ViewSonic VX2778-smhd MONITOR Manualul utilizatorului

ViewSonic VX2778-smhd MONITOR Manualul utilizatorului
VX2778-smhd/VX2778-smhdCN/VX2778-smhd-W/
VX2778-smhd-W-CN
Afişaj
Manual de utilizare
Cod model: VS16431
Vă mulţumim că aţi ales ViewSonic
Având o experienţă de peste 30 de ani în vârful domeniului soluţiilor vizuale,
ViewSonic şi-a dedicat eforturile depăşirii limitelor în ceea ce priveşte
evoluţia tehnologică, inovarea şi simplitatea. La ViewSonic, credem cu
tărie că produsele noastre au capacitatea de a influenţa în mod pozitiv
lumea în care trăim şi avem convingerea că produsul ViewSonic pe care
l-aţi ales vă va oferi satisfacţie deplină.
Încă o dată, vă mulţumim că aţi ales ViewSonic!
Informaţii de conformitate
NOTĂ: Această secţiune tratează toate cerinţele şi declaraţiile aferente cu privire la
reglementări. Aplicaţiile corespunzătoare confirmate se vor referi la etichetele de pe
plăcuţa de identificare şi la marcajele relevante de pe unitate.
Declaraţie de conformitate FCC
Acest aparat este conform cu capitolul 15 din Normele FCC. Funcţionarea este
supusă următoarelor două condiţii: (1) acest aparat nu poate cauza interferenţe
dăunătoare; şi (2) acest aparat trebuie să accepte orice interferenţă recepţionată,
inclusiv interferenţe ce pot cauza funcţionarea nedorită.
Acest echipament a fost testat şi declarat în conformitate cu limitele impuse unui
aparat digital de clasa B, conform prevederilor capitolului 15 din Normele FCC.
Aceste limite sunt destinate a oferi o protecţie rezonabilă împotriva interferenţelor
dăunătoare asupra instalaţiilor rezidenţiale Acest echipament generează, foloseşte
şi poate emite energie pe frecvenţă radio, iar dacă nu este instalat şi folosit
în concordanţă cu instrucţiunile, poate cauza interferenţe dăunătoare pentru
sistemele de comunicaţii radio. Cu toate acestea, nu există nici o garanţie că nu
se vor produce interferenţe la o instalaţie particulară. Dacă acest echipament
cauzează interferenţe dăunătoare pentru recepţia radio sau televizată, care poate fi
determinată oprind şi pornind echipamentul, utilizatorul este încurajat să încerce să
corecteze interferenţa prin una sau mai multe din măsurile următoare:
• Reorientarea sau mutarea antenei receptoare.
• Mărirea distanţei dintre echipament şi receptor.
• Conectarea echipamentului la o bornă de ieşire pe un circuit diferit de cel la care
este conectat receptorul.
• Consultarea distribuitorului sau a unui depanator radio/TV experimentat pentru
ajutor.
Atenţionare: Vi se atrage atenţia că schimbările sau modificările neaprobate
explicit de partea responsabilă cu conformitatea pot duce la anularea dreptului
dumneavoastră de a opera echipamentul.
Declaraţie de conformitate Industry Canada
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
i
Conformitatea CE pentru statele europene
Dispozitivul este în conformitate cu Directiva de compatibilitate
electromagnetică 2014/30/EU şi Directiva de joasă tensiune 2014/35/EU.
Următoarele informaţii se adresează doar statelor membre UE:
Semnul afişat în dreapta este conform cu Directiva 2012/19/EU privind
deşeurile de echipamente electrice şi electronice. (DEEE)
Semnul indică cerinţa de a NU se arunca echipamentul ca un deşeu
obişnuit, ci de a se folosi sistemul de colectare a deşeurilor potrivit
legislaţiei locale.
ii
Declaraţie de conformitate cu directiva RoHS2
Acest produs a fost conceput şi fabricat în conformitate cu prevederile Directivei
2011/65/EU a Parlamentului european şi a Consiliului, privind restricţiile de folosire
a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice (Directiva
RoHS2) şi este considerat în conformitate cu valorile concentraţiei maxime emise
de Comitetul European pentru Adaptarea Tehnică (CAT), după cum este indicat mai
jos:
Substanţa
Concentraţia maximă propusă
Concentraţia efectivă
Plumb (Pb)
0,1%
< 0,1%
Mercur (Hg)
0,1%
< 0,1%
Cadmiu (Cd)
0,01%
< 0,01%
Crom hexavalent (Cr6+)
0,1%
< 0,1%
Difenili polibromuraţi (PBB)
0,1%
< 0,1%
Eteri de difenili polibromuraţi
0,1%
< 0,1%
Anumite componente ale produselor aşa cum sunt menţionate mai sus sunt scutite,
conform Anexei III la Directiva RoHS2, după cum se precizează mai jos :
Exemple de componente scutite sunt :
1. Mercur în lămpi fluorescente cu catod rece şi în lămpi fluorescente externe cu
electrozi (CCFL şi EEFL) cu scop special, care nu depăşesc (per lampă):
(1) Lungime mică (≦ 500 mm): maximum 3,5 mg per lampă.
(2) Lungime media (> 500 mm şi ≦ 1.500 mm): maximum 5 mg per lampă.
(3) Lungime mare (> 1.500 mm): maximum 13 mg per lampă.
2. Plumb în sticla tuburilor catodice.
3. Plumb în sticla tuburilor fluorescente, nedepăşind 0,2% din greutate.
4. Plumb ca element de aliaj în aluminiu, conţinutul de plumb fiind de până la 0,4%
din greutate.
5. Aliaj de cupru, conţinutul de plumb fiind de până la 4% din greutate.
6. Plumb în aliaje de lipit cu temperatură de topire ridicată (mai precis, aliaje bazate
pe plumb, al căror conţinut de plumb este minimum 85%).
7. Componente electrice şi electronice care conţin plumb în sticlă sau material
ceramic (cu excepţia ceramicii dielectrice din condensatoare, de exemplu,
dispozitive piezoelectronice) sau într-un compus din sticlă sau material ceramic.
iii
Precauţii şi avertismente
1. Citiţi toate instrucţiunile înainte de a folosi echipamentul.
2. Păstraţi instrucţiunile în siguranţă.
3. Ţineţi seama de toate avertismentele şi urmaţi toate instrucţiunile.
4. Aşezaţi-vă la cel puţin 18” de monitorul LCD.
5. Manipulaţi monitorul LCD cu grijă întotdeauna când îl mutaţi.
6. Nu scoateţi carcasa din spate. Acest monitor LCD are componente cu voltaj înalt.
Vă puteţi accidenta grav dacă le atingeţi.
7. N
u blocaţi gurile de ventilaţie. Instalaţi echipamentul în conformitate cu
instrucţiunile producătorului.
8. Evitaţi expunerea monitorului LCD la lumina directă a soarelui sau la surse
directe de căldură. Aşezaţi monitorul LCD departe de lumina directă a soarelui
pentru a evita strălucirea supărătoare.
9. Curăţaţi cu o cârpă moale şi uscată. Dacă este necesară o curăţare
suplimentară, consultaţi secţiunea „Curăţarea ecranului” din acest ghid pentru
instrucţiuni suplimentare.
10. Evitaţi atingerea ecranului. Sebumul pielii este greu de îndepărtat.
11. Nu frecaţi sau aplicaţi presiune pe panoul LCD, aceste acţiuni putând deteriora
permanent ecranul.
12. Nu blocaţi gurile de ventilaţie. Instalaţi echipamentul în conformitate cu
instrucţiunile producătorului.
13. Nu instalaţi lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoare, contoare de încălzire,
sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatori) care degajă căldură.
14. Aşezaţi monitorul LCD într-un spaţiu bine ventilat. Nu aşezaţi pe monitorul LCD
nimic ce ar putea împiedica dispersia căldurii.
15. Nu aşezaţi obiecte grele pe monitorul LCD, pe cablul video sau pe cablul de
alimentare.
16. Dacă detectaţi fum, un zgomot anormal sau un miros ciudat, opriţi imediat
monitorul LCD şi contactaţi distribuitorul local sau ViewSonic. Este periculos să
continuaţi utilizarea monitorului LCD.
17. Nu încercaţi să eludaţi măsurile de siguranţă ale prizei polarizate sau cu
împământare. O priză polarizată are două lame, una mai lată decât cealaltă. O
priză cu împământare are două lame şi o a treia furcă de împământare. Lama
lată şi furca sunt concepute pentru siguranţa dumneavoastră. Dacă priza nu se
potriveşte în borna de ieşire, consultaţi un electrician pentru înlocuirea bornei.
18. Protejaţi cablul de alimentare de călcare sau efilare, în special la priză şi în
punctul de ieşire din echipament. Asiguraţi-vă că borna de alimentare se află
lângă echipament pentru a fi uşor accesibilă.
(Continuare pe pagina următoare)
iv
19. Folosiţi doar ataşamente/accesorii recomandate de producător.
20. Folosiţi doar împreună cu căruciorul, stativul, trepiedul, consola
sau suportul recomandat de producător sau vândut împreună
cu echipamentul. Când folosiţi un cărucior, aveţi grijă la mutarea
echipamentului pentru a evita accidentele cauzate de răsturnare.
21. Scoateţi din priză echipamentul când acesta rămâne nefolosit pentru perioade
mai lungi de timp.
22. Adresaţi-vă doar personalului calificat pentru depanare. Depanarea este
necesară când unitatea a fost deteriorată în orice mod, cum ar fi: dacă a fost
deteriorată priza sau cablul de alimentare, dacă s-a vărsat lichid sau au căzut
obiecte pe aparat, dacă unitatea a fost expusă la ploaie sau umezeală, sau dacă
unitatea nu funcţionează normal sau a fost scăpată.
v
Cuprins
Informaţii de conformitate
Declaraţie de conformitate FCC..............................................................................i
Declaraţie de conformitate Industry Canada...........................................................i
Conformitatea CE pentru statele europene ...........................................................ii
Declaraţie de conformitate cu directiva RoHS2 . .................................................. iii
Precauţii şi avertismente.......................................................................................iv
Informaţii despre dreptul de autor
Înregistrarea produsului . .......................................................................................2
Pentru informaţia dvs. ...........................................................................................2
Ghid de iniţiere
Conţinutul pachetului .............................................................................................3
Instalare rapidă.......................................................................................................4
Instalarea programelor software suplimentare (opţional).......................................4
Montarea pe perete (opţional) ...............................................................................5
Folosirea monitorului LCD
Setarea modului sincronizare ................................................................................6
Setări blocare afişaj pe ecran (OSD) şi blocare buton de alimentare ..................6
Reglarea imaginii ecranului....................................................................................7
Comenzile meniului principal..................................................................................9
Explicarea meniului principal..................................................................................9
Gestionare alimentare..........................................................................................10
Alte informaţii
Specificaţii tehnice . .............................................................................................11
Curăţarea monitorului LCD . ................................................................................12
Remedierea problemelor .....................................................................................13
Asistenţă clienţi ...................................................................................................14
Garanţie limitată...................................................................................................15
vi
Informaţii despre dreptul de
autor
Drept de autor © Corporaţia ViewSonic® , 2017. Toate drepturile rezervate.
Macintosh şi Power Macintosh sunt mărci înregistrate ale Apple Inc.
Microsoft, Windows si logo-ul Windows sunt mărci înregistrate ale Corporaţiei
Microsoft în Statele Unite şi în alte ţări.
ViewSonic, logo-ul cele trei păsări, OnView, ViewMatch, şi ViewMeter sunt mărci
înregistrate ale Corporaţiei ViewSonic.
VESA e o marcă înregistrată a Asociaţiei Standardelor Video Electronicii.DPMS,
DisplayPort şi DDC sunt mărci înregistrate ale VESA.
ENERGY STAR® este o marcă înregistrată a Agenţiei pentru Protecţia Mediului din
Statele Unite (EPA). Ca partener ENERGY STAR® , Corporaţia ViewSonic a stabilit
că acest produs întruneşte liniile directoare pentru eficienţa energetică ale ENERGY
STAR® .
Declaraţie de renunţare: Corporaţia ViewSonic nu este răspunzătoare pentru
greşelile tehnice sau de redactare sau omisiunile conţinute aici, nici pentru
pagubele incidentale sau rezultate în urma furnizării acestui material sau datorate
performanţelor sau folosirii acestui produs.
În interesul îmbunătăţirii continue a produsului, Corporaţia ViewSonic îşi rezervă
dreptul de a modifica specificaţiile tehnice fără înştiinţare prealabilă. Informaţiile din
acest document pot fi modificate fără înştiinţare prealabilă.
Nici o parte a acestui document nu poate fi copiată, reprodusă sau transmisă prin
orice mijloace, în orice scop, fără acordul prealabil scris din partea Corporaţiei
ViewSonic.
1
Înregistrarea produsului
Pentru a îndeplini posibilele nevoi viitoare ale produsului şi pentru a obţine informaţii
suplimentare despre produs, pe măsură ce acestea devin disponibile, vizitaţi
secţiunea destinată regiunii dvs. de pe site-ul Web ViewSonic pentru a vă înregistra
produsul online.
CD-ul ViewSonic vă oferă posibilitatea de a tipări formularul de înregistrare a
produsului, de asemenea. După completarea formularului, trimiteţi-l prin e-mail sau
prin fax la un birou ViewSonic. Pentru a găsi formularul de înregistrare, deplasaţi-vă
la directorul „:\CD\Registration”.
Înregistrarea produsului vă va pregăti cel mai bine pentru momentele viitoare când
veţi avea nevoie de servicii de asistenţă.
Tipăriţi acest ghid de utilizare şi completaţi informaţiile din secţiunea „Pentru
înregistrările dvs.”.
Numărul de serie al ecranului LCD este situat pe partea din spate a ecranului.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea „Asistenţa pentru clienţi” din
acest ghid.
Pentru informaţia dvs.
Numele produsului:
Cod model:
Număr document:
Seria:
Data achiziţionării:
VX2778-smhd/VX2778-smhd-CN/VX2778-smhd-W/
VX2778-smhd-W-CN
ViewSonic Widescreen LCD Display
VS16431
VX2778-smhd/VX2778-smhd-CN/VX2778-smhd-W/
VX2778-smhd-W-CN_UG_ROM Rev. 1A 05-17-17
Eliminarea produsului la sfârşitul duratei de utilizare a produsului
Compania ViewSonic respectă mediul înconjurător şi este dedicată desfăşurării
activităţii în mod ecologic. Vă mulţumim pentru participarea la iniţiativa de utilizare
mai inteligentă şi mai ecologică a computerului.Vizitaţi site-ul Web ViewSonic pentru
a afla mai multe.
SUA & Canada: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Europa: http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/
Taiwan: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx
2
Ghid de iniţiere
Vă felicităm pentru cumpărarea unui monitor LCD ViewSonic® .
Important! Păstraţi cutia originală şi toate ambalajele pentru nevoile de transport
viitoare.
NOTĂ: Cuvântul „Windows” din acest ghid de utilizare se referă la sistemul de
operare Microsoft Windows.
Conţinutul pachetului
Pachetul dvs. cu monitor LCD include:
• Monitorul LCD
• Cablul de alimentare
• Mini DisplayPort to DisplayPort cable
• Ghidul de instalare rapidă
• CD-ul ViewSonic
-- Manual de utilizare
-- fişiere INF/ICM*
-- Informaţii de înregistrare
-- Software suplimentare (opţional)
NOTĂ:
*F
işierul INF asigură compatibilitatea cu sistemele de operare Windows, iar fişierul
ICM (Adaptare Culoare Imagine ) asigură culori fidele pe ecran. ViewSonic
recomandă să instalaţi atât fişierul INF, cât şi fişierul ICM.
*C
ablurile video incluse în ambalaj pot diferi, în funcţie de ţara în care vă aflaţi.
Pentru mai multe informaţii, contactaţi distribuitorul local.
3
Instalare rapidă
1. Conectaţi cablul video
• A
siguraţi-vă că atât monitorul LCD, cât şi calculatorul sunt oprite
• Îndepărtaţi carcasa din spate dacă este necesar
• Conectaţi cablul video de la monitorul LCD la calculator
Pentru utilizatorii Macintosh: Modelele mai vechi de G3 necesită un adaptor
Machintosh. Ataşaţi adaptorul la calculator şi introduceţi cablul video în adaptor.
Pentru a comanda un adaptor ViewSonic® Macintosh contactaţi asistenţa clienţi
ViewSonic.
2. Conectaţi cablul de alimentare (şi adaptorul AC/DC dacă este necesar)
HDMI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01
11
21
31
41
51
61
71
81
91
02
Cablul de
alimentare
DP
mini
DP
DisplayPort
Mini
DisplayPort
Ieşire audio
3. Pornitea monitorului LCD şi a calculatorului
orniţi mai întâi monitorul LCD şi apoi calculatorul. Această secvenţă (monitorul
P
LCD înaintea calculatorului) este importantă.
NOTĂ: Utilizatorii Windows pot primi un mesaj prin care li se solicită instalarea
fişierului INF. Pentru a accesa fişierul, deplasaţi-vă la directorul „:\CD\vsfiles”.
4. Introduceţi CD-ul ViewSonic în unitatea CD-ROM a computerului.
rmaţi instrucţiunile de pe ecran. În cazul în care calculatorul dvs. nu are unitate
U
de CD, vă rugăm să consultaţi pagina Asistenţă Clienţi.
5. Pentru utilizatorii Windows Setaţi modul sincronizare (exemplu: 1024x768)
entru instrucţiuni de modificare a rezoluţiei şi a ratei de reîmprospătare,
P
consultaţi ghidul de utilizare a plăcii grafice.
6. Instalarea este completă. Bucuraţi-vă de noul dvs. ViewSonic LCD display.
Instalarea programelor software suplimentare
(opţional)
1. Încărcaţi CD-ul ViewSonic în unitatea CD/DVD-ROM.
2. Faceţi dublu clic pe folderul „Software” (Aplicaţie) şi alegeţi o aplicaţie, dacă
doriţi.
3. Faceţi dublu clic pe fişierul Setup.exe şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a
finaliza instalarea.
4
Montarea pe perete (opţional)
NOTĂ: Koristiti samo s nosačem za zidnu ugradnju s UL popisa
Pentru a achiziţiona un kit de montare pe perete sau o bază de ajustare a înălţimii,
contactaţi ViewSonic® sau furnizorul local. Consultaţi instrucţiunile livrate împreună
cu kit-ul de montare de bază. Pentru a vă transforma monitorul LCD dintr-unul
montat pe birou într-unul montat pe perete, faceţi următoarele:
1.
Verificaţi dacă butonul de alimentare este oprit, apoi deconectaţi cablul de
alimentare.
2.
Puneţi monitorul LCD cu faţa în jos, pe un prosop sau o pătură.
3. Îndepărtaţi baza. (Poate fi necesară îndepărtarea şuruburilor.)
4. Găsiţi şi identificaţi una dintre următoarele interfeţe de montare VESA (a, b, c)
localizate pe partea din spate a ecranului (consultaţi pagina „Specificaţii” pentru a
identifica interfaţa de montare a ecranului). Ataşaţi suportul de fixare din kit-ul de
montare VESA compatibil utilizând şuruburi de lungime corespunzătoare.
a.
b.
75mm
c.
200mm
100mm
100mm
75mm
100mm
100mm
5. M
ontaţi monitorul LCD pe perete, urmând instrucţiunile din kit-ul pentru montare
pe perete.
5
Folosirea monitorului LCD
Setarea modului sincronizare
Setarea modului sincronizare este importantă pentru maximizarea calităţii imaginii
ecranului şi minimizarea solicitării ochiului. Modul sincronizare constă din rezoluţie
(exemplu 1024 x 768) şi rata de reîmprospătare (sau frecvenţa verticală, exemplu
60Hz). După setarea modului sincronizare, folosiţi comenzile afişajului pe ecran
pentru a regla imaginea ecranului.
Pentru o calitate optimă a imaginii, utilizaţi modul de temporizare recomandat special
pentru ecranul dvs. LCD, prezentat la pagina „Specificaţii”.
Pentru a seta modul sincronizare:
• Setaţi rezoluţia: Accesaţi „Aspect şi personalizare” din Panou de control prin
intermediul meniului Start şi setaţi rezoluţia.
• Setaţi rata de reîmprospătare: Consultaţi ghidul de utilizare a plăcii grafice
pentru instrucţiuni.
IMPORTANT: Asiguraţi-vă că placa grafică este setată la o rată de reîmprospătare
pe verticală de 60 Hz, conform setării recomandate pentru majoritatea ecranelor
LCD. Alegerea unui mod de temporizare neacceptat poate duce la neafişarea
imaginii şi la afişarea pe ecran a mesajului „Out of Range” (În afara intervalului).
Setări blocare afişaj pe ecran (OSD) şi blocare buton
de alimentare
• B
locare afişaj pe ecran (OSD): Ţineţi apăsat butonul [1] şi săgeată în sus ▲
timp de 10 secunde. Dacă se apasă orice buton, mesajul OSD Locked (Blocare
afişaj pe ecran) va fi afişat timp de 3 secunde.
• Deblocare afişaj pe ecran (OSD): Ţineţi apăsat butonul [1] şi săgeată în sus ▲
din nou timp de 10 secunde.
• Blocare buton de alimentare: Ţineţi apăsat butonul [1] şi săgeată în jos ▼ timp
de 10 secunde. Dacă se apasă butonul de alimentare, mesajul Power Button
Locked (Buton de alimentare blocat) va fi afişat timp de 3 secunde. Cu sau
fără această setare, în caz de cădere de curent, alimentarea monitorului LCD va
fi în mod automat pornită când revine curentul.
• Deblocare buton de alimentare: Ţineţi apăsat butonul [1] şi săgeată în jos ▼
timp de 10 secunde.
6
Reglarea imaginii ecranului
Folosiţi butoanele din panoul de comandă din faţă şi reglaţi comenzile afişajului pe
ecran (OSD) care vă sunt afişate.
Alimentare Standby pornită/oprită
Lumină alimentare
Albastru = Pornit
Portocaliu = Economizor energie
[1]
Afişează Meniul principal sau iese din fereastra de comandă şi
salvează reglările.
[2]
Afişează fereastra de comandă pentru comanda evidenţiată.
De asemenea, comută între două comenzi în unele ferestre.
Game Mode
▲/▼
Defilează prin opţiunile meniului şi reglează comanda afişată.
Reglare sunet (▼) / Luminozitate /Contrast (▲)
Pentru a regla setările afişajului, faceţi următoarele:
1. Pentru a afişa Meniul principal, apăsaţi butonul [1].
NOTĂ:Toate meniurile afişajului pe ecran (OSD) şi ferestrele de reglare dispar
automat după aproximativ 15 secunde. Acest lucru poate fi reglat prin setarea
duratei de timp limitate a afişajului pe ecran (OSD) din meniul de configurare.
2. Pentru a selecta o comandă pentru a o regla, apăsaţi ▲ sau ▼ pentru a defila în
sus şi in jos prin Meniul principal.
3. După selectarea comenzii dorite, apăsaţi butonul [2].
4. Pentru a salva reglările şi a părăsi meniul, apăsaţi butonul [1] de două ori.
Următoarele sfaturi vă pot ajuta să vă optimizaţi afişajul:
• Ajustaţi placa grafică a computerului astfel încât aceasta să accepte un mod
de temporizare recomandat (consultaţi pagina „Specificaţii” pentru a identifica
setările recomandate special pentru ecranul dvs. LCD). Pentru instrucţiuni privind
„modificarea ratei de reîmprospătare”, consultaţi ghidul de utilizare a plăcii
grafice.
• Dacă este necesar, faceţi mici reglări folosind POZIŢIE H. şi POZIŢIE V.,
până când imaginea ecranului este complet vizibilă. (Chenarul negru din jurul
marginilor ecranului trebuie să atingă foarte puţin „zona activă” luminoasă a
monitorului LCD.)
7
Semnificaţia simbolurilor meniului OSD şi meniului rapid OSD şi utilizarea
acestora sunt date mai jos.
Simbol de activare a diverselor moduri când utilizaţi sistemul
meniului.
Simbol de activare pentru ieşire, pentru revenire sau pentru
dezactivarea funcţiei selectate.
Derulează opţiunile meniului şi reglează comenzile monitorului.
Simbol utilizat pentru revenire la meniul selectat anterior.
Buton de selectare a comenzilor rapide pentru informaţii, care le
permite utilizatorilor accesul la informaţii despre monitorul aflat în
uz.
Pictograma meniului principal, care le permite utilizatorilor accesul
la meniul principal. Ţineţi apăsată pictograma câteva secunde
pentru a dezactiva meniul principal
Pictogramele pentru stânga şi dreapta comută pe orizontală
alegerea făcută.
Selectorul meniului rapid OSD, care creşte sau descreşte funcţia
selectată în mod curent
75%
Indicatorul de energie afișează procentajul din
energia maximă consumată de monitor în timp real.
8
Comenzile meniului principal
Reglaţi elementele meniului folosind butoanele săgeată în sus ▲ şi săgeată în jos
▼.
NOTE: Consultaţi elementele meniului principal de pe afişajul ecranului LCD şi
consultaţi secţiunea Explicarea meniului principal de mai jos.
Explicarea meniului principal
NOTĂ: Elementele meniului principal listate în această secţiune indică toate
elementele meniului principal pentru toate modelele. Pentru detaliile reale ale
meniului principal corespunzător produsului dvs. vă rugăm să consultaţi elementele
meniului principal de pe ecranul LCD.
A
Audio Adjust (Reglare sunet)
reglează volumul, opreşte sunetul sau comută între intrări, dacă aveţi
mai multe surse.
Auto Image Adjust (Reglare imagine automată)
Auto Image Adjust (Reglare imagine automată) dimensionează,
centrează şi face reglarea fină a semnalului video în mod automat,
pentru a elimina ondulaţiile şi distorsiunile. Apăsaţi pe butonul [2] pentru
a obţine o imagine mai clară.
NOTĂ: Reglare imagine automată funcţionează cu majoritatea plăcilor
video. Dacă nu funcţionează cu monitorul dvs., micşoraţi rata de
reîmprospătare video până la 60 Hz şi setaţi rezoluţia la valoarea sa presetată.
Advanced Image Adjust (Ajustare avansată imagine)
Apare meniul [Ajustare avansată imagine]. Puteţi să efectuaţi diverse
ajustări şi setări avansate privind calitatea imaginii.
B
Brightness (Luminozitate)
reglează nivelul negru de fundal al imaginii ecranului.
C
Color Adjust (Reglare culori)
oferă câteva moduri de reglare a culorilor, inclusiv temperaturile presetate ale culorilor şi un mod Culoare utilizator care permite reglarea
independentă a culorilor roşu (R), verde (V) şi albastru (A) (RGB).
Setarea de fabrică pentru acest produs este nativ.
Contrast
reglează diferenţa dintre fundalul imaginii (nivelul negru) şi prim plan
(nivelul alb).
9
I
Information (Informaţii)
afişează modul sincronizare (intrare semnal video) care vine de la
placa grafică în calculator, codul modelului LCD, seria şi URL-ul paginii
web ViewSonic® Consultaţi ghidul de utilizare a plăcii grafice pentru
instrucţiunile de modificare a rezoluţiei şi a ratei de reîmprospătare
(frecvenţa verticală).
NOTĂ: VESA 1024 x 768 @ 60Hz (exemplu) înseamnă că rezoluţia este
1024 x 768 şi rata de reîmprospătare este 60 Hertz.
Input Select (Selectare intrare)
comută între intrări dacă aveţi mai mult de un calculator conectat la
monitorul LCD.
M Manual Image Adjust (Reglare imagine manuală)
afişează meniul Manual Image Adjust (Reglare manuală imagine). Puteţi
seta manual o varietate de reglaje ale calităţii imaginii.
Memory Recall (Retragere memorie)
returnează ajustările la setările din fabrică, dacă afişajul operează întrun mod de temporizare presetat, prezentat în secţiunea Specificaţii a
acestui manual.
Excepţie: Această comandă nu afectează modificările efectuate cu
setarea Selectare limbă sau Blocare alimentare.
S Setup Menu (Meniul configurare)
reglează setările afişajului de pe ecran (OSD).
Gestionare alimentare
Acest produs va intra în modul Repaus/Oprit cu ecran negru şi consum redus de
energie dacă trec 5 minute fără semnal de intrare.
10
Alte informaţii
Specificaţii tehnice
LCD
Tip
Dimensiunea afişajului
Filtru culori
Suprafaţă de sticlă
TFT (Tranzistor peliculă fină) 2560 x 1440
Nr. caractere pixeli 0,233 mm x 0,233 mm
Unităţi de măsură metrice: 68,565 cm
Unităţi de măsură imperiale: 27” (27” vizibil)
Bandă verticală RGB
Anti-strălucire
Semnal intrare
Video sincroniz.
HDMI x 1 (HDMI.TMDS digital 100ohmi)
Display port x 1
Mini Display port x 1
Sincronizare Composit, Sincroniz. separată, Sincronizare pe
culoarea verde
fh:24-83 kHz, fv:47-75 Hz
Compatibilitate
PC
Macintosh1
Până la 1920 x 1080 neîntreţesut
Power Macintosh până la 1920 x 1080
Rezoluţie2
Recomandată
2560 x 1440 @ 60 Hz
Acceptate
1920 x 1080 @ 60 Hz
1680 x 1050 @ 60 Hz
1600 x 1200 @ 60 Hz
1440 x 900 @ 60, 75 Hz
1280 x 1024 @ 60, 75 Hz
1280 x 960 @ 60Hz
1024 x 768 @ 60, 70, 72, 75 Hz
800 x 600 @ 56, 60, 72, 75 Hz
640 x 480 @ 60, 67,72,75 Hz
720 x 400 @ 70 Hz
Adaptor
alimentare3
Tensiune intrare
Tensiune ieşire
100-240 VAC, 50/60 Hz (auto-pornire)
Zona ecranului
Scanare completă
596,74 mm (H) x 335,66 mm (V)
23,49” (H) x 13,21” (V)
Condiţii de
funcţionare
Temperatură
Umiditate
Altitudine
de la +32° F la +104° F (de la 0° C la +40° C)
de la 10% la 90% (fără condens)
până la 16.400 picioare
Condiţii de
depozitare
Temperatură
Umiditate
Altitudine
de la -4° F la +140° F (de la -20° C la +60° C)
de la 10% la 80% (fără condens)
până la 40.000 picioare
Dimensiuni
Fizice
612,56 mm (W)x 453,88 mm (H)x 190 mm(D )
24,12” (W) x 17,87” (H) x 7,48” (D)
Montarea pe
perete
Distanţă
100 x 100 mm
Greutate
Fizice
10,73 lb (4,87 kg)
Mod
economizor
energie
Pornit
Oprit
30W (Tipic) (LED albastru)
<0,5W
alculatoarele Macintosh mai vechi de G3 necesită un adaptor ViewSonic® Macintosh. Pentru a comanda un
C
adaptor, contactaţi ViewSonic.
2
Nu setaţi placa grafică a computerului astfel încât să depăşească aceste moduri de temporizare; acest lucru
poate duce la deteriorarea permanentă a ecranului LCD.
3
Utilizaţi adaptorul de alimentare de la ViewSonic® sau un alt adaptor certificat.
1
11
Curăţarea monitorului LCD
• ASIGURAŢI-VĂ CĂ MONITORUL LCD ESTE OPRIT.
• NU PULVERIZAŢI SAU TURNAŢI NICI UN LICHID DIRECT PE ECRAN SAU
PE CARCASĂ.
Pentru curăţarea ecranului:
1. Ştergeţi ecranul cu o cârpă curată, moale, fără scame. Aceasta îndepărtează
praful sau alte particule.
2. D
acă ecranul este murdar în continuare, aplicaţi o cantitate mică de agent de
curăţare pentru sticlă fără amoniac sau alcool pe o cârpă curată, moale, fără
scame şi ştergeţi ecranul.
Pentru curăţarea carcasei:
1. Folosiţi o cârpă moale, uscată.
2. D
acă aceasta este murdară în continuare, aplicaţi o cantitate mică de detergent
slab ne-abraziv, fără amoniac sau alcool, pe o cârpă curată, moale, fără scame,
apoi ştergeţi suprafaţa.
Declaraţie de renunţare
• ViewSonic® nu recomandă utilizarea nici unui agent de curăţare pe bază de
amoniac sau alcool pentru ecranul sau carcasa monitorului LCD. Unii agenţi
chimici de curăţare au deteriorat ecranul şi/sau carcasa monitorului LCD.
• ViewSonic nu este răspunzător de pagubele rezultate din folosirea agenţilor de
curăţare pe bază de amoniac sau alcool.
12
Remedierea problemelor
Nu porneşte
• Asiguraţi-vă că butonul de alimentare (sau comutatorul) este pornit.
• Asiguraţi-vă că monitorul LCD este conectat în siguranţă la cablul de alimentare
AC/DC.
• Conectaţi un alt aparat electric (de exemplu un radio) la borna de ieşire pentru a
verifica dacă aceasta furnizează voltajul corect.
Aparatul este pornit dar nu are imagine
• Fixaţi ferm cablul video, livrat împreună cu monitorul LCD, în portul de ieşire
semnal video de pe partea din spate a computerului. Dacă celălalt capăt al
cablului video nu este bine ataşat la monitorul LCD, fixaţi-l corect pe monitorul
LCD.
• Reglaţi luminozitatea şi contrastul.
• Dacă folosiţi un Macintosh mai vechi de G3, aveţi nevoie de un adaptor
Macintosh.
Culori anormale sau lipsă
• Dacă lipseşte oricare dintre culori (roşu, verde sau albastru), verificaţi cablul
video pentru a fi siguri că este conectat în siguranţă. Contactele imperfecte sau
rupte din cablul conector pot determina o conexiune improprie.
• Conectaţi monitorul LCD la un alt calculator.
• Dacă aveţi o placă grafică mai veche, contactaţi ViewSonic® pentru un adaptor
non-DDC.
Nu funcţionează butoanele de comandă
• Apăsaţi doar câte un buton odată.
13
Asistenţă clienţi
Pentru asistenţă tehnică sau service, consultaţi tabelul de mai jos sau contactaţi
distribuitorul dvs.
NOTĂ: Veţi avea nevoie de seria aparatului.
Ţara/Regiunea Pagina web
Telefon
Email
România
www.viewsoniceurope.
com/uk/support/call-desk/
service_ro@
viewsoniceurope.com
www.viewsoinceurope.com
14
Garanţie limitată
Monitorul LCD ViewSonic®
Ce acoperă garanţia:
ViewSonic garantează că produsele sale sunt libere de orice defecte în ceea ce priveşte materialul
sau execuţia, la o folosire normală , pe durata perioadei de garanţie. Dacă un produs se dovedeşte
a fi defect în ceea ce priveşte materialul sau execuţia pe durata perioadei de garanţiei, ViewSonic
va proceda la repararea sau înlocuirea produsului cu unul similar, după cum consideră de cuviinţă.
Produsul sau părţile înlocuite pot include părţi sau componente refabricate sau recondiţionate.
Cât timp este valabilă garanţia:
Monitoarele LCD ViewSonic au o garanţie între 1 şi 3 ani, în funcţie de ţara în care sunt achiziţionate,
pentru toate componentele, inclusiv pentru sursa de lumină şi pentru toate lucrările, începând cu data
primei achiziţionări de către client.
Cine beneficiază de garanţie:
Această garanţie se aplică doar primului client cumpărător.
Ce nu acoperă garanţia:
1. Orice produs de pe care a fost ştearsă, modificată sau îndepărtată seria aparatului.
2. Pagubele, deteriorările sau defecţiunile rezultate din:
a.Accidente, folosire necorespunzătoare, neglijenţă, incendiu, apă, fulgere sau alte fenomene
naturale, modificări neautorizate ale produsului, sau nerespectarea instrucţiunilor livrate
împreună cu produsul.
b. Orice deteriorare a produsului datorată transportului.
c. Îndepărtarea sau instalarea produsului.
d. Cauze extrinseci produsului, cum sunt fluctuaţiile sau căderile de curent.
e. Folosirea de echipamente sau părţi neconforme cu specificaţiile tehnice ale ViewSonic.
f. Uzura normală.
g. Orice alte cauze care nu au legătură cu defectele produsului.
3.Orice produs care manifestă un simptom cunoscut ca „imagine arsă”, care rezultă din faptul că o
imagine statică este afişată pe ecran pentru o perioadă lungă de timp.
4. Costurile de îndepărtare, instalare, transport, asigurare şi configurare.
Cum să beneficiaţi de service:
1.Pentru informaţii despre service în garanţie, contactaţi Asistenţa clienţi ViewSonic (vă rugăm să
consultaţi pagina Asistenţă clienţi). Va trebui să specificaţi seria aparatului.
2.Pentru a beneficia de service în garanţie, va trebui să specificaţi (a) chitanţa de cumpărare în
original, (b) numele dvs., (c) adresa dvs., (d) descrierea problemei şi (e) seria aparatului.
3.Duceţi sau transportaţi aparatul cu achitarea costurilor de transport, în ambalajul original, la un
centru de service ViewSonic autorizat sau la ViewSonic.
4.Pentru informaţii suplimentare sau denumirea celui mai apropiat centru de service ViewSonic,
contactaţi ViewSonic.
Limitări ale garanţiei implicite:
Nu se acordă nici o garanţie, explicită sau implicită, peste condiţiile specificate aici, inclusiv garanţia
implicită a vandabilităţii şi a utilităţii pentru un scop anume.
15
Excluderea daunelor:
Răspunderea ViewSonic se limitează la costul reparării sau înlocuirii produsului. ViewSonic nu este
răspunzător de:
1.Daunele produse altor bunuri cauzate de orice defecţiuni ale produsului, daunele rezultate din
inconvenienţă, lipsa utilizării produsului, pierderile de timp, de beneficii, de oportunităţi de afaceri,
de clientelă, interferenţa în relaţiile comerciale, sau alte pierderi comerciale, chiar dacă a fost
informat de posibilitatea unor astfel de daune.
2. Orice alte daune, fie incidentale, rezultate sau de alt fel.
3. Orice pretenţie împotriva clientului ridicată de orice altă parte.
4. Repararea sau încercarea de reparare efectuată de o persoană neautorizată de ViewSonic.
Efectul legii:
Această garanţie vă acordă drepturi legale specifice, iar dvs. mai puteţi beneficia şi de alte drepturi
care pot varia de la stat la stat. Unele state nu permit limitări ale garanţiilor implicite şi/sau nu permit
excluderea daunelor incidentale sau rezultate, astfel încât limitările şi excluderile de mai sus pot să nu
vi se aplice.
Pentru vânzări în afara Statelor Unite şi Canadei:
Pentru informaţii privind garanţia şi service-ul la produsele ViewSonic vândute în afara Statelor Unite
şi Canadei, contactaţi ViewSonic sau distribuitorul ViewSonic local.
Durata perioadei de garanţie pentru acest produs pe teritoriul Chinei (excluzând Hong Kong, Macao şi
Taiwan) este supusă termenilor şi condiţiilor din Cartela de garanţie de întreţinere.
For users in Europe and Russia, full details of warranty provided can be found in www.
viewsoniceurope.com under Support/Warranty Information.” „Pentru utilizatorii din Europa şi Rusia,
detalii complete despre garanţia acordată pot fi găsite pe www.viewsoniceurope.com, în secţiunea
Informaţii asistenţă/garanţie.
LCD Warranty Term Template In UG
VSC_TEMP_2007
16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement