Hama 00049238 Owner's manual
THE SMART SOLUTION
Bluetooth
USB-adapter
Versjon 3.0+EDR
"Nano"
(№ Installasjonsanvisning
00049237
00049238
СО Installasjonsanvisning
Sikkerhetsmerknader
Ved hándtering av enheten ma falgende sikkerhets-
merknader overholdes for á unnga skader:
® Ikke la barn leke med enheten. Barn kan svelge
enheten.
® lkke ta i bruk en skadet enhet.
® lkke âpne enheten.
* Beskytt enheten mot fuktighet og inntrenging
av væsker.
Leveringsomfang
Enheten leveres som standard med folgende
komponenter:
* Bluetooth USB-adapter
* Installasjons-CD-ROM
* Installasjonsanvisning
Funksjons-LED
PEP /
3 Ra
: - У Hus
2 00049237/00049238
Installasjonsanvisning СО
Egenskaper
® Rekkevidde: Klasse 1 inntil 100 m (00049238),
Klasse 2 inntil 10 m (00049237)
® gjor det mulig med en tradlgs forbindelse til
andre enheter med Bluetooth-grensesnitt.
Systemforutsetninger
* En datamaskin med en ledig USB-kontakt og
installert operativsystem:
— Windows 8 (32- eller 64-biters utgave).
— Microsoft® Windows Vista eller 7
(32- eller 64-biters utgave).
— Windows XP® (32- eller 64-biters utgave)
(Service Pack 2 eller hgyere).
* Datamaskin eller baerbar PC i Pentium-klassen
(500 MHz CPU eller bedre).
® Minst 256 MB RAM og 60 MB ledig plass pá
harddisken.
® En CD-stasjon.
Installasjonsprosess
€ Plugg inn enheten ¡ en ledig USB-kontakt pá
en datamaskin som kjgrer eller en tilkoblet
USB-hub.
Ikke bruk makt for a stikke inn
enheten i kontakten.
USB-kontakten pa datamaskinen
kan bli skadet.
Enheten blir automatisk oppdaget av operativsyste-
met og en standarddriver blir installert.
Hvis du kobler til enheten i en annen
USB-kontakt, blir driveren installert pa
nytt.
@ Avslutt alle programmer som kjgrer.
+ Legg inn den medfelgende installasjons-CD-
ROMen i CD-stasjonen pa datamaskinen.
Installasjonsprogrammet starter automatisk.
00049237/00049238 3
СО Installasjonsanvisning
Hvis ikke installasjonsprogrammet
starter automatisk, ma du starte
installasjonsprogrammet ved a
dobbeltklikke pa filen "autorun.
exe" i hovedkatalogen pa CDen.
| Windows Vista og Windows 7
klikker du pa symbolet
"kjor autorun.exe".
@ velg onsket installasjonssprák ved á klikke
med musen pá den aktuelle knappen.
$ Kun Windows Vista og Windows 7:
Klikk pa "Fortsett" i dialogvinduet
"Brukerkontostyring".
Motorola Bluetooth-installasjonsveiviseren starter.
@ Klikk pa knappen "Next >".
4 00049237/00049238
Installasjonsanvisning СО
+ Aksepter lisensvilkarene og klikk pa knappen
"Next >".
LN ERP PTE PR Ey FT |
Lk rt frist 5
Fü " r hee
Phra évier Lacs et Congé À Ca ima lem Mb is ml Kin
клеевые lee] Ll led Commie) ие Be oil
TH
Л ЗОНЫ Es ACES Tree CF TRE Meses art
СЫ SES ELEFHÍA Mr ASES
| | Мн = [сен |
+ Velg ensket installasjonskatalog og klikk pa
knappen "Next >".
LC ER PE TE APR Eh FT
Traber Darras Lo ets
fr dec Home Clan Es ni
с
Ta meta, clic oped, 8 py cea] Bow ee ppl dieser eller, ich Emm
[ime]
белый ES PRÉ co Мене об. ро в a
Ф Velg gnskede, ekstra installasjonsalternativer og
klikk pa knappen "Next >".
LN ER PE PTE APE ER FT |
alert Acdóncmal Ea 5
Sores pci nisi) heh Ba ptm E
a mb am ulin if Linck i proms ni] i oft Pl fein ole emir DA abra
Flamed, Basi cick Shad
Fre] Koma ry pm Di
[2] Сенная сети у 9 Ср
[2 ля id ый bis
Lepe вн» ] | ca |
9 Klikk pa knappen "Install".
@ Kiikk pa knappen "Finish" for & avslutte insta-
llasjonen.
00049237/00049238 5
СО Installasjonsanvisning
+ Utfarlige anvisninger om betjening av den ins-
tallerte programvaren "My Bluetooth" finner
du i online-hjelp.
Dabei Serbal creed: Prim во [fl
4 Hé ref Galeries
Suchen
7 bl cer era; inca Ads Cop
rida ay
Eee 7 > E
= alge Fieborla |
Ir
Brukerinformasjon Windows 8
Driverne eller programvaren til ditt Hama-produkt er
allerede integrert i Microsoft Windows 8. Ekstra driverins-
tallering er derfor ikke ngdvendig.
Merknad til Bluetooth-dongle:
Bluetooth-stakken som er integrert i Windows 8 statter
alle vanlige Bluetooth-profiler. Det er derfor ikke ngdven-
dig à installere en ekstra Bluetooth-stack.
Din Hama-produktveiledning stár til disposisjon ved
eventuelle sparsmal eller problemer!
Telefonstatte: +49 9091 502-115 (tysk/engelsk)
Her finner du ytterligere supportinformasjon:
www.hama.com
6 00049237/00049238
Installasjonsanvisning СО
Kundestotte- og
kontaktopplysninger
Ved defekte produkter
Vennligst kontakt forhandleren hvor du kjgpte
enheten eller Hama produktradgivning ved rekla-
masjoner.
Internett/World Wide Web
Produktstotte, nye drivere eller produktinformasjon
fár du pá www.hama.com.
Kundestottetelefon —- Hama-
produkträdgivning
TIf. +49 (0) 9091 / 502-115
Faks +49 (0) 9091 / 502-272
e-post: [email protected]
Merknader om EU-
samsvarserklæring
Samsvarserklæring ifolge RETTE-retningslinje 99/5/
EU finner du pá www.hama.com
00049237/00049238 7
ND | Frankrike far dette apparatet kun brukes i lukkede rom!
Samsvarserklæringen i henhold til R&TTE-direktiv 99/5/EF
finner du pá www.hama.com
o
Hama GmbH 8 Co KG
D-86652 Monheim
www.hama.com
All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted,
and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement