Lexibook NLJ001 User manual

Lexibook NLJ001 User manual
1.
2.
3.
Správná likvidace baterií v tomto produktu
(Platí v zemích se systémy odděleného sběru) Tento symbol znamená,
že produkt obsahuje baterii, na kterou se vztahuje evropská směrnice
2013/56 / EU, a kterou nelze likvidovat s běžným domovním odpadem.
Všechny baterie by měly být likvidovány odděleně od komunálního
odpadu prostřednictvím určených sběrných zařízení jmenovaných
vládou nebo místními úřady. Správná likvidace starých baterií pomůže
zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí, zdraví
zvířat a lidí. Informujte se o místním systému odděleného sběru elektrických a
elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nevyhazujte produkt a
baterie do běžného domovního odpadu. Podrobnější informace o likvidaci starých baterií
získáte u svého městského úřadu nebo v servisním středisku pro likvidaci odpadu.
AG13/
LR44 (1.5V)
Návod k použití
NLJ001series
ČESKÝ
Před prvním použitím vytáhněte plastový jazyk na spodní straně
produktu.
VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou pásky, plastové fólie,
kravaty a štítky, nejsou součástí této hračky a měly by být zlikvidovány pro
bezpečnost vašeho dítěte.
Instalace nebo výměna baterie
1. Pomocí šroubováku otevřete kryt baterie ve spodní části produktu.
2. Vyměňte 3 x AG13 / LR44 (1,5 V)
baterie za dodržení
značek polarity uvnitř prostoru pro baterie.
3. Zavřete přihrádku na baterie a utáhněte šroub.
1
ČESKÝ
Nenabíjecí baterie se nenabíjejí. Před nabíjením je třeba z hračky vyjmout dobíjecí baterie.
Dobíjecí baterie nabíjejte pouze pod dohledem dospělé osoby. Různé typy baterií nebo nové
a použité baterie se nesmí míchat. Používejte pouze doporučené baterie stejného nebo
ekvivalentního typu. Baterie vkládejte se správnou polaritou. Vybité baterie vyjměte z hračky.
Napájecí svorky nesmějí být zkratovány. Neházejte baterie do ohně. Pokud nebudete hračku
používat delší dobu, vyjměte baterie. Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je
sluneční záření, oheň a podobně.
VAROVÁNÍ: Porucha nebo ztráta paměti může být způsobena silným frekvenčním
rušením nebo elektrostatickým výbojem. Pokud dojde k nějaké abnormální funkci,
vyjměte baterie a znovu je vložte.
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte baterii, nebezpečí chemického popálení. Tento produkt
obsahuje knoflíkovou knoflíkovou baterii. Pokud je knoflíková knoflíková baterie
spolknuta, může za 2 hodiny způsobit vážné vnitřní popáleniny a může způsobit
smrt. Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud se přihrádka na
baterie bezpečně nezavře, přestaňte produkt používat a držte jej mimo dosah dětí.
Pro čištění robota používejte pouze měkký, mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte
čisticí prostředek. Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření ani jinému
zdroji tepla. Neponořujte přístroj do vody. Nerozebírejte přístroj ani jej nenechte
upadnout. Nepokoušejte se přístroj zkroutit nebo ohýbat.
POZNÁMKA: Tento návod k obsluze si uschovejte, protože obsahuje důležité
informace.
2
VAROVÁNÍ! Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí udušení - malé části.
Na tento výrobek se vztahuje naše 2 letá záruka. Pro případné nároky vyplývající
ze záruky nebo poprodejního servisu kontaktujte vašeho distributora a předložte
platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na jakýkoli výrobní materiál a
chybu při zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození vyplývajícího z nedodržení
návodu k použití nebo z jakékoliv nedbalé činnosti provedené s tímto výrobkem
(např. demontáž, vystavení teplu a vlhkosti apod.). Doporučujeme ponechat si
balení pro další referenci. V zájmu zlepšování našich služeb jsme mohli provést
úpravu barev a detailů výrobku, který je znázorněn na obalu.
Navrženo a vyvinuto v Evropě - Vyrobeno v Číně.
Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis, France
©Lexibook®
www.lexibook.com
Ochrana životního prostředí:
Nežádoucí elektrické spotřebiče mohou být recyklovány a nesmí se likvidovat
společně s běžným domácím odpadem! Aktivně podporujte ochranu zdrojů a
pomozte chránit životní prostředí vrácením tohoto spotřebiče do sběrného
centra (je-li k dispozici).
3
NLJ001series_CZ_IM 327
4
IM code: NLJ001series_CZ_IM1319
A5, 148.5 x 210mm
ČESKÝ
Kapesní Barevné Noční Světlo
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement