Gorenje EIT8545XPD Induktionsspis Användarmanual

SE

DETALJERADE INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV EN FRISTÅENDE INDUKTIONSSPIS gorenje

EIT8545XPD EIT8545WPD

www.gorenje.com

Vi vill tacka dig

för ditt förtroende och för köpet av vår apparat. Denna detaljerade bruksanvisning medföljer för att möjligt. underlätta användningen av produkten. Med instruktionerna kan du lära dig om din nya apparat så snabbt som Kontrollera at t apparaten du har tagit emot är oskadad. Om du upptäcker transportskada, var vänlig kontakta återförsäljaren som du köpte apparaten av eller den lokala butiken som levererade den. Instruktioner för användning är även tillgängliga på vår webbplats: http://www.gorenje.com Viktig information Tips, anmärkning GORENJE gospodinjski aparati, d.o.o. Partizanska cesta 12 SI-3320 Velenje, SLOVENIA info@gorenje.com

SV 1

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

LÄS NOGGRANT INSTRUKTIONERNA OCH SPARA DEM FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med ne dsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller med bristfällig erfarenhet och kunskap, under förutsättning att de övervakas eller har instruerats om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och är införstådda med de risker som är förknippade därmed. Låt inte barn leka med apparaten. Barn får inte utföra rengöring och underhåll utan tillsyn. VARNING: Apparaten och vissa av dess åtkomliga delar kan bli mycket varma under användning. Var noga med att inte vidröra apparatens värmedelar. Barn under 8 år ska hållas borta om de inte övervakas hela tiden.

VARNING! De tillgängliga delarna av apparaten kan bli varm vid användning. Små barn bör hållas borta från ugnen.

VARNING: Brandfara: Placera inga tomma kokkärl på värmezonerna. VARNING: Oövervakad tillagning på en häll med fett eller olja kan vara farligt och orsaka eldsvåda. Försök ALDRIG släcka eld med vatten, utan stäng av apparaten och täck sedan över flammorna med t.ex. ett lock eller en eldsläckningsfilt. Använd endast temperatursensorn som rekommenderas för användning i denna ugn. FÖRSIKTIGHET: Tillagningsprocessen och tillagningsprocess måste övervakas kontinuerligt. en kortvarig VARNING: Om ytan har spruckit, stäng av apparaten för att undvika risken för elektrisk stöt. SV 2

FÖRSIKTIGHET: risk för tippning. VARNING: För att undvika att apparaten tippar, måste stabiliseringsanordningar vara installerade. Se installationsinstruktionerna. VARNING: Före byte av glödlampan, se till att apparaten har kopplats bort från elnätet för att förhindra risken för elstötar. Placera inte föremål som bestick eller lock på induktionshällens värmezoner eftersom de kan bli väldigt varma. Apparaten får inte installeras bakom en dekorativ lucka på grund av överhettningsrisk. Använd aldrig slipande rengöringsmedel eller vassa metallskrapor för att rengöra glaset i ugnsluckan/glaset i locken på hällen (om sådana finns). De kan skrapa ytan, vilket kan leda till att glaset splittras. Använd inte ångrengöringsmaskiner eller högtryckstvättar för att re ngöra apparaten, eftersom det kan orsaka elstöt. Efter användning, stäng av hällen med kontrollerna och inte via kokkärlsensorn. Apparaten är inte avsedd att styras av externa timers eller separat fjärrkontroll. SV 3

VARNING! Använd endast hällskydd som är utformade av tillverkaren av matlagningsenheten eller som rekommenderas av tillverkaren i bruksanvisningen eller de hällskydd som är inbyggda i apparaten. Användning av olämpliga skydd kan orsaka olyckor. Om sladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller motsvarande behörig person för att undvika fara. FÖRSIKTIGHET: Denna apparat är endast avsedd för matlagning. Den får inte användas för andra ändamål, till exempel rumsuppvärmning. Apparaten är avsedd att placeras direkt på golvet, utan att några stöd behöver användas. Installera inte apparaten i närheten av kraftfulla värmekällor, som eldstäder, eftersom hög temperatur i närheten kan skada apparaten. Apparaten får endast anslutas till elnätet av en auktoriserad servi cetekniker eller en behörig elektriker. Klämmor (i stället för anslutningskabel) ska skyddas med ett klämskydd (se extra utrustning).

Ändringar på apparaten eller reparation utförd av lekman kan resultera i svåra personskador eller materiella skador. Om s laddar tillhörande andra apparater i närheten av denna apparat fastnar i ugnsluckan kan de bli skadade, vilket kan leda till kortslutning. Håll därför strömsladdar till andra apparater på säkert avstånd. Täck inte ugnens insida med aluminiumfolie och placera inte bakplåtar eller andra kokkärl på ugnens botten. Aluminiumfolie hindrar luften från att cirkulera i ugnen och hämmar dämed tillagningsprocessen och skadar emaljbeläggningen. Ugnsluckan blir mycket varm under användning. Ett tredje glas är installer at för extra skydd, och minskar yttemperaturen på utsidan (endast vissa modeller). SV 4

Ugnsluckans gångjärn kan skadas om de utsätts för hög belastning. Placera inga tunga pannor på en öppen ugnslucka. Luta dig inte mot ugnsluckan du rengör ugnens insida. Stå aldrig på en öppen ugnslu cka och låt inte barn sitta på den. Se till att ventilationsöppningarna aldrig är övertäckta eller blockerade på något annat sätt. OBS! Apparaten är försedd med en tillagningsyta av glas eller glaskeramik. I händelse av skada: – Stäng av alla elektriska värmeelement och koppla bort apparaten – Vidrör inte apparatens yta. – Använd inte apparaten. från elnätet. För anslutning av apparaten används en sladd 5x1,5 mm av serviceagent eller liknande kvalificerad person.

2

med märkningen H05VV-F5G 1,5 eller bättre. Sladden måste installeras Apparaten måste anslutas till de fasta ledningarna i enlighet med gällande regler. Apparaten måste anslutas till de fasta ledningarna med inbyggt urkopplingsskydd. Fast kabeldragning måste göras i enlighet med anslutningsföreskrifterna.

INNAN APPARATEN ANSLUTS

Läs noggrant instruktionerna för användning innan apparaten ansluts. Kostnad för reparationer, eller garantianspråk, till följd av felaktig anslutning eller användning av apparaten täcks inte av produktgarantin

.

SV 5

APPARATENS LÅD

Förvara inte brännbara, explosiva, flyktiga eller temperaturkänsliga föremål (som papper, disktrasor, plastpåsar, rengöringsmedel och sprayburkar) i ugnens förvaringslåda, eftersom de kan antändas under användning av ugnen och orsaka en eldsvåda.

UGNSUTRUSTNING OCH TILLBEHÖR

(beroende på modell)

TRÅDSKENOR

Trådskenorna möjliggör tillagning på fyra nivåer. (Tänk på att skenorna alltid omnämns nerifrån och upp). Skenorna 3 och 4 är avsedda för grillning. Användning av apparaten är säker med eller utan brickstyrningar.

UTDRAGBARA TELESKOPSKENOR

Utdragbara teleskopskenor kan montera s för den 2:a, 3:e och 4:e nivån. De utdragbara skenorna kan dras ut helt eller delvis.

PRÄGLADE

Ugnen har stansade sidospår på fyra nivåer för att sätta in galler och bakplåtar.

OMKOPPLARE FÖR UGNSLUCKA

fläkten om luckan omkopplarna värmarna igen. öppnas Omkopplaren avaktiverar ugnsuppvärmningen och under tillagningsprocessen. När luckan stängs aktiverar

KYLFLÄKT

Apparaten är utrustad med en kylfläkt som kyler höljet och apparatens kontrollpanel. Kylfläkten är i drift när ugnen är i drift. Apparaten och vissa av de åtkomliga delarna tenderar att bli varma under tillagning. Använd grytvantar. .

GALLER

ugnen. Det finns en säkerhetsspärr på gallret. Lyft därför gallret något framtill när du drar ut det från Gallret eller plåten ska alltid sättas in i spåret mellan de två trådprofilerna. Med utvidgningsbara teleskopskenor, dra först ut skenorna på en nivå och placera gallret eller bakplåten på dem. Tryck sedan in dem med handen så långt det går. Stäng ugnsluckan när teleskopskenorna är helt indragna i ugnen. När baktillbehör blir varma kan de ändra form. Detta påverkar inte deras funktion och de återfår sin ursprungliga form igen när de kallnar.

KONTROLLENHET

(beroende på modell) 1. Väljarvred för tillagningssystem 2. Vred för ugnstemperatur 3. Elektronisk timer

TRYCK/DRA-VRED

(beroende på modell) Tryck försiktigt på vredet så att det lyfts från kontrollpanelen.

Vreden kan tryckas tillbaka in i kontrollpanelen endast när de är i läge "noll".

ANVÄNDA APPARATEN

INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN FÖR FÖRSTA GÅNGEN

Ta bort alla delar, inklusive all transportutrustning, från apparaten vid leverans. Rengör alla tillbehör och redskap med varmt vatten och vanligt rengöringsmedel. Använd inte slipande rengöringsmedel. Om din häll har en glaskeramisk yta, rengör den med en fuktig trasa och lite diskmedel. Använd inte starka rengöringsmedel som t.ex. svampar eller fläckborttagningsmedel. slipande rengöringsmedel som kan repa ytan, slipande När ugnen värms upp första gången avges den karakteristiska lukten för en ny apparat. Vädra rummet grundligt under den första användningen. SV 6

INDUKTIONSHÄLLENS TILLAGNINGSYTA

(beroende på modell)

ANVÄNDNINGSPRINCIP FÖR INDUKTIONSHÄLLENS VÄRMEZONER GLASKERAMISK TILLAGNINGSYTA

− Hällen påverkas inte av temperaturförändringar. − − − Den glaskeramiska plattan är mycket stark men inte oförstörbar. Plattan kan gå sönder om ett föremål faller med kanten på plattan. Sådan skada kan framgå omedelbart eller efter ett tag. Koppla omedelbart bort den skadade värmeplattan från elnätet och använd den inte. Om du använder glaskeramikhällen som förvaringsplats kan det leda till repor eller andra skador på hällen. Hällens yta är helt plan och blank, utan kanter som samlar smuts. − Se till att värmezonen och kokkärlets botten är ren och torr. Detta ger bättre värmeavledning och förhindrar skador på uppvärmningsytan. Placera inga tomma kokkärl på värmezonen.

2. 1. magnetfält induktionsrör

− − Hällen är utrustad med mycket effektiva induktionsvärmezoner. Värmen genereras direkt i kärlets botten där den behövs mest. På så sätt undviks förluster genom den glaskeramiska ytan. Elförbrukningen konventionella strålningsvärmare. är avsevärt lägre värmezoner än i med − Den glaskeramiska värmezonen värms inte upp direkt, utan endast indirekt med värmen som strålas tillbaka av kärlet. När värmezonen stängs av indikeras denna värme som "restvärme". − I induktionsv framkallar vilket i sin ett ärmezoner möjliggörs uppvärmningen av induktionsspolen som är monterad under den glaskeramiska ytan. Spolen magnetfält tur värmer upp kärlet. som genererar virvelströmmar i botten hos ett ferromagnetiskt kärl (dvs. ett kärl som en magnet fastnar på), Använd Om so sockerhalt glaskeramisk häll, torka omedelbart av hällen eller ta bort sockret med en skrapa, cker eller mat med hög spills även på om en varm värmezonen fortfarande är varm. Du förhindrar då skada på den glaskeramiska ytan. inte tvättmedel eller andra rengöringsmedel för att rengöra en varm glaskeramisk häll, eftersom ytan kan skadas.

KOKKÄRL FÖR INDUKTIONSHÄLL LÄMPLIGA KOKKÄRL FÖR EN INDUKTIONSHÄLL

− Induktionen fungerar korrekt om du använder lämpliga kokkärl. − Var alltid noga med att placera kastrullen eller pannan mitt på värmezonen. − Lämpliga kokkärl är sådana som är tillverkade av stål, emaljbelagda stålkärl eller gjutjärnspannor. − − Olämpliga kokkärl: kokkärl av legeringsstål med koppar- eller aluminiumbotten samt glaskärl. Magnettestet: Använd en liten magnet för att kontrollera om kastrullen eller pannan är ferromagnetisk. Om magneten fastnar på pannans botten, är den lämplig för en induktionshäll. SV 7

använda) mellan kokkärlets botten och den glaskeramiska hällens yta. Användning av denna typ av utrustning kan orsaka skador på apparaten och en hög risk för brännskador föreligger.

IGENKÄNNING AV KOKKÄRL

− − − − När du använder en tryckkokare, håll ett öga på den tills rätt trycknivå har uppnåtts. Ställ först in värmezonen på full effekt och använd sedan motsvarande sensor för från tryckkokarens tillverkare. att minska tillagningseffekten i rätt tid enligt instruktionerna Se till att det finns tillräckligt med vätska i tryckko karen eller i andra kärl. På grund av överhettning kan ett tomt kokkärl på värmezonen resultera i skador på både kokkärlet och värmezonen. Följ tillverkarens anvisningar när du använder spe ciella kokkärl. Använd endast kokkärl med plan botten! Konkav eller konvex (inbuktning eller utbuktning) botten kan dem). försämra funktionen hos överhettningsskyddsmekanismen och hällen kan bli för varm. Detta kan leda till sprickor i glasytan och att kärlets botten smälter. Garantin gäller inte för skador som uppstår till följd av användning av olämpliga kokkärl eller överhettning av tomma, uttorkade kokkärl eller pannor (då inget finns i − Använd endast kokkärl som är lämpade för elektrisk tillagning och induktionstillagning med: tjock botten (minst 2,25 mm) − plan botten.

Värmezon

Ø 160 mm

Minsta diameter på kärlets botten

Ø 110 mm Ø 200 mm Ø 145 mm

VIKTIGT!

När du använder inbyggda induktionshällar, använd inte extra utrustning (till exempel sk. reduktionsringar eller induktionsbas, vilket gör kokkärl med icke-magnetisk botten möjliga att

− − − Även om ingen kastrull eller panna befinner sig på värmezonen eller om kastrullen/pannan har en diameter som är mindre än värmezonens diameter, blir det ingen energiförlust. Om kärlet är mycket mindre än värmezonen, är det möjligt att det inte känns igen av värmezonen. När värmezonen aktiveras visas tecknet "U" på displayen för tillagningseffekt. Om ett kärl placera s på induktionsvärmezonen inom 10 minuter känner hällen igen det och slås på med den valda tillagningseffekten. Så snart kokkärlet tas bort från värmezonen, avbryts effekttillförseln. Om en mindre panna eller kastrull placeras på värmezonen och den känns igen, använder hällen endast så mycket effekt som behövs i enlighet med pannans/kastrullens storlek.

TIPS FÖR ENERGIBESPARING

− − − När du ska köpa kokkärl, observera att diametern som anges på kärlet vanligtvis avser den övre kanten eller locket som normalt är större än diametern på kärlets botten. Rätter med lång tillagningstid ska tillagas i en tryckkokare. Se till att det alltid är tillräckligt med vätska i tryckkokaren. Om en tom tryckkokare placeras på hällen kan den överhettas, vilket i sin tur kan leda till skada på både kärlet och värmezonen. Stäng kastrullen eller pannan med ett lock med lämplig storlek när så är möjligt. Använd kokkärl som passar till mängden mat som du tillagar. Tillagning i ett stort, delvis fyllt kärl förbrukar mer energi. SV 8

ANVÄNDA INDUKTIONSHÄLLEN

− Placera inga föremål på sensorområdet. Se till att sensorområdet alltid hålls rent.

SLÅ PÅ HÄLLEN

A

Touchkontroll för häll av/på

B

Displayer för effektnivå/restvärme

B1 C

Decimalkommat indikerar aktiverad timerfunktion Touchkontroller för val av värmezon

E

Touchkontroll ( –) och (+)

H

Klockdisplay

EFFEKTREGLERING

Värmezonens värmeeffekt kan ställas in på 10 olika nivåer. I tabellen visas några användningsexempel för varje nivå.

Effektinställningar Syfte

0 1-2 3 4-5 6 Av, värme. använder resterande Varmhålla mat, långsam sjudning av mindre mängder (lägsta inställning). Långsam (fortsättning av tillagning efter en kraftfull start). sjudning Långsam (fortsättning) mängder, stycken. av steka tillagning större större Stekning, bryning. 7-8 Ugnsstekning. 9 P Tillagning av stora mängder, bryning/bräsering. Inställningen ”Power boost” (effektförstärkning) för start av tillagningen; även lämplig för mycket stora mängder livsmedel.

HÄLLENS REGLAGE

− När du har anslutit den glaskeramiska induktionshällen till nätströmmen, tänds alla symboler på displayen en kort stund. Därefter är hällen klar att användas. − Hällen är utrustad med elektroniska sensorer som du aktiverar genom att vidröra de olika områdena med fingret i minst en sekund. − Varje gång en sensor aktiveras bekräftas detta med en ljudsignal. Vidrör touchkontrollen PÅ/AV (A) och håll kvar i minst 1 sekund. Hällen aktiveras, ”0” visas på alla effektnivådisplayer (B) och decimalpunkterna (B1) blinkar. igen. Nu måste du göra nästa inställning inom loppet av tio sekunder. Annars stängs hällen av

SLÅ PÅ VÄRMEZONER

När du har slagit på hällen med knappen PÅ/AV (A) kan du aktivera önskad värmezon inom de följande 10 sekunderna. − När du vidrör touchkontrollen för önskad värmezon (C) tänds ”0” intensivt på den aktuella effektnivådisplayen. − Vidrör touchkontrollerna ”+” och ”–” (E) för att ställa in effektnivån (1-9-P). Om du vidrör touchkontrollen ”–” först ställs effektnivån in på 9. Håller man kvar fingret på touchkontrollen ”+” eller ”–” (E), kommer värmeeffekten att öka respektive minska. Ett annat tillvägagångssätt är att ändra effekten i steg genom att trycka på respektive touchkontroller ett upprepat antal gånger.

STÄNGA AV VÄRMEZONER

− − Välj först den värmezon som du vill stänga av. Vidrör touchkontrollen ”–” (E) för att ställa in effektnivån på ”0”. Om effektnivån för alla värmezoner ställs in på ”0”, stängs hällen av efter 20 sekunder. SV 9

STÄNGA AV HÄLLEN EFFEKTBOOST

För snabb tillagning kan effektförstärkningen (Power Boost) aktiveras för valfri värmezon. Du kan då snabbt värma upp stora mängder livsmedel med hjälp av extra effekt. Du kan när som helst stänga av hällen genom att vidröra touchkontrollen PÅ/AV (A). Alla inställningar raderas, förutom för äggklockan (se avsnittet ”Timer”).

AKTIVERA KONTROLLENHETENS LÅS/BARNSÄKERHETSLÅS

Geno m att aktivera kontrollenhetens lås kan du förhindra att värmezonerna används eller slås på. Därmed kan kontrollenhetens lås även fungera som ett barnsäkerhetslås.

AKTIVERA BARNLÅSET

− Hällen måste vara avstängd. − Tryck på touchkontrollen (A) för att slå på hällen. Inställning ”0” visas på alla displayer. − Tryck samtidigt på touchkontrollen (C) för den bakre n vänstra värmezonen ågra sekunder på alla displayer. och på touchkontrollen ”–” (E) och håll kvar i ca 3 sekunder. Efter det pipande ljudet visas ”L” i − Barnlåset är nu aktiverat.

AVAKTIVERA BARNLÅSET

− Tryck på touchkontrollen (A) för att slå på hällen. ”L” visas på alla displayenheter. − Tryck samtidigt på touchkontrollen (C) för den bakre värmezonen och på touchkontrollen ”–” (E) och håll kvar i ca 3 sekunder. Inställning ”0” visas på alla displayer. Nu är barnlåset avaktiverat.

INDIKATOR FÖR RESTVÄRME

Den glaskeramiska hällen har också en indikator för restvärme ”H”. Värmezonerna värms inte upp direkt utan genom återvunnen värme som strålar ut från kok kärlet. Så länge symbolen ”H” visas efter att värmezonen stängts av kan restvärmen användas för att värma upp mat eller för att smälta den. Även när symbolen ”H” försvinner kan värmezonen fortfarande vara varm. Risk för brännskador! I en värmezon med denna funktion aktiveras extra effekt i fem minuter; sedan övergår zonen till nivå 9.

AKTIVERA EFFEKTFÖRSTÄRKNINGEN

Tryck på önskad touchkontroll (C) för att välja värmezon. Använd touchkontrollen ”–” eller ”+” (E) för att välja effektnivån 9; tryck sedan omedelbart på ”+”. ”P” visas på effektnivådisplayen.

AVAKTIVERA EFFEKTFÖRSTÄRKNINGEN

Tryck på touchkontrollen för den valda värmezonen (C); tryck sedan omedelbart på touchkontrollen ”–” (E). Symbolen ”P” försvinner och värmezonen övergår till effektnivå 9.

GRÄNS FÖR ANVÄNDNINGSTID Säkerhetsavstängning.

Effektinställningar Tim mar före säkerhetsavstängning 1

8

2 3 4 5 6 7 8 9 P

6 5 5 4 1,5 1,5 1,5 1,5 5 minuter Maximal kontinuerlig användning av en viss värmezon är begränsad och varaktigheten visas i ovanstående tabell. När värmezonen stängs av genom symbolerna ”0ʺ, eller ʺHʺ om det finns restvärme kvar.

Exempel:

säkerhetsmekanismen visar Ställ in värmezonen på nivå 6 och låt den vara igång en stund. Om värmezonens inställning inte ändras, stänger säkerhetsmekanismen av värmezonen efter en och en halv timme. displyen

ÖVERHETTNINGSSÄKERHETSANORDNING

− Hällen är utrustad med en kylfläkt som kyler de elektroniska komponenterna under tillagning. SV 10

− Fläkten kan vara igång ett tag efter att tillagningsprocessen är klar. Dessutom har induktionshällen en inbyggd överhettningsskyddsanordning som skyddar de elektroniska delarna från skada. Skyddanordningen verkar på flera olika nivåer. När värmezonens temperatur ökar avsevärt, minskar tillagningseffekten automatiskt. Om detta inte räcker minskas effekten för de aktuella upphettade värmezonerna ytterligare eller också stängs de av helt och hållet. I sådant fall visas ”E2” på displayen. När hällen har svalnat kan den återigen köras med full tillagningseffekt.

TIDUR

först ställs timern in på 30 minuter. Om du trycker på och håller kvar touchkontrollen ändras inställningen på displayen i ett stigande tempo.) Värdet kan ställas in från 01 till 99 minuter. Avstängningstimern kan ställas in för varje värmezon. För att kontrollera den återstående tiden, välj motsvarande värmezon mellan aktiva inställningar.) och aktivera timerfunktionen. Tryck på touchkontrollen ”–” eller ”+” (E) för att ändra inställningen. (Tryck på touchkontrollen ”–” och ”+” (E) samtidigt för att välja När den inställda tiden har förflutit blinkar ”00” på displayen; dessutom blinkar relevant decimalpunkt vid avstängningstimern. Ett kort pipande ljud hörs. Kvittera och stoppa det pipande ljudet genom att trycka på valfri knapp; efter 2 minuter upphör det pipande ljudet automatiskt.

ÖVERBRYGGNING AV VÄRMEZONER

(beroende på modell) − − Välj timern genom att trycka på touchkontrollerna ”–” och ”+” (E) samtidigt. Timerinställningarna visas på de två övre displayenheterna (H), medan de två nedre displayenheterna är avaktiverade. Timerinställningen visas endast i 10 sekunder; sedan återgår displayen till effektnivå.

DU KAN VÄLJA TVÅ ANVÄNDNINGSLÄGEN

a) b)

Avst ängningstime Äggklocka

ljudsignal. r – timerfunktionen är ansluten till den valda värmezonen. När tiden har förflutit stängs värmezonen av automatiskt. – timerfunktionen består endast av varning/larm. När klockan löper ut avges endast en

Aktivera och

− ställs

ställa in timern

Välj timern genom att trycka på touchkontrollerna ”–” och ”+” (E) samtidigt. Om du tidigare har valt en värmezon så att motsvarande displayenhet lyser mer intensivt timern in timern har aktiverats. för den värmezonen. Decimalpunkten bredvid effektnivån indikerar att − Timern (äggklockan) kan ställas in även när ingen värmezon är vald, om du vill varslas om något annat än tillagningsprocessen. Aktiverad timer (eller äggklocka) indikeras av två blinkande decimalpunkter bredvid displayenheten. Ställ in tillagningstiden genom att trycka på touchkontrollen ”–” eller ”+” (E). (Om trycker på ”–” − Vissa model den/det ler låter dig slå samman de båda vänstra kokzonerna för att skapa en större vämezon där du kan placera ett ovalt kokkärl. Pannan/kärlet ska vara tillräckligt stort så att täcker båda mittpunkterna på − − värmezonerna. Maximala tillagningsmått: 40 cm x 25 cm. Vi rekommenderar att du använder en panna/ett kokkärl med tjockare botten. Under tillagning värms kokkärlet upp. Var försiktig så att du inte bränner dig. Se till att du inte täcker kontrollpanelen när du placerar kokkärlet/pannan på hällen.

AKTIVERING AV ÖVERBRYGGNINGSZONER

− Slå på spisen genom att trycka på AV/PÅ sensorn (A). − − − Tryck samtidigt på sensorerna för båda kokzonerna på hällens vänstra sida (C). Displayen visar en symbol kokzo för den vänstra bakre zonen, vilket indikerar att de båda nerna är anslutna (överbryggda). Ställ in önskad tillagningseffekt för den överbryggde värmezonen. För att ändra tillagningseffekten senare, tryck först på sensorn för den nedre vänstra värmezonen. Det finns ingen möjlighet att öka effekten med "Power boost" sammanbryggs. Max. t funktionen när två zoner illgänglig effektnivå är nivå 9. SV 11

DEAKTIVERING AV ÖVERBRYGGNINGSZONER

− Tryck samtidigt på sensorerna för båda kokzonerna på hällens vänstra sida. Symbolen försvinner och hällen är avstängd. − Båda värmezonerna fungerar självständigt.

VISNING AV SÄKERHETSFUNKTIONER OCH FEL

Hällen är utrustad hela hällen stängas av automatiskt. med överhettningsskyddssensorer. Om temperaturen blir för hög kan enstaka värmezoner eller till och med Fel, möjlig orsak, lösning

Kontinuerligt pipande ljud och Er03 blinkar på displayen.

− Vatten har spillts över touchkontrollytan eller ett föremål har placerats över touchkontrollerna. Torka av touchkontrollytan.

Blinkande E/2

- Värmezonen är överhettad. Vänta tills den svalnat.

E/3 blinkar

- Olämpligt kokkärl som saknar ferromagnetiska egenskaper. Använd en annan kastrull eller panna.

Vid driftsfel eller om felindikeringen inte försvinner, koppla bort hällen från nätströmmen i några minuter (lossa säkringen eller vrid på huvudbrytaren). Återanslut därefter hällen till nätströmmen och slå på huvudbrytaren.

Om problemet kvarstår, ring en servicetekniker.

LJUD UNDER INDUKTIONSTILLAGNING

Oväsen och ljud Orsak

Induktionsgenerer at driftsljud. Induktionstekniken på egenskaperna hos vissa metaller elektromagnetisk effekt. Det resulterar i så kallade virvelströmmar som tvingar molekylerna att oscillera. Dessa (vibrationer) omvandlas till värme. Det kan resultera i ljud, beroende på typen av metall.

bygger under oscillationer

Lösning:

Detta är normalt och är inte ett resultat av något fel. Transformatorlikn ande surrande. Inträffar vid tillagning på en hög effektnivå. Orsaken till detta är mängden energi som överförs från hällen till kastrullen eller pannan.

Lösning:

Detta l jud försvinner eller försvagas när du minskar effektnivån. Vibration sprakande från kokkärl. och ljud Detta ljud uppstår i kokkärl (kastruller eller pannor) tillverkade av olika material.

Lösning:

Fläktljud. Det uppstår från vibrationer längs angränsande ytor för olika materiallager. Ljudet beror på kokkärlet. Det kan variera beroende på mängden och typen av mat som tillagas. Korrekt drift av elektroniska induktionskomponenter kräver temperaturreglering. Hällen är därför utrustad med en fläkt som körs på varierande beroende på den avkända temperaturen. hastighet,

Lösning:

Fläkten kan vara igång även efter att hällen stängts av, om temperaturen förblir för hög. SV 12

ELEKTRONISK TIMER

(

Användargränssnitt

1. Timerfunktionsdisplay 2. Ljusindikator effekt 3. Temperaturljusindikator 4. Knapp ʺLessʺ 5. Tidsknapp 6. Knapp ʺMoreʺ

Ställ in aktuell tid

När apparaten ansluts till elnätet första gången tänds displayen. Efter tre sekunder blinkar klocksymbolen och ”12:00ʺ på displayen. Du kan ställa in tidsvärdet genom att trycka på symb − olerna för framåt och bakåt (ʺ ʺ och ʺ ʺ). Efter 10 sek bekräftar displayen automatiskt inställningarna, apparaten är redo att användas. Aktuellt klockslag kan ställas in: När apparaten ansluts till elnätet första gången. − I standby när du trycker på tidknappen två gånger. − Efter strömavbrott.

Ställa in tillagningstiden

Välj en ugnsfunktion med ugnsfunktionsreglaget och ställ in temperaturen. Tryck på timerknappen ( för att välja tillagningstid. Symbolen för tillagningstid tänds på displayen ( Try ck på knappen ”less” eller ”more” (ʺ ʺ eller ʺ ʺ) för att ställa in tillagningstiden. Inställningarna bekräftas automatiskt efter 10 sekunder. Du kan också bekräfta inställningarna genom att trycka på knappen "programinställning" ). Tillagningstid som gått kommer att visas. ) ). När du har slagit på ugnen med "ugnsfunktionsreglaget" erbjuder den elektroniska timern (efter 3 sekunder) möjligheten att ställa in tiden för ugnsbakning. Displayen blinkar och symbolen "tid för ugnsbakning" ( ) tänds. Om tiden inte ställs in inom 5 sekunder växlar timerns till standby och tiden för ugnsbakning är inte under tidsstyrning. Den aktuella tiden visas. När den inställda tiden för ugnsbakning löper ut avges en ljudsignal och ugnen stängs av. Ugnen kan stängas av med "ugnsfunktionsreglaget". Du kan stänga av ljudsignalen genom att trycka på en knapp på timern. Om ugnen inte stängs av och du stänger av ljudsignalen genom att trycka på en knapp, startar ugnen igen och ugnsbakningen fortsätter.

Ställa in tillagningstid och sluttid

Välj en ugnsfunktion med ugnsfunktionsreglaget och ställ in temperaturen. Tryck på timerknappen ( för att välja tillagningstid. Tryck på timerknappen ( ) Symbolen för tillagningstid tänds på displayen ( Tryck på knappen ”less” eller ”more” (ʺ ʺ eller ʺ ʺ) för att ställa in tillagningstiden. ). )för att spara inställd tid. Tryck på knappen "programinställning" ( gånger. ) två Symbolen för sluttid tänds på displayen.( Tryck på knappen ”less” eller ”more” (ʺ ʺ eller ʺ ʺ) för att ställa in sluttiden. ).

Inställningarna bekräftas automatiskt efter 10 sekunder. Du kan också bekräfta inställningarna genom att trycka på knappen "programinställning" ( ). Ugnen startar innan den planerade "sluttiden" ( beroende på den önskade "tiden för ugnsbakning" ) ( ). När ugnen når den inställda "sluttiden" ( stängs ugnen av. )

Exempel:

30 Den inställda "tiden för ugnsbakning" är minuter. Sluttiden är vid 12:00. Ugnen startar 11:30 och den återstående tiden visas på skärmen. 12:00 stängs ugnen av automatiskt. När den inställda tiden för ugnsbakning löper ut avges en ljudsignal och ugnen stängs av. Ugnen kan stängas av med "omkopplaren för val av ugnsläge". Du kan stänga av ljudsignalen genom att trycka på en knapp på timern.

SV 13

Funktion ”TIMERALARM”

Funktionen ”timeralarm” kan användas fristående från ugnen. Högsta möjliga inställning är 23 timmar och 59 minuter. Den sista minuten av användningstiden visas i sekunder. När den inställda tiden för ugnsbakning löper ut avges en ljudsigna Programklockan l. Du kan stänga av ljudsignalen genom att trycka på en knapp på programklockan. växlar till standbyläge och displayen visar det aktuella klockslaget.

Du kan avbryta alla timerfunktioner genom att ställa in tiden på ”0”. Om apparaten har va timerfunktion tänds. rit inaktiv under några minuter växlar den till standby. Aktuell tid visas och vald

EXTRA FUNKTIONER Barnlås

Ljudstyrkan på ljudsignalen kan ställas in när ingen timerfunktion är aktiverad. Apparaten är i standbyläge och endast det aktuella klockslaget visas.

Tryck och håll inne knappen ”less” (ʺ ʺ) i 5 sekunder. ʺVolʺ visas på displayen följt av flera staplar som är tända. Tryck på knapparna ”less” och ”more” (ʺ ʺ eller ʺ ʺ) för att välja en av de tre volymnivåerna (en, två eller tre staplar) eller ljudlös (off). Inställningarna bekräftas automatiskt efter 5 sekunder och det aktuella klockslaget visas. Du kan också bekräfta inställningarna genom att trycka på knappen "programinställning" ( ).

Reducera displayens kontras

Med barnlåset kan du låsa ugnen när den är i drift. Du kan också låsa programklockan under ugnsbakning med ett inställt program. På så sätt förhindrar du oönskad användning av ugnen. Du aktiverar barnlåset genom att trycka på knappen "programinställningar" ( ) i 5 sekunder. Displayen visar ”Loc” i 5 sekunder. Detta indikerar att alla funktioner är låsta. För att aktivera barnlåset, tryck på knappen igen i några sekunder.

Anmärkning

Om barnlåset aktiveras utan att en timerfunktion är aktiverad (endast klockan visas) körs inte ugnen. Om barnlåset aktiveras efter att en timerfunktion har ställts in körs ugnen som normalt; det går dock inte att ändra inställningarna. När barnlåset är aktiverat går det inte att ändra funktioner nytt program. eller extrafunktioner. Tillagningsprocessen kan endast avslutas genom att ugnsfunktionsreglaget vrids till ”0”. Barnlåset förblir aktiverat även efter att ugnen har stängts av. Barnlåset måste avaktiveras innan du kan välja ett

Ljudsignal

Tryck och håll inne knappen ”more” (“ ”) i 5 sekunder. ʺBriʺ visas på displayen följt av flera staplar som är tända. Tryck på knapparna ”less” och ”more” (ʺ ʺ eller ʺ ʺ) för att justera displaydimmern (en, två eller tre staplar). Inställningarna bekräftas automatiskt efter 5 sekunder och det aktuella klockslaget visas. Du kan också bekräfta inställningarna genom att trycka på knappen "programinställning" (

Ljusindikator effekt Temperaturljusindikator Felindikering

). Belysningen i ugnen tänds när ugnsfunktionen väljs med "omkopplaren för val av ugnsläge". Belysningen tänds när ugnen värms upp till den inställda temperaturen och förblir tänd tills ugnen stängs av eller när ugnsbakningsperioden avslutas. Vid fel visar displayen texten ʺErrʺ och felnumret. Kontakta serviceavdelningen. SV 14

UGN

VÄLJA TILLAGNINGSSYSTEM

(beroende på modell) Ugnen kan regleras med knappen för "val av ugnsläge" för att välja funktionen och "temperaturinställning" för att ställa in temperaturen. Vrid reglaget (vänster och höger) för att välja matlagningssystem (se programtabell) Inställningarna kan också ändras under drift.

ANVÄNDA UGNEN

Drifttemperaturen ställs in med temperaturvredet, från 50 - 300°C. När vredet vrids medurs väljs högre temperatur och när det vrids moturs väljs lägre temperatur.

Om du tvingar vredet över nollpunkten skadas termostaten!

STÄNGA AV UGNEN

Vrid VÄLJARVREDET FÖR TILLAGNINGSSYSTEM till läge ”0”.

Beskrivning System Föreslagen temperatur °C Tillagningssystem 50-300 200 180 180 230 230 170

SNABBFÖRVÄRMNING Använd denna funktion om du vill värma upp ugnen till önskad temperatur så snabbt som möjligt. Denna funktion temperaturen lämpar sig inte för tillagning av mat. När ugnen värms upp till den önskade är uppvärmningsprocessen klar. ÖVRE OCH NEDRE VÄRMARE Värmarna i ugnsutrymmets nedre och övre del utstrålar jämn värme i ugnen. Bakverk eller kött kan endast ugnsbakas/stekas på en hyllnivå. ÖVRE VÄRMARE Endast värmaren i taket i ugnsutrymmet uts bryna rättens trålar värme över maten. Använd den för att övre del (slutbryning).

NEDRE VÄRMARE Endast värmaren i botten i ugnsutrymmet utstrålar värme. Använd denna värmare för att bryna rättens undre del.

GRILL Endast grillvärmaren, en del av den stora grillsatsen, är aktiverad. Detta system används för att grilla en mindre mängd öppna sandwichar eller ölkorvar, och för att rosta bröd. STOR GRILL Den övre grillvärmaren Värmen Denna värmaren är utstrålas direkt och aktiverade. av grillvärmaren i ugnstaket. Den övre värmaren är också aktiverad för att förstärka värmeeffekten. kombination används för att grilla en mindre mängd öppna sandwichar, kött eller ölkorvar, och för att rosta bröd.

GRILL MED FLÄKT Grillvärmaren och fläkten är aktiverade. Denna kombination används för att grilla kött och steka större köttstycken av fågel på en hyllnivå. Den är också lämplig för gratängrätter och bryning till en krispig skorpa.

SV 15

System Föreslagen temperatur °C Tillagningssystem Beskrivning System Föreslagen temperatur °C Tillagningssystem Beskrivning 170

ÖVRE VÄRMARE OCH FLÄKT Den övre värmaren och fläkten är aktiverade. Använd detta system för att steka större bitar kött och gratänger.

70

AQUA CLEAN Endast den nedre värmaren utstrålar värme. Använd denna funktion för att avlägsna fläckar och matrester från ugnen. Programmet tar 30 minuter.

200 180 180 60 180

VARMLUFT VÄRMARE Den nedre OCH aktiverade. Detta system pajdeg på flera NEDRE värmaren, runda värmaren och varmluftsfläkten är används för att baka pizza, saftiga bakverk, fruktkakor, jäst deg och hyllnivåer samtidigt.

VARMLUFT Den runda värmaren och fläkten är aktiverade. Fläkten på den bakre väggen i ugnsutrymmet säkerställer eller att bakverket. hyllnivåer samtidigt.

varmluften cirkulerar konstant runt steken Detta läge används för att ugnssteka kött och grädda bakverk på flera NEDRE VÄRMARE OCH FLÄKT Detta system används för att grädda lågjästa bakverk och konservera frukt och grönsaker.

180

ÖVRE OCH NEDRE VÄRMARE MED FLÄKT Både värmare och fläkten är aktiverade. Fläkten möjliggör en jämn cirkulation av varmluft i ugnen. Den lämpar sig för bakverk , för upptining av fryst mat grönsaker.

VÄRMNING AV TALLRIKAR Använd denna funktion för att värma upp tallrikar, koppar etc. innan du serverar maten i dem för att hålla maten varm längre. GENTLEBAKE * Denna funktion ger en skonsam, långsam och jämn stekning som gör att maten behåller sin mjukhet och saftighet. Den är lämplig för att rosta kött, tillaga fisk, och baka på en nivå.

-

UPPTINING Luften cirkulerar utan någon värmare aktiverad. Endast fläkten är på. Detta läge används för långsam upptining av fryst mat.

* Det 60350-1. används för att fastställa energieffektivitetsklassen enligt standarden EN Viktiga varningar

Använd mörka bakplåtar belagda med svart silikon eller emalj, eftersom dessa överför värmen extra bra. Det går åt mycket energi för att hetta upp en tom ugn. Därför sparar du mycket energi genom att tillaga flera rätter i följd, eftersom ugnen då redan är varm. När mat tillagas bildas mycket ånga inuti ugnen och den dräneras genom skorstenen på apparatens baksida. Ångan kan kondensera på apparatens lucka och lock (beroende på modellen). Detta är ett standardfenomen som inte påverkar apparatens funktioner. När tillagningen är klar, torka av kondensvattnet med en trasa. Du kan stänga av ugnen cirka tio minuter innan tillagningsprocessen förväntas vara avslutad. På detta sätt sparar du ström och utnyttjar restvärmen.

När tillagningen är klar stängs kylfläkten av. Om du lämnar kvar rätten i ugnen kan ånga avdunsta från den och kondensera på frontpanelen och ugnsluckan.

Skenor tillagningsnivåer

TILLAGNINGSSYSTEM

UGNSBELYSNING

Vid alla drifttyper slås ugnsbelysningen på automatisk − Vrid t när driftläget väljs.

SNABBFÖRVÄRMNING

Använd denna funktion för att värma upp ugnen till önskad temperatur så snabbt som möjligt. Detta läge lämpar sig inte för tillagning. ”Ugnfunktionsvredet” ”snabbförvärmning”. till positionen SV 16

− Ställ in ugnen till önskad temperatur med ʺtemperaturvredetʺ.

ÖVRE OCH NEDRE VÄRMARE

endast tillagas på en hylla. Värmarna i ugnsutrymmets nedre och övre del utstrålar jämn värme i ugnen. Bakverk och kött kan

Steka kött

Använd emaljerade kärl, kärl av härdat glas eller lera, eller gjutjärnskärl eller -plåt. Plåtar av rostfritt stål är inte lämpliga, eftersom de reflekterar värmen kraftigt.

Baka bakverk

Använd endast en nivå och mörka bakplåtar. I bakplåtar med ljus färg blir bryningen av bakverken sämre, eftersom sådan utrustning reflekterar värmen. Placera alltid bakplåtarna på gallret. Om du använder den medföljande bakplåten, ta bort gallret. Tillagningstiden blir kortare om ugnen är förvärmd. För inte in den djupa bakplåten i den första skenan.

STOR GRILL, GRILL

Vid grillning av mat med den stora grillen aktiveras d en övre värmaren och grillvärmaren i taket i ugnsutrymmet. Vid grillning av mat aktiveras den övre värmaren och grillvärmaren i taket i ugnsutrymmet. Förvärm den infraröda (grill)-värmaren i fem minuter. Maximal temperatur vid användning av grill och stor grill är 230°C. Övervaka hela tiden tillagningsprocessen. Köttet kan brännas snabbt på grund av hög temperatur. Stekning med grillvärmaren är lämplig för knaprig och fettsnål tillagning av bratwurst, kött- och fiskbitar (stekar, tunna köttskivor, laxstekar eller filéer etc.) eller rostat bröd. Vid grillning direkt på gallret, smörj gallret med olja för att förhindra att köttet fastnar på det, och sätt in det på den 4:e skenan. Sätt in droppbrickan på den 1:a eller 2:a falsen. Vid grill ning i en bakplåt, se till att det finns tillräckligt med vätska i plåten så att maten inte bränns. Vänd på köttet under tillagning. Efter grillning, rengör ugnen, tillbehören och andra redskap. Vid ugnsbakning av forell, torka fiskarna med en pappershandduk. Tillsätt kryddor inuti, bestryk med olja på utsidan och placera på gallret. Vänd inte på fiskarna under grillningen. Grillen får endast användas när ugnsluckan är stängd. Grillvärmaren, gallret och andra ugnstillbehör blir mycket varm a under grillning. Använd därför grytvantar och köttänger.

Tillagning med roterande spett

(

beroende på modell) Maxtemperatur vid användning av roterande grillspett är 230°C. Sätt in stödet för grillspettet i den 3:e skenan nerifrån och sätt den grunda bakplåten i den nedersta (1:a) skenan som droppbricka. Sätt köttet på spettet och dra åt skruvarna. Placera spettets handtag på det främre stödet för spettet och sätt in spetsen i öppningen på höger sida av den bakre väggen i ugnen (öppningen skyddas med ett roterande lock). Ta av spettets handtag och stäng ugnsluckan. Sätt på ugnen och välj systemet STOR GRILL.

Använd inte grillen i position 4. Grillen får endast användas när ugnsluckan är stängd.

GRILL MED FLÄKT

och grönsaker. I detta användningsläge aktiveras grillvärmaren och fläkten samtidigt. Lämpligt för grillning av kött, fisk (Se beskrivningar och tips för GRILL.)

VARMLUFT OCH NEDRE VÄRMARE

Den nedre värmaren, runda värmaren och varml uftsfläkten är aktiverade. Lämplig för bakning av pizzor, äppelpajer och fruktkakor. SV 17

(Se beskrivningar och tips för ÖVRE och NEDRE VÄRMARE.)

Stekning med köttermometern

(

beroende på modell) När du steker med köttermometern, ställ in önskad kärntemperatur för din rätt.

a

start

b

mitten

c

slut Ta av metallocket från uttaget i det övre hörnet av den vänstra väggen i ugnen. Anslut köttermometern till uttaget och stick in termometerdelen i matstycket. När köttermometern är ansluten väljer du önskat tillagningsprogram och -temp eratur. "Prob" visas på displayen i 3 sekunder. Därefter visas symbolen (termometer) på displayen och förblir där så länge termometern är ansluten. Alla andra aktiva funktioner avbryts eller raderas. När önskad temperatur har ställts in startar programmet efter 10 sekunder. När programmet är igång blinkar inställd temperatur och aktuell temperatur omväxlande på displayen. Temperaturskalan visas till vänster. D Standardtemperaturen på 80°C blinkar på displayen. en kan ändras vid behov med knapparna och inom en intervall på 30°C till 99°C. När den inställda kärntemperaturen har uppnåtts stannar ugnen tillagningsprocessen. En ljudsignal hörs och "End" visas på displayen. Tillagningen med köttermometern är fullförd. Stäng av ugnen och sätt på metallocket när tillagningen är avslutad. För att justera köttermometern under användning, stäng av ugnen och upprepa proceduren. Använd endast köttermometern som är avsedd för användning med din ugn. Se till att köttermometern inte vidrör värmaren bränner dig. under tillagning. Efter tillagningsprocessen är köttermometern mycket varm. Var försiktig så att du inte

VARMLUFT

Den runda värmaren och fläkten är aktiverade. Fläkten på den bakre väggen i ugnsutrymmet säkerställer att varmluften cirkulerar konstant runt steken eller bakverket.

Steka kött

Använd emaljerade kärl, kärl av härdat glas eller lera, eller gjutjärnskärl eller -plåt. Plåtar av rostfritt stål är inte lämpliga, eftersom de reflekterar värmen kraftigt. Tillsätt tillräckligt med vätska under tillagningsprocessen för att förhindra att köttet bränns. Vänd på köttet under stekning. Steken blir saftigare om du täcker över den.

Baka bakverk

Förvärmning rekommenderas. Kex och kakor kan ugnsbakas i grunda bak plåtar på flera nivåer samtidigt (2:a och 3:e). Observera att bakningstiden kan variera även om bakplåtarna som används är likadana. Kexen i den övre bakplåten kan bli färdiga tidigare än de i den nedre. Placera alltid bakplåtarna på gallret. Om du använder den medföljande bakplåten, ta bort gallret. För jämn bryning, se till att kexen har samma tjocklek. SV 18

För inte in den djupa bakplåten i den första skenan.

NEDRE VÄRMARE OCH FLÄKT

Detta system används för att grädda lågjästa bakverk och konservera rättens övre del. frukt och grönsaker. Använd den andra skenan nerifrån och en ganska grund bakplåt för att låta varmluften cirkulera över

Konservering

Förbered maten som ska konserveras och burkarna på sedvanligt sätt. Använd burkar med gummiring och gla slock. Använd inte burkar med gängade lock eller metallock/formar. Se till att burkarna har samma storlek, fylls på med samma innehåll och att de är väl tillslutna. Häll 1 liter varmt vatten i långpannan (ca 70 °C) och placera 6 1-liters burkar i pannan. Placera pannan i ugnen på den andra skenan. Övervaka maten under konserveringen och tillaga tills vätskan i burkarna börjar sjuda – när bubblor syns i den första burken.

ÖVRE OCH NEDRE VÄRMARE MED FLÄKT

Den lämpar sig för alla typer av bakverk, för upptining av fryst mat samt för att torka frukt och grönsaker. Innan du sätter maten i den förvärmda ugnen, vänta på att lampan ska slockna första gången. För bästa resultat, använd bara en nivå. Ugnen ska förvärmas. Använd den andra eller fjärde nivån, nerifrån räknat.

UPPTINING

I detta läge cirkulerar luften utan att några värmare är igång. Mat som lämpar sig för upptining är bland annat bakverk med tjock kräm eller smörbaserad fyllning, kakor och bakverk, bröd och rullar och djupfryst frukt.

VÄRMNING AV TALLRIKAR

hålla maten varm längre.

Använd denna funktion för att värma upp tallrikar, koppar etc. innan du serverar maten i dem för att

GENTLEBAKE

och baka på en nivå. Denna funktion ger en skonsam, långsam och jämn stekning som gör att maten behåller sin mjukhet och saftighet. Den är lämplig för att rosta kött, tillaga fisk,

AQUA CLEAN

Endast den nedre värmaren utstrålar värme. Använd denna funktion för att avlägsna fläckar och matrester från ugnen. Programmet tar 30 minuter.

RENGÖRING & UNDERHÅLL

Koppla bort apparaten från elnätet och vänta tills apparaten har svalnat. Barn ska inte rengöra apparaten eller utföra underhållsåtgärder utan översyn av en vuxen.

Rostfri stålplåt på apparatens framsida

(beroende på modell) Rengör denna rengöringsmedel yta endast rengöringsmedel (såplödder) och en mjuk svamp som inte repar beläggningen. Använd inte med slipverkan rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel, då de kan skada kåpans beläggning. med ett milt eller

Lackerade ytor och plastdelar

(beroende på modell) Rengör inte vreden och knapparna, luckhandtag, dekaler skadas. och märk/-typskyltar tillverkarnas instruktioner. med slipande rengöringsmedel eller slipande rengöringsmaterial, alkoholbaserade rengöringsmedel eller med alkohol. Avlägsna omedelbart fläckar med en mjuk, icke slipande trasa och lite vatten för att undvika att ytan Du kan även använda rengöringsmedel och rengöringsmaterial avsedda för sådana ytor enligt

Emaljytor

(ugn, spishäll) Använd en fuktig svamp med rengöringsmedel. Feta fläckar kan tas bort med varmt vatten och ett särskilt rengöringsmedel för emalj. Rengör aldrig emaljytor med slipande rengöringsmedel, eftersom det kan orsaka oåterkalleliga skador på apparatens yta.

Glasytor

Använd inte grova, slipande rengöringsmedel eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnens glasdörr, annars kan de repa ytan och göra så att glaset splittras. Rengör glasytorna med särskilda rengöringsmedel för glas, speglar och fönster.

RENGÖRA DEN GLASKERAMISKA YTAN

Efter varje an orenheter att vändning, vänta tills den glaskeramiska ytan har svalnat och rengör den. I annat fall kommer bränna fast i det heta ytan nästa gång du använder hällen. För regelbundet underhåll av den glaskeramiska hällen, använd speciella skötselprodukter som skapar en skyddsfilm på ytan för att förhindra att smuts fastnar. SV 19

Innan varje användning av den glaskeramiska ytan, torka av dammet eller andra orenheter som kan repa ytan från både hällen och kokkärlets botten. Stålull, slipande svampar och slipande pulver kan repa ytan. Ytan kan också skadas genom aggressiva sprayrengöringsmedel och olämpliga rengöringsmedel i vätskeform. Tryck inte skrapan vinkelrätt mot glaset och repa inte hällens yta med skrapans spets eller blad. Skyltningen kan förslitas om aggressiva eller slipande rengöringsmedel eller kokkärl med ojämn eller skadad botten används. Använd en fuktig trasa för att ta bort mindre orenheter. Torka sedan av ytan. Avlägsna eventuella vattenfläckar med en mild ättikalösning. Använd inte denna lösning för att torka av ramen (gäller endast vissa modeller), eftersom den kan tappa glansen. A gl nvänd inte aggressiva sprayrengöringsmedel eller avkalkningsmedel. Använd särskilt rengöringsmedel för glaskeramiska ytor vid envis smuts. Följ tillverkarens anvisningar. Var noga med att få bort alla rester av rengöringsmedlet eftersom de kan skada den askeramiska ytan när värmezonerna hettas upp. skrapa. V Avlägsna hårt sittande och inbrända rester med en ar försiktigt när du använder skrapan för att förhindra personskada. Använd skrapan endast när smuts inte kan avlägsnas med en våt trasa eller spec ialrengöringsmedel för glaskeramiska ytor. Hĺll skrapan i korrekt vinkel (45° till 60°). Tryck f ِrsiktigt skrapan mot glaset och för den over skyltningen för att avlägsna smutsen. Se till att inte skrapans plasthandtag (på vissa modeller) kommer i kontakt med en varm kokzon. Ta omedelbart bort socker eller sockerrik mat från den glaskeramiska hällen med en skrapa, även om hällen fortfarande är varm, eftersom socker kan skada ytan permanent. Miss färgning av den glaskeramiska ytan påverkar inte dess användning eller ytans stabilitet. Sådan missfärgning är ofta ett resultat av matrester som bränt fast i ytan, eller har den orsakats av vissa kokkärl (som aluminium eller koppar). Sådan missfärgning är mycket svår att ta bort helt.

Obs!

Missfärgning och liknande påverkar bara hällens utseende och inte dess funktion. Reparation av denna typ av skador täcks inte av garantin.

UGN

Rengör ugnens väggar med en fuktig svamp och rengöringsmedel. För att rengöra envisa fläckar som bränts in i ugnsväggen, använd ett särskilt rengöringsmedel för emalj. Torka ugnen noga efter rengöring. Rengör endast ugnen när den är helt kall. Använd aldrig slipande rengöringsmedel, eftersom det kan repa emaljytan. Rengör ugnens tillbehör med en svamp och rengöringsmedel. Du kan också använda särskilda rengöringsmedel för att ta bort envisa eller fastbrända fläckar.

ANVÄNDA RENGÖRA UGNEN FUNKTIONEN AQUA CLEAN (VÅTRENGÖRING) FÖR ATT

Vrid VÄLJARVREDET FÖR TILLAGNINGSSYSTEM till Aqua Clean läget torkas bort enkelt med en fuktig trasa. . Ställ TEMPERATURVREDET på 70°C. Häll 0,6 liter vatten i en bakplåt och sätt in den i den nedersta skenan. Efter 30 minuter har matrester på de emaljbelagda ugnsytorna mjukats upp och kan Använd Aqua Clean-systemet när ugnen har svalnat helt. SV 20

BORTTAGNING OCH RENGÖRING AV GALLER OCH UTDRAGBARA TELESKOPSKENOR

Använd endast konventionella rengöringsmedel för att rengöra skenorna. Håll skenorna på den nedre sidan och dra dem mot mitten av ugnen. Ta bort dem från öppningarna upptill. Rengör inte de utdragbara skenorna i diskmaskinen.

INSTALLERA DE KATALYTISKA INSATSERNA

Använd endast konventionella rengöringsmedel för att rengöra skenorna. Ta bort trådskenorna eller de utdragbara skenorna. (beroende på modell) Montera de katalytiska insatserna på trådskenorna. Skenornas övre del måste monteras i de övre öppningarna "A" i de katalytiska insatserna.

BYTA GLÖDLAMPAN

(beroende på modell) Glödlampor är förbrukningsartiklar som inte omfattas av garantin. Ta ut plåtarna, gallret och skenorna innan du byter glödlampan.

Koppla ur apparaten från vägguttaget!

Lossa locket och dra ut eller lossa glödlampan.

Halogenlampa: G9, 230 V, 25 W. ( vanlig glödlampa E14, 230 V, 25 W - beroende på modell). Använd skydd för att undvika brännskador.

MJU K STÄNGNING

(be roende på modell) Spisarna är utrustade med de nya, säkra gångjärnen COMFORT. Dessa speciella gångjärn garanterar en mycket tyst och mjuk stängning av ugnsluckan. Om för mycket kraft används för att stänga luckan reduceras effekten av systemet eller systemet kringgås av säkerhetsskäl.

LUCKLÅS

(beroende på modell) Öppna lucklåset genom att försiktigt trycka det åt höger med tummen medan du samtidigt drar luckan utåt. När ugnsluckan lucklåset ursp rungsläge. stängs automatiskt till återgår sitt

TA BORT OCH SÄTTA IN UGNSLUCKAN

(beroende på modell) 1. Öppna ugnsluckan (upp till ändläget). 2. Vrid flikarna på luckans gångjärn (vid vanlig stängning). För COMFORT-systemet med mjuk stängning, vrid flikarna 90°. Placera trådskenorna med de katalytiska insatserna på de övre öppningarna i sidoväggarna i ugnen "A". Tryck dem in i snäpplåset nedtill "B". Diska inte de katalytiska insatserna i diskmaskin.

3. Stäng ugnsluckan långsamt tills flikarna passar ihop med gångjärnen i luckans sidoribbor. Vid en vinkel på 15° (i förhållande till den stängda luckans läge), stäng luckan lite och dra ut den från båda gångjärnen på apparaten. SV 21

TA BORT OCH SÄTTA IN UGNSLUCKANS GLASRUTA

me (beroende på modell) Ugnsluckans glasruta kan rengöras från insidan, n den måste tas bort först. Ta bort ugnsluckan (se kapitlet "Ta bort och sätta in ugnsluckan"). Innan du sätter tillbaka luckan, kon trollera alltid att gångjärnsflikarna är korrekt placerade i luckans sidoribbor. Du förhindrar då plötslig stängning av gångjärnet som är anslutet till en stark fjäder. Om en flik frigörs medför detta skada på luckan och risk för personskada.

Ta bort och sätta in ugnsluckan

(beroende på modell) 1. Öppna ugnsluckan (upp till ändläget). 2. Lyft och vrid flikarna. Lyft stöden på luckans vänstra och högra sida lite (markering 1 på stödet) och dra bort dem från glasrutan (markering 2 på stödet).

3. Stäng långsamt ugnsluckan, lyft den något och dra ut den från båda gångjärnen på apparaten. Håll i luckans glasruta vid den nedre kanten, lyft den något så att den inte längre är fäst i stödet och ta bort den. Avlägsna den tredje glasrutan (endast på vissa modeller) genom att lyfta och ta bort den. Ta också bort gummitätningarna på glasrutan. Sätt tillbaka glasrutan i omvänd ordning. Markeringarna (halvcirkel) på luckan och glasrutan ska överlappa.

Ta bort och sätta in ugnsluckans glasruta

(beroende på modell) Sätt tillbaka luckan genom att utföra dessa steg i omvänd ordningsföljd. Om luckan inte öppnas eller stängs ordentligt, se till att gångjärnen är korrekt pl acerade på hakarna.

SV 22

Sätt tillbaka luckans glasruta genom att utföra dessa steg i omvänd ordningsföljd Skruva ur skruvarna på luckans vänstra och högra sida och dra ut den övre ribban. Du kan nu dra ut luckans glasruta.

FELSÖKNINGSTABELL

Problem/fel

Huvudsäkringen i ditt hem utlöses ofta. Ugnsbelysningen inte. Maten är halvfärdig. . .

Feldisplay på hällen

Du har slagit på värmezonen, men symbolen "u blinka. Snabbuppvärmningsfunktionen Power Boost automatiskt. Om displayen inte tänds när apparaten har anslutits till elnätet, fungerar inte hällen.

Felmeddelande "E/2" displayenheten. displayenheten. fungerar " fortsätter att stängs Felmeddelande "E/3" v av visas på isas på

Lösning

Ring en servicetekniker. i elnätet i hemmet. Läs om proceduren för att byta glödlampan i kapitlet ”Rengöring och underhåll”. Är ugnsluckan stängd?

Orsak Lösning

eller pannan egenskaperna. Det är normalt för Power Boost funktio nen att stängas av efter en viss tidsperiod och för hällen att växla till effektnivå för extra effekt! inte korrekt ansluten. Hällen har överhettats. För hög spänning eller apparaten är 9. Om Olämpligt kokkärl som saknar ferromagnetiska egenskaper. Kontrollera om kärlet är ferromagnetiskt (om en magnet fastnar på det). Kontrollera att kärlets diameter är tillräckligt stor (normalt > 12 cm). Om displayen fortsätter att blinka efter till- och frånkoppling, koppla bort apparaten från elnätet. Vänta i 5 minuter och koppla in den igen. Återaktivera effektförstärkningsfunktionen (Power Boost). värmezonen och koppla in den igen. Aktivera effek panna. Stäng vid behov av sedan tförstärkningsfunktionen (Power Boost). Vänta en stund för att hällen ska svalna. Koppla bort apparaten från elnätet och kontrollera anslutningen.

Vänta tills hällen har svalnat. Använd sedan en lägre effektinställning. Använd en annan kastrull eller Andra fel "E/A" eller "E / nummer" visas. Ett fel har inträffat i elkretsen. Koppla bort apparaten från elnätet i 5 minuter. Koppla sedan in den igen. Om felet visas på nytt, kontakta en servicetekniker. SV 23

INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION OCH ANSLUTNING

PLACERING AV APPARATEN

(mm) Följ ritningen och sätt fast hållaren på väggen med de medföljande skruvarna och förankringarna. Om de medföljande skruvarna och förankringarna inte kan användas, använd andra som säkerställer en säker installation på väggen.

PLANJUSTERING AV APPARATEN OCH EXTRA STÖD

(beroende på modell) Väggarna eller inredningsdelarna intill apparaten (golv, bakre köksvägg, sidoväggar) ska tåla temperaturer på minst 90°C.

SKYDDA APPARATEN FRÅN ATT VÄLTA

(mm) (beroende på modell)

JUSTERING AV SPISENS HÖJD

(beroende på modell) Spisens höjd är 900 mm. Du kan justera apparatens höjd från 850 till 940 mm. 1. Placera spisen på golvet så att den ligger på baksidan. 2. Skruva loss skruvarna, se pilarna. 3. Ställ in önskad höjd. 4. Skruva i skruvarna igen. Torx T20

Spisen måste installeras horisontellt!

Följ dessa steg: 1. Vrid på höjdjusteringsskruvarna (se figur 1) för att justera spisens höjd i korrekt position. SV 24

2. Justera hjulen (se figur 2) genom att skruva dem med två skruvar framtill på golvlisten. Kontrollera spisens horisontella position med ett vattenpass. 3. Placera blindpluggarna i hålen på golvlistens front (se figur 3). Efter att ledarändarna under skruvhuvudet på kopplingsplintens skydd, placera en kabel i kopplingsplinten och säkra den med en klämma mot slitage. Stäng därefter kopplingsplintens skydd.

KLÄMSKYDD

Klämmorna ska skyddas av ett klämskydd, se extra utrustning. Fara för elektrisk stöt.

ANSLUTNING TILL ELNÄTET

Om apparaten är en värmeförbrukare måste installationen och placeringen motsvara lokala bestämmelser.

En enhet som kopplar från apparaten från elnätet vars kontakter med alla poler på ett avstånd på minst 3 mm måste integreras i stabil elektrisk distribution före apparaten. Endast en auktoriserad, behörig person får installera apparaten. Denna person är förpliktigad att installera kokplattan i horisontell position för att ansluta den till elnätet och kontrollera att det fungerar felfritt. Installation av apparaten måste bekräftas i garanticertifikatet. Apparaten trefasanslutningen med en kabel av typen H05VV F5G-1,5 (tidigare CGLG 5Cx1,5), (kretsbrytare typ 3x16 A). För enfasanslutning, använd H05VV-F3G-4 (tidigare GGLG 3Cx4), (kretsbrytare typ32 - 40 A). Ledarändarna måste pressas ihop av terminal så att de inte skaver. har den rekommenderade

VIKTIGT

För elektrisk demontering eller montering av apparaten utöver dess spänningsintervall måste apparaten kopplas från elnätet och får inte användas.

Vid installation av apparaten måste följande beaktas:

− Verifiering av elnätets korrekta spänning. − En kontroll av övervakningselement. värmare, kontroll- och − Presentation av alla apparatens funktioner inför kunden och instruktioner om service och underhåll.

OBS

Apparaten är en klass I-apparat enligt föreskrifterna för förebyggande av elstötar och måste anslutas till skyddsledaren. SV 25

KASSERING

kan tydligt märkta. Emballaget är tillverkat i miljövänliga material som återvinnas, kasseras eller förstöras utan att belasta miljön. Därför är förpackningsmaterialen Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten en inte får hanteras elektrisk och elektronisk utrustning. som normalt hushållsavfall. Produkten ska i stället lämnas in på auktoriserad återvinningscentral för hantering av Korrekt avfallshantering av produkten hjälper till att förhindra negativa effekter på miljö och hälsa. För detaljerad information om kassering och hantering av produkten, kontakta lokala myndigheter som har hand om avfallshantering, eller din återförsäljare.

SV 26

TILLAGNINGSTEST

Testad i enlighet med standarden EN 60350-1. BAKNING

Rätt Utrustning Skena (nerifrån räknat) Småkakor en nivå

3

Småkakor en nivå Småkakor två nivåer Småkakor tre nivåer

grund emaljbelagd bakplåt 3 2, 3 2, 3, 4

System Temperatur (°C)

140-150

*

140-150

*

140-150

*

130-140*

Muffins en nivå

3 150-160

Muffins en nivå Muffins två nivåer Muffins tre nivåer

grund emaljbelagd bakplåt 3 1,3 2, 3, 4 150-160 140-150 140-150

Kaka

rund metallform ø26/trådhylla (stödgaller) 1 160-170*

Kaka

2 160-170*

Äppelpaj Äppelpaj

2x rund metallform ø20/trådhylla (stödgaller) 2 2 170-180 170-180

Rostat bröd

trådhylla/galler 4 230

Biffar av köttfärs

trådhylla (stödgaller) + djup bakplåt som droppbricka 4 230 * Förvärm i 10 minuter.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar och korrigera fel i bruksanvisningen.

Tillagningstid (minuter)

25-40 25-40 30-45 35-55 25-40 25-40 30-45 35-50 20-35 20-35 55-75 45-65 1-4 20-35 ID 796688 SV 27

GOR

EIT8545XPD, EIT8545WPD

IFU ES6I TC IL MP T3 GOR SV

2019 09 15

SAP

796688

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement