Gorenje BO737E24X Inbyggnadsugn Användarmanual

SV

DETALJERADE INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV DEN ELEKTRISKA UGNEN

Tack för

att du valde vår apparat.

Denna detaljerade bruksanvisning medföljer för att underlätta användningen av produkten. Med instruktionerna kan du lära dig om din nya apparat så snabbt som möjligt.

Kontrollera att apparaten du har tagit emot är oskadad. Om du upptäcker transportskada, var vänlig kontakta återförsäljaren som du köpte apparaten av eller den lokala butiken som levererade den. Telefonnumret finns på fakturan eller på följesedeln.

Instruktioner för installation och anslutning finns på ett separat blad.

Instruktioner för användning är även tillgängliga på vår webbplats: www.gorenje.com / < http://www.

gorenje.com /> Viktig information Tips, anmärkning

INNEHÅLL

INTRODUKTION 10 Tekniska specifikationer FÖRBEREDA APPARATEN FÖR FÖRSTA ANVÄNDNINGEN TILLAGNINGS STEG 15 Steg 3: VÄLJA INSTÄLLNINGAR 20 Steg 5: STARTA TILLAGNINGSPROCESSEN TILLAGNINGSTABELLER 40 Konventionell ugnsrengöring 41 Borttagning och rengöring av galler och utdragbara teleskopskenor 43 Rengöra taket i ugnsutrymmet 45 Ta bort och sätta in ugnsluckans glasruta UNDERHÅLL & RENGÖRING FELSÖKNING 50 FELSÖKNINGSTABELL 3

4

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

LÄS NOGGRANT INSTRUKTIONERNA OCH SPARA DEM FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller med bristfällig erfarenhet och kunskap, under förutsättning att de har instruerats om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och är införstådda med de risker som är förknippade därmed. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte göras av barn utan tillsyn.

VARNING: Apparaten och dess tillgängliga delar blir heta under användning. Försiktighet bör vidtas för att undvika att röra värmeelement. Barn under 8 år ska hållas borta om de inte övervakas hela tiden.

VARNING: De tillgängliga delarna blir varma vid användning. För att undvika brännskador och skållning bör barn hållas borta.

Under användning blir apparaten varm. Försiktighet bör vidtas för att undvika att röra värmeelement inuti ugnen.

Använd endast den temperatursond som rekommenderas för användning i ugnen.

VARNING: Se till att apparaten är avstängd innan lampan byts ut för att undvika risk för elektrisk stöt.

Använd inte hårda slipmedel eller skarpa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glas/glaset med gångjärnskåpan (beroende på vad som är lämpligt), eftersom dessa kan skrapa ytan, vilket kan leda till att glaset splittras.

Använd inte ångrengöringsmedel eller högtrycksrengöringsmedel för att rengöra apparaten eftersom det kan leda till elektrisk stöt.

Anordningar för urkoppling måste inkorporeras i den fasta ledningen i enlighet med ledningsreglerna.

Om sladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller motsvarande behörig person för att undvika fara (endast för apparater som levereras med anslutningssladd).

Apparaten får inte installeras bakom en dekorationsdörr för att undvika överhettning.

Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk.

Använd den inte det för något annat ändamål, till exempel rumsuppvärmning, torkning av husdjur eller andra djur, papper, tyg, växter etc. Det kan leda till skada eller brandfara.

hindrar tillagningsprocessen och förstör emaljbeläggningen.

Ugnsluckan blir mycket varm under användning. Ett tredje glas är installerat för extra skydd, vilket minskar temperaturen på utsidan (endast hos vissa modeller).

Apparaten får endast anslutas till elnätet av en auktoriserad servicetekniker eller expert. Ingrepp i apparaten eller oprofessionell reparation kan medföra risk för allvarlig personskada eller skada på produkten.

Ugnsluckans gångjärn kan skadas vid för hög belastning. Placera inte tunga kokkärl på öppen ugnslucka och luta dig inte mot öppen ugnslucka när du rengör ugnen. Stå aldrig på den öppna ugnsluckan och låt inte barn sitta på den.

Om nätsladdar till andra apparater i närheten av denna apparat fastnar i ugnsluckan kan de skadas, vilket i sin tur kan leda till kortslutning. Håll därför strömkabeln på andra apparater på ett säkert avstånd.

Lyft inte apparaten med hjälp av ugnsluckans handtag.

Användning av apparaten är säker med eller utan brickstyrningar.

Täck inte ugnsväggarna med aluminiumfolie och placera inte bakplåtar eller andra köksredskap på ugnsbotten. Aluminiumfolie förhindrar luftcirkulationen i ugnen, Se till att öppningarna aldrig är täckta eller hindras på något annat sätt.

INNAN DU ANSLUTER UGNEN:

Läs noggrant bruksanvisningen innan du ansluter apparaten. Reparation eller garantikrav som härrör från felaktig anslutning eller användning av apparaten omfattas inte av garantin.

5

6

DEN ELEKTRISKA UGNEN

(BESKRIVNING AV UGNEN OCH UTRUSTNINGEN – BEROENDE PÅ MODELL)

Figuren representerar en av de inbyggda apparatmodellerna. Eftersom apparaterna som dessa instruktioner har utarbetats för kan ha olika utrustning, kan det hända att vissa funktioner eller utrustningar som inte finns i dina apparater beskrivs i bruksanvisningen.

Kontrollenhet Dörrkontakt 4 3 2 1 Skenor Skenor - Tillagningsnivåer Ugnslucka Ugnshandtag TRYCK/DRA-HANDTAG Tryck lätt på handtaget tills det hoppar ut och vrid det.

Efter varje användning, vrid tillbaka knappen till positionen ”OFF” och tryck in det igen. Dra/tryck-handtaget kan endast tryckas tillbaka när brytaren befinner sig i position ”OFF”.

TRÅDSKENOR

Trådskenorna möjliggör tillagning av mat på fyra nivåer (observera att nivåerna/skenorna räknas nerifrån och upp). Skenorna 3 och 4 är avsedda för grillning.

UTDRAGBARA TELESKOPSKENOR

Utdragbara teleskopskenor kan monteras för den 2:a, 3:e och 4:e nivån. De utdragbara skenorna kan dras ut helt eller delvis.

OMKOPPLARE FÖR UGNSLUCKA

Omkopplaren avaktiverar ugnsuppvärmningen och fläkten om luckan öppnas under tillagningsprocessen. När luckan stängs aktiverar omkopplarna värmarna igen.

KYLFLÄKT

Apparaten är utrustad med en kylfläkt som kyler höljet och apparatens kontrollpanel.

UTÖKAD ANVÄNDNING AV KYLFLÄKTEN

När ugnen har stängts av fortsätter fläkten att gå en kort stund för att kyla ugnen.

UGNSUTRUSTNING OCH TILLBEHÖR

GLASBAKSKÅL används för tillagning med alla ugnssystem. Den kan dessutom användas som ett serveringsfat.

GALLRET används för grillning eller som stöd för en panna, bakplåt eller bakskål med maten.

Det finns en säkerhetsspärr på gallret. Lyft därför gallret något framtill när du drar ut det från ugnen.

Den GRUNDA BAKPLÅTEN används för gräddning av bakverk och kakor.

7

8 Den DJUPA BAKPLÅTEN används för stekning av kött och ugnsbakning av saftiga bakverk. Den kan dessutom användas som en droppbricka.

Placera aldrig den djupa bakplåten på den första skenan under tillagningsprocessen, förutom när du grillar mat eller använder grillspettet och du endast använder den djupa plåten som en droppbricka.

När baktillbehör blir varma kan de ändra form. Detta påverkar inte deras funktion och de återfår sin ursprungliga form igen när de kallnar.

Gallret eller plåten ska alltid sättas in i spåret mellan de två trådprof lerna.

4 3 2 Med utvidgningsbara teleskopskenor, dra först ut skenorna på en nivå och placera gallret eller bakplåten på dem. Tryck sedan in dem med handen så långt det går.

Stäng ugnsluckan när teleskopskenorna är helt indragna i ugnen.

KATALYTISKA INSATSER förhindrar att fettstänk fastnar på väggarna i ugnsutrymmet.

Det ROTERANDE GRILLSPETTET används för att steka kött. Setet består av ett stöd, grillspett och ett avtagbart handtag.

Apparaten och vissa av de åtkomliga delarna tenderar att bli varma under tillagning. Använd grytvantar.

9

KONTROLLENHET

(BEROENDE PÅ MODELL)

1 VÄLJARVRED FÖR TILLAG NINGSSYSTEM 2 BARNLÅS 3 NING KNAPP FÖR VÄRDESÄNK 4 KLOCKKNAPP OBS!

Symboler för tillagningssystem kan finnas på vredet eller på frontpanelen (beroende på apparatmodell).

10

5 KNAPP FÖR VÄRDEÖKNING 6 START/STOP KNAPP 7 TEMPERA TURVRED 8 TIDSDISPLAY OBS! Du kan förbättra touchknapparnas respons genom att vidröra dem med en större yta av fingerspetsen. Varje gång som du trycker på en knapp ljuder en kort ljudsignal.

11

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

(BEROENDE PÅ MODELL) xxxxxx

TIP: XXXXXX ART. Nr: SER. Nr: XXXXXX 220-240V ~ 220V-240V, 50/60Hz Märkplåten med grundläggande information om apparaten sitter på kanten av ugnen och kan ses när du öppnar ugnsluckan.

3.5 kW 12

INNAN DU ANVÄNDER APPARA TEN FÖR FÖRSTA GÅNGEN

Ta bort alla delar, inklusive all transportutrustning, från apparaten vid leverans.

Rengör alla tillbehör och redskap med varmt vatten och vanligt rengöringsmedel. Använd inte slipande rengöringsmedel.

När ugnen värms upp första gången avges den karakteristiska lukten för en ny apparat. Vädra rummet grundligt under den första användningen.

13

14

STEG I TILLAGNINGSPROCESSEN (1–6) STEG 1: PÅSLAGNING OCH INSTÄLLNINGAR

När du har anslutit apparaten eller efter ett längre strömavbrott blinkar 12:00 på displayen och symbolen tänds.

Ställ in klockslaget.

STÄLLA IN KLOCKAN

1 Ställ in klockan genom att beröra knapparna eller och bekräfta inställningen genom att trycka på knappen .

Om du trycker och håller inne värdejusteringsknappen kommer hastigheten på ändringen av inställt värde att öka.

ÄNDRA KLOCKINSTÄLLNINGEN

Klockinställningen kan ändras när ingen timerfunktion är aktiverad. För att ställa in aktuell tid (klocka), rör vid knappen CLOCK flera gånger för att välja symbolen .

STEG 2: VÄLJA TILLAGNINGSSYSTEM

Vrid reglaget (vänster och höger) för att välja matlagningssystem (se programtabell, beroende på modell).

Inställningarna kan också ändras under tillagningen.

SYSTEM BESKRIVNING TILLAGNINGSSYSTEM SNABBFÖRVÄRMNING Använd denna funktion om du vill värma upp ugnen till önskad temperatur så snabbt som möjligt. Denna funktion lämpar sig inte för tillagning av mat. När ugnen värms upp till den önskade temperaturen är uppvärmningsprocessen klar.

ÖVRE OCH NEDRE VÄRMARE Värmarna i ugnsutrymmets nedre och övre del utstrålar värme jämnt i ugnen. Bakverk eller kött kan endast ugnsbakas/stekas på en höjdnivå.

ÖVRE VÄRMARE Endast värmaren i taket i ugnsutrymmet utstrålar värme över maten. Använd den för att bryna rättens övre del (slutbryning).

NEDRE VÄRMARE Endast värmaren i botten i ugnsutrymmet utstrålar värme. Använd denna värmare för att bryna rättens undre del.

GRILL Endast grillvärmaren, en del av den stora grillsatsen, är aktiverad. Detta system används för att grilla en mindre mängd öppna sandwichar eller ölkorvar, och för att rosta bröd.

STOR GRILL Den övre värmaren och grillvärmaren är aktiverade. Värmen utstrålas direkt av grillvärmaren i ugnstaket. Den övre värmaren är också aktiverad för att förstärka värmeeffekten.

Denna kombination används för att grilla en mindre mängd öppna sandwichar, kött eller ölkorvar, och för att rosta bröd.

GRILL MED FLÄKT Grillvärmaren och fläkten är aktiverade. Denna kombination används för att grilla kött och för att steka större köttstycken av fågel på en hyllnivå. Den är också lämplig för gratängrätter och för bryning till en krispig skorpa.

ÖVRE VÄRMARE OCH FLÄKT Den övre värmaren och fläkten är aktiverade. Använd detta system för att steka större bitar kött och fågel. Det är också lämpligt för gratänger.

FÖRESLAGEN TEMPERATUR (°C) 160 200 180 180 230 230 170 170 15

SYSTEM BESKRIVNING VARMLUFT OCH NEDRE VÄRMARE Den nedre värmaren, runda värmaren och varmluftsfläkten är aktiverade. Detta används för att baka pizza, saftiga bakverk, fruktkakor, jäst deg och pajdeg på flera hyllnivåer samtidigt.

VARMLUFT Den runda värmaren och fläkten är aktiverade. Fläkten på den bakre väggen i ugnsutrymmet säkerställer att varmluften cirkulerar konstant runt steken eller bakverket. Detta läge används för att ugnssteka kött och grädda bakverk på flera hyllnivåer samtidigt.

NEDRE VÄRMARE OCH FLÄKT Detta används för att grädda lågjästa bakverk och för att konservera frukt och grönsaker.

ÖVRE OCH NEDRE VÄRMARE MED FLÄKT Både värmare och fläkten är aktiverade. Fläkten möjliggör en jämn cirkulation av varmluft i ugnen. Den lämpar sig för bakverk, för upptining av fryst mat samt för att torka frukt och grönsaker.

VÄRMNING AV TALLRIKAR Använd denna funktion för att värma upp tallrikar, koppar etc. innan du serverar maten i dem för att hålla maten varm längre.

GENTLEBAKE 1) Denna funktion ger en skonsam, långsam och jämn stekning som gör att maten behåller sin mjukhet och saftighet. Den är lämplig för att rosta kött, tillaga fisk, och baka på en nivå.

Ställ in temperaturen mellan 140 °C och 220 °C.

UPPTINING Luften cirkulerar utan någon värmare aktiverad. Endast fläkten är på. Detta läge används för långsam upptining av fryst mat.

AQUA CLEAN Endast den nedre värmaren utstrålar värme. Använd denna funktion för att avlägsna fläckar och matrester från ugnen. Programmet tar 30 minuter.

FÖRESLAGEN TEMPERATUR (°C) 200 180 180 180 60 180 1) Det används för att fastställa energieffektivitetsklassen enligt standarden EN 60350-1.

16

STEG 3: VÄLJA INSTÄLLNINGAR

JUSTERA TILLAGNINGSTEMPERATUREN

När du använder ugnssystemet med stor grill och grill, ställ in temperaturvredet till position .

Vrid vredet för att ställa in önskad TEMPERATUR.

Efter att du har slagit på apparaten genom att trycka på START-knappen visas temperaturikonen på displayen.

Slå på apparaten genom att trycka på START-knappen och hålla den inne i 1 sekund.

17

TIMERFUNKTIONER

Vrid först VÄLJARVREDET FÖR TILLAGNINGSSYSTEM, och ställ sedan in temperaturen. Vidrör TIMER-knappen flera gånger för att välja önskad timerfunktion.

Ikonen för den valda timerfunktionen tänds och den justerbara starttiden/sluttiden för tillagningen blinkar på displayen. Tryck på START för att starta tillagningen. TILLAGNINGSTID SOM FÖRFLUTIT visas.

Timerfunktionsdisplay

Ställa in tillagningstiden

I detta läge kan du definiera tidslängden för ugnsanvändningen (tillagningstid). Ställ in önskad tillagningstid. Ställ först in minuterna, sedan timmarna. Ikon och tillagningstid visas på displayenheten.

Ställa in fördröjd start

I detta läge kan du specificera tidslängden på tillagningsprocessen (tillagningstid) och tiden för när du vill att tillagningsprocessen ska stoppas (sluttid). Se till att klockan är korrekt inställd på aktuellt klockslag.

Exempel: Aktuell tid: noon (middag) Tillagningstid: 2 timmar Tillagningens slut: 6 pm Ställ först in ANVÄNDNINGSTIDEN (2 timmar). Vidrör knappen för KLOCKA för att välja SLUTTIDEN. Displayen visar automatiskt en blinkande summa av klockslaget och användningstiden för ugnen (14:00). Ställ in sluttiden för ugnsbakningen (18:00).

Tryck på START för att starta tillagningen. Timern väntar på tiden för att starta tillagningen och symbolen lyser. Ugnen startar automatiskt (4 pm) och stoppar vid den valda tiden (6 pm).

18

Ställa in äggklockan

Äggklockan kan användas fristående från ugnsanvändningen. Den längsta möjliga inställningen är 24 timmar.

Under den sista minuten visas äggklockan i sekunder.

När den inställda tiden har löpt ut, avbryter ugnen automatiskt driften (tillagningen är klar). En ljudsignal hörs, och du kan stänga av den genom att vidröra valfri knapp. Ljudsignalen stängs av automatiskt efter en minut. Du kan avbryta timerfunktionerna genom att ställa in tiden på ”0”. Alla timerfunktioner kan också avbrytas snabbt genom att knapparna och trycks och hålls inne samtidigt.

19

STEG 4: VÄLJA EXTRA FUNKTIONER/ EXTRAS

Aktivera/avaktivera funktionerna genom att trycka på önskad knapp eller en kombination av knappar.

Vissa funktioner är inte tillgängliga med vissa system; en ljudsignal indikerar sådana fall.

BARNLÅS

Aktivera funktionen genom att vidröra knappen för BARNLÅS. ”Loc” visas på displayen i 5 sekunder. Vidrör knappen igen för att avaktivera barnlåset.

Om barnlåset aktiveras utan att en timerfunktion är aktiverad (endast klockan visas) körs inte ugnen. Om barnlåset aktiveras efter att en timerfunktion har ställts in körs ugnen som normalt; det går dock inte att ändra inställningarna.

När barnlåset är aktiverat kan systemet ändras, men det är inte möjligt att ändra extrafunktionerna. Tillagningsproceduren kan avslutas genom att väljarvredet vrids till ”0”.

Barnlåset förblir aktivt efter att ugnen stängs av. Barnlåset måste först avaktiveras för att ett nytt system ska kunna väljas.

UGNSBELYSNING

Ugnsbelysningen tänds automatiskt varje gång ett tillagningssystem väljs.

20

5sek 5sek LJUDSIGNAL

Ljudstyrkan på ljudsignalen kan ställas in när ingen timerfunktion är aktiverad (endast aktuellt klockslag visas).

Tryck på knappen och håll kvar den i fem sekunder. Först visas ”Vol” på displayen, därefter två helt upplysta staplar. Berör knapparna och för att välja en av de tre volymnivåerna (en, två eller tre staplar). Efter tre sekunder sparas inställningen automatiskt och klockslaget visas.

MINSKA DISPLAYENS KONTRAST

Väljarvredet för tillagningssystem ska vara i läget ”0”.

Håll inne knappen i 5 sekunder. Först visas ”bri” på displayen, därefter två helt upplysta staplar. Rör vid knapparna och för att justera displaydimmern (en, två eller tre staplar). Inställningen sparas automatiskt efter tre sekunder.

AKTIVERA/AVAKTIVERA KLOCKDISPLAYEN

För att avaktivera klockdisplayen, tryck samtidigt på knapparna ”key” och ”clock” och håll dem intryckta i 5 sekunder. ”OFF” visas i några sekunder; sedan tänds symbolen .

Återaktivera klockdisplayen genom att samtidigt trycka på ”key” och ”clock” igen när ingen timerfunktion är aktiv.

Efter ett strömavbrott eller efter att apparaten har stängts av är de extra funktionsinställningarna sparade i endast några få minuter. Sedan återställs alla inställningarna, förutom ljudsignalen och barnlåset, till standardfabriksvärdena.

21

STEG 5: STARTA TILLAGNINGSPROCESSEN

Starta tillagningsprocessen genom att trycka på knappen START/STOPP och hålla kvar den en stund. Symbolerna för temperatur och användning tänds.

Om ingen timerfunktion har valts visas tillagningstiden på displayen.

Symbol för användning Symbol för värme/temperatur Medan ugnen värms upp blinkar temperatursymbolen. När ugnen når den inställda temperaturen tänds symbolen och ett kort pipande ljud hörs.

STEG 6: STÄNGA AV UGNEN

Stoppa tillagningsprocessen genom att trycka och hålla inne START/STOP-knappen.

Vrid VÄLJARVREDET FÖR TILLAGNINGSSYSTEM och TEMPERATURVRED till läge "0".

Efter tillagningsprocessen pusas och avbryts alla timerinställningar förutom äggklockan. Klockslaget visas. Kylfläkten fortsätter att vara igång en stund.

Efter användning av ugnen kan lite vatten finnas kvar i kondenskanalen (under luckan). Torka av kanalen med en svamp eller en trasa.

22

BESKRIVNINGAR AV SYSTEM (TILLAGNINGSLÄGEN) OCH TILLAGNINGSTABELLER

Om du inte kan hitta den mat du önskar i tillagningstabellen, hitta information för liknande mat. Informationen som visas gäller för tillagning på en enda nivå.

Ett intervall med föreslagen temperatur indikeras. Starta med en lägre temperaturinställning och höj den om du finner att maten inte bryns tillräckligt.

Tillagningstider är grova uppskattningar och kan variera beroende på vissa förhållanden.

Förvärm ugnen endast om det uttryckligen anges i receptet eller i tabellerna i denna bruksanvisning. Det går åt mycket energi för att värma upp en tom ugn. Du sparar mycket energi genom att ugnsbaka flera typer av bakverk eller flera pizzor i följd, eftersom ugnen redan har förvärmts.

Använd mörka bakplåtar belagda med svart silikon eller emalj, eftersom dessa överför värmen mycket bra.

Använd bara smörpapper som tål höga temperaturer. När större stycken kött eller bakverk tillagas skapas mycket ånga inuti ugnen, och denna ånga kan i sin tur kondensera på ugnsluckan. Detta är ett normalt fenomen som inte påverkar apparatens funktioner. Efter tillagningen ska du torka av luckan och luckglaset.

Stäng av ugnen ca 10 minuter före tillagningens slut för att spara energi, då du utnyttjar restvärmen.

Låt inte maten svalna i en stängd ugn för att förhindra kondensbildning (fukt).

23

Standardtillagningsnivåer och rekommenderad kärntemperatur för olika typer av kött

Typ av livsmedel NÖTKÖTT Blodig Medium/rare Medium Genomstekt KALV Genomstekt FLÄSK Medium Genomstekt LAMM Genomstekt FÅR Blodig Medium/rare Medium Genomstekt GETKÖTT Medium Genomstekt KYCKLING Genomstekt FISK Genomstekt Matens kärntemperatur (°C) Köttets och köttsaftens färg vid genomskärning 40-45 55-60 65-70 75-80 75-85 65-70 75-85 79 45 55-60 65-70 80 70 82 82 65-70 Rött kött, nästan rått, lite köttsaft Ljust röd, mycket köttsaft som är lätt röd Rosa, lite köttsaft Jämnt, gråaktigt brun, lite, färglös köttsaft Rödbrun Ljusrosa Gyllene Grå, lätt rosa saft Rött kött Ljust röd Rosa i mitten Grått Ljust rosa, rosa köttsaft Grått, lätt rosa köttsaft Ljusgrå Vit till gråbrun 24

ÖVRE OCH NEDRE VÄRMARE

Värmarna i ugnsutrymmets nedre och övre del utstrålar värme jämnt i ugnen.

2

Steka kött: Använd emaljbelagda kärl, kärl av härdat glas eller lera, eller gjutjärnskärl eller -plåt.

Plåtar av rostfritt stål är inte lämpliga, eftersom de reflekterar värmen kraftigt.

Tillsätt tillräckligt med vätska under tillagningsprocessen för att förhindra att köttet bränns. Vänd på köttet under tillagning. Steken blir saftigare om du täcker över den.

Typ av livsmedel Vikt (g) Skena (nerifrån räknat) Temperatur (°C) Tillagningstid (min) KÖTT Fläskstek Grisbog Fläskrullad Köttfärslimpa Nötstek Kalvrullad Lammrostbiff Kaninstek Hjortlägg Pizza * Kyckling FISK Bräserad fisk 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 / 1500 1 000g/stycke 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 180-200 180-200 180-200 200-210 170-190 180-200 180-200 180-200 180-200 200-220 190-210 210 Använd detta system till stekt kyckling, om apparaten inte har Använd detta system för att baka pizza, om apparaten inte har funktionen. funktionen. Symbolen * betyder att ugnen ska förvärmas med användning av det valda tillagningssystemet.

90-110 100-120 120-140 60-70 120-140 90-120 80-100 50-70 100-120 20-30 70-90 50-60 25

Baka bakverk Använd endast en nivå och mörka bakplåtar. I bakplåtar med ljus färg blir bryningen av bakverken sämre, eftersom sådan utrustning reflekterar värmen.

Placera alltid bakplåtarna på gallret. Om du använder den medföljande bakplåten, ta bort gallret. Tillagningstiden blir kortare om ugnen är förvärmd.

Typ av livsmedel Skena (nerifrån räknat) Temperatur (°C) Tillagningstid BAKVERK Grönsakssufflé Söt sufflé Småfranskor (Semmel)* Vitt bröd * Bovetebröd * Fullkornsbröd * Rågbröd * Speltbröd * Valnötskaka Sockerkaka * Cheesecake Muffins Små bakverk av jäsdeg Kål "pirozhki" (piroger) Fruktkaka Marängkakor Geléfyllda rullar (Buchtel) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 190-200 190-200 190-210 180-190 180-190 180-190 180-190 180-190 170-180 160-170 170-180 170-180 200-210 185-195 150-160 80-90 170-180 Symbolen * betyder att ugnen ska förvärmas med användning av det valda tillagningssystemet.

(min) 30-35 30-35 20-30 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 25-30 65-75 25-30 20-30 25-35 40-50 120-130 30-40 26

Tips Är kakan klar?

Användning • Stick hål på kakan upptill med en tandpetare eller steknål. Om det inte finns några rester på tandpetaren eller steknålen när du drar ut den är kakan klar.

• Stäng av ugnen och använd restvärmen.

Föll kakan ihop?

• Kontrollera receptet.

• Använd mindre vätska nästa gång.

• Observera blandningstiden vid användning av små mixers, blandare etc.

Kakan är för ljus i botten?

Kaka med fuktig fyllning är undergräddad?

• Använd en mörk bakplåt.

• Placera bakplåten på en lägre skena och aktivera den nedre värmaren mot slutet av tillagningsprocessen.

• Öka temperaturen och förläng bakningstiden.

För inte in den djupa bakplåten i den första skenan.

27

STOR GRILL, GRILL

Vid grillning av mat med den stora grillen aktiveras den övre värmaren och grillvärmaren i taket i ugnsutrymmet.

Vid grillning med normal (inte stor) grill aktiveras endast grillvärmaren, en del av den stora grillsatsen.

Max tillåten temperatur: 240 °C.

Förvärm den infraröda (grill) värmaren i fem minuter.

Övervaka hela tiden tillagningsprocessen. Köttet kan brännas snabbt på grund av hög temperatur.

Stekning med grillvärmaren är lämplig för knaprig och fettsnål tillagning av bratwurst, kött- och fiskbitar (stekar, tunna köttskivor, laxstekar eller filéer etc.) eller rostat bröd.

Vid grillning direkt på gallret, smörj gallret med olja för att förhindra att köttet fastnar på det, och sätt in det på den 4:e skenan. Sätt in droppbrickan på den 1:a eller 2:a skenan. Vid grillning i en bakplåt, se till att det är tillräckligt med vätska i plåten för att förhindra att maten bränns. Vänd på köttet under tillagning.

Efter grillning, rengör ugnen, tillbehören och andra redskap.

Grilltabell – liten grill Typ av livsmedel Vikt (g) Skena (nerifrån räknat) Temperatur (°C) Tillagningstid (min) KÖTT Nötkött, medium/rare Fläskkarréfilé Fläskkotletter 180 g/stycke 150 g/stycke 280 g/stycke 3 3 3 3 230 230 230 230 15-20 18-22 20-25 10-15 ROSTAT BRÖD Rostat bröd Smörgåsar / / 4 4 230 230 3-6 3-6 28

Grilltabell – stor grill Typ av livsmedel Vikt (g) Skena (nerifrån räknat) Temperatur (°C) Tillagningstid (min) KÖTT Nötkött, rare Biff, genomstekt Fläskkarréfilé Fläskkotletter Kalvskiva Grillkorvar Spam (leverkorv) FISK Laxkotletter/filéer ROSTAT BRÖD Rostat bröd Smörgåsar 180 g/stycke 180 g/stycke 150 g/stycke 280 g/stycke 140 g/stycke 70 g/stycke 150 g/stycke 200 g/stycke / / 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 15-20 18-25 20-25 20-25 20-25 10-15 10-15 15-25 1-3 2-5 Vid grillning i en bakplåt, se till att det finns tillräckligt med vätska i plåten så att maten inte bränns. Vänd på köttet under tillagning.

Vid ugnsbakning av forell, torka fiskarna med en pappershandduk. Tillsätt kryddor inuti, bestryk med olja på utsidan och placera på gallret. Vänd inte på fiskarna under grillningen.

Håll alltid ugnsluckan stängd då grillvärmaren (infraröd) används.

Grillvärmaren, gallret och andra ugnstillbehör blir mycket varma under grillning. Använd därför grytvantar och köttänger.

29

Tillgning med roterande grillspett

(beroende på modell) Maxtemperatur vid användning av roterande grillspett är 240 °C.

1 Sätt in stödet för grillspettet i den 3:e skenan nerifrån och sätt långpannan i den nedersta (1:a) skenan som uppsamlingsbehållare.

2 Sätt köttet på spettet och dra åt skruvarna.

3 Placera spettets handtag på det främre stödet för spettet och sätt in spetsen i öppningen på höger sida av den bakre väggen i ugnen (öppningen skyddas med ett roterande lock).

4 Ta av spettets handtag och stäng ugnsluckan.

Sätt på ugnen och välj systemet STOR GRILL.

Sätt på ugnen och välj systemet STOR GRILL.

30

GRILL MED FLÄKT

I detta användningsläge aktiveras grillvärmaren och fläkten samtidigt. Lämpligt för grillning av kött, fisk och grönsaker.

(Se beskrivningar och tips för GRILL.) Typ av livsmedel KÖTT Anka Fläskstek Grisbog Fläksskank Halv kyckling Kyckling FISK Forell Vikt (g) 2000 1500 1500 1000 700 1500 200 g/stycke Skena (nerifrån räknat) Temperatur (°C) Tillagningstid (min) 2 2 2 2 2 2 2 150-170 160-170 150-160 150-160 190-210 190-210 200-220 80-100 60-85 120-160 120-140 50-60 60-90 20-30 31

VARMLUFT OCH NEDRE VÄRMARE

Den nedre värmaren, runda värmaren och varmluftsfläkten är aktiverade. Lämplig för bakning av pizzor, äppelpajer och fruktkakor.

2

(Se beskrivningar och tips för ÖVRE och NEDRE VÄRMARE.) Typ av livsmedel Cheesecake, pajdeg Pizza * Quiche Lorraine, pajdeg Äpplepaj, jäst deg Åpplestrudel, filodeg Skena (nerifrån räknat) 2 2 2 2 2 Temperatur (°C) 150-160 200-210 180-200 150-160 170-180 Symbolen * betyder att ugnen ska förvärmas med användning av det valda tillagningssystemet.

Tillagningstid (min) 65-80 15-20 35-40 35-40 45-65 32

VARMLUFT

2

Den runda värmaren och fläkten är aktiverade. Fläkten på den bakre väggen i ugnsutrymmet säkerställer att varmluften cirkulerar konstant runt steken eller bakverket.

Steka kött: Använd emaljbelagda kärl, kärl av härdat glas eller lera, eller gjutjärnskärl eller -plåt. Plåtar av rostfritt stål är inte lämpliga, eftersom de reflekterar värmen kraftigt.

Tillsätt tillräckligt med vätska under tillagningsprocessen för att förhindra att köttet bränns. Vänd på köttet under stekning. Steken blir saftigare om du täcker över den.

Typ av livsmedel Vikt (g) Skena (nerifrån räknat) Temperatur (°C) Tillagningstid (min) KÖTT Fläskstek, med svål Anka Gås Kalkon Kycklingbröst Fylld kyckling 1500 2000 4000 5000 1000 1500 2 2 2 2 3 2 170-180 160-170 150-160 150-170 180-200 170-180 140-160 120-150 180-200 180-220 60-70 90-110 33

Baka bakverk Förvärmning rekommenderas.

Kex och kakor kan ugnsbakas i grunda bakplåtar på flera nivåer samtidigt (2:a och 3:e).

Observera att bakningstiden kan variera även om bakplåtarna som används är likadana. Kexen i den övre bakplåten kan bli färdiga tidigare än de i den nedre.

Placera alltid bakplåtarna på gallret. Om du använder den medföljande bakplåten, ta bort gallret.

För jämn bryning, se till att kexen har samma tjocklek.

Typ av livsmedel Skena (nerifrån räknat) Temperatur (°C) Tillagningstid BAKVERK Sockerkaka Smulkaka Sockerkaka med frukt Rulltårta* Fruktkaka, pajdeg Äppelstrudel Kex, pajdeg* Kex, pressade* Kakor, jäst deg Kakor, filodeg FRYST MAT Äpple- och kesostrudel Pizza Stekt potatis, ugnsklar Kroketter, ugnsbakade 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 150-160 160-170 150-160 160-170 160-170 170-180 150-160 140-150 170-180 170-180 170-180 170-180 170-180 170-180 Symbolen * betyder att ugnen ska förvärmas med användning av det valda tillagningssystemet.

(min) 25-35 25-35 45-65 15-25 50-70 40-60 15-25 15-25 20-35 20-30 50-70 20-30 20-35 20-35 För inte in den djupa bakplåten i den första skenan.

34

NEDRE VÄRMARE OCH FLÄKT

2

Detta används för att grädda lågjästa bakverk och för att konservera frukt och grönsaker. Använd den andra skenan nerifrån och en ganska grund bakplåt för att låta varmluften cirkulera över rättens övre del.

KONSERVERING

Förbered maten som ska konserveras och burkarna på sedvanligt sätt. Använd burkar med gummiring och glaslock. Använd inte burkar med gängade lock eller metallock/ formar. Se till att burkarna har samma storlek, fylls på med samma innehåll och att de är väl tillslutna.

Häll 1 liter varmt vatten i långpannan (ca 70 °C) och placera 6 1-liters burkar i pannan. Placera pannan i ugnen på den andra skenan.

Övervaka maten under konserveringen och tillaga tills vätskan i burkarna börjar sjuda – när bubblor syns i den första burken.

Typ av livsmedel Skena (nerifrån räknat) Temperatur (°C) Sjudning stid (min) Tempera tur och tid efter att sjudnin gen har påbörjats Vilotid i ugnen (min) FRUKT Jordgubbar Stenfrukter Fruktmos GRÖNSAKER Inlagd gurka Bönor/morötter 2 2 2 2 2 160-180 160-180 160-180 160-180 160-180 30-45 30-45 30-45 30-45 30-45 / / / / 120°C, 45-60 min 20-30 20-30 20-30 20-30 20-30 35

ÖVRE OCH NEDRE VÄRMARE MED FLÄKT

4 2

Den lämpar sig för alla typer av bakverk, för upptining av fryst mat samt för att torka frukt och grönsaker. Innan du sätter maten i den förvärmda ugnen, vänta på att lampan ska slockna första gången. För bästa resultat, använd bara en nivå.

Ugnen ska förvärmas. Använd den andra eller fjärde nivån, nerifrån räknat.

Gräddningstabell för bakverk för användningsläget med nedre och övre värmare samt fläkt Typ av livsmedel Skena (nerifrån räknat) Temperatur (°C) Tillagningstid (min) BAKVERK Marmorerad kaka 2 140-150 45-55 Kaka i rektangulär bakplåt Cheesecake Fruktkaka – pajdeg 2 2 2 130-140 130-140 140-150 45-55 55-65 35-45 Sockerkaka Sockerkaka med frukt Rulltårta Julkaka Geléfyllda rullar (Buchtel) Gugelhupf Kakor av pajdeg Pressade kakor * Små bakverk, jäsdeg Bröd * Quiche Lorraine Äppelstrudel Pizza * Filodeg 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 140-150 130-140 140-150 130-140 150-160 130-140 140-150 130-140 140-150 170-180 150-160 150-160 180-190 150-160 25-35 35-45 15-25 50-60 25-35 40-50 15-25 10-15 15-20 45-55 35-45 40-50 10-20 18-25 Symbolen * betyder att ugnen ska förvärmas med användning av det valda tillagningssystemet.

36

GENTLEBAKE

Denna funktion ger en skonsam, långsam och jämn stekning som gör att maten behåller sin mjukhet och saftighet. Den är lämplig för att rosta kött, tillaga fisk, och baka på en nivå.

Typ av livsmedel KÖTT Anka Fläskstek Grisbog Fläksskank Halv kyckling Kyckling FISK Forell Vikt (g) 2000 1500 1500 1000 700 1500 200 g/stycke Skena (nerifrån räknat) 2 2 2 2 2 2 2 Temperatur (°C) Tillagningstid (min) 150 160 150 150 190 190 200 90-110 80-100 130-160 130-150 60-70 80-100 20-30 37

UPPTINING

I detta läge cirkulerar luften utan att några värmare är igång.

Mat som lämpar sig för upptining är bland annat bakverk med tjock kräm eller smörbaserad fyllning, kakor och bakverk, bröd och rullar och djupfryst frukt.

Vrid VÄLJARVREDET FÖR TILLAGNINGSSYSTEM till upptining.

Vidrör knappen START/STOPP för att starta upptiningsprocessen.

I de flesta fall är det rekommenderat att ta ut maten ur förpackningen (glöm inte att ta bort eventuella metallklämmor).

Halvvägs genom upptiningstiden ska styckena vändas, röras om och separeras om de var sammanfrusna.

38

RENGÖRING & UNDERHÅLL

Koppla bort apparaten från elnätet och vänta tills apparaten har svalnat.

Barn ska inte rengöra apparaten eller utföra underhållsåtgärder utan översyn av en vuxen.

Aluminiumbeläggning

Rengör aluminiumbeläggningen med icke-slipande, flytande rengöringsmedel som är avsedda för sådana ytor. Tillsätt rengöringsmedlet på en fuktig trasa och rengör ytan. Skölj sedan ytan med vatten. Häll inte rengöringsmedlet direkt på aluminiumbeläggningen. Använd inte rengöringsmedel eller svampar med slipverkan. Obs! Ytan ska inte komma i kontakt med ugnsrengöringssprayer, eftersom det kan resultera i synlig och permanent skada.

Rostfri stålplåt på apparatens framsida

(beroende på modell) Rengör denna yta endast med ett milt rengöringsmedel (såplödder) och en mjuk svamp som inte repar beläggningen. Använd inte rengöringsmedel med slipverkan eller rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel, då de kan skada kåpans beläggning.

Lackerade ytor och plastdelar

(beroende på modell) Rengör inte vreden och knapparna, luckhandtag, dekaler och märk/-typskyltar med slipande rengöringsmedel eller slipande rengöringsmaterial, alkoholbaserade rengöringsmedel eller med alkohol.

Avlägsna omedelbart fläckar med en mjuk, icke-slipande trasa och lite vatten för att undvika att ytan skadas.

Du kan även använda rengöringsmedel och rengöringsmaterial avsedda för sådana ytor enligt tillverkarnas instruktioner.

Kontrollpanel:

Använd inte rengöringsmedel med slipverkan eller slipsvampar.

De aluminiumbelagda ytorna ska inte komma i kontakt med ugnsrengöringssprayer, eftersom det kan resultera i synlig och permanent skada.

39

KONVENTIONELL UGNSRENGÖRING

Du kan använda standardrengöringsproceduren för att ta bort fläckar som sitter hårt i ugnen (genom att använda rengöringsmedel eller en ugnsspray). Efter sådan rengöring, skölj bort rester av rengöringsmedlet grundligt.

Rengör ugnen och tillbehören efter varje användningstillfälle för att undvika att matrester bränns fast i ytan. Det enklaste sättet att få bort fett är att använda varmt såplödder medan ugnen fortfarande är varm.

Använd konventionella ugnsrengöringsmedel för envisa smuts- och fettrester. Skölj ugnen grundligt med rent vatten för att avlägsna alla rester av rengöringsmedlet.

Använd aldrig aggressiva rengöringsmedel, slipande rengöringsmedel, slipande svampar, fläck- och rostborttagningsmedel etc.

Rengör tillbehören (bakplåtar, galler etc.) med varmt vatten och diskmedel.

Ugnen, ugnsutrymmet och bakplåtarna är försedda med en specialemaljbeläggning för en jämn och beständig yta. Denna specialbeläggning underlättar rengöring vid rumstemperatur.

40

ANVÄNDA FUNKTIONEN AQUA CLEAN (VÅTRENGÖRING) FÖR ATT RENGÖRA UGNEN

1 Vrid VÄLJARVREDET FÖR TILLAGNINGSSYSTEM till Aqua Clean.

Ställ TEMPERATURVREDET på 70 °C. 2 Häll 0,6 l vatten i ett glaskärl eller en grund bakplåt och sätt in den i den nedersta skenan.

3 Efter 30 minuter har matrester på de emaljbelagda ugnsytorna mjukats upp och kan torkas bort enkelt med en fuktig trasa.

Använd Aqua Clean-systemet när ugnen har svalnat helt.

41

BORTTAGNING OCH RENGÖRING AV GALLER OCH UTDRAGBARA TELESKOPSKENOR

Använd endast konventionella rengöringsmedel för att rengöra skenorna.

A Håll skenorna i den understa delen och dra dem mot mitten av ugnsutrymmet.

B Ta bort dem från öppningarna upptill.

42 Rengör inte de utdragbara skenorna i diskmaskinen.

INSTALLERA DE KATALYTISKA INSATSERNA

Använd endast konventionella rengöringsmedel för att rengöra skenorna.

Ta bort trådskenorna eller de utdragbara skenorna.

1 Montera skenorna på den katalytiska insatsen.

2 Häng insatserna med skenorna på i hålen och dra uppåt.

När du installerar helt utdragbara skenor med katalytiska insatser, sätt in ena änden av medföljande snäpplås i öppningarna i botten av ugnsutrymmet och den andra änden i skenorna.

Snäpplåsens funktion är att hålla skenorna på plats.

Diska inte de katalytiska insatserna i diskmaskin.

43

RENGÖRA TAKET I UGNSUTRYMMET

(beroende på modell) Den övre grillvärmaren är fällbar för att tillåta enklare rengöring av ugnsutrymmets tak. Ta ut plåtar, galler och skenor innan du rengör ugnen.

Dra i värmaren tills balken frigörs från stöden på vänster och höger sida av ugnsutrymmet.

Använd aldrig värmaren när den är nedfälld. Efter rengöring, följ samma procedur i omvänd ordningsföljd för att trycka tillbaka värmaren tills balken snäperr fast igen.

44 Koppla bort apparaten från vägguttaget.

Värmaren måste vara sval; annars är det risk för brännskador.

TA BORT OCH SÄTTA IN UGNSLUCKAN

1 Öppna först luckan helt (så långt det går).

2 A Rotera stoppen hela vägen tillbaka (vid vanlig stängning).

B Om apparaten är utrustad med GentleClose-systemet, fäll tillbaka dörrlåsen till 90° vinkel (fig. 2).

C Om apparaten är utrustad med GentleClose-systemet, lyft dörrlåsen något och dra dem mot dig.

3 Stäng dörren långsamt tills låsen är inriktade med skårorna. Lyft dörren något och dra ut den från de båda gångjärnsplatserna på apparaten.

Sätt tillbaka luckan i omvänd ordning. Om luckan inte öppnas eller stängs korrekt, kontrollera att skårorna på gångjärnen är inriktade med gångsjärnsbäddarna.

När du sätter tillbaka luckan, se alltid till att gångjärnshållarna är korrekt placerade i gångjärnsbäddarna för att förhindra plötslig stängning av huvudgångjärnet som är anslutet till en stark huvudfjäder. Om huvudfjädern går i lås är det risk för personskada.

45

LUCKLÅS

(beroende på modell) Öppna det genom att försiktigt trycka det till höger med tummen och dra ut dörren utåt samtidigt.

När ugnsluckan är stängd återgår lucklåset automatiskt till startpositionen.

INAKTIVERING OCH AKTIVERING AV LUCKLÅS Ugnen ska vara helt kall.

Öppna först ugnsluckan.

90° klik Skjut lucklåset åt höger i 90° med tummen tills du känner ett klick. Lucklåset är nu inaktiverat.

För att återaktivera lucklåset öppnar du ugnsluckan och använder ditt högra pekfinger för att dra spaken mot dig.

46

MJUK STÄNGNING AV LUCKAN

(beroende på modell) Ugnsluckan är utrustad med ett system som dämpar luckans stängningskraft, och det startar vid 75 graders vinkel. Det möjliggör enkel, tyst och jämn stängning av luckan. En lätt tryckning (till en 15 graders vinkel i förhållande till den stängda luckans läge) är tillräcklig för att luckan ska stängas automatiskt och mjukt.

Om för mycket kraft används för att stänga luckan reduceras effekten av systemet eller systemet kringgås av säkerhetsskäl.

47

TA BORT OCH SÄTTA IN UGNSLUCKANS GLASRUTA

Ugnsluckans glasruta kan rengöras från insidan, men den måste tas bort först. Ta bort ugnsluckan (se kapitlet "Ta bort och sätta in ugnsluckan").

1 Lyft stöden på luckans vänstra och högra sida lite (markering 1 på stödet) och dra bort dem från glasrutan (markering 2 på stödet).

2 Håll i luckans glasruta vid den nedre kanten, lyft den något så att den inte längre är fäst i stödet och ta bort den. 3 Avlägsna den tredje glasrutan (endast på vissa modeller) genom att lyfta och ta bort den. Ta också bort gummitätningarna på glasrutan.

Sätt tillbaka glasrutan i omvänd ordning. Markeringarna (halvcirkel) på luckan och glasrutan ska överlappa.

48

BYTA GLÖDLAMPAN

Glödlampor är förbrukningsartiklar som inte omfattas av garantin. Ta ut plåtarna, gallret och skenorna innan du byter glödlampan.

(Halogenlampa: G9, 230 V, 25 W; vanlig glödlampa E14 25W 230V) Använd en platt skruvmejsel för att frigöra lamphöljet och ta bort det. Ta bort glödlampan. Var försiktig så att du inte skadar beläggningen. Lossa locket och ta bort glödlampan.

Använd skydd för att undvika att den går sönder.

49

FELSÖKNINGSTABELL

Problem/fel Orsak Touchkontrollerna ger ingen respons; displayen är fryst.

Koppla bort apparaten från elnätet några minuter (ta ur säkringen eller stäng av huvudströmbrytaren). Anslut därefter apparat till elnätet på nytt och slå på den.

Ring en servicetekniker Huvudsäkringen i ditt hem utlöses ofta.

Ugnsbelysningen fungerar inte.

Bakverket är undergräddat.

Läs om proceduren för att byta glödlampan i kapitlet Rengöring och underhåll.

Har du valt rätt temperatur och uppvärmningssystem?

Är ugnsluckan stängd?

En felkod visas (E1, E2, E3 etc.).

Det är ett fel i den elektroniska modulens drift. Koppla bort apparaten från elnätet i några minuter. Koppla sedan in den igen och ställ in klockslaget.

Om felet fortfarande indikeras, ring en servicetekniker.

Om problemet inte kan lösas med ovanstående råd, ring en servicetekniker. Kostnad för reparationer, eller garantianspråk, till följd av felaktig anslutning eller användning av apparaten täcks inte av produktgarantin. I detta fall står användaren för kostnaden för reparationen.

Innan reparationen påbörjas, koppla bort apparaten från elnätet (genom att ta ur säkringen eller ta ut kontakten ur vägguttaget).

50 Innan reparationen påbörjas, koppla bort apparaten från elnätet (genom att ta ur säkringen eller ta ut kontakten ur vägguttaget).

KASSERING

Emballaget är tillverkat i miljövänliga material som kan återvinnas, kasseras eller förstöras utan att belasta miljön. Därför är förpackningsmaterialen tydligt märkta.

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som normalt hushållsavfall. Produkten ska i stället lämnas in på auktoriserad återvinningscentral för hantering av elektrisk och elektronisk utrustning. Korrekt avfallshantering av produkten hjälper till att förhindra negativa effekter på miljö och hälsa. För detaljerad information om kassering och hantering av produkten, kontakta relevanta lokala myndigheter som har hand om avfallshantering, eller din återförsäljare.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar och korrigera fel i bruksanvisningen.

51

EVP_MULTI_IL sv (10-19)

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement