Gorenje GU663W Inbyggnads diskmaskin Användarmanual
SV
BRUKSANVISNING
DISKMASKIN
www.gorenje.com
Innehåll
Panelen ..................................................................................................... 2
Säkerhetsanvisningar ............................................................................... 3
Innan du diskar första gången .................................................................. 4
Lasta diskmaskinen .................................................................................. 5
Använda diskmaskinen ............................................................................. 6
Inställningar ...............................................................................................10
Skötsel och rengöring ............................................................................... 12
Felsökning .................................................................................................14
Installation ................................................................................................. 18
Service ...................................................................................................... 21
Information för testinstitut ..........................................................................22
Teknisk information ................................................................................... 24
Panelen
1
2
2
3
4
5
6
7
8 9
14 15
10
11
12 13
1
Huvudströmbrytaren
9
2
Autodisk
10 Fördröjd start
3
Grytdisk
11 Display
4
Ecodisk
12 Indikator för spolglansmedel
5
Snabbdisk
13 Indikator för salt
6
Avspolning
14 ION
7
SpeedWash
15 Självrengörande program
8
Automatisk lucköppning
Extra hygien
Säkerhetsanvisningar
Allmänt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Läs och spara bruksanvisningen!
Använd inte diskmaskinen till något utöver det som
anges i denna bruksanvisning.
Belasta inte diskmaskinsluckan eller diskkorgarna med
något utöver diskgods.
Lämna inte diskmaskinsluckan i öppet läge eftersom
den kan utgöra en snubbelrisk.
Använd endast maskindiskmedel!
Denna maskin får användas av barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk förmåga, nedsatt mental förmåga, sinnefrånvaro eller brist på erfarenhet och kunskap. Dessa personer måste ha tillsyn vid användning
av maskinen eller få anvisningar om hur maskinen ska
användas och förstå de risker som kan förekomma.
Rengöring av maskinen får inte utföras av barn utan
tillsyn.
Barn måste övervakas så att de inte leker med diskmaskinen.
Skadad nätkabel får endast bytas av behörig fackman.
Använd diskmaskinen endast i hushållsliknande miljöer
för att diska hushållsdisk. All annan användning är
otillåten.
Placera aldrig diskgods med lösningsmedelsrester i
diskmaskinen på grund av explosionsrisken. Disk som
innehåller aska, vax och smörjfett får heller inte diskas
i diskmaskinen.
Överfyllnadsskydd
Överfyllnadsskyddet startar utpumpning och stänger av
vattenintag om diskmaskinens vattennivå stiger över den
normala. Om skyddet utlöses, stäng av vattentillförseln och
ring efter service.
Förpackningsmaterial
Förpackningen skyddar produkten under transporten. Materialet i förpackningen är återvinningsbart. Källsortera förpackningen för att bidra till minskad råvaruförbrukning och
minskat avfall. Din återförsäljare kan ta tillbaka förpackningen för återvinning eller informera om närmaste återvinningsstation. Förpackningen består av:
•
•
•
•
Wellpapp av upp till 100% återvunnet material.
Expanderad polysteren (EPS) utan tillsatser av klor och
fluor.
Reglar av obehandlat trä.
Skyddsplast av polyeten (PE).
Skrotning
•
•
•
När diskmaskinen tjänat ut och ska skrotas ska den
genast göras obrukbar. Dra ur kontakten och klipp av
sladden så kort som möjligt.
Diskmaskinen är tillverkad och märkt för återvinning.
Kontakta din kommun för information om var och hur
din diskmaskin skall återvinnas på rätt sätt.
VARNING!
Knivar och andra spetsiga föremål måste läggas horisontellt i diskmaskinens anpassade korgar.
Installation
Se kapitel Installation.
Barnsäkerhet
•
•
•
Starta alltid genast diskmaskinen när du fyllt på diskmedel.
Håll barn borta från diskmaskinen när den är öppen.
Det kan finnas diskmedelsrester kvar!
Låt inte barn använda eller leka med diskmaskinen. Var
särskilt aktsam när luckan är öppen.
VARNING!
Akta barnen - maskindiskmedel är frätande!
Vinterförvaring/transporter
•
•
•
Förvara diskmaskinen frostfritt.
Undvik långa transporter vid stark kyla.
Transportera diskmaskinen upprätt eller liggande på
rygg.
3
Innan du diskar första gången
Avhärdaren
För att uppnå ett bra diskresultat behöver diskmaskinen
mjukt vatten (vatten med låg kalkhalt). Hårt vatten orsakar
vita beläggningar på diskgodset och i diskmaskinen.
Indikering för påfyllning av salt
När saltet är slut och behöver fyllas på lyser ovanstående
symbol i displayen.
Vattnets hårdhet anges i följande skalor: Tyska hårdhetsgrader (°dH) och franska hårdhetsgrader (°fH). Inkommande
vatten med en hårdhetsgrad över 6°dH (9°fH) måste avhärdas. Detta görs automatiskt med hjälp av den inbyggda avhärdaren. För att avhärdaren ska fungera optimalt måste
inställningen av den anpassas till det inkommande vattnets
hårdhetsgrad.
När saltet tar slut, skruva av locket och fyll behållaren med
salt. Vatten behövs bara första gången! Torka rent och
skruva åt. Kör ett program så att eventuellt salt i diskmaskinen sköljs bort.
Kontakta vattenverket i din kommun för att få reda på vilken
hårdhetsgrad vattnet har.
Torkningen går snabbare och får ett bättre resultat om man
använder spolglansmedel. Du får också ett finare diskresultat med klart och fläckfritt diskgods.
Ställa in avhärdaren
I kapitel Inställningar på sidan 10 beskrivs hur du ställer in
avhärdaren.
Efter påfyllning kan det dröja lite innan symbolen slocknar.
Fylla på spolglansmedel
1
Öppna locket för spolglansmedel.
2
Fyll försiktigt på spolglansmedel. Fyll endast på så
mycket spolglansmedel tills det når nivån markerad med
max.
3
Torka bort eventuellt överflödigt spolglansmedel runt
om behållaren.
4
Stäng locket ordentligt.
Fylla på salt
Innan du använder en diskmaskin med avhärdare måste
du fylla på salt i saltbehållaren för att det inkommande
vattnet automatiskt ska avhärdas. Använd grovt salt eller
specialsalt för diskmaskiner.
Tryck för att
öppna
VARNING!
För att inte riskera rostfläckar måste ett diskprogram
startas direkt efter påfyllning av salt.
Häll aldrig maskindiskmedel i saltbehållaren. Detta leder
till att avhärdaren förstörs!
Gör så här första gången:
1 Skruva först bort locket enligt bilden.
2
Sätt tratten, som följer med diskmaskinen, i behållarens
påfyllningshål. Häll först i ca 1 l vatten.
3
Fyll sedan på så mycket salt max 1,5 kg, att behållaren
blir full.
4
Torka bort överflödigt salt, så att locket kan skruvas fast
ordentligt.
5
Kör ett program så att eventuellt salt i diskmaskinen
sköljs bort.
Indikering för påfyllning av spolglansmedel
När spolglansmedlet är slut och behöver fyllas på lyser
ovanstående symbol i displayen.
Efter påfyllning kan det dröja lite innan symbolen slocknar.
Ställa in dosering av spolglansmedel
I kapitel Inställningar beskrivs hur du ställer in doseringen
av spolglansmedel. Doseringen av spolglansmedel kan
ställas in från 0 (Av) till 5 (Hög dosering). (Förvalt från fabrik:
5)
Minska doseringen av spolglansmedel:
• Om diskgodset har en vit/blå kladdig film.
• Om diskgodset har ränder.
• Vid skumbildning. Om man har mycket mjukt vatten kan
man späda spolglansmedlet med hälften vatten.
Lock till saltbehållaren
4
Lasta diskmaskinen
Diska energisnålt
•
•
•
•
•
Vänta med diskningen tills diskmaskinen är full, så
sparar du energi.
Skölj inte under rinnande vatten. Skrapa bara bort större
matrester innan du lastar diskmaskinen.
Välj miljöanpassat diskmedel. Läs miljödeklarationerna
på förpackningen!
Är disken bara lätt smutsad kan du välja ett program
med låg temperatur.
Du får ett bättre torkresultat om du använder tillvalet
Automatisk lucköppning som automatiskt öppnar diskmaskinens lucka i slutet av programmet. (Om diskmaskinen är inbyggd måste inredningen klara eventuell
kondens.)
glashyllan och knivar läggs i knivstället till höger om sådant
finns.
Ömtåligt diskgods
En del husgeråd tål inte att maskindiskas. Detta kan bero
på flera saker. Vissa material tål inte stark värme, andra
kan skadas av maskindiskmedlet.
Var försiktig med till exempel handgjorda föremål, ömtålig
dekor, kristall/glas, silver, koppar, tenn, aluminium, trä och
plast. Titta efter märkningen "Tål maskindisk".
Diskmaskinens korgar
Diskmaskinen är utrustad med toppkorg, överkorg och underkorg.
Toppkorg
Toppkorgen har plats för bestick, slevar, vispar, serveringsbestick och liknande föremål.
Höjning och sänkning av överkorg
1 Dra ut överkorgen.
2
Ta tag i överkorgens sidor med båda händerna och lyft
upp den.
3
Lyft med båda händerna upp korgen igen och igen för
att stegvis komma till nästa läge. (Överkorgen kan justeras i tre lägen.) När överkorgen är i det översta läget
och lyfts upp sänks den ner till det nedersta läget. Notera
att båda sidorna av korgen alltid ska vara placerade på
samma höjd.
Överkorg
Placera glas, koppar, skålar, assietter och fat i överkorgen.
Vänd alla smutsiga ytor inåt och nedåt! Vinglas ställs i vin-
5
Använda diskmaskinen
Vikpinnar
Vikpinnarna kan fällas upp och ner för att man på ett bättre
sätt ska kunna placera kastruller, skålar och glas. Frigör
vikpinnarna genom att trycka fästet inåt innan läget justeras.
Dosera diskmedel
Tryck för att öppna
1
Fack för fördiskmedel
2
Fack för huvuddiskmedel
Underkorg
Diskmedel skall doseras efter vattnets hårdhetsgrad.
Placera tallrikar, assietter, uppläggningsfat och kastruller i
underkorgen.
Följ doseringsanvisningarna på diskmedelsförpackningen.
Diskmaskinen är utrustad med en avhärdare, dosera därför
som om du har mjukt vatten.
Överdosering av diskmedel kan försämra diskresultatet och
medför dessutom en extra belastning för miljön.
Diskmedelsfacket ska vara torrt när diskmedel doseras. Det
finns ett fack för fördisk och ett för huvuddisk. Dosera en
mindre del diskmedel i facket för fördisk om pulver- eller
flytande maskindiskmedel används. Kontakta diskmedelstillverkaren om du har frågor rörande diskmedel.
OBS!
Använd endast maskindiskmedel! Handdiskmedel får inte
användas eftersom skumbildningen hindrar diskmaskinens
arbete.
Vikpinnar
Fäll ned de fällbara vikpinnarna (tallriksstöden) vid diskning
av kastruller. Frigör vikpinnarna genom att trycka fästet inåt
innan läget justeras.
Att tänka på
•
•
•
•
Vänd alla smutsiga ytor inåt och nedåt!
Diskgodset ska inte ligga i eller på varandra.
Luta diskgods med fördjupningar, till exempel koppar,
så att sköljvattnet rinner av. Detta är också viktigt för
föremål i plast.
Se till att små föremål inte ramlar igenom diskkorgen,
placera dem i toppkorgen.
OBS!
Kontrollera att spolarmarna kan rotera fritt.
Diskmedelstabletter
Dela tabletten i två delar om locket till doseraren är svårt
att stänga. Det finns risk att diskmedlet inte doseras riktigt
om locket är spänt och inte kan öppnas på rätt sätt.
OBS!
Diskmedelstabletter rekommenderas inte i korta program
(under 75 minuter). Använd då istället pulver- eller flytande
maskindiskmedel.
3in1/Kombimedel
I kapitel Inställningar beskrivs hur du kan aktivera TAB (3in1/
Kombimedel). Observera att salt måste fyllas på i saltbehållaren. Om du inte är nöjd med disk- och torkresultatet inaktivera inställningen TAB (3in1/ Kombimedel) samt fyll på
salt, diskmedel och spolglansmedel. Se kapitel Innan du
diskar första gången.
Läs noga anvisningarna för dessa produkter. Är något oklart,
kontakta diskmedelstillverkaren.
6
Huvudströmbrytaren
Tryck och håll in Huvudströmbrytaren tills displayen tänds.
Kontrollera även att vattenkranen är öppen.
PROGRAMS - Välja program
Välj program beroende på typ av diskgods och hur smutsigt
det är.
Tryck på önskat program tills programsymbolen aktiveras.
Autodisk
Diskmaskinen känner av hur smutsig disken är och anpassar
vattenförbrukning och temperatur därefter. Vid nyinstallation
behöver programmet köras fem gånger innan det helt anpassat sig och ger bästa resultat.
Autodisk 1) +
SpeedWash +
Automatisk
lucköppning
Ett effektivt vardagsprogram för lätt intorkade matrester.
(Programmet är inte avsett för inbränd mat, till exempel
gratängformar.)
programmen och vissa tillval kan ej kombineras (tillgängliga
tillval är svagt upplysta).
SpeedWash
Detta tillval reducerar programtiden, men förbrukar mer
energi och vatten.
Automatisk lucköppning
Diskmaskinens lucka öppnas automatiskt i slutet av programmet vilket förbättrar programmets torkning. (Om diskmaskinen är inbyggd måste inredningen klara eventuell kondens.)
OBS!
Diskmaskinens lucka får inte blockeras när den öppnas
automatiskt. Det kan störa lucklåsets funktion.
Extra hygien
Tillvalet är anpassat för extra höga hygienkrav, exempelvis
vid diskning av nappflaskor och skärbrädor. Temperaturen
höjs både i huvuddisken och i den sista sköljningen.
Fördröjd start
Vid val av Fördröjd start kommer diskmaskinen att starta 124 timmar efter det att du har stängt luckan.
Grytdisk
Program för hårt smutsad disk som till exempel kastruller,
grytor och gratängformar. Om diskmaskinen inte fylls av
sådan disk, kan du fylla på med tallrikar och så vidare.
Ecodisk
Detta program är avsett för diskning av normalt smutsat
gods och är det effektivaste programmet när det gäller
kombinerad energi- och vattenförbrukning.
Snabbdisk
Programmet används till glas och porslin som är lätt smutsat,
exempelvis kaffekoppar.
I kombination med SpeedWash blir programmet kortare (15
minuter).
Avspolning
För att skölja diskgodset, medan du väntar på att diskmaskinen skall bli full.
1
Tryck en gång på knappen för att aktivera Fördröjd start.
Tryck flera gånger eller håll in knappen för att ställa in
önskat antal timmar.
2
Stäng luckan, diskmaskinen räknar ner med 1 timma åt
gången och startar vid vald fördröjning.
Om du vill avbryta tillvalet Fördröjd start, öppna luckan, tryck
och håll in Huvudströmbrytaren tills displayen släcks.
Starta diskmaskinen
Stäng luckan för att starta diskmaskinen. Om Huvudströmbrytaren är påslagen startar diskmaskinen automatiskt när
luckan stängs.
TIME - Återstående tid
När du valt program och tillval, visas hur lång tid programmet
tog förra gången det kördes.
När du startat diskmaskinen visar displayen hur lång tid
som återstår av programmet. En uppdatering av återstående
tid görs sedan efter uppvärmning av den sista sköljningen.
Tiden kan variera något från gång till gång beroende på
temperatur på inkommande vatten, diskmängden, omgivningens temperatur med mera.
EXTRA - Välja tillval
För att välja ett tillval tryck på någon av tillvalsknapparna
tills tillvalet aktiveras. Vilka tillval du kan välja varierar mellan
1)
Denna kombination (Autodisk + SpeedWash + Automatisk lucköppning) kallas även QuickIntensive (90 minuter).
7
Frontdisplay
Diskning
Specialprogram
Återstående tid
Torkning
ION
Om du vill avbryta eller byta program
Öppna luckan, tryck och håll in Huvudströmbrytaren tills
displayen släcks, om du vill byta program sedan du startat
diskmaskinen. Fyll på nytt diskmedel om luckan till doserarens diskmedelsfack öppnats. Tryck därefter på Huvudströmbrytaren igen, välj ett nytt program och stäng luckan.
Vill du stoppa i mer disk?
Öppna luckan. Diskmaskinen stannar automatiskt. Ställ in
disken och stäng luckan. Efter en paus, fortsätter diskmaskinen där den slutade.
Om diskmaskinen stängs av vid
strömavbrott
Om diskprogrammet inte är avslutat fortsätter det avbrutna
programmet när diskmaskinen får ström igen.
OBS!
Under torkningen avbryts programmet om strömmen
stängs av eller om luckan är öppen i mer än 2 minuter.
Så får du det bästa torkresultatet
•
•
•
•
•
Lasta diskmaskinen full.
Luta diskgods med fördjupningar, till exempel koppar,
så att sköljvattnet rinner av. Detta är också viktigt för
föremål i plast.
Fyll på eller öka doseringen av spolglansmedel.
Aktivera tillvalet Automatisk lucköppning.
Låt diskgodset svalna innan det tas ut.
Efter avslutat program
När programmet avslutats visas "End" i displayen.
Programslut indikeras även genom en kort ljudsignal. I kapitel Inställningar beskrivs hur du ändrar denna funktion.
Diskmaskinen stängs automatiskt av efter avslutat program.
Stäng av vattenkranen efter varje användning.
Lasta ur diskmaskinen
Varmt porslin är extra ömtåligt. Låt diskgodset svalna i
diskmaskinen innan det tas ut.
Lasta ur underkorgen först för att undvika att eventuellt
vatten droppar från överkorgen ner på diskgodset i underkorgen.
8
Självrengörande program (CLn)
Tryck och håll in de aktuella tillvalsknapparna för att aktivera
ett specialprogram. Programmet startar när luckan stängs.
ION
Programmet motverkar dålig lukt från smutsig disk som står
i diskmaskinen. Aktivera programmet före ett diskprogram
startas. Fläkten och jonisatorn aktiveras i intervall under 72
timmar. (Använd inte programmet i små utrymmen med
otillräcklig ventilation.)
Texten ION visas i displayen när funktionen är aktiv.
TIPS!
Om du vill inaktivera programmet ION för att starta ett
diskprogram, öppna luckan, tryck och håll in Huvudströmbrytaren tills displayen släcks. Starta diskmaskinen på
nytt.
Självrengörande program (CLn)
Självrengörande program för hygienisk rengöring av diskmaskinens innerbehållare samt spolarmar och spolrör.
Programmet kan köras (utan disk i maskinen) med vanligt
maskindiskmedel eller med citronsyra. På marknaden finns
även rengöringsmedel anpassat för diskmaskin. För rengöring av kalkavlagringar se Diskmaskinens innerbehållare i
kapitel Skötsel och rengöring.
9
Diskmedel,
fack 1 / 2
(ml)
--- / 25
10 / 25
--- / 25
--- / 10
--- / ---
Autodisk
Grytdisk
Ecodisk 2)
Snabbdisk
Avspolning
1
1
2
2
2-3
Antal sköljar
--- °C
25 °C
49 °C
70 °C
65 °C
Sista sköljning
0:07
0:20
3:00
2:55
2:10-2:50
Disktid
(ca tim:min)
0,01
0,2
0,86
1,7
0,9-1,5
Energi
(ca kWh)
3
10
9,5
17
11-20
Vattenförbr. (L)
Förbrukningsvärden 1)
Detta diskprogram är den standarddiskcykel som informationen för energimärkningen bygger på, är avsett för diskning av normalt smutsat gods och är det effektivaste programmet
när det gäller kombinerad energi- och vattenförbrukning.
35 °C
55 °C
70 °C
50-65 °C
Huvuddisk
2)
1
2
1-3
Fördiskar
Förbrukningsvärdena varierar beroende på temperatur på inkommande vatten, rumstemperatur, lastmängd, valda tilläggsfunktioner med mera.
Automatisk
lucköppning
Automatisk
lucköppning
- Tillval
EXTRA
1)
- Program
PROGRAMS
Programtabell
Inställningar
Öppna menyn för inställningar:
1. Öppna först luckan. Stäng av maskinen. Tryck och håll in Huvudströmbrytaren tills displayen tänds.
+
2. Inom 10 sekunder;
- tryck på programknappen för Autodisk och tillvalsknappen för SpeedWash.
3. Displayen visar menyn för inställningar (aktuell inställning samt aktuellt inställningsvärde).
(Lämna menyn genom att bläddra igenom menyn eller trycka på Huvudströmbrytaren.)
Navigera i menyn för inställningar:
Tryck för att bläddra mellan
inställningsvärden.
Tryck för att lagra inställningsvärdet och gå vidare till
nästa inställning.
Aktuell inställning.
Aktuellt inställningsvärde.
Du kan nu göra följande inställningar:
Inställningar
Alternativ
1. Spolglansmedel
1:00 - 1:05
Inställning för dosering av spolglansmedel.
Öka doseringen av spolglansmedel:
• Om diskgodset har vattenfläckar.
Minska doseringen av spolglansmedel:
• Om diskgodset har en vit/blå kladdig film.
• Om diskgodset har ränder.
• Vid skumbildning. Om man har mycket mjukt vatten
kan man späda spolglansmedlet med hälften vatten.
2. Vattenhårdhet
2:00 - 2:09
Inställning av avhärdaren. Hämta inställningsvärdet från
vattenhårdhetstabellen nedan.
°dH
°fH
°dH
°fH
0-5
0-9
20-24
35-43
6-8
10-14
25-29
44-52
9-11
15-20
30-39
53-70
12-14
21-25
40-49
71-88
15-19
26-34
50+
89+
Glöm inte att fylla på salt i saltbehållaren efter att du
ställt in avhärdaren på 2:01 - 2:09.
Vid inkommande vatten med en hårdhetsgrad under
6°dH (9°fH), välj 2:00. Avhärdaren inaktiveras och salt
behöver inte fyllas på.
10
Inställningar
Alternativ
3. TAB
(3in1/ Kombimedel)
3:00 (Av)
3:01 (På)
Vid användning av så kallade 3in1/ Kombimedel kan
du aktivera denna inställning. Diskprogrammen anpassas då automatiskt så att bästa möjliga disk- och
torkresultat alltid erhålles. Om inställningen är aktiverad
behöver man inte fylla på spolglansmedel eftersom tillvalet stänger av doseringen för spolglansmedel. Den
sänker även doseringen av salt i avhärdaren. Observera
att salt måste fyllas på i saltbehållaren.
OBS!
För att erhålla ett gott diskresultat är det mycket viktigt
att undersöka vilket slags diskmedel eller kombiprodukt det handlar om! Läs noga på diskmedelsförpackningen hur diskmedlet ska användas. Bruksanvisning
eller upplysningar på förpackningen måste beaktas!
4. Ljudsignalvolym
4:00 - 4:03
Diskmaskinen talar via en ljudsignal om när programmet
är klart eller om ett fel har uppstått.
11
Skötsel och rengöring
Grovsilen
Spolarmarna
I grovsilen samlas större matrester, som inte utan vidare
kan passera avloppspumpen. Töm grovsilen vid behov.
Hål och lagringar kan ibland bli igensatta. Peta bort skräpet
med en nål eller liknande. Spolarmarna har även hål på
undersidan.
Grovsil
1
Lyft grovsilen rakt upp med hjälp av handtaget.
2
Töm grovsilen. Glöm inte att sätta tillbaka den!
Finsilen
Det som samlas på finsilen spolas automatiskt av vid varje
diskomgång. Rengör finsilen vid behov.
För att underlätta rengöringen kan du lossa spolarmarna.
Glöm inte att montera fast dem ordentligt efteråt.
Undre spolarm
• Dra den undre spolarmen rakt upp för att lossa den.
Finsil
1
Vrid handtaget moturs.
2
Lyft silen rakt upp med handtaget. Avlägsna sedan
grovsilen för att kunna rengöra finsilen.
3
Återmontera i omvänd ordning. Kontrollera att kanterna
tätar ordentligt när du sätter tillbaka finsilen.
4
Lås fast silen genom att vrida handtaget medurs till
stoppläge. Handtaget ska peka rakt ut från diskmaskinen.
Övre spolarm
1 Dra ut överkorgen.
2
Skruva spolarmslagringen motsols för att lossa spolarmen från överkorgen.
OBS!
Diskmaskinen får inte användas utan att silarna är monterade!
Diskresultatet kan påverkas om grovsilen inte är rätt
monterad.
Luckan och lucktätningen
Rengör luckans sidor och lucktätningen regelbundet. Använd
en lätt fuktad trasa (eventuellt med lite rengöringsmedel).
Diskmaskinens innerbehållare
Diskmaskinens innerbehållare är tillverkad av rostfritt stål
och hålls ren genom normal användning.
Kalkavlagringar
Om du har kalkhaltigt (hårt) vatten kan det bildas kalkavlagringar i diskmaskinen. Kör i så fall ett självrengörande program med två matskedar citronsyra i diskmedelsfacket (utan
12
diskgods i maskinen). Se Självrengörande program i kapitel
Använda diskmaskinen.
Panelen
Håll knapparna rena och fria från fett. Torka av dem med
torr eller lätt fuktad trasa. Använd aldrig rengöringsmedel
– det kan repa ytan. Stäng av diskmaskinen med Huvudströmbrytaren vid rengöring av knapparna för att undvika
ofrivilliga knapptryckningar.
Åtgärda stopp i avloppspumpen
Om det finns vatten kvar i diskmaskinen efter avslutat program kan avloppspumpen vara blockerad av eventuella föremål. Dessa kan du enkelt ta bort.
Skydd för
avloppspump
OBS!
Glöm inte montera tillbaka skyddet för avloppspumpen.
1
Stäng av maskinen med Huvudströmbrytaren och dra
ur stickkontakten ur vägguttaget.
2
Ta bort grovsilen och finsilen.
3
Ös ur vattnet ur diskutrymmet.
Om det finns små partiklar i det inkommande vattnet kan
inloppsslanges yttre sil blockeras, vilket leder till
Vattenintagsfel.
4
För att kunna inspektera avloppspumpen ta bort det
färgade skyddet till höger i bottenbrunnen.
1
5
Snurra för hand pumphjulet som är placerat bakom
skyddet. Ta försiktigt bort eventuella föremål.
Stäng av maskinen med Huvudströmbrytaren och dra
ur stickkontakten ur vägguttaget.
2
Stäng av vattenkranen.
6
Montera tillbaka skyddet för avloppspumpen samt finsilen och grovsilen.
3
Skruva loss inloppsslangen.
4
Dra försiktigt ur inloppsslangens yttre sil och rengör den.
Sätt i stickkontakten i vägguttaget.
5
Om diskmaskinen ändå inte går att starta och ett surrande ljud hörs har överfyllnadsskyddet aktiverats.
Sätt tillbaka silen och kontrollera att packningen sitter
rätt.
6
Skruva fast inloppsslangen.
7
Sätt i stickkontakten i vägguttaget och öppna vattenkranen. Låt trycket stå på en stund och kontrollera att anslutningen är tät.
7
•
•
•
Stäng av vattnet.
Dra ur stickkontakten ur vägguttaget.
Ring service.
Åtgärda stopp i inloppsslangens sil
Inloppsslangens
yttre sil
Packning
13
Felsökning
Typ av fel i display
Åtgärd
F10
Överfyllnad
Rensa avloppspumpen. Se kapitel Skötsel och rengöring. Om problemet kvarstår
ring service.
F11
Uttömningsfel
Se ”Vatten kvar i diskmaskinen” i tabellen ”Problem” nedan. Om problemet kvarstår
ring service.
F12
Vattenintagsfel
Kontrollera att vattenkranen är öppen. Om problemet kvarstår ring service.
F40
Ventilläckage
Stäng av vattenkranen och ring service.
F52
Vattennivåfel
Kontrollera att avloppsslangen är installerad enligt installationsanvisningen. Om
problemet kvarstår ring service.
F54
Överfyllnad
Stäng av vattenkranen och ring service.
F56
Cirkulationsfel
Ring service.
Tryck på valfri knapp för att ta bort felmeddelandet.
Problem
Tänkbara orsaker
Åtgärder
Knapparna reagerar inte på tryck.
Du har tryckt på knapparna för snabbt
efter att du öppnat luckan.
Vänta en stund och prova igen.
Smuts på knapparna.
Rengör med torr eller lätt fuktad trasa.
Luckan är stängd.
Öppna luckan. Knapparna reagerar endast på knapptryckningar när luckan är
öppen.
Korgarna sitter inte i rätt läge.
Kontrollera att korgarna är i rätt horisontalläge.
Luckan går inte att stänga.
Kontrollera att diskgods inte hindrar
diskkorgarna från att skjutas in i rätt läge.
Lucklåset hakar inte i och låser.
14
Kontrollera lucklåset. Om det inte hakar
i och låser, öppna luckan. Tryck och håll
in knappen för tillvalet Automatisk
lucköppning i 15 sekunder. Vänta därefter i 30 sekunder. Stäng luckan. Kontrollera att lucklåset hakar i och låser.
Problem
Tänkbara orsaker
Åtgärder
Diskmaskinen startar inte.
Luckan är inte ordentligt stängd.
Kontrollera.
Du har öppnat diskmaskinen för att
stoppa i mer disk under ett pågående
program.
Stäng luckan och vänta. Efter en paus
fortsätter diskmaskinen där den slutade.
Lucklåset har inte hakat i och låst.
Kontrollera lucklåset. Om det inte har
hakat i och låst, öppna luckan. Tryck och
håll in knappen för tillvalet Automatisk
lucköppning i 15 sekunder. Vänta därefter i 30 sekunder. Stäng luckan. Kontrollera att lucklåset hakar i och låser samt
att diskmaskinen startar.
En propp/ säkring har löst ut.
Kontrollera.
Stickkontakten sitter inte i vägguttaget. Kontrollera.
Vattenkranen är stängd.
Kontrollera.
Överfyllnad/läckage.
Kontrollera.
Ett surrande ljud (avloppspumpen) hörs Stäng av vattenkranen. Dra ur kontakten
från diskmaskinen, som ej upphör när och ring därefter service.
strömmen bryts med Huvudströmbrytaren.
Kontrollera att inte tillvalet Fördröjd start Tryck och håll in Huvudströmbrytaren
är inkopplat.
tills displayen släcks om du vill avbryta
tillvalet Fördröjd start. Starta diskmaskinen på nytt.
Disken är inte ren.
Spolarmarna går inte runt.
Lyft av armarna och gör rent.
Kontrollera att diskgods inte hindrar
spolarmarna.
Gammalt diskmedel. Diskmedel är
färskvara.
Undvik storförpackningar.
Felaktig dosering av diskmedel.
Dosera efter vattnets hårdhetsgrad.
Kraftig över- eller underdosering medför
försämrat diskresultat.
Felaktigt diskprogram.
Välj ett längre program.
Felaktig lastning av diskmaskinen.
Täck inte porslin med stora skålar eller
dylikt. Undvik att placera mycket höga
glas i hörnen av korgarna.
Glas och koppar har vält under diskning- Ställ diskgodset stadigt.
en.
Fläckar på rostfritt eller silver.
Silen är inte i rätt position.
Skruva fast silen. Se kapitel Skötsel och
rengöring.
Vissa matrester såsom senap, majonnäs, citron, vinäger, salt och dressing
kan orsaka fläckar på rostfritt stål om det
lämnas kvar en längre tid.
Skölj bort den här sortens matrester om
du inte ska starta diskmaskinen på en
gång. Använd gärna programmet
Avspolning.
Allt rostfritt kan ge fläckar på silver om
de kommer i kontakt under diskningen.
Även aluminium kan orsaka fläckar på
diskgodset.
För att undvika fläckar samt att diskgodset mattas separera diskgods av olika
metaller som till exempel silver, rostfritt
och aluminium.
15
Problem
Tänkbara orsaker
Åtgärder
Fläckar eller slöja på diskgodset.
Avhärdaren läcker salt.
Kontrollera att saltlocket är ordentligt åtskruvat. Annars ring service.
Felaktigt inställd avhärdare.
Se kapitel Inställningar.
Felaktigt inställd dosering för spolglans- Se kapitel Inställningar.
medel.
Saltbehållaren är tom.
Fyll på salt. Se kapitel Innan du diskar
första gången.
3in1/ Kombimedel används och inställ- Inaktivera inställningen TAB (3in1/
ningen TAB (3in1/ Kombimedel) är akti- Kombimedel) samt fyll på salt och spolverad.
glansmedel.
För hög temperatur och/eller för mycket Diska kristallglas i låg temperatur och
diskmedel kan orsaka så kallad etsning dosera diskmedel med försiktighet.
på kristallglas. Detta kan tyvärr inte åt- Kontakta diskmedelstillverkaren.
gärdas, bara förebyggas.
Diskgodset har en vit/blå kladdig film.
För hög dosering av spolglansmedel.
Sänk doseringen. Se under kapitel Innan
du diskar första gången och Inställningar. Om vattnet är mycket mjukt kan du
eventuellt späda ut spolglansmedlet med
hälften vatten.
Fläckar som är kvar efter diskningen.
Läppstift och te kan vara svårt att diska Byt till ett diskmedel med blekmedel.
bort.
Rester av diskmedel är kvar i diskmedels- Diskmedelsfacket var fuktigt när diskme- Diskmedelsfacket ska vara torrt när
facket efter diskningen.
del doserades.
diskmedel doseras.
Slamrande ljud vid diskning.
Disken är inte rätt placerad eller spolar- Kontrollera att diskgodset står stadigt.
marna går inte runt.
Snurra på spolarmarna för att se att de
går runt.
Ljud från en fläkt hörs utan att ett disk- Specialprogrammet ION är aktiverat.
program körs.
Se kapitel Använda diskmaskinen.
1 minut visas i displayen.
Programmet tar längre tid än beräknat. Ingen åtgärd. Programtiden lagras, nästa
gång programmet körs visas den korrigerade tiden.
Vatten kvar i diskmaskinen.
Silarna är igensatta.
Rensa grovsil och finsil.
Föremål i avloppspumpen.
Rensa avloppspumpen. Se kapitel
Skötsel och rengöring.
Veck på avloppsslangen.
Kontrollera att slangen inte har några
veck eller skarpa böjar.
Stopp i avloppsslangen.
Lossa avloppsslangen där den är ansluten till diskbänkens vattenlås. Kontrollera
att inget skräp har fastnat och att anslutningens innerdiameter är minst 14 mm.
Smuts kring lister och hörn.
Gör rent med en diskborste och låglöddrande rengöringsmedel.
Dålig lukt i diskmaskinen.
Program med låg temperatur är valt un- Kör ett program med en högre temperader en längre tid.
tur cirka 1 gång i månaden.
Smutsig disk står en tid i diskmaskinen. Aktivera specialprogrammet ION. Se
kapitel Använda diskmaskinen.
16
Problem
Tänkbara orsaker
Dålig lukt utanför diskmaskinen.
Specialprogrammet ION är aktiverat i ett Inaktivera specialprogrammet ION. Se
litet utrymme med otillräcklig ventilation. kapitel Använda diskmaskinen.
Diskgodset blir inte tillräckligt torrt.
Tillvalet Automatisk lucköppning är inte Aktivera tillvalet Automatisk lucköppning.
aktiverat.
Diskmaskinen är inte fullastad.
Åtgärder
Lasta diskmaskinen full.
Spolglansmedlet är slut eller inställt på Fyll på eller öka doseringen av spolglansför låg dosering.
medel. Se under kapitel Innan du diskar
första gången och Inställningar.
3in1/ Kombimedel används och inställ- Inaktivera inställningen TAB (3in1/
ningen TAB (3in1/ Kombimedel) är akti- Kombimedel) samt fyll på salt och spolverad.
glansmedel.
17
Installation
[mm]
1194
577
596
722
670
817- 867
125-175
90-120
717
84
520
55
51
51-108
Nominella mått. Variationer kan förekomma.
Säkerhetsanvisningar
•
•
•
•
•
Anslutning till el, vatten och avlopp ska utföras av en
person med erforderlig kompetens.
Följ alltid gällande bestämmelser för vatten, avlopp och
el.
Var försiktig vid installationen! Använd skyddshandskar!
Var alltid två stycken!
Placera ett läckageskydd på golvet under diskmaskinen
för att förebygga eventuella vattenläckage.
Innan du skruvar fast diskmaskinen, provkör diskmaskinen med programmet Avspolning. Kontrollera att diskmaskinen tar in vatten och tömmer. Kontrollera även att
det inte förekommer några läckage vid anslutningar.
VARNING!
Stäng av vattentillförseln när du installerar diskmaskinen!
VARNING!
Stickkontakten måste vara urdragen eller eluttaget spänningslöst under arbetet!
18
Transportskydd för luckan
Glöm inte att ta bort transportskydden för luckan då du
packar upp diskmaskinen.
REMOVE
Placera diskmaskinen
•
Diskmaskinen är avsedd att byggas in under en bänkskiva.
Inbyggnadsmått framgår av bilden. Se till att evakueringshålets kanter är jämna och inte skadar avlopp- och inloppsslangen samt elsladden.
•
Dra i avloppslangen och anslutningsröret när diskmaskinen skjuts på plats.
Kontrollera att slangen inte har några veck eller
skarpa böjar, eller att det finns något som kan skada
slangarna.
[mm]
55
570
820-870
125
•
Montera skyddsfilmen
Montera skyddsfilmen (bifogas dokumentsats) under bänkskivan. Skyddsfilmens funktion är att skydda bänkskivan
från fukt.
OBS!
6
Kontrollera att diskmaskinen installeras så att luckan
kan öppnas fritt. Annars kan lucklåsets funktion
störas.
Finjustera de främre fötterna (diskmaskinen får luta
högst 5 mm).
Anslutning till avlopp
Ytan där skyddsfilmen ska sitta ska vara ren och torr.
min.
14 mm
Justera höjden och skjut diskmaskinen på
plats
1
Börja med att mäta höjden från golvet till underkanten
av arbetsbänken.
2
Mät höjden från golvet till diskmaskinens överkant.
3
Justera diskmaskinens fötter genom att skruva dem
medurs för att höja eller moturs för att sänka.
2x
350--950 mm
4
Kontrollera att det är en luftspalt på minst 3 mm mellan
arbetsbänkens undersida och diskmaskinens överkant.
5
Skjut diskmaskinen på plats.
min. 350 mm
Avloppsslangen får förlängas med högst 3 m (den totala
längden på avloppsslangen får ej överstiga 4,5 m). Eventuella skarvkopplingar och skarvrör måste ha en inre diameter
av minst 14 mm. Helst ska man dock ersätta avloppsslangen
med en ny utan skarv.
19
Ingen del av avloppsslangen får ligga högre än 950 mm
över diskmaskinens botten. Slangen får inte ledas direkt till
golvbrunn eller liknande. I så fall kan slangen fungera som
en sughävert som tömmer diskmaskinen.
Slangen måste alltid mynna ut minst 350 mm över diskmaskinens botten.
OBS!
När avloppsslangen leds till en anslutningsnippel vid
diskbänkens vattenlås, se bild 1, observera då att slangen
måste fästas i höjd med diskbänkens undersida, i annat
fall kan diskvatten från diskhon rinna ner i diskmaskinen.
För fler alternativa anslutningar se bild 2 och 3.
2
Information om den elektriska anslutningen hittar du på
typskylten. Dessa uppgifter måste stämma överens med
elnätets data.
Diskmaskinen skall anslutas till ett jordat uttag.
Vägguttaget för elanslutning ska placeras utanför installationsutrymmet för att vara lättåtkomligt efter installation av
diskmaskinen. Använd ej förlängningsladd!
Se till att avloppsslangen inte veckar sig.
1
Anslutning till el
3
OBS!
Reparation och underhåll som berör säkerhet eller prestanda, skall utföras av behörig fackman.
Skruva fast diskmaskinen
2x
=
Anslutning till vatten
Använd endast den inloppsslang som levereras med diskmaskinen. Återanvänd inte gamla eller andra lösa slangar.
Det måste finnas en vattenkran (avstängningskran) på
tilloppsledningen. Vattenkranen ska placeras lättåtkomlig,
så att vattnet kan stängas av om diskmaskinen måste flyttas.
När installationen är klar, öppna vattenkranen och låt trycket
stå på en stund. Kontrollera att alla anslutningar är täta.
=
Kontrollera efter fastsättning att de främre fötterna ligger an
mot golvet.
Inställning av sockeln
Diskmaskinen levereras med en sparkplåt. Beroende på
vilken nischhöjd och sockeldjup du har kan sparkplåten justeras i höjd. Tabellen visar vilken höjd på sparkplåten som
du ska använda.
Anslutning till kallt vatten
Anslut diskmaskinen till kallt vatten om fastigheten värms
upp med olja, el eller gas.
Anslutning till varmt vatten
Anslut diskmaskinen till varmt vatten (max 70 °C) om fastigheten värms upp med energisnål varmvattenberedning som
exempelvis fjärrvärme, solceller eller bergvärme. Genom
att välja varmvattenanslutning sparar du disktid och minskar
diskmaskinens konsumtion av elenergi.
OBS!
Överskrid inte tillåten temperatur på det inkommande
vattnet. Vissa material i en del husgeråd tål inte stark
värme. Se Ömtåligt diskgods i kapitel Lasta diskmaskinen.
20
Sockeldjup
Nischhöjd
Nischhöjd
(mm)
Sockeldjup (mm)
50
60
70
80
90<
820
-
-
-
-
90
830
-
-
90
90
100
840
90
90
100
100
110
850
100
100
110
110
120
860
110
110
120
120
120
870
120
120
120
120
120
Service
Gör ett snitt med en vass kniv vid önskad höjd på sparkplåtens fram- och baksida. Bryt därefter försiktigt för att få rätt
höjd.
Läs kapitel Felsökning innan du kontaktar service. Om det
har uppstått ett fel som du själv inte kan åtgärda kontakta
närmaste återförsäljare, se www.gorenje.com.
Vid kontakt ange uppgifterna på typskylten. Notera artikelnummer (1) och serienummer (2).
ART. NO.
SERIAL NO.
Montering av ljudisolering
(endast vissa modeller)
1
2
x
x
Ställ in rätt sockeldjup
PRESS
2x
21
Information för testinstitut
Beställ information för testinstitut via e-post
dishwashers@appliance-development.com.
Vid förfrågan ange uppgifterna på typskylten. Notera artikelnummer (1) och serienummer (2).
22
ART. NO.
SERIAL NO.
1
2
Egna noteringar
23
Teknisk information
Information om energimärkning
Informationsblad, enligt Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1059/2010
Gorenje
Modellbeteckning:
GU663
Antal standardkuvert:
16 1)
Energieffektivitetsklass:
A+++
Årlig energiförbrukning (AEC):
245 kWh per år 2)
Energiförbrukning i en standarddiskcykel(Et):0,86 kWh
Effektförbrukning
0,49 W
Frånläge (Po):
0,49 W
Viloläge (Pl):
Årlig vattenförbrukning (AWC):
2660 liter per år 3)
Torkeffektsklass:
A 4)
Standardprogram:
Ecodisk 5) , tillval Automatisk lucköppning
Programtid för standarddiskcykeln:
180 minuter
Vilolägets varaktighet (Tl):
Infinit
Ljudnivå:
44 dB(A) re 1 pW
Konstruktion:
Inbyggnadsprodukt
1)
Enligt standard, EN 50242.
2)
Baserad på 280 standarddiskcykler vid kallvattenanslutning och förbrukning enligt energisparläge. Den faktiska energiförbrukningen beror
på hur maskinen används.
3)
Baserad på 280 standarddiskcykler. Den faktiska vattenförbrukningen beror på hur maskinen används.
4)
På en skala från G (minst effektiv) till A (effektivast).
5)
Detta diskprogram är den standarddiskcykel som informationen för energimärkningen bygger på, är avsett för diskning av normalt smutsat
gods och är det effektivaste programmet när det gäller kombinerad energi- och vattenförbrukning.
Tekniska uppgifter
Höjd:
817-867 mm
Bredd:
596 mm
Djup:
577 mm
Vikt:
35 kg 1)
Vattentryck:
0,03–1,0 MPa
Elektrisk anslutning:Se typskylt
Anslutningseffekt: Se typskylt
24
Vikten kan variera på grund av olika specifikationer.
www.gorenje.com
sv (08-17)
Art Nr: 591884. Rev. 04. Rätten till ändringar förbehålles.
1)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement