermalna energija. Biranjem priključka za
toplu vodu smanjuje se vreme pranja sudova, kao i potrošnja
struje mašine za pranje sudova.
NAPOMENA!
Nemojte da prekoračite dozvoljenu temperaturu dovodne
vode. Određeni materijali od kojih mogu biti neki sudovi
ne mogu da izdrže veliku toplotu. Pogledajte odeljak
Lomljivi sudovi u poglavlju Punjenje mašine za pranje
sudova.
Crevo se uvek mora prazniti najmanje 350 mm iznad dna
mašine.
Povežite odvodno crevo sa stegom za crevo. Postarajte se
da odvodno crevo ne bude presavijeno.
NAPOMENA!
Kada se odvodno crevo sprovede do priključka na sifonu
jedinice odvoda, crevo mora da se priključi na istoj visini
kao i donja strana jedinice odvoda (1) jer u suprotnom
voda iz odvoda može da se vrati u mašinu za pranje
sudova. Postoje druge alternative za priključivanje (2, 3).
Sifon mora da poseduje ventilaciju.
1
2
3
Električni priključci
Informacije o električnim priključcima se nalaze na pločici
sa serijskim brojem. Navedene specifikacije moraju da
odgovaraju lokalnom napajanju.
Mašinu za pranje sudova je potrebno povezati sa
uzemljenom utičnicom.
Zidna električna utičnica mora da se postavi izvan zone
instalacije da bi bila pristupačna nakon instalacije mašine
za pranje sudova. Ne koristite produžni kabl!
NAPOMENA!
Zamenu električnih kablova, kao i popravke i održavanje
u vezi sa bezbednošću i radom moraju da obavljaju
servisni tehničar proizvođača ili osoba sa sličnim
profesionalnim kvalifikacijama.
Uklanjanje radne površine mašine za
pranje sudova
Mašina za pranje sudova se može instalirati u otvoru bez
svoje radne površine. Ako se radna površina mašine za
pranje sudova ukloni, mašinu je potrebno instalirati tako da
je zatvorena sa obe strane i da se nalazi ispod zasebne
22
Servis
radne površine. Ako se mašina za pranje sudova instalira
tako da je jedna od strana vidljiva, potrebno je postaviti
podupirač na zadnju ivicu mašine za pranje sudova. Dodaci
se mogu kupiti na mestu gde ste kupili svoju mašinu.
Pročitajte poglavlje Rešavanje problema pre nego što se
obratite servisu. Ako postoji problem koji ne možete da
rešite, obratite se najbližem prodavcu; pogledajte
www.gorenje.com.
3
Prilikom obraćanja, navedite informacije sa pločice sa
serijskim brojem. Navedite broj proizvoda (1) i serijski broj
(2).
2
1
ART. NO.
SERIAL NO.
1
2
2x
Za instalaciju u otvoru, pogledajte odeljak Stavljanje sudova.
23
Informacije za institut koji obavlja
testiranje
Zatražite informacije o testiranju u institutu preko e-adrese
dishwashers@appliance-development.com.
Zahtev treba da sadrži informacije sa pločice sa serijskim
brojem. Navedite broj proizvoda (1) i serijski broj (2).
24
ART. NO.
SERIAL NO.
1
2
Vaše napomene
25
Vaše napomene
26
Vaše napomene
27
Tehničke informacije
Informacije o označavanju u vezi sa potrošnjom električne energije
Informacioni list, u skladu sa Uredbom komisije (EU) br. 1059/2010
Gorenje
Oznaka modela:
GS63161
Broj postavki:
13 1)
Klasa energetske efikasnosti:
A++
Godišnja potrošnja energije(AEC):
262 kWh godišnje 2)
Potrošnja energije prilikom standardnog ciklusa pranja(Et):0,92 kWh
Potrošnja električne energije
0,49 W
Off (Isključen)-režim (Po):
0,49 W
Left-on (Ostavljen uključen) režim (Pl):
Godišnja potrošnja vode(AWC):
3080 litara godišnje 3)
Klasa efikasnosti sušenja:
A 4)
Standardni program:
Ekološko pranje 5) , opcija Automatsko otvaranje vrata
Trajanje programa u standardnom ciklusu pranja:
180 minuta
Trajanje left-on (Ostavljen uključen) režima (Tl):
neograničeno
Emisije buke:
47 dB(A) re 1 pW
1)
U skladu sa standardom EN 50242.
2)
Na osnovu 280 standardnih ciklusa pranja sa priključkom hladne vode i potrošnjom u štednom režimu. Stvarna potrošnja električne energije
zavisi od načina korišćenja mašine.
3)
Na osnovu 280 standardnih ciklusa pranja. Stvarna potrošnja električne energije zavisi od načina korišćenja mašine.
4)
Na skali od G (najmanje efikasno) do A (najefikasnije).
5)
Ovaj program pranja sudova je standardni ciklus pranja koji se koristi za sakupljanje informacija o označavanju u vezi sa potrošnjom
energije. Namenjen je pranju normalno uprljanih sudova i najefikasniji je program u smislu kombinovane energije i potrošnje vode.
Tehnički podaci
Visina:
848-898 mm
Širina:
600 mm
Dubina:
596 mm
Težina:
55 kg 1)
Pritisak vode:
0,03–1,0 MPa
Električni priključak:podatke potražite na tipskoj pločici.
Nominalna snaga: podatke potražite na tipskoj pločici.
28
Težina zavisi od specifikacija.
www.gorenje.com
Čl. Br.: 783270. Rev. 02. Zadržavamo pravo na promene.
1)
sr (08-19)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement