Descarca

Descarca
RCNE520E20DZM
Frigider
Congélateur /réfrigérateur RCNE520E20DZX
RCNE530K20X
RCNE520K20DZX
Stimate client,
Dorim să obţineţi performanţe optime prin utilizarea produsului nostru, care a fost fabricat în unităţi
moderne şi verificat conform celor mai riguroase proceduri de control al calităţii.
În acest scop, înainte de a utiliza produsul, vă rugăm să citiţi manualul de utilizare în întregime şi să-l
păstraţi pentru a-l consulta pe viitor. Dacă predaţi produsul unei alte persoane, oferiţi acest manual
împreună cu produsul.
Manualul de utilizare asigură utilizarea rapidă şi sigură a produsului.
•
•
•
•
Citiţi manualul de utilizare înainte de instalarea şi utilizarea produsului.
Respectaţi întotdeauna instrucţiunile aplicabile referitoare la siguranţă.
Păstraţi manualul de utilizare la îndemână pentru a-l putea consulta ulterior.
Citiţi şi celelalte documente furnizate împreună cu produsul.
Reţineţi că instrucțiunile din acest manual se pot aplica şi altor modele de produse. Acest manual
precizează cu exactitate toate modificările diferitelor modele.
Simboluri şi observaţii
Acest manual de utilizare conţine următoarele simboluri:
C
A
B
Informaţii importante şi sfaturi utile.
Pericol de moarte şi pagube materiale.
Pericol de electrocutare.
Ambalajul produsului este fabricat
din materiale reciclabile, în conformitate cu Legislaţia naţională
privind mediul înconjurător.

1 Instrucţiuni privind siguranţa şi
mediul
5 Utilizarea produsului
3
1.1.Informaţii generale privind siguranţa . . . . . . 3
1.1.1 Avertisment HC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.1.2 Pentru modelele cu dozator de apă . . . . . . 5
1.2.Domeniul de utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.3.Siguranţa copiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.4.Conformitatea cu Directiva DEEE şi eliminarea
deşeurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.5.Conformitatea cu Directiva RoHS . . . . . . . . 6
1.6.Informaţii privind ambalajul . . . . . . . . . . . . . 6
2 Frigider
7
3 Instalarea
8
3.1.Locul corect pentru montare . . . . . . . . . . . . 8
3.2.Montarea distanţierelor din plastic . . . . . . . . 8
3.3.Ajustarea picioarelor. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.4.Conexiunea electrică . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.5.Inversarea uşilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.6.Inversarea uşilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4 Pregătirea
12
4.1.Sfaturi pentru economisirea energiei . . . . . 12
4.2.Prima utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
13
5.1.Buton de reglare temperatură . . . . . . . . . . 13
5.2.Congelare rapidă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5.3.Funcţia Vacanţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5.4.Panoul de afişaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5.5.Panou indicator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5.6.Recipientul pentru gheaţă . . . . . . . . . . . . . 20
5.7.Suport de ouă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5.8.Ventilator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5.9.Compartiment de legume . . . . . . . . . . . . . 20
5.10. Compartiment de zero grade . . . . . . . . . . 20
5.11. Raft de uşă mobil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
5.12. Cutii de stocare glisante . . . . . . . . . . . . . 21
5.13. Controlul umidităţii în compartimentul de
legume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5.14. Aparat automat de gheaţă . . . . . . . . . . . 22
5.15. Aparatul Icematic şi recipientul de depozitare a
gheţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5.16. Dozatorul de apă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5.17. Utilizarea dozatorului de apă . . . . . . . . . . 23
5.18. Curăţarea rezervorului de apă . . . . . . . . . 25
5.19. Tava pentru apă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
5.20. Congelarea alimentelor proaspete . . . . . . 27
5.21. Recomandări pentru depozitarea alimentelor
congelate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
5.22. Detalii despre congelator . . . . . . . . . . . . . 28
5.23. Introducerea alimentelor . . . . . . . . . . . . . 28
5.24. Alarmă de uşă deschisă . . . . . . . . . . . . . 28
5.25. Schimbarea direcţiei de deschidere a uşii 28
5.26. Bec interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
6 Întreţinerea şi curăţarea
29
6.1.Evitarea mirosurilor urât mirositoare . . . . . 29
6.2.Protejarea suprafeţelor din plastic . . . . . . 29
6.3.Geamuri din sticlă . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
7 Depanare
2 /32 RO
30
Frigider / Manual de utilizare
1
Instrucţiuni privind siguranţa şi mediul
Acest capitol descrie instrucţiunile
din priză, ţineţi întotdeauna de
de siguranţă necesare pentru
ştecăr.
a împiedica riscul de vătămare
• Ştergeţi vârful ştecărului cu
corporală şi pagubele materiale.
o cârpă uscată înainte de a-l
Nerespectarea acestor instrucţiuni introduce în priză.
va anula toate tipurile de garanţie • Nu introduceţi frigiderul în priză
a produsului.
dacă duza este slăbită.
• Scoateţi aparatul din priză în
1.1.Informaţii generale
timpul instalării, întreţinerii,
privind siguranţa
curăţării şi reparării.
• Acest produs nu este destinat
• Dacă produsul nu se va utiliza
utilizării de către persoane
o anumită perioadă de timp,
având capacităţi fizice,
scoateţi aparatul din priză şi
senzoriale şi mentale reduse,
scoateţi toate alimentele din
fără cunoştinţe suficiente sau
interior.
fără experienţă, sau de către
• Nu utilizaţi aburi sau materiale
copii. Aparatul poate fi utilizat
de curăţare cu aburi pentru
de aceste persoane numai
curăţarea frigiderului şi topirea
dacă sunt supravegheate şi
gheţii din interior. Aburul poate
dacă au fost instruite de o
intra în contact cu zonele
persoană responsabilă pentru
electrificate şi poate cauza
siguranţa lor. Nu lăsaţi copiii să
scurtcircuit sau şoc electric!
se joace cu acest aparat.
• Nu spălaţi aparatul pulverizând
• În caz de funcţionare
sau turnând apă pe acesta!
necorespunzătoare, scoateţi
Pericol de electrocutare!
aparatul din priză.
• Nu folosiţi niciodată produsul
• După scoaterea aparatului
dacă secţiunea aflată în
din priză, aşteptaţi cel puţin 5
partea de sus sau din spate
minute înainte de a-l introduce
a produsului dvs. cu plăci cu
din nou în priză. Scoateţi
circuite desenate înăuntru este
aparatul din priză când nu îl
deschisă (capac placă circuite
utilizaţi. Nu atingeţi priza dacă
electronice desenate) (1).
aveţi mâinile umede! Nu trageţi
de cablu când scoateţi aparatul
Frigider / Manual de utilizare
3/32 RO
Instrucţiuni privind siguranţa şi mediul
• Nu atingeţi alimentele
congelate dacă aveţi mâinile
umede! Acestea se pot lipi
de mâini!
1
• Nu introduceţi băuturi
la sticlă sau la doză în
congelator. Acestea pot
exploda!
• Puneţi lichidele în poziţie
verticală după ce aţi închis
1
bine capacul.
• Nu pulverizaţi substanţe
inflamabile în apropierea
aparatului. Pericol de
• În caz de nefuncţionare, nu
incendiu şi explozie.
utilizaţi produsul, întrucât
• Nu păstraţi materiale
poate cauza şocuri electrice.
inflamabile şi produse cu
Contactaţi centrul de service
gaze inflamabile (spray-uri
autorizat înainte de a face
etc.) în frigider.
ceva.
• Nu amplasaţi recipiente
• Introduceţi produsul într-o
conținând lichide pe aparat.
priză cu împământare.
Pulverizarea apei pe o piesă
Împământarea trebuie
electrificată poate cauza
realizată de un electrician
şoc electric şi pericol de
calificat.
incendiu.
• Dacă produsul este prevăzut
• Expunerea aparatului la
cu iluminare cu leduri,
ploaie, zăpadă, soare şi
contactaţi un centru de
vânt afectează siguranţa
service autorizat pentru
sistemului electric. Atunci
înlocuire sau în caz de orice
când mutaţi frigiderul, nu
probleme.
apucaţi de mâner. Mânerul
se poate rupe.
4 /30 RO
Frigider / Manual de utilizare
Instrucţiuni privind siguranţa şi mediul
• Aveţi grijă să nu vă prindeţi
Tipul de gaz utilizat la
orice parte a mâinilor sau
produsul dvs. este indicat
a corpului în oricare dintre
pe eticheta amplasată în
piesele mobile din interiorul
interior, pe partea stângă.
produsului.
• Nu călcaţi sau nu vă sprijiniți
de uşă, sertare şi alte piese 1.1.2 Pentru modelele
cu dozator de apă
similare ale frigiderului.
Astfel produsul poate cădea, • Pentru ca circuitul de apă al
frigiderului să funcţioneze
iar piesele se pot deteriora.
corect, presiunea din
• Aveţi grijă să nu vă
reţeaua de apă trebuie să
împiedicaţi de cablul de
fie cuprinsă între 1-8 bari.
alimentare.
Dacă presiunea din reţeaua
de apă depăşeşte 5 bari,
este necesară folosirea unui
regulator de presiune. Dacă
presiunea din reţeaua de apă
depăşeşte 8 bari, circuitul de
apă al frigiderului nu trebuie
conectat la reţeaua de apă.
1.1.1 Avertisment HC
Dacă nu aveţi posibilitatea
Dacă produsul dvs. este
să măsuraţi presiunea din
echipat cu un sistem de răcire
reţeaua de apă, solicitaţi
cu gaz R600a, aveţi grijă să nu
ajutorul unui profesionist.
deterioraţi sistemul de răcire
• A se utiliza numai apă
şi conductele în timpul utilizării
potabilă.
şi transportării aparatului.
Acest gaz este inflamabil.
Dacă sistemul de răcire este
deteriorat, feriţi produsul de
potenţialele surse de incendiu
şi ventilaţi încăperea imediat.
C
Frigider / Manual de utilizare
5/30RO
Instrucţiuni privind siguranţa şi mediul
1.2.Domeniul de utilizare
• Dacă uşa este dotată cu o
• Acest aparat este destinat
încuietoare, nu lăsaţi cheia la
uzului casnic. Acesta nu este
îndemâna copiilor.
destinat utilizării în scopuri
1.4. Conformitatea cu Directiva
comerciale.
DEEE şi eliminarea deşeurilor
Acest produs este în conformitate cu
• Produsul trebuie utilizat
Directiva UE privind DEEE (2012/19/UE).
numai pentru a păstra
Acest produs este marcat cu simbolul de
alimente şi băuturi.
sortare selectivă a deşeurilor electrice şi
electronice (DEEE).
• Nu păstraţi în frigider
Acest produs a fost fabricat cu
produse sensibile care
piese şi materiale de înaltă
necesită temperaturi
calitate care pot fi utilizate din nou
şi sunt potrivite pentru reciclare.
controlate (vaccinuri,
Nu eliminaţi deşeul produs
medicamentaţie sensibilă la
împreună cu deşeurile menajere
căldură, materiale medicale
normale şi alte deşeuri la sfârşitul
duratei de viaţă a produsului. Predaţi-l la
etc.).
centrul de colectare pentru reciclarea
• Producătorul nu îşi asumă
echipamentelor electrice şi electronice.
Consultaţi autorităţile locale pentru a afla
răspunderea pentru orice
despre aceste centre de colectare.
deteriorare cauzată de
1.5. Conformitatea cu
utilizare sau manipulare
Directiva RoHS
incorectă.
• Acest produs este în conformitate cu
• Durata de viaţă a produsului
Directiva UE privind DEEE (2011/65/UE).
Acesta nu conţine materiale nocive şi
este de 10 ani. În această
interzise specificate în Directivă.
perioadă, vor fi asigurate
piesele de schimb necesare 1.6. Informaţii privind ambalajul
• Materialele de ambalare a produsului
pentru funcţionarea
sunt fabricate din materiale reciclabile în
aparatului.
conformitate cu Reglementările naţionale
privind mediul. Nu eliminaţi materialele de
1.3.Siguranţa copiilor
ambalare împreună cu deşeurile menajere
sau alte deşeuri. Predaţi-le la punctele
• Nu lăsaţi materialele la
de colectare a ambalajelor desemnate de
îndemâna copiilor.
autorităţile locale.
• Nu permiteţi copiilor să se
joace cu produsul.
6 /30 RO
Frigider / Manual de utilizare
2
Frigider
*1
*15
*2
*3
*14
*4
*4
16
13
*5
*12
*6
*11
*9
*10
17
*8
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Raft uşă compartiment congelator
Rezervor de umplere a dozatorului de apă
Compartimentul pentru ouă
Rezervorul dozatorului de apă
Raft pentru sticle
Cutii de stocare glisante
Picioare reglabile
Compartiment congelator
Compartiment de congelare rapidă
C
7
10. Tavă cuburi de gheaţă şi recipient pentru
gheaţă
11. Compartiment de legume
12. Compartiment de zero grade
13. Bec interior
14. Raft uşă compartiment congelator
15. Buton de reglare temperatură
16. Compartiment congelator
17. Compartimentul congelatorului
*Opţional: Imaginile din acest manual de utilizare sunt schematice şi este posibil să nu fie identice
cu produsul dumneavoastră. Informațiile pentru componentele care nu există în dotarea produsului
achiziţionat de dumneavoastră se aplică pentru alte modele.
Frigider / Manual de utilizare
7/32 RO
3
Instalarea
3.1. Locul corect pentru montare
Pentru montarea produsului, contactaţi serviceul autorizat. Pentru pregătirea produsului pentru
montare, consultaţi informaţiile din ghidul de
utilizare şi asiguraţi-vă că conexiunile electrice şi
de apă sunt corespunzătoare. Dacă nu, apelaţi la
un electrician şi instalator pentru a face aceste
conexiuni corespunzătoare.
B
B
A
AVERTISMENT: Producătorul nu îşi va
asuma răspunderea pentru orice pagube
rezultate din activitatea efectuată de către
persoane neautorizate.
AVERTISMENT: În timpul montării
produsului, cablul de alimentare trebuie să
fie deconectat. Nerespectarea acestui lucru
poate cauza decesul sau vătămări grave!
AVERTISMENT: Dacă lăţimea uşii
este prea mică pentru ca produsul să
treacă prin aceasta, scoateţi uşa şi rotiţi
produsul pe o parte; dacă nici acest lucru
nu funcţionează, contactaţi service-ul
autorizat.
• Nu montaţi produsul în medii cu temperaturi sub
-5°C.
3.2. Montarea distanţierelor
din plastic
Utilizaţi distanţierele din plastic furnizate împreună
cu produsul pentru a furniza o distanţă suficientă
pentru circulaţia aerului între produs şi perete.
1.Pentru montarea distanţierilor, scoateţi şuruburile de
pe produs şi utilizaţi şuruburile furnizate împreună cu
distanţierele.
2.Introduceţi cei 2 distanţieri din plastic pe protecţia
sistemului de ventilare, conform figurii de mai jos.
• Plasaţi produsul pe o suprafaţă dreaptă pentru
evitarea vibraţiilor.
• Plasaţi produsul la o distanţă de cel puţin 30 cm
de radiator, plită sau surse similare de căldură şi
la ce puţin 5 cm de cuptoare electrice.
•Nu expuneţi produsul la razele solare directe sau
menţineţi-l în medii umede.
• Pentru funcţionarea eficientă a produsului
acesta necesită o circulare a aerului
corespunzătoare.
• Dacă produsul va fi montat într-un chioşc,
amintiţi-vă să lăsaţi cel puţin 5 cm distanţă între
produs, tavan şi pereţi.
8 /32 RO
Frigider / Manual de utilizare
Instalarea
3.3. Ajustarea picioarelor
Dacă produsul nu se află în poziţie de echilibru,
reglaţi picioarele frontale prin rotirea acestora
în partea stângă sau dreaptă.
3.4. Conexiunea electrică
A
B
C
AVERTISMENT: Nu utilizaţi prelungitoare
sau prize multiple în conexiunea electrică.
AVERTISMENT: Cablul de alimentare
avariat trebuie să fie înlocuit de către un
service autorizat.
Atunci când plasaţi două frigidere în poziţii
adiacente, lăsaţi o distanţă de cel puţin 4
cm între acestea.
• Compania noastră nu îşi va asuma
răspunderea pentru orice pagube
rezultate din utilizarea fără împământare
şi conexiune electrică neconformă cu
regulamentele naţionale.
• Ştecherul cablului de alimentare trebuie să
fie uşor accesibil după instalare.
• Conectaţi frigiderul la o priză cu
împământare cu o tensiune de 220240V/50 Hz. Ştecherul trebuie să fie dotat
cu o siguranţă de 10-16A.
• Nu utilizaţi ştechere multiple cu sau fără
prelungitoare între priza de perete şi
frigider.
Frigider / Manual de utilizare
9/32 RO
Instalarea
3.5. Inversarea uşilor
Respectaţi ordinea numerotată .
4
10
5
4
10
2
7
1
11
6
45 ¡
12
3
13
9
8
14
18
17
180¡
19
19
22
24
23
21
24
20
15
16
10 /32RO
Frigider / Manual de utilizare
Instalarea
3.6. Inversarea uşilor
Respectaţi ordinea numerotată .
(8)
1
(13)
20
7
1
1
6
2
5
14
11
13
45 °
4
3
10
12
20
8
15
180°
20
16
19
Frigider / Manual de utilizare
18
17
11/32 RO
9
4
Pregătirea
4.1. Sfaturi pentru
economisirea energiei
A
• Asiguraţi-vă că alimentele nu se află în
contact cu senzorul de temperatură al
compartimentului congelatorului descris mai
jos.
Conectaţi produsul la sistemele de
economisire a enegiei electrice este
periculoasă şi poate cauza avarierea
produsului.
• Nu menţineţi uşile frigiderului deschise pentru
perioade lungi de timp.
• Nu introduceţi alimente calde sau băuturi în
frigider.
• Nu supraîncărcaţi frigiderul; blocarea curentului
intern de aer va reduce capacitatea de răcire.
• Pentru depozitarea cantităţii maxime de
alimente în compartimentul de congelare al
frigiderului, dumneavoastră trebuie să scoateţi
sertarele superioare şi să introduceţi raftul
din sticlă. Consumul de energie declarat al
frigiderului dumneavoastră a fost determinat
prin scoaterea compartimentului de congelare,
tăvii de gheaţă şi a sertarelor superioare pentru
a permite depozitarea maximă. În momentul
depozitării, este recomandat utilizarea
sertarului inferior. Funcţia de economisire a
energie trebuie să fie activată pentru cel mai
bun consum de energie.
• Nu trebuie să blocaţi debitul de aer prin
introducerea alimentelor în faţa ventilatorului
congelatorului. În momentul introducerii
alimentelor, un spaţiu de minim 3 cm trebuie
să fie lăsat în faţa grilajului de protecţie al
ventilatorului.
• Depinzând de caracteristicile produsului;
dezgheţarea alimentelor congelate în
compartimentul de congelare va asigura
economisire de energie şi va menţine calitatea
alimentelor.
• Alimentele trebuie să fie depozitate utilizând
sertarele din compartimentul congelatorul
pentru a se asigura economisirea energiei şi
protejarea acestora în condiţii mai bune.
• Ambalajele alimentelor nu trebuie să fie în
contact direct cu senzorul de căldură localizat
în congelator. Dacă acestea se află în contact
cu senzorul, consumul de energie al produsului
ar putea creşte.
4.2. Prima utilizare
Înainte de a utiliza frigiderul, asiguraţi-vă că
operaţiunile necesare de pregătire respectă
instrucţiunile aflate în secţiunile ”Instrucţiuni de
siguranţă şi mediu” şi ”Montaj”:
• Menţineţi funcţionarea produsului fără alimente
timp de 6 ore şi nu deschideţi uşa, doar dacă
este absolut necesar.
C
C
C
12 /32 RO
Un sunet va fi auzit atunci când
compresorul este angrenat. Atunci când
compresorul este inactiv este normal să
auziţi acest sunet, datorită lichidelor şi
gazelor compresibile aflate în sistemul de
răcire.
Marginile frontale ale produsului se pot
încălzi. Acest fenomen este normal. Aceste
zone sunt proiectate să se încălzească
pentru prevenirea condensării.
La unele modele, panoul cu instrumente se
opreşte după 5 minute după ce uşa a fost
închisă. Acesta va fi reactivat atunci când
uşa a fost deschisă sau când o tastă este
apăsată.
Frigider / Manual de utilizare
5
Utilizarea produsului
5.1. Buton de reglare temperatură
5.2. Congelare rapidă
Temperatura internă a frigiderului variază în funcţie de
următoarele motive:
• Temperatura exterioară
• Deschiderea frecventă a uşii şi lăsarea
acesteia deschisă pentru perioade lungi,
• Preparate introduse în frigider fără a fi răcite
la temperatura camerei,
• Poziţia frigiderului în cameră (de ex.
expunerea la razele solare).
• Temperatura internă variază datorită acestor
factori poate fi reglată prin intermediul
butonului de reglare.
Numerele din jurul butonului de reglare indică gradele
de temperatură ca “°C”.
Dacă temperatura ambientală este de 20°C, este
recomandat să utilizaţi reglarea de temperatură a
frigiderului la 4°C. În alte temperaturi ambientale
această valoare poate fi personalizată.
Dacă dumneavoastră doriţi să congelaţi cantităţi
mari de alimente proaspete, comutaţi butonul de
reglare a temperaturii în poziţia (
) înainte de
introducerea alimentelor în compartimentul de
congelare rapidă.
Este recomandat să menţineţi acest buton
în această poziţie pentru 24 de ore pentru a
congela cantitatea maximă de alimente indicată
ca capacitate de congelare. Fiţi atenţi să nu
amestecaţi alimentele deja congelate cu cele
proaspete.
Frigider / Manual de utilizare
13/32 RO
Utilizarea produsului
Amintiţi-vă să comutaţi butonul de reglare a
temperaturii la poziţia anterioară.
Atunci când această funcţie este activată,
nu este recomandat să menţineţi alimente în
compartimentul congelatorului.
5.3. Funcţia Vacanţă
Dacă uşile produsului nu sunt (
) deschise
pentru cel puţin 12 ore după reglarea butonului
de setare a temperaturii la setarea maximă,
funcţia Vacanţă este activată automat.
Setarea butonului trebuie să fie modificată
pentru a anula funcţia.
• D
upă ce setarea este finalizată,
dumneavoastră puteţi ascunde butonul
de setare a temperaturii prin apăsarea în
interior.
14 /32RO
Frigider / Manual de utilizare
Utilizarea produsului
5.4. Panoul de afişaj
Panourile de afişaj pot diferi în funcţie de modelul produsului dvs.
Funcţiile acustice şi vizuale ale panoului de afişaj vă vor ajuta la utilizarea frigiderului.
8
1
2
3
7
6
5
9
4
1.Indicator compartiment frigider
2.Indicator stare eroare
3.Indicator de temperatură
4.Buton funcţie vacanţă
5.Buton de reglare a temperaturii
6.Buton de selectare a compartimentului
7.Indicator compartiment frigider
8.Indicator de funcţionare economică
9.Indicator funcţie vacanţă
*opţional
C
*Opţional: Imaginile din acest manual de utilizare sunt schematice şi este posibil să nu fie
identice cu produsul dvs. Informațiile pentru componentele care nu există în dotarea produsului
achiziţionat de dvs. se aplică pentru alte modele.
Frigider / Manual de utilizare
15/32RO
Utilizarea produsului
1. Indicator compartiment frigider
Becul din compartimentul frigiderului
se va aprinde când reglaţi temperatura
compartimentului frigiderului.
7. Indicator compartiment frigider
Becul din compartimentul congelatorului
se va aprinde când reglaţi temperatura
compartimentului frigiderului.
2. Indicator stare eroare
Acest senzor se va activa dacă frigiderul nu
răceşte corespunzător sau în caz de defecţiune
a senzorului. Când acest indicator este activ,
indicatorul de temperatură a compartimentului
congelatorului va afişa „E”, iar indicatorul de
temperatură a compartimentului frigiderului
va afişa cifrele „1, 2, 3 etc.”. Cifrele de pe
indicator informează personalul de service cu
privire la defecţiune.
8. Indicator de funcţionare economică
Indică faptul că frigiderul funcţionează pe
modul de economisire a energiei. Acest
indicator va fi activ când temperatura din
compartimentul frigiderului este setată la
-18°C.
9.Indicator funcţie vacanţă
Indică faptul că fun
3. Indicator de temperatură
Indică temperatura din compartimentele
frigiderului şi congelatorului.
4.Buton funcţie vacanţă
Pentru a activa acest buton, apăsaţi şi
menţineți apăsat butonul Vacation (Vacanţă)
timp de 3 secunde. Când funcţia Vacation
este activă, indicatorul de temperatură a
compartimentului frigiderului afişează „- -”
şi nu se va activa niciun proces de răcire
în compartimentul frigiderului. Această
funcţie nu este potrivită pentru a păstra
alimente în compartimentul congelatorului.
Celelalte compartimente vor rămâne răcite la
temperatura respectivă setată pentru fiecare
compartiment.
Apăsaţi butonul Vacation („Vacanță”) (
) din
nou pentru a anula această funcţie.
5. Buton de reglare a temperaturii
Temperatura compartimentului respectiv
variază între -24°C..... -18°C şi 8°C...1°C.
6. Buton de selectare a compartimentului
Utilizaţi butonul de selectare a
compartimentului frigiderului pentru a comuta
între compartimentele congelatorului şi
frigiderului.
16 /32RO
Frigider / Manual de utilizare
Utilizarea produsului
5.5. Panou indicator
Panoul indicator vă permite să setaţi temperatura şi să controlaţi celelalte funcţii corespunzătoare
produsului fără deschiderea uşii produsului. Doar apăsaţi inscripţiile de pe butoanele relevante
pentru setările funcţiilor.
1 2
12
11 *10
9
8 7
1. Indicator pană de curent/temperatură
ridicată/ avertizare eroare
Acest indicator ( ) iluminează în timpul unei pene
de curent, probleme de temperatură ridicată sau
avertismente de eroare. În timpul penelor de
curent susţinute, temperatura cea mai ridicată
din compartimentul congelatorului la care ajunge
va clipi pe afişajul digital. După verificarea
alimentelor plasate în compartimentul frigiderului
( ) apăsaţi butonul de oprire a alarmei pentru
anularea avertismentului.
Vă rugăm să consultaţi secţiunea ”Remedii
pentru depanare” din manualul dumneavoastră
dacă observaţi că acest indicator iluminează.
C
6 5
4
3
2. Funcţia de economisire a energiei
(afişaj oprit):
Dacă uşile produsului sunt menţinute închise
pentru o durată lungă de timp funcţia de
economisire a energiei este activată automat
şi simbolului de economisire a energiei este
iluminat. (
)
În momentul când funcţia de economisire a
energiei este activată, toate simbolurile de pe
afişaj altele decât simbolul de economisire a
energiei vor fi oprite. În momentul când funcţia
de economisire a energiei este activată,
dacă orice buton este apăsat sau uşa este
deschisă, funcţia de economisire a energiei va
fi anulată iar simbolurile de pe afişaj vor reveni
la normal.
*Opţional: Imaginile din acest manual de utilizare sunt schematice şi este posibil să nu fie
identice cu produsul dvs. Informațiile pentru componentele care nu există în dotarea produsului
achiziţionat de dvs. se aplică pentru alte modele.
Frigider / Manual de utilizare
17/32RO
Utilizarea produsului
Funcţia de economisire a energiei este activată
în timpul expedierii din fabrică şi nu poate fi
anulată.
3.Funcţia Quick Fridge:
Butonul are două funcţii. Pentru activarea şi
dezactivarea funcţiei de răcire rapidă apăsaţi
butonul scurt. Indicatorul Răcire rapidă se
va stinge, iar frigiderul va reveni la setările
normale. ( )
C
C
C
C
Utilizaţi funcţia de răcire rapidă atunci
când doriţi să răciţi rapid alimentele
introduse în compartimentul frigider.
Dacă doriţi să răciţi cantităţi mari de
alimente proaspete, activaţi această
funcţie înainte de introducerea
alimentelor în frigider.
Dacă nu anulaţi, funcţia de răcire
rapidă se va anula automat după
8 ore sau în momentul în care
compartimentul frigiderului ajunge la
temperatura dorită.
Dacă apăsaţi butonul de congelare
rapidă în mod repetat la intervale
scurte, protecţia circuitului electronic
va fi activată, iar compresorul nu va
porni imediat.
Această funcţie nu este memorată în
momentul în care energia revine după
o pană de curent.
4. Buton setare temperatură
compartiment frigider
Apăsaţi acest buton pentru a seta temperatura
compartimentului frigiderului la 8, 7,6, 5,4,3,
2, şi respectiv 8. Apăsaţi acest buton pentru a
seta temperatura compartimentului frigider la
valoarea dorită. ( )
5.Funcţia Vacanţă:
Pentru a activa funcţia Vacanţă, apăsaţi
acest buton ( ) timp de 3 secunde, iar
indicatorul modului Vacanţă ( ) va fi activat.
Atunci când funcţia Vacanţă este activată,
semnul ”- -” este afişat pe indicatorul de
temperatură a compartimentul frigider iar nicio
operaţiune activă de răcire nu este efectuată
în compartimentul frigider. Atunci când această
funcţie este activată, nu este potrivit să
menţineţi alimente în compartimentul frigider.
Alte compartimente vor continua să fie răcite
după setarea temperaturii
Pentru anularea acestei funcţii apăsaţi butonul
funcţiei Vacanţă din nou.
6. Avertisment oprire alarmă:
În cazul unei pene de curent/alarmă
temperatură ridicată, după verificarea mâncării
localizate în compartimentul congelatorului
apăsaţi butonul de oprire a alarmei ( ) pentru
a întrerupe avertismentul.
7. Blocare taste
Apăsaţi butonul de blocare a tastelor
( ) simultan timp de 3 secunde. Simbol
blocare taste Simbolul ( ) se va aprinde iar
modul de blocare a tastelor va fi activat. În
momentul când modul de blocare a tastelor
este activ, tastele nu vor funcţiona. Apăsaţi din
nou butonul de blocare a tastelor simultan timp
de 3 secunde. Simbolul de blocare a tastelor
se va stinge, iar modul de blocare a tastelor va
fi dezactivat.
Apăsaţi butonul de blocare a tastelor dacă
dumneavoastră doriţi să preveniţi modificarea
setării temperaturii frigiderului.( ).
18 /32RO
Frigider / Manual de utilizare
Utilizarea produsului
8. Eco fuzzy
Apăsaţi şi menţineţi butonul Eco Fuzzy timp de
o secundă pentru a activa funcţia Eco Fuzzy.
Frigiderul va funcţiona în cel mai economic
mod timp de 6 ore, iar indicatorul de utilizare
economică va fi aprins în momentul în care
această funcţie este activă (
). Apăsaţi şi
menţineţi butonul Eco Fuzzy timp de 3 secunde
pentru a dezactiva funcţia Eco Fuzzy.
Acest indicator este iluminat după 6 ore după
ce funcţia Eco Fuzzy este activată.
9. Buton setare temperatură
compartiment congelator
Apăsaţi acest buton pentru a seta temperatura
compartimentului congelatorului la-18,-19,20,-21, -22, -23,-24, respectiv -18. Apăsaţi
acest buton pentru a seta temperatura
compartimentului congelator la valoarea dorită.
(
)
10. Indicator oprire aparat Icematic
Indică dacă aparatul icematic este pornit sau
oprit. Dacă simbolul ( ) este Pornit, apoi
aparatul icematic nu funcţionează. Pentru
a utiliza din nou aparatul icematic apăsaţi
şi menţineţi butonul Pornit-Oprit timp de 3
secunde.
C
Debitul de apă din rezervorul de apă
se va opri atunci când această funcţie
este selectată. Totuşi, gheaţa răcită
anterior poate fi luată din aparatul
icematic.
C
C
C
Dacă nu anulaţi, funcţia de răcire
rapidă se va anula automat după
4 ore sau în momentul în care
compartimentul frigiderului ajunge la
temperatura dorită.
Această funcţie nu este memorată în
momentul în care energia revine după
o pană de curent.
12. Indicator de utilizare economică
Indică că produsul funcţionează într-un mod
eficient din punct de vedere al energiei.
( )Acest indicator va fi activ dacă
temperatura compartimentul congelatorului
este setată la -18 sau răcirea eficientă din
punct de vedere economic este efectuată
datorită funcţiei Eco-Extra
C
11. Buton funcţie Quick freeze/buton
pornit-oprit aparat icematic
Apăsaţi acest buton pentru a activa sau a
dezactiva funcţia de congelare rapidă Atunci
când activaţi această funcţie, compartimentul
frigider va fi răcit la o temperatură mai mică
decât valoarea setată. (
)
Pentru a porni şi opri aparatul icematic apăsaţi
şi menţineţi apăsat timp de 3 secunde.
Frigider / Manual de utilizare
Utilizaţi funcţia de congelare rapidă
atunci când doriţi să congelaţi rapid
alimentele introduse în compartimentul
frigider. Dacă doriţi să congelaţi
cantităţi mari de alimente proaspete,
activaţi această funcţie înainte de
introducerea alimentelor în frigider.
19/32RO
Indicatorul de utilizare economică este
oprit atunci când funcţiile de răcire şi
congelare rapidă sunt selectate.
Utilizarea produsului
5.6. Recipientul pentru gheaţă
5.9. Compartiment de legume
(Opţional)
(Opţional)
• L uaţi recipientul pentru gheaţă din
compartimentul congelator.
• Umpleţi recipientul pentru gheaţă cu apă.
• Plasaţi recipientul pentru gheaţă în
compartimentul congelator. • Gheaţa va fi gata după aproximativ două
ore. Luaţi recipientul pentru gheaţă din
compartimentul congelatorului şi înclinaţi-l
uşor peste suportul pe care-l veţi servi.
Gheaţa va curge uşor în suportul de
servire.
Compartimentul de legume al produsului este
proiectat să menţină legumele proaspete prin
păstrarea umidităţii. În acest scop, circulaţia totală
a aerului rece este intensificată în compartimentul
de legume.
5.10.Compartiment de zero grade
5.7. Suport de ouă
Dumneavoastră puteţi plasa suportul de ouă pe
uşă sau rafturile corpului. Dacă dumneavoastră
decideţi să plasaţi suportul pe rafturi, este
recomandat să-l montaţi pe rafturile de jos
deoarece sunt mai reci.
A
(Opţional)
Utilizaţi acest compartiment să menţineţi
alimentele delicate la temperaturi mai scăzute
sau produse din carne pentru consum imediat.
Compartimentul de zero grade este cel mai
rece compartiment unde alimentele cum ar
fi produse lactate, carne peşte şi pui pot fi
depozitate în condiţii ideale de depozitare.
Fructele şi/sau legumele nu trebuie depozitate
în acest compartiment.
Nu plasaţi suportul pentru ouă în
compartimentul congelatorului.
5.8. Ventilator
Ventilatorul a fost proiectat să distribuie şi să
circule şi să distribuie omogen aerul rece în
interiorul frigiderului. Durata de funcţionare
a ventilatorului poate varia în funcţie de
caracteristicile produsului dumneavoastră.
În timp ce la unele produse, ventilatorul
funcţionează doar cu compresor, în altele
sistemul de control determină durata de
funcţionare bazată pe nevoia de răcire.
20 /32RO
Frigider / Manual de utilizare
Utilizarea produsului
5.11.Raft de uşă mobil
(Opţional)
Raftul de uşă mobil poate fi fixat în 3 poziţii
diferite.
Pentru a muta raftul, apăsaţi uşor butoanele
de pe margini. Raftul va fi mobil.
Mutaţi raftul sus sau jos.
Atunci când raftul se află în poziţia pe care
o doriţi, eliberaţi butoanele. Raftul va fi fixat
în poziţia acolo unde eliberaţi butoanele.
Frigider / Manual de utilizare
5.12.Cutii de stocare glisante
(Opţional)
Acest accesoriu este proiectat pentru a creşte
volumul utilizabil ale rafturilor din uşă.
Datorită abilităţii sale de a fi mutate lateral,
acestea vă permit să plasaţi sticle cu gât
lung, borcane sau cutii care dumneavoastră le
introduceţi în raftul pentru sticle de mai jos.
21/32RO
Utilizarea produsului
5.13.Controlul umidităţii în
compartimentul de legume
5.14.Aparat automat de gheaţă
(Opţional)
Cu caracteristica de control a umidităţii,
coeficientul de umiditate a legumelor şi
fructelor este ţinut sub control şi asigură o
perioadă mai lungă de prospeţime pentru
alimente
Pe cât posibil, este recomandat să depozitaţi
legume cu frunze cum ar fi salata verde şi
spanacul şi legume asemănătoare predispuse
la pierdere de umezeală nu pe rădăcinile
lor ci într-o poziţie orizontală în interiorul
compartimentului de legume.
Atunci când amplasaţi legumele, amplasaţi
legumele tari şi grele în partea inferioară şi
cele uşoare şi moi în partea superioară, ţinând
cont de greutăţile specifice ale acestora.
Nu lăsaţi legumele aflate în compartimentul de
legume în ambalaje. Lăsarea acestora în pungi
de plastic vor cauza descompunerea legumelor
într-o perioadă mai scurtă de timp. În termeni
de igienă şi în situaţii unde contactul cu alte
legume nu este preferat, utilizaţi materiale
de ambalare cum ar fi hârtia care deţine o
anumită porozitate.
Nu introduceţi fructe care au o producţie
ridicată de gaz etilic cum ar fi perele, caisele,
piersicile şi merele în acelaşi compartiment
de legume împreună cu alte legume şi fructe.
Emiterea gazul etilic din aceste fructe poate
cauza ca celelalte fructe şi legume să se
maturizeze mai rapid şi să se descompună
într-o perioadă mai scurtă de timp.
(Opţional)
Aparatul automat de gheaţă vă permite să
creaţi gheaţă uşor în frigiderul dumneavoastră.
Pentru a obţine gheaţă din aparatul de gheaţă,
scoateţi rezervorul de apă din compartimentul
congelatorului, umpleţi-l cu apă şi fixaţi-l înapoi.
Primele cuburi de gheaţă vor fi pregătite
în aproximativ 2 ore în sertarul aparatului
de gheaţă localizat în compartimentul
congelatorului.
După fixarea unui rezervor plin de apă,
dumneavoastră puteţi obţine aproximativ 60-70
cuburi de gheaţă până când este golit complet
Dacă apa din rezervor a stat timp de 2-3
săptămâni, aceasta trebuie înlocuită.
C
22 /32RO
În produse cu aparat automat de
gheaţă, dumneavoastră veţi putea
auzi un sunet atunci când gheaţa
cade. Acest sunet este normal şi nu
reprezintă un semn de avarie.
Frigider / Manual de utilizare
Utilizarea produsului
5.15.Aparatul Icematic şi
recipientul de depozitare a gheţii
5.16.Dozatorul de apă
*opţional
Utilizarea aparatului Icematic
Umpleţi aparatul Icematic cu apă şi amplasaţi-l
în suportul său. În aproximativ două ore, gheaţa
va fi gata. Nu demontaţi aparatul Icematic din
suport pentru a lua gheaţă.
Rotiţi butoanele de pe rezervoarele de gheaţă
în sens orar cu 90 de grade.
Cuburile de gheaţă din rezervoare vor cădea în
recipientul pentru gheaţă de dedesubt.
Puteţi scoate recipientul pentru a servi cuburile
de gheaţă.
Dacă doriţi, puteţi păstra cuburile de gheaţă în
recipient.
*opţional
Dozatorul de apă este o funcţie foarte utilă
bazată pe ideea de asigurare a accesului la
apă rece fără a deschide uşa frigiderului.
Nefiind necesară deschiderea frecventă a uşii,
veţi economisi energie.
Recipient de depozitare a gheţii
Recipientul pentru gheaţă este destinat doar
păstrării cuburilor de gheaţă. Nu turnaţi apă în
acesta. În caz contrar, se va rupe.
5.17.Utilizarea dozatorului de apă
Apăsaţi pe braţul dozatorului de apă cu
paharul. După ce eliberaţi braţul, dozatorul se
va opri.
Atunci când utilizaţi dozatorul de apă, debitul
maxim poate fi obţinut prin acţionarea
completă a braţului.
Reţineţi faptul că respectiva cantitate de apă
dozată din dozator depinde de gradul de
acţionare a braţului.
Atunci când nivel de apă din paharul/recipientul dumneavoastră creşte, reduceţi uşor
presiunea de la nivelul braţului pentru a preveni
revărsarea apei. Dacă apăsaţi uşor pe braţ, apa
va curge sub formă de picături; acesta este un
lucru normal şi nu este o defecţiune.
•
Frigider / Manual de utilizare
23/32RO
Utilizarea produsului
Umplerea rezervorului dozatorului de apă
Recipientul de umplere a rezervorului de apă
se află în interiorul raftului de pe uşă. Puteţi
deschide capacul recipientului şi îl puteţi umple
cu apă potabilă. Ulterior, închideţi capacul.
Avertisment!
• Nu umpleţi rezervorul de apă cu niciun alt
lichid decât apă, precum sucuri de fructe,
lapte, băuturi carbogazoase sau băuturi alcoolice care nu sunt potrivite pentru a fi utilizate într-un dozator de apă. Dozatorul de
apă este deteriorat iremediabil dacă folosiţi
astfel de lichide. Garanţia nu acoperă
astfel de utilizări necorespunzătoare.
Unele substanţe chimice şi aditivi incluşi în
aceste tipuri de băuturi/lichide pot afecta
rezervorul de apă şi materialele din care
este realizat.
• Utilizaţi numai apă potabilă proaspătă.
• Capacitatea rezervorului de apă este de 3
litri; nu umpleţi în exces.
• Apăsaţi pe braţul dozatorului de apă cu un
pahar din material rigid. Dacă utilizaţi pahare din plastic de unică folosinţă, apăsaţi
cu degetele dumneavoastră pe braţul din
spatele paharului.
24 /32RO
Frigider / Manual de utilizare
Utilizarea produsului
5.18.Curăţarea rezervorului de apă
• Demontaţi rezervorul de umplere cu apă
din raftul de pe uşă.
• Demontaţi raftul de pe uşă prinzându-l de
ambele părţi.
• Prindeţi rezervorul de apă din ambele părţi
şi demontaţi-l la un unghi de 45°C.
• Curăţaţi rezervorul de apă demontându-i
capacul.
Important:
Componentele rezervorului de apă şi ale
dozatorului de apă nu trebuie spălate în maşina
de spălat vase.
Frigider / Manual de utilizare
25/32RO
Utilizarea produsului
5.19.Tava pentru apă
Picăturile de apă care se scurg la utilizarea
dozatorului de apă se acumulează în tava
pentru scurgeri.
Scoateţi sita din plastic conform celor indicate
în figură.
Cu o lavetă curată şi uscată, îndepărtaţi apa
care s-a acumulat.
26 /32RO
Frigider / Manual de utilizare
Utilizarea produsului
5.20.Congelarea
alimentelor proaspete
• Pentru menţinerea calităţii alimentelor,
alimentele plasate în compartimentul
frigiderului trebuie să fie congelate cât mai
repede posibil, utilizaţi congelarea rapidă
pentru acest lucru.
• Congelarea alimentelor atunci când sunt
proaspete va extinde timpul de depozitare
în compartimentul frigiderului.
• Ambalaţi alimentele în ambalaje etanşe şi
sigilaţi-le.
• Asiguraţi-vă că alimentele sunt ambalate
înainte de a le introduce în congelator.
Utilizaţi compartimente congelatorului, folii
de aluminiu şi hârtii higrofuge, pungi din
plastic sau alte materiale de ambalare în
locul hârtiei tradiţionale de ambalaj.
C
Gheaţa din compartimentul
congelatorului se dezgheaţă în mod
automat.
• Marcaţi fiecare ambalaj prin înscripţionarea
datei pe ambalaj înainte de congelare.
Acest lucru vă va permite să determinaţi
prospeţimea fiecărui ambalaj de fiecare
dată când frigiderul este deschis. Menţineţi
alimentele depozitate anterior în faţă pentru
a vă asigura că sunt utilizate primele.
• Alimentele congelate trebuie să fie utilizate
imediat după decongelare şi nu trebuie
recongelate.
• Nu congelaţi simultan cantităţi mari de
alimente.
5.21.Recomandări pentru
depozitarea alimentelor congelate
Compartimentul trebuie să fie setat la cel puţin
-18°C.
1. Introduceţi alimentele în congelator cât de
repede puteţi pentru evitarea decongelării.
2. Înainte de congelare, verificaţi ”Data de
expirare” de pe ambalaj şi asiguraţi-vă că
nu este expirat.
3. Asiguraţi-vă că ambalajul alimentelor nu
este avariat.
Setare
Setare
temperatură temperatură
Detalii
compartiment compartiment
congelator
frigider
-18°C
4°C
Aceasta este setarea normală recomandată.
-20,-22 sau
Aceste setări sunt recomandate când temperatura ambientală
4°C
-24°C
depăşeşte 30°C.
Folosiţi atunci când doriţi să congelaţi alimentele într-o perioadă
Congelare
4°C
scurtă de timp. Atunci când procesul se finalizează, produsul se va
rapidă
întoarce la setarea anterioară.
Utilizaţi aceste setări dacă credeţi că congelatorul nu este destul de
-18°C sau mai
2°C
rece datorită temperaturii ambientale sau deschiderii frecvente a
rece
uşii.
Frigider / Manual de utilizare
27/32RO
Utilizarea produsului
5.22.Detalii despre congelator
Conform standardelor IEC 62552, frigiderul
trebuie să aibă capacitatea să congeleze
o cantitate de 4,5 kg de alimente la o
temperatură de -18°C sau mai mică în 24
de ore pentru fiecare 100 de litri din volumul
frigiderului.
Alimentele pot fi menţinute pentru perioade
mari de timp la o temperatură de -18°C sau
mai scăzută.
Dumneavoastră puteţi menţine alimentele
proaspete luni de zile (în congelator la sau
temperaturi de 18°C).
Pentru evitarea decongelării parţiale, alimentele
care urmează a fi congelate nu trebuie să vină
în contact cu alimentele deja congelate din
interior.
Fierbeţi legumele şi filtraţi apa pentru a mări
timpul de congelare. După filtrarea apei, plasaţi
alimentele în ambalaje etanşe şi introduceţile în frigider. Bananele, roşiile, salata verde,
ţelina, ouălele fierte, cartofii sau alte tipuri de
alimente nu trebuie să fie congelate. În cazul
în care acest tip de aliment se descompune,
doar valorile nutriţionale şi calităţile gustative
vor fi afectate într-un mod negativ. Un
aliment descompus pune în pericol sănătatea
persoanei respective.
5.23.Introducerea alimentelor
Rafturi
congelator
Rafturi
compartiment
congelator
Diverse alimente congelate,
cum ar fi carne, peşte,
îngheţată, legume etc.
Alimente din interiorul
oalelor, farfurii acoperite
şi cutii acoperite, ouă (în
cofraje acoperite)
Rafturi uşă
Alimente mici şi
compartiment
împachetate sau băuturi
congelator
Compartiment
Fructe şi legume
de legume
Alimentele delicate
Compartiment (alimente pentru mic dejun,
de alimente
produse din carne care
proaspete
vor fi consumate într-o
perioadă scurtă)
5.24.Alarmă de uşă deschisă
(Opţional)
O alertă sonoră va fi auzită dacă uşa produsului
rămâne deschisă cel puţin 1 minut. Alerta
sonoră se va opri atunci când uşa este închisă
sau un alt buton de pe afişaj (dacă este
disponibil) este apăsat.
Alarma de uşă deschisă este emisă către
utilizator în mod vizual şi acustic. Iluminarea
interioară va porni dacă alarma continuă timp
de 10 minute.
5.25.Schimbarea direcţiei
de deschidere a uşii
Dumneavoastră puteţi schimba direcţia de
deschidere a uşii bazâdu-vă pe locaţia unde
îl utilizaţi. Atunci când aveţi nevoie de acest
lucru, consultaţi cel mai apropiat service
autorizat.
Explicaţia de mai sus reprezintă o afirmaţie
generală. Dumneavoastră trebuie să verificaţi
eticheta de avertisment localizată în interiorul
ambalajului produsului în legătură cu
schimbarea direcţiei uşii.
5.26.Bec interior
Becul interior utilizează o lampă de tip LED:
Contactaţi service-ul autorizat pentru orice
problemă în legătură cu această lampă.
Lampa(ile) utilizate în acest produs nu pot
fi utilizate pentru iluminat casnic. Utilizarea
destinată a acestei lămpi este de a ajuta
utilizatorul să introducă alimente în frigider /
congelator în siguranţă şi confortabil.
28 /32RO
Frigider / Manual de utilizare
6
Întreţinerea şi curăţarea
Durata de viaţă a produsului este mărită dacă este
curăţat în mod regulat.
B
6.2. Protejarea suprafeţelor
din plastic
AVERTISMENT: Înainte de curăţare
decuplaţi mai întâi produsul.
• Nu utilizaţi niciodată instrumente ascuţite
sau abrazive, săpun, substanţe de curăţare,
detergenţi sau ceară de lustruire pentru
curăţare.
• Dizolvaţi o linguriţă de carbonat în jumătate de
litru de apă. Înmuiaţi un material textil în soluţie
şi stoarceţi-o bine. Stergeţi interiorul produsului
cu acest material textil şi uscaţi-l.
• Asiguraţi-vă că nu intră apă în carcasa lămpii
şi în alte componente electrice.
• Curăţaţi uşa cu un material textil umed. Pentru
scoaterea uşii şi rafturilor din uşă, scoateţi
toate conţinuturile. Scoteţi rafturile din uşă
prin mişcarea lor în partea superioară. După
curăţare, pentru montare glisaţi-le din partea
superioară către partea inferioară.
• Nu folosiţi niciodată substanţe de curăţare
cu clor sau apă cu clor pentru curăţarea
suprafeţelor exterioare şi a suprafeţelor
cromate ale produsului. Clorul provoacă
coroziunea acestor suprafeţe metalice.
• Nu utilizaţi instrumente ascuţite, abrazive,
săpunuri, agenţi de curăţare de uz casnic,
detergenţi, kerosen, benzină, lac etc. pentru a
preveni eliminarea şi deformarea modelelor de
pe partea din plastic. Pentru curăţare, utilizaţi
apă călduţă şi un material textil moale şi apoi
ştergeţi-l până ce se usucă..
6.1. Evitarea mirosurilor
urât mirositoare
Materialele care pot cauza miros urât nu sunt
utilizate în producerea produselor noastre. Totuşi,
datorită condiţiilor nepotrivite de depozitare a
alimentelor şi curăţarea suprafeţei interioare a
aparatului cum este solicitat.
Aşadar, curăţaţi congelatorul cu carbonatat dizolvat
în apă după fiecare 15 zile.
• Menţineţi alimentele în recipiente închise.
Microorganismele care se răspândesc din
recipiente deschide pot cauza mirosuri urâte.
Frigider / Manual de utilizare
• Nu ţineţi niciodată alimente care au expirat sau
sunt alterate în frigider.
Curăţaţi cu apă călduţă imediat deoarece uleiul
poate cauza avarierea suprafeţelor atunci când
este turnat pe suprafeţe din plastic.
6.3. Geamuri din sticlă
Scoateţi folia de protecţie de pe geamuri.
Pe suprafaţa geamurilor este aplicat un film de
protecţie. Acest film de protecţie minimizează
acumularea petelor şi vă ajută să scoateţi
petele posibile şi murdăria uşor. Uşile care
nu sunt protejate de un asemenea film pot fi
supuse la aderarea persistentă a compuşilor
organici şi anorganici bazaţi pe aer sau apă cum
ar fi depunerea de calcar, sărurile minerale,
hidrocarburi nearse, oxizi metalici şi siliconaţi care
pot cauza uşor şi rapid pete şi avarii materiale.
Menţinerea geamurilor curate devine prea dificilă
în ciuda curăţării regulate. Prin urmare, claritatea
şi transparenţa geamului se deteriorează. Metode
de curăţare puternice şi corozive şi compuşi vor
intensifica aceste defecte şi accelerează procesul
de deteriorare.
Produse de curăţare bazate pe apă care nu sunt
alcaline şi corozive trebuie să fie utilizate în scopul
curăţării regulate.
Materialele non-alcaline şi non-corozive pot fi
utilizat pentru curăţare pentru ca durata de viaţă
al acestui film să fie extinsă pentru o perioadă mai
mare de timp.
Geamurile sunt călite pentru a creşte durabilitatea
împotriva impacturilor şi spargerii.
De asemenea, o peliculă de siguranţă este aplicată
pe suprafeţele posterioare pentru o măsură
de siguranţă suplimentară pentru a se preveni
provocarea avariilor în timpul spargerii.
*Alcaliu reprezintă o bază care formează ioni de
hidroxid (OH¯) atunci când este dizolvată în apă.
Li (Litiu), Na (Sodiu), K (Potasiu) Rb (Rubidiu), Cs
(Cesiu) şi metale artificale şi radioacative Fr (Fansium) sunt denumite METALE ALICALINE.
29/32 RO
7
Depanare
Înainte de a apela la service, citiţi această listă. Puteţi economisi timp şi bani. Această listă include
probleme frecvente care nu sunt provocate de defecte de material sau de manoperă. Este posibil ca
unele funcţii descrise aici să nu se aplice pentru produsul dvs.
Frigiderul nu funcţionează.
• Ştecărul nu este introdus corect în priză. >>> Introduceţi ştecherul în priză.
• Siguranţa prizei la care este conectat frigiderul sau siguranţa principală este arsă. >>> Verificaţi
siguranţele.
Condens pe peretele lateral al compartimentului frigiderului (MULTI ZONE, COOL CONTROL şi FLEXI ZONE).
•
•
•
•
Mediu foarte rece. >>> Nu instalaţi produsul în medii cu temperaturi sub -5°C.
Deschidere frecventă a uşii >>> Aveţi grijă să nu deschideţi uşa frigiderului prea frecvent.
Mediu foarte umed. >>> Nu instalaţi produsul în medii umede.
Alimentele lichide sunt păstrate în recipiente deschise. >>> Păstraţi alimentele lichide în recipiente
închise.
• Uşa frigiderului este întredeschisă. >>> Nu lăsaţi uşa frigiderului deschisă perioade îndelungate de
timp.
• Termostatul este setat la o temperatură prea scăzută. >>> Setaţi termostatul la o temperatură
adecvată.
Compresorul nu funcţionează.
• Sistemul de protecţie termică a compresorului se va activa în cazul penelor de curent sau în
cazul deconectării şi reconectării la priză, întrucât presiunea din sistemul de răcire nu este încă
echilibrată. Frigiderul va porni după circa 6 minute. Contactaţi un centru de service dacă frigiderul
nu porneşte după această perioadă.
• Frigiderul este în modul de dezgheţare. >>> Acest mod este normal pentru un frigider cu
dezgheţare automată. Ciclul de dezgheţare are loc periodic.
• Frigiderul nu este conectat la priză.>>> Asiguraţi-vă că ştecărul este introdus corect în priză.
• Reglarea temperaturii nu este corectă. >>> Selectaţi temperatura adecvată.
• Pană de curent. >>> Frigiderul va continua să funcţioneze normal după ce curentul revine.
În timpul funcţionării frigiderului, zgomotul devine mai intens.
• Modul de funcţionare a frigiderului se poate modifica în funcţie de condiţiile ambientale. Acesta
este un fenomen normal şi nu reprezintă o defecţiune.
Frigiderul porneşte des sau funcţionează perioade îndelungate de timp.
30 /32 RO
Frigider / Manual de utilizare
Depanare
• Este posibil ca noul frigider să fie mai mare decât cel vechi. Frigiderele mari funcţionează perioade
îndelungate de timp.
• Este posibil ca temperatura din încăpere să fie ridicată. >>> De regulă, frigiderul funcţionează
perioade îndelungate de timp la temperaturi ridicate în încăpere.
• Este posibil ca frigiderul să fi fost conectat recent la priză sau să fi fost umplut recent cu alimente.
>>> Dacă frigiderul a fost conectat recent la priză sau a fost umplut cu alimente, va dura mai mult
până frigiderul va atinge temperatura setată. Acest lucru este normal.
• Este posibil ca în frigider să fi fost introduse recent cantităţi mari de alimente calde. >>> Nu
introduceţi alimente calde în frigider.
• Este posibil ca uşile să fi fost deschise frecvent sau lăsate întredeschise mai mult timp. >>>
Aerul cald care pătrunde în frigider determină funcţionarea pe perioade mai îndelungate de timp.
Deschideţi mai rar uşile.
• Este posibil ca uşa congelatorului sau frigiderului să fi fost lăsată întredeschisă. >>> Verificaţi dacă
uşile sunt închise corect.
• Aţi selectat o temperatură foarte joasă. >>> Selectaţi o temperatură mai ridicată şi aşteptaţi ca
aceasta să fie atinsă.
• Este posibil ca garnitura uşii frigiderului sau congelatorului să fie murdară, uzată, ruptă sau
poziţionată incorect. >>> Curăţaţi sau înlocuiţi garnitura. Garniturile deteriorate/defecte determină
funcţionarea pe perioade îndelungate de timp a frigiderului pentru a se asigura temperatura
corectă.
Temperatura congelatorului este foarte joasă, iar temperatura frigiderului este adecvată.
• Aţi selectat o temperatură foarte joasă a congelatorului. >>> Selectaţi o temperatură mai ridicată a
congelatorului şi verificaţi din nou.
Temperatura frigiderului este foarte joasă, iar temperatura congelatorului este adecvată.
• Aţi selectat o temperatură foarte joasă a frigiderului. >>> Selectaţi o temperatură mai ridicată a
frigiderului şi verificaţi din nou.
Alimentele din sertarele frigiderului îngheaţă.
• Aţi selectat o temperatură foarte joasă a frigiderului. >>> Selectaţi o temperatură mai ridicată a
congelatorului şi verificaţi din nou.
Temperatura din frigider sau congelator este foarte mare.
• Aţi selectat o temperatură foarte mare a frigiderului. >>> Temperatura setată pentru frigider
afectează temperatura congelatorului. Modificaţi temperatura frigiderului sau congelatorului până
când temperatura din frigider sau congelator ajunge la un nivel adecvat.
• Este posibil ca uşile să fi fost deschise frecvent sau lăsate întredeschise mai mult timp. >>>
Deschideţi mai rar uşile.
• Este posibil ca uşa să fie întredeschisă. >>> Închideţi complet uşa.
• Este posibil ca frigiderul să fi fost conectat recent la priză sau să fi fost umplut recent cu alimente.
>>> Acest lucru este normal. Dacă frigiderul a fost conectat recent la priză sau a fost umplut cu
alimente, va dura mai mult până frigiderul va atinge temperatura setată.
• Este posibil ca în frigider să fi fost introduse recent cantităţi mari de alimente calde. >>> Nu
introduceţi alimente calde în frigider.
Vibraţii sau zgomot.
Frigider / Manual de utilizare
31/32 RO
Depanare
• Podeaua este denivelată sau instabilă. >>> Dacă frigiderul se clatină când este împins uşor, reglaţi
picioarele pentru a echilibra frigiderul. De asemenea, asiguraţi-vă că podeaua este suficient de
stabilă şi poate susţine frigiderul.
• Zgomotul poate fi provocat de obiectele amplasate pe frigider. >>> Aceste obiecte trebuie
îndepărtate de pe frigider.
Frigiderul emite zgomote asemănătoare curgerii sau pulverizării lichidelor etc.
• Funcţionarea frigiderului se bazează pe circulaţia gazelor şi lichidelor. >>> Acesta este un fenomen
normal şi nu reprezintă o defecţiune.
Frigiderul emite un zgomot similar cu şuieratul vântului.
• Frigiderul este prevăzut cu un ventilator pentru răcire. Acesta este un fenomen normal şi nu
reprezintă o defecţiune.
Condens pe pereţii interiori ai frigiderului.
• Mediile calde şi umede favorizează formarea gheţii şi condensului. Acesta este un fenomen normal
şi nu reprezintă o defecţiune.
• Este posibil ca uşile să fi fost deschise frecvent sau lăsate întredeschise mai mult timp. >>>
Deschideţi mai rar uşile; dacă uşa este deschisă, închideţi-o.
• Este posibil ca uşa să fie întredeschisă. >>> Închideţi complet uşa.
Condens în exteriorul frigiderului sau între uşi.
• Este posibil ca mediul să fie umed. Acest fenomen este normal în medii umede. >>> La reducerea
umidităţii, condensul va dispărea.
Mirosuri neplăcute în frigider.
• Frigiderul nu este curăţat periodic. >>> Curăţaţi periodic interiorul frigiderului folosind un burete,
apă caldă şi carbonatată.
• Este posibil ca mirosul să fie cauzat de anumite recipiente şi ambalaje. >>> Folosiţi un recipient
sau un ambalaj care nu prezintă mirosuri neplăcute.
• Alimentele au fost puse în recipiente deschise. >>> Păstraţi alimentele în recipiente închise.
Alimentele neetanşate corespunzător pot răspândi microorganisme şi se pot acumula mirosuri
neplăcute.
• Aruncaţi toate alimentele expirate sau alterate din frigider.
Uşa nu se închide.
• Este posibil ca alimentele să împiedice închiderea uşii. >>> Mutaţi alimentele care împiedică
închiderea uşii.
• Este posibil ca frigiderul să fie înclinat. >>> Reglaţi picioarele de pentru a echilibra frigiderul.
• Podeaua este denivelată sau instabilă. >>> Asiguraţi-vă că podeaua este plană şi suficient de
stabilă pentru a putea susţine frigiderul.
Compartimentul pentru legume este blocat.
• Este posibil ca alimentele să atingă partea superioară a sertarului. >>> Rearanjaţi alimentele în
sertar.
A
AVERTISMENT: Dacă problema persistă după ce aţi urmat instrucţiunile din acest capitol, contactaţi
distribuitorul dvs. sau un centru de service autorizat. Nu încercaţi să reparaţi produsul.
32 /32 RO
Frigider / Manual de utilizare
Veuillez d’abord lire ce manuel d’utilisation !
Chère cliente, cher client,
Nous aimerions que vous soyez entièrement satisfait de notre appareil, fabriqué dans des infrastructures
modernes et ayant fait l'objet d'un contrôle de qualité minutieux.
À cet effet, veuillez lire en intégralité le manuel d'utilisation avant d'utiliser cet appareil, et conservez-le
pour références ultérieures. Si vous offrez cet appareil à une autre personne, remettez-lui également le
manuel d'utilisation.
Le manuel d'utilisation garantit l'utilisation rapide et sécurisée du réfrigérateur.
•
•
•
•
Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser le réfrigérateur,
Respectez toujours les instructions de sécurité en vigueur,
Tenez le manuel d'utilisation à portée pour références ultérieures,
Veuillez lire tous les autres documents fournis avec l'appareil,
Veuillez noter que ce manuel d'utilisation peut se rapporter à plusieurs modèles de cet appareil. Le
manuel indique clairement toutes les différences entre les modèles.
Symboles et commentaires
Les symboles suivants sont utilisés dans le manuel d'utilisation :
C
A
B
Informations importantes et
renseignements utiles,
Avertissement relatif aux conditions
dangereuses pour la vie et la
propriété,
Risque d'électrocution,
L'emballage de l'appareil a été
fabriqué à partir de matériaux
recyclables, conformément à la
législation nationale en matière
d'environnement,
Table des matières

1 Instructions en matière de sécurité et
d’environnement
3
1.1.Consignes générales de sécurité . . . . . . . . . 3
1.1.1 Avertissement HC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.1.2 Pour les modèles avec distributeur d’eau . 6
1.2.Utilisation préconisée . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.3.Sécurité des enfants. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.4.Conformité avec la directive DEEE et mise au
rebut de votre ancien appareil . . . . . . . . . . 7
1.5.Conformité avec la directive LdSD . . . . . . . . 7
1.6.Informations relatives à l’emballage . . . . . . 7
2 Votre réfrigérateur
8
3 Installation
9
3.1.Lieu idéal d'installation . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.2.Fixation des cales en plastique . . . . . . . . . . 9
3.3.Réglage des pieds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.4.Branchement électrique . . . . . . . . . . . . . . 10
3.5.Réversibilité des portes. . . . . . . . . . . . . . . 11
3.6.Réversibilité des portes. . . . . . . . . . . . . . . 12
4 Préparation
13
4.1.Moyens d'économiser l'énergie . . . . . . . . 13
4.2.Première utilisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5 Utilisation de l'appareil
14
5.1.Bouton de réglage de température . . . . . . 14
5.2.Congélation rapide . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5.3.Fonction Vacances . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5.4.Bandeau indicateur . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
5.5.Bandeau indicateur . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.6.Seau à glace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5.7.Support d'œufs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5.8.Ventilateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5.9. Bac à légumes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5.10. Compartiment zéro degré . . . . . . . . . . . . 22
5.11. Balconnet de porte amovible . . . . . . . . . . 23
5.12. Boîte de stockage coulissante . . . . . . . . . 23
5.13. Bac à légumes à humidité contrôlée . . . . 24
5.14. Machine à glace automatique . . . . . . . . . 24
5.15. Distributeur et récipient de conservation de
glaçons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
(dans certains modèles) . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5.16. Distributeur d’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
5.17. Utilisation du distributeur . . . . . . . . . . . . . 26
5.18. Nettoyer le réservoir d’eau . . . . . . . . . . . 27
5.19. Bac à eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
5.20. Congélation des produits frais . . . . . . . . . 29
5.21. Recommandations relatives à la conservation
des aliments congelés. . . . . . . . . . . . . . . 29
5.22. lnformations relatives au congélateur . . . . 30
5.23. Disposition des denrées . . . . . . . . . . . . . 30
5.24. Alerte ouverture de porte . . . . . . . . . . . . . 30
5.25. Inversion de la direction d’ouverture de la
porte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
5.26. Éclairage interne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
6 Entretien et nettoyage
31
6.1.Prévention des mauvaises odeurs . . . . . . . 31
6.2.Protection des surfaces en plastique . . . . 31
6.3.Vitre de porte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
6 Entretien et nettoyage
32
7 Dépannage
33
2 /36 FR
Réfrigérateur / Manuel d’utilisation
1
Instructions en matière de sécurité et d’environnement
Cette section fournit les
• Débranchez l’appareil lorsqu’il
instructions de sécurité
n’est pas utilisé.
nécessaires à la prévention
• Évitez de toucher le cordon
des risques de blessures ou
d’alimentation avec des mains
de dommage matériel. Le nonhumides ! Ne le débranchez
respect de ces instructions
jamais en tirant le câble, mais
annule tous les types de garantie
plutôt en tenant la prise.
de l’appareil.
• Nettoyez la fiche du câble
d’alimentation à l’aide d’un
1.1.Consignes générales
chiffon sec, avant de le
de sécurité
brancher.
• Cet appareil ne doit pas être
• Évitez de brancher le
utilisé par des personnes
réfrigérateur lorsque la prise
atteintes de déficience
est instable.
physique, sensorielle ou
• Débranchez l’appareil pendant
mentale, des personnes sans
l’installation, l’entretien, le
connaissances suffisantes et
nettoyage et la réparation.
inexpérimentées ou par des
• Si l’appareil ne sera pas
enfants. Il ne doit être utilisé
utilisé pendant une longue
par ces personnes que si elles
période, débranchez-le et videz
sont supervisées ou sous les
l’intérieur.
instructions d’une personne
• Évitez d’utiliser l’appareil
responsable de leur sécurité.
lorsque le compartiment équipé
Ne laissez pas les enfants jouer
des cartes de circuits situé
avec l’appareil.
sur la partie supérieure de
• En cas de dysfonctionnement,
l’appareil (couvercle du boîtier
débranchez l’appareil.
de la carte d’alimentation) (1)
• Après avoir débranché
est ouvert.
l’appareil, patientez 5 minutes
avant de le rebrancher.
Réfrigérateur / Manuel d’utilisation
3/36 FR
Instructions en matière de sécurité et d'environnement
1
•
1
•
•
•
•
N’utilisez pas la vapeur
ou de matériel de
nettoyage à vapeur pour
nettoyer le réfrigérateur
et faire fondre la glace.
La vapeur peut atteindre
les zones électrifiées et
causer un court-circuit ou
l’électrocution !
Ne lavez pas l’appareil
par pulvérisation ou
aspersion d’eau ! Risque
d’électrocution !
En cas de
dysfonctionnement, n’utilisez
pas l’appareil car il peut
entraîner une électrocution.
•
•
•
4 /36 FR
Contactez le service agréé
avant de procéder à toute
intervention.
Branchez votre appareil à
une prise de mise à la terre.
La mise à la terre doit être
effectuée par un technicien
qualifié.
Si l’appareil possède un
éclairage de type DEL,
contactez le service agréé
pour tout remplacement ou
en cas de problème.
Évitez de toucher les
aliments congelés avec
des mains humides ! Ils
pourraient coller à vos mains
!
Ne placez pas de boissons
en bouteille ou en canette
dans le compartiment de
congélation. Elles risquent
d’exploser !
Placez les boissons
verticalement, dans des
récipients convenablement
fermés.
Réfrigérateur / Manuel d'utilisation
Instructions en matière de sécurité et d'environnement
•
•
•
•
•
Ne pulvérisez pas de
substances contenant des
gaz inflammables près du
réfrigérateur pour éviter
tout risque d’incendie et
d’explosion.
Ne conservez pas de
substances et produits
inflammables (vaporisateurs,
etc.) dans le réfrigérateur.
Ne placez pas de récipients
contenants des liquides audessus du réfrigérateur. Les
projections d’eau sur des
pièces électrifiées peuvent
entraîner des électrocutions
et un risque d’incendie.
L’exposition du produit à la
pluie, à la neige, au soleil et
au vent présente des risques
pour la sécurité électrique.
Quand vous transportez le
réfrigérateur, ne le tenez pas
par la poignée de la porte.
Elle peut se casser.
Évitez que votre main ou
toute autre partie de votre
corps ne se retrouve coincée
Réfrigérateur / Manuel d'utilisation
•
•
dans les parties amovibles
de l’appareil.
Évitez de monter ou de vous
appuyer contre la porte, les
tiroirs ou toute autre partie
du réfrigérateur. Cela peut
faire tomber l’appareil et
l’endommager.
Évitez de coincer le câble
d’alimentation.
1.1.1 Avertissement HC
Si votre réfrigérateur possède
un système de refroidissement
utilisant le gaz R600a, évitez
d’endommager le système
de refroidissement et sa
tuyauterie pendant l’utilisation
et le transport de l’appareil.
Ce gaz est inflammable. Si le
système de refroidissement
est endommagé, éloignez
5/36 FR
Instructions en matière de sécurité et d'environnement
l’appareil des flammes et aérez
faites-vous aider par un
la pièce immédiatement.
professionnel.
L'étiquette sur la paroi • Utilisez uniquement de l’eau
potable.
intérieure gauche de
l'appareil indique le
1.2.Utilisation préconisée
type de gaz utilisé.
• Cet appareil est
exclusivement conçu pour
1.1.2 Pour les modèles
un usage domestique. Il
avec distributeur d’eau
n’est pas destiné à un usage
• Pour que le système d’eau
commercial.
à l’intérieur du réfrigérateur
• Il doit être exclusivement
fonctionne correctement,
utilisé pour le stockage des
assurez-vous que la pression
denrées et des boissons.
contenue dans le réseau
• Les produits qui
d’approvisionnement
nécessitent un contrôle de
d’eau soit comprise entre
température précis (vaccins,
1 et 8 bars. Utilisez un
médicaments sensibles
régulateur de pression si
à la chaleur, matériels
la pression dans le réseau
médicaux, etc.) ne doivent
d’approvisionnement d’eau
pas être conservés dans le
est supérieure à 5 bars.
réfrigérateur.
Lorsque la pression dans le
réseau d’approvisionnement • Le fabricant ne sera pas
tenu responsable de tout
d’eau est supérieure à 8
dommage résultant d’une
bars, évitez de connecter le
mauvaise utilisation ou
réfrigérateur à ce dernier.
manipulation.
Si vous ignorez comment
C
mesurer la pression d’eau,
6 /36 FR
Réfrigérateur / Manuel d'utilisation
Instructions en matière de sécurité et d'environnement
•
La durée de vie du produit
est de 10 ans. Les pièces
de rechange indispensables
au bon fonctionnement de
l’appareil seront disponibles
au cours de cette période.
Le présent produit a été fabriqué
avec des pièces et du matériel de
qualité supérieure susceptibles
d’être réutilisés et adaptés au
recyclage. Ne le mettez pas au
rebut avec les ordures ménagères
et d’autres déchets à la fin de sa
durée de vie. Rendez-vous dans un point de
collecte pour le recyclage de tout matériel
électrique et électronique. Rapprochez-vous
des autorités de votre localité pour plus
d’informations concernant ces points de
collecte.
1.3.Sécurité des enfants
• Conservez les matériaux
d’emballage hors de la
portée des enfants.
• Ne laissez pas les enfants
jouer avec l’appareil.
• Si la porte de l’appareil est
dotée d’une serrure, gardez
la clé hors de la portée des
enfants.
1.5. Conformité avec
la directive LdSD
• Ce produit est conforme à la directive DEEE
(2011/65/UE) de l’Union européenne). Il ne
comporte pas de matériaux dangereux et
interdits mentionnés dans la directive.
1.6. Informations relatives
à l’emballage
1.4. Conformité avec la
directive DEEE et mise au rebut
de votre ancien appareil
Ce produit est conforme à la directive DEEE
(2012/19/UE) de l’Union européenne. Il porte
un symbole de classification pour la mise
au rebut des équipements électriques et
électroniques (DEEE).
Réfrigérateur / Manuel d'utilisation
• Les matériaux d’emballage de cet appareil
sont fabriqués à partir de matériaux
recyclables, conformément à nos
réglementations nationales en matière
d’environnement. Ne mettez pas les
matériaux d’emballage au rebut avec les
ordures ménagères et d’autres déchets.
Amenez-les aux points de collecte des
matériaux d’emballage, désignés par les
autorités locales.
7/36 FR
2 Votre réfrigérateur
*1
*15
*2
*3
*14
*4
*4
16
13
*5
*12
*6
*11
*9
*10
17
*8
7
1. Balconnet de la porte du compartiment
réfrigérateur
2. Opercule du réservoir d’eau
3. Réservoir du distributeur d’eau
4. Bac à Oeufs
5. Clayette range-bouteilles
6. Boîte de stockage coulissante
7. Pieds réglables
8. Compartiment congélation rapide
9. Compartiment de congélation rapide
C
7
10. Bac à glaçons et banque de glace
11. Bac à légumes
12. Compartiment zéro degré
13. Éclairage intérieur
14. Balconnet de la vitre du compartiment
réfrigérateur
15. Bouton de réglage de température
16. Compartiment réfrigérateur
17. Compartiment congélateur
*En option : Les images présentées dans ce manuel sont fournies à titre indicatif et elles peuvent ne
pas correspondre exactement à votre appareil. Si votre appareil ne dispose pas des parties citées, alors
l'information s'applique à d'autres modèles.
8 /36 FR
Réfrigérateur / Manuel d’utilisation
3
Installation
3.1. Lieu idéal d'installation
3.2. Fixation des cales en plastique
Contactez le service agréé pour l'installation de
votre réfrigérateur. Pour préparer l'installation du
réfrigérateur, lisez attentivement les instructions
du manuel d'utilisation et assurez-vous que les
équipements électriques et d'approvisionnement
d'eau sont installés convenablement. Si non,
contactez un électricien et un plombier pour
effectuer les réparations nécessaires.
B
B
A
Utilisez les cales en plastiques fournies avec
le réfrigérateur pour créer une circulation d'air
suffisante entre le réfrigérateur et le mur.
1.Pour fixer les cales, retirez les vis du réfrigérateur et
utilisez celles fournies avec les cales,
2.Fixez 2 cales en plastique sur le couvercle de
ventilation tel qu’illustré par l’image.
AVERTISSEMENT : Le fabricant ne sera
pas tenu responsable en cas de problèmes
causés par des travaux effectués par des
personnes non autorisées.
AVERTISSEMENT : Débranchez le câble
d'alimentation du réfrigérateur pendant
l'installation. Le non-respect de cette
consigne peut entraîner la mort ou des
blessures graves !
AVERTISSEMENT : Si le cadre de la
porte est trop étroit pour laisser passer
l'appareil, retirez la porte et faites passer
l'appareil sur les côtés ; si cela ne
fonctionne pas, contactez le service agréé.
3.3. Réglage des pieds
Si le réfrigérateur n'est pas équilibré, réglez les
pieds avant en les tournant vers la gauche ou la
droite.
• Placez l'appareil sur une surface plane pour
éviter les vibrations.
• Placez le produit à 30 cm du chauffage, de
la cuisinière et des autres sources de chaleur
similaires et à au moins 5 cm des fours
électriques.
•N'exposez pas le produit directement à
lumière du soleil et ne le laissez pas dans des
environnements humides.
• Le bon fonctionnement de votre réfrigérateur
nécessite la bonne circulation de l'air.
• Si le réfrigérateur est placé dans un
encastrement mural, assurez-vous de laisser un
espace d'au moins 5 cm avec le plafond et le
mur.
• Ne placez pas le réfrigérateur dans des
environnements avec des températures
inférieures à -5 °C.
Réfrigérateur / Manuel d’utilisation
9/36 FR
Installation
3.4. Branchement électrique
A
B
C
AVERTISSEMENT : Ne branchez
pas le réfrigérateur sur une rallonge ou
une multiprise.
AVERTISSEMENT : Les câbles
d'alimentation endommagés doivent
être remplacés par le service agréé.
Lorsque deux réfrigérateurs sont
installés côte à côte, ils doivent être
séparés par au moins 4 cm.
• Notre entreprise ne sera pas tenue
responsable de tout dommage résultant
de l'utilisation de l'appareil sans prise de
mise à la terre ou branchement électrique
conforme à la norme nationale en vigueur.
• Gardez la fiche du câble d'alimentation à
portée de main après l'installation.
• Branchez votre réfrigérateur à une prise
de mise à la terre de 220-240 V/50 Hz de
tension. La fiche doit posséder un fusible
de 10-16 A.
• N'utilisez pas de fiches multiples avec
ou sans câble d'extension entre la prise
murale et le réfrigérateur.
10 /36 FR
Réfrigérateur / Manuel d'utilisation
Installation
3.5. Réversibilité des portes
Procédez dans l'ordre numérique.
4
10
5
4
10
2
7
1
11
6
45 ¡
12
3
13
9
8
14
18
17
180¡
19
19
22
24
23
21
24
20
15
Réfrigérateur / Manuel d'utilisation
16
11/36FR
Installation
3.6. Réversibilité des portes
Procédez dans l'ordre numérique.
1
(8)
(13)
20
7
1
1
6
2
5
14
11
13
45 °
9
4
3
10
12
20
8
15
180°
20
16
19
18
17
12 /36 FR
Réfrigérateur / Manuel d'utilisation
4
Préparation
4.1. Moyens d'économiser l'énergie
A
• Veuillez-vous assurer que les aliments ne
sont pas en contact direct avec le capteur de
température du compartiment réfrigérateur
décrit ci-après.
Il est dangereux de connecter l'appareil
aux systèmes électroniques d'économie
d'énergie, ils pourraient l'endommager.
• Ne laissez pas la porte du réfrigérateur ouverte
longtemps.
• Ne conservez pas des aliments ou des
boissons chauds dans le réfrigérateur.
• Ne surchargez pas le réfrigérateur, l'obstruction
du flux d'air interne réduira la capacité de
réfrigération.
• Pour stocker une quantité maximale d'aliments
dans le compartiment réfrigérateur, retirez les
tiroirs supérieurs et placez-les sur l'étagère
pour verres. La consommation énergétique
définie de votre réfrigérateur est déterminée
lorsque vous retirez le refroidisseur, le bac à
glaçons et les tiroirs supérieurs d'une manière
qui permettra un chargement maximal.
Il est fortement recommandé d'utiliser le
tiroir inférieur lors du chargement. Activez
la fonction Économie d'énergie pour une
meilleure consommation énergétique.
• Évitez de bloquer le flux d'air en plaçant les
aliments devant le ventilateur du refroidisseur.
Laissez un espace de 3 cm devant la grille de
protection du ventilateur lors du chargement
des aliments.
• Selon les caractéristiques de l'appareil,
le dégivrage des aliments congelés dans
le compartiment réfrigérateur assurera
l'économie d'énergie et la préservation de la
qualité des aliments.
• Placez les aliments dans les étagères à
l'intérieur du compartiment réfrigérateur
afin de réaliser des économies d'énergie et
de conserver les aliments dans un meilleur
environnement.
• Veillez à ce que les emballages d'aliments ne
soient pas en contact direct avec le capteur
de chaleur situé dans le compartiment
réfrigérateur. Dans le cas contraire, la
consommation énergétique de votre appareil
pourrait augmenter.
Réfrigérateur / Manuel d’utilisation
4.2. Première utilisation
Avant d'utiliser votre réfrigérateur, assurez-vous
que les installations nécessaires sont conformes
aux instructions des sections « Instructions en
matière de sécurité et d'environnement » et «
Installation ».
• Laissez l'appareil vide en marche pendant
6 heures, et ne l'ouvrez pas sauf en cas de
nécessité absolue.
C
C
C
13/36 FR
Un son retentit à l'activation du
compresseur. Il est également normal
d'entendre ce son lorsque le compresseur
est inactif, en raison des liquides et des
gaz comprimés présents dans le système
de réfrigération.
Les bords avant du réfrigérateur peuvent
chauffer. Ce phénomène est normal. Ces
parties doivent en principe être chaudes
afin d'éviter la condensation.
Dans certains modèles, le panneau
indicateur se met automatiquement en
veilleuse 5 minutes après la fermeture de
la porte. Ce panneau s'active à nouveau
lorsque la porte est ouverte ou lorsqu'on
appuie sur un bouton.
5
Utilisation de l'appareil
5.1. Bouton de réglage
de température
5.2. Congélation rapide
La température interne de votre réfrigérateur varie
selon les raisons suivantes :
• Températures saisonnières,
• les portes sont ouvertes fréquemment et
restent longtemps ouvertes,
• les aliments sont introduits dans le
réfrigérateur sans réduction de la température
à la température ambiante,
• l'emplacement du réfrigérateur dans la pièce
(par ex. exposition à la lumière directe du
soleil).
• La variation de la température interne en
raison de ces facteurs peut être réglée via le
bouton de réglage de la température.
Les chiffres autour du bouton de réglage indiquent les
degrés de température comme « °C ».
Si la température ambiante est de 20 °C, il est
recommandé de régler la température du réfrigérateur
à 4 °C. Sous d'autres températures ambiantes, cette
valeur peut être personnalisée.
Si vous souhaitez congeler de grandes quantités
d'aliments frais, placez le bouton de réglage de la
température sur la position ( ) avant d'introduire
les aliments dans le compartiment de congélation
rapide.
Nous vous recommandons de laisser le bouton à
cette position pendant au moins 24 heures pour
congeler une quantité maximale d'aliments correspondant à la capacité de congélation stipulée.
Veillez surtout à ne pas mélanger les aliments
congelés et les aliments frais.
Assurez-vous de placer le bouton de réglage de
température à sa position initiale.
14 /36 FR
Réfrigérateur / Manuel d’utilisation
Utilisation de l'appareil
5.3. Fonction Vacances
Si les portes de votre réfrigérateur ne sont pas
( ) ouvertes pendant au moins 12 heures
après l'ajustement du bouton de réglage de
la température à la position la plus élevée,
la fonction Vacances est automatiquement
activée.
Les paramètres du bouton peuvent être
modifiés afin d'annuler cette fonction.
Il n’est pas recommandé de conserver les
aliments dans le compartiment réfrigérateur
lorsque cette fonction est activée.
• Une fois le réglage terminé, vous
pouvez dissimuler le bouton de réglage de la
température en l'appuyant à l'intérieur.
Réfrigérateur / Manuel d'utilisation
15/36FR
Utilisation de l'appareil
5.4. Bandeau indicateur
Les bandeaux indicateur peuvent varier en fonction du modèle de l’appareil.
Les fonctions sonores et visuelles sur le panneau indicateur vous aident dans l’utilisation de votre
réfrigérateur.
8
1
2
3
7
6
5
9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
4
Indicateur du compartiment réfrigérateur
Indicateur d'état de dysfonctionnement
Indicateur de température
Bouton de la fonction Vacances
Bouton de réglage de la température
Bouton de sélection du compartiment
Indicateur du compartiment congélateur
Indicateur mode Économie
Indicateur de Fonction Vacances
*en option
C
*en option : Les chiffres présentés dans ce guide sont à titre indicatif et peuvent ne pas
correspondre à votre appareil. Si votre appareil ne dispose pas des parties citées, alors
l'information s'applique à d'autres modèles.
16 /36 FR
Réfrigérateur / Manuel d'utilisation
Utilisation de l'appareil
1. Indicateur du compartiment
réfrigérateur
La lampe du compartiment réfrigérateur
s’allume lorsque la température de ce
compartiment est réglée.
6. Bouton de sélection du compartiment
Bouton de sélection : Appuyez sur le bouton de
sélection du compartiment pour basculer entre
les compartiments réfrigérateur et congélateur.
2. Indicateur d'état de dysfonctionnement
Si la capacité de votre réfrigérateur à
refroidir est insuffisante ou en cas de
dysfonctionnement du capteur, cet indicateur
est activé. Lorsque cet indicateur est activé,
“E” s’affiche sur l’indicateur de température
du compartiment congélateur, et les
nombres tels que “1,2,3...” s’affichent sur
l’indicateur de température du compartiment
réfrigérateur. Ces numéros sur l’indicateur
renseignent le personnel d’entretien sur le
dysfonctionnement.
7. Indicateur du compartiment
congélateur
La lampe du compartiment congélateur
s’allume lorsque la température du
compartiment congélateur est réglée.
8. Indicateur mode Économie
Indique que le réfrigérateur fonctionne en
mode d'économie d'énergie. Cet écran sera
actif si la température du compartiment
congélateur est réglée sur -18°C.
9. Indicateur de Fonction Vacances
Indique que la fonction Vacances est activée.
3. Indicateur de température
Indique la température du compartiment
congélateur, réfrigérateur.
4. Bouton de la fonction Vacances
Appuyez sur le bouton Vacances pendant
3 secondes pour activer cette fonction.
Si la fonction Vacances est activée, “- -”
s’affiche sur l’indicateur de température
du compartiment réfrigérateur et aucun
refroidissement actif n’est sélectionné sur
le compartiment réfrigérateur. Il n’est pas
adapté de conserver les denrées dans le
compartiment réfrigérateur lorsque cette
fonction est activée. D’autres compartiments
continuent à se refroidir conformément à leur
température réglée.
Pour annuler cette fonction, appuyez à nouveau
sur le bouton Vacances.
5. Bouton de réglage de la température
Modifie la température du compartiment
concerné entre - 24 °C, -18 °C et 8 °C.1 °C.
Réfrigérateur / Manuel d'utilisation
17/36FR
Utilisation de l'appareil
5.5. Bandeau indicateur
Le panneau indicateur vous permet de régler la température et de contrôler les autres fonctions
liées à votre appareil sans ouvrir la porte du réfrigérateur. Appuyez simplement sur les inscriptions
des boutons appropriés pour effectuer le réglage des fonctions.
1 2
12
11 *10
9
1. Indicateur de Coupure
de courant / Température
élevée / d'avertissement d'erreur
Cet indicateur ( ) s'allume en cas de coupure
de courant, d'échecs de température élevée
et de messages d’erreur. Pendant les
coupures de courant prolongées, le niveau
de température le plus élevé atteint par
le compartiment congélateur clignote sur
l'affichage numérique. Après avoir vérifié
les aliments situés dans le compartiment
congélateur ( ), appuyez sur le bouton de
désactivation d'alarme pour supprimer le
message d'erreur.
C
6 5
8 7
4
3
Veuillez consulter la section « solutions
conseillées pour le dépannage » dans votre
manuel si vous constatez que l'indicateur est
allumé.
2. Fonction Économie d’énergie (Arrêt de
l'affichage) :
Si les portes du réfrigérateur restent fermées
pendant longtemps, la fonction Économie
d’énergie s'active automatiquement et le
symbole d'économie d'énergie s'allume. (
)
*en option : Les chiffres présentés dans ce guide sont à titre indicatif et peuvent ne pas
correspondre à votre appareil. Si votre appareil ne dispose pas des parties citées, alors
l'information s'applique à d'autres modèles.
18 /36 FR
Réfrigérateur / Manuel d'utilisation
Utilisation de l'appareil
Si la fonction Économie d'énergie est active,
tous les symboles de l'écran hormis celui de
l'Économie d'énergie s'éteindront. Lorsque la
fonction Économie d’énergie est active, si vous
appuyez sur un bouton quelconque ou ouvrez
la porte, cette fonction se désactive et les
symboles affichés redeviennent normaux.
La fonction Économie d'énergie est activée à
la sortie du réfrigérateur de l'usine et ne peut
être annulée.
3. Fonction de réfrigération rapide
Ce bouton est doté de deux fonctions. Appuyez
brièvement sur ce bouton pour activer ou
désactiver la fonction de refroidissement
rapide. L’indicateur de refroidissement rapide
s’éteint et l'appareil retourne à son réglage
normal. (
)
C
C
C
C
Utilisez la fonction de refroidissement
rapide lorsque vous souhaitez refroidir
rapidement les aliments placés dans
le compartiment réfrigérateur. Si
vous souhaitez refroidir de grandes
quantités d'aliments frais, nous vous
recommandons d'activer cette fonction
au préalable.
Après 8 heures de temps ou lorsque
le compartiment réfrigérateur atteint
la température souhaitée, la fonction
de refroidissement rapide s’annulera
automatiquement si vous ne le faites
pas.
Si vous appuyez sur le bouton de
refroidissement rapide de façon
répétée à des intervalles courts,
alors le système de protection du
circuit électronique s'activera et
le compresseur ne démarrera pas
automatiquement.
Cette fonction n'est pas reprise
lorsque le courant est rétabli après
une panne de courant.
Réfrigérateur / Manuel d'utilisation
4. Bouton de réglage de la température du
compartiment réfrigérateur
Appuyez sur ce bouton pour régler la
température du compartiment réfrigérateur à
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8 respectivement. Appuyez
sur ce bouton pour définir la température
souhaitée pour le compartiment du
réfrigérateur. ( )
5. Fonction Vacances
Pour activer la fonction Vacances, il suffit
d'appuyer sur ce bouton ( ) pendant 3
secondes, et l'indicateur du mode Vacances
( ) s'active. Si la fonction Vacances est
activée, “- -” s’affiche sur l’indicateur de
température du compartiment réfrigérateur et
aucun refroidissement actif n’est sélectionné
sur le compartiment réfrigérateur. Il n’est
pas adapté de conserver les denrées dans
le compartiment réfrigérateur lorsque cette
fonction est activée. D’autres compartiments
doivent continuer à se refroidir conformément
à leur température réglée.
Pour désactiver cette fonction, appuyez
à nouveau sur le bouton de la fonction
Vacances.
6. Avertissement de désactivation
d'alarme :
En cas d'alarme de coupure de courant /
température élevée, après avoir vérifié les
aliments stockés dans le compartiment
congélateur, appuyez sur le bouton de
désactivation d'alarme ( ) pour supprimer le
message d'avertissement.
7. Key lock (Verrouillage des commandes)
Appuyez simultanément sur le bouton Key
lock ( ) pendant 3 secondes. Symbole de
verrouillage des commandes ( ) s’allume
et le mode Verrouillage des commandes est
activé. Les boutons ne fonctionneront pas si le
mode Verrouillage des commandes est actif.
19/36FR
Utilisation de l'appareil
Appuyez simultanément sur le bouton Key lock
pendant 3 secondes à nouveau. Le symbole
de verrouillage des commandes s’éteint et
le mode Verrouillage des commandes est
désactivé.
Appuyez sur le bouton key lock si vous
souhaitez éviter toute modification du réglage
de température du réfrigérateur ( ).
C
L'arrivée d'eau du réservoir à eau
sera arrêtée en sélectionnant cette
fonction. Toutefois, les glaçons
déjà formés peut être retirés du
distributeur.
11. Bouton de la fonction congélation
rapide / Bouton Marche/Arrêt du
distributeur de glaçons
Appuyez sur ce bouton pour activer ou
8. Eco fuzzy
désactiver la fonction de congélation
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton
rapide. Lorsque vous activez la fonction, le
Eco fuzzy pendant 1 seconde pour activer la
fonction Eco fuzzy. Le réfrigérateur commence compartiment congélateur sera refroidi à une
à fonctionner dans le mode le plus économique température inférieure à la valeur de consigne.
( )
au moins 6 heures plus tard, et l'indicateur
Pour activer et désactiver le distributeur de
d'utilisation économique s'allume une fois
glaçons, maintenez le bouton enfoncé pendant
que la fonction est active ( ). Appuyez
3 secondes.
et maintenez enfoncé le bouton Eco fuzzy
pendant 3 secondes pour désactiver la fonction
Utilisez la fonction de congélation
rapide lorsque vous souhaitez congeler
Eco fuzzy.
rapidement les aliments placés dans
Ce témoin s’allume après 6 heures lorsque le
le compartiment réfrigérateur. Si
bouton Eco fuzzy est activé.
vous souhaitez congeler de grandes
C
9. Bouton de réglage de la température du
compartiment de congélation
Appuyez sur ce bouton pour régler la
température du compartiment de congélation
à -18,-19,-20,-21,-22,-23,-24, -18...
respectivement. Appuyez sur ce bouton pour
définir la valeur de température souhaitée pour
le compartiment du congélateur.( )
10. Indicateur du distributeur de glaçons
désactivé
Indique si le distributeur de glaçons est activé
ou non. ( ) Si l'indicateur est activé, alors le
distributeur de glaçons ne fonctionne pas. Pour
activer le distributeur de glaçons à nouveau,
maintenez le bouton Marche-Arrêt enfoncé
pendant 3 secondes.
quantités d'aliments, nous vous
recommandons d'activer cette fonction
au préalable.
C
C
20 /36 FR
Après 4 heures de temps ou lorsque
le compartiment réfrigérateur atteint
la température souhaitée, la fonction
de congélation rapide s’annulera
automatiquement si vous ne le faites
pas.
Cette fonction n'est pas reprise lorsque
le courant est rétabli après une panne
de courant.
Réfrigérateur / Manuel d'utilisation
Utilisation de l'appareil
12. Voyant d'économie d'énergie
Indique que le réfrigérateur fonctionne en
mode d'économie d'énergie. ( ) Cet
indicateur est activé si la température du
compartiment congélateur est réglée sur -18
ou si le refroidissement à économie d'énergie
est réalisé suite à l'activation de la fonction Eco
Extra.
C
Le voyant d'économie d'énergie s'éteint
lorsque la fonction de réfrigération
rapide ou de congélation rapide est
sélectionnée.
Réfrigérateur / Manuel d'utilisation
21/36FR
Utilisation de l'appareil
5.6. Seau à glace
5.9. Bac à légumes
(En option)
(En option)
• R etirez le seau à glace du compartiment
congélateur.
• Remplissez-le d'eau.
• Replacez le seau à glace dans le
compartiment congélateur.
• Les glaçons seront prêts après environ
deux heures. Retirez le seau à glace du
compartiment congélateur et tordez-le
légèrement au-dessus du support dans
lequel vous souhaitez servir les glaçons.
Les glaçons se verseront donc facilement
dans le support dans lequel vous
souhaitez les servir.
Le bac à légumes du réfrigérateur est conçu
pour conserver les légumes frais en préservant
l'humidité. Pour cela, la circulation de la totalité de
l'air froid est intensifiée dans le bac à légumes.
5.10.Compartiment zéro degré
(En option)
Utilisez ce compartiment pour conserver de
l'épicerie fine à des températures faibles,
ou des produits carnés destinés à une
consommation immédiate.
Le compartiment Zéro degré est l'endroit le plus
froid où vous pouvez conserver les aliments tels
que les produits laitiers, la viande, le poisson
et la volaille dans des conditions idéales.
Les légumes et/ou fruits ne doivent pas être
conservés dans ce compartiment.
5.7. Support d'œufs
Vous pouvez placer le support d'œufs sur
la porte ou l'étagère de votre choix. Si vous
décidez de le placer sur l'étagère, il est
recommandé de le placer sur les étagères
inférieures car elles sont plus froides.
A
Évitez de placer le support d'œufs
dans le compartiment congélateur.
5.8. Ventilateur
Le ventilateur a été conçu pour faire circuler
de manière homogène l'air froid à l'intérieur de
votre réfrigérateur. La durée de fonctionnement
du ventilateur varie en fonction des propriétés
de votre appareil.
Dans certains réfrigérateurs, le ventilateur
fonctionne uniquement avec compresseur,
dans d'autres systèmes de commande, il permet de déterminer la durée de fonctionnement
basée sur le besoin de refroidissement.
22 /36 FR
Réfrigérateur / Manuel d'utilisation
Utilisation de l'appareil
5.11.Balconnet de
porte amovible
(En option)
Le balconnet de porte amovible peut être
fixé de 3 manières différentes.
Pour déplacer le balconnet, appuyez
uniformément sur les boutons situés sur le
côté. Ainsi, le balconnet est amovible.
Déplacez le balconnet vers le haut ou vers
le bas.
Une fois que ce dernier se trouve dans
la position de votre choix, relâchez les
boutons. Assurez-vous que le balconnet est
fixé à nouveau à la position initiale.
Réfrigérateur / Manuel d'utilisation
5.12.Boîte de stockage coulissante
(En option)
Cet accessoire a été conçu dans le but de
renforcer les capacités des balconnets de
porte.
Grâce à sa capacité à se déplacer
latéralement, elle vous permet de disposer
facilement de longues bouteilles, des bocaux
ou des boîtes que vous placez dans le rangebouteilles inférieur.
23/36FR
Utilisation de l'appareil
5.13.Bac à légumes à
humidité contrôlée
5.14.Machine à glace automatique
(En option)
Grâce à la fonction de contrôle de l'humidité, la
quantité d'humidité de légumes et de fruits est
maintenue sous contrôle. Cette fonction assure
également une période de fraîcheur prolongée
pour les aliments.
Il est recommandé de ne pas conserver les
légumes à feuilles vertes, tels que les feuilles
de laitue, les épinards, ainsi que les légumes
similaires générant une perte d'humidité, sur
leurs racines, mais en position horizontale dans
le bac à légumes, autant que possible.
Lorsque vous stockez les légumes, placez les
légumes lourds et durs au fond du bac et les
légumes légers et doux au-dessus, en tenant
compte des poids spécifiques de légumes.
Ne placez pas les légumes dans le bac à
légumes lorsqu'ils sont encore dans les sacs
en plastique. Lorsque vous les laissez dans
les sacs en plastique, ces légumes pourrissent en un laps de temps. En cas de mélange
de légumes non recommandé, utilisez des
matériaux d'emballage tels que le papier qui
possède une certaine porosité en termes
d'hygiène.
Évitez de placer des fruits qui ont une production de gaz à haute teneur en éthylène tels que
la poire, l'abricot, la pêche et en particulier
la pomme dans le même bac à légumes que
d'autres légumes et fruits. Le gaz d'éthylène
provenant de ces fruits pourrait accélérer la
maturité d'autres légumes et fruits qui pourraient pourrir en un laps de temps.
(En option)
La machine à glace automatique vous permet
de faire facilement des glaçons dans votre
réfrigérateur. Pour obtenir des glaçons à partir
de la machine à glace, retirez le réservoir d'eau
du compartiment réfrigérateur, remplissez-le
d'eau et replacez-le.
Les premiers glaçons seront prêts dans environ
2 heures dans le tiroir à glace situé dans le
compartiment réfrigérateur.
Après avoir placé le réservoir rempli, vous
pouvez obtenir environ 60 à 70 cubes de glace
jusqu'à ce qu'il soit entièrement vide.
Si l'eau contenue dans le réservoir date de 2 à
3 semaines, veuillez la remplacer.
C
24 /36 FR
Dans les réfrigérateurs équipés de
machine à glace automatique, vous
pourriez entendre un son lorsque vous
versez la glace. Ce phénomène est tout
à fait normal et ne constitue nullement
un signe de dysfonctionnement.
Réfrigérateur / Manuel d'utilisation
Utilisation de l'appareil
Récipient de conservation de glaçons
Le récipient de conservation de glaçons sert
simplement à accumuler les glaçons. Ne versez
pas d’eau à l’intérieur. Cela peut le casser.
5.15.Distributeur et récipient
de conservation de glaçons
(dans certains modèles)
Utilisation du distributeur
Remplissez le distributeur de glaçons avec de
l'eau et remettez-le à sa place. Vos glaçons
seront prêts dans environ deux heures. Ne
pas retirer le distributeur de glaçons de son
logement pour prendre de la glace.
Tournez les molettes des réservoires à glaçons
dans le sens des aiguilles d’une montre, de
manière à former un angle de 90 degrés.
Les glaçons contenus dans les réservoirs
tomberont dans le récipient de conservation de
glaçons situé en dessous.
Vous pouvez alors sortir le récipient de
conservation de glaçons et servir les glaçons.
Si vous le désirez, vous pouvez laisser les
glaçons dans leur récipient de conservation.
Réfrigérateur / Manuel d'utilisation
25/36FR
Utilisation de l'appareil
5.16.Distributeur d’eau
*en option
Cette fontaine est très important pour obtenir
de l’eau fraîche sans avoir à ouvrir la porte de
votre réfrigérateur. Comme vous n'aurez pas à
ouvrir fréquemment la porte de votre réfrigérateur, cela vous permettra d'économiser de
l'énergie.
5.17.Utilisation du distributeur
Appuyez sur le bouton de la fontaine avec
votre verre. La fontaine cessera de fonctionner
lorsque vous aurez relâché le bouton.
Pendant le fonctionnement de la fontaine, vous
pouvez obtenir une quantité maximale en appuyant à fond sur le bouton. N'oubliez pas que
la quantité de liquide obtenue est fonction du
degré d'appui que vous exercez sur le bouton.
A mesure que le niveau d’eau de votre tasse
/ verre augmente, réduisez doucement la
quantité de pression du bouton pour éviter
tout risque de débordement. Si vous appuyez
légèrement sur le bouton, l'eau s'écoulera ; ce
phénomène est tout à fait normal et n'est pas
un dysfonctionnement.
Remplir le réservoir d'eau de la fontaine
frigorifique
Le réservoir d'approvisionnement en eau se
trouve dans le balconnet de la porte. Vous pouvez ouvrir le couvercle du réservoir et remplir
celui-ci d'eau potable. Refermez ensuite le
couvercle.
Avertissement !
• Ne remplissez pas le réservoir avec un
liquide autre que de l’eau des boissons gazeuses, alcooliques, jus de fruits ou autres
ne sont pas adaptés pour être utilisés avec
le distributeur d’eau. Si de tels liquides sont
utilisés, le distributeur connaîtra un dysfonctionnement et peut être profondément
endommagé. La garantie ne couvre pas
de telles utilisations. Certaines substances
chimiques et certains additifs contenus
dans de telles boissons / breuvages peuvent également endommager le réservoir
d'eau.
26 /36 FR
Réfrigérateur / Manuel d'utilisation
Utilisation de l'appareil
• Utilisez uniquement de l'eau potable
propre.
• La capacité du réservoir est de 3 litres; ne
dépassez pas la limite.
• Appuyez sur le bouton de la fontaine avec
votre verre. Si vous utilisez une tasse
jetable, poussez le bouton avec vos doigts
à partir de l'arrière de la tasse.
5.18.Nettoyer le réservoir d’eau
• Retirez le réservoir d'approvisionnement en
eau du balconnet de la porte.
• Retirez le balconnet de la porte en le tenant
par les deux côtés.
• Tenez le réservoir par ses deux côtés et
retirez-le selon un angle de 45 degrés.
• Retirez le couvercle afin de nettoyer le
réservoir.
Important :
Le réservoir d’eau et les composants du
distributeur d’eau ne peuvent pas être passés
au lave-vaisselle.
Réfrigérateur / Manuel d'utilisation
27/36FR
Utilisation de l'appareil
5.19.Bac à eau
L’eau qui s’écoule lors de l’utilisation du
distributeur d’eau s’accumule dans le bac de
dégivrage.
Retirez la crépine en plastique comme sur le
schéma.
Essuyez l'excédent d'eau à l'aide d'un chiffon
propre et sec.
28 /36 FR
Réfrigérateur / Manuel d'utilisation
Utilisation de l'appareil
5.20.Congélation des produits frais
• Pour conserver la qualité des aliments,
les denrées placées dans le compartiment
congélateur doivent être congelées le plus
rapidement possible, à l'aide de la fonction
de congélation rapide.
• Le fait de congeler les denrées à l'état frais
prolongera la durée de conservation dans
le compartiment congélateur.
• Emballez les aliments dans des emballages
sous vide et scellez-les correctement.
• Assurez-vous que les aliments sont
emballés avant de les placer dans le
congélateur. Utilisez des récipients pour
congélateur, du papier aluminium et du
papier résistant à l'humidité, des sacs
en plastique ou du matériel d'emballage
similaire au lieu d'un papier d'emballage
ordinaire.
C
La glace contenue dans le compartiment congélateur dégèle automatiquement.
• Marquez chaque emballage en y écrivant la
date avant de le placer au congélateur. Ceci
vous permettra de déterminer la fraîcheur
de chaque paquet lors des ouvertures du
congélateur. Mettez les aliments les plus
anciens à l'avant pour vous assurer qu'ils
sont utilisés en premier.
• Les aliments congelés doivent être utilisés
immédiatement après le dégivrage et ne
doivent pas être congelés à nouveau.
• Ne retirez pas de grandes quantités
d'aliments au même moment.
5.21.Recommandations
relatives à la conservation
des aliments congelés
Le compartiment doit être réglé à -18 °C
minimum.
1. Placez les aliments dans le congélateur le
plus rapidement possible pour éviter leur
dégivrage.
2. Avant de les faire dégivrer, vérifiez la «
date d'expiration » sur l'emballage pour
vous assurer de l'état des aliments.
3. Assurez-vous que l'emballage de l'aliment
n'est pas endommagé.
Réglage de la Réglage de la
température température
du
du
Détails
compartiment compartiment
congélateur réfrigérateur
-18°C
4°C
Ceci est le paramètre par défaut recommandé.
-20,-22 ou
Ces réglages sont recommandés pour des températures ambiantes
4°C
-24°C
excédant 30 °C.
Cet indicateur est utilisé lorsque vous souhaitez congeler vos
Congélation
4°C
aliments pendant une courte période. Une fois le processus terminé,
rapide
l'appareil retourne à son réglage initial.
Utilisez ces réglages si vous estimez que le compartiment
Inférieure ou
2°C
réfrigérateur n'est pas assez frais à cause de la température
égaleà -18°C
ambiante ou de l'ouverture fréquente de la porte.
Réfrigérateur / Manuel d'utilisation
29/36FR
Utilisation de l'appareil
5.22.lnformations relatives
au congélateur
Selon la norme CEI 62552, le congélateur
doit être doté d'une capacité de congélation
des aliments de 4,5 kg à une température
inférieure ou égale à -18 °C en 24 heures pour
chaque 100 litres du volume du compartiment
congélateur.
Les aliments peuvent être préservés pour
des périodes prolongées uniquement à des
températures inférieures ou égales à -18 °C.
Vous pouvez garder les aliments frais
pendant des mois (dans le congélateur à des
températures inférieures ou égales à 18 °C).
Les aliments à congeler ne doivent pas être en
contact avec ceux déjà congelés pour éviter un
dégivrage partiel.
Faites bouillir les légumes et filtrer l'eau
pour prolonger la durée de conservation
à l'état congelé. Placez les aliments dans
des conditionnements hermétiques après
filtrage et placez-les dans le congélateur. Les
bananes, les tomates, les feuilles de laitue,
le céleri, les oeufs durs, les pommes de terre
et les aliments similaires ne doivent pas être
congelés. Lorsque les aliments pourrissent,
seules les valeurs nutritionnelles et les qualités
alimentaires sont négativement affectées. Il ne
s'agit pas d'un aliment détérioré susceptible de
constituer un danger pour la santé humaine.
5.23.Disposition des denrées
Étagères du
compartiment
congélateur
Étagères du
compartiment
réfrigérateur
Vous pouvez congeler
différents aliments comme
de la viande, du poisson,
des crèmes glacées, des
légumes, etc.
Les aliments contenus dans
des casseroles, des plats
couverts, des gamelles
et les œufs (dans des
gamelles)
Balconnets
de la porte du Aliments emballés et de
compartiment petite taille ou des boissons
réfrigérateur
Bac à légumes Fruits et légumes
Épicerie fine (aliments pour
Compartiment
petit déjeuner, produits
des aliments
carnés à consommer à
frais
court terme)
5.24.Alerte ouverture de porte
(En option)
Un signal sonore est émis si la porte de
l'appareil reste ouverte pendant au moins 1
minute. Le signal sonore s'arrête à la fermeture
de la porte ou lorsqu'on appuie sur bouton de
l'écran (si disponible).
Ce signal destiné à l'utilisateur est à la fois
audible et visuel. Le voyant intérieur s'allume si
le signal d'avertissement est émis pendant 10
minutes.
5.25.Inversion de la direction
d’ouverture de la porte
Vous pouvez inverser le sens d'ouverture de
votre réfrigérateur, en fonction de son emplacement. Lorsque vous souhaitez effectuer cette
opération, contactez le service agréé le plus
proche.
L'explication ci-dessus est une déclaration
générale. Veuillez vérifier l'étiquette d'avertissement située à l'intérieur de l'emballage
de votre appareil, au sujet de l'inversion de la
direction de la porte.
5.26.Éclairage interne
L'éclairage interne utilise une lampe de type
DEL. Contactez le service agréé pour tout
problème lié à cette lampe.
N'utilisez pas l'ampoule de cet appareil pour
l'éclairage des maisons. Cette ampoule a été
conçue pour permettre à l'utilisateur de placer
les aliments dans le réfrigérateur / congélateur
en toute sécurité et confortablement.
30 /36 FR
Réfrigérateur / Manuel d'utilisation
6
Entretien et nettoyage
Un nettoyage régulier prolonge la durée de vie de
votre réfrigérateur
B
AVERTISSEMENT : Débranchez votre
réfrigérateur avant de le nettoyer.
• N'utilisez jamais d'outils pointus et abrasifs,
de savon, de produits nettoyage domestiques,
d'essence, de carburant, du cirage ou des
substances similaires pour le nettoyage du
produit.
• Faites dissoudre une cuillerée à café de
carbonate dans de l'eau. Trempez un morceau
de tissu dans cette eau et essorez-le. Nettoyez
soigneusement l’appareil avec ce chiffon et
ensuite avec un chiffon sec.
• Veillez à ne pas mouiller le logement de
la lampe ainsi que d'autres composants
électriques.
• Nettoyez la porte à l'aide d'un chiffon humide.
Retirez tous les aliments avant le retrait de la
porte et des balconnets. Retirez les balconnets
de la porte en les tirant vers le haut. Nettoyez
et séchez les étagères, puis refixez-les en les
faisant glisser à partir du haut.
• N'utilisez pas d'eau contenant du chlore, ou
des produits de nettoyage pour les surfaces
externes et les pièces chromées de l'appareil.
Le chlore provoque la rouille de ces surfaces
métalliques.
6.1. Prévention des
mauvaises odeurs
À sa sortie d'usine, cet appareil ne contient aucun
matériau odorant. Cependant; la conservation des
aliments dans des sections inappropriées et le
mauvais nettoyage de l'intérieur peuvent donner
lieu aux mauvaises odeurs.
Pour éviter cela, nettoyez l'intérieur à l'aide de
carbonate dissout dans l'eau tous les 15 jours.
• Conservez les aliments dans des récipients
fermés. Les micro-organismes pourraient se
propager sur les produits alimentaires non
fermés et émettre de mauvaises odeurs.
Réfrigérateur / Manuel d’utilisation
• Ne conservez pas d'aliments périmés ou
avariés dans le réfrigérateur.
6.2. Protection des
surfaces en plastique
Si de l'huile se répand sur les surfaces en
plastique, il faut immédiatement les nettoyer avec
de l'eau tiède, sinon elles seront endommagées.
6.3. Vitre de porte
Retirez le film protecteur qui recouvre les vitres.
La surface des vitres est dotée d'un revêtement.
Il s'agit d'une sorte de revêtement qui élimine les
taches au minimum et permet un nettoyage facile
des taches formées. Toutes vitres non protégées
à l'aide d'un revêtement pourraient être exposées
à la dépendance permanente des organismes
pathogènes propagés par l'air et l'eau ou des
agents inorganiques tels que le calcaire, les sels
minéraux, les hydrocarbures imbrûlés, les oxydes
et silicones métalliques qui causent facilement
des taches et des dommages physiques dans
une courte durée. Par conséquent, le maintien
des vitres propres devient très difficile, malgré le
lavage fréquent. En outre, la clarté et l'apparence
propre des vitres sont impossibles. Des méthodes
et composants de nettoyage décapants et corrosifs
intensifient ce défaut et accélèrent le processus
d'abrasion.
Pour les travaux de nettoyage de routine, il est
recommandé d'utiliser des produits de nettoyage à
base d'eau qui sont non-alcalins et non-abrasifs.
Pour prolonger la durée de vie de ce revêtement,
évitez d'utiliser des matériaux alcalins et abrasifs.
Ces vitres ont subi un processus d'humidification,
afin de les protéger contre tous chocs et
brisement.
31/36 FR
6
Entretien et nettoyage
En plus des vitres, un film de sécurité a été
appliqué à la surface arrière afin d'éviter les
dommages à l'environnement dans le cas où elles
se briseraient.
*L'alcali est une base qui forme les ions
d'hydroxyde (OH¯) lorsqu'il est dissout dans de
l'eau.
Les métaux Li (Lithium), Na (Sodium), K
(Potassium), Rb (Rubidium), Cs (Caesium) et
radioactifs Fr (Francium) constituent les MÉTAUX
ALCALI.
32 /36 FR
Réfrigérateur / Manuel d’utilisation
7
Dépannage
Parcourez la liste ci-après avant de contacter le service de maintenance. Cela devrait vous éviter de
perdre du temps et de l'argent. Cette liste répertorie les plaintes fréquentes ne provenant pas de vices
de fabrication ou des défauts de pièces. Certaines fonctionnalités mentionnées dans ce manuel peuvent
ne pas exister sur votre modèle.
Le réfrigérateur ne fonctionne pas.
• La fiche d'alimentation n'est pas bien fixée. >>> Branchez-la en l'enfonçant
complètement dans la prise.
• Le fusible branché à la prise qui alimente l'appareil ou le fusible principal est
grillé. >>> Vérifiez le fusible.
Condensation sur la paroi latérale du congélateur (MULTI ZONE, COOL, CONTROL et FLEXI
ZONE).
• La porte est ouverte trop fréquemment >>> Évitez d'ouvrir trop fréquemment
la porte de l'appareil.
• L'environnement est trop humide. >>> N'installez pas l'appareil dans des
endroits humides.
• Les aliments contenant des liquides sont conservés dans des récipients non
fermés. Conservez ces aliments dans des emballages scellés.
• La porte de l'appareil est restée ouverte. >>> Ne laissez pas la porte du
réfrigérateur ouverte longtemps.
• Le thermostat est réglé à une température trop basse. >>> Réglez le
thermostat à la température appropriée.
Le compresseur ne fonctionne pas.
• En cas de coupure soudaine de courant ou de débranchement intempestif,
la pression du gaz dans le système de réfrigération de l'appareil n'est pas
équilibrée, ce qui déclenche la fonction de conservation thermique du
compresseur. L'appareil se remet en marche au bout de 6 minutes environ. Dans
le cas contraire, veuillez contacter le service de maintenance.
• L'appareil est en mode dégivrage. >>> Ce processus est normal pour un
appareil à dégivrage complètement automatique. Le dégivrage se déclenche
périodiquement.
• L'appareil n'est pas branché. >>> Vérifiez que le cordon d'alimentation est
connecté à la prise.
• Le réglage de température est inapproprié. >>> Sélectionnez le réglage de
température approprié.
• Cas de coupure de courant. >>> L'appareil continue de fonctionner
normalement dès le retour du courant.
Le bruit du réfrigérateur en fonctionnement s'accroît pendant son utilisation.
• Le rendement de l'appareil en fonctionnement peut varier en fonction des
fluctuations de la température ambiante. Ceci est normal et ne constitue pas un
dysfonctionnement.
Le réfrigérateur fonctionne fréquemment ou pendant de longues périodes.
Réfrigérateur / Manuel d’utilisation
33/36 FR
Dépannage
• Il se peut que le nouvel appareil soit plus grand que l'ancien. Les appareils plus
grands fonctionnent plus longtemps.
• La température de la pièce est probablement élevée. Il est normal que l'appareil
fonctionne plus longtemps lorsque la température de la pièce est élevée.
• L'appareil vient peut-être d'être branché ou chargé de nouveaux aliments. >>>
L'appareil met plus longtemps à atteindre la température réglée s'il vient d'être
branché ou récemment rempli d'aliments. Ce phénomène est normal.
• Il est possible que des quantités importantes d'aliments chauds aient été
récemment placées dans l'appareil. >>> Ne placez pas d'aliments chauds dans
votre appareil.
• Les portes étaient ouvertes fréquemment ou sont restées longtemps ouvertes.
>>> L'air chaud circulant à l'intérieur de l'appareil le fera fonctionner plus
longtemps. N'ouvrez pas les portes trop régulièrement.
• Le congélateur ou le réfrigérateur est peut-être resté entrouvert. >>> Vérifiez
que les portes sont bien fermées.
• L'appareil peut être réglé à une température trop basse. >>> Réglez la
température à un degré supérieur et patientez que l'appareil atteigne la
nouvelle température.
• Le joint de la porte du réfrigérateur ou du congélateur peut être sale, usé, brisé
ou mal positionné. >>> Nettoyez ou remplacez le joint. Si le joint de la porte
est endommagé ou arraché, l'appareil mettra plus de temps à conserver la
température actuelle.
La température du réfrigérateur est très basse, alors que celle du congélateur est
appropriée.
• La température du compartiment congélateur est réglée à un degré très bas.
>>> Réglez la température du compartiment congélateur à un degré supérieur
et procédez de nouveau à la vérification.
La température du réfrigérateur est très basse, alors que celle du congélateur est
appropriée.
• La température du compartiment réfrigérateur est réglée à un degré très bas.
>>> Réglez la température du compartiment congélateur à un degré supérieur
et procédez de nouveau à la vérification.
Les aliments conservés dans le compartiment réfrigérateur sont congelés.
• La température du compartiment réfrigérateur est réglée à un degré très bas.
>>> Réglez la température du compartiment congélateur à un degré supérieur
et procédez de nouveau à la vérification.
La température du compartiment réfrigérateur ou congélateur est très élevée.
34 /36 FR
Réfrigérateur / Manuel d’utilisation
Dépannage
• La température du compartiment réfrigérateur est réglée à un degré très élevé.
>>> Le réglage de la température du compartiment réfrigérateur a un effet sur
la température du compartiment congélateur. Patientez que la température des
parties concernées atteigne le niveau suffisant en changeant la température
des compartiments réfrigérateur et congélateur.
• Les portes étaient ouvertes fréquemment ou sont restées longtemps ouvertes.
>>> N'ouvrez pas les portes trop régulièrement.
• La porte est peut-être restée ouverte. >>> Fermez hermétiquement la porte
du réfrigérateur.
• L'appareil vient peut-être d'être branché ou chargé de nouveaux aliments.
>>> Ce phénomène est normal. L'appareil met plus longtemps à atteindre la
température réglée s'il vient d'être branché ou récemment rempli d'aliments.
• Il est possible que des quantités importantes d'aliments chauds aient été
récemment placées dans l'appareil. >>> Ne placez pas d'aliments chauds dans
votre appareil.
En cas de vibrations ou de bruits.
• Le sol n’est pas plat ou solide. >>> Si l'appareil balance lorsqu'il est déplacé
doucement, ajustez les supports afin de le remettre en équilibre. Vérifiez
également que le sol est assez solide pour supporter le poids de l'appareil.
• Les éléments placés sur le réfrigérateur pourraient faire du bruit. >>> Veuillez
les retirer.
L'appareil émet un bruit d'écoulement de liquide ou de pulvérisation, etc.
• Le fonctionnement de l'appareil implique des écoulements de liquides et des
émissions de gaz. >>> Ce phénomène est normal et ne constitue pas un
dysfonctionnement.
L'appareil émet un sifflement.
• L'appareil effectue le refroidissement à l'aide d'un ventilateur. Ceci est normal et
ne constitue pas un dysfonctionnement.
Les parois internes de l'appareil présentent une condensation.
• Un climat chaud ou humide accélère le processus de givrage et de condensation.
Ceci est normal et ne constitue pas un dysfonctionnement.
• Les portes étaient ouvertes fréquemment ou sont restées longtemps ouvertes.
>>> N’ouvrez pas les portes trop fréquemment ; fermez-les lorsqu’elles sont
ouvertes.
• La porte est peut-être restée ouverte. >>> Fermez hermétiquement la porte
du réfrigérateur.
Il y a de la condensation sur les parois externes ou entre les portes de l'appareil.
• Il se peut que le climat ambiant soit humide, auquel cas cela est normal. >>> La
condensation se dissipe lorsque l'humidité baisse.
Présence d'une odeur désagréable dans l'appareil.
Réfrigérateur / Manuel d’utilisation
35/36 FR
Dépannage
• •
L'appareil n'est pas nettoyé régulièrement. >>> Nettoyez régulièrement
l'intérieur du réfrigérateur en utilisant une éponge, de l'eau chaude et de l'eau
gazeuse.
• •
Certains récipients et matériaux d'emballage sont peut-être à l'origine de
mauvaises odeurs. >>> Utilisez des récipients et des emballages exempts de
toute odeur.
• •
Les aliments ont été placés dans des récipients non fermés. >>>
Conservez les aliments dans des récipients fermés. Les micro-organismes
pourraient se propager sur les produits alimentaires non fermés et émettre de
mauvaises odeurs. Retirez tous les aliments périmés ou avariés de l'appareil.
La porte ne se ferme pas.
• Des emballages d'aliments peuvent bloquer la porte. >>> Déplacez tout ce qui
bloque les portes.
• L'appareil ne se tient pas parfaitement droit sur le sol. >>> Ajustez les pieds
afin de remettre l'appareil en équilibre.
• Le sol n’est pas plat ou solide. >>> Assurez-vous que le sol est plat et assez
solide pour supporter le poids de l'appareil.
Le bac à légumes est engorgé.
• Il est possible que les aliments soient en contact avec la section supérieure du
tiroir. >>> Reclassez les aliments dans le tiroir.
A
AVERTISSEMENT : Si le problème persiste même après observation des instructions
contenues dans cette partie, contactez votre fournisseur ou un service de maintenance
agréé. N'essayez pas de réparer l'appareil de vous-même.
36 /36 FR
Réfrigérateur / Manuel d’utilisation
www.beko.com
57 5793 0000/AF
RO-FR
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising