Gorenje NRK621CLI Kombinovaná chladnička s mrazničkou Používateľská príručka

Gorenje NRK621CLI Kombinovaná chladnička s mrazničkou Používateľská príručka

Návod na používanie

SK

2

Ďakujeme Vám

za dôveru, ktorú ste preukázali kúpou nášho spotrebiča. Prajeme Vám veľa potešenia pri jeho používaní.

Tento spotrebič je určený výhradne pre použitie v domácnosti.

Chladnička s mrazničkou (ďalej: spotrebič) sa skladá z dvoch častí: horná časť je chladnička a dolná časť je mraznička.

Chladnička je určená na skladovanie čerstvých potravín pri teplote nad 0°C.

Mraznička sa používa v domácnostiach na zmrazovanie čerstvých potravín a pre dlhodobé skladovanie mrazených potravín (až do jedného roka, v závislosti od typu potravín).

OBSAH

ÚVOD KOMBINOVANOU CHLADNIČKOU S MRAZNIČKOU POPIS SPOTREBIČA USKLADNENIE A ZMRAZOVANIE POTRAVÍN 27 Dôležité upozornenia k zmrazovaniu čerstvých potravín 28 Doba skladovania zmrazených potravín 30 ROZMRAZENIE SPOTREBIČA ROZMRAZOVA NIE A ČISTENIE SPOTREBIČA OSTATNÉ 3

4

DÔLEŽITÉ POZNÁMKY A OPATRENIA

i

PRED PRVÝM POUŽITÍM SPOTREBIČA

Pred pripojením spotrebiča do elektrickej siete si pozorne prečítajte tento návod na použitie, ktorý opisuje spotrebič a jeho správne a bezpečné použitie. Návod na použitie platí pre viacero typov/modelov spotrebiča; preto sa nemusia všetky tu opísané nastavenia a vybavenie vzťahovať na váš spotrebič. Odporúčame ponechať si tento návod na použitie do budúcnosti a pripojiť ho k spotrebiču v prípade jeho ďalšieho predaja.

Návod na použitie zahŕňa verziu/model mrazničky NO FROST, ktorá je vybavená ventilátorom a proces rozmrazovania je automatický (platí len pre vybrané modely).

Skontrolujte, či nie je spotrebič poškodený alebo nevykazuje žiadne chyby. Ak zistíte, že je váš spotrebič poškodený, oznámte to predajcovi, od ktorého ste ho kúpili.

Pred pripojením spotrebiča do elektrickej siete nechajte spotrebič stáť vo vertikálnej polohe minimálne 2 hodiny. Takto znížite riziko porúch v dôsledku prepravy chladiaceho systému.

Rozpery sú umiestnené v rohoch dverí.

Odstráňte ich a vložte priložené hmoždinky do týchto drážok (iba pri niektorých modeloch).

!

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Varovanie! Nebezpečenstvo požiaru /horľavé materiály. Spotrebič musíte pripojiť do elektrickej siete a uzemniť v súlade s platnými normami a predpismi.

Varovanie! Na pripojenie zariadenia do elektrickej siete nepoužívajte elektrické rozdeľovače alebo prenosné zdroje.

Pred čistením spotrebiča ho odpojte od elektrickej siete (vyberte napájací kábel zo zásuvky).

Varovanie! Ak je poškodený prívodný kábel, aby sa zabránilo vzniku nebezpečenstva, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným zástupcom alebo osobou s podobnou kvalifikáciou.

Varovanie! Pri umiestňovaní zariadenia sa uistite, že prívodný kábel nie je zachytený alebo poškodený.

Ak LED osvetlenie nefunguje, obráťte sa na servisného technika. Nepokúšajte sa opravovať LED osvetlenie svojpomocne, pretože hrozí nebezpečenstvo kontaktu s vysokým napätím!

!

!

!

UPOZORNENIE! Vo vnútri spotrebiča nepoužívajte žiadne elektrické zariadenia okrem tých, ktoré povoľuje výrobca tejto chladničky s mrazničkou.

UPOZORNENIE! Nepoužívajte mechanické pomôcky alebo iné prostriedky na urýchlenie priebehu rozmrazovania okrem tých, ktoré odporúča výrobca.

UPOZORNENIE! Uistite sa, že je spotrebič nainštalovaný podľa návodu, aby ste sa vyhli nebezpečenstvu spôsobenému jeho zlou stabilitou.

5

Nebezpečenstvo omrzlín

Mrazené potraviny si nikdy nedávajte do úst a ani ich nechytajte, pretože to môže spôsobiť omrzliny.

Ochrana detí a citlivých osôb

Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nebudú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo nebudú poučení o používaní zariadenia. Deti musia byť neustále pod dozorom a musí byť zabezpečené, že sa nebudú so zariadením hrať.

Deti nesmú vykonávať údržbu a čistenie bez dohľadu. Odstráňte obalový materiál určený na ochranu spotrebiča alebo jeho príslušných častí počas prepravy a udržiavajte ho mimo dosahu detí.

Predstavuje riziko poranenia alebo zadusenia.

Pri likvidácii použitého spotrebiča odpojte napájací kábel, odstráňte dvere a police nechajte v ňom. Takto zamedzíte tomu, aby sa deti v spotrebiči zavreli, prípadne vymkli.

Len pre európske trhy

Toto zariadenie môžu používať deti od veku ôsmich rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dohľadom, alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a ak chápu všetky riziká spojené s jeho používaním.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

6

Deti nesmú vykonávať údržbu a čistenie bez dohľadu. Deti vo veku 3 až 8 rokov môžu vkladať veci do chladiaceho zariadenia a vykladať ich.

Upozornenia ohľadom chladiva

Spotrebič obsahuje malé množstvo plynu R600a, ktorý je šetrný k životnému prostrediu, no zároveň horľavý. Uistite sa, že žiadne časti chladiaceho systému nie sú poškodené. Únik plynu nie je nebezpečný pre životné prostredie, ale môže spôsobiť poranenie očí alebo požiar.

V prípade úniku plynu poriadne miestnosť vyvetrajte, odpojte spotrebič zo siete a zavolajte servisného technika.

7

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE OHĽADOM POUŽITIA SPOTREBIČA

Varovanie! Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti a na podobné účely, ako napr.: – v kuchynkách pre personál v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach; - na farmách, pre klientov v hoteloch, moteloch a iných - v zariadeniach, ktoré ponúkajú nocľah s raňajkami; - v kateringových a podobných nekomerčných prevádzkach.

i UPOZORNENIE! Udržujte vetracie otvory v kryte spotrebiča alebo v zabudovanej štruktúre voľné a priechodné.

Spotrebič nesmiete používať vonku ani ho vystavovať dažďu.

V tomto spotrebiči neuskladňujte výbušné látky ako aerosólové plechovky s horľavými pohonnými hmotami.

V prípade, že spotrebič bude mimo prevádzky dlhšiu dobu, vypnite ho pomocou príslušného tlačidla a odpojte ho zo siete. Vyprázdnite spotrebič, rozmrazte ho, vyčistite a nechajte dvere pootvorené.

V prípade chyby alebo poruchy napájania mrazničku neotvárajte, pokiaľ nebola vypnutá viac ako 16 hodín. Po uplynutí tejto doby mrazené potraviny použite alebo zaistite, aby boli dostatočne chladené (napr. v náhradnom spotrebiči).

8

Technické informácie o spotrebiči

Typový štítok sa nachádza vo vnútri spotrebiča. Sú na ňom uvedené údaje týkajúce sa elektrického napätia, celkového (brutto) a úžitkového (netto) objemu, typu a množstva chladiva a informácie o triedach klímy.

Ak je typový štítok v inom jazyku, ako ste zvolili, alebo v jazyku, ktorý sa vo vašej krajine nepoužíva, vymeňte ho za ten, ktorý je súčasťou dodávky.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Balenie je vyrobené z materiálov šetrných k životnému prostrediu, ktoré sa dajú recyklovať, zlikvidovať alebo zničiť bez poškodenia životného prostredia.

Aby ste chránili životné prostredie, odovzdajte starý spotrebič do autorizovaného zberného strediska domácich spotrebičov.

Predtým urobte nasledovné: • odpojte spotrebič zo siete; • nenechávajte deti hrať sa s ním.

i UPOZORNENIE! Nepoškoďte chladiaci okruh. Takto zabránite znečisteniu prostredia.

Značka na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s výrobkom by sa nemalo narábať ako s bežným domovým odpadom. Výrobok by sa mal odniesť do autorizovaného centra určeného na spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia výrobku pomôže zabrániť negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by sa mohli objaviť v prípade nesprávnej likvidácie výrobku. Pre podrobnejšie informácie o likvidácii a spracovaní výrobku kontaktujte príslušný miestny orgán zodpovedný za spracovanie odpadov, spoločnosť na likvidáciu odpadov alebo obchod, v ktorom ste výrobok zakúpili.

9

NIEKOĽKO TIPOV, AKO UŠETRIŤ ENERGIU S VAŠOU KOMBINOVANOU CHLADNIČKOU S MRAZNIČKOU

• • • • • • • • • • • • • Dodržiavajte pokyny na inštaláciu.

Neotvárajte dvierka častejšie, než je nutné.

Občas skontrolujte, či môže za spotrebičom vzduch voľne prúdiť.

Kondenzačnú jednotku pripevnenú na zadnej stene spotrebiča musíte udržiavať v čistote (pozrite časť “Čistenie prístroja “.

Ak je tesnenie poškodené alebo uvoľnené, vymeňte ho čo najskôr.

Potraviny ukladajte v uzavretých nádobách alebo iných vhodných obaloch.

Pred vložením uvareného jedla do chladničky, dbajte na to, aby bolo jedlo vychladnuté na izbovú teplotu.

Zmrazené potraviny rozmrazujte v chladiacom priestore.

Odstráňte niektoré zásuvky z mraziacej časti, ako je popísane v návode na obsluhu, aby ste umožnili využitie celého vnútorného priestoru.

Mrazničku s manuálnym rozmrazovaním rozmrazujte, keď vrstva námrazy dosiahne na povrchu hrúbku asi 3-5 mm.

Uistite sa, že police sú rovnomerne rozložené a že jedlo je usporiadaná tak, aby umožňovalo voľný obeh vzduchu (pozor dodržiavajte odporúčané usporiadanie potravín, ako je popísané v návode).

V zariadeniach, ktoré sú vybavené ventilátorom dbajte na to, aby otvory ventilátora neboli zakryté.

Ak nepotrebujete ventilátor alebo ionizér, vypnite ich kvôli zníženiu spotreby energie.

10

POPIS SPOTREBIČA

1 2 3 A 4 5 6 8 7 A Chladnička 1 Ovládací panel 2 Vnútorné LED osvetlenie chladničky 3 Vysúvacia sklenená polica (výškovo nastaviteľná) 4 Stojan na fľaše 5 Zásuvka 6 Zásuvka pre ovocie a zeleninu s reguláciou vlhkosti 7 SimpleSlide vo dverách, výškovo nastaviteľná 8 Priehradka na fľaše 9 Mraziace zásuvky 10 Sklenené police B 9 10 • Zásuvky sú chránené proti vytiahnutiu. Ak chcete vytiahnuť zásuvku zo spotrebiča, vysuňte ju čo najviac ako to pôjde, potom nadvihnite vpredu a úplne vytiahnite.

11

INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE

VÝBER MIESTNOSTI

• Spotrebič nainštalujte do suchej a dobre vetranej miestnosti. Spotrebič bude pracovať správne, ak bude okolitá teplota v intervale uvedenom v tabuľke. Trieda spotrebiča je uvedená na typovom štítku / nálepke so základnými informáciami o spotrebiči.

Trieda SN (pod normál) N (normálna) ST (subtropická) T (tropická) Teplota od +10°C do +32°C od +16°C do +32°C od +16°C do +38°C od +16°C do +43°C Upozornenie: Uistite sa, že miestnosť, kde je spotrebič nainštalovaný je dostatočne veľká. Na každých 8 gramov chladiva by mal byť priestor najmenej 1 m 3 . Množstvo chladiva je uvedené na typovom štítku vo vnútri spotrebiča.

INŠTALÁCIA SPOTREBIČA

max 30 mm > 90° Inštaláciu spotrebiča by mali vykonávať aspoň dve osoby, aby ste sa vyhli akémukoľvek zraneniu, alebo poškodeniu spotrebiča.

• Spotrebič musí byť vyrovnaný alebo mierne naklonený, dozadu na pevnom mieste. V prednej časti je spotrebič vybavený dvomi nastaviteľnými nožičkami, ktoré môžete použiť na vyváženie spotrebiča. V zadnej časti sú kolieska pre ľahšiu inštaláciu spotrebiča (iba pri niektorých modeloch).

• Medzi spotrebičom a akýmkoľvek kusom nábytku nad ním, by mal byť priestor minimálne 5 cm, aby sa umožnilo primerané chladenie kondenzačnej jednotky.

• Spotrebič sa dodáva s dvomi rozperami, ktoré by mali byť inštalované v dolnej časti telesa spotrebiča, aby sa zabránilo umiestneniu spotrebiča príliš blízko steny. Spotrebič môže byť tiež nainštalovaný bez týchto rozpier; ale môže to zvýšiť spotrebu energie.

• Nevystavujte spotrebič priamemu slnečnému žiareniu a neumiestňujte ho do blízkosti akéhokoľvek zdroja tepla. Ak sa tomu nedá vyhnúť, nainštalujte izolačnú dosku.

12

• Spotrebič môže stáť voľne sám, alebo ho môžete umiestniť vedľa nábytku alebo steny. Berte do úvahy priestor potrebný na úplne otvorenie dverí, aby ste mohli vytiahnuť zásuvky a police (pozri inštalačnú schému).

600 mm max 90° 645 mm

PRIPOJENIE SPOTREBIČA

• Spotrebič pripojte do elektrickej siete pomocou sieťového kábla. Zásuvka v stene by mala byť vybavená uzemňovacím kontaktom (bezpečnostná zásuvka). Menovité napätie a frekvencia sú uvedené na typovom štítku / nálepke so základnými informáciami o spotrebiči.

• Spotrebič musí byť pripojený do elektrickej siete a uzemnený v súlade s platnými normami a smernicami. Spotrebič zvládne krátkodobé odchýlky od nominálneho napätia, ale nie väčšie ako +/- 6%.

13

ZMENA SMERU OTVÁRANIA DVIER

Smer otvárania dverí nemôžete zmeniť pre tento spotrebič.

14

OBSLUHA SPOTREBIČA

C B D A A Tlačidlo nastavenia teploty a zvýšenia výkonu mrazničky B Displej teploty chladiacej časti C Kontrolka funkcie zvýšenia výkonu mrazničky D Kontrolka alarmu

ZAPOJENIE SPOTREBIČA ON/OFF

Pri prvom pripojení spotrebiča k sieti, bude spotrebič v StandBy móde – v pohotovostnom režime (bude zapojený v sieti, ale vypnutý).

Pre zapnutie spotrebiča stlačte tlačidlo A na 3 sekundy.

Pre vypnutie spotrebiča stlačte opäť tlačidlo A na 3 sekundy. Spotrebič bude v StabdBy móde – v pohotovostnom režime (stále napájaný).

• Podľa potreby nastavte teplotu krátkym stlačením tlačidla A .

• Stláčajte tlačidla A toľkokrát, koľkokrát je potrebné pre nastavenie požadovanej teploty.

15

NASTAVENIE TEPLOTY V SPOTREBIČI

• Natavte požadovanú teplotu pomocou tlačidla A .

• Stláčajte tlačidlo A , kým sa nenastaví požadovaná teplota. B Spotrebič zobrazuje nastavenú teplotu v chladiacej časti.

• Skutočná teplota vo vnútri spotrebiča závisí od jeho používania (množstvo a distribúcia potravín, teplota prostredia, frekvencia otvárania dverí, prevádzka kompresora alebo stand-by režim, prevádzka ventilátora atď.).

• Odporúčané nastavenie je 3 °C.

• Ak je teplota miestnosti, v ktorej je spotrebič nainštalovaný nižšia ako 16 °C, odporúčame nastavenie teploty nižšie ako 5 °C.

• Pokiaľ je okolitá teplota nižšia ako 16 °C, odporúčame nastaviť klapku do polohy 1 (manuálne nastaviteľná klapka je k dispozícii len u niektorých modeloch spotrebičov).

16

FUNKCIA ZVÝŠENIA VÝKONU MRAZNIČKY

Na aktiváciu funkcie zvýšenia výkonu mrazničky stlačte tlačidlo A , kým sa nerozsvieti symbol C .

• Použite toto nastavenie po prvom zapnutí spotrebiča, pred čistením, alebo 24 hodín pred vložením väčšieho množstva potravín.

• Na vypnutie funkcie zvýšenia výkonu mrazničky, stlačte tlačidlo A pre voľbu požadovanej teploty (B). Ak funkciu nedeaktivujete manuálne, deaktivuje sa automaticky po približne dvoch dňoch.

UPOZORNENIE NA VYSOKÚ TEPLOTU

Ak je spotrebič zapnutý prvýkrát, alebo ak keď je teplota v chladiacej časti príliš vysoká (nad +13 °C), aktivuje sa zvukové upozornenie ( prerušované pípanie ) a bude blikať symbol D .

• Pomocou tlačidla A deaktivujte zvukové upozornenie. Ak sa upozornenie nedeaktivuje, bude znieť po dobu prvých piatich minút každú hodinu.

• Symbol D bude blikať, kým spotrebič nedosiahne vhodnú teplotu.

UPOZORNENIE NA OTVORENÉ DVERE

Ak sú otvorené dvere chladiacej alebo mraziacej časti dlhšie ako dve minúty, spustí sa zvukové upozornenie (súvislé pípanie).

Pre potvrdenie a vypnutie zvukového upozornenia stlačte tlačidlo A a zatvorte dvere.

17

MANUÁLNE NASTAVITEĽNÁ KLAPKA (LEN U NIEKTORÝCH NOFROST MODELOV)

Klapka sa nachádza za zásuvkou na ovocie a zeleninu. Továrenské nastavenie je v polohe 2 alebo 3.

Ak nie je možné dosiahnuť správnu teplotu, nastavte ju, ako je popísané v kapitole "Riešenie problémov".

Spotrebiče s výškou 1850 mm Spotrebiče s výškou 2000 mm 18

VNÚTORNÉ VYBAVENIE SPOTREBIČA

(* Vybavenie závisí od modelu)

POLICA

1 2 • Pre ľahší prístup k jedlu a vyčistenie, môžete police čiastočne vysunúť.

• Police môžete prispôsobiť vašim potrebám pomocou vodítok vo vnútri chladničky. Policu z chladničky vyberiete vysunutím až po bod, kým ju nezastavia vodítka. Potom mierne nadvihnite prednú časť a vytiahnite úplne von.

Rýchlo sa kaziaci tovar skladujte v zadnej časti police, kde je teplota najnižšia.

ROŠT NA FĽAŠE*

• Niektoré modely sú tiež vybavené roštom na fľaše. Držiak na fľaše je chránený proti neúmyselnému vysunutiu. Môžete ho vybrať von, iba keď je prázdny. Vyberiete ho miernym nadvihnutím v zadnej časti a vytiahnutím smerom k vám. Umiestnite držiak na fľaše tak, aby dĺžka fl iaš nebránila správnemu zatvoreniu dvier. Držiak má maximálnu kapacitu nákladu 9 0,75 litrových fl iaš alebo 13 kilogramov celkovej hmotnosti – pozri štítok na vnútornej pravej strane spotrebiča.

• Konzervy a plechovky môžete tiež umiestniť na rošt na fľaše (pozdĺžne alebo priečne).

19

CRISPZONE – PRIEHRADKA PRE OVOCIE A ZELENINU S REGULÁCIOU VLHKOSTI

• Priehradka v dolnej časti chladničky je určená na odkladanie ovocia a zeleniny. Vytvára vlhkosť a zabraňuje vysušeniu jedla.

Odkladajte jedlo vo vhodnom obale, aby ste zabránili úniku alebo nasatiu pachov.

Priehradka má zabudovaný regulátor vlhkosti, ktorý umožňuje nastavenie vlhkosti podľa množstva uskladneného jedla.

Menšie množstvá jedla – posuňte posúvný ovládač doprava; Väčšie množstvá jedla – posuňte posúvný ovládač doľava; • Vytiahnutie priehradky von: - Vysuňte priehradku čo najviac ako sa dá. Potom nadvihnite prednú časť a vytiahnite von úplne.

VNÚTORNÁ STRANA DVIER CHLADNIČKY

Na dverách chladničky sú priehradky určené na uskladnenie syra, masla, vajec, jogurtov a iných malých balení, trúbiek, konzerv atď.) V dolnej časti dvier sa nachádza polica na fľaše.

NASTAVITEĽNÉ KOŠE VO DVERÁCH

Výšku košov / políc vo dverách môžete upraviť podľa vašich požiadaviek bez toho, aby ste ich museli vyberať von zo spotrebiča.

Stlačte západky na obidvoch stranách a posuňte kôš / policu nahor alebo nadol.

Ak chcete vybrať kôš zo spotrebiča, nadvihnite čo najviac ako to pôjde a vytiahnite ho von. 20

MULTIPRIEHRADKA (MULTIBOX)*

• Multipriehrakda ( MultiBox ) ponúka tradičný spôsob uskladnenia jedla so silným alebo prenikavým zápachom, napr. zrelý syr, klobásy, cibuľa, maslo atď.

• Silikónový vrchnák poskytuje vzduchotesnosť, ktorá zabraňuje vysušeniu jedla a šíreniu zápachu v chladiacej časti.

• Silikónový vrchnák môžete tiež použiť ako držiak na vajcia alebo ľad.

• Ak vrchnák použijete ako držiak na vajcia, položte ho priamo na dno priehradky vo dverách a použite otvorenú dolnú časť Multipriehradky na uskladnenie jedla v malých baleniach– paštéta, lekvár, menšie rúrky atď.

IONIZÉR (IONAIR)*

• Ionizátor vzduchu nainštalovaný v chladiace časti udržiava vzduch neustále čerstvý. Ako výsledok zostanú potraviny čerstvé a chutné dlhšie.

• Air ionizátor je možné zapnúť a vypnúť pomocou vypínača umiestneného na kryte ventilátora alebo na strane chladiacej steny ( závislosti od modelu).

Ionizátor zapnutý Ionizátor vypnutý 21

ADAPTIVE INTELLIGENT TECHNOLOGY

Inovatívna technológia snímačov umožňuje nastaviť prevádzku spotrebiča podľa zvykov a správania užívateľa. Adaptívny inteligentný systém sleduje, analyzuje a zaznamenáva denne a týždenne používanie spotrebiča a prispôsobuje prevádzku spotrebiča zaznamenaným zvykom. V prípade, že spotrebič je schopný predpokladať zvýšenú frekvenciu otvárania dverí, spotrebič vopred automaticky zníži teplotu, aby zabránil zvýšeniu teploty potravín z dôvodu častejšieho otvárania dverí. Spotrebič bude tiež predvídať vloženie väčších množstiev potravín do chladničky alebo mrazničky a prispôsobí sa intenzívnejším chladením alebo mrazením.

22

ODPORÚČANÉ ROZLOŽENIE JEDLA V SPOTREBIČI

Oblasti chladničky: - horná časť: jedlo v konzervách, chlieb, víno, pečivo atď..

- stredná časť: mliečne výrobky, hotové jedlá, dezerty, nealkoholické nápoje, pivo, varené jedlé atď.

- - priehradka FreshZone: mäso, mäsové výrobky, lahôdky; priehradka pre ovocie a zeleninu: čerstvé ovocie, zelenina, šaláty, koreňová zelenina, zemiaky, cibuľa, cesnak, paradajky, tropické ovocie, kapusta, repa atď..

Oddiely v dverách chladiacej časti: - horné/dolné priehradky vo dverách: vajcia, maslo, syr atď.

- dolné priehradky vo dverách: plechovky, fľaše atď.

nápoje, Mraziace oddiely: - zmrazovanie, skladovanie zmrazených potravín (pozri Zmrazovanie a skladovanie zmrazeného jedla).

23

USKLADNENIE JEDLA V CHLADNIČKE

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA USKLADNENIA POTRAVÍN

Správna obsluha spotrebiča, vhodné balenie, udržiavanie správnej teploty a dodržiavanie hygieny potravín má rozhodujúci vplyv na kvalitu skladovania potravín.

Dodržujte expirácie potravín uvdené na obale.

Jedlo uložené v chladničke by ste mali skladovať v uzatvorených nádobách alebo zodpovedajúcom balení, aby ste zabránili ich vytekaniu alebo prijímaniu pachov.

Neuskladňujte horľavé, prchavé a výbušné látky v chladničke.

Fľaše s vysokým obsahom alkoholu by mali byť nepriedušne uzatvorené a skladované vo zvislej polohe.

Niektoré organické roztoky, éterické oleje v citrónovej a pomarančovej kôre atď, môžu poškodiť plastové povrchy, v prípade dlhšieho kontaktu a spôsobiť poškodenie a predčasné stárnutie týchto materiálov.

Nepríjemný zápach upozorňuje na nedostatočnú čistotu spotrebiča alebo skazený obsah (pozri Čistenie spotrebiča).

Ak odchádzate z domu na dlhšiu dobu, vyberte jedlo podliehajúce skaze z chladničky.

PREVENCIA KONTAMINÁCIE POTRAVÍN

Dodržiavajte nižšie uvedené pokyny, aby ste zabránili kontaminácii potravín: • Dlho otvorené dvierka zariadenia môžu spôsobiť výrazné zvýšenie teploty v priehradkách zariadenia.

• Pravidelne čistite povrchy, ktoré môžu prísť do styku s potravinami a taktiež prístupný odvodňovací systém.

• Surové mäso a ryby uchovávajte v chladničke vo vhodných nádobách tak, aby neprišli do styku s inými potravinami.

• Ak je zariadenie dlhší čas prázdne, tak ho vypnite, odmrazte, vyčistite, vysušte a nechajte dvierka otvorené, aby sa v ňom netvorili plesne.

24

DOBY SKLADOVANIA POTRAVÍN

Odporúčaná doba skladovania v chladničke Druh jedla vajcia, marinády, údené mäso syr koreňová zelenina maslo dezerty, ovocie, hotové jedlo, kúsky surového mäsa ryby, surové mleté mäso Time do 10 dní do 10 dní do 8 dní udo 7 dní do 2 dní do 1 dňa 25

USKLADNENIE JEDLA V ZÁSUVKE FRESHZONE

V priehradke FreshZone zostáva jedlo dlhšie čerstvé ako v bežnej chladničke a zachová viac chuti a živín. Rozklad a strata hmotnosti sa spomaľujú; a preto ovocia a zelenina zostávajú čerstvé a prirodzené dlhšie.

Pre optimálny výkon by mala byť zásuvka úplne zatvorená.

• Pri nákupe potravín sa uistite, že sú čerstvé, pretože to bude určovať kvalitu jedla, ako aj dobu uskladnenia v chladničke.

• Skladujte potraviny v uzatvorených nádobách alebo vo vhodnom obale, aby ste zabránili unikaniu alebo prijímaniu pachov.

• Vyberte potraviny zo zásuvky 30 - 60 minút pred použitím, aby sa vôňa a chuť vyvíjali pri izbovej teplote.

• Potraviny citlivé na nízku teplotu a nevhodné na uskladnenie v zásuvke FreshZone zahŕňa nasledujúce: ananás, avokádo, banány, olivy, zemiaky, baklažán, uhorky, fazuľu, papriku (kápiu), melóny, tekvice, ovocná šťava, cuketa atď.

• Vybratie zásuvky: - Vytiahnite zásuvku až na doraz.

- Potom nadvihnite prednú časť a vytiahnite ju úplne von.

26

ZMRAZOVANIE A SKLADOVANIE ZMRAZENÝCH POTRAVÍN PRIEBEH ZMRAZOVANIA

Maximálne množstvo čerstvých potravín, ktoré môžete vložiť naraz, je uvedené na typovom štítku spotrebiča. Ak množstvo potravín na zmrazenie presahuje uvedené množstvo, bude kvalita zmrazenia nižšia; navyše sa bude kvalita už zmrazených potravín zhoršovať.

• Ak chcete využívať celý objem mrazničky, odstráňte všetky zásuvky. Umiestnite potraviny priamo na police a na spodok mrazničky. • Aktivácia funkcie super zmrazovania 24 hodín pred zmrazovaním čerstvých potravín: - stlačte tlačidlo A pokiaľ sa nerozsvieti symbol C ; Po uplynutí tejto doby vložte čerstvé potraviny do mraziaceho priestoru.

Uistite sa, že čerstvé potraviny nebudú v kontakte s potravinami, ktoré už sú zmrazené.

Najvhodnejšie miesto pre zmrazenie veľkého množstva čerstvých potravín je v hornej časti mrazničky.

• Pri zmrazovaní menšieho množstva potravín (1 - 2 kilogramy), nie je aktivácia funkcie super zmrazovania nutná.

• Po 24 hodinách môžete potraviny presunúť do iných častí mrazničky a zmrazovanie môžete zopakovať v prípade potreby.

27

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA K ZMRAZOVANIU ČERSTVÝCH POTRAVÍN

Zmrazujte iba potraviny, ktoré sú vhodné na zmrazovanie v mrazničke. Uistite sa, že potraviny, ktoré zmrazujete sú vysoko kvalitné a čerstvé.

Vyberte vhodný obal a použite obal správne.

Obal by nemal prepúšťať vlhkosť; mal by byť vzduchotesný, aby sa zabránilo vysušeniu potravín a strate vitamínov.

Potraviny označte; uveďte druh jedla, množstvo a dátum zmrazenia.

Je dôležité, aby sa potraviny zmrazili čo najskôr, ako je to možné. Preto ich dávajte do menších balíčkov. Pred zmrazovaním jedlo ochlaďte.

SKLADOVANIE PRIEMYSELNE ZMRAZENÝCH POTRAVÍN

• Pri skladovaní a používaní zmrazených potravín, dodržujte pokyny výrobcu. Teplota a dátum spotreby sú vyznačené na obale.

• Vyberajte iba potraviny v nepoškodenom obale, uložené v mraziacich boxoch pri teplote -18°C alebo nižšie.

• Nekupujte potraviny pokryté námrazou, pretože to naznačuje, že boli čiastočne rozmrazené niekoľkokrát a majú teda nižšiu kvalitu.

• Chráňte jedlo pred rozmrazením počas prepravy. V prípade zvýšenia teploty, bude doba uskladnenia kratšia a dôjde k zhoršeniu kvality.

28

DOBA SKLADOVANIA ZMRAZENÝCH POTRAVÍN

ODPORÚČANÁ DOBA SKLADOVANIA V MRAZNIČKE

Druh jedla ovocie, hovädzina zelenina, teľacina, hydina divina bravčovina mleté mäso chlieb, pečivo, hotové jedlá, nemastné vnútornosti údené klobásy, tučné ryby Doba od 10 do 12 mesiacov od 8 do 10 mesiacov od 6 do 8 mesiacov od 4 do 6 mesiacov 4 mesiace 3 mesiace 2 mesiace 1 mesiac

ROZMRAZENIE ZMRAZENÝCH POTRAVÍN

Zmrazovanie potravín nezničí mikroorganizmy. Po rozmrazení alebo roztopení jedla sa baktéria znovu aktivuje a jedlo sa rýchlo kazí. Použite čiastočne alebo úplne rozmrazené jedlo čo najskôr, ako je to možné.

Čiastočné rozmrazenie znižuje nutričnú hodnotu potravín, najmä ovocia, zeleniny a hotového jedla.

29

ROZMRAZENIE SPOTREBIČA

AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVANIE CHLADNIČKY

Chladničku netreba rozmrazovať, pretože ľad na zadnej vnútornej strane sa topí automaticky.

Akýkoľvek nahromadený ľad sa roztopí, keď bude kompresor neaktívny. Kvapky budú pretekať otvorom v zadnej stene chladničky do zásobníka umiestneného nad kompresorom, z ktorého sa budú vyparovať.

Ak sa vytvorí nadmerná vrstva ľadu na zadnej vnútornej stene chladničky (3 - 5 mm), vypnite spotzrebič a odmrazte spotrebič manuálne.

ODMRAZENIE MRAZNIČKY NO FROST

• Mraznička NO FROST sa odrmrazí automaticky. Príležitostná námraza, ktorá sa môžu objaviťna stenách zmizne automaticky.

• Hromadenie ľadu alebo námrazy v mrazničke môže byť výsledkom zvýšeného použitia spotrebiča (dvierka sa otvárali príliš často a/ alebo boli dlho otvorené, dvierka nie sú správne zatvorené, atď). V takomto prípade odpojte spotrebič zo siete, vyberte potraviny z mrazničky a ochráňte ich pred rozmrazením.

Vyčistite a vysušte vnútro mrazničky. Pred vrátením zmrazených potravín do mrazničky, zapnite spotrebič a zvoľte požadované nastavenie.

30

ČISTENIE SPOTREBIČA

Pred čistením odpojte spotrebič od elektrickej siete. – Vypnite spotrebič (pozri kapitola Zapnutie / vypnutie spotrebiča) a odpojte sieťový kábel zo zásuvky.

Pomocou jemnej handričky vyčistite všetky povrchy. Čistiace prostriedky, ktoré obsahujú drhnúce látky, kyseliny, alebo rozpúšťadlá nie sú vhodné na čistenie , pretože môžu poškodiť povrch.

Vyčistite exteriér spotrebiča s vodou alebo mydlovým roztokom s penou. Lakované a hliníkové povrchy môžete čistiť vlažnou vodou, do ktorej pridáte šetrný čistiaci prostriedok. Použitie čistiacich prostriedkov s nízkym obsahom alkoholu je povolené (napr. čistiace prostriedky na okná).

Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce alkohol na čistenie plastových materiálov.

Vnútro spotrebiča môžete čistiť vlažnou vodou, do ktorej pridáte trošku octu .

• Odkvap a otvor, cez ktorý tečie roztopený ľad sú umiestnené pod chladiacim panelom, ktorý chladí vnútro chladničky. Odkvap a otvor nesmú byť upchaté. Kontrolujte ich často a čistite, ak je to potrebné (napr. plastovým steblom).

• Vytvorenie námrazy alebo ľadu 3 - 5 mm hrubej, zvýši spotrebu energie. Preto by ste ich mali pravidelne odstraňovať (neplatí pri mrazničke NO FROST ). Nepoužívajte žiadne ostré predmety, rozpúšťadlá alebo spreje.

Kondenzačná

jednotka, umiestnená na (vonkajšej) stene, by mala byť vždy čistá, bez prachu a zvyškov splodín a výparov z kuchyne. Občas vyčistite prach mäkkou nekovovou kefkou alebo vysávačom.

• Po vyčistení, prístroj znovu zapnite a vložte potraviny.

31

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

Problém: Prístroj je pripojený k elektrickej sieti, ale nefunguje.

Chladiaci systém pracuje nepretržite po dlhú dobu: Príčina alebo odstránenie • Uistite sa, že napätie v elektrickej zásuvke a prístroj sú zapnuté.

• Príliš vysoká teplota okolia.

• Dvere otvárané príliš často alebo príliš dlho.

• Dvere nie sú zatvorené správne (možné nečistoty na tesnení, nevyvážené dvere, poškodené tesnenia atď.), • Príliš mnoho čerstvých potravín vložených súčasne.

• Snímač v chladničke (A) je blokovaný čerstvým jedlom Uistite sa, že okolo snímača môže prúdiť vzduch (iba pri niektorých modeloch).

• Nedostatočné chladenie kompresora a kondenzátora. Skontrolujte prúdenie vzduchu za spotrebičom a vyčistite kondenzačnú jednotku.

Nadmerné nahromadenie ľadu na vnútronej zadnej stene chladničky môže byť dôsledkom nasledujúceho: Hromadenie ľadu alebo námrazy vo vnútri mrazničky môže byť výsledkom nasledujúcich akcií: Kondenzát (rosa) na polici nad zásuvkami: Z chladničky vyteká voda: Tlačidlo D bude blikať: • Dvere otvárané príliš často alebo príliš dlho.

• Vloženie teplého jedla do chladničky.

• Jedlo je v kontakte s vnútornou zadnou stenou chladničky.

• Slabé tesnenie dvier.

• Ak je tesnenie znečistené alebo poškodené, vyčistite ho alebo vymeňte.

• Dvierka sa otvárali príliš často, alebo boli dvierka nie sú správne zatvorené.

• Zlé tesnenie dverí.

• Ak je tesnenie znečistené alebo poškodené, vyčistite ho alebo vymeňte.

• Jedná sa o prechodný jav, ktorému nie je možné zabrániť v obdobiach vysokej teploty vlhkosti okolitého prostredia.

• Tento jav ustúpi, keď sa teplota a vlhkosť dostanú do normálu. Odporúčame častejšie utieranie kvapiek v zásuvke.

• Otvorte posúvný ovládač regulácie vlhkosti.

• Umiestnite potraviny do vreciek alebo iných vzduchotesných obalov.

• Upchatý odtok vody alebo voda kvapká cez odkvap.

• Vyčistite upchatý otvor, napríklad pomocou plastovej kefy.

• Ak sa vytvorí hrubá vrstva ľadu, odmrazte spotrebič manuálne (pozri Odmrazovanie spotrebiča).

• Dvere otvárané príliš často alebo príliš dlho.

• Dvere nie sú správne zatvorené (možné nečistoty na tesnení, nevyvážené dvere, poškodené tesnenia atď.).

• Dlhý výpadok prúdu.

• Príliš mnoho čerstvého jedla vloženého súčasne.

32

Problém: Dvere sa ťažko otvárajú: LED osvetlenie nefunguje: Teplota v mrazničke je príliš vysoká: Príčina alebo odstránenie • Ak sa pokúšate otvoriť dvere mrazničky ihneď po zatvorení, môže to byť ťažké. Pri otvorení dvier unikne trochu chladného vzduchu zo spotrebiča a nahradí ho teplý vzduch z okolitého prostredia. Pri chladení tohto vzduchu vzniká negatívny tlak, ktorý má zá následok problémy pri otváraní dvier. Po niekoľkých minútach sa podmienky normalizujú a dvere sa dajú znovu ľahko otvoriť.

• Ak LED osvetlenie nefunguje, zavolajte servisného technika.

• Nepokúšajte sa sami opravovať LED osvetlenie, pretože hrozí nebezpečenstvo úrazu vysokým napätím!

• Nastavte ručnú klapku (je umiestnená za priehradkou na ovocie a zeleninu) stlačením tlačidla a posunutím do polohy 1 (iba pri niektorých modeloch).

Nastavte ručnú klapku (je umiestnená za priehradkou na ovocie a zeleninu) stlačením tlačidla a posunutím do polohy 3 (iba pri niektorých modeloch).

33

INFORMÁCIA O HLUKU SPOTREBIČA

Chladenie v chladničke s mrazničkou je možné vďaka chladiacemu systému, ktorý tiež zahŕńa kompresor (a pri niektorých spotrebičoch aj ventilátor), ktorý vytvára nejaký hluk. Hladina hluku závisí od inštalácie, správneho použitia a veku spotrebiča.

• Po pripojení spotrebiča k elektrickej sieti , môžu byť prevádzka kompresora, alebo prietok tekutín tekutín trochu hlučnejšie. To nie je znak poruchy a neovplyvní to životnosť spotrebiča. Po čase budú prevádzka spotrebiča a tento hluk tichšie.

• Niekedy sa môže počas prevádzky objaviť nezvyčaný alebo silnejší hluk, väčšinou sa jedná o výsledok nesprávnej inštalácie: - Spotrebič musí byť vyvážený a stáť na stabilnom a pevnom podklade.

- Spotrebič nesmie byť v kontakte so stenou alebo priľahlým nábytkom.

- Uistite sa, že vnútorné vybavenie je pevne na svojom mieste a že hluk nie je spôsobený konzervami, fľaškami alebo inými nádobami, umiestnenými vedľa seba.

• Pri vyššom zaťažení chladiaceho systému, kedy sa dvere otvárajú častejšie alebo sú otvorené po dlhší čas, pri vkladaní väčšieho množstva čerstvých potravín alebo ak sa aktivujú funkcie intenzívne mrazenie alebo chladenie, môže spotrebič dočasne produkovať viac hluku.

VYHRADZUJEME SI PRÁVO NA ZMENY, KTORÉ NEMAJÚ VPLYV NA FUNKČNOSŤ SPOTREBIČA.

Návody na použitie zariadenia nájdete aj na našej stránke www.gorenje.com / < http:// www.gorenje.com /> 34

www.gorenje.com

Cooking w ith passion.

COMBI FS600 sk (06-19)

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement