Gorenje EC6352WPA Elektrický sporák Používateľská príručka

Gorenje EC6352WPA Elektrický sporák Používateľská príručka
SK
PODROBNÝ NÁVOD
NA POUŽITIE
ELEKTRICKNÉHO
VOĽNE STOJACEHO
SPORÁKA
www.gorenje.com
Ďakujeme vám za
dôveru a kúpu nášho spotrebiča.
Tento podrobný návod na použitie
sa dodáva pre jednoduchšie použitie
tohto výrobku. Návod by vám mal
pomôcť dozvedieť sa potrebné
informácie o vašom novom spotrebiči
čo možno najrýchlejšie.
Uistite sa, že ste dostali nepoškodený
spotrebič. Ak zistíte, že bol počas
prepravy poškodený, kontaktujte,
prosím, predajcu, od ktorého ste
spotrebič kúpili, alebo miestny sklad,
z ktorého bol dodaný. Telefónne
číslo môžete nájsť na faktúre alebo
dodacom liste.
Návody na použitie sú dostupné aj na
našej webovej stránke:
http://www.gorenje.com
Dôležité informácie
Tip, poznámka
OBSAH
4
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
7
Pred zapojením spotrebiča do siete
8
ELEKTRICKÝ VOĽNE STOJACI SPORÁK
ÚVOD
12 Ovládacia jednotka
13 Údaje o spotrebiči – typový štítok
14 POUŽITIE SPOTREBIČA
14
14
17
20
22
24
24
25
Pred prvým použitím spotrebiča
Varná platňa (v závislosti od modelu)
Rúra
Výber nastavenia
Výber doplnkových funkcií/nadštandardnej výbavy
Začiatok procesu pečenia
Vypnutie rúry
Opis režimov (režimov pečenia) a tabuľky pečenia
43 ČISTENIE A ÚDRŽBA
44
44
46
47
48
49
50
53
55
POUŽITIE
SPOTREBIČA
ÚDRŽBA
A ČISTENIE
Tradičné čistenie rúry
Čistenie sklokeramického povrchu
Použitie funkcie aqua clean pre vyčistenie rúry
Zloženie a čistenie drôtených vodičov a teleskopických výsuvných líšt
Čistenie a inštalácia katalytických vložiek
Čistenie stropu rúry
Zloženie a vloženie dvierok rúry
Zloženie a naloženie sklenej platne dvierok rúry
Výmena žiarovky
56 RIEŠENIE PROBLÉMOV
RIEŠENIE
PROBLÉMOV
57 POKYNY K INŠTALÁCII A PRIPOJENIU
INÉ
589276
60 LIKVIDÁCIA
3
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ
POKYNY
POZORNE SI TENTO NÁVOD NA POUŽITIE PREČÍTAJTE A
UCHOVAJTE HO PRE POTREBU DO BUDÚCNOSTI.
Spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby
so slabšími fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi
schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a vedomostí,
ktoré sú pod dozorom alebo boli oboznámené s bezpečným
použitím spotrebiča a uvedomujú si možné nebezpečenstvá.
So spotrebičom by sa deti nemali hrať. Deti bez dozoru by
nemali vykonávať čistenie a používateľskú údržbu zariadenia.
UPOZORNENIE: Spotrebič a jeho prístupné časti môžu byť
počas používania horúce. Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli
horúcich súčastí spotrebiča. Deti mladšie ako 8 rokov by sa
mali zdržiavať mimo spotrebiča, pokiaľ nie sú pod dozorom.
UPOZORNENIE: Prístupné časti tohto spotrebiča sa môžu
počas používania zohriať na veľmi vysokú teplotu. Zabráňte
malým deťom prístup k rúre.
Spotrebič sa počas používania zohreje na veľmi vysokú teplotu.
Dávajte pozor, aby ste sa nedotýkali ohrievačov.
UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo požiaru: Na varných
povrchoch neuskladňujte žiadne predmety.
UPOZORNENIE: Pri použití tuku a oleja nenechávajte spotrebič
bez dozoru, pretože hrozí riziko požiaru. NIKDY sa nepokúšajte
oheň uhasiť vodou, ale spotrebič najprv vypnite a oheň zakryte
napr. pokrievkou alebo vlhkou utierkou.
POZOR: Príprava jedla musí byť pod dozorom. Pri rýchlom
varení musí byť proces pod neustálym dozorom.
589276
UPOZORNENIE: Pred výmenou žiarovky skontrolujte, či je
zariadenie odpojené zo siete, aby ste sa vyhli riziku zásahu
elektrickým prúdom.
4
POZOR: Tento spotrebič je určený len na varenie. Nesmie sa
používať na iné účely, ako napríklad vykurovanie miestnosti.
Spotrebič nie je určený na ovládanie pomocou externých
časovačov alebo samostatného diaľkového ovládacieho
systému.
UPOZORNENIE: Používajte len chrániče varnej platne, ktoré
výrobca spotrebiča navrhol alebo určil v návode na použitie
ako vhodné, alebo chrániče varnej platne, ktoré tvoria súčasť
spotrebiča. Použitie nevhodných chráničov varnej platne môže
spôsobiť úraz.
UPOZORNENIE: Ak je povrch prasknutý, vypnite spotrebič,
aby ste sa vyhli možnému zásahu elektrickým prúdom.
Na pripojenie spotrebiča použite napájací kábel 5 x 1,5 mm2
s označením H05VV-F5G1,5 alebo lepším. Kábel musí
nainštalovať servisný pracovník alebo podobne kvalifikovaná
osoba.
Spotrebič sa má umiestniť priamo na podlahu bez akýchkoľvek
podpier či podstavcov.
Pri čistení sklenených dvierok rúry/skleneného príklopu varnej
platne (ak je ním spotrebič vybavený) nepoužívajte veľmi
drsné čistiace prostriedky či drôtenky, pretože nimi môžete
poškriabať povrch a spôsobiť tak narušenie skla.
Spotrebič nesmie byť inštalovaný za dekoratívnymi dverami,
aby nedošlo k prehrievaniu.
Na čistenie varnej platne nepoužívajte parné alebo
vysokotlakové čističe, mohlo by to viesť k zásahu elektrickým
prúdom.
589276
Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho
servisný pracovník alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa
tak zabránilo nebezpečenstvu.
5
- POZOR: možnosť nakláňania.
- UPOZORNENIE: Aby ste
predchádzali nakláňaniu spotrebiča,
musia sa inštalovať stabilizačné
prostriedky. Pre viac informácií si
pozrite pokyny k inštalácii.
Používajte len teplotnú sondu určenú pre túto rúru.
Pred zodvihnutím príklopu varnej platne sa uistite, že je
čistý a že na ňom nie je rozliata žiadna tekutina. Príklop
môže byť lakovaný alebo sklenený. Môže sa zavrieť len
vtedy, keď sú všetky varné zóny úplne vychladnuté.
Spotrebič musí byť pripojený k pevnému elektrickému
vedeniu v súlade s elektroinštalačnými predpismi.
Spotrebič musí byť zapojený do pevného elektrického vedenia,
ktoré obsahuje zariadenia na odpojenie. Pevné elektrické
vedenie musí byť v súlade s elektroinštalačnými predpismi.
589276
6
Tento spotrebič je určený na domáce
použitie. Nepoužívajte ho na iné účely, ako
napríklad vykurovanie miestnosti, sušenie
domácich zvierat alebo iných zvierat, papiera,
látok, byliniek a pod., pretože to môže viesť k
úrazu alebo spôsobiť požiar.
Neinštalujte spotrebič v blízkosti zdrojov
tepla, ako napríklad sporák na pevné palivo,
pretože vysoká teplota v jeho blízkosti môže
spotrebič poškodiť.
Spotrebič môže pripojiť iba odborník
autorizovaný plynárenskou distribučnou
spoločnosťou alebo autorizovaným servisným
strediskom. Dodržiavať by sa mali všetky
príslušné zákony a technické podmienky
miestneho distribútora zemného plynu pre
zapojenie do plynového potrubia.
Neodborná manipulácia alebo oprava
zariadenia môže mať za následok riziko
výbuchu, zásahu elektrickým prúdom alebo
skratu, čo môže následne viesť k úrazu a
poškodeniu spotrebiča.
Všetky takéto opravy môže vykonávať len
autorizovaný odborník.
Nastavenie zariadenia je uvedené na
typovom štítku.
Spotrebič nie je pripojený k dymovodu
alebo k ventilácii. Mal by byť nainštalovaný
a pripojený v súlade s platnými predpismi
na pripojenie. Špeciálnu pozornosť venujte
príslušným požiadavkám týkajúcich sa
ventilácie.
POZOR: Použitie plynového spotrebiča na
varenie produkuje v miestnosti teplo, vlhkosť
a spaliny.
Zabezpečte dostatočné vetranie miestnosti,
najmä počas používania spotrebiča: otvorte
všetky ventilačné otvory alebo nainštalujte
zariadenie na mechanické vetranie
(kuchynský digestor).
Pánty dvierok rúry sa môžu pod nadmernou
záťažou poškodiť. Na otvorené dvierka rúry
neklaďte žiadne ťažké nádoby ani sa o ne
počas čistenia vnútra rúry neopierajte. Nikdy
sa na otvorené dvierka rúry nestavajte ani
nedovoľte deťom, aby si na ne sadali.
Prevádzka spotrebiča je bezpečná s aj bez
líšt.
Na steny rúry nedávajte hliníkovú fóliu a
plechy alebo iný riad neumiestňujte na
spodnú časť rúry. Hliníková fólia zabráni
prúdeniu vzduchu v rúre, zamedzí procesu
pečenia a zničí smaltovaný povrch.
Počas používania sa dvierka rúry zohrejú na
vysokú teplotu. Tretie sklo sa inštaluje ako
dodatočná ochrana, ktorou znížite teplotu
vonkajšieho povrchu (platí len pre určité
modely).
Pánty dvierok rúry sa môžu pod nadmernou
záťažou poškodiť. Na otvorené dvierka rúry
neklaďte žiadne ťažké nádoby ani sa o ne
počas čistenia vnútra rúry neopierajte.
Nikdy sa na otvorené dvierka rúry nestavajte
ani nedovoľte deťom, aby si na ne sadali.
Uistite sa, že ventily nie sú nikdy prikryté
alebo inak zablokované.
Spotrebič je ťažký. Na prenos spotrebiča sú
potrebné minimálne dve osoby.
PRED ZAPOJENÍM SPOTREBIČA DO SIETE
589276
Pred zapojením spotrebiča do siete si pozorne prečítajte návod
na použitie. Záruka sa nevzťahuje na opravy alebo reklamácie
spôsobené nesprávnym pripojením alebo použitím spotrebiča.
7
ELEKTRICKÝ VOĽNE STOJACI
SPORÁK
OPIS SPOTREBIČA A PRÍSLUŠENSTVA (v závislosti od modelu)
Keďže spotrebiče, pre ktoré je tento návod určený, môžu obsahovať rôzne vybavenie, niektoré
funkcie alebo vybavenie sú opísané v manuáli, ktorý nie je súčasťou vášho spotrebiča.
Príklop
Varná platňa (tradičná alebo
sklokeramická)
Ovládacia jednotka
Vypínač dvierok
4
3
2
Vysúvacie lišty –
výškové úrovne
1
Dvierka
Rukoväť dverí
Zásuvka/Vyklápacia zásuvka
Podstavec
Nastaviteľné nožičky
PRÍKLOP
Pred zodvihnutím príklopu varnej platne sa uistite, že je čistý a že na ňom nie je rozliata
žiadna tekutina. Príklop môže byť lakovaný alebo sklenený. Môže sa zavrieť len vtedy, keď
sú všetky varné zóny úplne vychladnuté.
Tento symbol na výrobku alebo jeho balení označuje, že pri
zohrievaní sa môže sklenený príklop poškodiť. Pred zavretím
príklopu vypnite všetky horáky.
589276
8
ZÁSUVKA SPOTREBIČA
V úložnej zásuvke rúry nikdy neskladujte horľavé, výbušné,
prchavé predmety alebo predmety citlivé na teplo, pretože môžu
počas používania rúry vzplanúť a spôsobiť požiar.
PUSH-PULL OVLÁDAČ
Ovládač jemne stlačte, až kým nevyskočí von, a potom ním otočte.
Po každom použití otočte ovládač späť do polohy „off" a zasuňte ho späť. Push-pull
ovládač môžete zasunúť naspäť, iba keď je v polohe „off" (vypnutý).
KONTROLNÉ SVETLÁ
Keď je rúra zapnutá, svieti žltá kontrolka.
Žiarovka svieti, keď je aktivovaná akákoľvek funkcia spotrebiča (v závislosti od modelu).
Keď vyberiete funkciu, zapne sa regulátor vybraného ovládača.
Osvetlenie rúry sa automaticky vypne, keď sa vyberie režim pečenia.
DRÔTENÉ VODIČE
Drôtené vodiče umožňujú prípravu pokrmu na štyroch výškových úrovniach (berte na
vedomie, že výškové úrovne/lišty sa počítajú odspodu nahor).
Lišty 3 a 4 sú určené na grilovanie.
TELESKOPICKÉ VYSÚVACIE LIŠTY
Teleskopické vysúvacie lišty môžu byť pripevnené na druhú, tretiu a štvrtú úroveň.
Vysúvacie lišty možno vysunúť čiastočne alebo úplne.
VYRAZENÉ VODIACE DRÁŽKY
Rúra má na troch úrovniach vyrazené bočné drážky, ktoré slúžia na vloženie roštu.
VYPÍNAČ DVIEROK RÚRY
Vypínač deaktivuje ohrev rúry a ventilátor, keď sú dvierka rúry počas pečenia otvorené.
Keď sa dvierka zavrú, vypínač vyhrievacie telesá znovu zapne.
CHLADIACI VENTILÁTOR
589276
Spotrebič je vybavený chladiacim ventilátorom, ktorý chladí kryt a ovládací panel
spotrebiča. Keď sa rúra vypne, chladiaci ventilátor ešte chvíľu pracuje, aby rúru vychladil.
9
VYBAVENIE A PRÍSLUŠENSTVO RÚRY (v závislosti od modelu)
SKLENENÁ MISKA NA PEČENIE sa používa
na pečenie pri všetkých režimoch pečenia.
Môže sa použiť aj na odkvapkávanie.
ROŠT sa používa na grilovanie alebo ako
mriežka pre hrniec/panvicu, plech alebo
misku na pečenie s pokrmom.
Na rošte sa nachádza bezpečnostná
západka. Preto ho pri vyberaní z rúry
vpredu trochu podvihnite.
PLYTKÝ PLECH sa používa na pečenie
pečiva a koláčov.
HLBOKÝ PLECH sa používa na pečenie
mäsa a šťavnatejšieho pečiva. Môže sa
použiť aj na odkvapkávanie.
Hlboký plech nikdy nevkladajte na
prvú výškovú úroveň počas pečenia, okrem
prípadov, keď grilujete alebo používate
ražeň a hlboký plech používate len na
odkvapkávanie.
Keď sa príslušenstvo na pečenie
zohreje, môže sa zmeniť ich tvar. To
neovplyvňuje ich funkčnosť a ich pôvodná
forma sa obnoví po ochladení.
Rošt alebo plech by sa mali stále vkladať do
západky medzi dvomi drôtenými profilmi.
589276
10
4
Pri teleskopických vysúvacích lištách najprv
vytiahnite lišty jednej výškovej úrovne a
položte na ne rošt alebo plech. Potom ich
potlačte dovnútra, pokiaľ sa len dá.
3
Keď teleskopické lišty zatlačíte späť do
rúry, zatvorte dvierka rúry.
KATALYTICKÉ VLOŽKY zabraňujú
mastnote, aby sa lepila na bočné strany
vnútra rúry.
OTOČNÉ ROŠTY (ražeň) sa používa
na pečenie mäsa. Súprava pozostáva z
nadstavca na ražeň, ražňa so skrutkami a z
odoberateľnej rukoväte.
SONDA na pečenie väčších kusov mäsa.
Spotrebič a niektoré jeho prístupné časti môžu byť počas pečenia
zvyknú zohriať na vysokú teplotu. Použite chňapky.
589276
2
11
OVLÁDACIA JEDNOTKA
(v závislosti od modelu)
1
2
6
3
1
2
3
4a
4b
4c
5
6
7
4a 4b 4c
7
5
OVLÁDAČ VARNEJ ZÓNY, PREDNÁ ĽAVÁ
OVLÁDAČ VARNEJ ZÓNY, ZADNÁ ĽAVÁ
OVLÁDAČ VOĽBY VARNÉHO SYSTÉMU
TLAČIDLO DETSKEJ ZÁMKY
OVLÁDAČ NASTAVENIA ČASU A ČASOVAČA
TLAČIDLO START/STOP
OVLÁDAČ TEPLOTY
OVLÁDAČ VARNEJ ZÓNY, ZADNÁ PRAVÁ
OVLÁDAČ VARNEJ ZÓNY, PREDNÁ PRAVÁ
POZNÁMKA:
Symboly varných systémov môžu byť umiestnené na ovládači alebo na prednom paneli
(podľa modelu spotrebiča).
589276
12
ÚDAJE O SPOTREBIČI – TYPOVÝ ŠTÍTOK
(v závislosti od modelu)
A
B
C
D
E
F
G
H
Výrobné číslo
Model
Typ
Obchodná značka
Kód
Technické informácie
Označenia/symboly dodržiavania súladu s predpismi
Továrenské nastavenia na typ plynu
589276
Typový štítok, na ktorom sa nachádzajú základné informácie o spotrebiči, je umiestnený
na okraji rúry a vidno ho vtedy, keď sú dvierka rúry otvorené.
13
POUŽITIE SPOTREBIČA
PRED PRVÝM POUŽITÍM SPOTREBIČA
Ak má vaša platňa sklokeramický povrch, umyte ju navlhčenou utierkou a trochou
tekutého prostriedku na umývanie riadu. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ako
drsné čistiace prostriedky, ktoré môžu spotrebič poškriabať, drsné špongie na umývanie
riadu či odstraňovače škvŕn.
Pri rozbalení spotrebiča z rúry odstráňte všetky súčasti vrátane pomôcok pri preprave.
Všetko príslušenstvo a náčinie očistite teplou vodou a zvyčajným čistiacim prostriedkom.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte drsné čistiace prostriedky.
Ak má vaša varná platňa tradičné varné zóny, zapnite ich na maximálny výkon na 3 až
5 minút bez toho, aby ste na ne položili riad. Keď sa varné zóny nahrievajú, na povrchu
varnej platne sa môže objaviť dym. Takto varná zóna dosiahne maximálny odpor.
Keď sa rúra nahreje po prvýkrát, pocítite charakteristický pach nového spotrebiča. Počas
prvého použitia miestnosť poriadne prevetrajte.
VARNÁ PLATŇA (v závislosti od modelu)
1
2
3
4
589276
14
1.
2.
3.
4.
Ľavá zadná varná zóna
Pravá zadná varná zóna
Ľavá predná varná zóna
Pravá predná varná zóna
SKLOKERAMICKÝ VARNÝ POVRCH
- Varná zóna rýchlo dosiahne nastavený výkon alebo teplotu, zatiaľ čo oblasť okolo
horúcich varných zón bude naďalej studená.
- Varná platňa je odolná voči zmenám teplôt.
- Používanie sklokeramickej platne ako úložného priestoru môže viesť k poškriabaniu
alebo inému poškodeniu jej povrchu.
- Na horúcich varných zónach nepoužívajte hliníkový ani plastový riad. Na sklokeramickú
varnú platňu neklaďte žiadne plastové predmety ani hliníkovú fóliu.
- Sklokeramickú varnú platňu nepoužívajte v prípade, že je prasknutá alebo zlomená.
Platňa sa môže zlomiť, ak na ňu spadne ostrý predmet. Následky môžu byť viditeľné
okamžite alebo po istom čase. Ak by sa objavili nejaké praskliny, ihneď odpojte spotrebič
z elektrickej siete.
OVLÁDANIE JEDNO-ZÓNOVEJ VARNEJ
ZÓNY
OVLÁDANIE DVOJITEJ OKRÚHLEJ
VARNEJ ZÓNY
Oblasť dvojitej okrúhlej varnej zóny sa vie
prispôsobiť veľkosti a tvaru vášho riadu.
Aby ste aktivovali väčšiu varnú zónu,
otočte ovládač varnej zóny, pokiaľ sa len dá
(budete počuť cvaknutie), potom nastavte
požadovanú úroveň výkonu.
589276
INDIKÁTOR ZVYŠKOVÉHO TEPLA
Každá varná zóna má signálne svetlo, ktoré
sa rozsvieti, keď je varná zóna horúca.
Keď varná zóna vychladne, signálne svetlo
sa vypne. Indikátor zvyškového tepla sa
zapne, keď sa na studenú varnú zónu položí
horúci hrniec alebo panvica.
15
TIPY O POUŽITÍ RIADU
- Pri používaní tlakového hrnca naň
dozerajte, kým sa nedosiahne správny
tlak. Najprv nastavte varnú zónu na
maximálny výkon, potom podľa pokynov
výrobcu tlakového hrnca použite
príslušný snímač na zníženie varného
výkonu v správny čas.
- Vždy sa uistite, že v tlakovom hrnci, inom hrnci alebo panvici je dostatok tekutiny. Ak sa
na varnú zónu položí prázdny hrniec, môže sa prehriať, čo môže viesť k poškodeniu tak
hrnca, ako aj varnej zóny.
- Pri používaní špeciálneho riadu dodržiavajte pokyny výrobcu.
TIPY NA ŠETRENIE ENERGIE
- Priemer dna hrnca a panvice by sa mal zhodovať s priemerom varnej zóny. Ak sú hrniec
alebo panvica príliš malé, časť tepla sa stráca a varná zóna sa môže poškodiť.
- Keď je to možné, použite pokrievku
- Mali by ste používať veľkosť riadu primeranú k množstvu jedla, ktoré chcete variť. Pri
varení malého množstva jedla vo veľkom hrnci alebo panvici sa stráca oveľa viac energie.
- Ak sa pokrm musí variť dlhší čas, použite tlakový hrniec.
- Zelenina, zemiaky a pod. sa môžu variť v menšom množstve vody. Jedlo sa uvarí dobre,
keď je hrniec alebo panvica poriadne prikrytá pokrievkou. Keď voda začne vrieť, znížte
teplotu na úroveň, ktorá stačí na to, aby voda stále mierne vrela.
589276
16
RÚRA
ZAPNUTIE A NASTAVENIE
Po zapojení spotrebiča do siete alebo po dlhšom výpadku energie bude na displeji blikať
12:00 a zasvieti sa symbol .
Nastavte aktuálny čas.
NASTAVENIE ČASU
1
Nastavte hodiny stlačením tlačidiel
alebo a potvrďte nastavenie
tlačidlom .
Ak stlačíte a podržíte tlačidlo
nastavenia hodnoty, zvýšite tak rýchlosť,
ktorou sa hodnota prepína.
ZMENA NASTAVENIA ČASU
589276
Nastavenie času môžete zmeniť vtedy, keď nie je aktivovaná žiadna funkcia časovača. Aby
ste nastavili aktuálny čas (hodiny), stlačte tlačidlo HODINY niekoľkokrát, aby ste vybrali
symbol .
17
VÝBER REŽIMU PEČENIA (v závislosti od modelu)
Otáčaním ovládača (doprava a doľava) zvoľte spôsob varenia
(pozri tabuľku programov, v závislosti od modelu)
Nastavenia môžete tiež zmeniť v priebehu varenia.
REŽIM
OPIS
ODPORÚČANÁ
TEPLOTA (°C)
REŽIMY VARENIA/PEČENIA
589276
18
RÝCHLE PREDHRIATIE
Použite túto funkciu, ak chcete ohriať rúru na požadovanú
teplotu čo najrýchlejšie, ako je to možné. Táto funkcia nie
je vhodná na pečenie pokrmov. Keď sa rúra zohreje na
požadovanú teplotu, ohrevný proces sa ukončí.
160
HORNÝ A DOLNÝ OHREV
Vyhrievacie telesá na dne a strope rúry budú vyžarovať teplo
rovnomerne do priestoru rúry. Pečivo alebo mäso môžete
piecť/opekať iba na jednej výškovej úrovni.
200
HORNÝ OHREV
Teplo sa bude šíriť iba cez horné vyhrievacie teleso v strope
rúry. Pomocou tohto ohrevu dosiahnete zhnednutie pokrmu
na hornej strane (pečenie do zlatista).
180
SPODNÝ OHREV
Teplo sa bude šíriť iba spodným vyhrievacím telesom na
spodku rúry. Použite tento ohrev, aby ste dosiahli zhnednutie
pokrmu na spodnej strane.
180
GRIL
Bude pracovať iba gril, ktorý je súčasťou veľkého grilu. Tento
režim sa používa na grilovanie menšieho množstva sendvičov
či klobás a na opekanie chleba. Maximálna povolená teplota:
230 °C.
220
VEĽKÝ GRIL
Bude pracovať horné vyhrievacie teleso a gril. Teplo sa šíri
priamo pomocou grilu nainštalovaného v strope rúry. Na
zvýšenie ohrevného účinku sa tiež aktivuje horné vyhrievacie
teleso. Táto kombinácia režimov sa používa na grilovanie
menšieho množstva sendvičov, mäsa či klobás a na opekanie
chleba. Maximálna povolená teplota: 230 °C.
220
GRIL S VENTILÁTOROM
Bude pracovať gril a ventilátor. Táto kombinácia režimov sa
používa na grilovanie mäsa a pečenie väčších kusov mäsa
alebo hydiny na jednej výškovej úrovni. Je vhodná aj na
gratinované jedlá a dosiahnutie chrumkavej kôrky.
170
REŽIM
OPIS
ODPORÚČANÁ
TEPLOTA (°C)
HORNÝ OHREV S VENTILÁTOROM
Bude pracovať horné (vrchné) vyhrievacie teleso s
ventilátorom. Tento režim použite pri pečení väčších kusov
mäsa a hydiny. Je vhodný aj na gratinované jedlá.
170
HORÚCI VZDUCH A SPODNÉ VYHRIEVACIE TELESO
Bude pracovať dolné vyhrievacie teleso, okrúhle vyhrievacie
teleso a teplovzdušný ventilátor. Používa sa na pečenie pizze,
šťavnaté pečivo a krehké pečivo.
200
HORÚCI VZDUC
Bude pracovať kruhové vyhrievacie teleso s ventilátorom.
Ventilátor nainštalovaný v zadnej stene vnútra rúry
zabezpečuje neustálu cirkuláciu horúceho vzduchu okolo
pečeného mäsa alebo pečiva. Tento režim sa používa na
pečenie mäsa a pečiva.
180
SPODNÝ OHREV S VENTILÁTOROM
Používa sa na pečenie kysnutého (ale málo rastúceho) pečiva
a zaváranie ovocia a zeleniny.
180
HORNÝ A SPODNÝ OHREV S VENTILÁTOROM
Aktivujú sa obidve vyhrievacie telesá a ventilátor. Ventilátor
umožňuje rovnomernú cirkuláciu horúceho vzduchu v rúre.
Používa sa na pečenie ciest na koláče/torty, rozmrazovanie a
sušenie zeleniny a ovocia.
180
OHREV RIADU
Túto funkciu použite na ohrev vášho riadu (tanierov, šálok)
pred podávaním jedla, aby ste ho udržali dlhšie teplé.
60
GENTLEBAKE 1)
Táto funkcia umožňuje jemné, pomalé pečenie, ktoré
zanecháva jedlo vláčne a šťavnaté. Je vhodné na pečenie
mäsa, rýb a pečenie múčnikov na jednej úrovni.
Nastavte teplotu v rozmedzí od 140 do 220 ° C.
180
ROZMRAZOVANIE
Vzduch cirkuluje bez aktivovaných vyhrievacích telies. Je
aktivovaný len ventilátor. Používa sa na pomalé rozmrazenie
zmrazených potravín.
AQUA CLEAN
Teplo bude šíriť len dolné vyhrievacie teleso. Túto funkciu
použite na odstránenie škvŕn a zvyškov potravín z rúry.
Program trvá 30 minút.
70
Používa sa na určenie triedy energetickej účinnosti podľa normy EN 60350-1.
589276
1)
-
19
VÝBER NASTAVENIA
NASTAVENIE TEPLOTY PEČENIA
Keď používate režim „Veľký gril“ alebo
„Gril“, ovládač teploty nastavte do pozície
,.
Otočte ovládačom a nastavte požadovanú
TEPLOTU.
Po zapnutí spotrebiča stlačením tlačidla START sa na displeji zobrazí ikona teploty.
Spotrebič zapnete tak, že stlačíte tlačidlo START a chvíľu – asi 1 sekundu – ho podržíte.
FUNKCIE ČASOVAČA
Najprv otočte OVLÁDAČ VOĽBY REŽIMU PEČENIA, potom nastavte teplotu.
Stlačte tlačidlo ČASOVAČA niekoľkokrát a vyberte požadovanú funkciu časovača.
Ikona vybranej funkcie časovača sa rozsvieti a nastaviteľný čas začiatku/konca pečenia
bude svietiť na displeji.
Stlačte tlačidlo START, aby sa začalo pečenie. Na displeji sa bude zobrazovať UPLYNUTÝ
ČAS PEČENIA.
Displej funkcie časovača
589276
20
Nastavenie času
V tomto režime môžete určiť čas používania rúry (čas pečenia).
Nastavte požadovaný čas pečenia. Najprv nastavte minúty, potom
hodiny. Ikona a čas pečenia sú zobrazené na displeji.
Nastavenie odloženého štartu
V tomto režime môžete určiť trvanie pečenia (čas pečenia) a čas, keď
chcete, aby rúra začala (skončila) piecť. Uistite sa, že na rúre je správne
nastavený aktuálny čas.
Príklad:
Aktuálny čas: oludnie
Čas pečenia: 2 hodiny
Koniec pečenia: 18:00
Najprv nastavte TRVANIE PREVÁDZKY (2 hodiny). Dvakrát stlačte
tlačidlo CLOCK (HODINY), čím vyberiete KONIEC PREVÁDZKY.
Na displeji sa automaticky zobrazí blikajúca hodnota času a trvania
prevádzky rúry (14:00).
Nastavte čas na ukončenia pečenia (18:00).
Stlačte tlačidlo START, aby sa začalo pečenie. Časovač začne proces
pečenia a na displeji sa zasvieti daný symbol vtedy, keď nastane
príslušný čas. Rúra sa automaticky zapne (o 16:00) a vypne pri druhom
nastavenom čase (o 18:00).
Nastavenie pripomienkovača (minútky)
Propomienkovač môžete použiť nezávisle od používania rúry.
Pripomienkovač možno nastaviť najviac na 24 hodín.
Počas poslednej minúty zobrazuje pripomienkovač sekundy.
Po uplynutí nastaveného času sa rúra automaticky vypne (koniec pečenia).
Budete počuť zvukový signál, ktorý môžete vypnúť stlačením ľubovoľného tlačidla. Po
jednej minúte sa zvukový signál vypne automaticky.
589276
Funkcie časovača sa môžu zrušiť nastavením času na „0“. Všetky funkcie časovača sa
môžu rýchlo zrušiť stlačením a podržaním tlačidiel a . naraz.
21
VÝBER DOPLNKOVÝCH FUNKCIÍ/
NADŠTANDARDNEJ VÝBAVY
Funkcie aktivujete/deaktivujete
stlačením požadovaného
tlačidla alebo kombinácie
tlačidiel.
DETSKÁ ZÁMKA
Aktivujete ju stlačením tlačidla DETSKÁ ZÁMKA. Na displeji bude
5 sekúnd blikať nápis „Loc“. Stlačením toho istého tlačidla detskú
zámku deaktivujete.
Ak je aktivovaná detská zámka a nie je aktivovaná žiadna funkcia
časovača (zobrazené sú iba hodiny), rúra nebude fungovať. Ak je
aktivovaná detská zámka po nastavení funkcie časovača, potom
bude rúra fungovať normálne, ale nastavenia nebude možné
zmeniť.
Keď je detská zámka aktivovaná, môžete meniť režimy, ale nie
je možné zmeniť doplnkové funkcie. Proces pečenia je možné
zastaviť len otočením ovládača voľby režimov pečenia do pozície
„0“.
Detská zámka bude aktivovaná aj po vypnutí rúry. Aby ste
mohli vybrať ďalší režim pečenia, detská zámka sa musí najprv
deaktivovať.
OSVETLENIE RÚRY
Osvetlenie rúry sa automaticky vypne vždy, keď sa vyberie režim
pečenia.
589276
22
5sek
ZVUKOVÝ SIGNÁL
Hlasitosť zvukového signálu je možné nastaviť vtedy, keď nie je
aktivovaná žiadna funkcia časovača (na displeji sa zobrazuje len
aktuálny čas). Stlačte tlačidlo a podržte ho päť sekúnd. Najprv
sa na displeji zobrazí nápis „Vol“ a následne na ňom zasvietia
dva pásiky. Stlačte tlačidlá a . A vyberte jednu z troch úrovní
hlasitosti (jeden, dva alebo tri pásiky). Po troch sekundách sa
nastavenie automaticky uloží a na displeji sa zobrazí aktuálny čas.
ZNÍŽENIE KONTRASTU DISPLEJA
Ovládač výberu režimu pečenia musí byť nastavený v pozícii „0“.
Tlačidlo podržte 5 sekúnd. Najprv sa na displeji zobrazí nápis
„bri“ a následne na ňom zasvietia dva pásiky. Stlačte tlačidlá a ,
aby ste nastavili úroveň jasu (jeden, dva alebo tri pásiky). Po troch
sekundách sa nastavenie automaticky uloží.
ZAPNUTIE/VYPNUTIE DISPLEJA HODÍN
Displej hodín vypnete súčasným stlačením tlačidiel „key“ a „clock“
a pridržaním na 5 sekúnd. Na niekoľko sekúnd sa zobrazí „OFF“;
potom sa rozsvieti ikona .
Displej hodín znovu aktivujete súčasným stlačením tlačidiel „key“ a
„clock“ v čase, keď nebude aktívna žiadna funkcia časovača.
Po výpadku energie alebo keď sa spotrebič vypne, nastavenia
doplnkových funkcií ostanú uložené len niekoľko minút. Potom
sa všetky nastavenia okrem zvukového signálu, jasu displeja a
detskej zámky resetujú na pôvodné továrenské nastavenia.
589276
5sek
23
ZAČIATOK PROCESU PEČENIA
Proces pečenia začnete stlačením a podržaním tlačidla START/STOP. Rozsvietia sa
symboly teploty a režimov.
Ak nevyberiete žiadnu funkciu časovača, na displeji sa zobrazí dĺžka trvania pečenia (čas
pečenia).
Symbol prevádzky
Symbol ohrevu/teploty
Kým sa rúra zohrieva, na displeji bliká symbol teploty. Keď rúra dosiahne nastavenú
teplotu, symbol sa rozsvieti naplno a budete počuť krátke pípnutie.
Symbol teploty sa počas prevádzky rúry zapína a vypína, čo symbolizuje prevádzku
vyhrievacích telies.
VYPNUTIE RÚRY
Aby ste pečenie zastavili, stlačte a podržte tlačidlo START/STOP.
Otočte OVLÁDAČ VÝBERU REŽIMU PEČENIA a OVLÁDAČ TEPLOTY do pozície „0“.
Po skončení procesu pečenia sa všetky nastavenia časovača pozastavia a zrušia,
s výnimkou pripomienkovača. Na displeji sa zobrazí aktuálny čas (hodiny). Chladiaci
ventilátor bude ešte chvíľu pracovať.
589276
24
OPIS REŽIMOV (REŽIMOV PEČENIA) A
TABUĽKY PEČENIA
Ak sa vami požadované jedlo v tabuľke pečenia nenachádza, nájdite si informácie o
podobnom jedle. Poskytnuté informácie platia pre pečenie na jednej výškovej úrovni.
V tabuľke je uvedený interval odporúčaných teplôt. Začnite s nastavením nižšej teploty a
ak jedlo nie je dostatočne dopečené, nastavenú teplotu zvýšte.
Časy pečenia sú len približné odhady a môžu sa meniť v závislosti od určitých podmienok.
Rúru predhrejte len v prípade, že je tak uvedené v recepte alebo v tabuľkách v tomto
návode na použitie. Zohrievanie prázdnej rúry spotrebuje veľa energie. Postupné pečenie
viacerých typov pečiva a viacero pízz šetrí veľa energie, keďže rúra je už predhriata.
Používajte tmavé, čierne silikónové alebo smaltované plechy a pekáče, ktoré veľmi dobre
produkujú teplo.
Pri používaní papiera na pečenie sa uistite, že je odolný voči vysokým teplotám.
Pri príprave veľkých kusov mäsa alebo pečiva sa bude vo vnútri rúry generovať veľa pary,
ktorá môže kondenzovať na dvierkach rúry. Ide o bežnú vec, ktorá neovplyvní funkčnosť
alebo prevádzku spotrebiča. Keď je jedlo upečené, utrite dvierka rúry a sklo dosucha.
Rúru vypnite približne 10 minút pred skončením pečenia, aby ste šetrili energiou využitím
akumulovaného tepla.
589276
Jedlo nenechávajte vychladnúť v zatvorenej rúre, aby ste sa vyhli kondenzácii (rose).
25
Štandardné stupne prepečenia a odporúčaná konečná vnútroná
teplota pre rôzne druhy mäsa
Druh jedla
Vnútorná teplota jedla
(°C)
Farba mäsa v priečnom reze
a farba šťavy
HOVÄDZIE MÄSO
Mierne opečené
40-45
mäsovočervené ako surové
mäso, troška šťavy
Mierne prepečené
55-60
svetločervené, veľké
množstvo svetločervenej
šťavy
Stredne prepečené
65-70
ružové, malé množstvo
svetloružovej šťavy
Úplne prepečené
75-80
rovnomerne sivohnedé,
trošku bezfarebnej šťavy
75-85
červenohnedé
TEĽACIE MÄSO
Úplne prepečené
BRAVČOVÉ MÄSO
Stredne prepečené
65-70
svetloružové
Úplne prepečené
75-85
žltohnedé
JAHŇACIE MÄSO
Úplne prepečené
79
sivé, ružovkastá šťava
45
mäsovočervený
BARANIE MÄSO
Mierne opečené
Mierne prepečené
55-60
Stredne prepečené
65-70
Úplne prepečené
80
svetločervený
v strede ružové
sivé
HUSACINA
Stredne prepečené
70
svetloružový, ružová šťava
Dobre prepečené
82
sivé, svetloružová šťava
82
svetlosivé
HYDINA
Dobre prepečené
RYBY
Dobre prepečené
589276
26
65-70
biele až sivohnedé
HORNÝ A DOLNÝ OHREV
Vyhrievacie telesá na dne a strope rúry
budú vyžarovať teplo rovnomerne do
priestoru rúry.
2
Pečenie mäsa:
Použite smaltovaný, hlinený, liatinový pekáč či plech alebo nádoby z temperovaného skla.
Plechy z nehrdzavejúcej ocele nie sú vhodné, pretože veľmi odrážajú teplo.
Použite smaltovaný, hlinený, liatinový pekáč či plech alebo nádoby z temperovaného skla.
Plechy z nehrdzavejúcej ocele nie sú vhodné, pretože veľmi odrážajú teplo.
Pokrm
Hmotnosť
(g)
Úroveň
(zdola)
Teplota
(°C)
Čas prípravy
(minúty)
Bravčová pečienka
1500
2
180-200
90-110
Bravčové plece
1500
2
180-200
100-120
MÄSO
Bravčová roláda
1500
2
180-200
120-140
Sekaná
1500
2
200-210
60-70
Hovädzia pečienka
1500
2
170-190
120-140
Teľacia roláda
1500
2
180-200
90-120
Jahňacia sviečková
1500
2
180-200
80-100
Zajačie stehná
1500
2
180-200
50-70
Stehno diviny
1500
2
180-200
100-120
Pizza*
/
2
200-220
20-30
Kurča
1500
2
190-210
70-90
1000
2
210
50-60
RYBA
Dusená ryba
Použite tento spôsob pečenia kuraťa, ak spotrebič nemá
Použite tento spôsob pečenia pizze, ak spotrebič nemá
prednastavenie.
prednastavenie.
589276
Symbol * znamená, že rúru môžete pri zvolenom režime varenia predhriať.
27
Pečenie pečiva
Používajte len plechy a pekáče tmavej farby. V svetlých pekáčoch a plechoch cesto
nezhnedne tak dobre, pretože takýto riad odráža teplo. Plechy umiestnite vždy na
mriežku. Ak používate plech dodávaný s týmto spotrebičom, odstráňte z neho rošt.
Pečenie bude trvať kratšie, ak si rúru predhrejete.
Pokrm
Úroveň
(zdola)
Teplota
(°C)
Čas prípravy
(minúty)
2
190-200
30-35
Sladký nákyp
2
190-200
30-35
Rolky *
2
190-210
20-30
Biely chlieb *
2
180-190
50-60
PEČIVO
Zeleninový nákyp
Pohánkový chlieb *
2
180-190
50-60
Celozrnný chlieb *
2
180-190
50-60
Ražný chlieb *
2
180-190
50-60
Pšeničný chlieb *
2
180-190
50-60
Orechová torta
2
170-180
50-60
Piškót *
2
160-170
25-30
Tvarohový koláč
2
170-180
65-75
Šálkový koláč
2
170-180
25-30
Malé pečivo z kysnutého cesta
2
200-210
20-30
Kapustové pirohy
2
185-195
25-35
Ovocný koláč
2
150-160
40-50
Sušienky
2
80-90
120-130
Plnené rožky
2
170-180
30-40
Symbol * znamená, že rúru môžete pri zvolenom režime varenia predhriať.
Hlboký plech nevkladajte na prvú výškovú úroveň.
589276
28
VEĽKÝ GRIL, GRIL
Pri príprave pokrmov v režime Veľký gril
bude pracovať horné vyhrievacie teleso a
teleso grilu v strope rúry.
Pri grilovaní pokrmov v režime Gril bude
pracovať horné vyhrievacie teleso a teleso
grilu v strope rúry.
Maximálna teplota: 230 °C.
Predhrejte infračervený ohrievač (gril) päť minút.
Majte pečenie vždy pod dozorom. Mäso môže totižto rýchlo zhorieť kvôli vysokej teplote.
Režim grilu je vhodný pre chrumkavé a nízkotučné pečenie klobás, kusov mäsa a ryby
(steakov, rezňov, steakov z lososa či filé a pod.) alebo toastovaný chlieb.
Keď grilujete priamo na rošte, potrite ho olejom, aby sa mäso naň nelepilo a položte ho
na lištu v štvrtej výškovej úrovni. Na lišty prvej alebo druhej výškovej úrovne položte
odpadovú mriežku. Keď grilujete na plechu, uistite sa, že je v ňom dostatok tekutiny, aby
sa jedlo nespálilo.
Počas pečenia ho otáčajte.
Po skončení grilovania rúru a príslušenstvo umyte.
Tabuľka pre grilovanie – malý gril
Typ pokrmu
Hmotnosť
(g)
Úroveň
(zdola)
Teplota
(°C)
Čas prípravy
(minúty)
180 g/szt.
3
230
15-20
Bravčové rezne
150 g/szt.
3
230
18-22
Karbonátky/kotlety
280 g/szt.
3
230
20-25
70 g/szt.
3
230
10-15
Toast
/
4
230
3-6
Sendvič
/
4
230
3-6
MÄSO
Biftek
Grilované klobásy
589276
TOASTOVANÝ CHLIEB
29
Tabuľka grilovania – veľký gril
Typ pokrmu
Hmotnosť
(g)
Úroveň
(zdola)
Teplota
(°C)
Čas prípravy
(minúty)
Biftek
180 g/szt.
3
230
15-20
Biftek – prepečený
180 g/szt.
3
230
18-25
Bravčová krkovička
150 g/szt.
3
230
20-25
Karbonátky / Kotlety
280 g/szt.
3
230
20-25
Teľací rezeň
140 g/szt.
3
230
20-25
Klobása
70 g/szt.
3
230
10-15
Leberkäse
150 g/szt.
3
230
10-15
200 g/szt.
3
230
15-25
MÄSO
RYBA
Lososové plátky
TOASTOVÝ CHLIEB
Toast
/
4
230
1-3
Sendvič
/
4
230
2-5
Pri grilovaní v plechu na pečenie sa uistite, že je v ňom dostatok tekutín, aby sa zabránilo
pripáleniu. Mäso v priebehu varenia otočte.
Pri pečení pstruha, poklepte rybu papierovou utierkou. Vo vnútri okoreňte; na vonkajšej
strane potrite olejom a položte na rošt. Počas grilovania rybu neotáčajte.
Pri používaní grilu (infračerveného vyhrievacieho telesa) majte
dvierka rúry vždy zatvorené.
Gril, rošt a ostatné príslušenstvo rúry sa počas grilovania zohreje
na veľmi vysokú teplotu. Preto použite chňapky a kliešte na
mäso.
589276
30
Pečenie s otočnými roštami (podľa modelu)
Maximálna teplota pri použití ražňa je 230°C.
1
Nadstavec na ražeň položte do 3.
výškovej úrovne a naspodok (na 1.
úroveň) položte hlboký plech, ktorý bude
slúžiť na odkvapkávanie.
2
Mäso napichnite na ražeň a skrutky
utiahnite.
Rukoväť ražňa položte na predný
nadstavec na ražeň a hrot a vložte do
otvoru na zadnej stene rúry vpravo (otvor
je chránený otáčacím krytom).
3
Rukoväť ražňa odskrutkujte a zatvorte
dvierka.
Zapnite rúru a zvoľte režim VEĽKÝ GRIL. .
589276
Gril bude fungovať len pri zatvorených dvierkach.
31
GRIL S VENTILÁTOROM
V tomto režime pečenia pracuje teleso
grilu súčasne s ventilátorom. Vhodný na
grilovanie mäsa, rýb a zeleniny.
(Pozri opisy a tipy pre GRIL).
Pokrm
Hmotnosť
(g)
Úroveň
(zdola)
Teplota
(°C)
Čas prípravy
(minúty)
Kačka
2000
2
150-170
80-100
Bravčová pečienka
1500
2
160-170
60-85
Bravčové plece
1500
2
150-160
120-160
Bravčové stehno
1000
2
150-160
120-140
MÄSO
Polka kurčaťa
700
2
190-210
50-60
Kurča
1500
2
190-210
60-90
200 g/szt.
2
200-220
20-30
RYBA
Pstruh
589276
32
Pečenie sondou na mäso (môže sa líšiť v závislosti od modelu)
Pri pečení sondou na mäso nastavte požadovanú teplotu Vášho jedla.
1
Povoľte kovovú krytku zásuvky v pravom
hornom rohu rúry.
2
Zástrčku sondy na mäso vložte do
zásuvky a sondu zapichnite do jedla.
Ak je sonda pripojená, vyberte požadovaný program pečenia a
teplotu. Na displeji sa po dobu 3 sekúnd zobrazí “sonda”. Potom
sa na displeji zobrazí ikona (meat probe, čiže sonda na mäso) a
zostane tam tak dlho, kým je sonda zapojená.
Všetky ostatné aktívne funkcie sa zrušia alebo vymažú.
589276
Na displeji začne blikať predvolená teplota 80 °C. Dá sa zmeniť
podľa potreby pomocou tlačidiel in v razponu od 30°C do 99°C.
33
Ak je nastavená požadovaná teplota, spustite program stlačením
a podržaním tlačidla ŠTART/STOP. Počas prevádzky programu,
bude nastavená teplota a aktuálna teplota striedavo blikať na
displeji.
Stupnica teploty sa zobrazí na ľavej strane.
a
b
c
a začiatok
b pečenie
c koniec
Po dosiahnutí nastavenej teploty v strede jedla rúra ukončí proces
pečenia. Spustí sa akustický signál a na displeji sa zobrazí nápis
Koniec. Program pečenia sondou na mäso sa dokončil.
Po skončení procesu pečenia rúru vypnite a uzavrite otvor pre
sondu kovovou krytkou. Ak chcete nastaviť teplotu sondy počas
prevádzky, vypnite rúru a opakujte postup.
Používajte len sondy určené na použitie s rúrou.
Uistite sa, že sa sonda pri pečení nedotýka vyhrievacieho telesa.
Po procese pečenia bude sonda veľmi horúca. Dávajte pozor, aby
sa zabránilo popáleniu.
589276
34
HORÚCI VZDUCH A SPODNÉ VYHRIEVACIE TELESO
Bude pracovať spodné vyhrievacie teleso,
okrúhle vyhrievacie teleso a teplovzdušný
ventilátor. Vhodný na pečenie pizze,
jablkových koláčov a ovocných koláčov.
2
Pokrm
(Pozri opisy a tipy pre HORNÝ a SPODNÝ
OHREV).
Úroveň
(zdola)
Teplota
(°C)
Čas prípravy
(minúty)
Tvarohový koláč
2
150-160
65-80
Pizza *
2
200-210
15-20
Quiche Lorraine, krehké
2
180-200
35-40
Jablkový koláč, kysnuté
cesto
2
150-160
35-40
Jablkový závin
2
170-180
45-65
589276
Symbol * znamená, že rúru môžete pri zvolenom režime varenia predhriať.
35
HORÚCI VZDUCH
Bude pracovať kruhové vyhrievacie teleso
s ventilátorom. Ventilátor nainštalovaný v
zadnej stene vnútra rúry zabezpečuje
neustálu cirkuláciu horúceho vzduchu okolo
pečeného mäsa alebo pečiva.
2
Pečenie mäsa:
Použite smaltovaný, hlinený, liatinový pekáč či plech alebo nádoby z temperovaného skla.
Plechy z nehrdzavejúcej ocele nie sú vhodné, pretože veľmi odrážajú teplo.
Mäso počas prípravy dostatočne podlievajte, aby nezhorelo. Počas pečenia mäso otočte.
Pečené mäso bude šťavnatejšie, keď ho prikryjete.
Pokrm
Hmotnosť
(g)
Úroveň
(zdola)
Teplota
(°C)
Čas prípravy
(minúty)
Bravčová pečienka,
vrátane kože
1500
2
170-180
140-160
Kačka
2000
2
160-170
120-150
Hus
4000
2
150-160
180-200
Morka
5000
2
150-170
180-220
Kuracie prsia
1000
3
180-200
60-70
Plnené kurča
1500
2
170-180
90-110
MÄSO
589276
36
Pečenie pečiva:
Odporúča sa rúru predhriať.
Sušienky a koláčiky sa môžu piecť v plytkých plechoch na viacerých výškových úrovniach
(2. a 3.) súčasne.
Čas pečenia môže byť rôzny, aj keď použijete rovnaké plechy. Sušienky na hornom plechu
môžu byť hotové skôr ako tie na spodnom.
Plechy umiestnite vždy na mriežku. Ak používate plech dodávaný s týmto spotrebičom,
odstráňte z neho rošt.
Pre rovnomerné zhnednutie sušienok sa uistite, že sú rovnako hrubé.
Pokrm
Úroveň
(zdola)
Teplota
(°C)
Čas prípravy
(minúty)
PEČIVO
Piškótový múčnik
2
150-160
25-35
Drobená torta
2
160-170
25-35
Ovocná torta
2
150-160
45-65
Hubové rolky*
2
160-170
15-25
Ovocný koláč
2
160-170
50-70
Jablkový závin
2
170-180
40-60
Sušienky
2
150-160
15-25
Sušienky, lisované
2
140-150
15-25
Jemné pečivo, kysnuté
2
170-180
20-35
Jemné pečivo, lístkové cesto
2
170-180
20-30
Jablko a tvarohový závin
2
170-180
50-70
Pizza
2
170-180
20-30
Pečené zemiaky
2
170-180
20-35
Krokety
2
170-180
20-35
PEČIVO – MRAZENÉ
Symbol * znamená, že rúru môžete pri zvolenom režime varenia predhriať.
589276
Hlboký plech nevkladajte na prvú výškovú úroveň.
37
SPODNÝ OHREV S VENTILÁTOROM
Používa sa na pečenie kysnutého (ale málo
rastúceho) pečiva a zaváranie ovocia a
zeleniny. Použite druhú lištu odspodu a skôr
plochý pekáč, aby mohol horúci vzduch
cirkulovať po celej hornej vrstve pokrmu.
2
ZAVÁRANIE
Pripravte si jedlo na zaváranie a zaváracie poháre ako zvyčajne. Použite zaváracie poháre
s gumeným tesnením a skleneným viečkom. Nepoužívajte poháre s kovovým uzáverom
či uzáverom so závitom ani kovové konzervy. Uistite sa, že sú poháre rovnako veľké,
naplnené rovnakým obsahom a utesnené.
Do hlbokého plechu nalejte 1 liter horúcej vody (pribl. 70 °C) a položte do nej 6
jednolitrových pohárov. Plech vložte do rúry na druhú výškovú úroveň.
Počas zavárania jedlo pozorujte a varte, až kým tekutina v pohároch nezačne vrieť
– keď sa v prvom pohári objavia bublinky.
Druh jedla
Lišta
(odspodu)
Teplota
(°C)
Čas do
mierneho
varu
(v
minútach)
Teplota a
čas po začiatku vrenia
Čas potrebný na
odležanie v
rúre
(v
minútach)
Jahody
2
160-180
30-45
/
20-30
Kôstkovice
2
160-180
30-45
/
20-30
Ovocná kaša
2
160-180
30-45
/
20-30
Nakladané uhorky
2
160-180
30-45
/
20-30
Fazuľa/mrkva
2
160-180
30-45
120°C, 4560 min
20-30
OVOCIE
ZELENINA
589276
38
HORNÝ A SPODNÝ OHREV S VENTILÁTOROM
Používa sa na pečenie všetkých druhov ciest
na koláče/torty, rozmrazovanie a sušenie
zeleniny a ovocia. Pred vložením jedla
do predhriatej rúry počkajte, kým svetlo
prvýkrát nezhasne. Pre lepšie výsledky pečte
len na jednej výškovej úrovni (lište).
4
2
Rúra by mala byť predhriata. Použite druhú
alebo štvrtú lištu odspodu.
Tabuľka pre pečenie cesta s horným a spodným výhrevným telesom a ventilátorom
Typ cesta
Úroveň zasunutia
plechu (zdola)
Teplota
(°C)
Čas pečenia
(minúty)
Mramorový koláč
2
140-150
45-55
Torta v obdĺžnikovom plechu
na pečenie
2
130-140
45-55
Cheesecake
2
130-140
55-65
Ovocný koláč - krehký
2
140-150
35-45
Piškótové cesto
2
140-150
25-35
Ovocná torta
2
130-140
35-45
Krehký závin
2
140-150
15-25
Vianočný chlebík, mazanec
2
130-140
50-60
Buchty s plnkou
2
150-160
25-35
Bábovka
2
130-140
40-50
Krehké sušienky, koláčiky
2
140-150
15-25
Lisované sušienky, čajové
pečivo *
2
130-140
10-15
Drobné pečivo, kysnuté cesto
2
140-150
15-20
Chlieb *
2
170-180
45-55
Quiche Lorraine
2
150-160
35-45
Jablkový závin
2
150-160
40-50
Pizza *
2
180-190
10-20
Filo cesto
2
150-160
18-25
589276
Symbol * znamená, že rúru môžete pri zvolenom režime varenia predhriať.
39
GENTLEBAKE
Táto funkcia umožňuje jemné, pomalé
pečenie, ktoré zanecháva jedlo vláčne a
šťavnaté. Je vhodné na pečenie mäsa, rýb a
pečenie múčnikov na jednej úrovni.
Pokrm
Úroveň
(zdola)
Teplota
(°C)
Čas prípravy
(minúty)
Pečené bravčové mäso, 1 kg
2
190
90 - 120
Pečené hovädzie mäso, 1,5 kg
2
190
100-130
Hovädzia sviečková, 200g/kus
2
180
40-50
Kuracie mäso, 1,5 kg
2
210
100 - 120
Kuracie prsia, filet, 200 g/kus
2
200
45 - 60
Teľacie mäso, 1 kg
2
180
95 - 120
Celá ryba, 200 g/kus
2
190
35 - 45
Rybí filet, 100 g/kus
2
190
25 - 35
Linecké koláčiky, sušienky
2
150
25-40
Čajové pečivo
2
150
35-50
Malé cupcakes
2
170
35-50
Roláda
2
170
40-55
Ovocné koláče, tartaletky
2
170
65-85
MÄSO
RYBY
MÚČNIKY
589276
40
(Vzťahuje sa na spotrebiče s výsuvnými alebo drôtenými koľajničkami, ktoré
.)
nemajú teplovzdušný systém.
Pokrm
Hmotnosť
(g)
Úroveň
(zdola)
Teplota
(°C)
Čas prípravy
(minúty)
Kačka
2000
2
150
90-110
Bravčová pečienka
1500
2
160
80-100
Bravčové plece
1500
2
150
130-160
Bravčové stehno
1000
2
150
130-150
Polka kurčaťa
700
2
190
60-70
Kurča
1500
2
190
80-100
200 g/szt.
2
200
20-30
MÄSO
Pstruh
589276
RYBA
41
ROZMRAZOVANIE
V tomto režime vzduch v rúre cirkuluje bez toho, aby pracovali akékoľvek vyhrievacie
telesá.
Jedlo vhodné na rozmrazovanie zahŕňa koláče s vysoko percentnou smotanou alebo
maslovým krémom, koláče a pečivo, chlieb a rožky a hlboko mrazené ovocie.
Vo väčšine prípadov sa odporúča vybrať pokrm z obalu (nezabudnite odstrániť kovové
svorky alebo sponky).
V polovici rozmrazovania by mal byť pokrm otočený, premiešaný a oddelený, ak bol
zmrazený dohromady.
OHREV RIADU
Túto funkciu použite na ohrev vášho riadu (tanierov, šálok) pred podávaním jedla, aby ste
ho udržali dlhšie teplé.
AQUA CLEAN
Teplo bude šíriť len dolné vyhrievacie teleso. Túto funkciu použite na odstránenie škvŕn a
zvyškov potravín z rúry. Program trvá 30 minút.
589276
42
ČISTENIE A ÚDRŽBA
Spotrebič odpojte zo siete a počkajte, kým nevychladne.
Deti by nemali spotrebič čistiť ani vykonávať jeho údržbu bez
dozoru.
Hliníkové povrchy
Hliníkové povrchy čistite jemnými tekutými čistiacimi prostriedkami určenými na takéto
povrchy. Naneste čistiaci prostriedok na mokrú utierku a vyčistite povrch. Potom ho
opláchnite vodou. Nenanášajte čistiaci prostriedok priamo na hliníkový povrch.
Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky špongie.
Poznámka: Povrch by sa nemal dostať do kontaktu s čistiacimi sprejmi na rúru, pretože by
sa mohol viditeľne a permanentne poškodiť.
Predné panely s nehrdzavejúcej ocele
(podľa modelu)
Vyčistite povrch jemným čistiacim prostriedkom (mydlovou vodou) a mäkkou špongiou,
ktorá nepoškriabe materiál. Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá,
pretože môžete poškodiť povrch krytu spotrebiča.
Lakované a umelohmotné povrchy
(v závislosti od modelu)
Ovládače a gombíky, rukoväte dvierok, nálepky a typové štítky neumývajte drsnými
čistiacimi prostriedkami alebo materiálmi, čistiacimi prostriedkami na alkoholovej báze či
s obsahom alkoholu. Škvrny hneď odstráňte jemnou mäkkou utierkou a troškou vody, aby
ste nepoškodili povrch.
Môžete tiež použiť čistiace prostriedky a materiály určené pre tieto typy povrchov podľa
pokynov výrobcov.
589276
liníkové povrchy by sa nemali dostať do kontaktu s čistiacimi sprejmi na rúru, pretože
by sa mohli viditeľne a permanentne poškodiť.
43
TRADIČNÉ ČISTENIE RÚRY
Rúru môžete čistiť bežným spôsobom (čistiacim prostriedkom alebo sprejom na rúry) pri veľmi
odolnej špine. Po vyčistení poriadne umyte zvyšky čistiaceho prostriedku.
Rúru a príslušenstvo umývajte po každom použití, aby ste zabránili tomu, že špina prihorí k
povrchu. Najjednoduchší spôsob na odstránenie mastnoty je použitie teplej mydlovej vody, ešte
kým je rúra teplá.
Pri odolnej a zaschnutej špine použite tradičné prostriedky na čistenie rúr. Poriadne rúru
opláchnite čistou vodou, aby ste odstránili zvyšky čistiaceho prostriedku.
Nikdy nepoužívajte agresívne, drsné čistiace prostriedky, drsné špongie, odstraňovače škvŕn a
hrdze a pod.
Príslušenstvo (plechy a pekáče, rošty a pod.) umyte horúcou vodou a čistiacim prostriedkom.
Rúra, vnútro rúry a plechy sú pokryté špeciálnou vrstvou smaltu pre hladký a odolný povrch.
Vďaka tejto špeciálnej vrstve je čistenie pri izbovej teplote jednoduchšie.
ČISTENIE SKLOKERAMICKÉHO POVRCHU
Po každom použití počkajte, kým sklokeramický povrch vychladne, a vyčistite ho. Inak sa všetky
nečistoty, ktoré na doske ostanú, spália na horúcom povrchu pri ďalšom použití varnej platne.
Pre pravidelnú údržbu sklokeramickej platne používajte výrobky so špeciálnou starostlivosťou,
ktoré vytvárajú na povrchu ochranný film, ktorý bráni špine prilepiť sa na povrch.
Pred každým použitím sklokeramického povrchu poutierajte od
prachu a nečistôt, ktoré by mohli poškriabať povrch, tak povrch
platne, ako aj dno hrnca alebo panvice.
Drôtené materiály, drsné čistiace špongie a brúsny prášok
môžu poškriabať povrch. Okrem toho môžu povrch poškodiť
aj agresívne čističe v spreji, ako aj nevhodné tekuté čistiace
prostriedky.
Pri použití agresívnych alebo drsných čistiacich prostriedkov alebo
riadu s poškodeným dnom sa môžu nápisy na platni zošúchať.
Pre odstránenie malých nečistôt použite vlhkú jemnú handru.
Potom poutierajte povrch do sucha.
589276
44
Škvrny od vody odstránite jemným roztokom octu. Nepoužívajte
však tento roztok na vyčistenie rámu (iba u niektorých modelov),
pretože by mohol stratiť svoj lesk. Nepoužívajte agresívne čističe v
spreji alebo odhrdzovacie prostriedky.
Na odolnú špinu použite špeciálne čistiace prostriedky na
sklokeramický povrch. Dodržiavajte pokyny výrobcu. Po očistení
sa uistite, že ste dôkladne odstránili akékoľvek stopy čistiaceho
prostriedku, pretože by mohol poškodiť sklokeramický povrch
platne po zahriatí varných zón.
Prichytenú a pripálenú špinu odstráňte škrabkou. Pri použití
škrabky dávajte pozor, aby ste sa neporanili.
Škrabku používajte, iba ak sa špina nedá odstrániť mokrou
utierkou alebo špeciálnymi prostriedkami na sklokeramický
povrch.
Škrabku držte pod správnym uhlom (45° až 60°). Jemne zatlačte
škrabku proti sklu a posúvajte ju po povrchu, aby ste odstránili
špinu. Dbajte na to, aby plastová rúčka škrabky (pri niektorých
modeloch) neprišla do kontaktu s horúcou varnou zónou.
Netlačte škrabku kolmo na povrch a neškriabte povrch dosky
s jej rohom alebo čepeľou.
Cukor a jedlo s obsahom cukru okamžite odstráňte zo
sklokeramickej dosky pomocou škrabky aj v prípade, že doska
je stále horúca, pretože cukor by mohol permanentne poškodiť
sklokeramický povrch.
589276
Strata farby sklokeramického povrchu neovplyvňuje prevádzku alebo stabilitu
povrchu. Takáto strata farby je obyčajne výsledkom zvyškov jedla pripálených na povrchu
alebo môže byť spôsobená niektorými materiálmi obsiahnutými v riade (ako napr. hliník
alebo meď). Takúto stratu farby je veľmi zložité úplne odstrániť.
Poznámka: Strata farby a podobné vady ovplyvňujú iba vzhľad dosky a priamo
neovplyvňujú jej funkcie. Na odstránenie takýchto vád sa nevzťahuje žiadna záruka.
45
POUŽITIE FUNKCIE AQUA CLEAN PRE
VYČISTENIE RÚRY
1
Otočte OVLÁDAČ VÝBERU REŽIMU
PEČENIA do pozície Aqua Clean. 2.
OVLÁDAČ TEPLOTY nastavte na 70 °C.
2
Do pohára alebo plytkého plechu
nalejte 0,6 l vody a položte ho na nižšiu
lištu.
3
Po 30 minútach zvyšky jedla na
smaltovanej vrstve rúry zmäknú a bude
jednoduchšie ich vyčistiť vlhkou utierkou.
Sistem
SystémAqua
Aquaclean
Cleanuporabljajte,
použite vtedy,
ko keď
je pečica
je rúrapopolnoma
úplne vychladená.
ohlajena.
589276
46
ZLOŽENIE A ČISTENIE DRÔTENÝCH
VODIČOV A TELESKOPICKÝCH
VÝSUVNÝCH LÍŠT
Na čistenie líšt používajte len klasické čistiace prostriedky.
B
A Podržte lišty zo spodnej časti a vytiahnite
ich smerom k stredu vnútrajška rúry.
B Vyberte ich z otvorov navrchu.
Pre vloženie líšt postupujte podľa týchto
krokov v opačnom poradí.
A
UPOZORNENIE:
Nevyberajte upínadlá vložené do rúry.
B
1
A
589276
Výsuvné lišty neumývajte v umývačke riadu.
47
ČISTENIE A INŠTALÁCIA KATALYTICKÝCH
VLOŽIEK
Na čistenie vodičov a líšt používajte len klasické čistiace prostriedky.
Drôtené vodiče alebo teleskopické výsuvné
lišty odoberte..
1
A
Vodiče namontujte na katalytickú vložku.
2
Vložky s pripevnenými drážkami
zaveste do pripravených otvorov a
zatlačte smerom nahor.
B
A Držiaky líšt vložte do horných otvorov.
B Zatlačte ich do klapky na spodku.
Katalytické vložky neumývajte v umývačke riadu.
589276
48
ČISTENIE STROPU RÚRY
(v závislosti od modelu)
Horné vyhrievacie teleso grilu sa dá sklopiť, aby umožnilo jednoduchšie čistenie stropu
vnútra rúry. Pred čistením rúry z nej vyberte riad, rošt a výsuvné lišty.
Vyhrievacie teleso ťahajte, až kým sa
priečka neuvoľní z podpier na pravej a ľavej
strane vnútra rúry.
Nikdy nepoužívajte vyhrievacie teleso,
keď je sklopené/spustené. Po vyčistení
postupujte podľa týchto pokynov v
opačnom poradí a vyhrievacie teleso
zatlačte naspäť, až kým priečka nezapadne
na svoje miesto.
589276
Spotrebič odpojte zo siete.
Vyhrievacie teleso musí byť studené, inak hrozí riziko popálenia.
49
ZLOŽENIE A VLOŽENIE DVIEROK RÚRY
(v závislosti od modelu)
1
Najprv naplno otvorte dvierka (pokiaľ sa
len dá).
2
A Otočte zarážky celou cestou späť
(platí pre tradičné zatváranie
dvierok).
B Pri dvierkach s jemným systémom
zatvárania otočte zarážky späť o 90°.
C Ak je spotrebič vybavený systémom
GentleClose, mierne nadvihnite
západky pántov dverí a vytiahnite ich
smerom k sebe.
3
Pomaly zatvárajte dvierka, kým západky
pántov nebudú zarovnané s drážkami.
Mierne zdvihnite dvierka a vytiahnite ich z
oboch závesných otvorov na spotrebiči.
Pre vloženie dvierok rúry postupujte
podľa týchto krokov v opačnom poradí.
Ak sa dvere neotvárajú alebo nezatvárajú
správne, uistite sa, že sú drážky pántov
správne umiestnené do úchytov.
589276
Pri výmene dvierok sa vždy uistite, či sú úchyty pántov
pevne založené na svojom mieste, aby ste predišli uvoľneniu
hlavného pántu, ktorý je ovládaný silnou pružinou. Hrozí tak
nebezpečenstvo poranenia.
50
ZÁMOK DVERÍ (v závislosti od modelu)
Pre otvorenie jemne zatlačte palcom
doprava a súčasne vytiahnite dvere smerom
von.
Keď sú dvere rúry zatvorené, zámok
dverí sa automaticky vráti do pôvodnej
polohy.
DEAKTIVÁCIA A AKTIVÁCIA ZÁMKU
DVERÍ
Rúra musí byť úplne vychladená.
Najprv otvorte dvierka rúry.
klik
Zatlačte zámok dverí palcom doprava o
90°, kým nebudete počuť cvaknutie. Zámok
dverí nie je deaktivovaný.
90°
589276
Ak chcete opätovne aktivovať zámok dverí,
otvorte dvere rúry a pomocou pravého
ukazováka vytiahnite páčku smerom k vám.
51
TLMENÉ ZATVÁRANIE DVIEROK (v závislosti od modelu)
Dvierka rúry sú vybavené systémom, ktorý tlmí silu zatvárania dvierok pri uhle 75°.
Umožňuje jednoduché, tiché a jemné zatváranie dvierok. Stačí jemný dotyk (pri uhle 15°
vzhľadom na zatvorenú polohu dverí), aby sa dvierka automaticky a jemne zavreli.
Ak budete na zatváranie dvierok používať príliš veľkú silu,
účinnosť systému sa zníži alebo sa obíde kvôli bezpečnosti.
589276
52
ZLOŽENIE A NALOŽENIE SKLENEJ PLATNE
DVIEROK RÚRY
Sklenenú platňu dvierok rúry možno umyť zvnútra, ale najprv je potrebné ju vybrať. Zložte
dvierka rúrok (pozri časť „Zloženie a naloženie dvierok rúry“).
Podľa modelu spotrebiča sa dá sklo z dvierok vybrať podľa opísanej METÓDY 1 alebo
METÓDY 2.
METÓDA 1 (v závislosti od modelu)
1
Mieme zdvihnite podpery na ľavej a
pravej strane dvierok (označenie 1 na
podpere) a vytiahnite ich smerom od
skleneného panelu (označenie 2).
2
Podržte sklenenú platňu dvierok na
spodnom okraji, mierne ju podvihnite
tak, aby už nebola pripojená k podpore, a
vyberte ju.
3
Ak chcete zložiť tretiu sklenenú
platňu (platí len pre niektoré modely),
podvihnite a vytiahnite ju. itež zložte
gumené tesnenie na sklenenom paneli.
589276
Pre naloženie sklenenej platne
postupujte podľa týchto krokov v opačnom
poradí. Označenia (polkruhy) na dvierkach a
sklenenej platni by sa mali prekrývať.
53
METÓDA 2 (v závislosti od modelu)
1
Uvoľnite držiak skrutiek na oboch
stranách dverí.
2
Vyberte držiak.
3
Mierne nadvihnite sklo dvierok a
odstráňte ho z klipov na spodnej strane
dverí.
Ak chcete sklo dvierok vrátiť späť,
postupujte v opačnom poradí.
589276
54
VÝMENA ŽIAROVKY
Žiarovka je spotrebný materiál a nevzťahuje sa na ňu záruka. Pred výmenou žiarovky
vyberte z rúry riad, rošt a vysúvacie lišty.
Použite (krížový) skrutkovač značky Phillips.
(Halogénová žiarovka: G9, 230 V, 25 W; klasická žiarovka E14, 25 W, 230 V)
Kryt žiarovky uvoľnite a odmontujte
pomocou plochého skrutkovača. Žiarovku
vyberte.
Dávajte pozor, aby ste nepoškodili
smaltovaný povrch.
Kryt žiarovky dajte dolu a žiarovku vyberte.
589276
Použite ochranné rukavice, aby ste sa
nepopálili
55
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Akékoľvek opravy počas trvania záručnej doby môže vykonávať len servisné stredisko
autorizované výrobcom.
Pred opravou sa uistite, že je spotrebič odpojený z elektrickej siete, tak, že odstránite poistku
alebo vytiahnete zástrčku zo zásuvky.
Neoprávnená manipulácia a opravy sporáka (varnej platne) môžu spôsobiť riziko úrazu
elektrickým prúdom a skrat; preto sa o to nepokúšajte sami. Prenechajte takého úlohy
odborníkom alebo autorizovanému servisnému technikovi.
V prípade menších chýb alebo problémov s fungovaním spotrebiča si pozrite nasledujúce
pokyny, aby ste vedeli, či ich dokážete odstrániť sami.
DÔLEŽITÉ
Návšteva servisného technika počas záručnej doby vám bude účtovaná, ak spotrebič
nefunguje v dôsledku nesprávneho použitia. Odložte si tento návod na miesto, kde bude vždy
dostupný; ak predávate spotrebič inej osobe, tento návod k nemu priložte.
Nasledujúce rady vám pomôžu odstrániť niektoré bežné problémy.
Problém / chyba
Príčina
Nie je reakcia na ovládače;
displej je zamrznutý.
Odpojte spotrebič od elektrickej siete na niekoľko minút
(odstráňte poistku alebo vypnite hlavný vypínač); potom
spotrebič pripojte naspäť a zapnite ho.
Hlavný istič vo vašej
Zavolajte servisného technika.
domácnosti často vypadáva.
Osvetlenie rúry nefunguje.
Proces výmeny žiarovky je popísaný v kapitole Čistenie a
údržba.
Pečivo je nedopečené.
Zvolili ste správnu teplotu a spôsob ohrevu?
Sú dvere rúry zatvorené?
Zobrazí sa chybový kód (E1,
E2, E3 atď.).
Zistená chyba v elektronickom module prevádzky.
Odpojte spotrebič od elektrickej siete na niekoľko minút.
Potom ho znovu pripojte a nastavte denný čas.
Ak sa chyba znova zobrazí, obráťte sa na servisného
technika.
Ak problémy pretrvávajú aj napriek dodržaniu vyššie uvedených pokynov a rád, zavolajte
autorizovaného servisného technika. Opravy a záručné nároky vyplývajúce z nesprávneho
pripojenia alebo použitia spotrebiča nie sú kryté zárukou. V takom prípade bude náklady
hradiť zákazník.
589276
56
POKYNY K INŠTALÁCII A
PRIPOJENIU
UMIESTNENIE SPOTREBIČA
589276
Steny nábytku priľahlého k spotrebiču (podlaha, zadná stena kuchyne, bočné steny) musia
byť odolné voči teplote najmenej 90 °C..
57
VYVÁŽENIE SPOTREBIČA A DODATOČNÁ PODPORA
A)
B)
C)
589276
58
900 (850)
PREVENCIA PROTI PREVRÁTENIU
Rozmery v zátvorke predstavujú štandardné rozmery podpornej konzoly bez
dodatočnej podpory. Ak prvok chrániaci spotrebič proti prevráteniu nemôže byť poriadne
upevnený k stene pomocou skrutiek a príchytiek, použite iné úchytky, aby ste upevnili
konzolu tak, aby ju nebolo možné zo steny vytiahnuť.
PRIPOJENIE DO ZDROJA ENERGIE
589276
Na spojovaciu svorku vždy umiestnite kryt!
59
LIKVIDÁCIA
Balenie je vyrobené z materiálov šetrných k životnému prostrediu,
ktoré sa dajú recyklovať, zlikvidovať alebo zničiť bez poškodenia
životného prostredia. Z tohto dôvodu je obalový materiál riadne
označený.
Značka na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s výrobkom
by sa nemalo narábať ako s bežným domovým odpadom.
Výrobok by sa mal odniesť do autorizovaného centra určeného na
spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení.
Správna likvidácia výrobku pomôže zabrániť negatívnym vplyvom
na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by sa mohli objaviť v
prípade nesprávnej likvidácie výrobku. Pre podrobnejšie informácie
o likvidácii a spracovaní výrobku kontaktujte príslušný miestny
orgán zodpovedný za spracovanie odpadov, spoločnosť na
likvidáciu odpadov alebo obchod, v ktorom ste výrobok zakúpili.
Vyhradzujeme si právo na vykonanie akýchkoľvek zmien v tomto návode na použitie.
589276
60
61
589276
E_IL_MP
sk (11-19)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement