Hama 00053837 Owner's manual

Hama 00053837 Owner's manual
All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted,
and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.
00053837_66053837_67053837_89053837_R1053837_S2053837/04.10
Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
www.hama.com
P
C
-
H
A
R
D
W A
R
E
Basic Keyboard
»2000«
00053837
d Bedienungsanleitung
INSTALLATION DER TASTATUR (USB)
Verbinden Sie den USB-Anschluss der Tastatur mit der
USB-Schnittstelle am PC oder einem USB-Hub.
Die Tastatur wird vom Betriebssystem selbstständig erkannt
und installiert. Dieser Vorgang kann einige Sekunden in
Anspruch nehmen.
Hinweis
Im Gegensatz zur Installation über die PS/2-Schnittstelle
ist es bei USB nicht notwendig, den PC auszuschalten.
Produktinformationen oder neue Treiber finden Sie im Internet
unter www.hama.com
g Operating Instruction
KEYBOARD INSTALLATION (USB)
Insert the USB plug of the keyboard into a USB port on your PC or into a USB hub.
The operating system automatically detects and installs the keyboard. This process
may take a few seconds.
Note
Unlike when installing using the PS/2 port, with USB, you do not need to switch off
your PC.
f Mode d´emploi
INSTALLATION DU CLAVIER (USB)
Reliez la prise USB du clavier au port USB du PC ou à un Hub-USB.
Le clavier est détecté et installé par le système d´exploitation. Ce procédé peut
durer quelques secondes.
Remarque
Contrairement à l´installation via l´interface PS/2, avec USB il n´est pas nécessaire
d´éteindre le PC.
2
e Instrucciones de uso
INSTALACIÓN DEL TECLADO (USB)
Una la conexión USB del teclado al puerto USB del PC, o bien, a un hub USB.
El teclado es identificado e instalado automáticamente por el sistema operativo.
Este proceso puede durar algunos segundos.
Nota:
A diferencia de la instalación mediante el puerto PS/2, con USB no es necesario
apagar el PC.
o Gebruiksaanwijzing
INSTALLATIE VAN HET TOETSENBORD (USB)
Sluit de USB-aansluiting van het toetsenbord op de USB-interface van de pc of een
USB-hub aan.
Het toetsenbord wordt automatisch door het besturingssysteem herkend en geïnstalleerd. Dit kan een paar seconden duren.
Aanwijzing
In tegenstelling tot de installatie via de PS/2-interface is het bij USB niet noodzakelijk
de pc uit te schakelen.
i Istruzioni per l‘uso
INSTALLAZIONE DELLA TASTIERA (USB)
Collegare il connettore USB della tastiera alla presa USB del PC o a un hub USB.
La tastiera viene riconosciuta e installata automaticamente dal sistema operativo.
Questo procedimento può durare alcuni secondi.
Avvertenza
A differenza dell’installazione mediante l’interfaccia PS/2, per l’USB non è necessario spegnere il PC.
3
k Οδηγίες χρήσης
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ (USB)
Συνδέστε τη σύνδεση USB του πληκτρολογίου στη θύρα USB του υπολογιστή ή σε
διανομέα USB.
Το πληκτρολόγιο αναγνωρίζεται και εγκαθίσταται αυτόματα από το λειτουργικό
σύστημα. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα.
Επισήμανση
Σε αντίθεση με την εγκατάσταση μέσω της θύρας PS/2, στο USB δεν είναι απαραίτητο
να απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή.
s Bruksanvisning
INSTALLERA TANGENTBORDET (USB)
Förbind tangentbordets USB-anslutning med USB-gränssnittet på PC:n eller en USBhub.
Drivsystemet upptäcker själv tangentbordet och installerar det. Detta kan ta några
sekunder.
Hänvisning
I motsats till installationen över PS/2-gränssnittet är det inte nödvändigt att stänga av
PC:n vid USB.
m Pistokelaturi
NÄPPÄIMISTÖN ASENTAMINEN (USB)
Kytke näppäimistön USB-liitäntä PC:n USB-liitäntään taiUSB-keskittimeen.
Käyttöjärjestelmä tunnistaa ja asentaa näppäimistön
itsenäisesti. Tämä toiminto voi kestää muutamia sekunteja.
Ohje
Toisin kuin käytettäessä asennukseen PS/2-liitäntää, USB-liitäntää käytettäessä
tietokonetta ei tarvitse sammuttaa.
4
q Instrukcja obsługi
INSTALACJA KLAWIATURY (USB)
Wtyk USB klawiatury należy podłączyć do wolnego portu USB w komputerze lub
hubie.
Klawiatura zostanie automatycznie rozpoznana przez system i zainstalowana.
Proces instalacji może zając kilka min.
UWAGA!
W przeciwieństwie do instalacji klawiatury z wtykiem PS/2 w przypadku klawiatury
USB nie trzeba ponownie uruchamiać komputera.
h Használati útmutató
A billentyűzet telepítése (USB)
Csatlakoztassa a billentyűzetet a számítógép egyik üres USB-aljzatába
vagy egy USB-Hub-hoz. Az op. rendszer önműködően felismeri a
billentyűzetet és működését telepíti. Ez a folyamat néhány
másodpercnyi időt igényel és ezután a készülék működőképes.
Megjegyzés
Ellentétben a PS/2-csatlakoztatású eszköz telepítésével, az
USB-csatlakozású billentyűzet esetében nem kell kikapcsolni a PC-t.
c Návod k použití
Instalace klávesnice (USB)
Vložte USB zástrčku klávesnice do USB portu Vašeho PC nebo do USB hub.
Operační program automaticky vyhledá a nainstaluje klávesnici. Tento postup může
pár sekund trvat.
Poznámka
Nemusíte vypínat Váš PC, jak tomu bývá při instalaci používání PS/2 portu.
5
v Návod na použitie
Inštalácia klávesnice (USB)
Vložte USB zástrčku klávesnice do USB portu Vášho PC alebo do USB Hub.
Operačný program automaticky vyhľadá a nainštaluje klávesnicu. Tento postup
môže pár sekúnd trvať.
Poznámka
Nemusíte vypínať Váš PC, ako tomu býva pri inštalácii používania PS/2 portu.
p Manual de instruções
INSTALAÇÃO DO TECLADO (USB)
Estabeleça a ligação da ficha USB do teclado à entrada USB no PC ou num hub USB.
O teclado é reconhecido e instalado automaticamente pelo sistema operativo. Este
processo pode levar alguns segundos.
Nota
Ao contrário, para instalação através da interface PS/2 não é necessário para o USB
desligar o PC.
u Руководство по эксплуатации
ПОДКЛЮЧЕНИЕ КЛАВИАТУРЫ (USB)
Подключите USB-штекер клавиатуры к USB-гнезду компьютера или USBразветвителя.
Операционная система самостоятельно обнаружит и установит устройство. Этот
процесс может занять некоторое время.
Примечание
В отличие от клавиатур с разъемом PS/2 при подключении USB-клавиатур
выключать компьютер не требуется.
6
t Kullanma kılavuzu
KLAVYENİN (USB) KURULMASI
Klavyenin USB bağlantısını PC veya bir USB-Hub‘ın USB arabirimine bağlayın.
Klavye işletim sistemi tarafından otomatik olarak tanınır ve kurulur. Bu işlem birkaç
saniye sürebilir.
Uyarı
PS/2 arabirimi üzerinden kurulmadan farklı olarak, PC‘nin kapatılmasına gerek yoktur.
r Manual de utilizare
INSTALAREA TASTATURII (USB)
Conectaţi mufa USB a tastaturii cu portul USB al computerului sau Hub-USB.
Tastatura este recunoscută automat de sistemul de operare şi instalată. Acest proces
poate dura câteva secunde.
Indicaţie
În contrast cu instalaţia prin portul PS/2 la instalarea prin USB nu este necesară oprirea
calculatorului.
7
d Hinweis zum Umweltschutz:
Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG in nationales Recht gilt folgendes:
Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich
verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen
Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt,
der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung
oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten/Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.
g
Note on environmental protection:
After the implementation of the European Directive 2002/96/EU and 2006/66/EU in the national legal system, the following applies:
Electric and electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. Consumers are obliged by law to return
electrical and electronic devices as well as batteries at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or
point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country.
This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations.
By recycling, reusing the materials or other forms of utilising old devices/Batteries, you are making an important contribution to protecting
our environment.
f
Remarques concernant la protection de l’environnement:
Conformément à la directive européenne 2002/96/CE et 2006/66/CE, et afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs en matière de protection
de l'environnement, les règles suivantes doivent être appliquées:
Les appareils électriques et électroniques ainsi que les batteries ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Le pictogramme
“picto” présent sur le produit, son manuel d'utilisation ou son emballage indique que le produit est soumis à cette réglementation. Le
consommateur doit retourner le produit/la batterie usager aux points de collecte prévus à cet effet. Il peut aussi le remettre à un revendeur.
En permettant enfin le recyclage des produits ainsi que les batteries, le consommateur contribuera à la protection de notre environnement.
C'est un acte écologique.
e
Nota sobre la protección medioambiental:
Después de la puesta en marcha de la directiva Europea 2002/96/EU y 2006/66/EU en el sistema legislativo nacional, se aplicara lo siguiente:
Los aparatos eléctricos y electrónicos, así como las baterías, no se deben evacuar en la basura doméstica. El usuario está legalmente
obligado a llevar los aparatos eléctricos y electrónicos, así como pilas y pilas recargables, al final de su vida útil a los puntos de recogida
comunales o a devolverlos al lugar donde los adquirió. Los detalles quedaran definidos por la ley de cada país. El símbolo en el producto, en
las instrucciones de uso o en el embalaje hace referencia a ello. Gracias al reciclaje, al reciclaje del material o a otras formas de reciclaje
de aparatos/pilas usados, contribuye Usted de forma importante a la protección de nuestro medio ambiente.
o
Notitie aangaande de bescherming van het milieu:
Ten gevolge van de invoering van de Europese Richtlijn 2002/96/EU en 2006/66/EU in het nationaal juridisch system, is het volgende van
toepassing:
Elektrische en elektronische apparatuur, zoals batterijen mag niet met het huisvuil weggegooid worden. Consumenten zijn wettelijk verplicht
om electrische en elctronische apparaten zoals batterijen op het einde van gebruik in te dienen bij openbare verzamelplaatsen speciaal
opgezet voor dit doeleinde of bij een verkooppunt. Verdere specificaties aangaande dit onderwerp zijn omschreven door de nationale wet
van het betreffende land. Dit symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking duidt erop dat het product onderworpen is aan
deze richtlijnen. Door te recycleren, hergebruiken van materialen of andere vormen van hergebruiken van oude toestellen/batterijen, levert u
een grote bijdrage aan de bescherming van het mileu.
i
Informazioni per protezione ambientale:
Dopo l’implementazione della Direttiva Europea 2002/96/EU e 2006/66/EU nel sistema legale nazionale, ci sono le seguenti applicazioni:
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. I consumatori sono obbligati
dalla legge a restituire I dispositivi elettrici ed elettronici e le batterie alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta pubblici preposti per
questo scopo o nei punti vendita. Dettagli di quanto riportato sono definiti dalle leggi nazionali di ogni stato. Questo simbolo sul prodotto, sul
manuale d’istruzioni o sull’imballo indicano che questo prodotto è soggetto a queste regole. Riciclando, ri-utilizzando i materiali o utilizzando
sotto altra forma i vecchi prodotti/le batterie, darete un importante contributo alla protezione dell’ambiente.
k
Υπόδειξη σχετικά με την προστασία περιβάλλοντος:
Από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EΕ και 2006/66/EE ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο ισχύουν τα εξής:
Οι ηλεκτρικές και οι ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και οι μπαταρίες δεν επιτρέπεται να πετιούνται στα οικιακά απορρίμματα. Οι καταναλωτές
υποχρεούνται από τον νόμο να επιστρέφουν τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και τις μπαταρίες στο τέλος της ζωής τους στα
δημόσια σημεία περισυλλογής που έχουν δημιουργηθεί γι’ αυτό το σκοπό ή στα σημεία πώλησης. Οι λεπτομέρειες ρυθμίζονται στη σχετική
νομοθεσία. Το σύμβολο πάνω στο προϊόν, στο εγχειρίδιο χρήσης ή στη συσκευασία παραπέμπει σε αυτές τις διατάξεις. Με την ανακύκλωση,
επαναχρησιμοποίηση των υλικών ή με άλλες μορφές χρησιμοποίησης παλιών συσκευών / Μπαταριών συνεισφέρετε σημαντικά στην προστασία του
περιβάλλοντος. Στη Γερμανία ισχύουν αντίστοιχα οι παραπάνω κανόνες απόρριψης σύμφωνα με τον κανονισμό για μπαταρίες και συσσωρευτές.
s
Not om miljöskydd:
Efter implementeringen av EU direktiv 2002/96/EU och 2006/66/EU i den nationella lagstiftningen, gäller följande:
Elektriska och elektroniska apparater samt batterier får inte kastas i hushållssoporna. Konsumenter är skyldiga att återlämna elektriska
och elektroniska apparater samt batterier vid slutet av dess livslängd till, för detta ändamål, offentliga uppsamlingsplatser. Detaljer för detta
definieras via den nationella lagstiftningen i respektive land. Denna symbol på produkten, instruktionsmanualen eller på förpackningen
indikerar att produkten innefattas av denna bestämmelse. Genom återvinning och återanvändning av material/batterier bidrar du till att
skydda miljön och din omgivning.
m Ympäristönsuojelua koskeva ohje:
Siitä lähtien, kun Euroopan unionin direktiivi 2002/96/EU ja 2006/66/EU otetaan käyttöön kansallisessa lainsäädännössä, pätevät seuraavat
määräykset:
Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja paristoja ei saa hävittää talousjätteen mukana. Kuluttajalla on lain mukaan velvollisuus toimittaa sähkö- ja
elektroniikkalaitteet niiden käyttöiän päätyttyä niille varattuihin julkisiin keräyspisteisiin tai palauttaa ne myyntipaikkaan. Tähän liittyvistä
yksityiskohdista säädetään kulloisenkin osavaltion laissa. Näistä määräyksistä mainitaan myös tuotteen symbolissa, käyttöohjeessa tai
pakkauksessa. Uudelleenkäytöllä, materiaalien/paristoja uudelleenkäytöllä tai muilla vanhojen laitteiden uudelleenkäyttötavoilla on tärkeä
vaikutus yhteisen ympäristömme suojelussa.
8
q
Wskazówki dotyczące ochrony środowiska:
Od czasu wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące ustalenia:
Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z codziennymi odpadami domowymi!
Użytkownik zobowiązany prawnie do odniesienia zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do
punktu zbiórki lub do sprzedawcy. Szczegółowe kwestie regulują przepisy prawne danego kraju. Informuje o tym symbol przekreślonego
kosza umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!
h
Környezetvédelmi tudnivalók:
Az európai irányelvek 2002/96/EU és 2006/66/EU ajánlása szerint, a megjelölt időponttól kezdve, minden EU-s tagállamban érvényesek a
következők:
Az elektromos és elektronikai készülékeket és az elemeket nem szabad a háztartási szemétbe dobni! A leselejtezett elektromos és
elektronikus készülékeket és elemeket, akkumulátorokat nem szabad a háztartási szemétbe dobni. Az elhasznált és működésképtelen
elektromos és elektronikus készülékek gyűjtésére törvényi előírás kötelez mindenkit, ezért azokat el kell szállítani egy kijelölt gyűjtő
helyre vagy visszavinni a vásárlás helyére. A termék csomagolásán feltüntetett szimbólum egyértelmű jelzést ad erre vonatkozóan a
felhasználónak. A régi készülékek begyűjtése, visszaváltása vagy bármilyen formában történő újra hasznosítása közös hozzájárulás
környezetünk védelméhez.
c
Ochrana životního prostředí:
Evropská směrnice 2002/96/EG a 2006/66/EU ustanovujete následující: Elektrická a elektronická zařízení stejně jako baterie nepatří do
domovního odpadu. Spotřebitel se zavazuje odevzdat všechna zařízení a baterie po uplynutí jejich životnosti do příslušných sběren.
Podrobnosti stanoví zákon příšlušné země. Symbol na produktu, návod k obsluze nebo balení na toto poukazuje.
Recyklací a jinými způsoby zužitkování přispíváte k ochraně životního prostředí.
v
Ochrana životného prostredia:
Európska smernica 2002/96/EU a 2006/66/EU stanovuje: Elektrické a elektronické zariadenia, rovnako ako batérie sa nesmú vyhadzovať do
domáceho odpadu. Spotrebiteľ je zo zákona povinný zlikvidovať elektrické a elektronické zariadenia, rovnako ako batérie na miesta k tomu
určené Symbolizuje to obrázok v návode na použitie, alebo na balení výrobku. Opätovným zužitkovaním alebo inou formou recyklácie
starých zariadení/batérií prispievate k ochrane životného prostredia.
p
Nota em Protecção Ambiental:
Após a implementação da directiva comunitária 2002/96/EU e 2006/66/EU no sistema legal nacional, o seguinte aplica-se:
Os aparelhos eléctricos e electrónicos, bem como baterias, não podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Consumidores
estão obrigados por lei a colocar os aparelhos eléctricos e electrónicos, bem como baterias, sem uso em locais públicos específicos para
este efeito ou no ponto de venda. Os detalhes para este processo são definidos por lei pelos respectivos países. Este símbolo no produto, o
manual de instruções ou a embalagem indicam que o produto está sujeito a estes regulamentos. Reciclando, reutilizando os materiais dos
seus velhos aparelhos/baterias, esta a fazer uma enorme contribuição para a protecção do ambiente.
u
Охрана окружающей среды:
С момента перехода национального законодательства на европейские нормативы 2002/96/EU и 2006/66/EU действительно следующее:
Электрические и электронные приборы, а также батареи запрещается утилизировать с обычным мусором. Потребитель, согласно
закону, обязан утилизировать электрические и электронные приборы, а также батареи и аккумуляторы после их использования
в специально предназначенных для этого пунктах сбора, либо в пунктах продажи. Детальная регламентация этих требований
осуществляется соответствующим местным законодательством. Необходимость соблюдения данных предписаний обозначается
особым значком на изделии, инструкции по эксплуатации или упаковке. При переработке, повторном использовании материалов
или при другой форме утилизации бывших в употреблении приборов Вы помогаете охране окружающей среды. В соответствии
с предписаниями по обращению с батареями, в Германии вышеназванные нормативы действуют для утилизации батарей и
аккумуляторов.
t
Çevre koruma uyarısı:
Avrupa Birliği Direktifi 2002/96/EU ve 2006/66/EU ulusal yasal uygulamalar için de geçerli olduğu tarihten itibaren:
Elektrikli ve elektronik cihazlarla piller normal evsel çöpe atılmamalıdır. Tüketiciler için, artık çalışmayan elektrikli ve elektronik cihazları piller,
kamuya ait toplama yerlerine götürme veya satın alındıkları yerlere geri verme yasal bir zorunluluktur. Bu konu ile ilgili ayrıntılar ulusal yasalarla
düzenlenmektedir. Ürün üzerinde, kullanma kılavuzunda veya ambalajda bulunan bu sembol tüketiciyi bu konuda uyarır. Eski cihazların geri
kazanımı, yapıldıkları malzemelerin değerlendirilmesi veya diğer değerlendirme şekilleri ile, çevre korumasına önemli bir katkıda bulunursunuz.
Yukarıda adı geçen atık toplama kuralları Almanya’da piller ve aküler için de geçerlidir.
r
Instrucţiuni pentru protecţia mediului înconjurător:
Din momentul aplicării directivelor europene 2002/96/UE în dreptul naţional sunt valabile următoarele:
Aparatele electrice şi electronice nu pot fi salubrizate cu gunoiul menajer. Consumatorul este obigat conform legii să predea
aparatele electrice și electronice la sfârșitul duratei de utilizare la locurile de colectare publice sau înapoi de unde au fost cumpărate.
Detaliile sunt reglementate de către legislaţia ţării respective. Simbolul de pe produs, în instrucţiunile de utilizare sau pe ambalaj
indică aceste reglementări. Prin reciclarea, revalorificarea materialelor sau alte forme de valorificare a aparatelor scoase din uz
aduceţi o contribuţie importată la protecţia mediului nostru înconjurător.
j
Anvisninger til beskyttelse af miljøet:
Fra og med indførelsen af EU-direktiverne 2002/96/EF og 2006/66/EF i national ret gælder følgende: Elektrisk og elektronisk udstyr samt
batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Forbrugeren er lovmæssigt forpligtet til at aflevere udtjent
elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier til dertil indrettede, offentlige indsamlingssteder eller til forhandleren. De nærmere
bestemmelser vedr. dette fastlægges af lovgivningen i det pågældende land. Symbolet på produktet, brugsvejledningen eller emballagen
henviser til disse bestemmelser. Ved genbrug, genvinding eller andre former for nyttiggørelse af udtjent udstyr/batterier giver du et vigtigt
bidrag til beskyttelse af miljøet.
n
Informasjon om beskyttelse av miljøet:
Fra tidspunktet for omsetning av de europeiske direktivene 2002/96/EF og 2006/66/EF i nasjonal rett gjelder følgende:
Elektriske og elektroniske apparater og batterier må ikke deponeres sammen med husholdningssøppelet. Forbrukeren er lovmessig
forpliktet til å levere elektriske og elektroniske apparater og batterier til de offentlige samlestedene eller tilbake til stedet hvor produktene
ble kjøpt. Detaljer angående dette reguleres av hvert land. Symbolet på produktet, bruksanvisningen eller emballasjen henviser om disse
bestemmelsene. Med resirkulering, gjenbruk av stoffer eller andre former av gjenbruk av gamle apparater/batterier bidrar du betydelig til å
beskytte miljøet vårt.
9
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project