ViewSonic XG2530 MONITOR Упътване за употреба

ViewSonic XG2530 MONITOR Упътване за употреба

XG2530

Дисплей Инструкции за употреба

Номер на модела: VS16920

Благодарим Ви, че избрахте ViewSonic

С повече от 30-годишен стаж като глобален доставчик на визуални решения, фирмата ViewSonic е отдадена на това да надхвърля очакванията що се отнася за технологична еволюция, иновация и опростеност.

Ние във ViewSonic вярваме, че нашите продукти имат потенциала да оставят положителен отпечатък в света и сме уверени, че продуктът на ViewSonic, който сте избрали, ще Ви служи добре. Благодарим Ви отново, че избрахте ViewSonic.

Съдържание

1. Сигнали за внимание и предупреждения ....

1

2. Въведение .........................................................

4

2-1. Съдържание на опаковката ............................................

2-3. Хардуерен монтаж ..........................................................

5 2-2. Външната част на монитора ........................................... 6 7 2-4. Бърз монтаж .................................................................. 14 2-5. Захранване включено ................................................... 16 2-6. Инсталиране на драйвер (Настройка на Windows 10) 18

3. Регулиране на изображението на екрана ...

20

3-1. Задаване на режим "Тайминг" ...................................... 20 3-2. Използване на панела за управление ......................... 21

4. Въведение в екранното меню ......................

24

4-1. Структура на екранното меню ...................................... 24 4-2. Обяснение на екранното меню .................................... 34 4-3. Обяснение на разширените настройки ....................... 44 4-4. Управление на настройките на монитора ................... 48

5. Спецификации ................................................

50

6. Намиране и отстраняване на неизправности

52

7. Почистване и Техническа поддръжка ........

53

Почистване на дисплея ........................................................ 53 iii

8. Информация за съответствие .....................

55

8-1. Изявление за съвместимост на ФКК ............................

8-3. Съответствие за СЕ маркировка за европейските 8-4. Декларация за съответствие с Директивата за ограничаване използването на опасни и вредни вещества (RoHS2) ..................................................................................

55 8-2. Изявление на Министерството на промишлеността на Канада .................................................................................... 56 държави ................................................................................. 56 57 8-5. Изхвърляне на продукта в края на живота му ............ 59

9. Информация за авторските права ..............

60

Обслужване на клиента ........................................................ 62 Ограничени гаранционни условия ....................................... 65 iv

1. Сигнали за внимание и предупреждения

1. Преди да използвате оборудването прочетете всички инструкции. 2. Приберете инструкциите на безопасно място.

3. Спазвайте всички предупреждения и инструкции.

4. Седнете на разстояние 18” / 45cm от дисплея.

5. Винаги внимавайте с дисплея, когато го местите.

6. Никога не сваляйте задния капак. Този дисплей съдържа части под високо напрежение. Ако се допрете до тях, може да пострадате сериозно.

7. Не използвайте това оборудване в близост до вода. Внимание: За да намалите риска от пожар или електрически удар, не излагайте този уред на дъжд или влага. 8. Не излагайте дисплея на пряка слънчева светлина или друг източник на топлина. Ориентирайте дисплея далеч от пряка слънчева светлина, за да намалите отблясъците.

9. Почиствайте с мека, суха кърпа. Ако е необходимо допълнително почистване, вижте инструкциите „Почистване на дисплея” в настоящото ръководство. 10. Избягвайте да докосвате екрана. Омазняването на кожата се премахва трудно.

11. Не търкайте и не натискайте панела на дисплея, защото е възможно трайно да повредите екрана.

12. Не покривайте вентилационните отвори. Монтирайте оборудването съобразно инструкциите на производителя. 13. Не монтирайте в близост до източници на топлина, каквито са радиаторите, топломерите, печките, или други уреди (вкл. усилватели), които произвеждат топлина. 1

14. Поставете дисплея в помещение с добра вентилация. Не поставяйте нищо върху дисплея, което би могло да попречи на топлоотдаването.

15. Не поставяйте твърди обекти върху дисплея, видеокабела или захранващия кабел.

16. При наличие на пушек, странен шум или мирис, незабавно изключете дисплея и се обадете на Вашия търговец или ViewSonic. Опасно е да продължите да използвате дисплея.

17. Не се опитвайте да подминавате условията за безопасност на полярен или тип „Шоко” щепсел. Полярният щепсел има два контактни извода, като единият е по-широк от другия. Щепселът тип „Шоко” има два контактни извода и пластина за заземяване. Широкият контактен извод и пластината са предназначени за Вашата безопасност. Ако щепселът не съответства на Вашия контакт, обърнете се към електротехник, който да смени контакта.

18. Пазете захранващия кабел от прегазване или прищипване, особено при щепсела и в точката, в която той излиза от оборудването. Захранващият контакт трябва да бъде в близост до оборудването, за да е лесно достъпен.

19. Използвайте само крепежи/аксесоари, които са посочени от производителя.

20. Използвайте само с количката, поставката, триногата, конзолата или масата, които са посочени от производителя, или продадени заедно с оборудването. Когато се използва количка, внимавайте при придвижването на количката заедно с оборудването, за да избегнете нараняване при настъпване. 2

21. Когато няма да използвате оборудването за продължителен период от време, издърпайте щепсела. 22. Отнесете цялото сервизно обслужване към квалифициран за целта персонал. Сервизно обслужване се налага когато уредът е повреден по някакъв начин, като например: наранен захранващ кабел или щепсел, върху уреда е разлята течност, или в него са попаднали чужди тела, бил е изложен на дъжд или влага, не работи нормално или е паднал. 3

2. Въведение

Ако възникнат проблеми и ако продуктът, който сте закупили, се налага да бъде върнат поради някаква причина, моля, съхранете оригиналната опаковка, регистрационния формуляр и касовата бележка. Ако съхраните тези артикули, това ще ви улесни да докажете притежаването на продукта и необходимостта от ремонт, връщане на пари и/или връщането на продукта ви на вас.

Ако имате каквито и да е проблеми с вашия продукт или въпроси, които не са засегнати в ръководството за потребителя, моля, свържете се със службата за поддръжка на клиентите за помощ.

Важно! Съхранете оригиналния кашон и всички опаковъчни материали за вашите бъдещи нужди за изпращане по пощата.

ЗАБ.:

Думата "Windows" в това ръководство за потребителя се отнася до операционната система Microsoft Windows.

4

2-1. Съдържание на опаковката

Опаковката на вашия монитор включва: • Дисплей • Захранващ кабел • Кабел видео • Кабел USB • Ръководства за бързо стартиране

ЗАБЕЛЕЖКА:

1 Видеокабелите, включени във Вашата опаковка, може да варират в зависимост от Вашата държава. Свържете се с местния търговец за повече информация.

5

2-2. Външната част на монитора

A. Предна част B. Лява и дясна C. Задна част

1 2 3 1

1. I/O port (вход/ изход) Тази област трябва да включва всички опции за свързване на входа и изхода, също както и входния захранващ конектор (разгледан подробно в 2-4) 2. Защитен слот Kensington (разгледан подробно в раздел G 2-3) 3. Това е областта за стенния монтаж на VESA отзад на монитора*. За стъпките, касаещи стенния монтаж на VESA, вижте в раздел F 2-3 за допълнителни инструкции. *Възможността за стенен монтаж на VESA варира в зависимост от модела:някои модели не притежават възможност за стенен монтаж на VESA.

6

2-3. Хардуерен монтаж

A. Процедура за прикачване на основата

1

B. Процедура за демонтиране на основата

1 2 2 3

7

3

C. Регулиране на височината на монитора

- Натискайте горната част на монитора надолу, докато стигне до желаната височина за гледане.

- Вие можете също така да издърпате монитора обратно нагоре, на желаната височина за гледане и работа.

8 *Тази илюстрация е само за справка

D. Регулиране на ъгъла

- След регулирането на височината на монитора, застанете пред монитора така, че да се намира централно пред вас.

- Ъгълът на екрана може да се регулира чрез придвижване на панела, променяйки ъгъла напред или назад. Той може да се регулира от -5 градуса до 21 градуса с цел осигуряване на гъвкав и удобен начин на гледане*.

Задна страна Предна страна 9 *Тази илюстрация е само за справка

E. Функция на завъртане

1. Повдигнете монитора колкото е възможно по-високо (макс. височина).

2. Регулирайте монитора, като нагласяте ъгъла в горната част назад и дърпате долната част напред (вижте по-долу илюстрацията за справка).

10 *Тази илюстрация е само за справка

3. Въртете монитора по часовниковата и обратно на часовниковата стрелка, (вижте по-долу илюстрацията за справка).

4. Приключете монтажа на монитора чрез пълното завъртане на монитора на 90 градуса (вижте по-долу илюстрацията за справка).

11 *Тази илюстрация е само за справка

F. Монтаж на стена (като опция)

ЗАБЕЛЕЖКА:

Използва се само с UL стойка за стенен монтаж.

За комплект за монтиране на стена или основа с регулируема височина, свържете се с ViewSonic стена, направете следното: ® или с Вашия местен търговски представител. Разгледайте инструкциите, които сте получили заедно с комплекта за монтаж към стойка. За да превърнете своя дисплей от настолен дисплей в дисплей за 1. Намерете стойка за стенен монтаж VESA, която отговаря на изискванията на раздел "Технически характеристики".

2. Проверете дали бутонът за захранването е изключен и откачете захранващия кабел.

3. 4. Поставете дисплея с лицевата страна надолу върху кърпа или одеяло.

Отстранете основата. (Възможно е да трябва да отстраните болтовете).

5. Прикрепете монтажната скоба от комплекта за стенен монтаж с помощта на болтове с подходящата дължина.

6. Поставете дисплея на стената, като следвате инструкциите в комплекта за монтиране на стена.

12

B. Използване на ключалката Kensington

Защитният конектор Kensington се намира на задната страна на монитора. За повече информация относно монтажа и използването посетете уебсайта на Kensington на следния адрес http://www.kensington.com.

По-долу е приведен пример за нагласяне на ключалката Kensington на една маса за ваша справка.

13 *Тази илюстрация е само за справка

2-4. Бърз монтаж

Свързване на видеокабела

1. Уверете се, че течнокристалният монитор и компютърът са изключени.

2. Свалете капаците на задния панел, ако е необходимо.

3. Свържете видеокабела от течнокристалния монитор към компютъра. За потребители на Macintosh: Моделите, по-стари от G3, изискват адаптер за Macintosh. Прикрепете адаптера към компютъра и включете видеокабела в адаптера. За да поръчате адаптер за Macintosh за ViewSonic ViewSonic.

® , свържете се с отдела по поддръжка на клиентите във Audio out HDMI DisplayPort USB Port 14

3.A. Моля, не свързвайте изхода на DP на монитора към конектора на DisplayPort или mini DP на компютъра. Изходът на DP се използва за последователно свързване (обяснено в раздел D) 3.B.

Видео- и аудиокабел

За MAC с изход Thunderbolt свържете края на mini DP на "mini DP към кабела на DisplayPort" към изхода Thunderbolt на MAC. И свържете другия край на кабела към конектора на DisplayPort на задната част на монитора. 3.C.

Захранващ кабел (и адаптер за променлив/прав ток, ако е необходимо)

Свържете женския конектор на променливотоковия захранващ кабел към електрическия конектор на монитора, и щепсела на захранващия кабел с променлив ток към контакта с променлив ток.

15 *Тази илюстрация е само за справка

2-5. Захранване включено

Включете течнокристалния монитор и компютъра

Включете течнокристалния монитор, след това включете компютъра. Този конкретен порядък (включването на течнокристалния монитор преди компютъра) е важен.

За настройка за последователно свързване на DisplayPort MST

1. Функцията Input Source Auto detect (Автоматично откриване на входящия източник) е зададена на Off (Изкл.).

XG2530

Gaming Settings Display CUSTOM 1 CUSTOM 2 CUSTOM 3 Game Mode Select AMD FreeSync Monitor Hertz Cap Input Select View Mode Audio Adjust Setup Menu Native(144Hz) 100% 16

2. Режимът DisplayPort 1.2 е зададен на On (Вкл.) *Подчертайте и изберете функцията DISPLAYPORT1.2

XG2530

Gaming Settings ECO Mode DDC/CI DisplayPort 1.1

Memory Recall Display Input Select View Mode Audio Adjust Setup Menu On Off 100% Native(144Hz) 3. Активирайте режима MST от графичната карта (ако е необходимо) 17

2-6. Инсталиране на драйвер (Настройка на Windows 10)

За да инсталирате драйвера, първо свържете монитора си към Вашия компютър, стартирайте компютъра (уверете се, че преди това сте включили монитора) и след като компютърът завърши стартирането, Вашият компютър трябва да открие автоматично монитора. За да осигурите успешно автоматично откриване, отидете на раздела "Advanced Display Settings" (Разширени настройки за дисплея), в прозореца на системата Ви "Display Settings" (Настройки на дисплея) (разделителна способност на екрана). Там можете да проверите дали Вашият монитор ViewSonic е бил разпознат от компютъра Ви в раздела с разширени настройки "Color Management" (Управление на цветовете). 18

Ако компютърът Ви не е открил автоматично монитора Ви, но въпреки това той функционира, можете да рестартирате компютъра си и да следвате отново указаните по-горе стъпки. Не е задължително компютърът Ви да открива монитора, за да функционира нормално, но се препоръчва да го направите.

Ако се сблъскате с допълнителни проблеми или имате въпроси, моля, свържете се с отдела за поддръжка на клиенти. 19

3. Регулиране на изображението на екрана

3-1. Задаване на режим "Тайминг"

Задайте разделителната способност на монитора ви на неговата изходна разделителна способност, за да получите възможно най-добро качество с брилянтен цвят и кристално ясен текст. Ето как се прави това: 1. Отидете в прозореца за настройки на разделителната способност на дисплея Ви (всяка операционна система ще бъде с различен начин на стигане до прозореца за настройки).

2. След това задайте настройката за разделителната способност на екрана да отговаря на изходната разделителна способност на монитора Ви. Това ще Ви осигури възможно най-доброто качество за работа.

Ако имате трудности при настройването на разделителната способност или не виждате опцията 1920x1080 като налична, възможно е да се нуждаете от по-нов драйвер за видеокартата. Свържете се с производителя на Вашия компютър или видеокарта, за да получите най-новия драйвер.

• Ако е необходимо, направете дребни корекции, като използвате H. POSITION и V. POSITION, докато изображението на екрана стане напълно видимо. (*само за аналогови). (Черната рамка по ръба на екрана трябва едва да докосва осветената "активна площ" на течнокристалния монитор.) 20

3-2. Използване на панела за управление

След настройването на режима на тайминг, използвайте бутоните на предния или задния панел за управление, за да покажете и настроите екранното меню за регулиране на изображението на екрана.

A B * Позицията се отнася за раздел 2.2

Обяснение на символите рамка на монитора и екранно меню

Обяснението на символа "рамка на монитора" е дадено по долу: Захранване в готовност Вкл./ Изкл.

ЗАБ.:

Лампа включена Синьо = ВКЛ.

Оранжево = Режим "Пестене на енергия" Иконата за режим на игра, която позволява на потребителите да избират настройката на режима на игра, която биха искали да активират за използване от монитора.

21

Обясненията за символите на екранното меню и Quick Menu (Бързо меню) техните функционални използвания са дадени по-долу.

Символът за активиране за включване на различните режими при работа със системата на менюто.

Символ за активиране за излизане, връщане назад или деактивиране на желаната функция, която е избрана.

Превърта през опциите на менюто и регулира контролите на монитора.

Символ, използван за връщане назад или връщане обратно към преди това избраното меню.

Бутон за избиране на кратък път за информация, който дава на потребителите достъп до информацията за използвания в момента монитор.

Икона за главното меню, която позволява на потребителите да имат достъп до главното меню. Задръжте натисната иконата в продължение на няколко секунди, за да изключите главното меню.

Лявата и дясната икона редуват хоризонтално вашия избор.

22

Обяснението на символа Quick-Menu (Бързо меню) е дадено по-долу: ЗАБ.:

Всички екранни менюта и екрани за настройка изчезват автоматично след приблизително 15 секунди. Това се постига посредством настройката за прекъсване в екранното меню в менюто за настройка.

1. След натискане на едно от квадратчетата ще видите появата на опции за бърз достъп. Game Mode Exit (Изход) 2. След избиране на желания контрол от менюто, използвайте символите за навигиране и регулиране на монитора според Вашите конкретни предпочитания. Всяка функция от менюто е обяснена по-нататък с подробности в раздела "Обяснение на екранно меню 4-2".

3. За да запишете промените и да излезете, натискайте [

X

] до изчезване на екранното меню.

23

4. Въведение в екранното меню

4-1. Структура на екранното меню

За обяснение на структурата на екранното меню и съответните функции, моля, вижте обяснението за екранното меню 4-2 по долу. Структурата на екранното меню визуално представлява пълното екранно меню, което може да бъде достигнато чрез Вашия монитор. Ако не сте сигурни къде се намира дадена опция или функция или не можете да откриете конкретна функция, моля, използвайте структурата на екранното меню по долу.

24

ColorX FPS RTS MOBA Gaming lite Custom 1 Custom 2 Custom 3 Volume Exit

Startup Menu ColorX FPS RTS MOBA Gaming lite Custom 1 Custom 2 Custom 3 Volume Exit

0-100(+/-) 25

XG2530

Gaming Settings Display CUSTOM 1 CUSTOM 2 CUSTOM 3 Game Mode Select AMD FreeSync Monitor Hertz Cap Input Select View Mode Audio Adjust Setup Menu

Menu Gaming Settings

100% Native(144Hz) Custom 1 Rampage Response 1 Standard 2 Fast 3 Faster 4 Ultra Fast 5 Fastest Explanation (i) Monitor Hz Cap Black Stabilization 0-22 Advanced DCR Native (240Hz) 60Hz 100Hz 144Hz 180Hz 0-20 Brightness 0-100 Contrast Color Saturation Color Adjust Full Color Control Blue Light Filter Gamma Red Green Blue 1-100 0-100 0-100 1.8

2 2.2

2.4

2.6

2.8

0-100 0-100 0-100 26

Menu Gaming Settings

Custom 1 Custom 2 Full Aspect 1:1 19" (4:3) 19”W (16:10) ViewScale 21.5” (16:9) Rename 22”W(16:10) 23.6”W (16:9) 24”W (16:9) A-Z with Symbol select Reset Rampage Response Monitor Hz Cap 1 Standard 2 Fast 3 Faster 4 Ultra Fast 5 Fastest Explanation (i) Native (240Hz) 60Hz 100Hz 144Hz 180Hz Black Stabilization 0-22 Advanced DCR 0-20 Brightness 0-100 Contrast Color Saturation Color Adjust Gamma Scale Adjust (1-100) Scale Adjust (1-100) 0-100 0-100 1.8

2 2.2

2.4

2.6

2.8

27

Menu Gaming Settings

Custom 2 Custom 3 Full Color Control Red Green Blue Blue Light Filter 1-100 Full Aspect 1:1 19" (4:3) ViewScale 19”W (16:10) 21.5” (16:9) Rename Reset 22”W(16:10) 23.6”W (16:9) 24”W (16:9) A-Z with Symbol select Rampage Response Monitor Hz Cap 1 Standard 2 Fast 3 Faster 4 Ultra Fast 5 Fastest Explanation (i) Native (240Hz) 60Hz 100Hz 144Hz 180Hz 0-100 0-100 0-100 Scale Adjust (1-100) Scale Adjust (1-100) 28

Menu Gaming Settings

Custom 3 Black Stabilization Color Adjust 0-22 Advanced DCR 0-20 Brightness 0-100 Contrast Color Saturation Gamma Full Color Control Red Green Blue Blue Light Filter 1-100 Full Aspect 1:1 19" (4:3) ViewScale 19”W (16:10) 21.5” (16:9) Rename Reset 22”W(16:10) 23.6”W (16:9) 24”W (16:9) A-Z with Symbol select 0-100 0-100 1.8

2 2.2

2.4

2.6

2.8

0-100 0-100 0-100 Scale Adjust (1-100) Scale Adjust (1-100) 29

Menu Gaming Settings Display

Game Mode Select AMD FreeSync Monitor Hz Cap Color Temperature Color X FPS RTS MOBA Gaming Lite Console Custom 1 Custom 2 Custom 3 On Off Off (240Hz) 60Hz 100Hz 144Hz 180Hz SRGB Bluish Cool Native Warm Full Color Control Color Space Color Adjust Input Range Red Green Blue Auto RGB YUV Auto Full Range Limited Range 0-100 0-100 0-100 30

Menu Display

Color Adjust Image Adjust Gamma 1.8

2 2.2

2.4

2.6

2.8

0-100 Color Saturation Black Stabilization 0-22 Full Aspect 1 to 1 (1:1) 19" (4:3) 19”W (16:10) ViewScale 21.5” (16:9) Contrast 22”W(16:10) 23.6”W (16:9) 24”W (16:9) 0-100 Brightness Sharpness 0-100 0-100 Overscan On/Off Blue Light Filter 0-100

Input Select ViewMode

HDMI 1 HDMI 2 (2.0) DisplayPort Standard Movie Web Text MAC Mono Scale Adjust (1-100) Scale Adjust (1-100) 31

Menu Audio Adjust Setup Menu

Volume Mute Language 0-100(+/-) On Off English Français Deutsch Español Italiano Suomi Русский Türkçe 日本語 한국어 繁體中文 简体中文 Information Resolution Notice Off On Off Boot Up Screen On Off OSD Pivot On Off OSD Timeout (-/+) OSD Background Power Indicator Auto Power Off Sleep On Off On Off On Off 30 Minutes 45 Minutes 60 Minutes 120 Minutes Off 32

Menu Setup Menu

ECO Mode DDC/CI DisplayPort1.1

Memory Recall Standard Optimize Conserve On Off On Off 33

4-2. Обяснение на екранното меню

ЗАБ.:

Елементите от екранното меню, изброени в този раздел, модели. Някои от тези елементи може да не съществуват на екранното меню на Вашия продукт. Моля, не обръщайте внимание на обясненията за елементите от екранното меню, ако те не съществуват във Вашето екранно меню. Моля, вижте в раздел 4-1 Структура на екранното меню (по горе), за наличните елементи от екранното меню на Вашия монитор. Моля, вижте обясненията за екранното меню по-долу (подредени в азбучен ред) за по-ясно обяснение на това какво изпълнява всяка функция.

A Audio adjust (Настройка на звука)

Регулира силата на звука, приглушава звука или превключва между различните входове, ако имате повече от един източник.

Авто image adjust (Автоматично регулиране на изображението)

Автоматично променя размерите, центрира и осъществява фина настройка на видеосигнала с елиминиране на вълнистост и изкривяване.

ЗАБ.:

Авто Image Adjust работи с повечето разпространени видеокарти. Ако функцията не работи на Вашия течнокристален дисплей, намалете скоростта на опресняване за видео на 60 Hz и задайте предварително зададената й разделителната способност.

Advanced DCR (Подобрен DCR)

Технологията на подобрен DCR автоматично открива сигнала на изображението и интелигентно управлява яркостта и цвета на подсветката, с цел подобряване на способността да се прави черното още по-черно при тъмна сцена и да се прави бялото още по-бяло в ярко осветена среда.

Auto Detect (Автоматично откриване)

Ако източникът на текущия входен не е сигнал, мониторът автоматично ще превключи на следващата опция за вход. Тази функция при някои модели е деактивирана по подразбиране.

34

A B AMD FreeSync

Използването на технологията AMD FreeSync™ слага край на накъсаната игра и начупени кадри, замествайки ги с плавна без артефакти работа на монитора при буквално всякаква скорост на кадрите. За да използвате функцията FreeSync, уверете се, че опциите за монитора и GPU FreeSync са активирани (*настройката по подразбиране е изключена за монитора) Стъпките за активиране на вашия монитор FreeSync са описани по долу: 1. Уверете се, че продуктът на AMD с активиран FreeSync™ от уеб сайта на AMD е инсталиран на компютъра Ви, и изтеглете безплатния драйвер FreeSync™ за Вашия конкретен продукт.

2. Активирайте FreeSync във Вашето GPU посредством компютъра Ви. 3. Активирайте FreeSync във Вашия монитор с активиран FreeSync™.

ЗАБ.:

1. Той обикновено не работи в условията на застинало изображение и тестване на надеждност. При тези условия възникват явления като залепване на изображението и примигване на екрана.

*Диапазонът на всеки монитор с FreeSync варира в зависимост от модела. Моля, вижте спецификациите на монитора (раздел 5) за диапазона на Вашия монитор.

Black stabilization (Стабилизиране на черното)

Стабилизирането на черния цвят на монитора ViewSonic осигурява подобрена видимост и подробности чрез правенето на тъмните сцени по-ярки.

Blue light filter (Син светофилтър)

Регулира филтъра, който блокира високо-енергийната синя светлина за по-безопасна работа за нашите потребители.

Екран за зареждане

Изключването на екрана за стартиране ще забрани показването на екранното съобщение при включване на монитора.

Brightness (Яркост)

Регулира нивата на фоновия черен цвят на екранното изображение.

35

C Color adjust (Настройка на цветовете)

Осигурява няколко режима на настройка на цветовете, за подпомагане регулирането на настройките на цветовете да отговарят на нуждите на нашите потребители.

ColorX

Регулира цветовия обхват, позволявайки на потребителите да регулират диапазона в RGB и YUV цветови настройки.

Color space (Цветово пространство)

Позволява на потребителите да избират кое цветово пространство биха искали да използват за цветовия изход на монитора (RGB, YUV).

Color temperature (Температура на цветовете)

Позволява на потребителите да избират специфични настройки за температурата на цветовете с цел по-нататъшно персонализиране на опита им при гледане на монитора. sRGB EBU NATIVE (Изходен) Обяснение Стандартно цветово пространство, използвано за системата на Windows, цифровите камери и Интернет.

Цветово пространство EBU, използвано за NTSC/EBU (PAL, SECOM) TV Domain Изходен представлява цветовата температура по подразбиране.

Препоръчва се за общ графичен дизайн и редовно използване.

конзола

Регулира разликата между фоновото изображение (черно ниво) и преден план (бяло ниво).

36

C Color adjustment functions (Функции при настройка на цветовете)

Да осигурява прецизно и точно настройване на цветовете, независимите функции за настройка на цветовете (red (червено), green (зелено), blue (синьо), cyan (циан), magenta (магента) и yellow (жълто)) позволяват на потребителите да персонализират нюанса и насищането индивидуално за всяка цветова ос, без да се засягат изходите на другите цветове.

Цветно насищане

Регулира цветовата дълбочина на всеки цвят (червен, зелен, син, циан, магента и жълт)

Custom 1/2/3

Предоставяйки още по-голяма поддръжка, са достъпни три персонализирани настройки за персонализиране, за да се съчетаят индивидуалните предпочитания и да се адаптират към всеки тип игра на пазара. Изберете една от опциите "Персонализиране" (Custom 1/2/3) в менюто и коригирайте разширените опции. След като излезете от настройката, автоматично ще бъде запазено при тази конкретна настройка "Персонализиране" или преименувате настройката според предпочитанията си, като изберете "Преименуване". Можете да осъществите достъп до запазените настройки "GAME MODE" с Gaming Hotkey също.

D показ

Подменю, което позволява на потребителите да настроят менютата за настройка на цветовете и изображенията на дисплея.

E Explanation

Gives a brief explanation of new tech functions/features in the monitor OSD.

37

F Fine tune (Фина настройка)

Регулира настройката за аналоговите сигнали

Бързо / бързо / Най-бързо / Ултра бързо

Различни нива на коригиране на времето за реакция за персонализирани режими на игри.

пълен

Настройка на съотношението на размера, което мащабира входното изображение, за да запълни екрана.

Цялостно управление на цветовете

Настройка за настройване на цветовете RGB за конкретни игри. Може да се настрои в режим Gaming Settings → Custom1 / 2/3 или в подменюто Display.

G Игри с клавишни комбинации

Меню за бърз достъп за геймърите, за да избере предпочитаните настройки за цветовете, като дава възможност на геймърите да се адаптират към всеки сценарий на игри.

Избор на режим на игра

Подменю, където потребителите могат да избират режими на игра извън менюто за бързи клавишни комбинации.

Gaming Lite

Игрален режим ViewSonic, разработен за оптимизиране на геймплея за неконкурентни игри, за намаляване натоварването на монитора и захранването, за да се подобри дългосрочното представяне.

38

G Настройки за игри

Интегрирането на OSD дизайн, ориентиран към гейминг, включващ предварително калибрирани настройки на FPS, RTS и MOBA, всеки от които е функционално персонализиран с тестове и настройки, създадени за най-доброто съчетание на цвят и технология. За достъп до режима на игра първо отворете настройката на главното меню, след това отидете на "ViewMode", изберете "Game" и променете настройките "GAMER" от там.

Gamma (Гама)

Позволява на потребителите ръчно да настройват нивото на яркостта за нивата от сивата скала на монитора. Съществуват пет селекции: 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, и 2.6.

H HUE (Нюанс)

Регулира нюанса на всеки цвят (red (червено), green (зелено), blue (синьо), cyan (циан), magenta (магента) и yellow (жълто)).

39

I Регулиране на изображението

Показва менюто Регулиране на изображението. Можете ръчно да зададете разнообразие От настройките на качеството на изображението. (Изтрито коригиране на ръчното изображение)

Information (Информация)

Показва режима на тайминг (входен видеосигнал), който идва от графичната карта в компютъра, номера на течнокристалния модел, серийния номер и адреса на уебсайта на ViewSonic®. Вижте ръководството за потребителя на вашата графична карта за инструкции относно промяната на разделителната способност и скоростта на опресняване (вертикална честота).

ЗАБ.:

VESA 1024 x 768 @ 60Hz (пример) означава, че разделителната способност е 1024 x 768, а скоростта на опресняване е 60 Hertz.

Input select (Избор на вход)

Превключва между различните опции за вход, налични за този конкретен монитор.

M Memory recall (Възстановяване на настройките на паметта)

Връща направените корекции обратно към фабричните настройки, ако дисплеят работи във фабричен Preset Timing Mode (режим за тайминг с предварителни настройки), изброен в Спецификациите на това ръководство.

Exception (Изключение):

Този контрол не засяга промените, направени с Настройка Language Select (Избор на език) или or Power Lock (блокиране на захранването)

Монитор Hertz Cap

Монитор херц контролер, който позволява на потребителите да контролират колко кадъра мониторът може да изведе. Мониторът ще сложи капачка върху максималния брой кадри, които могат да бъдат изобразени от монитора, за да се спести енергия и да се зареди от монитора; Това е предназначено да намали натоварването на монитора и консумацията на енергия 40

O Overscan (Запълване на екрана)

Може да се използва за настройване на съотношението на страните във входния сигнал, получаван от монитора Ви, за да се настрои изображението така, че да се появи на монитора.

OFFSET (Изместване)

Настройва черните нива за red (червено), green (зелено) и blue (синьо). Функциите "Усилване" и "Отместване" позволяват на потребителите да контролират баланса на бялото за най-главния контрол, когато регулират контраста и тъмните сцени.

OSD Pivot (Завъртане на екранното меню)

Задава посоката на показване на екранното меню на монитора. Опции Auto (Автоматично0 0° +90° -90° 180° Обяснение При вграден сензор G екранното меню може автоматично да се завърти, когато мониторът е позициониран вертикално.

Настройва екранното меню без завъртане Настройва екранното меню +90 градуса завъртане Настройва екранното меню -90 градуса завъртане Настройва екранното меню на 180 градуса завъртане 41

R Response time (Време на реакция)

Настройва времето за реакция, създава гладки изображения без ивици, размътване или двойни изображения. Ниското време на реакция е перфектно за по-голямата част игри със силно интензивна графика и осигурява изумително визуално качество, докато гледате спортни състезания или филми с много екшън. Препоръчва се настройване на менюто на настройката ‘Ultra Fast’(свръх бързо).

Resolution notice (Заб. по разделителната способност)

Забележката казва на потребителите, че текущата разделителна способност на гледане не е правилната изходна разделителна способност. Тази забележка ще се появи в прозореца за настройки на дисплея, когато настройвате разделителната способност на дисплея.

Recall (Повторно извикване)

Възстановява първоначалните настройки на монитора във Veiwmode.

Нулиране

Възстановява настройките за персонализирани режими на игри до техните стойности по подразбиране.

42

S Setup menu (Меню за настройка)

Задава настройките за екранното меню. Много от тези настройки могат да активират известяванията на екранното меню така, че на потребителите да не им се налага да отварят повторно менюто.

Регулиране на мащаба

В менюто за настройка "ViewScale" някои размери на екрана могат да бъдат допълнително коригирани с настройка на мащаба. Това позволява на потребителите ръчно да коригират избраното съотношение, без да нарушават изведеното изображение.

Sharpness (Рязкост)

Регулира рязкостта и качеството на изображението на монитора.

Save as (Запиши като)

Функцията за запис на екранното меню се намира в главното меню. Има 3 главни позиции (USER MODE 1, USER MODE 2, USER MODE3), което позволява на потребителите да записват настройките си от екранното меню.

V ViewMode (Режим на преглед)

Уникалната функция ViewMode (режим на преглед) на ViewSonic предлага предварителните настройки “Game,” (игра) “Movie,” (филм) “Web,” (интернет) “Text” (текст) и “Mono” (моно). Тези предварителни настройки са специално създадени да осигуряват оптимизирано качество за гледане на различни приложения на екрана.

ViewScale

Геймърите имат възможността да коригират размера на изображението на монитора, като позволяват сценарий "най подходящ".

43

4-3. Обяснение на разширените настройки

Тези настройки са обяснени в раздела за екранното меню по горе. Тяхното функционално използване и инструкции относно настройката са обяснени по-долу.

1. Отговорът на вихъра Стъпка 1:

Активирайте OSD

Стъпка 2:

Изберете менюто "Настройки на игрите"

Стъпка 3:

Изберете "Custom 1/2/3" Под настройка Custom 1/2/3 можете да настроите настройката за реакция на нападение за фина настройка на времето за отговор. С 5 настройки, от които можете да избирате, геймърите могат точно да избират най-подходящата за всеки сценарий. Всяка настройка ще увеличи скоростта на реагиране, позволявайки на геймърите да съответстват на техния тип компютър и игра, създавайки сценарий "най-подходящ".

1 стандарт 2 Бързо 3 По-бързо 4 Ultra Fast 5 Най-бързият 44

2. Black Stabilization (Стабилизиране на черното) Стъпка 1:

Активирайте OSD

Стъпка 2:

Изберете менюто "Настройки на игрите"

Стъпка 3:

Изберете меню "Custom 1/2/3"

Стъпка 4:

Изберете "Black Stabilization" * (Можете също така да намерите настройката като отидете на "Дисплей" → "Регулиране на цветовете" → "Черно стабилизиране") Black Stabilization позволява на потребителите да настроят нивото на черно, за да създадат по-добри сценарии за гледане на игри и медийно съдържание. Можете да регулирате нивото на черно, като използвате бутоните със стрелки и изберете номера от 1-22. Това ще разшири обхвата на тъмните нюанси, без да се отрази на по-светлите изображения.

3. AMD FreeSync Стъпка 1:

Активирайте Вашето екранно меню

Стъпка 2:

Изберете менюто “Manual Image Adjust” (Ръчно настройване на изображението)

Стъпка 3:

Изберете менюто “Advanced Image Adjust” (Разширени настройки за изображението)

Стъпка 4:

Изберете “AMD FreeSync” Избирането на AMD FreeSync в менюто Advanced Image Adjust (Разширени настройки на изображението) ще активира функцията посредством САМО вашия монитор (за да сте сигурни, че Freesync е включено, проверете настройките на графичната ви карта).

45

4. Монитор Hertz (Hz) Кап Стъпка 1:

Активирайте OSD

Стъпка 2:

Изберете менюто "Настройки на игрите"

Стъпка 3:

Изберете "Custom 1/2/3" Под Custom 1/2/3 можете да настроите настройката на капака на монитора Hertz за фина настройка на времето за отговор. С 5 настройки, от които можете да избирате, геймърите могат точно да съответстват на най-подходящите за всеки сценарий. Всяка настройка ще ограничи изходящия Hz на монитора, което ще позволи на геймърите да съответстват на техния тип компютър и игра, създавайки сценарий "най-добре". Ако GPU не може да достигне до 240Hz, потребителите могат да пестят енергия и да зареждат монитора си, като намалят техния изход.

*Забележка 1. FreeSync може да се използва само при родния 240Hz 2. ViewScale може да не поддържа всички нива на Hz Природен (240Hz) 60Hz 100Hz 144Hz 180Hz 46

5. ViewScale Стъпка 1:

Активирайте OSD

Стъпка 2:

Изберете менюто "Настройки на игрите"

Стъпка 3:

Изберете меню "Custom 1/2/3"

Стъпка 4:

Изберете "ViewScale" При ViewScale, потребителите могат да коригират текущото си съотношение, за да съответстват на техния специфичен сценарий на използване. По-долу са изброените съотношения. Ако потребителите изберат режим на аспект от ViewScale, който не е роден, това може да повлияе на практическата работа на потребителя.

пълен аспект 1 до 1 (1: 1) 19" (4:3) 19”W (16:10) 21.5” (16:9) 22”W(16:10 23.6”W (16:9) 24”W (16:9) Скалира въведеното изображение, за да запълни екрана, това е изборът на вход по подразбиране и е идеален за изображения 16: 9.

Въведеното изображение може да запълни екрана толкова, колкото е възможно, без изкривяване на изображението.

Изображението се показва директно без мащабиране.

Симулира въведеното изображение в съотношение 4: 3 и 19-инчов размер на дисплея.

Симулира въведеното изображение в съотношение 16:10 и 19 W "размер на дисплея.

Симулира въведеното изображение в съотношение 16: 9 и 21,5 инча размер на дисплея.

Симулира въведеното изображение в съотношение 16:10 и размера на дисплея 22 инча W.

Симулира въведеното изображение в съотношение 16: 9 и 23,6 инча W размери.

Симулира вграденото изображение в съотношение 16: 9 и 24-инчов размер на дисплея.

47

4-4. Управление на настройките на монитора

XG2530

Gaming Settings Display Language Sclect Information Resolution Notice Boot Up Screen OSD Pivot OSD Timeout OSD Background Power Indicator Auto Power Off Sleep Input Select View Mode Audio Adjust Setup Menu 100% Native(144Hz)

OSD Timeout (Прекъсване на екранното меню)

Функцията OSD Timeout (прекъсване на екранното меню) позволява на потребителите да избират колко дълго време екранното меню ще остава върху екрана след бездействие (брой секунди).

OSD Background (Фон на екранното меню)

Функцията OSD Background (фон на екранното меню) позволява на потребителите да изключват фона на екранното меню, докато избират и регулират настройките на екранното меню.

Power Indicator (Индикатор захранване)

Индикаторът Захранване представлява една лампичка, която показва дали мониторът е включен, или изключен. 48

Auto Power Off (Автоматично изключване)

Избирането на опцията Auto Power Off (автоматично изключване) позволява на монитора да изключва захранването си след определена продължителност от време.

Sleep (Спящ режим)

Тази настройка позволява на потребителите да регулират времето на бездействие, преди мониторът да влезе в режим на понижена консумация. Екранът ще бъде в спящ режим през това време.

Eco Mode (Режим Eco)

Позволява на потребителите да избират между различни режими на базата на консумация на енергия.

DDC/CI (Команден интерфейс за Канала за данни на дисплея)

Активирането на тази настройка позволява управление на монитора посредством графичната карта.

Екран за стартиране / изключване

Изключването на екрана за стартиране ще забрани показването на екранното съобщение при включване на монитора.

49

5. Спецификации

Дисплей Входен сигнал Съвместимост Разрешаваща способност 2

Тип Размер на екрана Филтър за цветове Стъклена повърхност Видео Синхронизиращ PC Macintosh 1 Препоръчвана TFT (Thin Film Transistor), Активна матрица, 1920 x 1080 дисплей, 0,2832 mm разстояние между пикселите Размер: 62,23 cm Imperial: 24,5” (24,5” видими) RGB вертикално рае Незаслепяващ TMDS дигитален (100 ома) f h :15-255 kHz, f v :24-240 Hz До 1920 x 1080, поредова развивка Power Macintosh до 1920 x 1080 (Поддържа се от ограничени видеокарти) 1920 x 1080 @ 60 Hz Поддържа се 1920 x 1080 @ 144 Hz (HDMI1.4 max) 1920 x 1080 @ 240 Hz (HDMI2.0/ DP1.2 max) 1920 x 1080 @ 60 Hz 1680 x 1050 @ 60 Hz 1440 x 900 @ 60 Hz 1280 x 1024 @ 60, 75 Hz 1024 x 768 @ 60, 70, 75 Hz 800 x 600 @ 56, 60, 72, 75 Hz 640 x 480 @ 60, 72, 75 Hz 720 x 400 @ 70 Hz 50

Захранване Зона за изобразяване Работни условия Условия за съхранение Размери Монтаж на стена

Напрежение Пълен екран Температура Влажност Надморска височина Температура Влажност Надморска височина Физически 100-240 VAC, 50/60 Hz (автоматичен превключвател) 543,74 mm (X) x 302,61 mm (B) 21,40” (X) x 11,91” (B) +32 °F до +104 °F (0 °C до +40 °C) 20% до 90% (без конденз) До 16 404 фута -4 °F до +140 °F (-20 °C до +60 °C) 5% до 90% (без конденз) До 40 000 фута 566 mm (Ш) x 532,7 mm (В) x 239,2 mm (Д)

Максимално натоварване Шарка на отворите (Ш x В; mm)

14kg 100mm x 100mm

Интерфейсен панел (Ш x В x Д)

115 mm x 115 mm x 2.6 mm

Отвор на панела Брой болтове и спецификация

Ø 5mm 4 piece M4 x 10mm

Тегло Енерго пестящи режими

Физическо Вкл.

Изкл.

19,65 lb (8,92 kg) 30 (типично)/54W (макс) (син LED) <0,5W 1 Компютрите Macintosh преди G3 изискват ViewSonic ® Macintosh адаптер. Обърнете се към ViewSonic, за да поръчате адаптер.

2 Не задавайте тайминг на графичната карта на Вашия компютър, който надвишава тези стойности; ако направите това е възможно трайно да повредите LCD дисплея. 3 Използвайте само захранващи адаптери на ViewSonic ® или одобрени източници. 4 Тестовото състояние следва стандарта EEI 51

6. Намиране и отстраняване на неизправности

Няма захранване

• Проверете дали бутонът за захранване (или превключвател) е включен.

• Уверете се, че захранващият кабел е сигурно прикрепен към дисплея.

• Включете друг електрически уред (например радиоапарат) в същия контакт, за да проверите дали той осигурява необходимото напрежение.

Има захранване, но на екрана няма изображение

• Уверете се, че предоставеният с дисплея видеокабел е правилно свързан към видеоизхода отзад на компютъра. Ако другият край на видеокабела не е свързан към дисплея за постоянно, закрепете го както трябва към дисплея.

• Извършете настройка на яркостта и контраста. • Ако използвате Macintosh, който е отпреди G3, имате нужда от Macintosh адаптер.

Неподходящи или ненормални цветове

• Свържете дисплея към друг компютър.

ViewSonic ® за non-DDC адаптер.

• Ако някои от цветовете (червен, син или зелен) липсват, проверете дали видео-кабелът е свързан надеждно. Разхлабени или пречупени контактни щифтове в кабелния съединител могат да причинят неправилна връзка. • Ако графичният Ви адаптер е по-стар, обърнете се към

Бутоните за управление не работят

• Натискайте само по един бутон. 52

7. Почистване и Техническа поддръжка Почистване на дисплея

• УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ДИСПЛЕЯТ Е ИЗКЛЮЧЕН.

• НИКОГА НЕ ПРЪСКАЙТЕ И НЕ ИЗЛИВАЙТЕ ТЕЧНОСТ ДИРЕКТНО КЪМ/НА ЕКРАНА ИЛИ КОРПУСА.

За да почистите екрана:

почистете отново.

1. Избършете екрана с чиста, мека кърпа без власинки. Това ще отстрани праха и други частици. 2. Ако екранът все още не е чист, нанесете малко количество препарат за почистване на стъкла, който не е на амонячна и алкохолна основа, върху чиста, мека кърпа без власинки и

За да почистите корпуса:

1. Използвайте мека, суха кърпа.

2. Ако корпусът все още не е чист, нанесете малко количество мек и не абразивен измиващ препарат, който не е на амонячна и алкохолна основа, върху чиста, мека кърпа без власинки и почистете повърхността.

53

Отказ

• ViewSonic ® не препоръчва използването на почистващи препарати на основата на амоняк или алкохол за почиствани на дисплея. Някои химични почистващи препарати увреждат екраа и/или корпуса на дисплея.

• ViewSonic не носи отговорност за повреда, която е в резултат от използването на разработени на амонячна или алкохолна основа почистващи препарати.

Внимание:

Местете монитора, като го хващате само за ръбовете.

Почиствайте само с навлажнено с вода меко памучно парцалче.

54

8. Информация за съответствие

ЗАБЕЛЕЖКА:

Този раздел съдържа всички приложими изисвакния и изявления относно приложимите разпоредби. Потвърдените приложения трябва да се отнасят до етикетите с имената и съответните маркировки на устройството.

8-1. Изявление за съвместимост на ФКК

Този уред отговаря на част 15 от Правилника на Федералната комисия по комуникациите (FCC Rules). Експлоатацията се подчинява на следните две условия: (1) този уред не може да причинява вредни смущения и (2) този уред трябва да приема всички получавани смущения, в т.ч. смущения, които могат да причинят нежелан начин на работа.

Това оборудване е изпитано и е установено, че то отговаря на ограниченията за цифрово устройство от Клас В съобразно част 15 от Правилника на Федералната комисия по комуникациите (FCC Rules). Тези ограничения са предназначени с цел да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищните инсталации. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не бъде монтирано и използвано съобразно инструкциите, може да причини вредни смущения на радио комуникациите. Няма обаче гаранции, че в дадена инсталация няма да се получат смущения. Ако това оборудване причинява вредни смущения на радио или телевизионното приемане, което може да бъде установено чрез включване и изключване, съветът към потребителя е да се опита да ги коригира чрез едно или повече от следните действия: 55

• Преориентирайте или преместете на антената.

• Увеличете разстоянието между оборудването и приемника. • Свържете оборудването към контакт, който не е от веригата, към която е свързан приемникът. • Обърнете се за помощ към търговския представител или към опитен радиотелевизионен техник.

Внимание:

Предупреждаваме, че промени или модификации, които не са изрично одобрени от отговарящата за съответствието страна, биха могли да анулират правото Ви да използвате оборудването.

8-2. Изявление на Министерството на промишлеността на Канада

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

8-3. Съответствие за СЕ маркировка за европейските държави

Устройството съответства на директивата на EMC 2014/30/EU и директивата на ЕС за ниско напрежение 2014/35/EU.

Следващата по-долу информация е предназначена само за държавите членки на ЕС:

Показаната вдясно маркировка отговаря на Директивата за третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване 2012/19/ЕU (WEEE). Маркировката посочва изискването това оборудване да НЕ се оставя като несортиран общински отпадък, а да се използват системите за връщане и събиране съобразно местните закони.

56

8-4. Декларация за съответствие с Директивата за ограничаване използването на опасни и вредни вещества (RoHS2)

Този продукт е конструиран и произведен в съответствие с Директива 2011/65/EU на Европейския парламент и Съвета по ограничаване използването на определени опасни вещества в електрическо и електронно оборудване (RoHS2 Directive) и се счита за отговаряща на стойностите за максимална концентрация, издадени от Европейската комисия за техническо адаптиране (ТАС) и показани по-долу:

Вещество

Олово (Pb) Живак (Hg) Кадмий (Cd) Шест-валентен хром (Cr 6+ ) Поли-бромирани бифенили (РВВ) Поли-бромирани дифенилни етери (PBDE)

Предложена максимална концентрация

0,1% 0,1% 0,01% 0,1% 0,1% 0,1%

Действителна концентрация

< 0,1% < 0,1% < 0,01% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 57

Според Анекса III на Директивата RoHS2, някои компоненти на продуктите по-горе са освободени.

Примери за освободени компоненти: 1. Живак във флуоресцентни лампи със студени катоди и флуоресцентни лампи с външни електроди (CCFL и EEFL) за специални цели, които не надвишават следните стойности (за лампа): (1) Къси ( ≦ 500 mm): до 3,5 mg за лампа.

(2) средно дълги ( > 500 mm и ≦ 1.500 mm): до 5 mg за лампа.

(3) Дълги ( матрица.

> 1.500 mm): до 13 mg за лампа.

2. Олово в стъклото на катодно-лъчеви тръби.

3. Олово в стъклото на флуоресцентни тръби с 0,2% тегловни.

4. Олово като легиращ елемент в алуминий, съдържащ 0,4% телговни олово.

5. Медна сплав, съдържаща до 4% тегловни олово.

6. Олово в припои за висока температура на топене (т.е. сплави на оловна база 85% или повече тегловни олово).

7. Електрически и електронни компоненти, съдържащи олово в стъклен или керамичен диелектрик, различен от керамичния диелектрик на кондензатори, напр. пиезоелектрични съединения, представляващи стъклена или керамична 58

8-5. Изхвърляне на продукта в края на живота му

ViewSonic се грижи за околната среда и е отдаден на това да се живее и работи екологично.

Благодарим Ви, че сте част от Smarter, Greener Computing. Моля, посетете уеб сайта ViewSonic, за да научите повече.

САЩ и Канада:

http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/

Европа:

http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/

Тайван:

http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx

59

9. Информация за авторските права

Copyright © ViewSonic Corporation, 2017 г. Всички права запазени.

Macintosh и Power Macintosh са регистрирани търговски марки на Apple Inc. Microsoft, Windows, и логото на Windows са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и други държави.

ViewSonic и логото с трите птици са регистрирани търговски марки на ViewSonic Corporation.

VESA е регистрирана търговска марка на Асоциацията за стандартизиране на видео електроника. DPMS, DisplayPort и DDC са търговски марки на VESA.

ENERGY STAR STAR ® ® е регистрирана търговска марка на Агенцията за защита на околната среда в САЩ (EPA).

Като партньор на ENERGY STAR използването на този продукт.

® за енергийна ефективност.

, ViewSonic Corporation е определила, че този продукт отговаря на насоките на ENERGY Отказ: ViewSonic Corporation няма да отговаря за технически или редакционни грешки или пропуски в този документ; нито за инцидентни или последващи щети, произтичащи от използването на този материал, или от работата или В интерес на непрекъсващото усъвършенстване на продукта ViewSonic Corporation си запазва правото да променя спецификациите на продукта без известие. Информацията в този документ може да бъде променяна без известие за това.

Никаква част от този документ не може да бъде копирана, възпроизвеждана или предавана по никакъв начин и за никакви цели без предварителното писмено съгласие на ViewSonic Corporation.

XG2530_UG_BUG Rev. 1A 07-25-17 60

Обслужване на клиента

За техническа помощ или сервизно обслужване на продукта вижте таблицата по-долу, или се обърнете към своя доставчик.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Ще Ви е необходим серийния номер на продукта.

Asia pacific Country/ Region Website

ViewSonic Corporation http://www.viewsonic.com.tw/

T= Telephone C = CHAT ONLINE

T= 886 2 2246 3456 F= 886 2 2249 1751 Toll Free= 0800-899880

Email

service@tw.viewsonic.

com China Hong Kong Macau Japan Korea India www.viewsonic.com.cn

www.hk.viewsonic.com

www.hk.viewsonic.com

www.viewsonicjapan.co.jp

ap.viewsonic.com/kr/ www.in.viewsonic.com

T= 4008 988 588 T= 852 3102 2900 T= 853 2840 3687 T= 0120 341 329 T= 080 333 2131 T= 1800 419 0959 service.cn@ cn.viewsonic.com

service@hk.viewsonic.

com service@hk.viewsonic.

com service@jp.viewsonic.

com service@kr.viewsonic.

com service@in.viewsonic.

com Singapore/ Malaysia/ Thailand

Europe

Europe Arabia www.ap.viewsonic.com

www.viewsoniceurope.com

ap.viewsonic.com/me/ T= 65 6461 6044 service@sg.viewsonic.

com България Hrvatska Česká Republika Nederland Suomi www.viewsoinceurope.com

www.viewsoinceurope.com

www.viewsoniceurope.com

www.viewsoniceurope.com

www.viewsoniceurope.com

http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ يلحملا عئابلاب لصتا service_bg@ viewsoniceurope.com

service_hr@ viewsoniceurope.com

http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ service_cz@ viewsoniceurope.com

service_nl@ viewsoniceurope.com

service_fi@ viewsoniceurope.com

France et autres pays francophones en Europe service_fr@ viewsoniceurope.com

Canada www.viewsonic.com

T (Numéro vert)= 1-866-463-4775 service.ca@viewsonic.

com 62

Suisse Belgique (Français) Luxembourg (Français) Deutschland Österreich Schweiz (Deutsch) www.viewsoniceurope.com/fr/ www.viewsoniceurope.com/fr/ www.viewsoniceurope.

com/de/ www.viewsoniceurope.

com/de/ www.viewsoniceurope.

com/de/ Ελλάδα Magyar Köztársaság Italia e altri paesi di lingua italiana in Europa Spain www.viewsoniceurope.com

www.viewsoniceurope. com www.viewsoniceurope. com Latinoamérica (México) Italia e altri paesi di lingua italiana in Europa Polska i inne kraje Europy Centralnej Portugal www.viewsonic.com/la/ www.viewsoniceurope.com

www.viewsoniceurope.com

www.viewsoniceurope.com

România www.viewsoinceurope.com

Россия Беларусь (Русский) Латвия (Русский) Srbija Slovensko Slovenija Sverige www.viewsoniceurope.com

www.viewsoinceurope.com

www.viewsoinceurope.com

www.viewsoniceurope.com

www.viewsoniceurope.com/fr/ support/call-desk/ www.viewsoniceurope.com/fr/ support/call-desk/ www.viewsoniceurope.com/de/ support/call-desk/ www.viewsoniceurope.com/de/ support/call-desk/ www.viewsoniceurope.com/de/ support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ T= 001-8882328722 http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ service_ch@ viewsoniceurope.com

service_be@ viewsoniceurope.com

service_lu@ viewsoniceurope.com

service_deu@ viewsoniceurope.com

service_at@ viewsoniceurope.com

service_ch@ viewsoniceurope.com

service_gr@ viewsoniceurope.com

service_hu@ viewsoniceurope.com

service_it@ viewsoniceurope.com

service_es@ viewsoniceurope.com

soporte@viewsonic.

com service_it@ viewsoniceurope.com

service_pl@ viewsoniceurope.com

service_pt@ viewsoniceurope.com

service_ro@ viewsoniceurope.com

service_ru@ viewsoniceurope.com

service_br@ viewsoniceurope.com

service_lv@ viewsoniceurope.com

service_rs@ viewsoniceurope.com

service_sk@ viewsoniceurope.com

service_si@ viewsoniceurope.com

service_se@ viewsoniceurope.com

63

Türkiye Україна http://www.viewsoniceurope.

com/tr/ www.viewsoniceurope.com

www.viewsoniceurope.com/tr/ support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ service_tr@ viewsoniceurope.com

service_ua@ viewsoniceurope.com

America

Australia New Zealand Canada www.viewsonic.com.au

www.viewsonic.com

AUS= 1800 880 818 NZ= 0800 008 822 T= 1-866-463-4775 service@ au.viewsonic.com

service.ca@viewsonic.

com Latin America (Argentina) Latin America (Chile) www.viewsonic.com/la/ www.viewsonic.com/la/ C= http://www.viewsonic.com/ la/soporte/servicio-tecnico C= http://www.viewsonic.com/ la/soporte/servicio-tecnico soporte@viewsonic.

com soporte@viewsonic.

com Latin America (Columbia) www.viewsonic.com/la/ C= http://www.viewsonic.com/ la/soporte/servicio-tecnico soporte@viewsonic.

com Latin America (Mexico) Latin America (Peru) www.viewsonic.com/la/ Tel: 55) 6547-6454 55)6547-6484 www.viewsonic.com/la/ C= http://www.viewsonic.com/ la/soporte/servicio-tecnico C= http://www.viewsonic.com/ la/soporte/servicio-tecnico soporte@viewsonic.

com Nexus Hightech Solutions, Cincinnati #40 Desp. 1 Col. De los Deportes Mexico D.F. Other places please refer to http://www.viewsonic.com/la/soporte/servicio-tecnico#mexico soporte@viewsonic.

com Middle East Puerto Rico & Virgin Islands South Africa United States ap.viewsonic.com/me/ www.viewsonic.com

ap.viewsonic.com/za/ www.viewsonic.com

Contact your reseller T= 1-800-688-6688 (English) C= http://www.viewsonic.com/ la/soporte/servicio-tecnico Contact your reseller T= 1-800-688-6688 service@ ap.viewsonic.com

service.us@viewsonic.

com soporte@viewsonic.

com service@ ap.viewsonic.com

service.us@viewsonic.

com 64

Ограничени гаранционни условия

Дисплей ViewSonic ® Какво обхваща гаранцията :

ViewSonic гарантира, че продуктите й са без дефекти в материалите и изработката – при нормална употреба и в рамките на гаранционния срок. Ако по време на гаранционния срок даден продукт покаже дефект в материали или качество на изработката, по свое собствено усмотрение ViewSonic ще ремонтира или замени продукта. Замяната на продукт или части може да включва преработени или подновени части или компоненти.

Какъв е срокът на гаранцията:

покупка Дисплеите ViewSonic имат гаранция от 1 до 3 години в зависимост от държавата на закупуване, която важи за всички части, включително източника на светлина, както и за изработката. Тази гаранция важи от датата на първоначалната

Кого защитава гаранцията:

Тази гаранция е валидна само за първия купувач.

65

Какво не обхваща гаранцията:

1. Всеки продукт, на който серийният номер е бил повреден, променен или заличен. 2. Повреда, износване или неправилно функциониране в резултат от: a. Инцидент, неправилна употреба, небрежност, пожар, вода, светкавица или други природни стихии, неоторизирана модификация на продукта, или неспазване на инструкциите, предадени заедно с продукта. b. Повреда на продукта, която се дължи на транспорт. c. Отстраняване или инсталиране на продукта. d. e. f. Причини извън продукта, като например колебания или повреда в електрозахранването. Използване на консумативи или части, които не отговарят на спецификациите на ViewSonic. Нормално износване. g. Всякаква друга причина, която не е свързана с дефект на продукта. 3. Продукт, който показва състояние, общо известно като „замръзнал образ” и което означава статично изображение за продължителен период от време. 4. Такси за премахване, инсталиране, еднопосочен транспорт, застраховка и инсталационен сервиз. 66

Как да получим сервизно обслужване:

1. За информация относно сервизното обслужване по време на гаранционния срок се обърнете към отдел „Обслужване на клиента” на ViewSonic Customer Support (Разгледайте страницата Обслужване на клиента). Ще трябва да посочите серийния номер на продукта си. 2. За да получите гаранционно сервизно обслужване, ще трябва да представите (а) оригинален касов бон, (б) Вашето има, (в) Вашия адрес, (г) описание на проблема и (д) серийния номер на продукта. 3. Занесете или изпратете – с предварително платени транспортни разходи – продукта в оригиналната му опаковка до оторизиран от ViewSonic сервизен център, или до ViewSonic. 4. За допълнителна информация, или за името на най-близкия сервизен център на ViewSonic, се обърнете към ViewSonic.

Ограничения на гаранцията:

Няма гаранции – преки или косвени - които излизат извън описаното тук, вкл. косвената гаранция за годност за пазарна реализация или за определена цел.

Отказ на щети:

Отговорността на ViewSonic’s е ограничена до разходите за ремонт или замяна на продукта. ViewSonic не отговаря за: 1. Повреда на друга собственост, причинена от дефект в продукта, причинени от неудобство щети, загуби от употребата на продукта, загуба на време, загуба ма печалба, пропуснати възможности, загуба на репутация, смущения в бизнес отношения или други търговски загуби, дори ако има информация за вероятността за такива щети. 2. Всякакви други щети, независимо дали са инцидентни, като последица или нещо друго. 3. Иск срещу клиента от трета страна.

4. Ремонт или опит за ремонт от някой, който не е оторизиран от ViewSonic.

67

Действащ закон:

отнасят за Вас.

Тази гаранция Ви дава определени законови права, като може да имате и други права, които варират в различните държави. Някои държави не позволяват ограничаване на косвените гаранции и/или изключването на инцидентни или следствени щети, така че горните ограничения и изключения може да не се

Продажби извън САЩ и Канада:

За информация относно гаранционните условия и сервизното обслужване на продукти на ViewSonic, продадени извън САЩ и Канада, се обърнете към ViewSonic или към местния търговски представител на ViewSonic. Гаранционният срок за този продукт в континентален Китай (без Хонг Конг, Макао и Тайван) е предмет на сроковете и условията на Гаранционната карта за техническо обслужване.

Всички подробности за гаранционните условия за потребителите в Европа и Русия могат да бъдат намерени на адрес www.viewsoniceurope.com, в рубриката Support/Warranty Information.

Display Warranty Term Template In UG VSC_TEMP_2007 68

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement