Gorenje BO717E17X Inbyggnadsugn Användarmanual
SV
DETALJERADE
INSTRUKTIONER FÖR
ANVÄNDNING AV DEN
ELEKTRISKA UGNEN
www.gorenje.com
Tack för att du valde vår apparat.
Denna detaljerade bruksanvisning
medföljer för att underlätta
användningen av produkten. Med
instruktionerna kan du lära dig om
din nya apparat så snabbt som
möjligt.
Kontrollera att apparaten du har tagit
emot är oskadad. Om du upptäcker
transportskada, var vänlig kontakta
återförsäljaren som du köpte
apparaten av eller den lokala butiken
som levererade den. Telefonnumret
finns på fakturan eller på följesedeln.
Instruktioner för installation och
anslutning finns på ett separat blad.
Instruktioner för användning är även
tillgängliga på vår webbplats:
www.gorenje.com / < http://www.
gorenje.com />
Viktig information
Tips, anmärkning
INNEHÅLL
4
VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR
5
Innan du ansluter ugnen
6
DEN ELEKTRISKA UGNEN
INTRODUKTION
10 Kontrollenhet
11 Tekniska specifikationer
12 INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN FÖR FÖRSTA GÅNGEN
FÖRBEREDA
APPARATEN
FÖR FÖRSTA
ANVÄNDNINGEN
TILLAGNINGSSTEG
13 STEG I TILLAGNINGSPROCESSEN (1 - 4)
13
15
16
16
Steg
Steg
Steg
Steg
1: VÄLJA TILLAGNINGSSYSTEM
3: VÄLJA INSTÄLLNINGAR
3: STARTA TILLAGNINGSPROCESSEN
4: STÄNGA AV UGNEN
17 BESKRIVNINGAR AV SYSTEM (TILLAGNINGSLÄGEN) OCH
TILLAGNINGSTABELLER
33 RENGÖRING & UNDERHÅLL
34
35
36
37
38
39
42
43
UNDERHÅLL &
RENGÖRING
Konventionell ugnsrengöring
Använda funktionen aqua clean (våtrengöring) för att rengöra ugnen
Borttagning och rengöring av galler och utdragbara teleskopskenor
Installera de katalytiska insatserna
Rengöra taket i ugnsutrymmet
Ta bort och sätta in ugnsluckan
Ta bort och sätta in ugnsluckans glasruta
Byta glödlampan
FELSÖKNING
44 FELSÖKNINGSTABELL
495070
45 KASSERING
3
VIKTIGA
SÄKERHETSANVISNINGAR
LÄS NOGGRANT INSTRUKTIONERNA OCH SPARA DEM
FÖR FRAMTIDA REFERENS.
Denna apparat kan användas av barn från 8 år och samt
personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental
förmåga, eller med bristfällig erfarenhet och kunskap, under
förutsättning att de har instruerats om hur man använder
apparaten på ett säkert sätt och är införstådda med de
risker som är förknippade därmed. Barn ska inte leka med
apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte göras
av barn utan tillsyn.
VARNING: Apparaten och dess tillgängliga delar blir heta
under användning. Försiktighet bör vidtas för att undvika
att röra värmeelement. Barn under 8 år ska hållas borta om
de inte övervakas hela tiden.
VARNING: De tillgängliga delarna kan bli varma vid
användning. Små barn bör hållas borta.
Under användning blir apparaten varm. Försiktighet bör
vidtas för att undvika att röra värmeelement inuti ugnen.
"Använd endast den temperatursond som rekommenderas
för användning i ugnen.
VARNING: Se till att apparaten är avstängd innan lampan
byts ut för att undvika risk för elektrisk stöt.
Använd inte hårda slipmedel eller skarpa metallskrapor för
att rengöra ugnsluckans glas/glaset med gångjärnskåpan
(beroende på vad som är lämpligt), eftersom dessa kan
skrapa ytan, vilket kan leda till att glaset splittras.
495070
Använd inte ångrengöringsmedel eller högtrycksrengöringsmedel för att rengöra apparaten eftersom det kan leda till
elektrisk stöt.
4
Anordningar för urkoppling måste inkorporeras i den fasta
ledningen i enlighet med ledningsreglerna.
Om sladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren,
dess servicerepresentant eller motsvarande behörig person
för att undvika fara (endast för apparater som levereras
med anslutningssladd).
Apparaten får inte installeras bakom en dekorationsdörr för
att undvika överhettning.
Apparaten är endast avsedd för
hushållsbruk. Använd den inte det
för något annat ändamål, till exempel
rumsuppvärmning, torkning av husdjur eller
andra djur, papper, tyg, växter etc. Det kan
leda till skada eller brandfara.
Apparaten får endast anslutas till elnätet av
en auktoriserad servicetekniker eller expert.
Ingrepp i apparaten eller oprofessionell
reparation kan medföra risk för allvarlig
personskada eller skada på produkten.
Om nätsladdar till andra apparater i
närheten av denna apparat fastnar i
ugnsluckan kan de skadas, vilket i sin
tur kan leda till kortslutning. Håll därför
strömkabeln på andra apparater på ett
säkert avstånd.
Ugnsluckan blir mycket varm under
användning. Ett tredje glas är installerat för
extra skydd, vilket minskar temperaturen
på utsidan (endast hos vissa modeller).
Ugnsluckans gångjärn kan skadas vid för
hög belastning. Placera inte tunga kokkärl
på öppen ugnslucka och luta dig inte mot
öppen ugnslucka när du rengör ugnen. Stå
aldrig på den öppna ugnsluckan och låt inte
barn sitta på den.
Lyft inte apparaten med hjälp av
ugnsluckans handtag.
Användning av apparaten är säker med
eller utan brickstyrningar.
Se till att öppningarna aldrig är täckta eller
hindras på något annat sätt.
Täck inte ugnsväggarna med
aluminiumfolie och placera inte bakplåtar
eller andra köksredskap på ugnsbotten.
Aluminiumfolie förhindrar luftcirkulationen
i ugnen, hindrar tillagningsprocessen och
förstör emaljbeläggningen.
INNAN DU ANSLUTER UGNEN:
495070
Läs noggrant bruksanvisningen innan du ansluter apparaten.
Reparation eller garantikrav som härrör från felaktig anslutning
eller användning av apparaten omfattas inte av garantin.
5
DEN ELEKTRISKA UGNEN
(BESKRIVNING AV UGNEN OCH UTRUSTNINGEN – BEROENDE PÅ
MODELL)
Figuren representerar en av de inbyggda apparatmodellerna. Eftersom apparaterna som
dessa instruktioner har utarbetats för kan ha olika utrustning, kan det hända att vissa
funktioner eller utrustningar som inte finns i dina apparater beskrivs i bruksanvisningen.
Kontrollenhet
Dörrkontakt
4
3
2
Skenor
Skenor Tillagningsnivåer
1
Ugnslucka
Ugnshandtag
TRYCK/DRA-HANDTAG
Tryck lätt på handtaget tills det hoppar ut och vrid det.
Efter varje användning, vrid tillbaka knappen till positionen ”OFF” och tryck in det
igen. Dra/tryck-handtaget kan endast tryckas tillbaka när brytaren befinner sig i position
”OFF”.
495070
6
KONTROLLAMPA
Den röda lampan tänds när ugnsvärmarna aktiveras. När den valda temperaturen nås
släcks den röda lampan.
När en funktion väljs tänds skivan för det valda vredet. Dessa apparater har ingen gul
lampa (endast för vissa modeller).
Ugnsbelysningen tänds automatiskt när tillagningssystemet väljs.
TRÅDSKENOR
Trådskenorna möjliggör tillagning av mat på fyra nivåer (observera att nivåerna/skenorna
räknas nerifrån och upp). Skenorna 3 och 4 är avsedda för grillning.
UTDRAGBARA TELESKOPSKENOR
Utdragbara teleskopskenor kan monteras för den 2:a, 3:e och 4:e nivån. De utdragbara
skenorna kan dras ut helt eller delvis.
OMKOPPLARE FÖR UGNSLUCKA
Omkopplaren avaktiverar ugnsuppvärmningen och fläkten om luckan öppnas under
tillagningsprocessen. När luckan stängs aktiverar omkopplarna värmarna igen.
KYLFLÄKT
Apparaten är utrustad med en kylfläkt som kyler höljet och apparatens kontrollpanel.
UTÖKAD ANVÄNDNING AV KYLFLÄKTEN
När ugnen har stängts av fortsätter fläkten att gå en kort stund för att kyla ugnen.
UGNSUTRUSTNING OCH TILLBEHÖR (beroende på modell)
GLASBAKSKÅL används för tillagning
med alla ugnssystem. Den kan dessutom
användas som ett serveringsfat.
GALLRET används för grillning eller som
stöd för en panna, bakplåt eller bakskål med
maten.
Det finns en säkerhetsspärr på gallret.
Lyft därför gallret något framtill när du drar
ut det från ugnen.
495070
Den GRUNDA BAKPLÅTEN används för
gräddning av bakverk och kakor.
7
Den DJUPA BAKPLÅTEN används för
stekning av kött och ugnsbakning av saftiga
bakverk. Den kan dessutom användas som
en droppbricka.
Placera aldrig den djupa bakplåten på
den första skenan under tillagningsprocessen,
förutom när du grillar mat eller använder
grillspettet och du endast använder den djupa
plåten som en droppbricka.
När baktillbehör blir varma kan de
ändra form. Detta påverkar inte deras
funktion och de återfår sin ursprungliga
form igen när de kallnar.
Gallret eller plåten ska alltid sättas in i
spåret mellan de två trådprofilerna.
4
Med utvidgningsbara teleskopskenor, dra
först ut skenorna på en nivå och placera
gallret eller bakplåten på dem. Tryck sedan
in dem med handen så långt det går.
3
2
495070
8
Stäng ugnsluckan när teleskopskenorna
är helt indragna i ugnen.
KATALYTISKA INSATSER förhindrar
att fettstänk fastnar på väggarna i
ugnsutrymmet.
Det ROTERANDE GRILLSPETTET används
för att steka kött. Setet består av ett stöd,
grillspett och ett avtagbart handtag.
495070
Apparaten och vissa av de åtkomliga delarna tenderar att bli
varma under tillagning. Använd grytvantar.
9
KONTROLLENHET
(BEROENDE PÅ MODELL)
1
VÄLJARVRED
FÖR TILLAGNINGSSYSTEM
(beroende på modell)
2
NEDRÄKNINGSTIMER/ÄGGKLOCKA (beroende
på modell)
3
TEMPERATURVRED
4
KONTROLLLAMPA
Den röda lampan
tänds när ugnsvärmarna aktiveras. När
den valda temperaturen nas släcks den
röda lampan.
OBS!
Symboler för tillagningssystem kan finnas på vredet eller på frontpanelen (beroende på
apparatmodell).
495070
10
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
xxxxxx
TIP: XXXXXX
ART. Nr:
SER. Nr: XXXXXX
220-240V ~
220V-240V, 50/60Hz
Pnmax : 3.5 kW
TN XXXXX
(BEROENDE PÅ MODELL)
495070
Märkplåten med grundläggande
information om apparaten sitter på kanten
av ugnen och kan ses när du öppnar
ugnsluckan.
11
INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN FÖR FÖRSTA GÅNGEN
Ta bort alla delar, inklusive all transportutrustning, från apparaten vid leverans.
Rengör alla tillbehör och redskap med varmt vatten och vanligt rengöringsmedel. Använd
inte slipande rengöringsmedel.
När ugnen värms upp första gången avges den karakteristiska lukten för en ny apparat.
Vädra rummet grundligt under den första användningen.
495070
12
STEG I TILLAGNINGSPROCESSEN
(1 - 4)
STEG 1: VÄLJA TILLAGNINGSSYSTEM
Vrid reglaget (vänster och höger) för att välja matlagningssystem
(se programtabell, beroende på modell).
Inställningarna kan också ändras under tillagningen.
BESKRIVNING
FÖRESLAGEN
TEMPERATUR (°C)
TILLAGNINGSSYSTEM
SNABBFÖRVÄRMNING
Använd denna funktion om du vill värma upp ugnen till
önskad temperatur så snabbt som möjligt. Denna funktion
lämpar sig inte för tillagning av mat. När ugnen värms upp till
den önskade temperaturen är uppvärmningsprocessen klar.
160
ÖVRE OCH NEDRE VÄRMARE
Värmarna i ugnsutrymmets nedre och övre del utstrålar
värme jämnt i ugnen. Bakverk eller kött kan endast
ugnsbakas/stekas på en höjdnivå.
200
ÖVRE VÄRMARE
Endast värmaren i taket i ugnsutrymmet utstrålar värme
över maten. Använd den för att bryna rättens övre del
(slutbryning).
180
NEDRE VÄRMARE
Endast värmaren i botten i ugnsutrymmet utstrålar värme.
Använd denna värmare för att bryna rättens undre del.
180
GRILL
Endast grillvärmaren, en del av den stora grillsatsen, är
aktiverad. Detta system används för att grilla en mindre
mängd öppna sandwichar eller ölkorvar, och för att rosta
bröd.
230
STOR GRILL
Den övre värmaren och grillvärmaren är aktiverade. Värmen
utstrålas direkt av grillvärmaren i ugnstaket. Den övre
värmaren är också aktiverad för att förstärka värmeeffekten.
Denna kombination används för att grilla en mindre mängd
öppna sandwichar, kött eller ölkorvar, och för att rosta bröd.
230
495070
SYSTEM
13
SYSTEM
1)
BESKRIVNING
FÖRESLAGEN
TEMPERATUR (°C)
GRILL MED FLÄKT
Grillvärmaren och fläkten är aktiverade. Denna kombination
används för att grilla kött och för att steka större köttstycken
av fågel på en hyllnivå. Den är också lämplig för gratängrätter
och för bryning till en krispig skorpa.
170
ÖVRE VÄRMARE OCH FLÄKT
Den övre värmaren och fläkten är aktiverade. Använd detta
system för att steka större bitar kött och fågel. Det är också
lämpligt för gratänger.
170
VARMLUFT OCH NEDRE VÄRMARE
Den nedre värmaren, runda värmaren och varmluftsfläkten är
aktiverade. Detta används för att baka pizza, saftiga bakverk,
fruktkakor, jäst deg och pajdeg på flera hyllnivåer samtidigt.
200
VARMLUFT
Den runda värmaren och fläkten är aktiverade. Fläkten på
den bakre väggen i ugnsutrymmet säkerställer att varmluften
cirkulerar konstant runt steken eller bakverket. Detta läge
används för att ugnssteka kött och grädda bakverk på flera
hyllnivåer samtidigt.
180
NEDRE VÄRMARE OCH FLÄKT
Detta används för att grädda lågjästa bakverk och för att
konservera frukt och grönsaker.
180
ÖVRE OCH NEDRE VÄRMARE MED FLÄKT
Både värmare och fläkten är aktiverade. Fläkten möjliggör
en jämn cirkulation av varmluft i ugnen. Den lämpar sig för
bakverk, för upptining av fryst mat samt för att torka frukt
och grönsaker.
180
VÄRMNING AV TALLRIKAR
Använd denna funktion för att värma upp tallrikar, koppar
etc. innan du serverar maten i dem för att hålla maten varm
längre.
60
GENTLEBAKE 1)
Denna funktion ger en skonsam, långsam och jämn stekning
som gör att maten behåller sin mjukhet och saftighet. Den är
lämplig för att rosta kött, tillaga fisk, och baka på en nivå.
Ställ in temperaturen mellan 140 °C och 220 °C.
180
UPPTINING
Luften cirkulerar utan någon värmare aktiverad. Endast
fläkten är på. Detta läge används för långsam upptining av
fryst mat.
-
AQUA CLEAN
Endast den nedre värmaren utstrålar värme. Använd denna
funktion för att avlägsna fläckar och matrester från ugnen.
Programmet tar 30 minuter.
70
Det används för att fastställa energieffektivitetsklassen enligt standarden EN 60350-1.
495070
14
STEG 3: VÄLJA INSTÄLLNINGAR
JUSTERA TILLAGNINGSTEMPERATUREN
När du använder ugnssystemet med stor grill och grill, ställ in
temperaturvredet till position .
STÄLLA IN KLOCKAN
ÄGGKLOCKA
Vrid vredet medurs för att ställa in tiden. Finjustera sedan
inställningen genom att vrida vredet i motsatt riktning. Den längsta
möjliga inställningen är 60 minuter. När den inställda tiden har löpt
ut aktiveras en ljudsignal som varar i ca fem sekunder.
AVSTÄNGNINGSTIMER (timeromkopplare)
Välj först tillagningssystem och temperatur.
Ställ in tiden genom att vrida vredet medurs.
När den inställda tiden har löpt ut avaktiveras det valda
värmesystemet.
495070
Om du inte vill använda timeromkopplaren eller om tiden
antingen är kortare än 15 minuter eller längre än 120 minuter,
rekommenderas den manuella inställningen. Vrid vredet åt vänster
för att välja symbolen (hand). I läget "0" är inte ugnen igång.
15
STEG 3: STARTA TILLAGNINGSPROCESSEN
Ställ in systemet och temperaturen; starta sedan tillagningsprocessen.
STEG 4: STÄNGA AV UGNEN
Vrid VÄLJARVREDET FÖR TILLAGNINGSSYSTEM till läge "0".
Efter tillagningsprocessen fortsätter kylfläkten att vare igång en stund, beroende
på temperaturen. Om du lämnar kvar maten i ugnen kan ånga avdunsta från den och
kondensera på frontpanelen och ugnsluckan.
Efter användning av ugnen kan lite vatten finnas kvar i kondenskanalen (under
luckan). Torka av kanalen med en svamp eller en trasa.
495070
16
BESKRIVNINGAR AV SYSTEM
(TILLAGNINGSLÄGEN) OCH
TILLAGNINGSTABELLER
Om du inte kan hitta den mat du önskar i tillagningstabellen, hitta information för liknande
mat. Informationen som visas gäller för tillagning på en enda nivå.
Ett intervall med föreslagen temperatur indikeras. Starta med en lägre
temperaturinställning och höj den om du finner att maten inte bryns tillräckligt.
Tillagningstider är grova uppskattningar och kan variera beroende på vissa förhållanden.
Förvärm ugnen endast om det uttryckligen anges i receptet eller i tabellerna i denna
bruksanvisning. Det går åt mycket energi för att värma upp en tom ugn. Du sparar mycket
energi genom att ugnsbaka flera typer av bakverk eller flera pizzor i följd, eftersom ugnen
redan har förvärmts.
Använd mörka bakplåtar belagda med svart silikon eller emalj, eftersom dessa överför
värmen mycket bra.
Använd bara smörpapper som tål höga temperaturer. När större stycken kött eller
bakverk tillagas skapas mycket ånga inuti ugnen, och denna ånga kan i sin tur kondensera
på ugnsluckan. Detta är ett normalt fenomen som inte påverkar apparatens funktioner.
Efter tillagningen ska du torka av luckan och luckglaset.
Stäng av ugnen ca 10 minuter före tillagningens slut för att spara energi, då du utnyttjar
restvärmen.
495070
Låt inte maten svalna i en stängd ugn för att förhindra kondensbildning (fukt).
17
Standardtillagningsnivåer och rekommenderad kärntemperatur
för olika typer av kött
Typ av livsmedel
Matens kärntemperatur
(°C)
Köttets och köttsaftens färg
vid genomskärning
NÖTKÖTT
Blodig
40-45
Rött kött, nästan rått, lite
köttsaft
Medium/rare
55-60
Ljust röd, mycket köttsaft
som är lätt röd
Medium
65-70
Rosa, lite köttsaft
Genomstekt
75-80
Jämnt, gråaktigt brun, lite,
färglös köttsaft
75-85
Rödbrun
Medium
65-70
Ljusrosa
Genomstekt
75-85
Gyllene
KALV
Genomstekt
FLÄSK
LAMM
Genomstekt
79
Grå, lätt rosa saft
45
Rött kött
Medium/rare
55-60
Ljust röd
Medium
65-70
Rosa i mitten
FÅR
Blodig
Genomstekt
80
Grått
Medium
70
Ljust rosa, rosa köttsaft
Genomstekt
82
Grått, lätt rosa köttsaft
82
Ljusgrå
GETKÖTT
KYCKLING
Genomstekt
FISK
Genomstekt
495070
18
65-70
Vit till gråbrun
TILLAGNINGSSYSTEM
ÖVRE OCH NEDRE VÄRMARE
Värmarna i ugnsutrymmets nedre och övre
del utstrålar värme jämnt i ugnen.
2
Steka kött:
Använd emaljbelagda kärl, kärl av härdat glas eller lera, eller gjutjärnskärl eller -plåt.
Plåtar av rostfritt stål är inte lämpliga, eftersom de reflekterar värmen kraftigt.
Tillsätt tillräckligt med vätska under tillagningsprocessen för att förhindra att köttet
bränns. Vänd på köttet under tillagning. Steken blir saftigare om du täcker över den.
Typ av livsmedel
Vikt
(g)
Skena
(nerifrån
räknat)
Temperatur
(°C)
Tillagningstid
(min)
Fläskstek
1500
2
180-200
90-110
Grisbog
1500
2
180-200
100-120
Fläskrullad
1500
2
180-200
120-140
Köttfärslimpa
1500
2
200-210
60-70
Nötstek
1500
2
170-190
120-140
Kalvrullad
1500
2
180-200
90-120
Lammrostbiff
1500
2
180-200
80-100
Kaninstek
1500
2
180-200
50-70
Hjortlägg
1500
2
180-200
100-120
KÖTT
Pizza *
Kyckling
/
2
200-220
20-30
1500
2
190-210
70-90
1 000g/stycke
2
210
50-60
FISK
Bräserad fisk
Använd detta system till stekt kyckling, om apparaten inte har
Använd detta system för att baka pizza, om apparaten inte har
funktionen.
funktionen.
495070
Symbolen * betyder att ugnen ska förvärmas med användning av det valda
tillagningssystemet.
19
Baka bakverk
Använd endast en nivå och mörka bakplåtar. I bakplåtar med ljus färg blir bryningen av
bakverken sämre, eftersom sådan utrustning reflekterar värmen.
Placera alltid bakplåtarna på gallret. Om du använder den medföljande bakplåten, ta bort
gallret. Tillagningstiden blir kortare om ugnen är förvärmd.
Typ av livsmedel
Skena
(nerifrån
räknat)
Temperatur
(°C)
Tillagningstid
(min)
Grönsakssufflé
2
190-200
30-35
Söt sufflé
2
190-200
30-35
BAKVERK
Småfranskor (Semmel)*
2
190-210
20-30
Vitt bröd *
2
180-190
50-60
Bovetebröd *
2
180-190
50-60
Fullkornsbröd *
2
180-190
50-60
Rågbröd *
2
180-190
50-60
Speltbröd *
2
180-190
50-60
Valnötskaka
2
170-180
50-60
Sockerkaka *
2
160-170
25-30
Cheesecake
2
170-180
65-75
Muffins
2
170-180
25-30
Små bakverk av jäsdeg
2
200-210
20-30
Kål "pirozhki" (piroger)
2
185-195
25-35
Fruktkaka
2
150-160
40-50
Marängkakor
2
80-90
120-130
Geléfyllda rullar (Buchtel)
2
170-180
30-40
Symbolen * betyder att ugnen ska förvärmas med användning av det valda
tillagningssystemet.
495070
20
Tips
Användning
Är kakan klar?
• Stick hål på kakan upptill med en tandpetare eller steknål.
Om det inte finns några rester på tandpetaren eller
steknålen när du drar ut den är kakan klar.
• Stäng av ugnen och använd restvärmen.
Föll kakan ihop?
• Kontrollera receptet.
• Använd mindre vätska nästa gång.
• Observera blandningstiden vid användning av små mixers,
blandare etc.
Kakan är för ljus i botten?
• Använd en mörk bakplåt.
• Placera bakplåten på en lägre skena och aktivera den
nedre värmaren mot slutet av tillagningsprocessen.
Kaka med fuktig fyllning
är undergräddad?
• Öka temperaturen och förläng bakningstiden.
495070
För inte in den djupa bakplåten i den första skenan.
21
STOR GRILL, GRILL
Vid grillning av mat med den stora
grillen aktiveras den övre värmaren och
grillvärmaren i taket i ugnsutrymmet.
Vid grillning med normal (inte stor) grill
aktiveras endast grillvärmaren, en del av
den stora grillsatsen.
Max tillåten temperatur: 240 °C.
Förvärm den infraröda (grill) värmaren i fem minuter.
Övervaka hela tiden tillagningsprocessen. Köttet kan brännas snabbt på grund av hög
temperatur.
Stekning med grillvärmaren är lämplig för knaprig och fettsnål tillagning av bratwurst,
kött- och fiskbitar (stekar, tunna köttskivor, laxstekar eller filéer etc.) eller rostat bröd.
Vid grillning direkt på gallret, smörj gallret med olja för att förhindra att köttet fastnar på
det, och sätt in det på den 4:e skenan. Sätt in droppbrickan på den 1:a eller 2:a skenan.
Vid grillning i en bakplåt, se till att det är tillräckligt med vätska i plåten för att förhindra
att maten bränns. Vänd på köttet under tillagning.
Efter grillning, rengör ugnen, tillbehören och andra redskap.
Grilltabell – liten grill
Typ av livsmedel
Vikt
(g)
Skena
(nerifrån
räknat)
Temperatur
(°C)
Tillagningstid
(min)
Nötkött, medium/rare
180 g/stycke
3
230
15-20
Fläskkarréfilé
150 g/stycke
3
230
18-22
Fläskkotletter
280 g/stycke
3
230
20-25
70 g/stycke
3
230
10-15
Rostat bröd
/
4
230
3-6
Smörgåsar
/
4
230
3-6
KÖTT
Grillkorvar
ROSTAT BRÖD
495070
22
Grilltabell – stor grill
Typ av livsmedel
Vikt
(g)
Skena
(nerifrån
räknat)
Temperatur
(°C)
Tillagningstid
(min)
Nötkött, rare
180 g/stycke
3
230
15-20
Biff, genomstekt
180 g/stycke
3
230
18-25
Fläskkarréfilé
150 g/stycke
3
230
20-25
Fläskkotletter
280 g/stycke
3
230
20-25
Kalvskiva
140 g/stycke
3
230
20-25
Grillkorvar
70 g/stycke
3
230
10-15
Spam (leverkorv)
150 g/stycke
3
230
10-15
200 g/stycke
3
230
15-25
Rostat bröd
/
4
230
1-3
Smörgåsar
/
4
230
2-5
KÖTT
FISK
Laxkotletter/filéer
ROSTAT BRÖD
Vid grillning i en bakplåt, se till att det finns tillräckligt med vätska i plåten så att maten
inte bränns. Vänd på köttet under tillagning.
Vid ugnsbakning av forell, torka fiskarna med en pappershandduk. Tillsätt kryddor inuti,
bestryk med olja på utsidan och placera på gallret. Vänd inte på fiskarna under grillningen.
Håll alltid ugnsluckan stängd då grillvärmaren (infraröd) används.
495070
Grillvärmaren, gallret och andra ugnstillbehör blir mycket varma
under grillning. Använd därför grytvantar och köttänger.
23
Tillgning med roterande grillspett (beroende på modell)
Maxtemperatur vid användning av roterande grillspett är 240 °C.
1
Sätt in stödet för grillspettet i den 3:e
skenan nerifrån och sätt långpannan
i den nedersta (1:a) skenan som
uppsamlingsbehållare.
2
Sätt köttet på spettet och dra åt
skruvarna.
3
Placera spettets handtag på det främre
stödet för spettet och sätt in spetsen
i öppningen på höger sida av den bakre
väggen i ugnen (öppningen skyddas med
ett roterande lock).
4
Ta av spettets handtag och stäng
ugnsluckan.
Sätt på ugnen och välj systemet STOR
GRILL.
Sätt på ugnen och välj systemet STOR GRILL.
495070
24
GRILL MED FLÄKT
I detta användningsläge aktiveras
grillvärmaren och fläkten samtidigt.
Lämpligt för grillning av kött, fisk och
grönsaker.
(Se beskrivningar och tips för GRILL.)
Typ av livsmedel
Vikt
(g)
Skena
(nerifrån
räknat)
Temperatur
(°C)
Tillagningstid
(min)
Anka
2000
Fläskstek
1500
2
150-170
80-100
2
160-170
60-85
Grisbog
Fläksskank
1500
2
150-160
120-160
1000
2
150-160
120-140
Halv kyckling
700
2
190-210
50-60
Kyckling
1500
2
190-210
60-90
200 g/stycke
2
200-220
20-30
KÖTT
Forell
495070
FISK
25
VARMLUFT OCH NEDRE VÄRMARE
Den nedre värmaren, runda värmaren och
varmluftsfläkten är aktiverade. Lämplig
för bakning av pizzor, äppelpajer och
fruktkakor.
(Se beskrivningar och tips för ÖVRE och
NEDRE VÄRMARE.)
2
Typ av livsmedel
Skena
(nerifrån räknat)
Temperatur
(°C)
Tillagningstid
(min)
Cheesecake, pajdeg
2
150-160
65-80
Pizza *
2
200-210
15-20
Quiche Lorraine, pajdeg
2
180-200
35-40
Äpplepaj, jäst deg
2
150-160
35-40
Åpplestrudel, filodeg
2
170-180
45-65
Symbolen * betyder att ugnen ska förvärmas med användning av det valda
tillagningssystemet.
495070
26
VARMLUFT
Den runda värmaren och fläkten är
aktiverade. Fläkten på den bakre väggen i
ugnsutrymmet säkerställer att varmluften
cirkulerar konstant runt steken eller
bakverket.
2
Steka kött:
Använd emaljbelagda kärl, kärl av härdat glas eller lera, eller gjutjärnskärl eller -plåt. Plåtar
av rostfritt stål är inte lämpliga, eftersom de reflekterar värmen kraftigt.
Tillsätt tillräckligt med vätska under tillagningsprocessen för att förhindra att köttet
bränns. Vänd på köttet under stekning. Steken blir saftigare om du täcker över den.
Typ av livsmedel
Vikt
(g)
Skena
(nerifrån
räknat)
Temperatur
(°C)
Tillagningstid
(min)
Fläskstek, med svål
1500
2
170-180
140-160
Anka
2000
2
160-170
120-150
Gås
4000
2
150-160
180-200
Kalkon
5000
2
150-170
180-220
Kycklingbröst
1000
3
180-200
60-70
Fylld kyckling
1500
2
170-180
90-110
495070
KÖTT
27
Baka bakverk
Förvärmning rekommenderas.
Kex och kakor kan ugnsbakas i grunda bakplåtar på flera nivåer samtidigt (2:a och 3:e).
Observera att bakningstiden kan variera även om bakplåtarna som används är likadana.
Kexen i den övre bakplåten kan bli färdiga tidigare än de i den nedre.
Placera alltid bakplåtarna på gallret. Om du använder den medföljande bakplåten, ta bort
gallret.
För jämn bryning, se till att kexen har samma tjocklek.
Typ av livsmedel
Skena
(nerifrån
räknat)
Temperatur
(°C)
Tillagningstid
(min)
Sockerkaka
2
150-160
25-35
Smulkaka
2
160-170
25-35
Sockerkaka med frukt
2
150-160
45-65
Rulltårta*
2
160-170
15-25
Fruktkaka, pajdeg
2
160-170
50-70
Äppelstrudel
2
170-180
40-60
Kex, pajdeg*
2
150-160
15-25
Kex, pressade*
2
140-150
15-25
Kakor, jäst deg
2
170-180
20-35
Kakor, filodeg
2
170-180
20-30
BAKVERK
FRYST MAT
Äpple- och kesostrudel
2
170-180
50-70
Pizza
2
170-180
20-30
Stekt potatis, ugnsklar
2
170-180
20-35
Kroketter, ugnsbakade
2
170-180
20-35
Symbolen * betyder att ugnen ska förvärmas med användning av det valda
tillagningssystemet.
För inte in den djupa bakplåten i den första skenan.
495070
28
NEDRE VÄRMARE OCH FLÄKT
Detta används för att grädda lågjästa
bakverk och för att konservera frukt och
grönsaker. Använd den andra skenan
nerifrån och en ganska grund bakplåt för att
låta varmluften cirkulera över rättens övre
del.
2
KONSERVERING
Förbered maten som ska konserveras och burkarna på sedvanligt sätt. Använd burkar
med gummiring och glaslock. Använd inte burkar med gängade lock eller metallock/
formar. Se till att burkarna har samma storlek, fylls på med samma innehåll och att de är
väl tillslutna.
Häll 1 liter varmt vatten i långpannan (ca 70 °C) och placera 6 1-liters burkar i pannan.
Placera pannan i ugnen på den andra skenan.
Övervaka maten under konserveringen och tillaga tills vätskan i burkarna börjar sjuda –
när bubblor syns i den första burken.
Typ av livsmedel
Skena
(nerifrån
räknat)
Temperatur
(°C)
Sjudningstid
(min)
Temperatur och tid
efter att
sjudningen har
påbörjats
Vilotid i
ugnen
(min)
Jordgubbar
2
160-180
30-45
/
20-30
Stenfrukter
2
160-180
30-45
/
20-30
Fruktmos
2
160-180
30-45
/
20-30
Inlagd gurka
2
160-180
30-45
/
20-30
Bönor/morötter
2
160-180
30-45
120°C,
45-60 min
20-30
FRUKT
495070
GRÖNSAKER
29
ÖVRE OCH NEDRE VÄRMARE MED FLÄKT
Den lämpar sig för alla typer av bakverk, för
upptining av fryst mat samt för att torka
frukt och grönsaker. Innan du sätter maten i
den förvärmda ugnen, vänta på att lampan
ska slockna första gången. För bästa
resultat, använd bara en nivå.
4
2
Ugnen ska förvärmas. Använd den andra
eller fjärde nivån, nerifrån räknat.
Gräddningstabell för bakverk för användningsläget med nedre och övre värmare samt fläkt
Typ av livsmedel
Skena
(nerifrån räknat)
Temperatur
(°C)
Tillagningstid
(min)
BAKVERK
Marmorerad kaka
2
140-150
45-55
Kaka i rektangulär bakplåt
2
130-140
45-55
Cheesecake
2
130-140
55-65
Fruktkaka – pajdeg
2
140-150
35-45
Sockerkaka
2
140-150
25-35
Sockerkaka med frukt
2
130-140
35-45
Rulltårta
2
140-150
15-25
Julkaka
2
130-140
50-60
Geléfyllda rullar (Buchtel)
2
150-160
25-35
Gugelhupf
2
130-140
40-50
Kakor av pajdeg
2
140-150
15-25
Pressade kakor *
2
130-140
10-15
Små bakverk, jäsdeg
2
140-150
15-20
Bröd *
2
170-180
45-55
Quiche Lorraine
2
150-160
35-45
Äppelstrudel
2
150-160
40-50
Pizza *
2
180-190
10-20
Filodeg
2
150-160
18-25
Symbolen * betyder att ugnen ska förvärmas med användning av det valda
tillagningssystemet.
495070
30
GENTLEBAKE
Denna funktion ger en skonsam, långsam
och jämn stekning som gör att maten
behåller sin mjukhet och saftighet. Den är
lämplig för att rosta kött, tillaga fisk, och
baka på en nivå.
Typ av
livsmedel
Vikt
(g)
Skena
(nerifrån
räknat)
Temperatur
(°C)
Tillagningstid
(min)
Anka
2000
2
150
90-110
Fläskstek
1500
2
160
80-100
Grisbog
1500
2
150
130-160
Fläksskank
1000
2
150
130-150
Halv kyckling
700
2
190
60-70
Kyckling
1500
2
190
80-100
200 g/stycke
2
200
20-30
KÖTT
Forell
495070
FISK
31
UPPTINING
I detta läge cirkulerar luften utan att några värmare är igång.
Mat som lämpar sig för upptining är bland annat bakverk med tjock kräm eller
smörbaserad fyllning, kakor och bakverk, bröd och rullar och djupfryst frukt.
I de flesta fall är det rekommenderat att ta ut maten ur förpackningen (glöm inte att ta
bort eventuella metallklämmor).
Halvvägs genom upptiningstiden ska styckena vändas, röras om och separeras om de var
sammanfrusna.
495070
32
RENGÖRING & UNDERHÅLL
Koppla bort apparaten från elnätet och vänta tills apparaten har
svalnat.
Barn ska inte rengöra apparaten eller utföra underhållsåtgärder
utan översyn av en vuxen.
Aluminiumbeläggning
Rengör aluminiumbeläggningen med icke-slipande, flytande rengöringsmedel som är
avsedda för sådana ytor.
Tillsätt rengöringsmedlet på en fuktig trasa och rengör ytan. Skölj sedan ytan med vatten.
Häll inte rengöringsmedlet direkt på aluminiumbeläggningen.
Använd inte rengöringsmedel eller svampar med slipverkan.
Obs! Ytan ska inte komma i kontakt med ugnsrengöringssprayer, eftersom det kan
resultera i synlig och permanent skada.
Rostfri stålplåt på apparatens framsida
(beroende på modell)
Rengör denna yta endast med ett milt rengöringsmedel (såplödder) och en mjuk
svamp som inte repar beläggningen. Använd inte rengöringsmedel med slipverkan eller
rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel, då de kan skada kåpans beläggning.
Lackerade ytor och plastdelar
(beroende på modell)
Rengör inte vreden och knapparna, luckhandtag, dekaler och märk/-typskyltar
med slipande rengöringsmedel eller slipande rengöringsmaterial, alkoholbaserade
rengöringsmedel eller med alkohol.
Avlägsna omedelbart fläckar med en mjuk, icke-slipande trasa och lite vatten för att
undvika att ytan skadas.
Du kan även använda rengöringsmedel och rengöringsmaterial avsedda för sådana ytor
enligt tillverkarnas instruktioner.
495070
De aluminiumbelagda ytorna ska inte komma i kontakt med ugnsrengöringssprayer,
eftersom det kan resultera i synlig och permanent skada.
33
KONVENTIONELL UGNSRENGÖRING
Du kan använda standardrengöringsproceduren för att ta bort fläckar som sitter hårt i ugnen
(genom att använda rengöringsmedel eller en ugnsspray). Efter sådan rengöring, skölj bort rester
av rengöringsmedlet grundligt.
Rengör ugnen och tillbehören efter varje användningstillfälle för att undvika att matrester bränns
fast i ytan. Det enklaste sättet att få bort fett är att använda varmt såplödder medan ugnen
fortfarande är varm.
Använd konventionella ugnsrengöringsmedel för envisa smuts- och fettrester. Skölj ugnen
grundligt med rent vatten för att avlägsna alla rester av rengöringsmedlet.
Använd aldrig aggressiva rengöringsmedel, slipande rengöringsmedel, slipande svampar, fläckoch rostborttagningsmedel etc.
Rengör tillbehören (bakplåtar, galler etc.) med varmt vatten och diskmedel.
Ugnen, ugnsutrymmet och bakplåtarna är försedda med en specialemaljbeläggning för en jämn
och beständig yta. Denna specialbeläggning underlättar rengöring vid rumstemperatur.
495070
34
ANVÄNDA FUNKTIONEN AQUA CLEAN
(VÅTRENGÖRING) FÖR ATT RENGÖRA
UGNEN
1
Vrid VÄLJARVREDET FÖR
TILLAGNINGSSYSTEM till Aqua Clean.
Ställ TEMPERATURVREDET på 70 °C.
2
Häll 0,6 l vatten i ett glaskärl eller en
grund bakplåt och sätt in den i den
nedersta skenan.
3
Efter 30 minuter har matrester på de
emaljbelagda ugnsytorna mjukats upp
och kan torkas bort enkelt med en fuktig
trasa.
495070
Använd Aqua Clean-systemet när ugnen har svalnat helt.
35
BORTTAGNING OCH RENGÖRING
AV GALLER OCH UTDRAGBARA
TELESKOPSKENOR
Använd endast konventionella rengöringsmedel för att rengöra skenorna.
A Håll skenorna i den understa delen och
dra dem mot mitten av ugnsutrymmet.
B Ta bort dem från öppningarna upptill.
Rengör inte de utdragbara skenorna i diskmaskinen.
495070
36
INSTALLERA DE KATALYTISKA INSATSERNA
Använd endast konventionella rengöringsmedel för att rengöra skenorna.
Ta bort trådskenorna eller de utdragbara
skenorna.
1
Montera skenorna på den katalytiska
insatsen.
2
Häng insatserna med skenorna på i
hålen och dra uppåt.
När du installerar helt utdragbara skenor
med katalytiska insatser, sätt in ena änden
av medföljande snäpplås i öppningarna i
botten av ugnsutrymmet och den andra
änden i skenorna.
Snäpplåsens funktion är att hålla skenorna
på plats.
495070
Diska inte de katalytiska insatserna i diskmaskin.
37
RENGÖRA TAKET I UGNSUTRYMMET
(beroende på modell)
Den övre grillvärmaren är fällbar för att tillåta enklare rengöring av ugnsutrymmets tak. Ta
ut plåtar, galler och skenor innan du rengör ugnen.
Dra i värmaren tills balken frigörs från
stöden på vänster och höger sida av
ugnsutrymmet.
Använd aldrig värmaren när den
är nedfälld. Efter rengöring, följ samma
procedur i omvänd ordningsföljd för att
trycka tillbaka värmaren tills balken snäperr
fast igen.
Koppla bort apparaten från vägguttaget.
Värmaren måste vara sval; annars är det risk för brännskador.
495070
38
TA BORT OCH SÄTTA IN UGNSLUCKAN
(beroende på modell)
1
Öppna först luckan helt (så långt det
går).
2
A Rotera stoppen hela vägen tillbaka
(vid vanlig stängning).
B Med mjuk stängning, rotera stoppen
bakåt i 90°.
C Om apparaten är utrustad med
GentleClose-systemet, lyft dörrlåsen
något och dra dem mot dig.
3
Stäng dörren långsamt tills låsen är
inriktade med skårorna. Lyft dörren
något och dra ut den från de båda
gångjärnsplatserna på apparaten.
Sätt tillbaka luckan i omvänd ordning.
Om luckan inte öppnas eller stängs korrekt,
kontrollera att skårorna på gångjärnen är
inriktade med gångsjärnsbäddarna.
495070
När du sätter tillbaka luckan, se alltid till att gångjärnshållarna är
korrekt placerade i gångjärnsbäddarna för att förhindra plötslig
stängning av huvudgångjärnet som är anslutet till en stark
huvudfjäder. Om huvudfjädern går i lås är det risk för personskada.
39
LUCKLÅS (beroende på modell)
Öppna det genom att försiktigt trycka det
till höger med tummen och dra ut dörren
utåt samtidigt.
När ugnsluckan är stängd återgår
lucklåset automatiskt till startpositionen.
INAKTIVERING OCH AKTIVERING AV
LUCKLÅS
Ugnen ska vara helt kall.
Öppna först ugnsluckan.
klik
Skjut lucklåset åt höger i 90° med tummen
tills du känner ett klick. Lucklåset är nu
inaktiverat.
90°
För att återaktivera lucklåset öppnar
du ugnsluckan och använder ditt högra
pekfinger för att dra spaken mot dig.
495070
40
MJUK STÄNGNING AV LUCKAN (beroende på modell)
Ugnsluckan är utrustad med ett system som dämpar luckans stängningskraft, och det
startar vid 75 graders vinkel. Det möjliggör enkel, tyst och jämn stängning av luckan.
En lätt tryckning (till en 15 graders vinkel i förhållande till den stängda luckans läge) är
tillräcklig för att luckan ska stängas automatiskt och mjukt.
495070
Om för mycket kraft används för att stänga luckan reduceras
effekten av systemet eller systemet kringgås av säkerhetsskäl.
41
TA BORT OCH SÄTTA IN UGNSLUCKANS
GLASRUTA
Ugnsluckans glasruta kan rengöras från insidan, men den måste tas bort först.
Ta bort ugnsluckan (se kapitlet "Ta bort och sätta in ugnsluckan").
1
Lyft stöden på luckans vänstra och högra
sida lite (markering 1 på stödet) och dra
bort dem från glasrutan (markering 2 på
stödet).
2
Håll i luckans glasruta vid den nedre
kanten, lyft den något så att den inte
längre är fäst i stödet och ta bort den.
3
Avlägsna den tredje glasrutan
(endast på vissa modeller) genom
att lyfta och ta bort den. Ta också bort
gummitätningarna på glasrutan.
Sätt tillbaka glasrutan i omvänd ordning.
Markeringarna (halvcirkel) på luckan och
glasrutan ska överlappa.
495070
42
BYTA GLÖDLAMPAN
Glödlampor är förbrukningsartiklar som inte omfattas av garantin. Ta ut plåtarna, gallret
och skenorna innan du byter glödlampan.
(Halogenlampa: G9, 230 V, 25 W; vanlig glödlampa E14 25W 230V)
Använd en platt skruvmejsel för att
frigöra lamphöljet och ta bort det. Ta bort
glödlampan.
Var försiktig så att du inte skadar
beläggningen.
Lossa locket och ta bort glödlampan.
495070
Använd skydd för att undvika att den
går sönder.
43
FELSÖKNINGSTABELL
Problem/fel
Orsak
Touchkontrollerna ger ingen
respons; displayen är fryst.
Koppla bort apparaten från elnätet några minuter (ta ur
säkringen eller stäng av huvudströmbrytaren). Anslut
därefter apparat till elnätet på nytt och slå på den.
Huvudsäkringen i ditt hem
utlöses ofta.
Ring en servicetekniker
Ugnsbelysningen fungerar
inte.
Läs om proceduren för att byta glödlampan i kapitlet
Rengöring och underhåll.
Bakverket är undergräddat.
Har du valt rätt temperatur och uppvärmningssystem?
Är ugnsluckan stängd?
Om problemet inte kan lösas med ovanstående råd, ring en
servicetekniker. Kostnad för reparationer, eller garantianspråk, till
följd av felaktig anslutning eller användning av apparaten täcks inte
av produktgarantin. I detta fall står användaren för kostnaden för
reparationen.
Innan reparationen påbörjas, koppla bort apparaten från elnätet
(genom att ta ur säkringen eller ta ut kontakten ur vägguttaget).
Innan reparationen påbörjas, koppla bort apparaten från elnätet
(genom att ta ur säkringen eller ta ut kontakten ur vägguttaget).
495070
44
KASSERING
Emballaget är tillverkat i miljövänliga material som kan återvinnas,
kasseras eller förstöras utan att belasta miljön. Därför är
förpackningsmaterialen tydligt märkta.
Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte
får hanteras som normalt hushållsavfall. Produkten ska i stället
lämnas in på auktoriserad återvinningscentral för hantering av
elektrisk och elektronisk utrustning.
Korrekt avfallshantering av produkten hjälper till att förhindra
negativa effekter på miljö och hälsa. För detaljerad information
om kassering och hantering av produkten, kontakta relevanta
lokala myndigheter som har hand om avfallshantering, eller din
återförsäljare.
495070
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar och korrigera fel i bruksanvisningen.
45
495070
46
EVP_MULTI
sv (09-19)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement