ViewSonic XG2730 MONITOR Užívateľská príručka

ViewSonic XG2730 MONITOR Užívateľská príručka

XG2730 Monitor Uživatelská píruka

Model číslo: VS16485

Děkujeme Vám za výběr značky ViewSonic

Společnost ViewSonic je již více než 30 let předním světovým dodavatelem zobrazovacích řešení a jejím cílem je překonávat všeobecné očekávání technologického vývo že její výrobky mohou pozitivně ovlivňovat svět, a je přes sloužit.

-

je, inovace a jednoduchosti. Společnost ViewSonic věří, vědčena, že vám vybraný výrobek ViewSonic bude dobře Ještě jednou Vám děkujeme za výběr značky ViewSonic!

Obsah

1. Upozornění a varování .......................................

1 2. Začínáme .............................................................

3

2-1. Obsah balení ..................................................................... 4 2-2. Vnější části monitoru ......................................................... 5 2-3. Instalace hardwaru ............................................................ 6 2-4. Rychlá instalace .............................................................. 12 2-5. Zapnutí ............................................................................ 14 2-6. Instalace ovladačů (Nastavení Windows 10) .................. 15

3. Nastavení obrazu ..............................................

17

3-1. Nastavení režimu synchronizace .................................... 17 3-2. Pomocí ovládacího panelu .............................................. 18

4. Úvod k nabídce OSD ........................................

21

4-1. Struktura nabídky OSD ................................................... 21 4-2. Vysvětlivky nabídky OSD ................................................ 30 4-3. Rozšiřující nastavení pro hráče ....................................... 39 4-4. Gestion des paramètres du moniteur .............................. 43 4-5. Zamknutí a odemknutí rozhraní OSD ............................. 45

5. Specifikace ........................................................

46 6. Odstranování problémů ...................................

49 7. Čištění a údržba ................................................

50

Čištění monitoru ...................................................................... 50 iii

8. Prohlášení o shodě ..........................................

52

8-1. Prohlášení o souladu se směrnicemi FCC ...................... 52 8-2. Prohlášení Industry Canada ............................................ 53 8-3. Prohlášení o shodě CE pro evropské země .................... 53 8-4. Prohlášení o shodě se směrnicí o omezením používání určitých nebezpečných složek (RoHS2) ................................. 54 8-5. Likvidace produktu po skončení životnosti ...................... 56

9. Informace o autorském právu .........................

57 10. Informace o službě ...........................................

58

Registrace produktu ................................................................ 58 Zákaznická podpora ............................................................... 59 Omezená záruka .................................................................... 62 iv

1. Upozornění a varování

1. Před používáním zařízení si přečtěte všechny tyto pokyny.

2. Uschovejte tyto pokyny na bezpečném místě.

3. Dodržujte všechna varování a pokyny.

4. Seďte ve vzdálenosti alespoň 45 cm od monitoru.

5. Monitor přesunujte vždy opatrně.

6. Nedemontujte zadní kryt. Tento monitor obsahuje součástky pod vysokým napětím.

Při kontaktu s těmito součástkami hrozí nebezpečí vážného zranění.

7. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody. Upozornění: Zabraňte nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem a nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhku.

8. Nevystavujte monitor přímému slunečnímu záření nebo jinému zdroji tepla. Nasměrujte monitor od přímého slunečního záření, aby se neodráželo na obrazovce.

9. Očistěte suchým a měkkým hadříkem. Je-li třeba provést další čištění, viz další pokyny v části „ Čištění monitoru “ v této příručce.

10. Nedotýkejte se obrazovky. Mastné skvrny se obtížně odstraňují.

11. Panel monitoru neotírejte silou ani jej nevystavujte tlaku - může dojít k trvalému poškození obrazovky.

12. Nezakrývejte žádné ventilační otvory. Montujte v souladu s pokyny výrobce.

13. Zařízení neumísťujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, články topení, sporáky nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která se zahřívají.

14. Umístěte monitor na dobře větrané místo. Na monitor neumísťujte žádné předměty, které by mohly zabránit odvádění tepla.

15. Na monitor, videokabel nebo napájecí kabel neumísťujte těžké předměty.

1

16. Pokud zjistíte kouř, neobvyklý hluk nebo zvláštní zápach, okamžitě monitor vypněte a obraťte se na prodejce nebo na společnost ViewSonic. Při dalším používání monitoru hrozí nebezpečí.

17. Nebraňte bezpečnostní funkci polarizované nebo uzemňovací zástrčky.Polarizovaná zástrčka má dva nože, z nichž jeden je širší než druhý. Uzemňovací zástrčka má dva nože a jeden hrot. Tento širší nůž nebo hrot zajišžují Vaší bezpečnost. Pokud dodávaná zástrčka nepasuje do Vaší zásuvky, kontaktujte elektrikáře, který vymění zastaralý typ zásuvky.

18. Zajistěte sížový kabel tak, aby se po něm nechodilo a aby nebyl přiskřípnutý zejména u zástrčky, objímky zásuvky a v místě vývodu z přístroje. Ujistěte se, že je přívod proudu umístěn poblíž přístroje tak, aby byl snadno přístupný.

19. Používejte pouze taková přídavná zařízení/příslušenství, která stanovuje výrobce.

20. Používejte pouze s vozíkem, stojanem, trojnožkou (stojanem), držákem nebo stolem, stanoveným výrobcem nebo dodávaným spolu s přístrojem. Při použití vozíku buďte opatrní během přesouvání vozíku s přístrojem tak, aby jeho převrácením nedošlo ke zranění.

21. V případě dlouhodobé nečinnosti přístroj odpojte od zdroje napětí.

22. Veškeré opravy svěřujte kvalifikovanému personálu. Oprava přístroje je nutná, pokud byl jakkoliv poškozen, například v případě poškození sížového kabelu nebo zástrčky, vylití tekutiny nebo vniknutí cizího tělesa do přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, nesprávné funkce přístroje nebo jeho upuštění na zem.

2

2. Začínáme

Pokud byste zaznamenali problémy a museli zakoupený výrobek z jakéhokoli důvodu vrátit, uchovejte prosím původní obal, registrační formulář a účtenku. Tyto položky vám usnadní ověření výrobku a opravu, vrácení peněz a/nebo vrácení výrobku.

Pokud máte s výrobkem problém nebo dotazy, které jste v uživatelské příručce nenašli, kontaktujte prosím oddělení služeb zákazníkům, které vám pomůže.

Důležité! Původní krabici a všechny obalové materiály uchovejte pro případ přepravy v budoucnu.

POZNÁMKA:

Slovo „Windows“ označuje v této uživatelské příručce operační systém Microsoft Windows.

3

2-1. Obsah balení

Balení monitoru obsahuje: • • • • • Monitor Napájecí kabely Kabel video Kabel USB Příručka pro rychlé nastavení

POZNÁMKA:

1 Videokabely obsažené v balení se mohou lišit podle země. Další informace vám poskytne místní prodejce.

4

2-2. Vnější části monitoru

A. Přední pohled B. Pohled zprava a zleva

1

C. Zadní pohled

1 2 4 3

1. Ovládací panel (podrobnosti v kapitole 3-1) 2. Port I/O (vstupu/výstupu) Tato část by měla zahrnovat všechny možnosti připojení I/O a také vstupní konektor napájení (podrobnosti v kapitole 2-4) 3. Slot pro zabezpečení Kensington (podrobnosti v kapitole 2-3, část B) 4. Toto je oblast VESA pro připojení na stěnu v zadní části monitoru*. Dodatečné pokyny k instalaci VESA na zeď najdete v kapitole 2-3 část A.

5

2-3. Instalace hardwaru

A. Nastavení výšky monitoru

Zatlačte na horní část monitoru směrem dolů, dokud nebude mít požadovanou výšku.

Pro dosažení požadované výšky můžete monitor také vytáhnout zpět.

6 *Obrázek je pouze ilustrační

B. Nastavení úhlu

Po nastavení výšky monitoru si stoupněte před monitor, abyste monitor vycentrovali.

Úhel obrazovky nastavíte posouváním panelu a nastavením úhlu směrem dopředu nebo dozadu. Úhel lze nastavit od -5° to 21°, a tak dosáhnout pohodlného zobrazení*.

Zadní strana Přední strana Nastavení se liší v závislosti na jednotlivých modelech.

7 *Obrázek je pouze ilustrační

C. Funkce otáčení

1. Zvedněte monitor, co nejvíce to půjde (do max. výšky) 2. Monitor seřiďte tak, že horní část zatlačíte dozadu a dolní část dopředu (viz ilustrační obrázek níže) 8 *Obrázek je pouze ilustrační

3. Otáčejte monitorem ve směru hodinových ručiček a proti němu (viz ilustrační obrázek níže) 4. Dokončete instalaci monitoru úplným otočením monitoru o 90° (viz ilustrační obrázek níže) 9 *Obrázek je pouze ilustrační

F. Instalace na stěnový nosič (volitelně)

POZNÁMKA:

Jen pro použití se stěnovou konzolou certifikovanou zkušebnou Underwriters' laboratories Inc.

Chcete-li zakoupit sadu nástěnného držáku nebo výškově stavitelný podstavec, kontaktujte společnost ViewSonic pokynů: ® nebo místního prodejce. Postupujte dle pokynů dodaných se sadou. Chcete-li přeměnit stolní monitor na stěnový, postupujte podle následujících 1. Najděte sadu nástěnného držáku, který je kompatibilní se standardem VESA a splňuje požadavky v části „Technické údaje“.

2. Ověřte, zda je vypínač vypnutý, a odpojte napájecí kabel.

3. Položte monitor lícem dolů na ručník nebo pokrývku.

4. Odmontujte podstavec. (Pravděpodobně bude nezbytné odmontovat šrouby.) 5. Šrouby odpovídající délky připevněte montážní konzolu z montážní sady nástěnného držáku.

6. Připevněte monitor na stěnu podle pokynů v sadě stěnového nosiče.

10

G. Používání zámku Kensington

Bezpečnostní konektor Kensington je umístěn na zadní straně monitoru. Více informací o instalaci a používání najdete na webové stránce Kensington na adrese http://www. kensington.com.

Níže je uveden ilustrační příklad nastavení zámku Kensington ke stolu.

11 *Obrázek je pouze ilustrační

2-4. Rychlá instalace

Připojení videokabelu

1. Ujistěte se, zda je LCD monitor i počítač vypnutý.

2. V případě nutnosti vyjměte zadní kryty.

3. Zapojte videokabel z LCD monitoru do počítače.

zapojte videokabel. Chcete-li si objednat adaptér ViewSonic ® Uživatelé systému Macintosh: Modely nižší než G3 vyžadují adaptér Macintosh. Zapojte adaptér do počítače a do adaptéru Macintosh, kontaktujte zákaznickou podporu ViewSonic.

USB Port HDMI Audio out DisplayPort

12

3.A. Nepřipojujte ke konektoru DisplayPort nebo mini DP na počítači výstupní port DP. Výstupní port DP se používá pro připojení uzavřeného cyklu (vysvětleno v kapitole D) 3.B. Videokabel a zvukový kabel V případě počítače MAC s výstupem Thunderbolt zapojte koncovku mini DP „kabelu mini DP-DisplayPort“ do výstupního portu Thunderbolt počítače MAC. Poté zapojte druhý konec kabelu do konektoru DisplayPort na zadní straně monitoru.

3.C. Power Cable (and AC/DC adapter if required) Connect the female connector of AC power cord to the power connector of monitor, and the AC plug of AC power cord to the AC outlet.

13 *Obrázek je pouze ilustrační

2-5. Zapnutí

Zapnutí LCD monitoru a počítače

Zapněte LCD monitor a poté zapněte počítač. Toto zvláštní pořadí (LCD monitor ještě před počítačem) je důležité.

Nastavení pro uzavřený cyklus DisplayPort MTS

1. Funkce automatického zjištění vstupního zdroje nastavená na vyp

XG2730

Gaming Settings Display CUSTOM 1 CUSTOM 2 CUSTOM 3 Game Mode Select AMD FreeSync Monitor Hertz Cap Input Select View Mode Audio Adjust Setup Menu 100% Native( 240Hz ) 14

2. Zapnutí režimu DisplayPort 1.2

Označte a vyhledejte funkci DISPLAYPORT1.2

XG2730

Gaming Settings ECO Mode DDC/CI DisplayPort 1.1

Memory Recall Display Input Select View Mode Audio Adjust Setup Menu On Off 100% Native(240Hz) 3. Povolte režim MST z grafické karty (je-li to vyžadováno)

2-6. Instalace ovladačů (Nastavení Windows 10)

Abyste si mohli ovladač nainstalovat, nejdříve připojte monitor k počítači, počítač zapněte (nejdříve však zapněte monitor) a ujistěte se, zda je počítač zapnutý. Počítač by měl automaticky monitor zjistit. Aby bylo automatické zjišťování úspěšné, přejděte do nabídky „Advanced Display Settings“ (Upřesňující nastavení zobrazení) v okně systému „Display Settings“ (Nastavení zobrazení) (rozlišení obrazovky). V něm můžete ověřit v části „Color Management“ (Správa barev) upřesňujících nastavení ověřit detekci monitoru ViewSonic. 15

Pokud počítač monitor automaticky nerozpozná, ale stále funguje, můžete počítač restartovat a postupovat podle výše uvedeného postupu. Pro běžné používání není nutné, aby počítač monitor rozpoznal, ale toto nastavení je doporučeno.

Pokud zjistíte další problémy nebo máte dotazy, kontaktujte prosím zákaznickou podporu. 16

3. Nastavení obrazu

3-1. Nastavení režimu synchronizace

Chcete-li dosáhnout nejlepší kvality sledování obrazu, zářivých barev a ostře prokresleného textu, nastavte doporučené rozlišení monitoru (podrobnosti najdete v kapitole „Specification (Technické údaje)“).

1. Přejděte do nabídky nastavení rozlišení zobrazení (každý operační systém má jiný postup otevření této nabídky).

2. Poté upravte rozlišení displeje tak, aby vyhovovalo nativnímu rozlišení monitoru. Tím dosáhnete nejlepšího možného rozlišení.

Máte-li potíže s nastavením rozlišení nebo nevidíte možnost , pravděpodobně budete potřebovat novější ovladač grafické karty. Nejnovější ovladač získáte od výrobce počítače nebo videokarty.

• V případě potřeby proveďte drobné úpravy pomocí tlačítkem H.POSITION a V. POSITION, dokud nebude obraz úplně viditelný. (*pouze pro analogové použití). (Černé ohraničení okrajů obrazovky se musí lehce dotýkat osvětlené „aktivní plochy“ LCD monitoru.) 17

3-2. Pomocí ovládacího panelu

Po nastavení režimu synchronizace použijte tlačítka na předním nebo zadním ovládacím panelu pro zobrazení a nastavení OSD pro přizpůsobení obrazu.

* Poloha odkazuje na kapitolu 2.2

Vysvětlivky symbolů kolečka a OSD

Vysvětlivky symbolů kolečka jsou uvedeny níže: Pohotovostní zapnutí/vypnutí

POZNÁMKA:

Kontrolka napájení Modrá = ZAP Oranžová = Úspora energie Ikona režimu hry, která uživatelům umožňuje vybrat, které nastavení herního režimu by chtěli aktivovat pro použití monitoru.

18

Vysvětlivky k nabídce OSD a symbolům rychlé nabídky OSD a jejich funkce jsou uvedeny níže.

Symbol aktivace pro zapnutí různých režimů při používání systému nabídky.

Posunuje se možnostmi nabídky a nastavuje ovládací prvky monitoru.

Symbol se používá pro návrat do předchozí nabídky nebo její reaktivaci Levá a pravá ikona přepíná vybranou možnost horizontálně.

19

Vysvětlivky symbolů rychlé nabídky jsou uvedeny níže: POZNÁMKA:

Všechny nabídky OSD a obrazovky nastavení se zobrazují automaticky po 15 sekundách. Lze upravit prostřednictvím nastavení časového intervalu OSD v nabídce nastavení.

1. Po stisknutí jedné z dlaždic se zobrazí možnosti rychlého přístupu. Game Mode 2. Jakmile vyberete požadovaný ovládací prvek nabídky, použijte symboly pro ovládání a nastavení monitoru podle požadavků.

Vysvětlivky OSD.

Funkce jednotlivých nabídek jsou vysvětleny dále v nabídce 4-2 20

4. Úvod k nabídce OSD

4-1. Struktura nabídky OSD

Vysvětlivky ke struktuře OSD a souvisejících funkcí najdete v kapitole 4-2 níže. Struktura OSD vizuálně znázorňuje kompletní nabídku OSD, kterou monitor nabízí. Pokud si nejste jistí, kde konkrétní možnost / funkci najdete, nebo se vám nedaří najít specifickou vlastnost, použijte strukturu OSD níže.

ColorX FPS RTS MOBA Gaming lite Custom 1 Custom 2 Custom 3 Volume Exit

Startup Menu ColorX

FPS RTS MOBA Gaming lite Custom 1 Custom 2 Custom 3 Volume

Exit

0-100(+/-) 21

XG2730

Gaming Settings Display CUSTOM 1 CUSTOM 2 CUSTOM 3 Game Mode Select AMD FreeSync Monitor Hertz Cap Input Select View Mode Audio Adjust Setup Menu

Menu Gaming Settings

100% Native( 240Hz ) Custom 1 Rampage Response Brightness Standard Fast Faster Ultra Fast Fastest Explanation (i) Monitor Hz Cap Black Stabilization (-/+, 0~22) Advanced DCR Native(144Hz) 60Hz 100Hz (-/+, 0~20) (-/+, 0~100) Contrast Color Saturation Color Adjust Gamma (-/+, 0~100) (-/+, 0~100) 1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

Blue Light Filter (-/+, 0~100) 22

Menu Gaming Settings

Custom 1 Custom 2 ViewScale Full Aspect 1:1 19" (4:3) 19”W (16:10) 21.5” (16:9) 22”W(16:10) 23.6”W (16:9) 24”W (16:9) Rename Reset Rampage Response Monitor Hz Cap Standard Fast Faster Ultra Fast Fastest Explanation (i) Native (144Hz) 60Hz 100Hz Black Stabilization (-/+, 0~22) Advanced DCR (-/+, 0~20) Brightness (-/+, 0~100) Contrast Color Saturation Color Adjust Gamma (-/+, 0~100) (-/+, 0~100) (-/+, 0~100) (-/+, 0~100) 1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

23

Menu Gaming Settings

Custom 2 Custom 3 Blue Light Filter (-/+, 0~100) ViewScale Full Aspect 1:1 19" (4:3) 19”W (16:10) 21.5” (16:9) 22”W(16:10) 23.6”W (16:9) 24”W (16:9) Rename Reset Rampage Response Monitor Hz Cap Standard Fast Faster Ultra Fast Fastest Explanation (i) Native (144Hz) 60Hz 100Hz (-/+, 0~100) (-/+, 0~100) 24

Menu Gaming Settings

Custom 3 Black Stabilization (-/+, 0~22) Advanced DCR (-/+, 0~20) Brightness (-/+, 0~100) Contrast Color Saturation Color Adjust Gamma (-/+, 0~100) (-/+, 0~100) 1.8

2.0

2.2

2.6

2.4

2.8

Blue Light Filter (-/+, 0~100) ViewScale Full Aspect 1:1 19" (4:3) 19”W (16:10) 21.5” (16:9) 22”W(16:10) 23.6”W (16:9) 24”W (16:9) Rename Reset (-/+, 0~100) (-/+, 0~100) 25

Menu Gaming Settings Display

Game Mode Select AMD FreeSync Monitor Hz Cap Color Temperature Color X FPS RTS MOBA Gaming Lite Console Custom 1 Custom 2 Custom 3 On Off Native (144Hz) 60Hz 100Hz SRGB Bluish Cool Native Warm Full Color Control Color Adjust Color Space Color Range Red Green Blue Auto RGB YUV Auto Full Range Limited Range (-/+, 0~100) (-/+, 0~100) (-/+, 0~100) 26

Menu Display

Color Adjust Image Adjust Gamma 1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

Color Saturation Black Stabilization (-/+, 0~100) (-/+, 0~22) ViewScale Full Aspect 1:1 19" (4:3) 19”W (16:10) 21.5” (16:9) Contrast Brightness Sharpness 22”W(16:10) 23.6”W (16:9) 24”W (16:9) (-/+, 0~100) (-/+, 0~100) (-/+, 0~100) Overscan On Off Blue Light Filter (-/+, 0~100)

Input Select ViewMode

HDMI HDMI 2.0 DisplayPort Standard Movie Web Text MAC Mono (-/+, 0~100) (-/+, 0~100) 27

Menu Audio Adjust Setup Menu

Volume Mute Language (-/+, 0~100) On Off English Français Deutsch Español Italiano Suomi Русский Türkçe 日本語 한국어 繁體中文 简体中文 Information Resolution Notice Boot Up Screen On Off On Off OSD Pivot On Off OSD Timeout (-/+, 5/15/30/60) OSD Background On Off Auto Power Indicator Fixed Color Red Green Blue Auto Power Off Sleep On Off 30 Minutes 45 Minutes 60 Minutes 120 Minutes Off (-/+, 0~100) (-/+, 0~100) (-/+, 0~100) 28

Menu Setup Menu

ECO Mode DDC/CI DisplayPort1.1

Memory Recall Standard Optimize Conserve On Off On Off 29

4-2. Vysvětlivky nabídky OSD

POZNÁMKA:

Položky nabídky OSD v této části označují veškeré položky OSD všech modelů. Některé z těchto položek nemusí být v nabídce OSD vašeho produktu dostupné. Pokud nejsou v nabídce OSD dostupné, vysvětlivky k položkám nabídky OSD ignorujte. Položky nabídky OSD pro váš monitor najdete v kapitole 4-1 Struktura OSD (výše). Přesnější podrobnosti k jednotlivým funkcím najdete ve vysvětlivkách OSD níže (v abecedním pořadí).

A

Audio Adjust (Nastavení zvuku)

Nastaví hlasitost, ztlumí zvuk nebo přepíná vstupy, pokud máte více než jeden zdroj.

Auto image Adjust (Automatické nastavení obrazu)

Automaticky nastaví velikost, vycentrování a vyladění videosignálu pro snížení vlnění a zkreslení.

POZNÁMKA:

Automatické nastavení obrazu s nejběžnějšími videokartami. Pokud tato funkce na vašem LCD monitoru nefunguje, snižte obnovovací frekvenci obrazu na 60 Hz a použijte přednastavenou hodnotu rozlišení.

Advanced DCR (Pokročilé DCR)

Pokročilá technologie DCR automaticky detekuje signál obrazu a inteligentně ovládá jas na pozadí a barvu za účelem zlepšení možnosti ztmavení černé v tmavších scénách a zesvětlení bílé na světlém pozadí.

Auto Detect (Automatická detekce)

Pokud aktuální zdroj nemá žádný signál, monitor automaticky přepne na další dostupný zdroj. Tato funkce je na některých modelech ve výchozím nastavení zakázána.

30

A

AMD FreeSync

Díky technologii AMD FreeSync™ je konec se sekáním obrazu při hraní her a vynechanými snímky díky plynulému a bezchybnému výkonu za téměř jakékoli frekvence snímků. Pokud chcete funkci FreeSync používat, ujistěte se, zda byly aktivovány možnosti FreeSync monitoru a grafického procesoru (*výchozí nastavení jsou pro monitor vypnuté).

Postup povolení monitoru FreeSync je uveden níže: 1. Ujistěte se, zda jste si z webové stránky AMD instalovali na počítač produkt AMD s podporou FreeSync™. Stáhněte si bezplatný ovladač FreeSync™ pro konkrétní produkt.

2. Aktivujte si přes počítač FreeSynch pro svůj grafický procesor. 3. Aktivujte FreeSync pro monitor s podporou FreeSync™.

POZNÁMKA:

1. Většinou nefunguje pro fotografie a podmínkách testování spolehlivosti. Za těchto podmínek může dojít na obrazovce k fenoménu, jako je sloučení obrazu nebo blikání.

*Jednotlivé monitory FreeSync se liší v závislosti na modelu. Informace k řadě monitorů najdete v technických údajích k monitoru (kapitola 5).

B

Black stabilization (Stabilizace černé)

Stabilizace černé ViewSonic poskytuje zvýšenou viditelnost a detaily zesvětlením tmavých scén.

Blue Light Filter (Filtr modrého světla)

Nastavujte filtr, který blokuje vysokoenergetické modré světlo pro lepší sledování obrazu uživatelem.

Obnovit obrazovku

Vypnutím obrazovky zavaděče vypnete zobrazování zprávy na obrazovce při zapnutí monitoru.

Brightness (Jas)

Nastavuje hladiny černé na pozadí obrazu.

31

C

Color adjust (Nastavení barev)

Poskytuje několik režimů nastavení barev pro přizpůsobení potřebám uživatelů.

Color range (raspon boje)

Podešavanje raspona boje, u formatima RGB i YUV.

ColorX

Upravuje rozsah barev a umožňuje uživatelům nastavit rozsah v RGB a Nastavení barev YUV.

Color space (Barevný prostor)

Umožňuje uživatelům vybrat, který barevný prostor by chtěli použít pro barevný výstup monitoru (RGB, YUV).

Color Temperatur (Teplota barev)

Umožňuje uživatelům vybrat konkrétní nastavení teploty barev a přizpůsobit sledování obrazu. sRGB EBU Native (Nativní)

Vysvětlení

Standardní barevný prostor používaných pro systém Windows, digitální kamery a Internet.

Barevný prostor EBU používaný pro televizní domény NTSC/EBU (PAL, SECOM) Native (Nativní) je výchozí teplota barev.

Doporučeno pro běžné grafické návrhy a pravidelné používání.

Contrast (Kontrast)

Nastaví rozdíl mezi pozadím obrazu (úroveň černé) a popředí (úroveň bílé).

32

C

Color adjustment functions (Funkce úpravy barev)

Pro dosažení přesného zobrazení barev umožňují funkce úpravy barev (red (červená), green(zelená), blue (modrá), cyan (azurová), magerta (purpurová) a yellow (žlutá)) uživateli přizpůsobit odstín a sytost pro jednotlivé barevné osy individuálně bez ovlivnění ostatních barevných výstupů.

Saturace barev

Upravuje barevnou hloubku každé barvy (červená, zelená, modrá, azurová, purpurová a žlutá)

Vlastní 1/2/3

Díky ještě větší podpoře jsou k dispozici tři přizpůsobitelné nastavení "Vlastní", které pomáhají přizpůsobit individuální preference a přizpůsobit se všem typům her na trhu. V nabídce vyberte jednu z možností "Vlastní" (vlastní 1/2/3) a upravte rozšířené možnosti. Po ukončení nastavení se automaticky uloží do příslušného nastavení "Vlastní" nebo přejmenujte nastavení podle přání výběrem možnosti "Přejmenovat". K uloženým nastavením "GAME MODE" můžete přistupovat pomocí tlačítka Herní klávesová zkratka.

D

Zobrazit

Podnabídka, která umožňuje uživatelům nastavit nabídky úprav barev a obrazu na displeji.

E

Vysvětlení

Poskytuje stručné vysvětlení nových technologických funkcí / funkcí v OSD monitoru.

33

F G

Fine tune (Ladění)

Upravuje ladění analogových signálů.

Rychlé / rychlé / nejrychlejší / nejrychlejší

Různé úrovně přizpůsobení doby odezvy pro vlastní režimy her.

Plný

Nastavení poměru stran, které měří vstupní obraz pro vyplnění obrazovky.

Plné ovládání barev

Nastavení pro úpravu barev RGB pro konkrétní použití her. Lze nastavit v režimu Gaming Settings → Custom1 / 2/3 nebo v submenu Display.

Herní klávesová zkratka

Rychle přístupné menu pro hráče, kteří si zvolí preferované nastavení barev a umožňují hráčům přizpůsobit se každému hernímu scénáři.

Výběr režimu hry

Podnabídka, ve které si uživatelé mohou vybrat herní režimy mimo nabídku klávesových zkratek.

Gaming Lite

Hrací režim ViewSonic vyvinutý pro optimalizaci hry pro nekonkurenční hry, snížení zatížení monitoru a napájení, ke zlepšení dlouhodobého výkonu.

Nastavení hry

Díky integraci herního OSD designu včetně předem kalibrovaných herních nastavení FPS, RTS a MOBA je každý režim funkčně přizpůsoben testům v hře a úpravám vytvořeným pro nejlepší kombinaci barev a technologií. Chcete-li se dostat do režimu hry, nejprve otevřete nastavení hlavní nabídky, přejděte na položku ViewMode, vyberte položku 'Game' a změňte nastavení 'GAMER' odtud.

GAMMA

Umožňuje uživateli ručně upravit úroveň jasu stupnice šedé monitoru. K dispozici je pět možností výběru: 1.8, 2.0, 2.2, 2.4 a 2.6.

34

H

HUE (ODSTÍN)

Upravuje odstín jednotlivých barev (red (červené), green(zelené), blue (modré), cyan (azurové), magerta (purpurové) a yellow (žluté)).

I

Nastavení obrazu

Zobrazí nabídku úprav obrazu. Můžete ručně nastavit odrůdu Nastavení kvality obrazu. (Smazána ruční úprava obrazu)

Information (Informace)

Zobrazuje režim synchronizace (vstupní videosignál) grafické karty v počítači, číslo modelu LCD monitoru, sériové číslo a adresu webových stránek společnosti ViewSonic®. V uživatelské příručce grafické karty najdete pokyny ke změně rozlišení a obnovovací frekvence (vertikální frekvence).

POZNÁMKA:

VESA 1024 x 768 @ 60 Hz (příklad) představuje rozlišení o hodnotě 1024 x 768 a obnovovací frekvenci 60 Hz.

Input select (Výběr zdroje)

Přepíná mezi jednotlivými možnostmi vstupů, které jsou pro konkrétní monitor dostupné.

M

Memory recall (Vyvolání paměti)

Obnoví výchozí nastavení úprav, pokud se zobrazení používá ve výchozím režimu přednastavené synchronizace uvedené v části Specifications (Technické údaje) této příručky.

Výjimka:

napájení) Tento ovládací prvek neovlivňuje změny provedené pomocí nastavení Language Select (Výběr jazyka) nebo Power Lock (Zámek

Monitor Hertz Cap

Ovladač hertz monitoru, který umožňuje uživatelům řídit, kolik snímků může monitor vytisknout. Monitor zajistí maximální počet snímků, které lze vykreslit z monitoru, aby se šetřila energie a nakládání z monitoru. Je určeno ke snížení zatížení monitoru a spotřeby energie 35

O

Overscan (Přeskenování)

Lze použít pro úpravu poměru stran vstupního signálu přijatého vaším monitorem za účelem úpravy obrazu, aby se objevil na monitoru.

OFFSET (POSUN)

Upravuje úroveň černé pro červenou, zelenou a modrou. Funkce zesílení a posunu umožňují uživatelům ovládat vyvážení bílé pro maximalizaci řízení při kontrastních a tmavých scénách.

OSD Pivot (Otočení OSD)

Nastavení OSD směru otáčení obrazovky monitoru.

P

Možnosti

Auto (Automaticky) 0° +90° -90° 180°

Vysvětlení

S vestavěným snímačem G lze OSD automaticky otáčet v případě vertikálního umístění.

Nastavení obrazovky OSD bez otáčení Nastavení otáčení obrazovky OSD o +90° Nastavení otáčení obrazovky OSD o -90° Nastavení otáčení obrazovky OSD o 180°

Power Indicator (Indikátor napájení)

Indikátor napájení zobrazuje průměrnou barvu, která přímo interpretuje vstupní barevný signál přijatý na obrazovce a zobrazuje průměrnou barvu podle toho, co se zobrazuje na monitoru. Pokud je monitor zobrazen zeleně, bude LED zelenější. Uživatelé mohou také změnit monitor. Uživatelé mohou také přímo měnit hodnoty červené / zelené / modré barvy pod OSD, a tak přímo zvolit zobrazenou barvu.

36

R

Závorová reakce

Pokročilá funkce ladění pro uživatele, kteří chtějí upravit dobu odezvy monitoru. Mohou si vybrat z 5 různých úrovní, aby přesněji vyladili reakci tak rychle, jak je potřeba, a zároveň snížili rozostření nebo duchování na základě každého jedinečného herního scénáře.

Resolution notice (Upozornění na rozlišení)

Upozornění uživatele informuje, že aktuální rozlišení zobrazení není správné nativní rozlišení. Toto upozornění se objeví v okně nastavení displeje při nastavení rozlišení zobrazení.

Recall (Připomenutí)

Obnoví nastavení monitoru.

Resetovat

Obnoví nastavení režimu Vlastní hraní her na výchozí hodnoty.

S

Setup menu (Nabídka nastavení)

Upraví nastavení OSD (zobrazení na obrazovce). Celá řada těchto nastavení lze nastavit prostřednictvím upozornění na obrazovce, takže uživatelé nemusejí nabídku znovu otevírat.

Nastavení měřítka

V nabídce nastavení "ViewScale" lze některé velikosti obrazovky dále upravit pomocí nastavení měřítka. To umožňuje uživatelům ručně nastavit zvolený poměr stran bez deformace výstupního obrazu.

Sharpness (Ostrost)

Upraví ostrost a kvalitu obrazu monitoru.

Save as (Uložit jako)

Funkce uložení OSD je umístěna v hlavní nabídce. K dispozici jsou 3 hlavní pozice (USER MODE 1, USER MODE 2, USER MODE3) (Režim uživatele 1, Režim uživatele 2, Režim uživatele 3), což uživateli umožňuje uložení nastavení OSD.

37

V

ViewMode

Jedinečná funkce ViewMode ViewSonic nabízí předvolby "Game", "Movie", "Web", "Text" a "Mono". Tyto předvolby jsou speciálně navrženy tak, aby nabízely optimalizované zážitky při sledování pro různé aplikace na obrazovce.

ViewScale

Hráči mají schopnost přizpůsobit velikost zobrazení obrazu na monitoru, což umožňuje scénář "nejlépe fit".

38

4-3. Rozšiřující nastavení pro hráče

Tato nastavení byla vysvětlena v kapitole s nabídkou OSD výše. Funkční použití a pokyny týkající se nastavení najdete níže.

1. Závorová reakce Krok 1:

Aktivujte OSD

Krok 2:

Vyberte nabídku "Nastavení her"

Krok 3:

Vyberte položku "Vlastní 1/2/3" Ve skupinovém rámečku Vlastní 1/2/3 můžete upravit nastavení odezvy na vyléčení pro jemné vyladění doby odezvy. S 5 možnostmi, ze kterých si můžete vybrat, mohou hráči přesně zvolit nejvhodnější pro každý scénář. Každé nastavení zvýší rychlost odezvy a umožní hráčům přizpůsobit se jejich PC a typu hry, čímž vytvoří scénář "nejlépe fit".

1 Standardní 2 Rychle 3 Rychleji 4 Ultra rychlý 5 Nejrychlejší 39

2. Black Stabilization (Stabilizace černé) Krok 1:

Aktivujte OSD

Krok 2:

Vyberte nabídku "Nastavení her"

Krok 3:

Vyberte nabídku "Custom 1/2/3"

Krok 4:

Zvolte "Černá stabilizace" * (Nastavení můžete také nalézt v nabídce "Zobrazení" → "Nastavení barev" → "Černá stabilizace") Černá stabilizace umožňuje uživatelům nastavit úroveň černé barvy pro vytvoření lepších scénářů pro hry a mediální obsah. Úroveň černé barvy můžete upravit pomocí tlačítek se šipkami a výběrem čísla z hodnoty 1-22. Rozšiřuje rozsah tmavých odstínů bez ovlivnění světlejších snímků.

3. AMD FreeSync Krok 1:

Aktivujte OSD

Krok 2:

Vyberte „Manual Image Adjust“ (Ruční úprava obrazu)

Krok 3:

Vyberte „Advanced Image Adjust“ (Pokročilá úprava obrazu)

Krok 4:

Vyberte „AMD FreeSync“ Možností AMD FreeSync v nabídce „Advanced Image Adjust“ (Pokročilá úprava obrazu) aktivujete funkci POUZE přes monitor (Abyste se ujistili, zda je možnost FreeSync aktivní, ověřte nastavení grafické karty).

40

4. Monitor Hertz (Hz) Kap Krok 1:

Aktivujte OSD

Krok 2:

Vyberte nabídku "Nastavení her"

Krok 3:

Vyberte položku "Vlastní 1/2/3" V části Custom 1/2/3 můžete nastavit nastavení monitoru Hertz Cap pro jemné vyladění doby odezvy. S 5 nastavením, ze kterého si můžete vybrat, mohou hráči přesně odpovídat tomu nejlepšímu pro každý scénář. Každé nastavení zakryje výstupní Hz monitoru, což umožňuje hráčům přizpůsobit se jejich PC a typu hry, čímž vytvoří scénář "best fit". Pokud GPU dosud nedosáhne 144 Hz, mohou uživatelé ušetřit energii a načítat na svém monitoru snížením hertzového výkonu.

*Poznámka 1. FreeSync lze použít pouze při přirozených 144Hz 2. ViewScale nemusí podporovat všechny úrovně Hz Nattivní (144 Hz) 60Hz 100Hz 41

5. ViewScale Krok 1:

Aktivujte OSD

Krok 2:

Vyberte nabídku "Nastavení her"

Krok 3:

Vyberte nabídku "Custom 1/2/3"

Krok 4:

Vyberte možnost "ViewScale" Pod názvem ViewScale mohou uživatelé přizpůsobit svůj aktuální poměr stran tak, aby odpovídaly jejich specifickému scénáři. Níže jsou uvedené poměry stran. Pokud uživatelé zvolí režim zobrazení formátu ViewScale, který není nativní, může to mít vliv na zkušenosti uživatele.

Plný Aspekt 1 až 1 (1: 1) 19" (4:3) 19”W (16:10) 21.5” (16:9) 22”W(16:10 23.6”W (16:9) 24”W (16:9) Zvětšuje vstupní obraz tak, aby vyplnil obrazovku, je to výchozí volba vstupu a je ideální pro obrazy 16: 9.

Zadaný obrázek může naplnit obrazovku tak velkou, jaká může být bez zkreslení obrazu.

Obraz je zobrazen přímo bez škálování.

Simuluje vložený snímek v poměru stran 4: 3 a velikosti displeje 19 ".

Simuluje vložený obraz v poměru stran 16:10 a velikosti displeje 19 W ".

Simuluje vložený snímek v poměru stran 16: 9 a velikosti displeje 21,5 ".

Simuluje vložený snímek v poměru stran 16:10 a velikosti displeje 22 "W.

Simuluje vložený snímek v poměru stran 16: 9 a velikosti displeje 23,6 "W.

Simuluje vložený snímek v poměru stran 16: 9 a velikosti displeje 24 "W.

42

4-4. Gestion des paramètres du moniteur XG2730

Gaming Settings Display Language Sclect Information Resolution Notice Boot Up Screen OSD Pivot OSD Timeout OSD Background Power Indicator Auto Power Off Sleep Input Select View Mode Audio Adjust Setup Menu 100% Native( 240Hz )

OSD Timeout (Interruption OSD)

La fonction Interruption OSD permet aux utilisateurs de choisir la durée pendant laquelle l'OSD reste à l'écran en cas d'inactivité (nombre de secondes).

OSD Background (Arrière-plan OSD)

La fonction Arrière-plan OSD permet aux utilisateurs de désactiver l'arrière-plan OSD en sélectionnant et en réglant les paramètres OSD.

Power Indicator (Voyant alim.)

Le témoin d'alimentation est le voyant qui indique si le moniteurs est allumé ou éteint. 43

Auto Power Off (Arrêt Auto)

Sélectionner Arrêt Auto permet de mettre le moniteur hors tension après une certaine durée.

Sleep (Veille)

Ce paramètre permet aux utilisateurs de régler la durée d'inactivité avant que le moniteur passe en mode alimentation réduite. L'écran sera en « mode veille » pendant cette durée.

Eco Mode (Mode Éco)

Permet aux utilisateurs de choisir entre différents modes, en fonction de la consommation électrique.

DDC/CI (Canal des données d'affichage/Interface de commande)

On (Activer) ce paramètre permet le contrôle du moniteur via la carte graphique.

Spouštěcí obrazovka zapnuto / vypnuto

Vypnutím obrazovky zavaděče zakázáte zobrazování na obrazovce při zapnutí monitoru.

44

4-5. Zamknutí a odemknutí rozhraní OSD

• • • • • • Zamknutí rozhraní OSD: Stiskněte a podržte tlačítko [2] a [3] po dobu 10 sekund. Po stisknutí libovolného tlačítka se na dobu 3 sekund zobrazí zpráva OSD Locked (Rozhraní OSD zamčeno).

Odemknutí rozhraní OSD: Znovu stiskněte a podržte tlačítko [2] a [3] po dobu 10 sekund.

Zamknutí vypínače: Stiskněte a podržte tlačítko [2] a [4] po dobu 10 sekund. Po stisknutí vypínače se na 3 sekund zobrazí zpráva Power Button Lock (Vypínač zamčen). Bez ohledu na toto nastavení bude po případném výpadku napájení monitoru automaticky ZAPNUTO.

Odemknutí vypínače: Znovu stiskněte a podržte tlačítko [2] a [4] po dobu 10 sekund.

45

5. Specifikace

Monitor

Type (Typ) Velikost zobrazení

Vstupní signál

Barevný filtr Skleněný povrch Video Sync

Kompatibilita

PC Macintosh

1

Technologie TFT (Thin Film Transistor), Aktivní zobrazovací matrice 1920 x 1080, rozteč obrazových bodů 0,2331 mm x 0,2331 mm Metrické jednotky: 68,46 cm Imperiální jednotky: 27" (plocha zobrazení 27”) Svislý proužek RGB Antireflexní úprava

HDMI (v1.4) (Timing Max support 2560 x 1440 Fh = 15 ~ 180KHz ; Fv = 24 ~ 74Hz @74Hz) HDMI (v2.0) (Timing Max support 2560 x 1440@144Hz) Fh = 15 ~ 222KHz ; Fv = 24 ~ 144Hz DisplayPort (v1.2) (Timing Max support 2560 x 1440@144Hz) Fh = 15 ~ 222KHz ; Fv = 48 ~ 144Hz f h :15-140 kHz, f v :24-240 Hz

Až 2560 x 1440 neprokládaně Power Macintosh až 2560 x 1440 (Podporováno úzkým výběrem grafických karet)

46

Rozlišeni Napájení Zobrazovací plocha Provozní podmínky Skladovací podmínky Rozměry Nástěnný držák Hmotnost Úsporné režimy 2

Doporučené Podporováno Napětí Plné snímání Teplota Vlhkost Nadmořská výš Teplota Vlhkost Nadmořská výška Fyzická

Max. za

-

tížení

14kg 2560 x 1440 @ 60 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz 1680 x 1050 @ 60 Hz 1440 x 900 @ 60 Hz 1280 x 1024 @ 60, 75 Hz 1024 x 768 @ 60, 70, 75 Hz 800 x 600 @ 56, 60, 72, 75 Hz 640 x 480 @ 60, 72, 75 Hz 720 x 400 @ 70 Hz

100-240 VAC, 50/60 Hz (automatické přepínání) 596 mm (Š) x 335,66 mm (V) 23,46” (Š) x 13,21” (V) +32 °F až +104 °F (0 °C až +40 °C) 20% až 90% (bez kondenzace) Do 16 404 stop -4 °F až +140 °F (-20 °C až +60 °C) 5% až 90% (bez kondenzace) Do 40 000 stop 624,4 mm (Š) x 532,4 mm (V) x 250,4 mm (H) 24,6" (Š) x 20,96" mm (V) x 9,9" mm (H)

Šablona otvorů (Š x V; mm)

100mm x 100mm

Deska rozhraní (Š x V x H)

115 mm x 115 mm x 2.6 mm

Otvor v desce

Ø 5mm

Množství a specifikace šroubů

4 piece M4 x 10mm

Fyzická Zapnuto Vypnuto 15,2 lb (7 kg) 48W (Typický)

/73W (Max)

(Modrá indikátor) <0,5W

47

1 Počítače Macintosh starší než G3 vyžadují adaptér ViewSonic ® Macintosh. Adaptér získáte od spolecnosti ViewSonic.

2 Nastavení obnovovací frekvence grafické karty v počítači nesmí přesáhnout tento režim časování; v opačnémpřípadě může dojít k trvalému poškození displeje LCD.

3 Používejte pouze adaptér od společnosti ViewSonic ® nebo z autorizovaného zdroje.

4 Zkušební podmínka odpovídá normě EEI 48

6. Odstranování problémů

Žádné napájení

• Zkontrolujte, zda je zapnutý vypínač.

• • Zkontrolujte, zda je síťový kabel bezpečně připojen k monitoru.

Připojte k zásuvce jiný elektrospotřebič (například rádio) a zkontrolujte, zda je v zásuvce správné napětí.

Napájení je zapnuto, ale na monitoru není zobrazení

• • • Zkontrolujte, zda je videokabel, který je dodán s monitorem, řádně a bezpečně připojen k portu výstupu videa na zadní straně počítače. Pokud není druhý konec videokabelu trvale připojen k monitoru, řádně jej připojte.

Nastavte jas a kontrast.

Používáte-li počítač Macintosh starší než G3, potřebujete adaptér Macintosh.

Nesprávné nebo neobvyklé barvy

• Pokud chybí některé barvy (červená, zelená nebo modrá), zkontrolujte, zda je videokabel řádně připojen. Uvolněné nebo zlomené kolíky v konektoru kabelu mohou způsobit vadné spojení.

• • Připojte monitor k jinému počítači.

Používáte-li starší grafickou kartu, požádejte společnost ViewSonic ® o adaptér pro karty, které nejsou kompatibilní se standardem DDC.

Ovládací tlačítka nefungují

• Najednou stiskněte pouze jedno tlačítko.

49

7. Čištění a údržba Čištění monitoru

• • PŘED ČIŠTĚNÍM MONITOR VYPNĚTE.

NIKDY NENANÁŠEJTE ŽÁDNOU TEKUTINU PŘÍMO NA OBRAZOVKU NEBO PLÁŠŤ.

Čištění obrazovky:

1. Otřete obrazovku čistým, suchým a netřepivým hadříkem. Tím bude odstraněn prach a částečky nečistot.

2. Pokud je obrazovka stále znečištěná, naneste na čistý, suchý a netřepivý hadřík malé množství čističe skla bez obsahu čpavku nebo alkoholu ani obrazovku otřete.

Čištění podstavce:

1. Použijte měkký a suchý hadřík.

2. Pokud je podstavec stále znečištěn, naneste na čistý, suchý a netřepivý hadřík malé množství prostředku na mytí nádobí bez obsahu čpavku, alkoholu ani abrazivních látek a podstavec otřete.

50

Omezení

• • Společnost ViewSonic skříň monitoru.

® nedoporučuje používat k čištění monitoru a skříně žádné čističe na bázi čpavku nebo alkoholu. Bylo zjištěno, že některé chemické čističe poškozují obrazovku a/nebo Společnost ViewSonic nezodpovídá za škody způsobené používáním čističů na bázi čpavku nebo alkoholu.

Pozor:

Držte monitor pouze za kraje.

Čistěte pouze vodou a čistým bavlněným hadříkem.

51

8. Prohlášení o shodě

POZNÁMKA:

Tato část obsahuje veškeré požadavky na připojení a regulatorní informace. Příslušné ověřené způsoby použití musí odpovídat typovým štítkům a příslušnému označení na zařízení.

8-1. Prohlášení o souladu se směrnicemi FCC

Toto zařízení splňuje podmínky části 15 směrnic FCC. Provoz musí splňovat tyto dvě podmínky: (1) toto zařízení nesmí způsobit ne ádoucí rušení signálu, (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli vnější rušení včetně rušení, které by způsobilo nežádoucí činnost.

Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle předpisů FCC, část 15. Tyto požadavky jsou stanoveny tak, aby poskytovaly odpovídající ochranu před škodlivým rušením v případě, že je přístroj používán v obydlené oblasti. Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat elektromagnetické záření na rádiových frekvencích a při zanedbání pokynů pro instalaci a používání může způsobit nežádoucí rušení rozhlasového a televizního vysílání. Avšak, není možné zaručit, že se rušení neobjeví na konkrétním místě instalace. Pokud k rušení rozhlasového či televizního příjmu, jehož vznik lze jednoznačně určit vypínáním a zapínáním přístroje, skutečně dojde, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení omezit některým z následujících opatření: • Změňte orientaci přijímací antény.

• • Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

Zapojte přístroj do zásuvky, která není součástí stejného elektrického obvodu jako zásuvka pro přijímač.

• Pro radu se obražte na prodejce nebo zkušeného rádio / TV technika.

Upozornění:

V případě jakýchkoli změn nebo úprav tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, hrozí uživateli ztráta oprávnění k provozování zařízení.

52

8-2. Prohlášení Industry Canada

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

8-3. Prohlášení o shodě CE pro evropské země

Toto zařízení vyhovuje směrnici o elektromagnetické slučitelnosti (EMC) 2014/30/EU a směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.

Následující informace platí pouze pro státy EU:

Symbol uvedený vpravo se shoduje se směrnicí o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2012/19/EU (WEEE).

Výrobky označené tímto symbolem je ZAKÁZÁNO likvidovat jako netříděný komunální odpad a musí být odevzdány ve sběrně v souladu s místními zákony.

53

8-4. Prohlášení o shodě se směrnicí o omezením používání určitých nebezpečných složek (RoHS2)

Tento výrobek byl zkonstruován vyroben v souladu se směrnicí 2011/65/EU Evropského parlamentu a rady o omezení pou ívání určitých nebezpečných složek v elektrických a elektronických zařízeních (zařízení RoHS2) a je v souladu s maximálními hodnotami koncentrací vydanými evropským výborem TAC (Technical Adaptation Committee), které jsou uvedeny níže:

Složka Stanovená maximální koncentrace

Olovo (Pb) Rtut’ (Hg) 0,1% 0,1% Kadmium (Cd) Šestimocný brom (Cr 6+ ) 0,01% 0,1% Polybromované bifenyly (PBB) 0,1% Polybromované difenylétery (PBDE) 0,1%

Skutečná koncentrace

< 0,1% < 0,1% < 0,01% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 54

Na některé z výše uvedených složek výrobků se vztahují následující výjimky podle Dodatku III směrnice RoHS2:

Mezi příklady výjimek patří: 1. Rtuť ve studených katodových fluorescenčních lampách a venkovních elektrodových fluorescenčních lampách (CCFL a EEFL) pro speciální účely nepřesahující (na lampu): (1) Krátká délka ( ≦ 500 mm): maximálně 3,5 mg na lampu.

(2) Střední délka ( > 500 mm a ≦ 1 500 mm): maximálně 5 mg na lampu.

(3) Dlouhá délka ( hmotnosti.

hmotnosti olova.

matricové směsi.

> 1 500 mm): maximálně 13 mg na lampu.

2. Olovo ve skle katodových paprskových trubic.

3. Olovo ve skle fluorescenčních trubic nepřesahující 0,2 % 4. Olovo jako slitinový prvek v hliníku obsahující do 0,4 % 5. Slitina mědi obsahující do 4 % hmotnosti olova.

6. Olovo ve vysokoteplotních pájkách (například slitiny olova, které obsahují 85 % nebo více hmotnosti olova).

7. Elektrické a elektronické součástky obsahující olovo ve skle a keramice jiné, než dielektrická keramika v kondenzátorech, tzn. piezoelektronická zařízení, nebo ve skleněné nebo keramické 55

8-5. Likvidace produktu po skončení životnosti

Společnost ViewSonic je ohleduplná vůči životnímu prostředí a jejím cílem je ekologická práce a život. Děkujeme vám, že se podílíte na chytřejším a ekologičtějším využívání výpočetní techniky. Další informace najdete na webových stránkách společnosti ViewSonic.

USA a Kanada:

http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/

Evropa:

http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/

Tchaj-wan:

http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx

56

9. Informace o autorském právu

Copyright © ViewSonic Corporation, 2018. Všechna práva vyhrazena.

Macintosh a Power Macintosh jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc.

Microsoft, Windows, a logo Windows jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation registrované v USA a dalších zemích.

ViewSonic a logo se třemi ptáky jsou registrované ochranné známky společnosti ViewSonic Corporation.

VESA je registrovaná ochranná známka sdružení Video Electronics Standards Association. DPMS, DisplayPort, a DDC jsou ochranné známky sdružení VESA.

ENERGY STAR ® je registrovaná ochranná známka americké agentury pro ochranu životního prostředí EPA (Environmental Protection Agency).

Jako partner programu ENERGY STAR programu ENERGY STAR dokumentu nebo produktu.

® ® se spolecnost ViewSonic Corporation zavázala, že tento produkt bude splňovat zásady pro úsporu energie.

Omezení: Společnost ViewSonic Corporation neodpovídá za technické nebo redakční chyby nebo nedostatky v tomto dokumentu ani za náhodné nebo následné škody vzniklé použitím tohoto V zájmu neustálého zdokonalování produktů si společnost ViewSonic Corporation vyhrazuje právo na změnu specifikací produktu bez předchozího upozornění. Změna informací v tomto dokumentu bez předchozího upozornění vyhrazena.

Tento dokument nesmí být kopírován, rozšiřován nebo převáděn do jakékoliv formy a pro jakékoli účely bez předchozího písemného svolení společnosti ViewSonic Corporation.

57

10. Informace o službě Registrace produktu

®

Děkujeme vám za zakoupení produktu ViewSonic! Registrací se aktivuje standardní omezená záruka na váš produkt a v případě zájmu získáváte nárok na nové aktualizace produktu a informace.

Vyplňte tento formulář pro registraci vašeho nového produktu a potom jej odešlete e-mailem/faxem společnosti ViewSonic podle informací na následující stránce.

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Křesní jméno* Příjmení* E-mailová adresa* Adresa ulice* (řádek 1) Adresa ulice* (řádek 2) Město/okres* PSČ* Telefonní číslo* Typ produktu* Výrobní číslo* Operační systém Stát/provincie* Země* Datum zakoupení* Číslo modelu* ANO NE Zaškrtnutím políčka „ANO“ vám bude společnost ViewSonic zasílat e-mailovou komunikaci včetně exkluzivních reklamních nabídek.

Společnost ViewSonic respektuje vaše soukromí. Společnost ViewSonic neprodává seznam svých zákazníků ani podobné informace třetím stranám.

*Registrace produktu k dispozici pouze ve vybraných zemích Na další stránce jsou uvedeny informace pro zasílání e-mailem/faxem.

XG2730

_UG_CZE Rev. 1A 11-14-17

58

Zákaznická podpora

Chcete-li získat technickou odbornou pomoc nebo provést servis produktu, vyhledejte kontakt v následující tabulce nebo se obratte na prodejce.

POZNÁMKA

: Budete potřebovat sériové číslo produktu..

Asia pacific

Country/ Region Website

ViewSonic Corporation http://www.viewsonic.com.tw/

T= Telephone C = CHAT ONLINE

T= 886 2 2246 3456 F= 886 2 2249 1751 Toll Free= 0800-899880

Email

service@tw.viewsonic.

com China Hong Kong Macau Japan Korea India www.viewsonic.com.cn

www.hk.viewsonic.com

www.hk.viewsonic.com

www.viewsonicjapan.co.jp

ap.viewsonic.com/kr/ www.in.viewsonic.com

T= 4008 988 588 T= 852 3102 2900 T= 853 2840 3687 T= 0120 341 329 T= 080 333 2131 T= 1800 419 0959 service.cn@ cn.viewsonic.com

service@hk.viewsonic.

com service@hk.viewsonic.

com service@jp.viewsonic.

com service@kr.viewsonic.

com service@in.viewsonic.

com Singapore/ Malaysia/ Thailand

Europe

Europe Arabia www.ap.viewsonic.com

www.viewsoniceurope.com

ap.viewsonic.com/me/ T= 65 6461 6044 service@sg.viewsonic.

com България Hrvatska Česká Republika Nederland Suomi www.viewsoinceurope.com

www.viewsoinceurope.com

www.viewsoniceurope.com

www.viewsoniceurope.com

www.viewsoniceurope.com

www.viewsoniceurope.com/uk/support/call-desk/ يلحملا عئابلاب لصتا www.viewsoniceurope.com/uk/ support/call-desk/ www.viewsoniceurope.com/uk/ support/call-desk/ service_bg@ viewsoniceurope.com

service_hr@ viewsoniceurope.com

www.viewsoniceurope.

com/uk/support/call-desk/ www.viewsoniceurope.com/uk/ support/call-desk/ www.viewsoniceurope.com/uk/ support/call-desk/ service_cz@ viewsoniceurope.com

service_nl@ viewsoniceurope.com

service_fi@ viewsoniceurope.com

France et autres pays francophones en Europe service_fr@ viewsoniceurope.com

Canada www.viewsonic.com

T (Numéro vert)= 1-866-463-4775 service.ca@viewsonic.

com 59

Suisse Belgique (Français) Luxembourg (Français) Deutschland Österreich Schweiz (Deutsch) www.viewsoniceurope.com/fr/ www.viewsoniceurope.com/fr/ www.viewsoniceurope.

com/de/ www.viewsoniceurope.

com/de/ www.viewsoniceurope.

com/de/ Ελλάδα Magyar Köztársaság Italia e altri paesi di lingua italiana in Europa Spain www.viewsoniceurope.com

www.viewsoniceurope. com www.viewsoniceurope. com Latinoamérica (México) Italia e altri paesi di lingua italiana in Europa Polska i inne kraje Europy Centralnej Portugal www.viewsonic.com/la/ www.viewsoniceurope.com

www.viewsoniceurope.com

www.viewsoniceurope.com

România www.viewsoinceurope.com

Россия Беларусь (Русский) Латвия (Русский) Srbija Slovensko Slovenija Sverige www.viewsoniceurope.com

www.viewsoinceurope.com

www.viewsoinceurope.com

www.viewsoniceurope.com

www.viewsoniceurope.com/fr/ support/call-desk/ www.viewsoniceurope.com/fr/ support/call-desk/ www.viewsoniceurope.com/de/ support/call-desk/ www.viewsoniceurope.com/de/ support/call-desk/ www.viewsoniceurope.com/de/ support/call-desk/ www.viewsoniceurope.com/uk/ support/call-desk/ www.viewsoniceurope.com/uk/ support/call-desk/ www.viewsoniceurope.com/uk/ support/call-desk/ T= 001-8882328722 www.viewsoniceurope.com/uk/ support/call-desk/ service_ch@ viewsoniceurope.com

service_be@ viewsoniceurope.com

service_lu@ viewsoniceurope.com

service_deu@ viewsoniceurope.com

service_at@ viewsoniceurope.com

service_ch@ viewsoniceurope.com

service_gr@ viewsoniceurope.com

service_hu@ viewsoniceurope.com

service_it@ viewsoniceurope.com

service_es@ viewsoniceurope.com

soporte@viewsonic.

com service_it@ viewsoniceurope.com

www.viewsoniceurope.com/uk/ support/call-desk/ service_pl@ viewsoniceurope.com

www.viewsoniceurope.com/uk/ support/call-desk/ www.viewsoniceurope.com/uk/ support/call-desk/ www.viewsoniceurope.com/uk/ support/call-desk/ www.viewsoniceurope.com/uk/ support/call-desk/ www.viewsoniceurope.com/uk/ support/call-desk/ www.viewsoniceurope.com/uk/ support/call-desk/ service_pt@ viewsoniceurope.com

service_ro@ viewsoniceurope.com

service_ru@ viewsoniceurope.com

service_br@ viewsoniceurope.com

service_lv@ viewsoniceurope.com

service_rs@ viewsoniceurope.com

service_sk@ viewsoniceurope.com

service_si@ viewsoniceurope.com

service_se@ viewsoniceurope.com

60

Türkiye Україна http://www.viewsoniceurope.

com/tr/ www.viewsoniceurope.com

www.viewsoniceurope.com/tr/ support/call-desk/ www.viewsoniceurope.com/uk/ support/call-desk/ service_tr@ viewsoniceurope.com

service_ua@ viewsoniceurope.com

America

Australia Canada New Zealand www.viewsonic.com.au

www.viewsonic.com

AUS= 1800 880 818 NZ= 0800 008 822 T= 1-866-463-4775 service@ au.viewsonic.com

service.ca@viewsonic.

com Latin America (Argentina) Latin America (Chile) www.viewsonic.com/la/ www.viewsonic.com/la/ C= http://www.viewsonic.com/ la/soporte/servicio-tecnico C= http://www.viewsonic.com/ la/soporte/servicio-tecnico soporte@viewsonic.

com soporte@viewsonic.

com Latin America (Columbia) www.viewsonic.com/la/ C= http://www.viewsonic.com/ la/soporte/servicio-tecnico soporte@viewsonic.

com Latin America (Mexico) www.viewsonic.com/la/ C= http://www.viewsonic.com/ la/soporte/servicio-tecnico soporte@viewsonic.

com Nexus Hightech Solutions, Cincinnati #40 Desp. 1 Col. De los Deportes Mexico D.F. Tel: 55) 6547-6454 55)6547-6484 Other places please refer to http://www.viewsonic.com/la/soporte/servicio-tecnico#mexico Latin America (Peru) www.viewsonic.com/la/ C= http://www.viewsonic.com/ la/soporte/servicio-tecnico soporte@viewsonic.

com Middle East Puerto Rico & Virgin Islands South Africa United States ap.viewsonic.com/me/ www.viewsonic.com

ap.viewsonic.com/za/ www.viewsonic.com

Contact your reseller T= 1-800-688-6688 (English) C= http://www.viewsonic.com/ la/soporte/servicio-tecnico Contact your reseller T= 1-800-688-6688 service@ ap.viewsonic.com

service.us@viewsonic.

com soporte@viewsonic.

com service@ ap.viewsonic.com

service.us@viewsonic.

com 61

Omezená záruka

Monitor ViewSonic

®

Rozsah záruky:

ViewSonic zaručuje, že její produkty budou v záruční době pracovat bez vad na materiálu a provedení. Dojde-li během záruční doby k závadě produktu způsobené vadou materiálu nebo provedení, společnost ViewSonic produkt bezplatně a podle vlastního uvážení opraví nebo vymení. Vyměněný produkt nebo jeho vnitřní součásti mohou obsahovat znovu vyrobené nebo repasované součástky nebo komponenty.

Záruční doba:

Na monitory ViewSonic je poskytována záruka od 1 do 3 let v závislosti na zemi, ve které by monitor zakoupen, na všechny součásti včetně světelného zdroje a na zpracování ode dne zakoupení prvním spotřebitelem.

Koho záruka chrání:

Tato záruka se vztahuje pouze na prvního majitele.

62

Na co se tato záruka nevztahuje:

1. Produkt, jehož sériové číslo bylo upraveno, odstraněno nebo znečitelněno.

2. Poškození, zhoršení nebo nefungování z následujících příčin:

a. b.

Nehoda, nesprávné používání, nedbalost, požár, voda, blesk nebo jiné přírodní živly, neoprávněné úpravy produktu nebo nedodržení pokynů dodaných s produktem.

Poškození produktu při přepravě.

c. d. e. f.

Odebrání nebo instalace produktu.

Příčiny mimo produkt, například výkyvy nebo výpadky elektrické energie.

Použití spotřebního materiálu nebo náhradních dílů, které nesplňují specifikace společnosti ViewSonic.

Běžné opotřebení.

g.

Veškeré další příčiny, které se nevztahují k závadě produktu.

3. Jakýkoliv výrobek vykazující stav obecně známý jako “vypálený obraz”, který je způsoben dlouhodobým zobrazením statického obrazu na výrobku.

4. Náklady na demontáž, instalaci, jednosměrný transport, pojištění montáž.

63

Zajištění servisu:

1. Informace o servisu v záruční době získáte od Zákaznické podpory společnosti ViewSonic (viz stránka Zákaznická podpora). Budete vyzváni k poskytnutí sériového čísla produktu.

2. Pro zajištění servisu v záruční době budete vyzváni, abyste poskytli (a) originální doklad o nákupu s datumem, (b) vaše jméno, (c) vaši adresu, (d) popis problému a (e) sériové číslo produktu.

3. Odevzdejte nebo odešlete produkt vyplaceně v původním obalu některému z pověřených servisních středisek.

4. Informace o nejbližším servisním středisku ViewSonic získáte od společnosti ViewSonic.

Omezení předpokládaných záruk:

Mimo záruky uvedené v tomto dokumentu neexistují žádné výhradní ani předpokládané záruky, včetně předpokládaných záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel.

Vyloučení škod:

Jedinou povinností společnosti Viewsonic je uhrazení opravy nebo výměny produktu.společnost Viewsonic nenese odpovědnost za: 1. Škody na jiném majetku způsobené závadami produktu, škody způsobeemi, ztrátou používání produktu, ztrátou času, ztrátou zisku, ztrátou obchodní příležitosti, ztrátou dobré vůle, střetem obchodních vztahů nebo jinou komerční ztrátou, a to i v případě, že společnost byla na možnost těchto škod upozorněna.

2. Veškeré další náhodné, následné nebo jiné škody.

3. Veškeré nároky jiné strany vůci spotřebiteli.

4. Oprava nebo pokus o opravu osobou, která nebyla oprávněna společností ViewSonic.

64

Platný právní řád:

Tato záruka vám dává určitá práva; můžete mít rovněž další práva, která se v různých státech liší. Některé státy neumožňují výjimky nebo omezení předpokládaných záruk ani omezení odpovědnosti za následné nebo nepřímé škody; v takovém případě se na vás výše uvedená omezení a výjimky nevztahují.

Prodej mimo USA a Kanadu:

Informace o záruce a servisu produktů ViewSonic prodávaných mimo USA a Kanadu získáte od společnosti ViewSonic nebo od místního prodejce ViewSonic.

Délka záruční doby pro tento výrobek v kontinentální Číně (vyjma území Hongkong, Macao a Tchajwan) podléhá podmínkám uvedeným v záručním listě.

Pro uživatele v Evropě a Rusku jsou všechny podrobnosti záruky uvedeny na stránce www.viewsoniceurope.com pod hlavičkou Support/Warranty information.

65

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement