DX Rem 420-421.indb

DX Rem 420-421.indb
GEBRUIKERSHANDLEIDING BEDIENINGSKASTEN
USER MANUAL CONTROLS
BEDIENUNGSANLEITUNG STEUERKASTEN
MANUEL D’UTILISATION BOÎTIER DE COMMANDE
DX REM 421-420
4
4
1
2
3
1
2
3
9006412B
Nederlands.......................................................................................4
English............................................................................................18
Deutsch...........................................................................................32
Français...........................................................................................46
4 |
Nederlands
© 2011 Handicare
Alle rechten voorbehouden.
De verstrekte informatie mag geenszins worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op
welke wijze en met welke middelen dan ook (elektronisch of mechanisch), zonder voorafgaande,
uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Handicare.
De verstrekte informatie is gebaseerd op algemene gegevens aangaande de ten tijde van verschijnen
bekende constructies. Handicare voert een beleid van continue product verbetering, wijzigingen zijn
derhalve voorbehouden.
De verstrekte informatie is geldig voor het product in standaard uitvoering. Handicare kan derhalve
niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit de van de standaard
uitvoering afwijkende specificaties van het product. Derhalve kunnen de getoonde afbeeldingen
afwijken van uw configuratie.
De beschikbare informatie is met alle mogelijke zorg samengesteld, maar Handicare kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de informatie of voor de gevolgen daarvan.
Handicare kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiend uit werkzaamheden die
door derden zijn uitgevoerd.
De door Handicare gehanteerde gebruiksnamen, handelsnamen, handelsmerken, etc. mogen
krachtens de wetgeving inzake de bescherming van handelsmerken niet als vrij worden beschouwd.
2011-07
| 5
1
Voorwoord
1.1 Deze gebruikershandleiding
6
6
2.
De bedieningskast
2.1 DX Rem 421 / Rem 420 bedieningskast
7
7
3
Rijden met de rolstoel via de bedieningskast
3.1 Aan- en uitzetten van de bedieningskast
3.2 Rijden met de rolstoel
3.3 Snelheid
3.4 Rijprofiel
3.5 Kiezen van een rijprofiel
10
10
10
10
10
10
4
Het bedienen van elektrische verstellingen
4.1 Het kiezen van de gewenste verstelling
11
11
5
Verlichting
12
6.
Storingen
13
7.
Vergrendelen van de bedieningskast
14
8
Technische specificaties
15
9.
Technische schema’s
9.1 Elektrisch aansluitschema
9.2 Aansluitschema acculader
16
16
17
6 | Voorwoord
1
Voorwoord
1.1 Deze gebruikershandleiding
Met deze gebruikershandleiding kunt u de
bedieningskast op veilige wijze gebruiken en
onderhouden. Deze gebruikershandleiding
vormt een aanvulling op de algemene
gebruikshandleiding van de Handicare rolstoel.
Deze gebruikershandleiding verwijst daar
waar nodig naar andere handleidingen zoals
hieronder aangegeven:
 Rolstoel: Verwijst naar de algemene
gebruikershandleiding van de rolstoel
 Acculader: Verwijst naar de
gebruikershandleiding van de
acculader
Lees deze gebruikershandleiding en de
andere handleidingen waar naar verwezen
wordt zorgvuldig door, voordat u het
product in gebruik neemt. Indien één van
de handleidingen niet met het product
meegeleverd is, neem dan direct contact op
met uw dealer.
Naast deze gebruikershandleiding is er ook
een servicehandleiding voor de gekwalificeerde
specialist beschikbaar.
NEEM CONTACT OP MET HANDICARE IN
GEVAL VAN EEN VISUELE HANDICAP.
De bedieningskast | 7
2.
De bedieningskast
2.1 DX Rem 421 / Rem 420
bedieningskast
4
1
2
3
Een bedieningskast heeft in de basis drie functies:
• Het rijden en besturen van de rolstoel
• Het bedienen van elektrische zitverstellingen
• Via de besturingskast kunnen de accu’s van de
rolstoel worden opgeladen
Er zijn verschillende besturingssystemen op de markt
voor elektrische rolstoelen. Als de bedieningskast op de
rolstoel niet overeenstemt met figuur 1 of 2 neem dan
contact op met de dealer.
1. DX Rem 421
2. DX Rem 420
?
Figuur 1
DX Rem 421 / Rem 420 van Dynamic Controls is
de verzamelnaam van het gehele elektronische
besturingssysteem van de rolstoel. De bediening van
de rolstoel gaat via de bedieningskast en bevat de
volgende componenten:
4
1
2
3
?
Figuur 2
8 | De bedieningskast
A
H
G
B
B
D1
D1
D3
F1
F2
F1
L
M
1
2
3
4
F2
D2
C
D2
D3
C
K1
L
K2
1
2
3
4
I
J
E D5 D4
M
E D5 D4 D3
Figuur 3 Van links naar rechts; DX Rem 421 en DX Rem 420
Onderdeel
Functie
A. Joystick
B. Aan/uit knop
In de ‘rijden’ modus: rijden en sturen
In de ‘verstellingen’ modus:
• Links/rechts om de verstelling te selecteren
• Voor/achter om de verstelling te activeren
Aan of uitzetten van de bedieningskast
C. Claxon
Waarschuwing geluid signaal
D. 1 Accu indicator
Geeft aan hoe ‘vol’ de accu is
D.2 Maximale snelheid
Weergave van de ingestelde maximum snelheid
D.3 Licht en / of indicator
Geeft de status van de lampjes en / of indicator weer
D.4 Foutindicator
Geeft de foutcode weer in het geval van een systeemfout
D.5 Ledje verzorgerprofiel
F. 1 Snelheidsregelaar
Geeft aan of de DK-ACU-verzorgerscontrolemodule op
‘verzorger’ is ingesteld
Om de elektrische stoelverstelling 1, 2, 3 of 4 te selecteren.
Het ledje van de actuator geeft de momenteel geselecteerde
stoelfunctie weer
Rijsnelheid omlaag (langzamer)
F. 2 Snelheidsregelaar
Rijsnelheid omhoog (sneller)
G. Oplaadaansluiting
Ingang voor de acculader
H. Oplaadplug van acculader
Aansluitpunt van acculader
I. Verlichting knop
Aan of uitzetten van de verlichting
E. Insteloptie
De bedieningskast | 9
J.
Alarmlichten
Waarschuwing licht signaal
K. 1 Richtingaanwijzer links
Aan of uitzetten van richtingaanwijzer links
K. 2 Richtingaanwijzer rechts
Aan of uitzetten van richtingaanwijzer rechts
L.
Lichtsensor
Dimt het scherm wanneer het donker is
M
Vergrendelingsledje
Geeft aan of het DX-systeem is vergrendeld
10 | Rijden met de rolstoel via de bedieningskast
3
Rijden met de rolstoel via
de bedieningskast
3.1 Aan- en uitzetten van de
bedieningskast
Om met de rolstoel te kunnen rijden of om de
elektrische verstellingen te kunnen bedienen
moet de bedieningskast aan worden gezet.
Druk daartoe op de aan/uitknop (B in figuur 3).
3.2 Rijden met de rolstoel
Het rijden met de rolstoel gebeurt via de
joystick. Beweeg de joystick naar voren en de
rolstoel zal zich naar voren bewegen. Stuur
naar links en rechts en de rolstoel zal draaien.
3.3 Snelheid
De maximum snelheid is te regelen via de
snelheidsregelaar op de bedieningskast (F1
en F2 in figuur 3). De maximumsnelheid wordt
weergegeven door de ledjes (D2 in figuur 3).
Tijdens het rijden is de snelheid te reguleren
via de joystick. Als de joystick een klein
beetje wordt verplaatst dan is ook de snelheid
langzamer.
3.4 Rijprofiel
Deze bedieningskast kan gebruik maken van
meerdere rijprofielen. Zo kan een rijprofiel voor
binnengebruik de stoel ‘rustig’ laten reageren.
Voor buiten is het mogelijk om de stoel ‘pittiger’
af te stellen. Het momenteel geselecteerde
rijprofiel wordt weergegeven op de
rijprofielledjes (D2 in figuur). Met DX REM 421
en 420 is het mogelijk om binnen ieder profiel
de maximum snelheid te regelen.
3.5 Kiezen van een rijprofiel
Om het profiel te wijzigen moet de
‘snelheidsregelaar’ knop ingedrukt
worden ((F1 en F2 in figuur 3). Druk op de
’snelheidsregelaar’ toets totdat het door u
gewenste profiel is geselecteerd.
‘+’ om het rijprofiel te verhogen
‘-’ om het rijprofiel te verlagen
Ledje
Betekenis
Rijprofiel 0*.
De rolstoel rijdt niet.
Rijprofiel 1.
Rijprofiel 2.
Rijprofiel 3.
Rijprofiel 4.
Rijprofiel 5.
Verzorgersrijprofiel (rijprofiel 6).
Het bedienen van elektrische verstellingen | 11
4
Het bedienen van elektrische verstellingen
Niet iedere rolstoel is uitgerust met elektrische verstellingen. We onderscheiden hier vier elektrische
verstellingen van het zitsysteem:
• Kantelverstelling
• Hoog/laag verstelling
• Rugverstelling
• Beensteunverstelling
4.1 Het kiezen van de gewenste verstelling
1. Druk op de ‘verstel’-knop (E in figuur 3) om de ‘verstelopties’ te selecteren. De ‘versteloptie’-modus
begint met de stoelfunctie die als laatste werd geselecteerd. Het ledje geeft aan welke elektrische
versteloptie is ingeschakeld (1, 2, 3 of 4).
2. Gebruik de ‘versteloptie’-knop of joystick om tussen de elektrische verstelmogelijkheden te
schakelen (‘+’ / rechts voor de volgende stoelfunctie en ‘-’ / links voor de vorige stoelfunctie).
3. Door de joystick naar voren en achteren te bewegen wordt de geselecteerde elektrische verstelling
geactiveerd (zie figuur 4). Beweeg de joystick naar voren of achteren tot de gewenste stand is
bereikt.
Kantelverstelling
Hoog/laag verstelling
Rugverstelling
Beensteun verstelling
Joystick naar achteren
Gehele stoel kantelen naar
achteren
Gehele stoel gaat omhoog
Rugleuning kantelt naar achteren
Beenhoek wordt groter, voetplaat
komt omhoog
Joystick naar voren
Gehele stoel kantelt naar voren
Gehele stoel gaat omlaag
Rugleuning kantelt naar voren
Beenhoek wordt kleiner,
voetplaat komt omlaag
Figuur 4
4. Om weer te kunnen rijden: druk op de ‘snelheidsregelaar’-knop (F in figuur 3).
Let op: als u de stoelhoogte verstelt met behulp van de hoog/laag-optie, wordt de snelheid uit
veiligheidsoverwegingen verlaagd.
12 | Verlichting
5
Verlichting
Niet iedere rolstoel is uitgerust met verlichting.
Enkel met DX2-REM 420 kan dan het volgende
geactiveerd worden:
• Verlichting (I in figuur 3)
• Waarschuwingslichten (J in figuur 3)
• Knipperlichten (K1 & K2 in figuur 3)
Storingen | 13
6.
Storingen
Als de rolstoel niet functioneert, terwijl de
accu’s voldoende geladen zijn, controleer
dan de volgende punten voordat u de dealer
raadpleegt.
 Zet de bedieningskast uit en weer aan.
Controleer of de storing is verholpen.
 Controleer of de vrijloophendel in de stand
‘Rijden’ staat.
 Controleer of joystick in de nulstand stond
tijdens het aanzetten. Met andere woorden;
de joystick niet bewegen tijdens het
aanzetten van de bedieningskast.
Storingslijst
Een uitgebreide storingslijst is door de dealer te
vinden in de bijlage van de service handleiding
(enkel voor gekwalificeerde specialisten). Deze
is beschikbaar op www.handicare.com
14 | Vergrendelen van de bedieningskast
7.
Vergrendelen van de
bedieningskast
De bedieningskast vergrendelen (figuur 5):
 Druk 4 seconden lang op de aan/uit-knop bij
ingeschakeld DX-systeem.
 Het DX-systeem schakelt onmiddellijk uit wanneer
de aan/uit-knop wordt ingedrukt.
 Na 4 seconden lichten de ledjes voor de ‘maximale
snelheid’ (D2 in figuur 3) en de vergrendeling
gedurende 1 seconde op om aan te geven dat het
DX-systeem nu is vergrendeld.
Om te de bedieningskast te ontgrendelen(figuur 6):
 Druk op de aan/uit-knop.
 Het vergrendelingsledje knippert gedurende
10 seconden om aan te geven dat het DX-systeem
is vergrendeld.
 Druk tweemaal binnen 10 seconden op de
claxonknop. Het DX-systeem schakelt zichzelf
normaal in.
 Als de claxonknop niet binnen 10 seconden wordt
ingedrukt, schakelt de SHARK zichzelf weer uit.
>4s
+
Figuur 5
10 s
2x
< 10 s J on
> 10 s J off
Figuur 6
Technische specificaties | 15
8
Technische specificaties
Bedrijfsspanningsbereik:
18 V – 32 V DC (nom. 24 V)
Laderclassificatie:
Max. 12 A RMS continu beperkt door DXBUS-classificatie
Ruststroom:
< 0,25 mA uit, normaal 200 mA bij aan
Buismontagediameter:
Min. 15 mm, nom. 19 mm, max. 22 mm
Benodigde kracht om de joystick te
bedienen
DX-REM42x
Benodigde kracht om de knoppen te
bedienen
DX-REM42x
Beschermingsklasse:
Minder dan 2,2 N
Minder dan 5 N
IPx4
Bedrijfstemperatuurbereik:
-25 °C t/m +50 °C
Opslagtemperatuurbereik:
-40 °C t/m +70 °C
Luchtvochtigheidsbereik:
0 tot 95% relatieve luchtvochtigheid
EMC getest op steekproefrolstoel:
ANSI/RESNA WC/Vol:2 – 1998 Sec 21
EN12184: 1999 Sec 9.8.1
16 | Technische schema’s
9.
Technische schema’s
9.1 Elektrisch aansluitschema
De technische schema’s vindt u ook op de kap van het specifieke elektronische component.
B
-+
100 A Fuse
9006376B
Figuur 7
if present
tilt
high/low
ACT4
backrest
x
mounting holes
bus
bus
ACT2
bus
Power module /
Splitter
legrest right
inhibit
9005097 DX2-ACT4
Figuur 8
legrest left
9005096 DX2-ACT2
9006376B
Technische schema’s | 17
seat RWD
seat FWD
motor M2
battery
9005868 Powermodule DX2-PMA90L (90A)
9007596 Powermodule DX2-PMA90L Gyro (90A)
bus /
motor M1 gyro
bus
mounting holes
9006376B
Figuur 9
9.2 Aansluitschema acculader
De joystick heeft een standaard configuratie die is voorzien van een ‘3-pins-aansluiting’. Zorg ervoor
dat de aansluiting van de acculader op correcte wijze is gebruikt zodat de ‘negatieve pool’ en de inhibit
zijn verbonden, zodat het systeem voorkomt dat de rolstoel kan rijden op het moment dat accu wordt
geladen.
Figuur 10
18 |
English
© 2011 Handicare
All rights reserved.
The information provided herein may not be reproduced and/or published in any form, by print,
photoprint, microfilm or any other means whatsoever (electronically or mechanically) without the prior
written authorization of Handicare.
The information provided is based on general data concerning the construction known at the time of
the publication of this manual. Handicare executes a policy of continuous improvement and reserves
the right to changes and modifications.
The information provided is valid for the product in its standard version. Handicare can therefore not
be held liable for any damage resulting from specifications of the product deviating from the standard
configuration. Illustrations contained in the manual may deviate from the configuration of your product.
The information made available has been prepared with all possible diligence, but Handicare cannot
be held liable for any errors contained in the information or the consequences thereof.
Handicare accepts no liability for loss resulting from work executed by third parties.
Names, trade names, trademarks etc. used by Handicare may not, as per the legislation concerning
the protection of trade names, be considered as being available.
2011-07
| 19
1
Introduction
1.1 This user manual
20
20
2.
The controller
2.1 DX REM 421 / REM 420 controller
21
21
3
Driving the wheelchair with the controller
3.1 Switching the controller on or off
3.2 Driving the wheelchair
3.3 Speed
3.4 Driving Profile
3.5 Selecting a profile
24
24
24
24
24
24
4
Operating the electrical adjustment options
4.1 Selecting the desired adjustment option
25
25
5
Lights
26
6.
Troubleshooting
27
7.
Locking the controller
28
8
Technical specifications
29
9.
Technical diagrams
9.1 Technical diagram
9.2 Technical diagram battery charger
30
30
31
20 | Introduction
1
Introduction
1.1 This user manual
This user manual will help you to use and
maintain the controller of your power wheelchair
safely. This user manual is a supplement to
Handicare’s general wheelchair user manual.
When necessary this user manual refers to
other manuals as shown below:
 Wheelchair: Refers to the general
wheelchair user manual.
 Battery charger: Refers to the user manual
for the battery charger.
Read this user manual and the other user
manuals referred to carefully before using
the product. If one of the user manuals was
not included with your wheelchair, please
contact your dealer immediately.
In addition to this user manual, there is also a
service manual for qualified specialists.
CONTACT HANDICARE IF YOU HAVE A
VISUAL IMPAIRMENT.
The controller | 21
2.
The controller
2.1 DX REM 421 / REM 420 controller
4
1
A controller will usually have three basic functions:
• Driving and steering a wheelchair
• Operating electrical seat adjustments
• Charging the wheelchairs batteries
2
3
There are many different control systems for
wheelchairs on the market. If the controller on your
wheelchair does not resemble the one in figure 1 or 2
contact your dealer.
1. DX REM 421
2. DX REM 420
?
Figure 1
DX REM 421 / REM 420 by Dynamic Controls is a
collective name for the entire control system of the
wheelchair. The wheelchair is operated by means of a
controller, which includes the following components:
4
1
2
3
?
Figure 2
22 | The controller
A
H
G
B
B
D1
D1
D3
F1
F2
F1
L
M
1
2
3
4
F2
D2
C
D2
D3
C
K1
K2
1
L
2
3
4
I
J
E D5 D4
M
E D5 D4 D3
Figure 3 From the left to the right ; DX REM 421 and DX REM 420
Part
Function
A. Joystick
B. On/off switch
In the ´drive´ mode: driving and steering
In the ‘adjustment options’ mode:
• Left/right to select the adjustment options
• Front/back to control the adjustment mode
Switching the controller on or off
C. Horn
Warning signal with sound
D. 1 Battery indicator
Displays the power level of the battery
D.2 Maximum speed
Displays the maximum speed limit as set by the user
D.3 Light and/or indicator
Displays the status of lights and/or indicator
D.4 Fault indicator
Displays fault code in case of system error
D.5 Attendant profile LED
E. Adjustment option
Displays if DK-ACU attendant controle module is set to
‘attendant’
To select the electrical seating adjustment 1, 2, 3 or 4.
The actuator LEDs indicates the currently selected seating
function
F. 1 Speed regulator
Reduce driving speed (slower)
F. 2 Speed regulator
Increase driving speed (faster)
G. Charge connector
Input for the battery charger
H. Charge plug for the battery
charger
I. Lights button
Connector for the battery charger
J. Hazard lights
Warning signal with lights
Switching the lights on or off
The controller | 23
K. 1 Direction indicator left
Switches the left direction indicator on or off
K.2 Direction indicator right
Switches the right direction indicator on or off
L.
Light sensor
Dims the display when it is dark
M
Lock LED
Displays if the DX system is locked
24 | Driving the wheelchair with the controller
3
Driving the wheelchair
with the controller
3.1 Switching the controller on or
off
To be able to drive or operate the electric
adjustment options of the wheelchair, the
controller must be switched on. Press the on/off
button (B in figure 3).
3.2 Driving the wheelchair
Driving an electric wheelchair is done by
operating a joystick. Move the joystick forwards
and the wheelchair will also move forwards.
Steer left and right and the wheelchair will turn.
3.3 Speed
The maximum speed can be controlled by the
speed regulator on the controller (F1 and F2
in figure 3). De maximum speed is displayed
by the LED lights (D2 figure 3). Speed can be
controlled with the joystick while driving. If the
joystick is moved a little, the wheelchair will
move more slowly.
3.4 Driving Profile
This controller can also be set to make the
wheelchair suitable for different driving profiles
or environments. For example, selecting
the profile for indoors will ensure that the
wheelchair will react more ‘calmly’. Once
outside, the profile can be adjusted to a more
‘robust’ setting. The currently selected drive
profile is shown on the drive profile LED’s (D2
in figure 3). DX REM 421 and 420 allows you
to adjust the maximum speed within different
profiles or environments.
3.5 Selecting a profile
To switch to a different profile, just press the
‘speed regulator’ button (F1 and F2 in figure 3).
Press the ‘speed regulator’ button until the most
appropriate profile has been selected.
’+’ to increase the drive profile.
’-’ to decrease the drive profile
LEDs
Meaning
Drive Profile 0*.
The powerchair does not drive.
Drive Profile 1.
Drive Profile 2.
Drive Profile 3.
Drive Profile 4.
Drive Profile 5.
Attendant Drive Profile (Drive
Profile 6).
Operating the electrical adjustment options
4
| 25
Operating the electrical adjustment options
Not every wheelchair has been equipped with electric adjustment options. We make a distinction
between four different adjustment options to the seating system:
• Tilt adjustments
• High/low adjustments
• Backrest adjustments
• Legrest adjustments
4.1 Selecting the desired adjustment option
1. Press the ‘adjustment’ button (E in figure 3) to select the ‘adjustment options’ mode. The
‘adjustment option’ mode starts with the seating function that was last selected. The LED light
indicates what electrical adjustment option is enabled (1, 2, 3 or 4).
2. Use the ‘adjustment option’ button or joystick to switch between the electrical adjustment options
(‘+’ / right for the next seating function and ‘-’ / left for the previous seating function).
3. Moving the joystick forwards and/or backwards will activate the selected electric adjustment option
(see table 4). Move the joystick forwards or backwards until the desired adjustment option has
been attained.
Tilt adjustment
High/low adjustments
Backrest adjustments
Legrest adjustments
Move joystick backwards
The entire chair will tilt
backwards
The entire chair will be raised
The backrest will tilt backwards
The legrest angle will increase,
the footplate will be raised
Move joystick forwards
The entire chair will tilt forwards
The entire chair will be lowered
The backrest will tilt forwards
The legrest angle will decrease,
the footplate will be lowered
Table 4
4. To return to the ‘drive’ mode: Press the ‘speed regulator’ button (F in figure 3).
Note: If you adjust the seat height by using the high/low option, the speed will be reduced due to
safety reasons.
26 | Lights
5
Lights
Not every wheelchair has been equipped with
lights. You can activate the following functions
only by using the DX2-REM 420:
• Lights (I in figure 3)
• Hazard Lights (J in figure 3)
• Direction indicators (K1 & K2 in figure 3)
Troubleshooting | 27
6.
Troubleshooting
If the wheelchair will not function while the
batteries are fully charged, check the following
points before consulting your dealer:
 Switch the controller off and then switch it on
again. Check to see if the malfunction has
been solved.
 Check if the free wheel switch was switched
to Drive.
 Check if the joystick was in the 0 position
when the controller was switched on. In
other words, the joystick must not be moved
when the controller is being switched on or
off.
Malfunctions list
An extended malfunction list can be found in
the appendix of the service manual (for qualified
specialists only). The service manual can be
found on www.handicare.com
28 | Locking the controller
7.
Locking the controller
To lock the controller (figure 5):
 Press the on/off button for 4 seconds when the DX
system is turned on.
 The DX system turns off immediately when the on/
off button is pushed.
 After 4 seconds the ‘maximum speed’ (D2 in figure
3) LEDs and the lock LED turn on for 1 second to
indicate that the DX system is now locked.
To unlock the controller (figure 6):
 Press the on/off button.
 The lock LED will flash for 10 seconds to indicate
that the DX System is locked.
 Press the horn button twice within 10 seconds. The
DX System will turn on normally.
 If the horn button is not pressed within 10 seconds,
the SHARK will turn off again.
>4s
+
Figure 5
10 s
2x
< 10 s J on
> 10 s J off
Figuur 6
Technical specifications | 29
8
Technical specifications
Operating voltage range:
18V - 32V DC (nom. 24V)
Charger rating:
max 12A RMS Continuous limited by DXBUS Rating
Quiescent Current:
< 0.25mA Off, typically 200mA On
Tube mount diameter
Min 15mm, Nom 19mm, Max 22mm
Force required to operate joystick
DX-REM42x
Less than 2.2N
Force required to operate buttons
DX-REM42x
Less than 5N
Protection rating:
IPx4
Operating Temperature Range:
-25°C to +50°C
Storage Temperature Range:
-40°C to +70°C
Operating Humidity Range:
0 to 95% RH
EMC tested on sample wheelchair:
ANSI/RESNA WC/Vol:2 - 1998 Sec 21
EN12184: 1999 Sec 9.8.1
30 | Technical diagrams
9.
Technical diagrams
9.1 Technical diagram
The technical diagrams can also be found on the cover of the specific electronic component.
B
-+
100 A Fuse
9006376B
Figure 7
if present
tilt
high/low
ACT4
backrest
x
mounting holes
bus
bus
ACT2
bus
Power module /
Splitter
legrest right
inhibit
9005097 DX2-ACT4
Figure 8
legrest left
9005096 DX2-ACT2
9006376B
Technical diagrams | 31
seat RWD
seat FWD
motor M2
battery
9005868 Powermodule DX2-PMA90L (90A)
9007596 Powermodule DX2-PMA90L Gyro (90A)
bus /
motor M1 gyro
bus
mounting holes
9006376B
Figure 9
9.2 Technical diagram battery charger
The controller’s standard configuration includes a ‘3-pin connection’. Ensure that the battery charger
is properly connected so that the ‘negative pole’ and the ‘inhibit’ are connected, enabling the system to
prevent the wheelchair from moving when the battery is being charged.
Figure 10
32 |
Deutsch
© 2011 Handicare
Alle Rechte vorbehalten.
Die hier enthaltenen Informationen dürfen ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Zustimmung von
Handicare keinesfalls, unabhängig von der Art und Weise (weder elektronisch noch mechanisch),
vervielfältigt und/oder veröffentlicht werden.
Die Informationen basieren auf den allgemeinen Daten zum Zeitpunkt des Erscheinens bekannter
Konstruktionen. Handicare führt kontinuierlich Produktverbesserungen durch, Änderungen sind aus
diesem Grunde vorbehalten.
Die hier enthaltenen Informationen gelten für das Produkt in Standardausführung. Handicare kann
deshalb nicht für eventuelle Schäden aufgrund der vom Standard abweichenden Spezifikationen
des Produktes haftbar gemacht werden. Die Abbildungen in die Anleitung von der Ausführung Ihres
Sitzsystems abweichen.
Die verfügbaren Informationen wurden mit aller möglichen Sorgfalt zusammengestellt, Handicare kann
jedoch nicht haftbar gemacht werden für eventuelle Fehler innerhalb der Informationen oder für Folgen
daraus. Handicare kann nicht haftbar gemacht werden für Schäden, die durch die Arbeiten Dritter
entstanden sind.
Die durch Handicare verwendeten Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Handelsmarken etc. dürfen
aufgrund der Gesetzgebung zum Schutz von Handelsmarken nicht als frei betrachtet werden.
2011-07
| 33
1
Vorwort
1.1 Diese Anleitung
34
34
2.
Die Bedieneinheit
2.1 DX Rem 421 / Rem 420 Bedieneinheit
35
35
3
Fahren mit Hilfe des Steuerkastens
3.1 Ein- oder Ausschalten der Steuerung
3.2 Fahren mit dem Rollstuhl
3.3 Geschwindigkeit
3.4 Fahrprofil
3.5 Wahl eines Fahrprofils
38
38
38
38
38
38
4
Das Bedienen der elektrischen Einstellungen
4.1 Die Wahl der gewünschten Einstellung
39
39
5
Beleuchtung
40
6.
Störungen
41
7.
Verriegeln der Bedieneinheit
42
8
Technische Daten
43
9.
Technische Diagramme
9.1 Skizze der Elektroanschlüsse
9.2 Anschlussskizze Akkuladegerät
44
44
45
34 | Vorwort
1
Vorwort
1.1 Diese Anleitung
Diese Bedienungsanleitung wird Ihnen dabei
helfen, die Steuerung Ihres Elektrorollstuhls
sicher zu verwenden und zu pflegen. Diese
Anleitung ist eine Ergänzung der allgemeinen
Rollstuhl-Bedienungsanleitung von Handicare.
Wo notwendig, bezieht sich dieses
Benutzerhandbuch auf andere, unten
aufgeführte Anleitungen:
 Elektrorollstuhl: Verweis auf die allgemeine
Bedienungsanleitung.
 Akkuladegerät: Verweis auf die Anleitung
des Akkuladegerätes.
Lesen Sie die Bedienungsanleitung
und die anderen angegebenen
Bedienungsanleitungen sorgfältig, bevor
Sie das Produkt verwenden. Sollte eine
dieser Anleitungen nicht im Lieferumfang Ihres
Rollstuhls enthalten sein, wenden Sie sich bitte
sofort an Ihren Händler.
Zusätzlich zu dieser Bedienungsanleitung gibt
es auch eine Serviceanleitung für qualifizierte
Fachleute.
WENDEN SIE SICH AN HANDICARE, WENN
SIE EINE SEHBEHINDERUNG HABEN.
Die Bedieneinheit | 35
2.
Die Bedieneinheit
2.1 DX Rem 421 / Rem 420 Bedieneinheit
4
1
Eine Steuerung hat drei grundlegende Funktionen:
• Das Fahren und Lenken des Rollstuhls
• Das Bedienen der elektrischen Sitzeinstellung
• Die Akkus des Rollstuhls können über die Steuerung
aufgeladen werden
Es sind verschiedene Steuersysteme für elektronische
Rollstühle auf dem Markt. Wenn die Steuerung am
Rollstuhl nicht mit Abbildung 1 oder 2 übereinstimmt,
nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Händler auf.
1. DX Rem 421
2. DX Rem 420
2
3
?
Abbildung 1
DX Rem 421 / Rem 420 von Dynamic Controls ist
der Sammelname für das vollständige elektronische
Bediensystem des Rollstuhls. Die Bedienung des
Rollstuhls erfolgt über der Bedieneinheit und umfasst
die folgenden Komponenten:
4
1
2
3
?
Abbildung 2
36 | Die Bedieneinheit
A
H
G
B
B
D1
D1
D3
F1
F2
F1
L
M
1
2
3
4
F2
D2
C
D2
D3
C
K1
K2
1
L
2
3
4
M
I
J
E D5 D4
E D5 D4 D3
Abbildung 3: Von links nach rechts; DX Rem 421, DX Rem 420
Komponente
Funktion
A. Joystick
Im “Fahrmodus“: Fahren und Lenken
Im “Einstellungsmodus“:
• Links/rechts zur Auswahl der Einstellung
• Nach vorne/hinten zur Aktivierung der Einstellung
B. Ein-/Ausschalter
Ein- oder Ausschalten des Benutzersteuerungs
C. Hupe
Warnendes Tonsignal
D. 1 Akkuanzeige
Ladezustand der Akkus
D.2 Höchstgeschwindigkeit
Angabe der eingestellten Höchstgeschwindigkeit
D.3 Licht und/oder Blinker
Anzeige des Lichter- und/oder Blinkerstatus
D.4 Fehleranzeige
Anzeige des Fehlercodes im Falle eines Systemfehlers
D.5 Begleitpersonenprofil-LED
Anzeige für den am DK-ACU Begleitperson-Steuermodul
aktivierten Begleitpersonenmodus
Auswahl der elektrischen Sitzeinstellung 1, 2, 3 oder 4.
Die Betätigungs-LEDs zeigen die im Moment ausgewählte
Sitzfunktion
E. Justierungs- und
Einstellmöglichkeit
F. 1. Geschwindigkeitsregler
Geschwindigkeit verringern (langsamer)
F. 2. Geschwindigkeitsregler
Geschwindigkeit erhöhen (schneller)
G. Ladeanschluss
Eingang für das Akkuladegerät
H. Ladestecker des Akkuladers
Anschluss das Akkuladegerät
I. Lichttaste
Ein- oder Ausschalten der Beleuchtung
J. Alarmlicht
Warnblinker
Die Bedieneinheit | 37
K. 1. Blinker links
Ein- oder Ausschalten des linken Blinkers
K. 2. Blinker rechts
Ein- oder Ausschalten des rechten Blinkers
L.
Lichtsensor
Dimmen des Displays bei Dunkelheit
M
Sperre-LED
Anzeige für die Sperrung des DX-Systems
38 | Fahren mit Hilfe des Steuerkastens
3
Fahren mit Hilfe des
Steuerkastens
3.1 Ein- oder Ausschalten der
Steuerung
Um mit dem Rollstuhl fahren zu können oder
um die elektrischen Einstellungen vornehmen
zu können, muss die Steuerung eingeschaltet
werden. Drücken Sie hierzu auf den Ein-/
Ausschalter (B in Abb. 3).
3.5 Wahl eines Fahrprofils
Zum Ändern des Profils muss die
’Geschwindigkeitsregler’-Taste gedrückt
werden (F1 und F2 in Abb. 3). Drücken Sie
auf die ’Geschwindigkeitsregler’-Taste, bis das
gewünschte Profil ausgewählt wurde.
’+’ zur Erhöhung des Fahrprofils
’+’ zur Verminderung des Fahrprofils
3.2 Fahren mit dem Rollstuhl
Das Fahren mit dem Rollstuhl erfolgt über den
Joystick. Wenn Sie den Joystick nach vorne
bewegen, dann fährt der Rollstuhl vorwärts.
Wenn Sie nach links und rechts lenken, dreht
sich der Rollstuhl.
3.3 Geschwindigkeit
Die Höchstgeschwindigkeit wird über den
Geschwindigkeitsregler am Benutzersteuerung
eingestellt (F1 und F2 in Abb. 3). Die LEDLampen zeigen die Höchstgeschwindigkeit
an (D2 in Abb. 3). Während der Fahrt wird die
Geschwindigkeit mit dem Joystick reguliert.
Wird der Joystick nur ein kleines bisschen
bewegt, dann ist auch die Geschwindigkeit
gering.
3.4 Fahrprofil
Mit diesem Steuerkasten können Sie mehrere
Fahrprofile nutzen. So kann ein Fahrprofil für
die Verwendung in der Wohnung den Stuhl
“ruhig” reagieren lassen. Für draußen ist es
möglich, den Rollstuhl “temperamentvoller”
einzustellen. Die Fahrprofil-LEDs zeigen
das im Moment ausgewählte Fahrprofil an
(D4 in Abb. 3). Mit DX REM 421 und 420
ist es möglich, innerhalb jedes Profils die
Geschwindigkeit zu regeln.
LEDs
Bedeutung
Fahrprofil 0*.
Der Rollstuhl fährt nicht.
Fahrprofil 1.
Fahrprofil 2.
Fahrprofil 3.
Fahrprofil 4.
Fahrprofil 5.
Begleitpersonenprofil
(Fahrprofil 6).
Das Bedienen der elektrischen Einstellungen | 39
4
Das Bedienen der elektrischen Einstellungen
Nicht jeder Rollstuhl ist so ausgestattet, dass er elektrisch verstellt werden kann. Wir unterscheiden
vier elektrische Einstellungen des Sitzsystems:
• Sitzneigung (Kantelung)
• Höheneinstellung
• Rückeneinstellung
• Beinstützeneinstellung
4.1 Die Wahl der gewünschten Einstellung
1. Drücken Sie auf die Einstelltaste (E in Abbildung 3) und wählen Sie den Modus ‘Justierungs- und
Einstellmöglichkeiten‘. Der Modus ‘Justierungs- und Einstellmöglichkeiten‘ öffnet sich mit der
zuletzt gewählten Sitzfunktion. Die LED-Lampe zeigt an, welche elektrische Justierungs- und
Einstellmöglichkeit aktiviert ist (1, 2, 3, 4 oder 5).
2. Verwenden Sie die Einstelltaste oder den Joystick, um zwischen den elektrischen Justierungs- und
Einstellmöglichkeiten umzuschalten (‘+’ / rechts für die nächste Sitzfunktion bzw. ‘-’ / links für die
vorherige Sitzfunktion).
3. Wenn Sie den Joystick nach vorne und hinten bewegen, wird die gewählte elektrische Einstellung
aktiviert (siehe Tabelle 4). Bewegen Sie den Joystick nach vorne oder hinten, bis die gewünschte
Stellung erreicht ist.
Sitzneigeeinstellung
Höheneinstellung
Rückeneinstellung
Beinstützeneinstellung
Joystick nach hinten
Der gesamte Sitz neigt sich nach
hinten
Der gesamte Sitz wird
angehoben
Die Rückenlehne neight sich
nach hinten
Der Beinwinkel wird größer, die
Fußplatte wird angehoben
Joystick nach vorne
Der gesamte Sitz neigt sich nach
vorne
Der gesamte Sitz wird abgesenkt
Die Rückenlehne neigt sich nach
vorne
Der Beinwinkel wird kleiner, die
Fußplatte wird abgesenkt
Tabelle 4
4. Um wieder fahren zu können: Drücken Sie auf die Geschwindigkeitsregeltaste (F in Abbildung 3).
Hinweis: Wenn Sie die Sitzhöhe mit der Option Hoch/Niedrig einstellen, wird die Geschwindigkeit aus
Sicherheitsgründen reduziert.
40 | Beleuchtung
5
Beleuchtung
Nicht jeder Rollstuhl ist mit einer Beleuchtung
ausgerüstet. Nur mit dem DX2-REM 420
können folgende Beleuchtungselemente
gesteuert werden:
• Beleuchtung (I in Abb. 3)
• Warnblinker (J in Abb. 3)
• Blinker (K1 & K2 in Abb. 3)
Störungen | 41
6.
Störungen
Wenn der Rollstuhl nicht funktioniert,
obwohl die Akkus ausreichend geladen sind,
kontrollieren Sie bitte folgende Punkte, bevor
Sie Ihren Händler um Rat bitten:
 Schalten Sie die Steuerung aus und wieder
ein. Kontrollieren Sie, ob die Störung
behoben ist.
 Kontrollieren Sie, ob der Leerlaufhebel auf
“Fahren“ steht.
 Kontrollieren Sie, ob sich der Joystick
beim Einschalten in Nullposition befindet.
Mit anderen Worten: Den Joystick beim
Einschalten des Steuerkastens nicht
bewegen.
Fehlerbehebung
Eine umfangreiche Liste zur Fehlerbehebung
findet der Händler in der Anlage zur
Serviceanleitung (nur für qualifizierte
Spezialisten). Diese ist verfügbar auf www.
handicare.com
42 | Verriegeln der Bedieneinheit
7.
Verriegeln der Bedieneinheit
So sperren Sie die Steuerung (Abbildung 5):
 Drücken Sie bei eingeschaltetem DX-System
4 Sekunden lang auf die Ein/Aus-Taste.
 Das DX-System schaltet sich automatisch ab, wenn
die Ein/Aus-Taste gedrückt wird.
 Nach 4 Sekunden leuchten die
Höchstgeschwindigkeit-LEDs (D2 in Abbildung 3)
und die Sperre-LED 1 Sekunde lang auf als Zeichen
dafür, dass das DX-System jetzt gesperrt ist.
So lösen Sie die Sperrung der Steuerung:
 Drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste.
 Die Sperre-LED blinkt 10 Sekunden lang als Zeichen
dafür, dass das DX-System gesperrt ist.
 Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden zweimal
auf die Huptaste. Das DX-System schaltet sich
normal ein.
 Wenn die Huptaste nicht innerhalb von 10 Sekunden
betätigt wird, schaltet sich das SHARK-System
wieder ab.
>4s
+
Abbildung 5
10 s
2x
< 10 s J on
> 10 s J off
Abbildung 6
Technische Daten | 43
8
Technische Daten
Betriebsspannung:
18 V – 32 V DC (nom. 24 V)
Ladegerät:
12 A RMS kontinuierlich, begrenzt durch DXBUS-Rating
Ruhestrom:
< 0,25 mA ausgeschaltet, 200 mA eingeschaltet (typisch)
Rohrmontagedurchmesser:
min. 15 mm, nom. 19 mm, max. 22 mm
Betätigungskraft Joystick
DX-REM42x
weniger als 2,2 N
Betätigungskraft Tasten
DX-REM42x
weniger als 5 N
Schutzart:
IPx4
Betriebstemperatur:
-25 °C bis +50 °C
Lagertemperatur:
-40 °C bis +70 °C
Relative Feuchtigkeit (Betrieb):
0 bis 95 %
EMC-getestet auf Musterrollstuhl:
ANSI/RESNA WC/Vol:2 – 1998 Abs. 21
EN12184: 1999 Abs. 9.8.1
44 | Technische Diagramme
9.
Technische Diagramme
9.1 Skizze der Elektroanschlüsse
Die technischen Schaltpläne finden Sie auch auf dem Gehäuse des betreffenden elektronischen
Bauteils.
B
-+
100 A Fuse
9006376B
Abbildung 7
if present
tilt
high/low
ACT4
backrest
x
mounting holes
bus
bus
ACT2
bus
Power module /
Splitter
legrest right
inhibit
9005097 DX2-ACT4
Abbildung 8
legrest left
9005096 DX2-ACT2
9006376B
Technische Diagramme | 45
seat RWD
seat FWD
motor M2
battery
9005868 Powermodule DX2-PMA90L (90A)
9007596 Powermodule DX2-PMA90L Gyro (90A)
bus /
motor M1 gyro
bus
mounting holes
9006376B
Abbildung 9
9.2 Anschlussskizze Akkuladegerät
Der Joystick hat eine Standardkonfiguration mit einem „3-Pin-Anschluss“. Achten Sie darauf, dass
der Anschluss des Akkuladers ordnungsgemäß verwendet wird, so dass der „negative Pol“ und die
Sperrung verbunden sind. So sorgt das System dafür, dass der Rollstuhl beim Laden des Akkus nicht
fahren kann.
Abbildung 10
46 |
Français
© 2011 Handicare
Tous droits réservés.
Les informations fournies ne doivent en aucun cas être reproduites et/ou publiées sous quelque forme
que ce soit et avec quelque procédé que ce soit (électronique ou mécanique) sans l’autorisation écrite
préalable et expresse de Handicare.
Les informations fournies sont basées sur des données générales relatives aux constructions connues
au moment de leur parution. Handicare mettant en œuvre une politique d’amélioration constante de
ses produits, des modifications sont donc sous réserve.
Les informations fournies sont valables pour le produit dans sa version standard. Handicare décline
par conséquent toute responsabilité en cas d’éventuel préjudice découlant de spécifications de produit
qui se révèleraient différentes de celles de la version standard. Les illustrations dans ce manuel
peuvent différer de la configuration de votre système d’assise.
Bien que les informations disponibles aient été constituées avec tous les soins possibles, Handicare
décline toute responsabilité en cas d’erreurs éventuelles dans ces informations ou de leurs
conséquences.
Handicare décline également toute responsabilité en cas de préjudice découlant de travaux effectués
par des tiers.
En vertu de la législation relative à la protection des marques commerciales, les noms d’utilisation,
noms commerciaux, marques commerciales etc. appliqués par Handicare ne doivent pas être
considérés comme libres.
2011-07
| 47
1
Préface
1.1 Ce manuel
48
48
2.
Le boîtier de commande
2.1 Boîtier de commande DX Rem 421 / Rem 420
49
49
3
Circuler avec le fauteuil roulant à l‘aide du boîtier de commande
3.1 Mettre en marche et éteindre le boîtier de commande
3.2 Conduire le fauteuil roulant
3.3 Vitesse
3.4 Profil de conduite
3.5 Sélection d’un profil de conduite
52
52
52
52
52
52
4
Le fonctionnement des réglages électriques
4.1 Sélection du réglage souhaité
53
53
5
Éclairage
54
6.
Pannes
55
7.
Verrouillage du boîtier de commande
56
8
Spécifications techniques
57
9.
Schémas techniques
9.1 Schéma de câblage électrique
9.2 Schéma de câblage du chargeur de batterie
58
58
59
48 | Préface
1
Préface
1.1 Ce manuel
Ce manuel vous aidera à utiliser et entretenir
en toute sécurité le boîtier de commande de
votre fauteuil roulant. Ce manuel constitue un
complément au manuel d’utilisation général
fauteuil roulant de Handicare.
Le cas échéant, ce manuel se réfère aux autres
manuels, comme précisé ci-dessous.
 Fauteuil roulant: Renvoie au manuel
d’utilisation général fauteuil roulant.
 Chargeur de batterie: Renvoie au manuel
du chargeur de batterie.
Veuillez lire attentivement ce manuel ainsi
que les autres livrets avant d’utiliser le
produit. Si l’un des manuels n’a pas été fourni
avec votre fauteuil roulant, prière de contacter
immédiatement votre revendeur.
En plus du manuel d’utilisation, il existe un
manuel d’entretien à l’attention de spécialistes
qualifiés.
VEUILLEZ CONTACTER HANDICARE SI
VOUS SOUFFREZ D’UN HANDICAP VISUEL.
Le boîtier de commande | 49
2.
Le boîtier de commande
2.1 Boîtier de commande DX Rem 421 /
Rem 420
4
1
2
3
Un boîtier de commande dispose de trois commandes
de base :
• La conduite et la commande du fauteuil roulant
• Le fonctionnement des réglages électriques de
l’assise
• Le boîtier de commande permet de recharger les
batteries du fauteuil roulant
Il existe sur le marché différents systèmes de
commande pour les fauteuils roulants. Si le boîtier de
commande sur le fauteuil roulant ne correspond par à la
figure 1, 2 ou 3 prenez contact avec votre revendeur.
1. DX Rem 421
2. DX Rem 420
?
Figure 1
DX Rem 421 / Rem 420 de Dynamic Controls est la
dénomination commune de l‘ensemble du système
de commande électronique du fauteuil roulant. Le
fonctionnement du fauteuil roulant s‘opère via le boîtier
de commande et comprend les éléments suivants :
4
1
2
3
?
Figure 2
50 | Le boîtier de commande
A
H
G
B
B
D1
D1
D3
F1
F2
F1
L
M
1
2
3
4
F2
D2
C
D2
D3
C
K1
K2
1
L
2
3
4
I
J
E D5 D4
M
E D5 D4 D3
Figure 3 De gauche à droite : DX Rem 421, DX REM 420
Pièce
Fonction
A. Levier de commande
En mode « conduite » : rouler et diriger
En mode « réglage » :
• Gauche/droite pour sélectionner le réglage
• Avant/arrière pour activer le réglage
B. Bouton ON/OFF
Mettre en marche ou éteindre le boîtier de commande
C. Klaxon
Avertisseur sonore
D. 1. Témoin de batterie
Indique le niveau de‘ charge de la batterie
D. 2. Vitesse maximale
Représentation de la vitesse maximale
D. 3. Voyant et/ou témoin
Affiche l’état des voyants et/ou des témoins
D. 4. Témoin de panne
Affiche le code d’erreur en cas de défaillance du système
D. 5. Profil accompagnateur DEL
F. 1. Régulateur de vitesse
Indique si le module de commande de l’accompagnateur
DK-ACU est défini sur « Accompagnateur »
Pour sélectionner le réglage électrique du siège 1, 2, 3
ou 4. Le DEL de l’actionneur indique la fonction de siège
actuellement sélectionnée.
Vitesse de roulage vers le bas (plus lentement)
F. 2. Régulateur de vitesse
Vitesse de roulage vers le haut (plus vite)
G. Connexion pour la recharge
Entrée du chargeur de batterie
H. Prise du chargeur de batterie
Branchement du chargeur de batterie
I. Bouton d’éclairage
Mettre en marche ou éteindre l’éclairage
J. Témoins lumineux
Signal lumineux d’avertissement
E. Option de réglage
Le boîtier de commande | 51
K. 1. Indicateur de direction gauche
Activer ou désactiver l’indicateur de direction gauche
K. 2. Indicateur de direction droit
Activer ou désactiver l’indicateur de direction droit
L.
Capteur d’éclairage
Atténue l’éclairage lorsqu’il fait sombre
M
DEL verrouillage
Indique si le système DX est verrouillé
52 | Circuler avec le fauteuil roulant à l‘aide du boîtier de commande
3
Circuler avec le fauteuil
roulant à l‘aide du boîtier
de commande
3.1 Mettre en marche et éteindre le
boîtier de commande
Pour pouvoir rouler avec le fauteuil ou
effectuer les réglages électriques, le boîtier de
commande doit être allumé. Par conséquent,
appuyez sur le bouton ON/OFF (B sur la fig. 3).
3.2 Conduire le fauteuil roulant
La conduite du fauteuil roulant s’effectue à l’aide
du levier de commande. Déplacez le levier de
commande vers l’avant pour faire avancer le
fauteuil roulant. Tournez-le vers la gauche ou la
droite pour faire tourner le fauteuil roulant.
3.3 Vitesse
La vitesse maximale se règle via le régulateur
de vitesse sur le boîtier de commande (F1 et F2
sur la fig. 3). La vitesse maximale est indiquée
par les voyants DEL (D2 sur la fig. 3). Pendant
la conduite, la vitesse se règle à l’aide du levier
de commande. Lorsqu’on déplace un peu le
levier de commande, la vitesse ralentit.
3.4 Profil de conduite
Ce boîtier de commande peut utiliser plusieurs
profils de conduite. Ainsi, il existe un profil
de conduite pour l’intérieur permettant au
fauteuil ‘de réagir calmement. Pour l’extérieur,
il est possible d’opter pour une ‘conduite plus
dynamique. Le profil de conduite actuellement
sélectionné est indiqué par la DEL du profil de
conduite (D2 sur la fig. 3). Sur le boîtier DX
REM 421 et 420, il n’est pas possible de régler
la vitesse maximale dans chaque profil.
3.5 Sélection d’un profil de
conduite
Pour modifier le profil, il faut presser le bouton
« régulateur de vitesse » (F1 et F2 sur la
fig. 3). Appuyez sur la touche ’régulateur de
vitesse’ jusqu’à ce que le profil souhaité soit
sélectionné.
« + » pour augmenter le profil de conduite
« - » pour diminuer le profil de conduite
Voyants
DEL
Signification
Profil de conduite 0* ;
le fauteuil électrique ne roule pas.
Profil de conduite 1.
Profil de conduite 2.
Profil de conduite 3.
Profil de conduite 4.
Profil de conduite 5.
Profil de conduite
« Accompagnateur » (profil de
conduite 6).
Le fonctionnement des réglages électriques | 53
4
Le fonctionnement des réglages électriques
Tous les fauteuils ne sont pas équipés de réglages électriques. On distingue quatre réglages
électriques du système d’assise :
• Réglage de bascule d’assise
• Réglage en hauteur
• Réglage du dossier
• Réglage du repose-jambes
4.1 Sélection du réglage souhaité
1. Appuyez sur le bouton « réglage » (E sur la figure 3) pour sélectionner le mode « Options de
réglage ». Le mode « Options de réglage » s’enclenche sur la dernière fonction de siège qui a
été sélectionnée. Le voyant DEL indique quelle option de réglage électrique a été activée (1, 2, 3,
4 ou 5).
2. Utilisez le bouton « Option de réglage » ou le levier de commande pour basculer entre les options
de réglage (« + » / vers la droite pour la fonction suivante et « - » / vers la gauche pour la fonction
précédente).
3. En bougeant le levier de commande vers l’avant ou vers l’arrière, le réglage électrique sélectionné
est activé (voir figure 4). Déplacez le levier de commande vers l’avant ou vers l’arrière jusqu’à ce
que la position souhaitée soit atteinte.
Réglage de bascule
d’assise
Réglage en hauteur
Levier de commande vers
l’arrière
Toute la chaise bascule en
arrière
L’ensemble de la chaise monte
Levier de commande vers
l’avant
Toute la chaise bascule en avant
L’ensemble de la chaise descend
Réglage du dossier
Le dossier bascule vers l’arrière
Le dossier bascule vers l’avant
Réglage du repose-jambe
L’angle des jambes s’agrandit, le
repose-pied monte
L’angle des jambes devient plus
petit, le repose-pied descend
Figure 4
4. Pour pouvoir rouler à nouveau : appuyez sur le bouton du régulateur de vitesse (F sur la figure 3).
Note : si vous réglez la hauteur du siège à l’aide de l’option haut/bas, la vitesse sera réduite pour des
raisons de sécurité.
54 | Éclairage
5
Éclairage
Tous les fauteuils ne sont pas équipés de
l’éclairage. Seuls les fauteuils DX2-REM 420
permettent d’activer les fonctions suivantes :
• Éclairage (I sur la fig. 3)
• Témoins lumineux (J sur la fig. 3)
• Clignotants (K1 & K2 sur la fig. 3)
Pannes | 55
6.
Pannes
Lorsque le fauteuil ne fonctionne pas, alors que
la batterie est suffisamment chargée, vérifiez
les points suivants avant de consulter votre
revendeur.
 Éteignez le boîtier de commande et
rallumez-le. Vérifiez si la panne est réparée.
 Vérifiez si la poignée du point mort est en
position de ‘Conduite’.
 Vérifiez si le levier de commande était en
position zéro pendant la mise en marche. En
d’autres termes, ne bougez pas le levier de
commande pendant la mise en marche du
boîtier de commande.
Liste des pannes
Une liste étoffée des pannes est disponible
auprès du revendeur, en annexe au manuel
d’entretien (uniquement pour les spécialistes
qualifiés). Celui-ci est disponible sur le site
www.handicare.com
56 | Verrouillage du boîtier de commande
7.
Verrouillage du boîtier de
commande
Pour verrouiller le système de commande (figure 5) :
 appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant
4 secondes, alors que le système DX est allumé ;
 le système DX s’éteint immédiatement lorsque le
bouton marche/arrêt est enfoncé ;
 après 4 secondes, les voyants de « vitesse
maximale » (D2 sur la figure 3) et le DEL de
verrouillage s’allument pendant 1 seconde pour
signaler que le système DX est maintenant
verrouillé.
Pour déverrouiller le système de commande (figure 6) :
 enfoncez le bouton marche/arrêt ;
 la DEL de verrouillage va clignoter pendant
10 secondes pour indiquer que le système DX est
verrouillé ;
 appuyez sur le bouton du klaxon deux fois
en 10 secondes ; le système DX se rallume
normalement ;
 si le bouton du klaxon n’est pas pressé dans les
10 secondes, le SHARK s’éteindra à nouveau.
>4s
+
Figure 5
10 s
2x
< 10 s J on
> 10 s J off
Figure 6
Spécifications techniques | 57
8
Spécifications techniques
Plage de tensions de fonctionnement :
18 V – 32 V CC (nom. 24 V)
Puissance nominale du chargeur :
12 A RMS continue, limitée par évaluation BUS DX
Courant de repos :
< 0,25 mA à l’arrêt), généralement 200 mA en marche
Diamètre du tube de montage :
Min. 15 mm, nom. 19 mm, max. 22 mm
Puissance requise pour faire
fonctionner le levier de commande
DX-REM42x
Puissance requise pour faire
fonctionner les boutons
DX-REM42x
Indice de protection :
Moins de 2,2 N
Moins de 5 N
IPx4
Plage de températures de
fonctionnement :
Plage de températures d’entreposage :
-25 °C à +50 °C
Plage d’humidité de fonctionnement :
0 à 95 % HR
-40 °C à +70 °C
CEM testée sur fauteuil roulant échantillon :
ANSI/RESNA WC/Vol:2 – 1998 Sec 21
EN12184: 1999 Sec 9.8.1
58 | Schémas techniques
9.
Schémas techniques
9.1 Schéma de câblage électrique
Les schémas techniques se trouvent également sur le capot du composant électronique spécifique.
B
-+
100 A Fuse
9006376B
Figure 7
if present
tilt
high/low
ACT4
backrest
x
mounting holes
bus
bus
ACT2
bus
Power module /
Splitter
legrest right
inhibit
9005097 DX2-ACT4
Figure 8
legrest left
9005096 DX2-ACT2
9006376B
Schémas techniques | 59
seat RWD
seat FWD
motor M2
battery
9005868 Powermodule DX2-PMA90L (90A)
9007596 Powermodule DX2-PMA90L Gyro (90A)
bus /
motor M1 gyro
bus
mounting holes
9006376B
Figure 9
9.2 Schéma de câblage du chargeur de batterie
Le levier de commande possède une configuration standard pourvue d’une ‘connexion 3 broches”.
Veillez à ce que la connexion du chargeur de batterie soit correcte afin d’assurer une parfaite liaison
du “‘pôle négatif” et de l’inhibiteur et ainsi éviter que le fauteuil roulant ne roule pendant que la batterie
est en charge.
Figure 10
Dealer:
Serial number:
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising