ViewSonic XG3220 MONITOR Korisnički vodič

ViewSonic XG3220 MONITOR Korisnički vodič

XG3220 Monitor Uputstvo za korišćenje

Broj modela: VS17039 P/N: XG3220

Zahvaljujemo vam što ste iza brali ViewSonic

Sa preko 30 godina u ulozi svetskog provajdera vizuelnih rešenja, ViewSonic je posvećen prevazilaženju svetskih očekivanja kada je u pitanju tehnički razvoj, inovacija i jednostavnost. U kompaniji ViewSonic, mi verujemo da naši proizvodi imaju potencijal da naprave pozitivni uticaj na svet i sigurni smo da će vas ViewSonic proizvod koji ste izabrali dobro služiti. Još jednom, zahvaljujemo vam što ste izabrali ViewSonic !

Sadržaj 1. Mere opreza I upozorenja

.................................. 1

2. Prvi koraci

........................................................... 3

2-1. Sadržaj pakovanja 2-5. Uključivanje

............................................................. 4 2-2. Spoljašnji deo monitora ..................................................... 5 2-3. Instalacija hardvera ........................................................... 6 2-4. Brza instalacija ................................................................ 13 ..................................................................... 14

2-6. Instalacija upravljačkog programa (podešavanje u

operativnom sistemu Windows 10) ......................................... 15

3. Podešavanje slike ekrana

................................ 17

3-1. Podešavanje frekventnog režima

.................................... 17

3-2. Korišćenje kontrolne table

............................................... 18

4. Uvod u OSD meni

............................................. 21

4-1. Stablo OSD menija .......................................................... 21 4-2. Objašenjenje OSD menija ............................................... 28

5. Specifikacije

...................................................... 38

6. Rešavanje problema

........................................ 41

7. Cleaning and Maintenance

.............................. 42

Čišćenje monitora

................................................................... 42 iii

8. Informacije o saglasnosti

................................ 44

8-1. FCC izjava o saglasnosti ................................................. 44 8-2. Izjava kanadske industrije ............................................... 45

8-3. CE saglasnost za evropske države

................................. 45 8-4. Izjava o saglasnosti sa RoHS2 pravilima ........................ 46

8-5. Odbacivanje proizvoda na kraju njegovog životnog veka

48

9. Informacije o autorskim pravima

.................... 49

10. Informacije o usluzi

.......................................... 50

Registrovanje proizvoda ......................................................... 50 Podrška za kupce ................................................................... 51

Ograničena garancija

.............................................................. 54 iv

1. Mere opreza I upozorenja

1.

U potpunosti pročitajte ova uputstva pre korišćenja opreme.

2.

5. Čuvajte ova uputstva na bezbednom mestu.

3. Poštujte sva upozorenja i pratite sva uputstva.

4. Sedite najmanje 18”/45 cm od monitora.

Uvek pažljivo rukujte monitorom kada ga premeštate.

6. Nikada ne otvarajte poklopac straga. Monitor sadrži delove

pod visokim naponom.

Ukoliko ih dodirnete, možete da budete ozbiljno povređeni.

7. Ne koristite opremu blizu vode. Upozorenje: Da bi umanjili rizik

od požara ili električnog šoka, ne izlažite ovaj uređaj kiši ili vlazi.

8.

9. Izbegavajte izlaganje monitora direktnim sunčevim zracima i drugim izvorima toplote. Okrenite monitor od direktnih sunčevih

zraka kako biste smanjili odsjaj.

Čistite mekom, suvom krpom. Ukoliko je potrebno dodatno čišćenje, pogledajte poglavlje “

Čišćenje monitora

“ u ovom

uputstvu za dalje instrukcije.

10.

Izbegavajte da dodirujete ekran. Ulje od kože se teško uklanja.

11.

Ne trljajte i ne pritiskajte panel monitora jer ga tako možete

trajno oštetiti.

12. Ne blokirajte otvore za ventilaciju. Instalirajte opremu u skladu

sa uputstvom proizvođača.

13.

Ne istalirajte blizu izvora toplote poput radijacije, šporeta, peći i drugih uređaja (uključujući i pojačivače) koji proizvode toplotu.

14. Postavite monitor u dobro provetren prostor. Ne stavljajte na

monitor ništa što bi moglo da spreči rasipanje toplote.

1

15. Ne stavljajte teške predmete na monitor, video kabl niti kabl za napajanje.

16.

Ako dođe do pojave dima, neobične buke ili neuobičajenog mirisa, smesta isključite monitor i pozovite svog trgovca ili ViewSonic. Opasno bi bilo da nastavite sa korišćenjem monitora.

17. Ne pokušavajte da premostite bezbednosne mere bilo za

polarizovan ili neutralni (uzemljenje) priključak. Polarizovani priključak ima dve oštrice, od kojih je jedna šira od druge. Tip priključka za uzemljene ima dve oštrice i treću viljušku za uzemljene. Široka oštrica i treća viljuška su tu radi vaše bezbednosti. Ukoliko priključak ne možete da ubacite u šteker, konsultujte se sa električarem da bi zamenili otvor.

18. Zaštitite kabl kako ga ne biste gazili ili ga ne biste ukleštili, a

posebno utičnicu i mesto na kome izlazi iz opreme. Proverite da

je šteker lociran blizu opreme tako da je lako dostupan.

19.

Koristite isključivo dodatke/dodatnu opremu koju je naznačio proizvođač.

20.

Koristite isključivo sa pokretnim stočićem, stolom, tronošcem ili postoljem koje je naznačio proizvođač ili koji su prodati uz opremu.Kada se koristi pokretni stočić, oprezno pomerajte kombinaciju stočića/opreme da bi izbegli da se

sapletete i povredite.

21. Izvucite kabl za opremu iz struje kada ne planirate da koristite

uređaj duže vreme.

22. Servisiranje uvek treba da obavlja kvalifikovano osoblje.

Servisiranje je potrebno kada je uređaj na bilo koji način oštećen, na primer: ukoliko su kabl za struju ili utičnica oštećeni, ukoliko se tečnost prospe na uređaj ili u uređaj upadnu objekti, ukoliko uređaj bude izložen kiši ili vlazi, ukoliko uređaj ne radi

kako treba ili je pao.

2

2. Prvi koraci

Ukoliko dođe do problema i bude potrebno da iz nekog razloga vratite proizvod koji ste kupili, sačuvajte originalno pakovanje, obrazac za registraciju i račun. Posedovanje gorenavedenih stavki će vam olakšati potvrdu proizvoda, kao i da vaš proizvod bude popravljen, refundiran ili da vam bude vraćen.

Ako imate neki problem u vezi s proizvodom ili pitanja na koje nije

odgovoreno u Vodiču za korisnike, obratite se za pomoć službi za

korisnike.

Važno! Sačuvajte originalnu kutiju i sav materijal pakovanja ukoliko

kasnije bude bilo potrebno otpremiti proizvod.

NAPOMENA:

Reč „Windows“ u ovom vodiču za korisnike označava

Microsoft Windows operativni sistem.

3

2-1. Sadržaj pakovanja

U pakovanju sa monitorom se dobija sledeće: • Monitor • Kabl za struju • Kabl za video • USB kabl •

Vodič za brzo korišćenje

PAŽNJA:

1

Video kablovi priloženi u pakovanju mogu da se razlikuju u zavisnosti od zemlje. Više informacija potražite kod prodavca.

4

2-2. Spoljašnji deo monitora

A.

Prednja strana

B.

Leva i desna strana

1 C.

Zadnja strana

1 1 2 3

1. I/O port (ulaz/izlaz) Ovaj deo treba da uključuje sve opcije povezivanja

ulaza i izlaza, kao i konektor za

napajanje (detaljnije u 2-4)

2. Kensington bezbednosni otvor

(detaljnije u 2-3 odeljak G)

3. Ovo je mesto za VESA montiranje na zid na zadnjem delu monitora*. Za korake za instalaciju VESA montiranja na zid pogledajte 2-3 odeljak F za dodatna uputstva.

5

1

2-3. Instalacija hardvera

A.

Postupak priključivanja postolja

1 B.

Postupak uklanjanja postolja

1

1 1 1

2 2 3

3

3

3 6

C.

Podešavanje visine monitora

-

Gurajte vrh monitora nadole sve dok ne bude na željenoj visini za korišćenje.

-

Takođe možete da povučete monitor nagore, do željene visine za korišćenje.

7

*Ova slika je samo ilustracija

D. Podešavanje ugla

- Nakon što podesite visinu monitora, stanite ispred monitora tako da bude centriran ispred vas.

-

Ugao ekrana se može podesiti premještanjem panela,

prebacivanjem napred ili nazad za fleksibilno i udobno iskustvo gledanja.

Zadnja strana Prednja strana 8

*Ova slika je samo ilustracija

E. Funkcija pivota

1.

Podignite monitor što je više moguće (maksimalna visina).

2. Podesite monitor, iskosite gornji deo unazad i povucite donji deo

unapred (pogledajte sliku ispod kao ilustraciju).

9

*Ova slika je samo ilustracija

3. Rotirajte monitor u smeru kretanja kazaljke na satu i suprotno

smeru kretanja kazaljke na satu (pogledajte sliku ispod kao

ilustraciju).

4.

Završite instalaciju monitora tako što ćete u potpunosti rotirati monitor za 90° (pogledajte sliku ispod kao ilustraciju).

* XG3220 Rotacija panela 90 ° je namenjena isključivo za pakovanje. Panel ne bi trebalo da se rotira kada je priključen na

bazu monitora.

*Ova slika je samo ilustracija

10

F.

Montiranje na zid (opciono)

PAŽNJA:

Za korišćenje isključivo sa UL navedenim držačima za

montiranje na zidu.

Da biste nabavili komplet za montiranje na zidu ili osnovu za podešavanje visine, kontaktirajte ViewSonic montiranje osnove.

®

ili svog lokalnog prodavca. Pogledajte uputstva koja ste dobili uz komplet za

Da biste pretvorili monitor iz stonog u zidni,

uradite sledeće:

1. 2. 3. 4. 5.

Pronađite komplet za zidnu montažu koji podržava VESA standard i ispunjava uslove iz odeljka „Specifikacija”.

kabl za struju.

Proverite

da je taster za isključivanje monitora isključen, a potom izvucite

Položite monitor licem okrenutim nadole na peškir ili ćebe.

Uklonite osnovu. (Može biti potrebno da uklonite zavrtnje.)

Pričvrstite držač za montiranje iz kompleta za zidnu montažu pomoću vijaka odgovarajuće dužine.

Pričvrstite monitor za zid, prateći uputstva u kompletu za

montiranje na zid.

11

G.

Upotreba Kensington brave

Kensington bezbednosni konektor se nalazi na zadnjoj strani monitora. Za detaljnije informacije o instalaciji i upotrebi posetite Kensington veb lokaciju na adresi: http://www.kensington.com.

U nastavku je primer podešavanja Kensington brave na stolu kao ilustracija.

12

*Ova slika je samo ilustracija

2-4. Brza instalacija

Povežite video kabl

1.

LCD monitor i računar moraju da budu isključeni.

2. Ako je potrebno uklonite poklopce za zadnji panel.

3.

Video kablom povežite LCD monitor sa računarom.

3.A.

Nemojte povezivati DP izlaz na monitoru sa DisplayPort ili mini

DP konektorom na računaru. DP izlaz se koristi za povezivanje u dejzi lancu (objašnjeno u odeljku D) 3.B. Video and Audio Cable

U slučaju MAC računara sa Thunderbolt izlazom, povežite mini DP kraj „mini DP - DisplayPort kabla“ sa Thunderbolt izlazom MAC računara. I povežite drugi kraj kabla sa DisplayPort

konektorom na zadnjoj strani monitora.

13

3.C. Kabl za napajanje (i AC/DC adapter ako je potrebno)

Povežite ženski konektor AC kabla za napajanje s konektorom za napajanje monitora, a AC utikač AC kabla za napajanje u AC utičnicu.

2-5. Uključivanje

Uključite LCD monitor i računar

Uključite LCD monitor, a zatim uključite računar. Ovaj redosled (LCD monitor pre računara) je važan.

14

*Ova slika je samo ilustracija

2-6. Instalacija upravljačkog programa (podešavanje u operativnom sistemu Windows 10)

Da biste instalirali upravljački program, prvo povežite monitor s računarom, pokrenite računar (ne zaboravite da prvo uključite monitor) i kada računar završi s pokretanjem sistema, vaš računar

bi trebalo da automatski otkrije monitor. Da biste obezbedili uspešno automatsko otkrivanje, idite na

„Advanced Display Settings (Napredne postavke ekrana)“ u okviru prozora „Display Settings (Postavke ekrana)“ (rezolucija ekrana). U okviru te opcije možete da proverite da li je računar prepoznao vaš ViewSonic monitor u odeljku „Color Management (Upravljanje bojama)“ naprednih postavki.

XG3220 SERIES (default) XG3220 SERIES 15

Ako vaš računar nije automatski otkrio monitor, ali još uvek radi, možete da ponovo pokrenete računar i ponovo pratite

gorenavedene korake. Za normalnu upotrebu nije obavezno da vaš

računar prepozna monitor, ali se preporučuje.

Ako naiđete na dodatne probleme ili imate pitanja, obratite se korisničkoj podršci.

16

3. Podešavanje slike ekrana 3-1. Podešavanje frekventnog režima

Podesite rezoluciju monitora na preporučenu rezoluciju (pogledajte odeljak „Specifikacija“ ) za najbolje moguće iskustvo, uz izuzetne

boje i jasan tekst. Evo kako: 1.

Otvorite prozor podešavanja rezolucije ekrana (svaki operativni sistem ima drugačiji način za pronalaženje tog prozora).

2. Zatim podesite rezoluciju ekrana tako da odgovora izvornoj

rezoluciji vašeg monitora. Na taj način ćete obezbediti najbolje iskustvo pri korišćenju.

Ako ne možete da podesite rezoluciju ili nemate kao dostupnu opciju, možda vam je potreban noviji upravljački program za video karticu. Obratite se proizvođaču vašeg računara ili video kartice da biste dobili najnoviji upravljački program.

• Za D-Sub port, Pokrenite Auto Image Adjust OSD za fino podešavanje kvaliteta slike.

Ako je potrebno, možete da izvršite male promene pomoću opcija H. POSITION (horizontalna pozicija) i V. POSITION (vertikalna pozicija) sve dok slika ekrana ne bude potpuno vidljiva. (*samo za analogni signal). (Crna ivica oko ekrana treba jedva da dodiruje osvetljeno „aktivno područje“ LCD monitora.) 17

3-2. Korišćenje kontrolne table

Koristite dugmad na prednjoj ili zadnjoj kontrolnoj tabli da biste

prikazali i podesili OSD (prikaz na ekranu)...

* Pozicija se odnosi na odeljak 2.2

Objašnjenje simbola na okviru i prikazu na ekranu

Ispod se nalazi objašnjenje simbola na okviru: Napajanje u stanju pripravnosti uključeno/isključeno

NAPOMENA:

Svetlo napajanja

Plavo = uključeno Narandžasto = ušteda energije Ikona moda igre koja korisnicima omogućava da odaberu koja podešavanja moda igre bi želeli da aktiviraju za korišćenje

monitora.

18

Objašnjenja OSD menija i OSD brzog menija i njihovih funkcija navedena su u nastavku.

Simbol aktiviranja za uključivanje različitih režima pri radu sa

sistemom menija.

Simbol aktiviranja za izlaz, vraćanje unazad ili deaktiviranje željene funkcije koja je izabrana.

Kretanje kroz opcije menija i podešavanje kontrola monitora.

Simbol se koristi za vraćanje unazad ili povratak na prethodno

izabrani meni

Informacije o dugmetu za izbor prečice, koje korisnicima omogućava pristup informacijama o monitoru koji se trenutno

koristi.

Ikona glavnog menija koja korisnicima omogućava da pristupe glavnom meniju. Držite ikonu nekoliko sekundi da biste isključili

glavni meni Ikone za levo i desno menjaju vaš izbor u horizontalnom smeru.

19

Ispod se nalazi objašnjenje simbola brzog menija: NAPOMENA:

Svi OSD meniji i ekrani za podešavanje automatski

nestaju posle približno 15 sekundi. Ovo se može menjati preko

postavke isteka vremena OSD-a u meniju postavki.

1.

Nakon što pritisnete jedan od kvadrata, pojaviće se opcije za

brzi pristup.

Game Mode Izlaz

2. 3.

Posle izbora željene kontrole menija, koristite simbole

za kretanje i podešavanje monitora u skladu s

vašim željenim opcijama.

OSD-a.

Svaka funkcija menija je detaljnije objašnjena u 4-2 Objašnjenje

Da biste sačuvali podešavanja i izašli, pritisnite [

X

] sve dok OSD ne nestane.

20

4. Uvod u OSD meni 4-1. Stablo OSD menija

Za objašnjenje OSD stabla i pripadajućih funkcija, pogledajte 4-2

Objašnjenje OSD-a u nastavku. OSD stablo vizuelno predstavlja

kompletan OSD meni kojem se može pristupiti na vašem monitoru. Ako niste sigurni gde se nalazi određena opcija ili funkcija ili ne možete da pronađete određenu funkciju, pogledajte dolenavedeno

OSD stablo.

Startup Menu

Game Mode

ColorX FPS RTS MOBA Gaming lite Console CUSTOM 1 CUSTOM 2 CUSTOM 3 Volume Exit 0~100

21

Menu

Gaming Settings

CUSTOM 1 Rampage Response Standard/Fast/Faster/ Ultra Fast/Fastest Explanation (i) Rampage Response is a 5-level response time function for hardcore gamers.

Black Stabilization 0~22 Advanced DCR 0~20 Brightness 0~100 Color Adjust Contrast Color Saturation Gamma Blue Light Filter ViewScale 0~100 Full/Aspect/ 1:1/19''(4:3) 19''W(16:10)/ 21.5''(16:9) 22''W(16:10)/23.6''W (16:9)/24''W(16:9) Rename Reset 0~100 0~100 1.8/2.0/2.2/2.4/ 2.6/2.8

22

Menu

Gaming Settings

CUSTOM 2 Rampage Response Standard/Fast/Faster/ Ultra Fast/Fastest Explanation (i) Rampage Response is a 5-level response time function for hardcore gamers.

Black Stabilization 0~22 Advanced DCR 0~20 Brightness 0~100 Color Adjust Contrast Color Saturation Gamma Blue Light Filter ViewScale 0~100 Full/Aspect/ 1:1/19''(4:3) 19''W(16:10)/ 21.5''(16:9) 22''W(16:10)/23.6''W (16:9)/24''W(16:9) Rename Reset 0~100 0~100 1.8/2.0/2.2/2.4/ 2.6/2.8

23

Menu

Gaming Settings

CUSTOM 3 Game Mode Select AMD FreeSync Rampage Response Standard/Fast/Faster/ Ultra Fast/Fastest Explanation (i) Rampage Response is a 5-level response time function for hardcore gamers.

Black Stabilization 0~22 Advanced DCR 0~20 Brightness 0~100 Color Adjust Contrast Color Saturation Gamma Blue Light Filter ViewScale 0~100 Full/Aspect/ 1:1/19''(4:3) 19''W(16:10)/ 21.5''(16:9) 22''W(16:10)/23.6''W (16:9)/24''W(16:9) Rename Reset ColorX FPS RTS MOBA Gaming Lite Console CUSTOM 1 CUSTOM 2 CUSTOM 3 On/Off 0~100 0~100 1.8/2.0/2.2/2.4/ 2.6/2.8

24

Menu

Display

Color Temperature sRGB Bluish Cool Native Warm Full Color Control Color Adjust Image Adjust HDR10 Color Space Color Range Gamma Color Saturation Black Stabilization ViewScale Contrast Brightness Rampage Response Red/ Green/ Blue Auto RGB YUV Auto Full Range Limited Range 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6/2.8

0~100 0~22 Full/Aspect/1:1/19''(4:3) 19''W(16:10)/21.5''(16:9) 22''W(16:10)/23.6''W (16:9)/24''W(16:9) 0~100 0~100 Standard/Fast/Faster/ Ultra Fast/Fastest Explanation (i) Rampage Response is a 5-level response time function for hardcore gamers.

Sharpness Overscan Blue Light Filter Auto/Off 0~100 On/Off 0~100 25

Menu

Input Select ViewMode Audio Adjust Setup Menu

HDMI1 HDMI2 DisplayPort Standard Movie Web Text MAC Mono Volume Mute Language Select 0~100 Off / On English / French / German / Spanish Italian / Finnish / Russian/ Turkish/ Japanese/ Korean/ T. Chinese / S. Chinese Czech/Swedish Information Resolution Notice On / Off Boot Up Screen Off / On OSD Timeout 5/15/30/60 OSD Background On / Off Auto Power Indicator Fixed Color Red Green Blue Auto Power Off Sleep ECO Mode DDC/CI

Off

Off / On 30/45/60/120 minutes/Off Standard/Optimize/ Conserve Off / On (RGB loop) (-/+, 0~100) (-/+, 0~100) (-/+, 0~100) 26

Menu

Setup Menu

Multi-Picture Off/PIP DisplayPort1.1

Standby Charger Off / On Memory Recall Off / On PIP source select PIP Position PIP Size PIP Swap HDMI / Display port PIP H.Position

PIP V.Position

(-/+) 27

4-2. Objašenjenje OSD menija

NAPOMENA:

Stavke OSD menija navedene u ovom odeljku

uključuju sve OSD stavke svih modela. Neke od ovih stavki možda neće postojati

u OSD-u vašeg proizvoda. Zanemarite objašnjenja stavki OSD menija ako one ne postoje u vašem OSD meniju. Pogledajte

4-1 OSD stablo (iznad) za dostupne stavke OSD menija vašeg monitora. Pogledajte objašnjenje OSD-a ispod (u abecednom

redosledu) za detaljnije objašnjenje o radu svake funkcije.

A

Audio Adjust (Podešavanje zvuka)

Podešava jačinu tona, privremeno isključuje zvuk ili prebacuje između

ulaza ako imate više od jednog izvora.

Auto image adjust (Automatsko podešavanje slike)

Automatski određuje veličinu, centrira i precizno podešava video signal

za eliminaciju talasa i distorzije.

NAPOMENA:

Automatsko podešavanje slike radi s većinom video kartica. Ako ova funkcija ne radi na vašem LCD monitoru, smanjite učestalost osvežavanja videa na 60 Hz i podesite rezoluciju na njenu

unapred podešenu vrednost.

Advanced DCR (Napredni DCR)

Tehnologija naprednog DCR-a automatski otkriva signal slike i

inteligentno kontroliše pozadinsko osvetljenje i boju, u cilju unapređenja sposobnosti da crna boja bude što tamnija u tamnom okruženju, a bela boja što svetlija u svetlom okruženju.

Auto Detect (Automatsko otkrivanje)

Ako trenutni izvor ulaza nema signala. monitor će automatski prebaciti na sledeću opciju ulaza. Ova funkcija na određenim modelima je podrazumevano onemogućena.

28

A

AMD FreeSync

Upotrebom AMD FreeSync™ tehnologije eliminišu se isprekidani tok

igre i oštećene slike, uz fluidne performanse bez artefakta, praktično pri

bilo kom broju slika u sekundi. Da biste iskoristili FreeSync, proverite

da li su aktivirane opcije FreeSync na monitoru i grafičkoj kartici (*podrazumevano podešavanje za monitor je isključeno) Koraci za omogućavanje opcije FreeSync na monitoru su sledeći: 1. Proverite da li imate AMD proizvod sa omogućenom opcijom

FreeSync™ sa AMD veb lokacije i preuzmite besplatni FreeSync™

upravljački program za vaš proizvod.

2. Aktivirajte FreeSync na grafičkoj kartici pomoću računara. 3. Aktivirajte FreeSync na svom monitoru sa omogućenom opcijom

FreeSync™.

NAPOMENA:

1. Obično neće raditi u uslovima nepokretne slike i testa pouzdanosti. Pod tim uslovima, moguće je pojavljivanje zamrzavanja ili treperenja

slike na ekranu.

*Opseg svakog FreeSync monitora se razlikuje, u zavisnosti od modela.

Pogledajte specifikacije monitora (odeljak 5), za opseg vašeg monitora.

B

Black Stabilization (Stabilizacija crne boje)

Funkcija stabilizacije crne boje kompanije ViewSonic obezbeđuje povećanu vidljivost i detalje osvetljavanjem tamnih scena.

Blue Light Filter (Filter plavog svetla)

Podešava filter koji blokira plavo svetlo visoke energije za bezbednije iskustvo za naše korisnike.

Ekran za pokretanje

Isključivanje ekrana za pokretanje će onemogućiti prikaz poruke na ekranu prilikom uključivanja monitora.

Brightness (Osvetljenost)

Podešava nivoe crne boje pozadine za sliku na ekranu.

29

C

Color Adjust (Podešavanje boje)

Obezbeđuje više režima podešavanja boje, kako bi se podešavanja boje

prilagodila potrebama naših korisnika.

ColorX

Podešava raspon boja, omogućavajući korisnicima da podese opseg u

RGB i YUV podešavanjima boje.

Color space (Prostor boje)

Omogućava korisnicima da izaberu prostor boje koji žele da koriste za izlaz boja monitora (RGB, YUV).

Color Temperature (Temperatura boje)

Omogućava korisnicima da izaberu određena podešavanja temperature boje za dalje prilagođavanje njihovog iskustva pri korišćenju monitora.

sRGB EBU NATIVE

(IZVORNO)

Objašnjenje

Standardni prostor boje korišćen za operativni sistem

Windows, digitalne kamere i internet.

EBU prostor boje korišćen za NTSC/EBU (PAL, SECOM)

TV domen

Native (Izvorno) je podrazumevana temperatura boje.

Preporučuje se za opšti grafički dizajn i redovnu upotrebu.

Console

Podešava razliku između pozadine slike (nivo crne boje) i prednjeg plana (nivo bele boje).

Color adjustment functions (Funkcije podešavanja boje)

Za obezbeđivanje preciznih i tačnih performansi boja nezavisne funkcije podešavanja boje (red (crvena), green (zelena), blue (plava), cyan (cijan), magenta i yellow (žuta)) omogućavaju korisnicima da podese nijansu i zasićenje za svaku osu boje pojedinačno, bez uticaja

na izlaze drugih boja.

30

C

Boja zasićenja

Podešava dubinu boja svake boje (crvena, zelena, plava, cijan, magenta i žuta)

Prilagođeno 1/2/3

Osiguravajući još više podrške, dostupna su tri prilagodljiva "prilagođena" podešavanja koja pomažu pojedinačnim preferencama i prilagođavaju se svakoj vrsti igre na tržištu. Izaberite jednu od opcija "Prilagođene" (Custom 1/2/3) u meniju i prilagodite napredne opcije. Nakon izlaska iz podešavanja automatski će biti sačuvan pod određenom "prilagođenom" postavkom ili preimenovati postavku po vašem izboru tako što ćete izabrati "Preimenuj". Sačuvanim podešavanjima "GAME MODE" možete pristupiti pomoću Gaming Hotkey, takođe.

D

Ekran

Podmeni koji korisnicima omogućava podešavanje menija za boju i sliku

na ekranu.

E

Objašnjenje

Daje kratko objašnjenje novih tehničkih funkcija / funkcija na ekranu

monitora.

F

Fine tune (Precizno podešavanje)

Prilagođava podešavanje za analogne signale.

Fast / Faster / Fastest / Ultra Fast

Različiti nivoi prilagođavanja vremena odgovora za prilagođene modove

igara.

Pun

Postavka aspekta koji skali ulaznu sliku za popunjavanje ekrana.

Kontrola cele boje

Postavka za prilagođavanje RGB boja za određene igrice. Može se podesiti u Gaming Settings-u. Custom1 / 2/3 režim ili u podmeniju

Display.

31

G

Gaming Hotkey

Meni brzog pristupa igračima koji biraju svoje željene postavke boje, dajući gejmerima mogućnost prilagođavanja svakom scenariju igre.

Izbor igre

Podmeni u kojem korisnici mogu da izaberu modove igara izvan menija igrice hotkey.

Gaming Lite

Režim igranja ViewSonic razvijen je tako da optimizuje igru za nekonkurentne igre, smanjuje učitavanje i napajanje monitora, kako bi poboljšao dugoročne performanse.

Gaming Settings

Integrirajući OSD dizajn orijentisan na igre, uključujući pred-kalibrirane FPS, RTS i MOBA gaming postavke, svaki režim je funkcionalno prilagođen testiranjem u igri i prilagođavanjem za najbolju kombinaciju boja i tehnologije. Da biste pristupili režimu igre, prvo otvorite postavku

Main Menu, zatim idite na 'ViewMode', odaberite 'Game' i promijenite svoje 'GAMER' postavke odatle.

GAMMA (GAMA)

Omogućava korisnicima da ručno podese nivo osvetljenosti nivoa skale

sivih tonova monitora. Postoji pet izbora: 1.8, 2.0, 2.2, 2.4 i 2.6.

H

HUE (NIJANSA)

Podešava nijansu svake boje (red (crvene), green (zelene), blue (plave), cyan (cijan), magente i yellow (žute)).

HDR (High Dynamic Range)

HDR (High Dynamic Range) je tehnologija prikaza koja povećava količinu vidljivih detalja u svetlijim i tamnijim delovima scene, u poređenju sa SDR (Standard Dynamic Range). XG3220 je kompatibilan sa HDR om i ima mogućnost dekodiranja HDR sadržaja. * * Da bi se prikazao High Dynamic Range na XG3220, sadržaj koji se

gleda mora biti optimiziran za HDR

32

I

Image Adjust (Prilagođavanje slike)

Prikazuje meni za podešavanje slike. Možete ručno podesiti sortu Podešavanja kvaliteta slike. (Izbrisana Manual Image Adjust)

Information (Informacije)

Prikazuje frekventni režim (ulaz za video signal) koji dolazi iz grafičke kartice u računar, broj modela LCD monitora, serijski broj i URL veb lokacije kompanije ViewSonic®. Pogledajte vodič za korisnike vaše grafičke kartice za uputstva o promeni rezolucije i brzine osvežavanja (vertikalna frekvencija).

NAPOMENA:

VESA 1024 x 768 @ 60Hz (primer) znači da je rezolucija 1024 x 768, a brzina osvežavanja 60 herca.

Input select (Izbor ulaza)

Prebacuje između različitih opcija ulaza koje su dostupne za taj monitor.

M

Memory recall (Opoziv memorije)

Vraća podešavanja nazad na fabrička podešavanja ako monitor radi u fabričkom unapred podešenom frekventnom režimu navedenom u odeljku „Specifikacije“ ovog uputstva.

Izuzetak:

Ova kontrola ne utiče na promene izvršene pomoću podešavanja „Language Select (Izbor jezika)“ ili „Power Lock (Zaključavanje napajanja)“

Monitor Hertz Cap

Kontroler hertz monitora koji omogućava korisnicima da kontrolišu koliko ramova može izlaziti monitor. Monitor će staviti kapicu na maksimalnu količinu okvira koji se mogu prikazati sa monitora kako bi se uštedela snaga i učitavala sa strane monitora; Namenjen je smanjenju opterećenja monitora i potrošnje energije 33

N

NVIDIA G-SYNC

Synchronizes the display refresh rate to the GPU (GeForce only) to

eliminate screen tearing, minimize stuttering, and reduce input lag for a smoother gaming experience.

NVIDIA ULMB

Decreases motion blur by minimizing ghosting of fast paced scenes.

ULMB allows moving objects to look smoother than normal, appear with

sharper and more clear, stunning visuals.

Note

: ULMB can't be enabled with G-sync together

O

Overscan (Ivice ekrana)

Može se koristiti za podešavanje odnosa širina/visina ulaznog signala koji prima vaš monitor da bi se slika podesila tako da se prikaže na

monitoru.

OFFSET (POMAK)

Podešava nivoe crne boje za crvenu, zelenu i plavu.

Funkcije pojačanja i pomaka omogućavaju korisnicima da kontrolišu balans bele boje za najveću moguću kontrolu prilikom podešavanja

kontrasta i tamnih scena.

OSD Pivot (Pivot OSD-a)

Određuje smer prikaza OSD ekrana monitora.

Opcije Auto

(Automatski)

+90°

-90° 180° Objašnjenje

Pomoću ugrađenog G-senzora, OSD može automatski

da se okrene kada se ekran postavi vertikalno.

Podešavanje OSD ekrana bez okretanja

Podešavanje okretanja OSD ekrana za +90°

Podešavanje okretanja OSD ekrana za -90° Podešavanje okretanja OSD ekrana za 180°

34

P

PIP

Pod PIP opcijama odaberite koju funkciju želite prilagoditi:

PIP Position PIP Size PIP Swap

PIP Position (Pozicija PIP-a)

Izaberite jednu za podešavanje položaja manjeg ekrana:

PIP H PIP V

. Pozicija podešava horizontalnu poziciju manjeg ekrana u opsegu od 0-100, sa 0 od leve pozicije ekrana i 100 od prave pozicije ekrana.

. Pozicija podešava vertikalnu poziciju manjih ekrana u opsegu

od 0-100, sa 0 od početne strane donje strane ekrana i 100 od početne

strane sa gornje strane ekrana.

PIP Size

Veličinu manjih prozora možete podesiti pritiskom na strelice nagore i

nadole, sa opsegom od 0-100

PIP Swap

Pritisnite PIP Swap da biste promenili izvor slike manjeg ekrana sa većim

ekranom kada je izabrana PIP funkcija

Da biste deaktivirali režim "višestruke slike", jednostavno idite na opciju

"višestruka slika" i ponovo odaberite isti mod kako biste vratili monitor ponovo u normalu.

Power Indicator (Indikator napajanja)

Indikator napajanja je svetlo koje prikazuje da li je monitor uključen ili isključen, a ova postavka kontroliše osvetljenje na postolju. Korisnici mogu isključiti efekat svjetla ispod indikatora napajanja i izaberite "isključeno". Indikator napajanja prikazuje prosječnu boju koja direktno tumači ulazni signal boja primljen na ekranu, prikazujući prosječnu

boju, na osnovu onoga što se prikazuje na monitoru. Za referencu, ako

je monitor više zelen, LED će postati zeleniji. Korisnici takođe mogu menjati monitor. Korisnici takođe mogu direktno promijeniti vrednosti

crvene / zelene / plave boje pod OSD-om, da direktno odaberu boju koja se prikazuje.

35

R

Odgovor Rampage

Napredna funkcija podešavanja za korisnike koji žele da prilagode vreme odziva svog monitora. Oni mogu odabrati između 5 različitih nivoa da preciznije podešavaju odgovor kako brže po potrebi dok smanjuju zamućenje ili duhove zasnovane na svakom jedinstvenom scenariju

igara.

Resolution Notice (Obaveštenje o rezoluciji)

Ova poruka obaveštava korisnike da njihova trenutno prikazana

rezolucija nije ispravna izvorna rezolucija. Ovo obaveštenje će se

prikazati u prozoru podešavanja prikaza, kada podešavate rezoluciju prikaza.

Recall (Opoziv)

Ponovo postavlja podešavanja za „Viewmode (Režim prikaza)“ monitora.

Eset

Poništi podešavanja prilagođenog režima rada na njihove

podrazumevane vrednosti.

S

Setup Menu (Meni podešavanja)

Prilagođava podešavanja prikaza na ekranu (OSD-a). Veći broj ovih

podešavanja mogu da aktiviraju obaveštenja o prikazu na ekranu tako da korisnici ne moraju da ponovo otvaraju meni.

Adjust Scale

U okviru menija za podešavanje ViewScale, neke veličine ekrana se mogu dalje podešavati pomoću Scale Adjust. Ovo korisnicima omogućava ručno prilagođavanje odabranog odnosa slike bez

iskrivljavanja izlazne slike.

Sharpness (Oštrina)

Podešava oštrinu i kvalitet slike monitora.

36

S

Save As (Sačuvaj kao)

Funkcija čuvanja OSD-a nalazi se u glavnom meniju. Postoje 3 glavne pozicije (USER MODE/KORISNIČKI REŽIM 1, USER MODE/ KORISNIČKI REŽIM 2, USER MODE/KORISNIČKI REŽIM 3), koje omogućavaju korisnicima da sačuvaju svoja podešavanja OSD-a.

V

ViewMode (Režim prikaza)

Jedinstvena funkcija ViewMode (Režim prikaza) kompanije ViewSonic nudi unapred podešene vrednosti „Game (Igra)“, „Movie (Film)“, „Web (Internet)“ i „Text (Tekst)“ i „Mono“. Ove unapred podešene vrednosti su posebno dizajnirane tako da obezbede optimalno iskustvo pri korišćenju monitora za različite primene ekrana.

ViewScale

Gameri imaju mogućnost podešavanja veličine ekrana slike na monitoru, omogućavajući scenario "najboljeg".

37

5. Specifikacije

Monitor Ulazni signal Kompatibilnost

Tip Veličina ekrana Filter boje Staklena površina Video sinhronizacija TFT (Thin Film Transistor), Monitor sa aktivnom matricom 3840 x 2160, veličine piksela 0,181 mm x 0,181 mm Metrički: 80,01 cm Imperijalni: 31,5” (31,5” vidljivo) RGB vertikalna traka Anti-blještanje HDMI (v2.0) (Timing Max support 3840 x

2160@60Hz) TMDS

Fh = 15 ~ 140KHz ; Fv = 40 ~ 60Hz

600MHz

PC Macintosh 1 HDMI (v2.0) (Timing Max support 3840 x

2160@60Hz) TMDS

Fh = 15 ~ 140KHz ; Fv = 40 ~ 60Hz

600MHz

DisplayPort (v1.2) (Timing Max support

3840 x 2160@60Hz) PCI-E

Fh = 135 ~ 135KHz ; Fv = 40 ~ 60Hz

600MHz

Windows sertifikovan Testiran je Power Mac 38

Rezolucija

2

Predložene Podržano

Napajanje Radna veličina ekrana

Ulazni napon Izlazni napon Celi ekran 3840x2160 @ 60Hz (For digital signal) 640 x 350 @ 70Hz 640 x 400 @ 60, 70Hz 640 x 480 @ 50, 60, 67, 72Hz 720 x 400 @ 70Hz 720 x 480 @ p60, i60Hz 720 x 576 @ p50, i50Hz 800 x 600 @ 56, 60, 72Hz 1024 x 768 @ 50, 60, 70, 72,Hz 1152 x 864 @ 75Hz 1152 x 900 @ 67Hz 1280 x 720 @ p50, p60Hz 1280 x 768 @ 50, 60Hz 1280 x 960 @ 50, 60, 75Hz 1280 x 1024 @ 50, 60, 75Hz 1360 x 768 @ 60Hz 1440 x 900 @ 60, 75Hz 1400 x 1050 @ 60Hz 1600 x 1200 @ 60Hz 1680 x 1050 @ 60Hz 1920x1080 @ i50, p50, i60, p60,85,120Hz 1920x1200 @60Hz 1920x1440 @60Hz 2048 x1152 @60Hz 2560 x1440 @60hZ 3840 x1080 @60hZ 1920 x2160 @60Hz 2560 x1080 @60Hz 3840 x 2160 @24,25,30,60Hz AC 100~240V 50/60Hz (IEC320-C6)

DC 19V == 4.74A 90W

698,4 mm (H) x 392,85 mm (V) 39

Radni uslovi Uslovi skladištenja Dimenzije Montiranje na zid Težina Režimi za štednju energije

Temperatura Vlažnost Nadmorska visina Temperatura Vlažnost Nadmorska visina Fizičke +32 °F do +104 °F (0 °C do +40 °C) 10% do 90% (bez kondenzacije) Do 5000m -4 °F do +140 °F (-20 °C do +60 °C) 5% do 90% (bez kondenzacije) Do 12000m 727,48 mm (Š) x 558,55 mm (V) x 260,53 mm (D) 28,64" (Š) x 21,99" (V) x 10,3" (D)

Maksi malna nosivost Šablon otvora (Š × V; mm) Podložak (Š × V × D)

14kg 100mm x 100mm 115 mm x 115 mm x 2.6 mm

Otvor podloge Broj i specifikacija vijaka

Ø 5mm 4 piece M4 x 10mm Fizičke Uključeno Isključeno 22,05 lb (10 kg) 30W (tipilno)/72W (maksimum) (plava svetleća dioda) <0,5W 1

Ne podešavajte grafičku karticu na svom kompjuteru da prevazilazi ove režime za vreme; u suprotnom može da dođe do trajnog oštećenja LCD ekrana.

2

Molimo vas da koristite samo električni adapter koji ste nabavili od ViewSonic® ili od ovlašćenih distributera.

3 Uslov testa prati standard EEI 40

6. Rešavanje problema

Nema napajanja

Proverite da je taster za napajanje (ili prekidač) UKLJUČEN.

• Uverite se da je kabl za napajanje naizmeničnom strujom čvrsto

povezan sa monitorom.

Priključite drugi električni uređaj (poput radija) u istu utičnicu (šteker) kako bi proverili da utičnica obezbeđuje ispravan napon.

Ekran je uključen ali nema slike

• •

Uverite se da je video kabl koji je priložen sa monitorom dobro pričvršćen za izlazni video port na poleđini računara. Ako drugi kraj video kabla nije stalno pričvršćen za monitor, dobro ga pričvrstite za njega.

Povežite monitor sa drugim računarom.

Pogrešne ili abnormalne boje

Ukoliko bilo koje boje (crvena, zelena ili plava) nedostaju, proverite video kabl da bi se uverili kako je čvrsto povezan. Klimave ili polomljene čiode u konektoru na kablu mogu da

dovedu do nepravilnog povezivanja.

• •

Povežite monitor

ne-DDC adapter.

za drugi kompjuter.

Ukoliko imate stariju grafičku karticu, kontaktirajte ViewSonic ®

za

Kontrolni tasteri ne rade

• Pritiskajte samo po jedan taster.

41

7. Cleaning and Maintenance Čišćenje monitora

• UVERITE SE DA JE MONITOR ISKLJUČEN.

NIKADA NEMOJTE DA PRSKATE EKRAN ILI DA SIPATE TEČNOST DIREKTNO NA EKRAN ILI U KUĆIŠTE.

Da bi očistili ekran:

1.

Obrišite ekran čistom, mekom krpom bez prašine. Ovo uklanja prašinu i druge čestice.

2.

Ukoliko ekran i dalje nije čist, primenite malu količinu tečnosti za čišćenje stakla koja je bez-amonijaka i bez-alkohola na čistu,

meku krpu bez prašine i obrišite ekran

Da bi očistili kućište:

1. Upotrebite maku, suvu krpu.

2.

Ukoliko kućište i dalje nije čisto, primenite malu količinu blagog, nenagrizajućeg deterdženta koji je bez-amonijaka i bez-alkohola na čistu, meku krpu bez prašine i potom obrišite površinu. 42

Poricanje odgovornosti

ViewSonic ®

ne preporučuje korišćenje sredstava za čišćenje zasnovanih na amonijaku ili alkoholu za čišćenje ekrana ili kućišta monitora. Za pojedina hemijska sredstva za čišćenje je dokazano da oštećuju ekran i/ili kućište monitora.

• ViewSonic ne snosi odgovornost za štetu prouzrokovanu

korišćenjem bilo kakvih sredstava za čišćenje baziranih na

alkoholu ili amonijaku.

Pažnja:

Držite monitor samo za ivice.

Čistite samo mekom pamučnom krpom.

43

8. Informacije o saglasnosti

NOTE:

This section addresses all connected requirements and statements regarding regulations. Confirmed corresponding applications shall refer to nameplate labels and relevant markings on unit.

8-1.

FCC izjava o saglasnosti

Ovaj uređaj je u saglasnosti je sa Delom 15 FCC pravila. Rad je podložan sledećim uslovima: (1) Ovaj uređaj ne može da izazove štetno ometanje, i (2) ovaj uređaj mora da prihvati bilo koje ometanje koje primi, uključujući ometanje koje može da izazove neželjeni rad.

Ova oprema je testirana i u saglsnosti je sa ograničenjima za Klasu B digitalnih uređaja shodno Delu 15 FCC pravila. Ova ograničenja

su dizajnirana da obezbede razumnu zaštitu protiv štetnog ometanja u rezidencionoj instalaciji. Ova oprema generiše, koristi

i može da zrači energiju radio frekvencije i, ukoliko se ne instalira i ne koristi u skladu sa uputstvima, može da utiče na prijem radio talasa. Međutim, ne postoje garancije da do ometanja neće doći u određenoj instalaciji. Ukoliko ova oprema dovede do štetnog ometanja radio ili TV prijema, a što se može zaključiti uključivanjem i isključivanjem opreme, predlažemo vam da pokušate da sprečite ometanje na neki od sledećih načina:

• Okrenite antenu za prijem signala.

Povećajte rastojanje između opreme i resivera.

Povežite opremu u električnu priključnicu koja je povezana na električno kolo različito od onog na koje je povezan resiver.

Konsultujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV električarem.

Upozorenje:

Upozoravamo vas da promene i modifikacije koje strana odgovorna za saglasnost nije eksplicitno odobrila mogu da ukinu vaše pravo da koristite opremu.

44

8-2.

Izjava kanadske industrije

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

8-3.

CE saglasnost za evropske države

Dispozitivul este în conformitate cu Directiva de

compatibilitate electromagnetică 2014/30/EU şi Directiva de joasă tensiune 2014/35/EU.

Sledeće informacije važe samo za države članice Evropske Unije:

Oznaka sa desne strane je u skladu sa Direktivom

2012/19/EU (WEEE) za otpad koji se sastoji od električne

i elektronske opreme. Oznaka ukazuje na zahtev da se

oprema NE odbacuje u neoznačen otpad, već da se vrati

preko sistema za prikupljanje otpada, u skladu sa lokalnim zakonom.

45

8-4.

Izjava o saglasnosti sa RoHS2 pravilima

Ovaj proizvod je dizajniran i proizveden u saglasnosti sa Direktivom 2011/65/EU Evropskog Parlamenta i Saveta a vezano za zabranu

korišćenja određenih hazardnih substanci u električnoj i elektronskoj opremi (RoHS2 Direktiva) i smatra se da je u saglasnosti sa vrednostima najveće dozvoljene koncentracije koje je odredio Evropski komitet za tehničku adaptaciju, kako je prikazano ispod:

Substanca

Olovo (Pb) Živa (Hg)

Predložena maksimalna koncentracija

0,1% 0,1%

Kadmijum (Cd)

0,01%

Heksavalentni hrom (Cr

6+ ) 0,1% Polibromirani bifenili

(PBB)

Polibromirani difenil etri

(PBDE)

0,1% 0,1%

Realna koncentracija

< 0,1% < 0,1% < 0,01% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 46

Određene komponente proizvoda, kako je navedeno iznad, izuzete su na osnovu Dodatka III RoHS2 direktivi, kako je navedeno ispod:

Primeri izuzetih komponenti su: 1.

Živa u f

luorescentnim lampama sa hladnom katodom i

fluorescentnim lampama sa eksternom elektrodom (CCFL i EEFL) za posebne svrhe ne prelazi (po lampi):

(1) Kratka dužina (

≦ 500 mm): maksimalno 3,5 mg po lampi.

(2) Srednja dužina (

> 500 mm i ≦ 1.500 mm): maksimalno 5 mg

3.

po lampi.

(3) Dugačka dužina (

> 1.500 mm): maksimalno 13 mg po lampi.

2. Olovo u staklu cevi sa katodnim zrakom.

Olovo u staklu fluorescentnih cevi koje ne prelazi 0,2% po težini.

4. 5.

Olovo kao legura u aluminijumu koji sadrži do 0,4% olova po težini.

Bakarna legura koja sadrži do 4% olova po težini.

6. Olovo u legurama za lemljenje sa visokom temperaturom

topljenja (npr. legure zasnovane na olovu koje sadrže 85% po težini ili više olova).

7.

Električne i elektronske komponente koje sadrže olovo u staklu ili keramici, izuzev dielektrične keramike u kondenzatorima, npr. u pijezoelektronskim uređajima, ili u staklenom ili keramičkom

kalupnom spoju.

47

8-5.

Odbacivanje proizvoda na kraju njegovog životnog veka

ViewSonic poštuje prirodnu sredinu i posvećen je ekološkom radu i životu. Zahvaljujemo vam što ste deo pametnijeg, ekološkog korišćenja računara.

Molimo posetite ViewSonic internet prezentaciju da saznate više.

SAD i kanadske:

http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/

Evropa:

http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/

Tajvan:

http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx

48

9. Informacije o autorskim pravima

Copyright © ViewSonic Corporation, 2018. Sva prava zadržana.

Macintosh i Power Macintosh su registrovane trgovačke marke

kompanije Apple Inc.

Microsoft, Windows i Windows logo su registrovane trgovačke marke kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i

drugim zemljama.

ViewSonic i logo sa tri ptice su registrovane trgovačke marke

kompanije ViewSonic Corporation.

VESA je registrovana trgovačka marka Udruženja video elektronskih standarda. DPMS, DisplayPort, i DDC su trgovačke

marke kompanije VESA.

E

NERGY

S

TAR

Kao partner E

® je registrovana trgovačka marka Agencije za zaštitu prirodne sredine Sjedinjenih Država (EPA).

NERGY

S

TAR ®

-a, ViewSonic Corporation je odredila da ovaj proizvod ispunjava standarde E

NERGY

S

TAR ®

-a za efikasno

korišćenje energije.

Poricanje odgovornosti: ViewSonic Corporation neće biti odgovorna za ovde sadržane tehničke ili uredničke greške ili propuste; kao ni za slučajnu ili posledičnu štetu do koje je došlo usled snabdevanja ovog materijala ili usled rada ili korišćenja ovog proizvoda.

U interesu poboljšavanja proizvoda, ViewSonic Corporation

zadržava pravo da promeni specifikacije proizvoda bez upozorenja.

Informacije u ovom dokumentu mogu se promeniti bez upozorenja.

Nije dozvoljeno kopirati, reprodukovati ili preneti ni jedan deo ovog

dokumenta, na bilo koji način i za bilo koju svrhu bez prethodnog

pisanog odobrenja kompanije ViewSonic Corporation.

49

10. Informacije o usluzi Registrovanje proizvoda

®

Hvala vam što ste kupili ViewSonic proizvod! Registracijom aktivirate standardnu ograničenu garanciju svog proizvoda i stičete mogućnost da dobijate informacije o najnovijim proizvodima ukoliko to želite.

Popunite ovaj formular da registrujete svoj novi proizvod, a zatim pošaljite mail/fax ViewSonic–u koristeći informacije koje se nalaze na sledećoj stranici.

Polja označena zvezdicom (*) su obavezna.

Ime* (dato ime) Prezime* (porodično ime) E-mail adresa* Ulica* (opcija 1) Ulica* (opcija 1) Grad/Region* Poštanski kod* Broj telefona* Tip proizvoda* Serijski broj* Operativni sistem Država/Provincija* Država* Datum kupovine* Broj modela* DA NE Čekirajte “DA” da e-mailom primate informacije od ViewSonic-a, uključujući ekskluzivne promotivne ponude.

U ViewSonic-u poštujemo vašu privatnost. ViewSonic ne prodaje spiskove svojih mušterija ili slične informacije trećim licima.

*Registracija proizvoda je dostupna samo u određenim zemljama Pogledajte sledeću stranicu za informacije o slanju mailova/faxova.

XG3220_UG_SRB Rev. 1A 04-09-18

50

Podrška za kupce

Za tehničku podršku ili servisiranje proizvoda, pogledajte tabelu

ispod ili kontaktirajte svog prodavca.

PAŽNJA:

Trebaće vam serijski broj proizvoda.

Asia pacific Country/ Region Website

ViewSonic Corporation http://www.viewsonic.com.tw/

T= Telephone C = CHAT ONLINE

T= 886 2 2246 3456 F= 886 2 2249 1751 Toll Free= 0800-899880

Email

service@tw.viewsonic.

com China Hong Kong Macau Japan Korea India www.viewsonic.com.cn

www.hk.viewsonic.com

www.hk.viewsonic.com

www.viewsonicjapan.co.jp

ap.viewsonic.com/kr/ www.in.viewsonic.com

T= 4008 988 588 T= 852 3102 2900 T= 853 2840 3687 T= 0120 341 329 T= 080 333 2131 T= 1800 419 0959 service.cn@ cn.viewsonic.com

service@hk.viewsonic.

com service@hk.viewsonic.

com service@jp.viewsonic.

com service@kr.viewsonic.

com service@in.viewsonic.

com Singapore/ Malaysia/ Thailand

Europe

Europe Arabia www.ap.viewsonic.com

www.viewsoniceurope.com

ap.viewsonic.com/me/ T= 65 6461 6044 service@sg.viewsonic.

com България Hrvatska Č eská Republika Nederland Suomi www.viewsoinceurope.com

www.viewsoinceurope.com

www.viewsoniceurope.com

www.viewsoniceurope.com

www.viewsoniceurope.com

http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ يلحملا عئابلاب لصتا service_bg@ viewsoniceurope.com

http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ service_hr@ viewsoniceurope.com

service_cz@ viewsoniceurope.com

service_nl@ viewsoniceurope.com

service_fi@ viewsoniceurope.com

France et autres pays francophones en Europe service_fr@ viewsoniceurope.com

Canada www.viewsonic.com

T= 1-866-463-4775 service.ca@viewsonic.

com 51

Suisse Belgique (Français) Luxembourg (Français) Deutschland Österreich Schweiz (Deutsch) www.viewsoniceurope.com/fr/ www.viewsoniceurope.com/fr/ www.viewsoniceurope.

com/de/ www.viewsoniceurope.

com/de/ www.viewsoniceurope.

com/de/ Ελλάδα Magyar Köztársaság Italia e altri paesi di lingua italiana in Europa Spain www.viewsoniceurope.com

www.viewsoniceurope. com www.viewsoniceurope. com Latinoamérica (México) Italia e altri paesi di lingua italiana in Europa Polska i inne kraje Europy Centralnej Portugal www.viewsonic.com/la/ www.viewsoniceurope.com

www.viewsoniceurope.com

www.viewsoniceurope.com

România www.viewsoinceurope.com

Россия Беларусь (Русский ) Латвия (Русский ) Srbija Slovensko Slovenija Sverige www.viewsoniceurope.com

www.viewsoinceurope.com

www.viewsoinceurope.com

www.viewsoniceurope.com

www.viewsoniceurope.com/fr/ support/call-desk/ www.viewsoniceurope.com/fr/ support/call-desk/ www.viewsoniceurope.com/de/ support/call-desk/ www.viewsoniceurope.com/de/ support/call-desk/ www.viewsoniceurope.com/de/ support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ T= 001-8882328722 http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ service_ch@ viewsoniceurope.com

service_be@ viewsoniceurope.com

service_lu@ viewsoniceurope.com

service_deu@ viewsoniceurope.com

service_at@ viewsoniceurope.com

service_ch@ viewsoniceurope.com

service_gr@ viewsoniceurope.com

service_hu@ viewsoniceurope.com

service_it@ viewsoniceurope.com

service_es@ viewsoniceurope.com

soporte@viewsonic.

com service_it@ viewsoniceurope.com

service_pl@ viewsoniceurope.com

service_pt@ viewsoniceurope.com

service_ro@ viewsoniceurope.com

service_ru@ viewsoniceurope.com

service_br@ viewsoniceurope.com

service_lv@ viewsoniceurope.com

service_rs@ viewsoniceurope.com

service_sk@ viewsoniceurope.com

service_si@ viewsoniceurope.com

service_se@ viewsoniceurope.com

52

Türkiye Україна

America

Australia New Zealand Canada http://www.viewsoniceurope.

com/tr/ www.viewsoniceurope.com

www.viewsonic.com.au

www.viewsonic.com

Latin America www.viewsonic.com/la/ Middle East ap.viewsonic.com/me/ Puerto Rico & Virgin Islands www.viewsonic.com

South Africa United States ap.viewsonic.com/za/ www.viewsonic.com

www.viewsoniceurope.com/tr/ support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ service_tr@ viewsoniceurope.com

service_ua@ viewsoniceurope.com

AUS= 1800 880 818 NZ= 0800 008 822 T= 1-866-463-4775 C= http://www.viewsonic.com/ la/soporte/servicio-tecnico Contact your reseller T= 1-800-688-6688 (English) C= http://www.viewsonic.com/ la/soporte/servicio-tecnico Contact your reseller T= 1-800-688-6688 service@ au.viewsonic.com

service.ca@viewsonic.

com soporte@viewsonic.

com service@ ap.viewsonic.com

service.us@viewsonic.

com soporte@viewsonic.

com service@ ap.viewsonic.com

service.us@viewsonic.

com 53

Ograničena garancija

ViewSonic® monitor Šta je pokriveno ovom garancijom:

Kopanija ViewSonic garantuje da su njeni proizvodi ispravni i ne

pate od grešaka u materijalu i izradi, prilikom normalnog korišćenja tokom garantnog perioda. Ukoliko se za proizvod dokaže da je

neispravan usled neispravnosti materijala ili izrade tokom garantnog

perioda, ViewSonic će, po sopstvenom nahođenju, popraviti ili zameniti proizvod odgovarajućim.

Zamenjeni proizvod ili delovi mogu da uključuju reciklirane ili fabrički obnovljene delove ili sadržaje.

Koliko dugo garancija traje:

Garancija na ViewSonic monitore traje između 1 i 3 godine, u zavisnosti od zemlje kupovine, a važi za sve delove, uključujući

svetlosni izvor, i sav rad od datuma korisnikove prvobitne kupovine

Koga garancija štiti:

Ova garancija važi samo za prvog kupca.

54

Šta garancija ne pokriva:

1.

Bilo koji proizvod na kome je serijski broj oštećen, modifikovan ili

uklonjen.

2.

Oštećenje, kvarove ili habanje proizvoda do koga dođe usled: a. b. Nesreće, nepravilnog korišćenja, zanemarivanja, požara,

vode, munje ili drugih viših sila, neautorizovane modifikacije

proizvoda ili ne praćenja uputstava dobijenih sa proizvodom.

Bilo koja oštećenja proizvoda usled transporta.

c. d. e. f.

Uklanjanje ili instalaciju proizvoda.

Razloga koji nisu vezani za sami proizvod, poput talasanja ili

nedostatka električnog napona.

Korišćenja delova ili dodatne opreme koja ne ispunjava

specifikacije kompanije ViewSonic.

NNormalnog habanja.

g.

Bilo kog drugog razloga nevezanog za kvar proizvoda.

3.

Bilo koji proizvod koji pokazuje stanje poznato kao “urezivanje slike”, a do kog dolazi kada je statička slika prikazana na proizvodu tokom dužeg vremenskog perioda.

4. Uklanjanje, instalaciju, jednosmeran transport, osiguranje i naplatu za podešavanje.

55

Kako da obezbedite servisiranje:

1.

Za informacije o obezbeđivanju servisa pod garancijom, kontaktirajte Podršku za kupce kompanije ViewSonic (Molimo vas pogledajte stranicu sa Podrškom za kupce). Trebaćete da

nam date serijski broj svog proizvoda.

2.

Da bi dobili servisiranje pod garancijom, od vas će se tražiti (a) originalni račun/garancija sa datumom kupovine, (b) vaše ime, (c) vaša adresa, (d) opis problema i (e) serijski broj proizvoda.

3. 4.

Donesite ili poštom pošaljite proizvod sa plaćenom poštarinom

u originalnom pakovanju autorizovanom servisnom centru kompanije ViewSonic ili samoj kompaniji ViewSonic.

Za dodatne informacije ili ime najbližeg ViewSonic servisnog

centra, kontaktirajte ViewSonic.

Ograničenje impliciranih garancija:

Ne postoje garancije, izražene ili implicirane, koje se proširuju i važe van ovde sadržanog opisa, uključujući impliciranu garanciju o pogodnosti za prodaju i pogodnosti za određenu svrhu.

56

Isključivanje šteta:

Odgovornost kompanije ViewSonic ograničena je na cenu popravke

ili zamene proizvoda. ViewSonic nije odgovoran za: 1.

Oštećenje druge svojine izazvano defektima ovog proizvoda, oštećenja baziranih na nepogodnosti, gubitka korišćenja

proizvoda, gubitka vremena, gubitka profita, gubitka poslovne šanse, gubitka dobre volje, ometanja poslovnih odnosa, ili

drugih komercijalnih gubitaka, čak i u slučaju da je kompanija

upozorena na mogušnost takvih šteta.

2.

Bilo koje druge štete, bilo slučajne, posledične ili druge.

3.

Bilo kakvo optuživanje kupca od neke treće strane.

4. Popravke ili pokušane popravke bilo kog ko nema ovlaštenje kompanije ViewSonic.

Efekat državnog zakona:

Ova garancija daje vam određena zakonska prava a možda imate pravo i na druga prava koja se razlikuju od države do države. Neke države ne dozvoljavaju ograničenja impliciranih garancija i/ili ne dozvoljavaju isključivanje slučajnih ili posledičnih šteta, tako da se gore navedena ograničenja i isključivanja možda ne odnose na vas.

57

Prodaja izvan SAD i Kanade:

Za informacije o garanciji i servisiranju ViewSonic proizvoda prodatih van SAD i Kanade, kontaktirajte ViewSonic ili svog lokalnog ViewSonic prodavca.

Garantni period za ovaj proizvod u kontinentalnoj Kini (ne uključujući

Hong Kong, Makao i Tajvan) zavisi od uslova i odredbi Kartice za

garantovano održavanje.

Za korisnike u Rusiji i Evropi, kompletne detalje garancije koja se

nudi možete da pronađete na adresi www.viewsoniceurope.com u odeljku za Podršku/Informacije o garanciji (Support/Warranty

Information)

Display Warranty Term Template In UG VSC_TEMP_2007 58

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement